2020 жылға арналған Зеренді ауданында ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы

Ақмола облысы Зеренді ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 28 қарашадағы № А-11/674 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 қарашада № 7521 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қалмыстық-атқару кодексінің 18-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 9-бабының 7), 8), 9) тармақшаларына, 27-бабы 1-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларына, "Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 болып тіркелген) сәйкес, Зеренді ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының 1 қосымшасына сәйкес, 2020 жылға арналған Зеренді ауданында ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

      2. Осы қаулының 2 қосымшасына сәйкес, 2020 жылға арналған Зеренді ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

      3. Осы қаулының 3 қосымшасына сәйкес, 2020 жылға арналған Зеренді ауданында пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      аудан әкімі Б.Ғайса

 
  Зеренді ауданы әкімдігінің
2019 жылғы "28" қарашадағы
№ А-11/674 қаулысына
1 қосымша

2020 жылға арналған Зеренді ауданында ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы

Ұйымдардың атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квота мөлшері (%)

1

Зеренді ауданының "Білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

1183

0,1

2

"Игілік Астық-2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

10

10,0

 
  Зеренді ауданы әкімдігінің
  2019 жылғы "28" қарашадағы
№ А-11/674 қаулысына
2 қосымша

2020 жылға арналған Зеренді ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы

Ұйымның атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квота мөлшері (%)

1

"Викторовское" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

132

0,7

 
  Зеренді ауданы әкімдігінің
2019 жылғы "28" қарашадағы
№ А-11/674 қаулысына
3 қосымша

2020 жылға арналған Зеренді ауданында пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы

Ұйымдардың атауы

Жұмыскерлердің тізімдік саны

Квота мөлшері (%)

1

"Әз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3

33,3

2

"Аккайын+Ж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

25

4,0

3

"Асыл-2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

8

12,5


Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации в Зерендинском районе на 2020 год

Постановление акимата Зерендинского района Акмолинской области от 28 ноября 2019 года № А-11/674. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 28 ноября 2019 года № 7521

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года, подпунктами 7), 8), 9) статьи 9, подпунктами 2), 3), 4) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898), акимат Зерендинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования в Зерендинском районе на 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Зерендинском районе на 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      3. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации в Зерендинском районе на 2020 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      аким района Б.Ғайса

  Приложение 1
к постановлению акимата
Зерендинского района
от "28" ноября 2019 года
№ А-11/674

Квота рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования в Зерендинском районе на 2020 год

Наименование организаций

Списочная численность работников

Размер квоты (%)

1

Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

1183

0,1

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Астық-2030"

10

10,0

 
  Приложение 2
к постановлению акимата
Зерендинского района
от "28" ноября 2019 года
№ А-11/674

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Зерендинском районе на 2020 год

Наименование организаций

Списочная численность работников

Размер квоты (%)

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Викторовское"

132

0,7

 
  Приложение 3
к постановлению акимата
Зерендинского района
от "28" ноября 2019 года
№ А-11/674

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации в Зерендинском районе на 2020 год

Наименование организаций

Списочная численность работников

Размер квоты (%)

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әз"

3

33,3

2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аккайын+Ж"

25

4,0

3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-2005"

8

12,5