Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың басын V17016013_3 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
555-қосымша

"Музыка теориясы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіби білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0406000 – Музыка теориясы

Біліктілігі:

040601 3 – Балалар музыка мектебінің оқытушысы


Базалық және кәсіби құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1 Кәсіптік қызмет аясында кәсіби лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіби лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілі мен кәсіби лексика негіздерін меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін игеруі тиіс.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіби қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тілдеріндегі грамматика мен терминологияны игеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Кәсіби шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби тілдесуге қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды игерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны игерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіби диалогтік сөйлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және жүйелі пікір айтады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлерін және жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптарын анықтайды.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, физикалық және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгеруі тиіс.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін ұстанады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қанайналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін анықтайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты ережелерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын ережелерін сақтайды.
2. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін анықтайды.
3. Дене жаттығуларын орындау техникасын меңгерді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттар мен жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың пайда болу себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақат алған кезде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетеді.

БҚ 04. Қоғамда және кәсіби қызметте әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 04. Қоғамда және кәсіби қызметте әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтармен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Қазіргі заманғы экономикалық жүйенің заңдылықтары мен жұмыс істеу тетіктері туралы, мемлекеттік реттеудің нарықтық тетіктері мен әдістері туралы кешенді түсініктерді қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын;
экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясының тұжырымдамалық ережелерін және бизнес негіздерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділік танытуды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әртүрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлерін анықтайды.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 10) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді игеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 11) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 12) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 13) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 5. Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникация лық технологиялар ды қолдану

БМ 5. Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қажетті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың алғашқы дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу барысында білім алушыда интернет-ресурстарды қолданудың бастапқы базалық және теориялық - әдістемелік аспектілері қалыптасады, осы ресурстарды басқару мүмкіндіктері ашылады.
АКТ-ны зерделеу нәтижесінде білім алушылар сандық экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін, ең алдымен ақпаратты талдау және ойлау креативтілігін дамыту дағдыларына баса назар аудара отырып, цифрлық сауаттылықты меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы цифрлық сауаттылықты меңгеру.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасын біледі.
2. ЭҚА жүйесін біледі (электрондық құжат айналымы)
3. Интернет-қауіптерден қорғау дағдыларын меңгеруді көрсетеді.
4. Ақпаратты іздеу және оны дұрыс бағалау іскерлігін көрсетеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби қызметті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Электрондық ресурстарды пайдаланудың құқықтық және этикалық мәселелерін түсінеді.
2. Интернетте білім беру орталығын ұсынады.
3. Кәсіби қызметте интерактивті жүйелерді қолдану қағидатын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Заманауи бағдарламаларда ноталық мәтіннің компьютерлік жиынтығын орындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби қызметте компьютерлік техниканы қолдану тәсілдерін меңгереді.
2. Ноталық мәтінді жазуға арналған компьютерлік бағдарламаларды меңгерді;
3. MIDI-технология негіздерін меңгерді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастық тағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарының байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.

Кәсіби модульдер

"040601 3 – "Балалар музыка мектебінің оқытушысы" біліктілігі

КҚ 1. Кәсіби есту қабілетін дамыту үшін сольфеджиолау техникасын пайдалану

КМ 01. Кәсіби есту қабілетін дамыту үшін сольфеджиолау техникасын пайдалану

Бұл модуль кәсіби музыкалық есту қабілетін жан-жақты дамыту және балалар өнер мектептерінде, балалар музыка мектептерінде музыкалық-теориялық пәндер бойынша оқыту нәтижесінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар музыкалық есту қабілетін дамыту түрлерін және сольфеджио оқыту әдістемесін меңгереді.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар музыка теориясы мен гармония курсында алған білімдерін тәжірибеде қолдануды, сондай-ақ сольфеджиолау кезінде (интонациялау және есту арқылы анықтауды; музыкалық мысалдар жазу) алған білімдерін педагогикалық тәжірибеде қолдануды: әдістемелік жұмыстарды жасау, сольфеджио оқытудың жаңа әдістері мен формаларын енгізуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Түрлі интонациялық жаттығуларды орындау

Сольфеджио
Кәсіптік практика
Сольфеджио оқыту әдістемесі
Сольфеджио оқыту тәжірибесі

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Тетрахордтарды, гаммаларды, диатоникалық, альтерацияланған, хроматикалық ладтардың дыбысын, ауытқулары бар әуенді айналымдарды, интонациялайды (ән айтады);
2. Интервалдар мен аккордтарды дыбыстан жоғары және төменге, тональдікте шешілуімен, диатоникалық және хроматикалық секвенцияларды, аккорд тізбектерін біраттас, ауытқулары бар, модуляциялы аккордтық тізбектерді орындау;
3. Өткен материалды пысықтауға арналған шығармашылық жаттығуларды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Бір дауысты-төрт дауысты музыкалық мысалдар жасау

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Әуенді, гармониялық және басқа да көріністерінде дамыған музыкалық есту қабілетіне ие болады.
2. Хор және вокалдық тәсілде сатыларды интонациялау заңдылықтарын сақтай отырып, әуеннің интонациялы құрылысын орындайды.
3. Әннің ырғақтық суретін орындайды, екпінді, динамиканы, дұрыс ойластырылған фразировканы, ладты-функционалды естуді және "алдын ала есту" дағдысын сақтайды, дирижерлік сызбаны анық береді.
4. Әуенді одан әрі дамытудың ладты-функционалдық дамуы мен ішкі "алдын ала естуді" түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Музыкалық тілдің жекелеген элементтерін (сатылар, интервалдар, аккордтар, тональдіктер, ладтар, сатылы, интервалдық, аккордтық тізбектер, модуляциялар) және тұтас музыкалық құрылымдарды есту арқылы анықтау.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Дыбыс қатарының әртүрлі түрлерін, ладтың жеке сатыларын, ладта және одан тыс интервалдар мен аккордтарды, каденцияларды және олардың құрылымын есте сақтау бойынша жазады.
2. Диатоникалық, сондай-ақ ауытқулары мен модуляциялары бар интервалдық және аккорд тізбектерін есту арқылы анықтайды.
3. Музыкалық үзіндіні немесе шағын формадағы шығармаларды (тоналды даму логикасы, формасы, фактурасы, гармониясы) тұтас талдау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 4) Есту анализінің дағдыларын пайдалана отырып, бағдарламалық талаптарға сәйкес музыкалық құрылымдарды жазады

Бағалау дың өлшем шарттары

1. Есту бойынша бір, екі, үш және төрт дауысты музыкалық құрылымдарды жазады.
2. Бағдарламалық талаптарды ескере отырып, музыкалық шығармаларды жазады

Оқыту нәтижесі: 5) Кәсіби қызметте педагогтың оқыту функциясын қолдану

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Сольфеджио БММ сабақтарында оқытушының кәсіби қызметінде оқыту қызметінің рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Сольфеджио бойынша оқытудың ең оңтайлы әдістерін пайдалана отырып, оқу сабақтарын ұйымдастырады және өткізеді
3. Білім алушылардың кәсіби дағдыларын дамытуды жоспарлайды

Оқыту нәтижесі: 6) Кәсіби қызметте педагогтың тәрбие функцияларын қолданады

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметінде тәрбиелеуші функцияның рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Музыкалық өнер саласында алған білімдеріне эмоционалдық-құндылық қарым-қатынасты меңгерудің рөлі мен маңызын түсінеді.
3. Білім алушылармен қарым-қатынастың мәдени дағдыларын қалыптастыра алады.
4. Оқуға жауапкершілікпен қарауға, еңбексүйгіштікке тәрбиелейді, әлемдік музыкалық әдебиеттің үздік үлгілеріне музыкалық талғамды дамытады.

Оқыту нәтижесі: 7) БММ оқытушысының кәсіби қызметінде педагогтың әдістемелік функциясын қолданады.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі әдістемелік функцияның рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Сольфеджио оқытудың әр түрлі әдістерін меңгерген және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақта оқытудың ең оңтайлы әдістерін қолдана алады.
3. Өзінің педагогикалық әлеуетін жетілдіре алады
4. Оқыту процесіне дидактикалық және музыкалық материалдарды модельдеуге, жобалауға, құрастыруға, болжауға және енгізуге қабілетті.
5. Оқу-әдістемелік әдебиетті пайдаланады, оқытудың жеке тәсілдері мен әдістерін қалыптастырады, сын тұрғынынан бағалайды және негіздейді.
6. БММ оқу-әдістемелік құжаттамасын жүргізеді: күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, сабақ жоспарларын жасайды, оқу сабақтарының журналын жүргізеді.
7. Оқытудың техникалық құралдарын – синтезаторларды, мультимедиялық бағдарламаларды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 8) БММ оқытушысының кәсіби қызметінде педагогтың зерттеу функцияларын қолданады.


1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі зерттеу функциясының рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік әдістердің рөлін түсінеді және оларды педагогикалық тәжірибеде қолдана алады.
3. Зерттеу қызметінің кейбір аспектілерін қолданады: білім алушылардың жетістіктерін бағалайды, білім алушылардың интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін диагностикалайды, пәнді меңгерудегі қиындықтарды анықтайды және оларды жеңу тәсілдерін табады.

Оқыту нәтижесі: 9) БММ оқытушысының кәсіби қызметінде педагогтың әлеуметтік-коммуникативтік функцияларын қолдану.


1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі әлеуметтік-коммуникативтік функцияның рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Білім алушылармен, ата-аналармен және педагогикалық ұжыммен жақсы қарым-қатынас жасай алады.
3. Ата-аналар жиналыстарына қатысады.

КҚ 2. Музыкалық тілдің маңызды элементтерін және олардың өзара байланысын меңгеру, дыбыстардың дыбыс биіктігіне орай заңдылықтарын білу

КМ 02. Музыкалық тілдің маңызды элементте рін және олардың өзара байланысын меңгеру, дыбыстардың дыбыс биіктігіне орай заңдылық тарын білу

Бұл модуль музыкалық-теориялық пәндердің барлық циклін оқу кезінде оқушылардың алған білімдерін, икемдері мен дағдыларын сипаттайды.
Модульді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: оның барлық элементтері бар музыкалық жүйені меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: іс жүзінде музыкалық тілдің маңызды элементтерін, классикалық гармонияның негізгі заңдылықтарын қолдануды үйренеді; қатаң және еркін дауыс жүргізу ерекшеліктерін пайдалануды; музыкалық шығармаларды талдауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық тіл элементтерін жүйеленген теориялық және тәжірибелік білімдерді меңгеру

Музыка теориясы
Гармония
Музыкалық шығармаларды талдау

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Музыкалық шығарманың контекстіндегі мәнерлі құралдардың рөлін түсіндіре отырып, музыкалық (ноталық) материалды талдайды
2. Музыкалық негізді лад жүйесі, дыбыс тәртібінің ерекшеліктері (диатондық немесе хроматикалық ырғақтарды, ауытқуларды, модуляцияларды қолдану); гармониялық жүйе (гармонияның модальдық және функционалдық жағы), материалды (фактуралардың типтерін) фактуралық баяндау, метроритм, музыкалық синтаксис тұрғысынан талдайды;
3. Музыкалық тілдің элементтерін меңгеру дағдыларын қолданады, аспапта (секвенциялар мен тізбектерді ойнайды) (сатылы, интервалдық, аккордты) және жазбаша түрде
4. Өткен теориялық материалдарды бекіту мақсатында шығармашылық тапсырмаларды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Классикалық гармоняның маңызды заңдылықтарын түсінуді көрсету

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Музыкалық шығарманың гармониялық талдауын орындайды, гармониялық құралдар контекстінде, музыкалық шығарманың мазмұнын сипаттайды.
2. Зерделенген құралдарды фортепиано жаттығуларында қолданады, әртүрлі стильдер мен жанрларда гармониялық тізбектерде ойнайды.
3. Зерделенген құралдарды гармонизациялауға арналған жазбаша тапсырмаларда қолданады.
4. Музыкалық шығармалардан алынған үзінділерді иллюстрациялау арқылы теоиялық материалды ашады.
5. Өткен теориялық материалдарды бекіту мақсатында шығармашылық тапсырмаларды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Тарихи қалыптасқан музыкалық формалары мен олардың даму жолдарын түсіну

Бағалау дың өлшем шарттары

1. Музыкалық шығарманың нысанын анықтайды.
2. Музыкалық шығармаларды мазмұн мен көркемдік форма бірлігі тұрғысынан талдайды.
3. Музыкалық шығармаларды талдау бойынша тәжірибелік жаттығулар үшін фортепиано пайдаланады.
4. Музыкалық шығарманың жанрлық ерекшеліктері, дәуір стилі және композитордың авторлық стилі тұрғысынан түрін анықтау бойынша тәжірибелік жұмыста теориялық білімді қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Қатаң және еркін полифониялық жазудың, сондай-ақ полифониялық форма жасаудың ерекшеліктерін сипаттау.

Полифония

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Полифониялық туындыны мазмұны мен формасы тұрғысынан сипаттайды.
2. Полифониялық туындыларды талдауда полифониялық дамудың жанрлары мен принциптері туралы теориялық мәліметтерді қолданады.
3. Полифониялық формаларды, даму тәсілдері мен әдістерін пайдалана отырып, жазбаша тапсырмаларды орындайды.
4. Өткен теориялық материалдарды бекіту мақсатында шығармашылық тапсырмаларды орындайды.

КҚ 3. Музыкалық мәдениеттің даму тарихының әртүрлі кезеңдерін салыстыру және меңгеру

КМ 03. Музыкалық мәдениеттің даму тарихының әртүрлі кезеңдерін салыстыру және меңгеру

Бұл модуль классикалық және халықтық-кәсіби музыканың негізгі жанрларын меңгеру, музыкалық әдебиетті оқыту әдістемесі курсында дидактикалық қағидаттарды меңгеру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды;
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: музыкалық-тарихи дәуірлер, стильдер, жанрларды; композиторлардың жеке-стильдік ерекшеліктерін; әлемдік және қазақ музыкалық әдебиеті курсының мазмұны бойынша талдау жасауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: әлемдік және қазақ музыкалық әдебиеті бойынша музыкалық фрагменттерді суреттеуге; ұсынылған тақырыптар бойынша рефераттар мен курстық жұмыстарды жазуға; дидактикалық материалдарды пайдалануға; БММ оқу-әдістемелік құжаттарын жүргізуге үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық мәдениет дамуының негізгі тарихи кезеңдерін, негізгі бағыттарын, стильдері мен жанрларын меңгеру

Әлем музыка әдебиеті
Қазақ музыка әдебиеті
Музыка әдебиетін оқыту әдістемесі
Музыка әдебиетін оқыту тәжірибесі

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Әртүрлі бағыттағы музыкалық шығармаларды, стильдерді, жанрларды жақсы біледі.
2. Музыкалық шығарманың тарихи-теориялық талдауын орындайды;
3. Музыкалық шығарманың мазмұны контекстінде мәнерлі құралдарды сипаттайды;
4. Бейтаныс музыкалық туындыны келесі параметрлер бойынша талдайды: стильдік ерекшеліктер, жанрлық ерекшеліктер, форманың қалыптасу ерекшеліктері, фактуралық, метроритмикалық, ырғақты ерекшеліктер;
5. Музыкалық шығармалардың әртүрлі редакциясына салыстырмалы талдау жасайды;
6. Шығарманы есту арқылы біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) ХVI-ХХ ғасыр кезеңіндегі еуропалық композиторлардың шығармашылығын зерттеу.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Шетелдік композиторлардың шығармашылық өмірбаяндары, шығармашылық мұрасының сипаттамасы туралы түсінігі бар.
2. Әлемдік музыкалық әдебиет композиторларының шығармаларынан музыкалық үзінділерді жатқа орындайды;
3. Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе, рефераттар және курстық жұмыстар жазады.

Оқыту нәтижесі: 3) Халық-кәсіби музыкасының ерекшеліктерін және композиторлар (әншілер, күйші) шығармашылығының жеке-стильдік ерекшеліктерін меңгеру

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Аймақтық ән және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін ажыратады
2. Ән және аспаптық дәстүрлі музыка фрагменттерін жатқа орындайды (домбырада ойнау арқылы ән айтады);
3. Қазақ дәстүрлі композиторларының өмірі мен шығармашылығының негізгі кезеңдерін баяндайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Қазақ музыкасындағы классикалық музыкалық мұраның негізгі жанрлық түрлерін қалыптастыру және дамыту тарихы туралы түсінік қалыптастыру.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Қазақстан композиторларының жеке-стильдік ерекшеліктерін анықтайды;
2. Қазақстан композиторларының шығармаларынан үзінділерді жатқа орындайды;
3. Қазақстан композиторларының шығармаларын талдайды;
4. Қазақстан композиторларының шығармашылық мұрасын музыкалық материалды суреттеу арқылы сипаттайды;
5. Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе және курстық жұмыстар жазады.

Оқыту нәтижесі: 5) Педагогтың кәсіби қызметінде оқыту функцияларын қолдану

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. БММ музыка әдебиеті сабақтарында оқытушының кәсіби қызметінде оқыту қызметінің рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Музыкалық әдебиет бойынша оқытудың ең оңтайлы әдістерін пайдалана отырып, оқу сабақтарын ұйымдастырады және өткізеді
3. Білім алушылардың кәсіби дағдыларын дамытуды жоспарлайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Кәсіби қызметте педагогтың тәрбие функцияларын пайдалану

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметінде тәрбиелеуші функцияның рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Музыкалық өнер саласында алған білімдеріне эмоционалдық-құндылық қарым-қатынасты меңгерудің рөлі мен маңызын түсінеді.
3. Білім алушылармен қарым-қатынастың мәдени дағдыларын қалыптастыра алады.
4. Оқуға жауапкершілікпен қарауға, еңбексүйгіштікке тәрбиелейді, әлемдік музыка әдебиетінің үздік үлгілеріне музыкалық талғамды дамытады.

Оқыту нәтижесі: 7) БММ оқытушының кәсіби қызметінде педагогтың әдістемелік функцияларын пайдалану.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі әдістемелік функцияның рөлі мен маңызын түсінеді;
2. Музыкалық әдебиетті оқытудың әртүрлі әдістерін меңгерген және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақта оқытудың ең оңтайлы әдістерін қолдана алады;
3. Өзінің педагогикалық әлеуетін жетілдіре алады;
4. Оқу процесіне дидактикалық және музыкалық материалдарды модельдеуге, жобалауға, құрастыруға, болжауға және енгізуге қабілетті.
5. Оқу-әдістемелік әдебиетті пайдаланады, оқытудың жеке тәсілдері мен әдістерін қалыптастырады, сын тұрғынынан бағалайды және негіздейді;
6. БММ оқу-әдістемелік құжаттамасын жүргізеді: күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, сабақ жоспарларын жасайды, оқу сабақтарының журналын жүргізеді;
7. Оқытудың техникалық құралдарын – синтезаторларды, мультимедиялық бағдарламаларды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 8) БММ оқытушысының кәсіби қызметінде педагогтың зерттеу функцияларын қолдану.

Бағалау дың өлшем шарттары

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі зерттеу функциясының рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік әдістердің рөлін түсінеді және оларды педагогикалық тәжірибеде қолдана алады;
3. Зерттеу қызметінің кейбір аспектілерін қолданады: білім алушылардың жетістіктерін бағалайды, білім алушылардың интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін диагностикалайды, пәнді меңгерудегі қиындықтарды анықтайды және оларды жеңу тәсілдерін табады.

Оқыту нәтижесі: 9) БММ оқытушысының кәсіби қызметінде педагогтың әлеуметтік-коммуникативтік функцияларын қолдану.

Бағалау дың өлшем шарттары

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі әлеуметтік-коммуникативтік функцияның рөлі мен маңызын түсінеді.
2. Білім алушылармен, ата-аналармен және педагогикалық ұжыммен жақсы қарым-қатынас жасай алады.
3. Ата-аналар жиналыстарына қатысады.

КҚ 4. Орындаушы лық өнер шеберлігінің дағдыларын меңгеру

КМ 04. Орындаушылық өнер шеберлігінің дағдыларын меңгеру

Бұл модуль фортепианолық музыканың негізгі жанрларын меңгеру, бағдарламаны көпшілік алдында орындау, парақтан оқу дағдыларын дамыту, ансамбльде ойнау, сүйемелдеу, транспорттау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жанрларды, формаларды, музыкалық өнер стильдерін, жеке және ансамбльдік музыка ойнаудың ерекшелігін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: алған білімдері мен дағдыларын орындаушылық және педагогикалық қызметте қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Мазмұны, стилі, формалары мен фактуралары бойынша әртүрлі фортепианолық музыканың негізгі жанрларын түсіну; жеке және ансамбльдік музыка ойнаудың ерекшеліктерін меңгеру;

Фортепиано

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Бағдарламалық талаптардың репертуарлық тізімінен түрлі жанрда және стильде шығармаларды орындайды;
2. Фортепианоны музыкалық әдебиетпен танысу үшін, музыкалық шығармаларды теориялық талдау үшін пайдаланады;
3. Күрделілігі орташа музыкалық шығармаларда солистті сүйемелдейді;
4. Балалар музыка мектебі оқушыларының репертуарынан шығармаларды парақтан оқиды;
5. Ноталық материалды сауатты талдауды орындайды.

КҚ 5. Халық музыка шығармашылығының жанрларын талдау

КМ 05. Халық музыка шығармашылығының жанрларын талдау

Бұл модуль қазақ халық музыка шығармашылығының музыкалық тіл (дыбыс, құрылыс, ритм) негіздерін меңгеру; музыкалық этно-естуді қалыптастыру; тәжірибелік материалмен жұмыс істеу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: халық музыка фольклорының негізгі ұғымдарын, қазақ халық музыка шығармашылығының жанрларын, қазақ әуезінің ладтық құрылысы, қазақ әндері мен күйлерінің ырғақты ұйымдастырылуын, нота қағидаттарын меңгереді;
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар халық музыкасының жанрларында бағдарлануды үйренеді; қазақ фольклоры үлгілерінің жанрлық түрлерін есту арқылы тұтас қабылдауды; дәстүрлі музыка өнерінің музыкалық фрагменттерін жазу тәсілдерін қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық фольклористика негіздерін меңгеру және қазақ музыкалық шығармашылығы жанрларын жақсы білу

Халық музыка шығармашылы ғы
Қазақ музыкалық фольклор үлгілерін нотаға түсіру тәжірибесі
Домбыра
Этносольфеджио
Кәсіптік практика

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Дәстүрлі музыкалық мәдениеттің аймақтық-стильдік ерекшелігін ажыратады;
2. Халық шығармашылығының үздік үлгілерінің фрагменттерін жатқа орындайды (домбырада ойнау арқылы ән айтады);
3. Халық шығармашылығы үлгілерін талдайды;
4. Музыкалық материалды суреттеу арқылы халық фольклорының шығармашылық мұрасын сипаттайды;
5. Ұсынылған тақырыптар бойынша эссе және курстық жұмыстар жазады.

Оқыту нәтижесі: 2) Тәжірибелік материалмен жұмыс істеу, халық музыкалық шығармашылығының жанрларын талдау.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Ұсынылған дәстүрлі музыка өнерінің музыкалық фрагменттерін есту арқылы жазады.
2. Дыбыстық музыкалық материалды ашып көрсетеді және талдайды.
3. Қазақ дәстүрлі музыкасының ерекшеліктерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Қосымша аспапта (домбырада) ойнаудың негізгі тәсілдерін меңгеру және аспаптың пайда болу және даму тарихын білу.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Күрделі емес музыкалық шығармаларды орындайды;
2. Қазақ дәстүрлі музыкасының ерекшеліктерін анықтайды;
3. Парақтан оқиды.

Оқыту нәтижесі: 4) Қазақ дәстүрлі музыка тілінің заңдылықтарын меңгеруге бағытталған музыкалық этно-есту дағдыларын жетілдіру.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Қазақ әндері мен күйлерінен үзінділерді есту арқылы анықтайды;
2. Музыкалық және поэтикалық мәтінді ашып, ұсынылған материалдың мәнерін, жанрларын, аймақтық қатыстылығын анықтайды;
3. Қазақ әндері мен күйлерін талдайды;
4. Берілген жанрлық үлгіге импровизация жасайды.

КҚ 06. Педагогикалық қызметте жас ерекшелік психологиясы мен педагогикасын қолдану

КМ 06. Педагогика лық қызметте жас ерекшелік психология сы мен педагогика сын қолдану

Бұл модуль балалар музыка мектебінде жұмысты жүзеге асыру үшін психология және педагогика саласындағы білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: психология және педагогика пәнінің негіздерін; тәрбие теориясы мен білім берудің негіздерін; жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясының ерекшеліктерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар музыкалық педагогика және психология саласы бойынша теориялық білімдерін қолдануды; оқу үдерісін өз бетінше ұйымдастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Психология және педагогика пәнінің негізгі ұғымдарын меңгеру және балалар музыка мектебінде балалармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсіну.

Музыкалық педагогика және психология

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі оқыту функциясының рөлі мен маңызын түсінеді:
- білім алушылардың өздігінен реттелуін дамытуға ықпал ететін оқыту әдістері мен тәсілдерін қолданады,
- білім алушылардың жас ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың әдістері мен тәсілдерін анықтайды,
- БММ-де музыкалық Педагогика және психология саласындағы теориялық білімді тәжірибеде қолданады.
2. БММ оқытушысының кәсіби қызметінде тәрбиелеуші функцияның рөлі мен маңызын түсінеді:
- білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсетеді,
- білім алушылармен қарым-қатынастың демократиялық стилін ұстанады,
- жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың бірлігінде қатыстылық танытады,
- ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларға педагогикалық қолдау көрсетеді,
3. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі әдістемелік функцияның рөлі мен маңызын түсінеді:
- оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес оқу сабақтарын жоспарлайды.
4. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі зерттеу қызметінің рөлі мен маңызын түсінеді:
- білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау рәсімін жүзеге асырады,
- білім алушылардың әлеуетін алғашқы диагностикалау әдістерін қолданады,
- білім алушылардың қызметін түзету және қиындықтарды анықтау әдістерін қолданады.
5. БММ оқытушысының кәсіби қызметіндегі әлеуметтік-коммуникативтік функцияның маңызы мен рөлін түсінеді:
- сынып аясында кәсіби диалогқа қатысады,
- оқушылар, педагогикалық ұжымдарда тілектестік қарым-қатынас жасайды, кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздерін білуіне сүйене отырып, өз қызметін құрады.
6. Көпшілік алдында сөйлеуге психологиялық бейімделу әдістерін меңгереді.

КҚ 7. Конференция лар, дәрістер, концерттер ұйымдастыру және өткізу

КМ 7. Конференциялар, дәрістер, концерттер ұйымдасты ру және өткізу

Бұл модуль дәріс-концерт, орындаушылық байқау және басқа да сөз сөйлеу түрлерін жүргізудің қазіргі заманғы нысандарын қолдану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: ауызша сөйлеудің әр түрлі түрлері мен жанрларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар сөз сөйлеу үшін дәріс-концерттер құрастыруды, сауатты кәсіби сөйлеуді меңгеруді, сахналық мәдениетті меңгеруді, аудиттелген формаларды құру қағидаттарын қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Ауызша сөз сөйлеудің негізгі түрлері мен жанрларын, дәріс-концерттерді және басқа да сөз сөйлеулердің түрлерін жүргізудің қазіргі заманғы түрлерін меңгеру.

Лекторлық шеберлік негіздері
Лекторлық тәжірибе

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Әртүрлі жастағы аудиториялар үшін ауызша сөз сөйлеуді құрастырады;
2. Әртүрлі риторикалық құралдарды пайдаланады;
3. Ауызша сөйлеудің әртүрлі түрлері мен жанрларын, нормаларды, сахналық этикетті жұмыс әдістерін меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Тәжірибеде лекторлық шеберлік негіздерін білу, сахналық мәдениетті, сауатты лексиканы, кәсіби терминологияны меңгеру.

Бағалау дың өлшем шарттар:

1. Көпшілік алдында сөз сөйлеу үшін мәтіндерді жасайды және редакциялайды;
2. Концерттер өткізу үшін бағдарламалар жасайды;
3. Әр түрлі жастағы аудиторияларда дәріс-концерттерді құрастырады және көрсетеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Музыкалық ағартушылық мақсатында жұртшылықпен байланыстың белсенді түрлерін қолдану

Бағалау дың өлшем шарттар:

1. Жария қойылымдар үшін теле-радио арналарын, интернет-ресурстарын таңдайды.
2. Концерттердің баспасөз-релизін жасайды

КҚ 08. Аспаптану негіздерін және оркестрлеудің тәжірибелік дағдыларын меңгеру

КМ 08. Аспаптану негіздерін және оркестрлеу-дің тәжірибелік дағдыларын меңгеру

Бұл модуль аспаптарда бағдарлауға және құрал-саймандардың негізгі техникалық тәсілдеріне қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: оркестрлік аспаптардың техникалық және мәнерлі мүмкіндіктерін және оркестрлік музыканы жазу жүйесін меңгереді;
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар партитураларды талдап, тәжірибелік жұмыстарда құрал-саймандарды қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Оркестрлер мен аспаптар туралы мәліметтерді білу, сондай-ақ оркестрлік аспаптардың техникалық және мәнерлі мүмкіндіктерін анықтау.

Аспаптану

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Аспаптарды анықтайды;
2. Партитураларды талдайды;
3. Музыканың мәнерлі-мағыналық мәнінен шыға отырып, оркестрлердің техникалық тәсілдерінің мәнін түсінеді;
4. Әлемдік және қазақ оркестр музыкасының үздік үлгілерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Дыбыстық сұрыптаудың негізгі техникалық тәсілдерін меңгеру.

Дыбыстық сұрыптау

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Композитордың идеялық-көркемдік ойының жеткізілуіне ықпал ететін аспаптар тәсілдерін өз бетінше таңдайды;
2. Тәжірибелік жұмыстарда дыбыстық сұрыптау тәсілдерін қолданады.

КҚ 09. Музыка теориясы мен тарихында ғылыми зерттеу алгоритмдерін құру

КМ 09. Музыка теориясы мен тарихында ғылыми зерттеу алгоритмде рін құру

Бұл модуль ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру және музыкалық-сыни жанрлардың түрлері бойынша білімді қолдану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды;
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар ғылыми зерттеу әдістемесінің негіздерін, музыкалық сын мен музыкалық-сыни жанрлардың тарихын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар әдеби материалмен жұмыс барысында алынған мәліметтерді жинақтауды, сыни ойлауды және бағалауды, концерттік бағдарламаларды құруды, фестивальдерді, конкурстарды, көрмелерді жариялауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Ғылыми жұмысты жазудың әдістері мен формаларын түсіну.

Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері
Музыкалық сын

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Конспектілерді рәсімдейді және пайдаланылатын әдебиеттер картотекасын жасайды.
2. Ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын жасайды.
3. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттеріне сәйкес мәтіндік материалды құрастырады.
4. Әдебиетпен жұмыс барысында алынған мәліметтерді жинақтайды.
5. Нормативтік талаптарға сәйкес орындалған жұмысты рәсімдейді

Оқыту нәтижесі: 2) Музыкалық сынның мақсаты мен міндеттерін түсіну, музыкалық-сыни жанрлардың негізгі қағидаттарын меңгеру.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Оқылған кітаптарға аннотацияларды рәсімдейді.
2. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, БАҚ-тағы концерттер, спектакльдер туралы очерктер, жазбалар жазады
3. Музыкалық сын тарихы және музыкалық-сыни жанрлардың түрлері бойынша білімді қолданады.
4. Лексика мен кәсіби терминологияны меңгерді.

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БК – базалық құзыреттік;

      КҚ – Кәсіптік құзыреттік;

      БМ – Базалық модульдер;

      КМ - Кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
556-қосымша

"Ән салу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0407000 - Ән салу

Біліктілігі:*

040701 3 - Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік мерзімі: негізгі орта білім базасында 3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)


Семестр бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:


Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448

+

+1-3

БМ

Базалық модульдер
472

204

2682-8

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+


+


+
БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

++

+

+
БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+

БМ 05

Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану


+


+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
3588

908

536

864

1280

1-8

КМ 01

Вокалдық орындаушы (немесе вокалист) кәсіптік қызметінде музыкалық-теориялық білімін қолдану

+


+

+

+

+


+


КМ 02

Қазақстанның классиктерінің және заманауи композиторларының шығармаларын фрагменттік және бүтіндей талдау.

+


+

+

+

+
КМ 03

Жеке бағдарлама дайындау.

+


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Ансамбльмен және хормен орындау негіздерін меңгеру.

+++

+


КМ 05

Педагогикалық қызмет атқару

++

+

+

+

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


АА 01

Аралық аттестаттау
180


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760


К

Консультациялар


оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар


аптасына төрт сағаттан артық емес


БАРЛЫҒЫ:


6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      ** * Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - Базалық модульдер;

      КМ - Кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - Аралық аттестаттау;

      ҚА - Қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
557-қосымша

"Ән салу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0407000 - Ән салу

Біліктілігі: *

040701 3 - Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)


Семестр бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:


Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Орта буын маманы

БМ

Базалық модульдер
552

284

2681-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+
БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

++

+

+
БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+

БМ 05

Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану


+


+

+

+
БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

КМ

Кәсіптік модульдер
3588

908

536

864

1280

1-6

КМ 01

Вокалдық орындаушы (немесе вокалист) кәсіптік қызметінде музыкалық-теориялық білімін қолдану

+


+

+

+

+


+


КМ 02

Қазақстанның классиктерінің және заманауи композиторларының шығармаларын фрагменттік және бүтіндей талдау.

+


+

+

+

+
КМ 03

Жеке бағдарлама дайындау.

++

+

+

+

+


КМ 04

Ансамбльмен және хормен орындау негіздерін меңгеру.

+++

+


КМ 05

Педагогикалық қызмет атқару

++

+

+

+

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


АА 01

Аралық аттестаттау
108


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320


К

Консультациялар


оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар


аптасына төрт сағаттан артық емес


БАРЛЫҒЫ:


4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      * * Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БМ - Базалық модульдер;

      КМ - Кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - Аралық аттестаттау;

      ҚА - Қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
558-қосымша

"Ән салу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0407000 - Ән салу

Біліктілігі:*

040701 3 - Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастыру-шы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет саласында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет саласында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі. Кәсіптік шетел тілі

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айтады.
Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын анықтайды.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін анықтайды.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды анықтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар
2. Еңбек шартының қажетті талаптарын анықтайды.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БК 3. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, физикалық және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіптік тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі
Ырғақтық.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін ұстанады
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін анықтайды.
3. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты ережелерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2)Қарапайым би қозғалыстары мен ырғақтық комбинацияларын біледі.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жеке және топта стильді би қозғалыстарын орындайды.
2. Бағдарламалық элементтерді орындауға қойылатын негізгі талаптарды біледі және түсінеді;
3. Қозғалыс мәдениетіне ие: иілгіштік, майысқақтық.
4. Тыныс алуды нығайту бойынша жаттығулар кешенін орындайды.

БК 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділікті анықтауды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері Экономика негіздері

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсіндіреді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын анықтайды.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалау өлшемшарттары

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары анықтау

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлері н анықтайды.
Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін анықтайды.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын анықтау

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 10) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді

Оқыту нәтижесі: 11) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды

Оқыту нәтижесі: 12) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 13) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды..
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 5. Кәсіптік қызметте ақпараттық-комуникация лық технологиялар ды пайдалану

БМ 5. Кәсіптік қызметте ақпараттық-комуникациялық технологияларды пайдалану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қажетті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың бастапқы машықтарын сипаттайды.
Модульді зерделеу барысында білім алушыларда интернет-ресурстарды пайдаланудың бастапқы базалық және теориялық аспектілері қалыптасады; осы ресурстарды басқару мүмкіндіктері ашылады.
АКТ зерделеу нәтижесінде білім алушылар цифрлық экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін цифрлік сауатын ашады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы цифрлық сауаттылықты меңгеру.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Бағалау дың өлшемшарттары

1. "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасын біледі.
2. ЭҚА (Электронды құжат айналымы) жүйесінен хабардар
3. Интернет қауіптерден қорғау машықтарына ие.
4. Ақпарат табу және оны дұрыс бағалай біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік қызметін жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Электронды ресурстарды қолданудың құқықтық және этикалық мәселелерін түсінеді.
2. Интернетте білім беру орталығын ұсынады.
3. Кәсіптік қызметте интерактивті жүйелерді қолдану принципін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Нота мәтінін заманауи бағдарламалармен компьютерде теру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кәсіптік қызметте компьютерлік техниканы пайдалану тәсілдерін меңгерді.
2. Нота мәтінін заманауи бағдарламалармен компьютерде тереді .
3. MIDI-технологиялардың негіздерін меңгерді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастық тағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау

Қазақстан тарихы

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың сабеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1 Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады

Кәсіптік модульдер "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль солисті" біліктілігі

ПҚ 01 Вокалдық орындаушы (немесе вокалист) кәсіптік қызметінде музыкалық-теориялық білімді қолдану

ПМ 01 Вокалдық орындаушы (немесе вокалист) кәсіптік қызметінде музыкалық-теориялық білімді қолдану

Бұл модуль вокалисттің музыкалық дүниетанымын қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдерді және машықтарды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар музыка және музыкалық айқындылық құралдарының элементтері туралы негізгі мәліметтерді;
Үйлесімділікті, оның қасиеттерінің айқындылығын, нысан қалыптастырудағы рөлін, фактуралық қасиеттерін; музыканы түйсікті сезіну қабілетін кәсіптік дамыту әдістерін меңгереді;
Модульді зерделеу барысында білім алушылар музыка және музыкалық айқындылық құралдарының элементтері туралы білім алады;
музыканы түйсікті сезіну қабілетін кәсіптік дамыту тәсілдерін; аналитикалық музыкалық ойлау машықтарын; музыканы ұйымдастырудың жоғары дыбыстық заңдылықтарын, дыбыстарды ұйқастыру принциптерін, аккордтардың өзара байланысының функционалдық мәнерінің нормаларын үйренеді;

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық дүниетанымын қалыптастыру.

Музыкалық сауаттылық
Сольфеджио
Музыка теориясы
Үндестік

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Музыкалық тілдің негіздерінің мағынасын түсінеді.
2. Өткен тақырыптар бойынша практикалық тапсырмаларды орындайды
3. Музыкалық шығармаларды музыкалық тілдің негізгі элементтері көзқарасымен талдайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Музыканы түйсікті сезіну қабілетін кәсіптік дамыту.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Бірдауысты және көпдауысты музыкалық мысалдарды сольфеджиялайды.
2. Дыбыстық талдау машықтарына ие.
3. Интонациялық жаттығуларды орындайды, музыкалық диктанттар жазады.
4. Музыкалық қазақ тілін естіп тұрып анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Орындаушының практикалық қызметінде мәнерлі және нысан қалыптастырушы үндестік мүмкіндіктерін қолдану.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Практикалық қызметінде мәнерлі және нысан қалыптастырушы үндестік мүмкіндіктерін қолданады.
2. Шығармаларға үндестік талдау жасайды.
3. Үндестікке жазбаша тапсырмалар орындайды.

ПҚ 2. Музыкалық шығармаларға фрагменттік және бүтіндей талдау жасау

ПМ 02. Музыкалық шығармаларға фрагменттік және бүтіндей талдау жасау

Бұл модуль вокалистің музыкалық-тарихи дүниетанымын қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар музыкалық мәдениеттің негізгі даму кезеңдерімен, ұлттық композиторлық мектептің ерекшеліктерімен; әлемдік классика мен қазақ халық музыкасының шығармаларымен танысады.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар әлемдік және қазақ музыкасы әдебиетін оқиды; нысаны мен мазмұны бір музыкалық шығармаларды талдау әдістерін үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық-тарихи кезеңдерді, стильдер мен жанрларды білу.

Әлемдік музыка әдебиеті
Қазақ музыкасы әдебиеті
Музыкалық шығармаларды талдау

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Дамудың жалпы заңдылықтарын түсінеді.
2. Композиторлардың шығармашылығы туралы өз ойларын ауызша және жазбаша түрде жеткізеді.
3. Қандай да болмасын музыкалық шығарманың фрагменттерін есту арқылы анықтайды.
4. Музыкалық шығарманың мазмұны мәнмәтінінде мәнерлі құралдарды сипаттайды.
5. Әдебиет және ноталық материалмен жұмыс істеу машықтарын көрсетеді

Оқыту нәтижесі: 2) Қазақ музыкасында музыкалық мұраның негізгі жанрлық әр алуандылығының қалыптасуы мен даму тарихы туралы білімін қолдану.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Қазақстан композиторларының дербес стильдік қасиеттерін анықтайды.
2. Композиторлардың шығармашылығы туралы өз ойын ауызша және жазбаша жеткізеді.
3. Өңірлік ән салу және инструменталды мектептердің үлгілерінің жанрлық тиістілігін анықтау.
4. Қазақ музыкасы әдебиетінің шығармаларынан фрагменттер орындайды.

ПҚ 3 Жеке бағдарлама дайындау

ПМ 03 Жеке бағдарлама дайындау

Бұл модуль вокалдық қабілеттерін анықтау, репертуарды меңгеру, батыс, орыс, қазақ Ән салу мектептерінде вокалдық өнердің негізгі даму кезеңдерін білу үшін қажетті білімдерді, икемдерді және машықтарды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар дыбыс шығару негіздерін, тыныс алу техникасын меңгереді; резонаторларды (бас, көкірек) пайдаланады, түрлі нюанстарды айтады (пиано, форте, меццовоче), түрлі штрихтарды үйренеді (легато, стокатто, нон легато; акценттер, глиссандо, портаменто), концертмейстердің сүйемелдеуімен вокализдер, ариялар, романстар мен әндер орындайды, фортепианода ойнайды, актерлік шеберлік және сахна қозғалысының негіздерін үйренеді, батыс және отандық опера классикасының үздік опералық дәстүрлерімен танысады.

Оқыту нәтижесі: 1) Функционалды сөйлеу стильдері; орындайтын шығармада әдеби сөйлеу нормалары.

Жеке ән салу
Сөйлеу мәдениеті
Физиология негіздері және дауыс гигиенасы
Вокалдық орындау тарихы.
Фортепиано
Актерлік шеберлік негіздері және сахна қозғалысы
Би
Опералық жеке партияларды оқу
Орындау практикасы

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Әнде мәнерлеп сөйлеу ерекшеліктерін біледі.
2. Ақындық және вокалдық шығармаларының мәтіндерімен жұмыс істей алады.
3. Ән салуда айқын дикциясын жетілдіреді, сөйлеу тренингі және дауыспен өз бетінше жұмыс істей әдістерін меңгерді .

Оқыту нәтижесі: 2) Вокалдық жаттығулар мен шығармаларда тыныс алумен, дыбыстардың шығуымен жұмыс істеу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Дыбыс шығару, тыныс алу техникасын меңгерді.
2. Әртүрлі вокалдық жанрлар, стильдер, кезеңдер мен түрлі деңгейдегі күрделі бағыттардағы шығармаларынан тұратын жеке орындаушылық репертуарын біледі.
3. Кәсіптік терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 3) Дауыс аппаратының гигиенасын және дауыспен жұмыс істеу, ән салудағы сөйлеу мәдениетінің өзгеше ерекшеліктерін сақтау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Дауыс аппаратының құрылысын, дауыстың қалыптасу негіздерін біледі.
2. Дауыс гигиенасы мен оны күту режимін сақтайды.
3. Ән салу алфавитін біледі, ақындық және вокалдық шығармалардың мәтіндерімен жұмыс істейді; айқын дикциясын жетілдіреді.

Оқыту нәтижесі: 4) Орындаушылық өнерінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Алған білімі мен машықтарын орындаушылық қызметте пайдалана алады.
2. Батыс, орыс, қазақ ән салу мектептерінде вокалдық өнердің дамуының негізгі кезеңдерін біледі.
3. Қазақстанның және шет мемлекеттердегі опера өнерінің үздік өкілдерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 5) Қиын емес репертуарды өз бетінше ойнау үшін қажетті машықтарға ие; ноталарды парақтан оқу тәсілдерін, есту арқылы таңдау, ансамбльде ойнауды меңгеру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Әртүрлі үндестілікте ойнайды.
2. Шығарманың ноталарын талдайды.
3. Түрлі нысандағы шығармаларды орындайды, ән айтқанда өзіне–өзі сүйемелдейді.

Оқыту нәтижесі: 6) Артистік қабілеттілігін көрсету, музыкалық шығармамен жұмыс істеу кезінде актерлік шеберлік элементтерін меңгеру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кәсіби сөйлеу мәнерінің негіздерін меңгеру.
2. Музыкалық шығарманың мәтініне сәйкес сахналық бейнені құрады.
3. Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын ұғынады, кәсіптік қызметті іске асыруға ынтасы бар.

Оқыту нәтижесі: 7) Сахна қозғалысының негіздерін, сурет бойынша қиын емес билердің, актерлік этюдтердің актерлік көшірмесін жасау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Фольклорлық, классикалық, тарихи-тұрмыстық, балдық билердің (вальс, гавот, жига, алеманда, сарабанда, танго және басқалары) негіздерін біледі.
2. Би элементтерінің негіздерін меңгерді.
3. Жеке және топта стильдік би қозғалыстарын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 8) Опералық жанр– операның құрылымы мен драматургиялық жоспары туралы ақпаратқа ие.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Әлемдік классикалық жауһарлардың опералық жеке партияларын біледі.
2. Вокалдық опералық репертуармен өз бетінше жұмыс істеу машықтарына ие.
3. Талаптарға сай келетін опералардан опералық ариялар мен дуэттар орындайды.
Оқыту нәтижесі: 9) Ұйымның шығармашылық-өндірістік қызметіне қатысу.


Бағалау дың өлшемшарттары

1. Вокалдық шығармамен өз бетінше жұмыс істеу әдістеріне ие.
2. Орындау процесін басқарады.
3. Өзінің орындаушылық өнерін жоспарлайды.
4. Концерттік орындауға талдау жасайды.
5. Жеке, концерттік-орындаушылық репертуарды біледі.

ПК 4. Ансамбльмен және хормен орындау негіздерін меңгеру.

ПМ 04. Ансамбльмен және хормен орындау негіздерін меңгеру.

Бұл модуль шығармаларды ансамбльмен орындау, дирижирлеудің мануалды құралдары әдістерін дамыту үшін қажетті білімдерді, икемдерді және машықтарды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар ансамбльдің репертуарды, оның ішінде негізгі вокалдық жанрлардағы шығармаларды; вокалдық ансамбльдің репетициялық жұмыс ерекшелігін; дирижерлік ымдар принципін; партияларды парақтан оқуды; серіктесін естуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Ансамбльдік машықтарды меңгерді.

Вокалдық ансамбль
Хор сыныбы
Дирижирлеу негіздері

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Өзінің партиясын ұстайды, серіктесін жақсы естиді.
2. Орындау қызметінде ансамбльдік орындау ерекшелігін қолданады.
3. Вокалдық ансамбльде дауыстардың орындау мүмкіндіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Вокалдық партияларды парақтан оқиды, цифрлеу бойынша ән айтады, есту арқылы анықтайды және дауыс ырғағын келтіреді.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кез-келген партияны позициялық дұрыс орындайды.
2. Партитураның кез-келген жерінен жұмыстың басында немесе жұмыс барысында камертон бойынша күйге келтіреді.
3. Хор тобындағы әуендік және үйлесімділік қатарының ансамбльдік түрлерін және жұмысын біледі.

Оқыту нәтижесі: 3) Дирижерлік техника негіздерін меңгеру: ым, динамика, ырғақтық сурет, партитурамен жұмыс істейді.
Бағалау дың өлшемшарттары

1. Дирижерлік ыммен шығарманың ырғақтық құрылымын жеткізеді.
2. Хор шығармасының эмоционалды-бейнелік мазмұнын талдайды.
3. Дыбыстың сипатын өңдеу үшін әр түрлі штрихтерді меңгерді.


ПҚ 5. Педагогикалық қызмет атқару

ПМ 05. Педагогикалық қызмет атқару

Модуль балалар музыка мектептерінде және өнер мектептерінде, жалпы білім беру мектептерінде, қосымша білім беру ұйымдарында педагогикалық және оқыту-әдістемелік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті кәсіптік құзыреттіліктерді сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар білім алушылардың жеке ерекшеліктері мен дайындық деңгейлерін, жасын ескере отырып, практикалық сабақтарды жоспарлаудың және өткізудің практикалық тәжірибесін; педагогикалық қызметте тұлғалық және тұлғааралық қарым-қатынас туралы теориялық мәліметтерді пайдалануды; психология және педагогика негіздерін білімдерін, тәрбиелеу теорияларының негіздерін, академиялық Ән салуға оқыту әдістемелерін; зерттеу қызметінің негіздерін үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Психология және педагогика негіздерін меңгеру

Музыкалық педагогика және психология негіздері
Педагогикалық практика
Академиялық Ән салуға оқыту әдістемесі
БММ репертуарын үйрену

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Музыкалық-педагогикалық процестің мән-мағынасын түсінеді.
2. Тұлға, оқыту процесі, оқыту принциптері мен заңдылықтары, оқыту нысандары, әдістері мен құралдары және т.б. түсініктерін меңгерді.
3. Жас ерекшеліктері психологиясын меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2). Оқыту ақпаратын трансляциялау және білім алушыларды әлеуметтік құндылықтарға тарту

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Білім алушылардың жасы мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, практикалық сабақтарды жоспарлайды және өткізеді.
2. Білім алушыларды позитивті мотивациялауға жағдай жасайды.
3. Оқыту әдістерін меңгергенін көрсетеді.
4. Субъекті – субъективті қатынастар орнатады.
5. Сабақ өткізу кезінде туындайтын педагогикалық жағдайларды шешеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Білім алушылардың музыкалық қабілеттерін бағалау және дамыту тәсілдерін түсінеді.
2. Вокалдық сыныпта бастауыш оқу негіздерін меңгерді.
3. Музыкалық шығармамен жұмыс істеу кезеңдерін анықтайды.
4. Сабақтар тақырыбын педагогикалық міндетке айналдырады.
5. Оқыту жұмысының түрлі формаларын өткізу әдістерін меңгерді.
6. Балалар музыка мектебінің репертуарын меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 4). Зерттеу қызметіне қабілеттілігін қалыптастыру

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Зерттеу қызметінің нақты мазмұнын зерттеуге қызығушылық танытады.
2. Практикалық зерттеу машықтарына ие: әдебиетпен жұмыс істеу, деректер мен құбылыстарды бақылау, тәжірибелік зерттеу жүргізу, алған нәтижелерді талдау.
3. Операциялық зерттеу білімдерін көрсетеді (гипотеза жасау, зерттеу мақсаттары мен міндеттерін белгілеу, қорытындылар және теориялық талдау жасау).

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БК – базалық құзыреттік;

      КҚ – Кәсіптік құзыреттік;

      БМ – Базалық модульдер;

      КМ - Кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
559-қосымша

"Хореография өнері" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0408000 – Хореография өнері

Біліктілігі*:

0408043 – Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі:
  негізгі орта білім базасында
3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Жеке сабақтар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

Орта буын маманы


ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер **

+

+

+

1448

1-6

БМ

Базалық модульдер
570

246

3242-7

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+

+

+
БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Дене, психологиялық және кәсіби қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+

БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың, менеджмент пен маркетингтің базалық білімдерін қолдану


+


+

+


"Би ансамблі әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі" біліктілігі


КМ

Кәсіптік модульдер
3454

291

245

74

2844

1-8

КМ 01

Классикалық биді орындау техникасын меңгеру.

++
+


КМ 02

Қазақ биін орындау техникасын меңгеру.

++
+


КМ 03

Сахналық халық биін және әлем халықтарының билерін орындау техникасын меңгеру.

++
+


КМ 04

Концерттік нөмірлерді, партияларды әртүрлі техникаларда және хореографиялық нысандарда орындау (соло, дуэт, ансамбль).

++
+


КМ 05

Хореографиялық шығармалардың стиліне сәйкес сахналық көркем бейнелерді жасау

++
+


КМ 06

Хореографиялық ұжымның әкімшілік-ұйымдастырушылық қызметін жоспарлау және жүзеге асыру


+

+

+

+

+


+


КМ 07

Ұлттық және әлемдік хореографияның жетістіктері негізінде мәдени-ағартушылық қызмет жүргізу


+

+

+

+

+

+

+


КМ 08

Хореографиялық пәндерді оқыту әдістемесін қолдану

+


+

+

+

+
КМ 09

Білім алушылардың жас, жеке дара ерекшеліктерін ескеріп, педагогикалық жұмысты жүзеге асыру

+


+

+

+

+


+


КМ 10

Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулу


+

+

+

+

+


+


КМ 11

Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру


+

+

+

+

+


+


КМ 12

Білім алушылардың оқу жетістіктерін және өзінің педагогикалық қызметін бағалау рәсімін жүзеге асыру


+

+

+

+

+


+


КМ 13

Кәсіптік практика (жалпы училищелік практика, диплом алды практика)


+


+
+


КМ 14

Педагогикалық практика


+


+
+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+


+


АА 00

Аралық аттестаттау
216


ҚА 00

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
560-қосымша

"Хореография өнері" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0408000 – Хореография өнері

Біліктілігі*:

0408043 – Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі:
  жалпы орта білім базасында
2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Жеке сабақтар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

Орта буын маманы


БМ

Базалық модульдер
668

320

3481-7

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+

+

+
БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Дене, психологиялық және кәсіби қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+

БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың, менеджмент пен маркетингтің базалық білімдерін қолдану


+


+

+


"Би ансамблі әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі" біліктілігі


КМ

Кәсіптік модульдер
3454

291

245

74

2844

1-8

КМ 01

Классикалық биді орындау техникасын меңгеру.

++
+


КМ 02

Қазақ биін орындау техникасын меңгеру.

++
+


КМ 03

Сахналық халық биін және әлем халықтарының билерін орындау техникасын меңгеру.

++
+


КМ 04

Концерттік нөмірлерді, партияларды әртүрлі техникаларда және хореографиялық нысандарда орындау (соло, дуэт, ансамбль).

++
+


КМ 05

Хореографиялық шығармалардың стиліне сәйкес сахналық көркем бейнелерді жасау

++
+


КМ 06

Хореографиялық ұжымның әкімшілік-ұйымдастырушылық қызметін жоспарлау және жүзеге асыру


+

+

+

+

+


+


КМ 07

Ұлттық және әлемдік хореографияның жетістіктері негізінде мәдени-ағартушылық қызмет жүргізу


+

+

+

+

+

+

+


КМ 08

Хореографиялық пәндерді оқыту әдістемесін қолдану

+


+

+

+

+
КМ 09

Білім алушылардың жас, жеке дара ерекшеліктерін ескеріп, педагогикалық жұмысты жүзеге асыру

+


+

+

+

+


+


КМ 10

Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулу


+

+

+

+

+


+


КМ 11

Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру


+

+

+

+

+


+


КМ 12

Білім алушылардың оқу жетістіктерін және өзінің педагогикалық қызметін бағалау рәсімін жүзеге асыру


+

+

+

+

+


+


КМ 13

Кәсіптік практика (жалпы училищелік практика, диплом алды практика)


+


+
+


КМ 14

Педагогикалық практика


+


+
+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+


+


АА 00

Аралық аттестаттау
126


ҚА 00

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
561-қосымша

"Хореография өнері" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0408000 – Хореография өнері

Біліктілігі:

0408043 – Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін, сондай-ақ кәсіптік терминологияны меңгеруге қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін, сондай-ақ кәсіптік терминологияны меңгереді.
2. Сөйлеу қызметінің барлық түрлерін жүзеге асырады: тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу.
3. Оқиғаға сәйкес логикалық және дәйекті түрде сөйлейді.
4. Кәсіптік қатынас барысында диалог жүргізеді.
5. Кәсіптік қызметте тілді коммуникациялар құралы және ақпарат тасымалдағыш ретінде пайдаланады.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын анықтайды.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін анықтайды.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды анықтайды.
6. Ақпараттық-коммуникативтік құзыреттіліктің базалық деңгейін меңгерді.
7. Өз бетімен мәтінді тереді және басып шығарады.
8. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпараты бар.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Дене, психологиялық және кәсіби қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене, психологиялық және кәсіби қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене, психологиялық қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, адам анатомиясының, физиологиясының және тірек-қимыл аппаратының негіздерін; салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіптік тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын, сондай-ақ тренаж әдістерін және жақсы кәсіби дене қалпын ұстау қабілетін үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі Анатомия
Балет әртістерінің еңбегін және денсаулығын қорғау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін ұстанады
2. Балеттік дене бітімін сақтау үшін дұрыс тамақтану және кәсіби диета қағидаттарын қолданады.
3. Еңбек және демалыс режимін сақтайды.
4. Адам ағзасының физиологиялық және биомеханикалық процестерін түсінеді.
5. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
6. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
2. Өзінің денеғ тірек-қимыл аппаратын сақтау және ұстау мақсатында күнделікті тренаж орындайды.
3. Күнделікті кәсіптік тренаж орындау кезінде қауіпсіздік техникасын қолданады.
4. Хореографиялық элементтерді, қимылдарды орындау кезінде сақтандыру тәсілдерін қолданады.
5. Өзінің дене және кәсіби қалпын сақтайды және қолдайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене шынықтыру жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін анықтайды.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.
3. Балет әртістерінің кәсіптік аурулары мен жарақаттарын, балет жарақаттарын диагностикалау, алдын алу және емдеу әдістерін түсінеді.
4. Жарақаттар мен операциялардан кейін балет қалпына тез оралу әдістемесін меңгерді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділікті анықтауды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері
Авторлық құқық

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсіндіреді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Жалпы адамзат мәдениетінің игілігімен үйлесімділікте өз халқының, ұлтының мәдени-тариха құндылықтарын түсіну

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақ мәдениетінің тарихын, Қазақстан халқының дәстүрлі мәдениетінің құндылықтарын, олардың әдет-ғұрыптарын, салт-дәстүрлерін және халық өнерін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын анықтайды.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін меңгерді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгерді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әдебиет және өнер туындыларына зияткерлік құқық саласындағы заңнаманың негіздерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шығармашылық туындыларды, авторлық және аралас құқықтарды құқықтық қорғау негіздерін меңгерді.
2. Мәдениет мекемелері мен ұйымдарының шығармашылық қызметінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін айқындайтын заңдарды және нормативтік-құқықтық актілерді түсінеді.
3. Авторлық құқық саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің тәсілдемелерін түсінеді.
4. Өзінің авторлық құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамадағы негізгі ұғымдарды меңгерді.
5. Гастрольдерді ұйымдастыру мен өткізудің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтану және саясаттану ұғымдарының негіздерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету механизмдерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың, менеджмент пен маркетингтің базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен механизмдері туралы, нарық механизмдері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін, менеджмент және маркетинг негіздерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды, кәсіптік қызметте менеджмент және маркетинг әдістерін пайдалануды үйренеді

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері
Менеджмент және маркетинг негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 5) Менеджмент және маркетинг саласындағы негізгі ұғымдарды білу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Орындаушылық өнер мекемелерінің (театр, концерттік-ойын-сауық ұйымдары және т.б.) қызметіндегі басқару құралдары мен әдісі ретінде менеджмент механизмдерін түсінеді.
2. Менеджменттің құқықтық негіздерін түсінеді.
3. Өнер саласындағы маркетинг әдістері мен тәсілдерін меңгерді

Кәсіптік модульдер

"Би ансамблі әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі" біліктілігі

КҚ 1. Классикалық биді орындаудың қажетті техникасын меңгеру

КМ 01. Классикалық биді орындау техникасын меңгеру.

Бұл модуль кәсіптік-орындаушылық қызметке қажетті классикалық бидің білімдерін, икемдері мен дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар дене тұрқын, қолын, аяғын, басын қою қалпын, классикалық би элементтері мен қимылдарын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде классикалық бидің оқу бағдарламасы шеңберінде элементтерді, қимылдарды және би композицияларын орындауды, орындаушылық қызметте хореография және музыка терминологиясын пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Классикалық би қимылдарының базалық элементтерін және күрделендірілген элементтер үйлесімін көрсету.

Классикалық би
Жалпы училищелік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Классикалық бидің анатомиялық негіздерін: қимыл аппаратының құрылымын, қаңқаның құрауыш бөлшектерін және олардың қимыл мүмкіндіктерін түсінеді.
2. Дене бітімінің дамуында классикалық би экзерсисінің маңызын түсінеді.
3. Дене тұрқын, аяқты, қол мен басты сауатты қою қалпын көрсетеді. Аяқ позициялары, қол позициялары. Бастапқы үйлестіру дағдыларын көрсетеді.
4. Станоктың жанында, залдың ортасында экзерсисті, Allegro (секіру) орындайды.
5. Классикалық бидің негізгі қалпын, байланыстырушы және көмекші қимылдарды, секіруді, айналуды, сондай-ақ классикалық би қимылдарындағы күрделендірілген элементтер үйлесімін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Би комбинацияларын және классикалық би композицияларын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Классикалық би эстетикасының негізгі белгілерін түсінеді.
2. Би қимылдарының биомеханикалық талдауын түсінеді.
3. Классикалық бидің элементтерін және негізгі комбинацияларын орындайды.
4. Белгіленген хореографиялық бейнені, би комбинациясын, классикалық би композициясын орындайды.
5. Классикалық би комбинацияларын, композицияларын орындау дәлдігіне психотехникалық міндеттерді орындайды.
6. Балет залдарындағы сабақтарда және сахналық билерде, орындаушылық қызмет барысында жекелеген қимылдарды және олардың комбинацияларын орындау техникасын меңгерді.
7. Сахналық алаңды би бейнесімен, лексикамен және би мәтінімен, стильмен және пластикалық тілмен бөлу дағдыларын меңгерді.

КҚ0 2. Қазақ биін орындау техникасын меңгеру

КМ 02. Қазақ биін орындау техникасын меңгеру

Бұл модуль кәсіптік орындаушылық қызметке қажетті қазақ биінің білімдерін, икемдері мен дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар дене тұрқын, аяқты, қолды, басты қою қалпын, қазақ биінің элементтері мен қимылдарын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде қазақ биінің элементтері мен қимылдарын орындауды үйренеді, репертуарды игерудің әртүрлі кезеңдерінде онымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын белгілі бір деңгейін меңгереді, орындаушылық қызметте хореография және музыка терминологиясын пайдаланады.

Оқыту нәтижесі 1) Қазақ биі қимылдарының базалық элементтерін және күрделендірілген элементтер үйлесімін көрсету

Қазақ биі
Жалпы училищелік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Хореография терминологиясын түсінеді және еркін меңгереді.
2. Қазақ биіне тән дене тұрқын, аяқты, қол мен басты қою қалпын көрсетеді.
3. Қазақ биіне тән қалыптарды, негізгі және айрықша қимылдарды көрсетеді, ымды, ырғақты, қимыл серпінін біледі.
4. Би элементтерін және қазақ әйелдер биінің қимылдарын, қазақ ерлер биінің күш элементтері мен қимылдарын орындайды.
5. Қазақ биі қимылдарының күрделендірілген үйлесімін орындайды.

Оқыту нәтижесі 2) Кең композицияларда және би мұрасында (жеке нөмір, жұптық және топтық) қазақ биін орындау техникасын көрсету

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақ биін орындау сипатын, мәнері мен нақышын түсінеді.
2. Балет спектакльдерінен қазақ биін орындау техникасын меңгерді.
3. Қазақ биінің лексикалық материалын еркін меңгерді: жүрістер және проходкалар, күрделі отыру түрлері, түрлі аяқ қимылдары, секіру және айналу.
4. Қажет болған жағдайда шуылды музыкалық халық аспаптарын (дабыл, домбыра, асатаяқ), сондай-ақ аксессуарларды (қамшы, орамалдар, кеселер, тостағандар) пайдаланады.
5. Ансамбль репертуарынан, сондай-ақ авторлық хореографиялардан жеке нөмір, жұптық және ансамбль композицияларын орындайды.

КҚ 03. Халықтық- сахналық би және әлем халықтарының биін орындау техникасын меңгеру

КМ 03. Халықтық- сахналық би және әлем халықтарының биін орындау техникасын меңгеру

Бұл модуль кәсіптік орындаушылық қызметке қажетті Халықтық-сахналық би және әлем халықтары билерінің білімдерін, икемдері мен дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар дене тұрқын, аяқты, қол мен басты қою қалпын, Халықтық-сахналық би және әлем халықтары билерінің элементтері мен қимылдарын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде Халықтық-сахналық би және әлем халықтары билерінің элементтері мен қимылдарын орындауды үйренеді, репертуарды игерудің әртүрлі кезеңдерінде онымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын белгілі бір деңгейін меңгереді, орындаушылық қызметте хореография және музыка терминологиясын пайдаланады..

Оқыту нәтижесі 1) Халықтық-сахналық би және әлем халықтары билері қимылдарының базалық элементтерін және күрделендірілген элементтер үйлесімін көрсету

Сахналық халық биі
Әлем халықтарының билері
Жалпы училищелік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Хореография терминологиясын түсінеді және еркін меңгерді.
2. Әрбір би түріне тән дене тұрқын, аяқты, қол мен басты қою қалпын көрсетеді.
3. Әрбір би түріне тән қалыптарды, негізгі және айрықша қимылдарды көрсетеді, ымды, ырғақты, қимыл серпінін біледі.
4. Халықтық-сахналық би және әлем халықтары билерінің элементтері мен қимылдарын орындайды, Халықтық-сахналық биге және әлем халықтарының билеріне тән пластикалық тілді, қимылдардың ерекше үйлесімін, қимылдардың музыкамен арақатынасының тәсілдерін (акценттер, синкөшіру, синхрондық) меңгерді.
5. Халықтық-сахналық бидің және әлем халықтары билерінің күрделендірілген қимыл үйлесімін орындайды.

Оқыту нәтижесі 2) Кең композицияларда және би мұрасында (жеке нөмір, жұптық және топтық) қазақ биін орындау техникасын көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Халықтық-сахналық би және әлем халықтарының билерін орындау сипатын, мәнері мен нақышын түсінеді.
2. Балет спектакльдерінен сипатты билерді орындау техникасын меңгерді.
3. Халықтық-сахналық би және әлем халықтары билерінің лексикалық материалын еркін меңгерді: жүрістер және проходкалар, күрделі отыру, түрлі аяқтар, шартылдақтар, бөлшектер, секіру және айналу
3. Шуылды музыкалық халық аспаптарын (кастаньеттер, тамбурин), сондай-ақ аксессуарларды (орамалдар, шляпалар, кеселер, тостағандар) пайдаланады.
4. Ансамбль репертуарынан, сондай-ақ авторлық хореографиялардан жеке нөмір, жұптық және ансамбль композицияларын орындайды.

КҚ 4. Концерттік нөмірлерді, партияларды әртүрлі техникаларда және хореографиялық нысандарда орындау (соло, дуэт, ансамбль)

КМ 04. Концерттік нөмірлерді, партияларды әртүрлі техникаларда және хореографиялық нысандарда орындау (соло, дуэт, ансамбль)

Бұл модуль кәсіптік сахналық қызметке қажетті кәсіптік білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар таңдалған мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын сезінеді, өзінің кәсіптік қызметіне белгілі бір уәжділік деңгейі ие болады. Практикада классикалық мұраны, концерттік нөмірлерді, әртүрлі техникаларда, нысандар мен жанрларда классикалық, ұлттық және заманауи би репертуарының әйелдер және ерлер партияларын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде қарым-қатынас психологиясын, шығармашылық процестің қатысушыларымен тиімді өзара әрекеттесу негіздерін түсінуді үйренеді, психикалық процестер дағдыларын меңгереді: қабылдау, назар, табандылық, есте сақтау (көру, ести, қимыл арқылы есте сақтау қабілет), ерік-жігер.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған қызығушылық таныту.

Кәсіптік практика
Жалпы училищелік практика
Актерлік шеберлік
Грим
Классикалық би

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Болашақ мамандықтың ерекшелігін, алынған кәсіби дағдылардың саласын түсінеді.
2. Өз қызметін ұйымдастырады, өзі үшін кәсіптік міндеттердің мазмұнын тұжырымдайды, оларды орындау әдістері мен тәсілдерін айқындайды.
3. Туындайтын проблемалардың мәнін талдайды, олардың сындарлы шешімін табады және олар үшін жауапкершілік көтереді.
4. Кәсіптік міндеттерді белгілеу мен шешуге, кәсіптік және жеке басының дамуына қажетті ақпаратты іздейді, талдау жүргізеді және бағалайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Бағдарламалық талаптарға және жеке шығармашылық ерекшеліктерге сәйкес хореографиялық репертуарды орындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі бағдарламалық хореографиялық шығармалардың стильдік белгілерін және жанрлық ерекшеліктерін түсінеді, олардың құрылу тарихын біледі.
2. Хореографиялық мәтінді, бейнені есте сақтайды және жаңғыртады.
3. Оқытушы-репетитордың, хореографтың, балетмейстердің жетекшілігімен тапсырылған партияларды дайындайды.
4. Хореографиялық туынды бойынша шығармашылық жұмыс істеу кезінде оқытушы-репетитордың, хореографтың, балетмейстердің нұсқауларын түсінеді және орындайды.
5. Хореографиялық оқу орнының кәсіптік практика бағдарламасына кіретін спектакльдер мен би композицияларында хореографиялық партияларды орындайды.
6. Сахнада әріптестермен өзара іс-қимыл ерекшеліктерін түсінеді.
7. Әріптеспен қарым-қатынас мәдениетін меңгерді.
8. Ансамбль сезімін меңгерді.
9. Зейін қою және орындаушылық ерік-жігерді меңгерді.

КҚ 5. Хореографиялық шығармалардың стиліне сәйкес сахналық көркем бейнелерді жасау

КМ 05. Хореографиялық шығармалардың стиліне сәйкес сахналық көркем бейнелерді жасау

Бұл модуль кәсіптік сахналық қызметке қажетті кәсіптік білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар жасалатын бейнелерді түсіндірудің жеке тәсілдемесін көрсетеді, көркем мәнерлілік құралдарын пайдалана алады, актерлік шеберлік және грим негіздерін меңгереді. Хореографияның әртүрлі өнер түрлерімен өзара байланысын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Сахналық бейне жасау үшін жеке көркем екпінін қолдану

Диплом алды практика
Дипломдық спектакль Актерлік шеберлік
Грим
Классикалық би

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сахналық бейне жасау үшін көркем және музыка мәнерлілігі құралдарын пайдаланады.
2. Хореография өнерінің даму тенденциялары мен заңдылықтарын түсінеді.
3. Әртүрлі өнер түрлерін пайдаланып, концерттік нөмір, партияны дайындайды.
4. Әртүрлі дәуірлердегі, жанрлардағы, стильдердегі хореографияның өзіндік орындаушылық стилі мен тәсілдемесін меңгерді.
5. Актерлік шеберлік және грим негіздерін меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Шығармашылық процестің барлық қатысушыларымен кәсіби іс-қимыл жасау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шығармашылық іс-қимыл үшін психологиялық ахуалдың рөлін түсінеді
2. Шығармашылық ұжыммен жұмыс істейді және өзара іс-қимыл жасайды: хореограф, балетмейстер, дирижер, оқытушы-репетитор, концертмейстер, көркем міндеттерді шешу шеңберіндегі әртістер.

КҚ 6. Хореографиялық ұжымның әкімшілік-ұйымдастырушылық қызметін жоспарлау және жүзеге асыру

КМ 06. Хореографиялық ұжымның әкімшілік-ұйымдастырушылық қызметін жоспарлау және жүзеге асыру

Бұл модуль кәсіптік қауымдастықпен, барлық мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу арқылы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар жұмыс берушілермен, әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл жасау технологиясын меңгереді, жұмыс істеудің әртүрлі нысандарын (кездесулер, әңгімелесулер) жүргізеді, даулардың және шиеленісті жағдайлардың алдын алу негіздерін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Оқытушылар, оқушылар ұжымында және ата-аналармен тілектестік қатынастар орнату

Жалпы психология және педагогика Педагогикалық практика
Менеджмент және маркетинг негіздері
Авторлық құқық

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өзінің кәсіптік қызметін іске асыру барысында қоғаммен көпжақты байланыстың маңыздылығын түсінеді.
2. Кәсіби тәжірибе алмасу үшін әріптестермен және әлеуметтік серіктестермен өзара іс-қимыл жасайды.
3. Ұжымда даулардың және шиеленісті жағдайлардың алдын алу негіздерін меңгерді.
4. Ұжымда туындайтын даулар мен шиеленістерді шешеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Шығармашылық жобаларды ұйымдастыру мен іске асыру кезінде әкімшінің функцияларын орындау: конкурстар, фестивальдер, концерттер, тексерулер және т.б.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Хореография өнері саласындағы әкімшілік-ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асырады:
қосымша және орта кәсіптік білім беру ұйымдарында, хореографиялық ұжымдарда шығармашылық оқыту мен тәрбиелеу процесін жоспарлайды және ұйымдастырады.
2. Ұжымда төзімділік қағидаттары негізінде жұмыс істейді, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды қабылдайды.
3. Репертуарды, орындаушылар құрамын іріктейді, олармен топтық және жеке дайындықтар өткізеді.
4. Концерттік және би бағдарламаларын қоюды жүзеге асырады.

КҚ 7. Ұлттық және әлемдік хореографияның жетістіктері негізінде мәдени-ағартушылық қызмет жүргізу

КМ 07. Ұлттық және әлемдік хореографияның жетістіктері негізінде мәдени-ағартушылық қызмет жүргізу

Бұл модуль мәдени-ағартушылық қызметті жүзеге асыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар жас ұрпақты тәрбиелеу ісінде өнер мен мәдениеттің рөлін түсінеді, кәсіптік қызметте әлемдік мәдениеттің ең үздік үлгілерін пайдаланады; ұлттық хореографияның жетістіктері негізінде білім беру және мәдени-ағартушылық кеңістікті қалыптастыру мақсатында мәдени-ағартушылық жұмыс жүргізуді үйренеді

Оқыту нәтижесі: 1) Қазақ халқының ұлттық дәстүрлеріне, Қазақстан Республикасы халқының сал алуан мәдени салттарына, әлемдік қауымдастықтың мәдени мұрасына құрметпен және ұқыптылықпен қарайды

Әлем мәдениетінің тарихы
Музыка әдебиеті
Балет тарихы
Музыкалық аспап фортепианода ойнау негіздері Педагогикалық практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жалпы адамзат құндылықтары жүйесіндегі қазақ өнері мен мәдениетінің рөлі мен орнын түсінеді.
2. Хореография өнерін насихаттау үшін меңгерілген кәсіби білімдерді, икемдер мен дағдыларды пайдаланады.
3. Мәдени-ағартушылық жұмыс жүргізеді: дәрістер, концерттер, фестивальдер, конкурстар.
4. Көркем эстетикалық талдау жүргізеді және хореография өнерінің қазіргі ағындарына баға береді.
5. Әлемдік өнердің негізгі даму кезеңдерін түсінеді.
6. Өнер туындыларының стилін, дәуірін және әртүрлі бағыттарын айқындайды.
7. Әлемдік, музыка мәдениеті, жекелеген елдер мен халықтардың музыка тарихы туралы білімді меңгерді, музыка өнерінің даму заңдылықтарын түсінеді.
8. Шетел, орыс, қазақ хореография өнерінің пайда болу тарихын және тарихи даму кезеңдерін түсінеді.
9. Қазақстан Республикасында тәуелсіздіктен кейін орын алған саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен арналуын түсінеді.

КҚ 8. Хореография пәндерін оқыту әдістемесін қолдану

КМ 08. Хореография пәндерін оқыту әдістемесін қолдану

Бұл модуль кәсіптік педагогикалық қызметке қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар хореография пәндерін оқыту теориясы мен әдістемесін меңгереді, кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетімен айқындай алады, өз бетімен білім алады.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде тәрбие мен білім теориясының негіздерін пайдалана отырып, практикалық қызметте хореография психологиясы, педагогика саласындағы білімді қолдануды үйренеді

Оқыту нәтижесі:1) Кәсіптік қызметте хореография пәндерін оқыту теориясы мен әдістемесін меңгеру

Жалпы психология және педагогика Хореографияны оқыту теориясы мен әдістемесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Хореография пәндерін оқытудың педагогикалық мәнін түсінеді.
2. Кәсіптік міндеттерді шешу үшін өздігінен білім алумен айналысады.
3. Педагогикалық қызметте тәрбие мен білім теориясының негіздерін қолданады.
4. Хореографияның психологиясы, педагогикасы саласындағы ұғымдық аппаратты меңгерді.
5. Білім алушылардың кәсіби білімдерін, икемдері мен дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін нысандар мен әдістерді түсінеді.
6. Классикалық және заманауи оқыту әдістерін қолданады, ұлттық және шетелдік хореография мектептерінің ерекшеліктерін талдайды.

КҚ 9. Білім алушылардың жас, жеке дара ерекшеліктерін ескеріп, педагогикалық жұмысты жүзеге асыру

КМ 09. Білім алушылардың жас, жеке дара ерекшеліктерін ескеріп, педагогикалық жұмысты жүзеге асыру

Бұл модуль кәсіптік педагогикалық қызметке қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар практикада хореография пәндерін оқыту теориясы мен әдістемесін қолданады, Қарапайымнан бастап шағын хореографиялық нысандарға дейін оқу комбинацияларын, би композицияларын өздігінен құрауды үйренеді;
бағдарламалық талаптарға сәйкес оқу сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру мен өткізу бойынша практикалық тәжірибе жинайды

Оқыту нәтижесі: 1) Мақсаттар мен міндеттерді айқындау, білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес оқу сабақтарын жоспарлау.

Жалпы психология және педагогика Хореографияны оқыту теориясы мен әдістемесі
Хореография сабағын құру теориясы мен практикасы Педагогикалық практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі жастағы балалармен жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін түсінеді.
2. Білім беру бағдарламаларының талаптарына сәйкес оқу сабақтарын жоспарлайды.
3. Білім алушылардың тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының заң актілеріне, нұсқаулықтарға, ұйғарымдарға сәйкес сабақтар өткізеді.
4. Білім алушылардың хореография пәндерін меңгерудің кәсіби дағдылары мен икемдерін және оқыту процесіне шығармашылық тұрғыдан қарау қажеттілігін қалыптастырады.
5. Білім алушылардың таным процестерін қалыптастырады: ақыл-ой, эмоционалдық және қимыл әрекеттері.

Оқыту нәтижесі: 2) Білім алушылардың жас, психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып, жеке жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін пайдалану


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Оқыту кезінде жеке тәсілдемені жүзеге асырады.
2. Педагогикалық жұмыс барысында білім алушылар үшін жауапкершілік көтереді.
3. Хореография сабағында оқиғаның педагогикалық талдауын жасайды.
4. Қарапайымнан бастап шағын хореографиялық нысандарға дейін оқу комбинацияларын, би композицияларын құрайды.
5. Білім алушылардың техникалық, стильдік қателерін көреді және түзету жасайды.
6. Білім алушыларға әдістемелік қиын тәсілдерді және қимыл үйлесімдерін түсіндіреді.
7. Әртүрлі сипаттағы, ырғақты бейнедегі, қарқындағы би комбинацияларын қою кезінде оқу міндеттеріне, бағдарламалық материалға, оқытушының ойлағанына сәйкес хореография сабақтары үшін музыкалық материалды іріктеу бойынша концертмейстермен жұмыс жүргізеді.
8. Оқу және репетиторлық процесте оқытушы мен концертмейстердің ынтымақтастық әдебін сақтайды

КҚ 10. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулу

КМ 10. Білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулу

Бұл модуль білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулуға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар педагогикалық әдеп қағидаларын, сабақтан тыс қызметті жоспарлау әдістемесін, сабақтан тыс іс-шараларды өткізу нысандарын меңгереді, білім алушыларға және ерекше білім беруді қажет ететін тұлғаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді, ата-аналармен (оларды алмастырушы тұлғалармен) диалог жүргізуді, әртүрлі жұмыс нысандарын (кездесулер, консультациялар, әңгімелесулер) ұйымдастыру мен жүргізуді, педагогикалық ұжым мүшелерімен, әкімшілік өкілдерімен, жұмыс берушілермен, ата-аналармен өзара іс-қимыл жасаудың әртүрлі әдістерін, нысандары мен тәсілдерін пайдалануды үйренеді

Оқыту нәтижесі:1) Педагогикалық тактіні, педагогикалық әдеп қағидаларын сақтау

Жалпы психология және педагогика Хореографияны оқыту теориясы мен әдістемесі
Хореография сабағын құру теориясы мен практикасы Педагогикалық практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоғары әлеуметтік құндылықтарды, гуманистік педагогика идеяларын ұстанушылығын көрсету.
2. Жалпы адамзат және ұлттық құндылықтар жүйесінің бірлігіне тартылуын көрсетеді.
3. Білім алушылар тұлғасына құрмет көрсетеді.
4. Тәрбие іс-шараларын әзірлейді және өткізеді, сабақтан тыс әртүрлі қызмет түрлерін және білім алушылармен қарым-қатынасты ұйымдастырады.
6. Әріптестермен және білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді ұстанады.
7. Психология, кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынас этикасының негіздеріне сүйеніп, өз қызметін құрады.
8. Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясының негіздерін меңгерді.
9. Психологпен және әлеуметтік оқытушымен бірлесіп жұмыс істейді.
10. Жұмыста психологтың диагностикалық зерттеулерін пайдаланады.
11. Хореография білімі және кәсіптік даярлық саласындағы зерттеу қызметіне қатысады

Оқыту нәтижесі: 2) Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың негізінде тәрбие және сабақтан тыс іс-шараларды өткізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың негізінде тәрбие және сабақтан тыс іс-шаралардың мақсаты мен рөлін түсінеді.
2. Тәрбие іс-шараларын әзірлейді және өткізеді, сабақтан тыс әртүрлі қызмет түрлерін және білім алушылармен қарым-қатынасты ұйымдастырады.
3. Сабақтан тыс қызметте білім алушыларға педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асырады.
4. Тұлғааралық және мәдениаралық өзара іс-қимылдың міндеттерін шешу үшін үш тілдік негізде ауызша және жазбаша коммуникацияларға қабілеті бар.
5. Педагогикалық және жас ерекшелігі бойынша психологияның негіздерін меңгерді.
6. Білім алушыларға және ерекше білім беруді қажет ететін тұлғаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетеді.
7. Кез келген алалау, экстремизм түрлеріне төзімділік танытпайды

КҚ 11. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 11. Білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

Бұл модуль кәсіптік педагогикалық қызметке қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар сабақтарды жоспарлауға және педагогикалық практика шеңберінде білім алушылардың оқу қызметін нормалауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды меңгереді; жағдаяттық педагогикалық есептерді құрылымдау қағидаттары мен әдістері туралы түсінігі бар;
оқу ақпаратымен жұмыс істей алады; оқытудың тиімді құралдарын таңдауды жүзеге асырады; нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқу, есеп құжаттамасын рәсімдей алады. Тұтас оқу процесінің және жекелеген пәннің құрылымын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес хореография пәндері бойынша оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу

Жалпы психология және педагогика Хореографияны оқыту теориясы мен әдістемесі
Хореография сабағын құру теориясы мен практикасы Педагогикалық практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Оқу-өндірістік процесті қамтамасыз ететін құжаттама жүргізеді.
2. Үлгілік және оқу-жұмыс бағдарламасына сәйкес тақырыптық жоспар құрады.
3. Оқу бағдарламасына сәйкес сабақтың жоспарын құрады.
4. Оқу-әдістемелік құжаттамамен жұмыс істеу кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады.
5. Үш тілдік жүйені пайдалана отырып, пәндік бағдарлы ақпаратты таңдайды.
6. Педагогикалық әзірленімдерді есептер, рефераттар, сөз сөйлеу түрінде рәсімдейді

Оқыту нәтижесі: 2) Оқу-әдістемелік және жоспарлы-есептік құжаттаманы талдау және ресімдеу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Талдау нәтижелерін есеп құжаттамасы түрінде ұсынады.
2. Оқу орнының бірыңғай құжат алмасу жүйесінің талаптарына сәйкес оқу-әдістемелік құжаттаманы рәсімдейді.
3. Интернет көздерінен ақпарат таңдау кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады, компьютерлік тұсаукесерлерді және білім алушыларды оқыту ресурстарын өз бетімен дайындайды.

КҚ 12. Білім алушылардың оқу жетістіктерін және өзінің педагогикалық қызметін бағалау рәсімін жүзеге асыру

КМ 12 Білім алушылардың оқу жетістіктерін және өзінің педагогикалық қызметін бағалау рәсімін жүзеге асыру

Бұл модуль білім беру ортасын зерттеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар білім алушылардың деңгейін кешенді бағалау және оған сәйкес оқыту стратегиясын қалыптастыру икемдерін меңгереді.
Әрбір білім алушының кәсіби даму ерекшеліктерін айқындай алады және оларды жетілдіру жолдарын көреді

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетімен айқындау

Жалпы психология және педагогика Хореографияны оқыту теориясы мен әдістемесі
Хореография сабағын құру теориясы мен практикасы Педагогикалық практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Білім алушылардың әлеуетін бастапқы диагностикалау қағидаттарын түсінеді.
2. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау әдістері мен амалдарын, нысандары мен тәсілдерін меңгерді.
3. Тәлімгердің жетекшілігімен білім алушылардың практикалық икемдері мен дағдыларының деңгейін бағалау рәсімін орындайды.
4. Білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделейді.
5. Сабақтарда білім алушылардың жетістіктерін зерделейді және жиынтықтайды.
6. Қиындықтарды анықтайды және білім алушылардың қажеттіліктерін және жас, жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып, олардың қызметін түзетеді.
7. Педагогикалық бақылауды жүзеге асырады, білім алушылар қызметінің процесі мен нәтижелерін бағалайды.
8. Педагогикалық байқау мен диагностиканы жүзеге асырады, алынған нәтижелерді түсіндіреді.

Оқыту нәтижесі: 2) Өзінің педагогикалық қызметінің рефлексиясын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өздігінен білім алумен айналысады, саналы түрде біліктілікті арттыруды жоспарлайды.
2. Әрбір қызмет кезеңінде өзінің кәсіби деңгейін нақты бағалайды.
3. Өзін-өзі реттеу әдістерін және рефлексия тәсілдерін қолданады, өзінің педагогикалық қызметіндегі қиындықтарды анықтайды

КҚ 13 Кәсіптік практика (жалпы училищелік практика, диплом алды практика )

КМ 13 Кәсіптік практика (жалпы училищелік практика, диплом алды практика).

Бұл модуль білім алушылардың арнайы пәндерді зерделеу шеңберінде алған икемдер мен дағдыларды жиынтықтайды және бекітеді, сахналық репертуар нөмірлерін орындаудың бастапқы икемдерін меңгеруге ықпал етеді. Білім алушылар театр және басқа да концерттік ұйымдардың сахналарында жариялық сөз сөйлеу дағдыларын меңгереді, бұл білім алушылардың шығармашылық дайындық және сахнада өнер көрсету процесіне тартуға жәрдемдеседі.
Кәсіптік практика білім алушыларды би әртістері ретінде болашақ кәсіптік қызметіне дайындау мақсатында олардың таңдаған мамандығына қызығушылықты арттыруға бағытталған.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар шағын ансамбль құрамында немесе жеке нөмір партияларында бұқаралық нөмірлерде сахналық өнер көрсету тәжірибесін меңгереді. Кәсіптік практика барлық оқыту кезеңіне таралып жүргізіледі. Өндірістік оқыту шеңберінде театр, концерттік ұйымдардың практикалары базасында қосарлы оқытуды көздейді. Диплом алды практика дипломдық жұмысты даярлауды көздейді, концерттік нөмірді, партияны, хореографиялық миниатюраны жариялық орындауды білдіреді. түлектің кәсіби орындау сапасын, оның практикалық дағдыларын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіптік ұжымдарда өздігінен орындаушылық қызметке дайындығын көрсету

Кәсіптік практика
Диплом алды практика
Дипломдық жұмыс

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Өзінің кәсіби міндеттерін орындауға жауапкершілікпен қарайды.
2. Практика бағдарламасында көзделген тапсырмаларды толық орындайды.
3. Өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өткені туралы күнделік жүргізеді, тәлімгерге атқарылған жұмыс туралы есеп ұсынады.
4. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын зерделейді және қатаң сақтайды.
5. Сахналық шығармаларды, концерттік нөмірлерді, би композицияларын, хореографиялық партияларды орындаудың кәсіби деңгейін көрсетеді.
6. Орындаушылық шеберлік тәсілдерін меңгерді: би, пластика, қимыл.
7. Актерлік техника тәсілдерін меңгерді: сахналық назар, қиял, эмоционалдық, нақты ес, серіктеспен қарым-қатынас жасау.
8. Актерлік ойын техникасын меңгерді: сахналық бейне құру мақсатында ым, қалып, әртүрлі қимыл түрлері.
9. Белгілі бір сахналық міндеттерге сәйкес гримдеу дағдыларын меңгерді.
10. Біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби даярлық деңгейін көрсетеді

Оқыту нәтижесі: 2) Практика базасы ретінде айқындалған ұйымда қосарлы оқытуға конкурстық іріктеу (Audition) талаптарына сәйкеседі

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес кәсіпорынның еңбек тәртіптемесі ережелерін сақтайды.
2. Практикалардың репертуарлар базасын зерделейді.
3. Кәсіптік топтарда әртістерге қойылатын кәсіби даярлық деңгейіне сәйкеседі.
4. Оқыту кезінде алынған икемдер мен дағдыларды кәсіби міндеттерді шешуде қолданады.
5. Өзінің орындаушылық қызметінің рефлексиясын жүргізеді.

КҚ 14 Педагогикалық практика.

КМ 14 Педагогикалық практика.

Бұл модуль білім алушылардың арнайы пәндерді зерделеу шеңберінде алған білімдерін, икемдері мен дағдыларын жиынтықтайды және бекітеді, педагогикалық дағдылардың дамуына ықпал етеді.
Білім алушылар оқу процесінен қол үзбей, теориялық оқу барысында оқу сабақтарын жүргізу дағдыларын меңгереді.
Педагогикалық практика оқу сабақтарын өткізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру және хореография пәндерін оқыту әдістемесін қолдану мақсатында өткізіледі. Педагогикалық практика педагогикалық технологияларды практикалық меңгеруге және олармен ілесетін әдістемелік талдауға бағытталған.
Арнайы пәндерді оқыту саласындағы империкалық білімді меңгеруді, педагогикалық жұмысты жүргізудің практикалық дағдыларын дамытуды және оқытушының жұмысын құрауыштардың негіздерімен танысуды көздейді.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар хореография пәндерін оқытудың педагогикалық тәжірибесін жинайды, арнайы пәндерді зерделеу барысында алынған білімдерді, икемдер мен дағдыларды бекітеді. Педагогикалық практика III және IV өндірістік оқыту курстарына шоғырланып өткізіледі. Практикалар базасында қосарлы оқыту көзделеді: жалпы білім беретін мектептер, қосымша білім беретін ұйымдар.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзіндік педагогикалық қызметке дайындығын көрсету

Педагогикалық практика
Жалпы училищелік практика

Критерий оценки

1. Хореография пәндерінің оқытушысы ретінде өзінің кәсіби міндеттерін орындауға жауапкершілікпен қарайды.
2. Педагогикалық практика бағдарламасында көзделген тапсырмаларды толық орындайды.
3. Педагогикалық практикадан өткені туралы практиканттың күнделігін уақтылы толтырады, тәлімгерге атқарылған жұмыс туралы есеп ұсынады.
4. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын зерделейді және қатаң сақтайды.
5. Педагогикалық қызметпен байланысты технологиялық икемдерді, соның ішіндеоқу процесін жобалау, құрастыру, ұйымдастыру және қалыптастыру функцияларын пайдаланады.
6. Оқу сабақтарын жүргізу мен талдаудың әртүрлі нысандарын дайындау және өткізу әдістемесін қолданады.
7. Білім алушылардың сабақ кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауы үшін жауапкершілік көтереді.
8. Білім беру ұйымдарында хореография оқытушысына қойылатын кәсіби даярлық деңгейіне сәйкеседі.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік практикадан өту кезінде іс қағаздарын жүргізу дағдыларын меңгерді

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Білім беру қызметінің нормативтік құжаттарын қолданады.
2. Өзінің педагогикалық қызметін ұйымдастыруды, жоспарлауды және оның нәтижелерін есепке алуды қамтамасыз етеді.
3. Сабақтарға дайындалу барысында оқу мысалдарын, комбинацияларын құрау үшін кітапхананы, бейнехананы, фонотеканы, ноталық кітапхананы, мұрағаттарды және басқа да ақпараттық ресурстарды пайдаланады.
4. Білім алушылардың жас ерекшеліктерін және олардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып, оқу материалын іріктейді.
5. Білім алушының жұмысын бағалай алады.
6. Қазіргі ақпараттық білім беру технологиялары туралы түсінігі бар.
7. Өздігінен білім алу және өздігінен жетілу дағдыларын қалыптастырады, оқу-әдістемелік қызметті жандандырады.
8. Оқыту мен тәрбиенің жалпы мақсаттарымен айқындалатын жеке қасиеттерді дамытады.

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БҚ – базалық құзырет;

      КҚ - кәсіптік құзырет;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
562-қосымша

"Актерлік өнер" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0409000 – Актерлік өнер

Біліктілігі*:

040903 3 – Қуыршақ театры әртісі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: негізгі орта білім
базасында 3 жыл 10 ай

Индекс

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

 
БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448

1-3

БМ

Базалық модульдер
360

114

2463-5

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+
БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+

БМ 04

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+


"040903 3 – Қуыршақ театры әртісі" біліктілігі


КМ

Кәсіптік модульдер
3664

486

1084

1624

470

1-8

КМ 01

Актерлік құралдармен көркем бейнені жасау


+

+

+

+

КМ 02

Бірнеше (кемінде үш) жүйенің қуыршақ ойнату дағдыларын қолдану


+


+

+


+

+


КМ 03

Сахналық бейнені жасау – қуыршақ ойнату кезінде дауыстық деректерді қолдану

+


+

++

+


КМ 04

Қуыршақтардың негізгі жүйелерін дайындау дағдыларын қолдану


+

+

+

+

+
КМ 05

Рөлдерді дайындау және орындау кезінде дене аппаратының іске асырылуы мүмкіндігін қолдану

++


+

+КМ 06

Сахналық бейнені жасау кезінде бидің бейнелеу құралдарын қолдану

+


+

+


+


+


КМ 07

Музыкалық сауат, ән айту негіздерін қолдану, ансамбльдік ән айту дағдыларын пайдалану


+

+

+


+


+


КМ 08

Театр өнерінің нақты шығармаларын талдай білу

++

+

+

+

+


КМ 09

Кәсіптік қызметте театр және өнертану әдебиеттерін пайдалану

+


+

+

+

КМ 10

Қоғаммен байланыс дағдыларын қолдану

+++

+


КМ 11

Психофизикалық жағдайды басқару және өзінің сырт келбетін сақтау


+


++

+


КМ 12

Актерлік оқу және шығармашылық практикада өзі және қуыршақпен жаттығулар мен этюдтерді орындау

+++

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


АА 01

Аралық аттестаттау
216


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
563-қосымша

"Актерлік өнер" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет


Мамандығы:

0409000 – Актерлік өнер


Біліктілігі*:

040903 3 – Қуыршақ театры әртісі


  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индекс

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Орта буын маманы

БМ

Базалық модульдер
404

158

2461-3

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+
БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+

БМ 04

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+

БМ 05

Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+

+

+

+


"040903 3 – Қуыршақ театры әртісі" біліктілігі


КМ

Кәсіптік модульдер
3664

486

1084

1624

470

1-6

КМ 01

Актерлік құралдармен көркем бейнені жасау


+

+

+

+

КМ 02

Бірнеше (кемінде үш) жүйенің қуыршақ ойнату дағдыларын қолдану


+


+

+


+

+


КМ 03

Сахналық бейнені жасау - қуыршақ ойнату кезінде дауыстық деректерді қолдану

+


+

++

+


КМ 04

Қуыршақтардың негізгі жүйелерін дайындау дағдыларын қолдану


+

+

+

+

+
КМ 05

Рөлдерді дайындау және орындау кезінде дене аппаратының іске асырылуы мүмкіндігін қолдану

++


+

+КМ 06

Сахналық бейнені жасау кезінде бидің бейнелеу құралдарын қолдану

+


+

+


+


+


КМ 07

Музыкалық сауат, ән айту негіздерін қолдану, ансамбльдік ән айту дағдыларын пайдалану


+

+

+


+


+


КМ 08

Театр өнерінің нақты шығармаларын талдай білу

++

+

+

+

+


КМ 09

Кәсіптік қызметте театр және өнертану әдебиеттерін пайдалану

+


+

+

+

КМ 10

Қоғаммен байланыс дағдыларын қолдану

+++

+


КМ 11

Психофизикалық жағдайды басқару және өзінің сырт келбетін сақтау


+


++

+


КМ 12

Актерлік оқу және шығармашылық практикада өзі және қуыршақпен жаттығулар мен этюдтерді орындау

+++

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


АА 01

Аралық аттестаттау
180


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
564-қосымша

"Актерлік өнер" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0409000 – Актерлік өнер

Біліктілігі*:

040903 3 – Қуыршақ театры әртісі


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілі мен кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айтады.
2. Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін, құру тәсілдері мен функцияларын, сыныптамасын, тасымалдағыштарды, арналуын, құрамдас бөліктердің құрамдас бөліктерін, құжаттарды ресімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 03. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтармен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділік танытуды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық ерекшеліктерін және ғылыми, философиялық және діни көрінісінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әртүрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлерін анықтайды.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 4. Қазіргі экономикалық жүйе қызметінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін түсіну

БМ 04. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі заманғы экономикалық жүйенің заңдықлықтары мен жұмыс істеу тетіктері туралы, мемлекеттік реттеудің нарықтық тетіктері мен әдістері туралы кешенді түсініктерді қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясының тұжырымдамалық ережелерін және бизнес негіздерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 5. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 05. Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қазақ халқының тарихи оқиғаларын; Қазақстандағы саяси және әлеуметтік өзгерістердің мәні мен маңызын түсінуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркілік қауымдастықтағы, көшпенді өркениет жүйесіндегі, Еуразиялық әлем халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығын дамытудағы рөлі мен орнын ашады.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады.

Кәсіптік модульдер

"Қуыршақ театры әртісі" біліктілігі

КҚ 1. Актерлік құралдармен көркем бейнені жасау

КМ 01. Актерлік құралдармен көркем бейнені жасау

Бұл модуль қазіргі және классикалық қуыршақтар театры тарихының негізгі кезеңдерін; театрдың эстетикалық концепцияларын білу; театрдың даму заңдылықтарын түсіну икемдерін; шетелдік әдеби үрдістің заңдылықтарын сипаттайды.
әдебиетті дамытудың ұлттық ерекшеліктері; көркем әдіс пен стиль ерекшеліктері; әлемдік және отандық мәдениетті дамытудың қазіргі заманғы тұжырымдамасын сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар кәсіби лексиканы меңгереді, оны өз қызметінде сауатты пайдаланады, әр түрлі жанрдағы және бағыттағы көркем шығармаларды талдау дағдыларын меңгерген; материалды хронологиялық және типологиялық тәртіппен баяндайды
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар театрда көркем бейнені жасау бойынша нақты практикалық міндеттерді шешуде алған білімдерін шығармашылықпен қолдануды үйренеді

Оқыту нәтижесі: 1) Тарихи контексті білу негізінде көркем мәдениеттің жетістіктерін бағалау.

Қуыршақ театрының тарихы
Әлемдік әдебиет
Театр және драматургия тарихы
Бейнелеу өнерінің тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі және классикалық қуыршақтар театры тарихының негізгі кезеңдерін; қуыршақтар театры тарихының негізгі кезеңдерін, оның көркем бағыттарын, түрлі дәуірде басым технологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ осы өнер түрінің қазіргі заманғы мәселелерін; қуыршақтар театры көріністерінің әдеби негізін немесе сюжеттерін түсінеді.
2. Кәсіби лексиканы меңгерген, оны өз қызметінде сауатты пайдаланады; арнайы терминология мен лексиканы; қуыршақ театрының ұғымдық-терминологиялық аппаратын меңгерді.
3. Тарихи контексті білу негізінде көркем мәдениеттің жетістіктерін бағалауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Әлемдік әдебиеттің тарихи даму үрдістері мен ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік әдебиеттің әлемдік әдеби үрдісінің заңдылықтарын; зерттелетін кезеңдердегі әдебиеттерді дамытудың ұлттық ерекшеліктерін; көркемдік әдіс пен стильдің ерекшеліктерін түсінеді.
2. Әртүрлі жанрдағы және бағыттағы көркем шығармаларды талдау дағдыларын меңгерді.
3. Тарихи контексті білу негізінде көркем мәдениеттің жетістіктерін бағалауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Отандық және шетелдік драма театрының көрнекті шеберлерінің шығармашылық мұрасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Драматургияның ерекшеліктерін анықтайды және режиссерлік тұжырымдамаларды әртүрлі тарихи кезеңдерде жүзеге асырылу тұрғысынан талдайды.
2. Театр өнері шеберлерінің шығармашылық мұрасын талдау әдістерін меңгерді.
3. Театр тарихында дәуірдің мәдени және дүниетанымдық принциптерімен өзара байланыста кезең ерекшеліктерін талдауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Өнертану әдебиеттерімен жұмыс жасау, әдебиет пен өнер туындыларын талдау, кәсіби түсініктер мен терминологияны қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Театр және драматургиялық туындыны талдау кезінде өнертану әдебиетінде қабылданған терминологияны, әртүрлі тарихи дәуірде пайда болатын театр-эстетикалық идеялар жиынтығын түсінеді.
2. Ойлау мәдениетін, өзінің жазбаша және ауызша сөйлеуін қисынды құру қабілетін меңгерді.
3. Өнертану көздерін талдауды орындайды.

КҚ 2. Бірнеше (кемінде үш) жүйенің қуыршақ ойнату дағдыларын қолдану

КМ 02. Бірнеше (кемінде үш) жүйенің қуыршақ ойнату дағдыларын қолдану

Бұл модуль негізгі театрлық жүйелердің (қолғап, қамыс, планшет және қуыршақ) қуыршақтарын меңгеру білімдерін, икемдері мен дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: қуыршақтың көркемдік бейнесінің негізін құрастыруды, қуыршақтың көркемдік бейнесін құруда өзіндік жұмыс дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі театр жүйесінің қуыршақтарын еркін меңгеру (қолғап, қамыс, планшет және қуыршақтар).

Қуыршақ ойнату
Актерлік шеберлік
Қол пластикасы
Оқу практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртістік қуыршақтың әртістігін нақты таңдау мен кемелдікке, техникалық орындауға байланысты түсінеді, ол актерге икемді, бейнені жасау үшін икемді құралмен қамтамасыз етеді.
2. Қолғап, қамыс, планшет қуыршақтарын еркін меңгереді.
3. Ұсынылған жағдайларда қозғалыс мәнерлілігін, пластиканы, ырғақты және бейне әрекетінің логикасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Қуыршақтың көркемдік бейнесінің негіздерін жасау, қуыршақтың көркемдік бейнесін жасау кезінде өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Адам мен қуыршақтың диалогтық өзара іс-қимылы, бірыңғай пластикалық әрекетте жанды мен жансызды біріктіруге негізделген бірыңғай сахналық бейнесі.
2. Қуыршақтың көркемдік бейнесін жасау кезінде өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын меңгереді
3. Қуыршақ жасаудың технологиялық үдерісінде пайдаланылатын негізгі материалдарды қолдануды меңгереді.

КҚ 3. Сахналық бейнені жасау - қуыршақ ойнату кезінде дауыстық деректерді қолдану

КМ 03. Сахналық бейнені жасау - қуыршақ ойнату кезінде дауыстық деректерді қолдану

Бұл модуль жаттығулар мен этюдтерді – жеке, жұптық және топтық, сондай-ақ органикалық өмір заңдары бойынша ұсынылған қарапайым жағдайларда импровизацияланған көңіл-күйді және әрекет элементтерін меңгеру бойынша тапсырмалар; кең сөйлеу диапазонымен тыныс алуды реттеу тәсілдері (эмоцияны білдіру тәсілдері ретінде тоналдылық, икемділік, ырғақ қарқыны, дыбыстылық, тембр); ішкі сахналық көңіл-күйді жасау, ұсынылған жағдайларда аса тапсыруды, оқиғаны, ішкі әрекетті ашу, ұсынылған жағдайларда ішкі сахналық көңіл-күйді қалыптастыру үшін қажет білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Станиславский жүйесінің негізгі ережелерін қолдану (елестету, назар аудару және т.б. функциялар).

Актерлік шеберлік
Сахна тілі
Вокал
Қол пластикасы
Оқу практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жаттығулар мен этюдтерді- жеке, жұптық және топтық, сондай-ақ органикалық өмір заңдары бойынша ұсынылған қарапайым жағдайларда импровизацияланған көңіл-күй мен әрекет элементтерін меңгеру бойынша тапсырмаларды орындайды.
2. Шығармашылық қиялды меңгерді және өмірлік сезім мен қауымдастықты көркемдік бейнеге айналдыра алады.
3. Рөлмен жұмыс жасау кезінде актердің ішкі және сыртқы психотехника тәсілдерін меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кең сөйлеу диапазонымен тыныс алуды реттеу тәсілдерін меңгеру (эмоцияны білдіру тәсілі ретінде тоналдылық, икемділік, ырғақ қарқыны, дыбыстылық, тембр).

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дауыс ауқымын дамытады және нығайтады, сөйлеу техникасын жетілдіреді: артикуляция, дикция, тыныс алу, дауыс беру.
2. Әуендерді бірнеше дыбыстар,мотивтер, фразалар көлемінде, басқа орындаушылармен ансамбльде орындайды.
3. Кең сөйлеу диапазонымен тыныс алуды реттейді.
4. Эмоцияны білдіру тәсілі ретінде тоналдылық, икемділік, ырғақ қарқыны, дыбыстылық, тембр тәсілдерін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 3) Ішкі сахналық көңіл-күйді қалыптастыру, ұсынылған жағдайларда шектен тыс міндетті, оқиғаны, ішкі әрекетті ашып көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Берілген интонациялар мен интонациялық-әуенді үлгілерді пайдалана отырып, көркем мәтінді дикциялық кемшіліксіз айтады.
2. Қол-бетперде-қуыршақ әрекетіне өзінің сөйлеу-қозғалу белсендігін беру дағдыларын меңгерді.

КҚ 4. Қуыршақтардың негізгі жүйелерін дайындау дағдыларын қолдану

КМ 04. Қуыршақтардың негізгі жүйелерін дайындау дағдыларын қолдану

Бұл модуль театр қуыршақтарын дайындаудың технологиялық процесінде қолданылатын негізгі материалдарды қолдану, төтенше жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсетуді және қорғау әдістерін қабылдау, белгілі бір сипаттағы қуыршақтарды беру үшін көркемдік тәсілдердің ерекшеліктерін пайдалану, қуыршақтардың белгілі бір түрлерін дайындаудағы ұлттық ерекшеліктер қолдану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Театр қуыршағын жасаудың технологиялық үдерісінде пайдаланылатын негізгі материалдарды қолдану.

Қуыршақтарды дайындау технологиясы
Тіршілік қауіпсіздігі
Грим
Бейнелеу өнері тарихы
Оқу практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Оқытушының басшылығымен түрлі жүйедегі қуыршақтарды дайындайды және оларды үзінділерді, концерттегі нөмірлерді және спектакльдердегі рөлдерді көрсету кезінде қолданады.
2. Қуыршақ театрының жалпы күрделі ұйымдастырылған спектаклінде мағынаны білдіру мүмкіндігін анықтайды, түрлі режиссерлік жүйелердегі спектакль компоненттерінің өзара іс-қимылының типологиясын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Қуыршақтарды дайындау үшін жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын. пайдалану

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Төтенше жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсету тәсілдерін және қорғау әдістерін меңгерді
2. Қуыршақтарды дайындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптерін қолдану.
3. Шығармашылық қиялды меңгерді және өмірлік сезім мен қауымдастықты көркемдік бейнеге айналдыра алады

Оқыту нәтижесі: 3) Белгілі бір сипаттағы қуыршақтар беру үшін көркем тәсілдердің ерекшеліктерін; қуыршақтардың қандай да бір түрлерін дайындауда ұлттық ерекшеліктерді пайдалану

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Гримнің пайда болу тарихымен, түрлі дәуірлер мен халықтардың сұлулығының эстетикалық идеалдарын біледі;
2. Гүлтану біліміне, гримдеудің негізгі тәсілдері мен дағдыларын меңгерді, гримде рөлдің тән ерекшеліктерін көрсетеді.
3. Қуыршақтардың қандай да бір түрлерін дайындауда ұлттық ерекшеліктерді пайдаланады.

КҚ 5. Рөлдерді дайындау және орындау кезінде дене аппаратының іске асырылуы мүмкіндігін қолдану

КМ 05. Рөлдерді дайындау және орындау кезінде дене аппаратының іске асырылуы мүмкіндігін қолдану

Бұл модуль кәсіби актер мәнерлілігінің негізгі құралы ретінде өз денесін пайдалану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіби актер мәнерлілігінің негізгі құралы ретінде өз денесін пайдалану.

Актерлік шеберлік
Сахна қимылы
Сахна жарысы
Хореография
Оқу практикасы
Өндірістік практика
Тіршілік қауіпсіздігі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұсынылған жағдайларда қозғалыс мәнерлілігін, пластиканы, ырғақты және бейне әрекетінің логикасын біледі.
2. Шығармашылық қиялды меңгерді және өмірлік сезім мен қауымдастықты көркемдік бейнеге айналдыра алады.
3. Әртістік қуыршақтың әртістігін нақты таңдау мен кемелдікке, техникалық орындауға байланысты түсінеді, ол актерге бейімді, бейнені жасау үшін икемді құралмен қамтамасыз етеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Сахнада орын ауыстырудың, құлаудың, оның ішінде қарусыз және қарумен сахналық ұрыс элементтерінің әртүрлі түрлерін пайдалану

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Икемділік пен қозғалыс туралы; қозғалыс үйлесімінің мінсіздігі; акробатика элементтері; қарумен және қарусыз шабуыл жасау және қорғану тәсілдері бойынша сахналық техникаға ептілікті дамыту үшін арнайы қимылдау дағдысы туралы біледі.
2. Жеке және жұптық акробатика, қарусыз және қарумен сахналық ұрыс базалық элементтерін, негізгі мәдени-тарихи дәуірлердің мәнері мен этикеттерін қоса алғанда, қимыл-қозғалыс міндеттерін, ептілік, икемділік, мәнерлілік, күш, тепе-теңдік сезімдерін үйлестірудің жоғары деңгейін ұштастыруды талап ететін қимыл-қозғалыс міндеттерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әртүрлі жаттығулар мен олардың комбинацияларын орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Төтенше жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсету тәсілдерін және қорғау әдістерін меңгерді.
2. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптерін Әртүрлі жаттығулар мен олардың комбинацияларын орындау кезінде қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Әртүрлі тарихи дәуірдегі қозғалыс стилистикасын, мәнерлер мен этикетті қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жеке және жұптық акробатика, қарусыз және қарумен сахналық ұрыс базалық элементтерін, негізгі мәдени-тарихи дәуірлердің мәнері мен этикеттерін қоса алғанда, қимыл-қозғалыс міндеттерін, ептілік, икемділік, мәнерлілік, күш, тепе-теңдік сезімдерін үйлестірудің жоғары деңгейін ұштастыруды талап ететін қимыл-қозғалыс міндеттерін орындайды.
2. Шығармашылық қиялды меңгерді және өмірлік сезім мен қауымдастықты көркемдік бейнеге айналдыра алады.
3. Сахналық бейнені жасау кезінде би өнерінің мәнерлі құралдарын қолданады

КҚ 6. Сахналық бейнені жасау кезінде бидің мәнерлі құралдарын пайдалану

КМ 06. Сахналық бейнені жасау кезінде бидің мәнерлі құралдарын пайдалану

Бұл модуль сахналық бейнені жасау кезінде би өнерінің мәнерлі құралдарын беру, шығармашылық қиялды және өмірлік сезім мен ассоциацияны көркемдік бейнеге түрлендіре білу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Станиславский жүйесінің негізгі ережелерін қолдану (елестету, назар аудару және т.б. функциялар).

Хореография
Сахналық қозғалыс
Қосымша музыкалық аспаптар
Вокал

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шығармашылық қиялды меңгерді және өмірлік сезім мен қауымдастықты көркемдік бейнеге айналдыра алады.
2. Рөлмен жұмыс жасау кезінде актердің ішкі және сыртқы психотехника тәсілдерін меңгерді
3. Сахналық бейнедегі жеке және типтік бірлік. Жеке арқылы типтік анықтау. Бейне бақылау, жалпылау және ойлау нәтижесі ретінде.
4. Станиславский жүйесінің негізгі ережелерін меңгереді (елестету, назар аудару және т.б. функциялар)

Оқыту нәтижесі: 2) Сахналық бейнені жасау кезінде өздерінің орындаушылық ниеттерін келісу және бірлескен көркем шешімдер табу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сахналық бейнені жасау кезінде музыкалық-орындаушылық міндеттер үшін аспапта ойнаудың негізгі дағдыларын қолданады.
2. Режиссердің жетекшілігімен спектакльдерде рөлдерді орындайды өз бетінше қуыршақпен жүргізілетін тренингпен айналыса отырып, өзінің сырт келбеті мен қажетті психофизикалық жағдайын қолдайды.
3. Сахналық бейнені жасау кезінде өздерінің орындаушылық ниеттерін келісу және бірлескен көркем шешімдер табады.

Оқыту нәтижесі: 3) Әртүрлі тарихи дәуірдегі қозғалыс стилистикасын, мәнерлер мен этикеттерді қолдану; тарихи, халықтық және қазіргі заманғы бидің әртүрлі үлгілерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сахналық бидің мәнін, оның биден айырмашылығын түсінеді
2. Сахналық бейнені жасау кезінде би өнерінің мәнерлі құралдарын қолданады
3. Классикалық би, тарихи-тұрмыстық, халық, эстрадалық, модерн-би, степ билерді орындайды

КҚ 7. Музыкалық сауат, ән айту негіздерін қолдану, ансамбльдік ән айту дағдыларын пайдалану

КМ 07. Музыкалық сауат, ән айту негіздерін қолдану, ансамбльдік ән айту дағдыларын пайдалану

Бұл модуль музыкалық шығарманың шығармашылық және орындаушылық талдауын орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды;
кәсіптік қойылған сөйлеу-дауыс аппаратын, вокал өнерін және сахналық сөйлеуді меңгереді; рөлді жасау кезінде әншілік дағдыларды пайдаланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық шығарманың теориялық және орындаушылық талдауын орындау.

Музыкалық сауат
Фортепиано
Вокал
Қосымша құралдар

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Музыкалық сауаттың негіздерін: ноталардың атауларын, биіктігі мен ұзақтығы бойынша әр түрлі ноталардың графикалық бейнелерін меңгерді.
2. Дауыс ауқымын дамытады және нығайтады, сөйлеу техникасын жетілдіреді: артикуляция, дикция, тыныс алу, дауыс беру.
3. Сахналық бейнені жасау кезінде дауыстық деректерді пайдаланады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік қойылған сөйлеу-дауыс аппаратын, вокал және сахналық сөйлеу өнерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әуендерді бірнеше дыбыстар, мотивтер, фразалар көлемінде, басқа орындаушылармен ансамбльде орындайды.
2. Рөлді жасау кезінде әншілік дағдыларды пайдаланады.
3. Дауыс ауқымын дамытады және нығайтады, сөйлеу техникасын жетілдіреді: артикуляция, дикция, тыныс алу, дауыс беру.
4. Кәсіптік қойылған сөйлеу-дауыс аппаратын, вокал және сахналық сөйлеу өнерін меңгереді.

КҚ 8. Театр өнерінің нақты шығармаларын талдай білу

КМ 08. Театр өнерінің нақты шығармаларын талдай білу

Бұл модуль екі қуыршақтың диалогы, адам-актер және қуыршақ-кейіпкер диалогы, жанды жоспардағы диалогпен жұмыс істеу принципін, білігі мен дағдыларын сипаттайды; сөйлеу үзіндісі бойынша жұмыста өнер және әдебиет туындыларын талдайды; көркем бейнені жасау кезінде бейнелі ойлауды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 1) Көркем бейнені жасау кезінде бейнелі ойлауды қолдану.

Актерлік шеберлік
Қуыршақ ойнату
Сахна тілі
Сахналық қозғалыс
Қуыршақ театрының тарихы
Өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сахналық бейнедегі жеке және типтік бірлік. Жеке арқылы типтік анықтау. Бейне бақылау, жалпылау және ойлау нәтижесі ретінде.
2. Сахналық бейненің ішкі және сыртқы жақтары. Бейненің әлемдік қатынасы. Сыртқы сипаты.
3. Сыртқы сипат сызықтарының (іштен сыртқа) еріксіз пайда болуы. Сыртқы сипат элементтерін саналы іздеу (сырттан ішке)

Оқыту нәтижесі: 2) Екі қуыршақтың диалогы, актер-адам диалогы және кейіпкер-қуыршақтың диалогы, жанды диалогпен жұмыс істеу қағидаттары

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Мәтіннің мағыналық талдауының негіздерін, сөйлеу логикасы ережелерін түсінеді.
2. Сөйлеу мағынасын қалыптастыру үшін интонациялық сөйлеу құралдарын қолданады.
3. Сахналық диалогта сөйлеу әрекеттестігін жүзеге асырады.
4. Сахналық бейнені жасау кезінде дауыстық деректерді пайдаланады.

Оқыту нәтижесі: 3) Сөйлеу үзіндісі жұмысында өнер және әдебиет туындыларын талдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әр кезеңдегі қуыршақтар театрының сахналық өнерінің стильдік, жанрлық ерекшеліктерін және олардың қоғамдық-саяси өмір оқиғаларымен, әлеуметтік үдерістермен және әртүрлі театр формаларының дамуымен өзара байланысын түсінеді.
2. Драматургияның ерекшеліктерін анықтайды және режиссерлік тұжырымдамаларды әр түрлі тарихи кезеңдерде жүзеге асыруға талдайды.

КҚ 9. Өзінің кәсіптік қызметінде театр және өнертану әдебиетін пайдалану

КМ 09. Өзінің кәсіптік қызметінде театр және өнертану әдебиетін пайдалану

Бұл модуль өнертану әдебиетімен жұмыс істеуге, әдебиет пен өнер туындыларын талдауға, кәсіби түсініктер мен терминологияны пайдалануға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды

Оқыту нәтижесі: 1) Арнайы әдебиетте, өзінің өнер түрінің бейіні бойынша, сондай-ақ көркем шығармашылықтың аралас салаларын жақсы білу.

Бейнелеу өнерінің тарихы
Қуыршақ театрының тарихы
Театр және драматургия тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Театр және өнер әдебиетімен жұмыс істей алады: мәтіннің қажетті фрагменттерін іріктейді, тезистер, конспектілер құрастырады, дәйексөздерді іздейді.
2. Драматургияның ерекшеліктерін анықтайды және режиссерлік тұжырымдамаларды әр түрлі тарихи кезеңдерде жүзеге асыруға талдайды.
3. Қуыршақ театрының жалпы күрделі ұйымдастырылған спектаклінде мағынаны білдіру мүмкіндігін анықтайды, түрлі режиссерлік жүйелердегі спектакль компоненттерінің өзара іс-қимылының типологиясын анықтайды.
4. Әр кезеңдегі қуыршақтар театрының сахналық өнерінің стильдік, жанрлық ерекшеліктерін және олардың қоғамдық-саяси өмір оқиғаларымен, әлеуметтік үдерістермен және әртүрлі театр формаларының дамуымен өзара байланысын түсінеді.

КҚ 10. Қоғаммен байланыс дағдыларын меңгеру

КМ 10. Қоғаммен байланыс дағдыларын қолдану

Бұл модуль сахналық көрініс кезінде мәнерлілік пен сенімділікті беру үшін сахналық сөйлеуді пайдалану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды; сыртқы мәнерлілік элементтерін меңгеру негізінде оған белгілі бір ақпаратты жеткізу мақсатында аудиторияға әсер етеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Сахналық көрініс кезінде үлкен мәнерлілік пен сенімділікті беру үшін сахналық сөйлеу тәсілдерін қолдану.

Актерлік шеберлік
Сахна тілі
Қуыршақ ойнату
Өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сахналық бейнені жасау кезінде дауыстық деректерді пайдаланады.
2. Дауыс ауқымын дамытады және нығайтады, сөйлеу техникасын жетілдіреді: артикуляция, дикция, тыныс алу, дауыс беру.
3. Сөйлеу мағынасын қалыптастыру үшін интонациялық сөйлеу құралдарын қолданады.
4. Мәтіннің мағыналық талдауының негіздерін, сөйлеу логикасы ережелерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Сахналық қойылым барысында көрермендердің назарын аудару.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сыртқы мәнерлілік элементтерін иелену негізінде оған белгілі бір ақпаратты жеткізу мақсатында аудиторияға әсер етеді.
2. Қуыршақ театрының жалпы күрделі ұйымдастырылған спектаклінде мағынаны білдіру мүмкіндігін анықтайды, түрлі режиссерлік жүйелердегі спектакль компоненттерінің өзара іс-қимылының типологиясын анықтайды.
3. Сахналық көрініс кезінде үлкен мәнерлілік пен сенімділікті беру үшін сахналық сөйлеу тәсілдерін қолданады
Оқыту нәтижесі: 3) Режиссерлік ой негізінде рөл бойынша өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Практикалық тәжірибені бекіту және жетілдіру.
2. Білім алушыны алдағы дербес еңбек қызметіне дайындау.
3. Арнайы пәндерді оқу кезінде алынған білімді бекіту, кеңейту, тереңдету және жүйелеу: актерлік шеберлік, сахналық сөйлеу, сахналық қозғалыс, грим, вокал, хореография.

Оқыту нәтижесі: 4) Негізгі театр жүйесінің қуыршақтарын еркін меңгеру (қолғап, қамыс, планшет және қуыршақтар).

Бағалаудың өлшемшарттары:

Әртістік қуыршақтың әртістігін нақты таңдау мен кемелдікке, техникалық орындауға байланысты түсінеді, ол актерге бейімді бейнені жасау үшін икемді құралмен қамтамасыз етеді.

КҚ 11. Психофизикалық жағдайды басқару және өзінің сырт келбетін сақтау

КМ 11. Психофизикалық жағдайды басқару және өзінің сырт келбетін сақтау

Бұл модуль режиссердің басшылығымен дайындық үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды және қуыршақ театрының спектакльдерінде рөлдерді орындайды; қуыршақпен жүргізілетін тренингпен өз бетінше айналыса отырып, өзінің сырт келбетін және қажетті психофизикалық жағдайын қолдайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Станиславский жүйесінің негізгі ережелерін қолдану (елестету, назар аудару және т.б. функциялар).

Актерлік шеберлік
Сахналық қозғалыс
Қуыршақ ойнату
Өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Рөлмен жұмыс жасау кезінде актердің ішкі және сыртқы психотехника тәсілдерін меңгерді.
2. Сахналық бейнедегі жеке және типтік бірлік. Жеке арқылы типтік анықтау. Бейне бақылау, жалпылау және ойлау нәтижесі ретінде.
3. Көркем бейнені жасау кезінде бейнелі ойлауды қолданады
4 . Елестету, назар аудару және т.б. функциялар, Станиславский жүйесінің негізгі ережелерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік икемдер мен дағдыларды қалыптастыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Режиссердің жетекшілігімен спектакльдерде рөлдерді орындайды өз бетінше қуыршақпен жүргізілетін тренингпен айналыса отырып, өзінің сырт келбеті мен қажетті психофизикалық жағдайын қолдайды.
2. Сахналық бейнедегі жеке және типтік бірлік. Жеке арқылы типтік анықтау. Бейне бақылау, жалпылау және ойлау нәтижесі ретінде.

КҚ 12. Актерлік оқу және шығармашылық практикада өзі және қуыршақпен жаттығулар мен этюдтерді орындау

КМ 12. Актерлік оқу және шығармашылық практикада өзі және қуыршақпен жаттығулар мен этюдтерді орындау

Бұл модуль арнайы пәндерді: актерлік шеберлік, сахналық сөйлеу, сахналық қозғалыс, грим, вокал, хореография оқу кезінде алынған білімді бекіту, кеңейту, тереңдету және жүйелеу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Өз бетінше жаттығу жұмыстарын (аутогендік, өзін-өзі бақылау, жаттығулар, этюдтар және т. б.) меңгеру.

Қуыршақ ойнату
Актерлік шеберлік
Оқу практикасы
Өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Рөлмен жұмыс жасау кезінде актердің ішкі және сыртқы психотехника тәсілдерін меңгерді.
2. Қуыршақ театрының жалпы күрделі ұйымдастырылған спектаклінде мағынаны білдіру мүмкіндігін анықтайды, түрлі режиссерлік жүйелердегі спектакль компоненттерінің өзара іс-қимылының типологиясын анықтайды.
3. Сахналық бейнедегі жеке және типтік бірлік. Жеке арқылы типтік анықтау. Бейне бақылау, жалпылау және ойлау нәтижесі ретінде.

Оқыту нәтижесі: 2) Теориялық білімді жүйелеу, кәсіби шеберлікті, тәжірибені меңгеруге ықпал ету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Арнайы пәндерді зерделеу кезінде алған білімдерін пысықтау, кеңейту, тереңдету және жүйелеу: актерлік шеберлік, сахналық сөйлеу, сахналық қозғалыс, грим, вокал, хореография.
2. Практикалық тәжірибені бекіту және жетілдіру.
3. Білім алушыны алдағы дербес еңбек қызметіне дайындау.

Оқыту нәтижесі: 3) Негізгі театр жүйесінің қуыршақтарын еркін меңгеру (қолғап, қамыс, планшет және қуыршақтар).

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртістік қуыршақтың әртістігін нақты таңдау мен кемелдікке, техникалық орындауға байланысты түсінеді, ол актерге бейімді, бейнені жасау үшін икемді құралмен қамтамасыз етеді.
2. Режиссердің жетекшілігімен спектакльдерде рөлдерді орындайды өз бетінше қуыршақпен жүргізілетін тренингпен айналыса отырып, өзінің сырт келбеті мен қажетті психофизикалық жағдайын қолдайды.
3. Адам мен қуыршақтың диалогтық өзара іс-қимылы, бірыңғай пластикалық әрекетте жанды мен жансызды біріктіруге негізделген бірыңғай сахналық бейнесі.

Оқыту нәтижесі: 4) Режиссерлік ой негізінде рөл бойынша өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Практикалық тәжірибені бекіту және жетілдіру.
2. Білім алушыны алдағы дербес еңбек қызметіне дайындау.
3. Сахналық бейнедегі жеке және типтік бірлік. Жеке арқылы типтік анықтау. Бейне бақылау, жалпылау және ойлау нәтижесі ретінде.
4. Сахналық бейненің ішкі және сыртқы жақтары. Бейненің әлемдік қатынасы. Сыртқы сипаты.
5. Сыртқы сипат сызықтарының (іштен сыртқа) еріксіз пайда болуы. Сыртқы сипат элементтерін саналы іздеу (сырттан ішке)

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БҚ – базалық құзырет;

      КҚ – кәсіптік құзырет;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ – кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
565-қосымша

"Цирк өнері" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0410000 – Цирк өнері

Біліктілігі:

041001 3 – Цирк әртісі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: негізгі орта білім
базасында 3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер*

+

+

+

1448

1-3

БМ

Базалық модульдер
364

112

2522-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+
БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+

БМ 04

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+


"041001 3 - Цирк әртісі" біліктілігі


КМ

Кәсіптік модульдер
3696

370

124

2192

1010

1-8

КМ 01

Цирк жанрларын бағдарламалық талаптарға сәйкес пайдалану: акробатика, гимнастика, жонглерлеу, эквилибристика, сымдағы эквилибр, клоунада және эксцентриада

++

+


+

+


КМ 02

Таңдалған жанрда цирк өнерінің қалыптасуы мен дамуы туралы білімді қолдану


+

+

+

+


+

+


КМ 03

Цирк жанрында актерлік шеберлік негіздерін қолдану

+


+

+

+


+

+


КМ 04

Таңдалған жанрда қимыл-қозғалыс пен пластиканы (пантомима) дамыту дағдыларын қолдану

+


+

+

+


+

+


КМ 05

Таңдалған жанрда би элементтерін орындау (хореография)

+


+

+

+


+

+


КМ 06

Кәсіптік қызметте қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды қолдану


+

+

+

+


+

+


КМ 07

Цирк қойылымы жағдайында цирк жанрларының дағдыларын қолдану


+

+

+

+

+

+КМ 08

Кәсіптік қызметте педагогика және психология, цирк тарихы бойынша білімді қолдану


+

+

+

+

+
КМ 09

Цирктік кәсіпорын және концерттік ұйым жағдайында кәсіптік қызметті жүзеге асыру

+++

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


АА 01

Аралық аттестаттау
180


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

6588

      Ескерту:

      * ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
566-қосымша

"Цирк өнері" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0410000 – Цирк өнері

Біліктілігі:

041001 3 – Цирк әртісі

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Орта буын маманы

БМ

Базалық модульдер
444

192

2522-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+
БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+

БМ 04

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+

БМ 05

Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+


"041001 3 - Цирк әртісі" біліктілігі


КМ

Кәсіптік модульдер
3696

370

124

2192

1010

1-8

КМ 01

Цирк жанрларын бағдарламалық талаптарға сәйкес пайдалану: акробатика, гимнастика, жонглерлеу, эквилибристика, сымдағы эквилибр, клоунада және эксцентриада

++

+


+

+


КМ 02

Таңдалған жанрда цирк өнерінің қалыптасуы мен дамуы туралы білімді қолдану


+

+

+

+


+

+


КМ 03

Цирк жанрында актерлік шеберлік негіздерін қолдану

+


+

+

+


+

+


КМ 04

Таңдалған жанрда қимыл-қозғалыс пен пластиканы (пантомима) дамыту дағдыларын қолдану

+


+

+

+


+

+


КМ 05

Таңдалған жанрда би элементтерін орындау (хореография)

+


+

+

+


+

+


КМ 06

Кәсіптік қызметте қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды қолдану


+

+

+

+


+

+


КМ 07

Цирк қойылымы жағдайында цирк жанрларының дағдыларын қолдану


+

+

+

+

+


+


КМ 08

Кәсіптік қызметте педагогика және психология, цирк тарихы бойынша білімді қолдану


+

+

+

+

+


+


КМ 09

Цирктік кәсіпорын және концерттік ұйым жағдайында кәсіптік қызметті жүзеге асыру

+++

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


АА 03

Аралық аттестаттау
108


ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
567-қосымша

"Цирк өнері" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0410000 – Цирк өнері

Біліктілігі:

041001 3 – Цирк әртісі


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілі мен кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тілінің терминологиясын меңгеру

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі. Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандық бойынша терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айтады.
2. Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін, құжаттарды құру тәсілдері мен функцияларын, сыныптамасын, тасымалдағыштарды, арналуын, құрамдас бөліктердің құрамдас бөліктерін, құжаттарды рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты біледі.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 03. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтармен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділік танытуды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әртүрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдары мен қағидаттарын біледі

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын біледі.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлерін анықтайды.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын анықтайды.

БҚ 4. Қазіргі экономикалық жүйе қызметінің негізгі заңдылықтары мен тетіктерін түсіну

БМ 04. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі заманғы экономикалық жүйенің заңдылықтары мен жұмыс істеу тетіктері туралы, мемлекеттік реттеудің нарықтық тетіктері мен әдістері туралы кешенді түсініктерді қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясының тұжырымдамалық ережелерін және бизнес негіздерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 5. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 05. Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қазақ халқының тарихи оқиғаларын; Қазақстандағы саяси және әлеуметтік өзгерістердің мәні мен маңызын түсінуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады.

Кәсіптік модульдер

"041001 3 Цирк әртісі" біліктілігі

КҚ 1. Цирк жанрларын бағдарламалық талаптарға сәйкес пайдалану: акробатика, гимнастика, жонглерлеу, эквилибристика, сымдағы эквилибр, клоунада және эксцентриада

КМ 01. Цирк жанрларын бағдарламалық талаптарға сәйкес пайдалану: акробатика, гимнастика, жонглерлеу, эквилибристика, сымдағы эквилибр, клоунада және эксцентриада

Бұл модуль оқу бағдарламаларында белгіленген цирк нөмірін дайындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
қауіпсіз жұмыстың әртүрлі әдістерін (шылбырмен жұмыс істей білу);
дайын нөмірлерді цирктік бағдарламаларда өзіндік дайындық жүргізу кезінде қолдануды;
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды; түрлі реквизитті пайдалануды меңгеруге тиіс.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: акробатика, гимнастика, жонглерлеу, эквилибристика, сымдағы эквилибре, клоунада және эксцентриада бойынша, жеке немесе топтық нөмірде қатысу үшін кәсіптік дағдыларды пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кеңістікте үйлестіруге және бағдарлауға әртүрлі акробатикалық жаттығуларды орындайды.

Акробатика
Гимнастика, жонглерлеу, Эквилибристика, Сымдағы эквилибр
Клоунада және эксцентриада
Тіршілік қауіпсіздігі
Еңбекті қорғау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін акробатика негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын қолданады.
2. Акробатикалық жаттығулардың техникалық тәсілдерін меңгерді.
3. Статикалық секіру, кульбиттер мен каскадтар, икемділік пен созуға ерікті түрде секіру, қарқынды жаттығулар, трамплиннен және көпіршіктен жаттығулар, жұптық-қарқынды жаттығулар, жұптық-топтық жаттығулар орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Гимнастикалық снарядтар мен аппараттарда техникалық және көркемдік элементтерді, жаттығуларды орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін гимнастикалық жаттығулардың негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын қолданады.
2. Гимнастикалық жаттығуларды орындаудың техникалық және көркем элементтерін меңгерді.
3. Гимнастикалық снарядтар мен аппараттарда жаттығуларды; сақиналарда, трапецияларда, арқандарда, батутта, турникте, рамкада күштік және сермеу комбинацияларын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жонглерлеудің техникалық тәсілдерін меңгерді: жылдам қозғалыс, ептілік, қарқын.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін жонглерлеу тәсілдерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын қолданады.
2. Жылдам қимылға, ептілікке, қарқынға ие.
3. 3-тен 8-ге дейінгі заттарды (түйреуіш, сақиналар, шарлар, тарелдер, таяқтар) лақтыруды; оң және сол қолмен біріктіруді; маңдайына теңгерімі бар үш, төрт және бес затты жонглерлеу; лақтырып аударуды (3-тен 6-ға дейін затқа дейін); шляпамен, теннис ракеткасымен, үлкен доппен, жіптермен және ұшында ауыр заттарды жонглерлеуді орындайды.
Оқыту нәтижесі: 4) Әртүрлі жағдайларда тепе-теңдікте эквилибристика жаттығуларын орындау.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін эквилибристика негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын қолданады
2. Жаттығуларды орындаудың техникалық және көркемдік элементтерін меңгерді
3. Әртүрлі жағдайларда тепе – теңдік жаттығуларын орындайды; екі қолдағы тіректе – бір қолда; басында (копфштейн); шынтаққа тіреуде; арнайы тіректерде: алаңшада-кубиктерде, қамыс пен рульде, катушкаларда; тепе-теңдік сақтауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Сымдағы эквилибр бойынша тепе-теңдікті сақтаудың техникалық тәсілдерін меңгерді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін сымдағы эквилибрдің негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын қолданады.
2. Жаттығуларды орындаудың техникалық және көркемдік элементтерін меңгерген.
3. Қатты тартылған сымдағы тепе-теңдікті сақтауға арналған жаттығуларды орындайды; веерді меңгерді; оң және сол аяқты теңдестіру; алға және артқа жылжу; тізеге отыру; жартылай біліктерде алға сырғу, жартылай шпагаттарды орындау; 90 градусқа бұрылу; алға және артқа жүгіру; секіру, мостта тұру арқылы араб доңғалағын орындау, шпагаттар, еркін ілінген сымда тепе-теңдікті сақтау; алға және артқа жылжу, тізеге отыру, бүйір тербелу, жүру; алтыншы негізгі тіреуді орындау, сырықты өзі арқылы ауыстырып жартылай айналу дағдыларын меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 6) Кәсіптік қызметте әртүрлі қауіптілік деңгейін және олардың салдарын төмендету үшін алдын алу шараларын қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлеуетті қауіптердің негізгі түрлерін төмендету қағидаттарын және олардың кәсіптік қызметтегі салдарларын қолданады.
2. Кәсіптік қызметтегі әртүрлі қауіптілік деңгейін және олардың салдарларын төмендету үшін алдын алу шараларын меңгерген.
3. Ықтимал қауіптердің ықтималдығын төмендету қағидаттарының негізгі түрлерін орындайды.
Оқыту нәтижесі: 7) Кәсіптік қызмет саласында жарақат алу қаупі бар және зиянды факторларға талдау жүргізу.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қызмет аясында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуді; әртүрлі реквизитті бекіту тәсілдері мен техникасын; алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін; еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерін біледі.
2. Қауіпсіз жұмыс әдістерін біледі (енжарлату, шылбырмен жұмыс).
3. Концерттік алаңды өнер көрсетуге дайындауды; реквизит орнатуды орындайды.


Оқыту нәтижесі: 8) Ұсынылған сценарийлер бойынша клоунада және эксцентриада жанрында іскерлікті қолдану.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Оқу бағдарламаларында белгіленген цирктік, эксцентрикалық нөмір, клоундық реприздер, антрелер дайындау


КҚ 2. Таңдалған жанрда цирк өнерінің қалыптасуы мен дамуы туралы білімді қолдану

КМ 02. Таңдалған жанрда цирк өнерінің қалыптасуы мен дамуы туралы білімді қолдану

Бұл модуль цирк өнері жанрларының пайда болу тарихын, білігі мен дағдыларын, таңдалған кәсіптегі актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін еркін қолдану үшін қажетті білімдерді; пластикалық мәнерлілік құралдарын; қозғалыс арқылы музыканың мағыналық және эмоциялық түсініктерін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудағы мәдениет жүйесіндегі цирк өнерінің рөлі мен маңызын; өнердің әлеуметтік рөлін және оның қазіргі қоғамдағы қызмет ету ерекшеліктерін; цирк өнерінің профилі бойынша, сондай-ақ көркем шығармашылықтың аралас салалары бойынша арнайы әдебиетті; цирк өнерінің жанрларының пайда болу тарихын;цирк өнерінің жанрлары дамитын тұрмыстық, әлеуметтік және саяси жағдайларды; цирк өнерінің басқа түрлеріндегі цирк өнері жанрларының рөлін меңгереді;
Модульді зерделеу кезеңінде білім алушылар: цирктік жанрлардың шығу тегі тарихи үрдістерінде бағдарлауды үйренеді; әдеби материалды талдайды; юмористік жанрда шығармашылық жұмыс үшін тарихи материалды пайдалануды үйренеді

Оқыту нәтижесі: 1) Таңдалған жанрда шығармашылық жұмыс үшін тарихи материалды пайдаланады.

Цирк тарихы
Актер шеберлігі
Хореография
Пантомима

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудағы мәдениет жүйесіндегі цирк өнерінің рөлі мен маңызы туралы түсінеді.
2. Таңдалған жанрдағы шығармашылық жұмыста тарихи материалды пайдалану үшін әдеби материалды талдау дағдыларын меңгерді.
3. Тарихи материалды пайдалана отырып, таңдалған жанрда жаттығуларды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Таңдалған жанрда актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Таңдалған жанрдағы актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешені туралы түсінеді.
2. Дене пластикасын, ойынның актерлік мәнерін, масканың, гримнің, костюмнің, трюктің пайда болуының тарихи жағдайларын меңгерді.
3. Цирк өнері теориясының негізгі ережелерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Тақырыбына сәйкес цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қозғалыс арқылы музыканың мағыналық және эмоциялық түсінеді.
2. Цирк өнеріндегі хореографияның рөлі туралы білімді меңгерді.
3. Оның тақырыбына сәйкес цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Барынша зейін қоюды, көңіл бөлуді, ұйымшылдықты, белсенділікті дамыту.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Психофизикалық мүмкіндіктерді, есте сақтауды, назар аударуды, қиялды дамытады.
2. Психофизикалық аппаратты меңгерді, атап айтқанда, психикалық және физикалық жағдайын бақылау, қысқыштарды алып тастау, импровизация өнері.
3. Пантомимикалық жаттығуларды орындайды: жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне еліктейді.

КҚ 3. Цирк жанрында актерлік шеберлік негіздерін қолдану

КМ 03. Цирк жанрында актерлік шеберлік негіздерін қолдану

Бұл модуль таңдалған кәсіптегі актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін еркін қолдану; пластикалық мәнерлілік құралдарын; қозғалыс арқылы музыканың мағыналық және эмоционалды бояуын; кәсіптік қызметте ағзаның ерекшеліктерін пайдалану; тұлғалық және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы; көркем шығармашылық психологиясын; ынтымақтастық педагогикасын; жеке көркем-шығармашылық жұмыс, шығармашылық және шығармашылық жұмыс үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар цирк өнерінің таңдалған жанрында актерлік шеберлік теориясының негізгі ережелерін; тақырыптық сәйкес оқу цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін: пластикалық образдар мен пластикалық импровизацияда өз идеяларын жүзеге асыру дағдыларын; цирк әртісінің белсенді қимыл-қозғалыс қызметінің ерекшеліктерін түсіну үшін қажетті өзара байланысты және өзара тәуелділікті; тәрбие мен оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, тәрбие мақсатын, міндеттерін, заңдылықтары мен қағидаттарын меңгереді.
Модульді зерделеу кезеңінде білім алушылар: таңдалған жанрда актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін қолдануды; цирк өнерінің ерекшелігін ескере отырып, К. С. Станиславский жүйесінің элементтерін; цирк нөмірін оның тақырыбына сәйкес дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін пайдалануды; барынша көңіл бөлуді, шоғырлануды, ұйымшылдықты, белсенділікті дамытуды; кәсіптік қызметте өзін-өзі реттеуді және тиімді қарым-қатынастың техникасы мен тәсілдерін қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Таңдалған жанрда актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін қолданады.

Актер шеберлігі
Хореография
Пантомима
Педагогика және психология негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Таңдалған жанрдағы актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешені туралы түсінеді.
2. Дене пластикасын, ойын актерін, масканың, гримнің, костюмнің, трюктің пайда болуының тарихи жағдайларын біледі.
3. Цирк өнерінің таңдалған жанрында актерлік шеберлік теориясының негізгі ережелерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тақырыбына сәйкес цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін пайдаланады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қозғалыс арқылы музыканың мағыналық және эмоциялық бояуын түсінеді.
2. Цирк өнеріндегі хореографияның рөлі туралы білімді меңгереді.
3. Тақырыбына сәйкес цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Барынша зейін қоюды, көңіл бөлуді, ұйымшылдықты, белсенділікті дамыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Психофизикалық мүмкіндіктерді, есте сақтауды, назар аударуды, қиялды дамытады
2. Психофизикалық аппаратты меңгерді, атап айтқанда, психикалық және физикалық жағдайын бақылау, қысқыштарды алып тастау, импровизация өнері.
3. Пантомимикалық жаттығуларды орындайды: жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне еліктейді.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіптік қызметте өзін-өзі реттеу және тиімді қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін қолданады

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тәрбие мен оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, тәрбие мақсатын, міндеттерін, заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді
2. Жеке және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясын; көркем шығармашылық психологиясын; ынтымақтастық педагогикасын; жеке көркем-шығармашылық жұмысты меңгерді.
3. Жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жеке көркем-шығармашылық жұмысты ұйымдастыруды орындайды.

КҚ 4. Таңдалған жанрда қозғалыс координациясы мен пластикамен (пантомим) дамыған дағдыларды қолдану

КМ 04. Таңдалған жанрда қозғалыс координациясы мен пластикамен (пантомим) дамыған дағдыларды қолдану

Бұл модуль таңдалған кәсіпте актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін еркін қолдану; пластикалық мәнерлілік құралдарын; кәсіптік қызметте организм ерекшеліктерін қолдану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды; тәрбиелеу мен оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, тәрбиенің мақсаттары, міндеттері, заңдылықтары мен қағидаттарын сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар цирк өнерінің таңдалған жанрында актерлік шеберлік теориясының негізгі ережелерін; пластикалық образдар мен пластикалық импровизацияда өз идеяларын жүзеге асыру дағдыларын; цирк әртісінің белсенді қимыл-қозғалыс қызметінің ерекшеліктерін түсіну үшін қажетті өзара байланыс және өзара тәуелділік; тұлғалық және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясын; көркем шығармашылық психологиясын; ынтымақтастық педагогикасын; жеке көркем-шығармашылық жұмысты; шығармашылық және шығармашылық жұмысты меңгереді;
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: таңдалған жанрда актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін қолдануды үйренеді; кәсіптік қызметте өзін-өзі реттеу және тиімді қарым-қатынастың техникасы мен тәсілдерін қолданады; таңдалған жанрда кәсіптік қызметте гриммен жұмыс істеу дағдыларын қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Барынша зейін қоюды, көңіл бөлуді, ұйымшылдықты, белсенділікті дамыту.

Пантомима
Педагогика және психология негіздері
Актер шеберлігі
Грим

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Психофизикалық мүмкіндіктерді, есте сақтауды, назар аударуды, қиялды дамытады.
2. Психофизикалық аппаратты меңгерді, атап айтқанда, психикалық және физикалық жағдайын бақылау, қысқыштарды алып тастау, импровизация өнері.
3. Пантомимикалық жаттығуларды орындайды: жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне еліктейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік қызметте өзін-өзі реттеу және тиімді қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тәрбие мен оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, тәрбие мақсатын, міндеттерін, заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Жеке және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясын; көркем шығармашылық психологиясын; ынтымақтастық педагогикасын; жеке көркем-шығармашылық жұмысты меңгерді
3. Жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жеке көркем-шығармашылық жұмысты ұйымдастыруды орындайды

Оқыту нәтижесі: 3) Таңдалған жанрда актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешенін қолданады

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Таңдалған жанрдағы актерлік шеберліктің технологиялық дағдыларының кешені туралы түсінеді
2. Дене пластикасын, ойын актерін, масканың, гримнің, костюмнің, трюктің пайда болуының тарихи жағдайларын біледі.
3. Цирк өнерінің таңдалған жанрында актерлік шеберлік теориясының негізгі ережелерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Таңдалған жанрда кәсіптік қызметте гриммен жұмыс істеу дағдыларын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Бейненің сипатты белгісі мен сипатын"; бейненің сыртқы сипатты белгілері мен ішкі мәнін (ашулану, жеңілтектік, қу, ақымақтық және т.б.); гримді анықтайтын факторларды: жасы, нәсілдік белгілері, әлеуметтік жағдайы, денсаулық жағдайы, сәнді әсері (шаш, косметика), беттің мимикалық қозғалуы, бейненің психологиялық ерекшеліктерін; барлық бейнелеу құралдарын және гримдеудің техникалық тәсілдерін пайдалана отырып схемалар бойынша жаттығуларды түсінеді (жас, ашуланған, қайғылы, көңілді адам).
2. Гриммен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгерді; сахналық грим дағдысын меңгерді
3. Гримдеу процесіне дайындықты орындайды; жалпы тонды таңдау және құрастыру; беттің негізгі бөлшектерін: көз (түс, оны жеткізу), қас, мұрын, еріндерді өңдеу; көз, қас және ерінді сызу және жандандыру; шаш тарау; гримді өшіріп тасау.

КҚ 5. Таңдалған жанрда би элементтерін орындау (хореография)

КМ 05. Таңдалған жанрда би элементтерін орындау (хореография)

Бұл модуль цирк өнері жанрларының пайда болу тарихын, икемдері мен дағдыларын, қозғалыс арқылы музыканың мағыналық және эмоционалды бояуын, таңдалған жанрда гриммен жұмыс істеу дағдыларын сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар тұлғаны тәрбиелеу мен дамытуда мәдениет жүйесіндегі цирк өнерінің рөлі мен маңызын; тақырыптарына сәйкес оқу цирктік номерін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін; нөмірдің қойылымының стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ескере отырып, грим жобасын (эскизін) жасауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар цирктік жанрлардың шығу тегі тарихи үрдістерінде, би өнерінің негіздерін, бастың, қолдың, корпустың және аяқтың қойылымын; гриммен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын; сахналық грим дағдыларына бағдарлануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Тақырыбына сәйкес цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін пайдалану.

Хореография
Грим
Цирк тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қозғалыс арқылы музыканың мағыналық және эмоциялық бояуын түсінеді.
2. Цирк өнеріндегі хореографияның рөлі туралы білімді меңгерді.
3. Тақырыбына сәйкес цирк нөмірін дайындау кезінде классикалық, халықтық, тарихи-тұрмыстық және қазіргі заманғы би элементтерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Таңдалған жанрда кәсіптік қызметте гриммен жұмыс істеу дағдыларын қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Бейненің сипатты белгісі мен сипатын"; бейненің сыртқы сипатты белгілері мен ішкі мәнін (ашулану, жеңілтектік, қу, ақымақтық және т.б.); гримді анықтайтын факторларды: жасы, нәсілдік белгілері, әлеуметтік жағдайы, денсаулық жағдайы, сәндің әсері (шаш, косметика), беттің мимикалық қозғалуы, бейненің психологиялық ерекшеліктерін; барлық бейнелеу құралдарын және гримдеудің техникалық тәсілдерін пайдалана отырып схемалар бойынша жаттығуларды түсінеді (жас, ашуланған, қайғылы, көңілді адам).
2. Гриммен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгерді; сахналық грим дағдысын меңгерді.
3. Гримдеу процесіне дайындықты орындайды; жалпы тонды таңдау және құрастыру; беттің негізгі бөлшектерін: көз (түс, оны жеткізу), қас, мұрын, еріндерді өңдеу; көз, қас және ерінді сызу және жандандыру; шаш тарау; гримді өшіріп тасау.

Оқыту нәтижесі: 3) Таңдалған жанрда шығармашылық жұмыс үшін тарихи материалды пайдаланады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудағы мәдениет жүйесіндегі цирк өнерінің рөлі мен маңызы туралы түсінеді.
2. Таңдалған жанрдағы шығармашылық жұмыста тарихи материалды пайдалану үшін әдеби материалды талдау дағдыларын меңгерді.
3. Тарихи материалды пайдалана отырып, таңдалған жанрдағы жаттығуларды орындайды.

КҚ 6. Кәсіптік қызметте қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды сақтау

КМ 06. Кәсіптік қызметте қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды қолдану

Бұл модуль оқу бағдарламаларында белгіленген цирк нөмірін дайындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
қауіпсіз жұмыстың әртүрлі әдістерін (шылбырмен жұмыс істей білу);
дайын нөмірлерді өзіндік дайындық жүргізу кезінде цирктік бағдарламаларда қолдануды; қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды; әртүрлі реквизитті пайдалануды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: кәсіптік қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктерін, цирктік кәсіпорында еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерін; экономика объектілерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету қағидаттарын, техногендік төтенше жағдайлар мен дүлей құбылыстар кезінде оқиғалардың дамуын болжау және салдарларды бағалауды; медициналық білімдер туралы түсініктерді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіптік қызметтегі әртүрлі қауіптілік деңгейін және олардың салдарын төмендету үшін алдын алу шараларын қолданады.

Еңбекті қорғау
Тіршілік қауіпсіздігі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлеуетті қауіптердің негізгі түрлерін және олардың кәсіптік қызметтегі салдарларын төмендету қағидаттарын қолданады.
2. Кәсіптік қызметтегі әртүрлі қауіптілік деңгейінің түрлері мен олардың салдарларын төмендету үшін алдын алу шараларын; цирктік кәсіпорында еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерін; экономика объектілерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, техногендік төтенше жағдайлар мен дүлей құбылыстар кезінде оқиғалардың дамуын болжау және салдарларды бағалау қағидаттарын; медициналық білім туралы түсінікті меңгеру.
3. Ықтимал қауіптердің ықтималдығын азайту қағидаттарының негізгі түрлерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік цирк қызметі саласында жарақат алу қаупі бар және зиянды факторларға талдау жүргізеді.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету; әртүрлі реквизитті бекіту тәсілдері мен техникасы; алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері; еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздері.
2. Жұмыстың қауіпсіз әдістерін меңгереді (пассирлеу, шылбырмен жұмыс істеу).
3. Концерттік алаңды өнер көрсетуге дайындауды орындау; реквизит орнатады.

КҚ7. Цирк қойылымы жағдайында цирк жанрларының дағдыларын қолдану

КМ 07. Цирк қойылымы жағдайында цирк жанрларының дағдыларын қолдану

Бұл модуль цирк жанрларының кешенін еркін қолдану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды: акробатика, гимнастика, қақпақылдау, сымдағы эквилибра, эквилибристика, клоунада және цирктік бағдарламаларда эксцентриада; ұсынылған сценарийлер бойынша импровизация. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кеңістіктегі үйлестіруге және бағдарлауға акробатикалық жаттығуларды; техникалық және көркем элементтерді, ақпақылдаудың техникалық тәсілдерін: жылдам қимылдарды, ептілікті, қарқынды; әртүрлі жағдайдағы тепе-теңдікке эквилибристиканы жаттығуды; сымдағы эквилибр бойынша тепе-теңдікті сақтаудың техникалық тәсілдерін; дайын нөмірлерді өзіндік репетицияны жүргізу кезінде цирктік бағдарламаларда қолдануды меңгереді
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: акробатика, гимнастика, қақпақылдау, эквилибристика, сымдағы эквилибр бойынша, жеке немесе топтық нөмірде қатысу үшін кәсіптік дағдыларды пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жеке немесе топтық цирктік нөмірге қатысу үшін гимнастикада кәсіптік дағдыларды пайд.

Акробатика
Гимнастика, Жонглерлеу, Эквилибрстика, Сымдағы эквилибр
Клоунада және эксцентриада
Оқу-таныстыру практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін акробатика негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын түсінеді.
2. Акробатикалық жаттығулардың техникалық тәсілдерін меңгерді.
3. Әр түрлі акробатикалық жаттығуларды орындайды: кеңістікті үйлестіру және бағдарлау, статикалық секіру, кульбиттер мен каскадтар, еркін секіру, икемділік және лу, қарқынды жаттығулар, трамплинмен жаттығулар және көпіршелер, жұптық-қарқынды жаттығулар, жұптық-топтық жаттығулар.

Оқыту нәтижесі: 2) Жеке немесе топтық цирктік нөмірге қатысу үшін гимнастикада кәсіптік дағдыларды пайдаланады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін гимнастикалық жаттығулардың негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын қолданады.
2. Гимнастикалық жаттығуларды орындаудың техникалық және көркем элементтерін меңгерді.
3. Гимнастикалық снарядтар мен аппараттарда жаттығуларды; сақиналарда, трапецияларда, арқандарда, батутта, турникте, рамкада күштік және сермеу комбинацияларын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жеке немесе топтық цирктік нөмірде қатысу үшін қақпақылдауда кәсіптік дағдыларды пайдаланады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирктік нөмір жасау үшін қақпақылдау тәсілдерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын түсінеді.
2. Жылдам қимыл, ептілік, қарқынға ие.
3. Жонглерлеудің техникалық тәсілдерін орындайды:
қозғалыс жылдамдығы, ептілік, темп, үш-тен сегіз затқа дейін лақтыру (түйреуіш, сақиналар, шарлар, тарелкалар, таяқшалар), оң және сол қолмен комбинациялар, маңдайда үш, төрт және бес затпен тепе-теңдікте қақпақылдау; серіктестермен ауыстырып тастау (үш-тен алты затқа дейін), шляпамен, теннис ракеткасымен, үлкен доппен, ұшында ауыр жіптермен қақпақылдау.
Оқыту нәтижесі: 4) Жеке немесе топтық цирктік нөмірге қатысу үшін эквилибристикада кәсіптік дағдыларды пайдаланады.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирктік нөмір жасау үшін эквилибрстика негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын түсінеді.
2. Жаттығуларды орындаудың техникалық және көркемдік элементтерін меңгерді.
3. Әр түрлі жағдайларда тепе- теңдік жаттығуларын орындайды: екі қолмен тұру, бір қолиен тұру, баспен тұру (копфштейн), шынтақпен тұру, арнайы тіректерде: алаңшада-кубиктерде, "тіреулерде", таяқтарда және рульде, катушкаларда тұру.

Оқыту нәтижесі: 5) Жеке немесе топтық цирктік нөмірде қатысу үшін сымдағы эквилибр бойынша кәсіптік дағдыларды пайдаланады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін жасау үшін сымдағы эквилибрдің негіздерін; пластикалық мәнерлілік құралдарын; арнайы терминологияны; шығармашылық цирк ұжымында жұмыс істеу қағидаттарын; көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін; жұмыстың қауіпсіз әдістерінің техникасын түсінеді.
2. Жаттығуларды орындаудың техникалық және көркемдік элементтерін меңгерген.
3. Қатты тартылған сымдағы тепе-теңдікті сақтауға арналған жаттығуларды орындайды; веерді меңгерді; оң және сол аяқты теңдестіру; алға және артқа жылжу; тізеге отыру; жартылай біліктерде алға сырғу, жартылай шпагаттарды орындау; 90 градусқа бұрылу; алға және артқа жүгіру; секіру, мостта тұру арқылы араб доңғалағын орындау, шпагаттар, еркін ілінген сымда тепе-теңдікті сақтау; алға және артқа жылжу, тізеге отыру, бүйір тербелу, жүру; алтыншы негізгі тіреуді орындау, сырықты өзі арқылы ауыстырып жартылай айналу дағдыларын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 6) Цирк кәсіпорны мен концерттік ұйым жағдайында жеке және топтық жұмыста орындаушылық қызмет және дайындық жұмыстарын қалыптастыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирктік спектакльдерде сақтандыруды пайдалану құралдарын, жарақтандырудың техникалық құралдарын қолданады.
2. Акробатика, гимнастика, жонглерлеу, эквилибристика, сымдағы эквилибра бойынша кәсіптік дағдыларды меңгерді.
3. Манежде оқу-тәжірибелік сабақ түрінде өз бетінше және оқытушылардың басшылығымен таңдалған жанрда орындайды: акробатика (секіру, вольтижды, иық, күш); гимнастика (ауа, партерлік); эквилибристика; сымға эквилибрлеу; жонглерлеу, клоунада және эксцентриада (жеке, топтық).

КҚ 8. Кәсіптік қызметте педагогика және психология, цирк тарихы бойынша білімді қолдану

КМ 08. Кәсіптік қызметте педагогика және психология, цирк тарихы бойынша білімді қолдану

Бұл модуль жеке және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы, шығармашылық психологиясы, ынтымақтастық педагогикасы, жеке көркем-шығармашылық жұмыс үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды; таңдаған жанрдағы шығармашылық жұмыс үшін тарихи материалды қолданады.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кәсіптік қызметте өзін-өзі реттеу және тиімді қарым-қатынас тәсілдерін меңгереді; таңдаған жанрдағы шығармашылық жұмыста тарихи материалды пайдалану үшін әдеби материалды талдау дағдыларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жеке көркем-шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыруды қолдануды үйренеді; тарихи материалдарды пайдалана отырып, таңдалған жанрда жаттығуларды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіптік қызметте өзін-өзі реттеу және тиімді қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін қолданады.

Педагогика және психология негіздері
Цирк тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тәрбие мен оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, тәрбие мақсатын, міндеттерін, заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Жеке және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясын; көркем шығармашылық психологиясын; ынтымақтастық педагогикасын; жеке көркем-шығармашылық жұмысты меңгерді.
3. Жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жеке көркем-шығармашылық жұмысты ұйымдастыруды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Таңдалған жанрда шығармашылық жұмыс үшін тарихи материалды пайдаланады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудағы мәдениет жүйесіндегі цирк өнерінің рөлі мен маңызы туралы түсінеді.
2. Таңдалған жанрдағы шығармашылық жұмыста тарихи материалды пайдалану үшін әдеби материалды талдау дағдыларын меңгерді.
3. Тарихи материалды пайдалана отырып, таңдалған жанрдағы жаттығуларды орындайды.

КҚ 9. Цирктік кәсіпорын және концерттік ұйым жағдайында кәсіптік қызметті жүзеге асыру

КМ 09. Цирктік кәсіпорын және концерттік ұйым жағдайында кәсіптік қызметті жүзеге асыру

Бұл модуль оқу бағдарламаларында белгіленген цирк нөмірін дайындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
қауіпсіз жұмыстың әртүрлі әдістерін (шылбырмен жұмыс істей білу);
дайын нөмірлерді цирктік бағдарламаларда өзіндік дайындық жүргізу кезінде қолдануды;
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды; түрлі реквизитті пайдалануды меңгеруге тиіс.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: акробатика, гимнастика, қақпақылдау, эквилибристика, сымдағы эквилибр, клоунада және эксцентриада бойынша, жеке немесе топтық нөмірде қатысу үшін кәсіптік дағдыларды пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Студенттерде жеке цирктік нөмірлерді немесе жалпы цирктік қойылымдарды қою саласында кәсіптік маңызды қасиеттерді, дағдыларды дамыту.

Мамандық бейіні бойынша практика (технологиялық)
Диплом алдындағы практика (концерттік-орындаушылық)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк нөмірін рәсімдеу барысында теориялық білімді қолданады.
2. Пластикалық мәнерлілік құралдарын, қауіпсіз жұмыс әдістерін (енжарлатуды) меңгерді.
3. Таңдалған жанрға сәйкес цирк нөмірін орындайды және цирк нөмірлерінің әртүрлі жанрларымен жеке және жалпы цирк қойылымдарымен танысады; ұсынылған сценарийлер бойынша импровизация жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Концерттерде, түрлі деңгейдегі іс-шараларда орындаушылық жұмыс тәжірибесі.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цирк әртісінің белсенді қимыл-қозғалыс қызметінің ерекшеліктерін; цирктік көрініс жағдайында көрермен аудиториясымен қарым-қатынас тәсілдерін түсінеді.
2. Пластикалық мәнерлілік құралдарын, қауіпсіз жұмыс әдістері техникасын (енжарлату) меңгерді.
3. Нөмірді қою жұмыстарын орындайды (музыканы таңдау, костюм таңдау, гримді іріктеу, нөмірді трюкпен толтыру); синтетикалық нөмірмен жұмыс (әртістің нөмірдің барлық элементтері мен компоненттерімен толассыз әрекетін қосу); нөмірді түзету жұмыстарын; көрініс қоюды орындайды.

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БҚ – базалық құзырет;

      КҚ - кәсіптік құзырет;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
568-қосымша

"Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0412000 - Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

Біліктілігі*:

041201 3 - Суретші

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу ****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер *

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
728

220

508


2-8

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
3152

340

2272

540

3-8

КМ 01

Мәнерлі айқын графикалық құралдарды пайдалана отырып, көркемдік бейнелеу сауаттылығын меңгеру

+


+

+


+КМ 02

Нақты пішінді кескіндеу құралдарымен натурадан салу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Көркемдік шығарма жасауда композицияның негіздерін меңгеру


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Бейнелеу қызметінде компьютерлік
технологияларды қолдану

+


+

+

+

+
"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты графика суретшісі

КМ 05

Графика техникасының негіздерін меңгеру

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Гравюраны практикада жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Графикалық парақтарды жасау және басып шығару

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты кескіндеме суретшісі

КМ 05

Станокты кескіндеуде бейнелеу өнерінің техникаларын және технологияларын меңгеру

+


+

+

+

+КМ 06

Станокты кескіндеуде кескіндеме туындыларын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Танымал өнер туындыларын көшіру

+


+

+

+


+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - анимациялық графика суретшісі

КМ 05

Анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстар жасау


+

+

+

+

+КМ 06

Көлемді және заттық қуыршақтар фильмдерінде өндірістік түсірілімді жүйелі жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Анимациялық фильм кейіпкерлерінің образын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жұмыс***
144

АА 01

Аралық аттестаттау
216

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультатив сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жұмыс сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жұмыс;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
569-қосымша

"Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0412000 - Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

Біліктілігі*:

041201 3 - Суретші

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: 2 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында
көркемдеу кәсіпшілікпен

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу ****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер *

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
568

220

348


2-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
1872

340

992

540

2-6

КМ 01

Мәнерлі айқын графикалық құралдарды пайдалана отырып, көркемдік бейнелеу сауаттылығын меңгеру

+


+

+


+КМ 02

Нақты пішінді кескіндеу құралдарымен натурадан салу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Көркемдік шығарма жасауда композицияның негіздерін меңгеру


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Бейнелеу қызметінде компьютерлік
технологияларды қолдану

+


+

+

+

+
"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты графика суретшісі

КМ 05

Графика техникасының негіздерін меңгеру

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Гравюраны практикада жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Графикалық парақтарды жасау және басып шығару

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты кескіндеме суретшісі

КМ 05

Станокты кескіндеуде бейнелеу өнерінің техникаларын және технологияларын меңгеру

+


+

+

+

+КМ 06

Станокты кескіндеуде кескіндеме туындыларын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Танымал өнер туындыларын көшіру

+


+

+

+


+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - анимациялық графика суретшісі

КМ 05

Анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстар жасау


+

+

+

+

+КМ 06

Көлемді және заттық қуыршақтар фильмдерінде өндірістік түсірілімді жүйелі жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Анимациялық фильм кейіпкерлерінің образын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жұмыс***
144

АА 01

Аралық аттестаттау
216

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультатив сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жұмыс сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді .

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жұмыс;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
570-қосымша

"Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0412000 - Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

Біліктілігі*:

041201 3 - Суретші

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: 2 жыл 10 ай
жалпы орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу ***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

БМ

Базалық модульдер
808

300

508


1-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
БМ 06

Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
3152

340

2272

540

1-6

КМ 01

Мәнерлі айқын графикалық құралдарды пайдалана отырып, көркемдік бейнелеу сауаттылығын меңгеру

+


+

+


+КМ 02

Нақты пішінді кескіндеу құралдарымен натурадан салу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Көркемдік шығарма жасауда композицияның негіздерін меңгеру


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Бейнелеу қызметінде компьютерлік
технологияларды қолдану

+


+

+

+

+
"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты графика суретшісі

КМ 05

Графика техникасының негіздерін меңгеру

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Гравюраны практикада жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Графикалық парақтарды жасау және басып шығару

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты кескіндеме суретшісі

КМ 05

Станокты кескіндеуде бейнелеу өнерінің техникаларын және технологияларын меңгеру

+


+

+

+

+КМ 06

Станокты кескіндеуде кескіндеме туындыларын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Танымал өнер туындыларын көшіру

+


+

+

+


+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - анимациялық графика суретшісі

КМ 05

Анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстар жасау


+

+

+

+

+КМ 06

Көлемді және заттық қуыршақтар фильмдерінде өндірістік түсірілімді жүйелі жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Анимациялық фильм кейіпкерлерінің образын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жұмыс**
144

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультатив сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді..

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жұмыс сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жұмыс;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
571-қосымша

"Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0412000 - Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

Біліктілігі*:

041201 3 - Суретші

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: 1 жыл 10 ай
жалпы орта білім базасында
көркемдеу кәсіпшілікпен

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу ***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

БМ

Базалық модульдер
648

300

348


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
БМ 06

Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
1872

340

992

540

1-4

КМ 01

Мәнерлі айқын графикалық құралдарды пайдалана отырып, көркемдік бейнелеу сауаттылығын меңгеру

+


+

+


+КМ 02

Нақты пішінді кескіндеу құралдарымен натурадан салу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Көркемдік шығарма жасауда композицияның негіздерін меңгеру


+

+

+

+

+

+


КМ 04

Бейнелеу қызметінде компьютерлік
технологияларды қолдану

+


+

+

+

+
"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты графика суретшісі

КМ 05

Графика техникасының негіздерін меңгеру

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Гравюраны практикада жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Графикалық парақтарды жасау және басып шығару

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - станокты кескіндеме суретшісі

КМ 05

Станокты кескіндеуде бейнелеу өнерінің техникаларын және технологияларын меңгеру

+


+

+

+

+КМ 06

Станокты кескіндеуде кескіндеме туындыларын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Танымал өнер туындыларын көшіру

+


+

+

+


+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++"041201 3 - Суретші" біліктілігі - анимациялық графика суретшісі

КМ 05

Анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстар жасау


+

+

+

+

+КМ 06

Көлемді және заттық қуыршақтар фильмдерінде өндірістік түсірілімді жүйелі жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Анимациялық фильм кейіпкерлерінің образын жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жұмыс**
144

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультатив сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

3312

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді..

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жұмыс сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жұмыс;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
572-қосымша

"Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0412000 - Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

041201 3 - Суретші


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет саласында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгеруді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты логикалық және дәйекті түрде пікір айтта алады.
2. Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БК 2. Іскерлік қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Іскерлік қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

Бұл модуль мемлекеттік тілде іскерлік қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, қызметтік құжаттарды рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде дайындауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын анықтайды.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін анықтайды.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды анықтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар
2. Еңбек шартының қажетті талаптарын анықтайды
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, физикалық және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіптік тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгеруді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін ұстанады
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін анықтайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты ережелерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын ережелерін анықтайды
2. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін анықтайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгерді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене шынықтыру жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін анықтайды.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтар ды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділікті анықтауды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсіндіреді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын анықтайды.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары анықтау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлерін анықтайды.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін анықтайды.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын анықтау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын анықтайды.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету механизмдерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен механизмдері туралы, нарық механизмдері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл экономикаға" өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды
2. Мемлекеттің "жасыл экономикаға" өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау.

Қазақстан
тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.

Кәсіптік модульдер

КҚ 1. Мәнерлі айқын графикалық құралдарды пайдалана отырып, көркемдік бейнелеу сауаттылығын меңгеру

КМ 01. Мәнерлі айқын графикалық құралдарды пайдалана отырып, көркемдік бейнелеу сауаттылығын меңгеру

Бұл модуль мәнерлі айқын графикалық құралдарды қолдана отырып суретте көркемдік сауаттылықты меңгеру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар суреттің құрылымының заңдары мен принциптерін; суретті жүйелі жасау кезеңдерін; формасы сәуле мен -көлеңкеде модельденген көлемді бейнені; адам мүсінінің құрылымының пропорциялары мен негізгі ерекшеліктерін зерттеуді; суретте көлемдік-кеңістікті және композициялық ойлауды дамытуды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар заттық әлемді, портретті, адам мүсінін салған кезде мәнерлі графикалық құралдарды қолдануды, суреттің техникалық тәсілдерін үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Суреттің құрылымының заңдары мен принциптерін меңгеру.

Сурет
Композиция Пластикалық анатомия

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Суретті үйлестіруді түсінеді.
2. Форманың құрылу заңдарын және оның конструкцияларын біледі.
3. Заттық әлемнің суретін салады.
4. Сызықтық және ауа перспективасы туралы заңдарды біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Гипстік модельдер суретін салу кезеңдері мен әдістемелік жүйелілігін сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Гипстік модельдердің сыртқы белгілерін таладйды.
2. Экоршені, шабуды, Микеланджелоның "Давид" басының бет-әлпетінің бөлшектерін дұрыс нақыштайды.
3. Сурет сызықтарының көмегімен сызықтық-конструктивті құрылым ережелерін сақтайды.
4. Суретте пропорционалды арақатынастардарды сақтай отырып, экорше, шабу сияқты суреттің кезеңдерін орындайды.
5. "Давид" басының бет-әлпетінің бөлшектерінің сызықтық-конструктивті құрылымын сақтайды.
6. Сурет салудың реттілік қағидасын түсінеді.
7. "Жалпыдан жалқыға" және "жалқыдан жалпыға" принциптерін түсінеді.
8. Дербес тән белгілерді анықтайды.
9. Бейнеленген суреттің материалдылығын жеткізеді.
10. Сурет нысанын жалпылай біледі.

Оқыту нәтижесі: 3) Суретті салу кезінде графикалық құралдарды пайдалана отырып, түрлі техникалар мен тәсілдерді пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Формасын, көлемін жеткізуде суреттің тәсілдерін біледі - сызықтар, штрих, реңк, дақ, контур.
2. Контурлық сызықты пайдалану ережелерін сақтайды.
3. Штрихтың әралуан көркемдік мүмкіндіктерін көрсетеді.
4. Графикалық материалдарды қолданады – қарындаш, пресстелген көмір, борлар, сангина, тұздық.
5. Материалдарды тағайындалуы бойынша қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Портретте тән формалар мен сурет конструкциясын модельдеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бас бөлшектерін бір-бірімен салыстыру дағдыларын және портреттегі пропорционалды арақатынастарды біледі.
2. Сурет сызығының көмегімен портреттің конструктивті құрылу ережелерін сақтайды.
3. Портретте натураға тән ерекшеліктерді бейнелейді.
4. Пропорционалды арақатынасты сақтай отырып, бет бөлшектерін салу кезеңдерін орындайды.
5. Негізгі қалыптарды, бастың бет-әлпетінің бөлшектерінің бір-біріне қатысты өзара байланысын анықтайды.
6. Әртүрлі графикалық құралдармен форманы жарық-реңкті шешіммен модельдеуді орындайды.
7. Портретте реңдік қатынастарды анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Адам фигурасының пропорциялары мен құрылымының негізгі ерекшеліктерін білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Адамның фигурасын және оның негізгі пропорцияларын салғанда Ежелгі Мысыр канондарын түсінеді.
2. Физикалық тұрғыдан мінсіз адамды, оның пропорцияларының сәйкестігін, қозғалыс пластикасын көрсететін Ежелгі Грекияның антикалық кезеңін біледі.
3. "модулор" Ле-Корбюзьенің "модулор" жүйесін, үйлесімді шамалар жүйесін - модулор, үйлесімді пропорциялар жүйесін, адамның масштабына сәйкестігін түсінеді.
4. Форматта адам мүсінін дұрыс үйлестіреді.
5. Мүсіннің негізгі массасын және оның негізгі пропорцияларын анықтайды.
6. Мүсіннің динамикасын немесе статикасын ескере отырып, конструктивті сурет салады және оны талдайды.
7. Адам фигурасының суретіндегі анатомиялық шынайылықты көрсетеді.
8. Басының формасы мен мүсінінің жеке ерекшеліктерін жеткізеді.
9. Натураның қозғалыс пластикасын жеткізеді.
10. Адам мүсінін бейнелеуде сіуле-көлеңке заңдарын, мүсіннің анатомиялық ерекшеліктерін жеткізуді біледі.
11. Әртүрлі тәсілдер мен техникаларды пайдалана отырып, жұмыстағы жоспарлылық пен ауа перспективасының міндеттерін орындайды.
12. Натураны қабылдаудың тұтастығына қол жеткізеді.

Оқыту нәтижесі: 6) Көлемді-кеңістікті және композициялық ойлауды дамыту.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бұрынғы шеберлердің графикалық жұмыстарын зерттейді.
2. Түрлі материалдармен натурадан нобайлар салады.
3. Заттардың, натураның нобайларын салады.
4. Есте сақтау, елестету және ойлау арқылы сурет салуды зерделейді және орындайды.
5. Ұлы суретшілердің еңбектерінің көшірмелерін салады.

КҚ 2. Нақты пішінді кескіндеу құралдарымен натурадан салу

КМ 02. Нақты пішінді кескіндеу құралдарымен натурадан салу

Бұл модуль көркемдік білім беру жүйесінде кескіндеме меңгеру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар түспен салудың техникалық тәсілдерін, натюрморттың, портреттің, адам мүсінінің пәндік әлемін зерттеу негізінде көркемдік материалдар мен көркемдік құралдарды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кескіндеуде түрлі техникалық тәсілдер мен материалдарды пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кескіндеуде түрлі техникалық тәсілдер мен материалдарды пайдалану.

Сурет
Кесіндеме
Композиция
Пластикалық анатомия
Кәсіптік практика
(оқыту практикасы (пленэр), музейлік практика)
Түс теориясы
Кескіндеме техникасы және технологиясы
Бейнелеу өнерінің тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Көркемдік материалдарды біледі.
2. "Дымқыл" акварельмен жұмыс істеудің алла-прима техникасын біледі.
3. Ақ түсті бар гуашьты қолданады.
4. Көпқабатты кескіндеме техникасында май бояулармен жұмыс істейді.
5. Май бояулармен лессировка техникасында жұмыс істейді.
6. Акрилмен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Натюрмортта кескіндеме тәсілдерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Натюрмортты үйлестіреді.
2. Натюрмортта түс қатынастарын жеткізеді.
3. Палитрада түстерді араластырады.
4. Түспен форма жасайды.
5. Түспен заттар фактурасын орындайды.
6. Натюрмортта сызықтық және ауа перспективасын қолданады.
7. Заттардың бөлшектерін пысықтайды.
8. Натюрмортта кеңістік пен тереңдікті жеткізеді.
9. Натюрморттағы колорит туралы біледі.

Оқыту нәтижесі: 3) Кескіндемеде портрет салады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үйлестіреді.
2. Портреттің құрылымын жасайды.
3. Бет-әлпетінің негізгі пропорцияларын анықтайды.
4. Түсті жеткізудегі кескіндеу тәсілдерін біледі.
5. Түстің көмегімен көлемді модельдейді.
6. Түс арқылы бет-әлпеттің айқын бөлшектеріне көңіл біледі – көз, мұрын, ауыз.
7. Жарықтандыруды, ортаның әсерін көрсетеді.
8. Адам бейнесінің мінезін жеткізеді.

Оқыту нәтижесі: 4) адам мүсінін бейнелеуде кескіндеу тәсілдерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үйлестіруді сақтай отырып, адам мүсінінің құрылымын жасайды.
2. Пропорционалдылықты ескере отырып,мүсіннің бөлшектерін бір-бірімен салыстырады, адам мүсінінің дербес және анатомиялық ерекшеліктерін жеткізеді.
3. Үлкен түстік қатынастарды жеткізеді.
4. Дене бөліктерін түспен модельдейді.
5. Басы мен білектерін пысықтайды.
6. Туындыда жарық ауа ортасын жеткізеді.
7. Адам мүсінін бейнелегенде колорит туралы біледі.
8. Жұмысты жалпылайды және аяқтайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Кескіндеме бойынша алған дағдыларын қолдану және бекіту.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бірдей көркемдік материалдармен өз бетінше жұмыс істейді.
2. Пейзажды бейнелеуде жарық ортасын жеткізеді.
3. Натюрморт, портрет, адам мүсінінің этюдтерін жасайды.
4. Шығармашылық ойлауды қалыптастырады.

КҚ 3. Көркемдік шығарма жасауда композицияның негіздерін меңгеру

КМ 03. Көркемдік шығарма жасауда композицияның негіздерін меңгеру

Бұл модуль көркемдік шығарма композициясын жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: композицияның ережелері мен тәсілдерін; композицияның сюжеттік желісін; композицияны орындау кезінде пайдаланатын материал мен техникалық мүмкіндіктерін; бейнелеу қызметінің стильдері мен жаңа бағыттарын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар көркемдік туынды жасауды, композиция заңдарын пайдалануды, композициядағы басты және оған тән қасиеттерді анықтауды, анық композициялық тәсілдерді қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Композициялық тәселдермен басты және оған тән қасиеттерді анықтау.

Композиция
Шрифт
Кәсіптік практика (оқыту практикасы - пленэр)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Композицияның басты қасиетін анықтау перспективасын қолданады.
2. Түстік контрастісін қолданады.
3. Ырғақ, симметрия, асимметрия, тепе-теңдік, контраст, нюансты қолдана отырып, жұмыс істейді.
4. Композиция ережелері мен тәсілдерін орындайды.
5. Сюжеттік-композициялық орталығы бар туындылар жасайды.
6. Композиция ережелері мен заңдарын біледі.
7. Композицияның көлемдік-пластикалық, түстік шешімін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Көркемдік шығарма жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Композициядағы бейнені жасау үшін қажетті әртүрлі материалды зерттейді және талдайды.
2. Форматтың өлшемін, нобайын анықтайды.
3. Композицияның сюжеттік желісін дамытады.
4. Композицияны орындау кезінде қандай материалды және техникалық мүмкіндікті пайдалану керек екендігін біледі.
5. Мәнерлі айқын құралдары бар туындылар жасайды.
6. Колориттің композицияның түстер қатарына әсерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Ұлттық тақырыпты қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Белгілерді, символдарды, өрнектерді тағайындалуына қарай қолданады.
2. Өнер заттарының құндылығы мен мәнін түсінеді.
3. Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қолдана отырып жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 4) Композиция тақырыбын өз еркімен таңдайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бейнелеу қызметінің стильдері мен жаңа бағыттарын пайдаланады.
2. Шығармашылық ізденуде "супрематизм", "сюрреализм", абстракционизм тұжырымдамаларын түсінеді.
3. Фестивальдерге, байқауларға қатысу үшін шығармашылық туындылар жасайды.

КҚ 4. Бейнелеу қызметінде компьютерлік технологияларды қолдану

КМ 04. Бейнелеу қызметінде компьютерлік технологияларды қолдану

Бұл модуль бейнелеу қызметінде компьютерлік технологияларды пайдалану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар шығармашылық қызметті дамыту үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдануды; компьютерлік технологияларды бейнелеу қызметінің құралы ретінде қолдануды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, әртүрлі тәсілдермен сурет салуды және оны қайта өңдеуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Шығармашылық қызметін дамыту үшін Adobe Photoshop, Corel Painter IX, Тооn Boom, Мoho, TVpaint компьютерлік бағдарламаларын қолдану.

Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар
Шрифт

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Adobe Photoshop, Corel Painter IX компьютерлік бағдарламаларын меңгерді.
2. Тапсырмаларды орындау және шығармашылық жобаларды жасау үшін Adobe Photoshop, Corel Painter IX, TVpaint компьютерлік бағдарламаларын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Компьютерлік технологияларды бейнелеу өнерінің құралы ретінде қолдану

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Adobe Photoshop, Corel Painter IX, TB Painter көпфункционалды қосымшаларымен суреттерді, иллюстрацияларды өңдейді және түрлендіреді.
2. Аталған бағдарламаларда барлық дерлік сурет салу техникасын шынайы имитациялайды.
3. Графикалық және түрлі түсті бейнемен туындылардың компьютерлік нұсқасын жасайды.
4. Композицияның соңғы нұсқасын әзірлеу үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолданады.
4. Оқыту мотивациясын және дербестендіруді арттырады.
5. Өз болмысын еркін жеткізу тәжірибесін жинайды.

"041201 3 - Суретші" біліктілігі - Станокты графика суретшісі

КҚ 5. Графика техникасының негіздерін меңгеру

КМ 05. Графика техникасының негіздерін меңгеру

Бұл модуль графика техникасын меңгеру үшін қажетті қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар графика тарихын, түрлерін, жанрларын меңгереді; нақыштармен жұмыс істеудің техникалық тәсілдері мен технологиясын біледі; қара, ақ, түрлі-түсті линонақыштың технологиялық қасиеттерін біледі; мөрлердің түрлерін және олардың бір-бірінен айырмашылығын біледі;
әртүрлі нақыштар үшін қажетті материалдарды қолдануды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар нақыштармен жұмыс істеу тәсілдері мен технологияларды, қажетті материалдар мен құралдарды дұрыс пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Графика тарихы, түрлері және жанрлары туралы білім алу.

Сурет
Композиция
Мамандыққа кіріспе
Графика теориясы
Графика техникасы және технологиясы
Станктік графика шеберлігі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Станокты графиканың негізгі түрлерін және әртүрлі нақыштардың даму тарихын біледі.
2. Композицияда заңдар мен графикалық тәсілдерді қолданады.
3. Графикалық туындыны жасау үшін түрлі техникаларды меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Нақыштармен жұмыс істеудің техникалық тәсілдері мен технологиясын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нақыштар жасау үшін қажетті материалдар мен құралдарды таңдайды.
2. Нақыштың әртүрлі түрлеріне суреттің айналы бейнесін түсіреді.
3. Органикалық әйнекте инелерді пайдалана отырып, әртүрлі штрих түрлерін меңгерді.
4. Линонақышта кескіштермен жұмыс істегенде әртүрлі техниканы қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3) Ақ-қара және түрлі-түсті линонақыштың технологиялық қасиеттерін біледі.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі композициялар жасайды.
2. Көркемдік материалдармен жұмыс істеу дағдыларына меңгереді.
3. Композицияның жоспарлылығы мен реңкін жеткізе отырып, графикалық жұмыстарды қағазға түсіреді.
4. Ақ-қара және түрлі-түсті линонақышты орындау технологиясын біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Мөрлердің түрлерін және олардың бір-бірінен айырмашылығын біледі.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нақыштар жасау үшін қажетті құралдарды қолданады.
2. Ақ-қара, түрлі түсті линонақыштарды жасайды.
3. Органикалық әйнекте "құрғақ ине" техникасын меңгерді.
4. Ксилография техникаларын – дөңбек және бойлықты біледі.
5. Литография басау принципін, бояуды басылған формадан қағазға түсіруді біледі.

Оқыту нәтижесі: 5) Әртүрлі нақыш түрлері үшін қажетті материалдарды пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қағаз, картон, органикалық әйнек, металл, литографиялық тас, линолеум және т.б. материалдарды пайдаланады.
2. Көркемдік материалдарды пайдалану ережелерін біледі.
3. Ақ сыры бар гуашьты қолданады.
4. Акрилмен жұмыс істейді.

КҚ 6. Гравюраны практикада жасау

КМ 06. Гравюраны практикада жасау

Бұл модуль нақышты практикада қолдану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар әдеби шығарманы және жеке кітапхананы экслибрис түрінде рәсімдеуді; қағазда - тушь, акварель-гризайль, ақ-қара және түрлі түсті линонақыш, "құрғақ ине, офорт, литография" сынды түрлі техникаларды пайдалана отырып, пейзаж, натюрморт, портрет графикалық жұмыстарын, композицияларды орындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар әдеби көркем туындыларды және жеке кітапхананы экслибрис түрінде рәсімдеуді; "тушь, қауырсын", "қарындаш", "құрғақ ине" техникасына ие болуды; ақ-қара және түрлі-түсті линонақыш техникасын қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Әдеби көркем туындыларды және жеке кітапхананы экслибрис түрінде рәсімдеу.

Сурет
Пластикалық анатомия
Кесіндеме
Кәсіптік практика (музейлік практика)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кітап графикасын рәсімдеуді біледі.
2. Кітап белгісін орындайды (экслибрис).
3. Иллюстрациялар жасау үшін графикалық құралдарды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Қағазда "тушь, қауырсын", қарындаш техникасын пайдалана отырып, графикалық жұмыстар жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нақыш пен суретті біледі.
2. Графиканың түрлі жанрларын біледі.
3. Графикалық құралдармен портрет, пейзаж, көпфигуралы композициялар салады.

Оқыту нәтижесі: 3) "Құрғақ ине" техникасын пайдалана отырып, пейзаж, натюрморт, портрет графикалық жұмыстарын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Құрғақ ине" техникасын біледі.
2. Нақышты технологиялық орындау ерекшеліктерін біледі.
3. "Құрғақ ине" техникасымен пейзаж, натюрморт, портрет графикалық жұмыстарын орындайды.

Оқыту нәтіжесі: 4) Ақ-қара және түрлі-түсті линонақыш техникасын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Линолеумды ою үшін құралдар мен материалдарды дайындайды.
2. Клише – линолеумды жұмысқа дайындайды.
3. Клишені егеуқұм қағазымен тазалайды.
4. Суретті клишеге түсіреді.
5. Линолеумды ояды.

КҚ 7. Графикалық парақтарды жасау және басып шығару

ПМ 07. Графикалық парақтарды жасау және басып шығару

Бұл модуль графикалық парақтарды басып шығару үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар нақыштың сынамалық баспа-таңбасын басып шығаруды; соңғы нұсқаны басып шығаруды; баспа станогында басып шығару дағдыларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар станокпен басып шығаруды, типографиялық бояу жағуды, баспа-таңбаны аяқтауды үйренеді.

Оқыту нәтіжесі: 1) Нақыштың сынамалық баспа-таңбасын басып шығару.

Станоктік графика шеберлігі
Кәсіптік практика (өндірістік практика)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құрал-жабдықтар мен материалдарды қолдана біледі.
2. Нақышты, "офорт, литография және т.б." станокты графикалық техниканы орындау үшін материалдарды дайындайды.
3. Линолеумды жұмысқа дайындайды (пластикті егеуқұм қағазымен тазалау).
4. Типографиялық бояуды білікшемен линолеумға жағады.
5. Станоктармен әртүрлі баспаларды басып шығарады.

Оқыту нәтіжесі:2) Соңғы нұсқаны басып шығарады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспа-таңбаның сынамалы түрін басып шығарады.
2. Линолеумды кескішпен өңдейді.
3. Басып шығарады.

Оқыту нәтіжесі:3) Баспа станогымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нақыштардың әртүрлі баспа-таңбаларын басып шығарудың кәсіптік дағдыларын алады.
2. Жеке клишеге түсті кезең-кезеңмен басып шығарады.
3. Станокта басып шығару кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.

"041201 3 - Суретші" біліктілігі - Станокты кескіндеме суретшісі

КҚ 5. Станокты кескіндеуде бейнелеу өнерінің техникаларын және технологияларын меңгеру

КМ 05. Станокты кескіндеуде бейнелеу өнерінің техникаларын және технологияларын меңгеру

Бұл модуль станокты кескіндемеде бейнелеу өнерінің техникасы мен технологияларын меңгеруге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар станокты кесіндемені және кескіндеудің басқа да түрлерін; кескіндеуге арналған материалдарды практикалық қолдану дағдыларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кескіндеме туындыларында бейнелеу материалдарын пайдалануды, түсті қабылдаудың негізгі заңдылықтарын, май, акрил, темпер, гуашь техникаларын қолданды үйренеді.

Оқыту нәтіжесі:1) Кескіндеме түрлері мен станокты кескіндеме түрлерін білу.

Мамандыққа енгізу
Композиция
Технология және техника
Түс теориясы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кескіндеме түрлерін сипататйды: монументалды, сәндік, миниатюралық, театралды-декорациялық кесіндеме.
2. Станокты кескіндемеін және қолданылатын құралдарды біледі.
3. Станокты кескіндеменің әртүрлі жанрларында жұмыс істей біледі – натюрморт, портрет, адамның мүсіні, пейзаж, көпфигуралы композициялар.
4. Көркемдік шығарманы бейнелеу ережелері мен заңдарын сақтайды.
5. Кескіндеудің заңдарын түсінеді.
6. Станокты кескіндеме үшін қолданылатын кескіндеу тәсілдерін қолданады.
7. Құстарды, жануарларды бейнелеген кезде оларға тән қасиеттерді анықтап, табиғи форманы жалпылайды.
8. Әртүрлі заттар мен табиғат құбылыстарын стилизациялау заңдарының формаларын түсінеді.

Оқыту нәтіжесі: 2) Станокты кескіндемеде материалдарды пайдаланудың практикалық дағдыларын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Акварельмен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін біледі.
2. Гуашьпен кескіндеудің спецификалық ерекшеліктерін біледі.
3. Кенеп түрлерін біледі.
4. Картон мен қағаз қасиеттерін түсінеді.
5. Сурет жақтауларының тағайындалуын біледі.
6. Сурет жақтауларына мата тартады және оны бекітеді.
7. Кенептің бояу қабатын орындайды.
8. Бояу қабатының негізімен байланыстыратын пигменттің химиялық өзара әрекетіне және технологияға дұрыс қатынасты біледі.

Оқыту нәтіжесі: 3) Түсті қабылдаудың негізгі заңдылықтарын меңгерді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Хроматикалық және ахроматикалық түстерді сипаттайды.
2. жарық пен қоршаған ортаның әсерін түсінеді.
3. Түстердің бір-біріне байланысты екендігін және олардың түстік қатынастарын түсінеді.
4. Кеңістікте орналасуына қарай түстік айырмашылықтарды, олардың бір-біріне қатысты қанықтылығын және ашықтығын түсінеді.
5. Заттардың жарықтағы, жартылай көлеңкедегі және көлеңкедегі түсті реңдерін түсінеді.
6. Түстерді жарықтандыру жағдайларына бағындырып, жалпылайды.

Оқыту нәтіжесі: 4) Негізгі бейнелеу техникалары мен материалдарды пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Заманауи кескіндемедегі ұзақ және үздіксіз жұмыстың нәтижесі ретінде кескіндемедегі көпқабаттылық әдісін түсінеді.
2. Жұмыстағы сырлаудың сипаты мен мағынасын түсінеді.
3. Кескіндеу қабатындағы сырлаудың әртүрлі оптикалық өзгеруін ескереді.
4. Лессировкалау әдісін қолданады.
5. Жұмыстарды бояу қабаты толық кепкен соң орындайды.
6. Сыр мен бояу қабатының өзара байланыс технологиясын түсінеді.
7. Жұмыстың солғандығын жоятын құралдарды қолданады.
8. Жұмысында сырлайтын лак қолданады.
9. Темперлік кескіндемеде негіздер мен бояу қабаттарын және спецификалық ерекшеліктерін түсінеді.
10. Темперлік кескіндеме техникасының ерекшеліктерін сипаттайды.
11. Қағазда, кенепте, картонда түрлі техникадағы станокты жұмыстарды орындайды.
12. Кескіндемеде акварель, гуашь бояуларын қолдану тәсілдерін меңгерді.

КҚ 6. Станокты кескіндеуде кескіндеме туындыларын жасау

КМ 06. Станокты кескіндеуде кескіндеме туындыларын жасау

Бұл модуль станокты кескіндемеде көркем туынды жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар кескіндеу құралдарымен тақырыптық натюрморт бейнесін жасауды; портреттің түрлері мен композициялық құрылымын; натураның көркемдік бейнесінің тәсілдерін, салынатын нысанның сипатына қарай орындау техникасын талдауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар станокты кескіндемені орындаудың әртүрлі орындау техникаларымен мен көркемдік материалдармен жұмыс істеуді үйренеді.

Оқыту нәтіжесі: 1) Тақырыптық натюрмортты бейнелеуде кескіндеменің көптүрлі құралдарын пайдалану.

Композиция
Техника және технология
Станоктік кескіндеме шеберлігі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Форматта заттарды үйлестіреді, заттар арасындағы негізгі түстер қатынасын жеткізеді.
2. Үлкен формаларды жасау кезінде түспен көлемді модельдейді, палитрада түстер мен бояуларды араластырады, кескіндемеде түстер мен реңдерді біледі.
3. Бейнелеу құралдарымен жарықтандыру жағдайларын, заттардың кеңістіктегі қалпын жеткізеді.
4. Түрлі техникамен және материалдармен заттардың материалдылығы мен фактурасын жеткізеді.
5. Картинаның колористикалық бірлігін жеткізеді.

Оқыту нәтіжесі: 2) Портреттің түрлерін және композициялық құрылымдарын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Портреттің мақсатын біледі.
2. Портреттің түрлерін біледі: салтанатты, әлеуметтік, психологиялық, автопортрет.
3. Портреттің композициялық құрылымын біледі: төске дейін, белге дейін, тізеге дейін, бір мүсінді, топтық.

Оқыту нәтіжесі:3) Портреттің бейнесімен натураның ерекшеліктерін көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Портретте конструктивті құрылымды орындайды, Модельге тән қасиеттер мен бет-әлпетінің ерекшеліктерін анықтайды.
2. Әртүрлі кескіндеу құралдарымен форманы жарық-реңкті және түсті шешімдермен модельдейді, үлкен форманы және жоспарлылық міндеттерін, ауа перспективасын модельдейді.
3. Әртүрлі орындау техникаларымен портреттің сипаты мен қабылдау тұтастығын жеткізеді.

Оқыту нәтіжесі: 4) Натураны көркем бейнелеу тәсілдерін меңгеру және бейнеленетін нысанның сипатына қарай орындау техникасын таңдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Денеге тән пропорцияларын талдайды, мүсіннің конструктивті суретін салады.
2. Орындау техникасы мен материалдарды анықтайды және таңдайды – майлы бояулар, акрил, темпера.
3. Фигура мен интерьердің түстік қатынасын орындайды, форманы түспен модельдейді, форманы түспен шешу заңдарын меңгерді, кескіндеменің техникалық тәсілдерін үйренеді, жұмыста интерьермен және бөлшектермен жұмыс істейді.
4. Адам мүсіні натурасының мінезін анықтайды, бүкіл мүсіннің тұтастығын және модельмен ұқсастығын тексереді.

КҚ 7. Танымал өнер туындыларын көшіру

КМ 07. Танымал өнер туындыларын көшіру

Бұл модуль танымал өнер туындыларын зерттеу және көшіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар танымал өнер шеберлерінің дағдыларын практикада қолдануды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кескіндеменің ұлы шеберлерінің техникасын қолдануды, кәсіптік шеберлікті жетілдіруді үйренеді.

Оқыту нәтіжесі: 1) Шығармашылық әдісті түсіну жолымен әлемдік кескіндеменің ұлы шеберлерінің туындыларының көшірмелерін жасау.

Станоктік кескіндеме шеберлігі
Композиция
Техника және технология
Кәсіптік практика (музейлік және өндірістік практика)
Бейнелеу өнерінің тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Көшірме жасау үшін туындыны немесе фрагментті таңдайды.
2. Суретшінің шығармашылық мұрасымен танысады.
3. Туындыны орындау техникасын біледі.
4. Картинаның түстік қатарын анықтайды.

Оқыту нәтіжесі: 2) Кескіндеме технологиясын, кескіндеменің "үш қабатты" әдісін сақтай отырып, жүйелі жұмыс істеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Орындау техникасын таңдаған кезде материалдарды пайдалануды түсінеді.
2. Қажетті материалды дайындайды.
3. Суреттің жақтауларына кенепті тарту тәсілдерін біледі.
4. Суретті кенепке салады.
5. Жазуды майлы бояулармен жазады.
6. Кескіндеменің үш қабатты әдісін қолданады.
7. Бірінші жазуды кенепке Ақ сырыз майлы бояулармен салады, екіншісін корпустық бояулармен - белила, охра, марс, бейненің үшінші соңғы процесі, ақырғы колорит.

Оқыту нәтіжесі: 3) Кескіндемеде кәсіптік тұрғыдан ары қарай өсу үшін алған білімі мен дағдыларын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік кескіндеме туындыларымен таныс.
2. Шығармашылық және өзіндік жұмыста оқыған техникасын қолданады.

"041201 3 - Суретші" біліктілігі - Анимациялық графика суретшісі

КҚ 5. Анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстар жасау

КМ 05. Анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстар жасау

Бұл модуль анимация заңдарын пайдалана отырып, фильмдерге графикалық қозғалыстарды орындау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар кинокадрдың композицилық құрылымының тәсілдері мен түрлерін; анимациялық фильмнің бейнелеу шешімінің спецификасын; анимациядағы кейіпкердің тәртібінің негіздерін; инертті денелер анимациясы әдістері мен тәсілдерін қолдануды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар компьютерді пайдалана отырып, мультфильм жасауды; суреттермен сценарийдің драматургиясын, қозғалыстар табиғатын ашуды; кейіпкердің қозғалысының схемаларын есептеуді үйренеді.

Оқыту нәтіжесі: 1) Кинокадрдың композициялық құрылымының тәсілдері мен түрлерін пайдалану.

Анимациядағы қозғалыс техникасы Композиция
Анимациядағы биомеханика
Анимациядағы кейіпкерлердің тәртібі
Анимациялық графика шеберлігі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Фильмнің бейнелеу шешімінде бірыңғай стильдің негізгі принциптерін меңгереді.
2. Кинокадр композициясының түрлерін түсінеді, фильм сценариінің драматургиясын ашу.
3. Кейіпкердің мүсінінің және басының негізгі типтерін стилизациялауды орындайды.
4. Анимациялық фильмде мимика нұсқаларын пысықтайды.
5. Кейіпкердің қозғалыс схемасын есептейді.
6. Кейіпкерлердің қозғалысымен сахналарға арналған орнату парақтарын жасайды.
7. Операторлық шеберлік тәсілдерін қолданады.

Оқыту нәтіжесі: 2) Сценарий драматургиясын суреттермен ашу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Компьютерде жұмыс істеудің негізгі композициялық ережелерін, тәсілдері мен әдістерін меңгереді.
2. Компьютерлік-графикалық парақтарды меңгерді.
2. Сюжеттік желінің нобайларын жасайды және кадрларға бөледі.
3. Қағазда графикалық жұмыстарды орындайды.
4. Жұмыстарды анимациялық бағдарламада орындайды.
5. Компьютерде жұмыс істегенде қабаттар жасау және байсалды, жүйелі ауысуды жүзеге асырады.

Оқыту нәтіжесі: 3) Қозғалыстың физикалық және биомеханикалық формаларының негіздері мен элементтерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Физика және биомеханика заңдарын сақтай отырып, суретте графикалық қозғалысты орындайды.
2. Темпо-ырғақ арқылы қозғалыс схемасын есептеуді және траекториясын жеткізеді.

Оқыту нәтіжесі: 4) Анимацияда кейіпкердің тәртібінің негіздерін меңгерді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кейіпкердің мінезінің типін ашады.
2. Кейіпкердің қоршаған ортаға және қоздырғышқа реакциясын жеткізеді.

Оқыту нәтіжесі: 5) Инертті денелердің анимацияларының әдістері мен тәсілдері.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қозғалыс арқылы суретте сыртқы күштердің әсерін жеткізеді.
2. Дене массасын ескере отырып, қозғалыс жылдамдығын жеткізеді.
3. Заттық және көлемді қуыршақ фильмдерінде кейіпкердің қоғалыс пластикасын жеткізеді.

КҚ 6. Көлемді және заттық қуыршақтар фильмдерінде өндірістік түсірілімді жүйелі жүргізу

КМ 06. Көлемді және заттық қуыршақтар фильмдерінде өндірістік түсірілімді жүйелі жүргізу

Бұл модуль көлемді және заттық қуыршақ фильмдерінде жүйелі өндірістік түсірілім жүргізу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар анимациялық фильм композицияларын пайдалана отырып, фазалық қозғалыстармен орындауды, қуыршақты жүргізуді, кейіпкерлердің қозғалыс-схемаларын орындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мизансценада қозғалысты модельдеуді, берілген тайминг бойынша есептеу схемасын үйренеді.

Оқыту нәтіжесі: 1) Қуыршақ анимациялық фильмдерін орындау кезінде қуыршақтың қозғалыс пластикасын пайдалану.

Композиция
Анимациялық графика шеберлігі
Анимацияға арналған компьютерлік графика
Кәсіптік практика (музейлік және өндірістік практика)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі анимация заңдарын қолданады.
2. Материалмен жұмыс істейді: декорациялар, қуыршақтар, барлық реквизиттер.
3. Берілген жаттығулар мен тақырыптар бойынша кадрлық түсірілім әдісімен қуыршақтарды тірілтеді.
4. Графикалық, кескіндеу палитраларымен компьютерлік графика құралдарымен фонның бейнелеу шешімін орындайды.
5. Өткір, кесетін заттармен және уытты материалдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.

Оқыту нәтіжесі: 2) Сюжетпен практикалық жұмыс істейді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бейнелеу құралдарымен сюжетті кадрларға бөледі.
2. Кейіпкерлердің бейнелерін жасайды.
3. Фильмнің жалпы бейнелеу стилистикасын әзірлейді.
4. Физикалық қозғалыс элементтерімен жұмыс істейді – сермеу, қозғалыс, тоқтау, қалған қозғалыс.
5. Кейіпкерлердің қозғалысының схемаларын есептейді.
6. Рейсмустың көмегімен берілген траекториямен кейіпкер кадрлік орын ауыстырады.

Оқыту нәтіжесі: 3) Анимациялық фильмді монтаждау және дыбыстық шешімі.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Режиссерлік сценарий жасау негіздерін біледі.
2. Фильмді қойылымдар бойынша бөледі.
3. Кейіпкердің анимацияда бейнелеу ерекшеліктерімен жұмыс істейді.
4. Дәстүрлі мектептердің анимацияны орындау техникаларын меңгерді.
5. Анимациялық фильмнің бейнелеу шешімдерінің спецификасын түсінеді.
6. Анимация заңдарын және фильмнің дыбыстық шешімдерін біледі.

Оқыту нәтіжесі: 4) жарықтандыру аппаратурасын қолданып, кадр композициясын құрады және түсірілім жүргізеді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыс материалдарын дайындайды.
2. Беттеу жасайды (монтаж).
3. Бейнеқатарлар дайындайды.
4. Аудиоқатар жасайды.
5. Фильмьнің титрін жасайды.

КҚ 7. Анимациялық фильм кейіпкерлерінің образын жасау

КМ 07. Анимациялық фильм кейіпкерлерінің образын жасау

Бұл модуль анимациялық фильм кейіпкерлерінің бейнесін жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар кейіпкерді бейнелеу құралдарымен әзірлеуді; кейіпкерді әртүрлі қалыпта және эмоционалды жағдайларда бейнелеуді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар фильмнің сценариіне сәйкес бейнені табуды және кейіпкерлер жасауды үйренеді.

Оқыту нәтіжесі: 1) Бейнелеу құралдарымен кейіпкер жасау.

Композиция
Анимацялық графика шеберлігі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Фильмнің сценариіне сәйкес кейіпкерлердің нобайларын жасайды.
2. Кейіпкерлердің бейнесін іздейді.
3. Кейіпкерлерді бейнелеуде мінез-құлқын жеткізеді.
3. Кейіпкерлердің костюмін, аксессуарларын, шаш үлгісін жасайды.
4. Түстер схемасын пысықтайды.
5. Көлеңкелер схемасын жасайды.

Оқыту нәтіжесі: 2) ИКейіпкерді әртүрлі қалыпта және эмиционалды жағдайда бейнелеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Суретте барынша қарқынды қозғалыстар салады.
2. Кейіпкердің құрылу схемасын және оның жекелеген элементтерін–механика конструкциясын жасайды.
3. Кейіпкердің мәнерлі эмоционалды жағдайын жеткізеді.
4. Әрбір кейіпкердің артикуляциясын, оған тән ымдарды бейнелейді.

КҚ 8. Мамандануына сәйкес "Суретші" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау

ПМ 08. Дипломалды практика

Бұл модуль оқу барысында алған білімін және практикалық дағдыларын жалпылауға және жетілдіруге; тікелей кәсіпорындарда көркемдік жұмыстарды жүргізудің заманауи әдістерімен, жаңа қондырғылармен, еңбекті ұйымдастырумен, өндіріс экономикасымен, көркемдік жұмыстарды жасауды шешу жолдарымен таныстыруға; дипломдық жұмысты орындау үшін материалдар жинауға және дайындауға бағытталған.

Оқыту нәтіжесі: 1) Өндірістік шеберхананың жұмысын зерттеу және талдау.

Кәсіптік практика
(диплом алды)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірістік шеберхананың құрылымын сипаттайды.
2. Станокты графикада, станокты кескіндемеде, анимациялық графикада бейнелеу туындысын жасау процесінің ерекшеліктерін түсінеді және сипаттайды.
3. Өндірістік цех жұмысын жинайды және талдайды.
4. Негізгі көркемдік жұмыстардың тән белгілері мен тізімін анықтайды.
5. Практика бойынша есеп дайындайды.

Оқыту нәтіжесі: 2) Дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдар жинау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дайындық, негізгі және қорытынды көркемдік жұмыстардың ережелерін түсінеді және сақтайды.
2. Жұмысты орындаудың жүйелілігі мен орындау ретін есептейді.
3. Жобаны орындау үшін материал таңдайды.
4. Көркемдік жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтайды.

Оқыту нәтіжесі: 3) Суретшінің міндеттерін қайталайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыс орнында нұсқаулықты сақтайды.
2. Өндірістік шеберханада дипломдық жұмысты орындау процесін талдайды.
3.Құжаттаманы көркемдік жұмыстардың технологиялық процесіне рәсімдейді.
4. Қызмет көрсететін жұмыстағы кемшіліктерді анықтайды және жояды.
5. Көркем шығарманы рәсімдейді.
6. Көркемдік жұмыстарды талдайды.
7. Жұмыстарды белгіленген мерзімде орындайды.
8. Кәсіптік ауруларды жоққа шығаратын тәсілдер мен шараларды қабылдайды.

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттер;

      КҚ - кәсіптік құзыреттер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
573-қосымша

"Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

041600 0 "Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы"

Біліктілігі:

041601 3 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы".

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: негізгі орта білім
базасында 3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар 1

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Орта буын маманы


ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер*


+


1448

1-3

БМ

Базалық модульдер
472

204

2682-8

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+


+


+
БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
БМ 04

Қоғамда және кәсіптік қызметте әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+

БМ 05

Кәсіптік қызмет аясында АКТ-ны қолдану


+


+

+

БМ06

Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

+

КМ

Кәсіптік модульдер
3588

1011

956

465

1156

1-8

КМ 01

Кәсіптік қызметте музыкалық-теориялық білімді қолдану


+


+

+

+
КМ 02

Қазақстанның классиктері мен қазіргі композиторларының шығармаларын бөліп және тұтас талдауды жүзеге асыру.


+


+

+

+
КМ 03

Концерттік ұйым жағдайында, оркестрлік және ансамбльдік ұжымдарда орындаушылық және дайындық қызметін жүзеге асыру.

++

+


+

+


КМ 04

Фонограммаларды іріктеу және жазу, қойылымдарда фонограммалардың дыбыс сапасын қамтамасыз ету

++

+

+


+


КМ 05

Жаңа қойылымдарды дайындау және бұрын жасалған қойылымдарды жаңарту, қойылымдарды дыбыстық ресімдеудің техникалық құралдарын пайдалана отырып жасау.

++

+

+

+КМ 06

Педагогикалық және оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асыру


++

+

+

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


+
АА 01

Аралық аттестаттау
180


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

6588

      Ескерту:

      * ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
574-қосымша

"Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

041600 0 "Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы"

Біліктілігі:

041601 3 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы".

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

Жеке оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Орта буын маманы


БМ

Базалық модульдер
552

284

2681-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+


+


+
БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+
БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+

БМ 05

Кәсіптік қызмет аясында АКТ-ны қолдану


+


+

+

БМ 06

Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

КМ

Кәсіптік модульдер
3588

1011

956

465

1156

1-6

КМ 01

Кәсіптік қызметте музыкалық-теориялық білімді қолдану


+


+

+

+
КМ 02

Қазақстанның классиктері мен қазіргі композиторларының шығармаларын бөліп және тұтас талдауды жүзеге асыру.


+


+

+

+
КМ 03

Концерттік ұйым жағдайында, оркестрлік және ансамбльдік ұжымдарда орындаушылық және дайындық қызметін жүзеге асыру.

++

+


+

+


КМ 04

Фонограммаларды іріктеу және жазу, қойылымдарда фонограммалардың дыбыс сапасын қамтамасыз ету

++

+

+


+


КМ 05

Жаңа қойылымдарды дайындау және бұрын жасалған қойылымдарды жаңарту, қойылымдарды дыбыстық ресімдеудің техникалық құралдарын пайдалана отырып жасау.

++

+

+

+КМ 06

Педагогикалық және оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асыру


++

+

+

+


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+


+
АА 01

Аралық аттестаттау
108


ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320


К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
575-қосымша

"Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

041600 0 "Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы"

Біліктілігі:

041601 3 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы".


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілі мен кәсіптік лексика негіздерін меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгеруі тиіс.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және жүйелі пікір айтады.
2. Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптарын анықтайды.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, физикалық және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіптік тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгеруі тиіс.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі
Ритмика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін ұстанады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қанайналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін анықтайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты ережелерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын ережелерін сақтайды.
2. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін анықтайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Қарапайым би қимылдарын және ритмика комбинацияларын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ритмика элементтерін орындау реттілігін сақтай отырып, оларды орындауға қойылатын негізгі талаптарды біледі және түсінеді;
2. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін анықтайды.
3. Қолдың икемділігін, иық белдігін, ептілігін, қол қимылдарын үйлестіру мен дәлдігін дамытуға бағытталған дене жаттығуларын орындау техникасын меңгерді.
4. Жеке және топта бидің стильдік қозғалысын орындайды.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану.

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтармен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға, қазіргі экономикалық жүйенің жұмыс істеу заңдылықтары мен тетіктері туралы, мемлекеттік реттеудің нарықтық механизмдері мен әдістері туралы кешенді түсінік беруге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: философияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарын; мәдениетті, дін мен өркениетті; мемлекеттік-құқықтық қатынастар мен құбылыстар жүйесін; қоғамдағы азаматтардың және басқа да саясат субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің қызметін, қазіргі экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарықтық тетіктер мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсініктерді меңгеруге тиіс.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпыадамзаттық адамгершілік құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде төзімділік танытуды; адам-жақтырмаушылық, экстремистік, радикалды және террористік идеологияларды жоққа шығаруды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара іс-қимыл барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бағдарлауды, негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясының тұжырымдамалық ережелерін және бизнес негіздерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері
Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әртүрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнынтүсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан республикасы конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлерін анықтайды.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 10) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 11) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 12) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 13) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 6. Кәсіптік қызмет аясында АКТ-ны қолдану

БМ 06. Кәсіптік қызмет аясында АКТ-ны қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қажетті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың алғашқы дағдыларын сипаттайды.
Модульді зерделеу барысында білім алушыларда интернет ресурстарды қолданудың бастапқы базалық және теориялық – әдістемелік аспектілері қалыптасады, осы ресурстарды басқару мүмкіндіктері ашылады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы цифрлық сауаттылықты меңгеру.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасын біледі.
2. ЭҚА жүйесін жақсы біледі (электрондық құжат айналымы)
3. Интернет-қауіптерден қорғау дағдыларын меңгеруді көрсетеді.
4. Ақпаратты іздеу және оны дұрыс бағалау икемін көрсетеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Электрондық ресурстарды пайдаланудың құқықтық және этикалық мәселелерін түсінеді.
2. Интернетте білім беру орталығын ұсынады.
3. Кәсіптік қызметте интерактивті жүйелерді қолдану қағидатын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Заманауи бағдарламаларда ноталық мәтіннің компьютерлік жиынтығын орындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қызметте компьютерлік техниканы қолдану тәсілдерін меңгерді.
2. Ноталық мәтінді жазуға арналған компьютерлік бағдарламаларды меңгерді;
3. MIDI-технология негіздерін меңгерді.

БҚ 5. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның қазіргі тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.

Кәсіптік модульдер

Біліктілігі: 041601 3 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы".

КҚ 01. Кәсіптік қызметте базалық музыкалық-теориялық білімді қолдану

КМ 01. Кәсіптік қызметте базалық музыкалық-теориялық білімді қолдану

Бұл модуль оркестр артисінің музыкалық ойлауын қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
музыканың маңызды элементтері мен музыкалық мәнерлілік құралдары туралы негізгі мәліметтерді біледі;
гармонияны, оның мәнерлі қасиеттерін, формада қалыптасудағы рөлін, фактуралық қасиеттерін;
кәсіптік есту қабілетін дамыту әдістерін;
музыкалық форманың және жанрдың ұғымдарын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар музыкалық тілдің маңызды элементтері мен мәнерлілік құралдары туралы білімдерді меңгеруді; кәсіптік есту қабілетін дамыту тәсілдерін меңгеруді;
аналитикалық музыкалық ойлау дағдыларын; музыканы дыбыстап ұйымдастыру заңдылықтарын; дыбыстарды үндесуде біріктіру қағидаттарын, аккордтардың өзара байланысының ладо-функционалды нормаларын; музыкалық шығарманы теориялық және орындаушылық талдаудың тәсілдерін; практикалық қызметте базалық теориялық білімді қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіптік музыкалық есту қабілетін дамыту, аналитикалық музыкалық ойлау дағдыларын меңгеру

Сольфеджио

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Тоналдылықты, мәнерді, сатылы, аралық және аккордтық реттілікті интонациялайды және есту арқылы анықтайды
2. Бір - екі дауысты диктанттарды кезең түрінде есте сақтау арқылы жазады.
3. Ұсынылған бір және екі дауысты музыкалық мысалдар тез және таза сольфеджирлейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Музыкалық ойлауды қалыптастыру

Музыка теориясы

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Музыкалық тілдің маңызды элементтерін, олардың байланыстарын және музыкалық формадағы маңызын түсінеді.
2. Пернеде және жазбаша түрде музыкалық тілдің элементтерін меңгеру дағдыларын қолданады, секвенцияны және бірізділікті (сатылы, аралық, аккордты) атқарады, барлық мүмкін болатын мәнер пен үндестікте аралық пен үйлесімділікті шешеді)
3. Музыкалық шығарманы музыкалық тіл тұрғысынан талдайды

Оқыту нәтижесі: 3) Оркестр әртісінің практикалық қызметінде үйлесімнің мәнерлі және формальды мүмкіндіктерін қолдану

Гармония

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Музыкалық шығарманың үйлесімді талдауын орындайды, музыкалық шығарманың мазмұнының контекстінде үйлесімді құралдарды сипаттайды
2. Фортепианода жаттығуларда зерделеген құралдарды қолданады, тұтас музыкалық құрылымдарды ойнайды
3. Әуен мен бастың үйлесімділігіне жазбаша тапсырмаларда зерделенген құралдарды қолданады.

КҚ 02 Қазақстанның классиктері мен қазіргі композиторларының шығармаларына фрагменттік және тұтас талдау жасау.

КМ 02 Қазақстанның классиктері мен қазіргі композиторларының шығармаларына фрагменттік және тұтас талдау жасау.

Бұл модуль әр мектеп композиторларының өмірі мен шығармашылығы бойынша білімдерін, сондай-ақ болашақ орындаушы-музыкант қызметіне қажетті музыкалық материалдарды білуін сипаттайды. Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар музыкалық өнер, оның тарихи эволюциясы бойынша теориялық білімдерді; жанрлық түрлерді, музыкалық материалды талдаудың практикалық дағдыларын және клавирлер мен партиторлармен музыканы тыңдау дағдыларын меңгеруі тиіс.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық үрдістер, стильдер, жанрлар, формалар, композиторлық шығармашылық туралы практикалық білімді меңгеру

Әлемдік музыкалық әдебиет

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі бағыттағы музыкалық шығармаларды, стильдерді, жанрларды жақсы біледі (анықтайды).
2. Бейтаныс музыкалық туындыны келесі параметрлер бойынша талдайды: стильдік ерекшеліктер, жанрлық ерекшеліктер, форманың қалыптасу ерекшеліктері, фактуралық, метроритмиялық, ладалық ерекшеліктер;
3. Біртуар шетелдік композиторлардың шығармашылық өмірбаяны, шығармашылық мұрасының сипаттамасы туралы түсінігі бар.
4. Әлемдік музыкалық әдебиет композиторларының шығармаларынан үзінділерді жатқа орындайды;

Оқыту нәтижесі: 2) Халықтық-кәсіптік музыканың ерекшеліктерін меңгеру және қазақ музыкасындағы классикалық музыкалық мұраның негізгі жанрлық түрлерін қалыптастыру және дамыту тарихы туралы түсінікке ие болу.

Қазақ музыкалық әдебиеті

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Аймақтық ән және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін ажыратады
2. Ән және аспаптық дәстүрлі музыка фрагменттерін жатқа орындайды;
3. Қазақ дәстүрлі композиторларының өмірі мен шығармашылығының негізгі кезеңдерін баяндайды
4. Қазақстан композиторларының жеке-стильдік ерекшеліктерін анықтайды.
5. Қазақстан композиторларының шығармаларынан үзінділерді жатқа орындайды.
6. Қазақстан композиторларының шығармаларын талдайды

Оқыту нәтижесі: 3) Музыкалық шығармалардың мазмұны мен формаларының бірлігінде талдау дағдыларын меңгеру.

Музыкалық формаларды талдау.

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Музыкалық шығарманың формасын анықтайды.
2. Музыкалық шығармаларды мазмұн мен көркемдік форма бірлігі тұрғысынан талдайды.
3. Талдау бойынша практикалық жаттығулар үшін фортепиано пайдаланады.
4. Композитордың жанрлық ерекшеліктері, дәуірі және авторлық стилі тұрғысынан музыкалық шығарманың нысанын анықтау бойынша практикалық жұмыста теориялық білімді қолданады.

КҚ 03. Концерттік ұйым жағдайында, оркестрлік және ансамбльдік ұжымдарда орындаушылық және дайындық қызметін жүзеге асыру.

КМ 03. Концерттік ұйым жағдайында, оркестрлік және ансамбльдік ұжымдарда орындаушылық және дайындық қызметін жүзеге асыру.

Бұл модуль оркестр әртісі кәсіптік қызметіне қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар әр түрлі техника түрлерін және оркестр артисі жұмысының әдістерін, репертуарды таңдау ережелерін меңгереді, шығармаларды орындау кезінде әртүрлі штрихтерді меңгереді.
Модульді оқу кезінде білім алушылар дайындық процесін құруды, аспапта ойнау дағдыларын қолдануды , сондай-ақ музыкалық шығарманың көркемдік мазмұнын түсіндіруді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Музыкалық шығармаларды кәсіптік деңгейде орындау.

Арнайы аспап

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Музыкалық шығармалармен жұмыс істеу тәсілдері мен тәсілдерін түсінеді.
2. Репертуармен өзіндік жұмыстың қажетті дағдыларын меңгереді.
3. Орындалатын музыканың көркемдік ойын беру үшін техникалық тәсілдерді қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Фортепианода ойнаудың қажетті дағдыларын меңгеру.

Фортепиано

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Фортепианода дыбыс шығару тәсілдерін, ноталық мәтінді талдау тәсілдерін түсінеді.
2. Әр түрлі жанрдағы шығармаларды орындайды (полифония элементтері бар пьесалар; ірі форма (сонатиндер, вариация, рондо), эстрадалық-джаз репертуары).
3. Музыкалық шығарманы интерпретациялау бойынша жұмыс істейді .
4. Есту арқылы іріктеу тәсілдерін, ансамбльдік ойындарды меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 3) Биг-Бэнд эстрадалық-джаз оркестрінде, вокалдық-аспаптық ансамблде жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Оркестр, ансамбль сыныбы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Эстрадалық аспаптардың техникалық және мәнерлі мүмкіндіктерін , музыкалық өнерді дамытудағы артист-инструменталисттің маңызын түсінеді, дирижердің қимылда көрсетілген көркемдік міндеттерін орындайды.
2. Биг-Бэнд эстрадалық-джаз оркестрінде және вокалдық-аспаптық ансамбльде жұмыс істеу дағдыларын меңгерді.
3. Ансамбльдік орындау процесін есту арқылы бақылауды орындайды.
4. Музыкалық партиямен дербес жұмыс істеу әдістерін көрсетеді
5. Оркестрлік топтар мен партиялар бойынша орындаушылардың құрамын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Оркестрлік партитуралармен жұмыс істеу негіздерін, практикалық дағдыларды қолдану.

Оркестрлік партитураларды оқу

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Оркестрдегі топтар мен аспаптардың орналасуын, партитурада кездесетін шартты белгілерді түсінеді.
2. Жалпы немесе әртүрлі функцияларды орындайтын транспондау құралдарының партияларын оқу дағдыларын меңгерді.
3. Фортепианода партитураны өз бетінше талдау және оқуды орындайды.

Оқыту нәтижесі 5) Музыканың мәнерлі-мағыналық мәнін негізге ала отырып, оркестрдеудің техникалық тәсілдерінің мәнін түсіну, практикалық жұмыс барысында аспаптау тәсілдерін қолдану

Аспаптану

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Оркестрлік аспаптардың техникалық және мәнерлі мүмкіндіктерін түсінеді.
2. Аспаптардың негізгі техникалық тәсілдерін меңгерді
3. Композитордың идеялық-көркемдік ойының жеткізілуіне ықпал ететін аспаптар тәсілдерін өз бетінше таңдайды.

КҚ 04. Қажетті фонограммаларды таңдау және (немесе) оларды қойылымды құрудың дайындық кезеңінде жазуды ұйымдастыру, ағымдағы репертуардың қойылымдарында фонограммалардың дыбыс шығару сапасын қамтамасыз ету

КМ 04. Фонограммаларды іріктеу және жазу, қойылымдарда фонограммалардың дыбыс сапасын қамтамасыз ету

Бұл модуль дыбыс аппаратурасының көмегімен түрлі қойылымдардың көркемдік дыбыстық бейнесін ойнату үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар концерт залдарында, дыбыс жазу студияларында және кино және теледидардың түсіру алаңында дыбыс операторы жұмысының ерекшелігін меңгереді.
Күрделі емес фонограммаларды жазу және еске түсіру, монтаждау негіздерін, бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану дағдыларын, дыбыстық жабдықтарды коммутациялау негіздері бойынша іскерліктер мен практикалық дағдыларды меңгереді.
Әртүрлі операциялық жүйелер негізінде компьютерлік дыбыстық станция жұмысының негізгі қағидаттарын түсінеді, аудио-редакторлармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі 1) Театрландырылған қойылымдарда (спектакльдер, мюзиклдер, цирк бағдарламалары) сахналық дыбысталуды (түрлі алаңдардағы концерттер) және музыкалық безендіруді қамтамасыз ету)

Дыбыс операторы шеберлігі

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Қойылымды сөйлеу, музыкалық және шулы безендіру негіздерін түсінеді
2. Кино және теледидардың түсіру алаңында концерттік дыбыс операторы жұмысының және дыбыс операторы жұмысының ерекшелігін меңгерген, электр техникасы, электрондық техника, акустика, есту және дыбыс қасиеттері саласындағы білім негіздерін практикалық қызметте қолданады.
3. Қойылымды сөйлеу, музыкалық және шуылды безендіруді жүзеге асырады

Оқыту нәтижесі 2) Барынша сапалы дыбысталу мен жазуды жүзеге асыру үшін техникалық құралдардың, электр акустикалық жабдықтардың алуан түрін пайдалану.

Дыбыс-техникалық жабдық

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Электр акустикалық аппаратураның жіктелуін және негізгі түрлерін және оны қолдану саласын түсінеді.
2. Дыбыстехникалық жабдықтарды пайдалану бойынша практикалық жұмыс дағдыларын меңгерді.
3. Дыбысоператорлық қызметтің әртүрлі түрлерінде тиісті жабдықты қолданады.

Оқыту нәтижесі 3) Дыбыстық сигналдың аналогты және сандық көздерін коммутациялау, нақты залға (театр, дыбыс жазу студиясы, радиохабар және т. б.) қажетті дыбыс-техникалық жабдықтарды таңдау және орналастыру.

Дыбыстың физикалық негіздері

Бағалаудың өлшемшарт тары

1. Концерттік дыбыс операторы жұмысының ерекшелігін түсінеді
2. Концерттік дыбысты жасау технологиясын және арнайы терминологияны меңгерді.
3. Дыбыстық жабдықтарды (микрофондар, микшерлік пульттер, күшейткіштер, аксессуарлар және т.б) пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі 4) Электракустикалық аппаратураның түрлерін ажыратады, пайдалану сипаттамалары мен параметрлерін ескереді.

Дыбысты компьютерлік өңдеу

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Түрлі операциялық жүйелер негізінде компьютерлік дыбыстық станция жұмысының негізгі қағидаттарын; дыбыстық ақпараттық технологияларды, заманауи дыбыстық форматтарды түсінеді.
2. Тиісті аппаратурамен жұмыс істеу тәсілдерін меңгерген.
3. Әр түрлі форматтағы дыбыс файлдарын айырбастауды, импорттауды және экспорттауды орындайды, аудио-редакторлармен жұмыс істейді.

КҚ 05 Жаңа қойылымдарды дайындау және бұрын жасалған қойылымдарды (спектакльдер, концерттер, қойылымдар) жаңарту, техникалық құралдарды пайдалана отырып қойылымдарды дыбыстық ресімдеу

КМ 05 Жаңа қойылымдарды дайындау және бұрын жасалған қойылымдарды жаңарту, қойылымдарды дыбыстық ресімдеудің техникалық құралдарын пайдалана отырып жасау.

Бұл модуль жеке музыкалық аспаптар, оркестрлер, ансамбльдер үшін шығармаларды жазу мен мәліметтерді меңгеру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды, дыбыс жазу студиясында жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар дыбыс жазу студиясында жоспарлау мен жұмыс әдістемесін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушыларда қойылымның дыбыстық шешімімен өзіндік тәжірибелік жұмыс дағдылары қалыптасады.

Оқыту нәтижесі 1) Техникалық құралдарды пайдалана отырып қойылымдарды дыбыстық ресімдеу.

Дыбыс жазу технологиясының негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Қазіргі заманғы жазу технологияларын, мәліметтерді пайдаланады және фонограммаларды құрастыруды орындайды.
2. Қойылымдарды музыкалық және шуылды безендіру теориясы мен тәжірибесін меңгерді.
3. Режиссердің сахналық командаларын орындайды
4. Пайдаланылатын музыкалық жабдықты (дыбыс-техникалық жабдықты) орнатуды, реттеуді және сынауды жүргізеді

Оқыту нәтижесі 2) Ашық концерттік алаңдарда және жабық үй-жайларда қойылымдарды жасауда концерттік дыбыс жасау технологиясын ескеру.

Дыбыс жазудың акустикалық негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Қойылымның дыбыстық шешімімен жұмыс істеу кезінде студиялардың, концерт залдары мен тыңдау бөлмелерінің акустикалық сипаттамаларын түсінеді және ескереді.
2. Акустикалық жүйелердің таңдалған элементтерін дұрыс таңдайды, қосады және баптайды.
3. Концертте жұмыс істейді, дыбысталуды қамтамасыз етеді және пультті түзетеді.

Оқыту нәтижесі 3) Кәсіптік терминологияны, техникалық құралдарды және дыбыс жазудың мәнерлі мүмкіндіктерін қолдану.

Дыбыс жазу тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Дыбыс жазудың пайда болу тарихын, оның түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін, оның техникалық құралдарының дамуын, дыбыс жазудың мәнерлі мүмкіндіктерін түсінеді.
2. Дыбыс жазу сапасын бағалау әдістерін меңгерді.
3. Кәсіптік терминологияны және алған білімдерін практикада қолданады.

Оқыту нәтижесі 4) Дыбыс жазу студиясында жұмыс істеу.

Студиядағы жұмыс

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Әртүрлі дыбыс жазу студияларының бағдарламалық-аппараттық кешенін меңгерген.
2. Студияда жазуды жүргізудің тәртібі мен технологиясын түсінеді.
3. Студиялық дыбыс жазу аппаратурасымен жұмыс істейді (микшерлік пультпен, микрофондармен, әсерлердің процессорларымен жұмыс істеу тәсілдері).

Оқыту нәтижесі 5) ТВ-да дыбыс операторы жұмысын орындау

Фильм мен теледидар хабарларының дыбыстық және музыкалық шешімі

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Дыбысты оператор жұмысының технологиясын, хабарларды, анонстарды дыбыстық ресімдеуге, түсірілім кезінде заставкалар мен роликтерді жазуға, жетекші, сұхбат жүргізуші, журналистердің, шулардың дауыстарын жазуға және т.б. бақылау жүргізуді түсінеді.
2. Тікелей эфирде ТВ бағдарламаларын жүргізу үшін аппараттық күйге келтіру дағдыларын меңгерді (дыбыстық жолының негізгі техникалық құралдарын, электрондық құрылғыларды тексеру).
3. Музыкалық және ойын-сауық іс-шараларын дыбыстық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.

Оқыту нәтижесі 6) Электрондық аспаптардың техникалық параметрлері мен жұмыс істеу қағидаттарын түсіну

Электроника

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Электрондық құрылғылардың жұмыс технологиясын түсінеді.
2. Электрондық аспаптармен және күшейткіштермен жұмыс істеу дағдысын меңгерді (сигналдар мен электрондық тізбектер).
3. Қазіргі күшейткіш кешендерді пайдалану кезінде алған білімдерін тәжірибеде қолданады.

Оқыту нәтижесі 7) Компьютерде ноталарды өңдеу және теру.

Музыкалық информатика

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Ноталар мен ноталық редакторлар бағдарламаларын біледі.
2. Ноталық редакциялау бағдарламаларымен жұмыстың негізгі қағидаттарын меңгерді.
3.Тәжірибелік қызметте қазіргі заманғы сақтандыру технологияларын қолданады.

КҚ 6. Педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

КМ 06. Педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

Бұл модуль балалар музыка мектептері мен өнер мектептерінде, жалпы білім беру ұйымдарында, қосымша білім беру ұйымдарында оқытушылық және оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті кәсіптік құзыреттерді сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушы:
білім алушылардың жасын, жеке ерекшеліктерін және дайындық деңгейін ескере отырып практикалық сабақтарды жоспарлау мен өткізудің практикалық тәжірибесі болуы;
педагогикалық қызметте жеке тұлға және тұлғааралық қарым-қатынас туралы теориялық мәліметтерді қолдана білуі;
Психология және педагогика негіздерін білуі; тәрбие теориясының негіздері, дыбысты-операторлық шеберлікке оқыту әдістемесі; зерттеу қызметінің негіздерін меңгеруі тиіс

Оқыту нәтижесі 1) Психология және педагогика негіздерін меңгерді

Музыкалық педагогика және психология негіздері
Дыбыс-оператордың шеберлігін оқыту әдістемесі
Педагогикалық практика
Кәсіптік практика

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Музыкалық-педагогикалық процестің мәнін түсінеді
2. Жеке тұлға, оқыту үдерісін, оқыту қағидаттары мен заңдылықтарын, оқыту формалары, әдістері мен құралдарын және т. б. ұғымдарды біледі.
3. Жас ерекшелік психологиясы бойынша білімді меңгерді.

Нәтижесі 2) Оқу ақпаратын тарату және білім алушыларды әлеуметтік құндылықтарға баулу

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Білім алушының жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, практикалық сабақтарды жоспарлайды және өткізеді.
2. Білім алушылардың оң және оң уәждемесі үшін жағдай жасайды.
3. Оқыту әдістерін меңгеруін көрсетеді.
4. Дыбыс операторы - оқытушының кәсіптік қызметінде тәрбие қызметінің рөлі мен маңызын түсінеді.
5. Сабақ өткізу кезінде туындайтын педагогикалық жағдайларды шеше алады.

Оқыту нәтижесі 3) Оқыту үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Оқушылардың кәсіптік қабілеттерін бағалау және дамыту тәсілдерін түсінеді.
2. Тұтас музыкалық-педагогикалық үдерісті ұйымдастыру үшін педагогикалық әдістерді меңгерді.
3. Дыбыс-оператор шеберлігі бойынша жұмыс кезеңдерін жоспарлайды.
4. Сабақ тақырыбын педагогикалық міндетке аудара алады.
5. Оқу жұмысының түрлі формаларын жүргізу әдістерін меңгерді.Оқыту нәтижесі 4) Оқыту үдерісін жетілдіру мақсатында музыкалық-педагогикалық іс-әрекетті зерттеу.


Бағалау дың өлшемшарттары

1. Зерттеу қызметінің нақты мазмұнын зерттеуге қызығушылық танытады.
2. Практикалық зерттеу дағдыларын меңгерді: әдебиетпен жұмыс істеу, фактілер мен құбылыстарды бақылау, эксперименталды зерттеу жүргізу, алынған нәтижелерді талдау.
3. Операциялық зерттеу іскерліктерін меңгеруін көрсетеді (гипотезаны ұсыну, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін белгілеу, қорытынды жасау және теориялық талдау жасау).


Оқыту нәтижесі 5) Педагогтың кәсіптік қызметінде әлеуметтік-коммуникативтік функцияларын пайдалану


Бағалау дың өлшемшарттары

1. Дыбыс операторының кәсіптік қызметінде әлеуметтік-коммуникативтік функцияның маңызы мен рөлін түсінеді.
2. Қоғамның құндылықтарына сәйкес білім алушылардың интеллекті мен мәдениетін қалыптастырудағы педагогтың рөлі мен маңызын түсінеді.
3. Практикалық-атқарушылық қызметте білімді қолданады;
4. Топта, сыныпта, ұжымда жұмыс істей алады.

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БК – базалық құзыреттік;

      КҚ – Кәсіптік құзыреттік;

      БМ – Базалық модульдер;

      КМ - Кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
576-қосымша

"Өнеркәсіп өндірісінің дизайны" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0417000 - Өнеркәсіп өндірісінің дизайны

Біліктілігі*:

041701 3 - Дизайнер

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: негізгі орта білім
базасында 3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу ****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер **

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
620

192

428


3-7

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

++


+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Компьютерлік технологиялар негіздерін меңгеру


+


+

+

+

+"Дизайнер" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
3224

540

1136

1548

2-8

КМ 01

Сурет және кескіндеме техникасында эскиздік композицияларды орындау

+


+


+

+КМ 02

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық компьютерлік бағдарламаларды пайдалану

+


+


+

+

+


КМ 03

Өнеркәсіптік өнімнің, заттық-кеңістіктік пішіндердің дизайн-жобасын әзірлеу

+


+


+

+

+


КМ 04

Технологияны сақтай отырып, материалда дизайн-жобаны орындау

+


+


+

+

+


КМ 05

Авторлық үлгіні орындау үшін технологиялық процестерді зерттеу


++

+

+


КМ 06

Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау (диплом алды практика)


+


+

+

+БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
180

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы абрревиатуралар:

      ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер ;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
577-қосымша

"Өнеркәсіп өндірісінің дизайны" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0417000 - Өнеркәсіп өндірісінің дизайны

Біліктілігі*:

041701 3 - Дизайнер

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі:жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу ***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

БМ 00

Базалық модульдер
718

272

446


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+


+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

++


+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Компьютерлік технологиялар негіздерін меңгеру


+


+

+

+БМ 07

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

++

+

"Дизайнер" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
3224

540

1136

1548

2-6

КМ 01

Сурет және кескіндеме техникасында эскиздік композицияларды орындау

+


+


+

+КМ 02

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық компьютерлік бағдарламаларды пайдалану

+


+


+

+

+


КМ 03

Өнеркәсіптік өнімнің, заттық-кеңістіктік пішіндердің дизайн-жобасын әзірлеу

+


+


+

+

+


КМ 04

Технологияны сақтай отырып, материалда дизайн-жобаны орындау

+


+


+

+

+


КМ 05

Авторлық үлгіні орындау үшін технологиялық процестерді зерттеу


++

+

+


КМ 06

Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау (диплом алды практика)


+


+

+

+БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

+

+ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
90

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы абрревиатуралар:

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
578-қосымша

"Өнеркәсіп өндірісінің дизайны" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0417000 - Өнеркәсіп өндірісінің дизайны

Біліктілігі*:

041701 3 - Дизайнер


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульдің қысқаша шолуы

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модуль қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет саласында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).
2. Сауатты жазбаша сөйлеуді қамтамасыз ететін грамматикалық негіздерді қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік және монологтік сөйлеу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айтады.
2. Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізеді.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде дайындау және рәсімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын анықтайды.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін анықтайды.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды анықтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпараты бар.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, физикалық және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіптік тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен мәдениетін түсінеді.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Салауатты өмір салты мәдениетін меңгерді және оның құндылығын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын ережелерін сақтайды.
2. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгерді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене шынықтыру жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділікті анықтауды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсіндіреді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін меңгерді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгерді.
6. Заңды бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті сезінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету механизмдерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен механизмдері туралы, нарық механизмдері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 6. Компьютерлік технологиялар негіздерін меңгеру

Компьютерлік технологиялар негіздерін меңгеру

Бұл модуль әртүрлі нысандарда алынатын, өңделетін және берілетін ассоциативтік байланысты ақпарат идеяларының одан әрі дамуын жүзеге асыратын интеграцияланған мультимедиа ортасында жұмыс істеу технологиясын меңгеруге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар ақпаратқа қол жеткізу, оны іздеу, ұйымдастыру, өңдеу, бағалау, сондай-ақ ақпараттық қоғам жағдайында ойдағыдай өмір сүруге және еңбектенуге мүмкіндік беретін өндіру және жіберу немесе тарату үшін ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалануды үйренуі керек.

Оқыту нәтижесі: 1) Ақпаратты автоматтандырылған өңдеу негіздерін меңгеру.

Информатика
Кәсіптік қызметте ақпараттық технологиялар

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік пәндерде MS Office бағдарламалық өнімді пайдалана алады.
2. Гиперсілтемелермен, дыбыспен және т.б. тұсаукесерлер құрады.
3. Анимациялық бағдарламалар арқылы ақпарат ұсына алады.

Оқыту нәтижесі: 2) Базалық жүйелік бағдарламалыө өнімдерді және шеткері құрылғыларды пайдалану


1. Ұсынылған тақырып бойынша тұсаукесерлер құрады және оларды көрсетеді.
2. Компьютерлік бағдарламалар арқылы есеп айырысулар жүргізеді.
3. Шеткері құрылғылар арқылы ақпаратты өңдейді, жібереді және қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Дизайнердің қолданбалы 3D бағдарламалары негіздерін зерделеу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. SketchUP бағдарламасымен жұмыс істеу техникаларын және құралдарын меңгерді.
3. Sweet Home 3D бағдарламасымен жұмыс істеу техникаларын және құралдарын меңгерді.
2. Blender бағдарламасымен жұмыс істеу негіздері мен құралдарын пайдаланады.
4. AutoCaD бағдарламасымен жұмыс істеу негіздері мен құралдарын пайдаланады.

БҚ 7. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын меңгерді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын ашып көрсетеді.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.

Кәсіптік модульдер

"Дизайнер" біліктілігі

КҚ 1. Әлемдік өнердің дамуын есепке ала отырып, сурет және кескіндеме техникасында эскиздік композицияларды орындау

КМ 01. Әлемдік өнердің дамуын есепке ала отырып, сурет және кескіндеме техникасында эскиздік композицияларды орындау

Бұл модуль әлемдік өнердің дамуын есепке ала отырып, сурет және кескіндеме техникасында эскиздік композицияларды орындауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: геометриялық фигураларды құру қағидаттары, келешектегі заңдылықтар және объектілерді бейнелеу кезінде жарық пен көлеңке тарату, ақ-қара графикалық техника, объектілерді бейнелейтін заңдар, қоршаған орта, адами тұлғалар; түстермен жұмыс істеудің теориялық қағидаттары, ерекшеліктері түстерді қабылдаудың психологиясы және оның символизмі, композициялардағы түстерді үйлестірудің теориялық қағидаттары.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде мыналарды үйренеді: әртүрлі графикалық тәсілдерді пайдалана отырып, тікелей заттың өзіне қарап сурет салу; геометриялық денелердің, тұрмыс заттарының және адам мүсінінің сызықтық-конструктивтік бейнесін әзірлеу; жазықтықта кеңістікті құру әдістері арқылы сурет салу; түстану теориясы бойынша жаттығуларды техникалық сауатты орындау, хроматикалық түс қатарларын құрау, кескіндеменің әртүрлі техника түрлерін пайдалану; шығармашылық жұмыста табиғаттың түстік жай-күйін жасау

Оқыту нәтижесі: 1) Эскиз суреттерін, сурет және кескіндеме техникасында эскиз-макеттерін орындау

Перспектива негіздерімен сурет
Түстану негіздерімен кескіндеме
Бейнелеу өнерінің тарихы
Композиция негіздері
Дизайн теориясы және тарихы Дүниежүзілік өнер тарихы және Қазақстанның көркем тарихы Компьютерлік графика
Курстық жұмыс Оқу практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Перспективалық құру қағидаттарын есепке ала отырып, геометриялық денелердің, тұрмыс заттарының және адам мүсінінің сызылқтық-конструктивті суретін салады.
2. Әртүрлі графикалық тәсілдерді пайдалана отырып, тікелей заттың өзіне қарап сурет салады.
3. Заттарды бейнелеген кезде жарық пен көлеңкені таратудың және перспективаларының негізгі заңдарын пайдаланады.
4. Әртүрлі дәуірдің өнеріндегі стильдік ерекшеліктерді айқындайды.
5. Дизайнерлік жобалау міндеттерін шешу үшін композицияның, түстану, жарық дизайнының заңдары мен көркем құралдарын пайдаланады.

Оқыту нәтижесі: 2)Бірнеше объектілерден композиция құрау, негізгісін және қосымшасын көрсету (Курстық жұмыс).

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дизайнда композиция негіздерін, композициялық құралдардың типологиясын және олардың өзара әрекеттесуін пайдаланады.
2. Әртүрлі техникаларды пайдалана отырып, композициялар жасайды
3. Дизайн-жобаның көркемдік ойын негіздей отырып, композиция құралдарын пайдаланады.
4. Дизайн-жобаның пішін қалыптастырушы ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Композиция үшін үйлесімді түстер палитрасын таңдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Түстану заңдарын және көркем бұйымдарды жасау және бағалау үшін түстерді үйлестіру қағидаттарын пайдаланады.
2. Көркем және декоративті-қолданбалы өнімді жасағанда түсті шешімдерді таңдау дағдысын меңгереді.
3. Әртүрлі түс үйлесімдерінің ықпал етуінің психофизикалық ерекшеліктерін қолданады.
4. Көлемді-кеңістіктік пішіндерді құру кезінде түстердің иллюзорлық қасиеттерін көреді.
5. Түс композицияларын құру заңдарын меңгерді.
6. Түс пен жарықтың өзара тәуелділігін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 4) Практикалық және кәсіптік қызметте өнер және дизайн тарихы мен теориясы бойынша білімдерді пайдаланады (Оқу практикасы)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тарихи дәуірлер мен стильдерді жақсы біледі.
2. Өнеркәсіптік дизайнның дамуы туралы білімі бар.
3. Заттық әлемнің даму кезеңдерін ажыратады.
4. Әртүрлі тарихи дәуірлерде заттық ортаны қалыптастырудың айқындаушы белгілері мен ерекшеліктерін анықтайды

КҚ 2. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық компьютерлік бағдарламаларды пайдалану

КМ 02. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық компьютерлік бағдарламаларды пайдалану

Бұл модуль ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық компьютерлік бағдарламаларды пайдалануға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: жүргізілген жұмыстарды жоспарлау мен талдаудың бағдарламалық тәсілдерін қолдану, автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың түрлері, ақпаратты автоматтандырылған өңдеудің негізгі ұғымдары және дербес ЭЕМ-нің және есептеу жүйелерінің құрылымы, ЭЕМ арқылы есептерді шешудің негізгі кезеңдері, ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, жіберу және жинақтау әдістері мен құралдары, графикалық дизайн ерекшеліктері, компьютерлік бағдарламалар арқылы дизайн-жобаларды құрудың заманауи әдістері мен тәсілдері, компьютерлік графиканың техникалық және бағдарламалық құралдары.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде мыналарды үйренеді: зерделенген қолданбалы бағдарламалық құралдарды пайдалану, операциялық жүйелер құралдарын және есептеуіш техниканың жұмысын қамтамасыз ету орасын пайдалану, білімді алу әдістерін және алынған білімді әртүрлі пән салаларында құрылымдау қабілетін қолдану, дизайн-жобалауда компьютерлік бағдарламаларды меңгеру, бағдарламалық қамтылымда 2, 3 өлшемді объектілер құру, мыналарды сауатты пайдалана алуы керек: растрлық графика, векторлық графика, инженерлік графика, 3D графика.

Оқыту нәтижесі:1) Кәсіптік міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты іздеу

Кәсіптік қызметте ақпараттық технологиялар
Сызу негіздері
Арнайы сурет
Түстану
Өнеркәсіптік дизайнда компьютерлік графика
Көркем бұйымдарды компьютерлік үлгілеу
Курстық жұмыс
Оқу практикасы (Компьютерлік графика бойынша практика)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпарат іздеу және, прототиптеу.
2. Өңделген ақпаратты құрылымдайды.
3. Алынған нәтижелерді сауатты ұсыну үшін кешенді әдістер пайдаланады.
4. Жиналған материалдың негізінде суретте эскиздер жасайды
5. Объектінің түс шешімін іріктей алады

Оқыту нәтижесі: 2) Дизайн-өнімнің тұжырымдамасын жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Растрлық бейнелер жасайды.
2. Векторлық бейнелер жасайды.
3. Графикалық дизайн өнімдерін жасайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Үш өлшемді үлгілеу негіздерін біледі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. 3D үлгіні құру үшін жасалған екі өлшемді компьютерлік объектілерді пайдаланады.
2. Сплайндармен жұмыс істеу кезінде модификаторларды меңгерді.
3. Полигональ объектілерімен жұмыс істей алады.

КҚ 3. Өнеркәсіптік өнімнің, заттық-кеңістіктік пішіндердің дизайн-жобасын әзірлеу

КМ 03. Өнеркәсіптік өнімнің, заттық-кеңістіктік пішіндердің дизайн-жобасын әзірлеу.

Бұл модуль өнеркәсіптік өнімнің, заттық-кеңістіктік пішіндердің дизайн-жобасын әзірлеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: дизайн тарихындағы әртүрлі тектоникалық жүйелер, өнерде жаңа стильдердің туындау алғышарттары, заттық-кеңістіктік ортаны үлгілеудің негізгі қағидаттары, техникалық макеттеу тәсілдері, дизайн-жоба және оның кезеңдері, техникалық-экономикалық тиімділіктің көрсеткіштері, класы мен рангы әртүрлі эргономикалық жүйелерді жобалау ерекшеліктері туралы негізгі мәліметтер; эргономика туралы: тұрмыста, өндірісте, қалалық ортада, компьютерлік үлгілеу және жобалау әдістері, соның ішінде қолданбалы бағдарламалар пакетін қолданумен.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде мыналарды үйренеді: әртүрлі дизайн объектілерінің пішіндерін, кеңістіктік кешендерді әзірлеу; белгіленген пішінді макеттеу; өнеркәсіптік өнім объектілерінің эскиздерін әзірлеу; шығындарды есептеу және бұйымды әзірлеуге калькуляция жасау; дизайн-жобаларды жасау кезінде эргономикалық нормалар мен талаптарды сауатты пайдалану, дереккөзді ауызша, компьютерлік және графикалық талдау; компьютерлік үлгілеу және жобалау әдістерін пайдалану; әртүрлі графикалық құралдарды және тәсілдерді пайдалана отырып, эскиздерді орындау; дизайн-жобаларды әзірлеу үшін жоба алды талдау жүргізу

Оқыту нәтижесі:1) Дизайн-жобаларды әзірлеу үшін жоба алды талдау жүргізу.

Композиция және скейтчинг
Өнердегі заманауи тұжырымдамалар
Сызу геометриясының негіздері
Үлгілеу және макеттеу
Дизайн-жобалау
Сала экономикасы
Эргономика және антропометрия
Компьютерлік үлгілеу
Курстық жоба
Оқу практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоба алды және жобалық талдаудың жүйелік әдістерін пайдаланады.
2. Жоба тұжырымдамасын әзірлейді.
3. Графикалық және көлемді-кеңістіктік дизайнда композициялық құрудың теориялық негіздерін пайдаланады.
4. Дизайн-жобалау әдістемелерін меңгерді.
5. Дизайн-жобаларды орындау мен әзірлеудің барлық түрлерін, әдістері мен құралдарын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Графикалық редакторларды және макет техникаларын пайдалана отырып, эскиздер жасау, үлгілеу және құрастыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жобаның тұжырымдамасына сәйкес эскиздер жасайды.
2. Шығармашылық идеяларды макетте іске асырады.
3. Жобаны әзірлеу мен ұсыну және өз ойын дұрыс білдіру үшін әртүрлі графикалық құралдар мен тәсілдер пайдаланады.
4. Дербестікті, шығармашылық дербестікті және бастамашылықты дамытады

Оқыту нәтижесі: 3) Ұсынылатын жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есептеулерін жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоба бойынша жалпы түйіндеме жасайды.
2. Технологияны таңдау негіздемесін сипаттайды.
3. Өндірістің шикізат, материалдар, энергетикалық және еңбек ресурстары қажеттілігін есептейді.
4. Ұсынылатын жоба бойынша экономикалық есептеулер жүргізеді.
5. Тұжырымдар мен ұсыныстарды дәлелдейді.

Оқыту нәтижесі: 4) Дизайн саласындағы қазіргі тенденцияларды есепке ала отырып, дизайн-жобалау процесін жүзеге асыру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жаңа пішіндер құру үшін стильдеу мен трансформациялаудың түрлендіретін әдістерін пайдаланады
3. Пішін қалыптастыру әдістері мен қағидаттарын жүйелендіреді.
4. Материалдардың түстерін, жарығын, фактурасы мен текстурасын пайдалана алады.
5. Белсенді эскиздік іздеуді жүзеге асырады және көлемді-кеңістіктік композицияларды рәсімдеу әдістерін меңгерді.
6. Жобаланатын бұйымдардың макетін орындайды.
7. Алынған нәтижелерді шығармашылық жоба түрінде рәсімдейді

Оқыту нәтижесі:5) Эргономиканың тиімді әдістері мен құралдарын таңдау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Эргономиканың негізгі ұғымдарын түсінеді.
2. Эргономикалық талаптарды және эргономикалық зерттеу әдістерін сақтайды.
3. Адамның еңбек құралдарымен және қоршаған ортамен өзара әрекеттесу ерекшелігін, қоршаған ортаны қабылдау ерекшеліктерін түсінеді.
4. Эргономиканың талаптарын қамтамасыз ететін қоршаған ортаның параметрлерін есептеу әдістемелерін меңгерді

КҚ 4. Технологияны сақтай отырып, материалда дизайн-жобаны орындау

КМ 04. Технологияны сақтай отырып, материалда дизайн-жобаны орындау

Бұл модуль технологияны сақтай отырып, материалда дизайн-жобаны орындауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: пішіннің құрылу заңдылықтары мен қағидаттары; ассортимент, қасиеттер, материалдардың сапасын сынау және бағалау әдістері; материалдарға қойылатын технологиялық, пайдаланымдық және гигиеналық талаптар; көркемдік-конструкторлық талдау: бастапқы жағдайды зерттеу және жобалау объектісін құру; жобалауды конструкторлық қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер; сызбаларды рәсімдеу бойынша негізгі мәліметтер; технологиялық картаны құрау тәртібі.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде мыналарды үйренеді: дизайнда заманауи тенденцияларды талдау, фирмалық стильді әзірлеу, жоба идеясын айқындау; материал фактурасын қабылдау мен жіберудің техникалық және графикалық тәсілдерін іздеу бойынша жаттығулар орындау; өнеркәсіптік өнімнің көлемді затының стильденген пішінін әзірлеу және макетте орындау; өнеркәсіптік өнімді көркемдік безендіруде дайындық жұмыстарын жүргізуге технологиялық карта жасау; графикалық қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, есептеу-графикалық жұмыстарды орындау; жобаның түсіндірме жазбаларын құру

Оқыту нәтижесі: 1) Дизайн-жобаның кезеңдерін орындау

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері
Материалтану
Материалды көркемдік өңдеу шеберлігі
Көркемдік құрастыру
Дизайнның конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету негіздері
Жобалау дизайны
Курстық жоба
Оқу практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Жоба алды талдау жүргізеді.
2. Болашақ жобаның тұжырымдамасын жасайды.
3. Эскиз жобасын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Бұйымды немесе пішінді әзірлеудің технологиялық картасын әзірлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Техникалық регламенттердің, әзірленетін бұйымды стандарттау мен сертификаттау талаптарын сақтайды.
2. Бұйымды әзірлеуге техникалық тапсырмалар құрады.
3. Жобаланатын бұйымның жұмыс сызбасын оқиды.
4. Операциялардың дәйектілігін сақтай отырып, технологиялық картаны сауатты құрайды.
5. Орындау режимін және технологияларын көрсетіп, технологиялық процесті ұйымдастырады

Оқыту нәтижесі 3) Әзірлеу технологиясын есепке ала отырып, материалда бұйымның конструкциясын әзірлеу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әзірленетін өнімнің негізгі көрсеткіштерін ескереді.
2. Бұйымның конструкциясын әзірлеу кезінде негізгі қағидаларды пайдаланады.
3. Техникалық сызба жасайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Материалдарды олардың пішін қалыптастырушы қасиеттерін есепке ала отырып қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі конструкциялық және декоративтік материалдардың заманауи тенденцияларын, жіктелуі мен қасиеттерін, олардың түрлерін және орта дизайнында қолданылуын пайдаланады.
2. Материалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдаланады.
3. Материалдарға қойылатын технологиялық, пайдаланымдық және гигиеналық талаптарды қолданады.
4. Конструкциялық, композициялық және бейметалл материалдардың номенклатурасын және маркасын ажыратады.
5. Конструкциялық материалдарды таңдаудың техникалық-экономикалық негіздемесін меңгерді.
6. Материалдардың қасиеттеріне салыстырмалы талдау жүргізеді

Оқыту нәтижесі: 5) Дизайн объектісінің эталондық үлгілерін немесе оның жекелеген элементтерін орындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Көлемді үлгілеудің негізгі түрлерін, әртүрлі материалдармен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін пайдаланады.
2. Материалда көркемдік-конструкторлық жобаларды орындау кезеңдерін ұстанады (дизайнерлік (немесе макетте).
3. Жобаны пысықтаудың әртүрлі кезеңдерінде жұмыс және экспозициялық макеттерді орындайды.

КҚ 5. Авторлық үлгіні орындау үшін технологиялық процестерді зерттеу

КМ 05. Авторлық үлгіні орындау үшін технологиялық процестерді зерттеу

Бұл модуль авторлық үлгіні орындау үшін технологиялық процестерді зерттеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: метрология негіздері, өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді стандарттау;
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде мыналарды үйренеді: жұмысты өлшеу аспаптарын және жобаны орындау кезінде өлшеу әдістерін пайдалана отырып орындау; дизайн саласындағы халықаралық стандарттарға талдау жүргізу; еңбекті қорғау қағидаларының жалпы мәселелерін меңгеру; дизайн-жобалаудың әртүрлі әдістерін пайдалану.

Оқыту нәтижесі: 1) Өнеркәсіптік өнімді және заттық-кеңістіктік кешендерді стандарттау және сертификаттау талаптарына сәйкес келуіне тексеру.

 
Жобалау
Стандарттау
Экономика
Курстық жұмыс
Технологиялық практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өлшемдерді орындау әдістемесін таңдайды және қолданады.
2. Өнімді бақылау мен сынау үшін құралдар таңдайды.
3. Техникалық құжаттаманы метрологиялық сараптау тәртібін пайдаланады.
4. Метрологиялық сараптама жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Өнімді әзірлеуді тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келтіру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өлшеу құралдары мен сынау жабдығын мемлекеттік стандарттар бойынша аттестаттау және тексеру тәртібін пайдаланады.
2. Өнімнің сапасын бақылау және сынау кезінде өлшеу құралдарына арналған нормативтік құжаттарды айқындайды және талдайды.
3. Дизайн-жобалау объектілерінің тәжірибелі үлгілерін әзірлеу кезінде көркемдік-конструкторлық шешімдердің іске асырылуын қадағалайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Өлшеу құралдарының сәйкестігін растау үшін құжаттар дайындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндіріс технологиясының сапасына және сақталуына бақылау жүргізілуін көрсетеді.
2. Авторлық қадағалауды жүзеге асыру сауаттылығын көрсетеді;
3. Авторлық қадағалау журналын жүргізудің дұрыстығын негіздейді.

Оқыту нәтижесі: 4) Практикалық дағдыларды бекіту үшін технологиялық практикадан өту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жобалық процестің негізгі кезеңдерін түсінеді;
2. Материалдық технологиялық және конструктивті қасиеттерін қолданады;
3. Жобаға қажетті нормативтік материалдар таба алады;
4. Орта объектілерін жобалайды және құрастырады (өнеркәсіптік объектілер);
5. Жобалық графиканың әртүрлі әдістерін практикалық қолдану дағдыларын және үш өлшемді компьютерлік үлгілеуді меңгерді;
6. Дизайн-жоба бойынша құжаттаманың толық жиынтығын дайындау дағдыларын меңгерді;
7. Заманауи талаптарды және дизайн жетістіктерін есепке ала отырып, нақты жобалау әдістемесін жүйелендіреді

КҚ 6. Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау

КМ 06. Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау (өндірістік практика)

Бұл модуль дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: орындау, тақырыптарды таңдау және орындау техникасының ғылымилығы, жүйелілігі, реттілігі.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде мыналарды үйренеді: жобаға қажетті нормативтік материалдар табу;
-аналогтарды талдау және олардың басты артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау;
-жобалау кезеңдерін рет-ретімен орындау;
-дизайнерлердің және басқа да мамандардың құрамында жұмыс істеу

Оқыту нәтижесі: 1) Жұмыс орнында еңбекті қорғауды сақтау

Еңбекті қорғау
Диплом алды практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. ҚР еңбек заңнамасының негіздері туралы білімді меңгерді
2. ҚР-да белгіленген еңбекті қорғау қағидаларын сақтайды;
3. Ұжымдық және еңбек шарты, шарт жасау және бұзу жағдайлары мен тәртібі туралы білімді қолданады;
4. ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақыты және тынығу уақыты кестесін сақтайды;
5. ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмыскердің құқықтары мен міндеттерін түсінеді;
6. Жұмыскер мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі:1) Нормативтік-құқықтық құжаттарды меңгеру және оларды диплом алды практикада пайдалана білу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өз қызметін ұйымдастырады, кәсіптік міндеттерді орындаудың үлгілік әдістері мен тәсілдерін таңдайды.
2. Өзінің шығармашылық ойын, авторлық туындының идеясын және оны құру процесін негіздейді.
3. Жұмысты аса жоғары біліктілігі бар маманның басшылығымен орындайды

Оқыту нәтижесі: 2) Технологиялық карталардың негізінде дизайн-жобаны іске асыру үшін нақты міндеттерді құрау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дизайн-жобаның тақырыбын әзірлейді.
2. Дизайн-жобаның жоспарын әзірлейді.
3. Дизайн-жобаның операцияларын әзірлейді.
4. Дизайн-жобаның орындалуын бақылайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Орындалған тапсырмалардың мерзімі мен сапасын бақылау


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұйымдағы басқарушылық бақылау түрлерін айқындайды.
2. Жобаны дизайнерлік әзірлеу және енгізу кезеңінде бақылау объектілерін және бақыланатын параметрлерді айқындайды.
3. Жобаны дизайнерлік әзірлеу және енгізу кезеңінде орындаушыларды бақылау әдістерін айқындайды
4. Негізгі мағына құрушы және нысан құрушы факторлар бойынша объектінің дизайнерлік шешім деңгейіне сарапшылық бағалауды жүзеге асырады

Оқыту нәтижесі:4) Дизайнердің біліктілік жұмысын рәсімдеу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дипломдық жобалаудың графикалық, технологиялық және экономикалық бөлігі бойынша дайындық жұмыстарын орындайды.
2. Біліктілік жұмысы бойынша есеп үшін материалдар жинайды және оларды жүйелендіреді.
3. Біліктілік жұмысында дизайнердің білімін, икемдері мен дағдыларын көрсетеді.
4. Біліктілік жұмысын рәсімдейді.

      Ескерту:

      Қолданыстағы абрревиатуралар:

      БҚ – базалық құзырет;

      КҚ – кәсіптік құзырет;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
579-қосымша

"Ландшафты дизайны" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0418000 - Ландшафты дизайны

Біліктілігі:

041801 3 - Дизайнер

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: негізгі орта білім
базасында 3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестр бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

Барлығы

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар мен жұмыстары

Өндірістік оқыту және / немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер*

+

+

+

1448
1-3


041801 3-Дизайнер біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
524

210

314


3-8

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+

+

+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+

+

+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+

+БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Цифрлік сауаттылықты дамыту


+


+


+КМ

Кәсіптік модульдер
3482

692

1050

1740

1-8

КМ 01

Дайындық көркемдік безендіру жұмыстарын орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 02

Шаблондарды, түпнұсқалық әріптер трафареті мен сәндік элементтерді дайындау

+


+

+

+

+

+


КПМ 03

Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Көркем безендіру жұмыстарын орындаушының біліктілік жұмысын орындау

+


+

+

КМ 05

Ландшафтік дизайныды макетті-модельдік жобалау үшін графиктік құжаттаманы орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 06

Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен ландшафт объектілерінің үлгілерін жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Ландшафтік дизайны нысандарының макеттерін дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Дизайн-жобаны әзірлеу үшін бастапқы деректерді мақсатты жинауды жүргізу

+


+

++


КМ 09

Дизайн-жобаны әзірлеу үшін бастапқы деректерді мақсатты жинауды жүргізу


+

+

+

+

+

+


КМ 10

Ландшафтік дизайны-жобаны әзірлеу (нобайдан макетке дейін)

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Дизайн-жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Көркем - конструкторлық шешімдердің іске асырылуына авторлық қадағалауды жүзеге асыру.


+

+

+

+

+КМ 13

Өндірістік практика (диплом алдындағы). Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
+

АА 01

Аралық аттестаттау
234

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылына жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ – кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА-аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
580-қосымша

"Ландшафты дизайны" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0418000 Ландшафты дизайны

Біліктілігі:

041801 3- Дизайнер

  Оқу түрі: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзімі: жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдардың атауы, пәндер/модульдер, практикалар

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар мен жұмыстары

Өндірістік оқыту және / немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10" 041801 3-Дизайнер" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
618

248

370


1-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+

+

+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+

+

+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+


+

+
БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+

+БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстанның тарихын, рөлі мен орнын түсіну


+

+


+
БМ 07

Цифрлік сауаттылықты дамыту


+


+


+КМ

Кәсіптік модульдер
3486

696

1050

1740

1-6

КМ 01

Дайындық көркемдік безендіру жұмыстарын орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 02

Шаблондарды, түпнұсқалық әріптер трафареті мен сәндік элементтерді дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Көркем безендіру жұмыстарын орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Көркемдік безендіру жұмыстарын орындаушының біліктілік жұмысын орындау

+


+

+

КМ 05

Ландшафтік дизайныды макетті-үлгілік жобалау үшін графиктік құжаттаманы орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 06

Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен ландшафт объектілерінің үлгілерін жасау

+


+


+

+

+


КМ 07

Ландшафтік дизайны нысандарының макеттерін дайындау

+


+


+

+

+


КМ 08

Үлгілік-модельдік жобалаудың үлгілеуші біліктілік жұмысын орындау

+


+
+


КМ 09

Дизайн-жобаны әзірлеу үшін бастапқы деректерді мақсатты жинауды жүргізу


+

+


+

+

+


КМ 10

Ландшафтік дизайны-жобаны әзірлеу (нобайдан макетке дейін)

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Дизайн-жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Көркем - конструкторлық шешімдердің іске асырылуына авторлық қадағалауды жүзеге асыру.


+

+

+

+

+КМ 13

Өндірістік практика (диплом алдындағы). Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жоба*
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылына жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ – кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
581-қосымша

"Ландшафты дизайны" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0418000 Ландшафты дизайны

Біліктілігі:

041801 3- Дизайнер


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

Модуль қалыптастыратын пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіптік қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушыларлар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіптік лексика негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушыларлар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

 
Кәсіптік қазақ (орыс) тілі. Кәсіптік шетел тілі

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгерді.
2. Мамандық бойынша терминологияны меңгерді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын білу.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тілдерінде кәсіптік диалогтік сөйлеу.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айтады.
2. Кәсіптік қатынас үдерісінде диалог жүргізе алады.

БҚ 2. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс қағаздарын дайындауға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар: мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу негіздері; құжаттарды дайындау тәсілдері мен қызметтерін, құжаттарды жіктеу, тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас бөліктері, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Білім алушыларлар модульді зерделеу кезінде компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

 
Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін анықтайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функцияларын анықтайды.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін анықтайды.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды анықтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде дайындау.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы түсінігі бар
2. Еңбек шартының қажетті талаптарын анықтайды
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде дайындайды.

БҚ 3. Дене қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Бұл модуль дене қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар: дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, физикалық және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Білім алушыларлар модульді зерделеу кезінде қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуды; кәсіптік тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және организмнің функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін ұстанады
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін анықтайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты ережелерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру..

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын ережелерін аныұтайды
2. Дене жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін анықтайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгерді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Дене шынықтыру жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін анықтайды.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтар ды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Білім алушыларлар модульді зерделеу кезінде: негізгі философиялық түсініктермен жұмыс жасай білуді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуді; әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауды;
жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтар және гуманистік көзқарастары негізінде төзімділікті анықтауды; адамды жақтырмайтын, экстремистік, радикалды және террористтік идеологиядан бас тартуды; құқық нормаларын сақтауды; әлеуметтік өзара әрекет ету барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастардың жүйесіне бағытталуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды біледі.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне қарай әр түрлі көзқарастарды түсіндіреді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін анықтайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық категориялардың арақатынасын анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік дәрежесін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі көзқарастарды талдайды, осы түсініктерге қатысты өз көзқарасын қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын анықтайды.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын анықтайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын біледі.
3. Экстремистік радикалдық және террористік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын анықтау

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін анықтайды.
3. Әкімшілік және жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін анықтайды.
5. Салық түрлері н анықтайды.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғай білу.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Еңбек кодексіне сәйкес қызметкердің құқықтары мен міндеттерін анықтайды.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын анықтау

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік құрылыс нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістер мен жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін біледі
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын анықтайды
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын анықтайды.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету механизмдерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен механизмдері туралы, нарық механизмдері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушыларлар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Білім алушыларлар модульді зерделеу кезінде негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салық саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспар түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін анықтайды
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, факторларын және даму шарттарын анықтайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі.
4. Бизнес-жоспарды құру негіздерін біледі.

БҚ 6. Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы тарихын, рөлін және орнын түсіну

БМ 06. Әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстанның тарихын, рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен мәнін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды анықтау

Қазақстан тарихы

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын негізгі фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды біледі.
2. Тарихи оқиғалардың арасындағы байланысты орнатады.

БҚ 7. Цифрлік сауаттылықты дамыту

БМ 07. Цифрлік сауаттылықты дамыту

Бұл модуль цифрлік интернет-ресурстармен жұмыс істеу үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар интернет желісіндегі сайттармен жұмыс істеуге, ақпаратты іздеуге және таңдауға, оны қажеттілігіне қарай пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Интернетті пайдаланудың техникалық аспектілерін түсіну.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздері

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Интернет мүмкіндіктерін қолданады.
2. Браузерді реттейді және пайдаланады.
3. Құпия сөздерді жасау ережелерін қолданады.
4. Компьютерлік вирустардан қорғау ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Интернетте ақпаратпен жұмыс істеу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Интернет-қоғамдастық принциптерін сақтайды.
2. Ақпараттың дұрыстығын анықтайды.
3. Сайттарға бағалау және талдау жүргізеді.
4. Авторлық құқық түсінігін түсінеді, Интернеттегі тәртіп кодексін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Интернетте коммуникацияны жүзеге асыру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Әлеуметтік желілерді, аватарды, желідегі беделді басқарады.
2. Цифрлік әлем, виртуалды әлем, Интернеттегі агрессия туралы мәліметтер алады.

Оқыту нәтижесі: 4) Цифрлік тұтынуды жүзеге асыру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Интернет-дүкендерді, сенімділік белгілерін, тұтынушылардың құқықтарын пайдаланады.
2. Интернет жарнама, желідегі алаяқтықты түсінеді.
3. Фишинг, онлайн ойындарды түсінеді

Кәсіптік модульдер

ПҚ 1. Дайындық көркемдік безендіру жұмыстарын орындау

КМ 01. Дайындық көркемдік безендіру жұмыстарын орындау

Бұл модуль көркемдік безендіру сипатындағы дайындық жұмыстарын орындау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды. Кәсіптік модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар практикалық тәжірибе алады;
Көркемдік безендіру жұмыстары үшін негіз жасайды;
жұмыс беттерін дайындайды;
негіз конструкцияларын дайындау үшін дайындамаларды өңдеуді;
желім, май және эмульсиялық құрамдарды дайындауды;
жұмыс беттерін дайындауды, оларды тегістеуді үйренеді;
дайындық жұмыстарын орындаудың технологиялық жүйелілігін;
көркемдік безендіру жұмыстарын орындауға арналған аспаптар мен құрылғылардың мақсатын, жіктелуін, түрлерін, құрылымын, пайдалану ережесін;
- негіз үшін материалдарды өңдеудің негізгі операцияларын (белгілеу, кесу, аралау, бұрғылау, тегістеу);
дайындамаларды дайындау бойынша операциялардың жүйелілігі және көркемдік безендіру жұмыстарына арналған негіздердің конструкцияларын құрастыру тәртібін үйренеді;
боялған беттерге қойылатын талаптар;
бетті әрлеуге дайындау ережесін;
қолданылатын желімдердің, топырақтың, еліктеулік материалдардың құрамы мен қасиеттерін;
желім, май және эмульсиялық құрамдарды дайындау тәсілдерін;
бояғыштардың түрлері, мақсаты, құрамы және қасиеттерін;
Колер жасау ережелерін;
дайындық жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) Дайындық жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау.

Материалтану және жабдықтар
Көркем безендірудегі дайындық жұмыстарының техникасы
Гүлтану және колористика
Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау
Оқу практикасы

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негізі туралы білімді меңгерді.
2. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі 2) Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау үшін материалдар мен құралдарды таңдау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Материалдар мен олардың қасиеттері туралы білімді меңгерді.
2. Көркем безендіруде нақты қолдану үшін олардың қасиеттерін талдау негізінде материалдарды таңдайды.
3. Көркемдік безендіру жұмыстарын орындауға арналған аспаптар мен құралдарды таңдайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Көркемдік безендіру жұмыстары үшін негіз құрастырмаларын дайындау

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Дайындамаларды дайындау операцияларының кезектілігін және көркемдік безендіру жұмыстары үшін негіз құрастырмаларын құрастыру тәртібін түсінеді.
2. Негіз құрастырмалары үшін материалды өңдеу операцияларын орындайды (белгілеу, кесу, аралау, бұрғылау, тегістеу);
3. Көркемдік безендіру жұмыстары үшін планшеттер, стендтер, жақтаулар және басқа да негіздердің конструкцияларын дайындайды.
4. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Көркемдік безендіру жұмыстарына әр түрлі материалдардан жұмыс беттерін дайындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1) - жұмыс беттеріне қойылатын талаптарды;
- беттерді әрлеуге дайындау ережелерін;
- қолданылатын желімдердің, топырақтың, еліктеулік материалдардың құрамы мен қасиеттерін түсінеді.
2. Көркемдік безендіру жұмыстары үшін желім, май және эмульсиялық құрамдарды дайындайды.
3. Әр түрлі материалдардан жұмыс беттерін Көркемдік безендіру жұмыстарына техникалық сауатты дайындай алады.

Оқыту нәтижесі: 5) Колер құрастыру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. - Бояғыштардың түрлерін, мақсатын, құрамын және қасиеттерін;
- Колер құрастыру ережелерін меңгерді;
2. Экстерьерді рәсімдеу кезінде түс шешімін таңдау технологиясын меңгерді.
3. Түрлі мақсаттағы экстерьерді ресімдеу үшін түстерді колористік таңдау жасайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Аяны рәсімдеу

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Негіздерін рәсімдеудің түрлі тәсілдері мен технологияларын меңгерді.
2. Негіздерді ресімдеудің әртүрлі тәсілдері мен технологиясын қолданады.
3. Әртүрлі табиғи және жасанды материалдарды (ағаш, тас, тері, металл, пластика) имитациялау тәсілдерін меңгерді.
4. Аяны әртүрлі тәсілдермен рәсімдейді.

ПҚ 2. Түпнұсқалық қаріптер мен сәндік элементтердің қимаүлгілерін, трафареттерін дайындау

КМ 02. Түпнұсқалық қаріптер мен сәндік элементтердің қимаүлгілерін, трафареттерін дайындау

Бұл модуль түпнұсқа қаріптер мен сәндік элементтердің қимаүлгілерін, трафареттерін жасау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды.
Кәсіптік модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар практикалық тәжірибе жинайды;
қарапайым қимаүлгілерді дайындайды;
түпнұсқа қаріптер мен сәндік элементтердің трафареттерін кеседі;
түрлі көркем жазуларды, оның ішінде кестелерді орындайды;
Жазуларды әр түрлі қаріптермен орындауды;
әр түрлі материалдардан жасалған тондалған жазықтықта тушьпен, гуашьпен, темпертті, майлы, эмульсиялық бояулармен және эмальдармен жазуды;
сызу техникасының негізгі тәсілдерін орындауды;
дайын қимаүлгілер мен трафареттер бойынша белгілеу жүргізуді;
әріптер мен қаріпті нөмірлеуді белгіленген орындарға аударуды;
жиектелген әріптік және цифрлік белгілерді қылқаламмен және маркермен толтыруды;
дайынды бөлу және орынды белгілеу бойынша қолмен бір түске жазумен жиынтық трафарет бойынша жазуларды, нөмірлеуді және виньеткаларды жазуды;
қаріп жұмыстарын орындау кезінде компьютерлік бағдарламаларды қолдануды үйренеді. Сызудың негізгі ұғымдары;
сызбаларды орындау ережелерін;
сызба қарпі туралы негізгі мәліметтерін;
қаріптердің негізгі түрлерін, олардың тағайындалуын;
қаріп теру ырғағын;
қаріптік жұмыстарды орындау ретін;
жолдар мен биіктік бойынша мәтінді есептеу әдістерін;
белгілерді ауыстыру және көбейту әдістерін;
құрастыру тәсілдерін, әрлеу, қарайту, түзеу; жиектелген белгілерді толтыру тәсілдерін;
қаріп, виньеткаларды қылқаламмен толтыру тәсілдерін;
қимаүлгілерді, пленкалы-мөлдір трафареттерді, нормографтарды қолдана отырып қаріптік жұмыстарды орындау тәсілдерін;
қаріптік жұмыстарды орындауға арналған құрылғыларды, құралдарды пайдалану ережесін;
қаріптік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін біледі.

Оқыту нәтижесі 1) Қарапайым қимаүлгілерді дайындау.

Қаріптік жұмыстардың техникасы
Безендірудегі көркем қарпі
Сызу
Оқу практикасы

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Қаріптердің негізгі түрлерін, олардың мақсатын түсінеді;
қаріптік жұмыстарды орындау реті.
2. Әр түрлі материалдардан қарапайым сәндік элементтер мен мәтіндік қима үлгілерін дайындайды.
3. Қаріптік жұмыстарды орындау үшін қазіргі заманғы құрылғылар мен құралдарды пайдаланады.
4. Қаріптік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі 2) Түпнұсқалық қаріптер мен сәндік элементтердің трафареттерін қиып алу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Түпнұсқалық қаріптер мен сәндік элементтердің трафареттерін орындау үшін қазіргі заманғы материалдар мен құралдарды пайдаланады.
2. Түпнұсқалық қаріптер мен сәндікк элементтердің трафареттерін жасаудың заманауи технологияларын қолданады.
3. Әр түрлі материалдардан қаріптік және оюланған трафареттер кеседі.
4. Қаріптік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижелері 3) Көркем жазуларды орындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жиектелген әріптік және цифрлік белгілерді қылқаламмен және маркермен толтырады.
2. Дайынды бөлу және орындарды белгілеу бойынша қолмен бір түске жазумен жиынтық трафарет бойынша жазулар, нөмірлеуді және виньетка жазады.
3. Әр түрлі материалдардан жасалған жұқа кесектерде әр түрлі қаріптермен, гуашьпен, темпертті, майлы, эмульсиялық бояулармен және эмальдармен жазуларды орындайды.
4. Түрлі көркем жазуларды, соның ішінде кестелерді орындайды.
5. Түпнұсқалық қаріптер мен сәндік элементтерді қимаүлгілерді, пленкалы-мөлдір трафареттерді, нормографтарды қолдана отырып орындайды.
6. Компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып қаріптік композицияларды орындайды.

ПҚ 3. Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау

КМ 03. Көркем безендіру жұмыстарын орындау

Бұл модуль ландшафттық-дизайнерлік жобаның көркемдік безендіру жұмыстарына қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды:
сурет және кескіндеме негіздерін білу;
нобайларды орындау үшін суреттерді, түстерді білуді игеру;
бейнелердің пішінін әртүрлі графиктік құралдармен және техникалармен беру;
сызу техникасының негізгі тәсілдерін орындау.
Суретшінің басшылығымен және нобайлар бойынша күрделілігі орташа композициялық шешімнің суреттерін әшекейлеудің практикалық тәжірибесін алу;
қарапайым суреттерді өз бетінше орындау.
қарапайым суреттерді нобайдан қағазға, калькаға, трафареттерді дайындауға арналған картонға, көп түрлі түстермен әшекейленіп айшықталған суреттерді тасымалдау;
әр түрлі материалдарды: ағаш және пенопласт бойынша сурет салу, аппликация қолдана отырып әр түрлі техникада Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау.
- сурет және кескіндеме негіздерін;
ою-өрнек құру қағидаларын;
элементтерді стильдеу тәсілдерін;
бір, екі және үш перпендикуляр жазықтыққа тікбұрышты проекциялау негіздерін;
ресімдеу жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын;
компьютерлік графиктік бағдарламаларды біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) Ежелгі дәуірден бастап Қайта өрлеу дәуіріне дейінгі әлемдік өнердің түрлері, эстетикалық құндылықтар, нысандары, стильдері және әлемдік түрлері туралы білімді меңгеру.

 
Сурет және кескіндеме.
Композиция.
Түстану
Сызу негіздері
Еңбекті қорғау
Дүниежүзілік өнер тарихы
Қазақстанның көркем мәдениеті
Компьютерлік графика
Практика по рисунку.
Практика по черчению
Практика по компьютерной графике

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Өнердегі стильдер мен бағыттарды сипаттайды.
2. Өнер туындысының түрін, жанрларын, орындау техникасын анықтайды.
3. Әлемдік өнердің стильдері мен түрлерін сипаттайды.
4. Дәуірдің ерекшеліктерін сипаттайды.
5. Ежелгі кезден бастап Қайта өрлеу дәуіріне дейінгі сәндік-қолданбалы өнер туралы білімді меңгерді.

Оқыту нәтижелері 2) Көркемдік безендіру жұмыстарында дизайн және түстану теориясын қолдану.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Көркемдік безендіру жұмыстарында дизайн тарихы бойынша білімдерін қолданады.
2. Дизайн стилін бейін бойынша сипаттайды.
3. Жобаларды жасау үшін дизайн тарихы бойынша білімді қолданады.

3) Сурет, кескіндеме және композиция негіздерін меңгеру

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Тірі және өлі табиғаттың әртүрлі нысандарының суреттерін орындайды.
2. Кескіндеме өнері негіздерін меңгерді.
3. Түстің негізгі заңдары мен қасиеттерін қолданады.
4. Түстің көмегімен нысандарды бейнелеу техникасын меңгерді.
5. Композицияның заңдарын, ережелері мен құралдарын меңгерді.
6. Материалдар және құралдармен жұмыс істеу техникасын пайдаланады.

Оқыту нәтижелері 4) Әртүрлі техникада Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1) Мақсатына байланысты графика түрлерін ажыратады.
2) штрих техникасын меңгерді.
3) Жуу техникасын меңгерді.
4) Әр түрлі материалдарды пайдалана отырып: ағаш және пенопласт бойынша әшекейлеп, бастырма арқылы Көркемдік безендіру жұмыстарын орындайды.
5) Безендіру қызметі үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдаланады.

Оқыту нәтижелері 5) Сызу техникасының негізгі тәсілдерін қолдану.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Сызбаларды ресімдеу ережелерін біледі.
2. БҚҚЖ МемСТ бойынша сызбаларды рәсімдеу дағдысын меңгерді.
3. Сызба құралдарымен жұмыс істейді.
4. Проекциялық сызу негіздерін меңгерді.
5. Проекциялау әдістері мен ережелерін пайдалана отырып сызбаларды орындайды.
6. Сызбаларды компьютерлік бағдарламалардың көмегімен орындайды.

ПҚ 4 Көркемдік безендіру жұмыстарын орындаушының біліктілік жұмысын орындау

КМ 4 Көркемдік безендіру жұмыстарын орындаушының біліктілік жұмысын орындау

Бұл модуль Көркемдік безендіру жұмыстарын орындаушының біліктілік жұмыстарын орындау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар дайындық кезеңінің тәжірибесін, әдістері мен тәсілдерін, мамандық технологиясын;
көркемдік безендіру жұмыстарын орындау үшін қолданылатын материалдарды меңгереді;
Көркемдік безендіру жұмыстарын орындауға арналған құралдар мен аспаптарды;
Көркемдік безендіру жұмыстарының технологиялық үдерістері мен операцияларын;
нобайлар жасау және Ландшафттық жобаларды көркем безендіру бойынша жұмыстарды орындай біледі.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар көркемдік безендіру жұмыстарына әр түрлі материалдардан жасалған негіз құрастырмаларын, жұмыс беттерін дайындайды;
Колер құрастыру; аяны ресімдеу; қарапайым қимаүлгілер дайындау; түпнұсқалық қаріптер мен сәндік элементтердің трафареттерін қиып алу; көркем жазуларды орындау.
Суретшінің басшылығымен және нобайлар бойынша күрделілігі орташа композициялық шешімнің суреттерін жазуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Көркемдік безендіру жұмыстарын орындаушының біліктілік жұмысын орындау

Кәсіптік тәжірибе

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Көркем безендіруде нақты қолдану үшін олардың қасиеттерін талдау негізінде материалдарды таңдайды.
2. Негіз конструкциясы үшін материалдарды өңдеудің негізгі операцияларын орындайды (Белгілеу, кесу, аралау, бұрғылау), тегістеу).
3. Көркемдік безендіру жұмыстары үшін планшеттер, стендтер, жақтаулар және басқа да негіздердің конструкцияларын дайындайды.
4. Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.
5. Әр түрлі материалдардан жұмыс беттерін Көркемдік безендіру жұмыстарына техникалық сауатты дайындауға қабілетті.
6. Көркемдік безендіру жұмыстары үшін желім, май және эмульсиялық құрамдарды дайындайды.
7. Әр түрлі мақсаттағы ландшафтты безендіру үшін түстерді колористік іріктеуді құрайды.
8. Әртүрлі табиғи және жасанды материалдарды (ағаш, тас, тері, металл, пластика) имитация тәсілдерін меңгерді.
9. Аясын рәсімдейді
10. Әр түрлі материалдардан мәтіндік және қарапайым сәндік элементтерден қима үлгілерін дайындайды.
11. Қаріптік және оюлы трафареттерді түрлі материалдардан кесіп, дайындайды.
12. Түрлі көркем жазуларды, соның ішінде кестелерді орындайды.
13. Компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып қаріптік композицияларды орындайды.
14. Көркемдік безендіру жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.
15. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларын сақтайды.

ПҚ 5. Үлгілік-модельдік жобалау үшін графиктік құжаттаманы орындау

КМ 05. Үлгілік-модельдік жобалау үшін графиктік құжаттаманы орындау

Бұл модуль ландшафттық дизайнды үлгілік-модельдік жобалау және графиктік құжаттаманы орындау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды:
МемСТ БҚҚЖ бойынша сызбаларды рәсімдей білу;
Құрастыру сызбаларын және жалпы түрін, макеттеуге арналған нобайлық және жұмыс сызбаларын, демонстрациялық суреттерді, түсті графиктік эргономикалық сызбаларды орындай білу;
компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып графиктік құжаттарды орындау.

Оқыту нәтижесі 1) Техникалық сызбаларды оқу және орындау.

 
Құрылыстық сызу және сәулеттік графика
Компьютерлік графика
Бейін бойынша арнайы сурет.
Үлгілеу

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Техникалық сызбалардың мазмұны мен рәсімделуіне МемСТ БҚҚЖталаптарын біледі.
2. Техникалық сызбаларды әзірлеу және ресімдеу кезінде стандарттар мен нұсқаулықтарды қолданады;
3. Техникалық сызбаларды оқиды және орындайды.
4. Үлгілеуге арналған нобайлар, сызбалар және схемалар әзірлейді.

Оқыту нәтижелері: 2) Әр түрлі көркем - графиктік әдістерді қолдана отырып, ландшафт нысандарфының бейнелерін орындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Графика өнері негіздерін меңгерді.
2. Тірі және өлі табиғаттың әртүрлі нысандарының бейнелік көлемін топтастырып, конструкциясын бере алады.
3. Тірі және өлі табиғат нысандарын бейнелеудің әртүрлі тәсілдері мен құралдарын меңгерді.
4. Берілген тақырыпқа сәйкес жобалау-графиктік кескіннің әртүрлі түрлерін таңдайды.
5. Шағын сәулет нысандарының бөлшектеріне жобалық құжаттаманың графиктік бөліктерін сызады.

Оқыту нәтижесі 3) Арнайы компьютерлік бағдарламалардың көмегімен графиктік құжаттаманы орындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Демонстрациялық графиктік бейнелерді және жұмыс сызбалары мен бағдарламаларын орындау үшін Кәсіптік компьютерлік бағдарламаларды меңгерді.
2. Ландшафтік дизайныды үлгілік-модельдік жобалау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолданады.

ПҚ 6. Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен ландшафт нысандарының моделін жасау.

КМ 06. Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен ландшафт нысандарының моделін жасау.

Ландшафтты жобалау үшін АЖЖ бағдарламалары.
Ландшафтты компьютерлік модельдеу бағдарламаларын қолдану.
2 өлшемдік жоспарлауға және 3 өлшемдік графиканы құруға арналған мамандандырылған әмбебап графиктік пакеттер

Оқыту нәтижелері 1) Ландшафттық модельдеу үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану.

Ландшафтты модельдеу бағдарламаларымен компьютерлік графика.
Ландшафттық үлгілеу тәжірибесі
Компьютерная графика с программами для ландшафтного моделирования.
Практика по ландшафтному моделированию

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Кәсіптік қызметте компьютерлік технологияларды меңгерді білімі бар.
2. Компьютерлік графиканың әдістері мен тәсілдерін меңгерді.
3. Ландшафттық жобалау бағдарламаларымен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі 2) Компьютерлік бағдарламаларында жұмыс сызбаларын орындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жұмыс сызбаларын құру үшін компьютерлік бағдараламалар білімін меңгерді.
2. Графиктік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысына ие.
3. АЖЖ бағдарламаларында жұмыс сызбаларын орындайды.

Оқыту нәтижелері 3) компьютерлік бағдарламалар көмегімен жобаланатын ландшафтты модельдеу және визуализациялау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Модельдеуді компьютерлік бағдарламалау білімін меңгерді.
2. Жұмыста модельдеудің және визуалдаудың компьютерлік бағдарламаларын пайдаланады.

ПҚ 7 Ландшафтік дизайны нысандарының үлгілерін орындау

КМ 07 Ландшафтік дизайны нысандарының үлгілерін дайындау.

Бұл модуль ландшафттық үлгілерді орындау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар меңгеруі тиіс: пәндік-кеңістіктік ортаны моделдеудің негізгі қағидаларын біледі. Үлгілеудің техникалық тәсілдері.
Заттық-кеңістіктік ортаның үлгілерін дайындау технологиясы.
Үлгілерде қолданылатын материалдардың қасиеттері.
Үлгілеуге арналған құралдар.
Ландшафттық нысанның элементтері мен тораптарының үлгілерін шартты материалда орындау.
Үлгілерді нобайлар мен сызбалар бойынша берілген масштапқа аудара отырып құрастыру.

Оқыту нәтижелері 1) материалдарды олардың формалық қалыптасу қасиеттерін ескере отырып қолдану.

Материалтану
Ландшафттық сәулет негіздері
Үлгілеу
Арнайы технологиялар
Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау
Үлгілеу бойынша практика

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Үлгілеу кезінде қолданылатын құрылымдық және сәндік материалдардың ассортименті мен қасиеттерін меңгерді.
2. Таңдалған масштабтың жобалық ерекшеліктеріне және үлгілік есептерге сүйене отырып, үлгілік материалдарды таңдайды.

Оқыту нәтижелері 2) Классикалық бейнелеу және техникалық тәсілдерді және жобалау графикасы мен үлгілеу құралдарын меңгеру

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Графиктік және көлемді-кеңістіктік дизайнда композициялық құрылымның теориялық негіздерін меңгерді
2. Қалыптасу заңдарын қолданады.
3. Қойылған міндеттерге байланысты комбинаторика әдісін және модульдік әдісін ажыратады және қолданады.
4. Жаңа элементтер мен формаларды жасау үшін стилизация мен трансформацияны қолданады.
5. Түс үйлесімін құру заңдарын түсінеді, тұтас және үйлесімді өнім жасау үшін колористиканы пайдаланады.

Оқыту нәтижесі 3) Ландшафттық дизайн нысандарының үлгілерін орындау

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Техникалық эстетика және көркемдік құрастыру негіздерін меңгерді.
2. Түрлі жоспарлы жағдайларға байланыстыра отырып, берілген масштабта түрлі материалдардан макеттерді орындау технологиясын меңгерді.
3. Құрылымдық материалдармен жұмыс істеу дағдысына ие: ағаш, гипс, пенопласт, пластикалық массалар және т. б.
4. Материалдар мен құралдарды дайындайды және негізді пайдаланады.
5. Қашауды сызып және кеседі, үлгіні құрастырып, желімдейді.
6. Орта нысандарды (су қоймалары, өсімдік екпелері және т.б.) және олардың элементтерін үлгілеу дағдыларын меңгерді.
7. Көлемді құрылымдардың үлгілерін, жер бедерінің үлгілерін орындайды.
8. Шағын сәулет нысандарының макеттерін орындайды.
9. Бұйымдарды дайындаудың технологиялық картасын әзірлейді.
10. Сызбалар мен нобайлар бойынша үлгіні құрастырады.
11. Үлгілермен дайындайды
12. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.

ПҚ 8. Үлгілік-модельдік жобалау үлгілеушісінің біліктілік жұмысын орындау

КМ 08. Үлгілік-модельдік жобалау үлгілеушісінің біліктілік жұмысын орындау

Бұл модуль үлгілік-модельдік жобалау үлгілеушісінің біліктілік жұмысын орындау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеунәтижесінде білім алушыларлар меңгеруі тиіс: үлгілеудің техникалық тәсілдері;
заттық-кеңістіктік ортаның үлгілерін дайындау технологиясы;
үлгілерде қолданылатын материалдардың қасиеттері.
Үлгілеуге арналған құралдар.
Ландшафттық нысанның элементтері мен тораптарының үлгілерін шартты материалда орындау.
Нобайлар мен сызбалар бойынша макетті берілген масштабқа аудара отырып құрастыру.

Оқыту нәтижесі 1) Үлгілік-модельдік жобалау үлгілеушісінің біліктілік жұмысын орындау

Кәсіптік тәжірибе

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Таңдалған масштабтың жобалық ерекшеліктеріне және үлгілік есептерге сүйене отырып үлгілік материалдарды таңдайды.
2. Пәндік-кеңістіктік ортаны модельдеудің негізгі қағидаларын түсінеді.
Түрлі жоспарлы жағдайларды байланыстыра отырып, берілген масштабта түрлі материалдардан үлгілерді орындау технологиясын меңгерді.
4. Құрылымдық материалдармен жұмыс істеу дағдысына ие: ағаш, гипс, пенопласт, пластикалық массалар және т. б.
5. Үлгілеу техникасы мен дағдыларын меңгерді.
6. Көлемді құрылымдардың үлгілерін, ландшафты элементтерді көрсете отырып, жер бедерінің үлгілерін орындайды.
7. Бұйымдарды дайындаудың технологиялық картасын әзірлейді.
8. Сызбалар мен нобайлар бойынша үлгіні құрастырады.
9. Үлгілеумен дайындайды
10. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау.
11. Жұмыста модельдеудің және визуалдаудың компьютерлік бағдарламаларын пайдаланады.

ПҚ 9 Дизайн-жобаны әзірлеу үшін бастапқы деректердің мақсатты жинақтарын жүргізу.

КМ 09 Дизайн-жобаны әзірлеу үшін бастапқы деректердің мақсатты жинақтарын жүргізу.

Бұл модуль Ландшафтік дизайны объектісін жобалау алдындағы талдауды орындау үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеунәтижесінде білім алушыларлар мыналарды игеруі тиіс:
жобалау түрлері;
Ландшафтік дизайны-жобалау кезеңдері мен сатылары (нобайлар, схемалар, жоспарлар, сызбалар);
жобалауға арналған тапсырмаларды қалыптастыру;
дизайн-жобаның құрамы.
Жобалау алдындағы зерттеулер;
Нормативтік және құқықтық құжаттама;
Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі;
Дағдыларды алу;
Нысанның Ландшафттық талдауын және жобалау алдындағы бағалауын жүргізу;
геодезиялық түсірілім аспаптарымен және құралдарымен жұмыс істеу;
жобалау алдындағы құжаттаманы графиктік рәсімдеу.

Оқыту нәтижесі 1) Бастапқы деректердің рұқсат құжаттамасымен жұмыс істеу.

Ландшафттық жобалау
Геодезия негіздері
Топографиялық сызу
Топырақтану негіздері
Еңбекті қорғау
Оқу практикасы (соның ішінде ашық аспан астында бұйыммен жұмыс істеу (пленэр)

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Ландшафттық жобалауға қажетті ақпараттар алу үшін жобалық, нормативтік - құқықтық, нормативтік-техникалық құжаттаманы пайдаланады.
2. Кәсіптік маңызды ақпаратты өңдеу, сақтау және пайдаланудың заманауи технологияларын меңгерді.

Оқыту нәтижесі 2) нысанда іздестіру жұмыстарын жүргізу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Нысанда агротехникалық және экономикалық жұмыстарды меңгерді білімі бар.
2. Нысанға агротехникалық және экономикалық зерттеулер жүргізеді.
3. Жергілікті жерде геодезиялық өлшеулерді және оларды камералдық өңдеуді жүргізеді.
4. Бастапқы деректерді суретке түсіруді, фото-фиксация жасауды орындайды.

Оқыту нәтижесі 3) Нысанға ландшафттық талдау жүргізу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Далалық ақпаратты өңдеу және талдау әдістерін меңгерді.
2. Ландшафт құрылысы үшін нысанның табиғи-климаттық және өсімдік жағдайларына баға береді.
2. Функционалдық, санитарлық-гигиеналық және эстетикалық факторлар бойынша жарамдылығына талдау жүргізеді.
3. Жобалауға тапсырмалар жасайды.

ПҚ 10. Дизайн саласындағы заманауи үрдістерді ескере отырып, дизайнерлік жобалау үрдісін жүзеге асыру.

КМ 10. Ландшафтік дизайны-жобаны әзірлеу

Бұл модуль Ландшафтік дизайны – жобаны әзірлеу үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеунәтижесінде білім алушыларлар мыналарды игеру керек:
Ландшафттық жобалаудың қазіргі даму үрдістері мен тарихы;
жобалау кезеңдері;
жобаны техникалық әзірлеу;
техникалық тапсырманы әзірлеу бойынша білімді бекіту;
Ландшафтік дизайныдегі стильдер;
таңдап алу: ШСН-ын, бау-бақша жиһазы, сәндік элементтер, ағаштар, сәндік өсімдіктер және т. б.
Эскиздік жобаны, жобалық жұмыс құжаттамасын жасау.
Жобаны қабылдау және бекіту.
Графиктік бейнелеу құралдарын пайдалану;
Ландшафттық жобалау бағдарламалары.

Оқыту нәтижелері 1) Жобалау кезеңдерінде жоспарлау шешімдерін әзірлеу.

Ландшафттық жобалау
Сәндік дендрология
Гүл өсіру
Топырақтану, егіншілік және агрохимия негіздері
Қала құрылысы негіздерімен елді мекендерді көгалдандыру
Бау-бақ өнерінің негіздері
Шағын сәулет нысандарын жобалау
Экология
Ландшафты модельдеу үшін бағдарламаларымен компьютерлік графика.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жобалау кезеңдерін сақтайды;
2. Нобайлрды құрумен техникалық әзірлемелерді орындайды;
3. Жобаның тұжырымдамасын әзірлейді және оны стилистикалық және конструктивті іске асыру бағыттарының эскиздік нұсқаларын ұсынады.
4. Ландшафтік дизайны-жоба үшін жұмыс құжаттамасын (бас жоспар және жұмыс сызбалары - бөлу және отырғызу сызбасы, дендро-жоспар және ассортименттік ведомость) құрастырады.

Оқыту нәтижелері 2) Ландшафты нысанды безендіру үшін материалдар ассортиментін таңдап алу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Ландшафтты қалыптастыру үшін өсімдік, құрылымдық материалдарды, шағын сәулет нысандарын және т. б. таңдайды.
2. Жобалық талаптарға байланысты материалдардың ассортиментін таңдайды.
3. Жобаның функционалдық, климаттық және басқа да аспектілерін техникалық сауатты үйлестіреді.

Оқыту нәтижелері 3) Дизайн-жобада табиғи ортаның негізгі элементтерінің қасиеттерін пайдалану

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Өсімдіктер биологиясын меңгерді білімі бар.
2. Өсімдіктерді биологиялық, функционалдық және сәулеттік-көркемдік талаптарды ескере отырып ландшафты композицияларға таңдайды.
3. Ландшафты құрылыс кезінде ағаш-бұта және шөп дақылдар мәдениетін өсіру агротехникасының ерекшеліктерін пайдаланады.

Оқыту нәтижелері 4) Стильдік, түсті және композициялық шешімдерді әзірлеу.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Стильдерді араластыру нұсқаларын әзірлейді.
2. Түс шешімдерін іріктеуді орындайды.
3. Композициялық шешімдерді әзірлейді.
4. Пейзажды жобалау және қалыптастыру принциптерін қолданады.

Оқыту нәтижелері 5) Графиктік дизайнерлік бағдарламаларды меңгеру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Ландшафттық жобалаудың компьютерлік бағдарламаларын меңгерді
2. Ландшафттық жобалаудың компьютерлік бағдарламаларын меңгерді
3. Ландшафт нысандарының үш өлшемді моделін жасайды.
4. Íысандарды визуализациялауды орындайды.

ПҚ 11 Ұсынылып отырған жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу.

КМ 11 Ұсынылып отырған жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу.

Бұл модуль ұсынылып отырған жобаның техникалық–экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу үшін қажетті білімдерді, икемдерді және дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар материалды меңгеруі тиіс: ТЭН жобалаудың нормативтік базасы.
ТЭН жобалаудың мақсаты, міндеттері және функциялары.
ТЭН жобалауды әзірлеу кезеңдерінің сипаттамасы;
ТЭН жасау әдістемесі;
ТЭН жобалау элементтері және олардың сипаттамасы.
Әзірленетін жобаны негіздеудің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, материалдық шығындарды анықтауды, эскиздерді, үлгілерді және орындаушылардың жалақысына кеткен шығындарды есептеуді орындау;
жобалау-іздестіру жұмыстарына сметалық құжаттама, смета түрлері, сметалық құжаттаманың құрамы мен есебі, жұмыс құны;
жобаның экономикалық тиімділігін бағалау және талдау әдістері;
шешім таңдау кезінде техникалық-экономикалық көрсеткіштерді салыстыру;
жобаның қаржылық жағдайын бағалау.
Қаржыландырудағы жоба қажеттілігі.

Оқыту нәтижелері 1) Негізгі экономикалық есептеулерді орындау.

Сала экономикасы
Ландшафттық жобалау
Кәсіптік практика

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Экономика саласы бойынша білім меңгерді.
2. Экономикалық есептеу әдістерін меңгерді.
3. Негізгі экономикалық есептеулерді орындайды.
4. Смета, материалдар шығынының нормаларын және т. б. құрастырады.

Оқыту нәтижелері 2) Жоба құнын анықтау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жобалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қабылданатын жобалық шешімдерге экономикалық бағалауды жүргізеді.
2. Қаржыда жоба қажеттілігін анықтайды.

Оқыту нәтижелері 3) Техникалық-экономикалық есептеулер үшін компьютерлік бағдарламаларды меңгеру.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Ландшафтік дизайны жобасының техникалық-экономикалық есептеулері үшін арнайы компьютерлік бағдарламалар білімін меңгерді.
2. Ландшафтік дизайны жобасының техникалық-экономикалық есептеулері үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдаланады.


ПҚ 12 Көркемдік-конструкторлық шешімдердің іске асырылуына авторлық қадағалауды жүзеге асыру

КМ 12. Үлгілерді дайындау және жетілдіру кезінде көркемдік-конструкторлық шешімдердің іске асырылуын авторлық қадағалауды жүзеге асыру, пәндік-кеңістіктік кешендерді іске асыру

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушыларлар:
Авторлық қадағалау түрлері авторлық қадағаалаудың мазмүны мен тексеруді орындау ережесі

Оқыту нәтижесі 1) Авторлық қадағалауды жүргізу. Ландшафты жоба жұмыстарының орындалу сапасын авторлық қадағалауды жүзеге асыру.

Ландшафттық жобалау
Сапаны басқару негіздері

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Авторлық қадағалаудың түрлері мен мазмұнын пайдалану біліміне ие.
2. Ландшафтік дизайны –жобаның жобалық шешімдерін іске асыру нәтижелерін тексеру ережелерін қолданады.
3. Ландшафттық жұмыстардың орындалу көлемі мен сапасының жобалық құжаттама талаптарына сәйкестігін бақылауды жүргізеді

Оқыту нәтижесі 2) Тексеру нәтижелерін рәсімдеу

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Авторлық қадағалау құжаттарын сауатты рәсімдей алады.

ПҚ 13 Ландшафты Дизайнер біліктілігін алу үшін жұмысты орындау

ҚМ 13 Өндірістік (диплом алдындағы) тәжірибе.
Ландшафттық дизайн-жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу .

Жекелеген объектілерді ландшафтық жобалау. Жұмыс пен графикалық материалдардың құрамы, мазмұны. Ландшафттық дизайн-жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу. КҚБЖ, СПДС, ҚНжЕ стандарттарын ұстану. Ландшафтты жобалау үшін компьютерлік бағдарламалар. Графикалық құжаттаманы ресімдеу кезіндегі нормативтік талаптарды сақтау.
Агротехникалық және құрылыс жұмыстарының технологиялық үрдістері.

Оқыту нәтижесі 1) Ландшафттық дизайн-жоба үшін жұмыс құжаттамасын жасау (бас жоспары мен жұмыс сызбалары - бөлінген және отырғызу сызбасы, дендрожоспар).

Дипломалды тәжірибе

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Жобалық құжаттаманы ресімдеуіне және мазмұнына қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Жобалық графиканың негізгі бейнелеу және техникалық құралдарын қолданады.
3. Эскиздерді, бөлінген және отырғызылатын сызбаларды орындайды.
4. Аумақты көгалдандырудың бас жоспарын құрастырады.

Оқыту нәтижесі 2) Негізгі экономикалық есептеулерді орындау.

Бағалау дың өлшемшарттары

1. Нормативтік құжаттаманы қолданады.
2. Экономикалық есептеу әдістерін жіті меңгерген.
3. Негізгі экономикалық есептеулерді орындайды.
4. Ассортиментті құжатын құрайды.
5. Материалдарды жұмсау нормасы сметасын жасайды.
6. Техникалық-экономикалық есептеулер үшін компьютерлік бағдарламалар пайдаланады.

      Ескерту:

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      БҚ – базалық құзыреттер;

      ПҚ – кәсіптік құзыреттер;

      БМ – базалық модульдер:

      КМ – кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
582-қосымша

"Құрылыстағы дизайн" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0419000 - Құрылыстағы дизайн

Біліктілігі*:

041901 3 – Дизайнер

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзім: негізгі орта білім
базасында 3 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер **

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
620

192

428


3-7

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+

+


БМ 02

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде құрастыру


+


+

+

+

+


БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

++


+

+


БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру


+


+

+

+

+


КМ

Кәсіптік модульдер
3206

558

1136

1512

2-8

КМ 01

Көркемдік-графикалық, кеңістіктік және креативті ойлау дағдыларын қалыптастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 02

Ғимараттар экстерьері мен интерьерлеріндегі сәулет декорының элементтерін үлгілеу

++

+

+

+


КМ 03

Жекелеген сәулет және көлемді-жоспарлы шешімдерді жобалау үшін бастапқы деректерді дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Күрделі құрылыс объектілерінің жобалық құжаттамасы құрамында жекелеген сәулет және көлемді-жоспарлы шешімдер әзірлеу

++

+

+

+


КМ 05

Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша сәулет тұжырымдамасын әзірлеу

++

+

+

+


КМ 06

Әзірленген сәулет және көлемді-жоспарлы шешімдер бойынша жобалық құжаттаманың графикалық бөлігін рәсімдеу


+


+

+

+

+


КМ 07

Аяқталған дизайн-жобаға жобалық құжаттама әзірлеу

+

+


+

+

+

+


КМ 08

Дизайнердің негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


КМ 09

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
198

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72


Міндетті оқыту бойынша жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылында жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кірістіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер ;

      БМ – базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
583-қосымша

"Құрылыстағы дизайн" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарымен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім коды және бейіні:

0400000 - Өнер және мәдениет

Мамандығы:

0419000 - Құрылыстағы дизайн

Біліктілігі*:

041901 3 – Дизайнер

  Оқыту нысаны: күндізгі
  Оқытудың нормативтік
мерзім: жалпы орта білім
базасында 2 жыл 10 ай

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Орта буын маманы

БМ

Базалық модульдер
718

290

428


1-5

БМ 0