"Аягөз ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы" Аягөз аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 21/153-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 2018 жылғы 22 маусымдағы № 25/176-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Аягөз аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 11 шілдеде № 5-6-174 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 50-бабының 2-тармағына сәйкес Аягөз аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Аягөз ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы" Аягөз аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 21/153-VІ (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-6-166 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтық құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылдың 11 мамырында жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы келесі редакцияда жазылсын:

      "Аягөз ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін арттыру туралы";

      кіріспе келесі редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) кодексінің 509-бабының 5-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 15) тармақшасына сәйкес Аягөз аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын Аягоз ауданының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Кодексінің (Салық кодексі) 503 бабында белгіленген жер салығының базалық мөлшерлемелері 10 (он) есеге арттырылсын.".

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ш. Омаров
      Аягөз аудандық мәслихат хатшысы С. Искаков

О внесении изменений в решение Аягозского районного маслихата от 27 марта 2018 года № 21/153-VI "О повышении базовых ставок земельного налога и единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Аягозскому району"

Решение Аягозского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 июня 2018 года № 25/176-VI. Зарегистрировано Управлением юстиции Аягозского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 11 июля 2018 года № 5-6-174

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аягозского районного маслихата от 27 марта 2018 года № 21/153-VI "О повышении базовых ставок земельного налога и единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Аягозскому району" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-6-166, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 11 мая 2018 года) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "О повышении базовых ставок земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Аягозскому району";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 5 статьи 509 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Повысить по Аягозскому району базовые ставки земельного налога, установленные статьей 503 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), в 10 (десять) раз на не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения.".

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии Ш. Омаров
      Секретарь Аягозского районного маслихата С. Искаков