Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Бұйрықтың басын V1700016013 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 142-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 142-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0907000 - Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)

Біліктілік*:

090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын ж?ндеу слесарі


090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын ж?ндеу слесарі;
090703 3 - Техник-жылу технигі.

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
356

12

344


1-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын ж?ндеу слесарі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
984

288

192

504

2-4

КМ 01

Қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық жабдықтың детальдары мен тораптарының технологиялдық сызбалары мен сызуларын орындау


+

+

+

+

+КМ 02

Кәсіптік қызметте техникалық термодинамиканың қасиеттері мен заңдарын қолдану

+


+

+

+

+КМ 03

Жылу энергетикасында конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерінің сипаттамаларын айқындау және әдістерін таңдау


+

+

+

+

+КМ 04

Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау

++

+

+

+


КМ 05

Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"090701 2 – Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі" бліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1244

446

258

540

5-6

КМ 08

Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеу

++

+

+

+


КМ 09

Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Қазандық қондырғы мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"090703 3 - Техник-жылу технигі." біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

260

168

432


КМ 13

Детальдарды беріктікке есептеуді орындау


+

+

+

+

+КМ 14

Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын және олардың көріністерін түрлі күштік тізбектер мен электр жабдықтарында қолдану


+

+

+

+

+КМ 15

Негізгі және қосалқы жылу техникалық жабдықты эксплуатациялау және конструкциясы.

+


+

+

+

+

+


КМ 16

Жылу желісі мен жылу пункттерін пайдалану әрі есептеу

+,


+

+

+

+

+


КМ 17

Жылутехникалық өлшем мен жылутехникалық үрдісті автоматтандырудың негіздері

+


+

+

+

+

+


КМ18

Жылуэнергетикасы кәсіпорнындағы өндірістік шаруашылық қызметі.


+

+

+

+

+

+


КМ 19

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 143-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 143-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0907000 - Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)

Біліктілік*:

090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі


090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі;
090703 3 - Техник-жылу технигі.

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
436

92

344


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын ж?ндеу слесарі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
984

288

192

504

1-2

КМ 01

Қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық жабдықтың детальдары мен тораптарының технологиялдық сызбалары мен сызуларын орындау


+

+

+

+

+КМ 02

Кәсіптік қызметте техникалық термодинамиканың қасиеттері мен заңдарын қолдану

+


+

+

+

+КМ 03

Жылу энергетикасында конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерінің сипаттамаларын айқындау және әдістерін таңдау


+

+

+

+

+КМ 04

Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау

++

+

+

+


КМ 05

Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1244

446

258

540

3-4

КМ 08

Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеу

++

+

+

+


КМ 09

Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Қазандық қондырғы мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"090703 3 - Техник-жылу технигі" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

260

168

432


КМ 13

Детальдарды беріктікке есептеуді орындау


+

+

+

+

+КМ 14

Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын және олардың көріністерін түрлі күштік тізбектер мен электр жабдықтарында қолдану


+

+

+

+

+КМ 15

Негізгі және қосалқы жылу техникалық жабдықты эксплуатациялау және конструкциясы.

+


+

+

+

+

+


КМ 16

Жылу желісі мен жылу пункттерін пайдалану әрі есептеу

+,


+

+

+

+

+


КМ 17

Жылутехникалық өлшем мен жылутехникалық үрдісті автоматтандырудың негіздері

+


+

+

+

+

+


КМ18

Жылуэнергетикасы кәсіпорнындағы өндірістік шаруашылық қызметі.


+

+

+

+

+КМ 19

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 144-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика


Мамандығы:

0907000 - Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)


Біліктілік

090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын ж?ндеу слесарі*;090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі ;
090703 3 - Техник-жылу технигі.Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын және "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" ҚР Заңдарына сәйкес техникалық реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуы; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуы; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениеттін; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуге;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауға;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуге; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауы; құқық нормаларын сақтауға; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуге дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім  мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"090702 2 – Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі" біліктілігі

КҚ 1. Эскиздерді, сызбаларды және сызуларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу

КМ 01. Қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық жабдықтың детальдары мен тораптарының технологиялдық сызбалары мен сызуларын орындау

Б Бұл модуль түйіндер және бөлшек сызбаларын, эскиздерін; технологиялық схемалардың және технологиялық жабдықтың графикалық кескіндерін орындауға қажетті білімді, біліктіліктерді және дағдыларды сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар келесі білімді меңгереді:
жобаламдық сызудың заңдары, тәсілдері және әдістері, жұмыс сызбаларын,
құрастырымдық және технологиялық құжаттаманы оқу және рәсімдеу ережелерін; сызбаларды, техникалық суреттерді, эскиздерді және схемаларды орындау ережелері, геометриялық құрылымдар және техникалық бөлшектерді сызу ережелерін; құрамалық сызбалар туралы жалпы мәліметтерін; технологиялық жабдық пен технологиялық сызбаны орындауды ұсынудың графикалық тәсілдерін; сызу мен сызбаны құрастыру және рәсімдеудің құрастырушы құжаттама бірыңғай жүйесінің және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің мемлекеттік стандарт талаптарын.
Модульды оқу кезінде білім алушылар келесі біліктіліктер мен дағдыларды үйренеді:
технологиялық жабдық және технологиялық сызбалардың графикалық кескіндерін оырндауды;
қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес технологиялық және конструкторлық құжаттаманы рәсімдеуді;
мамандық бейіні бойынша сызбаларды, технологиялық схемаларды, сипаттамаларды және технологиялық құжаттаманы оқуды;
конструкторлық және технолониялық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалардың пакеттерін пайдалануды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сызуларды графикалық ресімдеуді орындау.

Сызу
Компьютерлік технологиялар негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Сызулардың форматтарын, негізгі және қосымша; сызудың сызықтарын; сызу қаріптерін айқындайды.
2. Конструкторлық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттаманың негізгі ережелерін сипаттайды.
3. Геометриялық құрылымдарды орындайды.
4. Масштабта өлшемдерді енгізеді, детальдардың контурларын сызады, Конструкторлық құжаттаманың ірыңғай жүйесіне сәйкес негізгі жазуларды орындайды.
5. Техникалық детальдардың контурларын сызу қағидаларын пайдалана отырып, геометриялық құрылымдарды орындайды
6. Геометриялық денелердің проекциясын және олардың аксонометриясын орындайды.
7. Детальдардың проекциясын, қажетті қималар мен қиылыстарды орындайды.
8. Бұрандалық қосылыстардың бейнелері мен белгіленуін орындайды.
9. Детальдардың эскиздері мен сызуларын орындайды.
10. Жалғағыш және жалғанбайтын қосылыстардың сызуларын орындайды.
11. Берілістердің сызуларын орындайды.
12. Техникалық детальдардың еңістігін және конустығын айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қолданбалы бағдарламалардың көмегімен жалпы түрдегі сызуларды және эскиздер бойынша жинақтау сызуларын орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жалпы түрдегі сызуларды және жинақтау сызуларын ресімдеу және оқу қағидаларын сақтайды.
2. Сызуда қолданылатын шарттылықтар мен жеңілдетулерді білетінін көрсетеді.
3. Машина жасау сызуларының дағдыларын қолданады.
4. Эскиздер бойынша жинақтау сызуларын ресімдейді.
5. Жинақтау сызуларын оқиды

Оқытудың нәтижесі: 3) Проекциялық сызуларды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Нүктелер мен тура сызықтардың кешенді сызуларын, тік және жазық фигуралардың проекцияларын құрады.
2. Аксонометриялық проекцияларда жайпақ фигуралар мен көлемді денелерді бейнелейді.
3. Геометриялық денелердің жазықтықпен қимасын орындайды.
4. Проекциялық сызу дағдыларын меңгерген.
5. Техникалық сурет элементтерін меңгерген.


Оқытудың нәтижесі: 4) Қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен мамандық бойынша сызбаларды әзірлеу және ресімдеу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Техникалық құралдар туралы негізгі түсініктерді меңгерген.
2. Компьютерлік графиканы білетінін көрсетеді.
3. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін пайдаланады.
4. Техникалық сызу құралдарын пайдаланып, мамандық бойынша сызбаларды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Инженерлік графиканы меңгеру.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Сызбаларды орындаудың
жалпы ережелерін сақтайды.
2. Бұранданы бейнелеуді және белгілеуді біледі.
3. Стандартқа сәйкес келетін шынайы өлшемдер бойынша бекіту бөлшектерін сызады.
4. Эскиздерді және бөлшектердің жұмыс сызбаларын орындайды.
5. Құрастыру сызбасын және конструкторлық құжаттаманы оқиды.
6. Құрастыру сызбаларының бөлшектенуін біледі.
7. Электротехникалық сызулар мен сызбаларды біледі.

Оқытудың нәтижесі :6) Компьютерлік
технологияларды практикалық қызметте
қолдану.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Операциялық жүйелерде жұмыс қағидатын қолданады.
2. Операциялық жүйелерді баптайды.
3. Пракикалық қызметте заманауи және перспективалық компьютерлік және ақпараттық технологияларды пайдаланады.
4. Деректер базаларын құрудың негізгі қағидаттарына сипаттама береді.
5. Деректер базасын құрады.
6. Графикалық редакторлардың құрылымына, редакторда жұмыс қағидаттарына, объектінің қасиеттері турлаы түсінікке, координаттар бойныша сызду құруға, сызу бағдарын өзгертуге сипаттама береді.
7. Ақпарат алмасу үшін
локалдық желілерді пайдаланады.
8. Конструкторлық және
күнделікті міндеттерді шешу үшін компьютерлік техниканы пайдаланады.

Оқытудың нәтижесі: 7) Компьютерлік графиканы меңгеру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдаланады.
2. Мамандық бойынша сызулар мен сызбаларды орындайды.

КҚ 2. Термодинамика-лық үрдістер, жылу алмасу теориясы туралы көзқарасы болуы, оны кәсіби қызметінде қолдану

КМ 02. Кәсіптік қызметте техникалық термодинамиканың қасиеттері мен заңдарын қолдану

Осы модуль су және су буының параметрлерін айқындау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді алуға, жылу энергетикасында термодинамика және жылу берудің негізгі заңдарын қолдануға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді:
техникалық термодинамиканың негізгі ережелерін;
газдық заңдарын;
газ қоспаларын; газға арналған жылу сыйымдылығын, рv диаграммасын;
термодинамика заңдарын; идеалдық газдардың термодинамикалық процестерін;
энтальпия; энтропия; газдық циклдерін;
шынайы газдарды;
су буы және оның қасиеттерін; су буының термодинамикалық процестерін; газдар мен булардың ағуы, дроссельденуін; бутурбиналық қондырғылардың
циклдерін; жылу алмасу теориясының негізгі ережелерін; жылу өткізгіштігін; конвективтік жылу алмасуын; жылуды беру және жылды таратуды; ұқсастық және модельдеу негіздерін; сұйықтықтың еркін қозғалысы кезінде жылуды беру, құбырлардың мәжбүрлі және көлденең ағуы, заттың агрегаттық жай-күйі өзгерген кезде; жылу сәулесінің негізгі түсініктері мен заңдарын; денелер арасында сәулеленумен жылу алмасуын; жылу алмасу аппараттарын.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
барометр, манометр және вакуметрдің көрсетімдері бойынша абсолюттік қысымды есептеуді;
жылу сыйымдылығының мәнін, жылу мөлшерін айқындауды;
РV және TS диаграммаларында су буының процестерін бейнелеуді; будың параметрлерін, жұмысын және жылуын айқындауды;
кестелер мен диаграммалар бойынша бу параметрлерін табуды; РV TS, hS диаграммаларында будың пайда болуын; РV , TS, hS диаграммаларында су буының
термодинамикалық процестерін бейнелеуді;
будың жай-күйінің параметрлерін, жылудың мөлшерін, ішкі энергияның өзгеруін, барлық процестердегі жұмыстарды айқындауды;
РV, TS, hS диаграммаларда газдар мен булардың ағу және дроссельдену процестерін бейнелеуді; параметрлерін, жұмысын, жылдамдығын, шығысын айқындауды;
РV, TS, hS диаграммаларында Ренкин циклін бейнелеуді; энтальпиядан пайдалы әрекет коэффициент інің тәуелділігін талдауды;
Кестелер және hS диаграммасы бойынша су буының энтальпиясын табуды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жұмыс денесі жай-күйінің негізгі термодинамикалық параметрлерін айқындау.

Жылу техникасының теориялық негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жұмыс денесінің термодинамикалық параметрлерін айқындайды.
2. Қысымды өлшеудің әр түрлі бірліктері арасындағы қатынасты пайдаланады.
3. Жұмыс денесінің парциалдық қысымын және көлемдерін айқындайды.
4. Әртүрлі жылу сыйымдылығын қолданады.
5. Жылу сыйымдылығының әр түрлері арасындағы тәуелділікті түсінеді.
6. Газдың ішкі энергиясын және жұмысын, қлшем бірліктерін есептейді.
7. Термодинамика заңдарын және термодинамикалық процестерді қолданады.
8. Энтропия, энтальпияның; өлшем бірлігінің мәнін түсінеді.
9. Барлық термодинамикалық процестерде жылуды, жұмысты айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Кестелер мен диаграммалардың көмегімен су буының жай-күйі өзгеруі процестерін есептеуді орындайды.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Газ циклдерінің РV-және TS-диаграммаларда жұмыс қағидатына сипаттама береді; циклдің ПӘК (пайдалы әрекет коэффициентін) айқындайды.
2. Будың түрлерін, құрамы мен параметрлерін, шынайы газдардың қасиеттерін айқындайды.
3. Сұйықтықтың, будың пайда болуы жылуын және будың шамадан тыс қызуын айқындайды.
4. РV, TS, hS –диаграммалардың көмегімен түрлі термодинамикалық процестер кезіндегі су буының параметрлерін айқындайды.
5. Әрбір процесте жылудың, жұмыстың мөлшерін, су буының параметрлерін айқындау әдімтерін меңгерген.
6. Циклдегі пайдалы пайдаланылған жылуды айқындайды.
7. Регенеративтік циклді; будың аралық шамадан тыс қызуы бар циклді; жылуландыру циклдерін; бинарлық және булы газ циклдерін таниды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылу энергетикасында жылу берудің негізгі заңдарын қолданады.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жылуды беру процестерін және Фурье заңына сипаттама береді.
2. Жайпақ бірқабатты, көпқабатты, цилиндр және шар қабырғасы арқылы жылу өткізгіштікті, жылу ағынының тығыздығын, термикалық қарсылықты айқындайды.
3. Ньютон-Рихман заңын және жылу энергетикасында жылу беру коэффициентіне түрлі факторлардың әсерін пайдаланады
4. Ұқсастық өлшемшарттарын айқындайды
5. Жылу беруді есептеуді орындайды.
6. Жылулық сәулелену заңдарын және жылу энергетикасында газдар мен булардың сәулелену ерекшеліктерін пайдаланады.
7. Жылу алмасудың түрлі жағдайларында жылу ағынын айқындайды.
8. Күрделі жылу алмасуды есептейді.
9. Жылу тасымалдағыштардың және қызу беттерінің температурасын, жылу беру коэффициентін айқындайды.

КҚ 3. Түрлі режимдер кезінде жылу энергетикалық қондырғылардың конструкциялық материалдарын таңдау шарттарын түсіну.

КМ 03. Жылу энергетикасында конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерінің сипаттамаларын айқындау және әдістерін таңдау

Осы модуль материалдардың негізгі сипаттамаларын, мақсаты мен химиялық құрамы бойынша болаттар мен шойындардың жіктелуін айқындау, материалдардың сапасын бақылау әдістерін таңдау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мынадай білімдерді меңгереді: металдардың құрылысы, қасиеттері және сынау тәсілдерін; темірдің көміртегімен қорытпасын; қорытпалардың жай-күйінің диаграммасы; көмірсулы болаттар мен шойындарды; болатты термикалық және химиялық-термикалық өңдеудің негіздерін; легирленген болаттар және қорытпаларын; түсті металдар қорытпасын; металл емес конструкциялық материалдарды; металдар мен қорытпаларды өңдеудің негізгі тәсілдерін; металдарды өңдеу өндірісіндегі рұқсаттар, отырғызу және техникалық өлшемдерін; металдарды өңдеу өндірісіндегі стандарттау және метрологиясын;
жылу энергетикалық қондырғылардың конструкциялық материалдары жұмысының шарттарын;
бу турбиналарының конструкциялық материалдарын; атом станциялары негізгі жабдығының конструкциялық материалдарын; тазалау имараттарындағы су дайындау жабдығының конструкциялық материалдарын; электрлік доғалап пісіруді; газдық пісіруді; термикалық кесуді; электр станцияларының жылу энергетикалық жабдығы мен құбыржодарын монтаждау және жөндеу кезіндегі пісіру жұмыстары; автоматты және жартылай автоматты пісіруді; негізгі жылу энергетикалық жабдықтың көлемдері, түрлері, бақылау мерзімдерін; дефектоскопия әдістері мен құралдарын.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
мақсаты мен қасиеттері бойынша материалдарды саралауды;
қорытпалардың жай-күйі диаграммаларымен жұмыс істеуі, қорытпаның құрылымын, күрделі нүктелерін айқындауды; берілген қорытпа үшін термикалық өңдеудің түрін таңдауды;
коррозияның түрлерін айқындауды; болаттардың, түрлі металдардың және олардың қорытпаларының маркаларын ашып көрсетуді;
мақсаты бойынша материалды таңдауды;
өлшеуіш аспаптармен және саймандармен жұмыс істеуді;
мемлекеттік өлшеу жүйесін пайдалануды;
түрлі жұмыс режимдерінде жылу техникалық юаджықтың детальдары мен тораптарының ықтимал деформациясының түрлерін айқындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қолданылуы және қасиеттері бойынша конструкциялық материалдарды саралау.

Жылу энергетикасының конструкциялық материалдары

Бағалау өлшемшарттары:

1. Материалдардың негізгі сипаттамаларын; кристалл торшалардың қасиеттерін; кристалл торшалардың ақауларын атап көрсетеді.
2. Қорытпалардың кристалдану температурасын, кесінділер қағидаларын айқындайды.
3. Қолданылуы және химиялық құрамы бойынша болаттар мен шойындардың жіктелуін айқындайды.
4. Болаттар мен шойындардың маркалануын, олардың қолданылу салаларын пайдаланады.
5. Термикалық және химиялық-термикалық өңдеудің қолданылуын, мақсатын, химиялық-термикалық өңдеудің және термоөңдеудің түрлеріне сипаттама береді.
6. Коррозияның зардаптарын, коррозиямен күресудің әдістерін айқындайды.
7. Қысыммен өңдеудің түрлері туралы: прокат, илеу,нығыздау, соғу, штампілеу; қысыммен өңдеуге арналған жабдықтың түрлері; прокаттық бұйымдардың сұрыпталуы туралы сипаттама береді
8. Мақсаты бойынша материалды таңдайды.
9. Қысыммен өңдеудің түрін айқындайды

Оқытудың нәтижесі: 2) Жылу энергетикалық қондырғылардың конструкциялық материалдарын таңдау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Материалдың қызмет мерзіміне қолайсыз факторлардың әсеріне сипаттама береді.
2. Жылжымалылық; релаксация; радиация; радиациялық төзімділіктің табиғатына және кезеңдеріне сипаттама береді.
3. Бу қазандарының жабдығы материалдарына талаптарды пайдаланады.
4. Ерекше қасиеттері бар болаттар мен қорытпалардың маркасын айқындайды.
5. Бу құбырлары үшін қолданылатын материалдарға талаптарды қолданады.
6. Бу құбырлары материалдарының жұмыс шарттарын және талаптарды сақтайды.
7. Түрлі құрылымдағы болаттардың, түсті металдардың, биметалдардың сиапттамаларына сипаттама береді.
8. Жұмыстың түрлі режимдерінде жылу техникалық жабдықтың детальдары мен тораптарының ықтимал деформациясының түрлерін айқындайды.
9. Қазан тұрғызуда қолданылатын материалдардың маркасын ашып көрсетеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Металдың және пісіру қосылыстарының сапасын бақылауды жүргізу.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Пісіру жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын және пісіру аппаратына талаптарды сақтайды.
2. Пісіру кезінде конструкцияның деформациялануын немесе құрылымдық өзгеруін тудыратын себептерді анықтайды.
3. Флюстің мақсатын және құрылымын; сығылған газдарға арналған баллондардың құрылымын; газбен пісірудің қолданылу саласына сипаттама береді.
4. Жылу энергетикалық жабдықты монтаждау және жөндеу кезінде пісіру жұмыстарының спецификасын қолданады.
5. Конструкцияның жұмыс жағдайларына қарай пісірудің түрін таңдайды.
6. Өнімнің сапасын бақылаудың құқықтық негіздерін; металдың және металдан жасалған бұйымдардың сапасы деңгейін бағалау әдістерін; энергетикалық жабдықтың мақсатын, қолданылуын және сапасын бақылау көлемін түсінеді.
7. Материалдардың сапасын бақылау әдістерін таңдайды.
8. Металда ақауларды анықтаудың түрлі әдістерін қолданады

КҚ 4. Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау.

КМ 04. Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау.

Осы модуль жұмыстиың нәтижеліліген сипаттайды және қазандық және шаң дайындау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерін; жазықтықтық белгілеуін; материалдарды кесуді; металдарды шабуды; дайындамаларды түзету және июді; аралау, тесу және үңгіштеуді; бұранданы кесу,
шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюды; электрмен псіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуді; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауды; қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығының детальдарын өңдеуді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
маркалар бойынша түрлі материалдарды іріктеуді орындауды;
металды өңдеудің түрін айқындауды;
сайманды, құралды таңдап алу және жұмысқа дайындауды;
қазандық қордырғылары жабдығыгның слесарлік жұмыстары үшін жарақты, дайындаманы және қорғауқұралдарын айқындауды;
слесарлік өңдеу кезінде негізгі операцияларды орындауды; қазандықтардың жабдығын жөндеу және жинау үшін
қарапайым құралдарды дайындау кезінде слеварлік өңдеудің технологияларын қолдануды;
жөндеу және жинау үшін
құралдарды дайындауды;
слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасының және өндірістік санитария қағидаларын қолдануды;
слесарлік жұмыстар кезінде қауіптіліктің негізгі өлшемшарттарын бағалауды;
кәсіпорынның жұмыс режимін айқындауы;
кәсіпорынның негізгі және қосалқы цехтарын айқындауды;
негізгі цехтардың шикізаты мен өнімдеріне сипаттама беруді; кәсіпорындағы негізгі қауіпті және зиянды факторларды айқындауды;
кәсіпорынның технологиялық тізбегін (цехтардың өзара байланысын) айқындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін бағалау.

Конструкциялық материалдар.
Өндірістік оқыту
Оқу-танысу практикасы
Еңбекті қорғау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өңделетін материалдардың негізгі қасиеттеріне және металдарды өңдеу түрлеріне сипаттама береді.
2. Маркалары бойынша түрлі материалдарды іріктеп алуды орындайды.
3. Металды өңдеу түрін айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуларды орындау кезінде рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлеріне сипаттама береді.
2. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау мақсатында өңделетін детальдардың сузыларын оқиды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Слесарлік жұмыстар үшін қажетті саймандар мен құралдардарды таңдауды және дайындауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстарға арналған саймандардың қолданылуы және құрылымына және оларды жұмысқа дайындауға сипаттама береді.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарына арналған қажетті саймандарды іріктеп алады.
3. Жұмыс үшін слесарлік, монтерлік және өлшеу саймандарын, құралдарын, жарақтарын және қорғау құралдарын дайындауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Детальдарды слесарлік өңдеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандықтың жабдығын слесарлік өңдеу, слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлеу кезінде негізгі операцияларға сипаттама береді.
2. Слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлейді.
3. Қазандық жабдығын слесарлік өңдеудің негізгі операцияларын орындайды.
4. Жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария және қауіптілік өлшемшарттарының қағидаларын сақтайды.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарын орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария қағидаларын қолданады.
3. Слесарлік жұмыстар кезінде негізгі қауіптілік өлшемшарттарын бағалайды.


Оқытудың нәтижесі: 6) Слесарлік жұмыстарды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

Жұмыстардың мынадай түрлерін орындайды:
1. Арматура - сальниктерді қайта соғу.
2.Детальдар - еркін өлшемдер шегінде аралау, түрлі бұрыштармен кесу, бұранда кесу, тесіктерді тесу.
3.Түтін сораптар – корпус үшін заплаттар дайындау.
4. Шегелер – кесу.
5. Газ жолдарында, түтін сораптарда және ашық және жабық желдеткіштер жолдары.
6. Шаң қоректендіргіштер корпусты бөлшектеу.
7. Подшипниктер майлауыштарды ауыстыру.
8. Асбестен, резеңкеден, картоннан, парониттен белгілеудің қарапайым конфигурациясын төсеу және белгілеу бойынша шабу.
9. Құбырлар – шарлармен тексеру.
10. Экрандық құбырлар жаңа бұдырларды пісірмеге түскен ескі пісірмелерден тазалау.
11. Шиберлер - ревизия, ауыстыру.
12. Құбыр беттерінің қызу элементтері - пісіруге фаскаларды алу, құбырдың ақаулы учаскесін алып тастау.Оқытудың нәтижесі: 7) Жылу энергетикалық кәсіпорында өндірістік және қоғамдық қатынастарды айқындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын қызметі негізгі бағытын
сипаттайды.
2. Кәсіпорынның ұйымдастыру, басқару жүйесін, орны, рөлі мен қызметін сипаттайды.
3. Кәсіпорын қызметін реттеуші қалыптыққұқықтық акті, бұйрық, өкім,
4. Нұсқаулық пен нұсқауды сипаттайды.
5. Кәсіпорын құрылымдық бөлімше жұмыс қағидатын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 8) Өндірістік құрылым бастапқы буындарында өндірістік үрдісті ұйымдастыру әдістерін сипаттайды.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіпорын негізгі бөлімшелер қызметін атап өтеді.
2. Нақты бөлімшенің өзара байланысы жүйесін сипаттайды.
3. Таңдалған кәсіп ерекшелігін түсіндіреді.
4. Ұста, техник-жылу технигі лауазымдық міндеттерін қалыптастырады.
5. Жалпы кәсіби және арнайы пәндерді тереңдетіп оқу қажеттілігін түсінеді..

Оқытудың нәтижесі: 9) Жылу-энергетикалық кәсіпорында қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік және өндірістік санитария бойынша нұсқамалардың түрлерін саралау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша негізгі нұсқаулықтарды саралайды.
2. Өртке қарсы қауіпсіздіктің негізгі нұсқаулықтарын саралайды.
3. Өндірістік санитария бойынша негізгі талаптарын атап өтеді.
4. Қоршаған орта жағдайы, адамдарды электр тогының зақымдау қаупінің дәрежесі, өрт әрі жарылыс қаупі шарттары бойынша үй-жайларды саралайды.

КҚ 5. Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеуді орындау

КМ 05. Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеу

Бұл модуль жұмыс өнімділігі және көмір дайындау өсімдіктердің және қосалқы жабдықтарды зерттеу үшін дағдылар мен сипаттайды.
Модульді оқыған білім алушылар білімдерді меңгереді: бойлер жабдықтарына қызмет көрсетуді; жұмыстарын ұйымдастыруын; қазандықтар, экономайзеры, жылытқыштар және күрделі кезінде орындалатын жұмыстардың жөндеу үшін материалдарды; құбырлы қазандық жүйесін клапандар катушек; қосалқы қазандық жабдықтарын жөндеу: сүзгілер, цистерналар, деаэраторын, жылытқыштар; аппаратының жөндеу жобасы машиналарын; әуе жылытқыштар жүйелерді, диірмен, асыл тұқымды тозаңдатып жөндеуді;
сорғылар жөндеуді;
қазандықтарды қауіпсіздігін.
Дағдыларға жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
қазандық және жабдықтарын параметрлері сипаттамаларын газдар, ауа газдарының тазалау өндіру үшін жабдықтарды схемасын және білу; пештерді, оттықтары құрылымы мақсатын білу;
қыздыру беттерінің орналасуы; жұмыс режимін анықтау параметрлері; кезінде туындайтын ақаулар керекжарақтарды анықтау;
орта параметрлері бойынша жабдықтарды жұмысына баға береді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Дайындық жұмыстарын орындау.

Жылу техникалық жабдық
Жылу электр станцияларының қазандық қондырғылары.
Гидравлика және сорғылар.
Қазандық жабдығына қызмет көрсету және жөндеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықты жөндеу үшін қолданылатын материалдардың қасеиттеріне сипаттама береді.
2. Тиек, сақтандыру және реттеу арматурасының конструкциясына және мақсатына сипаттама береді.
3. Жабдықты бөлшектеудің және жинаудың реттелігін орындайды.
4. Жөнделетін жабдықтың, жүк көтеру машиналары мен механизмдерінің құрылымына сипаттама береді.
5. Қазандық агрегаттарының негізгі құбыржолдарының сызбаларына сипатттама береді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын жөндеуді жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықты жөндеу үшін материалдарды және жарақты таңдайды.
2. Жөндеуді жәнеиреттеуді орындайды.
3. Күрделі емес, қол,, пневматикалық және электрлендірілген сайманға сипаттама береді.
4. Күрделілігі орташа өлшеуіш құралдарды қолдана отырып, жабдықтың детальдары мен тораптарын жөндеуді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылу техникалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықтың уақытынына бұрын тозуын ескерту шараларын түсінеді.
2. Практикада теориялық білімдерді пайдаланады.
3. Профилактикалық жұмыстарды орындайды.

КҚ 6. Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

КМ 06. Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігіне, қазандық қондырғылары мен шаң дайындау цехтарының негізгі және қосалқы жабдығы тораптары мен механизмдерін монтаждау, сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері мен қозғалыс режимін айқындау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді сипаттайды.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: өлшеу сайманы және өлшеу техникасын; такелаждық және жүк көтері механизмдерін; жұмыстарды ұйымдастыру және жабдықты монтаждауға дайындауды;бу және су ысыту қазандарын монтаждауды; қазандардың қосалқы механизмдерін монтаждауды; қазандық қондырғылары мен шаң дайындау цехтарын баптау және сынауды; баптау жұмыстарын ұйымдастыруды; жылу техникалық жабдықты іске қосуды баптауын; қазандық агрегаттарын жылу техникалық сынау және баптауын; иауырлық үрлеу машиналары мен газ үрлеу жолын сынау және баптауды; су дайындау және жылу оқшаулау жабдығын сынау және баптауын.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: монтаждау жоспарын жасауды;
қазанның жекелеген секцияларын пакеттерге жинауды орындау және оларды іргетастарға орнатуды;
гидравликалық сынауларды орындауды;
құбыржолдарды реттілікпен монтаждауды орындауды; монтаждалған құбыржолды эксплуатацияға тапсыру үшін техникалық құжаттаманы дайындауды;
сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері мен қозғалыс режимін айқындауды; қақпақшаның кіру және шығуы кезінде сұйықтық жылдамдығының үшбұрышын құруды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қазандық және шаңдаярлау цехтарының жабдықтарын монтаждауды және демонтаждауды жүргізу.

Қазандық қондырғыларының жабдығын монтаждау
Жылумен жарақтау жүйелерінің қазандық қондырғыларыГидравлика және сорғылар

Бағалау өлшемшарттары:

1. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеу үшін аспаптармен жұмыс істейді.
2. Құралдармен және саймандармен жұмыс істейді.
3. Сызулар мен сызбаларды жасайды, оқиды және ресімдейді .
4. Жылуландыру жабдығын, жылу өткізгіш арматураны, айналдыра қаптауды және жылу оқшаулауды демонтаждауды орындайды.
5. Пісіру қосылыстарын дефектоскопиялау бойынша дайындық жұмыстарын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын монтаждауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазанның барабанын, құбыр жүйесін, арматураны монтаждауға дайындауды орындайды.
2. Құбырларды жалғау конструкциясын таңдайды.
3. Компенсаторларды орнатады.
4. Қазандықтың қосалқы жабдығын: сүзгілерді, бактарды, деаэраторларды, ысытқыштарды монтаждауды орындайды.
5. Ауырлық үрлеу машиналарын монтаждауды орындайды.
6. Шай дайындау жүйелерін, диірмендерді, қоректендіу шаңын монтаждауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылу техникалық жабдықты баптауды және сынауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Гермитикалығына және беріктігіне жылу желілері құбыржолдарын гидравликалық сынауды жүргізеді.
2. Жөндеуден кейін сосудтар мен құбыржолдарды сына қағидаларын біледі.
3. Негізгі және қосалқы жабдықтың жұмысын тексереді.
4. Жабдықты жұмысқа жіберу нарядын ресімдейді.Оқытудың нәтижесі: 4) Сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері мен қозғалыс режимін айқындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттерін және температура мен қысымға тәуелділігін талдайды
2. Гидростатиканың негізгі теңдеуін, ажырамау теңдеуін және Бернулли теңдеуін қолданады.
3. Сұйықтықтың қозғалыс режимін таңдайды; гидравликалық қарсылықты жіктейді.
4. Сұйықтықтың қозғалысы кезінде ұзындық бойынша қысымның жоғалуын айқындайды.
5. Сұйықтықтың физикалық қасиеттерін айқындау үшін кестелермен және формулалармен жұмыс істейді.
6. Сосудартдың түбінде және қабырғасындағы қысым күшін есептейді.
7. Гидравликалық үйкеліс коэффициентін, жергілікті қарсылықтар коэффициенттерін айқындайды.

КҚ 7. Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

КМ 07. Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігін сипаттайды және қазандық және шаң дайындау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлік өңдеуді орындау үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерін; жазықтықтық белгілеуді; материалдарды кесуді; металдарды шабуды; дайындамаларды түзету және июін; аралау, тесу және үңгіштеу; бұранданы кесу шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюды; электрмен пісіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуді; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауды; қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығының детальдарын өңдеуді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
маркалар бойынша түрлі материалдарды іріктеуді орындауды;
металды өңдеудің түрін айқындауды;
сайманды, құралды таңдап алу және жұмысқа дайындауды;
қазандық қордырғылары жабдығыгның слесарлік жұмыстары үшін жарақты, дайындаманы және қорғауқұралдарын айқындауды;
слесарлік өңдеу кезінде негізгі операцияларды орындауды; қазандықтардың жабдығын жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындау кезінде слеварлік өңдеудің технологияларын қолдануды; жөндеу және жинау үшін құралдарды дайындауды; слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасының және өндірістік санитария қағидаларын қолдануды;
слесарлік жұмыстар кезінде қауіптіліктің негізгі өлшемшарттарын бағалауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өңделетін материал негізгі қасиетін бағалау.

Жұмысшы біліктілігін алуға кәсіптік практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Металды өңдеу түрі мен өңделетін материа негізгі қасиетін біледі.
2. Маркасына қарап түрлі материалды іріктейді.
3. Металдың өңделу түрін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуды оқуда бет кедірбұддырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесін анықтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесін біледі.
2. Бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесінде
өңделетін сызбаны оқи алады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Ұсталық жұмысқа қажетті сайман мен айлабұйымды таңдау әрі даярлауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Ұсталық жұмыс және дайындық үшін сайманның жұмсалуы мен құрылымын біледі.
2. Қазандық жабдықтары ұсталық жұмысы үшін қажетті сайманды таңдайды
3. Ұсталық, темірші әрі өлшеуіш сайман айлабұйцым, дайындама мен жұмыс ҚҚ орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын демонтаждауды жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеу үшін аспаптармен жұмыс істейді.
2. Құралдармен және саймандармен жұмыс істейді.
3. Сызулар мен сызбаларды жасайды, оқиды және ресімдейді .
4. Жылуландыру жабдығын, жылу өткізгіш арматураны, айналдыра қаптауды және жылу оқшаулауды демонтаждауды орындайды.
5. Пісіру қосылыстарын дефектоскопиялау бойынша дайындық жұмыстарын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын монтаждауды жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазанның барабанын, құбыр жүйесін, арматураны монтаждауға дайындауды орындайды.
2. Құбырларды жалғау конструкциясын таңдайды.
3. Компенсаторларды орнатады.
4. Қазандықтың қосалқы жабдығын сүзгілерді, бактарды, деаэраторларды, ысытқыштарды монтаждауды орындайды.
5. Ауырлық үрлеу машиналарын монтаждауды орындайды.
6. Шай дайындау жүйелерін, диірмендерді, қоректендіу шаңын монтаждауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 6) Слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария және қауіптілік өлшемшарттарының қағидаларын сақтайды.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарын орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария қағидаларын қолданады.
3. Слесарлік жұмыстар кезінде негізгі қауіптілік өлшемшарттарын бағалайды.Оқытудың нәтижесі: 7) Слесарлік жұмыстарды орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

Жұмыстардың мынадай түрлерін орындайды:
1. Арматура - сальниктерді қайта соғу.
2. Детальдар - еркін өлшемдер шегінде аралау, түрлі бұрыштармен кесу, бұранда кесу, тесіктерді тесу.
3. Түтін сораптар – корпус үшін заплаттар дайындау.
4. Шегелер – кесу.
5. Газ жолдарында, түтін сораптарда және ашық және жабық желдеткіштер жолдары.
6. Шаң қоректендіргіштер корпусты бөлшектеу.
7. Подшипниктер майлауыштарды ауыстыру.
8. Асбестен, резеңкеден, картоннан, парониттен белгілеудің қарапайым конфигурациясын төсеу және белгілеу бойынша шабу.
9. Құбырлар – шарлармен тексеру.
10. Экрандық құбырлар жаңа бұдырларды пісірмеге түскен ескі пісірмелерден тазалау.
11. Шиберлер - ревизия, ауыстыру.
12. Құбыр беттерінің қызу элементтері - пісіруге фаскаларды алу, құбырдың ақаулы учаскесін алып тастау.

090701 2 – Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі


КҚ 8. Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеуді орындау.

КМ 08. Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеу.

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігін сипаттайды және жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеуді орындау үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерін; жазықтықтық белгілеуді; материалдарды кесуді; металдарды шабуді; дайындамаларды түзету және июін; аралау, тесу және үңгіштеуді; бұранданы кесу шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюын; электрмен псіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуін; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауын.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылу техникалық жабдықта қолданылатын өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін бағалау.

Жылумен жарақтау және жылыту
Еңбекті қорғау
Слесарлік практика
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін және металдарды өңдеу түрлерін айқындайды.
2. Маркалары бойынша түрлі материалдарды іріктеп алуды орындайды.
3. Металды өңдеу түрін айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуларды оқу кезінде рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлеріне сипаттама береді.
2. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау мақсатында өңделетін детальдардың сузыларын оқиды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Слесарлік жұмыстар үшін қажетті саймандар мен құралдардарды таңдауды және дайындауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстарға арналған саймандардың қолданылуы және құрылымына және оларды жұмысқа дайындауға сипаттама береді.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарына арналған қажетті саймандарды іріктеп алады.
3. Сызғышты. штангенциркульді, деңгейді, бұранда өлшеуішті, тұтқышты пайдаланады.
4. Белгідеу сайманын пайдаланады.

Оқытудың нәтижесі: 4) Детальдарды слесарлік өңдеуді орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандықтың жабдығын слесарлік өңдеу, слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлеу кезінде негізгі операцияларды орындайды.
2. Слесарлік өңдеу, технологиялық процесті әзірлеу кезінде негізгі операцияларды орындайды.
3. Слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлейді.
4. Қоларамен металды кесуді орындайды.
5. Қысқыштарда, плитада немесе төсте металды шабуды орындайды.
6. Құбыриімдерде құбырларды июді орындайды.
7. Жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария және қауіптілік өлшемшарттарының қағидаларын сақтайды.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарын орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария қағидаларын қолданады.
3. Слесарлік жұмыстар кезінде негізгі қауіптілік өлшемшарттарын бағалайды.

КҚ 9. Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеуді орындау.

КМ 09. Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеу

Бұл модуль, дайындық монтаж және жылыту жабдық, құбырлар мен фитингілер жөндеу орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
құбырының зиян келтiрсе, олардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін техникалық және ұйымдастырушылық іс- шараларын; орталық жылыту жүйелерін пайдалану ережелерін; жылыту жабдықтарды жөндеуді; жөндеу желі жылытқыштарын; жөндеу желісін; желдету, жылыту, ыстық сумен және газбен жабдықтау жөндеуді; жылу жүйелері мен құбыр желілерін жөндеуді; құбыр арматурасын жөндеуді; оқшаулау жөндеуді.
Дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды
орындағаны маңызды:
негізгі технологиялық параметрлерін өлшеу құрылғылармен жұмыс;
құралдар мен құралдарымен жұмыс істеу;
слесарь өңдеу компоненттерін жүзеге асыру;
күрделі конфигурациясы төсеу түзетулерін және өндіру орындау;
жылуландыру жабдығы, құбыржол мен арматураны жөндеу;
жабдық, құбыржол, арматураны жөндеу технологиясын сақтау.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылу техникалық жабдықты дайындау жөндеу жұмыстарын орындау.

Жылу желілерінің жабдығы мен құбыржолдарын жөндеу
Еңбекті қорғау
Гидравлика және сорғылар
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жөндеу жүргізу үшін сайман мен жабдықты таңдайды.
2. Жабдықты жөндеуге қажетті керекжақақтың құрылымдық ерекшелігін біледі.
3. Ұстаның бақылауқлшеуіш саймандарын даярлайды.
4. Жабдық пен өлшеуіш сайман бұзылмауын бақылайды.
5. Жөндеу кезінде қолданылатын қалыптықтехникалық құжаттарын даярлайды.
6. Жылутехникалық жабдықты жөндеу үшін материал мен сайманды таңдайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өндірістік тапсырмаға сай жұмысты жоспарлау


Бағалау өлшемшарттары:

1. Өндірістік тапсырманы таңдауды орындайды.
2. Жабдық ақау тізімдемесін оқиды.
3. Жұмыс көлемі мен сипатын анықтайды.
4. Жабдық бірлігін жөнджеу жоспарын құрастырады

Оқытудың нәтижесі: 3) Жабдық пен құбыржолға жөндеу жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Технологиялық көрсеткіш негізін өлшеу сайманымен жұмыс жасайды.
2. Айлабұйым әрі сайманмен жұмыс жасайды.
3. Тетікті ұсталық өңдеуді жасайды.
4. Құрылымы қиын төсемді белгілейді әрі даярлайды.
5. Жылуландыру жабдығы, ұбыржол мен арматураны жөндеуді орындайды
6. Жабдық, құбыржол әрі арматураны жөндеу технологиясын сақтайды.Оқытудың нәтижесі: 4) Қарапайым және күрделі құбыржол параметрлерінің есептеулерін орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Сұйықтықтың саңылаулар және түрлі қондырмалар арқылы кетуін біледі.
2. Уақыт өткен соң ағынының жылдамдығы және ағызылуына анықтау үшін есептеулерді орындайды.
3. Қысу, жылдамдық және шығын коэффициентін анықтайды.
4. Түрлі қондырғылардың сапалық сипаттамаларын олардың қолданылу салаларын есептейді.
5. Құбыр мен арналар арқылы сұйықтықтың қозғалысын анықтайды.
6. Құбырларды есептеу үшін номограмманы қолдана алады.

КҚ 10. Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждауды орындау.

КМ 10. Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждау

Бұл модуль, орнату бойынша жылу жабдықтары, клапандар, қаптау және оқшаулау орнату және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу талап дағдылары мен білімдерін жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді үйренеді:
жылыту құралжабдығын орнатуды; орнату және құрастыру жұмыстары үшін дайындауды; жылыту, желдету және ауаны, ыстық су орнатуды; жылу жүйелері мен құрылыстарын орнатуды; іске қосу және жылу жабдықтарды тестілеуді;
ұйымдастыру және реттеу жұмыстары, жылыту жабдығын іске қосуды.
Дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
құбырларын төсеу белгілеу үшін орындар;
гидропневматикалық жуу өндірісін жүргізу;
құбыржол арматура ажырата білу;
көлденең, тік тексеру орнатылған тораптар мен блоктарды тексеруді жүргізу.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын демонтаждауды жүргізу

Жылу техникалық жабдық
Жылу желілерінің жабдығы мен құбыржолдарын монтаждау
Қазандық қондырғыларын монтаждау және баптау
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Құбыржол арматурасы түрі мен жұмсалуын біледі.
2. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.
3. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған аспаптармен жұмыс істейді.
4.Сызулар мен сызбаларды жасайды, оқиды және ресімдейді .
5. Өткізгіш арматураны, айналдыра қаптауды және жылу оқшаулауды демонтаждауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жабдықты және құбыржолдарды монтаждауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Құбыржол төсек орнын белгілейді.
2. Гидропневматикалық жууды өткізеді.
3. Жылу жабдығы, құбырджол арматурасы, орама мен жылудыоқшаулауды жинақтауды орындайды
4. Жылу желісін жинау ретін сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылутехникалық жабдықты баптау әрі сынауды жүргізу.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Негізгі және қосалқы жабдықтың жұмысын тексереді.
2. Негізгі әрі қосалқы жабдық жұмысын тексереді.
3. Гермитикалығына және беріктігіне жылу желілері құбыржолдарын гидравликалық сынауды жүргізеді.
4. Көлденең, тік, т.б. тексеру орнатылған тораптар мен блоктарды тексеруді жүргізу.

КҚ 11. Қазандық қондырғы мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету.

КМ 11. Қазандық қондырғы мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету

Бұл модуль жұмыс өнімділігі, жылу желілік жабдықтар мен қазандық қондырғыларын қамтамасыз ету үшін қажетті дағдылар мен білімді сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
тағайындау және электр қазандық таңбалауын; мемлекеттік стандартына сәйкес негізгі терминдер мен анықтамаларын; отын жіктеу және сипаттамаларын;
энергетика және отын құрамын түрлерін; пеш шараларын; бу қазандықтарын гидродинамика және су режимінің негіздерін; беттерін жылыту бу қазандықтары келтіретін; буды қыздырушыларын.
Дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
артық ауаның коэффициенті анықтау;
жану өнімдерінің энтальпия есептеу;
отын жану жану өнімдерінің көлемін анықтау;
тікелей жылу жоғалту, қазандық тиімділігін анықтау;
және жылу балансын бұру;
қазандыққа кететін жылу балансын есептеу;
қазандық отын шығынын анықтау үшін; пештің геометриялық сипаттамаларын эскиз және есептеуді орындау;
жылуды есептеу.

Оқытудың нәтижесі: 1) Термикалық өңдеп органикалық отынды қолдану экономикалық тиімділігін анықтау.

Жылумен жарақтау жүйелерінің қазандық қондырғылары
Жылу техникалық жабдық
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Отынның бір салмағына екіншісіне алсастыруды жасайды, жану жылулығын бір салмақтан келесіге ауыстрады.
2. Ауаның артықтығын, өнім жану энатальпиясын есептеу, отын жаққанан соңғы жану өнімінің көлемін анықтайды.
3. q2, q3, q4, q5, q6, экономикалық тиімділігін анықтау жылу шығынын анықтайды, жылу балансын есептей алады, қазандыққа кеткен отын шығынын есептей алады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қазандық элементтеріне техникалық қызмет әрі жылуды есептеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Нобайды орындайды және жанғының геометриялық сипатын есептейді.
2. Экономайзер, ауаны қыздырғынтың жылу шығынын орындайды.
3. Барабан әрі турағынды типті қазандық сызбасын құрады.
4. Қазандық элементін есептеуді орындайды.
5. Қазандық негізгі элементінің беріктігі есебін орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Шаң, газ қалдығы, ауа беру әрі газ буын тазарту үшін жабдық сызбасын әзірлеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Отын түріне қарап бықсушы қондырғы мен шаңжүйесі сызбасын таңдайды
2. Көңді қармаушы және түтін құбырын таңдау әрі есептеуді орындайды.
3. Күлқожды шығарушы жабдықты таңдайды.

КҚ 12. Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

КМ 12. Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

Бұл модуль жұмыс әсерін сипаттайды және жылу желілік жабдықтардың бөліктері сантехникалық өңдеуді орындау үшін қажетті дағдылар мен білімді алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерні; жазықтықтық белгілеуді; материалдарды кесуді; металдарды шабуды; дайындамаларды түзету және июін; аралау, тесу және үңгіштеуді; бұранданы кесу шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюын; электрмен пісіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуді; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауын; қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығының детальдарын өңдеуді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
маркалар бойынша түрлі материалдарды іріктеуді орындауды;
металды өңдеудің түрін айқындауды;
сайманды, құралды таңдап алу және жұмысқа дайындауды;
қазандық қордырғылары жабдығының слесарлік жұмыстары үшін жарақты, дайындаманы және қорғау құралдарын айқындауды;
слесарлік өңдеу кезінде негізгі операцияларды орындауды; қазандықтардың жабдығын жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындау кезінде слеварлік өңдеудің технологияларын қолдануы; санитарлық талаптарды орындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылу техникалық жабдықта қолданылатын өңделетін материалдардың негізгі қасиетін бағалау.

Кәсіптік практика – жұмысшы біліктілігін алуға практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Металды өңдеу түрі мен өңделетін материа негізгі қасиетін біледі.
2. Маркасына қарап түрлі материалды іріктейді.
3. Металдың өңделу түрін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуды оқуда бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесін анықтау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесін біледі.
2. Бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесінде өңделетін сызбаны оқи алады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Ұсталық жұмысқа қажетті сайман мен айлабұйымды таңдау әрі даярлауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Ұсталық жұмыс және дайындық үшін сайманның жұмсалуы мен құрылымын біледі.
2. Қазандық жабдықтары ұсталық жұмысы үшін қажетті сайманды таңдайды.
3. Ұсталық, темірші әрі өлшеуіш сайман айлабұйым, дайындама мен жұмыс ҚҚ орындайды.
Өлшеу белгілеу сайманды қолдана алады.

Оқытудың нәтижесі: 4) Детальдарды слесарлік өңдеуді орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандық жадықтарын ұсталық өңдеудеге негізгі операцияны біледі.
2. Ұсталық жұмыс технологиялық үрдісіні әзілдейді.
3. Қол арамен метелды кеседі.
4. Қыспақ, плита мен төсте металды кеседі.
5. Құбыриюшіде құбырды иеді
6. Жөндеу әрі жинау үшін қарапайым айлабұйымды даярлайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Ұсталық жұмысты орындау барысында өндірістік санитария және ҚТ ережелерін сақтау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Ұсталық жұмыс кезіндегі ӨС және ҚТ сақтау ережелерін біледі.
2. Қазандық жабдықтаымен ұсталық жұмыста ҚТ және ӨС ережелерін қолданады.
3. Ұсталық жұмыс кезіндегні қатердің негізгі өлшемшарттарын бағалайды.Оқытудың нәтижесі: 6) Жылу желісі жабдықтары тетігін ұсталық өңдеу жұмыстарын орындау


Критерии оценки

Жұмыстардың мынадай түрлерін орындайды:
Арматура оюлы және бұрандалы ернемек бұзу, бастыру тығыздағыш,
тазалау және бояу.
Бұранданы кесу және түбегейлі ою, бұранда қосындысын жинау;
Бекіту тетіктері өлшемдер шеңберінде мастика және ауқымды тазарту, ою
жою, кесу және беру, бұрыштарды кесу, бұрғылау тесіктер.
Құбырлар бойынша бітеуіш ескі ернемекті төсеу және сығылған бұранданы тазарту.
Сальник компенсаторлары бұзу.
Құбыржол бекітпелері тексеру және тазалау, тұтастығын тексеру
Шыныжүн мен пергаминнен оқшаулаушы маттар – дайындау,
Аасбест қарапайым төсеуіштері, резеңке, картон, паронит таңбалау.
Жылу кеңейту рамалары ауыстыру.
50 мм диаметрі құбырлар қолмен немесе білдекте майыстыру үлгісі

"090703 3 – Техник-жылу технигі" біліктілігі

КҚ 13. Жабдықты эксплуатациялауда механкиалық қозғалыс заңдарын қолдану

КМ 13. Детальдарды беріктікке есептеуді орындау

Бұл модуль машиналар мен механизмдердің бөлшектерін таңдау және есептеу, бөлшектер мен түйіндердің деформациясының және тозуының түрлерін, беріліс түрлерін, олардың құрылысын, міндетін және схемалардағы шартты белгілерін, механизмдердің кинематикасын, машина бөлшектерінің қосылысын, механикалық берілістерді анықтау үшін қажетті дағдыларды, білімді және біліктілікті сипаттайды.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді:
статиканың, кинематиканың және динамиканың негізгі түсініктерін; материалдардың қарсылығының негізгі ережелерін; машиналар детальдарының негізгі ережелерін; детальдар мен тораптардың тозу және деформация түрлерін; майлауыш материалдардың түрлері, тораптармен детальдарды майлау үшін қолданылатын майлардың қасиеттеріне талаптар, майлауыш материалдарды сақтау қағидаларын; берілістердің құрылымы, саралануы, әрекет ету қағидатын; механизмдердің түрлерін.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:өзекті және білікті жүйелердің реакцияларын айқындауды; пайдалы әрекеттің жұмысын, қуатын және коэффициентін айқындауды; деформацияның әр түрінің беріктігін есептеулерді орындауды;жалғағыш және айырғыш қосылыстардың, берілістердің, подшипниктердің және аралықтардың беріктігіне есептеулерді; стандарттық және қалыптандырылған муфталарды іріктеуді, созылу, қысылу және бұрау кезіндегі беріктік пен қаттылыққа негізгі есептеулер жүргізуді орындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Күштердің жайпақ және кеңістіктік жүйелерінің реакцияларын айқындау.

Техникалық механика негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіптік міндеттерді шешуде статиканың негізгі түсініктерін қолданады.
2. Өзекті және арқалық жүйелердің реакциясын айқындайды.
3. Жайпақ геометриялық фигуралармен стандарттық профильдердің ауырлық орталығын айқындайды

Оқытудың нәтижесі: 2) Қатты дене тіреулерінің реакцияларын анықтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомаларын атайды.
2. Қатты дене тіреулерінің реакцияларын анықтай алады.
3. Нүктеге қатысты күш моментін есептей алады.
4. Жазық фигура мен қатты дененің ауырлық ортасын анықтай алады.
5. Кинематиканың негізгі түсініктерін біледі.
6. Қатты дененің қарапайым қозғалыстарын анықтайды.
7. Динамиканың негізгі заңдары мен түсініктерін біледі
8. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуін құра алады.
9. Материалдық нүктенің жылдамдығы мен үдеуін есептей алады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жұмысты, қуаттылықты және пайдалы әрекет коэффициентін анықтау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Кинематика мен динамиканың негізгі ұғымдарын біледі.
2. Механикалық қозғалыстың негізгі параметрлерін анықтайды.
3. Кинеостатика әдісін және динамиканыңнегізгі теорияларын қолдана отырып, инерция күшін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Созылу, қысылу және бұрау кезіндегі беріктік пен қаттылыққа негізгі есептеулер жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Материалдардың қарсылығының негізгі ережелерін білуін көрсетеді.
2. Жайпақ қималардың геометриялық сипаттамаларын айқындайды.
3. Деформацияның әр түрі кезінде тексеру, жобалау және рұқсат етілетін жүктемені есептеуді орындайды

Оқытудың нәтижесі: 5) Машиналардың детальдарын беріктікке есептеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Машиналар детальдарының негізгі ережелеріне сипаттама береді.
2. Жалғағыш және айырғыш қосылыстардың беріктігіне есептеулерді орындайды.
3. Берілістер мен аралықтардың жобалық есептеулерін орындайды.
4. Берілістердің, подшипниктердің және аралықтардың беріктігін есептеулерді орындайды.
5. Стандарттық және қалыптандырылған муфталарды іріктеуді орындайды.

КҚ 14. Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын және олардың көріністерін түрлі күштік тізбектер мен электр жабдықтарында практикалық қызметте қолдануға қабілетті болу.

КМ 14. Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын және олардың көріністерін түрлі күштік тізбектер мен электр жабдықтарында қолдану

Осы модуль электр тізбектері, аппараттар мен машиналар, электрондық құрылғыларды құру, электр схемаларын оқу, оларды құрастыру және олармен жұмыс істеу үшін қажетті дағдыларды, іскерліктер мен білімдерді сипаттайды.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: электр тізбегінің негізгі параметрлерін; электр энергиясы көзінің электр қозғалыс күшін;
электромагниттік индукция, өзіндік индукция және өзара индукция заңын;
электр өлшеу аспаптарының кемшілігін; үш фазалы тұтынушылардың бірігу схемаларын, үш фазалы тізбек есептерін, векторлық диаграммалар салу қағидаларын; электр жетектерінің құрамы мен түрлерін, электр қозғалтқыштары жұмысының режимдерін; жартылай сымды аспаптардың мақсатын, құрылысы және жұмыс істеу қағидатын; тегістеуші сүзгілердің түзеу схемаларын, жұмыс істеу қағидатын, мақсаты және жұмыс істеуін;
күшейткіштер сыныптауышы, схеманың мақсаты мен жұмысын; мультивибратор мен триггердің мақсатын; осциллографтың құрылысын, құрылымдық схемасы және жұмыс істеу қағидатын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: өткізгіштің қарсылығын, Ом заңы бойынша тоқ күшін, электр тоғының жұмысы мен қуаттылығын есептеуді; тік және айналма шарғының индуктивтілігін анықтауды; оң және сол қол ережелерін қолдануды;
жартылай өткізгішті аспаптармен жұмысты орындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өлшеуіш аспаптармен жұмысты орындау.

Жалпы электротехника электроника негіздерімен.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Тұрақты тоқтың электр тізбектерін біледі.
2. Электромагнетизм құбылысын біледі.
3. Электр тізбектерін есептей алады.
4. Ом және Кирхгоф заңдары мен резисторларын тексере алады.
5. Өлшем құралдарымен жұмыс істей алады.
7. Ауыспалы тоқтың бір фазалы тізбектерін біледі.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жартылай өткізгішті аспаптармен жұмысты орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

Жартылай өткізгішті аспаптарды біледі.
2. Транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын ала алады.
3. Жартылай өткізгішті аспаптардың параметрлерін анықтай алады.
4. Фотоэлектрондық аспаптарды біледі.
5. Фотоэлементтердің сипаттамаларын анықтай алады.
6. Электронды түзеткіштерді біледі.
7. Кернеудің жартылай өткізгішті тұрақтандырғышын зерттей алады.
8. Реле-түйістіргіш басқару схемасын оқиды.
9. Жартылай өткізгіш аспаптардың маркалануын оқиды.

КҚ 15. Қөазандық жабдығының, қысым астында жұмыс істейтін сосудардың, бу мен ыстық су құбырларының негізгі және қосалқы жабдығының қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету.

КМ 15. Негізгі және қосалқы жылу техникалық жабдықты эксплуатациялау және конструкциясы.

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігін, жылу алмасу аппараттарын эксплуатациялау, мақсаты және конструкциисын, ойлы-қырлы жылу алмасқыштардың типтері, олардың қолданылуы, регенераторлардың типтері, регенераторларды рекуперативтік жылу алмастырғыштармен салыстыру үшін қажетті дағдылар мен білімдерді сипаттайды.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: әр түрлі жылу алмастырғыштардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын айыра білуді; мақсаты бойынша жылу алмастырғыштарды таңдауды; конденсаттөкпе типтерін таңдауды; алынған нәтижелерді талдаумен және кейіннін қорытумен жылу алмастырғыштарды есептеудің барлық түрлерін есептеуді орындауды; ойлы-қырлы жылу алмастырғыштардың жылу есептеуін орындауды; жылу алмастырғыштың типін таңдауды; регенератордың типін таңдауы; қайнап тұрған қабаттың оңтайлы жұмы режимін орнатуды.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: сулы су жылу алмастырғышының жылды беру коэффициентін айқындауды; бу жылу алмастырғышының жылуды беру коэффициентін айқындауды; жалпы және құрғақ массаға дымқылдықты қайта есептеуді орындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған аспаптармен жұмыс істеу

Жылу техникалық жабдық
Гидравлика и және сорғылар
Жылумен жарақтау және жылыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жылу алмасу аппараттарының қолданылуын және конструкциясын түсінеді.
2. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған аспаптармен жұмыс істейді.
3. Сызулар мен сызбаларды құрады, оқиды және ресімдейді.
4. Жылу алмасқыштар түрлерінің ерекшеліктерін және айырмашылықтарын айырады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Регенераторлардың типтерін таңдау, регенераторларды рекуперативтік жылу алмастырғыштармен салыстыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Алынған нәтижелерді талдаумен және кейіннін қорытумен жылу алмастырғыштарды есептеудің барлық түрлерін есептеуді орындайды.
2. ойлы-қырлы жылу алмастырғыштардың жылу есептеуін орындайды.
3. Жылу алмастырғыштың типін таңдайды.
4. Булағыштың жылу беру коэффициентін айқындайды.
5. Жылу алмастырғыш аппаратты есептеуді жүргізеді;
6. hd –диаграмма бойынша ыстық және суық ауаны қыздыру, салқындату және араластыру процесін есептейді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жалпы және құрғақ массаға дымқылдықты қайта есептеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Регенератордың типін таңдайды.
2. Қайнап тұрған қабаттың оңтайлы жұмы режимін орната алады.
3. Мемлекеттік стандарт бойынша, мақсаты бойынша жылу алмастырғыштың тиісті типін таңдайды.
4. Техникалық құжаттамамен, басшылыққа алатын нормативтік құжаттармен жұмыс істейді.
5. Дайындық, жедел, қорытынды, есептік құжаттаманы жасайды.

КҚ 16. Жылу желісі мен жылу пункттерін пайдалану әрі есептеу сызбаларын әзірлеу, жылу тұтынудың әртүрлілігін, әрекет ету қағидатын, сипатын ескеру

КМ 16. Жылу желісі мен жылу пункттерін пайдалану әрі есептеу

Бұл модуль жұмыс өнімділігі сипаттайды, жылумен жабдықтау жүйелерінің жылу тізбектердің және көздерін таңдау үшін қажетті дағдылар мен білімді, олардың техникалық және экономикалық параметрлерін салыстыру, назарға түрлерін, ісәрекет принциптерін, жылу тұтыну сипатын ескере отырып сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
жылыту жүйесі, жылу энергиясын тұтынушылар, сондай-ақ жылумен жабдықтау жергілікті тобы жылыту қосалқы станция реттеуді; жылу желілерін салу механикалық жобалауды; жылу желілерін гидравликалық параметрлерін есептеу,
гидравликалық жылу желілері режимі, жылу желілерін, жылу параметрлерін есептеуді; жылыту жүйелерін құру туралы жалпы ақпарат, құрылыс конвертке арқылы жылу, ғимараттың жылу жоғалту анықтау, жылу жүйелерін құру негіздері, жылу бірлік, табиғи және жасанды су айналымымен жылыту, ыстық су жылыту жүйесін.
Келесі дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
жылу станциялық жабдықтарда есептеу жүзеге асыру;
жылу шығару басқару жүйесіне таңдау жасау;
бағдарды және жылу желілері төсеу; құралдарын, жабдықтар мен құбырлардың жылу оқшаулығын таңдау; энергетикалық сорғыларды саралау.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылумен қамту көзі мен жүйесі, ерекшелігі, кемшілігі мен қолданыс аясын топтастыру.

Жылумен жарақтау жүйелерінің қазандық қордырғылары
Жылу техникалық жабдық
Гидравлика және сорғылар
Жылумен жарақтау және жылыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Трассаны таңдау және жылу желісін төсеу тәсілдерін біледі, құбыржолды оқшаулау жолын біледі.
2. Өндірістік кеңістіктің жылу балансын құрастыру, жылу жүктемесі кестесін салыстыру., құру, талдауды біледі.
3. Жылу желісінің графикалық есебін жасайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Төсеу түрлі тәсілі кезінде оқшаулы құбыржолдың жылу шығынын есептеу әдістерін таңдау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жылу қосалқы станциясы жыбдықтарын есетеуді жүргізеді.
2. Жылуды беру ды реттеу жүйесін таңдауды жүргізеді.
3. Жылу желісін төсеу трассасын таңдау әрі төсеу тәсілдерін жүзеге асыра алады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Төсеме сызба типін, құрылыс құрылымын, жылу оқшаулау түрлерін, жылу желісінің көптеген типтерін әзірлеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Оқшаулау ұтымды қабатын, жылытып оқшаулау тиімділігін есептеуді анықтайды.
2. Құрылыс құрылымдарын әзірлей алады, жылу желісі жоспары мен бейінін әзірлейді.
3. Жылу желісінің графикалық есебін орындайды.
4. Жылу желісінің сипаттамасын құрастырады.Оқытудың нәтижесі: 4) Энергетикалық сорғыларды топтастыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Сорғылар жобалау және эксплуатациялау, сорғылардың мақсатын біледі;
олардың негізгі параметрлері.
2. Тепкіш сорғы негізгі теңдеуін қолданады және теориялық және нақты
сорғы басын анықтайды.
3. Сорғы жабдықтарды қойылатын талаптарды орындайды.
4. Сорғылар мен мұнай сорғылары айналым қоректік түрлері мен параметрлерін, конденсат, желіні біледі.
5. Сорғыларды бақылау жолдарын біледі.
6. Қысымды анықтау үшін сорғылар сипаттамаларын түзеді.
7. Оқуларында сорғы басын анықтайды.
8. Күрекшенің кіріс және шығысы кезінде сұйықтық жылдамдығы үшбұрыштар құрастыра алады.
9. Каталогтар мен деректер кестелері бар жұмыс істейді.

КҚ 17. Өлшеуіш құралдардың көрсетімдерін, автоматты реттеу және сигнализация құралдарының жұмысын бақылауды жүргізу.

КМ 17. Жылутехникалық өлшем мен жылутехникалық үрдісті автоматтандырудың негіздері

Бұл модуль жұмыс өнімділігі, температура, қысым, дифференциалдық қысым және вакуум өлшеу бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі, сұйықтықтар мен сусымалы материалдарды ағыны мен деңгейін сомасын, газ құрамын, су, бу сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
жылу өлшеу және метрология шолуды; таратқыштар мен қашықтан беру схемасын; температура өлшеуді; қысымды өлшеу, вакуумдық және қысым айырмасын; сұйықтықтар мен сусымалы материалдарды санын және деңгейін өлшеуді; газдар, су, бу құрамын өлшеуді; қазандық қондырғыларының эмиссиялық бақылауды; арнайы өлшеу схемасы жылу бақылауды; басқару және автоматтандыру негізгі ұғымдарын; автоматтандырылған басқару жүйесін;
автоматтандырылған басқару жүйелерін техникалық құралдарын; қазандықтарды автоматты басқаруды; жылу қондырғыларын автоматтандыруды; логикалық басқару жүйесі мен автоматты жылу қорғау жылу жабдықтарын; дабыл соғу үрдісін.
Келесі дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
құралдары жұмысын қамту;
құрылғылардың статикалық сипаттамалары жаулап және талдау;
температура өлшеу, қысым, қысымның ауытқуы және разряды өндіретін және сұйықтардың және сусымалы органдарының ағымының сомасы, газдардың құрамы, су, бу;
қазандық қондырғылар реттеу функционалдық схемасын оқу;
бу генераторларын, турбогенераторлардың және қосалқы бөлімшелерінің тұйықталу жылу қорғауды оқу.

Оқытудың нәтижесі: 1) Аспаптық статикалық сипаттарын алу әрі талдау

Жылу техникалық өлшемдердің және жылу техникалық процестерді автоматтандыру негіздері
Өндірісті автоматтандыру

Бағалау өлшемшарттары:

1. Аспапты іске қосады.
2. Реттеу қызметтік сызбасын оқиды .
3. Булы қазандық әрі көмекші қондырғы жылу қорғанышы сызбасын оқиды.
4. Негізгі техникалық сипатталамаларды алады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сусымалы дене мен сұйықтық, газ, су, бу құрамы, температурасы, қысымы, қысым түрлілігі, шығын көлемін анықтауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Технологиялық көрсеткішті өлшеу үшін сайман типтерін біледі.
2. Негізгі технологиялық көрсеткішті өлшеу үшін аспапты қолданады.
3. Технологиялық көрсеткішті өлшеу үшін сайманның жетістігі ме кемшіліктерін біледі.

Оқытудың нәтижесі: 3) Өлшеу құралы, автоматтық реттеуші мен сигнал беруші жұмысы көрсеткіштеріне бақылау жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандықты автоматты реттеу сызбасын біледі.
2. Қазандық көмекші жабдықтарын автоматтандыру сызбасын біледі.
3. Автоматты жылу қорғанышын қолданады.
4. Басқару әрі автоматтандыру негізін біледі.

КҚ 18. Жылуэнергетика сы кәсіпорнында персоналды басқару және өндірісітік шаруашылық қызметті талдау

КМ 18. Жылуэнергетика сы кәсіпорнындағы өндірістік шаруашылық қызметі.

Бұл модуль, өнеркәсіптік және экономикалық энергетикалық жүйесінің кәсіпорындардың қызметі мен қызметкерлерді басқару талдау және біріктіру бойынша жұмысты орындау үшін қажетті дағдылар мен білімді жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
менеджмент негіздері басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін;
маркетинг; энергетикалық кәсіпорындардың өндірістік активтерін; күрделі
салымдар және энергетикалық кәсіпорындардың күрделі құрылысын; бастауыш және орта өндірісін ұйымдастыруды; еңбекті ғылыми ұйымдастыруды; энергетика секторы кәсіпорындарының техникалық реттеу негіздерін; еңбек өнімділігін;
электркоммуналдық шаруашылық істері жалақы ұйымдастыруды; нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының салық жүйесін;
кәсіпорындардың қаржылық қызметін банктік реттеуді; электркоммуналдық шаруашылық істері жоспарлап ұйымдастыруды; энергия кәсіпорындарының өндірістік шаруашылық қызметін есепке алу және талдау негіздерін.
Келесі дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
бастапқы құжаттама нысандарын толтыру;
кәсіпорынның меншік түгендеу жүргізу;
кәсіпорынныэкономикалық талдау нәтижелерін қолдану;
APM жүйесінде бағытбағдар таба білу;
назарға әрбір қызметкердің жеке сипаттамаларын ескере отырып өдіріс командасын қалыптастыру;
энергетикалық секторда нарықтық экономикаға туындайтын сыйақы қазіргі заманғы нысандарында бағдар таба білу.

Оқытудың нәтижесі: 1) Кәсіпорын мүлкі қозғалысы мен есебін жүргізу.

Сала экономикасы
Менеджмент Маркетинг

Бағалау өлшемшарттары:

1. Техникалық қалыптауда қолданылатын қалыпты есептейді, хронометраждық бақылау жасайды және оларды өңдейді.
2. Жылуэнергетика кәсіпорны өндірістік бағдарлама негізгі көрсеткішін жоспарлауды біледі.
3. Жаңашылдық ақпараттық ағынынында бағдар таба біледі.

Оқытудың нәтижесі: 2) Кәсіпорын мүлкін түгендеуді жүүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Бастапқы құжат бланкілерін толтыра алады.
2. Кәсіпорын мүлкін тексереді
3. Кәсіпорын қызметіне экономикалық талдауды нәтижесін қолданады.
4. Автоматтандырылған жұмыс орны жүйесінде бағдар таба біледі.

Оқытудың нәтижесі: 3) Еңбек ақыны төлеу әрі ұйымдастыру құрылымдық бөлімшелерін басқаруды жүргізу..


Бағалау өлшемшарттары:

1. қызметкердің жеке ерекшелігіне қарай өндірістік ұжымды қалыптастыра алады.
2. Кәсіпорын өндірістік негізгі қоры мен мүліктің қозғалу көрсеткіштерін есептейді.
3. Жеке құрылымдық бөлімше штатын есептеу, ақы төлеу түрлеріне қарай жалақы қорын есептеу, энергетика саласында экономикада туындаған қазіргі
заманғы жаңдайға сай ақы төлеудегі қиындықтарды есептей алады.
4. Кәсіпорын қызметінде экономикалық талдау нәтижесін қолданады.

КҚ 19. Біліктілік бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

КМ 19. Диплом алдындағы практика

Бұл модуль, жылу жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жобалық құжаттама бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
жылыту жабдықтарына технологиясы техникалық қызмет көрсету және жөндеу байланысты нақты жұмыс орындарын бойынша жұмыстарды орындауды, оқыту әдістері өнімділігін арттыру жолдарын зерделеуді, осы мамандық бойынша жұмыстарды орындау және озық әдістерін, экономикалық тұтыну әдістері материалдарды, жылу және электр энергиясын, қосалқы бөлшектер жұмыс істейді, тозуға жабдықтар, жылыту жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша құжаттаманы, материалдар синтезі мен ресімдеуді жақсартуды.
Келесі дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
учаскедегі жұмыс күнін жоспарлау;
жұмыстарды өндіру үшін өкiмдерiн орындау;
жұмыс орнында нұсқаулық жүргізу;
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары үшін техникалық құжаттаманы жасау;
білім алушы ретінде жабдықты жөндеу әрі қызмет көрсету Модуль "Техник-жылу технигі" бойынша жұмыс өнімділігі, қажетті дағдылар мен білімді дипломдық жобаны және біліктілігін орындауға ақпаратты жинау нәтижесін сипаттайды Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
басқару машықтарын, техникалық кәсіптік білімі бар мамандарға жүктелген функцияларды шегінде жекелеген өндiрiстердiң дамыту; жұмыс процесінде тікелей жылу жабдықтары, автоматты басқару жабдығына, бақылау және басқару техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша энергия сервистік компанияның шеберін оқыту; кәсіпорындар, энергетикалық қызметтер, жөндеу шеберханалары, монтажшылар жалпы құрылымымен таныстыру; таңдаған мамандығы бойынша жұмысты ұйымдастыру дағдылары; дипломдық жобалар үшін бастапқы материалдар жинау.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылутехникалық жабдықты ревизиялауды, жөндеуді орындау.

Кәсіптік практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жылутехникалық жабдықты жөндеуге арналған құралдармен және сайманмен жұмыс істейді.
2. Тетіктердің ұсталық жұмысын орындайды.
3. Жұмысы қиын төсемді даярлау әрі белгілеуді орындайды.
4. Жабдықты жөндеу технологиясын сақтайды.
5. Қазандық қондырғы, шаңдыдаярлаушы цех, құбыржол мен құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары уыны мен механизміне жөндеу жасайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жылутехникалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді орындау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Оттықтың эскизін орындайды.
2. Оттықтың геометриялық сипатын есептейді және нобайын орындайды.
3. Экономайзер, ауажылытқыш жылуын есептеуді орындайды.
4. Барабан әрі тураағынды типті қазандық сызбасын құрастырады.
5. Қазандық элементін есептейді.
6. Қазандық негіхгі элементтерінің беріктігін есептейді.
7. Күлқожлақтыру жабдықтарын таңдайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Эксплуатациялық және жөндеу жұмыстары бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Учаскенің жұмыс уақытын таңдайды.
2. Жұмыс өндірісіне наряд жазады.
3. Жұмыс орнында нұсқаулық жасайды.
4. Пайдалану әрі жөндеу жұмысына техникалық құатты толтырады.
5. Білім алушы лауазымында жабдықты жөндеу әрі қызмет көрсетуді жүзеге асырады.Оқытудың нәтижесі: 4) Жекелеген құрылымдық бөлімше қызметін басқарау әрі ұйымдастыруды дублер ретінде орындау


Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандық қондырғы мен жылутехникалық жабдықтың жинақтау, тексеру,
2. Техникалық қызмет, жөндеу әрі сынауын бақылайды.
3. Қажетті технологиялық шешімді қабылдауда түрлі талап (құны, сапасы, орындау мерзімі) арасынан ішінара келісімге келеді.
4. Техникалық-экономикалық негіздеме мен бизнес-жоспарды әзірлейді, өндірістік бағдарламаның негізгі көрсеткіштерін жоспарлайды.
5. Жабдықтың істен шығуы, апат, жабдықты сақтау ережесі, сайман, қосалқы бөлшекті сақтау, алдын алу шараларын әзірлейді әрі жүзеге асырады.
6. Жылутехникалық жабдыққы жөндеу жүргізу, техникалық құжаттарды жүргізу, жабдық, сайман, қосалқы бөлшекті дұрыс сақтау, өндірістік және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға бақылау жүргізеді.
7. Кәсіпорын пайдасының әр түрін, өзіндік құн құрылымы мен оның тиімділігін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Өндіріс нұсқаулығы мен ережесі, қолданыстағы стандарт, техникалық шарттарды диплом жобасына материалды жинақтау әрі іріктеу үшін техникалық төлқұатты табу, талдау, жүйелеу


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жобалық және техникалық құжаттаманы қолданады.
2. Жылутехникалық жабдық бірікпе қызметтік, жинақтау, құрылымдық сызбасын оқиды әрі әзірлейді.
3. Ақпараты көзінен техникалық әрі кәсіби бағдарды, жылутехникалық жабдықты жөндеу, жинақтау әрі техникалық қызмет көрсетулерді анықтайды әрі табады.
4. Нәтижені беру, деректерді жинау әрі өңдеу үшін компьютерлік технологияны қолданады.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 145-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 145-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0910000 - Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

091001 2 - Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы
091002 2 - Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы
091003 2 - Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы
091005 3 - Техник-электрик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
328

12

316


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"091003 2 -Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
980

332

180

468

2-4

КМ 01

Киім-кешектерін, аспаптардың жай-күйін тексеру, жұмыс орнының жоспарын орындау

+

+

+

+

+

+

+


КМ 02

Жабдықтарды, қуатты кабельдерді, шкафтарды, бекітпе материалда-рын, қосалқы саймандар мен құралдарды, көтеру-жылжыту механизм-дерін тексеру

+

+

+

+

+

+

+


КМ 03

Күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдықтарын монтаждау үшін даярлық, слесарлық-құрастыру және такелаж жұмыстарын жүргізу


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін монтаждауды жүргізу

+

+

+

+

+

+

+


КМ 05

Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"091001 2 - Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
656

140

84

432

5

КМ 06

Электр машиналарына монтаждау жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Электрмашиналарын сынамалық қосу, сынау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Қабылдау-тапсыру жұмыстары


+

+

+

+

+

+


КМ 09

Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36
5


091002 2 - Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы;

КМ

Кәсіптік модульдер
620

140

84

396

6

КМ 10

Күштік желілер мен электр жабдықтарын монтаждау

++

+

+

+


КМ 11

Күш желілері мен электржабдықтарын сынамалық қосу, сынау

++

+

+

+


КМ 12

Күш желілері мен электр жабдықтары бойынша электр монтажшысы біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"091005 3 – Техник-электрик" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
252

180

72


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
864

288

144

432

7-8

КМ 13

Тұтынушылардың электрқондырғыларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру


+

+

+

+

+

+


КМ 14

Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+

+

+

+

+


КМ 15

Өндірістік бөлімше қызметін ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 16

Техник-электрик біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


КМ 17

Диплом алды практика
++


БҰАМ 04

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 04

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440

1

Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 146-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 146-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0910000 - Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

091001 2 - Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы
091002 2 - Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы
091003 2 - Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы
091005 3 - Техник-электрик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
408

92

316


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

++

+

"091003 2 -Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
980

332

180

468

1-2

КМ 01

Киім-кешектерін, аспаптардың жай-күйін тексеру, жұмыс орнының жоспарын орындау

+

+

+

+

+

+

+


КМ 02

Жабдықтарды, қуатты кабельдерді, шкафтарды, бекітпе материалда-рын, қосалқы саймандар мен құралдарды, көтеру-жылжыту механизм-дерін тексеру

+

+

+

+

+

+

+


КМ 03

Күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдықтарын монтаждау үшін даярлық, слесарлық-құрастыру және такелаж жұмыстарын жүргізу


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін монтаждауды жүргізу

+

+

+

+

+

+

+


КМ 05

Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"091001 2 - Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
656

140

84

432

3

КМ 06

Электр машиналарына монтаждау жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Электрмашиналарын сынамалық қосу, сынау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Қабылдау-тапсыру жұмыстары


+

+

+

+

+

+


КМ 09

Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36


091002 2 - Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы;

КМ

Кәсіптік модульдер
620

140

84

396

4

КМ 10

Күштік желілер мен электр жабдықтарын монтаждау

++

+

+

+


КМ 11

Күш желілері мен электржабдықтарын сынамалық қосу, сынау

++

+

+

+


КМ 12

Күш желілері мен электр жабдықтары бойынша электр монтажшысы біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"091005 3 – Техник-электрик" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
252

180

72


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
864

288

144

432

5-6

КМ 13

Тұтынушылардың электрқондырғыларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру


+

+

+

+

+

+


КМ 14

Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+

+

+

+

+


КМ 15

Өндірістік бөлімше қызметін ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 16

Техник-электрик біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


КМ 17

Диплом алды практика
++


БҰАМ 04

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 04

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 147-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0910000 - Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

091001 2 - Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы
091002 2 - Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы
091003 2 - Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы
091005 3 - Техник-электрик


Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын және "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" ҚР Заңдарына сәйкес техникалық реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуы; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуы; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуге;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауға;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуге; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауы; құқық нормаларын сақтауға; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуге дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарт-тары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім  мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер
"091003 2– Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КҚ 1. Киім-кешектерін, аспаптардың жай-күйін тексеру, жұмыс орнының жоспарын орындау

КМ 01. Киім-кешектерін, аспаптардың жай-күйін тексеру, жұмыс орнының жоспарын орындау

Осы модуль прокат өндірісінде пайдаланатын электр жабдығы мен электрондық құрылғылардың құрылысы, жұмыс істеу қағидаты және мақсаты туралы кешенді түсінікті қалыптастыруға қажетті білімдерді, іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: тұрақты және ауыспалы тоқтың электр тізбектерінің заңдарын, элементтері мен қасиеттерін; электр машиналар және өлшеу аспаптарының жұмыс істеу қағидатын, құрылысын, тағайындалуын; әр түрлі электрондық аспаптардың құрылысын, жұмыс істеу қағидатын, негізгі техникалық сипаттамасын және шартты белгілерін меңгереді. 
Модульды оқу нәтижесінде білім алушылардың келесі икемдер мен дағдыларға үйренеді:
күш желілері мен электр жабдықтарын монтаждау кезінде пайдаланылатын құралдар мен құрылғылардың түрлері, құрылысы мен мақсатын анықтауды; 
күш желілері мен электр жабдықтарын монтаждау бойынша құралдармен және құрылғылармен жұмыс істеуді; 
арнайы киім, құралдар мен құрылғылардың күйін тексеруді; 
"Құралдармен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін" орындауды; 
-қауіпсіздік техникасын сақтауды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электр энергиясын өндіру, беру және тарату қағидаттарын түсіну

Электротехниканың теориялық негіздері
Еңбекті қорғау

Бағалау өлшемшарттары

1. Электр тізбегінің негізгі құрамдас бөліктерін біледі.
2. Электр энергиясы тұтынушылары мен көздерінің тағайындалуын анықтайды.
3. Электр энергиясын шығару қағидатын түсіндіре алады.
4. Электр энергиясын беру және үлестіру қағидаттарын білетінін көрсетеді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелерін білу

Бағалау өлшемшарттары

1. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздерін біледі.
2. Қазақстандағы еңбекті қорғауды қамтамасыз етуді біледі. 
3. Ұжымдық және еңбек шарттарын, шарт жасау және бұзу талаптары мен тәртібін біледі. 
4. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес, жұмыс уақыты мен демалыс уақытының бөлінуін біледі..

Оқытудың нәтижесі: 3) Өндірістік жарақат және кәсіптік аурулар мәселелерін білу.

Бағалау өлшемшарттары

1. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың туындау себептерін, қауіпті және зиянды өндірістік факторларды біледі. 
2. Жазатайым оқиғалардың жіктелуін және жарақаттану коэффициенттерін біледі. 
3. Ашық тау-кен жұмыстарына тән кәсіптік ауруларды біледі. 
4. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тексерудің жалпы мәселелерін, жазатайым оқиғаның ауырлығына қарай комиссия құрамын біледі.

Оқытудың нәтижесі: 4) Жарықтандыру желілерін, күш желілері мен электржабдықты монтаждау кезінде қолданылатын құралдар мен құрылғылардың түрлерін, құрылысын және мақсатын айқындау

Күш желілері және электржабдық
Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электрқауіпсіздік негіздері
Өндірістік оқыту
Сызу
Компьютерлік графика

Бағалау өлшемшарттары

1. Электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу үшін қажет құралдар мен керек-жарақтар түрлерін атайды, олардың мақсатын анықтайды, құрылысынтүсіндіреді.
2. Күш желілері мен электржабдықтарын монтаждау кезінде пайдаланылатын құралдар мен құрылғылардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу әдістерін көрсетеді.
3.Берілген шарттармен жұмыс түріне байланысты механизмдерді, құралдар мен құрылғыларды таңдайды.
4. Жұмыстың жекелеген түрлері кезінде механизмдерді, құралдар мен құрылғыларды қолданады

Оқытудың нәтижесі 5) "Құралдармен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін" сақтау.

Бағалау өлшемшарттары

1. "Құралдармен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін" сақтайды.
2. Еңбек қауіпсіздігі талаптарын сақтайды, электр тоғымен зақымданған кезде алғашқы көмек көрсете алады.
3. Электр құралдарын және оның қосалқы жабдығын есептеу, тексеру және сынау журналын толтырады.
4. Оқшаулағыш құрылғыларды сынау әдістері менмерзімін тізімдейді.

Оқытудың нәтижесі 6) Қолданбалы бағдарламалардың көмегімен жұмыс орнын жоспарлаумен байланысты сызбаларды графикалық ресімдеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Сызулардың форматтарын айқындайды, негізгі және қосымша; сызу сызбасын, қолданбалы бағдарламала арқылы сызу шрифтарын айқындайды.
2. Конструкторлық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттаманың негізгі ережелерін қолданады.
3. Геометриялық құралымдарды біледі.
4. Қолданбалы бағдарламаның көмегімен Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесіне сәйкес техникалық бөлшектер контурларын сызу ережелерін білуді көрсетеді.
3.Техникалық тетіктер контурларын сызу ережелерін пайдаланып, геометриялық салуды орындайды.
4. Геометриялық денелер проекциясын және олардың аксонометриясын орындайды.
5. Тетіктер проекцияларын, қажетті тіліктер мен қималарды орындайды.
6. Бұрандалар бейнеленуін және белгіленуін орындайды.
8. Тетіктер эскиздері мен сызбаларын орындайды.
9. Құрастыру сызбасын орындайды.
10. Тежегіш сызбаларын орындайды.
11. Техникалық бөлшектерде иілу мен конусты айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 7) Электр және магнитті өріс сипаттамасын қолдану

Электротехниканың теориялық негіздері

Бағалау өлшемшарттары

1. Электрлік және магниттікөрістердің мінездемелерін бағалау.
2. Электрлік және магниттік тізбектердің негізгі заңдары мен қасиеттеріне анықтама беру.
3. Тұрақты және ауыспалы тоқ тізбектерінің ерекшеліктерін ажырата білу.
4. Сызықты және сызықты емес тізбектердің ерекшеліктерін ажырата білу.

Оқыту нәтижесі: 8) Жарықтандыру желілеріне, күш желісі мен электр жабдықтарын монтаждау үшін белгілеу жұмыстарын жүргізу

Күш желілері және электржабдық
Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Сызу
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары

1. Күш желісін монтаждау үшін белгілеу жұмысын жүргізеді.
2. Жүргізу-реттеу аппаратурасын және қуаттау және үлестіру пункттері құрылғыларын, механизмдерді басқару қалқаншаларын, құрылғыларын монтаждау үшін белгілеу жұмыстарын жүргізеді.
3. Құрылымдар мен электр жабдық орнату орындарының негізгі осьтерін белгілейді.
4. Электр қондырғыларының сызбасы оқиды.

Оқытудың нәтижесі 9) Жарықтандыру желілерін, электр машиналарын, күш тізбектері мен электржабдықтарды монтаждау үшін жұмыс орнын жоспарлау және электр жабдығын орналастыру кезінде қауіпсіз жұмыс жүргізу әдістерін қамтамасыз ету.

Күш желілері және электржабдық
Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электрқауіпсіздік Өндірістік оқыту
 

Бағалау өлшемшарттары

1. Қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі мен жұмыс орнын ұйымдастыру және электр жабдықтарын орналастыруда талаптарды басшылыққа алады.
2. Өз құзыретімен жауапкершілігі аясында, жұмыс орнында нақты және әлеуетті қауіп түзетеді.
3. Техникасымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қолданады..
4. Биіктікте жұмыс істеу кезінде қауіпсіз ортаны ұйымдастырады.
5. Электр тогының тікелей немесе жанама әсер алғандарға алғашқы көмек көрсете біледі
6. Жұмыс соңында, төтенше жағдай, жұмыс барысында, жұмыс басталғанға дейін қауіпсіздік талаптарын орындайды.
7. 1000 В дейін электр қондырғыларында операциялар негізгі және озық электрозащитных қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.
8. 1000В орнату жоғарыда электр жүйелерінде операциялар базалық және кеңейтілген Электрқорғаныш қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылады..
9. Қорғаныс құрылғыларды тестілеу әдісі мен мерзімдерін біледі.
10. Электр қондырғыларын өрт сөндіру әдістері атауларын білдіреді.Оқыту нәтижесі: 10) Жарықтандыру желілерін, электр машиналарын, күш тізбектері мен электржабдықтарды монтаждау үшін арнайы киім, саймандар мен құралдардың жай-күйін тексеру.

Бағалау өлшемшарттары

1. Арнайы киім, саймандар мен құралдар күйіне бақылаулық қарап-тексеру жүргізеді.
2. Арнайы киім, саймандар мен құралдар күйін бағалайды.
3. Арнайы киім, саймандар мен құралдардың техникалық күйін анықтау қорытындысы бойынша дұрыс шешім қабылдайды.
4. Арнайы киім, саймандар мен құралдар күйінің қарапайым ақауларын анықтап, оларды жояды.
5. Арнайы киімді таза және ұқыпты ұстайды, саймандар мен құралдарды техникалық

Күш желілері және электржабдық
Жарықтандыру, күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электрқауіпсіздік негіздері
Өндірістік оқыту

Оқыту нәтижесі: 11) Жарықтандыру желілерін, электр машиналарын, күш тізбектері мен электржабдықтарды монтаждау үшін жұмыс орнын жоспарлау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Жарықтандыру желілерін, электр машиналарын, күш тізбектері мен электржабдықтарды монтаждау үшін жұмыс орнын даярлау бойынша техникалық іс-шаралар жүргізеді.
2. Жұмыс орындары үшін түгендеме құралдар жинағын анықтайды..
3. Жарықтандыру желілерін, электр машиналарын, күш тізбектері мен электржабдықтарды монтаждау үшін жұмыс орнын ұтымды ұйымдастырады..
4. Жарықтандыру желілерін, электр машиналарын, күш тізбектері мен электржабдықтарды монтаждау үшін жұмыс істеу аймағын айқындайды.

КҚ 2. Жабдықты, қуатты кабельдерді, шкафтарды, бекітпе материалда-рын, қосалқы саймандар мен құралдарды, көтеру-жылжыту механизмдерін тексеріп шығу

КМ 02. Жабдықтар-ды, қуатты кабельдерді, шкафтарды, бекітпе материалда-рын, қосалқы саймандар мен құралдарды, көтеру-жылжыту механизм-дерін тексеру

Бұл модуль тетіктерін көтеру және жылжымалы, жұмыс, жабдықтарды тексеру үшін қажетті дағдылар мен білімі, электр кабельдер, сымын, шкафтар, бекіту материалдары мен қосалқы құралдар мен керек-жарақтарды өнімділігін сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
жабдықтарды, іргетастарды, бекіту материалдары мен қосалқы құралдар мен керек-жарақтарын тізбесін, монтаж жұмыстарын тетіктерін көтеру және жылжымалығын; инспекциялық жабдықтар, электр кабельдер, сымын,
шкафтар, материалдарды бекіту және қосалқы құралдар мен керек-жарақтары тәртібі, жүк көтергіш механизмдерді және жылжымалығын; негізгі ақаулар мен жабдықтар,
электр кабельдер, сымын, шкафтар, материалдарды және қосалқы құралдар мен керек-жарақтарын бекіту, жүк көтергіш механизмдерді және жылжымалы ақаулықтарын; жұмысты қауіпсіз жүргізу әдістерін.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр кабельдер, сымдар, шкафтар, бекіту материалдары және қосалқы құралдар мен керек-жарақтары, жүк көтергіш және жылжымалы механизмдерді, жабдықтарды зерттеуді;
жүк көтергіш механизмдерді және жылжымалы, жабдықтар, негіздерін, материалдарды бекіту және қосалқы құралдар мен керек-жарақтарды тексеруді;
жүк көтергіш механизмдерді және жылжымалы,
жабдықтар жағдайын, қуат кабельдерін, сымдарға, шкафтар, материалдарды және қосалқы құралдар мен керек-жарақтарды бекітуі бағалауды;
қауіпсіз жұмыс жүргізу әдістерін сақтай білуді.

Оқыту нәтижесі: 1) Қатты дене тірегі реакциясын анықтау

Техникалық механика негіздері
Электротехниканың теориялық негіздері
Электротехникалық материалтану
Электр өлшеу
Өндірістік оқыту
Күш желілері және электржабдық
Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Оқу-танысу практикасы
Жарықтандыру, күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
 

Бағалау өлшемшарттары

1. Статика негізгі ұғымдар мен аксиомаларын атайды
2. Қатты дене тірек реакциясын анықтай алады.
3. Бұл нүктеге туралы күшіне сәтін есептей алады
4. Жазық дене мен қатты дененің ауырлық орталығы анықтай алады.
5. Кинетиканың негізгі ұғымдарын біледі.
6. Қатты дене қарапайым қозғалысын анықтайды.
7. Динамикасын негізгі түсініктері мен заңдары біледі.
8. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуін жасай біледі.
9. Материалдық нүктенің жылдамдығы мен жеделдетуін есептей алады.

Оқыту нәтижесі: 2) Аналитикалық және графикалық әдістермен электр тізбектерін есептеу

Бағалау өлшемшарттары

1. Тұрақты тоқтыңсызықты және сызықты емес тізбектерін есептей алады.
2. Айнымалы тоқтыңбір фазалы тізбектерін санай алады.
3. Айнымалы тоқтың симметриялы және симметриялы емес үш фазалы тізбектерін санай алады.
4. Магниттік тізбектерді есептей алады.
5. Сызықты электрлік тізбектердегі өтпелі үдерістерді есептеудің әртүрлі әдістерін қолданады.
6. Бейсинусоидтық тізбектерді, үлестірілген параметрлері бар сызықтарды, төртполюсті құрылымдарды және электр сүзгілерін есептеу әдітерінің ерекшеліктерін

Оқыту нәтижесі: 3) Өндірісте қолданылатын материалды топтастыру және қасиетін анықтау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Өндірісті қолданылатын электртехникалық материал, негізгі қасиеті мен түрі қолданыс аясын біледі.
2. материалтанудың физикалық-химиялық негіздері білімін көрсетеді.
3. Электрматериалдарды өңдеу тәсілдерін сипаттайды.
4. Электр материалы алу тәсілдерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Электроқшаулау және қорғау материалының қасиетін айқындау.


Бағалау өлшемшарттары

1. Диэлектриктердің электрөткізгіштігі негіздерін білетінін көрсетеді.
2. Электроқшаулағыш материалдарының созылуына және қысылуына механикалық сынауларжүргізе алады.
3. Электроқшаулағыш материалдардың әртүрлі түрлерін жіктейді.
4. Электроқшаулағыш материалдардың электрлік беріктігін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Электр және магниттік шамаларды өлшеу.

Бағалау өлшемшарттары

1. Метрологияның негізгі ұғымдары мен анықтамаларын атайды.
2. Физикалық шамалар бірліктерінің жаңғыртылу және олардың өлшемдерінің берілу теориясын түсіндіреді.
3. Қателерді жіктейді, қателіктерді бағалай біледі.
4. Тікелей және жанама өлшеу кезінде қателерге есептеу жүргізеді.
5. Құрылғы сипаттамасын оның шкаласындағы символдар бойынша береді.
6. Айнымалы және тұрақты тоқты тізбектердегі тоқты және кернеуді өлшейді.
7. Магнит, магниттік индукцияны және магнит өрісінің тығыздығын

Оқытудың нәтижесі: 6) Түрлі физикалық шамаларды өлшеу үшін бастапқы өлшеу түрлендіргішін таңдау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Түрлі өлшеу жүйелерінің аналогтік құрылғыларының жалпыланған құрылымдық сұлбаларын, ортақ түйіндерін және элементтерін білетінін көрсетеді.
2. Түрлендіргіштердің мақсаты мен жіктелуін анықтайды.
3. Шунттар мен қосымша резисторлардың кедергілерін есептейді.
4. Тоқпен кернеудің өлшеу трансформаторларының мақсатын сипаттайды.
5. Кернеу мен тоқты реттейтін құрылғылардың мақсаты мен түрлерін сипаттайды.
6. Бейэлектрлі шамаларды электр әдістері арқылы өлшеудің негізгі қағидаттарын атайды.
7. Түрлі физикалық шамаларды өлшеу үшін бастапқы өлшеу құралдарын таңдайды.

Оқытудың нәтижесі: 7) Жабдықты, күштік кабілдер, өткізгіштер, шкафтарды зерттеу.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр сымын тексерудіорындайды.
2. Электр қондырғыларын және электр жабдықтарын тексеруді орындайды..
3. Ажыратқыштар және белгіленген стандарттарға сәйкес келуін тексереді.
4. Электрмен жабдықтау тізбектерін және дұрыс орнату схемаларын тексереді.
5. Сымдар және олардың айналымнан, кабель қимасын таңбалауды анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 8) Кәсіпорындағы өндірістік және қоғамдық қатынастарды айқындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарын сипаттайды
2. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық және басқарушылық құрылымын, кәсіпорын қызметтерінің орнын, рөлін және функцияларын сипаттайды
3. Кәсіпорын қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, бұйрықтарды, жарлықтар мен нұсқауларды тізімдейді
4. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс істеуқағидаттарын сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 9) Өндірістік құрылымның бастапқы буындарындағы өндірістік үдерісті ұйымдастыру әдістерін сипаттау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіпорынның негізгі бөлімшелерінің функцияларын атайды.
2. Нақты бөлімшенің өзара қарым-қатынастар жүйесін сипаттайды.
3. Таңдаған мамандықтың ерекшелігін түсіндіреді.
4. Электрмонтаждаушының лауызымдық міндеттерін тұжырымдайды
5. Жалпыкәсіптік және арнайы пәндерді терең зерттеу қажеттілігін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 10) Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария бойынша нұсқаулар түрлерін жіктеу

Бағалау өлшемшарттары::

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулардың негізгі түрлерін жіктейді.
2. Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулардың негізгі түрлерін жіктейді.
3. Өнеркәсіптік санитарияныңнегізгіталаптарынатайды.
4. Үй-жайларды қоршаған орта жағдайлары, адамдардың электр тоғымен зақымдану қаупінің дәрежесіне, өрт және жарылыс дәрежесіне сәйкес жіктейді.

Оқытудың нәтижесі: 11) Бекіту материалы мен қосалқы сайман мен айлабұйымды, көтеру-жылжыту механизмдерін зерттеу


Бағалау өлшемшарттары:

1. Көтеру және жылжымалы, материалдар мен қосалқы құралдар мен керек-жарақтарды бекіту механизмдерін тексереді.
2. Бекіткіштер сенімділігі тексереді.
3. Қорғау үшін құрылғыларды бекіту сымдар сапасын тексереді.
4. Металл жер құрылымдар мен металдан жасалған қораптардың барын тексереді.

Оқытудың нәтижесі: 12) Жабдық, жарықтандыру желілерін, күш кабілі, сым, шкаф, бекіту материалы мен қосалқы сайман мен айлабұйым, көтеру-жылжыту механизмдерінің жай-күйін бағалау

Бағалау өлшемшарттары

1. Жүк көтергіш механизмдерді және жылжымалы, ақаулар мен жабдықтарды ақаулықтар, қуат кабельдерін, сымдарға, кабинеттер, бекіткіш материалдарды және қосалқы құралдар мен керек-жарақтарды анықтайды.
2. Электр желілерін орнату үшін бекітпе және шағын құрылымдардың негізгі түрлерінің жарамдылығын бағалайды
3. Электр көрсеткіштерін қажетті мөлшерде өлшей алады.
4. Электр жабдықтары мен электр тізбектерінің техникалық жағдайын анықтау негізінде шешімдер қабылдайды.
5. Қондырғыларды қарап қауіпсіз жұмыс тәжірибесін орындайды
6. Тексеру жабдықтар мен парақ тексеру және анықталған кемшіліктерді журналға толтырады.

КҚ 3. Күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдықтарын монтаждау үшін даярлық, слесарлық-құрастыру және такелаж жұмыстарын жүргізу

КМ 03. Күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдықтарын монтаждау үшін даярлық, слесарлық-құрастыру және такелаж жұмыстарын жүргізу

Бұл модуль электр сымдары мен электр жабдықтарын монтаждау жөнiндегi жұмыстарды орындау, дайындық орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі, орнату және монтаждау мен жарақтарды сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:қосалқы электр жұмыс; қарапайым металл құрылымдар мен оқшаулау өндірушін; консервілеу және дәнекерлеуін; дәнекерлеу әдістерін; құрастыру процесіне байланысты материалдарды таңдауын; типтік слесарь операциялар, пайдаланылған аспаптар мен құрылғыларын; такелажбен электр тізбектерін және жабдықтарды орнату барысын; компоненттерін және машина бөлшектерi көтеру және жылжыту үшін таңдау жинақтауын.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр энергиясын орнату үшін дайындық жұмыстарын (қалыптау, даярлау, бекіту,тесу) жүргізуді; дәлдік және тазалық түрлі сыныптары шегінде тетіктерге ұсталық және механикалық өңдеуді жүргізуді; жабдықтың буыны мен тетігін көтеру және жылжыту үшін қажетті такелаж сайманын таңдауды.

Оқыту нәтижесі: 1) Қолданбалы бағдарлама көмегімен мамандық бойынша сызбаны әзірлеу және ресімдеу

Сызу
Компьютерлік технология негіздері
Техникалық механика негіздері
Электртехникалық материалтану
Жарықтандыру,
күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Өндірістіе оқыту
 

Бағалау өлшемшарттары:

1. Техникалық құрал туралы негізгі түсінікті біледі.
2. Компьютерлік графика туралы білімін көрсетеді.
3. Құрастыру құжаттарын әзірлеу үшін қолданбалы бағдарлама пакетін қолданады.
4. Техникалық сызу құралдарын қолданып мамандық бойынша сызбаны орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Пайдалы әрекеттің еселігі , жұмысты, қуатты анықтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кинематика және динамиканың негізгі түсініктерін біледі.
2. Механикалық қозғалыстың негізгі көрсеткіштерін анықтайды.
3. Кинетостатика әдісін және динамиканың негізгі теоремаларын қолданып инерция күшін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Өткізгіштік және магниттік материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін анықтау

Бағалау өлшемшарттары

1. Металл өткізгіштік және магниттік материалдардың құрылуын біледі.
2. Электр және магниттік өрістерде металл тәртібін біледі.
3. Металдардың электр қасиеттерін біледі.
4. Өткізгіштік және магниттік материалдар тізбесін біледі.
5. Материалдар қарсыласу есебін жүргізу біледі.
6. Өткізгіштік және магниттік материалдарды тағайындалуы бойынша қолдана біледі.
7. Оның құрамына қарай балқыту сипаттамасын береді.
8. Магниттік материалдар үлгісін айқындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Жартылай өткізгіштік материалдар қасиетін анықтау.


Бағалау өлшемшарттары

1. Өткізгіштік және магниттік электронды өткізгіштік негіздерін біледі.
2. Жартылай өткізгіштің p-n-ауысуы вольт-амперлік сипаттамасын біледі.
3. Жартылай өткізгіштік химиялық бірігудің құрылымы, негізі сипаттамасы, қолданылуын біледі.
4. Жартылай өткізгіштік материалдарды тағайындауы бойынша қолдана біледі.

Оқыту нәтижесі: 5) Күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдықтарын монтаждау үшін даярлық, слесарлық-құрастыру және такелаж жұмыстарын жүргізу

Бағалау өлшемшарттары

1. Жарықтандыру желілері, электр машиналарын, күшт электр жабдықтарын монтаждау (таңбалау,қалыптау, тесу, бекіту орнату) үшін дайындық жұмыстарын жүргізеді.
2. Құрастыру және орнату үшін қарапайым құралдарды пайдаланады.
3. Өндірістік ғимараттар мен инженерлік құрылыстардың электр жұмыстарын жүргізу үшін материалдар мен жабдықтарды орнатады.
4. Қалайы, мыс, күміс дәнекермен, күптеумен дәнекерлеу және қалайылауды жүргізеді.
5. Электржинақтауда қолданылатын материал сұрпы мен сапасын анықтайды.
6. Ойық, қабатында, қабырғалар, тартпа мен бағандарда болат және пластмасса құбырлар төсеуді орындайды.
7. Ұсталық және дәлдік пен тазалық түрлі сыныптары шегінде өңдеу компоненттерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 6) жарықтандыру, жлектр машиналарын, күш тізбектерін жәге жабдықтарды монтаждау кезінде такелаж жұмыстарын орындау

Жарықтандыру, күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары

1. Құрылғылар мен олардың қызметін көтеру түрлерін орындайды.
2. Электр жүйелерін жинақтау және электр жабдықтарына арналған такелаж жұмысын қолданады.
3. Компоненттер және машина бөлшектерi көтеру және жылжыту үшін қажетті жарақтарды таңдайды.
4. Көтергіш механизмдерге қойылатын жалпы талаптарды қалыптастырады.
5. Құрылғылар мен тетіктерін көтеруді пайдалану үшін жағдайды қалыптастырады.
6. Тиеу және түсіруді өндіру үшін операциялар тізбегін құрайды.
7. Крандармен жұмыс істеу кезінде дабыл түрлерін көрсетеді.
8. Көтергіш сынау әдістері тәсілдері мен мерзімдерін айқындайды.

КҚ 4. Жарықтандыру желілерін монтаждауды жүзеге асыру

КМ 04. Жарықтандыру және жарықтандыру желілерін монтаждауды жүргізу

Бұл модуль жабдық орналастыру және жалғау схемасы бойынша жұмыстарды орындау, электр сымын орнату бойынша жұмыстарды орындау үшiн қажеттi дағдылар мен білімі, электр жабдығы сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:әуелік электр желілік құрылғы, және кабель желілерін; электр ауыспалы және тұрақты ток, бақылау және қорғау жабдықтарын, коммутациялық жұмыс құрылғы және принципін; электр орнату ережелер мен қауіпсіздік ережелеріне негізгі ережелері электр желілері мен электр жабдықтарын орнату бойынша жұмысын; электр желілері мен электр орнату прогрессивтік әдістерін.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр жабдықтарын жинақтауды жүргізуді;
күштік тізбекті жинақтауды жүргізуді;
бөлу қондырғысы мен қосалқы тізбекті жинақтауды орындауды;
жарық түсіру жабдықтарын жинақтауды орындауды;
жарық түсіру және күштік желінің сызбасын құру және оқу, қосалқы коммутация сызбасын жинауды.

Оқыту нәтижесі: 1) Монтажды және қағидатты сызбаларды таңбалануын тексеруді орындай біледі

Электротехникалық материалтану
Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Өндірістік оқыту
Еңбекті қорғау
 

Бағалау өлшемшарттары

1. Монтаждау жұмыстары кезінде пайдаланылатын негізгі құрылымдық және электротехникалық материалдарды айыра біледі.
2. Кабельдік және өткізгіш өнімнің маркасының мағынасын аша алады.
3. Флюстер мен дәнекерлерді таңдай алады.
4. Монтаждау және қағидалық сұлба элементтерінің таңбалануын тексере алады.

Оқытудың нәтижесі 2) жарықтандыру жабдықтарын монтаждауды орындау

Бағалау өлшемшарттары

1. Түрлі маркалы сымдарды дәнекерлеп біріктіру жүргізеді.
2. Электр қондырғылы бұйымдар: ажыратқыш, штепсельді розетки, айыр және т.б. жөндеуге талдайды және дайындайды.
3. Электр қондырғылы бұйымдар, күш және жарықтану қалқаншасын Осуществляет монтаждауды жүргізеді электроустановочных изделий, силовых и осветительных щитков.
4. Жарықтандыру электр қондырғылары, сымдарды жөндеуді орындайды.
5. Жарықтандыру электр қондырғыларын монтаждауды орындайды .
6. Аспаптар көрсеткіштерін белгілеуді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электр және электр механикалық жабдықты монтаждау, техникалық пайдалану және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электрқондырғыларын құру қағидаларының, Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану қағидаларының, Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінің,Саймандармен және құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің талаптарын атайды.
2. Такелаж жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздіктің жалпы мәселелерін біледі.
3. Үй-жайларды қоршаған орта жағдайлары, адамдардың электр тоғымен зақымдану қаупінің дәрежесі, өрт және жарылыс қаупінің дәрежесі бойынша жіктейді.
4. Электр және электр механикалық жабдықты монтаждау, техникалық пайдалан және жөндеу кезіндегі қоршаулардың, жұмысшылардың қолданатын сақтандыру құралдарының, жеке қорғану құралдарының, арнайы киім мен аяқ киімнің ақаусыз күйін анықтайды.
5. Электр тоғымен зақымданғанкезінде бірінші көмек көрсетеді.


Оқытудың нәтижесі 4) Бекітпенің болуы мен дұрыстығын тексеру

Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электржабдықты жөндеу, баптау және сынау
Өндірістік оқыту
 

Бағалау өлшемшарттары

1. Бекітпе тетіктерін орнатады және бұғаттайды.
2. Магниттікқосқышүшін iлмек, құрылымдарды орнатады
3. Дәл өлшемдерін талап етпейтін ұсақ бөлшектер және жинақтау бөлшегін сипаттайды.
4. Қолмен дайын макет бойынша штамптау, тесіктерді және атыздарды тығындауды орындайды
5. Жеке қорғаныс жабдықтарын мақсаты бойынша пайдаланады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электржабдықтарының қорғанышының болуын және жарамдылығын тексеру

Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электржабдықты жөндеу, баптау және сынау
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемашарттары

1. Электр қорғау құрылғыларының негізгі түрлерінің жұмысын сипаттайды.
2. Мониторлар және электр жабдықтарын қорғау негізгі түрлерінің жарамдылығын бағалайды.
3. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.
4. Қорғаныш құрылғыларын, күзетшілер мен қоршаулар орнатады.
5. Қауіпсіз жұмыс әдістерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жермелеудің болуы және бұзылмауын тексеру

Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электржабдықты жөндеу, баптау және сынау
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. "Жерме", "жермелеу", "жерді реттеуші" терминдерін сипаттайды.
2. Электр жабдықтарды жерге нормативтік талаптарға сәйкес келеді.
3. Жер және жойылып кетуі тиіс жабдықтарды анықтайды.
4. Жабдықтарды жер реттеушісі элементтеріне қосады.
5. Жермелеудің желілер мен құрылғыларда болуын тексереді және шаруашылықто қолданады.
6. Кернеу жоқтығын тексереді.
7. Ауыспалы жермелеуді орнату

КҚ 5. Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

КМ 5. Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

Аталған модуь 3 разрядты электрмонтажшы біліктілігін алу үшін қажетті дағдылар мен білімді, жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылардың келесі икемдер мен дағдыларды үйренеді:
кәсіпорындағы өндірістік және қоғамдық қатынастарды айқындауды;
өндірістік құрылымның бастапқы буындарындағы өндірістік үдерісті ұйымдастыру әдістерін сипаттауды;
қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария бойынша нұсқаулар түрлерін жіктеуді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіпорындағы өндірістік және қоғамдық қатынастарды айқындау.

Кәсіптік практика – жұмысшы біліктілігін алуға практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарын сипаттайды
2. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық және басқарушылық құрылымын, кәсіпорын қызметтерінің орнын, рөлін және функцияларын сипаттайды
3. Кәсіпорын қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, бұйрықтарды, жарлықтар мен нұсқауларды тізімдейді
4. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс істеуқағидаттарын сипаттайды

Оқытудың нәтижесі: 2) Өндірістік құрылымның бастапқы буындарындағы өндірістік үдерісті ұйымдастыру әдістерін сипаттау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіпорынның негізгі бөлімшелерінің функцияларын атайды.
2. Нақты бөлімшенің өзара қарым-қатынастар жүйесін сипаттайды.
3. Таңдаған мамандықтың ерекшелігін түсіндіреді.
4. Электрмонтаждаушының лауызымдық міндеттерін тұжырымдайды
5. Жалпыкәсіптік және арнайы пәндерді терең зерттеу қажеттілігін түсінеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария бойынша нұсқаулар түрлерін жіктеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулардың негізгі түрлерін жіктейді.
2. Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулардың негізгі түрлерін жіктейді.
3. Өнеркәсіптік санитарияныңнегізгіталаптарынатайды.
4. Үй-жайларды қоршаған орта жағдайлары, адамдардың электр тоғымен зақымдану қаупінің дәрежесіне, өрт және жарылыс дәрежесіне сәйкес жіктейді

Оқытудың нәтижесі: 4) Арнайы киім, саймандарды, құралдарды таңдау, жұмыс орнын ұйымдастыру, жабдықты қарап тексеру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу үшін арнайы киімдерді, саймандар мен құралдардың түрлерін атайды, олардың мақсатын анықтайды, құрылысын түсіндіреді, жұмыс әдістерін көрсетеді.
2. Жұмыс орнын қауіпсіз дайындау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шараларын орындайды.
3. Жабдықтарды, күш кабелдерін, сымдарды, шкафтарды, бекіту материалдарын және қосалқы құралдар мен саймандарды, көтеру-жылжыту механизмдерін

Оқытунәтижесі: 5) Жарық беру және жарықтандыру желілерін монтаждау үшін қосалқы жұмыстарды орындау.

Бағалау өлшемдері:

1. Электр тізбектері мен жабдықтарды монтаждау үшін дайындық жұмыстарын жүргізеді.
2. Дәлдігі мен айқындығының түрлі кластары шегінде бөлшектерді слесарлық өңдеуді орындайды.
3. Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін көтеру және жылжыту үшін қажетті такелажды жабдықты таңдайды.
4. Крандармен жұмыс істеу кезінде сигналдау түрлерін көрсетеді.

Оқыту нәтижесі: 6) Жарық беру және жарықтандыру желілерін монтаждауды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықты орналастыру және қосу сызбасына сәйкес күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдығын монтаждауды жүзеге асырады.
2. Электр жабдығын орнатады және қосады.
3. Әртүрлі кабельдік желілерді төсейді.
4. Ашық және жабық магистральдық, тарату, жарықтандыру жәнетроллейлі шинасымдарды монтаждайды.
5. Тарату құрылғылары мен екінші реттік тізбектерді монтаждайды.
6. Жарықтандыру электр сымдар жүйесінің түрлі типтерін орындайды, әртүрлі шамдарды орнатады және қосады.
7. Материалдарды, электр энергиясын, қосалқы бөлшектерді үнемді шығындау әдістерін қолдана алады.
8. Жұмыстың қауіпсіз әдістерін сақтайды.

"091001 2 - Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КҚ 6. Электр машиналарына монтаждау жүргізу

КМ 06. Электр машиналарына монтаждау жүргізу

Осы модуль машиналарды, механизмдер мен бөлшектерді қосылу түрлері туралы кешенді түсінік қалыптастыруға қажетті машықтарды, дағдыларды және білімді сипаттайды.
Білім алушылар модульді зерттеу кезінде мынадай білімдерді меңгереді: ауыспалы және тұрақты ток электрмашиналарының құрылысы мен әрекет қағидаттарын, электр машиналарын монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде электр құрылысының құрылғысының қағидаларын және қауіпсіздік техникасы қағидаларының негізгі ережелерін; электр машиналарын монтаждаудың прогрессивті әдістерін.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар электр машиналарын монтаждауды; күш желілерінің сызбасын оқуы және жасауы, екінші коммутация сызбасын жинауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Созылу, сығылу, айналу кезіндегі беріктіктің және қаттылықтың есептеуін жүргізу


Техникалық механика негіздері
Электр машинадары
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Беріктік, қаттылық, тұрақтылық, пішін өзгерту, серпімділік, морттық, біртектілік түсінігін біледі.
2. Орталық созылу және сығылу кезіндегі негізгі түсініктерді, мәнді және пайда болатын жүктеулерді біледі.
3. Созылу және сығылу кезіндегі беріктікке және қаттылыққа есептеуді орындай білу.
9. Айналу кезінің эпюрасын және иілу кезінің және көлденең күштердің эпюрасын тұрғыза біледі


Оқытудың нәтижесі: 2) Машина жасаудың типтік бұйымдарын жобалаудың және құрастырудың жалпы қағидаларын үйрену


Бағалау өлшемшарттары:

1. Механикалық берілістерді жіктеуді біледі.
2. Машиналардың бөлшектерін, тораптарын және механизмдерін жобалау негіздерін біледі.
3. Тісті, бұрамдық, белдікті, тізбекті берілістер туралы жалпы мәліметтерді біледі.
4. Беріктікке және қаттылыққа біліктер және осьтерді есептеуді орындай алады.


Оқытудың нәтижесі: 5) Пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып, трансформаторлар мен электр машиналарын есептеу.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Трансформаторлардың әрекет ету қағидатын, құрылымының ерекшеліктерін және пайдалану қасиеттерін сипаттайды.
2. Автотрансформаторлармен үш орамалы трансформаторлардың құрылымының ерекшеліктері мен пайдалану қасиеттерін сипаттайды.
3. Тұрақты тоқты электр машиналарының әрекет ету қағидатын, құрылымының ерекшеліктерін және пайдалану қасиеттерін сипаттайды.
4. Айнымалы тоқты электр машиналарының әрекет ету қағидатын, құрылымының ерекшеліктерін және пайдалану қасиеттерін сипаттайды.
5. Трансформаторлар мен электр машиналарының әртүрлі типтерінің негізгі пайдалану көрсеткіштерін атайды.
6. Тұрақты және айнымалы тоқты машиналар орамының құрылымын сипаттайды және оны есептейді.
7. Трансформаторлардың құрылымын сипаттайды және есептейді.
8. Машиналар коммутациясына, оны жақсарту әдістеріне анықтама береді, зәкірдегі ұшқындауды жоя алады.
9. Тұрақты ток машиналарының негізгі параметрлері мен сипаттамаларын, асинхронды қозғалтқыштарды, синхронды қозғалтқыштар мен синхронды генераторларды есептеуді жүргізе алады.
10. Трансформаторлардың сипаттамалары мен параметрлерін есептей алады.
11. Параллель жалғанған трансформаторлар арасындағы салмақты бөлу бойынша есептеулер.
12. Электр машиналары мен трансформаторларды монтаждауды жүргізеді.


КҚ 7. Электрмашиналарын сынамалық қосу, сынау

КМ 07. Электрмашиналарын сынамалық қосу, сынау

Бұл модуль, тест және электр тізбектерін сынау және электр жабдықтарын жөніндегі жұмысты орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді: электр операцияларды сынамалық тізбегін; сынақтар мен электр желілерін түрлерін; қауіпсіздік ережелері сынақ, тестілеу және электр желілерін орындауды.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр машиналарына сынақ жүрісін жасауды; электр мшаиналарын тестілеу жүзеге асырады; сынамалық кезінде қауіпсіздік және электр маишаларын тестілеу қуатын қамтамасыз етуді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өлшемдер жүргізу үшін жұмысқа екінші құралдарды қосу


Электрические измерения
Основы электронной техники
Электрические машины
Производственное обучение

Бағалау өлшемшарттары

1. Тұрақты тоққа түсетін шағын, орта және ірі кедергілердің ерекшеліктерін сипаттайды.
2. Кедергілерді вольтметрдің, мегомметрдің көмегімен, амперметр, вольтметр әдістерімен, дара және қос белдікпен өлшейді.
3. Индуктивтілік шар ғысымен конденсаторлардың параметрлерін өлшей алады.
4. Түпкілікті қырманының тізбегіндегі қуаттылықты өлшейді.
5. Айнымалы тоқтың бір фазалы және үш фазалы тізбектеріндегі белсенді, реактивті және толық қуатты өлшей алатынын көрсетеді.
6. Электрондық өлшеу құрылғылары туралы жалпы мәліметтерді атайды, оларды жіктейді және қолданылу аясын атайды.
7. Сандық өлшеу құрылғыларын қолданады.


Оқыту нәтижесі: 2) Типтік электронды аппаратураның қарапайым сызбаларын түсіну және оқу.Бағалау өлшемшарттары

1. Түрлі жартылай өткізгіштік аспаптарды қолдану саласы, құрылымы, жұмыс істеу қағидаты, негізгі техникалық параметрлер, маркировкасы, шартты белгілерін атайды.
2. Генераторлар және импульстық құрылғылар, қоректену көздердің типтік сызбасы, операциялық күшейткіштер, ұдайы ток күшейткіштері, көп каскадты күшейткіштер, қуат күшейткіштері, төмен жиілік күшейткіш каскадтарын ажырата алады және олардың әрекет қағидатын түсіндіреді, төмен жиілік параметрлерін анықтайды.
3. Қайта құру құрылғылары типтік сызбасы және қоректену көздерінің құру ерекшеліктері және жұмыс қағидатын айыра біледі, түзетушілер есебі, логикалық элементтерге арналған шынайы кестесін жасайды.
4. Сандық құрылымдардың негізгі типтерін атайды, логикалық элементтерге арналған шынайы кестесін жасайды.
5. Типтік электрондық аппаратурыаның қарапайым сызбаларын оқиды.


Оқыту нәтижесі: 3) Электр машинасы айналу жиілігін қосу әрі реттеуді жүргізу.


Бағалау өлшемшарттары

1. Түпкілікті қырманның машинасы жұмсалуы, қолданыс аясы, құрылымы мен әркет қағидатын біледі.
2. Түпкілікті қырманның қозғағышы айналу жиілігін реттеу әрі қосу тәсілдерін біледі.
3. Электр машиналары түрлі типінің негізгі пайдалану көрсеткішіні біледі.
4. Тұрақты токты машина орамы құрылымын біледі.
5. Машина коммутациясы, оны жақсарту тәсілдерін біледі.
6. Түпкілікті қырманның машинасы механикалық сипатын есептеуді жүргізе алады.
7. Түпкілікті қырманның қозғағышы айналу жиілігін қосу әрі реттеуді қоса алады.
8. Электр машинадағы ұшқындануды жоя алады


КҚ 8. Қабылдау-тапсыру жұмыстарын жүргізу

КМ 08. Қабылдау-тапсыру жұмыстары

Бұл модуль жұмыс өнімділігі, дағдылары мен жұмыстарды қабылдау орындауға қажетті білім сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді: қабылдау және электр желілерін және пайдалануға беру ережелерін; қабылдау құжаттаманың бірыңғай формаларын; жерге тұйықтау құрылғылардың арқылы кернеуі 35 кВ дейін қоса алғанда, батареяның, сымын, кабельдік желілері, электр таратушы және стансылар бойынша құжаттардың нысандарын.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
препараттар қабылдау-тапсыру жұмыстарынжасауды;
электроустановок құрылымының жөн-жосықтары және тұтынушының электроустановок техникалық анаушылығының жөн-жосықтары сәйкес пайдалану үшін электр желісін және электр жабдықтарды қабылдауды; қабылдау-тапсыру құжаттаманы ресімдеуді.

Оқытудың нәтижесі 1) Қабылдау-тапсыру жұмыстарын жүргізу


Күш желілері мен электржабдықтарды монтаждау технологиясы
Электржабдықты жөндеу, баптау және сынау
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары

1. Қабылдау-тапсыру жұмыс алыдында шара тізбесін орындай алады.
2. Талаптарға сәйкес пайдалануға күш желілері мен электржабдықты пайдалануға тапсыруды ұйымдастырады.
3. Ұйымдастыру-тарату құжаттамасын жасайды.


Оқытудың нәтижесі 2) Электрқұрылғылардың құрылыстары қағидаларына және Тұтынушылардың электр құрылғыларын техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес пайдалануға күш желілері мен электржабдықтарын тапсыру


Бағалау өлшемшарттары

1. Қабылдау комиссия құрамын атайды.
2. Электр құрылысының құрылымының және тұтынушының электрқұрылғыларының техникалық жабдықтарына сәйкес күш желілері мен электржабдықтарын пайдалануға тапсырады.
3. Электржабдықтарды және мазмұнын жүйені пайдалануға тапсыру қалыптарын сақтайды.
4. Электрқондырғыны тапсыру үшін құрылымдық, пайдалану және жөндеу талаптарын орындайды


Оқытудың нәтижесі 3) Қабылдау-тапсыру құжаттарын ресімдеуБағалау өлшемшарттары

1. Қабылдау-тапсыру құжаттың стандарттық, техникалық шарт және басқа да қалыптық құжаттарына сай тексере алады.
2. Электржинақтау жұмысын тапсыру-қабылдау кезінде ұсынылатын техникалық құжаттар тізбесідемесін құрастырады.
3. Электржинақтау жұмыстарының техникалық даярлық актісін құрастырады.
4. Аккумулятор батарея, электржетек, кабель сымы, жермелеуші қондырғы бойынша тапсыру


КҚ 9. Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

КМ 09. Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

Аталған модуь 3 разрядты электрмонтажшы біліктілігін алу үшін қажетті дағдылар мен білімді, жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылардың келесі икемдер мен дағдыларға үйренеді:
кәсіпорындағы өндірістік және қоғамдық қатынастарды айқындауды;
өндірістік құрылымның бастапқы буындарындағы өндірістік үдерісті ұйымдастыру әдістерін сипаттауды;
қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария бойынша нұсқаулар түрлерін жіктеуді.

Оқыту нәтижесі:1) Арнайы киім, саймандарды, құралдарды таңдау, жұмыс орнын ұйымдастыру, жабдықты қарап тексеру.


Кәсіптік практика – жұмысшы біліктілігін алуға практика

Бағалау өлшемшарттары

1. Электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу үшінарнайы киімдерді, саймандар мен құралдардың түрлерін атайды, олардың мақсатын анықтайды, құрылысын түсіндіреді, жұмыс әдістерін көрсетеді.
2. Жұмыс орнын қауіпсіз дайындау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шараларын орындайды.
3. Жабдықтарды, күш кабелдерін, сымдарды, шкафтарды, бекіту материалдарын және қосалқы құралдар мен саймандарды, көтеру-жылжыту механизмдерін


Оқыту нәтижесі: 2) Электр машиналарын монтаждау бойынша қосалқы жұмыстарды орындау.


Бағалау өлшемшарттары

1. Электр машиналарын монтаждау үшін дайындық жұмыстарын жүргізеді.
2. Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін көтеру және жылжыту үшін қажетті такелажды жабдықты таңдайды.


Оқыту нәтижесі: 3) Электр машиналарын монтаждауды орындау


Бағалау өлшемшарттары

1. Электр машиналарын монтаждауды жүзеге асырады
2. Электр машиналарын орнатады және қосады.
3. Жұмыстың қауіпсіз жүргізу әдістерін сақтайды.


"091002 2 – Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігі

КҚ 10. Күш желілері мен электр жабдықтарға монтаждау жүргізу

КМ 10. Күштік желілер мен электр жабдықтарын монтаждау

Бұл модуль жабдық орналастыру және жалғау схемасы бойынша жұмыстарды орындау, электр сымын орнату бойынша жұмыстарды орындау үшiн қажеттi дағдылар мен білімі, электр жабдығы сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді: әуелік электр желілік құрылғы, және кабель желілерін; электр ауыспалы және тұрақты ток, бақылау және қорғау жабдықтарын, коммутациялық жұмыс құрылғы және принципін; электр орнату ережелер мен қауіпсіздік ережелеріне негізгі ережелері электр желілері мен электр жабдықтарын орнату бойынша жұмысын; электр желілері мен электр орнату прогрессивтік әдістерін.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр жабдықтарын жинақтауды жүргізу;
күштік тізбекті жинақтауды жүргізу;
бөлу қондырғысы мен қосалқы тізбекті жинақтауды орындау;
жарық түсіру жабдықтарын жинақтауды орындау;
жарық түсіру және күштік желінің сызбасын құру және оқу, қосалқы коммутация сызбасын жинауды.


Оқыту нәтижесі: 1) Электржабдықты монтаждауды жүргізу

Күші желілері мен электр жабдықты монтаждау технологиясы Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары


1. Арнайы құралдар мен жабдық пайдаланып электр орнатуды орындайды.
2. Арнайы құралдар мен шамдарды пайдалану арқылы электр жабдықтарын бөлшектеуді орындайды.
3. Электр қозғалтқыштарды қосады және орнатады.
4. Трансформаторларды жалғап, орнатады.
5. Электр қозғалтқыштарды орнату үшін негіз дайындау ретін таңдайды.
6. Электр жинақтау сапасына бақылауды жүргізеді.
7. Эскиздер, сызбалар және негізгі және қосалқы электр жабдықтарын сызбаларын оқиды және жасайды.


Оқыту нәтижесі:2) Күштік тізбектерді монтаждау

Бағалау өлшемшарттары


1. Әртүрлі кабельдік желілерін төсейді.
2. Ашық және жабық магистральдық, тарату, жарықтандыру кжәнезді орнатылымды орындайды.
3. Соңғы бөлшектеме кабельдердің жұмысын бақылауды орындайды.
4. Кабельдік желілер мен құрама шанағын орнату сапасын қадағалайды.
5. Кабельдік науаларға және жинақтау тесілген бейінді жүргізеді.
6. Әртүрлі тәсілмен барлық маркалы сымдарды, кабельдік сымдарды тоқтата және қосады, жалғайды.
7. Кабельдер мен сымдар негізі үшін терминал және дәнекерлеу ұшын жабыстыруды орындайды.
8. Металл жақшасыз және құрылымдардың жиынтығын қолданады.
9. Кабель жазбаларды орнату үшін құрылымды шығарады.
10. Болат және пластмасса құбырлар, кабельдер таңбалау ерекшелігін біледі


Оқытудың нәтижесі: 3) Қосалқы тізбектің бөлу қондырғысын және екінші тізбекті монтаждау 

Бағалау өлшемшарттары


1. Қосылым сымының түр-түрлерін орындайды.
2. Таратуды орнатады және қосады.
3. Орта тізбектердің құрылғылар мен құралдарын орнатады және қосады.
4. Коммутациялық және орта тізбектерінің орнату сапасы мен сенімділігін тексереді.
5. Байланыстарды құрастыру және тексеру орындайды.
6. Бос және шанақ, түсіру, ілмектер мен көпірлер иілісін орындайды.
7. Арматура және қолдау оқшаулағыштар, сақтандырғыштар, қосымша кедергілер орнатылымды орындайды.


Оқыту нәтижесі: 4) Бекітпенің болуы мен дұрыстығын тексеру

Бағалау өлшемшарттары


1. Бекітпе тетіктерін орнатады және бұғаттайды.
2. Магниттік қосқыш үшін iлмек, құрылымдарды орнатады
3. Дәл өлшемдерін талап етпейтін ұсақ бөлшектер және жинақтау бөлшегін сипаттайды.
4. Қолмен дайын макет бойынша штамптау, тесіктерді және атыздарды тығындауды орындайды
5. Жеке қорғаныс жабдықтарын құралдарын мақсаты бойынша пайдаланады.

Оқыту нәтижесі: 5) Электржабдықтарының қорғанышының бар-жоғы мен дұрыстығын тексеру


Бағалау өлшемшарттары

1. Электр қорғау құрылғыларының негізгі түрлерінің жұмысын сипаттайды.
2. Мониторлар және электр жабдықтарын қорғау негізгі түрлерінің жарамдылығын бағалайды.
3. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.
4. Қорғаныш құрылғыларын, күзетшілер мен қоршаулар орнатады.
5. Қауіпсіз жұмыс әдістерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Жермелеудің болуы және бұзылмауын тексеру

Бағалау өлшемшарттары

1. "Жерме", "жермелеу", "жерді реттеуші" терминдерін сипаттайды.
2. Электр жабдықтарды жерге нормативтік талаптарға сәйкес келеді.
3. Жер және жойылып кетуі тиіс жабдықтарды анықтайды.
4. Жабдықтарды жер реттеушісі элементтеріне қосады.
5. Жермелеудің желілер мен құрылғыларда болуын тексереді және шаруашылықто қолданады.
6. Кернеу жоқтығын тексереді.
7. Ауыспалы жермелеуді төсейді.

КҚ 11. Күш желілері мен электржабдықтарын сынамалық қосу, сынау

КМ 11. Күш желілері мен электржабдықтарын сынамалық қосу, сынау

Бұл модуль, тест және электр тізбектерін сынау және электр жабдықтарын жөніндегі жұмысты орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді: электр операцияларды сынамалық тізбегін; сынақтар мен электр электр желілерін түрлерін; тестілеу кезінде қауіпсіздік ережелерін және электр желілеріне сынақ орындауды.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр жабдықтарын сынақ жүрісін жасауды; электр желілері мен электр жабдықтарын тестілеу жүзеге асыруды; сынамалық кезінде қауіпсіздік және желілер мен жабдықтар тестілеу қуатын қамтамасыз етуді.

Оқыту нәтижесі: 1) Электржабдықтарын сынамалық іске қосу

Электржабдықты жөндеу, баптау және сынау
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары

1. Электр жабдықтарды сынамау тізбегі операциясының ретін атайды.
2. Электр жабдықтарына сынақ жүргізуді орындайды.
3. Жермелеу қол жетімділігімен жарамдылығын тексере алады.
4. Электр жабдықтың сынамалы қосу кезінде жүктеме режимдерін қамтиды және дұрыс қосады.
5. Электр жабдықтарын сынама қосуда актіні ресімдейді және дұрыс жазады.

Оқыту нәтижесі: 2) Күш желі мен электржабдықтарына сынақ жүргізу

Бағалау өлшемшарттары


1. Электр жабдықтарын сынау және электр және электр тізбектерін стандарттары, өлшеу параметрлері, өлшеу әдістері түрлерінатап береді.
2. Электр жабдықтары мен электр тізбектеріне тестілеуді орындайды.
3. Сынақ барысында электр кемшіліктерін анықтайды және ақау актілері толтырады.
4. Электр кабельдер мен сымдар оқшаулау кедергісін өлшейді
5. Ылғалды өлшеуге арналған тест кабельдік оқшаулауын өлшейді.
6. Күш тізбектері және электр жабдықтарын құқығына тексеру актілерін жасайды.
7. Дәл, тез және метрлік көрсеткіштерін алуға уақыт бойынша қабілетті болады.
8. Электр жабдықтарын сынау және сынақ болашақтағы жұмыс ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Күштік желі мен жабдықты сынау және сынай қосуды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету.

Бағалау өлшемшарттары

1. Сынақ және электр сынақтар жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтайды.
2. Сынақ жүргізу және сынау үшін жұмыс орындарын дайындау бойынша жұмыстарды қауіпсіз және тиісті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
3. Жеке қорғаныш жабдықтарын пайдаланады

Оқыту нәтижесі: 4) Дайындық қабылдау-тапсыру жұмыстарын жүргізу

Бағалау өлшемшарттары

1. Қабылдау-тапсыру жұмыс алыдында шара тізбесін орындай алады.
2. Талаптарға сәйкес пайдалануға күш желілері мен электржабдықты пайдалануға тапсыруды ұйымдастырады.
3. Ұйымдастыру-тарату құжаттамасын жасайды.


Оқыту нәтижесі: 5) Электрқұрылғылардың құрылыстары қағидаларына және Тұтынушылардың электр құрылғыларын техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес пайдалануға күш желілері мен электржабдықтарын тапсыру

Бағалау өлшемшарттары

1. Қабылдау комиссия құрамын атайды.
2. Талаптарға сәйкес пайдалануға күш желілері мен электр жабдықтарын тапсырады.
3. Пайдалануға күш желілері мен электржабдықтарды тапсыру нормаларын сақтайды.
4. Электрқондырғыны тапсыру үшін құрылымдық, пайдалану және жөндеу талаптарын орындайды


Оқыту нәтижесі: 6) Қабылдау-тапсыру құжаттарын ресімдеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қабылдау-тапсыру құжаттың стандарттық, техникалық шарт және басқа да нормативтік құжаттарына сай тексере алады.
2. Электржинақтау жұмысын тапсыру-қабылдау кезінде ұсынылатын техникалық құжаттар тізбесідемесін құрастырады.
3. Электржинақтау жұмыстарының техникалық даярлық актісін құрастырады.
4. Аккумулятор батарея, электржетек, кабель сымы, жермелеуші қондырғы бойынша тапсыру

КҚ 12. Күш желілері мен электр жабдықтары бойынша электр монтажшысы біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау.

КМ 12. Күш желілері мен электр жабдықтары бойынша электр монтажшысы біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау.

Осы модуль 3 санаттағы электрмонтаждаушы бiлiктiлiгін алуға қажеттi дағдылар мен білімді, жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар келесі икемдер мен дағдыларға үйренеді:
арнайы киім, саймандарды, құралдарды таңдау, жұмыс орнын ұйымдастыру, жабдықты қарап тексеруді;
электр жабдықтары мен электр тізбектерінің монтаждау үшін қосалқы жұмыстарды орындауды;
күш желілері мен электр тізбектерін монтаждауды.


Оқыту нәтижесі:1) Арнайы киім, саймандарды, құралдарды таңдау, жұмыс орнын ұйымдастыру, жабдықты қарап тексеру.

Кәсіптік практика – жұмысшы біліктілігін алуға практика

Бағалау өлшемшарттары

1. Электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу үшінарнайы киімдерді, саймандар мен құралдардың түрлерін атайды, олардың мақсатын анықтайды, құрылысын түсіндіреді,жұмыс әдістерін көрсетеді.
2. Жұмыс орнын қауіпсіз дайындау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шараларын орындайды.
3. Жабдықтарды, күш кабелдерін, сымдарды, шкафтарды, бекіту материалдарын және қосалқы құралдар мен саймандарды, көтеру-жылжыту механизмдерін зерттейді.


Оқыту нәтижесі: 2) Электр жабдықтары мен электр тізбектерінің монтаждау үшін қосалқы жұмыстарды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:


1. Электр тізбектері мен жабдықтарды монтаждау үшін дайындық жұмыстарын жүргізеді.
2. Дәлдігі мен айқындығының түрлі кластары шегінде бөлшектерді слесарлық өңдеуді орындайды.
3. Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін көтеру және жылжыту үшін қажетті такелажды жабдықты таңдайды.
4. Крандармен жұмыс істеу кезінде сиганлдау түрлерін көрсетеді.

Оқытудың нәтижесі) Күш желілері тізбектері мен электр жабдықтарды монтаждау

Бағалау өлшемшарттары

1. Жабдықты орналастыру және қосу сызбасына сәйкес күштік электр сымдар жүйесі мен электр жабдығын монтаждауды жүзеге асырады.
2. Электр жабдығын орнатады және қосады.
3. Әртүрлі кабельдік желілерді төсейді.
4. Ашық және жабық магистральдық, тарату, жарықтандыру жәнетроллейлі шинасымдарды монтаждайды.
5. Тарату құрылғылары мен екінші реттік тізбектердімонтаждайды.
6. Жарықтандыру электр сымдар жүйесінің түрлі типтерін орындайды, әртүрлі шамдарды орнатады және қосады.
7. Материалдарды, электр энергиясын, қосалқы бөлшектерді үнемді шығындау әдістерін қолдана алады.
8. Жұмысты қауіпсіз жүргізу әдістерін сақтайды.

"091005 3 – Техник-электрик" біліктілігі

КҚ 13. Тұтынушылардың электрқондырғыларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру

КМ 13. Тұтынушылардың электрқондырғыларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру

Бұл модуль жұмыс өнімділігі, тұтынушылардың электрқондырғыларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру үшін қажетті дағдылар мен білімі, брифингтер, жұмысқа рұқсат орындау үшін рұқсат сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді: тапсырыс өңдеу бұйрықтар, нұсқаулар, ауытқулар, электр және электр жабдықтарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды өндіру рұқсат етуді; жұмыс орнында электр жүйелерін өтеп қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізгі жолдары мен құралдарын; электр қондырғыларда жұмыс істегенде қауіпсіздік шараларын; өрт қауіпсіздігі талаптарын.
Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:
электр және электр жабдықтарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша бұйрықтар, нұсқаулар, бекітулер жұмыстарды өндіруге рұқсат беруді;
электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастыру шараларын жүзеге асыруды;
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыс жүргізуді.


Оқыту нәтижесі: 1) Электрқондырғыдағы қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етуші ұйымдастыру шараларын орындау.

Электрқауіпсіздік негіздері
Тұрмыстық техника және жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электржабдығы
Электржабдықты жөндеу, баптау және сынау
Еңбекті қорғау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр қондырғыларында кернеу бедерінің жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық шараларды орындайды.
2. Плакаттар іледі, жұмыс орнын қоршауды ұйымдастырады.
3. Электр қондырғыларында кернеу жоқтығын тексереді
4. Кабель жұмыстары кезінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.


Оқытудың нәтижесі 2) Жұмыстар жүргізу үшін өкімхаттарды, нұсқаулықтарды, рұқсаттарды ресімдеу

Бағалау өлшемдері:

1. Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізеді
2. Наряд және нұсқаулық бойынша жұмысты ұйымдастыруды орындайды.
3. Жұмыс рұқсатын орындайды.
4. Өндірушінің жұмыстардың құқықтары мен міндеттерін орындайды.
5. Электр (электротехнологиялық) персоналдың электр қауіпсіздігі тобы әкелуден тізімдейді


Оқыту нәтижесі: 3) Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасын сақтау жұмысын жүргізу

Бағалау өлшемдері:

1. Электр тұтынушылардың пайдалануға қойылатын қауіпсіздік талаптары туралы білімін көрсетеді.
2. Жабдықтарды техникалық пайдалану ережесін білу және мерзімді тестілеуді қамтамасыз етеді, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі, ережелері бағынысты қызметкерлерді бақылайды.
3. Жөндей құралы жағдайын, қорғаныш жабдықтар мен құрылғыларды қадағалайды.
4. Апаттың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, себептерін тергеуге өндірістегі жазатайым оқиғаларды талдауға қатысады.
Оқыту нәтижесі: 4) Қосалқы бөлшек, материал, аспап, сайман, айлабұйым саны мен номенклатурасын анықтау.

Бағалау өлшемдері:

1. Электр қондырғыларын жөндеу және қызмет көрсету үшін пайдаланылатын қосалқы бөлшектер, материалдар мен құралдардың тиісті түрін таңдайды
2. Электр қондырғыларын пайдалану әсер ететін алмалы элементтерінің істен санын талдайды.
3. Саладағы рұқсат етілген жеткіліксіздігі режимдерін жоюға көлемі мен технологияларды


Оқыту нәтижесі: 5) Сайман, қосалқы бөлшек, шығыс материалы, қорғаныш құралына тапсырысты толтыру.

Бағалау өлшемдері:

1. Күн сайын, ай сайын, электрондық пошта ағыны, энергетикалық материалдарды дұрыс жазады және тізімдерді жасайды -.
2. Қосалқы бөлшектер туралы өтініштер журналы толтырады және материалды аударады.
3. Есепке алу журналын және қорғау құралдарын мазмұнын жүргізеді.
4. Қорғау құралдарын жинақтау нормасын сақтауды бақылайды.Оқыту нәтижесі: 6) Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қосалқы бөлшектер, материалдар, құралдар, аспаптар, құралдар, қорғау құралдарын алу

Бағалау өлшемдері:

1. Бағынысты қызметкерлерден қажетті қосалқы бөлшектер, жабдықтар, аспаптар, материалдар, құрал-жабдықтар қорғаныш қамтамасыз етеді.
2. Материалдар мен қосалқы бөлшектерді дұрыс және үнемді жұмсалуын бақылауды жүзеге асырады.
3. Сметалық нормалар мен ережелерді қолданады.
4. Мүлікті түгендеу жүргізу, бастапқы құжаттама нысандарын толтырады.
5. Қосалқы бөлшектер, құралдар мен материалдарды сатып алу үшін ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданады және түбіртекті ұйымдастыруға акт пайдаланады.
6. Жабдықтарды, аспаптар, қосалқы бөлшектер мен материалдар тиісті сақтауды бақылайды және ұйымдастырады.

КҚ 14. Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және оларды жөндеу жұмыстарын жүргізудіұйымдастыру және бақылау

КМ 14. Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Аталған модуль, техникалық қызмет көрсету және электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен бақылау жәнежөндеу үшiн қажеттi дағдылар мен білімді, жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар меңгереді: электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарын техникалық пайдалану ережелерін; электр қондырғыларын құру қғаидаларының негізгі ережелерін; электр қондырғыларында жұмыстар жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін; күш желілерінің, әуе және кабель желілерінің құрылысын; тұрақты және айнымалы тоқ электр машиналарының, басқару және қорғау аппаратурасының, тарату қондырғыларының құрылысы мен әрекет ету қағидатын; жүк көтеретін машиналарда жұмыс істеу барысында жүк ілдірушінің міндеттерін.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылардың келесі икемдер мен дағдыларға үйренеді:
электр сымдары жүйесін, кабельдік және күш желілерін, электр машиналарын, бақылау, қорғау және коммутация аппараттарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсетуді;
электр және электр механикалық жабдықтарды реттеу, түзету және тестілеуді жүзеге асыруды;
электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалануда диагностикалауды жүргізу және техникалық бақылауды;
электр жәнэлектр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша іс-шаралар реттілігі мен жұмыстарының қауіпсіз өтуін бақылау және басқаруды;
электрлік және электр механикалық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша есепке алу құжаттамасын дайындауды.


Оқыту нәтижесі: 1) Жұмыс орнын даярлауды ұйымдастыру және бақылау

Электр желілелі және жарықтандыру
Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электржабдықтау
Тұрмыстық техника және жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электржабдығы

Бағалау өлшемдері:

1. Жұмыс орнында операциялық қауіпті өндірістік факторлардың әсеріне жол бермеу үшін техникалық шараларын орындайды.
2. Жұмыс орнында дайындау және жұмысқа қол жеткізу үшін рұқсат беру тәртібін сипаттайды.
3. Жұмысорнынқабылдау-тапсыружүргізеді.
4. Елеулі қауіпті анықтайды, жазатайым оқиғаларды және денсаулыққа және қауіпсіздік ережелерін


Оқыту нәтижесі: 2) Айыруды жүргізуді бақылауды жүзеге асыру

Электронды техника негіздері
Автоматтанлырылған электржетек

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр желілері және кабельдік ажырату жөніндегі жұмыстардың ретін бақылайды.
2. Кернеу жоқтығын тексереді.
3. Өшіру параметрін басқарады.
4. Түрлі сапарлар электр және кабельдік желілері бойынша жұмыстарды өндіру дайындайды


Оқыту нәтижесі: 3) Жермелеуді орнатуды бақылау

Бағалау өлшемдері:


1. Электрқұрылғыларды жермелеуге тұтынушылардың электр құрылғыларын қауіпсіздік техника қағидаларының талаптарын сақтауды бақылайды.
2. Қондырғылар әртүрлі түрі бойынша орнату жерлендіру мүмкіндіктерін сипаттайды.
3. Жермелеуді қолданар алдында электр жүйелерінде кернеу жоқтығын тексереді
4. Ауыспалы жермелеуді төсеуді бақылайды.


Оқыту нәтижесі: 4) Электрондық аспаптардың түрлерін таңдап, оларды қолданылу ерекшеліктеріне қарай пайдалану.

Бағалау өлшемдері:

1. Электр жабдықтарын басқару үшін электрондық аспаптарға таңдау жүргізеді.
2. Электрондық құрылғылардың мақсатын бағалайды.
3. Электрондық құрылғыларды пайдалана біледі.


Оқыту нәтижесі: 5) Электржетегінің теориялық негіздерін білетінін көрсету

Бағалау өлшемдері:

1. Электржетектерін автоматты басқару жүйелерінің жалпы сипаттамасы мен жіктелуін атайды.
2. Электр жетегіндегі статикалық және динамикалық моменттерді есептей алатынын және оларды бір айналу осіне жеткізе алатынын көрсетеді.
3. Электр жетегінің қозғалыс теңдеуін сипаттайды.
4. Қозғалу және тежелу режимдеріндегі әртүрлі қозу әдісті түпкілікті қырманының қозғалтқыштарының механикалық және электр механикалық сипаттамаларын анықтайды.
5. Қозғалыс және тежелу режимдеріндегі АТ қозғалтқыштарының механикалық және жұмыс сипаттамаларын анықтайды.
6. Түпкілікті қырманының электр жетектерінің жылдамдығын реттеу әдістеріне сипаттама береді.
7. Айнымалы қырманның электр жетектерінің жылдамдығын реттеуәдістеріне сипаттама береді.
8. Электр жетегіндегі өтпелі процестердің мәнін айқындайды.


Оқыту нәтижесі: 6) Электржетектерін басқарудың электрлі аппараттары мен құрылғыларын таңдау.

Бағалау өлшемдері:

1. Электр жетектерін басқарудың ашық жүйелерінің электр механикалық аппараттары мен құрылғыларының құрылымы мен ерекшеліктерін сипаттайды.
2. Түпкілікті қырманының қозғалтқыштары үшін іске қосу, тежелу, реттеу кедергілерін есептейді.
3. Ротор тізбегіндегі және асинхронды қозғалтқыш статоры тізбегіндегі кедергілерді есептейді.
4. Электр жетектерін басқару үшін электрлік аппараттарды таңдай біледі.
5. Электр жетектерін басқару үшін түрлендіргіш құрылғыларды таңдай біледі.

Оқыту нәтижесі: 7) Электр жетегін басқаруды жүзеге асыру

Автоматтанлырылған электржетек

Бағалау өлшемдері:

1. Түрлі жұмыс режимдеріндеқозғалтқышқуатынесептеумен таңдаудыжүзеге асырады.
2. Электр жетегі жүйесін техникалық-экономикалықкөрсеткіштер бойынша таңдайды.
3. Түпкілікті қырманының қозғалтқыштарыбарэлектржетектерін басқарудың ашықрелелік-түйіспелі сұлбаларынқұра алады жәнеоқиды.
4. Асинхронды қозғалтқыштары бар электр жетектерін басқарудың ашық релелік-түйіспелі сұлбаларынқұра алады және оқиды.
5. Синхронды қозғалтқыштары бар электр жетектерін басқарудың ашық релелік-түйіспелі сұлбаларынқұра алады және оқиды.
6. Электр жетектерін басқару сұлбаларын тиристорлық түрлендіргіштерді қолдану арқылықұра алады және оқиды.
7. Кернеу мен жиіліктің жартылай өткізгіш түрлендіргіштері бар автоматты басқарудың тұйық жүйелерін құра алады және оқиды.
8. Түпкілікті қырманының электр жетектерінің әртүрлі түрлерін басқаруды біледі.
9. Айнымалы қырманның электр жетектерінің әртүрлі түрлерін басқаруды біледі.

Оқыту нәтижесі: 8) Электр және электр механикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және бақылау

Электржабдықтарды жөндеу, баптау және сынау
Тұрмыстық техника және жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электржабдығы
Реле қорғау
Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электржабдықтау
 

Бағалау өлшемдері:

1. Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды дұрыс ұйымдастырады және басқарады.
2. Электрқозғалтқыштарына, генераторларға, қосалқы электр машиналарына, электрлі өлшеу құралдарына, топтық ауыстырып-қосқыштарға және олардың жетегіне, контроллерлерге, контакторлар мен түрлі релелерге қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асырады.
3. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстар жүргізу үшін тораптарды және жабдық бөлшектерін, жүккөтергіш машиналар мен механизмдерді, арнайы құрылғыларды көтеру және жылжытуға қажет такелаж жабдығын таңдайды.
4. Жабдық істен шыққан жағдайда ақаулықтарды жедел анықтау және жою жөніндегі қажетті шаралар


Оқыту нәтижесі: 9) Электр және электр механикалық жабдықтарды реттеу, түзету және тексеруді жүзеге асыру..

Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электржабдықтау
 

Бағалау өлшемдері:

1. Электр және электр механикалық жабдықтарды дұрыс реттейді, түзетеді және тестілейді;
2. ҚБЖ үшін жұмыс құралын таңдайды.
3. Сызбалар мен схемалардыдәл және тез оқиды.
4. Іске қосу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмысшылар қолданатын қоршаулардың,қорғаныс құралдарының, жеке қорғаныс киімдерінің, арнайы киімнің және аяқ киімніңболуын және жарамдылығын қадағалайды

Оқыту нәтижесі: 10) Электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалануда диагностикалауды жүргізу және техникалық бақылау..

Электр желілері және жарықтандыру
Тұрмыстық техника және жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электржабдығы
Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электржабдықтау
 

Бағалау өлшемдері:

1. Электр және электр механикалық жабдықтарға диагностикасын қамтамасыз етеді.
2. Жөндеу процесінде жабдықтарды және оның тексеру жұмысы кезінде ақаулардыанықтайды және жояды.
3. Ағымдағы және болжамды пайдалану түріне сәйкес өлшеу құралдарын дұрыс пайдаланады және байланыстырады.
4. Қағидатты және монтаждау сызбаларын еркін түсінеді
5. Өлшеуге арналған аспаптардың шкалаларында көрсетілген шартты белгілерді ажыратып таниды.
6. Электр жабдықтарының істен шығуының негізгі себептерін анықтайды.
7. Жабдықтың істен шығуын, апаттардың алдын алу, жөндеуаралық ресурстарды арттыру, техникалық себептер бойынша жұмыстың тоқтап қалу жағдайларын қысқарту, жөндеудің еңбек сыйымдылығын төмендету, оның сапасын жақсарту жөніндегі шараларды әзірлейді және жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 11) Электрлік және электр механикалық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша есепке алу құжаттамасын жасау.

Электржабдықтарды жөндеу, баптау және сынау
 

Бағалау өлшемдері:

1. Электр және электр механикалық жабдықтарды кезектен тыс сараптамасын өткізу үшін құжаттаманы дайындайды.
2. Жабдықтардың кезектен тыс тексеруге шығарылу себептерін тұжырымдайды.
3. Ақаулары бойынша мәлімдеме жасайды.
4. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша есеп құжаттаманы дайындайды.
5. Техникалық қызмет көрсету құжатын немесе өзге де техникалық пайдалануға берілгеннен кейін жабдықтарды пайдалану құжаттамасы немесе күрделі және жабдықтарды жаңарту, жөндеу үшін жазбаларды даярлайды.
6. Электр жабдықтарын

Оқыту нәтижесі: 12) Электр және электр механикалық жабдықты сынауды жүргізу.

Электржабдықтарды жөндеу, баптау және сынау
 

Бағалау өлшемдері:

1. Электр және электр механикалық жабдықтарды сынақтарын жүргізеді.
2. Электр жабдығының талап етілетін техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексереді, ақаулардың жоқ екендігіне көз жеткізеді, кейінгі алдын алу сынақтарын жүргізу үшін бастапқы деректерді алады
3. Сынақтар жүргізу кезінде өлшеу құралдарына қойылатын талаптарды ескереді, өлшеу қателігін ескере отырып, өлшеу нәтижелерін өңдейді
4. Электржабдықтарының түр-түрлері үшін тиісті сынау бағдарламасын қолданады.
5. Сынау жабдықтарының түр-түрлері үшін анықталатын сипаттамалармен нормаланатын


Оқыту нәтижесі: 13) Электр және электр механикалық жабдықтарды сынау үшін құжаттаманы ресімдейді.

Электржабдықтарды жөндеу, баптау және сынау
 

Бағалау өлшемдері:

1. Өкімхат пен бұйрықтың жүзеге асырылатын электр жабдығын сынау түрлерін анықтайды.
2. Сынау жұмыстарын жүргізу құжаттамасын ресімдейді
3. Қызметкерлерге электр жабдықтарын сынауға рұқсат беру талаптарын сақтайды


Оқыту нәтижесі: 14) Жұмыстарды басқарушының (бақылаушының) жұмыстың толық аяқталуы жөніндегі әрекеттерін орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жұмыстарды басқарушының (бақылаушының) жұмыстың толық аяқталуы жөніндегі әрекеттерінің ретін сақтайды;
2. Өкімхат бойынша жұмыстарды орындаушы (бақылаушы) жұмыстардың толық аяқталуы туралы кімге хабарлауы тиіс екенін түсіндіреді
3. Жұмыстардың аяқталуын ресімдейді


Оқыту нәтижесі: 15) Жұмыстың толық аяқталуы жөніндегі рұқсат берушінің әрекеттерін орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Рұқсат берушінің жұмыстардың толық аяқталуына байланысты әрекеттерінің ретін сақтайды.
2. Жұмыстағы үзілістердің және жұмыстардың аяқталуының қалай ресімделетінін түсіндіреді.
3. Жұмыстың аяқталуы қайда тіркелетінін түсіндіреді.


Оқыту нәтижесі: 16) Жұмыс толық аяқталғаннан кейін электр құрылғыларды қосуды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жұмыс толық аяқталғаннан кейін электр қондырғысын қосу мүмкін болатын жағдайлардыатайды.
2. Жұмыстар аяқталғаннан кейін, электр қондырғысын қоспастан бұрын плакаттарды, уақытша қоршауларды, жерлендірулерді кімалып тастайтынын, тұрақты қоршауларды кім қалпына келтіру керек екендігін түсіндіреді.
3. Жұмыс толық аяқталғаннан кейін электрқұрылғыларды қосады.

КҚ 15. Электрлік және электромеханикалық жабдықтардың техникалық пайдалану, қызмет көрсету әрі жөндеу өндірістік бөлімшелер қызме
тін ұйымдастыру

КМ 15. Өндірістік бөлімше қызметін ұйымдастыру

Бұл модуль өндірістік құрылым қызметін ұйымдастыруға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы мына негізгі білім мен дағдыны меңгереді:
өнеркәсіптік кәсіпорын құрылымы және жұмыс істеуді;
еңбек ұжымы және құрылымдық бөлімшелерді басқару әдістерін;
бригада мүшелері жұмысын ынталандыру тәсілдерін;
кәсіпорынды басқару негіздерін;
техникалық нормалау негіздерін;
энергетика және өнеркәсіп кәсіпорындарында еңбекке ақы төлеу және ұйымдастыру негіздерін;
оперативтік басқару міндеттерін;
белгіленген жабдықты жөндеу күрделілігі және жөндеу жұмыстарының еңбексыйымдылығы нормаларын;
кәсіпорын электр шаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қорын есептеу әдістемесін;
кәсіпорынның электр шаруашылығына қызмет крсету бойынша жылдық пайдалану шығындары жылдық смета есебінің әдістемесін;
кәсіпорынның электр шаруашылығы жабдығының тозуына аудару есебінің әдістемесін; тұтынылған электроэнергия 1 кВт/ч зауытішілік (цехтық) өзіндік құны есебінің әдістемесін;
еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жүргізу түрлері мен ережесін;
мүмкін болатын қауіпті және зиянды факторлар және қорғану құралдарын;
кәсіпорында еңбекті қорғау құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін;
өрт және жарылыстың негізгі себептері және ескерту шараларын;
ұйым аумағында және өндірістік жайларда қауіпсіздіктің жалпы талаптарын;
қауіпті өндірістік нысандарда қауіпсіз пайдалану бойынша шаралар жүйесін;
қондырғы мен аппараттарды қауіпсіз пайдалану ережесін;
электрқондырғыларында жұмыстың қауіпсіз өндірісін арттыру құралдары мен әдістерін.


Оқыту нәтижесі: 1) Өндірістік құрылым персоналы жұмысын басқару және жоспарлауды орындау.

Сала экономикасы
Еңбекті қорғау

Бағалау өлшемдері:

1. Өнеркәсіп кәсіпорнының құрылымы мен қызмет етуі.
2. Еңбек ұжымы және құрылымдық бөлімшелерді басқару әдістері.
3. Бригада мүшелерінің жұмысын ынталандыру тәсілдері.
4. Кәсіпорынды басқару негіздері.
5. Техникалық нормалау негіздері.
6. Өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындарында еңбекке ақы төлеу және ұйымдастыру негіздері.
7. Оперативтік басқару міндеттері.
істей алады
8. Өнеркәсіп ұйымы өзіндік құнының калькуляциясы есебін жүргізу.
9. Өндірістік участок, өндіріс рентабелдігі және таза пайда есебін жүргізу.
10. Өндірістік участокта қарамағындағыларды басқару.
11. Жұмыс күні мен хронометраж суреттері мәліметтері, жұмыс уақытының индексациясын өңдеу жүргізу.
12. Жұмыс уақытын пайдалану есебін жүргізу.
13. Өндірістік құрылым мүлкіне түгендеу жүргізу және ұйымдастыру.
14. Пайдалану және жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттаманы ресімдеу.
15. Өндірістік құрылым персоналы жұмысын жоспарлау.

Оқыту нәтижесі: 2) Техникалық-экономикалық негіздемелдер және жұмыс жобаларының сметалық құжаттама жасауға экономикалық есептерін орындау.


Бағалау өлшемдері:

1. Еңбек бойынша жоспар жасау әдістемесі.
2. Белгіленген жабдық және жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығы жөндеу күрделілігінің нормалары.
3. Кәсіпорын электршаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қоры есебінің әдістемесі.
4. Кәсіпорын электршаруашылығына қызмет көрсету бойынша жылдық пайдалану шығыны жоспарлы сметасы есебінің әдістемесі.
5. Кәсіпорын электршаруашылығы жабдығының тозуына аудару есебінің әдістемесі.
6. Тұтынылатын электроэнергия 1 кВт/с зауытішілік (цехтық) өзіндік құныны есептеу әдістемесі.
істей алады
7. Белгіленген жабдық және жөндеу жұмыстарының еңбексыйымдылығы суммарлық жөндеу күрделігіне есеп жүргізу.
8. Кәсіпорынның электр шаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қорының есебін жүргізу.
9. Кәсіпорынның электр шаруашылығы жабдығының тозуына аудару есебін жүргізу
10. Тұтынылған электроэнергия 1 кВт/ч зауыт ішілік (цехтық) өзіндік құны есебін жүргізу
12. Жұмыс жобасы сметалық құжаттамасы және техникалықэкономикалық негіздемелер жасау үшін экономикалық есептерді орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Электр қондырғыларында жұмыс өндірісі қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыруды жүргізу


Бағалау өлшемдері

1. Еңбекті қорғау жөнінде нұсқаулық түрлері және жүргізу ережесі
2. Мүмкін болатын қауіпті және зиянды факторлар әрі қорғану құралдары.
3. Кәсіпорында еңбекті қорғау құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері.
4. Өрт және жарылыстың негізгі себептері және ескерту шаралары.
5. Ұйым аумағында және өндірістік жайларда қауіпсіздік жалпы талаптар.
6. Қауіпті өндірістік нысандарда қауіпсіз пайдалану бойынша шаралар жүйесі.
7. Қондырғы мен аппараттарды қауіпсіз пайдалану ережесі.
8. Электрқондырғыларында жұмыс өндірісі қауіпсіздігін арттыру құралдары мен әдістері.
9. Алғашқы дәрігерге дейінгі
көмек көрсету тәсілдері.
істей алады
10. Өндірістік нысанда қауіпсіздік техникасы жағдайын бағалау.

КҚ 16. Техник-электрик біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 16. Техник-электрик біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

Аталған модуль, техникалық қызмет көрсету және электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен бақылау жәнежөндеу үшiн қажеттi дағдылар мен білімді, жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар меңгереді:электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарын техникалық пайдалану ережелерін; электр қондырғыларын құру қғаидаларының негізгі ережелерін; электр қондырғыларында жұмыстар жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін; күш желілерінің, әуе және кабель желілерінің құрылысын; тұрақты және айнымалы тоқ электр машиналарының, басқару және қорғау аппаратурасының, тарату қондырғыларының құрылысы мен әрекет ету қағидатын; жүк көтеретін машиналарда жұмыс істеу барысында жүк ілдірушінің міндеттерін.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылардың келесі икемдер мен дағдыларға үйренеді:
электр және электр механикалық жабдықтарды реттеу, түзету және тестілеуді жүзеге асыруды;
электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалануда диагностикалауды жүргізу және техникалық бақылауды;
электр жән электр механикалық жабдықтарға техникалық жөндеуді.

Оқыту нәтижесі: 1) Электр және электр механикалық жабдықты тексеру, техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындау

Кәсіптік практика – технологиялық практика

Бағалау өлшемдері:

1. Электр және электр механикалық жабдықты тексеру, техникалық қызмет көрсету және жөндеуді жүргізеді.
2. Электрқозғалтқыштарына, генераторларға, қосалқы электр машиналарына, электрлі өлшеу құралдарына, топтық ауыстырып-қосқыштарға және олардың жетегіне, контроллерлерге, контакторлар мен түрлі релелерге қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асырады.
3. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды қауіпсіз орындауды, техникалық пайдалану қағидаларының және өндірістік нұсқаулықтардың қауіпсіз орындауды қамтамасыз етеді.
4. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстар жүргізу үшін тораптарды және жабдық бөлшектерін, жүккөтергіш машиналар мен механизмдерді, арнайы құрылғыларды көтеру және жылжытуға қажет такелаж жабдығын таңдайды.
5. Электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалану кезінде диагностиканы және техникалық бақылауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электромонтаждау жұмыстарын жүргізуді жоспарлау және ұйымдастырудың негізгі қағидаттарын қолдану .

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігінқамтамасыз ететін ұйымдастырушылық шараларды орындайды.
2. Жұмыстар жүргізу үшін рұқсат және есеп құжаттамасын ресімдейді
3. Бағынышты қызметкерлерді қажетті қосалқы бөлшектермен, жабдықтармен, аспаптармен, материалдармен, қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етеді.
4. Материалдарды, электр энергиясын, қосалқы бөлшектердіүнемді шығындау әдістерін қолданады.
5. Орындалған электрмонтаждау жұмыстарын тапсыруды және оларды пайдалануға қабылдауды ұйымдастырады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электр және электр механикалық жабдықтарға , жерлендіру қондырғысын сынауды, сөндіруді бақылауды жүзеге асырады, жұмыстың аяқталуын ресімдейді.
 

Бағалау өлшемшарттары:


1. Электр қондырғылары мен кабельдік желілердіажырату жөніндегі жұмыстардың ретін бақылайды.
2. Қондырғыларды жерлендіруде тұтынушылардың электрқондырғыларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздіктің техникасының жөн-жосықтары талаптарының сақталуын бақылайды.
3. Электр және электр механикалық жабдықтарды сынауды бақылауды жүзеге асырады
4. Жұмыстарды орындаушының (бақылаушының) жұмыстардың толық аяқталуына рұқсат берушінің

КҚ 17. Техник-электрик біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 17. Диплом алдындағы жұмыс

Аталған модуль дипломдық жобаны орындау үшін және техник-электрик біліктілігін алу үшін ақпарат жинауға қажетті дағдылар мен білімді, жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар келесі икемдер мен дағдыларды үйренеді:
дублер ретінде электрмонтаждаушы бөлімшенің қызметін ұйымдастыруды және басқаруды орындауды;
дипломдық жобаны орындау үшін материалдарды жинау мақсатында техникалық құжаттаманы: қолданыстағы стандарттарды, техникалық шарттарды, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды, техникалық төлқұжаттар мен электрлік сұлбаларды табу, талдау, жүйелеуді;
дублер ретінде электрмонтаждаушы бөлімше ұжымының тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Дублер ретінде электрмонтаждаушы бөлімшенің қызметін ұйымдастыруды және басқаруды орындау.

Диплом алдындағы практика

Бағалау өлшемдері:

1. Күш желілері мен электр жабдығының монтаждауды, тексеруді, оларға техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және сынауды ұйымдастырады және бақылайды.
2. Қолайлы технологиялық шешімдерді іздеу барысында қойылатын түрлі талаптар (құны, сапасы, орындау мерзімдері) арасында ымыра табу
3. Техникалық-экономикалық зерттеулер мен бизнес-жоспарларын әзірлеуді жүзеге асырады, өндірістік бағдарламаның негізгі көрсеткіштерін жоспарлайды.
4. Жабдықтың істен шығуын, апаттардың алдын алу, жөндеуаралық ресурстарды арттыру, техникалық себептер бойынша жұмыстың тоқтап қалу жағдайларын қысқарту, жөндеудің еңбек сыйымдылығын төмендету, оның сапасын жақсарту жөніндегі шараларды әзірлейді және жүзеге асырады.
5. Жабдықты жөндеудің ұйымдастырылуына, техникалық құжаттаманың жүргізілуіне, жабдықтардың құралдардың, қосалқы бөлшектердіңдұрыс сақталуына, техникалық пайдалану ережелері мен өндірістік нұсқаулықтардың сақталуына бақылау жүргізеді.
6. Өзіндік құнның құрылымын, кәсіпорын пайдасы мен табыстылығының барлық түрлерін анықтайды


Оқытудың нәтижесі: 2) Дипломдық жобаны орындау үшін материалдарды жинау


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жобалау және техникалық құжаттаманы қолданады
2. Электр және электр механикалық жабдықтың электрлік қағидатты, монтаждық, блоктық-функционалдық сұлбаларын оқиды және әзірлейді.
3. Анықтамалық, техникалық және басқа да кәсіптік бағытталған ақпарат көздерінен күш желілері мен электр жабдығын монтаждауға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге қажет ақпаратты табады
4. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу талаптарына сәйкес электр сұлбалары мен түсіндірме жазбалар құрайды.
5. Деректерді жинау және өңдеу үшін, нәтижелерін ұсыну үшін компьютерлік технологияларды

Оқытудың нәтижесі: 3) Дублер ретінде электрмонтаждаушы бөлімше ұжымының тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жұмыс орнында қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастырады.
2. Еңбекті қорғау жөніндегі әртүрлі нұсқаулардыжүргізеді.
3. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жұмыстарды бақылау, есептеу, талдау және жоспарлау жүйесін ұйымдастырады
4. Электр құрылғыларын пайдалану кезінде Қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын бақылайды.
5. Қолданыстағы электр қондырғыларыөртін сөндірудің техникалық құралдарының болуын және өртке қарсы шаралардың сақталуын қамтамасыз етеді.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 148-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 148-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды мен бейіні:

0900000 – Энергетика

Мамандық:

0911000 – Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
Специализация: "Металлургия кәсіпорындарының электр және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілік*:

091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі )


091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері


091101 3 – Электр механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
372

14

358


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
976

350

194

432

2-4

КМ 01

Қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, конструкторлық және технологиялық құжаттаманы орындау, ресімдеу, оқу 


+

+

+

+

+КМ 02

Электртехниканың негізгі заңдарының базасында электр тізбегін талдау, модельдеу және жинақтау

+


+

+

+

+КМ 03

Өндірістік жағдайлар үшін электр машиналары мен трансформаторлардың жұмыс режимдерінің санды және сапалы сипаттамасын таңдау

+


+

+

+

+КМ 04

Ұсталық әрі ұсталық жинау жұмыс
тары


+

+

+

+

+

+


КМ 05

Өнеркәсіптік кәсіпорын жарық желісі мен электржабдықтарына техникалық қызмет көрс

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Күш және жарықтандыру жабдықтарды жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі) біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1272

470

298

504

5-6

КМ 08

Кәсіпті қызмет саласында электрондық құрылғыларды пайдалану


+

+

+

+

+КМ 09

Цехтық электр және электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Электржабдықты тексеру әрі баптау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Электржабдықты авариялар мен ақауларды жою және ескерту

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"091101 3 – Электр механигі" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

250

178

432

7-8

КМ 13

Бөлшектерді беріктілікке есептеуді орында

+


+

+

+

+КМ 14

Электр және электрмеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 15

Өндірістік бөлімше қызметін ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 16

"091103 3 – электрмеханик" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау


+


++


КМ 17

Диплом алдындағы практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 149-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 149-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды мен бейіні:

0900000 – Энергетика

Мамандық:

0911000 – Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
Специализация: "Металлургия кәсіпорындарының электр және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілік*:

091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)


091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері


091101 3 – Электр механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
452

94

358


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
976

350

194

432

1-2

КМ 01

Қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, конструкторлық және технологиялық құжаттаманы орындау, ресімдеу, оқу 


+

+

+

+

+КМ 02

Электртехниканың негізгі заңдарының базасында электр тізбегін талдау, модельдеу және жинақтау

+


+

+

+

+КМ 03

Өндірістік жағдайлар үшін электр машиналары мен трансформаторлардың жұмыс режимдерінің санды және сапалы сипаттамасын таңдау

+


+

+

+

+КМ 04

Ұсталық әрі ұсталық жинау жұмыстары


+

+

+

+

+

+


КМ 05

Өнеркәсіптік кәсіпорын жарық желісі мен электржабдықтарына техникалық қызмет көрс

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Күш және жарықтандыру жабдықтарды жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі) біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1272

470

298

504

3-4

КМ 08

Кәсіпті қызмет саласында электрондық құрылғыларды пайдалану


+

+

+

+

+КМ 09

Цехтық электр және электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Электржабдықты тексеру әрі баптау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Электржабдықты авариялар мен ақауларды жою және ескерту

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"091101 3 – Электр механигі" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

250

178

432

5-6

КМ 13

Бөлшектерді беріктілікке есептеуді орында

+


+

+

+

+КМ 14

Электр және электрмеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 15

Өндірістік бөлімше қызметін ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 16

"091103 3 – электрмеханик" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау


+


++


КМ 17

Диплом алдындағы практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау     
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 150-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды мен бейіні:

0900000 – Энергетика

Мамандық:

0911000 – Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
Специализация: "Металлургия кәсіпорындарының электр және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілік*:

091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі


091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері


091101 3 – Электр механигі


Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілдерінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тілдеріндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдеріндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын және "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" ҚР Заңдарына сәйкес техникалық реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылауды және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуді; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауды; құқық нормаларын сақтауы; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсініп, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім  мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  
сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модуль
"0911102 2 Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)" біліктілігі

КҚ 1. Нобайлар, сұлбалар мен сызбалар орындау, техникалық құжаттаманы оқу, конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдану

КМ 01. Қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, конструкторлық және технологиялық құжаттаманы орындау, ресімдеу, оқу 

Аталмыш модуль сұлбалар мен сызулар орындау және технологиялық құжаттаманы оқу үшін қажетті білім,икемдермен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: жобаламдық сызу заңдарын, әдістері мен амалдарын; жұмыс сызбаларын, конструкторлық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу және оқу ережелерін; сызбаларды, техникалық суреттерді, нобайлар мен сұлбаларды орындау ережелерін,техникалық бөлшектердің геометриялық салулары мен сызу ережелерін; құрамалық сызбалар туралы жалпы мәліметтерді; технологиялық жабдықтың графиктік көрсетілімі және технологиялық сұлбаларды орындау әдістерін, Құрастыру құжаттамасының бірыңғай жүйесін және Технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесін, мемлекеттік стандарттарының сызбалар мен сұлбаларды ресімдеуге және құрастыруға қоятын талаптарын меңгереді.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар
технологиялық жабдықтар мен технологиялық сұлбалардың графикалық кескінін орындауды;
геометриялық денелер мен олардың бетіндегі нүктелер проекциясының кешенді сызбаларын орындауды;
бөлшектердің, олардың элементтерінің, түйіндерінің нобайларын, техникалық суреттері мен және сызбаларын орындауды;
қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес технологиялық және құрылымдық құжаттаманы ресімдеуді; сызбаларын оқуды;
мамандық бейіні бойынша сызбаларды, технологиялық сұлбаларды, сипаттамаларды және технологиялық құжаттаманы оқуды;
компьютерлік графика жасай білуді;
құрылымдық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалардың пакеттерін пайдалануды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияны қолдана отырып, бөлшек сызуларды орындау

Сызу
Компьютерлік технология негіздері

Бағалау өлшемдері:

1. Құрылымдық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттамалардың негізгі ережелерін біледі.
2. Сызбалардың негізгі және қосымша форматтарын; сызба сызықтарын; сызба әріптерін анықтайды.
3. Геометриялық салуларды орындайды.
4. Құрастыру құжаттамасының бірыңғай жүйесі сай өлшемдер сала алады, масштабта бөлшектердің пішіндерін сыза біледі, негізгі жазбаларды түсіре алады.
5. Техникалық бөлшектердің пішіндерін сызу ережелерін қолдана отырып, геометриялық салуларды орындайды.
6. Геометриялық денелер мен олардың аксионометриясын жобалауды орындайды.
7. Бөлшектер проекциясын, қажетті қималарды орындайды.
8. Оймалар кескіні мен белгісін орындайды.
9. Бөлшектердің нобайлары мен сызуын орындайды.
10. Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстардың сызбаларын орындайды.
11. Берілістердің сызбаларын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Нобайлар бойынша жалпы көрініс сызбалары мен құрамалық сызбаларды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жалпы көрініс сызбалары мен құрамалық сызбаларды ресімдеу және оқу ережелерін біледі.
2. Сызбаларда қолданылатын шарттылықтар мен жеңілдіктер туралы білімін көрсетеді.
3. Нобайлар бойынша құрамалық сызбаларды ресімдейді.
4. Жинау сызбаларын оқиды.
5. Жалпы түрідің сызбасы және нобайлар бойынша жинақтау мызбаларын орындайды.
6. Машина жасау сызбаларын сызу дағдыларын қолданады.
7. Құрамалық сызбаларды нобайлар бойынша ресімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды практикалық қызметте пайдалану.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Операциялық жүйелерде жұмыс қағидатын біледі.
2. Операциялық жүйені келтіре біледі.
3. Практикалық қызметте заманауи және перспективалы компьютерлік және ақпараттық информационные технологияларды қолдана біледі.
4. Мәліметтер базасын жасаудың негізгі қағидаттарын біледі.
5. Мәліметтер базасын жасау біледі.
6. Графикалық редакторлар құрылымы, редакторда жұмыс қағидаттары, нысанның қасиеттері туралы түсінік, координаттар бойынша сызба жасау, сызудың бағытталуын өзгертуді біледі.
7. Ақпарат алмасу үшін локалды желілерді пайдалана біледі.
8. Конструкторлық және күнделікті міндеттерді шешкен кезде компьютерлік техниканы пайдалана біледі.

Оқытудың нәтижесі: 3) Қолданбалы бағдарлама көмегімен мамандық бойынша сызбаны әзірлеу әрі ресімдеу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Нақты өндірістік міндеттерді шешкенде графикалық редакторларын пайдалана біледі.
2. Түрлі кәсіптік бағыт сызбасын жасау және редакциялау біледі.
3. Мәтінді форматтау және редакциялау, нысандарды қою, нысанды мәтінге келтіре біледі.
4. Кестелерді жасау және редакциялау, формулаларды енгізе біледі.
5. Конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды әзірдеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін қолданады.
6. Қолданбалы бағдарлама көмегімен мамандық бойынша сызбаны әзірлейді және ресімдейді.
7. Техникалық сызу құралын қолдана отырып, мамандық бойынша сызбаны орындайды.

КҚ 2. Практикалық қызметті қабілетті болу: электр және магнитті тізбенің негізгі заңдарын қолдану және олардың көріністерін әртүрлі электртізбектері мен электрэабдықтарында көрсету

ПМ 02. Электртехниканың негізгі заңдарының базасында электр тізбегін талдау, модельдеу және жинақтау

Аталған модуль электротехника заңдарын түсінуге қажетті білім мен дағдыны игеруге қажетті білімді сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді: электр және магниттік тізбектердің қасиеттері мен сипаттамаларын; электромагниттік өріс негізгі түсініктері мен заңдарын, электрлік және магниттік тізбектерді заңдарын; стационарлық және өтпелі жағдайында тікелей және айнымалы токтардың тізбектерді талдау әдістерін; өтпелі және тұрақты мемлекеттік сызықты процестер және сызықтық емес электр тізбектерін есептеу әдістерін меңгереді.
Білім алушылар
аналитикалық және графикалық әдістерімен электр тізбектерді есептеуді;
тізбектің негізгі сипаттамаларын анықтауды және алынған нәтижелері үшін жеке дәлелдеуді;
типтік электр құрылғылар мен жабдықтардың параметрлері мен тәжірибелік әдіс арқылы сипаттамаларын анықтауды;
негізгі электр шамаларын және кейбір емес электр шамаларын өлшеуді үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электрқуатын бөлу және беру, өндіру қағидатын түсіндіру.

Электртехниканың теориялық негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр тізбегінің негізгі компоненттерін біледі.
2. Электр энергиясын көздері мен тұтынушылардың мақсатын анықтайды.
3. Электр энергиясын өндіру принципін түсіндіреді.
4. Электр энергиясын беру және бөлу принциптері туралы білімін көрсетеді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр тізбек негізгі заңы мен сипаты туралы білімін көрсету

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр және магнит өрісінің сипатын біледі.
2. Электр тізбегі негізгі заңы мен қасиеті анықтамасын біледі.
3. Магнит тізбегі негізгі заңы мен қасиеті анықтамасын біледі
4.Тұрақты және айнымалы тоқ ерекшеліктерін айырады.
5. Сызықты әрі сызықты емес тізбектің ерекшелігін айырады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Аналитикалық әрі графикалық тәсілмен электр тізбегін есептеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Сызықты және сызықты емес тізбек тұрақты тоғын есептей алады.
2. Бір фазалы айнымалы ток тізбегін санай алады.
3. Теңдестірілген және теңдестірілмеген үш фазалы айнымалы ток тізбек санай алады.
4. Магнитті тізбек есептей алады.
5. Сызықты электрлік тізбектерде ауыспалы есептеудің әртүрлі әдістерін қолданылады.
6. Таратылған параметрлі және төрт полюсті электр сүзгілері бар синусоидалы емес схемалар желілерін есептеу әдістерінің мүмкіндіктерін түсінеді.

КҚ 3. Электр машиналары мен трансформаторларға техникалық қызмет көрсету бойынша практикалық қызмет қабілетті болу.

КМ 03. Өндірістік жағдайлар үшін электр машиналары мен трансформаторлардың жұмыс режимдерінің санды және сапалы сипаттамасын таңдау

Бұл модуль электр машиналары мен трансформаторларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындауға қажетті білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Білім алушы модуль мазмұнын зерделеу нәтижесінде келесі білімдерді:
электр машиналарының тағайындалуын, тізбесін, қолдану саласын, конструкциясы және жұмыс істеу қағидатын;
электр машиналарының айналу жиілігін реттеу және қосу тәсілдерін;
электр машиналарының негізгі пайдаланушы көрсеткіштерін;
трансформаторлар мен автотрансформаторлардың тағайындалуын, тізбесі, қолданылу саласын, конструкциясы және жұмыс істеу қағидатын меңгереді.
Модульді зерделегенде білім алушы:
электр машиналары және трансформаторлардың конструкциясын және паспорттық деректері бойынша типтерін анықтауды;
қозғалтқыштарды қосу сызбасын жинауды және сипаттамасын алуды жүргізуді;
статорды орау және якорды ораудың сызбаларын жасауды және есебін орындауды;
электр машиналары параметрлері есебін орындауды;
электр машиналарының сипаттамасын жасау және есебін орындауды;
электр машиналарының пайдалы әсер коэффициентіне және шығынына есептеу жүргізуді;
трансформаторлардың сипаттамасы және параметрлері есебін орындауды;
параллельді қосылған трансформаторлар арасында жүктемені бөлу бойынша есебін орындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Тұрақты токтың коллекторлы электр машиналарының жұмыс істеу қағидатын анықтау..

Электр машиналар мен трансформаторлар

Бағалау өлшемшарттары:

1. Тұрақты токтың электр машиналарының міндеті, жіктемесі, қолдану саласы, құрылымын және жұмыс істеу қағидасын біледі.
2. Тұрақты ток машиналарының айналу құрылымын біледі.
3. Якорь орамының қарапайым ілмекті және қарапайым толқынды кеңейтілген сызбасын құрайды және есебін орындайды.
4. Тұрақты токтың электр машиналарын қоздыру тәсілдерін біледі.
5. Тұрақты ток қозғалтқышын іске қосу және айналу жиілігін реттеу тәсілдерін біледі.
6. Сұлбаны жинауды, Тұрақты ток қозғалтқышын іске қосуды және айналу жиілігін реттеуді жүзеге асырады.
7. Тұрақты токтың электр машиналары параметрлерінің есебін жүргізеді.
8. Тұрақты токтың электр машиналарының коммутация тәсілдерін, оны жақсарту жолдарын біледі.
9. Якорь реакциясының пайда болу себептерін талдайды және якорь реакциясының зиянды әсерін жою тәсілдерін сипаттайды.
10. Коллекторда ұшқындау себебін және тұрақты токтың электр машиналарында ұшқындауды төмендету тәсілдерін біледі.

Оқытудың нәтижесі: 2) Коллекторлы емес электр машиналарын қолданылу саласын анықтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Ауыспалы ток коллекторлы емес машиналардың тізбесі мен қолданылу саласын біледі.
2. Синхронды және асинхронды машиналардың құрылымы, жұмыс тәртібі және жұмыс істеу қағидатын түсіндіреді.
3. Ауыспалы ток машинасы статоры орауы құрылысын біледі.
4. Түрлі типтегі статорды ораудың жайылған сызбасын есептейді және жасайды.
5. Асинхронды қозғалтқыш айналу жиілігін реттеу және қосу тәсілдерін біледі.
6. Сызбаны жинауды жүзеге асырады, асинхронды қозғалтқышты іске қосуды және айналу жиілігін реттеуді жүргізеді, сипаттамасын жасайды.
7. Синхронды машиналардың қозу жүйесін біледі.
8. Синхронды қозғалтқышты қосу тәсілдерін біледі.
9. Айнымалы ток машиналарының параметрлеріне есебін жүргізеді.
10. Түрлі типтегі синхронды генераторлардың құрылымы, жұмыс істеу қағидаты, жетістігі мен кемшіліктерін талдайды.
11. Синхронды компенсатор тәртібінде синхронды қозғалтқышты пайдалану мүмкіндігін түсіндіреді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Практикада трансформаторлар мен автотрансформаторлар бойынша білімін қолдану

Бағалау өлшемшарттары:

1. Трансформаторлардың тағайындалуы, тізбесі, қолданылу саласы, конструкциясы және жұмыс істеу қағидатын біледі.
2. Трансформатордың жұмыс және қалыпты режімі, бос жүріс режімі және қысқа тұйықталу режімінде жұмысын зерттеу және сызбаның жиналуын жүргізеді.
3. Трансформатор параметрлерінің есебін жүргізеді.
4. Трансформаторларды біріктіру топтарын біледі.
5. Трансформаторларды параллель жұмысқа қосу жағдайларын біледі.
6. Параллельді қосылған трансформаторлар арасында жүктемені бөлу бойынша есепті жүргізеді.
7. Автотрансформаторлар конструкциясының ерекшеліктері, қолданылу саласы және жұмыс істеу қағидатын біледі.
8. Арнайы трансформаторлар жұмыс режімі және конструкциясының ерекшеліктерін біледі.

КҚ 4. Негізгі ұсталық әрі ұсталықжинау жұмыстарын орындау

КМ 04. Ұсталық әрі ұсталықжинау жұмыс
тары

Бұл модуль жұмыс әсерін сипаттайды және ұсталық әрі ұсталық жинау жұмыстарын орындауға қажетті дағдылар мен білімді алуға мүмкіндік береді.
Модульді оқыған кезде білім алушы ұсталық іс негіздері;
бөлшектер мен тораптарды ұсталық өңдеу технологиясы;
өңделетін материалдың қасиеттері, атауы, таңбалау;
кинематикалық және динамикалық сипаттамалары, тетіктерінің түрлері;
жетектің механикалық бөлігі;
қауіпсіздік талаптары кездегі жинақтау жұмыстары.
өлшеу мақсаты, ұсталық құралдар, жалпы мақсаттағы және орнату және құрастыру құралы;
барлық кезеңде технологиялық қолдану сынақ және өлшеу құралдарын монтаждау жұмыстары;
есептеу әдісі мен сызбаны құру үлгі бөліктері әдісі;
құбырларды құрастыру жұмыстары үшін қажет құралдар мен жабдықтар;
құрылғылар өндірісіндегі жөндеу қауіпсіздік шаралары.
машина бөлшектерінің қосылу түрлері;
электр жабдығының тозу салдарынан бөлшектер мен агрегаттардың тозу және бұзылу түрлері, (механикалық, электрлік және моральдық);
материалдардың механикалық сынау әдістері, тиеу түрлі түрлері бойынша күш, қаттылығы және шаршау қарсылық құрылымдық элементтерінің есептеу;
жағар май материалдарын және құрылғылардың түрлері, бірлік және компоненттерін майлау үшін пайдаланылатын май қасиеттеріне қойылатын талаптар, жағар май материалдарын сақтау ережелері бойынша негізгі білім мен дағдыларды меңгереді.
Модульді оқыған кезде білім алушылар дәлдік пен тазалық әртүрлі сыныптары шегінде ұсталық және механикалық өңдеуді орындау;
технологиялық карталарда сәйкес сызбалар мен схемалар бөліктері жасалған құрылымдарды құрастыру;
материалдар маркасыр мен түрлерін таңдау; жұмыс сызбаларын және күрделілігі әртүрлі өңделетін бөлшектер мен агрегаттардың кинематикалық схемасын оқу;
қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес жұмжинақтау жұмыстарын орындау құралдары және бақылау, өлшеу құралдарын пайдалану;
бақылау және электр жабдықтарын және оның жөндеу жұмысы кезінде ақауларды анықтау және жою өлшем құралдарын техникалық дұрыс пайдалану;
есептеу және үлгі бөліктерінің сызбасын салу;
ұсталық әрі механикалық құрал мен құрылғыларды пайдалану;
құрылғы, үлгілерін пайдалану, ортақ құрастыру құралдарын жүзеге асыру;
жөндеу үшін құрылғы өндірісінде қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жұмысты орындау;
қолданылатын материалдардың жарамдылығын анықтау;
электр жабдықтарын және оның жөндеу жұмысы кезінде ақауларын анықтау және жою тәртібі мен әдістерін сақтау;
теориялық механика, материалдар және машина бөлшектері күші негізгі есептеуді орындау;
кемшіліктер тізімін дайындау бойынша білімдер мен дағдыларға қол жеткізеді.

Оқытудың нәтижесі:1) Өндірісте қолданылатын материалдардың қасиетін анықтау және жіктеу.

Электртехникалық материалдар
Техникалық механика негіздері
Электржетектер негіздері
Кәсіпорынның электржабдықтары
Электржабдыққа қызмет көрсету эәне жөндеу
Оқу-танысу практикасы
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өндірісте пайдаланылатын негізгі электр техникалық материалдардың түрі, қасиеті, сипаттамасы және қолдану саласын біледі.
2. Материалдарды өңдеу алу тәсілдері білімін көрсетеді.
3. Металды алу тәсілдері білімін көрсетеді.
4. Қорытпа теориясы негізгі мәліметтерін біледі.
5. Қорытпалардың диаграммасын оқи біледі.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр оқшаулау материалдарың қасиетін анықтау .

Бағалау өлшемшарттары:

1. Диэлектрик электр өткізу негіздерін біледі.
2. Электр оқшаулау материалдарын созу және қысқартуға механикалық сынауларды орындау біледі.
3. Металдарды өңдеу тәсілдерін таңдайды

Оқытудың нәтижесі: 3) Материалды сынақтан өткізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Материалды сынақтан өткізу түрі мен тәсілдерін біледі.
2. Сұйық диэлектриктердің электірлік беріктігін анықтайды.
3. Қатты диэлектриктердің электрлік беріктігін анықтайды.
4. Материалдарға сынақ жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 4) Жинау кезінде қиындығы түрлі буын мен тетікті ұсталық өңдеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Материалдарды сыныптауды, олардың мақсатын жүргізеді.
2. материалдардың құрамы, құрылымы мен және қасиеті арасында негізгі байланысты, сондай-ақ осы қасиеттердіғ термиялық, химиялық немесе механикалық әсерден өзгеру заңдалығын айқындайды.
3. Материалдарды өңдеудің негізгі технологиялық процесін түсінеді.
4. Өңделетін материалдардың атауы мен таңбасын айқындайды.
5. Негізгі материалдардың қасиеттеріне сипаттама береді.
6. Өткізгіш және жартылай өткізгіш материалдар мен бұйымдарды айқындайды.
7. Магнитті және оқшалаулау материалдарын сипаттайды.
8. Электрбұрышты материалдарды сыныптау және оларды қолдану бойынша ақпаратқа ие.
9. Слесарь ісінің негіздерін түсінеді.
10. Бөлшектер мен тораптарды слесарьлық өңдеу технологиясын түсінеді.
11. Механизмдердің түрлерін, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын сипаттайды.
12.Электр жетегінің механикалық бөлігін айқындайды
13. Ұсталық-жинау жұмыстарын орындау қауіпсіздік талаптарын
біледі.
14. Электржабдықты қндіру, монтаждау, пайдалану және жөндеу, электрқуатын өндіру және беру кезінде әртүрлі электрматериалдарын мақсаты мен жіктеу бойынша қолданады.
15. Дәлдік пен тазалық түрлі сыныптары шегінде ұсталық және механикалық өңдеуді жүзеге асыруды
16. Технологиялық карталарға сәйкес сызбалар мен схемаларды жинақтауды
17. Материалдар маркасы мен түрлерін таңдайды
18. Өңделетін әртүрлі күрдлері бөлшектер мен тораптардың жұмыс сызбалары мен кинематикалық сызбаны оқиды.
19. Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтай отырып, жұмыс жүргізеді.
20. Жұмыс орнын ұйымдастыра біледі.
21. Технологиялық карталарға сәйкес сызбалар мен схемаларды жинақтауды
орындайды

Оқытудың нәтижесі: 4) Ұсталық әрі ұсталық-жинау жұымысын орындауда сайман мен бақылауөлшеуіш аспабын қолдану.

Бағалау өлшемшарттары

1. Жалпы қолданыстағы ұсталық сайман мен ұсталықжинау сайманының жұмсалуы;
2.Ұсталық жинау жұмыстарының бар кезеңінде бақылауөлшеу сайманды қолдану технологиясын біледі.
3.Ұсталық әрі ұсталық-жинау жұмысын орындауды сайман әрі бақылауөлшеу сайманын қолдануды.
4. ЭЖ пайдалану әрі жөндеуде бақылауөлшеу сайманын техникалық сауатты қолдануды.
5. Жұмыс орнын сауатты ұйымдастыруды.
істей алады.
6.Технологиялық картаға сай сызу мен сызбамен құрастыруда тетік пен механизм буынын ауыстыруды орындайды.
7. Жұмыс орнын ұйымдастыра біледі.
8. Технологиялық карталарға сәйкес сызбалар мен схемаларды жинақтауды
орындайды

Оқытудың нәтижесі: 5) Жинау және жөндеу үшін айлабұйым даярлау жұмысын жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары

2. Тетік үлгісі сызбаны құру әрі есептеу әдісін
3.Ұсталық әрі ұсталық жинау жұмысы үшін сайман, айлабұйым және жабдықты.
4. Жөндеуге айлабұйым даярлау кезіндегі ҚТ ережелерін
біледі.
1. Тетік үлгісі сызуын есептеу әрі орындау
2. Ұсталық құралдар мен құрылғыларды пайдалану.
3. Құрылғыларды, үлгілерді пайдалану.
4. Айлабұйым ірлік және құрылғылардың жалпы құрастыруды жұмсайды.
5. Жөндеу үшін құрылғылар өндірісінде қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жұмысты орындау.
6.Дұрыс жұмыс орнын ұйымдастыруды
істей алады.
1.Жинау әрі жөндеу үшін айлабұйым тетіктерін даярлау жұмысын
орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 6) Ұсталық-жинау жұмысы кезінде тетік пен механизм ақауларын анықтау әрі жою.

Бағалау өлшемшарттары

1. Машина тетіктер қосылысын біледі.
2.Тетігінің тозу әрі бұзылу түрін, тозу түрлерін (механикалық, электр және моральдық).
3. Материалдың механикалық сынау әдістерін, жүктеудің түртүрі кезінде құрылым элементінің беріктік, қаттылық, тұрақтылық әрі шалдығуын есептеуді.
4. Майлау материал мен қондырғы түлерін және буын мен тетікті майлауда қолданылатын май қасиетін, майлау материалын сақтау ережелерін
біледі.
1. Қолданылатын материал қажеттілігін анықтауды.
2. Пайдалану кезіндегі ақауды анықтау әрі жою реті мен әдістемесін сақтауды.
3. Машина тетігі мен материал карсыластығы, теорияалық мехника негізгі есептерін орындауды.
4. Ақау тізімдемесін құрастыруды.
5. Ұсталық жинау жұмыс кезінде ҚТ ережелерін сақтау білімін қолдануды.
6. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруды
істей алады.
1.Ұсталық жинау жұмысы үрдісінде тетік пен машина механизмдеріне техникалық бақылауды.
2.Ұсталық жинау жұмысы үрдісінде тетік пен машина анықталған ақауларын жоюды

Оқытудың нәтижесі 7) Әрбір учаске мен жалпы кәсіпорынның құрылымы мен технологиялық процесін сипаттау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіпорынның негізгі бөлімшелерінің функцияларын атайды.
2. Таңдаған мамандықтың ерекшелігін түсіндіреді.
3. Жабдықты жөндеу бойынша кезекшінің электрслесарь (слесарь) лауазымдық міндеттерін қалыптастырады.
4. Өндірістік учаскенің технологиялық сипаттамасын береді.
5. Әрбір өндірістік учаскенің еңбек жағдайының ерекшелігін түсіндіреді.
6. Электрмонтаждаушының лауызымдық міндеттерін тұжырымдайды
5. Өндірістік құрылымның бастапқы буынында өндірістік процесті ұйымдастыру әдістерін сипаттауды орындайды.
7. Жалпы әрбір учаскенің және кәсіпорын өндірісінің технологиясын сипаттауды орындайды.

КҚ 5. Өнеркәсіптік кәсіпорын жарық желісі мен электржабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді орындау
 

КМ 05. Өнеркәсіптік кәсіпорын жарық желісі мен электржабдықтарына техникалық қызмет көрсету

Бұл модуль электр жабдығы және өнеркәсіптік тұтынушылар жарықтану желісіне техникалық қызмет көрсетуді орындауға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Білім алушы модуль мазмұнын зерделеу нәтижесінде негізгі электр жабдығы конструкциясы, жұмыс істеу қағидаты; 
1000 В дейін кернеу күштік және электр жетек жұмысы тәртібі және қосу сызбалары;
механикалық және электр механикалық сипаттамалардың формуласы мен кестелері; реттеуші қасиеттері:
диапазон, жатықтылығы, сипаттаманың қаттылығы, технологиялық тетіктер мен қондырғылар электр жабдықтарының үнемділігі; 
технологиялық тетіктер және қондырғылар электр жабдығын басқару сызбалары. 
негізгі жарықтық көлемдер және олардың өлшеу бірліктері; 
нарықтың заманауи көздері, олардың құрылымы, жұмыс қағидаты, оларға қызмет көрсеткен кезде қауіпсіздік техникасының ережесі; 
нарықтың түрлі көздеріне қазіргі заманғы жарықтандыру аспаптары, олардың құрылымы, қолданылу саласы; 
нарықтандыру қондырғылары жарықтандыру бөлігін жобалаудың негізгі қағидаттары;
есептің негізгі әдістері; жарықтандыру қондырғыларына өткізгіштік өнімді таңдау және қорғау тәсілдері бойынша білімдерді меңгереді.
Модульді зерделеген кезде білім алушы электр жабдығына техникалық қызмет көрсету және өнеркәсіп тұтынушыларын жарықтандыру кезінде келесі біліктілік пен дағдыларды үйренеді: 
электр жетектері электр және электр механикалық параметрлері есебін жүргізу; 
қозғалтқыштардың механикалық және электр механикалық сипаттамасын жасау; 
жұмыс машиналары түрлеріне электр қозғалтқыштар таңдау және қуатын есептеу; 
тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқыштарымен электр жетектерді қосу сызбаларын жинауды жүргізу. 
электр сызбаларын оқу және жасау; 
электр жетек, электр жабдығы ашықтығын таңдау; 
басқару сызбаларын жасау; 
қуаттылығы және типін таңдау; коммутациялық, қорғану аппаратурасын таңдау; 
жарықтың күші, жарықтануы, жарық ағыны, ашықтығы бойынша міндеттерді шешу; 
жарықтың түрлі көздерімен нақты нысандарды жарықтануын өлшеуді орындау; 
шырағданды электр желісіне қосу; 
пайдалану коэффициенті әдісімен жарықтандыру есебін орындау;
нүктелік әдіспен; жарқырап тұрған желіден; прожекторлық жарықтану есебін орындау; 
жарық көзі типі және шамшырақты анықтау; 
шырағдандарды орналастыру және олардың электрмен жабдықтау сызбасын жасау; 
электр желілерінде кернеу жоғалуын есептеу.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электржабдықты таңдауды жүргізу

Кәсіпорынды электржабдықтау
Электржетектер негіздері
Электр жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

Негізгі электр жабдығының конструкциясы, жұмыс істеу қағидатын біледі.
1. Технологиялық тетіктердің электр жабдығы және қондырғыларын біледі.
2. Технологиялық тетіктердің электр жабдығы және қондырғыларын басқұару сызбасын біледі.
3. Тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқышы жұмысының сипаттамасы мен режімін біледі.
4. Механикалық және электр механикалық сипаттамалардың формуласы мен кестелерін біледі.
5. Реттеу қасиеттері: диапазон, жатықтылық, сипаттама қаттылығы, үнемділігін біледі.
6. Электр жетектердің электр және электр механикалық параметрлері есептерін жүргізу біледі.
7. Қозғалтқыштардың механикалық және электр механикалық сипаттамасын жасау біледі.
8. Жұмыс машиналары түрлеріне электр қозғалтқыштар таңдау және қуатын есептей біледі.
9. Тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқыштарымен электр жетектерін қосу сызбаларын жинауды жүргізуді біледі.
10. Жұмыс машиналары түрлеріне электр қозғалтқыштар таңдау және қуатын есептейуді орындайды.
11. Тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқыштарымен электр жетектерін қосу сызбаларын жинауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жұмыс машиналарының түрлеріне электр қозғалтқышты таңдау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқышының сипаттамасы және жұмыс режімі; 
2. Тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқышымен электр жетегінің жұмыс режімі және қосу сызбалары.
3. Механикалық және электр механикалық сипаттамалардың формуласы мен кестелері.
4. Реттейтін қасиеттері: диапазон, плавность, сипаттаманың қаттылығы, үнемділігін
істей алады
5. Электр жетектерінің электр және Электр механикалық параметрлері есебін жүргізу; 
6.Қозғалтқыштардың механикалық және электр механикалық сипаттамасын жасау; 
7. Жұмыс машиналары түрлеріне электр қозғалтқышты таңдау және қуаттылығын есептеу; 
8. Тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқышымен электр жетегінің және қосу сызбалары жинауды 
9. Жетектерінің электр және Электр механигіалық параметрлері есебін жүргізеді. 
10. Қозғалтқыштардың механикалық және электр механикалық сипаттамасын жасайды

Оқытудың нәтижесі: 3) Өндірістік күштік және жарықтану электр қондырғыларырының электр монтаждау жұмыстарын жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Күштік және жарықтану жабдығын монтаждау және демонтажадау, жинаудың технологиялық үрдістері; 
2. Электр монтаждау жұмыстары өндірісіне материал, аспап, құрылғы мен тетіктердің атауы, таңбалануы, қасиеттері; 
3. Электрмонтаждау жұмыстарын орындау қауіпсіздік талаптары.
істей алады
4. Сызу, сызба, эскиздер бойынша жұмысты орындау.
5. Жұмыс өндірісі, жұмыс сызулары, нормативтік құжаттар талаптары жобаларына сәйкес күштік және жарықтану жабдығы, электрсым, кабелді және ауа желілері монтаждау және демонтаждауын орындау;
6. Монтажды және принципшіл сызбаны таңбалауды тексеруді орындау.
7. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
8. Электр монтаждау жұмыстарын орындау үшін материал және жабдықтарды жинақтау.
9. Нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес күштік және жарықтану жабдықты монтаждау және демонтаждау

КҚ 6. Өнеркәсіптік ұйымның күш және жарытандыру жабдықтарын жөндеуді орындау

КМ 06. Күш және жарықтандыру жабдықтарды жөндеу

Бұл модуль тестілеу барысында электр тізбектерінің және электр өлшеу дұрыс өлшеу орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Аталған модульді оқыған кезде білім алушылар өлшеу аспаптары, құралдар, техника және өлшеу әдістерін дамуының негізгі кезеңдері мен болашағы;
метрология негіздері;
өлшеу жолдары және өлшеу әдістері;
өлшеу және аспаптар қателіктері;
тікелей бағалау құралдарының жалпы ұйымдастырылуы;
құрылғы, өлшеу ток және кернеу трансформаторларын пайдалану және тағайындау;
электр әдістермен электрлік емес құндылықтарды параметрлік түрлендіргіштер;
құрылғы жұмыс принциптері, операциялық база мен жүйелердің әр түрлі аспапты қолдану түрлері мен аясы бойынша білімдерді меңгереді.
Білім алушылардың кернеу, қуат, электр энергиясы, электр фактор, жиілігінің ағымдағы әдістері мен өлшеу әдістері;
төзімділік, индуктивтілік және сыйымдылық өлшеу әдістері мен тәсілдері.
оқшаулау кедергісін және жерге өлшеуге арналған техникасы мен әдістері;
жолдары мен әуелік және кабельдік желілер өлшеу әдістері;
жолдары мен электр әдістермен электрлік емес айнымалылар өлшеу әдістері бойынша маңызды мәліметтерді алады.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өлшенетін шаманы анықтайтын өлшеуіш аспабын таңдау.

Электр өлшемдер
Кәсіпорынның электржабдықтары
Электр жетектер негіздері
Электр жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіби қызметіне әдістері мен өлшеу әдістерін меңгереді.
2. Әртүрлі жүйе мен түрлі құрылғыларды өлшеу принципін меңгереді.
3. Өлшеуші аспап пен өлшеудің қателігін біледі.
4. Белгілі бір кәсіби міндеттерді орындау үшін әр түрлі жүйелер мен түрлері аспаптары таңдай біледі.
5. Электр өлшеу саласында терминологияны қолдана біледі.
6.Түрлі құралдарын межелі және пайдалану бойынша біліктілігін өлшеу әдістерін пайдалану, қазіргі заманғы ақпараттық кеңістікте бағдар таба алады.
7. Техникалық нормативтік және анықтамалық пайдалану керектігін жақсы біледі.
8. Өлшеу құралдарын калибрлеуді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр шаманы өлшеуді орындау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Негізгі параметрлері мен сипаттамалары электр тізбектерінің, негізгі электрлік шамаларды, электрлік және магниттік өрістердің сипаттамаларын өлшеу жүргізуге қабілеті болады
2. Шаралар ток, кернеу, қуат, электр қуаты, қуат коэффициенті, жиілік, түрлі электр тізбектері мен құрылғылаын өлшейді
3. Шағын, орта, ірі төзімділік, оқшаулау кедергісін және жер түрлі жолдары мен әдістерімен өлшейді
4. Шаралар индуктивтілік, өзара индуктивтілік және сыйымдылықты өлшейді

Оқытудың нәтижесі: 3) Жоғарывольтты электр жабдығын таңдау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Қысқа тұйықталу түрлері, қысқа тұйықталу физикалық маңызы.
2. Жүктеме коэффициенті бойынша жүктік трансформаторларды таңдау.
3. Құрылғысы біржақты қызмет көрсетудің жинақтық тарату жиынтығының қондырғысы), ішкі қондырғының жинақтық тарату жиынтығының құрылғысы, сыртқы қондырғының жинақтық тарату жиынтығының құрылымы ашық және жабық тарату құрылғыларының құрылымы. Жерлендіруші құрылымның тағайындалуы.
істей алады 
1. Электр жүктемелерінің картограммалары бойынша металлургия кәсіпорындарын ішкі электрмен жабдықтау сызбаларын таңдау.
2. Категория талаптары және мүмкін болатын қайта жүктеуге қарамай күштік трансформаторды таңдау.
3. Жерлендіруші құрылымның есебін жүргізу және оларды орындау.
4. Шағын станцияларда трансформаторлар саны мен қуатына таңдау жүргізу.
орындайды
1. Есептеу электрпараметрлері бойынша жоғары вольтты электр жабдығы электр желілері, шағын станциялары мен тарату пункттерін таңдау.
2. Шағын станцияларда трансформаторлар саны мен қуатын таңдау.

Оқытудың нәтижесі: 4) Қарап-тексеру үрдісі және жөндеуге дайындық кезеңінде электр жабдығы ақаулары мен кемшіліктерін анықтау және жою

Бағалау өлшемшарттары

1. Өнеркәсіп кәсіпорындары электр жабдығын жөндеуге талаптар.
2. Жөндеу жұмыстарының технологиясы, электр жабдығының конструктивтік ерекшеліктері.
3. Электр жабдығының негізгі ақаулары және кемшіліктерінің түрлері.
4. Ақау ведомосін жасау ережесі.
5. Жұмыстың жеке түрлері өндірісі кезінде қауіпсіздік шаралары.
істей алады
6. Жөндеу үрдісінде қолданылатын материалдардың жарамдылығын анықтау.
7. Электр жабдығын техникалық қараптексеру уақытында кемшіліктерді анықтау әдістемесі және ретін сақтайды.
8. Электр жабдығын жөндеуге желілік кестелерді оқиды.
9. Ақау ведомостарын жасайды.
10. Электр жабдығын техникалық қараптексеру өндіріс кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау бойынша білімді қолданады.
11. Жұмыс орнын ұйымдастыруды
орындайды
12. Электр жабдығына техникалық қарап-тексеру жүргізеді.
13. Жөндеу жұмыстары және жөндеуаралық үрдісінде кемшіліктерді анықтайды және жояды.
14. Ақау ведомостарын жасайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Өндірістік күштік және жарық электрқондырғыларына жөндеу жұмыстарын жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр сызбаларында шартты белгілерді.
2. Күштік және жарық жабдығын жөндеудің технологиялық үрдістері.
3. Күштік және жарық жабдығын жөндеуге материал, бұйым, аспап, құрылғы мен тетіктердің атауы, белгіленуі, қасиеттерін.
4. Жөндеу жұмыстарын орындау қауіпсіздігінің талаптары.
істей алады
5. Электр сызбаларын оқу.
6. Жұмыс өндірісі жобасы, жұмыс сызулары, нормативтік құжатттарға сәйкес күштік және жарық жабдығын жөндеу орындау.
7. Жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау бойынша білімді қолдану.
8. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
9. Жұмыс өндірісі жобасы, жұмыс сызулары, нормативтік құжаттарға сәйкес күштік және жарық жабдығын жөндеуді орындайды

КҚ 7. Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі) біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 7. Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі) біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

Бұл модуль білім алушылардың "091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекшіэлектр слесарі (слесарі)" біліктілік деңгейін арттыру үшін кәсіптік қызметтің негізгі түрлері бойынша КМ.04 – КМ 06 модулдері шеңберінде практикалық кәсіптік біліктерін игеруге керек дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Осы біліктілікті игеру мақсатында студент өндірістік (технологиялық) практика барысында негізгі слесарлық жұмыстарды орындау; өнеркәсіп ұйымдары күштік және жарық жабдықтарын монтаждау бойынша жұмысты орындау; өнеркәсіп ұйымдары жабдығына жөндеу орындау бойынша практикалық дағдыларды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Негізгі слесарлық және слесарьжинау жұмыстарын орындау..

Кәсіптік практика- жұмысшы біліктілігін алуға практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жинау үрдісінде түрлі күрделілігі деталдар мен тораптарды слесарлық өңдеу орындау.
2. Слесарь және слесарьлық жинау жұмыстатын орындағанда құралдар және бақылауөлшеу аспаптарын пайдалану.
3. Жинау және жөндеуге құралдар дайындау бойынша жұмыстар жүргізу.
4. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру.
орындайды
5. Өндірістік құрылым жағдайында слесарь және слесарьлық жинау жұмыстарын.
дағдылар алады 
6. Өндірістік құрылым жағдайында слесарь және слесарьжинау жұмыстарын орындау.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өнеркәсіп ұйымдары күштік және жарық жабдығын монтаждау жұмыстарын орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Электржабдығына таңдау жүргізу.
2. Жұмыс машиналарының түрлеріне электр қозғалтқышты таңдау.
3. Өндірістік күштік және жарық электр қондырғыларын электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу.
4. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру.
орындайды
5. Өнеркәсіп ұйымдары күштік және жарық жабдығын по монтаждау жұмыстары.
дағдылар алады 
6. Өнеркәсіп ұйымдары күштік және жарық жабдығын по монтаждау жұмыстарын орындау


Оқытудың нәтижесі: 3) Өнеркәсіп ұйымдары жабдығын жөндеуді орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жоғары вольтты электр жадығына таңдау жүргізу.
2. Қарап тексеру барысы және жөндеуге дайындық кезеңінде электр жабдығы ақаулары мен кемшіліктерін анықтау және жою.
3. Өндірістік күштік және жарық электр қондырғыларына жөндеу жұмыстарын жүргізу.
4. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру.
орындайды
5. Жұмыс өндірісі, жұмыс сызбалары, нормативтік құжат талаптарына сәйкес күштік және жарық электржабдығына жөндеуді орындайды.
дағдылар алады 
6.Өндірістік құрылым жағдайында жабдықты жөндеу жұмыстарын орындау.


"091103 2 Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері" біліктілігі

КҚ 8. Практикалық қызметке қабілетті болу: үлгі электрондық аппаратураның қарапайым сызбасын түсінеді және оқиды, электрондық құралдардың түрін таңдау, электрондық құрылғыларды пайдалану

КМ 08. Кәсіпті қызмет саласында электрондық құрылғыларды пайдалану

Аталған модуль жартылай өткізгіш аспап, ұқсас және сандық электр қондырғы жұмысының физикалық негізі мен құрылымын, электрондық сызба мен оның электржабдықпен байланысын түсінуге қажетті білік пен дағдыны алуға мүмкіндік береді.
Осы модульді оқыған кезде түрлі жартылай өткізгіш сайман құрылысы, әрекет ету қағидаты, техникалық негізгі көрсеткіштері, маркалануы, шартты белгілері және қолдану аясын; қоректену көзі, өзгерту қондырғысы, күшейткіш, электрондық генератор мен импульстік қондырғы сызбасын құру қағидаты; электрондық техниканың даму болашағы бойынша білімдерді игереді.
Мына дағдыларға қол жеткізу мақсатында білім алушылар типтік электрондық аппаратураның қарапайым сызбасын түсінуді және оқуды,
қолдану ерекшелігіне қарай электрондық сайман типін таңдауды және электрондық қондырғыны пайдалануды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Типтік электрондық аппаратура қарапайым сызбасын түсіну және оқи алу.

Өнеркәсіптік электрника негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жартылай өткізгіш түрлі аспап құрылғы, әрекет ету қағидаты, негізгі техникалық көрсеткіші, маркасы, шартты белгісін жәіне қолдану аясын біледі.
2. Қоректену аспабы мен өзгерткіш құрылғы, түзеткіштердің типтік сызбасындағы құрылыс ерекшелігі мен жұмыс жасау қағидаты ерекшеліктерін сараптайды. 
3. Түзеткіштерге есептеу жүргізеді.
4. Түзету сызбаларын жинайды және зерттейді.
5. Төмен жиілікті күшейту каскады, қуатты күшейткіш, көпкаскадты күшейткіш, тұрақты тоқты күшейткіш, операциялық күшейткіш, генератор мен импульстік құрылғы күшейту каскадын сипаттайды; олардың әрекет ету қағидатын түсіндіреді; төмен жиілік күшейткіш көрсеткіштерін анықтайды.
6. Типтік электрондық аппаратура сызбасын оқи алады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қолданыс ерекшелігіне қарай электрондық аспаптың типін таңдау әрі пайдалану.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Генераторлардың және импульсті құрылғылардың, қорек көзінің, қалыптастырғыш құрылғылардың үлгі сызбасын сипаттайды.
2. Негізгі цифрлық құрылғылар жұмысының қағидаттарын түсінеді.
3. Электрондық техниканы дамыту перспективаларын айқындайды.
4. Оларды қолдану ерекшелігіне қарай электрондық құрылғылардың түрлерін таңдайды.
5. Электржабдықтарды басқару үшін электрондық құрылғыларды таңдауды орындайды.
6. Электрондық құрылғыларды пайдалануды орындайды.


КҚ 9. Цехтық электр және электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 09. Цехтық электр және электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

Бұл модуль электр және электр механикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді орындауға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы технологиялық тетіктердің электр жабдығы және металлургия кәсіпорындарының құрылымы. 
технологилялық тетіктер мен қондырғыларды басқару сызбалары.
күштік электр жабдығы, іске қосу және қорғау аппаратураларын таңдау және есебінің әдістемесі.
электр жарықтану жүйесі.
электр жарықтану жүйесін нүктелік әдіспен таңдау және есептеу әдістемесі.
электр жарықтану жүйесін жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісімен таңдау және есептеу әдістемесі.
күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына салу тәсілдері және сым маркасын таңдау әдістемесі. 
электр термиялық қондырғылар құрылымы, жұмыс қағидаты. 
көтерукөлік тетіктері электр жабдығы құрылымы, жұмыс қағидаты. 
үздіксіз көлік тетігі электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты. 
компрессор, желдеткіш, насостар электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты. 
металлургиялық зауыттар электр жабдығының жұмыс режімі және жағдайы. 
металлургия кәсіпорындары цех жабдықтарын автоматтандыру және басқару сызбасы, 
жарылысқа қауіпті өрт жайларында электр жабдығын қауіпсіз пайдалану ережесі бойынша білім мен дағдыларды меңгереді.
Модульді оқыған кезде білім алушылар жұмыс машиналарының түрлеріне электрқозғалтқышты таңдау және қуаты есебін жүргізу, 
жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру. 
техникалық параметрлері тбойынша жарықтану жүйесін таңдау. 
техникалық және анықтамалық әдебиетті пайдалану, 
электр жарықтану жүйесін нүктелік әдіспен таңдау және есептеу жүргізу, 
электр жарықтану жүйесін жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісімен таңдау және есептеу әдістемесі, 
күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына салу тәсілдері және сым маркасын таңдау әдістемесі. 
сымды цехтың топтық қалқаншасына салуды жүргізу, 
электр және электр механикалық жабдыққа басқару сызбасын таңдау, 
электр және Электр механикалық жабдыққа басқару сызбасын жасау және оқу, операциялық күшейткіштер (ОК) сызбасын жасау және оқу, күшейткіш каскады параметрлерінің алгоритмі бойынша есептеу, 
негізгі және қосалқы электр жетектердің сызбасын жасау және оқу, 
жарылысықа қауіпті өрт жайларында электр жабдығын қауіпсіз пайдалану ережесіне сәйкес жұмыс жүргізу, 
жұмыс орнын ұйымдастыру бойынша
білім мен дағдыларды үйретеді. 
Бұл модуль электр және электр механикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді орындауға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы технологиялық тетіктердің электр жабдығы және металлургия кәсіпорындарының құрылымы, 
технологилялық тетіктер мен қондырғыларды басқару сызбалары.
күштік электр жабдығы, іске қосу және қорғау аппаратураларын таңдау және есебінің әдістемесі,
электр жарықтану жүйесі,
электр жарықтану жүйесін нүктелік әдіспен таңдау және есептеу әдістемесі,
электр жарықтану жүйесін жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісімен таңдау және есептеу әдістемесі,
күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына салу тәсілдері және сым маркасын таңдау әдістемесі, 
электр термиялық қондырғылар құрылымы, жұмыс қағидаты, 
көтерукөлік тетіктері электр жабдығы құрылымы, жұмыс қағидаты. 
үздіксіз көлік тетігі электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты, 
компрессор, желдеткіш, насостар, электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты, 
металлургиялық зауыттар электр жабдығының жұмыс режімі және жағдайы, 
металлургия кәсіпорындары цех жабдықтарын автоматтандыру және басқару сызбасы, 
жарылысқа қауіпті өрт жайларында электр жабдығын қауіпсіз пайдалану ережесі бойынша білімдерді меңгереді.
Модульді оқыған кезде білім алушылар жұмыс машиналарының түрлеріне электрқозғалтқышты таңдау және қуаты есебін жүргізуді, 
жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруды, 
техникалық параметрлері тбойынша жарықтану жүйесін таңдауды, 
техникалық және анықтамалық әдебиетті пайдалануды, 
электр жарықтану жүйесін нүктелік әдіспен таңдау және есептеу жүргізуді, 
электр жарықтану жүйесін жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісімен таңдау және есептеу әдістемесін, 
күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына салу тәсілдері және сым маркасын таңдау әдістемесін, 
сымды цехтың топтық қалқаншасына салуды жүргізу 
электр және электр механикалық жабдыққа басқару сызбасын таңдауды, 
электр және электр механикалық жабдыққа басқару сызбасын жасау және оқуды, операциялық күшейткіштер (ОК) сызбасын жасауды және оқуды, күшейткіш каскады параметрлерінің алгоритмі бойынша есептеуді, 
негізгі және қосалқы электр жетектердің сызбасын жасауды және оқуды, 
жарылысықа қауіпті өрт жайларында электр жабдығын қауіпсіз пайдалану ережесіне сәйкес жұмыс жүргізуді, 
жұмыс орнын ұйымдастыруды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жұмыс машиналырының түрлеріне электр жетектері электр және Электр механигіалық параметрлері есебін жүргізу.

Кәсіпорынның электржабдықтар
Кәсіпорынның электржарақтау
Электрқұрылғыларға қызмет көрсету және жөндеу
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Металлургия кәсіпорындары қондырғылары мен технологиялық тетіктер электр жабдығы.
2. Технологиялық тетіктер мен қондырғыларды басқару сызбалары.
3. Күштік электр жабдығы, іске қосы және қорғау аппаратураларын таңдау және есептеу әдістемесі.
істей алады
1. Жұмыс машиналарының түрлеріне электрқозғалтқышты таңдау және қуаты есебін жүргізу. 
2. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру.
орындайды
1. Жұмыс машиналарының түрлеріне электр жетек электр және электр механикалық параметрлер есебін жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына қосу және сымдарды таңдау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электржарықтану жүйесін сипаттайды.
2. Электр жарықтану жүйесін нүктелік әдіспен таңдау және есептеу әдістемесн біледіі. 
3. Электр жарықтану жүйесін жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісімен таңдау және есептеу әдістемесін біледі. 
4. Күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына салу тәсілдері және сым маркасын таңдау әдістемесі.
істей алады
5. Жарықтану жүйесін техникалық параметрлері бойынша таңдау.
6.Техникалық және анықтамалық әддебиетті пайдалану.
7.Электр жарықтану жүйесін нүктелік әдісін таңдау және есептеу.
8. Электр жарықтану жүйесін жарық ағыны коэффициентін пайдалану әдісімен таңдау және есептеу. 
9. Күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына салу тәсілдері және сым маркасын таңдау әдістемесі. 
10. Сымды цехтың топтық қалқаншасына салуды жүргізу .
11. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
12. Күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншасына қосуға сым маркасын таңдауды орындайды.
13. Сымды цехтың топтық қалқаншасына салу.

Оқытудың нәтижесі: 3) Металлургия кәсіпорындары цехтарын электр және электр механикалық жабдығын тексеру және баптау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Электртермиялық қондырғылардың құрылымы, жұмыс қағидаты.
2. Көтеру-көлік тетіктері электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты.
3. Үздіксіз көлік тетіктері электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты.
4. Компрессор, желдеткіш, насостар электр жабдығының құрылымы, жұмыс қағидаты.
5. Металлургиялық зауыттар электр жабдығының жұмыс режімі және шарты.
6. Металлургия кәсіпорындары цехтарын автоматтандыру және басқару сызбалары.
7. Жарылыс және өртке қауіпті жайларды электр жабдығын қауіпсіз пайдалану ережесі.
істей алады
8. Электр және электр механикалық жабдыққа басқару сызбаларын таңдау.
9. Электр және электр механикалық жабдыққа басқару сызбаларын жасау және оқу.
10. Жарылысқа қауіпті өрт жайларында электр жабдығын қауіпсіз пайдалану ережесіне сәйкес жұмыс жүргізу. 
11. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
12. Металлургия кәсіпорындары цехтары электр және электр механикалық жабдықты жалпы тексеру және баптауды орындайды.


КҚ 10. Электр жабдықты тексеру әрі баптауды орындау

КМ 10
Электржабдықты тексеру әрі баптау

Бұл модуль электр жабдығын тексеру және баптауға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы баптау жұмыстарының түрі мен тағайындалуы, 
жоспарлы ескерту, баптау жұмыстарының іске қосу баптау жұмыстары,
жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда баптау жұмыстарын ұйымдастыру, 
электр жабдығы ақауларын анықтау әдістері, 
механикалық бөлік, магнит сымдары, контактілік қосылулар, оқшаулау, біріктіру сызбаларында ақауларды анықтау әдістері.
өлшеу аспаптарының жалпы жіктелуі. 
аспаптарды электр тізбегіне қосу сызбалары,
өлшеу аспаптарының жалпы жіктелуі, 
аспаптарды электр тізбегіне қосу сызбалары. 
аспаптарға техникалық қызмет көрсетуге құжаттама, 
аспаптарды пайдалану және тексеру жүйесі.
өлшеу аспаптарына техникалық қызмет көрсетудің жалпы ережесі, 
ауыспалы және түзетілген токтың жоғарыланған кернеуін оқшаулап сынау әдістері, 
екінші коммутация аппараттары мен тізбектерін оқшаулауды тексері әдістері. 
электр қозғалтқыштары мен одвигателей и трансформаторларды орау полярлығын анықтау әдістері,
сынау жүргізу реті. 
сынау нәтижелері құжаттамасын толтыру ережесі және нұсқаулығы, 
машинаны сынау және сынама қосу кезінде қауіпсіздік техникасы ережесі. 
жырағыш және енгізуді ажыратқыш, қысқа тұйықталу және бөлгіш электр жабдықтарына сынау жүргізу әдістемесі, 
ток сымдарын тексеру және сынау әдістемесі, 
жиынтық тарату құрылғыларын тексеру және сынау әдістемесі,
кран тізбесі және олардың жұмыс режімдері,
қосу жіберу жұмыстары бойынша операциялар көлемі мен реті, жоғары вольтты сөндіргіштерді сынау және баптау әдістемесі, 
күштік кабелдерге сынау жүргізу әдістемесі бойынша білімдерді меңгереді.
Модульді оқыған кезде білім алушылар өлшеу мен сынауларды тексеру нәтижелері, электр жабдық жағдайын бағалау. 
тексеру және сынау есептері, хаттамаларына ресімдеу жүргізу, 
электр жабдық жағдайын бағалау нәтижелеріне хаттама жүргізу, 
электр өлшеулер көрсеткіштерін алу, 
электр қозғалтқыштың паспорттық мәліметтері номиналды параметрі сәйкетігін анықтау, 
диэлектрлік жоғалу бұрышы абсорбциясы және тангенсі коэффициентін анықтау, майлы трансформаторын оқшаулау сипаттамасына өлшеу жүргізу, 
электр жабдығына сынау жүргізу, 
жоғары кернеулі трансформаторды орау оқшаулауына сынау жүргізу, 
электр жабдығын сынау әдістеріне таңдауға негіздеме беру. 
электр жабдығын сынамалы қосу және сынау кезінде жүктеу режімдерін қосу және сақтау, 
электр жабдығын сынау жүргізу технологиялық құжаттаманы толтыру,
электр жабдығын сызу, электр сызбалары, техникалық жағдайларына сәйкестігіне тексеру бойынша білімдер мен дағдыларды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі 1) Арнайы өлшеуді орындау.

Электр өлшеу
Кәсіпорынның электр жабдығы
Кәсіпорынды электржарақтау
Электрқұрылғыларға қызмет көрсету және жөндеу
Өндірістік оқыту
Күш және жарықтандыру жабдығын монтаждау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өлшеу құралдарының мақсатын сипаттайды.
2. Электр өлшемдерін орындау кезінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.
3. Құрамдастырылған электр өлшеу құралдарымен жұмыс істеу әдісін қолданады.
4. Телеөлшеу қағидаттарын айқындайды.
5. Тұрақты және ауыспалы ток тізбектерінде ток пен кернеуді өлшейді,
6. Омметер, мегометрмен, амперметр әдісімен, вольтметрмен, бір және екі көпірмен қарсыласуды өлшейді.
7. Индуктивті және конденсаторлар катушкалары параметрлерін өлшейді.
8. Нақты құралдарды пайдаланады және қосу сызбаларын орындайды.
9. Кабельді және әуе желілерінде өлшеуді орындайды.
10. Әуе және кабельді желілерді зақымдану орнын айқындайды.
11. Электр әдістерінің электр емес шамаларын өлшейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қолданыстағы электржабдықтың жай-күйін бағалауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қосу-жіберу жұмыстарының түрлері тмен тағайындалуын біледі
2. Баптау жұмыстарын ұйымдастыруды біледі
3. Электр жабдығы ақауларын анықтау әдістерін біледі
4. Өлшеу аспаптарының жалпы тізбесін біледі.
5. Аспаптарды электр тізбегіне қосу сызбасын біледі
6. Өлшеу және сынауды тексеру нәтижелері бойынша электр жабдықтың жағдайына бағалау жүргізу біледі.
7. Тексеру және сынау хаттамаларын ресімдеу, есептер жүргізуді біледі.
8. Электр жабдығы жағдайын бағалау нәтижелерін ресімдеуді жүргізу біледі
9. Электр жабдығының ақауларын жөндеуді орындайды.
10. Аспаптарды электр тізбегіне қосуды орындайды 
11. Тексеру және сынау хаттамалары, есептерді ресімдейді


Оқыту нәтижесі: 3) Баптау жұмыстары өндірісі кезінде өлшеу жүргізу.


Бағалау өлшемдері:

1. Өлшеу аспаптарының жалпы тізбесін біледі.
2. Аспаптарды электр тізбегіне қосы сызбасын біледі
3. Аспаптардың техникалық қызмет көрсетуіне құжаттаманы біледі
4. Аспаптарды тексеру және пайдалану жүйесін біледі.
5. Өлшеу аспаптарына техникалық қызмет көрсету жалпы ережесін біледі
6. Электр өлшеулерін жүргізе біледі
7. Аспап көрсеткіштерін белгілеуді жүргізу біледі
8. Диэлектрлі жоғалу бұрышы абсорбция және тангенс коэффициентін анықтап майлы трансформатордың оқшаулауына өлшеу сипаттамасын жүргізеді
9. Жөндеу жұмыстары өндірісі кезінде өлшеулерді орындайды

Оқыту нәтижесі: 4) Электр жабдығын жалпы тексеру және сынауды жүргізу.

Бағалау өлшемдері:

1. Ауыспалы және түзуленген ток жоғарыланған кернеуін изоляцииялау сынау әдістерін біледі.
2. Екінші коммутация аппараттары мен тізбектерді изоляциялауды тексеру әдістерін біледі.
3. Электр қозғалтқыштар және трансформаторларды орау полярлығын анықтау әдістерін біледі.
4. Сынау жүргізу ретін біледі.
5. Сынау нәтижесі құжаттарын толтыру ережесі және нұсқаулығын біледі.
6. Машинаны сынауға жіберу және сынау кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін біледі.
7. Электр жабдығына сынау жүргізуді біледі.
8. Жоғарылатылған кернеу трансформаторын орау изоляциясы және сынау жүргізе біледі.
9. Электр жабдығын сынау әдістерін таңдау негіздемесін бере біледі.
10. Электр жабдығын сынау және сынама жіберу кезінде жүктеу режімдерін қосу және сақтай біледі
11. Жұмыс орнын ұйымдастыра біледі
12. Электр жабдығын жалпы тексеру және сынауды орындайды.

Оқу нәтижесі: 5) Тарату құрылғысының аппаратурасына тексеру және сынау жүргізу.

Бағалау өлшемдері:

1. Ажыратқыш, қысқатұйықтаушы және бөлгіш сынау жүргізу әдістемесін біледі.
2. Ток сымдарын тексеру және сынау әдістемесін біледі
3. Кабельдік тарату қондырғыларын тексеру және сынау әдістемесін біледі.
4. Жоғары вольтты қосқышты тексеру және сынау әдістемесін біледі.
5. Күш кабелдеріне тексеру жүргізу әдістемесін біледі.
6. Электр жабдығына сынау жүргізеді.
7. Умеет заполнять документацию біледі.
8. Электр жабдығын сызу, электр сызбалары, техникалық жағдайларына сәйкестігіне тексеру біледі.
9. Электр жабдығын техникалық сынауға құжаттаманы пайдалана біледі.
10. Бөлу құрылғылары аппаратурасын тексеру және сынауды орындайд

КҚ 11. Электржабдықты авариялар мен ақауларды жою және ескерту бойынша жұмыстарды орындау

КМ 11. Электржабдықты авариялар мен ақауларды жою және ескерту

Бұл модуль электр жабдық апаты мен бұзылуының алдын алу әрі жоюға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы релелік қорғау сызбаларында қолданылатын реле түрлерінің құрылымы және әрекетінің қағидаты; 
релелік қорғау түрлері; 
электрмен жабдықтау жүйесі жеке элементтерін қорғау сызбалары, 
электр жабдығын басқару сызбалары; 
электр жабдықтау жүйелерінде автоматтандыру құрылғылары түрлері, тағайындалуы және негізгі талаптары; 
электр жабдығы түрлерін оқшаулауды сынау нормалары, тағайындалуы және көлемі; 
сынау қондырғыларының сызбасы;
электр жабдығының тоқу түрлері мен себептері; 
электр жабдығының техникалық жағдайы, оның агрегаттары мен жүйелерін анықтауға диагностикалық жабдық және диагностикаалу ережесі; 
электр монтері техникалық қызмет көрсету және электр жабдығын жөндеу жөніндегі міндеттері; 
жұмысқа наряд беру және ресімдеу тәртібі; 
апатты жағдайларға әкелетін электр жабдығының ең сипатты ақаулары;
трансформаторлар мен электр қозғалтқыштарының негізгі кемшіліктері; 
электр қондырғыларына техникалық пайдалануды ұйымдастыру;
жұмысқа наряд беру және ресімдеу тәртібі;
технологиялық карталарды толтыру ережесі және нұсқаулық;
электр жабдығына техникалық қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік техникасының ережесі;
электр жабдығының тозу түрлері мен себептері;
нарядты жөндеуге беру және ресімдеу тәртіі;
электр жабдығына техникалық қызмет көрсетуге құжаттама.
апатты жағдайларға әкелетін электр жабдығының ең сипатты ақаулары бойынша білімдерді меңгереді.
Модульді оқыған кезде білім алушылар кернеу трансформаторлары, ток трансформаторларын екінші орауды қосу сызбаларын жинауды орындау; 
реле және релелік қорғау басқа элементтері жұмысына зерттеу жүргізу;
Жоғарывольтты қозғалтқыш, төмендеуші трансформаторды релелік қорғау сынауларын жүргізу; 
резервтік автоматтық қосу, автоматтық қайта қосу жұмыс сызбасына сынау жүргізу. 
діңдік жайтартқыш қорғау аумағы есебін жүргізу, 
жоспарлы және кезектен тыс қараптексеруді орындау; 
электр жабдығы, оның агрегаттары мен жүйесін диагностикалау әрі жұмысындағы қарапайым кемшіліктерді жою; 
технологиялық және есептеу құжаттамасын ресімдеу;
электр жабдығын сызу, электр сызбалары, техникалық жағдайына сәйкестігіне тексеру;
пайдалану жұмыстарын орындаған кезде техника қауіпсіздігі талаптарын сақтау, 
электр жабдығы техникалық қызмет ету графигін жасау;
электр қондырғылары сыззбасында қарау және қайта қосу жүргізу; 
білікті техникалық қызмет көрсету және электр жабдығы, оның агрегаттары және жүйесіне күрделі емес жөндеу; 
электр жабдығы, оның агрегаттары және жүйесіне күрделі емес жөндеу және техникалық қызмет көрсетуде қауіпсіздік техникасын сақтау; 
техникалық қызмет көрсету үрдісінде электржабдығы кемшіліктерін анықтау; 
электр жабдығы, оның агрегаттары және жүйесін сынау және ауыстыру кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау; 
техникалық құжаттама толтыру бойынша талаптарды орындау. лектр жабдықты бөлшектеу, жинау және сынау; 
жұмыс орнын ұйымдастыру бойынша білімдер мен дағдыларды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өнеркәсіптік кәсіпорынды электр жабдық жүйесіне электр автоматикасын қорғауды таңдау орындау.

Кәсіпорынды электржабдықтау
Электр құрылғыларға қызмет көрсету және жөндеу
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары

1. Реленің түрлері, релелік қорғау сызбаларында қолданылатын құрылғы мен әрекет қағидаты.
2. Релелік қорғау түрлері.
3. Электрмен жбдықтау жүйесі жеке элементтерін қорғау сызбалары.
4. Электр жабдығын басқару сызбалары.
5. Электр жабдықтау жүйелерінде автоматтандыру құрылғылары түрлері, тағайындалуы және негізгі талаптар.
6. Электр жабдығының түрлерін оқшаулауды сынау нормасы, тағайындалуы, көлемі.
7. Сынау қондырғыларырның сызбалары.
істей алады
8. Кернеу трансформаторы, ток трансформаторлары екінші орауды қосу сызбаларын жинауды орындау.
9. Реле және релелік қорғау басқа элементтері жұмысына зерттеу жүргізу.
10. Төмендетуші трансформатор, жоғарывольтты қозғалтқышты релелік қорғауға сынау жүргізу
11. Резервтік автоматтық қосу, автоматтық қайта қосу жұмысы сызбаларына сынақ жүргізу.
12. Діңгектік жайтартқышты қорғау аумағына есептеу жүргізу.
13. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
14. Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен жабдықтау желілеріне электравтоматиканы қорғауды таңдау.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр жабдықтарына жоспарлы және кезектен тыс қарап-тексерулер жүргізу..

Бағалау өлшемшарттары

1. Электр жабдығының тозу түрлері мен себептері.
2. Трансформатор және электр қозғалтқыштарының негізгі кемшіліктері; 
3. Электр жабдығы, оның агрегаттары мен жүйелері техникалық жағдайын анықтауға диагностикалық жабдық және диагностикалау ережесі.
4. Электр монтері электр жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша міндеттері.
5. Жұмысқа наряд беру және ресімдеу тәртібі.
6. Нормативті техникалық құжаттар, Мемлекеттік салалық стандарттар және пайдаланылатын электржабдықтарға техникалық жағдайлар;
істей алады
7. Жоспарлы және кезектен тыс қараптексеруді орындау.
8. Электр жабдығы, оның агрегатотары мен жүйесі диагностикасын жүргізу және жұмысындағы қарапайым кемшіліктерді жою.
9. Технологиялық және есептік құжаттаманы ресімдеу.
10. Электр жабдығын сызу, электр сызбасы, техникалық жағдайына сәйкестігіне тексеру.
11. Пайдалану жұмыстарын орындағанда қауіпсіздік техника талаптарын сақтау.
12. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
13. Электр жабдығын жоспарлы және кезектен тыс қараптексеру.
14. Электр жабдығы, оның агрегаттары мен жүйелерін диагностикалау және жұмысында қарапайым кемшіліктерін жою.
15.Технологиялық және есептік құжаттаманы ресімдеу.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электр жабдықты технологиялық карталарға сай техникалық қызмет көрсету жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1.Техникалық қызмет көрсету міндеттері.
2. Апатты жағдайларға әкелетін электр жабдығының ең сипатты ақаулары.
3. Электр қондырғыларын техникалық пайдалануды ұйымдастыру.
4. Жұмысқа наряд беру және ресімдеу тәртібі.
5. Технологиялық карталарды толтыру ережесі және нұсқаулық.
6. Электр жабдығын техникалық қызмет көрсеткен кезде қауіпсіздік техникасы ережесі.
істей алады
7. Электр жабдығына техникалық қызмет ету графигін жасау.
8. Электр қондырғылары сызбаларында қараптексеру және қайта қосуды жүргізу.
9. Білікті техникалық қызмет көрсету және электр жабдығы, оның агрегаттары және жүйелеріне күрделі емес жөндеуді орындау .
10. Техникалық қызмет көрсетуде қауіпсіздік техникасы және электр жабдығы, оның агрегаттары мен жүйесін күрделі жөндеу жүргізу.
11. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
12. Технологиялық карталарға сай электр жабдығына техникалық қызмет көрсету

Оқытудың нәтижесі: 4) Жөндеуге келмейтін электр жабдығын ауыстыру, оның кемшіліктерін анықтаған жағдайда орындау..

Бағалау өлшемшарттары:

1.Электр жабдығының тозуы түрлері және себептері.
2. Нарядқа жөндеу беру және ресімдеу тәртібі.
3. Пайдаланылатын электр жабдыққа Мемлекеттік салалық стандарттар және техникалық жағдайлар.
4. Электр жабдығын техникалық қызмет көрсетуге құжаттама.
5. Апатты жағдайларға әкелетін электр жабдығы ең сипатта ақаулары.
істей алады
6.Техникалық қызмет көрсету үрдісінде электр жабдығы кемшілігін анықтау.
7. Электр жабдығы,оның агрегаттары және жүйелерін ауыстыру және сынау кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау.
8. Техникалық құжаттаманы толтыру бойынша талаптарды орындау.
9. Электр жабдықты бөлшектеу, жинау және сынау.
орындайды
10. Жөндеуге келмейтін электр жабдығы, оны қателіктері анықтаған жағдайда ауыстыру.

КҚ 12. Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 12. Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

Бұл модуль білім алушылардың "091103 2- Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері" біліктілігі арттырылған деңгейді игеруге кәсіптік қызмет негізгі түрлері бойынша СМ.09 – СМ 11 модулдері шеңберінде практикалық кәсіптік білікті игеруге қажетті дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сиапттайды.
Осы біліктілікті игеру мақсатында студент өндірістік (технологиялық) практика барысында цехтық электр және электр механикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету; электр жабдығын тексеру және баптауды орындау; электр жабдығының ақауы мен апатты ескерту және жою жөнінде жұмысты орындау практикалық дағдыларын үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электр және электр механикалық цех жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді орындау.

Кәсіптік практика-жұмысшы біліктілігін алуға практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өндірістік жабдық жұмыс машиналарының түрлеріне электр жетектері есебін жүргізу.
2. Күштік және жарық электр жабдығын цехтың топтық қалқаншаларына қосуға жетекті таңдауды орындау.
3. Металлургия кәсіпорындары цехтарын электр және электр механикалық жабдықты тексеру және баптауды орындау.
4. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
5. Электр және электр механикалық цех жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.
дағдылар алады 
6. Цехтық электр және электр механикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді орындау.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр жабдығын тексеру және баптауды орындау..

Бағалау өлшемшарттары:

істей алады
1. Жұмыс істеп тұрған электр жабдығы жағдайын бағалау.
2. Баптау жұмыстары өндірісінде өлшеу жүргізу.
3. Электр жабдығын жалпы тексеру және сынау жүргізу.
4.Тарату құрылғылары аппаратураларын тексеру және сынау.
5. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
1. Электр жабдығын тексеру және баптау.
дағдылар алады 
1. Электр жабдығын тексеру және баптау жұмыстарын орындау.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электр жабдығының ақаулары мен апатты ескерту және жою жұмыстарын орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

істей алады.
1. Өнеркәсіптік кәсіпорын электржабдықтау желілеріне электравтоматика және қорғауға таңдау жүргізу.
2. Электр жабдығының жоспарлы және кезектен тыс қараптексеру.
3. Жөндеуге жатпайтын, оны қателігін анықтаған жағдайда электр жабдығына ауыстыру.
4. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру.
орындайды
5. Электр жабдығы кемшілігі мен апатты ескерту және жою бойынша жұмысты орындайды.
дағдылар алады 
6. Электр жабдығы кемшілігі мен апатты ескерту және жою бойынша жұмысты орындау.

"091101 3 Электр механик" біліктілігі

КҚ 13. Механикалық жүйелердің беріктігін, түрлі қозғалтқыш түрлерінің буындардың негізгі мөлшерін есептеуді білу

КМ 13. Бөлшектерді беріктілікке есептеуді орындау

Берілген модуль бөлшектердің беріктігің есептеуді орындау үшін қажетті дағдылар мен білімді алуға мүмкіндік береді.
Білім алушылар модульді зерттеу кезінде: статиканың, кинематиканың және динамиканың негізгі ұғымдарын; материалдардың кедергісінің негізгі ережелерін; машиналардың бөлшектерінің негізгі ережелерін; бөлшектер мен түйіндердің тозуы мен деформациясының түрлерін; майлау материалдарының түрлерін, түйіндер мен бөлшектерді майлау үшін қолданылатын майлардың қасиеттеріне қойылатын талаптарды, майлау материалдарын сақтау ережелерін; құрылғы, жіктелуін, беріліс әрекетінің қағидаларын; механизмдердің түрлерін, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын меңгереді;сырықты және арқалық жүйелердің реакцияларын анықтауды; жұмысты, қуатты және пайдалы әсер коэфициентін анықтауды; деформацияның әртүрлі түрлеріне қарсы беріктік есептеулерін орындауды; ажырайтын және ажыратылмайтын қосылыстардың, берілістің, мойынтіректердің және біліктердің беріктік есептеулерін орындауды; берілістер мен біліктердің жобалық есептеулерін орындау; стандартты және қалыптанған жалғастырғыштарды таңдауды орындауды үйренеді, шеберлігін арттыратын жұмыстарға қол жеткізеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жазық және кеңістік күштер жүйесінің реакцияларын анықтау.

Техникалық механика негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Статиканың негізгі ұғымдарын біледі.
2. Сырықты және арқалық жүйелердің реакцияларын анықтайды.
3. Тегіс геометриялық фигуралардың және стандартты бейіндердің ауырлық ортасын анықтау

Оқытудың нәтижесі: 2) Жұмысты, қуатты және пайдалы әсер коэфициентін анықтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кинематика мен динамиканың негізгі ұғымдарын біледі.
2. Механикалық қозғалыстың негізгі параметрлерін анықтайды.
3. Кинетостатика әдістерін және динамиканың негізгі теоремаларын қолданып инерция күшін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктік қасиетіне есептеу жүргізеді.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Материал кедергілерінің негізгі ережелерін біледі.
2. Жазық қималардың геометриялық сипаттамаларын анықтайды.
3. Деформацияның әртүрлі түрлері кезіндегі тексеру, жобалау және рұқсат берілген жүктемелердің есептеулерін орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Машина бөлшектерінің беріктік қасиетіне есептеу жүргізеді.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Машина бөлшектерінің негізгі ережелерін біледі.
2. Ажырайтын және ажыратылмайтын қосылыстардың беріктік есептеулерін орындайды.
3. Берілістер мен біліктердің жобалық есептеулерін орындайды.
4. Берілістердің, мойынтіректердің және біліктердің беріктік есептеулерін орындайды.
5. Стандартты және қалыптанты жалғастырғыштарды таңдауды орындайды.

КБ 14. Электр және электрмеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру

КМ 14. Электр және электрмеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру

Осы модуль электр және электр механикалық жабдықты пайдалануды орындау және ұйымдастыртуға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы: электр жабдығын пайдалануға жұмыс көлемі және қабылдау реті; 
электр жабдығын пайдаланудың негізгі бағыттары; 
тұтынушылар электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі; 
электр жабдығы сенімді жұмысын техникалық пайдалану және өндірістік құрылымдарды үздіксіз электр жабдықтаудың маңызы; 
пайдаланушы персонал міндеттері; 
техникалық пайдалану ережесі бұзылуды зерттеу және есебінің тәртібі; 
оперативтік басқару міндеттері; 
электр қондырғыларын пайдаланған кезде техникалық құжаттама; 
электр жетектері және жүргізуреттеу аппаратураларын қабылдау тапсыру сынау нормалары мен көлемдері; 
автоматты басқару сызбаларында бүліну орындарын анықтау әдістері; 
электр жетектерін пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы ;
электр жабдығын қабылдау тапсыру сынау нормалары;
жобалау құжаттамаға кіретін құжаттар тізбесі; 
қысқа тұйықталу токтарына динамикалық және термиялық тұрақтылығы бойынша электр жабдығын таңдау және тексеру, қысқаша тұйықталу есептерінің әдістемесі, 
электр жүктемелерінің картограммаларын жасау әдістемесі.
электр жабдығын таңдау шарты және есебінің негізгі әдістері; 
мәтіндік және графикалық құжаттарды рәсімдеу ережесі бойынша білімдерді меңгереді.
Модульді оқыған кезде білім алушылар: электр машиналары мен аппараттары, электртехникалық құрылғылар мен жүйесін пайдалану үрдісінде технологиялық жабдықты таңдау және оны пайдаланудың оңтайлы варианттарын анықтау; 
принципшіл сызбалар бойынша электрқондырғыларында коммутация жүргізу;
электр жабдығына профилактикалық қараптексеруді жоспарлау және жүргізу;
өнеркәсіптік ұйымдар электр жабдығы қауіпсіздік техникасы ережесін сақтайды;
жаңадан жөнделген электр жетегі, нөлдейтін және жерлендіруші құрылғыны пайдалану және қабылдауды жүргізу;
электр жетегін қорғау және басқару электр сызбаларын монтаждау жүргізу;
автоматтандырылған электр жетегін басқару аппаратураларында бүлінген жерін анықтау;
электр жетекті қорғау және басқару аппараттарын қосу және қосылу сызбаларын жасау;
электр жабдығы кемшіліктерін нақты талдау жүргізу.
электр және электр механикалық жабдық жұмысы тиімділігін бағалауға негіздеме беру;
электр және электр механикалық жабдықты пайдалану және қызмет көрсетуге маршруттытехнологиялық құжаттаманы толтыру;
электр жабдығы бойынша жобалау жұмыстарын (жабдық бойынша курстық) кернеудің түрлі деңгейлерінде кәсіпорынды электр жабдықтау бойынша жобалау жұмыстарын орындау (электр жабдықтау бойынша курстық);
электр жүктемелерді картограммлар жасау жүргізу.
қысқа тұйықтау токтары есебін жүргізу.кернеудің түрлі деңгейлерінде электр жабдығын таңдауды жүзеге асыру;
дербес компьютерді пайдаланып нысанға жобалау құжаттама дайындау;
қабылдаутапсыру жұмыс және пайдаланушы техникалық құжаттаманы рәсімдеу бойынша білімдер мен даңдыларды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электр және электр механигіалық жабдықты пайдалануды ұйымдастыруды орындау

Металлургия кәсіпорынның электржабдығы Металлургия кәсіпорынның электржарақтау
Электржетекті автоматты басқару
Электрқұрылғыларды пайдалану және жөндеу
Электржабдықты баптау

Бағалау өлшемшарттары:

1.Электр жабдықты пайдалануға қабылдау реті және жұмыс көлемі.
2. Электр жабдықты пайдаланудың негізгі бағыттары.
3.Тұтынушылар электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі.
4. Электр жабдығы және өндірістік құрылымдарды үздіксіз электрмен жабдықтаудың сенімді жұмысына техникалық пайдалану маңызы.
5. Пайдаланушы персоналдың міндеттері.
6.Техникалық пайдалану ережесінің бұзылуы және есебінің тәртібі.
7. Оперативтік басқару міндеттері.
8. Электр қондырғыларын пайдаланған кезде техникалық құжаттаманы
істей алады
9. Электр машиналыр мен аппараттары, электр техникалық құрылғылар мен жүйелерді пайдалану үрдісінде технологиялық жабдықты іріктеу, оны пайдаланудың оңтайлы варианттарын анықтау.
10. Қағидатты сызбалар бойынша электр қондырғыларында коммутацияны жүзеге асыру.
11. Электр жабдығын алдын ала қараптексеруді жүргізу және жоспарлау.
12. Өнеркәсіптік ұйым электр жабдығы қауіпсіздік техникасы ережесін сақтайды.
13. Жөндеуге жатпайтын электр жабдығын ауыстыру бойынша шешім қабылдау.
14. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
15. Электр және электр механикалық жабдықты пайдалану жөнінде ұйымдастырушылық ісшараларды жүзеге асырады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр және электр механикалық жабдықты пайдалану кезінде электржетекті автоматты басқаруды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр аспаптары мен жіберу реттеу аппаратураларының нормасы мен көлемдері.
2. Электр қозғалтқыштарының негізгі кемшіліктері.
3. Автоматты басқару сызбаларында бүлінген жерді анықтау әдістері.
4. Электр жетектерін пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасы.
істей алады
5. Жаңа жөнделген электр жетегі, нөлдеуші және жерлендіруші құрылымды пайдалануға қабылдау жүргізу.
6. Электр жетегін қорғау және басқару электр сызбасына монтаждау жүргізу.
7. Автоматтандырылған электр жетегін басқару аппаратурасында бүлінген жерді анықтау.
8. Басқару аппараттарын қосу және электр жетекті қорғау әрі қосылу сызбаларын жасау.
9. Электр жабдығы кемшіліктерін нақты талдау жүргізу.
10. Электр және электр механикалық жабдық жұмысы тиімділігін бағалауға негіздеме беру.
11. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
12. Электр және электр механикалық жабдықты пайдаланған кезде электр жетегін автоматты басқаруды жүзеге асырады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электр және электрмеханикалық жабдықты пайдалану бойынша техникалық құжаттаманы қалыптастыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Электр жабдығы қабылдаутапсыру сынаулары нормалары.
2. Жобалау құжаттамасына кіретін құжаттар тізбесі.
3. Қысқа тұйықталу есептерінің әдістемесі, қысқа тұйықталу токтарына динамикалық және термиялық тұрақтылық бойынша электр жабдығын таңдау және тексеру
4. Электр жүктемелері картограммаларын жасау әдістемесі.
5. Электр жабдығы таңдауының жағдайы және есептеудің негізгі әдістері.
6. Мәтіндік және графикалық құжаттарды ресімдеу ережесі
істей алады
7. Электр және электр механикалық жабдықты пайдалану және қызмет көрсетуге маршруттық технологиялық құжаттаманы толтыру.
8. Кернеудің түрлі деңгейлерінде кәсіпорынды электржабдықтау жобалау жұмыстарын орындау (электржабдықтау бойынша курстық).
9. Электр жабдығы бойынша жобалау жұмыстарын орыныдау (жабдық бойынша курстық).
10. Электр жүктемелер картограммаларын жасау жүргізу.
11. Қысқа тұйықталу токтары есебін жүргізу.
12. Кернеудің түрлі деңгейлерінде электр жабдығын таңдауды жүргізу.
13.Дербес компьютерді пайдаланып нысанға жобалау құжаттамасын дайындау.
14. Қабылдау тапсыру жұмыс және техникалық құжаттаманы ресімдеу.
15. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
16. Электр және электр механикалық жабдықты пайдалану бойынша техникалық құжаттаманы қалыптастыруды орындайды.

КҚ 15. Электрлік және электромеханикалық жабдықтардың техникалық пайдалану, қызмет көрсету әрі жөндеу өндірістік бөлімшелер қызме
тін ұйымдастыру

КМ 15. Өндірістік бөлімше қызметін ұйымдастыру

Бұл модуль өндірістік құрылым қызметін ұйымдастыруға қажетті білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушы өнеркәсіптік кәсіпорын құрылымы және жұмыс істеуі; 
еңбек ұжымы және құрылымдық бөлімшелерді басқару әдістері ; 
бригада мүшелері жұмысын ынталандыру тәсілдері; 
кәсіпорынды басқару негіздері; 
техникалық нормалау негіздері. 
энергетика және өнеркәсіп кәсіпорындарында еңбекке ақы төлеу және ұйымдастыру негіздері; 
оперативтік басқару міндеттері;
белгіленген жабдықты жөндеу күрделілігі және жөндеу жұмыстарының еңбексыйымдылығы нормалары; 
кәсіпорын электр шаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қорын есептеу әдістемесі; 
кәсіпорынның электр шаруашылығына қызмет крсету бойынша жылдық пайдалану шығындары жылдық смета есебінің әдістемесі; 
кәсіпорынның электр шаруашылығы жабдығының тозуына аудару есебінің әдістемесі; тұтынылған электроэнергия 1 кВт/ч зауытішілік (цехтық) өзіндік құны есебінің әдістемесі; 
еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жүргізу түрлері мен ережесі; 
мүмкін болатын қауіпті және зиянды факторлар және қоорғану құралдары; 
кәсіпорында еңбекті қорғау құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері; 
өрт және жарылыстың негізгі себептері және ескерту шаралары; 
ұйым аумағында және өндірістік жайларда қауіпсіздіктің жалпы талаптары; 
қауіпті өндірістік нысандарда қауіпсіз пайдалану бойынша шаралар жүйесі; 
қондырғы мен аппараттарды қауіпсіз пайдалану ережесі; 
электрқондырғыларында жұмыстың қауіпсіз өндірісін арттыру құралдары мен әдістері; 
алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәсілдері бойынша білімдерді меңгереді. 
Модульді оқыған кезде білім алушылар еңбек бойынша жоспар жасау; 
жұмыс уақытының балансын жасау;
белгіленген жабдық және жөндеу жұмыстарының еңбексыйымдылығы суммарлық жөндеу күрделігіне есеп жүргізу; 
кәсіпорынның электр шаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қорының есебін жүргізу;
кәсіпорынның электр шаруашылығына қызмет көрсету бойынша жылдық пайдалану шығыны жоспарлы сметасы есебін жүргізу; 
кәсіпорынның электр шаруашылығы жабдығының тозуына аудару есебін жүргізу; 
электр жүктемелерін жоспарлау жүргізу;
тұтынылған электроэнергия 1 кВт/с зауытішілік (цехтық) өзіндік құны есебін жүргізу; 
өндірістік нысанда қауіпсіздік техникасы жағдайын бағалау; 
жеке және топтық қорғану құралдарын пайдалану; 
ұйым аумағында және өндірістік жайларда еңбектің қауіпсіз тәсілдерін қолдану; 
экобиоқорғану және өртке қарсы техниканы пайдалану;
кәсіптік қызмет саласында жарақатқақауіпті және зиянды факторларды анықтау және талдау жүргізу; 
алғашқы медициналық көмеккөрсету кезінде реанимациялық ісшараларды орындау; 
еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережесін сақтау; 
өндірістік нысанда қауіпсіздік техникасы жағдайын бағалау; 
жеке және топтық қорғану құралдарын пайдалану; 
ұйым аумағында және өндірістік жайларда еңбектің қауіпсіз тәсілдерін қолдану; 
экобиоқорғану және өртке қарсы техниканы пайдалану;
кәсіптік қызмет саласында жарақатқа қауіпті және зиянды факторларды анықтау және талдау жүргізу бойынша білімдер мен дағдыларды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өндірістік құрылым персоналы жұмысын басқару және жоспарлауды орындау.

Сала экономикасы
Еңбекті қорғау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өнеркәсіп кәсіпорнының құрылымы мен қызмет етеді.
2. Еңбек ұжымы және құрылымдық бөлімшелерді басқару әдістері.
3. Бригада мүшелерінің жұмысын ынталандыру тәсілдерді біледі.
4. Кәсіпорынды басқару негіздері.
5. Техникалық нормалау негіздері.
6. Өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындарында еңбекке ақы төлеу және ұйымдастыру негіздерін біледі.
7. Оперативтік басқару міндеттері.
істей алады
8. Өнеркәсіп ұйымы өзіндік құнының калькуляциясы есебін жүргізеді.
9. Өндірістік участок, өндіріс рентабелдігі және таза пайда есебін жүргізеді.
10. Өндірістік участокта қарамағындағыларды басқарады.
11. Жұмыс күні мен хронометраж суреттері мәліметтері, жұмыс уақытының индексациясын өңдеу жүргізеді.
12. Жұмыс уақытын пайдалану есебін жүргізеді.
13. Өндірістік құрылым мүлкіне түгендеу жүргізу және ұйымдастырады.
14. Пайдалану және жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттаманы ресімдеу.
15. Жұмыс орнын ұйымдастыруды.
орындайды

Оқытудың нәтижесі: 2) Техникалық-экономикалық негіздемелдер және жұмыс жобаларының сметалық құжаттама жасауға экономикалық есептерін орындау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Еңбек бойынша жоспар жасау әдістемесі.
2. Белгіленген жабдық және жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығы жөндеу күрделілігінің нормалары.
3. Кәсіпорын электршаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қоры есебінің әдістемесі.
4. Кәсіпорын электршаруашылығына қызмет көрсету бойынша жылдық пайдалану шығыны жоспарлы сметасы есебінің әдістемесі.
5. Кәсіпорын электршаруашылығы жабдығының тозуына аудару есебінің әдістемесі.
6. Тұтынылатын электроэнергия 1 кВт?с зауытішілік (цехтық) өзіндік құныны есептеу әдістемесі.
істей алады
7. Еңбек бойынша жоспар жасау. 
8. Жұмыс уақытының балансын жасау.
9. Белгіленген жабдық және жөндеу жұмыстарының еңбексыйымдылығы суммарлық жөндеу күрделігіне есеп жүргізу. 
10. Кәсіпорынның электр шаруашылығын жөндеу және қызмет көрсетуге еңбекақы жоспарлы қорының есебін жүргізу.
11. Кәсіпорынның электр шаруашылығына қызмет көрсету бойынша жылдық пайдалану шығыны жоспарлы сметасы есебін жүргізу. 
12. Жұмыс жобасы сметалық құжаттамасы және техникалық-экономикалық негіздемелер жасау үшін экономикалық есептерді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электр қондырғыларында жұмыс өндірісі қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыруды жүргізу..

Бағалау өлшемшарттары

1. Еңбекті қорғау жөнінде нұсқаулық түрлері және жүргізу ережесі
2. Мүмкін болатын қауіпті және зиянды факторлар әрі қорғану құралдары.
3. Кәсіпорында еңбекті қорғау құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері.
4. Өрт және жарылыстың негізгі себептері және ескерту шаралары.
5. Ұйым аумағында және өндірістік жайларда қауіпсіздік жалпы талаптар.
6. Қауіпті өндірістік нысандарда қауіпсіз пайдалану бойынша шаралар жүйесі.
7. Қондырғы мен аппараттарды қауіпсіз пайдалану ережесі.
8. Электрқондырғыларында жұмыс өндірісі қауіпсіздігін арттыру құралдары мен әдістері.
9. Алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәсілдерін біледі
10. Еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережесін сақтайды.

КҚ 16. "091103 3 – электрмеханик" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 16. "091103 3 – электрмеханик" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

Бұл модуль білім алушы "091101 3 Электр механигі" біліктілігін игеруге кәсіптік қызмет негізгі түрлері бойынша КМ 14 – КМ 15 модулдері шеңберінде практикалық кәсіптік білікті игеруге қажетті дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сиапттайды.
Осы біліктілікті игеру мақсатында студент өндірістік (технологиялық) практика барысында электр және электр механикалық жабдықты пайдалануды ұйымдастыру, электр және электр механикалық жабдықты пайдаланған кезде электржетекті автоматты басқаруды жүргізу, электрқондырғыларында жұмыс өндірісі қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыру бойынша практикалық дағдыларды орындайды.
 

Оқытудың нәтижесі: 1) Электр және электр механикалық жабдықты пайдалануды ұйымдастыру орындау.

Кәсіптік практика- өндірістік-технологиялық практика
 

Бағалау өлшемшарттары

1. Электр және электрмеханикалық жабдықты пайдалану үрдісінде технологиялық жабдықты іріктеу.
2. Электр және электрмеханикалық жабдықты пайдалану бойынша техникалық құжаттама жасау.
3. Қағидалы сызбалар бойынша электрқондырғыларында коммутация жүргізу.
4. Өнеркәсіптік кәсіпорын жөнделген электр жабдығын пайдалану және қабылдау жұмыстарын ұйымдастыру.
5. Өнеркәсіп ұйымдары электр және электрмеханикалық жабдық пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау.
6. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
7. Электр және электр механикалық жабдықты пайдалану бойынша ұйымдастырушылық ісшараларды жүзеге асырады.
дағдылар алады 
8. Электр және электр механикалық жабдықты пайдалануды ұйымдастыру жұмысын орындау.

Оқытудың нәтижесі: 2) Электр және электр механикалық жабдықты пайдаланған кезде электр жетегін автоматты басқаруды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

істей алады
1. Жаңа жөнделген электр жетегі, нөлдейтін және жерлендіруші құрылымды қабылдау және пайдалану.
2. Басқару электр сызбасын монтаждау және защиты электр жетегін қорғау жүргізу.
3. Автоматтандырылған электр жетегін басқару аппаратурасында бүлінген жерді анықтау.
4. Басқару аппараты және электржетекті қорғау қосулары мен біріктіру сызбаларын жасау.
5. Электр жабдығының ақауының нақты талдауын жүргізу.
6. Электр және электр механикалық жабдық жұмысы тиімділігін бағалауға негіздеме беру.
7. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды
8. Электр және электр механикалық жабдықты пайдаланған кезде электр жетекті автоматты басқаруды жүзеге асырады.
дағдылар алады 
9. Электр жетегін автоматты басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсетуды ұйымдастыру жұмыстарын орындау.

Оқытудың нәтижесі: 3) Электрқондырғыларында жұмыс өндірісі қауіпсіз жағдайын ұйымдастыруды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

істей алады:
1. Өндірістік нысанда қауіпсіздік техникасы жағдайын бағалау.
2. Еңбекті қорғаудын арнайы техникасын пайдалану және жеке қорғаныстар құралдарын қолдану.
3. Өндірістік құрылым аумағында еңбектің қауіпсіз тәсілдерін қолдану.
4. Өндірісте қайғылы оқиғалар талдауын жүргізу.
5. Алғашқы медициналық көмек көрсеткен кезде реанимациялық ісшараларды орындау.
6. Еңбекті қорғаудын талаптарына сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру.
орындайды:
1. Электр қондырғыларында өндіріс жұмысы қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыруды жүргізу.
дағдылар алады:
1. Еңбекті қорғау және өндірістік санитария бойынша жұмысты орындау

КҚ 17. "091103 3 – электрмеханик" біліктілігінің диплом алдындағы практика бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 17. Диплом алдындағы практика

Диплом алдындағы практика білім алушы оқу жоспарының барлық пәндерін толық игергеннен кейін мамандарды дайындауда аяқталушы кезең болады және мамандық бойынша дағдыларды жинақтау және жетілдіру; орта арнайы білімі бар мамандарға жүктелген функция шегінде жеке өндірістік буынды басқару дағдыларын дамыту; жұмыс үрдісінде өндірістік тетіктердің электр жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіпорынның энергетикалық қызмет шебері жұмысын зерделеу; кәсіпорынның жалпы құрылымы, энергетикалық қызмет, жөндеу цехтарымен танысу; таңдаған мамандығы бойынша ұйымдастырушылқ жұмыс дағдыларын алу. диплом жобалануына шығыс материалын жинау бойынша білімдерді меңгеруге көмектеседі.
Бұл модуль "091101 3 Электр механигі" біліктілігі деңгейін арттыруға кәсіптік қызмет негізгі түрлері бойынша КМ 14 – КМ 15. модулдері шеңберінде практикалық кәсіптік білікті игеруге қажетті дағдыны алуға мүмкіндік береді және жұмыс нәтижелілігін сиапттайды.
Осы біліктілікті игеру мақсатында студент диплом алдындағы практика барысында: электр және электр механикалық жабдықты техикалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу бойынша өндірістік құрылым жұмысын ұйымдастыруды жүргізу, диплом жобалануына шығыс материалын жинау; өндірістік құрылым негізгі техникалық -экономикалық көрсеткіштер есеептеріне қатысу бойынша практикалық дағдыларын үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өндірісті буынды басқаруды орындау және кәсіпорынның өндірістік механизмдердің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі энергетикалық қызмет шеберінің (шебердік дублері) міндеттерін атқарады

"091103 3 – электрмеханик" біліктілігінің диплом алдындағы практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Орта арнайы білімі бар мамандарға жүктелетін функция шегінде жеке өндірістік буынды басқаруды жүзеге асыру.
орындайды.
2. Жұмыс орнын жоспарлауды.
3. Жұмыс орнында нұсқаулық жүргізеді.
4. Пайдалану және жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттаманы ресімдейді.
5. Жабдыққа қызмет көрсетеді және жөндейді.
6. Электр және электрмеханикалық жабдықты пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге асырады.
дағдылар алады 
7. Өндірісті буынды басқаруды орындау және кәсіпорынның өндірістік механизмдердің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі энергетикалық қызмет шеберінің (шебердің дублері) міндеттерін атқарады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Диплом жобалануына шығыс материалын жинауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Диплом жобалануына шығыс материалын нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес жинауды жүргізу.
орындайды
2. Диплом жобалануына шығыс материалын диплом жобалануы тапсырмасына сәйкес жинауды жүргізеді.
дағдылар алады 
3. Нормативтік техникалық құжаттама, анықтама әдебиетімен жұмыс.

Оқытудың нәтижесі: 3) Өндірістік бөлімшенің негізгі техникалықэкономикалық көрсеткіштері есебін жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өндіріс және өнімді сатуға шығынға калькуляция шығындарын жасау.
2. Нормативтік-анықтама әдебиетін пайдалана отырып, сметалық құжаттама жасау.
3. Еңбек өнімділігінің негізгі көрсеткіштерін есептеу.
орындайды
4. Өндірістік құрылым негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштері есебін жүргізеді.
дағдылар алады 
5. Өндірістік құрылымда жобалау есептік қызмет бойынша жұмыстарОқытудың нәтижесі: 4) Шебер міндеттерін атқару.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша шебердің міндеттерін орындайды.
2. Жабдықтың ақауларын анықтайды және жөндейді.
3. Техникалық сызуларды оқиды.
4. Жабдықты жөндеуге наряд-рұқсатты жасайды.
5. Істен шыққан бөлшектердің нобайны жасайды.
6. Тозуына қарай бөлшектердің ақауын жүргізеді.
7. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты жүргізеді, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді және қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау бойынша қағидалардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
8. Жөндеуге құжаттаманы жүргізеді және рәсімдейді.
9. Аспаптармен, бөлшектермен және қосалқы бөлшектермен жөндеуді қамтамасыз етеді.
10. Нарядтарды жасайды.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 151-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 151-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1000000 – Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1001000 – Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету

Біліктілік*:

100105 2 –Домна пешінің көрікшісі


100101 2 – Домна пештерге газ жағушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
324

12

312


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+


+
"100105 2 Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1012

190

174

648

2-4

КМ 01

Пеш пен жабдықтарды қарап шығу, қож бен шойынды шығару үшін науаларды дайындау.

++

+

+

+


КМ 02

Шойынды қорыту технологиялық процесін жүзеге асыру

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті бақылау.

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Домна пешінен шойын мен қожды шығару

++

+

+

+


КМ 05

Домна пешінің көрікшісінің негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


КМ 06

Диплом алды (технологиялық) практика
++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"100101 2 Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1248

422

214

612

5-6

КМ 07

Домна пешінің ауа жылытқышын және оның жабдықтарын қарап шығу

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Ауа жылытқыш жүйе процестерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті реттеу

++

+

+

+


КМ 10

Техникалық құжаттаманы толтыру және орындалған жұмысты талдау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Домна пешіне газжағушының негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


КМ 12

Диплом алды (технологиялық) практика
++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+АА 02

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар.

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 152-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 152-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1000000 – Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1001000 – Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету

Біліктілік*:

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі


100101 2 – Домна пештерге газ жағушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
404

92

312


1-2

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+


+БМ 04.

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"100105 2 Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1012

190

174

648

1-2

КМ 01

Пеш пен жабдықтарды қарап шығу, қож бен шойынды шөмішке шығару үшін науаларды дайындау.

++

+

+

+


КМ 02

Шойынды қорыту технологиялық процесін жүзеге асыру

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті бақылау.

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Домна пешінен шойын мен қожды шығару

++

+

+

+


КМ 05

Домна пешінің көрікшісінің негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


КМ 06

Диплом алды (технологиялық) практика
++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"100101 2 Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1248

422

214

612

3-4

КМ 07

Домна пешінің ауа жылытқышын және оның жабдықтарын қарап шығу

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Ауа жылытқыш жүйе жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті реттеу

++

+

+

+


КМ 10

Техникалық құжаттаманы толтыру және орындалған жұмысты талдау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Домна пешіне газжағушының негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


КМ 12

Диплом алды (технологиялық) практика
++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+АА 02

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36


Міндетті оқытуға жиыны
2880

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
3312

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылатын аббревиатуралар.

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 153-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1000000 – Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1001000 – Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету

Біліктілік:

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі


100101 2– Домна пештерге газ жағушы

 

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемдері

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарымқатынас жасауға және қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Бұл модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексикаграмматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарымқатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; құжаттарды құрастыру тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштарды, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
ұйымдық-өкімдік, ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеулері;
кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдықөкімдік және ақпараттықанықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдықөкімдік және ақпараттық анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білім, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Білім алушылар модульді зерделеу нәтижесінде дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негіздерін; жеке және спорттық өзінөзі жетілдіру негіздерін; салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайту; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамыту; өзінөзі бақылау және ағзаның функционалдық жайкүйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен қағидаларын ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты қағидаларын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Дене тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 04. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді .

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, 
Еуразия әлемі халықтарының тарихи мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себепсалдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады.

Кәсіптік модульдер

"100105 2 Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КҚ 1. Пеш пен жабдықтарды қарап шығу, қож бен шойынды шығару үшін науаларды дайындау.

КМ 01. Пеш пен жабдықтарды қарап шығу, қож бен шойынды шығару үшін науаларды дайындау.

Бұл модуль шойын алу технологиялық процесін орындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: шойын алу технологиялық процесі операцияларының реттілігін; жөндеу түрлерін; маңызды құрылымдық элементтердің механикалық қасиеттерін;
механизмдер мен машиналардың жіктелімін;
бөлшек қосылыстарының түрлерін; машина мен механизм бөлшектерінің таңдауын; қозғалыс түрлері және механизмнің түрлендіргіш қозғалыстарын; беріліс түрлері, олардың құрылымы, міндеті және схемалардағы шартты белгілерін меңгереді. Тасымалдау қағидаларын. Еңбек қорғау саласындағы заңнамасын; еңбекті және денсаулықты сақтау бойынша нормативтік құжаттарды; ұйым аумағындағы және өндірістік үйжайлардағы жалпы қауіпсіздік талаптарын; жұмыс жүргізу кезіндегі жалпы қауіпсіздік қағидаларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар
сызбаларды, технологиялық схемаларды, айрықшаламаны және мамандық бейіні бойынша технологиялық құжаттаманы оқуы; пешті қарап шығуды орындауы; кож бен шойын науаларын дайындауды жүргізуі;
қож бен шойынға арналған шөмішті дайындауы;
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі еңбек заңнамасы бойынша білімін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 1) Пеш пен жабдықтарды қарап шығуды орындау.

Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Техникалық механика негіздері
Электротехника.
Сызу.
Материалтану.
Физикалық химия.
Металлургия өндірісінің негіздері.
Техникалық механика негіздері
Шойын өндіру теориясы мен технологиясы.
Металлургиялық пештер.
Домна пештері жабдықтарын жобалау және пайдалану негіздері.
Шойынды күкіртсіздендіру технологиясы мен жабдықтары.
Шойын құю.
Өндірістік оқыту.
Өндірістік практика.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Слесарлық істің негіздерін біледі.
2. Жалпы слесарлық жұмыстарды орындайды.
3. Домна пешінің және қосалқы механизмдердің құрылымын, жұмыс қағидатын және техникалық пайдалану қағидаларын түсінеді.
4. Пешті, негізгі және қосалқы жабдықтарды қарап шығуды орындайды.
5. Құралды ретке келтіру, жұмысқа дайындау қағидаларын сақтайды.
6. Машиналар мен механизмдердің бөлшектері негізгі түсінігін және анықтамасын сипаттайды.
7. Электр жабдықтарының, пневможетектің және гидрожетектің құрылымы мен жұмыс қағидатын біледі.
8. Сызбаларды, техникалық суреттерді, нобайлар мен схемаларды ресімдеу қағидаларын сақтайды.
9. Схемалар мен құрастырма сызбаларды оқиды.
10. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін біледі.
11. Өлшеуіш аспаптар мен құралдардың құрылымын түсінеді.
12. Өлшеуіш құралдарды пайдаланады.
13. Еңбекті қорғау және денсаулық сақтау бойынша нормативтік құжаттарды, шойын алу процесін жүргізу кезіндегі қауіпсіздіктің жалпы ережелерін пайдаланады.
14. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі еңбек заңнамасы бойынша білімін қолданады.
 

Оқыту нәтижесі: 2) Қож бен шойын шығару үшін науа мен құйғыш шөміштерді дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қож бен шойын науаларын дайындау технологиясын біледі.
2. Қож бен шойынды
түсіру үшін шөміштерді дайындайды;
3. Машина мен механизм бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамалары туралы ақпаратты біледі.
4. Электр жабдықтарының құрылымын және әрекет ету қағидатын біледі.
5. Сызбаларды, техникалық суреттерді, нобайлар мен схемаларды ресімдеу қағидаларын біледі.
6. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін біледі.
7. Өлшеуіш аспаптар мен құралдардың құрылымын біледі.
8. Науарлар мен шөміштердің құрылымын біледі.
9. Пеш пен жабдықтарды қарап шығуды орындайды.

КҚ 2. Шойынды қорыту технологиялық процесін жүзеге асыру

КМ 02. Шойынды қорыту технологиялық процесін жүзеге асыру

Бұл модуль шойын алу технологиялық процесін, технологиялық өндіріс негіздерін; процестің физикалықмеханикалық негіздерін орындау, шойынды құю операцияларын жүзеге асыру, шойын мен қожды домна пешінен шығару операцияларын жүзеге асыру; шойынды талдау үшін сынамалар іріктемесін жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
шойынды қорыту технологиялық процестері операцияларының реттілігін; негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылымын; домна пешінің негізгі және қосалқы жабдықтарына қойылатын талаптарды; қозғалтқыштардың, негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылымын, жұмыс қағидатын және оларға техникалық қызмет көрсетуді меңгереді ;
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: шойын алу үшін материалдар мен технологиялық құралды дайындау операцияларын жүзеге асыруы; қосалқы жабдықтарды жөндеу операцияларын жүзеге асыруы;
жоспарлы режимде негізгі және қосалқы жабдықтарға қызмет көрсетуі; негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеуді орындауы; құйма машинаны дайындауы, техникалық қызмет көрсетуі және ағымдағы жөндеуді орындауы; шойын құю процесін жүргізу жөніндегі технологиялық операцияларды орындауы; шихта беру жүйелерінің механикалық және электрлік жабдықтарын реттеуді жүзеге асыруы, олардың жөндеуді орындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Шойын қорыту технологиялық процесін орындау.

Домна цехінің шихта бөлімінің жабдықтары және қызмет көрсету.
Домна пештерін жобалау және пайдалану негіздері.
Материалтану.
Сызу.
Шойын өндіру теориясы мен технологиясы.
Металлургия өндірісінің негіздері. Өндірістік процестерді автоматтандыру.
Стандарттау және метрология негіздері.
Техникалық механика негіздері
Электротехника.
Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Шойын құю.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шойын қорыту технологиялық процесін меңгереді.
2. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын түсінеді.
3. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін біледі.
4. Металдардың қасиеттерін және температураның оларға қалай әсер ететінін түсінеді.
5. Металдар мен қорытпалардың таңбаларын оқиды.
6. Теміркөміртек жайкүйі диаграммасын пайдаланады.
7. Жылу өңдеу түрлері туралы білімін қолданады.
8. Өлшеуіш аспаптар мен құралдардың құрылымын түсінеді.
9. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін алады.
10. Технологиялық құралды орнату мен ауыстыруды орындайды.
11. Пештің құрылымын және оны техникалық пайдалану қағидаларын біледі.
12. Материалдарды пешке салуды және пештен алуды орындайды. 13. Шойын алу процесін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 2) Шойын мен қожды шығару кезінде олардың науалардағы ағынын бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Пештің құрылымын біледі.
2. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын біледі.
3. Шығыс науаларының құрылымын және олардың әрекет ету қағидатын түсінеді
4. Сызбаларды, техникалық суреттерді, нобайлар мен схемаларды ресімдеу қағидаларын сақтайды.
5. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін біледі;
6. Металдардың қасиеттерін және температураның оларға әсерін түсінеді.
7. Металдар мен қорытпалардың таңбаларын оқиды.
8. Өлшеуіш аспаптар мен құралдардың құрылымын түсінеді.
9. Шойынды шығаруды жүзеге асырады.
10. Домна пешінің құрылымын, жұмыс қағидатын және оған қызмет көрсетуді түсінеді.
11. Негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылымдық ерекшеліктерін түсінеді.
12. Шойын алу үшін материалдар мен технологиялық құралды дайындау операцияларын жүзеге асырады.
13. Негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеу операцияларын жүзеге асырады.

КҚ 03. Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті ұдайы бақылауды орындау

КМ 03. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті бақылау.

Бұл модуль бақылауөлшеу аспаптарының, шойын алу технологиялық процесінің параметрлерін автоматты реттеу құралдарының көмегімен жабдықтарды тексеруді және олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуді орындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Бақылау өлшемдерін жүргізу.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: домна пешінің үздіксіз жұмыс режимдерін; аспаптардың көрсеткіштерін оқуды; домна пешін, құйма машиналар мен науаларды қолмен және автоматты басқару жүйелерінің құрылымын; шойын қасиеттерін; шойынға мемлекеттік стандарттардың талаптарын; ақаулық түрлерін және оларды жою әдістерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
жабдықтарды тексеруді және үздіксіз жұмысын жүзеге асыруы; бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау және түзетуі, технологиялық процесс параметрлерін автоматты реттеу құралдарын басқаруы; шихта материалдарын жинау, өлшеу және домна пешіне салу автоматты жүйесін қашықтықтан басқару операцияларын жүзеге асыруы; шойын құю операцияларын жүзеге асыруы; бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылауды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Домна пеші тоңазытқыштарының жұмысын реттеу.

Шойын өндіру теориясы мен технологиясы.
Метрология және стандарттау негіздері.
Автоматтандыру және автоматты құрылғылар.
Материалтану.
Электротехника
Металлургиялық пештер
Шойын құю.
Домна цехінің шихта бөлімінің жабдықтары және қызмет көрсету.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызмет көрсетілетін пеш пен қосалқы механизмдердің құрылымын, жұмыс қағидатын және техникалық пайдалану қағидаларын түсінеді. 2. Домна пешінің жұмыс режимдерін біледі. 3. Жабдықтарды тексеруді және үздіксіз жұмысын жүзеге асырады. 4. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылауды жүргізеді.
5. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштеріне талдау жүргізеді.
6. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын түсінеді.
7. Бақыланатын шамаларды өлшеу бірліктерін түсінеді.
8. Өлшеуіш аспаптар мен құралдардың құрылымын түсінеді.
9. Өлшеуіш құралдарды пайдаланады.
10. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерінің негізінде домна пешінің жұмыс режимін түзетеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Технологиялық процесс параметрлерін автоматты реттеу құралдарын бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Домна пеші жабдықтарының міндетін, жіктелімін, құрылымын және әрекет ету қағидатын түсінеді.
2. Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеу кезінде барлық операциялардың режимдерін біледі;
3. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын түсінеді.
4. Электр жабдықтарының құрылымы мен әрекет ету қағидатын түсінеді;
5. Металдардың қасиеттері және температураның олардың құрылымына әсері туралы ақпаратты біледі.
6. Өлшеуіш аспаптарды пайдаланады.
7. Шойын алу технологиялық процесін және бастапқы материалдарды бақылау- өлшеу көрсеткіштерін ескере отырып, жабдықтарды жөндеуді жүргізеді.
8. Шойын алу технологиялық процесінің режимдері мен қарқындарын реттейді.

Оқыту нәтижесі: 3) Шойын мен қож құю сапасын бақылауды жүзеге асыру, бақылау өлшемдерін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірістегі автоматтандыру құралдарының міндетін, жіктелімін, құрылымын және әрекет ету қағидатын түсінеді.
2. Металлургиялық жабдықтардың құрылымдық ерекшеліктері мен негізгі техникалық ерекшеліктерін әрекет ету қағидаты негізінде біледі.
3. Шойын алу технологиялық процесін, бастапқы материалдарды, Бақылау- өлшеу көрсеткіштерін ескере отырып жүргізеді.
4. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын түсінеді.
5. Электр жабдықтарының құрылымы мен әрекет ету қағидатын түсінеді.
6. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін біледі.
7. Технологиялық процестің барысын қолмен реттейді.

КҚ 4. Домна пешінен шойын мен қожды шығару

КМ 04. Домна пешінен шойын мен қожды шығару

Бұл модуль шойынтасу шөміштерін және шойынтасу шөміштерін қорытпаны қабылдауға дайындау операцияларын жүзеге асыру; қызмет көрсетілетін жабдықты ағымдағы жөндеуді орындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: шойын мен қожды шығаратын негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтардың міндетін, құрылымын және әрекет ету қағидасы мен техникалық пайдалану негіздерін; жабдықтардың жұмысы кезінде туындаған ақаулықтарды, оларды жою тәсілдерін меңгереді .
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
шойынасу шөміштерін және шойынтасу шөміштерін қорытпаны қабылдауға дайындау операцияларын жүзеге асыруы; шойын құю операцияларын жүзеге асыруы; шөміштерді дайындау кезінде өлшеу операцияларын жүзеге асыруы; шойын мен қожды домна пешінен шығару операцияларын жүзеге асыруы; шойынды талдау үшін сынамалардың іріктемесін жүргізуі;
қызмет көрсетілетін жабдықтардың ағымдағы жөндеуін орындауы; негізгі және қосалқы жабдықтарды реттеу мен жөндеу кезінде қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтайды.   

Оқыту нәтижесі: 1) Домна пешінен шойын мен қожды шығаруды орындау.

Слесарлық іс.
Техникалық механика негіздері
Сызу.
Электротехника.
Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Өндірістік процестерді автоматтандыру.
Шойын өндіру теориясы мен технологиясы.
Домна пештері жабдықтарын жобалау және пайдалану негіздері.
Шойын құю.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.
 
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Слесарлық істің негіздерін түсінеді.
2. Жалпы слесарлық жұмыстарды орындайды.
3. Қосалқы механизмдердің құрылымын, жұмыс қағидатын және техникалық пайдалану қағидаларын түсінеді.
4. Электр қозғалтқыштар мен гидравликалық жабдықтардың жұмыс қағидатын және оларға техникалық қызмет көрсетуді түсінеді.
5. Домна пешін, қосалқы жабдықтарды қарап шығуды орындайды.
6. Құрастырма сызбаларды ресімдеу және оқу қағидаларын біледі.
7. Электрлік, гидравликалық және кинематикалық схемаларды ресімдеу мен оқу қағидаларын біледі.
8. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын біледі.
9. Ауыстыратын көлік құралдарының құрылымын, жұмыс қағидатын және оларға техникалық қызмет көрсетуді түсінеді.
10. Шойын мен қож науаларын, ұштарды, сифондарды және айналма науаларды шойын мен қож шығаруға дайындайды.
11. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін біледі.
12. Технологиялық жабдықтарды іске қосу мен тоқтатуды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 2) Пештің суық және ыстық жүрісінің алдын алу мақсатында қажетті шараларды орындау. 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі және технологиялық жабдықтарды техникалық пайдалану қағидаларын біледі.
2. Металлургиялық жабдықтың құрылымдық ерекшеліктері мен негізгі техникалық ерекшеліктерін түсінеді.
3. Қорыту процесін жүргізеді, сынақ жүргізеді және жабдықты іске қосады.
4. Пайдаланылатын жабдықтарды дайындауды, техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады.
5. Негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылымын түсінеді.
6. Домна цехінің негізгі және қосалқы жабдықтарына қойылатын талаптарды меңгереді.
7. Қож тасу және шойын тасу шөміштерін жөндеу технологиясын меңгереді.
8. Шойын құю технологиясын меңгереді.
9. Домна пеші жұмысының технологиясын меңгереді.
10. Сызбаларды, техникалық суреттерді, нобайлар мен схемаларды ресімдеу қағидаларын біледі.
11. Схемалар мен құрастырма сызбаларды оқиды.
12. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін түсінеді.
13. Технологиялық жабдықтарды іске қосу мен тоқтатуды жүзеге асырады.
14. Жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді, домна пешінің жұмыс режимдерін түзетеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша ошақ бетіндегі температураның ұлғайғаны немесе төмендегені туралы ескерту.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі және қосалқы қызмет көрсетілетін жабдықтардың құрылымын түсінеді.
2. Жабдықтың жұмысы кезінде туындаған ақаулықтарды және оларды жою тәсілдерін біледі.
3. Шойын өндіру негіздерін, процестің физикахимиялық негіздерін меңгереді.
4. Бақылау-өлшеу аспаптарының жіктелімін түсінеді.
5. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылауды жүзеге асырады.
6. Құрастырма сызбаларды ресімдеу және оқу қағидаларын біледі.
7. Электрлік, гидравликалық және кинематикалық схемаларды ресімдеу мен оқу қағидаларын біледі.
8. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамасын біледі.
9. Пневматкалық, гидравликалық және электрлік жабдықтардың құрылымы мен әрекет ету қағидатын түсінеді.
10. Сызбаларды, техникалық суреттерді, нобайлар мен схемаларды ресімдеу қағидаларын сақтайды.
11. Беру және айналма қозғалысты бағыттау механизмдерін түсінеді.
12. Жабдықтың жұмысында ақауларды анықтайды және жояды.
13. Негізгі және қосымша жабдықтарды ағымдағы жөндеуді орындайды.
14. Жабдықтарды реттеу мен жөндеу кезінде қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.

КҚ5.Домна пешінің көрікшісі жұмысының негізгі түрлерін орындау

КМ 05. Домна пешінің көрікшісі жұмысының негізгі түрлерін орындау

Бұл модуль шойын өндіру технологиясымен, домна пешін жөндеумен және оған қызмет көрсетумен таныстыру үшін қажетті жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: қауіпсіздік техникасының талаптарын, жұмыс орнынлағы ішкі тәртіп ережелерін меңгеруі; жеке қорғаныс құралдарын; зауыт пен цехтің құрылымын зерделеу; домна цехі жабдықтарының жұмысымен, домна пешінің құрылымымен, әртүрлі тоңазытқыштармен; шойын және қож астауларының құрылымымен; фурмалық аспаптың құрылымымен және жұмыс қағидатымен танысады. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
қауіпсіздік қағидаларын сақтауы;
кәсіпорынға қарай жүру жолындағы мінезқұлық ережелерін сақтауы;
металлургиялық цехтердің негізгі жабдықтарын сипаттауы;
учаскенің технологиялық құжаттамасын пайдаланады.
Бұл модуль домна пешінің көрікшісі ретінде жұмыс жасау және біліктілік емтиханын тапсыру үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жұмыс процесін орындау үшін жабдықтар мен материалдарды және оларды жеткізуді; домна пештерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі технологиялық операцияларды орындау кезіндегі қосалқы жұмыстарды; шойын мен қож шығаруды жүргізуді; шойын қорыту технологиялық процесін меңгереді .
Шойын мен қожды шығару графигіне сәйкес домна пештеріне қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуі; шойын мен қожды шығаруы, құйма орларды өзгерту мен кептіруді жүргізуі, белеңдер мен зеңбіректерді қуаттауы, домна пештеріне қызмет көрсету кезінде фурмалар мен салқындатқыш аспаптар ауысымын жүргізуі;
домна пештеріне қызмет көрсету кезінде қосалқы жұмыстарды орындауы;
ошақ жабдықтарын жөндеу жұмыстарын орындауы; түсіру жұмыстарын орындауы; отқа берік жұмыстарды жүргізу жұмыстарын орындауы;
шойын алудың механикаландырылған процесін басқарады.

Оқыту нәтижесі: 1) Өндіріс ерекшелігімен танысу.

Оқутаныстыру практикасы
Жұмыс біліктілігін алуға арналған практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша алғашқы нұсқаманы біледі. Жұмыс орнындағы ішкі тәртіп ережелері.
2. Учаскенің технологиялық құжаттамасын біледі.
3. Зауыт пен цехтің құрылымын біледі.
4. Апаттарды жою жоспарына сәйкес, жұмысшы тәртібінің қағидаларын біледі.
5. Цех жабдықтарының міндетін біледі.
6. Домна цехінің негізгі және қосалқы жабдықтарының құрылымдық ерекшеліктерін және техникалық ерекшеліктерін біледі.
7. Домна цехінің жабдықтарын ауыстыру және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) 4разрядты "Домна пешінің көрікшісі" біліктілігін алу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Домна пешінің қосалқы жабдықтарын жоспарлы және жоспардан тыс ағымдағы жөндеулерге қатысады.
2. Домпа пеші жабдықтарының технологиялық тораптарын ауыстыруға қатысады.
3. Шойын мен қожды шығарады, құйма науаларды бөлшектеп, кептіреді.
4. Иекартпалар мен зеңбіректерді қуаттайды.
5. Фурмалар мен салқындатқыш аспаптарды ауыстыруды жүргізеді.
6. Шойын мен қож науаларын, ұштарды, сифондарды және айналма науаларды шойын мен қож шығаруға дайындайды.
7. Қож тасу шөміштерін дайындайды.
8. Шойын тасу шөміштеріне кокс ұсақтарын себеді.
9. Шойын мен қожды шығару кезінде олардың науалардағы ағынын бақылайды.
10. Шөміштердің толуын реттейді.
11. Көрікші жұмыстарын орындау кезінде кескіш күректерді, шойын мен қож науаларының айналма ұштарырн, құйма науалы кранды және басқа да көтергіш механизмдерді басқарады.
12. Көрікші жабдықтарын жөндеуге қатысады.


КМ 06 Диплом алды (Технологиялық практика)

Бұл модуль толық металлургиялық циклі бар металлургиялық кәсіпорынның жұмысын; жұмыс орнының негізгі параметрлерін; кәсіпорын бөлімшелерін; домна цехінің міндеті мен құрылымын сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: құйма науаның құрылымы мен жабдықтарын; домна цехінің негізгі және қосалқы жабдықтарын, домна пешінің құрылымын, пеш қаптау материалдарын, пеш қалау ерекшеліктерін, салқындату түрлерін, шойын мен қож науаларының құрылымын, фурмалық аспаптың құрылымы мен жұмыс қағидатын, тиеу құрылғыларын; шойын мен қож шөміштерінің түрлері мен құрылымын, құйма машиналардың технологиялық параметрлерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
домна пешінің қосалқы жабдықтарын ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауы. Домна пешінің көрікшісі міндеттерін орындауы. Домна пеші жабдықтарының технологиялық тораптарын ауыстыру жөніндегі негізгі операцияларды жүзеге асыруы;
домна пешінің көрікшісі ретінде жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Оқыту нәтижесі: 5 разрядты "Домна пешінің көрікшісі".

Диплом алды (Технологиялық практика)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қож аспаптарын дайындайды және алады.
2. Шойын науаларын өңдейді.
3. Шойын шығарады.
4. Шойын, фурма және амбразура үшін бас науаны дайындайды және толтырады.
5. Қож науасының қабын бөлшектейді және жинайды.
6. Орларды тығыздап толтырады және қож науаларын толтырады.
7. Қож шығару кезінде қож штопорларын басқарады.
8. Қож сынамаларын іріктейді.
9. Шығарылатын қожды қыздыру дәрежесін және оның құрамын анықтайды.
10. Қож фурманың жайкүйін және қож тасу шөміштерін толтыруды бақылайды.

"100101 2 Домна пешінің көрікшісі" біліктілігі

КҚ 7. Домна пешінің ауа жылытқышын және оның жабдықтарын қарап шығу

КМ 07. Домна пешінің ауа жылытқышын және оның жабдықтарын қарап шығу

Бұл модуль домна пешінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу операцияларын жүзеге асыру, домна пеші үшін үрлеуді қыздырудың заманауи әдістерін, домна өндірісінің технологиялық операцияларын пайдалануға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу жөніндегі технологиялық операцияларды; шойын өндіру технологиясын; процестің физикахимиялық негіздерін;
негізгі және қосалқы ауа жылытқыш жабдықтардың құрылымын, жұмыс қағидатын және оларға қызмет көрсетуді меңгереді.
Жабдықтың жай -күйін ажыратады.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу операцияларын жүзеге асыруы; домна пештерін салқындатуды жүргізу операцияларын жүзеге асыруы; шойынды күкіртсіздендіру операцияларын жүзеге асыруы; шығатын газдарды үрлеу мен шығаруды дайындау үшін қажетті технологиялық жабдықтарды дайындау операцияларын жүзеге асыруы; ауа жылытқыш клапандарын ауыстыру операцияларын жүзеге асыруы;
үрлеу мен мойындықты газдың негізгі параметрлерін бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Домна пеші мен жабдықтардың жұмысын бақылау.

Техникалық механика негіздері
Материалтану.
Сызу.
Электротехника.
Метрология және стандарттау негіздері.
Өндірістік процестерді автоматтандыру.
Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Жылу техникасы.
Физикалық химия.
Металлургиялық пештер.
Домна пешінің ауа жылытқыштарының
құрылымы және оларды пайдалану.
Сумен жабдықтау жүйесін жобалау мен пайдалану негіздері.
Домна пеші тоңазытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Шойынды күкіртсіздендіру технологиясы мен жабдықтары.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесінің технологиясын түсінеді.
2. Ауа жылытқыш аппараттардың құрылымы мен жұмыс қағидатын біледі.
3. Басқару посттары механизмдерінің жұмыс қағидатын түсінеді.
4. Негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылымдық ерекшеліктерін біледі.
5. Ауа жылытқыштарды қыздыру процесін жүргізу технологиясын түсінеді.
6. Шығаратын газдарды үрлеу мен шығаруды дайындауға қажетті технологиялық жабдықтарды дайындау операцияларын жүзеге асырады.
7. Ауа жылытқыш клапандарын ауыстыру операцияларын
жүзеге асырады.
8. Үрлеу мен мойындықты газдың негізгі параметрлерін бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Қыздыру трактінің жабдықтарын жиі қарап шығуды жүргізу (газ жанарғысы, дросселді клапан, ауыспалы клапан).

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу технологиясын түсінеді.
2. Қыздырғыш тракт жабдықтарының құрылымы мен жұмыс қағидатын біледі.
3. Қыздырғыш трактті құрайтын құбырлар жүйесін біледі.
4. Ауа жылытқыштардың әрекет ету қағидатын түсінеді.
5. Газ, түтін, ыстық, суық үрлеу клапандарын қайта шығару реттілігі туралы ақпаратты меңгереді.
6. Домна пешінің қыздырғыш трактінің барлық түрлерімен байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізеді.
6. Домна пеші тоңазытқыштарының әртүрлілігі мен құрылымдық ерекшеліктері туралы ақпаратты біледі.
7. Домна пеші үшін тоңазытқыш жабдықтарды таңдайды.
8. Фурмалық аймақ үшін тоңазытқыш жабдықтарды таңдайды.

КҚ 8. Ауа жылытқыш жүйе жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру

КМ 08. Ауа жылытқыш жүйе жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру

Бұл модуль ауа жылытқыш жүйенің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру; ауа жылытқыштарды қыздыру процесін жүргізу технологиясы үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды;
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
шығаратын газдарды үрлеу мен шығаруды дайындауға қажетті технологиялық жабдықтарға қызмет көрсетумен және оларды ағымдағы жөндеумен байланысты мәселелерді; ауа жылытқышқа қызмет көрсету жөніндегі технологиялық нұсқауларды; домна пешінің жүріс режимі өзгерген жағдайда газ жағушы жұмыстарын орындауды; үрлеу мен мойындықты газдың негізгі параметрлерін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

Техникалық механика негіздері
Материалтану.
Сызу.
Электротехника.
Метрология және стандарттау негіздері.
Өндірістік процестерді автоматтандыру.
Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Жылу техникасы.
Физикалық химия.
Металлургиялық пештер.
Домна пеші ауа жылытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Сумен жабдықтау жүйесін жобалау мен пайдалану негіздері.
Домна пеші тоңазытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Шойынды күкіртсіздендіру технологиясы мен жабдықтары.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Домна цехіндегі қауіпсіздік техникасы мен еңбек қорғау талаптарын біледі.
2. Негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылымын түсінеді.
3. Ауа жылытқыштарды қыздыру процесін жүргізу технологиясын меңгереді.
4. Өндірістік тәуекелдерді бағалайды.
5. Шығаратын газдарды үрлеу мен шығаруды дайындауға қажетті технологиялық жабдықтарды дайындау операцияларын жүзеге асырады.
6. Ауа жылытқыш клапандарын ауыстыру операцияларын жүзеге асырады.
7. Үрлеу мен мойындықты газға қойылатын талаптарды біледі.
8. Үрлеу мен мойындықты газдың негізгі параметрлерін бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Басқарылатын механизмдердің сақталуын және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Металлургиялық жабдықтардың құрылымдық ерекшеліктері мен негізгі техникалық ерекшеліктерін біледі.
2. Негізгі слесарлық жұмыстарды меңгереді.
3. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу операцияларын жүзеге асырады.
4. Жабдықты сынауды және іске қосуды жүргізеді.
5. Пайдаланылатын жабдықтарды дайындауды және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

КҚ 9. Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті реттеу

КМ 09. Бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті реттеу

Бұл модуль жабдықтардың, бақылау-өлшеу құралының, бақылау- өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процестің параметрлерін автоматты реттеу құралдарын тексеруді және олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуді орындау, бақылау өлшемдерін жүргізу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: домна пешінің үздіксіз жұмыс режимдерін меңгеруі; аспаптардың көрсеткіштерін оқи алуы; домна пешін қолмен және автоматты басқару жүйелерінің құрылымын біледі.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
жабдықтарды тексеруді және үздіксіз жұмысын жүзеге асыруы; бақылауөлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау және түзетуі; технологиялық процесс параметрлерін автоматты реттеу құралдарын басқаруы; автоматты жинау жүйесін қашықтықтан басқару операцияларын жүзеге асыруы; бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылауды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Қорытуды жүргізудің технологиялық ерекшеліктерін бақылау.

Техникалық механика негіздері
Материалтану.
Сызу.
Электротехника.
Метрология және стандарттау негіздері.
Өндірістік процестерді автоматтандыру.
Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Жылу техникасы.
Физикалық химия.
Металлургиялық пештер.
Домна пеші ауа жылытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Сумен жабдықтау жүйесін жобалау мен пайдалану негіздері.
Домна пеші тоңазытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Шойынды күкіртсіздендіру технологиясы мен жабдықтары.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.
 
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Басқару постының механизмдерінің құрылымын, жұмыс қағидатын және оларға қызмет көрсетуді біледі.
2. Қолмен және автоматты басқару жүйесін біледі.
3. Басқару постының механизмдеріне қызмет көрсетеді.
4. Басқару постынан технологиялық жабдықтарды іске қосу мен тоқтатуды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 2) Бақылауөлшеу аспаптарының көрсеткіштерінің негізінде домна пешінің жұмыс режимін түзету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Басқару постының механизмдерінің құрылымын, жұмыс қағидатын және оларға техникалық қызмет көрсетуді түсінеді.
2. Қолмен және автоматты басқару жүйелері туралы ақпаратты меңгереді.
3. Басқару бекетінің механизмдерінің үздіксіз жұмысын жүзеге асырады.

КҚ 10. Техникалық құжаттаманы орындау және орындалған жұмыстың талдауын жүргізу

КМ 10. Техникалық құжаттаманы толтыру және орындалған жұмыстың талдауын жүргізу

Бұл модуль домна цехінің техникалық құжаттамасын, қажетті техникалық құжаттаманы ресімдеу жұмыстарын жүргізуге арналған білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
домна цехінің техникалық құжаттамасымен жұмыс жасауды; қажетті ғылымитехникалық ақпаратты табу және жүйелеу қағидаларын меңгереді .
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
техникалық құжаттамамен жұмыс жасауды, командада жұмыс жасауды, әріптестермен, басшылықпен тиімді араласуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Техникалық құжаттаманы толтыру кезінде қойылған міндеттерді орындау.

Техникалық механика негіздері
Материалтану.
Сызу.
Электротехника.
Метрология және стандарттау негіздері.
Өндірістік процестерді автоматтандыру.
Еңбекті қорғау қағидаларын сақтауы тиіс.
Жылу техникасы.
Физикалық химия.
Металлургиялық пештер.
Домна пеші ауа жылытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Сумен жабдықтау жүйесін жобалау мен пайдалану негіздері.
Домна пеші тоңазытқыштарының құрылымы мен пайдаланылуы.
Шойынды күкіртсіздендіру технологиясы мен жабдықтары.
Өндірістік оқыту.
Кәсіптік практика.
 

Бағалау өлшемшарттары:

1. Домна цехінің техникалық құжаттамасымен жұмыс жасау қағидаларын; қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарын түсінеді.
2. Технологиялық құжаттамадан қажетті ақпаратты табады.
өндірістік тәуекелдерді бағалайды.
3. Металлургиялық жабдықтардың құрылымдық ерекшеліктері мен негізгі техникалық ерекшеліктері туралы ақпаратты біледі.
4. Негізгі слесарлық жұмыстарды орындайды.
5. Жабдықтарды сынауды және іске қосуды жүргізеді. 6. Пайдаланылатын жабдықтарды жөндеуді жүзеге асырады.
7. Сызбалар мен схемаларды ресімдеу және оқу қағидаларын түсінеді.
8. Қорытур процестерін жүргізеді, жабдықтарды сынауды және іске қосуды жүргізеді.
9. Пайдаланылатын жабдықты дайындауды, техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады.
10. Механизмдердің ағымдағы жөндеуін жүзеге асырады.
11. Домна цехіндегі қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарын сақтайды.
12. Шығаратын газдарды үрлеу мен шығаруды дайындауға қажетті технологиялық жабдықтарды дайындау операцияларын жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 2) Шойын қорытуды талдауға қатысу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Домна цехінің техникалық құжаттамасымен; ғылымитехникалық ақпараттың халықаралық және ұлттық жіктеуіштерімен жұмыс жасау қағидаларын біледі.
2. Технологиялық құжаттамадан қажетті ақпаратты табады.
3. Шойынды технологиялық өндіру негіздерін; процестің физикахимиялық негіздерін түсінеді.
4. Домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын қыздыру процесін жүргізу операцияларын жүзеге асырады.
5. Қож тасу шөміштері мен шойын тасу шөміштерін қорытпаларды қабылдауға дайындау операцияларын жүзеге асырады.
6. Шойын мен қожды домна пешінен шығару операцияларын жүзеге асырады; шойынды талдау үшін сынамалардың іріктемесін жасайды.
7. Сызбалар мен схемаларды ресімдеу және оқу қағидаларын түсінеді.
8. Механизмдердің жұмысында ақауларды анықтайды және жояды.
9. Механизмдердің ағымдағы жөндеуін жүзеге асырады.
10. Жабдықтарды реттеу мен жөндеу кезінде қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.
11. Шойын құю операцияларын жүзеге асырады.
12. Бақылауөлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылауды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Домна пешінің ауа жылытқыштарын қыздыруды жүргізу графигіне сәйкес тиісі жұмыстарды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлық істің негіздерін түсінеді.
2. Жалпы слесарлық жұмыстарды орындайды.
3. Ауа жылытқыш жүйесі механизмдерінің құрылымын, жұмыс қағидатын және оларға техникалық қызмет көрсетуді түсінеді.
4. Қолмен және автоматты басқару жүйелерін біледі.
5. Жабдықтың жұмысы кезінде туындаған ақаулықтарды және оларды жою тәсілдерін біледі.
6.Сызбалар мен схемаларды ресімдеу және оқу қағидаларын меңгереді.
7. Басқару механизмдерінің жұмысындағы ақауларды анықтайды және жояды.
8. Механизмдердің ағымдағы жөндеуін жүзеге асырады.
9. Жабдықтарды реттеу мен жөндеу кезінде қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.
10. Шығаратын газдарды үрлеу мен шығаруды дайындауға қажетті технологиялық жабдықтарды дайындау операцияларын жүзеге асырады.
11. Ауа жылытқыштарды қыздыру процесін жүргізу технологиясын сақтайды.
12. Ауа жылытқыш клапандарын ауыстыру операцияларын жүзеге асырады.

КҚ 11. Домна пешіне газжағушының негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 11. Домна пешіне газжағушының негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль домна пешіне газ жағушы ретінде жұмыс жасау және біліктілік емтиханын тапсыру үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жұмыс процесін орындау үшін жабдықтар мен материалдар және оларды жеткізуді; домна пештерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі технологиялық операцияларды орындау кезіндегі қосалқы жұмыстарды; ауа жылытқыш аппараттарды жөндеу жұмыстарын жүргізуді меңгереді .
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын аудару жұмыстарын орындауы, атмосфералық клапанды ашу және жабуы, домна пештеріне қызмет көрсету кезінде фурмалар мен салқндатқыш аспаптарды ауыстыруды жүргізуі;
домна пештеріне қызмет көрсету кезінде қосалқы жұмыстарды орындауы;
түсіру жұмыстарын орындау; отқа төзімді жұмыстарды жүргізу жұмыстарын орындауы;
шойын алудың механикаландырылған процесін басқарады.

Оқыту нәтижесі: 2) 3разрядты "Домна пешіне газжағушы" біліктілігін алу.

Жұмыс біліктілігін алуға арналған практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоғары білікті газжағушының басшылығымен домна пештерінің ауа жылытқыш аппараттарын ауадан газға ауыстыру жұмыстарын орындайды.
2. Атмосфералық клапанды ашады және жабады.
3. Бақылау сүңгілерін көтереді және түсіреді.
4. Домна пешін тоқтату мен іске қосуға қатысады.
5. Жабдықтың үйкеліс тораптарын майлайды.
6. Қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеуге қатысады.


КМ 12. Диплом алды (технологиялық) практика.

Бұл модуль толық металлургиялық циклі бар металлургиялық кәсіпорынның жұмысын; жұмыс орнының негізгі параметрлерін; кәсіпорын бөлімшелерін; домна цехінің міндеті мен құрылымын сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: салқындату түрлерін, фурмалық аспаптың құрылымы мен жұмыс қағидасын, ауа жылытқыштардың құрылымы мен жұмыс қағидасын меңгереді .
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
Домна пешінің қосалқы жабдықтарын ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауы. Домна пешіне газжағушы міндеттерін орындауы. Домна пеші жабдықтарының технологиялық тораптарын ауыстыру жөніндегі негізгі операцияларды жүзеге асыруы;
домна пешіне газжағушы ретінде жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) 5разрядты "Домна пешіне газжағушы"

Диплом алды (Технологиялық практика)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Домна пешінің ауа жылытқыштарын қыздыру процесін жүргізеді.
2. Ауа жылытқыштарды газдан ауаға, ауадан газға ауыстырады.
3. Газ дросселінің жүкарбаларын, шығаратын атмосфералық клапандарды басқарады.
4. Үрлеу шығынын, қысымы мен температурасын, отын қоспаларының берілісін, ылғалды үрлеу жұмысындағы бу жұмсалуын, мойындықты газдың қысымы мен температурасын, пешті жүктеу толықтығын және шихтаны жіберу жылдамдығын, газ жұмсалуын, пештен шаң шығуын, көмірқышқыл газының мөлшерін бақылауөлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша бақылап, қадағалайды.
5. Газауа тракттарының жайкүйін, шаң шығару мен шаң ұстауды бақылайды.
6. Домна пешін тоқтатады және іске қосады.
7. Пешті жөндеу мен тоқтату кезінде газды газ торабынан ажыратып, өшіреді.
8. Ауа үрлегіштердің жұмыс режимдерін, газды тазалау сапасын, апаттық блоктау, орталықтандыру және байланыс жұмысын бақылайды.
9. Қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмысында ақауларды анықтайды және жояды.
10. Аспап көрсеткіштерін және құжаттамада белгіленген пеш жұмысын есепке алуды жүргізеді.
11. Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуді орындайды.

      Ескерту:

      Қолданылатын аббревиатуралар.

      БК - базалық құзыреттілік;

      КК –кәсіптік құзыреттілік;

      БМ – базалық модельдер

      КМ – кәсіптік модельдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 154-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 154-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1000000 - Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1002000 - Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

100212 2 - Конвертерді жүктеу операторы
100209 2 - Конвертер болат балқытушы
100221 3 - Техник-металлург

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
336

22

314


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"100212 2 - Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1032

248

136

648

2-4

КМ 01

Металлургия цехтарындағы қара металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу


+


+

+
КМ 02

Конвертерге сусымалы материалды беру жолының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Шихта метариалын салып конвертердің толық жүктелуін қамтамасыз ету

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Конвертерді жүктеу операторының негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"100209 2 - Конвертер болат балқытушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1288

348

292

648

5-6

КМ 05

Жабдықты болат қорытуға дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Конвертерлерде болатты қорытуды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Конвертер болат балқытушы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"100221 3 - Техник-металлург" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

184

80


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
852

316

176

360

7-8

КМ 08

Қара металлургия цехтарнының жабдықтарын эксплуатациялау

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Қара металл металлургиясының технологиялық процестерін басқару

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 155-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 155-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1000000 - Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1002000 - Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

100212 2 - Конвертерді жүктеу операторы
100209 2 - Конвертер болат балқытушы
100221 3 - Техник-металлург

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
416

102

314


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"100212 2 - Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1032

248

136

648

1-2

КМ 01

Металлургия цехтарындағы қара металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу


+


+

+
КМ 02

Конвертерге сусымалы материалды беру жолының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Шихта метариалын салып конвертердің толық жүктелуін қамтамасыз ету

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Конвертерді жүктеу операторының негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"100209 2 - Конвертер болат балқытушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1288

348

292

648

3-4

КМ 05

Жабдықты болат қорытуға дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Конвертерлерде болатты қорытуды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Конвертер болат балқытушы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"100221 3 - Техник-металлург" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

184

80


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
852

316

176

360

5-6

КМ 08

Қара металлургия цехтарнының жабдықтарын эксплуатациялау

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Қара металл металлургиясының технологиялық процестерін басқару

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 156-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1000000 - Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1002000 - Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)

Біліктілік:

100212 2 - Конвертерді жүктеу операторы
100209 2 - Конвертер болат балқытушы
100221 3 - Техник-металлург


Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтардын; мәдениеттерді, діндерді және өркениеттін; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуді; философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуді; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:
 

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім  мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  
сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"100212 2 - Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігі

КҚ 1. Еңбек заңнамасын, еңбекті қорғау талаптарын, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті және металлургиялық процестерді қауіпсіз жүргізудің қағидаларын сақтау

КМ 01. Металлургия цехтарындағы қара металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу

Бұл модуль еңбек заңнамасын, еңбекті қорғау талаптарын, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті және металлургия цехтарындағы қара металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу қағидаларын сақтау үшін қажетті білімдерді, машықтар мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар
еңбекті қорғау саласындағы заңнаманын; еңбекті қорғау және денсаулық сақтау жөніндегі нормативтік құжаттардын; ұйымдар мен өндірісітік үй-жайлардың аумағындағы, кәсіпорын құрылымының жалпы қауіпсіздік талаптарын;
шикізат материалдары мен шығарылған өнімнің түрлерін;
металлургия технологиялары туралы қара металдарды жалпы ұсынудын;
негізгі өндірістік жабдықтардың түрлерін; кәсіпорындарда еңбекті қорғаудың және қауіпсіздік техникасының негізгі қағидаларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар металлургия өндірісінің ерекшелігін білуді, қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша еңбек заңнамасын білуін қолдануды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жалпы еңбекті қорғау мәселелерін білу.

Еңбекті қорғау
Кәсіби практика (оқу-таныстыру)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының негіздерін біледі.
2.Еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша талаптарды сақтайды.
3. Еңбек шартын жасасу және бұзу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді біледі.      
4. Жұмыс уақыты мен демалыс уақытын бөлу туралы ақпаратты біледі. .

Оқытудың нәтижесі:2) Өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулар мәселелерін біледі. .

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың туындау себептерін түсінеді.
2. Жазатайым оқиғаларды саралайды және жарақаттану коэффициенттерін есептейді.
3. Қара металдарды өндіруге сипатталтын кәсіби аурулар туралы ақпараттанған және алдын алу шараларын сақтайды.
4. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды жалпы тексеру мәселелерін біледі, құрамын сипаттайды, жазатайым оқиғаның ауыр дәрежесіне байланысты құрылған комиссия.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жұмыс орнында қауіпсіздік қағидаларының мәселелерін біледі.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Технологиялық жабдықтарды қауіпсіз экспулатациялау қағидаларын біледі.
2. Электрлік жабдықпен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтайды.
3. Қара металдарды өндірудің технологиялық процестерін жүргізу кезінде қауіпсіздік қиғадаларын сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Өндіріс ерекшеліктерімен танысу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымына бағдарланған.
2. Шикізат материалдарының негізгі түрлерін және олардың сипаттамасын саралайды.
3. Өндірістік цехтардағы өнімнің негізгі түрлерін саралайды.
4. Өнімінің өндіріс технологиясының негізін сипаттайды.
5. Негізгі өндірісітік жабдықты сипаттайды.
6. Кәсіпорындағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың негізгі қағидаларын түсінеді.
7. Негізгі металлургиялық агрегаттар мен қосалқы жабдықтарды сыртқы түрлері бойынша таниды.
8. Бастапқы материалдардың негізгі түрлерін көзбен көру белгісімен таниды.

КҚ 2. Конвертерге сусымалы материалды беру жолының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 02. Конвертерге сусымалы материалды беру жолының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бұл модуль конвертерге сусымалы материалды беру жолының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті білімдерді, машықтар мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар:
құрылысы, жұмыс қағидаты және конвертерлерге арналған материалдар үшін шихта беру жүйесінің механизмдері мен жабдықтарын техникалық эксплуатациялау қағидаларын;
мөлшерлеруші құрылғыны; деңгей өлшеуіштің жұмысының құрылымы мен қағидатын;
жабдықты пайдаланудағы ақаулардың туындау себептері және оларды жою әдістерін;
конвертерге сусымалы материалдарды беру жолдарын басқару қағидалары мен іс-әрекет алгоритмін; болат балқытушы цехтағы өндірістік санитария және қауіпсіздікті; жеке қорғану құралдарын, сызуларды құрастыру қағидаларын;
жобалық сызу және техникалық сурет салу бойынша графикалық жұмысты орындау техникасын; тұрақты және ауыспалы тоқ электр тізбегінің заңдары, элементтері және қасиеттерін; өлшеу құралдарының жұмысының мақсаты мен қағидатын; электр машиналарын қолдану саласы, іс-әрекет қағидаты, құрылымы және мақсатын; әр түрлі электронды құралдардың құрылымы, іс-әрекет қағидаты, негізгі техникалық параметрлері мен шартты белгілерін;
машиналар мен механизмдерге қойылатын негізгі сипаттамалар мен талаптарды; тісті, құрт, белдік, тізбекті, бағдарламалар туралы негізгі түсініктерді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: автоматты басқару механизмдері мен аспаптарының жұмысындағы ақаулықтарды анықтауды және жоюды; конвертерге сусымалы материалды беру жолын пультпен басқаруды; бункерге шихта материалдарын беруді реттеуді; ең қарапайым өлшеу және слесарьлық құралдарын пайдалануды;
слесарлық және электр слесарлық жұмыстарды орындауды;
жеке қорғану және өртке қарсы қорғаныс құралдарын қолдануды;
жазатайым жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсетуді;
техникалық бейіндегі сызбаларды, технологиялық сұлбаларды, спецификацияларды және технологиялық құжаттарды оқуды;
қолмен және машина графикасындағы технологиялық жабдықты графикалық түрде көрсету және технологиялық сұлбаларды орындауды,
тұрақты және ауыспалы тоқтың электрлік тізбектеріне есеп жүргізуді; металлургиялық жабдықтың жұмысын өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша бақылау және қадағалауды;
технологиялық процесті бақылауға арналған электронды құрылғыны қолдануды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Шихтаберу жүйелері механизмдері мен аспаптарына немесе жабдықтың бөлек түйіндеріне тексеру, диагностикалау және жөндеу жүргізу.

Мамандықтың негіздері
Болат өндірісі
Өмір қауіпсіздігі
Сызу
Негізгі электроникамен электротехника Техникалық механика негіздері
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмысытың құрылысын, қағидатын түсенеді және конвертерге материалдарды шихта беру жүйелері мехнизмдері мен аспаптарының техникалық эксплуатациялау қағидаларын сақтайды
2. Құрылымдық ерекшеліктерін және мөлшерлуші құрылғылары мен деңгей өлшеуіштердің жұмысының қағидаттарын сипаттайды.
3. Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге арналған құралдар мен құрылғылардың мақсатын түсінеді.
4. Құрастыру сызуларының орындалуындағы бірізділікті қадағалайды.
5. Қолмен және машина графикасындағы технологиялық жабдықты графикалық түрде көрсету және технологиялық сұлбаларды орындау тәсілдеріне сүйенеді.
6. Сипаттамалардың түрлері мен мақсаттарын, оларды оқу және құру қағидаларын түсінеді.
7. Тұрақты және ауыспалы тоқтың электрлік және магниттік тізбектерін жіктейді.
8. Тұрақты және ауыспалы тоқтың электр машиналарының жұмыс қағидаттарын, құрылысы мен мақсатын түсінеді.
9. Трансформаторлардың жұмыс қағидаттарын, құрылысы мен мақсатын түсінеді.
10. Замануи өндірістегі электржетекті қолдану туралы ақпаратты игереді.
11. Электр энергиясын беру және тарату тәсілдерін түсінеді.
12. Машиналар мен механизмдердің негізгі бөлшектерін саралайды.
13. Бөлшектер мен жабдықтар түйіндерінің тозуының және деформациясының түрлерін сипаттайды.
14. Бөлшектер мен жабдықтар түйіндерінің қосылу түрлерін сипаттайды.
15. Шихта беру жүйесінің сызуларын оқиды.
16. Қалыпты жұмыс істемей тұрған ақаулықтар немесе ауытқулар бар шихта беру жүйелері мен автоматты басқару аспаптарындағы нүктені (буынды) айқындайды.
17. Шихта беру жүйесінің жабдықтарынн ағымдағы жөндеу жүргізеді.
18. Автоматты бақылау аспабының жұмысындағы ақаулықты жояды.
19. Машиналар мен механизмдерге бөлшектер мен қосалқы бөлшектер дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындайды.
20. Аксонометриялық проекцияда жалпақ суреттер салады.
21. Аксонометриялық проекция бойынша модельдің кешенді сызуларын орындайды.
22. Кесу мен қиюды қолдана отырып сыуларды орындайды.
23. Сипаттаманы толтырады.
24. Электр жабдықтарын жөндейтін электр сызбаларын оқиды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Конвертерге сусымалы материалды беру жолын пультпен басқару.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Болат балқыту цехының тиісті учаскесінде қауіпсіздік техникасымен еңбекті қорғау талаптарын сақтайды.
2. Әр түрлі электронды құрылғыларды қолдану саласындағы құрылғыны, іс-әрекет қағидатын, негізгі техникалық параметрлерін, таңбалу, шартты белгілерін сипаттайды.
3. Қабылданған бункерді тиісті шихталық материалдармен уақтылы толтырады.
4. Шихта албарының бункерлерінде толып қалған материалдардың деңгейін қадағалайды.
5. Шихта албарының бункерлерінде толып қалған шихталардың опырылуын басқарады.
6. Негізгі және резервтік шита беру жібі бойынша конвертерлік бөлімшедегі шихта албарынан сусымалы материалдарды тасымалдау.
7. Шығыс бункерлері бойынша шихта материалдарын тиімді таратады.
8. Жеке қорғану және өртке қарсы қорғаныс құралдарын қолдану;
9. Электронды құрылғылардың параметрлерін айқындайды.

КҚ 3. Шихта метариалының барлық түрлері салып конвертердің толық жүктелуін қамтамасыз ету

КМ 03. Шихта метариалын салып конвертердің толық жүктелуін қамтамасыз ету

Бұл модуль шихта метариалының барлық түрлері салып конвертердің толық жүктелуін қамтамасыз ету үшін қажетті білімдерді, машықтарды және дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: болатты балқыту процесіндегі шихта материалдарын саралаудын;
оттегі-конверторлық балқытатын шихта материалдарға қойылатын талаптар, олардың химиялық құрамы және физикалық қасиеттері
қабылдау және шығыс бункерлеріндегі шихта материалдарын есепке алудын; қосымша материалдарды қосу тәртібін білуін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: конвертерлік өндірістегі шихта материалдарын мөлшерлеу және есепке алау бойынша механизмдерді басқаруды;
конвертерге шихта материалдарын беру бойынша механизмдерді басқаруды;
конвертерге шихта материалдарын беруді ретеуді үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өлшеу, тиеу және қабылдау және шығыс бункерлерінде шихта материалдарының болуын есепке алуды жүргізу.

Болат өндірісі
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Болатты қорыту және оларға қойылатын талаптарға арналаған шихта материалдарының физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттайды.
2. Конвертерлік бөлімшенің шығыс бункерлеріндегі шихта материалдарының деңгейін қадағалайды.
3. Қабылдау және шығыс бункерлеріндегі шихта материалдарына есепке алу жүргізеді.
4. Қабылдау және шығыс бункерлерінің қажетті мөлшеріне есеп жүргізеді.
5. Бөлек бункердің немесе бункер топтарының жұмысынан енгізеді және шығарады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Конвертерге шихта матераилдарын беруді реттеу және беру бойынша мехнаизмдерін басқару.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Конвертердегі аддитивті шихта материалдары қоспасының тәртібін қадағалайды.
2. Конвертерге шихта матераилдарын беру мехнаизмдерін басқарады.
3. Конвертерге шихта матераилдарын жеткзіу бойынша мехнаизмдерді басқарады.
4. Тапсырмаға сәйкес тиісті шихта материалдарын конвертерге береді. .

КҚ 4. "Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігі бойынша негізгі жұмыс істеу түрлерін орындау

КМ 04. Конвертерді жүктеу операторының негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль қара металл өндірісінің замануи талаптарына, біліктілік емтиханын тапсыруға және "Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігін алуға дайындалуға жауап беретін кәсіби құзыреттілікті пысықтауға бағытталған.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар: білімдерді, машықтар мен дағдыларды бекітеді, кеңейтеді және жүйелейді; еңбек ұжымы жағдайларында кәсіби қызметтің практикалық тәжірибесін алады;
қызмет көрсететін жабдыққа тексеру, диагностикалау және күнделікті жөндеу жүргізуді; қабылдау және шығыс бункерлерінде шихта материалдарының болуына өлшеу, тиеу және есеп алу жүргізуді; конвертерлерге шихта материалдарын беруді реттеу және беру бойынша механизмдерді басқаруды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) "Конвертерді жүктеу операторы" біліктілігін алу.

Жұмысшы біліктілігін алуға кәсіби практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жабдыққа күнделікті жөндеу жүргізу.
2. Автоматты басқару аспаптарынының жұмысындағы ақаулуықтарды анықтайды және жояды.
3. Конвертерге сусымалы материалды беру жолын пультпен басқару;
4. Бункерлерге шихта материалдарын өлшеу және тиеу.
5. Шихта метариалының барлық түрлері салып бункерлер мен конвертердің толық жүктелуін қамтамасыз ету.
6. Бөлек бункер немесе бункер топтарының жұмысынан енгізу және шығару.
7. Қабылдау және шығыс бункерлеріндегі бар шихта материалдарды есепке алуды жүргізу.

"100209 2 - Конвертер болат балқытушы" біліктілігі

КҚ 5. Жабдықты болат қорытуға дайындау

КМ 05. Жабдықты болат қорытуға дайындау

Бұл модуль жабдықты болат қорытуға дайындау үшін қажетті білімдерді, машықтар мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар: оттегілік конвертер және торкрет-зеңбіректің техникалық экспуатациялау құрылысын, жұмыс қағидатын және қағидаларын;
конвертерді жөндеу үшін қолданылатын материалдардың қасиеті мен мақсатын;
конвертердің қаптамасын торкреттеуді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: конвертердің қаптамасын торкреттеу бойынша жұмысты ұйымдастыруы және басқаруды;
конвертерді қыздыруды;
конвертер жабдығының және алқымының, астының сапалы жағдайын қамтамсыз етуді; қызмет көрсететін жабдыққа жөндеуді орындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жөндеу жұмысына қажетті ақаусыз құрал-саймандар мен материалдардың болуына тексеруді орындау.

Болат өндірісі
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Конвертер жабдығын жөндеу және қызмет көрсетуі бойынша жұмыс жүргізу үшін қажетті құрал-саймандарды қолданады.
2. Конвертерді жөндеу үшін қолданатын материалдардың қасиеті мен мақсатын сипаттайды.
3.Толтырылған материалдардың сапасын айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Конвертердің қаптамасын торкреттеу бойынша ұйымдастыру және басшалық ету жұмыстарын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Конвертер қаптамасының құрылысын түсінеді.
2. Конвертер қаптамасының беріктілігін арттыру тәсілдерін қолданады.
3. Конвертер қаптамасына жөндеу жүргізу тәсілдерін игереді.
4. Конвертер қаптамасының жөнделуін механикаландыруды қамтамасыз ететін торкрет-машиналардың және басқа құрылғылардың техникалық экспуатациялау құрылысын, жұмыс қағидатын және қағидаларын түсінеді.
5. Конвертер қаптамасының тозған жерін анықтайды.
6. Конвертер қаптамасына торкреттеу жүргізеді.

Оқытудың нітижесі: 3) Қызмет көрсететін жабдыққа тексеру, диагнотикалау мен күнделікті жөндеу жұмыстарын орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Оттегілік конвертер мен конвертер жабдығының техникалық экспуатациялау құрылысын, жұмыс қағидатын және қағидаларын түсінеді.
2. Оттегілік конвертер оның жабдығының сызбаларын оқиды.
3. Қалыпты жұмыс істемей тұрған ақаулықтар немесе ауытқулар бар қызмет көрсететін жабдықтағы нүктені (буынды) айқындайды.
4. Қызмет көрсететін жабдыққа ағымдағы жөндеу жұмыстырын жүргізеді.
5. Күрделі жөндеуден кейін және оның жұмыс істеуге дайындығын конвертер жабдыңының техникалық жағдайын бағалайды.

КҚ 6. Болатты қорытудың технологиялық процесін ұйымдастыру және қамтамасыз ету.

КМ 06. Конвертерлерде болатты қорытуды орындау

Бұл модуль болатты қорытудың технологиялық процесін ұйымдастыру және қамтамасыз ету үшін қажетті білімдерді, машықтар мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: болаттың химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерін; конвертерде болатты балқытудың технологиялық процестерінің кезеңдерін; болаттың қасиеттеріне және болат қорыту процесінің жүрісіне оттегі мен қоспа материалдарының әсерін; берілген химиялық құрамына дейін болатты сапаландыру тәсілдерін, металды қорыту дайындығының параметрлерін; техникалық термодинамикалардың заңға сәйкестігін; сұйықтар мен газдардың механикасының заңға сәйкестігін; технологиялық процестерді іске асыру кезіндегі негізгі түсініктер, жылу мен массаны ауыстырудың заңдары мен үлгірерін; негізгі жылу техникалық сипаттамаларын есептеу әдістерін; металлургиялық агрегеттардағы жылу генерациясының және энергияны қайта шығарудың негізгі қағидаттарын меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қоспа материалдарына қажетті мөлшерді есептеп шығуды; конвертерге сұйық шойынды құюды, металл шихта мен қоспа материалдарды құюды қамтамасыз етуді; қорытыу процесін сиапаттайтын, бақылу-өлшеуіш құралдарының көрсеткіштеріне бақылау жасауды; оттегі шығысын реттеуді; сынамаларды іріктеу және металдың темпертурасын өлшеу бойынша қоласында конвертер болаттасушы жұмысын басқаруды;
металды қорытудың дайындығын және сол немесе өзге қосымша материалға қажетті қоспаны айқындайды; қож бен металды төгуді қамтамасыз етуді; конвертерден болатты шығару кезінде қожды айыру бойынша шараларды қамтамасыз етуді; шөміштегі болаттың қышқылсыздандыруын және қоспалауын қамтамасыз етуді; газарналар жүйесіндегі газдардың қозғалысы кезінде қысымды жоғалтуды есептеп шыңару; болатты алған кезде болатын жылу процестері мен масса тасымалдау процесстерін есептеп шығуды және талдауды меңгереді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қорытуға қосымша материалдар мен оттегінің қажетті мөлшеріне есептеуді орындау.

Болат өндірісі
Жылу техникасы
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Болаттың химияилық құрамдары мен физикалық қасиеттері туралы ақпараттарды біледі.
2. Берілген маркалы болатты қорыту үшін шихтаның (оның ішінде қосымша материалдар) құрамын сипаттайды.
3. Берілген маркалы болатты қорыту үшін қосымша материалдар мен оттегінің қажетті мөлшерін есептеп шығарады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Болатты қорытуға технологиялық процес жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Конвертерде және олардың жүйелілігіне болатты балқытудың технологиялық процестерінің кезеңдерін анықтайды.
2. Конвертерде үрлеп тазарту кезінде аққан негізгі металлургиялық процестерді бөледі.
3. Болаттасушы конвертер ретіндегі жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.
4. Оттегі-конвертерлік балқытулар үрлеп тазарту режимдерінің параметрлерін сипаттайды.
5. Конвертердегі металл сынықтарының үйіндісін қамтамасыз етеді және бақылайды.
6. Конвертерге шойынды құюды орындайды.
7. Бақылау-өлшеу құрылғыларының көрсеткіштерін қадағалайды және оттегі шығыстарын реттеу.

Оқытудың нәтижесі: 3) Металды қорытудың дайындығын айқындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Болаттың қасиеттеріне және болаттасушы процсетің жүрісіне оттегі мен қосымша материалдардың әсерін талдайды.
2. Сынамаларды іріктеу және металдың тепертурасын өлшеу бойынша қоластындағы конвертер болаттасушы жұмысын басқару.
3. Металл қорытудың дайындығын химиялық талдау мен болаттың температурасының нәтижесі бойынша айқындау.
4. Металды сапаландыру үшін сол немесе өзге қосымша материалға қажетті қоспаны айқындайды
5. Металды қосымша үрлеудің қажеттілігін айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Конвертерден қожды және металды құюды орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Болаттасыушы қождардың химияилық құрамдары, құрылымы мен қасиеттері туралы ақпараттарды біледі.
2. Қожды қалыптастырудың шартын және оның болатты қорыту процесінің жүрісіне әсерін сипаттайды.
3. Берілген маркалы болатты қышқылсыздандыру үшін пайдаланатын ферроқорытпалардың тізбесін айқындайды.
4. Тесіктерді бітеу және өңдеу.
5. Болат пен қожды ағызуды жүзеге асырады.
6. Конвертерден болатты шығару кезінде қожды айыруды қамтамасыз етеді.
7. Ожаудағы болатты қышқылсыздандыруды жүзеге асырады.

Оқытудың нәтижесі: 5) Техникалық термодинамикалардың, сұйықтар мен газдардың механикасының, жылу мен масса алмасудың металлургиялық процестерінің негізгі параметрлерін айқындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жылулығын, жұмысын, энтальпиясын, энтропиясын айқындайды.
2. Пештердегі сұйықтар мен газдардың механикасының заңға сәйкестігін түсінеді.
3. Технологиялық процестерді іске асыру кезінде жылу мен масса тасымалдаудың түрлерін, даңдары мен үлгілерін саралайды.
4. Негізгі жылу техникалық сипаттамаларды есептеу әдістерін қолданады.
5. Газ арналары жүйесіндегі газ қозғалысы барысында арынның шығынын есептеп шығарады.

КҚ 7. "Конвертер болат балқытушы" біліктілігі бойынша жұмыс істеудің негізгі түрлерін орындау

КМ 07. Конвертер болат балқытушы жұмысының негізгі түрлерін орындау

Бұл модуль біліктілік емтиханын тапсыруға, "Конвертер болат балқытушы" біліктілігін алуға дайындалуға, болат балқыту өндірісінің заманауи талаптарына жауап кәсіби құзіреттілігін пысықтауға бағытталған.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар: білімдерді, машықтар мен дағдыларды бекітеді, кеңейтеді және жүйелейді; еңбек ұжымы жағдайларында кәсіби қызметтің практикалық тәжірибесін алады;
болат балқытудың технологиялық процестерін жүргізуді; қызмет көрсететін жабдыққа тексеру, диагностикалау және күнделікті жөндеу жұмыстарын жүргізуді үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) "Конвертер болат балқытушы" біліктілігін алу.

Жұмысшы біліктілігін алуға кәсіби практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жабдықтарға және конвертердің қаптамаларына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
2. Белгіленген сападағы қосымша және құйылған материалдардың құралдарының ақаусыз болуын тексереді.
3. Берілген маркалы болатты балқыту үшін қосымша материалдар мен оттегінің қажетті мөлшерін есептеп шығарады.
4. Конвертерді қыздыруды, шойынды құюды, конвертер қоспаға қосуды орындайды.
5. Үрлеп тазарту процесіндегі оттегі беруді реттейді
6. Бақылу-өлшеуіш құрылғылардың көрсеткіштерін қадағалайды.
7. Металды қорытудың дайындығын және сол немесе өзге қосымша материалға қажетті қоспаны айқындайды.
8. Конвертерден болат пен қожды ағызуды жүзеге асырады.
9. Қоласындағы конвертер болат балқытушыларды басқару.

"100221 3 - Техник-металлург" біліктілігі

КҚ 8. Металлургиялық жабдықты қалыптастыруды, тасымалдау жүйлерін, кен шикізатынсақату мен қайта өңдеуді қамтамасыз ету

КМ 08. Қара металлургия цехтарнының жабдықтарын эксплуатациялау

Бұл модуль металлургиялық жабдықты қалыптастыруды, тасымалдау жүйлерін, кен шикізатын сақату мен қайта өңдеуді қамтамасыз ету үшін қажетті білімдерді, машықтарды және дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
металлургиялық процестерге, домна пешіне, оттегілік конвертерге, дайындама құймаларды үздіксіз машинаға, болатты пештен тыс өңдеу агрегаттарына, электр болат балқытушы пештерге, металлургиялық цехтардағы ферроқорытпалар өдірісіне және қосалқы жабдықтарға арналған пештерге шикізатты дайындау үшін құрылымын, жұмыс жасау қағидасын және жабдықтың техникалық эксплуатациялау қағидаларын; металлургиялық цехтардағы металлургиялық жабдықтарды қауіпсіз эксплаутациялау және қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік пен өндірістік санитария қағидаларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі металлургиялық агрегеттардың өлшемдерін және технологиялық сипаттамаларын есептеп шығуды; эксплуатацияланатын жабдықты монтаждауға, реттеуге, баптауға және техникалық қызмет етуге қатысуды; металлургиялық жабдықты эксплуатациялауға бақылау жасаудың жүзеге асыруын; бақылау-өлшеу құрылғыларының көрсеткіштерін қадағалауды; паспорттық смпаттамаға сәйкес металлургиялық жабдықтардың жұмысының технологиялық параметрлерін сақтауды; металлургиялық жабдықтардың жұмысын аппатық режимге әкеп соқтыратын себептерді анықтау және жою; металлургиялық жабдықтар мен автоматты жүйелердің жұмысының параметрлері бұзылған кезде жедел шешім қабылдауды; металлургиялық жабдықтарға қызмет көрсетеін жұмыскерлерді оны эксплуатациялаудың қағидалары, еңбекті қорғау қағидалары мен нормалары және қауіпсіздік техникасы туралы нұсқау беруді;
жарақаттанушылықты болғызбайтын және қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін жоятын тәсілдерді, шаралар мен құралдарды іздестіруді үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Зерттеу саласындағы техникалық міндеттері және металлургиялық салаға арналған жабдықтар әзірлемелерін орындайды.

Металлургиялық процестерге шикізатты дайындау
Шойын өндірісі
Болат өндірісі
Электрлік болатты және ферроқорытпаларды өндіру
Өмір қауіпсіздігі
Кәсіби практика (өндірістік-технологиялық)
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Аглотерациялық фабрикалардың негізгі және қосалқы жабдықтарының, домна пешінің, болат балқытушы цехтардың, .
болат құю бөлімшелерінің, пештен тыс металды өңдеу бөлімшесінің, ферроқорытпалар цехтарының тізбесін сипаттайды.
2. Қара металлургия цехтарының негізгі және қосалқы жабдықтарының жетістіктері мен кемшіліктерін анықтайды.
3. Қара металлургия цехтарының заманауи инновациялық жабдықтарын сипаттайды.
4. Металлургия жабдықтарының құрылсын сипаттайды.
5. Негізгі металлургиялық агрегаттардың мөлшері мен техникалық сапаттамасын есептеп шығарады.
6. Металлургия цехтарының негізгі және қосалқы жабдықтарының қажетті мөлшерін есептеп шығады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Технологиялық жабдықты дұрыс эксплуатациялаудың сақталуына бақылауды орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Металлургиялық жабдықты техникалық эксплуатациялаудың жұмыс істеу қағидатын мен қағидаларын сипаттайды.
2. Металлургиялық жабдықтың қалыпты жұмыс істеуін сипаттайтын, параметрлерді сипаттайды.
3. Бақылау-өлшеу құрылғыларын саралуды және жұмыс істеу қағидатын игереді.
4. Металлургиялық жабдықты сызбаларын оқиды.
5. Бақылау-өлшеу құрылғыларын көрсеткіштерін алады.
6. Апаттарды, тоқтап қалған жабдықты ескерту бойынша, жөндеу аралығындағы ресурстарды арттыру бойынша техникалық себептер бойынша істен шыққандарды қысқарту, жөндеудің еңбексыйымдылығы төмендету және оның сапасын арттыру іс-шараларын әзірлейді және жүзеге асырады.
7. Қалыпты жұмыс істемейтін металлургиялық жабдықтарды және оны жоюды анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жабдықтарға профилактикалық тексеру жүргізу және ақаулықтарды анықтау және жою.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Металлургиялық жабдықтардың профилактикалық тексерулерінің тәртібін түсінеді.
2. Металлургиялық жабдықтардың негізгі ақаулықтарының түрлерін сипаттайды.
3. Металлургиялық жабдықтардың ақаулықтарын жою және ескерту тәсілдерін сипаттайды.
4. Қара металдар металлургиясының әртүрлі бөлімшелердегі жұмысы барысында қауіпсіздік техникасының қағидаларын түсінеді.
5. Металлургиялық жабдықтардың қалыпты жұмысынан ақаулықтарды немесе істен шыққан жерін айқындайды.
6. Металлургиялық жабдықтардың жөндеу жұмыстарын ұйымдастырады.
7. Жарақаттанушылықты болғызбайтын және қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін жоятын тәсілдерді, шаралар мен құралдарды іздестіреді.

КҚ 9. Технологиялық шарттар мен балқытуды жүргізу әдістерін, жұмыс процесінде туындаған мәселерді уақтылы және тиімді шешуді игеру

КМ 09. Қара металл металлургиясының технологиялық процестерін басқару

Бұл модуль технологиялық шарттар мен балқытуды жүргізу әдістерін, жұмыс процесінде туындаған мәселерді уақтылы және тиімді шешуді игеру үшін қажетті білімдерді, машықтарды және дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
металлургиялық процестерге шикізатты дайындау процестерін саралудын; шойын өндірісінің технологиясын; болат және ферроқорытпалар өндірісінің технологиясын; болатты пештен тыс өңдеу және құю технологиясын; металлургиялық процестер барысында туындаған ауытқулардың себептерін және оларды жоюдың жолдарын; қара металлургияның инновациясын; стандартизация мен метрологиялардың негізгі ережелерін; физикалық шаманың бірліктерін; өлшем түрлері мен қателіктерін; өлшем құралдарын саралуды және техникалық сипаттамаларын; стандартизация әдістерін; стандартизация бойынша нормативтік құжаттарды; металл өнімдерінің сапасы туралы негізгі түсініктерді; химиялық термодинамикалар мен кинетикалардың негізгі түсініктерін; химиялық және фазалық тепе-теңдік; химиялық әлеуеттерді және парциялық молярлық шамаларды түсінуді; термодинамикалық ерітінділерді; электрохимия заңдарды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: металлургиялық өнім алуда технологиялық процестің оңтайлы режимін сақтауды; агломерат алу, шойын, болат және ферроқорытпалар қорыту, болатты пештен тыс өңдеу мен құю технологиялық процестерін басқаруды; технологиялық процестерді басқаруда бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануы; шихта материалдары мен дайын өнімнің сапалы сипаттамасын бағалауды; шығарылған өнім ақауларының сеьептерін талдауы және оны ескерту бойынша іс-шаралар әзірлеуді; металлургиялық процестертердегі шихталардың, материалдық және жылу баланысының есебін жүргізуді; жұмыс процесінде туындаған мәселерді уақтылы жою бойынша шешім қабылдауды; агломерат алу, шойын, болат және ферроқорытпалар қорыту, болатты пештен тыс өңдеу мен құю процестерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеп шығаруы; қара метал металлургиясының жаңа озық технологиясын жобалауды; технологиялық процесті бақылау үшін өлшеу құралдарын пайдалануды; қателікті қамтитын өлшемдердің нақты мәнін айқындауды; өндірістік қызметтегі стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды пайдалануды; металл өнімдерінің көрсетілген сапасына сәйкестігі туралы шешім қабылдауды; жану режимдерін, жылу шығындарын және техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу жүргізуді; жұмыстың ерекшеліктерін талдау және металлургиялық жабдықты пайдаланудың ұтымды жылулық режимдерін таңдауды; процестердің термодинамикалық өлшемдерін анықтауды; химиялық реакция жылдамдығын және реакцияның тепе-теңдік константын есептеуді; парциалдық молярлық шамаларды есептеуді; тотығу-қалпына келтіру гальваникалық элементтерін және электродтың әлеуетін есептеуді; фазалық, химиялық және электрохимиялық тепе-теңдікті есептеуді үйренеді. 

Оқытудың нәтижесі: 1) Шихта материалдарының және соңғы өнімнің сапалы сипаттамасына бағалау жүргізу.

Металлургиялық процестерге шикізатты дайындау
Шойын өндірісі
Болат өндірісі
Электрлік болатты және ферроқорытпаларды өндіру
Өмір қауіпсіздігі
Стандарттау және метрология негіздері
Жылу техникасы Экономика негіздері
Физикалық химия
Кәсіби практика (өндірістік-технологиялық)
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Агломератты, шойын, болат, ферроқорытпаларды өндіруге арналған шихта материалдарының тізбесін сипаттайды.
2. Пештен тыс металды өңдеу үшін қолданылатын материалдардың тізбесін сипаттайды.
3. Шойын, болат, ферроқорытпалардың жіктелуін ажыратады.
4. Шихта материалдары мен түпкілікті өнімдерге стандарттар мен нормативтік құжаттардың талаптарын сақтайды.
5. Толтырылған материалдардың құрамы мен қасиеттерін сипаттайды.
6. Технологиялық процеске сәйкес сынамалар тәртібін түсінеді.
7. Технологиялық процеске сәйкес сынамалар тәртібін түсінеді.
8. Өлшеу қателерін табу және жою әдістерін ажыратады.
9. Өлшеу қателіктерін сандық бағалау тәсілдерін ажыратады.
10. Стандарттау және өнім сапасы саласындағы негізгі түсініктер туралы ақпаратты біледі.
11.Талдуаға сынамаларды іртіктейді.
12. Шихта материалдары мен дайын өнімдердің нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін бағалайды.
13. Шығарлыған өнімдер ақауларының себептерін талдайды және оны ескерту бойынша шаралар әзірлейді.
14. Агломерат, шойын, болат және ферроқорытпаларды үшін шихталарды есептеуді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Металлургиялық процестің технологиясын ұйымдастыру және қадағалау және туындаған мәселелерді шешу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шикізатты дайындау, шойын, болат, ферроқорытпа өндіру, құю және болатты пештен тыс өңдеу процестерін саралауды ажырата алады.
2. Қара металдар металлургиясының технологиялық үрдістерінің ағынының ерекшеліктерін түсінеді.
3. Агломерация, шойын, болат және ферроқорытпаларды балқыту процестерінің негізгі технологиялық параметрлерін айқындайды.
4. Шойын, болат және ферроқорытпа өндірісінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.
5. Қара металдарды балқыту процесінің негізінде жатқан физикалық және химиялық процестерге бағдарланған.
6. Металлургиялық процестер барысында ауытқулардың себептерін түсінеді және оларды жою жолдары біледі.
7. Автоматтандырылған процестерді басқару жүйесі мен қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы қағидаттарын түсінеді.
8. Өлшеу құралдарын саралайды және метрологиялық сипаттамаларды түсінеді.
9. Доғалық, электрлік, индукциялық қыздыру, қарсылықты қыздыру және плазмалық қыздыру қағидаттарын түсінеді.
10. Металлургиялық пештердің жылу жұмыстарының ерекшеліктерін түсінеді.
11. Балқыту агрегаттарын жүктеу және балқыту өнімдерін өндіру бойынша операцияларды орындайды.
12. Бақылу-өлшеу құралдарының көрсеткіштерін бақылайды және олардың нәтижелері бойынша металлургиялық процестің параметрлерін реттейді.
13. Выявляет и устраняет нарушения технологических режимов металлургических процессов.
14. Использует программное обеспечение в управлении технологическим процессом.
15. Шойын мен болатты балқытудың материалдық және жылу балансының есебін жүргізеді.
16. Технологиялық құжаттаманы жүргізеді және есептер дайындайды.
17. Өлшеу құралымен физикалық шамларға өлшеу жүргізеді .
18. Кездейсоқ және жүйелі өлшеу қателігін анықтайды.
19. Өлшеу қателігін сандық бағалау және өлшеу нәтижесін түзету.
20. Қатты, сұйық және газ тәрізді отынның жану есептерін жүргізеді.
21. Әртүрлі технологиялық мақсаттарда пештерде отын мен жылудың жануын, сыртқы және ішкі жылу алмасуын есептейді және талдайды.
22. Металлургиялық пештердің ұтымды температурасы мен жылу режимдерін таңдайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Металлургиялық өндіріс технологиясын жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қара металлургиядағы инновациялық технологиялар туралы ақпаратты біледі.
2. Қара металлургиядағы инновациялық жабдықтар туралы ақпаратты біледі.
3. Металлургиялық процестерді қарқындату жолдарын айқындайды.
4. Жобалаудың негізгі кезеңдерін ерекшелендіреді.
5. Қара металдардың металлургиялық технологиясын жаңғырту жобасына қатысады.
6. Технологиялық процеске жаңа жабдықтарды енгізуде қатысады.
7. Жаңа технкаларларды және прогрессивті технологияны енгізуден экономикалық тиімділігін есептейді.

Оқытудың нәтижесі: 4) Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін айқындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бағалау әдістерін және өндірістің негізгі қорларын пайдалану көрсеткіштерін біледі.
2. Еңбекті ұйымдастыру мен нормалау қағидалары мен әдістері игереді.
3. Өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлау ерекшеліктерін түсінеді.
4. Жабдықтардың тозу дәрежесін айқынайды.
5. Қызметкерлердің сағаттық тарифтік мөлшерлемелерін және еңбекақысын есептейді.
6. Металлургиялық процестердің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептейді.
7. Өндірістің кірісі мен тиімділігін ақындайды.
8. Өнімнің өзіндік құнын есептейді.

Оқытудың нәтижесі: 5) Металлургиялық процестердің физика-химиялық параметрлерін айқындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі термодинамикалық параметрлерді және олардың сипаттамаларын ажыратады.
2. Термодинамиканың заңдарын түсінеді.
3. Термодинамикалық жүйелердің түрлерін саралайды.
4. Фазалық тепе-теңдік термодинамикасын және бір, екі және үш компоненттік жүйелердің тепе-теңдік жағдайларын түсінеді.
5. Ерітінділерді саралайды.
6. Ішінара молярлық шамалардың ұғымын сипаттайды.
7. Рауля және Генри заңдарын түсінеді.
8. Выделяет основные понятия химической кинетики.
9. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды бөліп көрсетеді.
10. Жұмыс массасының бірінші және екінші заңдарын түсінеді.
11. Химиялық реакция жылдамдығының константарының физикалық мағынасын түсінеді.
12. Характеризует понятие энергии активации.
13. Катализдің жалпы қағидаттарын түсінеді және катализаторлардың түрлерін сипаттайды.
14. Электрохимияның негізгі ұғымдарын біледі.
15. Электролиттер мен электродтарды саралайды.
16. Электролиттік диссоциация теориясының негізгі ережелерін түсінеді.
17. Гальваникалық элементтер туралы негізгі түсініктерін біледі.
18. Гиббстің энтальпиясын, энтропиясын және энергиясын есептейді.
19. Реакциялардың жылу тиімділігін есептейді.
20. Екі және үш компоненттік жүйелердің диаграммаларын талдайды.
21. Молярлықты және ерітіндінің молярлығын есептейді.
22. Белсенділік пен белсенділік коэффициентін есептейді.
23. Ерітіндінің кристалдануы және қайнау температурасын есептейді.
24. Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасын есептейді.
25. Химиялық реакция жылдамдығын есептейді.
26. Тотығу-қалпына келтіру гальваникалық элементтердің термодинамикалық есебін орындайды.
27. Электролизді есептеуді орындайды.

КҚ 10. "Техник-металлург" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

КМ 10. Диплом алды практика

Бұл модуль оқу үрдісінде алынған білімге және практикалық дағдыларды жалпылама және жетілдіруге бағытталған; қара металдар өндірісінің заманауи және перспективалық технологиялары бар кәсіпорындарда жаңа жабдықпен, еңбек ұйымымен, өндіріс экономикасымен, экологиялық проблемаларды шешу жолдарымен тікелей таныстыру; дипломдық жобаны орындау үшін материалдарды жинау және дайындау.

Оқытудың нәтижесі: 1) Кәсіпорын жұмысын зерделеу және талдау.

Кәсіптік практика (диплом алдындағы)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Металлургиялық кәсіпорынның құрылымын сипаттайды.
2. Қара металдар металлургиясының технологиялық процестерінің ағынының ерекшеліктерін және негізгі параметрлерін түсінеді және сипаттайды.
3. Әр түрлі бөлімшелердің, цехтардың және кәсіпорын учаскелерінің қызмет түрлері туралы білімді меңгереді.
4. Кәсіпорын жқмысы туралы деректерді жинайды және талдайды.
5. Металлургиялық жабдықтың құрылымын, жұмыс қағидатын және техникалық эксплуатациялау қағидаларын сипаттайды.
6. Практика бойынша есеп дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша материалдарды зерделеу, жинау және талдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызмет көрсетілетін учаскенің, өндірістің технологиялық сұлбасын түсінеді.
2. Дайындық, негізі және қосалқы жабдықтардың, өлшеу және автоматика құралдарының құрылымын, техникалық сипаттамаларын, эксплуатациялау қағидаларын түсінеді.
3. Қызмет көрсетілетін учаскенің коммуникациялау сұлбасын оқиды.
4. Шихта материалдарының және соңғы өнімдердің сапа көрсеткіштерін анықтауда стандарттарды сақтайды.
5. Менеджмент және өндіріс экономикасының мәселелерін игерген.
6. Технологиялық процестерді жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өндірістік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Техник-металлургтың міндеттерін қайталау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Алдын ала тексеруді жүргізеді, жабдықтың негізгі ақауларын анықтайды.
2. Металлургиялық жабдықты жөндеуді ұйымдастырады.
3. Өмірлік іс-әрекет қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.
4. Жеке алынған учаскеде технологиялық процесті жүргізеді.
5. Металлургиялық цехтардың бақылау-өлшеу аспаптарын, технологиялық үрдістердің автоматтандырудың құралдарын және жүйелерін қолданады.
6. Металлургиялық үрдістің қалыпты бағытынан ауытқуларды жояды.
7. ”Тар орынның” анықталуымен қолда бар өндіріске талдау жасайды.
8. Еңбек өнімділігін арттыру мен өнімнің өзіндік құнын төмендеду, оның сапасын арттыру бойынша іс-шаралар кешенін анықтайды.
9. Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастырады.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 157-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 157-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1000000 - Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1003000 - Түсті металдар металлургиясы

Біліктілік*:

100313 2 - Шихталаушы
100301 2 - Металл және қоспаларды балқытушы
100315 3 - Техник-металлург

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
332

22

310


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"100313 2 - Шихталаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1028

238

178

612

2-4

КМ 01

Металлургиялық цехтардағы түрлі түсті металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу


+


+

+

+

+


КМ 02

Материалдарды мөлшерлеу және шихталау процестерін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Мөлшерлеуіш, араластырғыш және тасымалдағыш жабдықтарына қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Шихталаушы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"100301 2 - Металл және қоспаларды балқытушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1296

316

260

720

5-6

КМ 05

Түрлі-түсті металдар мен қоспаларды балқыту және тазарту процесін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Балқытылған және тазартылған пештердің қызмет етуі

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Металдар мен қоспаларды қорытушы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"100315 3 - Техник-металлург" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

184

80


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
852

272

220

360

7-8

КМ 08

Түрлі-түсті металлургияның процестеріне және аппараттарына есеп және бақылау жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Түрлі-түсті металдарды өндіруді ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 158-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 158-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1000000 - Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1003000 - Түсті металдар металлургиясы

Біліктілік*:

100313 2 - Шихталаушы
100301 2 - Металл және қоспаларды балқытушы
100315 3 - Техник-металлург

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
412

102

310


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"100313 2 - Шихталаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1028

238

178

612

1-2

КМ 01

Металлургиялық цехтардағы түрлі түсті металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу


+


+

+

+

+


КМ 02

Материалдарды мөлшерлеу және шихталау процестерін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Мөлшерлеуіш, араластырғыш және тасымалдағыш жабдықтарына қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Шихталаушы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"100301 2 - Металл және қоспаларды балқытушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1296

316

260

720

3-4

КМ 05

Түрлі-түсті металдар мен қоспаларды балқыту және тазарту процесін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Балқытылған және тазартылған пештердің қызмет етуі

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Металдар мен қоспаларды қорытушы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"100315 3 - Техник-металлург" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

184

80


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
852

272

220

360

5-6

КМ 08

Түрлі-түсті металлургияның процестеріне және аппараттарына есеп және бақылау жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Түрлі-түсті металдарды өндіруді ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 159-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1000000 - Металлургия және машина жасау

Мамандығы:

1003000 - Түсті металдар металлургиясы

Біліктілік:

100313 2 - Шихталаушы
100301 2 - Металл және қоспаларды балқытушы
100315 3 - Техник-металлург


Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенеді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінеді; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдайды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта біледі; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамайды; құқық нормаларын сақтайды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінеді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім  мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  
сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, 
Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"100313 2 - Шихталаушы" біліктілігі

КҚ 1. Еңбек заңнамаларын, еңбекті қорғау талаптарын, өндірістік және экологиялық қауіпсіздік және металлургиялық процестерді қауіпсіз жүргізудің қағидаларын сақтау

КМ 01. Металлургиялық цехтардағы түрлі түсті металдар жұмысын қауіпсіз жүргізу

Бұл модуль еңбек заңнамаларын, еңбекті қорғау талаптарын, өндірістік және экологиялық қауіпсіздік пен металлургиялық цехтардағы түрлі-түсті металдар жұмысын қауіпсіз жүргізудің қағидаларын сақтау үшін қажетті білімдерін, машықтар мен дағдылардын, өндірістегі материалдық лектерін, кәсіпорынның құрылымы туралы бастапқы білімдерін қалыптастырудын, негізгі және қосалқы цехтардың өзара байланысын сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: еңбекті қорғау саласындағы заңнамаларды; еңбек пен денсаулық сақтауды қорғау жөніндегі нормативтік құжаттарды; ұйымдар мен өндірістік үй-жайлар аумағындағы жалпы қауіпсіздік талаптарын; жалпы сатып алатын өнімдер түріндегі бөлек цехтар мен кәсіпорындардың ұйымдастыру құрылымдары мен функционалдық қызметі туралы жалпы ұсынуларды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: еңбек талаптарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі еңбек заңнамаларын қолданады.

Оқытудың нәтижесі: 1) еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтарын игеру.

Еңбекті қорғау
Кәсіби практика (оқу-танысу)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының негізгі еңбек шарттарын игереді.
2. Еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтайды.
3. Еңбек шартын жасау және бұзу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді игереді.
4. Жұмыс уақыты мен демалу уақытын бөлу туралы ақпараттарты игереді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулар мәселелерін игеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың туындау себептерін түсінеді.
2. Жазатайым оқиғаларды саралайды және жарақаттар коэффициенттерін айқындайды.
3. Түрлі-түсті металдарды өндіру үшін сипатталған кәсіби аурулар туралы ақпараттанған және алдын алу шараларын сақтайды.
4. Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың жалпы бөлісу мәселелерін игереді, жазатайым оқиғаның ауыр дәрежесіне байланысты қалыптасатын комиссияның құрамын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жұмыс орнында қауіпсіздік қағидалар мәселелерін иегеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Технологиялық жабдықтарды қауіпсіз пайдалану қағидаларын сақтайды.      
2. Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтайды.
3. Түрлі-түсті металдар өндірісінің технологиялық процестерін жүргізу кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Өндірістегі жұмыстың ерекшеліктерімен танысу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпорын, материалдық лектер құрылымдарын біледі.
2. Оларға қойылатын талаптар, шикізаттың түрлерін, олардың ерекшеліктерін айқындайды.
3. Оларға қойылатын талаптар, түрлі-түсті металлургия өнімдері мен жартылай өнімдерінің түрлерін сипаттайды.
4. Түрлі-түсті металдар өндірісінің негізгі технологиялық процестерін игереді.
5. Негізгі өндірістік жабдықтардың құрылымын реттейді.
6. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау қағидаларын сақтайды.

КҚ 2. Материалдарды мөлшерлеу және шихталау процестерін бастау

КМ 02. Материалдарды мөлшерлеу және шихталау процестерін жүргізу

Бұл модуль материалдарды мөлшерлеу және шихталау процестерін жүргізу үшін қажетті білімдерді, машықтар мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
шихта және оларды қолдану компоненттерінің физикалық және химиялық қасиеттерін; металлургиялық қайта өңдеуге шикізатты дайындау тәсілдері мен қабылдауды; шихтаның берілген құрамын есептеу тәсілдерін; мөлшерлеу жолдарын игереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: шихтаны берілген рецептурға сәйкес құрастырады; сынамаларды іріктейді, шихтаның сапасын және даярлығын айқындайды; материалдарды мөлшерлеуді игереді.
 

Оқытудың нәтижелері: 1) Шихтаның құрамдас бөліктері мен олардың санын айқындау.

Кенді байыту
Түрлі-түсті металдар өндірісі
Арнаулы технология
Өндірістік оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Металдарды қорыту және құю үшін қолданылатын, шихталаушы материалдардың түрлеріне, қасиеттері мен мақсаттарына сипаттама береді.
2. Металлургиялық қайта балқытуға шихталаушы материалдардың дайындалу тәсілдерін игереді.
3. Шихтаның берілген құрамын есептеу тәсілдерін игереді.
4. Шихтаны балқытуға дайындайды.
5. Шихтаны берілген рецептурға сәйкес есептейді және құрайды.