"Деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде ғылыми мақсаттарда ұсыну және пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 2 шілдедегі № 168 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 12 ақпандағы № 23 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 13 ақпанда № 20034 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде ғылыми мақсаттарда ұсыну және пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 2 шілдедегі № 168 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6388 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 қарашадағы № 506-512 (26355) "Егемен Қазақстан" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде ғылыми мақсаттарда ұсыну және пайдалану қағидаларында:
      1-бөлімнің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы Деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде ғылыми мақсаттарда ұсыну және пайдалану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 6-тармағына, "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде ғылыми мақсаттарда ұсыну және пайдалану тәртібін айқындайды.";
      2-бөлімнің 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Комиссия олардың қалыптастырылуын және сәйкестендірілмеу мүмкіндігін тексере отырып, сұратылатын деректер базаларын ұсыну мүмкіндігін қарастырады. Сұрау салуды қарастыру нәтижесі оң болған жағдайда "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық-есептеу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны ведомствоға бағынысты ұйым (бұдан әрі – ведомствоға бағынысты ұйым) орнына нөмірлеуді қолдана отырып, респондент туралы сәйкестендіруші ақпаратты (респонденттің тегі, аты, әкесінің аты, заңды тұлғаның атауы, сәйкестендіру нөмірі) жояды. Ведомствоға бағынысты ұйым құрылымдық бөлімшеге қалыптастырылған сәйкестендірілмеген түрдегі деректер базаларын CD дискіде жолдайды.".
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық технологиялар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық технологиялар басқармасы осы бұйрықты мүдделі құрылымдық бөлімшелерге және "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық-есептеу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жұмыс бабында басшылыққа алу және қолдану үшін жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Н. Көшкімбаев) жүктелсін.
      5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Төраға Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрлігі

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 2 июля 2010 года № 168 "Об утверждении Правил представления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде"

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года № 23. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2020 года № 20034

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 2 июля 2010 года № 168 "Об утверждении Правил представления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6388, опубликован 16 ноября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 312 (26373), следующие изменения:

      в Правилах представления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила представления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", а также Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяют порядок представления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде.";

      пункт 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:

      "8. Комиссия рассматривает возможность представления запрашиваемых баз данных, проверяя их сформированность и возможность деидентификации. При положительном рассмотрении запроса подведомственная организация Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (далее – подведомственная организация) удаляет идентифицирующую информацию о респонденте (фамилия, имя, отчество (при его наличии) респондента, наименование юридического лица, идентификационный номер), взамен применив нумерацию. Подведомственная организация направляет в структурное подразделение сформированную базу данных в деидентифицированном виде на CD диске.".

      2. Управлению информационных технологий совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Управлению информационных технологии Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до заинтересованных структурных подразделений и Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан" для руководства и использования в работе.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (Кошкимбаев Н.Ж.).

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Н. Айдапкелов

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство образования и науки
Республики Казахстан