Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға 2011-2012 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 3 маусымдағы № 348 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 27 маусымда № 7043 тіркелді

      «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі кодексінің 7-бабының 15) тармақшасын іске асыру мақсатында, «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің білім беру ұйымдарында мамандар даярлауды қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2011/2012 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 наурыздағы № 232 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес республикалық бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлаудың 2011-2012 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ғылым және адами ресурстар департаменті (Р.Б. Исаева):
      1) осы бұйрықты осы бұйрыққа қосымшада қаралған денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарына жеткізсін және олармен шарт жасасуды қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Экономика және қаржы департаменті (Г.Р. Сүйінтаева) осы бұйрыққа қосымшада қаралған денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарын жасалған шарттар негізінде қаржыландыруды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаменті (А.С. Таласпаева) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның заңнамада белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Е.Ә. Байжүнісовке жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрі                  С. Қайырбекова

Қазақстан Республикасы   
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 3 маусымдағы  
№ 348 бұйрығына       
қосымша           

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын денсаулық сақтау
саласындағы білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік
білімі бар мамандарды даярлауға 2011-2012 оқу жылына арналған
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

р/с №

Денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдары

Бөлінген орындардың саны

Мамандықтың атауы

Мамандық бойынша бөлінген орындардың саны

1

2

3

4

5

1.

Республикалық орта медицина және фармацевтика қызметкерлерін даярлау және қайта даярлау колледж

270, оның ішінде 150 қазақ тілінде оқитындар
 

Емдеу ісі

112, оның ішінде 50 қазақ тілінде оқитындар, 20 - Ауғанстаннан келген тыңдаушылар

Мейірбике ісі

46, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

«Массаж» біліктілігі бойынша мейірбике ісі

16

Зертханалық диагностика

50, оның ішінде 50 қазақ тілінде оқитындар

Гигиена және эпидемиология

46, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

2.

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

20

Мейірбике ісі Ауғанстаннан келген тыңдаушылар

20 - дайындық бөлімі

3.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

75, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

Мейірбике ісі

25, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

Зертханалық диагностика

25

Стоматология

25

4.

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті

50, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар
 

Зертханалық диагностика

25

Ортопедиялық стоматология

25, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

5.

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы

100, оның ішінде 100 қазақ тілінде оқитындар
 

Емдеу ісі

25, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

Акушерия іс

25, оның ішінде 25 қазақ тілінде оқитындар

Фармация

50, оның ішінде 50 қазақ тілінде оқитындар

6.

«Эмили» медициналық орталығы

25

Мейірбике ісі

25

О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в организациях образования в области здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета на 2011-2012 учебный год

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июня 2011 года № 348. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2011 года № 7043

      В целях реализации подпункта 15) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 232 "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением подготовки специалистов в организациях образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан) на 2011/2012 учебный год", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Разместить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в организациях образования в области здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета на 2011-2012 учебный год, согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Исаева Р.Б.):
      1) довести настоящий приказ до сведения организаций образования в области здравоохранения, предусмотренных в приложении к настоящему приказу, и обеспечить заключение с ними договоров;
      2) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Департаменту экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Суентаева Г.Р.) обеспечить финансирование организаций образования в области здравоохранения, предусмотренных в приложении к настоящему приказу на основании заключенных договоров.
      4. Юридическому департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Таласпаева А.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А.
      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
      Республики Казахстан                       С. Каирбекова

Приложение             
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан       
от 3 июня 2011 года № 348    

         Размещение государственного образовательного заказа на
       подготовку специалистов с техническим и профессиональным
          образованием в организациях образования в области
          здравоохранения, финансируемых из республиканского
                    бюджета на 2011-2012 учебный год

№ п/п

Организации
образования в
области
здравоохранения

Количество
выделенных
мест

Наименование
специальностей

Количество выделенных мест
по специальности

1

2

3

4

5

1.

Республиканский
колледж по
подготовке и
переподготовке
средних медицинских
и фармацевтических
работников

270, в том
числе 150 с
казахским
языком
обучения

Лечебное дело

112, в том числе 50 с
казахским языком обучения,
20 - слушатели из
Афганистана

Сестринское дело

46, в том числе 25 с
казахским языком обучения

Сестринское дело
квалификация
"Массажист"

16

Лабораторная
диагностика

50, в том числе 50 с
казахским языком обучения

Гигиена и
эпидемиология

46, в том числе 25 с
казахским языком обучения

2.

Казахский
национальный
медицинский
университет имени
С.Д. Асфендиярова

20

Сестринское
дело, слушатели
из Афганистана

20 - подготовительное
отделение

3.

Карагандинский
государственный
медицинский
университет

75, в том
числе 25 с
казахским
языком
обучения

Сестринское дело

25, в том числе 25 с
казахским языком обучения

Лабораторная
диагностика

25

Стоматология

25

4.

Западно-
Казахстанский
государственный
медицинский
университет имени
Марата Оспанова

50, в том
числе 25 с
казахским
языком
обучения

Лабораторная
диагностика

25

Стоматология
ортопедическая

25, в том числе 25 с
казахским языком обучения

5.

Южно-Казахстанская
государственная
фармацевтическая
академия

100, в том
числе 100 с
казахским
языком
обучения

Лечебное дело

25, в том числе 25 с
казахским языком обучения

Сестринское дело

25, в том числе 25 с
казахским языком обучения

Фармация

50, в том числе 50 с
казахским языком обучения

6.

Медицинский центр
"Эмили"

25

Сестринское дело

25