Жер қатынастары саласындағы мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 29 қаңтардағы № 54 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 наурызда № 10366 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 138-6-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Жер қатынастары саласындағы мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру қағидалары бекітілсін.
      2. Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімдік баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін вице-министрге жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    Е. Досаев

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 29 қаңтардағы 
№ 54 бұйрығымен бекітілген

Жер қатынастары саласындағы мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Жер қатынастары саласындағы мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 138-6-бабына сәйкес әзірленген және жер қатынастары саласындағы мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру тәртібін айқындайды.
      2. Қағидалар:
      1) жерге орналастыру, кадастр мамандықтары бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын, басқа да кадрларды даярлауды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын кәсіптік оқыту орталықтарын бітірген тұлғаларға;
      2) біліктілігін (біліктілік разряды/санаты) арттыруға ниет білдірген жер қатынастары саласындағы ұйымдардың қызметкерлеріне;
      3) тиісті кәсіп (мамандық/біліктілік) бойынша жұмыс өтілі бір жылдан кем емес кәсіпті (мамандықты/біліктілікті) өз бетімен игерген тұлғаларға қолданылады.
      3. Осы Қағидалар мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
      1) апелляция – мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі орган қабылдаған шешімді қайта қарау туралы уәждеу сауалы бар, сертификаттаудан өткен үміткердің немесе тұлғаның жазбаша өтініші;
      2) бағалау - сертификаттау туралы шешім қабылданатын, оның көмегімен үміткер біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру сызбасындағы талаптарды орындау сәйкестігі белгіленетін процесс;
      3) берілген сертификаттарды есепке алу тізілімі - берілген сертификаттарды есепке алу журналы;
      4) біліктілік – білімінің, дайындығының деңгейіне даярлауға және/немесе жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар;
      5) біліктілік беру – жер қатынастары саласындағы нақты мамандық бойынша тиісті кәсіптік қызмет түрінің шеңберінде жұмысты орындау үшін қажетті жеке қабілеттіліктердің, кәсіптік білімнің, дағдылардың жиынтығын растау рәсімі;
      6) біліктілік деңгейі – жұмыстарды орындау кезінде күрделілігін, стандартты еместігін және жауапкершілік дәрежесін есепке алатын ұлттық біліктілік шеңберінде (бұдан әрі - ҰБШ) және салалық біліктілік шеңберінде (бұдан әрі - СБШ) біліктіліктің әртүрлі деңгейіне қойылатын талаптардың жиынтығы;
      7) біліктілік сәйкестігін растау - жер қатынастары саласындағы сертификатталған тұлғаның біліктілікке сәйкестігін растау және біліктілік беру сертификаты түрінде құжаттамалық куәландыру нәтижесі болып табылатын рәсім;
      8) біліктілігінің сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы - аудитор – нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8323 тіркелген «Тауарды шығаратын елді, Кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, сәйкестігін растау, аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін артыру және оларды аттестаттау қағидасын және оларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің міндетін атқарушысының 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 510 бұйрығымен белгіленген  тәртіппенаттестатталған маман;
      9) емтихан - үміткердің құзыреттілік дәрежесін бір немесе бірнеше тәсілдермен, мысалы, лауазымның және жұмыс орнының ерекшелігін ескере отырып, ауызша, жазбаша, практика, қадағалау арқылы айқындайтын, бағалау нысаны;
      10) емтихан алушы – практикалық қызмет тәжірибесі бар, тиісті қызмет саласында кәсіптік білімі бар, сертификатталатын маман деңгейінен төмен емес, емтиханды өткізуге және/немесе бағалауға құзыретті тұлға;
      11) қайта сертификаттау – сәйкестік сертификатының қолданылу мерзімі аяқталған соң сертификаттау рәсімінің қайта өткізілуі;
      12) мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі ұйым - мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру жұмыстарын орындау үшін білім беру қызметтерін көрсетуден тәуелсіз аккредиттелген заңды тұлға;
      13) мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру сызбасы – мамандардың жер қатынастары саласында ҰБШ-да және кәсіптік стандарттарда, нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау және осы жұмысты жүргізудің нақты кезеңдерін сипаттай отырып, біліктілік беру тәсілі;
      14) сертификат – маманның біліктілік (кәсіби құзыреттілік) деңгейінің біліктілік талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат;
      15) сертификаттау – мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі ұйым үміткердің ҰБШ-та біліктілік және құзыреттілік деңгейіне және кәсіптік стандарттарға қойылатын белгілі бір талаптарға сәйкестігін белгілейтін, біліктілігінің сәйкестігін растаудың және оны берудің тиісті сертификатын беретін рәсім;
      16) үміткер – жер қатынастары саласындағы маманның біліктілігін иеленуге үміткер өтініш беруші.

2. Жер қатынастары саласындағы мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру тәртібі Жалпы талаптар

      4. Мамандар біліктілігінің сәйкестігін растауды және оны беруді жөніндегі ұйым (бұдан әрі - СРҰ) жүзеге асырады.
      5. Үміткерлер біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беруге арналған өтініштерін (бұдан әрі – өтініш) СРҰ осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қабылдайды және олар өтініш түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.
      6. Мамандар біліктілігін сәйкестігін растау және біліктілігін беру рәсімдерін өткізу мақсатында СРҰ жанында өкілеттік мерзімі/күнтізбелік бір жыл болатын біліктілік комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) құрылады.

3. Біліктілік комиссиясының қызметі

      7. Комиссия СРҰ басшысының бұйрығымен құрылады және мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) үміткерлер ұсынған өтініштерді үш жұмыс күні ішінде қарайды;
      2) үміткерлерге отырыстың өтетін күні мен уақыты туралы он жұмыс күні ішінде хабарлайды;
      3) сәйкестікті растау және біліктілік беру сызбасына сәйкес біліктілік емтихандарын қабылдайды;
      4) емтиханның қорытындысы бойынша біліктілікті растау/растамау туралы қорытынды дайындайды және оны СРҰ-ға сертификаттау бойынша шешім қабылдауға ұсынады. Емтиханның нәтижесі сол күні біліктілік комиссиясы отырысының хаттамасы рәсімделгеннен кейін хабарланады;
      5) біліктілікті беру үшін үміткерді одан әрі кәсіптік даярлау бойынша ұсынымдар береді;
      6) өз қызметі процесінде алатын барлық ақпараттың құпиялылығын сақтайды.
      8. Комиссия құрамына төраға, төрағаның орынбасары, сертификаттаудың қаралатын саласындағы сарапшы-аудиторы, комиссия мүшелері (бейіні бойынша үштен кем емес) кіреді.
      Комиссия төрағасы сарапшы-аудиторлар, жұмыс берушілердің салалық бірлестіктерінің, ұйымдардың, қызметкерлердің салалық бірлестіктерінің өкілдері арасынан тағайындалады.
      Комиссия мүшелері сарапшы-аудиторлар, ұйымдардың, ғылыми-зерттеу ұйымдарының, жұмыс берушілердің салалық бірлестіктерінің, қоғамдық бірлестіктердің, қызметкерлердің салалық бірлестіктердің өкілдері арасынан тағайындалады.
      9. Комиссия төрағасы:
      1) біліктілік комиссиясының отырысын өткізеді;
      2) біліктілік сәйкестікті растау және оны беру рәсімінің объективтілігін және ашықтығын қамтамасыз етеді;
      3) СРҰ-ға комиссияның жұмыс нәтижелерінің талдауын ұсынады және оның жұмысын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
      4) емтихан қорытындылары бойынша біліктілікті растау немесе растамау туралы хаттаманы бекітеді.
      10. Комиссия хатшысы:
      1) комиссия мүшелеріне отырыстың күні мен уақыты туралы хабарлайды;
      2) комиссия отырысының хаттамасын жүргізеді;
      3) комиссия жұмысының материалдарын ресімдейді және оны бекіту үшін белгіленген тәртіппен СРҰ-ге жолдайды.
      Хатшы сертификатталатын мамандардың бейініне сәйкес келетін білімі бар мамандардан ішінен біліктілік комиссия құрамында бекітіледі. Хатшы Комиссия мүшесі болып табылмайды.
      11. Емтихан алушылар:
      1) өзінің кәсіптік қызметіне қатысты барлық өзгерістер туралы ақпаратты СРҰ-ға ұсынады;
      2) өзінің құзыреттілік деңгейін үнемі өз дәрежесінде ұстайды және арттырады;
      3) өз қызметі процесінде алатын барлық ақпараттың құпиялылығын сақтайды.
      12. Комиссия көпшіліктің қарапайым дауыс беруі арқылы:
      1) кәсібі бойынша біліктілікті растау (растамау) және біліктілік туралы сертификат беру (бермеу);
      2) кәсібі бойынша біліктілік беру (бермеу) және біліктілік туралы сертификат беру (бермеу) шешімдерінің бірін қабылдайды.
      Шешім, егер комиссия отырысына оның мүшелерінің кемінде 2/3 қатысса, заңды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда шешім емтихан тапсырушының пайдасына қабылданады.
      13. Комиссияның тиісті біліктілік сәйкестігін растау немесе оны беру туралы шешімі хаттамамен ресімдіп оның негізінде СРҰ бұйрығымен бекітіледі.

4. Біліктілік сәйкестігін растау және оны беру

      14. СРҰ біліктілік сәйкестігін растау және оны беру тәртібі:
      1) үміткерден өтініштерді қабылдауды;
      2) Жоспарға сәйкес өтінішті бағалай отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша біліктілік сәйкестігін растауды және оны беруді;
      3) тараптардың жауапкершілігін, құқықтары мен міндеттерін көрсете отырып, СРҰ мен үміткер арасында біліктілік сәйкестігін растау және оны беру қызметтерін жүргізуге арналған шарт жасауды;
      4) біліктілік сәйкестігін растау және оны беру және бағалау нәтижелерін құжаттау сызбасының талаптарына сәйкес емтихан өткізуді;
      5) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сертификаттау бойынша шешім қабылдау және оң шешім қабылданған жағдайда жеті жұмыс күні ішінде біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сертификатын беруді;
      6) біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сызбасына сәйкес қайта сертификаттауды қамтиды. Қайта сертификаттау процесі және сертификатты жаңа мерзімге ұзарту өтініш беруші ұсынған өтініш негізінде жүргізіледі.
      7) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген сертификаттарды есепке алу тізіліміндегі тиісті жазбамен сертификат беруді қамтиды.

5. Апелляциялық комиссияның құзыреті

      15. Даулы мәселелерді қарастыру және қатысушылардың құқықтарын қорғау үшін Апелляциялық комиссия (бұдан әрі - АК) құрылады. Үміткер емтихан нәтижелерімен келіспеген жағдайда, емтихан нәтижесі жарияланған соң келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияға шағым береді. Апелляцияны қарау мерзімі жеті жұмыс күні.
      16. АК СРҰ басшысының бұйрығымен құрылады және АК туралы ереже негізінде жұмыс істейді.
      Комиссия мүшелері АК құрамына кіре алмайды.
      АК функцияларына мыналар кіреді:
      1) сертификаттаудан өткен үміткерлердің немесе тұлғалардың жазбаша өтініштерін қарау;
      2) келіп түскен апелляциялардың есебін жүргізеді;
      3) біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сызбасын жетілдіру туралы ұсыныс енгізу кіреді.
      Апелляцияны қарау емтихан нәтижелерін бағалау процесінің дұрыстығын тексеруді, талаптарды сақтауды және даулы мәселелердің шешімін болжайды.
      17. АК шешімдер қабылдауды құжатпен растайды, бұл ретте өз қызметі процесінде алатын барлық ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

6. Қорытынды ережелер

      18. Емтиханды жақсы тапсырған үміткерлерге Сертификат беріледі.
      19. Сертификат:
      1) техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарын бітірген, диплом алған күннен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде сертификаттаудан өткен тұлғалар үшін мерзімсіз болып табылады;
      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды қоспағанда, барлығына үш жыл мерзімге беріледі.
      20. Сертификат жоғалған жағдайда, Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында жоғалудың жариялануын растайтын құжатпен қоса берілген өтініш негізінде үш жұмыс күні ішінде СРҰ оның телнұсқасын береді.
      21. Сертификат бүлінген жағдайда, сертификат алған тұлға, нөмірін, берілген күнін, қолданылу мерзімін көрсете отырып, сертификаттың телнұсқасын беру туралы үш күн мерзімі ішінде СРҰ-ға өтініш береді. Сертификаттың бүлінген телнұсқасы өтінішке қоса беріледі.
      22. СРҰ Сертификаттың жоғалуы мен бүлінуі туралы өтінішті қарайды және Сертификаттарды беруді есепке алу тізілімінің негізінде «Телнұсқа» сөзін, бұрынғы нөмірлерін, берілген күні мен қолданылу мерзімін көрсете отырып, Сертификатының телнұсқасын береді.

Жер қатынастары саласындағы   
мамандар біліктілігінің сәйкестігін
растау және оны беру қағидалар  
1-қосымша            

нысан

Біліктілік сәйкестігін растауға және оны беруге арналған өтініш

4 х 6 суреті

______________________________________________________________(кімге)
(мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және оны беру органының
                          толық атауы)
_____________________________________________________________(кімнен)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, жұмыс орны, мекенжайы, телефоны,
                              e-mail)
_____________________________________________________________________
бойынша сәйкестікті (сәйкестікті растау және біліктілікті беру
саласын көрсету) растауды сұраймын.

Мен, ________________________________________________________________
саласындағы сертификаттау процесіне қатысты нормативтік құжаттардың
шарттарымен және талаптарымен таныстым және қабылдаймын.
Менің өтінішімдегі нысанда келтірілген деректерімді тізілімде
жариялауға болады.
Мен берген мәліметтер рас, келешекте мамандар біліктілігінің
сәйкестігін растау және оны беру органына менің жеке деректерімдегі
барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенемін. Мен дұрыс емес
ақпарат берген жағдайда тізілімнен шығарылатынымды түсінемін және
қабылдаймын.
Қосымшалар:
      1. Жеке басын куәландыратын құжат (көшірмесі).
      2. Жұмыс орнынан мінездеме (болған жағдайда).
      3. Білімі туралы құжаттың (көшірмесі, болған жағдайда).
      4. Тиісті мамандық бойынша еңбек өтілін растайтын құжат
(көшірмесі болған жағдайда).
      5. Өтініш берілген сертификаттау саласындағы біліктілікті
арттыру туралы куәлік (көшірмесі, болған жағдайда).
      Күні, өтініш берушінің қолы, қол қоюларды таратып жазу.

Ескерту: барлық көшірмелердің әр беті ұйымның мөрімен немесе
нотариалды түрде расталады.

Жер қатынастары саласындағы   
мамандар біліктілігінің сәйкестігін
растау және оны беру қағидалар  
2-қосымша            

нысан

Біліктілік сәйкестігін растауға және оны беруге арналған жоспар

      20___жылғы « » __________

_____________________________________________________________________
  (Біліктілік сәйкестіктігін растау және оны беру жөніндегі органның
                                  атауы)
_____________________________________________________________________
                          (қызметтің атауы)

Қоса берілген құжаттарымен 20___жылғы « » __________өтінішін қарап
қосымша құжаттармен
______________________________________ Біліктілік сәйкестігін растау
(өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты, мекен жайы, телефоны)

және біліктілік беруге арналған мыналарды ШЕШТІ:
1. _________________________________________________ сызбасы бойынша
   (сәйкестікті растау және біліктілік беру схемасының нөмірі)
сәйкестікті растау және біліктілік беру.

2. Сәйкестікті растау және біліктілік беру үшін өтініш берушінің
құзыреттілігін тексеруді
__________________________________________________ базасында жүргізу.
(құзыреттілікке тексеру жүргізілетін орталықтың атауы)

3. Сәйкестікті растауды және біліктілік беруді
_____________________________________________________________________
(нормативтік құжаттың атауы, нөмірі және күні, (қажеттілігіне қарай
тармақтардың нөмірлерін көрсету) талаптарына сәйкес өткізу.

4. Жұмыстарды _______________________________________________________
__________________________________________________ негізінде жүргізу.
        (шарттың нөмірі мен күнін көрсету)

____________________________________           М.О. _________________
(сәйкестікті растау жөніндегі орган                 (аты-жөні, тегі)
          басшысының қолы)

Жер қатынастары саласындағы   
мамандар біліктілігінің сәйкестігін
растау және оны беру қағидалар  
3-қосымша            

нысан

_____________________________________________________________________
Сәйкестікті растау және оны беру жөніндегі органның атауы

СЕРТИФИКАТ

Осы сертификат ___________________________________________________ ке
                           (тегі, аты, әкесінің аты)
_____________________________________________________________________
         (сертификат берілген нормативтік құжатты көрсету)
_____________________________________________________________________
          (біліктілігін бере отырып/растай отырып, берілді)

берілген сертификаттар тізілімінде тіркелген
№ _____________________________________
20___ жылғы "____"_________ берілді.
20___ жылғы "____"_________ жылға дейін жарамды

      Техникалық және кәсіптік, жоғары оқу орындарын бітірген, диплом
алған күннен бастап күнтізбелік бір жыл сертификаттаудан өткен тұлға
үшін мерзімсіз болады.
      Заңды тұлғаның басшысы (егер мамандар біліктілігінің
сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі орган заңды тұлғаның
құрылымдық бөлімшесі болып табылған жағдайда)

_____________________   _________________    _______________________
     (лауазымы)              (қолы)              (тегі,аты-жөні)
                               МО

Мамандар біліктілігінің сәйкестігін растау және біліктілігін беру
органының басшысы

_____________________   _________________    _______________________
     (лауазымы)              (қолы)              (тегі,аты-жөні)
                               МО

Жер қатынастары саласындағы   
мамандар біліктілігінің сәйкестігін
растау және оны беру қағидалар  
4-қосымша            

нысан

Берілген сертификаттарды есепке алу тізілімі

Р/№

Сертификаттың тіркеу нөмірі

Сертификаттың берілген күні (күні, айы, жылы)

Сертификат алған тұлға т.а.ә.

Сертификат берген уәкілетті органның атауы

Кәсіптің (мамандықтың) аталуын немесе кәсіптік қызмет саласының атауы

Сертификаттың жарамды мерзімі

Алушының қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

Об утверждении Правил подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов сферы земельных отношений

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 января 2015 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2015 года № 10366

      В соответствии со статьей 138-6 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов сферы земельных отношений.
      2. Комитету по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами обеспечить в установленном законодательством порядке:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно- правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Министр                                    Е. Досаев

Утверждены             
приказом Министра         
национальной экономики      
Республики Казахстан       
от 29 января 2015 года № 54    

Правила соответствия и присвоения квалификации
специалистов сферы земельных отношений

1. Общие положения

      1. Правила подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов сферы земельных отношений (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 138-6 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и определяют порядок подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов сферы земельных отношений.
      2 Правила распространяются на:
      1) лиц, окончивших организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по специальностям землеустройство, кадастр, иные центры профессионального обучения, осуществляющие подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров;
      2) работников организаций сферы земельных отношений, желающих повысить квалификацию (квалификационный разряд/категорию);/
      3) лиц, самостоятельно освоивших профессии специальность/квалификацию), имеющих стаж работы не менее одного года по соответствующей профессии (специальность/квалификацию).
      3. В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения:
      1) апелляция – письменное обращение претендента или лица, прошедшего сертификацию, содержащее мотивированный запрос о пересмотре решения, принятого органом по подтверждению соответствия и присвоения квалификации специалистов;
      2) оценка – процесс, с помощью которого устанавливаются соответствия выполнения претендентом требований схемы подтверждения соответствия и присвоения квалификации, в результате которого принимается решение о сертификации;
      3) реестр учета выданных сертификатов – журнал учета выданных сертификатов;
      4) квалификация – требование к уровню образования, подготовки и/или опыту работы;
      5) присвоение квалификации - процедура подтверждения совокупности индивидуальных способностей, профессиональных знаний, умений навыков, необходимых для выполнения работы в рамках соответствующего вида профессиональной деятельности по конкретной специальности в отраслях земельных отношений;
      6) квалификационный уровень – совокупность требований к разным уровням квалификаций в национальной рамке квалификаций (далее – НРК) и отраслевой рамке квалификаций (далее – ОРК), учитывающих сложность, нестандартность и степень ответственности при выполнении работ;
      7) подтверждение соответствия квалификации – процедура, результатом которой является документальное удостоверение в виде сертификата подтверждения соответствия и присвоения квалификации сертифицированного лица;
      8) эксперт - аудитор по подтверждению соответствия - специалист, аттестованный в порядке, установленным приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 510 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки, повышения квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их аттестации, и квалификационных требования к ним», зарегистрированых в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8323;
      9) экзамен – форма оценка, которая определяет степень компетентности претендента одним или несколькими способами, например, устным, письменным, практикой, посредством наблюдения с учетом специфики должности и рабочего места;
      10) экзаменатор – лицо с опытом практической деятельности, обладающее профессиональными знаниями в соответствующей области деятельности, не ниже уровня сертифицируемого специалиста, компетентного проводить и/или оценивать экзамен;
      11) ресертификация - повторное прохождение процедуры сертификации по истечении срока действия сертификата соответствия;
      12) организация по подтверждению соответствия и присвоения квалификации специалистов – юридическое лицо, независимое от оказания образовательных услуг, аккредитования для выполнения работ по подтверждению соответствия и присвоения квалификации специалистов;
      13) схема подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов – способ определения соответствия специалистов требованиям, установленным ОРК и профессиональным стандартам, нормативным правовым актам в сфере земельных отношений и присвоения квалификации с описанием конкретных этапов проведения этой работы;
      14) сертификат – документ, удостоверяющий соответствие уровня квалификации специалиста (профессиональной компетентности) квалификационным требованиям;
      15) сертификация – процедура, посредством которой организация по подтверждению соответствия и присвоения квалификации специалистов устанавливает, что претендент соответствует определенным требованиям к уровню квалификации и компетентности в ОРК и профессиональным стандартам, выдача соответствующего сертификата подтверждения соответствия и присвоения квалификации;
      16) претендент – заявитель, претендующий на присвоение квалификации специалиста в сфере земельных отношений (землеустройство, кадастр).

2. Порядок подтверждения соответствия квалификации
специалистов в сфере земельных отношений

Общие требования

      4. Подтверждение соответствия и присвоение квалификации специалистов осуществляет организация по подтверждению соответствия и присвоению квалификации специалистов (далее – ОПС).
      5. Заявления претендентов на подтверждение соответствия и присвоение квалификации (далее - заявление) принимаются ОПС по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня поступления.
      6. В целях проведения процедур подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов при ОПС создается квалификационная комиссия (далее - Комиссия) со сроком полномочий на один календарный год.

3. Деятельность квалификационной комиссии

      7. Комиссия создается приказом руководителя ОПС и осуществляет следующие функции:
      1) рассматривает представленные претендентами заявления в течение трех рабочих дней со дня поступления;
      2) доводит до претендентов сведения о дате и времени проведения заседаний в течение десяти рабочих дней;
      3) принимает квалификационные экзамены согласно схеме подтверждения соответствия и присвоения квалификации;
      4) готовит заключения по итогам экзамена о подтверждении/не подтверждении квалификации и предоставлении его в ОПС для принятия решений по сертификации. Результаты экзаменов объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний квалификационной комиссии.
      5) представляет рекомендации по дальнейшей профессиональной подготовке претендента на присвоение квалификации;
      6) сохраняет конфиденциальность всей информации, получаемой в процессе своей деятельности;
      8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, эксперт-аудитор в рассматриваемой области сертификации, члены комиссии (не менее трех по профилю).
      Председателем Комиссии назначается лицо из числа экспертов-аудиторов, представителей отраслевых объединений работодателей, организаций, отраслевых объединений работников.
      Членами Комиссии назначаются лица из числа экспертов-аудиторов, организаций, научно-исследовательских организаций, отраслевых объединений работодателей, общественных объединений, отраслевых объединений работников.
      9. Председатель Комиссии:
      1) проводит заседания квалификационной комиссии:
      2) обеспечивает объективность и прозрачность процедуры подтверждения соответствия и присвоения квалификации;
      3) представляет в ОПС анализ результатов работы комиссии и вносит предложения по совершенствованию ее работы;
      4) утверждает протокол по итогам экзамена о подтверждении или не подтверждении квалификации.
      10. Секретарь комиссии:
      1) информирует членов комиссии о дате и времени заседаний;
      2) ведет протоколы заседаний комиссии;
      3) оформляет и направляет в ОПС в установленном порядке на утверждение материалы работы комиссии.
      Секретарь утверждается в состав квалификационной комиссии из числа специалистов, имеющих образование, соответствующее профилю сертифицируемых специалистов. Секретарь не является членом комиссии.
      11. Экзаменаторы:
      1) предоставляют информацию обо всех изменениях относительно своей профессиональной деятельности в ОПС;
      2) постоянно поддерживают и повышают уровень своей компетентности;
      3) сохраняют конфиденциальность всей информации, получаемой в процессе своей деятельности.
      12. Комиссия принимает одно из следующих решений простым большинством голосом:
      1) подтвердить (не подтвердить) квалификацию по профессии и выдать (не выдать) сертификат о квалификации;
      2) присвоить (не присвоить) квалификацию по профессии, и выдать (не выдать) сертификат о квалификации;
      Решение считается правомочным, если в заседании комиссии принимало участие не менее 2/3 всех ее членов. В случае равенства голосов решение принимается в пользу экзаменуемого;
      13. Решение Комиссии о подтверждении соответствия или присвоении соответствующей квалификации оформляется протоколом, на основании которого утверждается приказом ОПС;

4. Подтверждение соответствия и присвоения квалификации

      14. Порядок подтверждения соответствия и присвоения ОПС включает:
      1) принятие заявления от претендента;
      2) оценивание заявления согласно Плану подтверждения соответствия и присвоения квалификации по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
      3) заключение договора между ОПС и претендентом на проведение услуг по подтверждению соответствия и присвоения квалификации с указанием ответственности, прав и обязанности сторон;
      4) проведение экзамена в соответствия с требованиями схемы подтверждения соответствия и присвоения квалификации и документирование результатов оценивания;
      5) принятие решения по сертификации и при положительном решении выдача Сертификата подтверждения соответствия и присвоения квалификации по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам производится в течение семи рабочих дней.
      5) ресертификация согласно схеме подтверждения соответствия и присвоения квалификации.
      Процесс ресертификации и продление сертификата на новый срок проводится на основании заявления поданного заявителем;
      6) выдача сертификата с соответствующей записью в реестре учета выданных сертификатов, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

5. Деятельность апелляционной комиссии

      15. Для рассмотрения спорных вопросов и защиты прав участников ОПС создается Апелляционная комиссия (далее - АК). В случае несогласия претендентов с результатами экзамена претендент подает апелляцию подается на имя Председателя АК в течение суток после объявление результатов экзамена. Срок рассмотрения апелляции семь рабочих дней.
      16. АК создается приказом руководителя ОПС и действует на основании Положения об апелляционной комиссии.
      Члены комиссии не могут входить в состав АК.
      АК имеют следующие функции:
      1) рассмотрение письменных обращений претендентов или лица, прошедшего сертификацию;
      2) ведение учета поступивших апелляций;
      3) внесение предложений об усовершенствовании схемы подтверждения соответствия и присвоения квалификации.
      Рассмотренные апелляции предполагают проверку правильности процесса оценивания результатов экзаменов, соблюдение требований и решение спорных вопросов.
      17. АК документально подтверждает принятые решения, при этом сохраняет конфиденциальность всей информации, получаемой в процессе своей деятельности.

6. Заключительные положения

      18. Претендентам, успешно сдавшим экзамены, выдается Сертификат.
      19. Сертификат является:
      1) бессрочным для лиц, окончивших организации технического и профессионального, высшего образования, прошедших сертификацию в течение одного календарного года с даты получения диплома;
      2) Выдается сроком на три года для всех, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.
      20. При утере Сертификата его дубликат выдается в течение трех рабочих дней ОПС на основании заявления с приложением документа, подтверждающего опубликование утери в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.
      21. В случае порчи Сертификата, лицо, получившее сертификат в течение трех рабочих дней подает заявление в ОПС о выдаче дубликата Сертификата, с указанием номера, даты выдачи, срока действия, к заявлению прилагается испорченный оригинал Сертификата.
      22. ОПС рассматривает заявление о потере и порче Сертификата и на основании реестра учета выдачи сертификатов выдает дубликат Сертификата с указанием слова «Дубликат», прежних номера, даты выдачи и срока действия.

Приложение 1               
к Правилам подтверждения         
соответствия и присвоения квалификации
специалистов сферы земельных отношений

форма           

                                     Заявление
            на подтверждение соответствия и присвоения квалификации

Фото
4х6

в ___________________________________________________________________
      (полное наименование органа по подтверждению соответствия и
                присвоения квалификации специалистов)
от __________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, адрес, телефон,
                               e-mail)
Прошу провести подтверждение соответствия по ________________________
_____________________________________________________________________
  (с указанием, на заявляемую область подтверждения соответствия и
                      присвоения квалификации)
Я ознакомился(лась) и принимаю условия и требования нормативной
документации, касающейся процесса сертификации в области
_____________________________________________________________________
Данные, приведенные в форме моего заявления, могут быть опубликованы
в реестре.
Сведения, которые я сообщил(а) достоверны, обязуюсь в дальнейшем
сообщить в орган по подтверждению соответствия и присвоения
квалификации специалистов обо всех изменениях в моих личных данных.
Я понимаю и принимаю, что если я представлю недостоверную информацию,
то я буду исключен(а) из реестра.
Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность (копия);
2. Характеристика с места работы (при наличии);
3. Документ об образовании (копия, при наличии);
4. Документ, подтверждающий стаж работы по соответствующей
специальности (копия, при наличии);
5. Удостоверение о повышении квалификации в заявленной области
сертификации (копия, при наличии).
Дата, подпись заявителя, расшифровка подписи.

Примечание - все копии заверяются печатью организации на каждом
листе, либо заверяются нотариально.

Приложение 2               
к Правилам подтверждения         
соответствия и присвоения квалификации
специалистов сферы земельных отношений

форма           

                                     ПЛАН
            на подтверждение соответствия и присвоение квалификации
                        от "____" ____________20___ года

_____________________________________________________________________
   (наименование органа по подтверждения соответствия и присвоение
                          кварификация)
      рассмотрев заявление от "___" _________20__ года с прилагаемыми
документами _________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчетво заявителя, адрес, телефон)
         на подтверждение соответствия и присвоению квалификации
_____________________________________________________________________
                     (наименование услуги)
Организация по подтверждению соответствия и присвоение квалификации
                               РЕШИЛА:
1. Подтверждение соответствия и присвоения квалификации провести по
схеме _______________________________________________________________
   (номер схемы подтверждения соответствия и присвоения квалификации)
2. Проверку компетентности заявителя для подтверждения соотвествия и
присвоения квалификации провести на базе ____________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование центра на базе которого будет проводиться проверка
                      компетентности)
3. Подтверждение соответствия и присвоения квалификации провести на
соответствие требованиям
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и дату нормативного документа (при необходимости
                     указать номера пунктов)
4.Работы проводить на основе ________________________________________
_____________________________________________________________________
                 (указать номер и дату договора)

_______________________________     М.П. ____________________________
(подпись руководителя органа
по подтверждению соответствия)                (инциалы, фамилия)

Приложение 3               
к Правилам подтверждения         
соответствия и присвоения квалификации
специалистов сферы земельных отношений

форма           

      _______________________________________________________________
      наименование органа по подтверждению соответствия и присвоения
                                  квалификации
                                    СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат выдан
_____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
с присвоением/подтверждением квалификации
_____________________________________________________________________
в соответствии с ____________________________________________________
                 (Указать нормативный документ, на основании которого
                                  выдан сертификат)

зарегистрирован в реестре выданных сертификатов
за № __________________________________________
выдан "____"_________20___года
действителен до "____"__________20__ года

Является бессрочным для лиц, окончивших организации технического и
профессионального, высшего образования, прошедших сертификацию в
течение одного календарного года с даты получения диплома.

Руководитель юридического лица (в случае если орган по подверждению
соответствия и присвоению квалификации специалистов является
структурным подразделением юридического лица)

_______________________ ________________________ ____________________
      (должность)              (подпись)          (фамилия, инициалы)
                                  МП

Руководитель органа по подтверждению соответствия и присвоению
квалификации специалистов

_______________________ _________________________ ___________________
      (должность)               (подпись)         (фамилия, инициалы)

Приложение 4               
к Правилам подтверждения         
соответствия и присвоения квалификации
специалистов сферы земельных отношений

форма           

                             РЕЕСТР
                 учета выданных сертификатов

№ п/п

Регистрационный номер сертификата

Дата выдачи сертификата (дата, месяц, год)

Ф.И.О. Получившего сертификат

Наименование уполномоченного органа, выдавшего сертификат

Наименование проыессии (специальности) или области профессиональной деятельности

Срок действия сертификата

Подпись получателя

1

2

3

4

5

6

7

8