2014 жылы тұқым шаруашылығын субсидиялаудың кейбір мәселелері туралы

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы 02 сәуірдегі N 75 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 17 сәуірде N 3235 болып тіркелді. Қаулының қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының 13.01.2015 N 6/480 хаты)

      Ескерту. Қаулының қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының 13.01.2015 N 6/480 хаты).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 7-бабы 2-тармағының 12-1) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңының 6-1-бабына сәйкес және "Тұқым шаруашылығын дамытуға жергілікті бюджеттерден атаулы субсидия беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 мамырдағы № 381 қаулысын іске асыру мақсатында Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға 1 қосымшаға сәйкес субсидиялауға жататын бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқымдарды сатудың 2014 жылға арналған шекті бағалары белгіленсін.

      2. Осы қаулыға 2 қосымшаға сәйкес тұқым шаруашылықтары сатқан тұқымдарға берілетін субсидияның қалалар және аудандар бойынша 2014 жылға арналған көлемі бекітілсін.

      3. Осы қаулыға 3 қосымшаға сәйкес ауылшаруашылық дақылдарының түрлері бойынша сатылған бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқымдардың 1 тоннасына берілетін субсидияның 2014 жылға арналған мөлшері айқындалсын.

      4. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Н. А. Шерубаевқа жүктелсін.

      Облыс әкімі Б. Сапарбаев

  Шығыс Қазақстан облысы
әкімдігінің 2014 жылғы
" 2 " сәуірдегі № 75 қаулысына
1 қосымша

Субсидиялауға жататын бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқымдарды сатудың 2014 жылға арналған шекті бағалары

р/с

Ауылшаруашылық
дақылдарының атауы

Субсидияланатын бірінші, екінші және
үшінші көбейтілген тұқымдардың бір
тоннасын сатудың шекті бағасы, теңге

бірінші көбейтілген

екінші көбейтілген

үшінші көбейтілген

1

Күздік бидай

42000

33000

31500

2

Жаздық бидай

39000

34500

33000

3

Арпа

36000

30000

27000

4

Сұлы

36000

30000

27000

5

Қарақұмық

48000

42000

33000

6

Күнбағыс

120000

102000

90000

7

Картоп

90000

70500

66000

8

Бір жылдық шөп

90000

66000

60000

9

Көп жылдық шөп

225000

222000

210000

  Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы
  " 2 " сәуірдегі № 75 қаулысына
  2 қосымша

Тұқым шаруашылықтары сатқан тұқымдарға берілетін субсидияның қалалар және аудандар бойынша 2014 жылға арналған көлемі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 29.07.2014 № 205 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

р/с

Қалалардың, аудандардың атауы

Субсидия көлемі,
мың теңге

1

Семей

53741

2

Бородулиха

35670,5

3

Глубокое

49649,4

4

Ұлан

50056,22

5

Үржар

8158,5

6

Зайсан

1125


Облыс бойынша

198401

  Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы
  " 2 " сәуірдегі № 75 қаулысына
  3 қосымша

Ауылшаруашылық дақылдарының түрлері бойынша сатылған бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқымдардың 1 тоннасына берілетін субсидияның 2014 жылға арналған мөлшері

р/с

Ауылшаруашылық
дақылдарының түрлері

Ауыл шаруашылығы дақылдарының
сатылған бірінші, екінші және үшінші
көбейтілген тұқымдарының 1 тоннасына
берілетін субсидияның мөлшері,
теңге

бірінші көбейтілген

екінші көбейтілген

үшінші көбейтілген

1

Күздік бидай

28000

22000

21000

2

Жаздық бидай

26000

23000

22000

3

Арпа

24000

20000

18000

4

Сұлы

24000

20000

18000

5

Қарақұмық

32000

28000

22000

6

Күнбағыс

80000

68000

60000

7

Картоп

60000

47000

44000

8

Бір жылдық шөп

60000

44000

40000

9

Көп жылдық шөп

150000

148000

140000


О некоторых вопросах субсидирования семеноводства на 2014 год

Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 2 апреля 2014 года N 75. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 17 апреля 2014 года N 3235. Прекращено действие в связи с истечением срока, на который постановление было принято (письмо аппарата акима Восточно-Казахстанской области от 13.01.2015 № 6/480)

      Сноска. Прекращено действие в связи с истечением срока, на который постановление было принято (письмо аппарата акима Восточно-Казахстанской области от 13.01.2015 № 6/480).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 12-1) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", подпунктом 5) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 6-1 Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве" и в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2007 года № 381 "Об утверждении Правил адресного субсидирования из местных бюджетов на развитие семеноводства" Восточно-Казахстанский областной акимат ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить предельные цены реализации на подлежащие субсидированию семена первой, второй и третьей репродукций на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Утвердить объемы субсидий по городам и районам на реализованные семена семеноводческими хозяйствами на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      3. Определить размер субсидий на 1 тонну реализованных семян первой, второй и третьей репродукций по видам сельскохозяйственных культур на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Шерубаева Н.А.

      Аким области Б. Сапарбаев

  Приложение 1 к постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 02 апреля 2014 года № 75

Предельные цены реализации на подлежащие субсидированиюсемена первой, второй и третьей репродукций на 2014 год

№ п/п

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Предельная цена реализации одной
тонны субсидируемых семян первой,
второй и третьей репродукций, тенге

первая репродукция

вторая репродукция

третья репродукция

1

Озимая пшеница

42000

33000

31500

2

Яровая пшеница

39000

34500

33000

3

Ячмень

36000

30000

27000

4

Овес

36000

30000

27000

5

Гречиха

48000

42000

33000

6

Подсолнечник

120000

102000

90000

7

Картофель

90000

70500

66000

8

Однолетняя трава

90000

66000

60000

9

Многолетняя трава

225000

222000

210000

  Приложение 2 к постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 02 апреля 2014 года № 75

Объемы субсидий по городам и районам на реализованные семена семеноводческими хозяйствами на 2014 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 29.07.2014 № 205 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).


п/п

Наименование городов, районов

Объемы субсидий,
тыс. тенге

1

Семей

53741

2

Бородулихинский

35670,5

3

Глубоковский

49649,4

4

Уланский

50056,22

5

Урджарский

8158,5

6

Зайсанский

1125


По области

198401

  Приложение 3 к постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 02 апреля 2014 года № 75

Размеры субсидий на 1 тонну реализованных семян первой, второй и третьей репродукций по видам сельскохозяйственных культур на 2014 год

№ п/п

Наименование сельскохозяйственных культур

Размеры
субсидий на 1 тонну реализованных
семян первой, второй и третьей
репродукций сельскохозяйственных культур,
тенге

первая репродукция

вторая репродукция

третья репродукция

1

Озимая пшеница

28000

22000

21000

2

Яровая пшеница

26000

23000

22000

3

Ячмень

24000

20000

18000

4

Овес

24000

20000

18000

5

Гречиха

32000

28000

22000

6

Подсолнечник

80000

68000

60000

7

Картофель

60000

47000

44000

8

Однолетняя трава

60000

44000

40000

9

Многолетняя трава

150000

148000

140000