Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясының 2018 жылғы 13 наурыздағы "Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесінің "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы" № 1-11/1 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Павлодар облысы бойынша Тексеру комиссиясының 2019 жылғы 4 қарашадағы № 16/11 қаулысы. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 6 қарашада № 6595 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Заңының 33-бабы 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы "Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы" № 13 бұйрығына сәйкес, Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясының 2018 жылғы 13 наурыздағы "Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесінің "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы" № 1-11/1 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5932 болып тіркелген, 2018 жылғы 11 сәуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулының барлық мәтіні бойынша "ұйымдастыру-құқықтық жұмысы және сапа бақылау бөлімі", "ұйымдастыру-құқықтық жұмысы және сапа бақылау бөлімінде", "ұйымдастыру-құқықтық жұмысы және сапа бақылау бөлімінің", "ұйымдастыру-құқықтық жұмысы және сапа бақылау бөлімімен" деген сөздері "құқықтық және ұйымдастыру жұмысы бөлімі", "құқықтық және ұйымдастыру жұмысы бөлімінде", "құқықтық және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің", "құқықтық және ұйымдастыру жұмысы бөлімімен" тиісінше сөздерімен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Ж. Шейхисламға жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тексеру комиссиясының төрағасы А. Курманова

О внесении изменений в постановление Ревизионной комиссии по Павлодарской области от 13 марта 2018 года № 1-11/1 "Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Павлодарской области"

Постановление Ревизионной комиссии по Павлодарской области от 4 ноября 2019 года № 16/11. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 6 ноября 2019 года № 6595

      В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16 января 2018 года № 13 "О некоторых вопросах оценки деятельности административных государственных служащих", Ревизионная комиссия по Павлодарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Ревизионной комиссии по Павлодарской области от 13 марта 2018 года № 1-11/1 "Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Павлодарской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5932, опубликовано 11 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      по всему тексту указанного постановления слова "отдел организационно-правовой работы и контроля качества", "в отделе организационно-правовой работы и контроля качества", "отдела организационно-правовой работы и контроля качества", "отделом организационно-правовой работы и контроля качества" заменить словами "отдел правовой и организационной работы", "в отделе правовой и организационной работы", "отдела правовой и организационной работы", "отделом правовой и организационной работы" соответственно.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена ревизионной комиссии по Павлодарской области Шейхислам Ж.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Председателя ревизионной комиссии А. Курманова