Орман алқаптарын орман және ауыл шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін алып қоюдан туындаған орман шаруашылығы өндірісіндегі шығасыны өтеу нормативтерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 25 ақпандағы № 18-02/132 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 сәуірде № 10613 тіркелді

        2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 131-бабы 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Орман алқаптарын орман және ауыл шаруашылығын жүргiзумен байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшiн алып қоюдан туындаған орман шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу нормативтерi бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Ауыл шаруашылығы министрінің
      міндетін атқарушы                              С. Омаров

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрі
      __________ Б. Сұлтанов
      2015 жылғы

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының  
2015 жылғы 25 ақпандағы 
№ 18-02/132 бұйрығымен 
бекітілген       

Орман алқаптарын орман шаруашылығын жүргiзумен байланысты
емес мақсаттарда пайдалану үшiн алып қоюдан туындаған орман
шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу нормативтерi

Р/с

Орман түрлерінің топтары

Орман шаруашылығы өндiрiсі шығасындарының өтеу мөлшері мың теңге/гектар

1

2

3

1

Ақ сексеуiл және қара ceксеуіл өскен жер

32,8

2

Тянь-Шань ормандарының түпкілікті құрғақ қайыңдықтары;
Тянь-Шаньның түпкiлiктi құрғақ көктеректерi;
тiзбектелген қарағайлы тоғайдағы қолдан отырғызылған құрғақ көктеректер

62,1

3

Шөлдi аймақтағы жайылма ормандар; аралдық қарағайлы тоғайдағы қолдан отырғызылған құрғақ көктеректер;

81,1

4

Сулы шоқ қайыңдар, жаппай өскен қайыңдар

101,6

5

Қазақтың ұсақ шоқыларындағы өте құрғақ қарағайлықтар; жас және дымқыл шоқ көктеректер

125,1

6

Дымқыл шоқ қайыңдар

145,4

7

Қазақ Алтайының жалпақ шөптi және папоротниктi қолдан отырғызылған көктеректіктерi;
Қалба тауының өте құрғақ қарағайлықтары;
Жартылай шөлейт аймақтағы жайылма ормандар

167,6

8

Тiзбектелген қарағайлы тоғайдағы түпкiлiктi жас, жас және ылғалды көктеректер

191,03

9

Түпкiлiктi ылғалды, жас және ылғалды аралдық қарағайлы тоғайдағы қайыңдықтар; таулы, бұталы қолдан отырғызылған көктеректер; Қалба тауының құрғақ қарағайлықтары

215,2

10

Тянь-Шаньның таулы түпкілiктi, аралас шөп тұқымдас қайыңдықтары;
Қазақтың ұсақ шоқыларындағы құрғақ қарағайлықтар

243,8

11

Қазақтың ұсақ шоқыларындағы жас және ылғалды, уақытша және түпкiлiктi ылғалды шоқ қайыңдықтар, тiзбектелген қарағайлы тоғайлардың ылғалды және жас қайыңдықтары; тiзбектелген қарағайлы
тоғайлардың өте құрғақ қайыңдықтары; құрғақ мүктi және аршалы балқарағайлықтар

282,5

12

Қазақтың ұсақ шоқыларындағы және аралдық қарағайлы тоғайдағы ылғалды шоқ көктеректіктер, уақытша ылғалды көктеректіктерi; аралдық қарағайлы тоғайдағы өте құрғақ қарағайлықтар; субальпiлiк дымқыл қылқан жапырақты орман, бұталы майқарағайлықтар

322,3

13

Тянь-Шаньның мүктi-шөптi, тасты және құрғақ шыршалықтары; тiзбектелген қарағайлы тоғайдағы құрғақ қарағайлықтар

358,6

14

Қазақтың ұсақ шоқыларындағы және Баян-Қарқаралы тауларының жас және ылғалды қарағайлықтары; Қалба тауының жас қарағайлықтары

398,9

15

Тiзбектелген қарағайлы тоғайдағы жайылма ормандар; аралдық қарағайлы тоғайдағы құрғақ қарағайлықтар

445,7

16

Жас және ылғалды тобылғылы, түрлі шөп тұқымдас самырсындықтар; жас және ылғалды қайыңдықтар; тiзбектелген қарағайлы тоғайдағы жас және ылғалды қарағайлықтар

491,5

17

Жалпақ шөптi, папоротниктi және таулы-жазықтық дымқыл, жас қылқан жапырақты майқарағайлықтар

542,3

18

Түрлі шөп тұқымдас, шетендi-талды, мүктi-шөптi Солтүстiк Тянь-Шаньның жас және ылғалды шыршалықтары

594,7

19

Аралдық қарағайлы тоғайдағы жас және ылғалды қарағайлықтар

664,2

Об утверждении нормативов возмещения потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного и сельского хозяйства

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 18-02/132. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2015 года № 10613

      В соответствии с пунктом 3 статьи 131 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые нормативы возмещения потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.
      2. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование
в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр сельского хозяйства
      Республики Казахстан                       А. Мамытбеков      

      «СОГЛАСОВАН»
      Министр финансов
      Республики Казахстан
      __________ Б. Султанов
      «___»_______ 2015 года

Утверждены             
      приказом исполняющего обязанности 
Министра сельского хозяйства  
Республики Казахстан      
от 25 февраля 2015 года № 18-02/132

   Нормативы возмещения потерь лесохозяйственного производства,
вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях,
            не связанных с ведением лесного хозяйства 


п/п

Группы типов леса

Размер возмещения потерь лесохозяйственного производства тысяч тенге/гектар

1

2

3

1

Белосаксаульники и черносаксаульники

32,8

2

Березняки сухие коренные лесов Тянь-Шаня;
осинники сухие коренные Тянь-Шаня;
сухие производные осинники ленточных боров

62,1

3

Пойменные леса пустынной зоны;
сухие производные осинники островных боров

81,1

4

Мокрые колочные березняки, березняки согровые

101,6

5

Очень сухие сосняки Казахского мелкосопочника;
свежие и сырые колочные осинники

125,1

6

Сырые колочные березняки

145,4

7

Осинники широкотравные и папоротниковые производные Казахского Алтая;
очень сухие сосняки Калбинских горпойменные леса полупустынной зоны

167,6

8

Свежие коренные, свежие и влажные осинники ленточных боров

191,03

9

Влажные коренные, свежие и влажные березняки островных боров; осинники горные кустарниковые производные; сухие сосняки Калбинских гор

215,2

10

Березняки горные коренные, разно-травнозлаковые Тянь-Шаня; сухие сосняки Казахского мелкосопочника

243,8

11

Березняки колочные свежие и влажные, временные и коренные влажные березняки Казахского мелкосопочника, влажные и свежие березняки ленточных боров; очень сухие сосняки ленточных боров; лиственничники сухие моховые и можжевельниковые

282,5

12

Влажные колочные осинники, временные влажные осинники Казахского мелкосопочника и островных боров; очень сухие сосняки островных боров; субальпийские сырые темнохвойные леса, пихтачи кустарниковые

322,3

13

Сухие ельники и ельники каменистые мохово- травяные Тянь-Шаня; сухие сосняки ленточных боров

358,6

14

Свежие и влажные сосняки Казахского мелкосопочника и Баян-Каркаралинских гор; свежие сосняки Калбинских гор

398,9

15

Пойменные леса ленточных боров; сухие сосняки островных боров

445,7

16

Лиственничники злаково-разнотравные, спирейные свежие и влажные; березняки свежие и влажные; свежие и влажные сосняки ленточных боров

491,5

17

Сырые свежие темнохвойные, пихтачи широкотравные, папоротниковые и горно-долинные

542,3

18

Свежие и влажные ельники злаково-разнотравные, рябиново-ивовые, мохово-травяные Северного Тянь-Шаня

594,7

19

Свежие и влажные сосняки островных боров

664,2