2018 жылға арналған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы

Қостанай облысы Әулиекөл ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 23 қазандағы № 257 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 1 қарашада № 7276 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31- бабына, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 9-бабына сәйкес Әулиекөл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 2018 жылға арналған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамды,пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квотаны ұйымдар бөлінісінде 1, 2 қосымшаларға сәйкес белгіленсін.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, өз әрекетін 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған қатынастарға таратады.

      Аудан әкімі Ж. Таукенов

  Әкімдіктің
2017 жылғы 23 қазандағы
№ 257 қаулысына
1-қосымша

2018 жылға арналған ұйымдар бөлінісінде бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін орындарына квота

№ р/с

Кәсіпорынның, ұйымның атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны, адам

Квота мөлшері жұмыскерлердің тізімдік санынан пайыздық көрсетілімде

Жұмыс орындарының саны

1

"Аман-Терсек" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

265

0,4 %

1

  Әкімдіктің
2017 жылғы 23 қазандағы
№ 257 қаулысына
2-қосымша

2018 жылға арналған ұйымдар бөлінісінде пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота

№ р/с

Кәсіпорынның, ұйымның атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны, адам

Квота мөлшері жұмыскерлердің тізімдік санынан пайыздық көрсетілімде

Жұмыс орындарының саны

1

"Агрофирма "Диевская" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

500

0,2 %

1

2

"Қазақ көмір энергетикалық компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

89

1,1 %

1


Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц состоящих на учете службы пробации, на 2018 год

Постановление акимата Аулиекольского района Костанайской области от 23 октября 2017 года № 257. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 1 ноября 2017 года № 7276

      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", акимат Аулиекольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц состоящих на учете службы пробации, на 2018 год в разрезе организаций согласно приложениям 1, 2.

      2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима района по социальным вопросам.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликованияи распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Аким района Ж. Таукенов

  Приложение 1
к постановлению акимата
от 23 октября 2017 года
№ 257

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на 2018 года в разрезе организаций

№ п/п

Наименование предприятия, организации

Списочная численность работников, человек

Размер квоты в процентном выражении от списочной численности работников

Количество рабочих мест

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Терсек"

265

0,4 %

1

  Приложение 2
к постановлению акимата
от 23 октября 2017 года
№ 257

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации на 2018 года в разрезе организаций

№ п/п

Наименование предприятия, организации

Списочная численность работников

Размер квоты в процентном выражении от списочной численности работников

Количество рабочих мест

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Диевская"

500

0,2 %

1

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахская угольная энергетическая компания"

89

1,1 %

1