"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 21 қаңтардағы № 3 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 23 қаңтарда № 19910 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6863 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының 2011 жылғы № 9 (тираждың шыққан уақыты 2011 жылғы 23 қыркүйекте) және 2011 жылғы № 33 (тираждың шыққан уақыты 2011 жылғы 1 желтоқсанда) актілер жинағында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақтың 27) және 28) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "27) "Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп" (индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес;

      28) "Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп" (индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес;";

      1-тармақтың 31) және 32) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "31) "Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп" (индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес;

      32) "Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп" (индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес;";

      1-тармақтың 39) және 40) тармақшалары алып тасталсын;

      27, 28, 31 және 32-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтары
№ 3 бұйрығына
1-қосымша
  Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета
по статистике
Министерства национальной
экономики
Республики Казахстан
от 21 января 2020 года №3 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына
27-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің орналасқан жері бойынша ұсынылады
Представляется территориальному органу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп

Отчет о международных операциях, внешних активах и обязательствах сектора государственного управления

Индексі 7-ТБ тоқсандық
Индекс 7-ПБ квартальная

есепті кезең
отчетный период 

тоқсан
квартал 

жыл
год

Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдары ұсынады
Представляют органы государственного управления Республики Казахстан

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды
Код БИН 

Мазмұны Содержание

      Толтырылған бөлімдерді (бөлімдердің бөліктерін) көрсетіңіз (белгімен)

      Укажите (галочкой) заполненные разделы/части разделов 

1-бөлім.
Раздел 1.

Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) қызметтер және трансферттер
Услуги и трансферты, полученные от нерезидентов (предоставленные нерезидентам) 

А-бөлік.
Часть А.

Ресми қызметтер
Официальные услуги


 

Б-бөлік.
Часть Б.

Қызметтердің басқа да түрлері
Прочие виды услуг 

В-бөлік.
Часть В.

Ағымдағы және күрделі трансферттер
Текущие и капитальные трансферты 

2-бөлім.
Раздел 2.

Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер
Финансовые требования к нерезидентам и обязательства перед ними 

А-бөлік.
Часть А.

Халықаралық ұйымдарға қатысу
Участие в международных организациях 

Б-бөлік.
Часть Б.

Резидент еместердің: шетелдік заңды тұлғалардың, инвестициялық қорлардың капиталына қатысу
Участие в капитале нерезидентов: иностранных юридических лиц, инвестиционных фондов 

В-бөлік.
Часть В.

Резидент еместерге қойылатын өзге де талаптар
Иные требования к нерезидентам 

Г-бөлік.
Часть Г.

Резидент еместер алдындағы міндеттемелер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми сыртқы қарыздарын және еурооблигацияларды қоспағанда)
Обязательства перед нерезидентами (за исключением официальных внешних займов и еврооблигаций Правительства Республики Казахстан)

      1-бөлім. Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) қызметтер және трансферттер, Америка Құрама Штаттарының мың (бұдан әрі – АҚШ) доллары

      Раздел 1. Услуги и трансферты, полученные от нерезидентов (предоставленные нерезидентам), тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

      А бөлігі. Ресми қызметтер

      Часть А. Официальные услуги

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам


А

Б

1

2

3
Резидент еместерден алынған қызметтер
Услуги, полученные от нерезидентов

Елшіліктер, консулдықтар және шетелдегі басқа да қазақстандық дипломатиялық және ресми өкілдіктер үшін жылжымайтын мүлік объектілерін салу үшін шетел мемлекеттерінің аумағында жер учаскелерін сатып алуға жұмсалған шығыстар
Расходы на приобретение земельных участков на территории иностранных государств для строительства объектов недвижимости для посольств, консульств и других казахстанских дипломатических и официальных представительств за рубежом

10Шетел мемлекеттерінің аумағында елшіліктер, консулдықтар және шетелдегі басқа да қазақстандық дипломатиялық және ресми өкілдіктер үшін жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға жұмсалған шығыстар
Расходы на приобретение объектов недвижимости на территории иностранных государств для посольств, консульств и других казахстанских дипломатических и официальных представительств за рубежом

20Шетелдегі елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да қазақстандық дипломатиялық және ресми өкілдіктерін күтіп-ұстауға жұмсалған шығыстар (жалақыны қоспағанда)
Расходы на содержание посольств, консульств и других казахстанских дипломатических и официальных представительств за рубежом (за исключением заработной платы)

30Шетелдегі елшіліктерде, консулдықтарда және басқа да қазақстандық дипломатиялық және ресми өкілдіктерінде жұмыс істейтін Қазақстан резиденттері алған жалақы және басқа да төлемдер
Заработная плата и другие выплаты, полученные резидентами Казахстана, работающими в посольствах, консульствах и других казахстанских дипломатических и официальных представительствах за рубежом

40Шетелдегі елшіліктерде, консулдықтарда және басқа да қазақстандық дипломатиялық және ресми өкілдіктерде жұмыс істейтін Қазақстанның резидент еместеріне жалақы және басқа да төлемдер
Заработная плата и другие выплаты нерезидентам Казахстана, работающим в посольствах, консульствах и других казахстанских дипломатических и официальных представительствах за рубежом

50Шетел мемлекеттерінің аумағындағы табиғи ресурстарды жалға алу (пайдалану) үшін төлемдер Платежи за аренду (использование) природных ресурсов на территории иностранных государств

60Резидент еместерге көрсетілген қызметтер
Услуги, оказанные нерезидентам

Қазақстанның елшіліктері мен консулдықтарында Қазақстан резидент еместеріне виза беру үшін алымдар
Сборы посольств и консульств Казахстана за выдачу виз нерезидентам Казахстана

65Қазақстанның аумағында елшіліктер, консулдықтар және Қазақстандағы басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер үшін жылжымайтын мүлік объектілерін салу үшін жер телімдерін сатудан түскен түсімдер
Поступления от продажи земельных участков на территории Казахстана для строительства объектов недвижимости для посольств, консульств и других иностранных дипломатических и официальных представительств в Казахстане

70Қазақстанның аумағында елшіліктер, консулдықтар және Қазақстандағы басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер үшін жылжымайтын мүлік объектілерін сатудан түскен түсімдер
Поступления от продажи объектов недвижимости на территории Казахстана для посольств, консульств и других иностранных дипломатических и официальных представительств в Казахстане

80Қазақстан аумағында табиғи ресурстарды жалға (пайдалануға) беруден түскен түсімдер
Поступления от предоставления в аренду (пользование) природных ресурсов на территории Казахстана

90      Б бөлігі. Қызметтердің басқа да түрлері

      Часть Б. Прочие виды услуг

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша В том числе по странам-партнерам


А

Б

1

2

Резидент еместерден алынған қызметтер
Услуги, полученные от нерезидентов

Қазақстан азаматтарын шет елде оқыту
Обучение граждан Казахстана за рубежом

100Қазақстан азаматтарына шет елде көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері
Услуги здравоохранения, предоставленные гражданам Казахстана за рубежом

105Қазақстан азаматтарына қашықтықтан көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері, шетелдік медициналық қызметкерлердің келуі
Услуги здравоохранения, предоставленные гражданам Казахстана дистанционно, приезд иностранных медицинских работников

106Құрылыс қызметтері (құрылыспен байланысты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қосқанда) оның ішінде:
Строительные услуги (включая ремонт и техническое обслуживание в связи со строительством) в том числе:

110шетелдегі құрылыс
строительство за границей

111Қазақстандағы құрылыс
строительство в Казахстане

117Басқару саласындағы консультациялық қызметтер
Консультационные услуги в области управления

120Заң қызметтері
Юридические услуги

121Қаржы қызметтерін көрсету
Финансовые услуги

122Телекоммуникациялық қызметтер (берілетін ақпараттың құнын есептемегендегі байланыс қызметтері)
Телекоммуникационные услуги (услуги связи без учета стоимости передаваемой информации)

125Ақпараттық қызметтер
Информационные услуги

127Компьютерлік қызметтер (компьютерлерді жөндеу және қызмет көрсетуді қоса алғанда)
Компьютерные услуги (включая ремонт и техническое обслуживание компьютеров)

130Басқа санаттарға жатқызылмаған жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим категориям

131Резидент еместердің көлік құралдарына қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (ұшақтарды қоса алғанда)
Услуги по обслуживанию нерезидентами транспортных средств (включая самолеты)

135Өзге қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги (расшифровать)

140Резидент еместерге көрсетілген қызметтер
Услуги, оказанные нерезидентам

Қазақстан аумағындағы шетел азаматтарына көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері
Услуги здравоохранения, предоставленные иностранным гражданам, находящимся на территории Казахстана

141Шетелдегі шетел азаматтарына көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (қашықтықтан, қазақстандық медицина қызметкерлерінің баруы)
Услуги здравоохранения, предоставленные иностранным гражданам, находящимся за рубежом (дистанционно, выезд казахстанских медицинских работников)

142Басқару саласындағы консультациялық қызметтер
Консультационные услуги в области управления

143Заң қызметтері
Юридические услуги

144Ақпараттық қызметтер
Информационные услуги

145Өзге қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги (расшифровать)

149      В бөлігі. Ағымдағы және күрделі трансферттер

      Часть В. Текущие и капитальные трансферты

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам


А

Б

1

2

Резидент еместерге ұсынылған трансферттер
Трансферты, предоставленные нерезидентам

Халықаралық ұйымдарға және мемлекетаралық органдарға төленген мүшелік жарналар
Членские взносы, выплаченные в международные организации и межгосударственные органы

150Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттер
Трансферты на инвестиционные цели

160Күрделі активтерге келтірілген зиянға және басқа бұзушылықтарға байланысты өтемақы төлемдері
Компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба капитальным активам и другими повреждениями

170Халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі ағымдағы операциялар, оның ішінде:
Текущие операции в рамках международного сотрудничества, в том числе:

171гуманитарлық көмек
гуманитарная помощь

172техникалық көмек
техническая помощь

173кеден төлемдері
таможенные платежи

174басқа да операциялар
прочие операции

175Резидент еместерге сот шешімі бойынша салынатын өсімпұлдар, айыппұлдар түрінде төленетін төлемдер
Платежи нерезидентам в виде пени, штрафов, налагаемых судами

179Басқа да трансферттер (толық көрсетіңіз)
Прочие трансферты (расшифровать)

180Резидент еместерден алынған трансферттер
Трансферты, полученные от нерезидентов

Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттер
Трансферты на инвестиционные цели

190Күрделі активтерге келтірілген зиянға және басқа бұзушылықтарға байланысты өтемақы төлемдері
Компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба капитальным активам и другими повреждениями

200Халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі ағымдағы операциялар, оның ішінде:
Текущие операции в рамках международного сотрудничества, в том числе:

201гуманитарлық көмек
гуманитарная помощь

202техникалық көмек
техническая помощь

203кеден төлемдері
таможенные платежи

204басқа да операциялар
прочие операции

205Резидент еместерге сот шешімі бойынша салынатын өсімпұлдар, айыппұлдар түрінде төленетін төлемдер
Поступления от нерезидентов в виде пени, штрафов, налагаемых судами

209Басқа да трансферттер (толық көрсетіңіз)
Прочие трансферты (расшифровать)

210      2-бөлім. Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер, мың АҚШ доллары

      Раздел 2. Финансовые требования к нерезидентам и обязательства перед ними, тысяч долларов США

      А бөлігі. Халықаралық ұйымдарға қатысу

      Часть А. Участие в международных организациях

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Халықаралық ұйымның атауы
Наименование международной организации


А

Б

1

2

Халықаралық ұйымға қатысу немесе салым (жарна) үлесі % (қолданылатын болса)
Доля участия или вклада (взноса) в международную организацию, % (если применимо)

220

Х


Есептік кезеңнің басындағы қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) на начало отчетного периода

230Есептік кезеңде үлесті (салымды, жарнаны) енгізу
Внесение доли (вклада, взноса) в отчетном периоде

240Есептік кезеңде үлесті (салымды, жарнаны) алып қою
Изъятие доли (вклада, взноса) в отчетном периоде

245Қайта бағалау (қолданылатын болса)
Переоценка (если применимо)

250Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

260Есептік кезеңнің соңындағы қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) на конец отчетного периода

270Есептік кезеңде алынған дивиденттер (қолданылатын болса)
Дивиденды, полученные в отчетном периоде (если применимо)

280      Б бөлігі. Резидент еместердің: шетелдік заңды тұлғалардың, инвестициялық қорлардың капиталына қатысу

      Часть Б. Участие в капитале нерезидентов: иностранных юридических лиц, инвестиционных фондов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Резидент еместердің және елдердің атауы
Наименование нерезидентов и стран

резидент еместің атауы
наименование нерезидента
________________________

елдің атауы
наименование страны
____________________

А

Б

1

2


Резидент еместің капиталына қатысу немесе салым (жарна) үлесі % (қолданылатын болса)
Доля участия или вклада (взноса) в капитале нерезидента, % (если применимо)

290

ХЕсептік кезеңнің басына резидент еместің капиталына қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) в капитале нерезидента на начало отчетного периода

300
Есептік кезеңде капиталды (үлесті, салымды, жарнаны) енгізу, жай акцияларды (қатысушылардың дауыстарын) сатып алу
Внесение капитала (доли, вклада, взноса), покупка простых акций (голосов участников) в отчетном периоде

310
Есептік кезеңде капиталды (үлесті, салымды, жарнаны) алып қою, жай акцияларды (қатысушылардың дауыстарын) сату
Изъятие капитала (доли, вклада, взноса), продажа простых акций (голосов участников) в отчетном периоде

320
Қайта бағалау (қолданылатын болса)
Переоценка (если применимо)

330
Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

340
Есептік кезеңнің соңына қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) на конец отчетного периода

350
Резидент еместің Сіздің ұйымыңыздың қатысу үлесіне келетін салықтарды төлегеннен кейінгі есептік кезең ішіндегі таза пайдасы (зияны) (қолданылатын болса)
Чистая прибыль (убыток) нерезидента за отчетный период, после уплаты налогов, приходящаяся на долю участия Вашей организации (если применимо)

360
Резидент еместің есептік кезеңде Сіздің ұйымыңызға төленуі тиіс жариялаған дивидендтері
Объявленные нерезидентом в отчетном периоде дивиденды, подлежащие оплате Вашей организации

370
Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде резидент еместен алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном периоде Вашей организацией от нерезидента

380
      В бөлігі. Резидент еместерге қойылатын өзге де талаптар

      Часть В. Иные требования к нерезидентам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А

Б

1

2

Резидент еместерге қатысты дебиторлық берешек және резидент еместерге берілген аванстар
Дебиторская задолженность по отношению к нерезидентам и авансы, выданные нерезидентам

Есептік кезеңнің басындағы берешек
Задолженность на начало отчетного периода

390Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

400Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

410Қайта бағалау
Переоценка

420Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

430Есептік кезеңнің соңындағы берешек
Задолженность на конец отчетного периода

440Резидент еместерге берілген несиелер мен қарыздар
Ссуды и займы, предоставленные нерезидентам

Есептік кезеңнің басындағы берешек
Задолженность на начало отчетного периода

450Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

460Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

470Қайта бағалау
Переоценка

480Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

490Есептік кезеңнің соңындағы берешек
Задолженность на конец отчетного периода

500Есептік кезеңнің басындағы сыйақы көлемі
Объем вознаграждения на начало отчетного периода

510Есептік кезеңде есептелген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

520Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыз алған сыйақы
Вознаграждение, полученное Вашей организацией в отчетном периоде

530Қайта бағалау, басқа да өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

540Есептік кезеңнің соңындағы сыйақы көлемі
Объем вознаграждения на конец отчетного периода

550Қолма-қол шетел валютасы, шетелдік банктердегі шоттар (ағымдағы шоттар, талап еткенге дейінгі шоттар, салымдар)
Наличная иностранная валюта, счета в банках за рубежом (текущие счета, счета до востребования, вклады)

Есептік кезеңнің басындағы көлем
Объем на начало отчетного периода

560Қолма-қол валютаны сатып алу, шоттарға түсімдер
Покупка наличной валюты, поступление на счета

570Қолма-қол валютаны сату, шоттардан шығыстар
Продажа наличной валюты, израсходовано со счетов

580Қайта бағалау, басқа да өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

590Есептік кезеңнің соңындағы көлем
Объем на конец отчетного периода

600Есептік кезеңде есептелген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

610Шетелдегі жылжымайтын мүлік (елшіліктер және шетелдегі ұқсас мекемелерге арналған жылжымайтын мүлікті қоспағанда, 1-бөлімнің А бөлігі)
Недвижимость за рубежом (за исключением недвижимости для посольств и аналогичных учреждений за рубежом, часть А Раздела 1)

Есептік кезеңнің басындағы құн
Стоимость на начало отчетного периода

620Жылжымайтын мүлікті сатып алу
Приобретение недвижимости

630Жылжымайтын мүлікті сату
Продажа недвижимости

640Қайта бағалау
Переоценка

650Басқа да да өзгерістер
Прочие изменения

660Есептік кезеңнің соңындағы құн
Стоимость на конец отчетного периода

670Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыз алған кіріс
Доход, полученный Вашей организацией в отчетном периоде

680Резидент еместерге қойылатын басқа да талаптар
Другие требования к нерезидентам

Есептік кезеңнің басындағы көлем
Объем на начало отчетного периода

690Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

700Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

710Қайта бағалау
Переоценка

720Басқа да да өзгерістер
Прочие изменения

730Есептік кезеңнің соңындағы көлем
Объем на конец отчетного периода

740      Г бөлігі. Резидент еместер алдындағы міндеттемелер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми сыртқы қарыздарын және еурооблигацияларды қоспағанда)

      Часть Г. Обязательства перед нерезидентами (за исключением официальных внешних займов и еврооблигаций Правительства Республики Казахстан)

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А

Б

1

2

Резидент еместер алдындағы кредиторлық берешек және резидент еместерден алынған аванстар
Кредиторская задолженность перед нерезидентами и авансы, полученные от нерезидентов

Есептік кезеңнің басындағы берешек
Задолженность на начало отчетного периода

750Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

760Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

770Қайта бағалау
Переоценка

780Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

790Есептік кезеңнің соңындағы берешек
Задолженность на конец отчетного периода

800Резидент еместер алдындағы басқа да міндеттемелер
Другие обязательства перед нерезидентами

Есептік кезеңнің басындағы көлем
Объем на начало отчетного периода

810Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

820Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

830Қайта бағалау
Переоценка

840Басқа да да өзгерістер
Прочие изменения

850Есептік кезеңнің соңындағы көлем
Объем на конец отчетного периода

860
Түсініктеме
Комментарий ___________________________________________________________________________

Атауы
Наименование _______________________________

Мекенжайы
Адрес __________________________________

Телефоны (респонденттің)
Телефон (респондента) ___________ ____________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _____

стационарлық
стационарный

ұялы
мобильный


Орындаушы
Исполнитель

_________________________________________

_______________________________


тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз1
Согласны на распространение первичных статистических данных1 

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1
Не согласны на распространение первичных статистических данных1 

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________

_________


тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________

_________


тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігі Статистика
комитеті төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтары
№ 3 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасының
міндетін атқарушының
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына
28-қосымша

"Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп" (индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп" (индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп" (индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын қалыптастыруға арналған.

      3. Cтатистикалық нысан қағаз тасымалдағышта не электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтаумен байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. Басқа тәсілмен ұсынылған cтатистикалық нысан қағаз тасымалдағышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтаумен байланыс арнасы арқылы электрондық түрде кейінгі растауды талап етеді. Cтатистикалық нысанды әр түрлі тәсілдермен ұсынған кезде, күндердің бастапқысы ұсыну күні болып саналады.

      Статистикалық нысанды қағаз тасымалдағышта ұсыну кезінде статистикалық нысанның тек ақпарат толтырылған бөлімдерін (бөліктерін) ұсынуға рұқсат етіледі. Бұл ретте, статистикалық нысанның мазмұнында толтырылған бөлімдердің (бөліктердің) бар болуы көрсетіледі.

      Cтатистикалық нысанға түзетулер (түзетулер, толықтырулар) есепті кезең аяқталғаннан кейінгі алты айдың ішінде енгізіледі.

      4. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

      1) резиденттер:

      азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген азаматтар, олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

      халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;

      заңды тұлғаны құрусыз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған ұйымдар;

      Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

      осы тармақшаның үшінші абзацында және осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері резиденттер болып табылады;

      2) резидент еместер:

      азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің азаматтары, олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент еместер болып табылады. Қазақстанда вахталық негізде жұмыс істеуге тартылған шетелдің азаматтары олардың республика аумағында болу ұзақтығына қарамастан резидент еместер болып табылады;

      Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;

      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

      осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында және осы тармақшаның үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері резиденттер еместер болып табылады;

      3) қайта бағалау – есепті кезеңде валюта бағамдарының, қаржы құралы бағасының өзгеруі нәтижесінде қаржы құралы құнының (көлемінің) өзгеруі;

      4) басқа да өзгерістер – есепті кезеңде қаржы құралының бір жақты тәртіппен (кредитордың берешекті есептен шығаруы, әріптестің резиденттігін өзгертуі және тағы басқа) қаржы құралы құнының (көлемінің) өзгеруі, сондай-ақ есепті толтырған кезде бұрын жіберілген қателерді түзету.

      Есепті кезеңде қайта бағалаудың және басқа да өзгерістердің мәндері оң да, теріс те болуы мүмкін. Халықаралық ұйымдар (2-бөлімнің А бөлігі), резидент емес кәсіпорындар (2-бөлімнің Б бөлігі), әріптес елдер (2-бөлімнің В және Г бөліктері) бойынша қайта бағалауды және басқа да өзгерістерді жіктеу мүмкін болмаған кезде қайта бағалауды және басқа да өзгерістерді жиынтық түрінде ғана 1-бағанда көрсетуге рұқсат етіледі.

      5. Барлық сомалар Америка Құрама Штаттарының мың долларымен (бұдан әрі – АҚШ) бүтін санмен көрсетіледі. Теңгемен және өзге шетел валютасымен сомалар АҚШ долларына аударылады. Айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қолданылатын валютаның нарықтық айырбастау бағамдары қолданылады. Операцияларды айырбастау үшін операция жасалған күнгі тиісті бағамдар қолданылады. Есепті кезеңнің соңындағы қорларды (қалдықтарды) айырбастау үшін есепті кезеңнің соңындағы тиісті бағамдар қолданылады.

      6. Есептік деректер барлық әріптес елдер (1-бөлім, 2-бөлімнің В және Г бөліктері), халықаралық ұйымдар (2-бөлімнің А бөлігі), резидент емес кәсіпорындар (2-бөлімнің Б бөлігі) бойынша бөліктерде көрсетіледі. Бұл ретте, 2-бөлімнің Б бөлігінің В жолында резидент еместің атауы, ал Г жолында - ол тіркелген ел көрсетіледі. Егер әріптес елдердің, халықаралық ұйымдардың немесе резидент емес кәсіпорындардың саны нысанда бар бағандар санынан асатын болса, жетіспейтін бағандар қосылады.

      Ел бойынша "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсыну кодтары. 1-бөлім. Елдердің кодтары" 06 ІSO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ ұлттық жіктеуішіне сәйкес елдің екі әріптік коды көрсетіледі.

      1-бөлімде халықаралық ұйымдармен операциялар "Халықаралық ұйымдар" бағанында көрсетіледі.

      7. 1-бөлімде қызметтердің құны нақты ақы төлеу уақыты бойынша емес, оны есептеу сәтіне (нақты қызмет көрсетілген күніне) көрсетіледі.

      Табиғи ресурстарды жалға алу (60, 90-жолдар) жер, орман, қорықтар, су тоғандары сияқты табиғи ресурстарды уақытша пайдалануға беруді, сондай-ақ пайдалы қазбаларды өндіру және балық аулау құқығын қамтиды.

      Құрылыс қызметтері (110-жол) құрылыс учаскесін дайындау, объектілердің құрылысы, жинамалы құрылғылар мен жабдықтарды жинауды қамтитын құрылыс келісімшарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді қамтиды. Бұрғылау және су ұңғымаларын салу және операторы бар құрылыс немесе бөлшектеу жабдығын жалға алу, құрылыс жобасын басқару, құрылыс жүргізіп жөндеу сияқты басқа да құрылыс қызметтері қосылады.

      Басқару саласындағы көрсетілетін консультациялық қызметтер (120, 143-жолдар) жалпы басқару консультацияларын, қаржы менеджментін, кадр менеджментін, өндірістік менеджментті және басқа басқару консультацияларын; бизнес саясаты мен стратегия мәселелеріндегі консультацияларды, басшылық етуді және жедел көмекті; жұртшылықпен байланыс бойынша қызметтерді қамтиды. Құрылыс жобасына басшылық ету (құрылыс қызметтері) қосылмайды;

      Заң қызметіне (121, 144-жолдар) құқықтық кеңестер мен консультациялар; заң, сот және заңнамалық процестерде қызметтер ұсыну; фирмаларға жедел көмек көрсету; заң құжаттамасын дайындау; төрелік сот қызметі кіреді.

      Қаржы қызметтеріне (122-жол) қаржы мәмілелері бойынша делдалдардың комиссиялық сыйақысы (сақтандыру компанияларының және зейнетақы қорларының қызмет көрсетулерін қоспағанда) оның ішінде: кредиттер бойынша комиссия, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының комиссиясы кіреді. Сондай-ақ, басқа да қосалқы көрсетілетін қаржы қызметтері (қаржылық консультациялар, қаржы активтерін басқару, кредиттік рейтинг қызметтері) кіреді. Депозиттер, кредиттер, несиелер және қарыздар бойынша сыйақылар көрсетілетін қаржы қызметтеріне кірмейді.

      Телекоммуникациялық қызметтер көрсетуге (125-жол) телефон, телетайп, телеграф, радиомен хабарлау, жерсеріктік байланыс, электрондық пошта, факс арқылы дыбысты, бейнені немесе басқа ақпарат беруді қамтиды, сондай-ақ, іскери желілік қызметтерді, телеконференцияларды, ілеспе қызметтерді, интернет және оған қолжетімділік кіреді. Телекоммуникациялық қызметтерге берілетін ақпараттың құны, телефон желісін орнату қызметтері (құрылыс қызметтері), компьютерлік қызметтер және дерекқор ақпаратына қолжетімділік және пайдалану кірмейді.

      Ақпараттық қызметтерге (127, 145-жолдар) бұқаралық ақпарат құралдарына жаңалықтар, фотосуреттер және мақалалар ұсыну; дерекқор құру, сақтау және тарату; пошта арқылы және өзге тәсілдермен жеткізе отырып мерзімдік басылымдарға тікелей жеке жазылу; кітапханалар мен мұрағаттар қызметтері кіреді.

      Компьютерлік қызметтерге (130-жол): тапсырыс берілген және тапсырыс берілмеген, электрондық байланыс арналары (электрондық пошта) арқылы жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз етуді (жаппай шығарылатын) және осыған байланысты лицензияларды сату (сатып алу); техникалық құралдарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату; компьтерлік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы консалтинг; компьютерлерді және қосалқы құрылғыларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, деректерді өңдеу және оларды серверге орналастыру кіреді. Материалдық тасымалдағыштарда (дискілерде және басқа да алынып салынатын тасымалдағыштарда немесе компьютерлік жабдықтың бір бөлігі) жеткізілетін тапсырыс берілген және тапсырыс берілмеген бағдарламалық қамтамасыз ету тауарларға жатқызылады.

      Басқа санаттарға жатқызылмаған жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (131-жол) теңіз және әуе кемелері мен басқа да көлік құралдарына, сондай-ақ басқа да тауарларға күрделі және ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қамтиды.

      Көлік құралдарына қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (135-жол) сүйретуді, лоцмандық алып өтуді, тұрақты, көлік құралдарын жинау мен тазартуды, навигациялық қолдауды, авиадиспетчерлік және өзге де порттық және ұқсас алымдарды, тиеу-түсіру жұмыстарын, сондай-ақ көлік құралына жеткізілетін тауарларды (отын, азық-түлік, борттық қорлар, балласт және бекіту материалдары) қамтиды.

      Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттерге (160, 190-жолдар) негізгі қорларды сатып алуға гранттар (ақшалай және заттай нысанда) кіреді және басым жағдайда нақты инвестициялық жобалармен (мысалы, ірі құрылыс жобаларымен) байланысты болады.

      Күрделі активтерге зиян келтіруге және басқа да бүлінумен байланысты өтемақы төлемдеріне (170, 200-жолдар) мұнайдың ағып кетуімен, қатты жарылыстармен және тағы басқа келтірілген зиянды өтеу есебіндегі төлемдер кіреді.

      8. 2-бөлімнің Б бөлігінің 340-жол коды бойынша ұйымның қатысу үлесіне келетін резидент еместің таза пайдасы (шығыны) мынадай жолмен есептеледі: шетелдік заңды тұлғаның есепті кезеңдегі салық төленгеннен кейінгі таза пайдасы (шығыны) 2-бөлімнің Б бөлігінің 270-жол коды бойынша көрсетілген ұйымның осы заңды тұлғаның капиталына қатысу үлесіне көбейтіледі.

      Егер осындай тәсіл заңды тұлға нысанында ұйымдастырылмаған шетелдік инвестициялық қорға қолданылатын болса, онда респондент ұйымының осы инвестициялық қорға қатысу үлесіне келетін шетелдік инвестициялық қордың таза пайдасы (зияны) осылайша есептеледі.

      9. Қолма-қол еуроны көрсету үшін 2-бөлімнің В бөлігінің 560-600 жолдары бойынша "Әріптес елдердің атауы" бағандарында "Басқа елдер" деп көрсету қажет.

      10. "Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп" (индексі 14-ТБ) ведомстволық статистикалық байқаудың нысанында болуына байланысты 2-бөлімнің Г бөлігінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми сыртқы қарыздары және еурооблигациялар алып тасталды.

      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім. Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) қызметтер және трансферттер:

      баған 1 = 2 + …..+ n бағандарының қосындысы барлық жолдар үшін;

      Б бөлігі. 110-жол = 111 + 117 әрбір баған үшін.

      2) 2-бөлім. Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер:

      баған 1 = 2 +…..+ n бағандарының қосындысы барлық жолдар үшін;

      есептік кезеңнің 230, 300, 390, 450, 510, 560, 620, 690, 750, 810 жолдары = алдыңғы кезеңдегі 270, 350, 440, 500, 550, 600, 670, 740, 800, 860 жолдар;

      А бөлігі. әрбір баған үшін 270-жол = 230 + 240 – 245 + 250 + 260;

      Б бөлігі. әрбір баған үшін 350-жол = 300 + 310 – 320 + 330 + 340;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 440-жол = 390 + 400 – 410 + 420 + 430;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 500-жол = 450 + 460 – 470 + 480 + 490;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 550-жол = 510 + 520 – 530 + 540;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 600-жол = 560 + 570 – 580 + 590;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 670-жол = 620 + 630 – 640 + 650 + 660;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 740-жол = 690 + 700 – 710 + 720 + 730;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 800-жол = 750 + 760 – 770 + 780 + 790;

      В бөлігі. әрбір баған үшін 860-жол = 810 + 820 – 830 + 840 + 850.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтары
№ 3 бұйрығына
3-қосымша
  Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета
по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 21 января 2020 года № 3 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына
31-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің орналасқан жері бойынша ұсынылады
Представляется территориальному органу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп

      Отчет о международных операциях с нерезидентами

Индексі 10-ТБ Тоқсандық
Индекс 10-ПБ Квартальная

Есепті кезең
Отчетный период 

тоқсан
квартал 

жыл
год

Cыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыратын ұйымдар, өз қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғалардың өкілдіктері мен филиалдары ұсынады. Статистикалық нысанды мемлекеттік басқару органдары мен банктер, көліктік ұйымдар және қосалқы көліктік қызметпен, көліктік құралдарды жалға берумен, электр қуатын жеткізумен айналысатын, туризм саласында қызмет көрсететін ұйымдар және Қазақстан Республикасындағы резидент емес-көліктік кәсіпорындардың өкілдіктері ұсынбайды.
Представляют организации, осуществляющие внешнеэкономические операции, представительства и филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие свою деятельность в Республике Казахстан. Не представляют статистическую форму государственные органы, банки, транспортные организации и организации, занимающиеся вспомогательной транспортной деятельностью, арендой транспортных средств, передачей электроэнергии, организации, предоставляющие услуги в сфере туризма и представители транспортных предприятий-нерезидентов в Республике Казахстан.

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды
Код БИН 

Мазмұны Содержание

      Толтырылған бөлімдерді (бөлімдердің бөліктерін) көрсетіңіз (белгімен)

      Укажите (галочкой) заполненные разделы (части разделов) 

1-бөлім.
Раздел 1.

Қызмет көрсету бойынша операциялар (2-5 бөлімдеріне қосылмайтындары)
Операции по оказанию услуг (не включаемые в разделы 2-5) 

А-бөлік.
Часть А.

Резидент еместерге көрсетілген қызметтер
Услуги, оказанные нерезидентам 

Б-бөлік.
Часть Б.

Резидент еместерден алынған қызметтер
Услуги, полученные от нерезидентов 

В-бөлік.
Часть В.

Резидент еместерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (тұтастай алғанда Қазақстан бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" акционерлік қоғамы толтырады)
Услуги здравоохранения, оказанные нерезидентам (заполняется акционерным обществом "Фонд социального медицинского страхования" в целом по Казахстану) 

2-бөлім.
Раздел 2.

Жолаушы көлік қызметтері және қосалқы көлік қызметтері
Услуги пассажирского транспорта и вспомогательные транспортные услуги 

3-бөлім.
Раздел 3.

Сіздің ұйымыңыздың Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдарға, шетел елшіліктеріне, консулдықтарына және басқа да шетел дипломатиялық және ресми өкілдіктерге көрсетілген тауарлары мен қызметтері
Товары и услуги, оказанные находящимся в Казахстане международным организациям, иностранным посольствам, консульствам и другим иностранным дипломатическим и официальным представительствам 

4-бөлім.
Раздел 4.

Жүк көлігінің қызметтері (жүк сақтандыруды есептемегенде)
Услуги грузового транспорта (без учета страхования грузов) 

5-бөлім.
Раздел 5.

Материалдық емес активтермен және табиғи ресурстарды жалдаумен операциялар
Операции с нематериальными активами и арендой природных ресурсов 

6-бөлім.
Раздел 6.

Қайта өңдеуге, жөндеуге және қайта сатуға арналған тауарлар, тауарлардың кері экспорты және кері импорты
Товары для переработки, ремонта и перепродажи, реэкспорт и реимпорт товаров 

7-бөлім.
Раздел 7.

Резидент емес қызметкерлерге төленген жалақы
Заработная плата, выплаченная работникам-нерезидентам 

8-бөлім.
Раздел 8.

Ағымдағы және күрделі трансферттер, коммерциялық емес ұйымдарға мүшелік жарналар
Текущие и капитальные трансферты, членские взносы в некоммерческие организации

      1-бөлім. Қызмет көрсету бойынша операциялар (2-5 бөлімдеріне қосылмайтындары), Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) мың доллары

      Раздел 1. Операции по оказанию услуг (не включаемые в разделы 2-5), тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

      А-бөлік. Резидент еместерге көрсетілген қызметтер

      Часть А. Услуги, оказанные нерезидентам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Құрылыс қызметі (құрылыс жұмыстарына байланысты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қосқанда), оның ішінде:
Строительные услуги (включая ремонт и техническое обслуживание в связи со строительством), в том числе:


шетелдегі құрылыс (құрылыстың жалпы негіздегі құны құрылыс қызметі жүзеге асырылатын елдегі шетелдік кәсіпорын немесе филиал ретінде тіркелмеген құрылыс алаңында орналасқан құрылысты басқару құрылыстың жобасын жүзеге асыратын мердігер құрылыс ұйымымен толтырылады), оның ішінде:
строительство за границей (стоимость строительства на валовой основе заполняется подрядчиком, выполняющим строительный проект через находящееся на строительной площадке строительное управление, не регистрируемое как иностранное лицо или отделение в стране, в которой ведется строительная деятельность), в том числе:

10

сіздің ұйым өндірістік процесске жұмсаған құрылыс жұмыстарының, еңбектің құны
стоимость строительных работ, труда, вложенных в производственный процесс Вашей организацией

11

құрылыс қызметі жүргізіліп жатқан елге Сіздің ұйым шығарған тауарлар
товары, вывезенные Вашей организацией в страну, в которой ведется строительная деятельность

12

құрылыс қызметі жүргізіліп жатқан елде резидент еместермен орындалған құрылыс жұмыстары
строительные работы, выполненные нерезидентами в стране, в которой ведется строительная деятельность

13

құрылыс қызметі жүргізіліп жатқан елде Сіздің ұйым алған тауарлар
товары, приобретенные Вашей организацией в стране, в которой ведется строительная деятельность

14

үшінші елдерде Сіздің ұйым алған тауарлар
товары, приобретенные Вашей организацией в третьих странах

15

Резидент емес-жалдамалы қызметкерлердің еңбекақысы (Сіздің ұйымның қызметкерлерін қоспағанда)
оплата труда наемных работников-нерезидентов (за исключением сотрудников Вашей организации)

16

сіздің ұйым жалпы кіріс және оған теңестірілген табыстарды есептеуі
начисление Вашей организацией валовой прибыли и приравненных к ней доходов

17

шетелдегі құрылыс (резидент емес- мердігерге арналған құрылыс жұмыстарын орындаушы қосалқы-мердігермен толтырылады)
строительство за границей (заполняется субподрядчиком, выполняющим строительные работы для подрядчика-нерезидента)

18

Қазақстандағы құрылыс (сіздің ұйымыңыз резидент емес құрылыс компанияларына сатқан тауарларды қоса алғанда)
строительство в Казахстане (включая товары, проданные Вашей организацией строительным предприятиям-нерезидентам)

19

Қаржылық қызметтер
Финансовые услуги

20

Телекоммуникациялық қызметтер (берілетін ақпарат құнын есептемегенде), оның ішінде:
Телекоммунакационные услуги (без учета стоимости передаваемой информации), в том числе:

21

шетелден Қазақстанмен телефондық, ұялы байланыс қызметтері
услуги телефонной, мобильной связи из-за рубежа с Казахстаном

22

Қазақстан аумағындағы резидент еместер үшін телефондық, ұялы байланыс қызметтері
услуги телефонной, мобильной связи для нерезидентов, находящихся на территории Казахстана

23

Қазақстанның меншігіндегі жерсеріктерді пайдалану
использование спутников, находящихся в собственности Казахстана

24

интернет магистралды кабелі қызметтері және интернетке қолжетімділікті қоса алғанда желіге қолжетімділік қызметтері
услуги магистрального кабеля интернета и услуги доступа к сети, включая предоставление доступа к интернету

25

іскерлік желілер қызметтері, телеконференциялар ұйымдастыру, қолдау қызметтерінің жұмыстары
услуги деловых сетей, организация телеконференций, услуги служб поддержки

26

телекс, телеграф, телефакс, радио, телевизиялық кабель арқылы тасымалдау қызметтері
услуги телекса, телеграфа, телефакса, радио, передача по телевизионным кабелям

27

өзге телекоммуникациялық қызметтер
прочие телекоммуникационные услуги

28

Компьютерлік қызметтер (компьютерлерді жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қосқанда), оның ішінде:
Компьютерные услуги (включая ремонт и техническое обслуживание компьютеров), в том числе:

30

компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету
компьютерное программное обеспечение

31

жөндеуші тарап ұсынатын қосалқы бөлшектер мен материалдар
запасные части и материалы, предоставляемые ремонтирующей стороной

32

өзге компьютерлік қызметтер
прочие компьютерные услуги

33

Ақпараттық қызметтер, оның ішінде:
Информационные услуги, в том числе:

40

ақпараттық агенттіктердің қызметтері
услуги информационных агентств

41

өзге ақпараттық қызметтер
прочие информационные услуги

42

Пошталық қызметтер және курьерлік байланыс қызметтері (Қазақстанда шетелден жіберілген хаттарды, мерзімдік және баспасөз басылымдарын, жіберілімдер және бандерольдарды жинау, тасымалдау және жеткізу)
Почтовые услуги и услуги курьерской связи (сбор, транспортировка и доставка в Казахстане присланных из-за рубежа писем, периодических и печатных изданий, посылок и бандеролей)

45

Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызметтер
Услуги по переработке товаров

50

Басқа санатқа жатпайтын жөндеу және техникалық қызметтер, оның ішінде:
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим категориям, в том числе:

60

шетелде темір жолдарды, теңіз порттарында және әуежайларда конструкцияларды және құрылымдарды, қосалқы бөлшектер мен жөндеуге арналған материалдарды қоса алғанда жөндеу
ремонт железнодорожных путей и конструкций и сооружений в морских портах и аэропортах за границей, включая запасные части и материалы для ремонта

61

Қазақстанда темір жолдарды, теңіз порттарында және әуежайларда конструкцияларды және құрылымдарды, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен жөндеуге арналған материалдарды қоса алғанда жөндеу
ремонт железнодорожных путей и конструкций и сооружений в морских портах и аэропортах в Казахстане, включая запасные части и материалы для ремонта

62

басқа да жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар
работы по прочему ремонту и техническому обслуживанию

63

басқа да жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін жөндеуші жақпен ұсынылған қосалқы бөлшектер мен материалдар
запасные части и материалы, предоставляемые ремонтирующей стороной при прочем ремонте и техническом обслуживании

64

Зияткерлік меншікті пайдалануға төлем, оның ішінде:
Плата за использование интеллектуальной собственности, в том числе:

70

франшиза және тауарлық белгілер үшін алымдар
сборы за франшизы и товарные знаки

71

ғылыми зерттеулер мен зерттемелердің нәтижелерін пайдалану үшін лицензиялар
лицензии за использование результатов научных исследований и разработок

72

бағдарламалық қамтамасыз етуді қайта жаңғыртуға және (немесе) таратуға лицензиялар
лицензии на воспроизведение и (или) распространения программного обеспечения

73

аудиовизуалды (кинофильмдер, радио- және телевизиялық бағдарламалар, музыкалық шығармалар) және онымен байланысты өнімдерді қайта жаңғыртуға және (немесе) таратуға лицензиялар
лицензии на воспроизведение и (или) распространения аудиовизуальных (кинофильмов, радио- и телевизионных программ, музыкальных произведений) и связанных с ними продуктов

74

зияткерлік меншікті пайдалану үшін өзге алымдар
прочие сборы за использование интеллектуальной собственности

75

Әр түрлі іскерлік қызметтер, оның ішінде:
Разные деловые услуги, в том числе:

80

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, және олардың нәтижесінде пайда болатын меншіктік құқықтар
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, включая права собственности, возникающие в их результате

81

заңгерлік
юридические

82

бухгалтерлік, аудиторлық
бухгалтерские, аудиторские

83

бизнес және басқару бойынша консультациялық қызметтер
услуги по консультации бизнеса и управления

84

конференцияларды, сауда жәрмеңкелерін және көрмелерін ұйымдастыру бойынша жарнама және нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызметтер
услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка, по организации конференций, торговых ярмарок и выставок

85

сәулет, инженерлік және басқа да техникалық қызметтер
архитектурные, инженерные и прочие технические услуги

86

қалдықтарды қайта өңдеу және қоршаған ортаны тазарту
переработка отходов и очистка окружающей среды

87

ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер
услуги в области сельского хозяйства

88

жабдықтардың қызметкерсіз операциялық лизингі (жалдау) (жолаушыларды, жүктерді тасымалдау үшін көлік құралдарын жалдауды қоса алғанда)
операционный лизинг (аренда) оборудования без персонала (включая аренду транспортных средств для перевозки пассажиров, грузов)

89

трейдерлердің, биржалық тауарлар брокерлерінің, дилерлердің, аукционшылардың және делдалдардың саудамен байланысты қызметтері (қаржылық құралдар бойынша қызметтерді қоспағанда)
связанные с торговлей услуги трейдеров, брокеров биржевых товаров, дилеров, аукционистов и комиссионеров (кроме услуг по финансовым инструментам)

90

үлестіру желілерінің, жұмысқа орналастыру және басқа да іскерлік қызметтер
услуги распределительных сетей, трудоустройства и прочие деловые услуги

91

пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызметтер
услуги в области добычи полезных ископаемых

92

Жеке тұлғаларға қызмет көрсету және мәдениет пен демалыс саласындағы қызметтер, оның ішінде:
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, в том числе:

100

актерлердің, режиссерлердің және Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлері болып табылмайтын басқа қызметкерлердің еңбекақысын қосқандағы аудиовизуалды өнімдерді (көркем фильмдер, радио- және телевизиялық бағдарламалар, музыкалық шығармалар) жасау, аудиовизуалды өнімдерді жалға алу, кабельді және жерсеріктік теледидар қызметтері
производство аудиовизуальных продуктов (художественных фильмов, радио- и телевизионных программ, музыкальных произведений), включая оплату актерам, режиссерам и другим работникам, не являющимся сотрудниками Вашей организации, аренда аудиовизуальных продуктов, услуги кабельного и спутникового телевидения

101

әртістердің және Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлері болып табылмайтын басқа қызметкерлердің еңбекақысын қосқандағы мәдени және спорттық іс-шараларын жарнамалау және ұйымдастыру
организация и реклама культурных и спортивных мероприятий, включая оплату артистам и другим работникам, не являющимся сотрудниками Вашей организации

102

кітаптарды, әдеби және өзге өнер туындыларының түпнұсқаларына, радио- және телевизиялық бағдарламалар, кинофильмдер бейнежазбаларының және дыбысжазбаларының түпнұсқаларына меншіктік құқықтарды сатып алу, сату
покупка, продажа книг, прав собственности на оригиналы литературных и прочих произведений искусства, на оригиналы видеозаписей и звукозаписей радио- и телевизионных программ, кинофильмов

103

Қазақстан аумағында резидент еместерді оқыту
обучение нерезидентов, находящихся на территории Казахстана

104

шетелдегі резидент еместерді оқыту (қашықтан, қазақстандық оқытушылардың шығуы)
обучение нерезидентов, находящихся за рубежом (дистанционно, выезд казахстанских преподавателей)

105

төлемдер мен сыйлықтарды, оның ішінде спортшы-резиденттерге берілетіндерін есептегенде мұражайларға және мәдениет, спорт, құмар ойындар мен демалыс саласындағы өзге қызмет түрлеріне жататын қызметтер және жеке тұлғаларға басқа қызметтер
услуги, относящиеся к музеям и прочим видам деятельности в области культуры, спорта, азартных игр и отдыха, включая платежи и призы, в том числе спортсменам-резидентам, и прочие услуги частным лицам

106

Сіздің ұйым резидент еместерге көрсеткен басқа қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги, оказанные Вашей организацией нерезидентам (расшифровать)

109      Б-бөлік. Резидент еместерден алынған қызметтер

      Часть Б. Услуги, полученные от нерезидентов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Қазақстандағы құрылыста (құрылыспен байланысты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қосқанда) құрылыс қызметтері, оның ішінде:
Строительные услуги (включая ремонт и техническое обслуживание в связи со строительством) при строительстве в Казахстане, в том числе:

110

сіздің ұйым үшін резидент емес-құрылыс кәсіпорындары орындаған құрылыс жұмыстары
строительные работы, выполненные строительными предприятиями-нерезидентами для Вашей организации

111

сіздің ұйымға резидент емес-құрылыс кәсіпорындары сатқан тауарлар
товары, проданные Вашей организации строительными предприятиями-нерезидентами

112

Шетелдегі құрылыста (сіздің ұйымыңызға резидент емес құрылыс компаниялары сатқан тауарларды қоса алғанда) құрылыс қызметтері
Строительные услуги (включая товары, проданные Вашей организации строительными предприятиями-нерезидентами) при строительстве за границей

115

Қаржылық қызметтер
Финансовые услуги

120

Телекоммуникациялық қызметтер (берілетін ақпарат құнын есептемегенде), оның ішінде:
Телекоммунакационные услуги (без учета стоимости передаваемой информации), в том числе:

121

Қазақстаннан басқа елдермен телефондық, ұялы байланыс
услуги телефонной, мобильной связи из Казахстана с другими странами

122

резидент еместердің меншігіндегі жерсеріктерді пайдалану
использование спутников, находящихся в собственности нерезидентов

123

интернет магистралды кабелі қызметтері және интернетке кіру құқығын беруді қоса алғанда желіге кіргізу қызметтері
услуги магистрального кабеля интернета и услуги доступа к сети, включая предоставление доступа к интернету

124

іскерлік желілер қызметтері, телеконференциялар ұйымдастыру, қолдау қызметтерінің жұмыстары
услуги деловых сетей, организация телеконференций, услуги служб поддержки

125

телекс, телеграф, телефакс, радио, телевизиялық кабель арқылы тасымалдау қызметтері
услуги телекса, телеграфа, телефакса, радио, передача по телевизионным кабелям

126

өзге телекоммуникациялық қызметтер
прочие телекоммуникационные услуги

127

Сақтандыру қызметтері, оның ішінде:
Страховые услуги, в том числе:


Қазақстанның резидент еместерімен экспорттық тауарларды сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру сыйлықақылары
выплаченные страховые премии по договорам страхования с нерезидентами экспортных товаров Казахстана

130

Қазақстанның резидент еместерімен импорттық тауарларды сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру сыйлықақылары
выплаченные страховые премии по договорам страхования с нерезидентами импортных товаров Казахстана

131

Резидент еместермен өзге сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру сыйлықақылары
выплаченные страховые премии по прочим договорам страхования с нерезидентами

132

Қазақстанның резидент еместерімен экспорттық тауарларды сақтандыру шарттары бойынша алынған сақтандыру төлемдері
страховые выплаты, полученные по договорам страхования с нерезидентами экспортных товаров Казахстана

133

Қазақстанның резидент еместерімен импорттық тауарларды сақтандыру шарттары бойынша алынған сақтандыру төлемдері
страховые выплаты, полученные по договорам страхования с нерезидентами импортных товаров Казахстана

134

Резидент еместермен өзге сақтандыру шарттары бойынша алынған сақтандыру төлемдері
страховые выплаты, полученные по прочим договорам страхования с нерезидентами

135

Компьютерлік қызметтер (компьютерлерді жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді қосқанда), оның ішінде:
Компьютерные услуги (включая ремонт и техническое обслуживание компьютеров), в том числе:

140

компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету
компьютерное программное обеспечение

141

жөндеуші тарап ұсынатын қосалқы бөлшектер мен материалдар
запасные части и материалы, предоставляемые ремонтирующей стороной

142

өзге компьютерлік қызметтер
прочие компьютерные услуги

143

Ақпараттық қызметтер
Информационные услуги

150

ақпараттық агенттіктердің қызметтері
услуги информационных агентств

151

өзге ақпараттық қызметтер
прочие информационные услуги

152

Пошталық қызметтер және курьерлік байланыс қызметтері (Қазақстаннан жіберілген хаттарды, мерзімдік және баспасөз басылымдарын, жіберілімдер және бандерольдарды басқа елдерде жинау, тасымалдау және жеткізу)
Почтовые услуги и услуги курьерской связи (сбор, транспортировка и доставка в других странах отправленных из Казахстана писем, периодических и печатных изданий, посылок и бандеролей)

155

Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызметтер
Услуги по переработке товаров

160

Басқа санатқа жатпайтын жөндеу және техникалық қызметтер бойынша қызметтер, оның ішінде:
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим категориям, в том числе:

170

шетелде темір жолдарды, теңіз порттарында және әуежайларда конструкцияларды және құрылымдарды, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен жөндеуге арналған материалдарды қоса алғанда жөндеу
ремонт железнодорожных путей и конструкций и сооружений в морских портах и аэропортах за границей, включая запасные части и материалы для ремонта

171

Қазақстанда темір жолдарды, теңіз порттарында және әуежайларда конструкцияларды және құрылымдарды, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен жөндеуге арналған материалдарды жөндеу
ремонт железнодорожных путей и конструкций и сооружений в морских портах и аэропортах в Казахстане, включая запасные части и материалы для ремонта

172

басқа да жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар
работы по прочему ремонту и техническому обслуживанию

173

басқа да жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін жөндеуші жақпен ұсынылған қосалқы бөлшектер мен материалдар
запасные части и материалы, предоставляемые ремонтирующей стороной при прочем ремонте и техническом обслуживании

174

Зияткерлік меншікті пайдалану үшін төлем, оның ішінде:
Плата за использование интеллектуальной собственности, в том числе:

180

франшиза және тауарлық белгілер үшін алымдар
сборы за франшизы и товарные знаки

181

ғылыми зерттеулер мен зерттемелердің нәтижелерін пайдалану үшін лицензиялар
лицензии за использование результатов научных исследований и разработок

182

бағдарламалық қамтамасыз етуді қайта жаңғыртуға және (немесе) таратуға лицензиялар
лицензии на воспроизведение и (или) распространения программного обеспечения

183

аудиовизуалды және онымен байланысты өнімдерді қайта жаңғыртуға және (немесе) таратуға лицензиялар
лицензии на воспроизведение и (или) распространения аудиовизуальных и связанных с ними продуктов

184

зияткерлік меншікті пайдалану үшін өзге алымдар
прочие сборы за использование интеллектуальной собственности

185

Әртүрлі іскерлік қызметтер, оның ішінде:
Разные деловые услуги, в том числе:

190

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, және олардың нәтижесінде пайда болатын меншіктік құқықтар
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, включая права собственности, возникающие в их результате

191

заңгерлік
юридические

192

бухгалтерлік, аудиторлық
бухгалтерские, аудиторские

193

бизнес және басқару бойынша консультациялық қызметтер
услуги по консультации бизнеса и управления

194

конференцияларды, сауда жәрмеңкелерін және көрмелерін ұйымдастыру бойынша жарнама және нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызметтер
услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка, по организации конференций, торговых ярмарок и выставок

195

сәулет, инженерлік және басқа да техникалық қызметтер
архитектурные, инженерные и прочие технические услуги

196

қалдықтарды қайта өңдеу және қоршаған ортаны тазарту
переработка отходов и очистка окружающей среды

197

ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер
услуги в области сельского хозяйства

198

жабдықтардың қызметкерсіз операциялық лизингі (жалдау) (жолаушыларды, жүктерді тасымалдау үшін көлік құралдарын жалға беруді қоса алғанда)
операционный лизинг (аренда) оборудования без персонала (включая аренду транспортных средств для перевозки пассажиров, грузов)

199

трейдерлердің, биржалық тауарлар брокерлерінің, дилерлердің, аукционшылардың және делдалдардың саудамен байланысты қызметтері (қаржылық құралдар бойынша қызметтерді қоспағанда)
связанные с торговлей услуги трейдеров, брокеров биржевых товаров, дилеров, аукционистов и комиссионеров (кроме услуг по финансовым инструментам)

200

үлестіру желілерінің, жұмысқа орналастыру және басқа да іскерлік қызметтер
услуги распределительных сетей, трудоустройства и прочие деловые услуги

201

пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызметтер
услуги в области добычи полезных ископаемых

202

Жеке тұлғаларға қызмет көрсету және мәдениет пен демалыс саласындағы қызметтер, оның ішінде:
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, в том числе:

210

актерлердің, режиссерлердің және Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлері болып табылмайтын басқа қызметкерлердің еңбекақысын қосқандағы аудиовизуалды өнімдерді (көркем фильмдер, радио- және телевизиялық бағдарламалар, музыкалық шығармалар) жасау, аудиовизуалды өнімдерді жалға алу, кабельді және жерсеріктік теледидар қызметтері
производство аудиовизуальных продуктов (художественных фильмов, радио- и телевизионных программ, музыкальных произведений), включая оплату актерам, режиссерам и другим работникам, не являющимся сотрудниками Вашей организации, аренда аудиовизуальных продуктов, услуги кабельного и спутникового телевидения

211

әртістердің және Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлері болып табылмайтын басқа қызметкерлердің еңбекақысын қосқандағы мәдени және спорттық іс-шараларын жарнамалау және ұйымдастыру
организация и реклама культурных и спортивных мероприятий, включая оплату артистам и другим работникам, не являющимся сотрудниками Вашей организации

212

кітаптарды, әдеби және өзге өнер туындыларының түпнұсқаларына, радио- және телевизиялық бағдарламалар, кинофильмдер бейнежазбаларының және дыбысжазбаларының түпнұсқаларына меншіктік құқықтарды сатып алу, сату
покупка, продажа книг, прав собственности на оригиналы литературных и прочих произведений искусства, на оригиналы видеозаписей и звукозаписей радио- и телевезионных программ, кинофильмов

213

шетелдегі резиденттерді оқыту
обучение резидентов, находящихся за рубежом

214

Қазақстан аумағындағы резиденттерді оқыту (қашықтан, шетелдік оқытушылардың келуі)
обучение резидентов, находящихся на территории Казахстана (дистанционно, приезд иностранных преподавателей)

215

шетелдегі резиденттерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері
услуги здравоохранения, предоставленные резидентам, находящимся за рубежом

216

Қазақстан аумағындағы резиденттерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (қашықтан, шетелдік медициналық қызметкерлердің келуі)
услуги здравоохранения, предоставленные резидентам, находящимся на территории Казахстана (дистанционно, приезд иностранных медицинских работников)

217

төлемдер мен сыйлықтарды, оның ішінде спортшыларға берілетіндерін есептегенде мұражайларға және мәдениет, спорт, құмар ойындар мен демалыс саласындағы өзге қызмет түрлеріне жататын басқа қызметтер
услуги, относящиеся к музеям и прочим видам деятельности в области культуры, спорта, азартных игр и отдыха, включая платежи и призы, в том числе спортсменам-нерезидентам, и прочие услуги частным лицам

218

Сіздің ұйым резидент еместерден алған басқа қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги, полученные Вашей организацией от нерезидентов (расшифровать)

219      В-бөлік. Резидент еместерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (тұтастай алғанда Қазақстан бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" акционерлік қоғамы толтырады)

      Часть В. Услуги здравоохранения, оказанные нерезидентам (заполняется акционерным обществом "Фонд социального медицинского страхования" в целом по Казахстану)

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Қазақстан аумағындағы резидент еместерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері, оның ішінде Қазақстан аймақтары бойынша:
Услуги здравоохранения, оказанные нерезидентам, находящимся на территории Казахстана, в том числе по регионам Казахстана:

221

Ақмола облысы
Акмолинская область

221/11

Ақтөбе облысы
Актюбинская область

221/15

Алматы облысы
Алматинская область

221/19

Атырау облысы
Атырауская область

221/23

Батыс Қазақстан облысы
Западно-Казахстанская область

221/27

Жамбыл облысы
Жамбылская область

221/31

Қарағанды облысы
Карагандинская область

221/35

Қостанай облысы
Костанайская область

221/39

Қызылорда облысы
Кызылординская область

221/43

Маңғыстау облысы
Мангистауская область

221/47

Павлодар облысы
Павлодарская область

221/55

Солтүстік Қазақстан облысы
Северо-Казахстанская область

221/59

Түркістан облысы
Туркестанская область

221/61

Шығыс Қазақстан облысы
Восточно-Казахстанская область

221/63

Нұр-Сұлтан қаласы
город Нур-Султан

221/71

Алматы қаласы
город Алматы

221/75

Шымкент қаласы
город Шымкент

221/79

Шетелдегі резидент еместерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (қашықтан, қазақстандық медициналық жұмысшылардың шығуы), оның ішінде Қазақстан аймақтары бойынша:
Услуги здравоохранения, оказанные нерезидентам, находящимся за рубежом (дистанционно, выезд казахстанских медицинских работников), в том числе по регионам Казахстана:

222

Ақмола облысы
Акмолинская область

222/11

Ақтөбе облысы
Актюбинская область

222/15

Алматы облысы
Алматинская область

222/19

Атырау облысы
Атырауская область

222/23

Батыс Қазақстан облысы
Западно-Казахстанская область

222/27

Жамбыл облысы
Жамбылская область

222/31

Қарағанды облысы
Карагандинская область

222/35

Қостанай облысы
Костанайская область

222/39

Қызылорда облысы
Кызылординская область

222/43

Маңғыстау облысы
Мангистауская область

222/47

Павлодар облысы
Павлодарская область

222/55

Солтүстік Қазақстан облысы
Северо-Казахстанская область

222/59

Түркістан облысы
Туркестанская область

222/61

Шығыс Қазақстан облысы
Восточно-Казахстанская область

222/63

Нұр-Сұлтан қаласы
город Нур-Султан

222/71

Алматы қаласы
город Алматы

222/75

Шымкент қаласы
город Шымкент

222/79

      2-бөлім. Жолаушылар көлігі қызметтері және қосалқы көлік қызметтері, мың АҚШ доллары

      Раздел 2. Услуги пассажирского транспорта и вспомогательные транспортные услуги, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Сіздің ұйымыңыздың резидент емес көлік кәсіпорындарының сапарына резидент еместерден және (немесе) резидент емес көлік кәсіпорындардың интернет-ресурсында сатып алған билет құны (қайтарылған билеттер құнын шегерумен), оның ішінде көлік түрлері бойынша:
Стоимость билетов на рейсы транспортных предприятий-нерезидентов, купленных Вашей организацией у нерезидентов и (или) на интернет-ресурсе транспортных предприятий-нерезидентов (минус стоимость возвращенных билетов), в том числе по видам транспорта:

231

теңіз
морской

232

әуе
воздушный

233

теміржол
железнодорожный

234

автокөлік
автомобильный

235

Сіздің ұйым резидент еместерден жолаушылар тасымалы үшін көлік құралдарын экипажымен жалға алуы, оның ішінде көлік түрлері бойынша:
Аренда Вашей организацией у нерезидентов транспортных средств с экипажем для перевозки пассажиров, в том числе по видам транспорта:

236

теңіз
морской

237

әуе
воздушный

238

автокөлік
автомобильный

239

Резидент емес агенттерге билеттер сатылымы үшін, көлік құралдарын жалға бергені үшін комиссиялық сыйақы, оның ішінде көлік түрлері бойынша:
Комиссионное вознаграждение агентам-нерезидентам за продажу билетов, за аренду транспортных средств у нерезидентов, в том числе по видам транспорта:

241

теңіз
морской

242

әуе
воздушный

243

теміржол
железнодорожный

244

автокөлік
автомобильный

245

Сіздің ұйымыңыздың кемелеріне, ұшақтарына, автокөліктік құралдарына резидент еместердің қызмет көрсетуі, оның ішінде:
Услуги по обслуживанию нерезидентами судов, самолетов, автотранспортных средств Вашей организации, в том числе:

251

Көліктік құралдарды сүйрету, лоцмандық алып өту, тұрақ, навигациялық қолдау, әуе реттеуші, өзге де порттық және ұқсас алымдар
буксировка, лоцманская проводка, стоянка, навигационная поддержка, авиадиспетчерские и прочие портовые и аналогичные сборы

252

порттарда көлік құралдарын жинау және тазалау, тиеу-түсіру жұмыстары, сақтау және қоймада сақтау, орау және қайта орау
уборка и очистка транспортных средств, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и складирование, упаковка и переупаковка в портах

253

жөндеу және техникалық қызмет көрсету, оның ішінде:
услуги по ремонту и техническому обслуживанию, в том числе:

254

жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар
работы по ремонту и техническому обслуживанию

255

жөндеуші тарап ұсынатын қосалқы бөлшектер мен материалдар
запасные части и материалы, предоставляемые ремонтирующей стороной

256

көлік құралына жеткізілетін тауарлар (отын, тамақ, борттық материалдар, балласт және бекітпе материалдары)
товары, доставляемые на транспортное средство (топливо, продовольствие, бортовые запасы, балласт и крепежные материалы)

257

көлік құралдарына қызмет көрсету бойынша өзге қызметтер
прочие услуги по обслуживанию транспортных средств

258

Резидент еместердің Сіздің ұйымыңыздың кемелер, ұшақтар, көлік құралдарын жолаушыларды тасымалдау үшін экипажымен жалға алуы, соның ішінде көлік түрлері бойынша:
Аренда нерезидентами судов, самолетов, автотранспортных средств Вашей организации с экипажем для перевозки пассажиров, в том числе по видам транспорта:

261

теңіз
морской

262

әуе
воздушный

263

автокөлік
автомобильный

264

Резидент емес-агенттерге Сіздің ұйымыңыздың көлік құралдарын жалға алу үшін комиссиялық сыйақы, оның ішінде көлік түрлері бойынша:
Комиссионное вознаграждение агентам-нерезидентам за аренду нерезидентами транспортных средств Вашей организации, в том числе по видам транспорта:

265

теңіз
морской

266

әуе
воздушный

267

автокөлік
автомобильный

268

Резидент еместерге көрсетілген өзге де қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги, оказанные нерезидентам (расшифровать)

271Резидент еместерден алынған өзге де қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги, полученные от нерезидентов (расшифровать)

275      3-бөлім. Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдарға, шетел елшіліктеріне, консулдықтарына және басқа да шетел дипломатиялық және ресми өкілдіктерге ұсынған тауарлары мен қызметтері, мың АҚШ доллары

      Раздел 3. Товары и услуги, оказанные находящимся в Казахстане международным организациям, иностранным посольствам, консульствам и другим иностранным дипломатическим и официальным представительствам, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде халықаралық ұйымдардың, дипломатиялық және ресми өкілдіктердің елдері бойынша
В том числе по странам международных организаций, дипломатических и официальных представительств
А

Б

1

2Электр және жылу энергиясымен, сумен, газбен қамтамасыз ету
Снабжение электро и теплоэнергией, водой, газом

280

Жылжымайтын мүлік объектілерін сату
Продажа объектов недвижимости

290

Жылжымайтын мүлік жалдау
Аренда недвижимости

300

Құрылыс қызметтері
Строительные услуги

310

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету, оның ішінде:
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, в том числе:

320

жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстары
работы по ремонту и техническому обслуживанию

321

жөндеуші тарап ұсынатын қосалқы бөлшектер мен материалдар
запасные части и материалы, предоставляемые ремонтирующей стороной

322

Басқа да тауарлар мен қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие товары и услуги (расшифровать)

330

      4-бөлім. Жүк көлігінің қызметтері (жүкті сақтандыруды есептемегенде), мың АҚШ доллары

      Раздел 4. Услуги грузового транспорта (без учета страхования грузов), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде көлік түрлері бойынша
В том числе по видам транспорта

автокөлік
автомобильный

әуе
воздушный

теміржол
железнодорожный

құбыр
трубопроводный

теңіз
морской

А

Б

1

2

3

4

5

6

Сіздің ұйымыңыздың Қазақстанның экспорттық тауарларын тасымалдау шығыстары
Расходы Вашей организации на транспортировку экспортных товаров Казахстана

350резиденттердің
резидентами

351резидент еместердің
нерезидентами

352Сіздің ұйымыңыздың Қазақстанның импорттық тауарларын тасымалдау шығыстары
Расходы Вашей организации на транспортировку импортных товаров Казахстана

370резиденттердің
резидентами

371резидент еместердің
нерезидентами

372Резидент еместерге көрсетілген өзге де қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги, оказанные нерезидентам (расшифровать)

373Резидент еместерден алынған өзге де қызметтер (толық көрсетіңіз)
Прочие услуги, полученные от нерезидентов (расшифровать)

376      5-бөлім. Материалдық емес активтермен және табиғи ресурстарды жалдаумен операциялар, мың АҚШ доллары

      Раздел 5. Операции с нематериальными активами и арендой природных ресурсов, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Резидент еместерге материалдық емес активтерді сатудан түскен түсімдер
Поступления от продажи нерезидентам нематериальных активов

380

Резидент еместерге сатып алынған материалдық емес активтер үшін төлемдер
Платежи нерезидентам за приобретенные нематериальные активы

390

Резидент еместерге табиғи ресурстарды жалға беруден (пайдаланудан) түскен түсімдер
Поступления от предоставления в аренду (пользование) нерезидентам природных ресурсов

400

Резидент еместерге табиғи ресурстарды жалдау үшін (пайдалану) төлемдер
Платежи нерезидентам за аренду (использование) природных ресурсов

410

      6-бөлім. Қайта өңдеуге, жөндеуге және қайта сатуға арналған тауарлар, тауарлардың реэкспорты және реимпорты, мың АҚШ доллары

      Раздел 6. Товары для переработки, ремонта и перепродажи, реэкспорт и реимпорт товаров, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Қазақстанда қайта өңдеуге және жөндеуге арналған тауарлар
Товары для переработки и ремонта в Казахстане


Қайта өңдеу үшін шетелден алынған тауарлар1
Товары, полученные из-за рубежа для переработки1

420

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Тауарлардың шартты құны көрсетіледі

      1 Отражается контрактная стоимость товара

Қайта өңдеуден кейін шетелге жіберілген тауарлар2
Товары, отправленные за рубеж после переработки2

430

Жөндеу үшін шетелден алынған тауарлар1
Товары, полученные из-за рубежа для ремонта1

440

Жөндеуден кейін шетелге жіберілген тауарлар2
Товары, отправленные за рубеж после ремонта2

450

Шетелде қайта өңдеуге және жөндеуге арналған тауарлар
Товары для переработки и ремонта за рубежом


Қайта өңдеу үшін шетелге жіберілген тауарлар1
Товары, отправленные за рубеж для переработки1

460

Қайта өңдеуден кейін шетелден алынған тауарлар2
Товары, полученные из-за рубежа после переработки2

470

Жөндеу үшін шетелге жіберілген тауарлар1
Товары, отправленные за рубеж для ремонта1

480

Жөндеуден кейін шетелден алынған тауарлар2
Товары, полученные из-за рубежа после ремонта2

490

Шетелде тауарларды қайта сату
Перепродажа товаров за рубежом


Шетелде қайта сату үшін, Қазақстан аумағына әкелусіз шетелден тауар сатып алу1
Приобретение товаров за рубежом без их ввоза на территорию Казахстана, для последующей перепродажи за рубежом1

500

Қазақстан аумағына әкелусіз шетелде бұрынырақ сатып алынған тауарларды шетелде сату1
Продажа за рубежом ранее приобретенных за рубежом товаров без их ввоза на территорию Казахстана1

510

Тауарлардың кері экспорты және кері импорты
Реэкспорт и реимпорт товаров


Бастапқы жағдайының өзгеруінсіз шетелде өндірілген бұрынырақ импортталған тауарлардың экспорты (тауарлардың кері экспорты)1
Экспорт ранее импортированных товаров иностранного производства без изменения их первоначального состояния (реэкспорт товаров)

520      Ескертпе:

      Примечание:

      2 тауарларды қайта өңдеу (жөндеу) үшін алынған (жіберілген) тауарлардың құны және оны қайта өңдеу (жөндеу) бойынша қызмет көрсету құны көрсетіледі

      2 отражается стоимость товара, включающая стоимость полученного (отправленного) для переработки (ремонта) товара и стоимость услуг по его переработке (ремонту)

Бастапқы жағдайының өзгеруінсіз шетелде өндірілген бұрынырақ импортталған тауарлардың экспорты (тауарлардың кері импорты)1
Импорт ранее экспортированных товаров казахстанского производства без изменения их первоначального состояния (реимпорт товаров)

521

      7-бөлім. Резидент емес қызметкерлерге төленген жалақы, мың АҚШ доллары

      Раздел 7. Заработная плата, выплаченная работникам-нерезидентам, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Резидент емес қызметкерлерге ақшалай түрде төленген жалақы және басқа да төлемдер
Заработная плата и другие выплаты работникам-нерезидентам в денежной форме

530

Резидент емес қызметкерлерге заттай түрде төленген жалақы
Заработная плата работникам-нерезидентам в натуральной форме

540

Резидент еместердің жалақысынан мемлекет атынан ұсталатын жеке табыс салығы
Индивидуальный подоходный налог с заработной платы нерезидентов, удержанный от имени государства

550

Резидент емес қызметкерлердің табысынан есептелген әлеуметтік салық
Социальный налог, исчисленный с доходов работников-нерезидентов

560

      8-бөлім. Ағымдағы және күрделі трансферттер, коммерциялық емес ұйымдарға мүшелік жарналар, мың АҚШ доллары

      Раздел 8. Текущие и капитальные трансферты, членские взносы в некоммерческие организации, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес-елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам
А

Б

1

2Резидент еместерге төленген салықтар
Налоги, уплаченные нерезидентам

570

Резидент еместерден өсімпұл, айыппұл төлемдері және басқа да ағымдағы трансферттер түріндегі түсімдер
Поступления от нерезидентов в виде пени, штрафных платежей и прочих текущих трансферт

580

Резидент еместерге өсімпұл, айыппұл төлемдері және басқа да ағымдағы трансферттер түріндегі төлемдер
Платежи нерезидентам в виде пени, штрафных платежей и прочих текущих трансферт

590

Сіздің ұйымға мүшелік жарналар немесе қатысуға жазылудағы резидент еместерден түскен түсімдер (коммерциялық емес ұйымдармен, оның ішінде сауда палаталарымен, салалық қауымдастықтармен толтырылады)
Поступления от нерезидентов членских взносов или подписка на участие в Вашей организации (заполняется некоммерческими организациями, в том числе торговыми палатами, отраслевыми ассоциациями)

593

Резидент еместердің сауда палаталарына, салалық қауымдастықтарына кіретін коммерциялық емес ұйымдарға мүшелік жарналар немесе қатысуға жазылудағы резидент еместерге төленген төлемдер
Платежи нерезидентам членских взносов или подписка на участие в некоммерческих организациях-нерезидентах, включающих торговые палаты, отраслевые ассоциации

595

Резидент еместерден алынған күрделі трансферттер
Капитальные трансферты, полученные от нерезидентов

600

Резидент еместерге ұсынылған күрделі трансферттер
Капитальные трансферты, предоставленные нерезидентам

610


Түсініктеме
Комментарий _________________________________________________________________

Атауы
Наименование ________________________________

Мекенжайы
Адрес ________________________

Телефоны (респонденттің)
Телефон (респондента) __________ __________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _____

стационарлық
стационарный

ұялы
мобильный


Орындаушы
Исполнитель ________________________________

_____________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3
Согласны на распространение первичных статистических данных3 

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3
Не согласны на распространение первичных статистических данных3 

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________

____________


тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________

____________


тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      3 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасының
міндетін атқарушының
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына
32-қосымша

"Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп" (индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп" (индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және ведомстволық статистикалық байқаудың "Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп" (индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын қалыптастыруға арналған.

      3. Cтатистикалық нысан қағаз тасымалдауышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. Басқа тәсілмен ұсынылған cтатистикалық нысан қағаз тасымалдауышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде кейінгі растауды талап етеді. Cтатистикалық нысанды әр түрлі тәсілдермен ұсынған кезде, күндердің алғашқысы ұсыну күні болып саналады.

      Қағаз тасымалдауышта cтатистикалық нысан ұсыну кезінде статистикалық нысанның тек ақпарат толтырылған бөлімдерін (бөліктерін) тапсырады. Сонымен бірге, статистикалық нысанның мазмұнында толтырылған бөлімдердің (бөліктердің) бар болуы көрсетіледі.

      Cтатистикалық нысанға түзетулер (түзетулер, толықтырулар) есепті кезең аяқталғаннан кейінгі алты айдың ішінде енгізіледі.

      4. Мынадай анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

      1) резиденттер:

      азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтар олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

      халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;

      заңды тұлғаны құрусыз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған ұйымдар;

      Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

      осы тармақшаның үшінші абзацында және осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;

      2) резидент еместер:

      азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының аумағында кемінде бір жыл тұратын шетелдік азаматтар. Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент еместер болып табылады. Қазақстанда вахталық негізде жұмыс істеуге тартылған шетелдің азаматтары олардың республика аумағында болу ұзақтығына қарамастан резидент еместер болып табылады;

      Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;

      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

      осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында және осы тармақшаның үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері.

      5. Операциялардың құны нақты ақы төлеу уақыты бойынша емес оны есептеу (операцияларды нақты жүзеге күні) кезінде көрсетіледі. Нақты қызмет (жұмыс) көрсету күні орындалған қызметті (қызметті) қабылдау актісіне қол қойған күн болып саналады. Егер шартта орындалған қызметті (қызметті) қабылдау актілерін жасау көзделмеген болса, қызметті көрсету күні шот-фактура (инвойс) ұсынған күн деп санау керек.

      6. Барлық операциялар Америка Құрама Штаттарының мың долларымен (бұдан әрі – АҚШ) көрсетіледі. Басқа шетел валюталарындағы операцияларды алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына ауыстырылады. Айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қолданылатын валюталардың нарықтық айырбастау бағамдары пайдаланылады. Бұл ретте операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүргізу күнгі тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен көрсетілген сомалар операциялар жүргізілетін күні АҚШ долларына аударылады.

      7. Барлық операциялар статистикалық нысанның 2-бағанынан және әрі қарай барлық әріптес елдер бойынша көрсетіледі. Егер әріптес елдердің саны статистикалық нысанның бөлімдеріндегі бағандардың санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосымша парақтарда қосылады.

      Ел бойынша "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсыну кодтары. 1-бөлім. Елдердің кодтары" 06 ІSO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ ұлттық жіктеуішіне сәйкес елдің екі әріптік коды көрсетіледі.

      Халықаралық ұйымдармен жасалған мәмілелер "Халықаралық ұйымдар" бағанында көрсетіледі.

      8. Статистикалық нысанның жекеленген көрсеткіштерінің сипаттамасы:

      құрылыс қызметтеріне (10, 18, 19, 110-жолдар) құрылыс учаскесін, объектілердің құрылысын дайындау, жинамалы құрылғылар мен жабдықтарды бөлшектеу кіретін құрылыс келісімшарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық тауарлар мен қызмет көрсетулерді қамтиды. Су ұңғымасын бұрғылау және салу және операторы бар құрылыс немесе бөлшектеу жабдығын жалға алу, құрылыс жобасын басқару, құрылысты жөндеу сияқты басқа да құрылыс қызметі қосылады;

      қаржы қызметтеріне (20, 120-жолдар) делдалдардың қаржы мәмілелері бойынша комиссиялық сыйақысы кіреді (сақтандыру компанияларының және зейнетақы қорларының қызмет көрсетулерін қоспағанда) оның ішінде: кредиттер бойынша комиссияны, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына комиссияны қамтиды. Сонымен қатар басқа да қосалқы қаржы қызметі (қаржылық консультациялар, қаржы активтерін басқару, кредиттік рейтинг қызметі) кіреді. Депозиттер, кредиттер, несиелер және қарыздар бойынша сыйақылар қаржы қызметін көрсетуге қосылмайды;

      телекоммуникациялық қызметтерге (21, 121- жолдар) телефон, телетайп, телеграф, телехабар тарату, жерсеріктік байланыс, электронды пошта, факс арқылы дыбыстық, кескін немесе басқа ақпарат беруді қамтиды, сонымен қатар іскерлік желілік қызметтер, телеконференция, байланыс қызметтері, интернет және оған кіруге мүмкіндік кіреді. Телекоммуникациялық қызметтер берілетін ақпараттардың құнын, телефон желісін орнату қызметтерін (құрылыстық қызмет көрсету), компьютерлік қызметтерді және деректер базасының ақпаратына қол жеткізуді және пайдалануды қамтымайды;

      сақтандыру қызметтері (130, 131, 132, 133, 134, 135-жолдар) сақтандыру компанияларының сақтандырудың әртүрлі түрлерін, сонымен қатар комиссиялық сақтандыру агенттері, сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру сияқты қосымша сақтандыру қызметтерін ұсынуды қамтиды;

      компьютерлік қызметтерге (30, 140-жолдар) мыналар қосылады: тапсырыс берілген және тапсырыс берілмеген (жаппай шығарылған) бағдарламалық қамтамасыз етуді және осылармен байланысты лицензияларды сату (сатып алу); техникалық құралдарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату; компьютерлік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы консалтинг; компьютерлерге және перифериялық құрылғыларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, деректерді өңдеу және оларды серверге орналастыру; жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің түпнұсқаларын және олардың меншік құқықтарын сатып алу және сату. Компьютерлік қызметтерге мыналар қосылмайды: оқу компьютер курстарын нақты пайдаланушысы үшін әзірленбеген бағдарламалық қамтамасыз етуді (зияткерлік меншікті пайдалану) шығаруға және (немесе) таратуға лицензиялар үшін ақы төлеу (жеке тұлғаларға басқа да қызмет көрсетулер);

      ақпараттық қызметтерге (40, 150-жолдар) бұқаралық ақпарат құралдарына жаңалықтар, фотографиялар және мақалалар ұсыну; деректер базасын құру, сақтау және тарату; почта және өзге де тәсілдермен жеткізе отырып мерзімдік басылымдарға тікелей жеке жазылу; кітапханалар мен мұрағаттар қызметі кіреді;

      пошта және курьерлік байланыс қызметтері (45, 155- жолдар) хаттарды, мерзімді басылымдарды, сәлемдемелерді және пакеттерді жинау, тасымалдау және жеткізуді қамтиды;

      тауарларды қайта өңдеу бойынша қызметтерге (50, 160-жолдар) материалдық ресурстарды өңдеу, жинақтау және тағы басқалар кіреді. Осы қызметтерге мыналар жатады: дайын құрылыс құрылғыларын (құрылыс қызметі) жинақтауын қоспағанда, өңделмеген мұнайды, табиғи газды, метал кендерін және қойыртпаларын өңдеу; киім тігу, электрониканы және жинаудың басқа түрлерін жинақтау;

      жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметке (60; 170-жолдар) теңіз және әуе кемелерін және басқа да көлік құралдарын, сондай-ақ құрылыстық жөндеуді, компьютерлер жөндеуді және мұнай мен газ ұңғымаларын жөндеуді қоспағанда, басқа да тауарларды күрделі және ағымдағы жөндеу әрі техникалық қызмет көрсету кіреді. Көлік құралдарын тазалау және жинау (басқа да көлік қызметі) қосылмайды;

      зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін (70, 180-жолдар) ақы төлеуге меншік құқықтарын (патенттер, авторлық құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер, дизайн сияқты тағы басқалар) пайдаланғаны үшін ақы төлеу, сондай-ақ жасалынған түпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етулер, кинематографиялық жұмыстар, дыбыстық жазбалар және сияқты тағы басқалар) жасауға және (немесе) таратуға арналған лицензиялар үшін ақы төлеу кіреді;

      ғылыми-зерттеу жұмыстары және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер ( бұдан әрі – ҒЗТКӘ) (81, 191-жолдар) жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы түбегейлі және қолданбалы зерттеулерді, жаңа өнімдер мен технологиялардың тәжірибелі әзірлемелерін, техникалық жаңа енгізілімдерді білдіретін операциялық жүйелерді әзірлеуді, сондай-ақ ҒЗТКӘ нәтижелерін (патенттер, авторлық құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер және сияқты тағы басқалар) сатып алу және сату кіреді;

      заң қызметіне (82, 192-жолдар) кеңестер мен консультациялар; заң, сот және заңнамалық үдерістерге қызмет көрсету; фирмаларға жедел көмек көрсету; заң құжаттамасын дайындау; төрелік сот қызметі кіреді;

      бухгалтерлік, аудиторлық қызмет (83, 193-жолдар) бухгалтерлік есеп, шот жүргізу, аудит және салық салу бойынша консультациялық қызметті, қаржылық есептілікті жасауды қамтиды;

      бизнес және басқару консультациялары (84, 194-жолдар) бойынша қызмет жалпы басқару консультацияларын, қаржы менеджментін, кадр менеджментін, өндірістік менеджментті және басқа басқару консультацияларын; саясат және стратегия бизнесі мәселелеріндегі консультацияларды, басқаруды және жедел көмекті; жұртшылықпен байланыс бойынша қызмет көрсетуді қамтиды. Құрылыс жобасын (құрылыс қызметін) басқару қосылмайды;

      жарнама және нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызметтерге (85, 195-жолдар) жарнама агенттіктері арқылы жарнамаларды жобалау, жасау және маркетинг; жарнама уақытын сатып алу және сатуды қоса алғанда бұқаралық ақпарат құралдарында жарнамаларды орналастыру; көрмелер мен сауда жәрмеңкелерін өткізу; тауарларды шетелдерде жарнамалау; маркетингтік зерттеулер; әр түрлі проблемалар бойынша қоғамдық пікірге сауалнамалар жүргізу кіреді;

      сәулет, инженерлік және басқа да техникалық қызметтерге (86, 196-жолдар) сәулет және құрылыс жобаларын әзірлеу, геологиялық барлау және зерттеулер, картография; метеорологиялық қызмет көрсету; өнім сапасын тексеру және сертификаттау, техникалық сынақтар және талдаулар, техникалық бақылау; инженерлік консультациялар және қоршаған орта бойынша консультациялар кіреді. Тау-кен инженериясы мұнда қосылмайды, ол пайдалы қазбаларды өндіруге байланысты қызметтерде көрсетіледі;

      қалдықтарды қайта өңдеуге және қоршаған ортаны тазалауға (87, 197-жолдар) радиоактивті және басқа қалдықтарды қайта өңдеу; қоршаған ортаны тазалауға және қайта өңдеуге байланысты қызметтер; санитарлық қызмет кіреді;

      ауыл шаруашылық қызметтері (88, 198-жолдар) дақылдарын өсіру бойынша қызметтерді қамтиды (өсімдіктерді аурулардан және зиянкестерден қорғау, өнімділікті арттыру); орман және балық шаруашылығы;

      қызметкерсіз жабдықтың операциялық лизингі (жалға алу) (89, 199-жолдар) қызметкерсіз жабдықты жалға алуды, экипажсыз көлік құралдарын жалға алуды, жылжымайтын мүлікті жалға алуды, соның ішінде ұңғымалық бұрғылау платформаларын және пайдалы қазбаларды өндіруге, сақтауға және түсіруге арналған құбылмалы кемелерді жалға беруді қамтиды. Қаржы лизингі, телекоммуникациялық желілер мен қуат көздерін (телекоммуникациялық қызметті) жалға алу, экипажы бар көлік құралдарын (жүк немесе жолаушы тасымалдаулар) жалға алу қосылмайды;

      саудаға байланысты қызметтерге (90, 200-жолдар) тауарлармен және қызметпен операциялар бойынша трейдерлерге, биржалық тауар брокерлеріне, дилерлерге, аукционшыларға төлеуге тиісті комиссиялық сыйақы кіреді. Қаржы құралдары (қаржылық қызмет) брокерлік қызмет және агенттердің жүк немесе жолаушы тасымалдауларына (басқа көлік қызметі) байланысты комиссиялық сыйақысы қосылмайды;

      басқа іскерлік қызметтерге (91, 201-жолдар) электр энергиясын, су, газ тарату және тағы басқалар; кадрларды іріктеу, күзет, жазбаша және ауызша аударма, фотосуретке түсіру, үй-жайларды жинау, тамақтандыруды ұйымдастыру, риэлторлық қызмет, баспа қызметі, ветеринар қызметі және жоғарыда аталған қызметтерге қосылмайтын басқа да іскерлік қызметтер кіреді;

      пайдалы қазбаларды өндіру бойынша қызметтерге (92, 202-жолдар) мұнай, газ және басқа да пайдалы қазбаларды өндіруге, соның ішінде бұрғылау жұмыстарына (бұрғылау, бұрғылау қондырғыларын салу, жөндеу, бөлшектеу және мұнай және газ ұңғымаларын цементтеу, тау-кен жұмыстарын жүргізу) байланысты қызметтер кіреді;

      жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге және мәдениет пен демалыс саласындағы қызмет көрсетуге (100, 210-жолдар) фильмдерді, радио- және телебағдарламалар мен сазгерлік туындылардың жазбаларын жасауға байланысты қызметтерді; актерлердің, режиссерлердің және тағы басқа гастрольдерге шығуына, театр қойылымдарын жасауға, сазгерлік, спорттық және цирк бағдарламаларын жасауға байланысты еңбекке ақы төлеу; бейне- және дыбыс жазбаларын жалға алғаны үшін, бейне- және дыбыс жазбаларын пайдалану (көрсету) құқығы үшін, телеарналарға қолжетімділігі үшін ақы төлеу; прокаттан түскен төлемдер мен түсімдер; қолжазбалардың, бейне- және дыбыс жазбаларының түпнұсқаларын сатып алу және сату, жаппай шығару; мұражайлардың, кітапханалардың, мұрағаттардың жұмыстарына байланысты қызмет көрсету және спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға байланысты қызмет көрсетулерге; сондай-ақ оқытушылар мен медицина қызметкерлерінің өз елінен тысқары жерлерде көрсететін қызметтеріне, сырттай қашықтықтан көрсетілетін қызметті қоса алғанда, ақы төлеу кіреді;

      жолаушылар көлік қызметтері (231, 236, 261-жолдары) артық багажды (белгіленген тасымалдау тарифінен тыс) және жолаушыға тиесілі өзге мүлікті тасымалдау құнын ескере отырып, жолаушыларды тасымалдау үшін көлік ұйымдарының қызметтерін қамтиды; жолаушыларды тасымалдау үшін көлік құралдарын экипажымен бірге жалдау;

      жүк көлік қызметтеріне (350, 370, 373, 376-жолдар) көлік ұйымдарының жүк тасымалдау бойынша қызметтері кіреді;

      қосалқы көліктік қызметтер (241, 251, 265-жолдары) тиеу-түсіру, сақтау және қоймада сақтау, орау, көлік құралдарына қызмет көрсетуді, жүк және жолаушылар тасымалымен байланысты агенттердің комиссиялық сыйақыларын; жүктерді экспедициялау бойынша қызмет көрсетулерін қамтиды;

      материалдық емес активтермен операцияларға (380, 390-жолдар) брендтердің атаулары, мерзімдік басылымдардың тақырыптары, сауда белгілері, домен логотиптері мен аттары сияқты маркетингтік активтерді сату және сатып алу; спортшының бір клубтан басқасына өткен үшін трансфертке ақы төлеу кіреді;

      табиғи ресурстарды жалға алуға (400, 410-жолдар) жер, орман, қорықтар, сулы жерлер сияқты табиғи ресурстарды уақытша пайдалануға бергені үшін; пайдалы қазбаларды өндіруге және балық аулауға құқықтар бергені үшін; аумақтың үстінен ұшу құқығы үшін төлемдер кіреді;

      резидент емес қызметкерлердің жалақысына (530, 540-жолдар) кемінде бір жыл мерзімге жұмысқа жалданған шетелдік қызметкерлердің және вахталық әдіспен жұмысқа тартылған шетелдік қызметкерлердің ақшалай және табиғи нысандағы еңбекақысы кіреді. Табиғи нысандағы жалақы тауарлар және тамақтану, тұрғын үй, көлік құралдары, тегін жол жүру, жұмысқа және жұмыстан тасымалдау, спорт орталықтарының және демалыс үйлерінің қызметі, акцияларға опциондар сияқты қызмет түріндегі төлемдерден тұрады;

      басқа да ағымдағы трансферттерге (580, 590-жолдар) сақтандыру төлемдері, сондай-ақ негізгі капиталдың жинақтарын қаржыландыруға байланысты емес сыйлықтар және садақалар болып табылмайтын мүлікке келтірілген жарақат немесе ысырап үшін өтемақылар төлеу кіреді;

      күрделі трансферттерге капитал активтеріне (600, 610-жолдар) ауқымды зиян (мысалы, мұнайдың құйылуына байланысты, күшті жарылыстар, фармацевтік өнімнен болған жанама әсерлер және тағы басқалар) келтіргені үшін өтемақы төлемдері, сондай-ақ негізгі капиталдың жинақтарын қаржыландыру мақсатына арналған ірі сыйлықтар және садақалар, мысалы, университеттерге жаңа оқу үй-жайларының құрылысы бойынша шығыстарды жабуға арналған сыйлықтар кіреді;

      9. Резидент еместерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (106, 107 жолдар) тұтас Қазақстан бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" акционерлік қоғамымен толтырылады.

      Егер резидент еместерден медициналық қызмет Unіversіty Medіcal Center Корпоративтік Қоры арқылы алынған болса, онда 216, 217 жолдары Unіversіty Medіcal Center Корпоративтік Қорымен толтырылады, кері жағдайда - 216, 217-жолдар респондентпен дербес толтырылады.

      10. Есептің ескертпесінде:

      1) басқа да қызметтердің талдамасын талап ететін қысқаша жазбасы (109, 219, 271, 275, 330, 373, 376-жолдар);

      2) респондент көрсету қажет деп есептейтін ақпарат көрсетіледі.

      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім, А-бөлік. "Резидент еместергекөрсетілген қызметтер":

      10-жол = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      21-жол = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      30-жол = 31 + 32 + 33 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      40-жол = 41+ 42 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      60-жол = 61 + 62 + 63 + 64 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      70-жол = 71 + 72 + 73 + 74 + 75 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      80-жол = 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      100-жол = 101 +102 +103 +104 +105+ 108 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      2) 1-бөлім, Б-бөлік. "Резидент еместерден алынған қызметтер":

      110-жол = 111 + 112 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      121-жол = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      140-жол = 141 + 142 + 143 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      150-жол = 151 + 152 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      170-жол = 171 + 172 + 173 + 174 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      180-жол = 181 + 182 + 183 + 184 + 185 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      190-жол = 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 201 + 202 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      210-жол = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      3) 1-бөлім, В-бөлік. Резидент еместерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері (тұтастай алғанда Қазақстан бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" акционерлік қоғамы толтырады):

      221-жол = 221/11 +221/15 + 221/19 + 221/23 + 221/27 + 221/31 + 221/35 + 221/39 + 221/43 + 221/47 + 221/55 + 221/59 + 221/61 + 221/63 + 221/71 + 221/71 + 221/75 + 221/79 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      222-жол = 222/11 +222/15 + 222/19 + 222/23 + 222/27 + 222/31 + 222/35 + 222/39 + 222/43 + 222/47 + 222/55 + 222/59 + 222/61 + 222/63 + 222/71 + 222/71 + 222/75 + 222/79 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      4) 2-бөлім. "Жолаушы көлік және қосалқы көлік қызметтері":

      231-жол = 232 + 233 + 234 + 235 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      236-жол = 237 + 238 + 239 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      241-жол = 242 + 243 + 244 + 245 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      251-жол = 252 + 253 + 254 + 257 + 258 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      254-жол = 255 + 256 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      261-жол = 262 + 263 + 264 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      265-жол = 266 + 267 + 268 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      5) 3-бөлім. "Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдарға, шетел елшіліктеріне, консулдықтарына және басқа да шетел дипломатиялық және ресми өкілдіктерге ұсынған тауарлары мен қызметтер":

      320-жол = 321 + 322 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      6) 4-бөлім. "Жүк көлігінің қызметтері (жүкті сақтандыруды есептемегенде)":

      350-жол = 351 + 352 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      370-жол = 371 + 372 жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;

      7) Барлық бөліктер (бөлімдер) үшін:

      1-баған = 2 + 3 +…+ n бағандардың қосындысы барлық жолдар үшін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады