Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 521 бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 235 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 ақпанда № 10212 тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз

      «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 3-2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрі БҰЙЫРАДЫ және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар бекітілсін.
      2. Екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы:
      1) осы бұйрық және қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап  күнтізбелік үш айдан кешіктірмей ішкі құжаттаманы осы бұйрыққа және қаулыға сәйкес келтірсін;
      2) осы бұйрық және қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап күнтізбелік бір жылдан кешіктірмей осы бұйрыққа және қаулыға сәйкес автоматтандырылған ақпарат жүйелерін пысықтау және қазіргі клиенттерінің тәуекел деңгейін айқындау бойынша іс-шаралар жүргізсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Тәжіяқов Б.Ш.) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты және қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық және қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оларды мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпарат-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықты және қаулыны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрық және қаулы 2014 жылғы 15 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының       Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрі                  Ұлттық Банкінің Төрағасы
      _____________ Б.Сұлтанов        ___________Қ. Келімбетов
      2014 жылғы «__»_________        2014 жылғы «__»_________

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің  
2014 жылғы 26 қарашадағы
№ 521 бұйрығымен   
және Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 235 қаулысымен  
бекітілген      

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ туралы заң) және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9322 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысына (бұдан әрі - Қағидалар) сәйкес әзірленді.
      2. Егер Талаптарда өзгеше көзделмесе, онда Талаптарда қолданылатын ұғымдар КЖ/ТҚҚ туралы заңда көрсетілген мағыналарында пайдаланылады.
      Талаптардың мақсаттары үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) ақша мен және (немесе) өзге мүлік пен операцияларды тоқтату – терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымға және (немесе) не бенефициарлық меншік иесі осындай жеке тұлға болып табылатын ұйымға тиесілі ақшаға және (немесе) өзге мүлікке қатысты:
      клиенттің банк шоты (банк шоттары) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;
      номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде клиенттің бағалы қағаздарын оқшаулау;
      кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерді есепке алу үшін клиенттің шоты (шоттары) бойынша операцияларды жүргізуге арналған клиенттің бұйрықтарын (тапсырмаларын) орындаудан (оқшаулаудан) бас тарту;
      клиенттің металл шоты (металл шоттары) бойынша шығыс операцияларын (тазартылған бағалы металдарды шоттан қайтару, алу, есептен шығару немесе басқа шотқа аудару не тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сату мәмілесін жасау нәтижесінде ақшаны беру түрінде) жүргізуден және (немесе) тоқтата тұрудан бас тарту;
      банк шотын пайдаланбастан төлем жасау немесе ақша аудару бойынша клиенттің нұсқауларын орындауды тоқтата тұру;
      электрондық әмиянды оқшаулау;
      сейф қоймасына кіргізуден бас тартуды қоса алғанда, клиенттің қаржы ресурстарына қол жеткізуін шектеу мақсатында клиент ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасайтын өзге операцияларды жүргізуден және (немесе) тоқтата тұрудан бас тарту арқылы қолданылатын шаралар;
      2) әдеттегіден тыс операция (мәміле) - Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен және екінші деңгейдегі банк немесе Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі - банк) дербес әзірлеген белгілер ескеріле отырып КЖ/ТҚҚ туралы заңның 4-бабының 4-тармағына сәйкес міндетті зерделенуге жататын операция (мәміле);
      3) біржолғы операция (мәміле) - банктің клиентке мынадай қызметтерді (өнімдерді) ұсынуы жөніндегі қарым-қатынастар:
      клиенттің айырбастау пункті арқылы қолма-қол шетелдік валютаны сатып алуы, сатуы немесе айырбастауы;
      клиенттің банк шотын пайдаланбастан қолма-қол ақшамен жасалмайтын төлемді немесе ақша аударуды жүзеге асыруы не олардың оның пайдасына түсуі;
      чек ұстаушының банкінің чекті төлеуі;
      банктің вексель ұстаушының векселін есепке алуы;
      қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдықтың (құрылғының) көмегімен жеке тұлғаның банк шотына ақша енгізу;
      банк шотына қол жеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасының көмегімен операцияларды жүзеге асыру;
      электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесіне электрондық ақшаны өтеу;
      4) КЖ/ТҚ тәуекелдері - банкті КЖ/ТҚ процестеріне немесе өзге қылмыстық қызметке қасақана немесе қасақана емес тарту тәуекелдері;
      5) КЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару - банктің КЖ/ТҚ тәуекелдерін анықтау, бағалау, оларға мониторинг жасау, сондай-ақ оларды азайту бойынша қабылдайтын шараларының жиынтығы (өнімдерге/қызметтерге, клиенттерге, сондай-ақ клиенттер жасайтын операцияларға қатысты);
      6) шекті операция - ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын, КЖ/ТҚҚ туралы заңның 4-бабына сәйкес қаржы мониторингі жүргізілуге жататын және КЖ/ТҚҚ туралы заңмен белгіленген шекті сомаға тең не одан асатын операция;
      7) шот - банктің клиентке сейф ұяшығын жалға беруі бойынша қарым-қатынастарды қоспағанда, ақшаны, бағалы қағаздарды және өзге қаржы құралдарын, бағалы металдар мен асыл тастарды қоса алғанда, банктің клиенттің активтерін қабылдауды, есепке алу мен сақтауды жүзеге асыруы көзделетін банк пен клиенттің арасындағы іскерлік қарым-қатынастарды көрсету тәсілі;
      8) іскерлік қарым-қатынастар - біржолғы операцияларға (мәмілелерге) жататын қызметтерді (өнімдерді) қоспағанда, банктің клиентке қаржылық қызметке және қаржылық қызмет көрсетулерге жататын қызметтерді (өнімдерді) ұсынуы бойынша қарым-қатынастар.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.
      3. Банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ) ішкі бақылауды:
      1) банктің КЖ/ТҚҚ туралы заңның талаптарын орындауын қамтамасыз ету;
      2) банктің ішкі бақылау жүйесінің КЖ/ТҚ тәуекелдерін және қатар жүретін тәуекелдерді (операциялық, беделді жоғалту, шоғырлану) басқару үшін жеткілікті деңгейде ұстап тұру;
      3) банкті, оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін КЖ/ТҚ процестеріне тартуды болдырмау мақсатында жүзеге асырады.
      4. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру шеңберінде банкте Қағидалардың талаптары ескерілетін және банктің ішкі аудит қызметінің КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылаудың тиімділігін бағалауды жүргізуіне қойылатын талаптар қамтылатын ішкі бақылау қағидалары әзірленеді.
      Ішкі бақылау қағидалары КЖ/ТҚҚ туралы заңның 11-бабында көзделген бағдарламалардан тұрады, банк оларды Талаптарға сәйкес дербес әзірлейді және олар банктің ішкі құжаты не осындай құжаттардың жиынтығы болып табылады.

2. КЖ/ТҚҚ ішкі жүйесін ұйымдастыру және КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы

      5. Банкте банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен банктегі бақылау қағидаларын сақтауға мониторингті жүзеге асыру жөніндегі жауапты қызметкер (бұдан әрі - жауапты қызметкер) тағайындалады, сондай-ақ құзыретіне КЖ/ТҚҚ мәселелері кіретін бөлімше (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ жөніндегі бөлімше) белгіленеді.
      6. Мыналар жауапты қызметкерге қойылатын талаптар болып табылады:
      1) жоғары білімінің болуы;
      2) банктік және (немесе) өзге операцияларды жүзеге асырумен байланысты банк бөлімшесі басшысының лауазымында кемінде бір жыл жұмыс өтілінің не КЖ/ТҚҚ саласында кемінде екі жыл жұмыс өтілінің не қаржылық қызметтерді ұсыну және (немесе) реттеу саласында кемінде үш жыл жұмыс өтілінің болуы;
      3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мінсіз іскерлік беделінің болуы.
      7. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
      1) КЖ/ТҚҚ жөніндегі бөлімшенің функцияларын, оның ішінде КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде банктің басқа бөлімшелерімен, филиалдарымен, еншілес ұйымдарымен өзара әрекет ету тәртібін, сондай-ақ жауапты қызметкердің функцияларын, өкілеттіктерін, жауапты қызметкердің банктің басқару органымен және атқару органымен өзара әрекет ету тәртібін сипаттауды;
      2) КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге асыру және қаржы мониторингін жүзеге асыратын және КЖ/ТҚҚ туралы заңға сәйкес КЖ/ТҚҚ бойынша өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттік уәкілетті органға (бұдан әрі - қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган) хабарламаларды беру үшін пайдаланылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз ету туралы мәліметтерді, оның ішінде оларды әзірлеушілер туралы мәліметтерді;
      3) мәліметтерді тіркеу, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды іске асыру барысында алынған құжаттарды мен ақпаратты сақтау тәртібін;
      4) банк қызметкерлерінің, оның ішінде жауапты қызметкердің банктің басқару органын және атқару органын өздеріне белгілі болған банктің қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңды, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларын бұзу фактілері туралы хабардар ету тәртібін;
      5) КЖ/ТҚҚ бойынша топтық талаптарды сипаттауды (бар болса);
      6) банктің ішкі аудит бөлімшесінің КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылаудың тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша басқару есептілігін дайындауы және банктің басқару органына және атқару органына ұсыну тәртібін қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.
      8. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасына сәйкес жауапты қызметкердің және КЖ/ТҚҚ жөніндегі бөлімше қызметкерлерінің функцияларына:
      1) банкте әзірленген және банктің атқарушы органымен келісілген ішкі бақылау қағидаларының және (немесе) оларға өзгерістердің (толықтырулардың), сондай-ақ банкте олардың сақталуына мониторингтің болуын қамтамасыз ету;
      2) КЖ/ТҚҚ туралы заңға сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға хабарламалар ұсынуды ұйымдастыру және олардың ұсынылуына бақылау жасау;
      3) клиенттердің операцияларын күдікті ретінде тану және банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға хабарламалар жіберу қажеттілігі туралы шешімдер қабылдау;
      4) КЖ/ТҚҚ туралы заңда және (немесе) клиенттермен жасалған шарттарда көзделген жағдайларда және банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен клиенттердің операцияларын жүргізуді тоқтата тұру не бас тарту туралы шешімдер қабылдау;
      5) банктің уәкілетті органына КЖ/ТҚҚ туралы заңда және банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда және тәртіппен клиенттермен іскерлік қарым-қатынастарды орнату, жалғастыру не тоқтату туралы шешім қабылдау үшін сұратулар жіберу;
      6) банктің уәкілетті органын ішкі бақылау қағидаларының анықталған бұзушылықтары туралы банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен хабардар ету;
      7) банктің басқару органына есептерді қалыптастыру үшін КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылау қағидаларын іске асыру нәтижелері және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін жақсарту жөніндегі ұсынылып отырған шаралар туралы ақпаратты дайындау және банктің уәкілетті органдарымен келісу кіреді, бірақ олармен шектелмейді.
      9. Жауапты қызметкерге және КЖ/ТҚҚ жөніндегі бөлімше қызметкерлеріне жүктелген функцияларды орындау үшін мынадай:
      1) өз функцияларын толық көлемде және банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шекте банктің барлық үй-жайларына, ақпараттық жүйелеріне, телекоммуникация құралдарына, құжаттар мен файлдарға кіруге рұқсат алу;
      2) банктің бөлімшелеріне ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операция жүргізуге қатысты нұсқаулар беру;
      3) өз функцияларын жүзеге асыру кезінде алынған ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз ету;
      4) банктің бөлімшелерінен алынатын құжаттардың және файлдардың сақталуын қамтамасыз ету өкілеттіктері беріледі, бірақ олармен шектелмейді.
      10. Банктің филиалдарында Талаптардың 8 және 9-тармақтарында көзделген функциялар мен өкілеттіктер толық немесе ішінара жүктелген қызметкерлер бар болса осындай қызметкерлердің КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша қызметін үйлестіруді жауапты қызметкер жүзеге асырады.
      11. Жауапты қызметкердің, КЖ/ТҚҚ бойынша бөлімше қызметкерлерінің, сондай-ақ банктің Талаптардың 8-тармағында көзделген функциялар жүктелген қызметкерлерінің функциялары ішкі аудиттің функцияларымен, сондай-ақ банктің бизнес-бөлімшелері жүзеге асыратын функциялармен қоса атқарылмайды.
      12. Банк ішкі бақылау мәселелері бойынша процестерді автоматтандыру үшін КЖ/ТҚҚ мақсатында Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдаланады.

3. КЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы

      13. КЖ/ТҚ тәуекелдерін басқаруды ұйымдастыру мақсатында банк Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін КЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасын әзірлейді.
      14. Банк кем дегенде тәуекелдердің мынадай ерекше санаттарын: клиенттердің типтері бойынша тәуекелді, елдік (географиялық) тәуекелді, қызметтер (өнім) және (немесе) оны беру тәсілінің тәуекелін ескере отырып, банк қызметтерінің (өнімдерінің) КЖ/ТҚ тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін бағалауды жыл сайынғы негізде жүзеге асырады.
      Банк қызметтерінің (өнімдерінің) КЖ/ТҚ тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін бағалау клиенттердің операцияларын сәйкестендіру және оларға мониторинг жүргізу рәсімдерін өзгертуді, операциялар жүргізуге лимиттер белгілеуді, қызметтерді (өнімдерді) ұсыну талаптарын өзгертуді, қызметтерді (өнімдерді) ұсынудан бас тартуды қоса, анықталған тәуекелдерді барынша азайтуға бағытталған ықтимал іс-шараларды сипаттаумен қатар жүреді.
      15. Мәртебесі және (немесе) қызметі КЖ/ТҚ тәуекелін арттыратын клиенттердің типтеріне:
      1) шетелдік жария лауазымды тұлғалар, олардың жақын туыстары мен өкілдері;
      2) шетелдік қаржы ұйымдары;
      3) заңды тұлғалар және қызметі қолма-қол ақшаның қарқынды айналымымен байланысты дара кәсіпкерлер, оның ішінде:
      қызметінің ерекше түрі қолма-қол шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар;
      ерекше қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын ұйымдар (банк белгілеген КЖ/ТҚҚ жөніндегі талаптарды сақтайтын банктердің еншілес ұйымдарын қоспағанда);
      микроқаржы ұйымдары;
      ломбардтар ретінде тіркелген заңды тұлғалар;
      тұтынушылардан қолма-қол ақшаларды қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асырушы қызметтерді (қаржылықтан басқа) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірген);
      ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметін көрсететін не онлайн-казино қызметінен түсетін кірістерді алатын тұлғалар;
      туристік қызметтерді, сондай-ақ қолма-қол ақшаның қарқынды айналысымен байланысты өзге де қызметтерді көрсететін тұлғалар;
      4) инвестициялық портфельді басқарушы брокер-дилерлер (банк белгілеген КЖ/ТҚҚ жөніндегі талаптарды сақтайтын банктердің еншілес ұйымдарын қоспағанда);
      5) «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері (банк белгілеген КЖ/ТҚҚ жөніндегі талаптарды сақтайтын банктердің еншілес ұйымдарын қоспағанда);
      6) қаржы лизингі бойынша қызмет көрсететін тұлғалар (банк белгілеген КЖ/ТҚҚ жөніндегі талаптарды сақтайтын банктердің еншілес ұйымдарын қоспағанда);
      7) кредиттік серіктестіктер;
      8) сақтандыру агенттері ретінде қызметті жүзеге асыратын тұлғалар;
      9) жылжымайтын мүлікті сату-сатып алу жөніндегі делдалдық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар;
      10) қызметі қаруды, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты тұлғалар;
      11) қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сатып алумен-сатумен байланысты тұлғалар;
      12) қорлардың, діни бірлестіктердің ұйымдық-құқықтық нысанындағы коммерциялық емес ұйымдар;
      13) Талаптардың 16-тармағында көрсетілген шет мемлекеттерде орналасқан (тіркелген) тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасында орналасқан филиалдар мен осындай тұлғалардың өкілдіктері кіреді, бірақ олармен шектелмейді.
      16. Банк осы тармақта көрсетілген шет мемлекеттерде қызметті жүргізумен, осындай шет мемлекеттер клиенттеріне қызметтерді (өнімдерді) көрсетумен, осындай шет мемлекеттердің қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды жүзеге асырумен байланысты елдік (географиялық) тәуекелді басқаруды жүзеге асырады.
      Олармен жасалатын операциялар КЖ/ТҚ тәуекелін жоғарылататын шет мемлекеттер:
      1) қаржы мониторингі бойынша уәкілетті орган жасайтын Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткілікті орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесіне енгізілген шет мемлекеттер (аумақтар);
      2) БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларымен қабылданған халықаралық санкциялар (эмбарго) оларға қатысты қолданылатын шет мемлекеттер (аумақтар);
      3) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6058 тіркелген) бекітілген «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген шет мемлекеттер (аумақтар);
      4) банк басқа факторлардың (сыбайлас жемқорлық, есірткілердің заңсыз өндірілуі, айналымы және (немесе) транзит деңгейі туралы мәліметтер, халықаралық терроризмді қолдау туралы мәліметтер) негізінде КЖ/ТҚ жоғары тәуекелін көрсетуші ретінде анықтаған шет мемлекеттер (аумақтар) болып табылады.
      Ескерту. 16-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.
      17. Банк КЖ/ТҚ жоғары қызметтеріне тәуекеліне ұшырағыш қызметтеріне (өнімдеріне, операцияларына), сондай-ақ оларды ұсыну тәсілдеріне мыналар:
      1) дербес компьютерлер, телефондар, электрондық терминалдар арқылы қызмет көрсетуді қоса алғанда, клиенттерге қашықтан қызмет көрсету (транзакциялық-банктік электрондық қызметтер);
      2) клиенттерге дербес банктік қызмет көрсету;
      3) банк шотын пайдаланусыз ақша төлемі және (немесе) аударымы;
      4) сауда қаржыландыруы;
      5) сейфтік қызметтер (сейф жәшіктерін жалдау, сейф қоймаларында жауапты сақтау);
      6) мүлікті сенімгерлік басқару;
      7) халықаралық нарықтарда брокерлік қызмет көрсету;
      8) кастодиандық қызмет көрсету;
      9) электрондық ақша, эмитент банк тиісті электрондық ақша жүйесінің операторы болып табылмайтын жағдайда;
      10) алдын ала төленген төлем карточкалары;
      10-1) корпоративтік төлем карточкалары;
      11) чектер, оның ішінде жол чектері;
      12) шетелдік қаржы ұйымдарының шоттары;
      13) қолма-қол шетел валюталарын айырбастау пункттері арқылы сатып алу, сату, айырбастау бойынша операциялар кіреді, бірақ олармен шектелмейді.
      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.
      18. Банк қызметтерінің (өнімдерінің) КЖ/ТҚ тәуекелдеріне ұшырағыштық дәрежесін Талаптардың 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген тәуекелдердің факторларына сәйкес бағалау кезінде банк тәуекелдің жиынтық дәрежесіне ықпал ететін мыналар:
      1) банктің қаржы мониторингі бойынша уәкілетті органға клиенттердің күдікті операциялары туралы хабарламаларының саны;
      2) банктің қаржы мониторингі бойынша уәкілетті органға клиенттердің қолма-қол ақшамен шекті операциялары туралы хабарламаларының саны кіретін, бірақ олармен шектелмейтін қосымша мәліметтерді ескереді.
      19. КЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасын іске асыру шеңберінде банк Талаптардың 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген тәуекелдердің санаттары мен факторларын, сондай-ақ банк белгілейтін тәуекелдердің өзге де санаттары мен факторларын ескере отырып, клиенттерді жіктеу жөнінде шаралар қолданады.
      Клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін банктегі клиент (клиенттер) туралы мәліметтер мен ақпаратқа жүргізілген талдау нәтижелері бойынша банк белгілейді және тәуекел деңгейін айқындаудың кемінде екі деңгейден тұратын шәкілі бойынша бағаланады.
      Банк клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін қайта қарауды клиент (клиенттер тобы) туралы мәліметтердің жаңартылуына қарай жүзеге асырады.
      20. Талаптардың 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген тәуекелдер санаттары мен факторларын пайдаланумен тәуекелді бағалау клиенттерге (клиенттер тобына) қатысты операциялардың мониторингі (іскерлік қарым-қатынастар) нәтижелері негізінде жүргізіледі.
      Банк оларға қатысты тәуекелді бағалау бұдан бұрын жүргізілмеген және (немесе) олармен іскерлік қарым-қатынастар бұдан бұрын орнатылмаған клиенттер (клиенттер тобы) бойынша іскерлік қарым-қатынастарды орнатқанға немесе бір жолғы операцияны жүргізгенге дейін алынған деректердің негізінде тәуекелді бастапқы бағалауды жүргізеді.

4. Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы

      21. КЖ/ТҚҚ туралы заңның клиентті тиісінше тексеру бойынша талаптарын іске асыру мақсатында банк клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру бағдарламасын әзірлейді.
      Банктің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтерді тіркеу және дәйектілігін тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, іскерлік қарым-қатынастардың немесе бір жолғы операцияның (мәміленің) болжанатын мақсатын белгілеу және тіркеу, сондай-ақ Талаптарда көзделген Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы өзге де мәліметтерді алу және тіркеу бойынша іс-шараларды жүргізуі клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру болып табылады.
      Клиенттің тәуекел деңгейіне қарай банк жүргізетін іс-шаралардың деңгейі клиентті, бенефициарлық меншік иесін стандартты, жеңілдетілген және тереңдетілген сәйкестендіру түрінде көрсетіледі.
      22. КЖ/ТҚҚ туралы заңның 5-бабы 2-тармағының талаптарын ескере отырып, банк клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіруді жүргізеді, сондай-ақ мынадай:
      1) тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз еселік мөлшерінен аспайтын сомаға электрондық ақшаны шығаруды және сатуды, сондай-ақ 200 000 теңгеден аспайтын сомаға не 200 000 теңге баламасынан аспайтын шетел валютасындағы сомаға банк шотына қол жеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасын шығаруды қоспағанда клиентпен іскерлік қарым-қатынастар орнатылған;
      2) клиент:
      2 000 000 теңгеден асатын сомаға не 2 000 000 теңге баламасынан асатын шетел валютасындағы сомаға, оның ішінде күнтізбелік бір күнде қолма-қол шетел валютасын айырбастау пункті арқылы сатып алу, сату немесе айырбастау түрінде бірнеше операция (мәміле) жасау, клиенттің банк шотын пайдаланбастан қолма-қол ақшамен жасалмайтын төлемді немесе ақша аударуды жүзеге асыруы не олардың оның пайдасына келіп түсуі, чек ұстаушының банкінің чекті төлеуі, банктің вексель ұстаушының векселін есепке алуы жолымен;
      500 000 теңгеден асатын сомаға не 500 000 теңге баламасынан асатын шетел валютасындағы сомаға, оның ішінде күнтізбелік бір күнде жеке тұлғаның банк шотына ақшаны қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдықтың (кұрылғының) көмегімен енгізу түрінде бірнеше операциялар (мәмілелер) жасау жолымен;
      200 000 теңгеден асатын сомаға не 200 000 теңге баламасынан асатын шетел валютасындағы сомаға, оның ішінде күнтізбелік бір күнде банк шотына қол жеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасының көмегімен операцияларды жүзеге асыру түрінде бірнеше операция (мәміле) жасау жолымен;
      Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңнамасында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерден асатын сомаға, оның ішінде күнтізбелік бір күнде электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің электрондық ақшаны өтеуге ұсынуы түрінде бірнеше операция (мәміле) жасау жолымен біржолғы операция (мәміле) жасаған;
      3) клиент шекті операцияны (мәмілені) жасаған;
      4) клиенттің күдікті операциясы (мәмілесі) анықталған;
      5) жеке және заңды тұлғалар туралы бұрын алынған деректердің дәйектілігіне күмән туғызатын негіздемелер болған жағдайда іскерлік қарым-қатынастардың немесе бір жолғы операцияның (мәміленің) болжанатын мақсатын белгілейді.
      Клиент орнатылған іскерлік қарым-қатынастар шегінде (ашылған шоттың болуы) операциялар (мәмілені) жүргізген кезде, егер ол, осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, осындай іскерлік қарым-қатынастар орнатылған (ашылған шоттың болуы), сондай-ақ бұрын алынған мәліметтерді жаңарту не клиенттің тәуекелі деңгейіне және осы Талаптарға сәйкес қосымша мәліметтерді алу үшін қажет болған кезде клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру жүргізілмейді.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.
      23. Талаптардың 22-тармағына сәйкес алынған мәліметтерді банк клиенттің досьесіне енгізеді, ол клиентпен іскерлік қарым-қатынастардың бүкіл кезеңі ішінде және олар аяқталғаннан не бір жолғы операцияны (мәмілені) жасағаннан кейін кем дегенде бес жыл банкте сақталады.
      Банк ішкі құжаттарға сәйкес досьелер жүргізетін клиенттердің топтарына:
      1) жеке тұлғалар;
      2) заңды тұлғалар;
      3) шетел қаржы ұйымдары-респонденттері кіреді, бірақ олармен шектелмейді.
      Клиенттің досьесіне енгізілуі және стандартты, жеңілдетілген не тереңдетілген сәйкестендіру жүргізген кезде дәйектілігі тексерілуі тиіс ең аз талап етілетін мәліметтер Талаптардың 12 және  3-қосымшаларында белгіленген.
      24. Клиент ақша аударымын жүзеге асырған не оның пайдасына қолма-қол ақшасыз төлем немесе ақша аударымы келіп түскен кезде банк төлем құжатында КЖ/ТҚҚ туралы заңның 7-бабының 2-тармағында көзделген клиент туралы мәліметтердің болуын, сондай-ақ оларды төлемге, ақша аударымына қатысушы банкке берілуін бақылайды.
      25. Банк жеңілдетілген сәйкестендіруді мынадай:
      1) клиент-жеке тұлға қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асырғанда не оның пайдасына түскенде немесе банк шотын пайдаланбай ақша аударғанда, егер мұндай төлем немесе ақша аударым сомасы 2 000 000 теңгеден не 2 000 000 теңгеге барабар шетел валютасындағы сомадан асатын болса;
      2) клиент-жеке тұлға айырбастау орны арқылы қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату немесе ауыстыруды жүзеге асырғанда, егер мұндай операция сомасы 2 000 000 теңгеден не 2 000 000 теңгеге барабар шетел валютасындағы сомадан асатын болса;
      2-1) Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңнамасында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен асатын сомаға электрондық ақша шығару, сату және өтеу кезінде;
      3) мынадай:
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, сондай-ақ бақылауын мемлекеттік органдар жүзеге асыратын заңды тұлғалар;
      мемлекеттік мекеме немесе мемлекеттік кәсіпорындардың ұйымдық құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғалар, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдинг не дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингіне тиесілі заңды тұлғалар;
      екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары - Қазақстан Республикасының резиденттері;
      акциялары Қазақстан Республикасы қор биржасының және (немесе) шет мемлекеттің қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ұйымдар;
      Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан не қатысушысы Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық ұйымдар сияқты клиенттермен іскерлік қарым-қатынастарды орнатқан жағдайларда жүргізеді.
      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.
      26. Банк мынадай:
      1) клиентке жоғары тәуекел деңгейі тағайындалған;
      2) тереңдетілген сәйкестендіру қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға осындай операция туралы хабарламаның жіберілуі туралы оның абайсызда хабардар болуына апаратын жағдайларды қоспағанда, клиентке мониторинг жүргізу және операцияларын зерделеу барысында күдікті операцияны (мәмілені) не оны жасау әрекетін анықтаған;
      3) клиент ұсынған мәліметтердің дәйектілігінде күмән болғанда;
      4) банктің ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларда, сондай-ақ жауапты қызметкердің шешімі бойынша тереңдетілген сәйкестендіруді жүргізеді.
      27. Клиентті сәйкестендіру (бенефициарлық меншік иесін анықтау) барысында банк КЖ/ТҚҚ туралы заңның 12-бабына сәйкес алынатын терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты тұлғалардың және ұйымдардың тізбесінде (бұдан әрі - Тізбе) осындай клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) болуына тексеру жүргізеді.
      Шетелдіктерге, шет мемлекеті азаматтығының болуы туралы банк мәліметтер болған өзге де тұлғаларға қатысты, сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлғаларға қатысты банк клиентті сәйкестендіру (бенефициарлық меншік иесін анықтау) барысында осындай клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) шетелдік жария лауазымды тұлғаға жататынын тексереді.
      28. Клиент (оның өкілі) ұсынатын құжаттар клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді растау мақсатында олардың шынайы болуы тексеріледі.
      29. Клиентті, оның өкілін және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасына мыналар:
      1) іскерлік қатынастар белгілеуге және (немесе) операциялар жүргізуге, сондай-ақ іскерлік қатынастарды тоқтатуға арналған тәртіпті және негіздемелерді қоса алғанда, қызмет көрсетуге клиенттер қабылдау тәртібі;
      2) клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру тәртібі, оның ішінде жеңілдетілген және тереңдетілген сәйкестендіру рәсімдерінің ерекшеліктері;
      3) шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнату кезінде сәйкестендіруді жүргізу ерекшеліктері;
      4) банктің қызмет көрсетілетін немесе қызмет көрсетуге қабылдайтын жеке тұлғалардың, сондай-ақ шетелдік жария лауазымды тұлғалардың арасында анықтауға бағытталған шараларының сипаттамасы;
      5) клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің Тізбеде болуын тексеру тәртібі;
      6) іскерлік қарым-қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде (клиенттің немесе оның өкілінің жеке қатысуынсыз) сәйкестендіру ерекшеліктері;
      7) клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін банк кіретін банк конгломератының (бар болса) КЖ/ТҚҚ жөніндегі талаптарды орындау шеңберінде сәйкестендіру барысында алынған мәліметтер алмасудың ерекшеліктері;
      8) басқа қаржы ұйымдарынан мәліметтер алу арқылы клиенттерді сәйкестендіру, оның ішінде жеке және заңды тұлғаларды сәйкестендіру ерекшеліктері, брокер-дилер олардың пайдасына немесе олардың атынан өзінің банк шоты бойынша операциялар жүргізеді;
      9) клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру мақсатында қосымша ақпарат көздерінің, оның ішінде мемлекеттік органдар ұсынатын ақпараттың сипаттамасы;
      10) клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің шынайы болуын тексеру тәртібі;
      11) клиенттің досье жүргізу, мәліметтерді жаңарту кезеңділігін көрсетумен досьедегі мәліметтерді жаңарт, нысанына, мазмұнына және тәртібіне қойылатын талаптар;
      12) банк қызметкерлерінің сәйкестендіруді жүргізу кезінде алынған ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз ету тәртібі;
      13) клиенттің тәуекел деңгейін бағалау тәртібі, осындай тәуекелді бағалау негіздері кіреді, бірақ олармен шектелмейді.

5. Клиенттердің операциялары мониторингінің және зерделеудің бағдарламасы

      30. КЖ/ТҚҚ туралы заңның клиентті тиісінше тексеру жөніндегі, сондай-ақ шекті және күдікті операциялар туралы хабарламаларды анықтау және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жіберу талаптарын іске асыру мақсатында, банк клиенттердің операциялары мониторингінің және зерделеудің бағдарламасын әзірлейді.
      31. Клиенттердің операциялары мониторингінің және зерделеудің бағдарламасы шеңберінде банктер клиенттер жасайтын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді қоса алғанда, клиенттер (олардың өкілдері) және бенефициарлық меншік иелері туралы қосымша мәліметтерді жаңарту және (немесе) алу бойынша, сондай-ақ клиенттердің операцияларын зерделеу және шекті, әдеттегіден тыс және күдікті операцияларды анықтау бойынша іс-шаралар жүргізеді.
      Банк клиенттердің операциялары мониторингінің және зерделеудің нәтижелерін банк қызметтерінің (өнімдерінің) КЖ/ТҚ тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін жыл сайын бағалау, сондай-ақ клиенттердің тәуекелдер деңгейін қайта қарау үшін пайдаланады.
      Клиенттердің операциялары мониторингінің және зерделеудің бағдарламасын іске асыру шеңберінде алынған мәліметтер Талаптардың 23-тармағында көрсетілген клиенттің досьесіне енгізіледі және (немесе) банкте клиентпен іскерлік қарым-қатынастардың барлық кезеңі ішінде және олар аяқталған не бір жолғы операцияны (мәмілені) жасаған күннен бастап кемінде бес жыл бойы сақталады.
      32. Банк клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін және (немесе) клиент пайдаланатын банк қызметінің (өнімдерінің) КЖ/ТҚ тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін ескере отырып, клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы қосымша мәліметтерді жаңартудың кезеңдігін және (немесе) алу қажеттігін белгілейді.
      Талаптардың 26-тармағында көзделген жағдайларда, банк клиентке тереңдетілген сәйкестендіруді жүргізеді.
      Тәуекелдің жоғары деңгейі бар клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту жылына кемінде бір рет жүзеге асырылады.
      Тізбедегі клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) бар болуын (қосылғанын) тексеру клиенттің тәуекел деңгейіне байланысты емес және Тізбеге (Тізбенің жаңартуларына) өзгерістер енгізуге қарай жүзеге асырылады.
      33. Банк клиенттің (клиенттер тобының) тәуекел деңгейін және (немесе) клиент пайдаланатын банк қызметінің (өнімінің) КЖ/ТҚ тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін ескере отырып, сондай-ақ банк КЖ/ТҚ сценарийлерін (схемаларын) және (немесе) әдеттегіден тыс және күдікті операциялардың белгілерін ескере отырып клиенттің операцияларын зерделеу дәрежесін айқындайды.
      Банк клиентке тәуекелдің жоғары деңгейі тағайындалған жағдайда, сондай-ақ клиент күдікті операциялар жүргізген жағдайда клиент белгіленген уақыт кезеңінде жүргізіп отырған (жүргізген) операцияларды зерделейді.
      34. Клиенттердің операциялары мониторингінің және зерделеудің бағдарламасы:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, сондай-ақ банк дербес әзірлеген белгілердің негізінде жасалатын әдеттегіден тыс және күдікті операциялар белгілерінің тізбесін;
      2) банк бөлімшелері (қызметкерлері) арасында Талаптарда көзделген жағдайларда клиент (оның өкілі) пен бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған қосымша мәліметтерді жаңарту және (немесе) оларды алу жөніндегі міндеттерді бөлуді;
      3) банк бөлімшелері (қызметкерлері) арасында шекті, әдеттегіден тыс және күдікті операциялар туралы мәліметтерді анықтау және бөлімшелер (қызметкерлер) арасында бір-біріне беру жөніндегі міндеттерді бөлуді;
      4) банк бөлімшелерінің шекті, әдеттегіден тыс және күдікті операцияларды анықтаған кезде өзара әрекет ету тетіктерін сипаттауды;
      5) жауапты қызметкерінің клиент операциясының түрі туралы шешімді қабылдау тәртібін, негіздемесін және мерзімін;
      6) бөлімшелердің (қызметкерлердің) клиент операциясын жүргізуден бас тарту жөніндегі (клиент, бенефициарлық меншік иесі Тізбеде тұруына байланысты бас тартуды қоспағанда), сондай-ақ клиентпен іскерлік қарым-қатынастарды тоқтату жөніндегі шешімді қабылдау бойынша өзара әрекет ету тәртібін;
      7) банк бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) Тізбедегі клиенттер мен бенефициарлық меншік иелерін анықтау бойынша, сондай-ақ осындай клиенттердің ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларын дереу тоқтату бойынша өзара әрекет ету тәртібін;
      8) әдеттегіден тыс операцияларды зерделеу нәтижелері жөніндегі мәліметтерді, сондай-ақ шекті және күдікті операциялар жөніндегі мәліметтерді (оның ішінде операция сомасы, төлем валютасы, клиенттің қарсы агенті туралы деректерді) тіркеу (оның ішінде тіркеу әдістері) және сақтау тәртібін;
      9) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға шекті және күдікті операциялар туралы хабарламаларды ұсыну тәртібін;
      10) банктің Бас комплаенс-бақылаушысын және (немесе) бірінші басшысын шекті және күдікті операциялар анықталғаны жөнінде хабарлау (қажеттілігіне қарай) тәртібін;
      11) клиент әдеттегіден тыс және (немесе) күдікті операцияларды жүйелі және (немесе) елеулі көлемде жүзеге асырған жағдайда, банк клиент пен оның операциясына қатысты қабылдайтын шараларды қабылдау тәртібін және сипаттауды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді;
      Ескерту. 34-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.
      35. Операцияны шекті ретінде түрінің заңдылығы бөлігінде күмән туындаған кезде, сондай-ақ әдеттегіден тыс немесе күдікті операцияны анықтаған кезде, аталған операцияны анықтаған банк қызметкері банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте, нысанда және мерзімде КЖ/ТҚҚ жөніндегі бөлімшеге осындай операция туралы хабарламаны жібереді.
      Бір хабарламада бірнеше операция туралы ақпараттың болуына жол беріледі.
      Банк осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген операциялар туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды зерттеудің нәтижелерін клиентпен іскерлік қарым-қатынастарды тоқтатқан күннен бастап кемінде бес жыл сақтайды.

6. Банк қызметкерлерін КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша даярлау және оқыту бағдарламасы

      36. Банк қызметкерлерінің КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманың, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларының және банктің өзге де ішкі құжаттарының талаптарын орындау үшін қажетті білім алуы және дағдыларды қалыптастыруы банк қызметкерлерін КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша даярлау және оқыту бағдарламасының (бұдан әрі - Оқыту бағдарламасы) мақсаты болып табылады.
      37. Оқыту бағдарламасына:
      1) оқытудың тақырыптарын, өткізудің әдістерін, мерзімдерін және оқытуды өткізуге жауапты бөлімшені қамтитын қызметкерлерді оқыту тәртібі;
      2) қызметкерлері оқытудан өтетін банк бөлімшелерінің тізбесі;
      3) оқыту нәтижелерін сақтау тәртібі мен нысандары;
      4) банк қызметкерлерінің КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша білімдерін тексеру тәртібі мен нысандары енгізіледі.
      38. Банк қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен талаптарды ескере отырып оқытуды өткізудің нысандары мен кезеңділігін белгілейді.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл мақсатында екінші деңгейдегі
банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін
ішкі бақылау қағидаларына қойылатын
талаптарға 1-қосымша         

Жеке тұлға - клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптар

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.

Мәліметтер

Сәйкестендіру түрі

Стандартты

Жеңілдетілген

Тереңдетілген

1. Жеке тұлға туралы жалпы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған күні және туылған жері

Азаматтығы (бар болса)

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)

Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі

Салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі


Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)

Байланыс телефонының нөмірі


Жұмыс орны, лауазымы


Электрондық пошта мекенжайы (ол бар болса)


2. Жеке тұлға-дара кәсіпкер туралы қосымша мәліметтер (жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы)

Дара кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермер) қожалықтарының басшысы ретінде жеке тұлғаның тіркелуін растайтын құжат нөмірі, берілген күні


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)


Кәсіпкерлік қызметінің түрі (жеке нотариус қызметі, адвокат, жеке сот орындаушысы)


Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лиңензияланатын болып табылса)


Қызметті жүзеге асыру жерінің мекенжайы (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі)


3. Жеке тұлға шетелдік туралы қосымша мәліметтер

Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)

Миграциялық карточканың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтары үшін)

Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі

4. Жеке тұлғаның өкілі туралы жалпы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған күні және туылған жері

Азаматтығы (бар болса)

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)

Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі

Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі)

Байланыс телефонының нөмірі


Жеке тұлғаның атынан заңдық мәні бар іс-әрекеттер (оның ішінде шот ашу, шотты басқару) жасауға құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншының (қамқоршының) жеке куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (ол бар болса) не заң бойынша өкілдікті жүзеге асыру туралы белгі


Клиент өкіліне берілген сенімхатқа клиенттің қолын куәландыратын нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), нотариалдық қызметті жүзеге асыруға лицензияның нөмірі және берілген күні не құжатты берген органның атауы


Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)

Миграциялық карточканың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)

5. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер

Мүддесі үшін іскерлік қарым-қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), не іскерлік қарым-қатынастар орнатқан (операциялар жасайтын) жеке тұлға өз атынан өзінің мүддесі үшін әрекет ететіні туралы белгі

Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Салық резидентгігі, оны ішінде шет мемлекеттегі бенефициарлық меншік иесіне берілген салық төлеушінің нөмірі


Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)


Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі


6. Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер

Жеке тұлғаның шотына/пайдасына түсетін ақша және басқа да құндылықтар көздері (жалақы, дивидендтер, кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістер және өзгелер)


Басқа да банктерде/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса) (банктің /шоты бар қаржы ұйымының атауы)


Қаржылық жай-күйінің сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлесі/басқа да заңды тұлғаның акциялар пайызы)7. Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат

Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгі

Жеке тұлғаның банкте пайдаланатын қызметтері (банк шоттарын жүргізу қызметі, бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметі, кастодиандық қызмет көрсету, металл шоттары, сейфтік қызметтер, банктік дербес қызмет корсету, өзге де қызметтер)


Операциялардың, оның ішінде жасалатын операциялардың қаржыландыру көзінің шынайылығын тексеру шараларының соңғы мониторингінің нәтижелері


Тәуекел деңгейі

Мәліметтерді алу (жаңарту) күні

Клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:

      1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын негізде жеке басын куәландыратын құжат болып:
      1.1 Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:
      1) Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;
      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;
      3) туу туралы куәлік (кәмелетке толмаған адамның атына жинақ шотын ашқан кезде);
      1.2. Шетел азаматтары үшін:
      1) шетелдік төлқұжаты (шетел мемлекеті азаматының төлқұжаты);
      2) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;
      3) негізінде Қазақстан республикасының аумағында азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын жеке басын куәландыратын құжат ретінде Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартқа сәйкес танылатын өзге де құжат;
      1.3. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар үшін:
      азаматтығы жоқ адамның куәлігі.
      2. Салық резиденттілігінің мәртебесі салық ақпаратын айырбастау саласында Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарынан туындайтын талаптарды ескере отырып нысанын дербес банк белгілейтін клиент сауалнамада (өтініште) көрсететін мәліметтердің негізінде белгіленеді.
      Қазақстан Республикасының салық резиденттілігін растау үшін Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 225-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының салық органы беретін құжатты пайдалануға рұқсат беріледі.
      Салық резиденттілігі мәртебесі тұрғын үй құрылыс жинақтарында және білім беру жинақтауы салымдары туралы шарттарды жасау кезінде белгіленбейді.
      3. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар түпнұсқаларының және нотариалды куәландырылған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, рұқсат етілген дерек көздермен (дерекқормен) салыстыру, мекенжайы бойынша шығуды қосқанда басқа да тәсілдермен мәліметтерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру бойынша дәйектілігін тексеру шеңберінде, клиентпен (клиенттің өкілімен) жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған суретті көзбен салыстыру жүргізіледі.
      4. Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекеттердің азаматтарына қатысты көші-қон карточкалар туралы мәліметтерді алу талап етілмейді.

Шартты белгілер:

       - тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттілігі;
       - тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың шынайылығын тексеру қажеттілігі.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл мақсатында екінші деңгейдегі
банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін
ішкі бақылау қағидаларына қойылатын
талаптарға 2-қосымша         

Заңды тұлға - клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптар

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.

Мәліметтер

Сәйкестендіру түрі

Стандартты

Жеңілдетілген

Тереңдетілген

1. Заңды тұлға туралы жалпы мәліметтер

Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда, толық және бар болса қысқарған атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)

Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны

Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) және экономикалық қызметтің түрлерін жалпы жіктегіш (ЭҚЖК) коды (бар болса)

Лицензиялардың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)

Лицензияны берген органның атауы

Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)

Атқарушы органның нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)

Байланыс телефон нөмірі

Электрондық поштаның мекенжайы (ол бар болса)

2. Шетелдік заңды тұлға туралы қосымша мәліметтер

Тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды)

Тіркелген мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі

3. Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер

Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге органдар)

Заңды тұлға органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні

3.1. Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атауы


Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (бар болса) және (немесе) заңды тұлғаларды тіркеген мемлекет


Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не жеке басын куәландыратын құжаттарының нөмірлері, сериялары (бар болса), берілген күндері және қолданылу мерзімдері


Жоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)


Құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынатын үзінді көшірменің не жоғары органның құрамы белгіленген өзге құжаттың күні


3.2. Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса)

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі


Соның негізінде тұлға жеке дара атқарушы органның не алқалық атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні


3.3 Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)

Басқару органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері


Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Басқару органы басшысының және (немесе) мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміСоның негізінде тұлға басқару органы басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (жалпы жиналыс хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні4. Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер

Заңды тұлға өкілінің (заңды тұлға филиалының басшысын (өкілдігін) қоса алғанда) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған күні және туылған жері

Азаматтығы (бар болса)

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)

Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі

Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)

Байланыс телефонының нөмірі

Өкілге заңды тұлғаның атынан заңдық тұрғыдан маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотты басқару) жасауға құқық берген құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса

Өкілге заңды тұлғаның атынан заңдық тұрғыдан маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотты басқару) жасауға құқық берген құжатқа қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Визаның нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен кіретін мемлекеттің азаматтарын қоспағанда) (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)

Миграциялық карточканың нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік төлқұжатын ұсынған жағдайда)

5. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алғанды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан көбі тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі


Заңды тұлғаны өзге де негіздер бойынша бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі


Мүддесі үшін заңды тұлғамен іскерлік қарым-қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/ болмауы туралы белгі


Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса - әкесінің аты


Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Салық резиденттігі, оны ішінде бенефициарлық меншік иесінің шет мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі


Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)


Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысқан адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі


6. Заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) туралы қосымша мәліметтер

Филиалдың (өкілдіктің) атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)

Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны

Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері) және экономикалық қызметтің түрлерін жалпы жіктегіш (ЭҚЖК) коды (бар болса)

Лицензиялардың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)

Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдің) тұрғылықты жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)

Байланыс телефонының нөмірі

Электрондық поштаның мекенжайы (ол бар болса)

7. Жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның шотына/пайдасына түсетін ақша және басқа да құндылықтар көздері (кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістер, дивидендтер, ерікті мүлік жарналары және өзгелер)


Басқа да банктерде/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса) (банктің /шоты бар қаржы ұйымының атауы)


Қаржылық жай-күйінің сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлесі/басқа да заңды тұлғаның акциялар пайызы)Қаржылық жай-күйінің сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құндылықтар, капиталдағы үлесі/басқа да заңды тұлғаның акциялар пайызы)8. Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат

Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымы банкте пайдаланатын қызметтер (банк шоттарын жүргізу қызметі, бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметі, кастодиандық қызмет көрсету, металл шоттары, сейфтік қызметтер, өзге де қызметтер)


Операциялардың, оның ішінде жасалатын операциялардың қаржыландыру көзінің шынайылығын тексеру шараларының соңғы мониторингінің нәтижелері


Тәуекел деңгейі

Мәліметтерді алу (жаңарту) күні

Клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:

      1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын негізде жеке басын куәландыратын құжат болып:
      1.1 Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:
      1) Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;
      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;
      3) туу туралы куәлік (кәмелетке толмаған адамның атына жинақ шотын ашқан кезде);
      1.2. Шетел азаматтары үшін:
      1) шетелдік төлқұжаты (шетел мемлекеті азаматының төлқұжаты);
      2) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;
      3) негізінде Қазақстан республикасының аумағында азаматтық құқықтық мәмілелер жасалатын жеке басын куәландыратын құжат ретінде Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартқа сәйкес танылатын өзге де құжат;
      1.3 Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар үшін:
      азаматтығы жоқ адамның куәлігі.
      2. Салық резидентгілігінің мәртебесі салық ақпаратын айырбастау саласында Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарынан туындайтын талаптарды ескере отырып нысанын дербес банк белгілейтін клиент сауалнамада (өтініште) көрсететін мәліметтердің негізінде белгіленеді.
      Қазақстан Республикасының салық резиденттілігін растау үшін Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 225-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының салық органы беретін құжатты пайдалануға рұқсат беріледі.
      3. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар түпнұсқаларының және нотариалды куәландырылған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, рұқсат етілген дерек көздермен (дерекқормен) салыстыру, мекенжайы бойынша шығуды қосқанда басқа да тәсілдермен мәліметтерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру бойынша дәйектілігін тексеру шеңберінде, клиентпен (клиенттің өкілімен) жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған суретті көзбен салыстыру жүргізіледі.
      4. Тіркеуге жататын мәліметтер және лицензияның болуы, сондай-ақ халықаралық ұйымға қатысты белгіленеді, егер осындай халықаралық ұйымның мекемесі туралы және (немесе) оның мемлекет (мемлекеттер) аумағында болатын жері талаптары туралы шарттармен тиісінше тіркеусіз және (немесе) лицензиясыз олардың қызметін жүзеге асыру көзделмесе.
      5. Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекеттердің азаматтарына қатысты көші-қон карточкалар туралы мәліметтерді алу талап етілмейді.
      6. Коммерциялық ұйымның жоғарғы органының дербес құрамы жөніндегі мәліметтер жоғарғы органның құрамына кіретін және коммерциялық ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе орналастырылған акцияларының жиырма бес және одан көп пайызын иеленген жеке және (немесе) заңды тұлғаларға қатысты алынады. Банктің ұйғаруы бойынша коммерциялық ұйымның жоғарғы органының дербес құрамы жөніндегі мәліметтерді жоғарғы органның құрамына кіретін және коммерциялық ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе орналастырылған акцияларының жиырма бестен кем пайызыниеленген жеке және (немесе) заңды тұлғаларға қатысты алуға жол беріледі.
      Коммерциялық емес ұйымның дербес құрамы жөніндегі мәліметтер, коммерциялық емес ұйымның жоғарғы органы мүшелерінің саны не коммерциялық емес ұйымы құрылтайшыларының саны бес жеке тұлғадан және (немесе) заңды тұлғадан асатын жағдайды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымның жоғарғы органының құрамына кіретін не құрылтайшысы болып табылатын жеке және (немесе)заңды тұлғаларға қатысты алынады.

Шартты белгілер:

      - тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттілігі;
      - тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың шынайылығын тексеру қажеттілігі.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді   
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында
екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық  
пошта операторы үшін ішкі бақылау    
қағидаларына қойылатын талаптарға   
3-қосымша                 

Респондент шетелдік қаржы ұйымы досьесінің мазмұнына
қойылатын талаптар

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 10.12.2015 № 643 бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 225 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен қаулысымен.

Мәліметтер

Сәйкестендіру түрі

Стандартты

Жеңілдетілген

Тереңдетілген

1. Респондент - шетелдік қаржы ұйымы туралы жалпы мәліметтер

Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда, толық және бар болса қысқарған атауы

Тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірі (коды)

Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)

Тіркеуші органның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны

Жүзеге асыратын қызмет түрі (түрлері)

Банктік қызметті жүзеге асыруға тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі

Банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия берген тіркелген мемлекеттегі уәкілетті органның атауы

Қаржы нарығында өзге қызметті жүзеге асыруға тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі

Қаржы нарығында өзге қызметті жүзеге асыруға лицензия берген тіркелген мемлекеттегі уәкілетті органның атауы

Тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)

Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (елі, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үй нөмірі)

Байланыс телефоны және факс нөмірі

Электрондық поштаның мекенжайы (ол бар болса) және интернет-ресурс атауы

Банктік сәйкестендіру коды (БСК)

SWIFT

TELEX

2. Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер

Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың құрылымы мен атауы (жоғары орган, атқарушы орган, өзге органдар)


Респондент - шетелдік қаржы ұйымы органдарының құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні


2.1. Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Жоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың толық атауыЖоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (бар болса) және (немесе) заңды тұлғаларды тіркеген мемлекетЖоғары органның құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не жеке басын куәландыратын құжаттарының нөмірлері, сериялары (бар болса), берілген күндері және қолданылу мерзімдеріЖоғары органның құрамына кіретін заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірлері (бар болса) не тіркелген мемлекеттегі уәкілетті орган берген тіркеу нөмірлері (кодтары)Құрылтай құжаттарының соңғы редакциясының күні не акционерлер (қатысушылар) тізілімінен алынатын үзінді-көшірменің не жоғары органның құрамы белгіленген өзге құжатының күні2.2. Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса)

Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміЖеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)Жеке дара атқарушы органның функциясын жүзеге асыратын тұлғаның не алқалық атқарушы орган басшысының және мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі


Тұлға жеке дара атқарушы органның не алқалық атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесі хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні2.3 Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (олар бар болса)

Басқару органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің туған күні және туылған жері


Басқару органы басшысының және мүшелерінің азаматтығы (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Басқару органы басшысының және мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Басқару органы басшысының және (немесе) мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміТұлға басқару органы басшысының немесе мүшесінің функциясын жүзеге асыратын құжаттың (жалпы жиналыс хаттамасының, жалғыз акционер (құрылтайшы) шешімінің немесе басқа осыған ұқсас құжаттың) нөмірі мен күні3. Респондент - шетелдік қаржы ұйымының өкілі туралы мәліметтер

Респондент - шетелдік қаржы ұйымы өкілінің (филиал (өкілдік) басшысын қоса алғанда)тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туылған күні мен жері


Азаматтығы (бар болса)


Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзіміТұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы және (немесе) келген жері (мемлекеті/юрисдикциясы, пошта индексі, елді мекені, көшесі/ауданы, үйінің нөмірі және бар болса пәтерінің нөмірі)Байланыс телефонының нөмірі

Заңды тұлға атынан өкілге заң жағынан маңызды әрекет жасау (шотты ашу, шотты басқару) құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса)


Заңды тұлға атынан өкілге заң жағынан маңызды әрекет жасау (шотты ашу, шотты басқару) құқығын беретін құжатқа (бұйрыққа, сенімхатқа) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)4. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) жиырма бес және одкн көп пайызы тікелей немесе жанама тиесілі жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі


Өзге негіздер бойынша заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі


Мүддесі үшін заңды тұлғамен іскерлік қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы/болмауы туралы белгі


Бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты және бар болса әкесінің аты


Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол бар болса)


Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі


Салық резиденттігі, оның ішінде бенефициарлық меншік иесінің шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі


Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)


Шетелдік-бенефициарлық меншік иесінің шетелдік жария лауазымды тұлғаларға немесе олармен байланысы бар адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі


5. Нарықтағы жағдай туралы мәліметтер

Респондент-шетелдік қаржы ұйымының тарихы, іскерлік беделі, банктік өнімдер бойынша мамандандыру, нарықта жүргізген сектор және бәсекелестік, қайта ұйымдастыру, қызмет сипатындағы өзгерістер және т.б. туралы мәліметтер.


Соңғы аудиторлық тексерудің күнін көрсете отырып, банктің бухгалтерлік есебінің дәйектілігіне аудитті жүзеге асыратын сыртқы аудиторлық ұйымның атауы


Халықаралық рейтингтік агенттік (Moody s Investors Service, Standard&Poors немесе Fitch Ratings) берген рейтингтік бағасының болуы/болмауы туралы белгі


Негізгі корреспонденттердің атауы және SWIfT


Еншілес және тәуелді ұйымдардың атауы және орналасқан жерлері


Филиалдардың (өкілдіктердің) атауы және басқа мемлекеттерде орналасқан жерлері (бар болса)


Респондент-шетелдік қаржы ұйымы тиесілі қаржы тобының/холдингтің атауы және орналасқан жерлері (бар болса)


6. Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) жөнінде қабылданатын шаралар туралы мәліметтер

Тиісті нормативтік құқықтық актілердің атауларын, күндерін, нөмірлерін, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ саласында уәкілетті мемлекеттік органның атауын көрсете отырып, респондент-шетелдік қаржы ұйымы тіркелген мемлекетте орындалуы міндетті КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің болуы/болмауы туралы белгі (олар бар болса)

КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша соңғы жүргізілген тексеру күні мен нәтижелерін көрсете отырып, респондент-шетелдік қаржы ұйымы тіркелген мемлекетте қадағалау органының атауы және орналасқан жері

Респондент-шетелдік қаржы ұйымына қатысты тексеру жүргізу фактілері, сондай-ақ шешім шығарылған күнді және шешімді шығарған органның атауын (бар болса) көрсете отырып, респондент-шетелдік қаржы ұйымына және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы бұзғаны үшін соңғы бес жылда қолданылған қылмыстық немесе әкімшілік сипаттағы шаралар (санкциялар, ықпал ету шаралары)

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында қабылданған күнді және соңғы өзгерістерді енгізу күнін көрсете отырып, КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымының шетелдік еншілес және тәуелді ұйымдарына, филиалдарына (өкілдіктеріне) (бар болса) КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың қолданылуы/қолданылмауы туралы белгі

Соңғы аудиторлық тексерудің күні мен нәтижелерін көрсете отырып, ішкі аудит бөлімшесінің және сыртқы аудиторлық ұйымының респондент-шетелдік қаржы ұйымында КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың тиімділігін бағалау рәсімінің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымының атауын көрсете отырып (бар болса), осындай бөлімшеде КЖ/ТҚҚ саласында қызметін атқаратын бөлімшенің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында КЖ/ТҚҚ мәселелері жөнінде басшы қызметкер немесе басқару органының мүшесі деңгейінде жауапты қызметкердің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын, байланыс телефоны мен электрондық мекенжайын көрсете отырып, оның болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында тәуекел факторларын (клиент түрі бойынша тәуекел, елдік (географиялық) тәуекел, қызмет көрсету (өнім) тәуекелі) ескере отырып, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару рәсімдерінің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және клиенттер қаражаттарының пайда болу көздерін анықтау бойынша рәсімдердің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында шетелдік жария лауазымды тұлғалармен іскерлік қарым-қатынастарды орнату тәртібін реттейтін рәсімдерінің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында жасырын шоттардың болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында жасырын шоттар ашудың алдын алуға бағытталған рәсімдердің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді (автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді) қоса алғанда, операциялар мониторингі мен клиенттердің күдікті қызметін (операцияларын) айқындау рәсімдерінің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында террористердің және терроризмді қаржыландыруға байланысы бар адамдардың қаржы және басқа ресурстарға кіруіне жол бермеуге (ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатуға) бағытталған рәсімдердің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша қызметкерлерді дайындау және оқыту жөніндегі рәсімдердің болуы/болмауы туралы белгі (оқыту өткізудің мерзімділігін және соңғы оқудың күнін қоса алғанда)

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын, мемлекеттерде (аймақтарда) орналасқан филиалдардың (өкілдіктердің) атауларын және олардың орналасқан жерлерін көрсете отырып,осындай филиалдардың (өкілдіктердің) болуы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын, мемлекеттерде (аймақтарда) тіркелген банктермен өзге қаржы ұйымдарының атауларын (бар болса) көрсете отырып, осындай банктермен немесе қаржы ұйымдарымен іс жүзіндегі корреспонденттік қарым-қатынастардың болуы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында жеңілдік берілген салық салынатын және (немесе) қаржылық операцияларды жүргізу кезінде ақпаратты жариялауды және беруді көздемейтін мемлекеттерде тіркелген банктермен өзге қаржы ұйымдарының атауларын (бар болса)көрсете отырып, осындай банктермен немесе қаржы ұйымдарымен іс жүзіндегі корреспонденттік қарым-қатынастардың болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында жасырын банктердің (бар болса) атауын көрсете отырып, осындай жасырын банктермен іс жүзіндегі корреспонденттік қарым-қатынастардың болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында жасырын банктермен корреспонденттік қарым-қатынастарды орнатуға кедергі келтіретін рәсімдердің болуы/болмауы туралы белгі

Респондент-шетелдік қаржы ұйымында банктің сұратуы бойынша респондент-шетелдік қаржы ұйымының клиенттерін тиісінше тексеру бойынша ақпаратты ұсынуға мүмкіндік беретін, мемлекет заңнамасының талаптарына сәйкес келетін тіркеу рәсімдерінің болуы/болмауы туралы белгі

7. Операциялар мониторингінің нәтижелері және қызметтік ақпарат

Клиенттің, оның бенефициарлық меншік иесінің терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты тұлғалар тізбесінде болуы туралы белгі


Респондент-шетелдік қаржы ұйымы банкте пайдаланатын қызметтер (банк шоттарын жүргізу қызметі, бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметі, кастодиандық қызмет көрсету, металл шоттары, сейфтік қызметтер, өзге де қызметтер)


Операциялардың соңғы мониторингі нәтижелері


Тәуекел деңгейі

Мәліметтерді алу (жаңарту) күні

Клиент досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелер:

      1. Мыналар:
      1.1. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін:
      1) Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;
      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;
      3) туу туралы куәлік (кәмелетке толмаған адамның атына жинақ шотын ашқан кезде);
      1.2. Шетел азаматтары үшін:
      1) шетелдік төлқұжаты (шет мемлекет азаматының төлқұжаты);
      2) шетелдiктiң Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында негізінде азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалатын, жеке басты куәландыратын құжат ретінде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес танылатын өзге құжат;
      1.3. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар үшін:
      азаматтығы жоқ адамның куәлiгiҚазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалатын жеке басын куәландыратын құжат болып табылады.
      2. Салық резиденттілігінің мәртебесі клиенттің сауалнамада (өтініште) көрсеткен мәліметтерінің негізінде белгіленеді, оның нысанынбанк Қазақстан Республикасының салық ақпаратымен алмасу саласындағы халықаралық шарттарынан туындайтын талаптарды ескере отырып дербес белгілейді.
      Қазақстан Республикасының салық резиденттілігін растау үшін Қазақстан Республикасының салық органдары Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 225-бабына сәйкес беретін құжатты пайдалануға рұқсат беріледі.
      3. Ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған түпнұсқалардың немесе тиісті құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерінің деректерімен салыстырып тексеру, рұқсат етілген дерек көздеріндегі деректермен (дерекқормен) салыстырып тексеру, мекенжай бойынша баруды қоса алғанда, мәліметтерді басқа да тәсілдермен тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеке басын сәйкестендіру жөніндегі мәліметтердің дәйектілігін тексеру шеңберінде жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған фотосуретті клиентпен (клиенттің өкілімен) салыстырып қарау да жүргізіледі.
      Ішкі аудит бөлімшесі және сыртқы аудит ұйымы респондент - шетелдік қаржы ұйымының КЖ/ТҚҚ мәселелері жөніндегі ішкі құжаттары туралы, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ мәселелері жөніндегі ішкі құжаттарының тиімділігін бағалау нәтижелері туралы мәліметтердің дәйектілігін тексеруді тиісті құжаттар көшірмелерінің көмегімен жүзеге асыруға рұқсат етіледі.
      4. Егер осындай халықаралық ұйымды құру жөніндегі және (немесе) оның мемлекет (мемлекеттер) аумағында болуы талаптары жөніндегі шарттарда олардың қызметті тиісінше тіркеусіз және (немесе) лицензиясыз жүзеге асыруы көзделмесе, тіркеуге және лицензияның болуына қатысты мәліметтер халықаралық ұйымға да қатысты белгіленеді.
      5. Респондент - шетелдік қаржы ұйымының жоғары органының дербес құрамы туралы мәліметтер жоғары органның құрамына кіретін және респондент - шетелдік қаржы ұйымының жарғылық капиталына қатысу үлесінің не орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан астамын иеленетін жеке және (немесе) заңды тұлғаларға қатысты алынады. Банктің қалауы бойынша респондент - шетелдік қаржы ұйымының жоғары органының дербес құрамы туралы мәліметтерді жоғары органның құрамына кіретін және респондент - шетелдік қаржы ұйымының жарғылық капиталына қатысу үлесінің не орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан кемін иеленетін жеке және (немесе) заңды тұлғаларға қатысты алуға рұқсат етіледі.

Шартты белгілер:

       - тиісті мәліметтерді белгілеу қажеттігі;
       - тиісті мәліметтерді белгілеу және олардың дәйектілігін тексеру қажеттігі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады