Кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының әкімінің 2020 жылғы 16 наурыздағы № 3 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 16 наурызда № 5749 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" заңдарына сәйкес, аудан әкімі ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Келесі шешімдердің күші жойылды деп танылсын:

      1) Бұқар жырау ауданы әкімінің 2019 жылғы 16 сәуірдегі № 1 "Жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы" шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5293 болып тіркелген, 2019 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған);

      2) Бұқар жырау ауданы әкімінің 2019 жылғы 12 тамыздағы № 6 "Жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы" шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5432 болып тіркелген, 2019 жылғы 15 тамыздағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Сапар Каиркенович Сатаевқа жүктелсін.

      3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Ш. Мамалинов

О признании утратившими силу некоторых решений

Решение акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 16 марта 2020 года № 3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 16 марта 2020 года № 5749

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", аким района РЕШИЛ:

      1. Признать утратившими силу следующие решения:

      1) решение акима Бухар-Жырауского района от 16 апреля 2019 года № 1 "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба" (зарегистрировано Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5293, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 24 апреля 2019 года);

      2) решение акима Бухар-Жырауского района от 12 августа 2019 года № 6 "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба" (зарегистрировано Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5432, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 августа 2019 года).

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима района Сатаева Сапара Каиркеновича.

      3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким района Ш. Мамалинов