Акционерлік қоғамдардың және қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы № 282 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 15 қазанда № 8003 тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін ұйымдастыру, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Акционерлік қоғамдардың және қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау қағидалары бекітілсін.

      2. Мыналардың:

      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау тәртібі мен мерзімдері және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" 2009 жылғы 24 тамыздағы № 84 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5801 тіркелген);

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының акционерлiк қоғамдарының жылдық қаржылық есебiн жариялау туралы" 2003 жылғы 29 шілдедегі № 268 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2456 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Г. Марченко

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 31 тамыздағы
№ 282 қаулысымен
бекітілді

Акционерлік қоғамдардың және қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау қағидалары

      Осы Акционерлік қоғамдардың және қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және қызметінің айрықша түрі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, акционерлік қоғамдар мен қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау тәртібін, тізбесін және мерзімдерін белгілейді.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Акционерлік қоғамдар және қаржы ұйымдары (банк және сақтандыру холдингтерін қоспағанда) жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келетін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жариялайды.

      2. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары жыл сайын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келетін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін, ал еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есебін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын кемінде екі мерзімді баспасөз басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде қосымша жариялайды.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 13.09.2019 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Бағалы қағаздары шетелдік қор биржаларына айналысқа жіберілген екінші деңгейдегі банктер және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі тоқсанның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келетін шоғырландырылған бухгалтерлік балансты және пайда мен зиян туралы есепті жариялайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, екінші деңгейдегі банктер және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келетін шоғырландырылмаған бухгалтерлік балансты және пайда мен зиян туралы есепті жариялайды.

      4. Екінші деңгейдегі банктерді және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамын қоспағанда, қаржы ұйымдары қаржылық есептілікті жариялаған күннен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмейтін мерзімде қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға Қағидалардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынады.

      Ескерту. Қағида 4-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 11.11.2019 № 185 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2012 года № 8003.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 84 "О порядке и сроках публикации финансовой отчетности финансовыми организациями Республики Казахстан и внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5801);

      2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003 года № 268 "О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2456).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко


  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2012 года № 282

Правила публикации финансовой отчетности акционерными
обществами и финансовыми организациями

      Настоящие Правила публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок, перечень и сроки публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 13.09.2019 № 156 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Акционерные общества и финансовые организации (за исключением банковских и страховых холдингов) ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет.

      2. Страховые организации, осуществляющие обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, ежегодно дополнительно публикуют соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет на казахском и русском языках не менее чем в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 13.09.2019 № 156 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Банки второго уровня, ценные бумаги которых допущены к обращению на иностранные фондовые биржи, и Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" ежеквартально в течение квартала, следующего за отчетным кварталом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

      Банки второго уровня, за исключением банков второго уровня, указанных в части первой настоящего пункта, и страховые (перестраховочные) организации ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности неконсолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

      4. Финансовые организации, за исключением банков второго уровня и Акционерного общества "Банк Развития Казахстана", в срок не позднее десяти календарных дней после дня опубликования финансовой отчетности представляют в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведения об исполнении Правил.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 23.09.2013 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.2019 № 185 (вводится в действие с 01.01.2020).