Астық туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы N 143 Заңы.

     

      МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "беру арқылы", "берілген" деген сөздер тиісінше "шығару арқылы", "шығарылған" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Осы Заң Қазақстан Республикасында астықты өндiру, сақтау және сату процесiнде пайда болатын қатынастарды реттейдi.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      2) азық-түлiктiк астық - тағамдық мақсаттарға пайдаланылатын астық;

      2-1) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) алынып тасталды - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен;

      3-1) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4) астық - тағамдық, тұқымдық, мал азығы және техникалық мақсаттар үшiн пайдаланылатын дәндi, дәндi-бұршақ және майлы дақылдардың өнiмдерi;

      5) астық иесi - астық қабылдау кәсiпорнына сақтауға астық берген жеке немесе заңды тұлға;

      6) астық қабылдау кәсiпорны - астық сақтау жүзеге асырылатын меншiк құқығындағы астық қоймасы (элеватор, астық қабылдау пунктi) бар заңды тұлға;

      7) астық қоймасы (элеватор, астық қабылдау пункті) – экспорт кедендік рәсімімен орналастырылған астықты бір көлік түрінен екіншісіне қайта тиеуге арналған техникалық құрылысжайларды қоспағанда, астық сақтауға арнап мамандандырылған техникалық құрылысжай;

      7-1) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет – астық қабылдау кәсіпорындары астық сақтау бойынша жүзеге асыратын қызмет;

      7-2) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7-3) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімі (бұдан әрі – тізілім) – белгілі бір уақыт сәтінде астық қолхаттарын ұстаушыларды сәйкестендіруді, астық қолхаттарымен мәмілелерді тіркеуді қамтамасыз ететін астық қолхаттары мен оларды ұстаушылар туралы мәліметтер жиынтығы, сондай-ақ олардың айналымына немесе олар бойынша құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипаты және тіркеуші ақпараттық жүйеде көрініс тапқан өзге де мәліметтер;

      7-4) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      9) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесi - астық қабылдау кәсiпорындарының өздерi берген астық қолхаттары бойынша мiндеттемелерiн орындамауынан астық қолхаттарын ұстаушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауға бағытталған ұйымдық-құқықтық шаралар кешенi;

      10) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қоры - астық қабылдау кәсiпорындарының өздерi берген астық қолхаттары бойынша мiндеттемелерiн орындамауынан астық қолхаттарын ұстаушылардың мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету мақсатында құрылатын заңды тұлға;

      10-1) астық қолхаты – шығару кезінде айқындалған көлемде және сапада астық қабылдау кәсіпорнынан астық алуға оны ұстаушының құқықтарын куәландыратын, құжатсыз борыштық эмиссиялық емес бағалы қағаз түріндегі қоймалық куәлік;

      11) астық қолхатын ұстаушы – тізілімде тіркелген, астық қолхаты бойынша құқықтарға ие тұлға;

      12) астық өндiру - астық өсiруге бағытталған агротехникалық iс-шаралар кешенi;

      13) астық рыногына қатысушылар - астықты өндiруге, сақтауға, тасымалдауға, қайта өңдеуге және өткізуге қатысушы жеке және заңды тұлғалар;

      13-1) астық рыногының мониторингi - астықты өндiрудi, сақтауды, қайта өңдеудi және сатуды қоса алғанда, астық рыногына қатысушылар жүзеге асыратын астықпен жасалатын операциялар туралы деректердi жинауға, өңдеуге және талдауға бағытталған тұрақты iс-шаралар жиынтығы;

      13-2) астық сапасының паспорты – астық сапасының нақты көрсеткiштерiн және олардың стандарттау жөнiндегi құжаттардың талаптарына және (немесе) келiсiмшарт талаптарына сәйкестiгiн куәландыратын құжат;

      13-3) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13-4) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      13-5) астықты сақтау - астық қоймасында (элеваторда, астық қабылдау пунктiнде) жүзеге асырылатын, астық қабылдауды, өлшеудi, кептiрудi, тазартуды, сақтауды және тиеп жөнелтудi қамтитын қызмет көрсетулердiң технологиялық кешенi;

      14) астықтың өмiрлiк циклi - астықты өндiру, сақтау, тасымалдау, өткiзу, жою және кәдеге жарату процестерi;

      17) астықтың сапасы – астықтың стандарттау жөнiндегi құжаттардың, санитариялық, ветеринариялық және фитосанитариялық қағидалар мен нормалардың, гигиеналық нормативтердiң талаптарына сәйкестігін анықтайтын тұтыну қасиеттерiнiң жиынтығы;

      18) астықтың сапасына сараптама жасау - көлiк құралын (қойманы) зерттеудi, сынаманы iрiктеу мен сынақтан өткiзудi, сапа паспортын ресiмдеудi қамтитын астық сапасының нақты көрсеткiштерiн белгiлеу мен растауға бағытталған шаралар кешенi;

      18-1) бұйрық – астық қолхатын ұстаушыға тиесілі астыққа қатысты белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылғанын көрсете отырып, астық қабылдау кәсіпорны немесе астық қолхатын ұстаушы тізілімде қалыптастыратын, ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылатын электрондық құжат;

      18-2) жеке шот – тізілімде қамтылған, астық қолхаты бойынша мәмілелерді тіркеу және құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

      18-3) жеке шоттан үзінді – бағалы қағаз болып табылмайтын, тіркеуші тіркеуші ақпараттық жүйеде қалыптастыратын және тіркелген тұлғаның белгілі бір уақыт сәтіне астық қолхаты бойынша құқығын растайтын электрондық құжат;

      20) жемдiк астық - жануарлар мен құс азығына арналған астық;

      21) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      21-1) клиент – тіркеушінің қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті тұлға;

      22) алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      23) алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      24) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      25) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      26) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      26-1) отандық астық өндірушілер - Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын және астық өндірумен айналысатын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

      27) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      27-1) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      28) тұқымдық астық (тұқым) - себу мақсаттарына пайдаланылатын әрi сорттылық және себу сапаларына қарай бөлiнетiн астық;

      28-1) тіркеуші – жарғылық капиталына мемлекет қатысатын, бағалы қағаздар нарығында жұмыс тәжірибесі бар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;

      28-2) тіркеуші ақпараттық жүйе – астық қолхаттары мен оларды ұстаушылар жөніндегі ақпаратты сақтауға, өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге және ұсынуға арналған, тізілімді жүргізудің автоматтандырылған жүйесі;

      28-3) тіркеуші ақпараттық жүйенің веб-порталы – Интернет желісінде орналастырылған, тізілім деректеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;

      29) уәкiлеттi орган – құзыретi шегiнде астық нарығына қатысушылардың қызметiн үйлестiруді және реттеудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасы

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңдарымен.

      1. Қазақстан Республикасының астық туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң нормаларынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер болса, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

2-тарау. АСТЫҚ РЫНОГЫН МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУ МЕН РЕТТЕУ

3-бап. Астық рыногындағы мемлекеттiк басқарудың мақсаттары

      Астық рыногын мемлекеттiк басқару мен реттеудiң мақсаттары:

      1) техникалық реттеу саласындағы қауiпсiздiктi (бұдан әрi – қауiпсiздiк) қамтамасыз ету;

      2) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) астық өткiзу рыногын кеңейту;

      4) астық сапасын қамтамасыз ету;

      5) фитосанитариялық жағдайды қауiпсiз деңгейде ұстау;

      6) табиғи-климаттық жағдайларды және рынок конъюнктурасын ескере отырып, астық өндiру құрылымын оңтайландыру және астықты өндiру, сақтау мен сату технологиясын жетілдiру;

      7) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8) астық өндiру iсiнде инвестиция, кредит, салық және кеден саясатын қалыптастыру;

      9) астықтың қауiпсiздiгiне және сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкеп соғатын әрекеттердiң алдын алу болып табылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Астық рыногын мемлекеттiк реттеу нысандары

      Астық рыногына қатысушылардың қызметiн мемлекеттiк реттеу:

      1) уәкілетті орган бекiтетiн бiлiктiлiк талаптары негiзiнде астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөнiндегi қызметтi лицензиялау;

      1-1) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық реттеу;

      2-1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) астық қолхаттарының айналысын құқықтық реттеу;

      4) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін лицензиялық бақылау;

      4-1) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қағидалардың сақталуын бақылау;

      4-2) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6) алып тасталды

      7) өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi жөнiндегi iс-шараларды мемлекеттiк қаржыландыру;

      8) алып тасталды

      9) алып тасталды

      10) заң актiлерiнде көзделген өзге де нысандар арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13. № 488 Заңымен, 2004.12.20. № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.29. № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 502-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      Қазақстан Республикасының Үкiметi:

      1) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      1-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      2) инвестициялар тарту үшiн қолайлы жағдайлар қалыптастырады және астық нарығын дамыту мен оның тұрақтылығын ұстап тұру жөнiнде өзге де шараларды қолданады;

      2-1) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4) астықпен жасалатын операцияларға байланысты үкiметаралық келiсiмдер жасасады;

      4-1) тіркеушіні айқындайды;

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6-1) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) алынып тасталды;

      9) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      10) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      11) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      12) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      14) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      15) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13 № 488, 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.07.26 № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкілетті органның құзыретіне мыналар кіреді:

      1) астық өндіруді мемлекеттік қолдау саласындағы саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу және оларды жүзеге асыруды ұйымдастыру;

      1-1) астық нарығы саласында жергілікті атқарушы органдарды үйлестіру және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      2) астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу және бекіту;

      2-1) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-2) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      3-1) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-2) Қазақстан Республикасы астық туралы заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулының нысандарын бекітеді;

      4) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының бұзылуы туралы нұсқамалар беру, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

      5) астық нарығының мониторингін жүзеге асыру;

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      9) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      10) астық сапасына сараптама жүргізу тәртібіне және астық сапасы паспортын беруге қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      11) астыққа және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне техникалық регламенттердi әзірлеу және бекiту;

      11-1) құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарау, сондай-ақ стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындау;

      12) мынадай:

      астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу;

      астықты сақтау;

      астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды жүргізу;

      астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      12-1) мыналарды:

      астық нарығына мониторинг жүргізу қағидаларын;

      астық қабылдау кәсіпорындары есептілігінің үлгілік нысандарын;

      мемлекеттік астық инспекторлары туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      12-2) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне деректерді берудің нысандарын, көлемін және мерзімділігін әзірлеу және бекіту;

      13) алынып тасталды - ҚР 2007.07.26 № 313 Заңымен.

      14) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      15) алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      17) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      18) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      19) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      20) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      20-1) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      21) астық қабылдау кәсіпорнын зерттеп-тексеру актісінің нысанын әзірлеу және бекіту;

      22) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      23) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      24) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      25) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      26) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      27) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      28) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      29) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      30) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      31) астық қабылдау кәсiпорны мен астық иесi арасындағы жария шарттардың үлгiлік нысанын бекiту және әзірлеу;

      32) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорларын құруға, олардың жұмыс iстеуі мен таратылуына қойылатын талаптарды, астық қабылдау кәсiпорындарының астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатысу шарттарын, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорының (қорларының) кепiлдiктер алу тәртiбiн, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорының (қорларының) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi өтеу тәртiбiн әзірлеу және бекіту;

      32-1) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      32-2) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      32-3) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      32-4) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      32-5) тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурс өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      33) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.01.10 № 116 (01.01.2006 бастап қолданысқа енгiзiледi), өзгерістер енгізілді - 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.07.26 № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 502-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-1-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының құзыреті

      Ескерту. 6-1-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Облыстың жергілікті атқарушы органының құзыретіне:

      1) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      1-1) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;

      3) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      4) табиғи-климаттық жағдайларды және нарық конъюнктурасын ескере отырып, астық өндірісі құрылымын оңтайландыру, астық өндірудің, сақтаудың және өткізудің жаңа озық технологияларын жетілдіру және енгізу;

      5) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      6) бюджеттік бағдарламаларға сәйкес отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге минералдық тыңайтқыштардың, тұқым улағыштар мен пестицидтердің құнын арзандатуды жүзеге асыру;

      7) ішкі нарықтың мұнай өнімдеріне қажеттіліктерін уақтылы қамтамасыз ету жөнінде қажетті шаралар қабылдау;

      8) өңірлерде техникалық реттеу саласында сәйкестікті растау бойынша қызметтер көрсету жөнінде бәсекелестік ортаны құру бойынша шаралар қабылдау;

      9) астық қабылдау кәсіпорындарын мемлекеттік бақылау;

      10) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тұтастай немесе жекелеген операцияларды жүзеге асыру бөлігінде алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұру;

      11) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      12) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      13) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      14) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      15) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      16) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17-1) астық қабылдау кәсіпорындарының Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын сақтауын бақылау;

      17-2) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының бұзылуы туралы нұсқамалар беру, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

      17-3) әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде астық нарығының мониторингін жүзеге асыру;

      17-4) астық қауiпсiздiгi мен сапасын мемлекеттік бақылау;

      17-5) осы Заңның 28-бабының 2-тармағында көзделген негіздер болған кезде астық қабылдау кәсіпорнынан астықты көліктің кез келген түрімен тиеп жөнелтуге тыйым салу;

      17-6) тізілім деректеріне сәйкес астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу және астықтың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтау тұрғысынан астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін инспекциялау (тексеру);

      17-7) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу және мерзімінен бұрын аяқтау туралы сотқа арыз беру;

      17-8) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17-9) астық нарығына қатысушылардың астығының нақты бар-жоғы мен сапасын және оның есепті деректерге сәйкестігін тексеру;

      17-10) астықтың сандық-сапалық жай-күйін бақылау;

      17-11) астық қолхаттарын ұстаушыларға астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқару жөніндегі комиссияның құрамына енгізу үшін кандидатуралар ұсыну туралы хабарлама жіберу;

      17-12) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17-13) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      17-14) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу;

      18) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру кіреді.

      2. Алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының құзыретіне:

      1) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;

      2) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес астық қабылдау кәсіпорындарының астықты сандық-сапалық есепке алуды жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын сақтауын бақылау;

      3) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының бұзылуы туралы нұсқамалар беру, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

      4) әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде астық нарығының мониторингін жүзеге асыру;

      5) астық қолхаттарын ұстаушыларға астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқару жөніндегі комиссияның құрамына енгізу үшін кандидатуралар ұсыну туралы хабарлама жіберу;

      6) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру кіреді.

      Ескерту. 6-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), өзгерістер енгізілді - 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 502-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

6-2-бап. Агенттің функциялары

      Ескерту. 6-2-бап алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-3-бап. Астық нарығын реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау

      Астық нарығын реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 6-3-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.17. № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Астық қауiпсiздiгi мен сапасын мемлекеттiк бақылау

      1. Қазақстан Республикасының аумағындағы астық және оның өмірлік циклінің процестері осы Заңның талаптарына, техникалық регламенттерге, санитариялық және фитосанитариялық қағидалар мен нормаларға және қолданылып жүрген стандарттау жөніндегі құжаттарға сәйкес келуге тиіс.

      2. Астық қауiпсiздiгi мен сапасын мемлекеттiк бақылауды жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.

      3. Астық сапасының мемлекеттік бақылауы мыналарды қамтиды:

      1) астық қабылдау кәсіпорындарына қабылдау және тиеп жіберу кезінде астық сапасының көрсеткіштерін айқындауды бақылау;

      2) астықтың сандық-сапалық жай-күйін бақылау.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2001.07.11 № 231, 2003.10.13 № 488, 2006.01.10 № 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Отандық астық өндірушілердің мемлекеттік астық ресурстарын қалыптастыру жөніндегі міндетін орындауын бақылауды жүзеге асыру тәртібі

      Ескерту. 7-1-бап алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-2-бап. Астықты қайта өңдеу ұйымдарының мемлекеттік сатылатын және мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстары астығын нысаналы пайдалануын бақылауды жүзеге асыру тәртібі

      Ескерту. 7-2-бап алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Астықтың сапасына сараптама жасау

      1. Астықтың сапасына сараптама жасауды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен аккредиттелген зертханалар жүзеге асырады.

      2. Астық сапасының паспортынсыз, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес талап етiлетiн өзге де құжаттарсыз экспорттау мен импорттау кезiнде астық сатуға жол берiлмейдi.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2003.10.13. № 488, өзгерту енгізілді - 2006.12.29. № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

9-бап. Астық тасу

      1. Қазақстан Республикасының аумағында астық тасу тура және аралас қатынас жүйесi болып табылатын темiр жол, автомобиль, теңiз және iшкi су көлiгiмен жүзеге асырылады.

      2. Алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Кез келген көлiк түрiмен тасымалдауға жататын астық партиясымен осы көлiк түрiмен жүк тасу қағидаларына сәйкес оның техникалық регламенттердің және стандарттау жөнiндегi құжаттардың талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттар бірге жүреді.

      4. Алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13 № 488, 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-1-тарау. Астыққа және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне
қойылатын қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      Ескерту. 2-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

9-1-бап. Техникалық реттеу объектiлерi

      Астық және оның өмiрлiк циклiнiң процестерi техникалық реттеу объектiлерi болып табылады.

9-2-бап. Сәйкестiктi растау

      Астықтың техникалық регламенттерде айқындалған талаптарға сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

9-3-бап. Астықтың қауiпсiздiгi мен сапасы туралы ақпаратқа қойылатын талаптар

      Тұтынушылардың астықтың қауiпсiздiгi мен сапасына қатысты жаңылысуына әкеп соқтыратын әрекеттердiң алдын алу мақсатында астық нарығына қатысушылар сатып алушыларға және (немесе) тұтынушыларға астықтың қауiпсiздiгi мен сапасының көрсеткiштерi туралы толық және дұрыс ақпарат беруге мiндеттi.

9-4-бап. Астыққа қойылатын қауiпсiздiк талаптары

      1. Пайдалану мақсатына қарай астық қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн талаптардың кешенiне сәйкес келуге тиiс.

      2. Астық құрамындағы ықтимал қауiптi химиялық қосылыстар мен биологиялық объектiлер, пестицидтердiң және тыңайтқыштардың қалдық мөлшерi, оның iшiнде фумиганттар, зиянды заттар мен қоспалар, сондай-ақ ылғал техникалық регламенттерде белгiленген мәндерге жол берiлген ең жоғары деңгейден аспауға тиiс.

      Ескерту. 9-4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

9-5-бап. Астықты өндiру кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      Жер учаскелерiнiң иелерi мен пайдаланушылары астық өндiрiсiн ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердiң құнарлылығын қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн, сондай-ақ осындай қызметтiң қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуiн жоятын немесе шектейтiн тәсiлдермен жүзеге асыруға мiндеттi.

9-6-бап. Астықты сақтау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      1. Астықты сақтау оның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн экологиялық, құрылыс, өрт, санитарлық-эпидемиологиялық және фитосанитариялық талаптарға сай келетiн астық қоймаларында жүзеге асырылады.

      2. Астықты сақтау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары тәуекел түрлерi бойынша техникалық регламенттерде белгiленедi.

9-7-бап. Астықты тасымалдау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      1. Астықты тасымалдау оның қауiпсiздiгi мен сапалық көрсеткiштерiнiң сақталуын қамтамасыз ететiн жағдайларда жүзеге асырылуға тиiс.

      2. Астық құрғақ, таза, бөгде иiссiз, зиянды ағзалармен залалданбаған көлiк құралдарымен тасымалданады.

9-8-бап. Астықты кәдеге жарату және жою кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      1. Зертханалық зерттеу нәтижелерi бойынша мақсатына қарай пайдалану үшiн жарамсыз деп танылған астыққа техникалық регламенттерде белгiленген тәртiппен одан әрi пайдалануды (кәдеге жаратуды) немесе жоюды анықтау тұрғысында сараптама жасалуға тиiс.

      2. Сараптама жасауға және оны одан әрi пайдалану (кәдеге жарату) немесе жою ықтималдығы туралы шешiм қабылдау қажет болатын кезеңдегi астық оның партиясының көлемi көрсетiле және астыққа қол жеткiзудi болғызбайтын жағдайлар сақтала отырып, жеке үй-жайларда сақталуға тиiс.

      3. Мақсатына қарай пайдалануға жарамсыз астықты тасымалдауға, сақтауға, сараптама жасауға, пайдалануға (кәдеге жаратуға) немесе жоюға байланысты шығындарды оның иесi өтейдi.

3-тарау. АСТЫҚ ӨНДIРУ МЕН САТУДЫ МЕМЛЕКЕТТIК ҚОЛДАУ

10-бап. Мемлекеттiк қолдаудың нысандары

      Астық рыногының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет астық өндiру мен сатуды қолдаудың мынадай нысандарын жүзеге асырады:

      1) отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне элиталық тұқым құнын уәкілетті орган айқындайтын тәртiппен арзандату;

      2) техника мен жабдықтардың лизингiлiк жеткiзiлiмiн ұйымдастыру;

      3) алып тасталды

      4) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4-1) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4-2) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4-3) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6) алынып тасталды

      7) топырақтың құнарлылығын сақтау жөнiндегi ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қаржыландыру;

      8) астықты өндiру мен сақтаудың жаңа озық технологияларын енгiзуге жәрдемдесу;

      9) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) астық қолхаттарының тиiмдi айналысы үшiн жағдай жасау; 10-1) бюджеттiк бағдарламаларға сәйкес отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге минералдық тыңайтқыштар мен жанар-жағар май материалдарының құнын арзандату;

      11) iшкi рыноктың мұнай өнiмдерiне деген қажеттерiн дер кезiнде қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдану;

      12) алынып тасталды - ҚР 2006.01.10 № 116 Заңымен.

      13) агроөнеркәсiптiк кешен үшiн мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысына сәйкес кадрлар даярлау;

      14) аймақтарда техникалық реттеу саласында сәйкестiктi растау жөнiнде қызметтер көрсету бойынша бәсекелестiк орта құру үшiн шаралар қолдану;

      15) алып тасталды - ҚР 08.06.2015 № 317-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      16) отандық ауыл шаруашылық машина жасау iсiн жаңғырту жөнiнде шаралар қолдану.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13 № 488, 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.01.10 № 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.29 № 209 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.06.2015 № 317-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК АСТЫҚ РЕСУРСТАРЫ

      Ескерту. 4-тарау алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (02.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-1-тарау. Астықты экспортқа шығарушылардың қызметін мемлекеттік реттеу

12-1-бап. Астықты экспортқа шығарушылардың есептілігі

      Ескерту. 12-1-бап алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-2-бап. Астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның күшін тоқтата тұру, лицензиядан айыру

      Ескерту. 12-2-бап алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. Заң 12-2-баппен толықтырылды - ҚР 2007.07.26 № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

12-3-бап. Астық экспорттаушылардың мемлекеттік астық ресурстарын қалыптастыру жөніндегі міндеті

      Ескерту. 12-3-бап алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-тарау. Астық қабылдау кәсіпорындары, қырман шаруашылықтары және сервистік-дайындау орталықтары

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.

13-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарының қызметi

      1. Астық қабылдау кәсiпорындары жалпы пайдаланылатын тауар қоймасы деп танылады. Олардың астық сақтауға жасалатын шарттары (бұдан әрi - шарт) жария шарттар болып табылады.

      2. Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі жөнiндегi қызметтi лицензия негiзiнде астық қабылдау кәсiпорындары жүзеге асырады.

      Заңды тұлға бiр немесе бiрнеше астық қоймаларында (элеваторларда, астық қабылдау пункттерiнде) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында белгіленген тәртiппен лицензия алуға құқылы.

      Астық қабылдау кәсiпорындарының қызметтiң осы түрi бойынша бiлiктiлiк талаптарына сәйкес астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөнiндегi өз қызметiн жүзеге асыру едәуiр нашарлап кететiн немесе мүлде мүмкiн болмай қалатын негiзгi құралдарды иелiктен айыруына тыйым салынады.

      3. Тиiстi лицензиясы жоқ бiрде-бiр тұлға:

      1) қырман шаруашылықтарында және (немесе) сервистік-дайындау орталықтарында жүзеге асырылатын қызметтi қоспағанда, негiзгi немесе қосымша қызмет ретiнде астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі жөнiнде қызмет көрсетуге;

      2) өз атауында, құжаттарында, хабарландырулары мен жарнамаларында "астық қабылдау кәсiпорны", "астық қоймасы", "астық қабылдау пунктi", "элеватор" деген сөздердi немесе ол астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асырады деп ұйғарылатын, солардан туындайтын сөздердi пайдалануға құқылы емес.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13 № 488, 2006.01.10 № 116 (01.01.2006 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.01.12 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.07.26 № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-1-бап. Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу

      1. Тізілімді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен құқық және жер кадастрларының деректері, рұқсаттар мен хабарламалар, жеке және заңды тұлғаларды тіркеу, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы орталық атқарушы органдардың, басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының мәліметтері негізінде тіркеуші қалыптастырады және жүргізеді.

      Астық қолхаттарын шығару, олардың айналымы және оларды өтеу тәртібі, тізілімге қолжетімділікті беру тәртібі Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларында айқындалады.

      Тізілімге деректерді берудің нысандарын, көлемін және мерзімділігін тиісті уәкілетті органдар белгілейді.

      2. Тізілім деректері мемлекетке тиесілі.

      Тізілімді пайдаланушылар үшін оның деректеріне қолжетімділікті тіркеуші тіркеуші ақпараттық жүйенің веб-порталы арқылы қамтамасыз етеді.

      3. Тізілім деректерін уәкілетті орган және жергілікті атқарушы органдар астық нарығы мониторингін жүзеге асыру үшін пайдаланады.

      4. Тіркеушінің функциялары:

      1) тіркеуші ақпараттық жүйе арқылы тізілім деректерін қалыптастыру, жүргізу және сақтау;

      2) клиенттің жеке шотын ашу;

      3) жеке шот бойынша жекелеген операцияларды тіркеу;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тіркеуші ақпараттық жүйеге қосылған мәліметтерді алу құқығына ие мемлекеттік органдарға ақпарат ұсыну;

      5) тіркеуші ақпараттық жүйені пайдаланушыларға ақылы электрондық қызметтер көрсету;

      6) тіркеуші ақпараттық жүйенің веб-порталында ақпаратты жариялау;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функциялар.

      Ескерту. 5-тарау 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Астық қабылдау кәсiпорнының мiндеттерi

      Астық қабылдау кәсiпорны:

      1) астық сақтау тәртiбiн, сондай-ақ олардың саны мен сапасы жағынан белгiленген тәртiппен бекiтiлген нормативтiк құқықтық актiге сәйкес сақталуын қамтамасыз ететiн iс-шараларды сақтауға;

      2) қажет болған жағдайларда белгiленген тәртiппен астық иелерiне оның сынамаларын iрiктеп алуды қамтамасыз етуге;

      3) астық сақтау шартының талаптарына сәйкес және астық қолхатын ұстаушының бұйрығы негізінде осы Заңның 31-бабында көзделген және осы астық қолхаты бойынша астықты сақтағаны үшін берешегінің болмауы жағдайларын қоспағанда, сақтаулы астықтың тиісті көлемін босату жолымен астық қолхатын өтеуге міндетті.

      4) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Астық қабылдау кәсiпорнының астық сақтау жөнiндегi шығындарының орнын толтыру

      1. Астық қабылдау кәсiпорнының астық сақтау жөнiндегi шығындарының орнын толтыру шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Астық қабылдау кәсiпорнының:

      1) астық қолхатын ұстаушымен келiсе отырып, ақшалай не сақтаулы астықтың тиiстi мөлшерiн ұстап қалу жолымен оны кейiн астық рыногында еркiн өткiзу арқылы сақтау жөнiндегi шығындарын жабуға;

      2) астық қолхатын ұстаушының мүдделерiн көздеп өзге де операциялар бойынша шартта көзделген немесе заң актiлерiнде белгіленген шығындардың орнын толтыруға құқығы бар.

16-бап. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесі және қоры (қорлары)

      1. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорымен (қорларымен) жасалған шарттардың негізінде астық қабылдау кәсіпорындары ғана астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысушы бола алады.

      Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатыспайтын астық қабылдау кәсіпорындары астық қолхаттарын және олардың бөліктерін ұстаушылардың алдында өздерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды жүзеге асырады, ол сақтауға қабылданған астық сапасының жоғалу немесе нашарлау фактісі болған кезде астық қолхатын әрбір ұстаушыға сапасы жоғалған немесе нашарлаған астықтың өтемі кезінде қалыптасқан нарықтық құнының кемінде сексен проценті мөлшерінде сақтандыру төлемдерін франшиза талаптарын қолданбастан төлеуді қамтамасыз етеді.

      2. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысушы астық қабылдау кәсіпорын сақтауға қабылдаған астық сапасының жоғалу немесе нашарлау фактісі басталған кезде астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры (қорлары) осы астық қабылдау кәсіпорнының астық қолхаттарын ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін сақтауға тапсырылған, сапасы жоғалған немесе нашарлаған астықтың өтем кезінде қалыптасқан нарықтық құнының кемінде сексен проценті мөлшерінде ақшалай өтейді.

      Астық сапасының жоғалу немесе нашарлау фактісін жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі белгілейді.

      Астық қабылдау кәсіпорнының астық қолхаттарын ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін өтеуді жүзеге асырған астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорына (қорларына) астық қолхатын ұстаушының осы астық қабылдау кәсіпорнына талап ету құқығы оның төлеген сомасы шегінде көшеді.

      Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысушы астық қабылдау кәсіпорындары астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорына (қорларына) астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру мақсатында астық қолхаттарының тізілімін беруге міндетті.

      3. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысушы астық қабылдау кәсіпорындары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз мүлкін және өзге де мүліктік мүдделерді сақтандыруы (өзара сақтандыруы) мүмкін.

      4. Осы Заңға сәйкес уақытша басқару енгізілген астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысушы астық қабылдау кәсіпорнының астық қолхаттарын ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыруды астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры (қорлары) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бірінші кезектегі тәртіппен жүргізеді.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

16-1-бап. Қырман шаруашылықтары және сервистік-дайындау орталықтары

      Қырман шаруашылығы деп жеке немесе заңды тұлғаға меншік құқығымен тиесілі және астық пен тұқымның тауарлық партияларын қалыптастыру және оларды сақтау мақсатында астықты бастапқы өңдеуге арналған техникалық құрылыс танылады.

      Қырман шаруашылығы сервистік-дайындау орталығы түрінде құрылуы мүмкін.

      Қырман шаруашылығында және (немесе) сервистік-дайындаушы орталықта жүзеге асырылатын қызмет лицензиялауға жатпайды. Осы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың астық қолхаттарын шығаруға құқығы жоқ.

      Ескерту. 16-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-тарау. АСТЫҚ ҚАБЫЛДАУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТIН РЕТТЕУ

17-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарының қызметiн реттеу тәсiлдерi

      Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету, астық иелерінің мүдделерін қорғау жөніндегі қызметті лицензиялау кезінде астық қабылдау кәсіпорындарының саралану талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету мақсатында астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін реттеу:

      1) белгiленген тәртiппен астық қабылдау кәсiпорындары орындауға мiндеттi нормативтiк құқықтық актiлер шығару;

      2) астық қабылдау кәсiпорындары астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөнiндегi қызметке қойылатын бiлiктiлiк талаптарын сақтау нысанасындағы қызметiн, сондай-ақ тiзiлiм деректерiне сәйкес астықтың сандық-сапалық есепке алынуын және сақталуын қамтамасыз етудi жүргізу талаптарын инспекциялау (тексеру);

      3) астық қабылдау кәсiпорындарына, сондай-ақ олардың лауазымды адамдарына заңдарға сәйкес санкциялар салу арқылы жүзеге асырылады.

      4) алып тасталды

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13. № 488 Заңымен, 2004.12.20. № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.01.10. № 116 (01.01.2006 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Басым жағдайға ие болған астық қабылдау кәсiпорындары көрсететiн қызметтердiң бағасын (тарифтерiн) мемлекеттiк реттеу

      Ескерту. 18-бап алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарының қызметiн шектеу

      1. Астық қабылдау кәсiпорындары астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге жатпайтын қызметтi жүзеге асыруға, оның iшiнде, үшiншi тұлғалардың мiндеттемелерi бойынша кепiлдiк беруге және мүлiктi кепiлге салуға құқылы емес, оған мыналар кiрмейдi:

      1) ұн және жарма өнімін, құрама-жем, нан-бөлке, макарон өнімдерін өндіру және өткізу, майлы тұқымдар мен оларды қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу және өткізу;

      2) бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда, кірме жолдар қызметтерін, сондай-ақ жанар-жағармай материалдарын, қатты отынды сақтау бойынша қызметтер көрсету;

      3) телекоммуникация құралдарын орнату үшін астық қабылдау кәсіпорынының өндірістік емес алаңдарын беру жөнінде қызмет көрсету;

      4) жанар-жағармай материалдарын сақтау үшін мұнай өнімдерінің базалары мен резервуарларды жалға беру жөнінде қызметтер көрсету;

      5) астықты, астық қалдықтарын және астық сақтау бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру процесінде алынатын өзге де мүлікті өткізу;

      6) астық қалдықтарын сақтау бойынша қызметтер көрсету.

      Бұл орайда жоғарыда тiзбеленген қызмет түрлерiне байланысты пайдаланылатын құрылыстар астық қоймасымен (элеватормен, астық қабылдау пунктiмен) технологиялық байланыста болуға және (немесе) бір аумақта не оған iргелес жатқан аумақта болуға тиiс. Астық қабылдау кәсiпорындары астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет пен астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметіне байланысты емес қызмет операцияларының бөлек есебін жүргiзуді қамтамасыз етуге мiндеттi.

      2. Рынокта басым жағдайға ие болған астық қабылдау кәсiпорындарының:

      1) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) көрсетілетiн қызметтерге қол жеткiзу жағдайларын күштеп таңуына немесе көрсетiлетiн қызметтердiң тұтынушыларын кемсiтушілiкке әкеп соғатын өзге де әрекеттер жасауына тыйым салынады.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2003.10.13. № 488 Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.21 № 89-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 33-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Астық қабылдау кәсiпорнының аудитi

      1. Астық қабылдау кәсiпорнының жылдық қаржылық есебiнiң дұрыстығын, сондай-ақ оның iсiнiң ағымдағы жай-күйiн тексеру және растау үшiн астық қабылдау кәсiпорны жыл сайынғы мiндеттi аудиторлық тексерулер жүргiзiп отырады.

      2. Егер кәсiпорынның басқару органы астық қабылдау кәсіпорнының жылдық қаржылық есебiне, сондай-ақ оның iсiнiң ағымдағы жай-күйiне аудиторлық тексеру жүргiзуден жалтарса, кез келген мүдделi тұлғаның арызы бойынша қабылданған сот шешiмiмен тексеру тағайындалуы мүмкiн.

      3. Тексеру комиссиясының (ревизордың) астық қабылдау кәсiпорны басқару органының қызметiн тексерудi жүзеге асыруы астық қабылдау кәсiпорнын аудит жүргiзу мiндетiнен босатпайды.

21-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарының есеп жүргiзуi және есеп беруi

      Ескерту. 21-бап алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Астық қабылдау кәсiпорны қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiн жариялау

      Астық қабылдау кәсiпорындары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген нысан бойынша жылдық балансты және пайда мен залал туралы есептi, олардың мемлекеттік кіріс органдарына тапсырылатын мерзiмi келгеннен кейiн күнтiзбелiк бiр ай iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

23-бап. Құжаттардың есепке алынуы және сақталуы

      1. Астық қабылдау кәсiпорындары өздерiнiң астықпен жасаған операцияларын көрсететiн құжаттардың қатаң есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

      2. Сақталуға тиiстi құжаттардың тiзбесi және олардың сақталу мерзiмдерi заңдармен белгiленедi.

24-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарының қызметiн инспекциялау (тексеру)

      Ескерту. 24-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

24-1-бап. Мемлекеттiк астық инспекторы және оның өкiлеттiктерi

      Ескерту. 24-1-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарының жауапкершiлiгi

      1. Астықты сақтау, сандық-сапалық есепке алу, сондай-ақ астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді бұзушылықтар анықталған, астық қабылдау кәсіпорындарының лауазымды адамдарының осы астық қабылдау кәсіпорны шығарған астық қолхаттарын ұстаушылардың мүдделеріне қауіп төндіретін заңсыз әрекеттері немесе әрекетсіздігі анықталған жағдайларда, жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі астық қабылдау кәсіпорнына мынадай жауапкершілік түрлерінің бірін қолдануға:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер бойынша айыппұл салуға және өндiрiп алуға;

      2) алып тасталды - 2006.01.10. № 116 Заңымен.

      3) осы Заңның 28-бабында белгiленген жағдайларда астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқаруды енгiзуге құқылы.

      2. Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөнiндегi қызметтi тиiстi лицензиясыз жүргiзген жағдайда, осы операциялардан (қызметтен) түскен табыстар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиiстi бюджетке алынады.

      3. Астық қабылдау кәсiпорындарына, олардың лауазымды адамдарына айыппұл салу және оны өндiрiп алу Қазақстан Pecпубликасының заң актілерiнде белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.

      Ескерту. 25-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13. № 488, 2006.01.10. № 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 09.04.2016 № 502-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

26-бап. Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның күшін тоқтата тұру, лицензиядан айыру

      Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның күшін тоқтата тұру, лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

27-бап. Астық сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиядан айыру

      Ескерту. 27-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

28-бап. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару

      1. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару астық қабылдау кәсiпорындарының астық қолхаттары бойынша мiндеттемелерiн қамтамасыз ету мақсатында олар жөнiнде әкiмшiлiк, заңдық, қаржылық, ұйымдық- техникалық және басқа да iс-шаралар мен рәсiмдер кешенiн мәжбүрлеп жүргiзу болып табылады.

      2. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару мынадай фактілердің бірі анықталған кезде сот шешімімен енгізіледі:

      1) астық сақтау жөнiндегi шарттық мiндеттемелердi үнемi тиiсiнше орындамауы;

      2) астық қолхаттарымен қамтамасыз етілген астық мөлшерінің астық қабылдау кәсіпорнында сақтаулы астықтың нақты мөлшерінен асып кету.

      3. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқаруды уақытша басқару жөнiндегi комиссия мен уақытша әкiмшiлiк жүзеге асырады.

      4. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару астық қабылдау кәсiпорнының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      5. Уақытша басқару кезеңiнде заңсыз әрекеттермен астық қабылдау кәсiпорнына келтiрген залал үшiн уақытша басқару жөнiндегi комиссияның мүшелерi, уақытша әкiмшiлiктiң мүшелерi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленгендей жауапты болады.

      Ескерту. 28-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.10.13. N 488, 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

29-бап. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқаруды енгiзу

      Ескерту. 29-бап алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

30-бап. Уақытша басқару жөніндегі комиссия

      1. Уақытша басқару жөніндегі комиссия уәкілетті органның, жергілікті атқарушы органның, астық қабылдау кәсіпорнының, сол астық қабылдау кәсіпорны берген астық қолхаттарын ұстаушылардың, астық қабылдау кәсіпорны қатысу шартын жасасқан астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорының (қорларының) өкілдерінен тұрады.

      2. Уақытша басқаруды енгізу туралы шешім қабылданғанға дейін жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі астық қабылдау кәсіпорнына, астық қабылдау кәсіпорны қатысу шартын жасасқан астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорына (қорларына) және сол астық қабылдау кәсіпорны берген астық қолхаттарын ұстаушылардың барлығына үш күн мерзімде уақытша басқару жөніндегі комиссияның құрамына кандидатуралар ұсыну туралы ұсыныс жібереді.

      Кандидатуралар ұсынылмаған не ұсынудан бас тартылған жағдайда, жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі уақытша басқару жөніндегі комиссияны өз бетінше құруға құқылы.

      3. Уақытша басқару жөніндегі комиссияның құзыретіне:

      1) уақытша әкімшіліктің мүшелерін қызметке тағайындау (қызметтен босату);

      2) уақытша әкімшіліктің қызмет нәтижелері туралы есебін бекіту;

      3) уақытша әкімшіліктің қызметін бақылау кіреді.

      4. Егер астық қабылдау кәсіпорны астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорының (қорларының) қатысушысы болмаса, уақытша басқару жөніндегі комиссиядағы өкілдердің шешім қабылдау кезіндегі дауыстары мынадай проценттік қатынаспен бөлінеді:

      1) астық қолхаттарын ұстаушылар - елу процент;

      2) астық қабылдау кәсіпорны - жиырма бес процент;

      3) уәкілетті орган - жиырма бес процент.

      5. Астық қабылдау кәсіпорны астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорына (қорларына) қатысқан жағдайда уақытша басқару жөніндегі комиссиядағы өкілдердің шешім қабылдау кезіндегі дауыстары мынадай проценттік қатынаспен бөлінеді:

      1) астық қолхаттарын ұстаушылар - жиырма бес процент;

      2) астық қабылдау кәсіпорны - жиырма бес процент;

      3) уәкілетті орган - жиырма бес процент;

      4) астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры (қорлары) - жиырма бес процент.

      6. Уақытша басқару жөніндегі комиссия жалпы дауыс санының кемінде үштен екісіне ие өкілдер қатысқан кезде шешім қабылдауға құқылы.

      Уақытша басқару жөніндегі комиссияның шешімі көпшілік дауыспен қабылданады.

      7. Уақытша басқару жөніндегі комиссияны құрудың, оның қызметін ұйымдастырудың өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

      Ескерту. 30-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

31-бап. Уақытша әкiмшiлiк

      1. Уақытша әкiмшiлiктi уақытша басқару жөнiндегi комиссия тағайындайды.

      2. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару қолданылған кезеңде:

      1) астық қабылдау кәсiпорнын басқару жөнiндегi барлық өкiлеттiк уақытша әкiмшiлiкке көшедi;

      2) құрылтайшылардың (акционерлердiң) астық қабылдау кәсiпорнын басқару жөнiндегi құқықтары тоқтатыла тұрады;

      3) астық қабылдау кәсiпорнын басқару органдары мен оның басшы қызметкерлерiнің өкілеттiгi тоқтатыла тұрады;

      4) уақытша әкiмшілiкке айтпай және оның жазбаша келiсiмiнсiз астық қабылдау кәсiпорнының атынан және соның есебiнен жасалған барлық мәмiлелер жарамсыз деп танылады.

      3. Уақытша әкiмшiлiк:

      1) осы Заңда белгiленген құзыретi шегiнде астық қабылдау кәсiпорны қызметiнiң барлық мәселелерi бойынша өз бетiмен шешiмдер қабылдауға;

      2) астық қолхаттарында көрсетiлген астық көлемiнiң жиырма процентiне дейiнгi мөлшерiнде солардан туындайтын барлық талаптардың қанағаттандырылуын уақытша басқару кезеңiне тоқтата тұруға;

      3) астық қабылдау кәсiпорнының ол берген астық қолхаттары бойынша мiндеттемелерiн қалпына келтiруге бағытталған шарттар жасасып, құжаттарға қол қоюға;

      4) астық қабылдау кәсiпорнының атынан және оның мүдделерi үшiн өкiлдiктi, соның iшiнде сотта да жүзеге асыруға;

      5) астық қабылдау кәсiпорны астық қолхаттарын орындауға кепiлдiк беру қорына қатысқан жағдайда, аталған қорға сол астық қабылдау кәсiпорны берген астық қолхаттарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша берешектi бiрiншi кезектегi тәртiппен өтеу туралы талап қоюға;

      6) астықтың сақталуына байланысты өндiрiстiк мәселелердi бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылар тартуға;

      7) астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару кезеңiне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құзыретi шегiнде бұйрықтар шығаруға құқылы.

      4. алып тасталды

      Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 200.05.15. № 253 Заңымен.

32-бап. Уақытша әкiмшiлiктiң қызметiн бақылау

      Ескерту. 32-бап алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

33-бап. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқаруды тоқтату

      1. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқару мынадай негiздер:

      1) сот шешiмiмен белгiленген уақытша басқару мерзiмiнiң өтуi;

      2) соттың уақытша басқаруды мерзiмiнен бұрын аяқтау туралы шешiм қабылдауы бойынша тоқтатылады.

      2. Уақытша басқаруды мерзімінен бұрын аяқтау негіздерінің бірі мыналар:

      1) астық қабылдау кәсіпорнының шығарылған астық қолхаттары бойынша өз міндеттемелерін орындау қабілеттілігін қалпына келтіруі;

      2) уақытша басқару кезеңінде басқа астық қолхаттарын ұстаушылардың талаптарын тиісінше орындауға әсер ететін мән-жайлар болмаған кезде астық қолхаттарын ұстаушылардың барлық мәлімделген талаптарын толық көлемде қанағаттандыру болып табылады.

      3. Астық қабылдау кәсiпорнын уақытша басқаруды оның енгiзiлуiне әкеп соққан себептердiң жойылуына байланысты аяқтау (оның iшiнде мерзiмiнен бұрын тоқтату) сот шешімінің негізінде қабылданған осы астық қабылдау кәсiпорнына қатысты барлық шектеулердiң күшi жойылуына әкеп соғады.

      4. Егер астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқару астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындау мүмкіндігін қалпына келтіруге алып келмеген жағдайда, уақытша әкімшілік:

      1) тиісті жергілікті атқарушы органға астық қабылдау кәсіпорнын астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиядан айыру туралы ұсыныс енгізеді;

      2) уақытша басқару мерзімі аяқталғанға дейін астық қабылдау кәсіпорнын мәжбүрлі тарату туралы сотқа талап арыз береді.

      Астық қабылдау кәсіпорнын мәжбүрлі тарату туралы талап арызды қарау кезеңінде уақытша басқару тоқтатылған жағдайда талапкердің барлық құқықтары мен міндеттері уақытша әкімшілік функцияларын жүзеге асыратын тұлғаларға өтеді.

      Ескерту. 33-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-1-тарау. Астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеру

      Ескерту. 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2007.07.26. № 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

33-1-бап. Астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеру

      1. Астық қабылдау кәсіпорындарының қызметін тексеруді уәкілетті орган өзі дербес не басқа да мемлекеттік органдарды тарта отырып жүргізеді.

      2. Астық қабылдау кәсіпорындары тексеруге берілген тапсырмада көрсетілген мәселелер бойынша тексеру жүргізуде уәкілетті органға жәрдем көрсетуге, сондай-ақ тексеру жүргізу үшін қажетті барлық ақпарат көздеріне қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.

      3. Уәкілетті органның жұмыскерлеріне астық қабылдау кәсіпорнының қызметін тексеру барысында алынған мәліметтерді жария етуге не үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.

      4. Тексеруді жүзеге асыратын тұлғалар астық қабылдау кәсіпорнының қызметін тексеру барысында алынған және коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      Ескерту. 33-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

33-2-бап. Мемлекеттік астық инспекторы және оның өкілеттігі

      1. Уәкілетті органның басшысы мемлекеттік қызметшілердің тиісті лауазымдарына "Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік астық инспекторы" және "Мемлекеттік астық инспекторы" деген қосымша арнайы атауларды беруге құқылы.

      2. Уәкілетті органның мемлекеттік астық инспекторы мынадай функцияларды:

      1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) астық қабылдау кәсіпорындарын олардың біліктілік талаптарына сәйкестігіне жыл сайынғы тексеруді өткізуге қатысуды;

      3) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда, астық қабылдау кәсіпорындарына және жергілікті атқарушы органдарға нұсқамалар беруді;

      7) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасауды және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізуді жүзеге асырады.

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      3. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 33-2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-тарау. АСТЫҚ ҚАБЫЛДАУ КӘСІПОРЫНДАРЫН ТАРАТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫН(ЭЛЕВАТОРЛАРДЫ, АСТЫҚ ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІН) ИЕЛІКТЕН ШЫҒАРУ ТӘРТІБІ

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2003.10.13. № 488 Заңымен.

34-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарын таратудың түрлерi мен негiздемелерi

      1. Астық қабылдау кәсiпорны:

      1) кредиторлық берешегi болмаған жағдайда құрылтайшыларының (акционерлерiнiң) шешiмi бойынша өз еркiмен таратылуы мүмкiн. Бұл ретте жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесіне хабарлама жiберiледi;

      2) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда сот шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн (мәжбүрлеп тарату).

      2. Астық қабылдау кәсiпорындары қызметiнiң тоқтатылуы Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасы мен осы Заңның талаптары ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 34-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

35-бап. Астық қабылдау кәсiпорындарын мәжбүрлеп тарату негiздемелерi

      Астық қабылдау кәсiпорындарын таратуды мына жағдайларда:

      1) банкрот болған;

      2) қызметтi тиiстi рұқсатсыз (лицензиясыз) не заң актiлерiнде тыйым салынған қызметтi, не заңдарды әлденеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асырған;

      3) заң актiлерiнде көзделген басқа да жағдайларда сот жүргiзедi.

36-бап. Астық қабылдау кәсiпорнын банкрот деп тану

      1. Астық қабылдау кәсіпорны белгіленген тәртіппен тек қана сот шешімі бойынша банкрот деп танылуы мүмкін.

      2. Астық қабылдау кәсiпорнының банкроттығы туралы iс бойынша тараптардың бiтiм келiсiмiн жасасу мүмкiндiгiне жол берiлмейдi.

      Ескерту. 36-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 60-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

37-бап. Астық қабылдау кәсiпорнының астық қоймасын (элеваторды, астық қабылдау пунктiн) иелiктен шығару ерекшелiктерi

      1. Астық қабылдау кәсiпорнының астық қоймасы (элеватор, астық қабылдау пунктi) бөлiнбейтiн мүлiк болып табылады және сатып алушының (алушының) оны астық сақтау мақсаты үшiн пайдалану шарты бойынша бiрыңғай кешенмен иелiктен шығарылады.

      2. Астық қабылдау кәсiпорны астық қоймасын (элеваторды, астық қабылдау пунктiн) сатуға кемінде екi ай қалғанда тіркеуші ақпараттық жүйенің веб-порталында ақпаратты жариялау үшін тіркеушіні мүлiктік кешеннің иелiктен шығарылатыны туралы жазбаша хабардар етуге, сондай-ақ республикалық баспасөз басылымдарында мемлекеттiк және орыс тілдерінде бұл туралы хабарландыру беруге тиіс.

      3. Астық қабылдау кәсiпорны мүлiктiк кешендi иелiктен шығарған жағдайда астық қолхаттарын ұстаушыда сақтау шартын мерзiмiнен бұрын бұзу және астықты белгiленген тәртiппен алу не астық қоймасының (элеватордың, астық қабылдау пунктiнiң) бұрынғы иесiмен жасасқан шарт талабымен бiрдей астық қоймасының жаңа иесiмен де қайта шарт жасасу құқығы сақталады.

      4. Астық қабылдау кәсiпорнының осы баптың 1-3-тармақтарын бұза отырып жасаған астық қоймаларын (элеваторды, астық қабылдау пунктiн) сату жөнiндегi мәмiлелерiн астық қолхаттарын ұстаушылар мен өзге де мүдделi тұлғалардың талап-арызы бойынша сот заңсыз деп тануы мүмкiн.

      5. Астық қоймасын (элеваторды, астық қабылдау пунктiн) иеленген не оны сот шешімінің, төрелік шешімнің орындау тәртiбiмен алған адам бұрынғы астық қабылдау кәсiпорны берген астық қолхатынан туындайтын мiндеттемелер бойынша астықты қабылдау-өткiзу жөнiндегi комиссия жасаған астық қалдықтарын түгендеу актiсiнде белгiленген мөлшерде жауапты болады.

      Егер астық қалдықтарын түгендеу актiсi жасалмаған болса, астық қоймасының (элеватордың, астық қабылдау пунктiнiң) жаңа иесi бұрынғы астық қабылдау кәсiпорны берген барлық астық қолхаттары бойынша жауапты болады.

      Ескерту. 37-бап жаңа редакцияда - ҚР 2003.10.13. № 488 Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

38-бап. Оңалтылатын, сондай-ақ мәжбүрлеп таратылатын астық қабылдау кәсiпорны кредиторларының талаптарын қанағаттандырудың кезектiлiгi

      Ескерту. 38-баптың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 27.12.2019 № 290-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Оңалтылатын, сондай-ақ мәжбүрлеп таратылатын, оның iшiнде оның банкроттығына байланысты таратылатын астық қабылдау кәсiпорны кредиторларының талаптары осы бапта белгiленген тәртiппен қанағаттандырылады.

      2. Таратудың жүргiзiлуiне байланысты, соның iшiнде астық қабылдау кәсiпорнын тарату комиссиясының қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi шығындар, сондай-ақ таратылатын астық қабылдау кәсiпорнының негiзгi мiндеттерiн қамтамасыз ету қажеттiгiнен туындайтын шығындар кезектен тыс және тұрақты жүргiзiледi.

      3. Кредиторлардың белгiленген тәртiппен танылған талаптары мынадай кезекпен қанағаттандырылуға тиiс:

      1) бiрiншi кезекте өмiрiне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн таратылушы астық қабылдау кәсiпорны жауап беретiн азаматтардың талаптары қанағаттандырылады;

      2) екiншi кезекте еңбек шарты бойынша жұмыс iстеушi адамдармен еңбекке ақы төлеу бойынша есеп айырысу жүргiзiледi;

      3) үшiншi кезекте кепiл туралы мәлiметтерi бар астық қолхаттарын ұстаушылардың талаптары қанағаттандырылады;

      4) төртiншi кезекте кепiл туралы мәлiметтерi жоқ астық қолхаттарын ұстаушылардың талаптары қанағаттандырылады;

      5) бесiншi кезекте кредиторлардың таратылатын астық қабылдау кәсiпорнының мүлiк кепiлiмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер жөнiндегi талаптары қанағаттандырылады;

      6) алтыншы кезекте бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдер бойынша берешек өтеледi;

      7) жетiншi кезекте заң актiлерiне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысу жүргiзiледi.

      Ескерту. 38-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 290-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-тарау. АСТЫҚ ҚОЛХАТТАРЫ

39-бап. Астық қолхаты

      1. Астық қабылдау кәсіпорны астықты сақтауға қабылдағанын растау ретінде астық қолхатын шығаруға арналған бұйрық негізінде тіркеуші ақпараттық жүйеде астық қолхатын шығарады.

      2. Астық қолхатында мынадай міндетті деректемелер болуы тиіс:

      1) астық қолхатының нөмірі;

      2) астықты сақтауға қабылдаған астық қабылдау кәсiпорнының атауы, орналасқан жерi және бизнес-сәйкестендiру нөмiрi;

      3) астықты сақтауға тапсырған заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), тұрғылықты жерi, жеке сәйкестендіру нөмiрi, жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі;

      4) кепіл ұстаушылар (астық қолхаты бойынша астық кепілі кезінде) болып табылатын заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), тұрғылықты жерi, жеке сәйкестендіру нөмiрi, жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі;

      5) астық түрі, оның сандық және сапалық сипаттамалары;

      6) оған дейін астық сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу жүргізілген күн;

      7) астық қолхаты шығарылған күн.

      3. Астық қабылдау кәсіпорындарына астық қабылдау кәсіпорнының техникалық сыйымдылығынан асып түсетін астық көлеміне астық қолхаттарын шығаруға тыйым салынады.

      Ескерту. 39-бап жаңа редакцияда - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

39-1-бап. Астық қолхатын шығаруға қойылатын талаптар

      1. Астық қолхаты сапасы бойынша бiр тектес әрбiр астық партиясына шығарылады. Тапсырылған астықтың барлық көлемiне шығарылатын астық қолхаттарының саны тізілімде қалыптастырылатын және астық қабылдау кәсіпорны мен астықтың иесi қол қоятын астық қолхатын шығаруға арналған бұйрықта айқындалады.

      2. Астық қабылдау кәсіпорны астықты қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде астық қолхаттарын шығарады.

      Ескерту. 39-1-баппен толықтырылды - ҚР 2003.10.13 № 488; жаңа редакцияда - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

40-бап. Астық қолхатын және оның бөлiктерiн ұстаушылардың құқықтары

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

40-1-бап. Астық қолхаты және оның бөлiктерiбойынша құқықтарды беру

      Ескерту. 40-1-баппен толықтырылды - ҚР 2003.10.13. № 488; алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

41-бап. Астық қолхаты бойынша астық беру

      1. Астық қолхатын ұстаушы астықты талап ету үшiн астық қабылдау кәсіпорнының орналасқан жерiне өзi келуге немесе уәкiлеттi өкiлiн жiберуге мiндеттi.

      2. Астықты беру астық қолхатын ұстаушы немесе астық қабылдау кәсіпорны тізілімде қалыптастыратын астық қолхатын өтеуге арналған бұйрық негізінде жүргізіледі. Астық берілгеннен кейін астық қолхаты Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен өтеледі.

      Ескерту. 41-бап жаңа редакцияда - ҚР 09.04.2016 № 502-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

41-1-бап. Астық кепілі кезінде құқықтарды жүзеге асыру тәртібі

      1. Астық қолхатын ұстаушы кредитор алдындағы міндеттеме мөлшеріндегі борышты өтеген кезде кепіл ұстаушы ауыртпалықты (кепілді) алып тастауға арналған бұйрықты тізілімде тіркеуге міндетті.

      2. Астық қолхаты бойынша астық кепілімен қамтамасыз етілген мiндеттеме орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, кепiл ұстаушы астықты өндiрiп алуға өтініш жасауға құқылы.

      Ескерту. 41-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2003.10.13. № 488; жаңа редакцияда - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

41-2-бап. Кепiлге салынған астықты сату

      1. Кепiл ұстаушы астық кепiлімен қамтамасыз етiлген өзiнiң талабы мерзiмiнде қанағаттандырылмаған жағдайда, кепiлге салынған астықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен сатуға және кепiл берушiнің басқа кредиторлары алдындағы өзiнiң талаптарын басымдықта жабуға құқылы.

      Кепiл ұстаушының талабын кепiлге салынған астықтың құнынан қанағаттандыру, егер шартта өзгеше белгiленбесе, кепiл ұстаушының сенiм бiлдiрген тұлғасы ұйымдастыратын және өткiзетiн сауда-саттықта кепiлге салынған астықты мәжбүрлеп соттан тыс тәртiппен сату арқылы жүргiзiледi.

      Кепiл ұстаушының сенiм бiлдiрген тұлғасы кепіл берушiге кепiл туралы шартта көзделген мiндеттемелердiң орындалмағаны туралы хабарлама жасайды және сонымен бiр мезгiлде тіркеуші ақпараттық жүйенің веб-порталында және бұқаралық ақпарат құралдарында сауда-саттықтың өткiзiлетiн уақыты, орны, сауда-саттық нысанасы, оны өткiзу тәртiбi, сауда-саттыққа қатысуды ресiмдеу туралы және кепiлге салынған астықтың бастапқы бағасы туралы мәлiметтердi қоса алғанда, сауда-саттық өткiзу туралы хабарлама жариялайды.

      Сауда-саттық туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он төрт күннен кейін өткізіледі.

      2. Сауда-саттықта астық сатудан түскен сома мынадай кезекпен бөлiнедi:

      1) бiрiншi кезекте сауда-саттықты өткiзуге және ұйымдастыруға байланысты шығындар жабылады;

      2) екiншi кезекте астық қабылдау кәсiпорнына сақтау жөнiнде көрсеткен қызметi үшiн сыйақы төленедi;

      3) үшінші кезекте кепіл ұстаушының талаптары қанағаттандырылады;

      4) төртінші кезекте астықты сатудан қалған сома астық қолхатын ұстаушыға қайтарылады.

      3. Әрбiр кезектің талаптары алдыңғы кезектiң талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейiн қанағаттандырылады.

      Ескерту. 41-2-баппен толықтырылды - ҚР 2003.10.13 № 488; өзгерістер енгізілді - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

41-3-бап. Астық қолхатының жоғалуы немесе бүлiнуi

      Ескерту. 41-3-баппен толықтырылды - ҚР 2003.10.13. № 488; алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 502-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

41-4-бап. Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. Заң 41-4-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.11 № 229-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.

9-тарау. Қорытынды ережелер

42-бап. Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібі

      Осы заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіО зерне

Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года N 143.

      ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. По всему тексту слова "выдачей", "выданным", "выданных" заменены соответственно словами "выпуском", "выпущенным", "выпущенных" в соответствии с Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе производства, хранения и реализации зерна в Республике Казахстан.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      2) продовольственное зерно - зерно, используемое для пищевых целей;

      2-1) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) исключен Законом РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2);

      3-1) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      4) зерно - плоды злаковых, зернобобовых и масличных культур, используемые для пищевых, семенных, кормовых и технических целей;

      5) владелец зерна - физическое или юридическое лицо, передавшее на хранение хлебоприемному предприятию зерно;

      6) хлебоприемное предприятие - юридическое лицо, имеющее на праве собственности зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт), на котором осуществляется хранение зерна;

      7) зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт) – специализированное техническое сооружение для хранения зерна, за исключением технических сооружений для перегрузки зерна, помещенного под таможенную процедуру экспорта, с одного вида транспорта на другой;

      7-1) деятельность по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок - деятельность, осуществляемая хлебоприемными предприятиями по хранению зерна;

      7-2) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7-3) государственный электронный реестр держателей зерновых расписок (далее – реестр) – совокупность сведений о зерновых расписках и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей зерновых расписок на определенный момент времени, регистрацию сделок с зерновыми расписками, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по ним, и иные сведения, отраженные в регистраторской информационной системе;

      7-4) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) система гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам - комплекс организационно-правовых мер, направленных на защиту прав и законных интересов держателей зерновых расписок от неисполнения хлебоприемными предприятиями обязательств по выпущенным ими зерновым распискам;

      10) фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам - юридическое лицо, создаваемое в целях обеспечения защиты интересов держателей зерновых расписок от неисполнения хлебоприемными предприятиями обязательств по выпущенным ими зерновым распискам;

      10-1) зерновая расписка – складское свидетельство в виде долговой бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, удостоверяющей права ее держателя на получение зерна у хлебоприемного предприятия в объеме и качестве, определенных при ее выпуске;

      11) держатель зерновой расписки – лицо, зарегистрированное в реестре, обладающее правами по зерновой расписке;

      12) производство зерна - комплекс агротехнологических мероприятий, направленных на выращивание зерна;

      13) участники зернового рынка - физические и юридические лица, участвующие в производстве, хранении, транспортировке, переработке и реализации зерна;

      13-1) мониторинг зернового рынка - совокупность постоянных мероприятий, направленных на сбор, обработку и анализ данных об операциях с зерном, осуществляемых участниками зернового рынка, включая его производство, хранение, переработку и реализацию;

      13-2) паспорт качества зерна – документ, удостоверяющий фактические показатели качества зерна и их соответствие требованиям документов по стандартизации и (или) условиям контракта;

      13-3) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      13-4) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      13-5) хранение зерна - технологический комплекс услуг, осуществляемый на зернохранилище (элеваторе, хлебоприемном пункте), включающий приемку, взвешивание, сушку, очистку, хранение и отгрузку зерна;

      14) жизненный цикл зерна - процессы производства, хранения, транспортировки, реализации, уничтожения и утилизации зерна;

      17) качество зерна – совокупность потребительских свойств зерна, определяющих его соответствие требованиям документов по стандартизации, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

      18) экспертиза качества зерна - комплекс мер, направленных на установление и подтверждение фактических показателей качества зерна, включающих в себя обследование транспортного средства (склада), отбор и испытание пробы, оформление паспорта качества зерна;

      18-1) приказ – электронный документ, формируемый хлебоприемным предприятием или держателем зерновой расписки в реестре, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащего держателю зерновой расписки зерна, подписываемый электронной цифровой подписью, выданной национальным удостоверяющим центром;

      18-2) лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в реестре, позволяющих идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по зерновой расписке;

      18-3) выписка с лицевого счета – электронный документ, не являющийся ценной бумагой, формируемый регистратором в регистраторской информационной системе и подтверждающий права зарегистрированного лица по зерновой расписке на определенный момент времени;

      20) фуражное зерно - зерно, предназначенное на корм животным и птице;

      21) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      21-1) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами регистратора;

      22) исключен Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования);

      23) исключен Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования);

      24) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      25) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      26) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      26-1) отечественные производители зерна - индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан и занимающиеся производством зерна;

      27) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      27-1) исключен от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      28) семенное зерно (семена) - зерно, используемое на посевные цели и разделяемое по сортовым и посевным качествам;

      28-1) регистратор – юридическое лицо с участием государства в уставном капитале, обладающее опытом работы на рынке ценных бумаг, определяемое Правительством Республики Казахстан;

      28-2) регистраторская информационная система – автоматизированная система ведения реестра, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации по зерновым распискам и их держателям;

      28-3) веб-портал регистраторской информационной системы – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет, предоставляющий единую точку доступа к данным реестра;

      29) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий в пределах компетенции координацию и регулирование деятельности участников зернового рынка.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 04.12.2015 № 435-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о зерне

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      1. Законодательство Республики Казахстан о зерне основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 2. Государственное управление и регулирование рынка зерна

Статья 3. Цели государственного управления на рынке зерна

      Целями государственного управления и регулирования рынка зерна являются:

      1) обеспечение безопасности в области технического регулирования (далее – безопасность);

      2) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      3) расширение рынков сбыта зерна;

      4) обеспечение качества зерна;

      5) поддержание на безопасном уровне фитосанитарной обстановки;

      6) оптимизация структуры зернового производства с учетом природно-климатических условий и рыночной конъюнктуры, совершенствование технологии производства, хранения и реализации зерна;

      7) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      8) формирование инвестиционной, кредитной, налоговой и таможенной политики в зерновом производстве;

      9) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества зерна.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 4. Формы государственного регулирования зернового рынка

      Государственное регулирование деятельности участников зернового рынка осуществляется посредством:

      1) лицензирования деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок на основе квалификационных требований, утверждаемых уполномоченным органом;

      1-1) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      2) технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2-1) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) правового регулирования обращения зерновых расписок;

      4) лицензионного контроля за осуществлением деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок;

      4-1) контроля за соблюдением правил: по ведению количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок;

      4-2) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      6) (исключен)

      7) (исключен)

      8) (исключен)

      9) (исключен - № 488 от 13.10.2003 г.)

      10) иных форм, предусмотренных законодательными актами.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 13 октября 2003 г. № 488; от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 09.04.2016 № 502-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      1-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) формирует благоприятные условия для привлечения инвестиций и принимает иные меры по развитию зернового рынка и поддержанию его стабильности;

      2-1) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) заключает межправительственные соглашения, связанные с операциями с зерном;

      4-1) определяет регистратора;

      5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6-1) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8) (исключен)

      9) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      10) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      12) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      13) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      14) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 13.10.2003 № 488; от 20.12.2004 № 13 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      В компетенцию уполномоченного органа входят:

      1) разработка основных направлений политики в области государственной поддержки производства зерна и организация их осуществления;

      1-1) осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов в области зернового рынка;

      2) разработка и утверждение квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок;

      2-1) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      2-2) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3-1) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      3-2) утверждение формы предписания об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о зерне, протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении;

      4) выдача предписаний о нарушении законодательства Республики Казахстан о зерне, рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      5) осуществление мониторинга зернового рынка;

      6) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      10) разработка и утверждение требований к порядку экспертизы качества зерна и выдаче паспорта качества зерна;

      11) разработка и утверждение технических регламентов к зерну и процессам его жизненного цикла;

      11-1) рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовка предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

      12) разработка и утверждение правил:

      ведения количественно-качественного учета зерна;

      хранения зерна;

      проведения временного управления хлебоприемным предприятием;

      формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок;

      12-1) разработка и утверждение:

      правил проведения мониторинга зернового рынка;

      типовых форм отчетности хлебоприемных предприятий;

      положения о государственных зерновых инспекторах;

      12-2) разработка и утверждение форм, объема и периодичности передачи данных в государственный электронный реестр держателей зерновых расписок;

      13) исключен - от 26 июля 2007 года № 313;

      14) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) исключен Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      16) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      17) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      18) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      19) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      20) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012);

      20-1) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      21) разработка и утверждение формы акта обследования хлебоприемного предприятия;

      22) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      23) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      24) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      25) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      26) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      27) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      28) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      29) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      30) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      31) разработка и утверждение типовой формы публичных договоров между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна;

      32) разработка и утверждение требований к созданию, функционированию и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, условий участия хлебоприемных предприятий в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, порядка получения гарантий фонда (фондов) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, порядка погашения обязательств по зерновым распискам фондом (фондами) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам;

      32-1) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      32-2) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      32-3) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016);

      32-4) осуществление государственного контроля за соблюдением местными исполнительными органами законодательства Республики Казахстан о зерне;

      32-5) разработка и утверждение правил проведения открытого конкурса по определению регистратора;

      33) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 02.01.2016); от 09.04.2016 № 502-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6-1. Компетенция местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы

      Сноска. Заголовок статьи 6-1 в редакции Закона РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. В компетенцию местного исполнительного органа области входят:

      1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      1-1) реализация государственной политики в области зернового рынка;

      2) лицензирование деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок;

      3) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      4) оптимизация структуры зернового производства с учетом природно-климатических условий и рыночной конъюнктуры, совершенствование и внедрение новых прогрессивных технологий производства, хранения и реализации зерна;

      5) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      6) осуществление удешевления отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости минеральных удобрений, протравителей семян и пестицидов в соответствии с бюджетными программами;

      7) принятие необходимых мер по своевременному обеспечению потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах;

      8) принятие мер по созданию в регионах конкурентной среды по оказанию услуг по подтверждению соответствия в области технического регулирования;

      9) государственный контроль за хлебоприемными предприятиями;

      10) приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок в целом или в части осуществления отдельных операций на срок до шести месяцев в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      11) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      12) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      13) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      14) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      15) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      16) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      17) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      17-1) контроль за соблюдением хлебоприемными предприятиями правил: ведения количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      17-2) выдача предписаний о нарушении законодательства Республики Казахстан о зерне, рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      17-3) осуществление мониторинга зернового рынка в пределах административно территориальной единицы;

      17-4) государственный контроль безопасности и качества зерна;

      17-5) наложение запрета на отгрузку любым видом транспорта зерна с хлебоприемного предприятия при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 28 настоящего Закона;

      17-6) инспектирование (проверка) деятельности хлебоприемных предприятий на предмет соблюдения требований по ведению количественно-качественного учета и обеспечению сохранности зерна в соответствии с данными реестра;

      17-7) подача в суд заявления о введении и досрочном завершении временного управления хлебоприемным предприятием;

      17-8) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      17-9) проверка фактического наличия и качества зерна у участников зернового рынка и соответствия его отчетным данным;

      17-10) контроль количественно-качественного состояния зерна;

      17-11) направление держателям зерновых расписок уведомления о представлении кандидатур для включения в состав комиссии по временному управлению хлебоприемным предприятием;

      17-12) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      17-13) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      17-14) внесение предложений по введению временного управления хлебоприемным предприятием;

      18) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. Исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      3. В компетенцию местного исполнительного органа города республиканского значения и столицы входят:

      1) лицензирование деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок;

      2) контроль за соблюдением хлебоприемными предприятиями правил ведения количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      3) выдача предписаний о нарушении законодательства Республики Казахстан о зерне, рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      4) осуществление мониторинга зернового рынка в пределах административно-территориальной единицы;

      5) направление держателям зерновых расписок уведомления о представлении кандидатур для включения в состав комиссии по временному управлению хлебоприемным предприятием;

      6) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава дополнена статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2); в редакции Закона РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 09.04.2016 № 502-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 6-2. Функции агента

      Сноска. Статья 6-2 исключена Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 6-3. Государственный контроль в области регулирования рынка зерна

      Государственный контроль в области регулирования рынка зерна осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 6-3 в соответствии с Законом РК от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Государственный контроль безопасности и качества зерна

      1. Зерно и процессы его жизненного цикла на территории Республики Казахстан должны соответствовать требованиям настоящего Закона, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным правилам и нормам и применяемым документам по стандартизации.

      2. Государственный контроль безопасности и качества зерна осуществляется структурным подразделением местного исполнительного органа.

      3. Государственный контроль качества зерна включает в себя:

      1) контроль за определением показателей качества зерна при приемке на хлебоприемные предприятия и отгрузке;

      2) контроль количественно-качественного состояния зерна.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.2001 № 231; от 13.10.2003 № 488; от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Порядок осуществления контроля за выполнением отечественными производителями зерна обязанности по формированию государственных ресурсов зерна

      Сноска. Статья 7-1 исключена Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 7-2. Порядок осуществления контроля за целевым использованием зерноперерабатывающими организациями зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна

      Сноска. Статья 7-2 исключена Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 8. Экспертиза качества зерна

      1. Экспертиза качества зерна осуществляется лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Не допускается реализация зерна при экспорте и импорте без паспорта качества зерна, а также иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 8 - в редакции Закона РК от 13 октября 2003 г. № 488. Внесены изменения - от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 9. Перевозка зерна

      1. Перевозка зерна на территории Республики Казахстан осуществляется железнодорожным, автомобильным, морским и внутренним водным транспортом, составляющим систему прямых и смешанных сообщений.

      2. Исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      3. Партия зерна, подлежащая транспортировке любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта, сопровождается документами, подтверждающими его соответствие требованиям технических регламентов и документов по стандартизации.

      4. Исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 13.10.2003 № 488; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Глава 2-1. Общие требования безопасности к зерну
и процессам его жизненного цикла

      Сноска. Глава 2-1 дополнена - Законом РК от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 9-1. Объекты технического регулирования

      Объектами технического регулирования являются зерно и процессы его жизненного цикла.

Статья 9-2. Подтверждение соответствия

      Подтверждение соответствия зерна требованиям, определенным техническими регламентами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 9-3. Требования к информации о безопасности и качестве зерна

      В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества зерна, участники зернового рынка обязаны предоставлять покупателям и (или) потребителям полную и достоверную информацию о показателях безопасности и качества зерна.

Статья 9-4. Требования безопасности к зерну

      1. Зерно в зависимости от целей использования должно соответствовать комплексу требований, обеспечивающих безопасность.

      2. Содержание потенциально опасных химических соединений и биологических объектов, остаточных количеств пестицидов и удобрений, в том числе фумигантов, вредных веществ и примесей в зерне, а также влаги не должно превышать максимально допустимый уровень значений, устанавливаемых техническими регламентами.

      Сноска. Статья 9-4 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9-5. Требования безопасности при производстве зерна

      Собственники и пользователи земельных участков обязаны осуществлять производство зерна способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

Статья 9-6. Требования безопасности при хранении зерна

      1. Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, отвечающих экологическим, строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим и фитосанитарным требованиям, обеспечивающим безопасность зерна.

      2. Требования безопасности при хранении зерна по видам рисков устанавливаются техническими регламентами.

Статья 9-7. Требования безопасности при транспортировке зерна

      1. Транспортировка зерна должна осуществляться в условиях, обеспечивающих безопасность и сохранность его качественных показателей.

      2. Зерно транспортируется в сухих, чистых, без постороннего запаха, не зараженных вредными организмами транспортных средствах.

Статья 9-8. Требования безопасности при утилизации и уничтожении зерна

      1. Зерно, признанное по результатам лабораторного исследования непригодным для использования по назначению, подлежит экспертизе на предмет его дальнейшего использования (утилизации) или уничтожения в порядке, установленном техническими регламентами.

      2. Зерно на период, необходимый для проведения экспертизы и принятия решения о возможности его использования (утилизации) или уничтожения, подлежит хранению в отдельных помещениях с указанием объема партии и соблюдением условий, исключающих доступ к зерну.

      3. Расходы, связанные с транспортировкой, хранением, экспертизой, использованием (утилизацией) или уничтожением зерна, непригодного для использования по назначению, оплачиваются его владельцем.

Глава 3. Государственная поддержка производства и реализации зерна

Статья 10. Формы государственной поддержки

      В целях обеспечения стабильности зернового рынка государство осуществляет следующие формы поддержки производства и реализации зерна:

      1) удешевление отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости элитных семян в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      2) организация лизинговых поставок техники и оборудования;

      3) исключен Законом РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005);

      4) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      4-1) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      4-2) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      4-3) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      5) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      6) исключен Законом РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005);

      7) финансирование программ научных исследований по сохранению плодородия почвы;

      8) содействие во внедрении новых прогрессивных технологий производства и хранения зерна;

      9) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      10) создание условий для эффективного обращения зерновых расписок;

      10-1) удешевление отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов в соответствии с бюджетными программами;

      11) принятие необходимых мер по своевременному обеспечению потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах;

      12) исключен Законом РК от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2);

      13) подготовка кадров для агропромышленного комплекса в соответствии с государственным образовательным заказом;

      14) принятие мер для создания в регионах конкурентной среды по оказанию услуг по подтверждению соответствия в области технического регулирования;

      15) исключен Законом РК от 08.06.2015 № 317-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      16) принятие мер по возрождению отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 13.10.2003 № 488; от 20.12.2004 № 13 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.06.2015 № 317-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 4. Государственные ресурсы зерна

      Сноска. Глава 4 исключена Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие со 02.01.2016).

Глава 4-1. Государственное регулирование деятельности экспортеров зерна

Статья 12-1. Отчетность экспортеров зерна

      Сноска. Статья 12-1 исключена Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12-2. Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по реализации зерна на экспорт

      Сноска. Статья 12-2 исключена Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

Статья 12-3. Обязанность экспортеров зерна по формированию государственных ресурсов зерна

      Сноска. Статья 12-3 исключена Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 5. Хлебоприемные предприятия, токовые хозяйства и
сервисно-заготовительные центры

      Сноска. Заголовок главы 5 в редакции Закона РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 13. Назначение хлебоприемного предприятия

      1. Хлебоприемные предприятия признаются товарным складом общего пользования. Договоры на хранение зерна (далее - договор), заключаемые ими, являются публичными договорами.

      2. Услуги по складской деятельности с выпуском зерновых расписок осуществляются хлебоприемными предприятиями на основании лицензии.

      Юридическое лицо вправе получить лицензию на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок на одном или нескольких зернохранилищах (элеваторах, хлебоприемных пунктах) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

      Хлебоприемным предприятиям запрещается отчуждать основные средства, без которых существенно ухудшается или полностью становится невозможным осуществление ими деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок в соответствии с квалификационными требованиями по данному виду деятельности.

      3. Ни одно лицо, не имеющее соответствующей лицензии, не вправе:

      1) предоставлять услуги по складской деятельности с выпуском зерновых расписок в качестве основной или дополнительной деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой на токовых хозяйствах и (или) сервисно-заготовительных центрах;

      2) использовать в своем наименовании, документах, объявлениях и рекламе слова "хлебоприемное предприятие", "зернохранилище", "хлебоприемный пункт", "элеватор" или производные от них слова, предполагающие, что оно осуществляет деятельность по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 13.10.2003 № 488; от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 12.01.2007 № 222 (вводятся в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 13-1. Ведение государственного электронного реестра держателей зерновых расписок

      1. Реестр формируется и ведется регистратором в порядке, установленном уполномоченным органом, на основе данных правового и земельного кадастров, сведений центральных исполнительных органов в сфере разрешений и уведомлений, регистрации физических и юридических лиц, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, других центральных и местных исполнительных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан".

      Порядок выпуска, обращения и погашения зерновых расписок, порядок предоставления доступа к реестру определяются Правилами формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок.

      Формы, объем и периодичность передачи данных в реестр устанавливаются соответствующими уполномоченными органами.

      2. Данные реестра принадлежат государству.

      Доступ к данным реестра для его пользователей обеспечивается регистратором через веб-портал регистраторской информационной системы.

      3. Данные реестра используются уполномоченным органом и местными исполнительными органами для осуществления мониторинга зернового рынка.

      4. Функции регистратора:

      1) формирование, ведение и хранение данных реестра посредством регистраторской информационной системы;

      2) открытие лицевого счета клиенту;

      3) регистрация отдельных операций по лицевому счету;

      4) предоставление информации государственным органам, обладающим правом на получение сведений, включенных в регистраторскую информационную систему в соответствии с законами Республики Казахстан;

      5) оказание платных электронных услуг пользователям регистраторской информационной системы;

      6) публикация информации на веб-портале регистраторской информационной системы;

      7) иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 13-1 в соответствии с Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Обязанности хлебоприемного предприятия

      Хлебоприемное предприятие обязано:

      1) соблюдать порядок хранения зерна, а также мероприятия, обеспечивающие их количественную и качественную сохранность согласно нормативному правовому акту, утвержденному в установленном порядке;

      2) в необходимых случаях обеспечить в установленном порядке отбор проб зерна его владельцам;

      3) в соответствии с условиями договора хранения зерна и на основании приказа держателя зерновой расписки погасить зерновую расписку путем отпуска соответствующего объема хранящегося зерна, за исключением случаев, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона, и отсутствия задолженности за хранение зерна по данной зерновой расписке.

      4) исключен Законом РК от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.12.2015 № 435-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Возмещение расходов хлебоприемного предприятия по хранению зерна

      1. Возмещение расходов хлебоприемного предприятия по хранению зерна осуществляется в соответствии с договором.

      2. Хлебоприемное предприятие имеет право:

      1) покрытия затрат по хранению деньгами либо путем удержания соответствующего количества хранимого зерна с согласия держателя зерновой расписки с последующей свободной его реализацией на зерновом рынке;

      2) на возмещение предусмотренных договором или установленных законодательными актами расходов по иным операциям в интересах держателя зерновой расписки.

Статья 16. Система и фонд (фонды) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам

      1. Участниками системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам могут быть только хлебоприемные предприятия на основании договоров с фондом (фондами) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.

      Хлебоприемные предприятия, не участвующие в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, осуществляют страхование своей гражданско-правовой ответственности перед держателями зерновых расписок и ее частей, обеспечивающее при наступлении факта утраты или ухудшения качества зерна, принятого на хранение, страховую выплату каждому держателю зерновой расписки в размере не менее восьмидесяти процентов от рыночной стоимости утраченного или ухудшенного по качеству зерна, сложившейся на момент возмещения, без применения условий франшизы.

      2. При наступлении факта утраты или ухудшения качества зерна, принятого на хранение хлебоприемным предприятием-участником системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, фонд (фонды) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам производит погашение обязательств данного хлебоприемного предприятия перед держателями зерновых расписок деньгами в размере не менее восьмидесяти процентов от рыночной стоимости утраченного или ухудшенного по качеству зерна, сложившейся на момент возмещения.

      Факт утраты или ухудшения качества зерна устанавливается структурным подразделением местного исполнительного органа.

      К фонду (фондам) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, осуществившему погашение обязательств хлебоприемного предприятия перед держателем зерновой расписки, переходит в пределах уплаченной им суммы право требования, которое держатель зерновой расписки имеет к данному хлебоприемному предприятию.

      Хлебоприемные предприятия-участники системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам обязаны представлять в фонд (фонды) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам реестр зерновых расписок в целях гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.

      3. Хлебоприемные предприятия-участники системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам могут страховать (взаимно страховать) свое имущество и иные имущественные интересы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      4. Удовлетворение требований держателей зерновых расписок хлебоприемного предприятия-участника системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, на котором в соответствии с настоящим Законом введено временное управление, производится фондом (фондами) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам в первоочередном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменением, внесенным Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16-1. Токовые хозяйства и сервисно-заготовительные центры

      Токовым хозяйством признается техническое сооружение, принадлежащее на праве собственности физическому или юридическому лицу и предназначенное для первичной подработки зерна с целью формирования товарных партий зерна и семян и их хранения.

      Токовое хозяйство может быть создано в виде сервисно-заготовительного центра.

      Деятельность, осуществляемая на токовом хозяйстве и (или) в сервисно-заготовительном центре, не подлежит лицензированию. Лица, осуществляющие данную деятельность, не вправе выпускать зерновые расписки.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-1 в соответствии с Законом РК от 13.10.2003 № 488; в редакции Закона РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Глава 6. Регулирование деятельности
хлебоприемных предприятий

Статья 17. Способы регулирования деятельности хлебоприемных предприятий

      В целях обеспечения соответствия хлебоприемных предприятий квалификационным требованиям при лицензировании деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок, защиты интересов владельцев зерна регулирование деятельности хлебоприемных предприятий осуществляется посредством:

      1) издания в установленном порядке обязательных к исполнению хлебоприемными предприятиями нормативных правовых актов;

      2) инспектирования (проверок) деятельности хлебоприемных предприятий на предмет соблюдения квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок, а также требований по ведению количественно-качественного учета и обеспечению сохранности зерна в соответствии с данными реестра;

      3) наложения санкций на хлебоприемные предприятия, а также на их должностных лиц в соответствии с законодательством;

      4) (исключен)
      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 13.10.2003 № 488; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги, оказываемые хлебоприемными предприятиями, занимающими доминирующее положение

      Сноска. Статья 18 исключена Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Ограничение деятельности хлебоприемных предприятий

      1. Хлебоприемные предприятия не вправе осуществлять деятельность, не относящуюся к оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок, в том числе выдавать гарантии и предоставлять имущество в залог по обязательствам третьих лиц, за исключением:

      1) производства и реализации мукомольной и крупяной продукции, комбикормов, хлебобулочных, макаронных изделий, переработки и реализации маслосемян и продуктов их переработки;

      2) оказания услуг подъездных путей при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, а также услуг по хранению горюче-смазочных материалов, твердого топлива;

      3) оказания услуг по предоставлению непроизводственных площадей хлебоприемного предприятия для установки средств телекоммуникаций;

      4) оказания услуг по предоставлению в аренду базы нефтепродуктов и резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов;

      5) реализации зерна, зерноотходов и иного имущества, получаемого в процессе осуществления деятельности по оказанию услуг по хранению зерна;

      6) оказания услуг по хранению зерноотходов.

      При этом сооружения, эксплуатируемые в связи с вышеперечисленными видами деятельности, должны быть технологически связаны с зернохранилищем (элеватором, хлебоприемным пунктом) и (или) находиться на одной либо примыкающей территории. Хлебоприемные предприятия обязаны обеспечить ведение раздельного учета операций деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок и деятельности, не связанной со складской деятельностью с выпуском зерновых расписок.

      2. Хлебоприемным предприятиям, занимающим доминирующее положение на рынке, запрещается:

      1) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) навязывать условия доступа к оказываемым услугам или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей оказываемых услуг.

      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 13.10.2003 № 488; статья с изменениями, внесенными законами РК от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 21.11.2008 № 89-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 33-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Аудит хлебоприемного предприятия

      1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности хлебоприемного предприятия, а также текущего состояния его дел хлебоприемное предприятие проводит обязательные ежегодные аудиторские проверки.

      2. Если орган управления предприятия уклоняется от проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности хлебоприемного предприятия, а также текущего состояния его дел, проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица.

      3. Осуществление проверки деятельности органа управления хлебоприемного предприятия ревизионной комиссией (ревизором) не освобождает хлебоприемное предприятие от обязанности проведения аудита.

Статья 21. Учет и отчетность хлебоприемных предприятий

      Сноска. Статья 21 исключена Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Публикация основных показателей деятельности хлебоприемного предприятия

      Хлебоприемные предприятия публикуют в средствах массовой информации годовой баланс и отчет о прибылях и убытках по форме, установленной законодательством Республики Казахстан, в течение одного календарного месяца после наступления срока их сдачи органам государственных доходов.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Учет и хранение документов

      1. Хлебоприемные предприятия обязаны обеспечивать строгий учет и хранение документов, отражающих произведенные ими операции с зерном.

      2. Перечень документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством.

Статья 24. Инспектирование (проверка) деятельности хлебоприемных предприятий

      Сноска. Статья исключена Законом РК от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2)

Статья 24-1. Государственный зерновой инспектор и его полномочия

      Сноска. Статья исключена Законом РК от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2)

Статья 25. Ответственность хлебоприемных предприятий

      1. В случаях обнаружения нарушений нормативных правовых актов по вопросам хранения, количественно-качественного учета зерна, а также формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц хлебоприемных предприятий, которые могут угрожать интересам держателей зерновых расписок, выпущенных данным хлебоприемным предприятием, структурное подразделение местного исполнительного органа вправе применить к хлебоприемному предприятию один из следующих видов ответственности:

      1) наложение и взыскание штрафа по основаниям, установленным законами Республики Казахстан;

      2) (исключен - Законом РК от 10 января 2006 года № 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона № 116);

      3) введение временного управления хлебоприемным предприятием в случаях, установленных статьей 28 настоящего Закона.

      2. В случае проведения деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок без соответствующей лицензии доходы от этих операций (деятельности) изымаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      3. Наложение на хлебоприемные предприятия, их должностных лиц штрафа и его взыскание производятся в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 13 октября 2003 г. № 488; от 10 января 2006 года № 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона № 116); от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 09.04.2016 № 502-V (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 26. Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Приостановление действия, лишение лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      Сноска. В статью 26 внесены изменения - Законом РК от 13 октября 2003 г. № 488; от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); статья в редакции Закона РК от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

Статья 27. Лишение лицензии на право осуществления деятельности по хранению зерна

      Сноска. Статья исключена Законом РК от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2)

Статья 28. Временное управление хлебоприемным предприятием

      1. Временное управление хлебоприемным предприятием представляет собой принудительное проведение комплекса административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур в отношении хлебоприемных предприятий в целях обеспечения их обязательств по зерновым распискам.

      2. Временное управление на хлебоприемном предприятии вводится решением суда при наличии выявления одного из следующих фактов:

      1) систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по хранению зерна;

      2) превышение количества зерна, обеспеченного зерновыми расписками, над фактическим количеством зерна, хранящимся на хлебоприемном предприятии.

      3. Временное управление хлебоприемным предприятием осуществляется комиссией по временному управлению и временной администрацией.

      4. Временное управление хлебоприемным предприятием осуществляется за счет средств хлебоприемного предприятия.

      5. За ущерб, причиненный хлебоприемному предприятию незаконными действиями в период временного управления, члены комиссии по временному управлению, члены временной администрации несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 28 с изменениями, внесенными законами РК от 13 октября 2003 г. № 488; Законом РК от 26 июля 2007 года № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Введение временного управления хлебоприемным предприятием

      Сноска. Статья 29 исключена Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Комиссия по временному управлению

      1. Комиссия по временному управлению состоит из представителей уполномоченного органа, местного исполнительного органа, хлебоприемного предприятия, держателей зерновых расписок, выпущенных данным хлебоприемным предприятием, фонда (фондов) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, с которым хлебоприемное предприятие заключило договор участия.

      2. До принятия решения о введении временного управления структурное подразделение местного исполнительного органа направляет хлебоприемному предприятию, фонду (фондам) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, с которым хлебоприемное предприятие заключило договор участия, и всем держателям зерновых расписок, выпущенных данным хлебоприемным предприятием, предложение о представлении в трехдневный срок кандидатур в состав комиссии по временному управлению.

      В случаях непредставления либо отказа в представлении кандидатур структурное подразделение местного исполнительного органа вправе самостоятельно сформировать комиссию по временному управлению.

      3. В компетенцию комиссии по временному управлению входят:

      1) назначение (увольнение) членов временной администрации;

      2) утверждение отчета временной администрации о результатах деятельности;

      3) контроль за деятельностью временной администрации.

      4. В случае, если хлебоприемное предприятие не является участником фонда (фондов) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, голоса представителей в комиссии по временному управлению при принятии решений распределяются в процентном соотношении следующим образом:

      1) держатели зерновых расписок - пятьдесят процентов;

      2) хлебоприемное предприятие - двадцать пять процентов;

      3) уполномоченный орган - двадцать пять процентов.

      5. В случае участия хлебоприемного предприятия в фонде (фондах) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам голоса представителей в комиссии по временному управлению при принятии решений распределяются в процентном соотношении следующим образом:

      1) держатели зерновых расписок - двадцать пять процентов;

      2) хлебоприемное предприятие - двадцать пять процентов;

      3) уполномоченный орган - двадцать пять процентов;

      4) фонд (фонды) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам - двадцать пять процентов.

      6. Комиссия по временному управлению вправе принимать решения при участии представителей, обладающих не менее двух третей от общего числа голосов.

      Решения комиссии по временному управлению принимаются большинством голосов.

      7. Иные вопросы формирования комиссии по временному управлению, организации ее деятельности определяются законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 30 в редакции Закона РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 31. Временная администрация

      1. Временная администрация назначается комиссией по временному управлению.

      2. На период действия временного управления хлебоприемным предприятием:

      1) все полномочия по управлению хлебоприемным предприятием переходят к временной администрации;

      2) приостанавливаются права учредителей (акционеров) по управлению хлебоприемным предприятием;

      3) приостанавливаются полномочия органов управления хлебоприемного предприятия и его руководящих работников;

      4) все сделки, совершенные от имени и за счет хлебоприемного предприятия без ведома и письменного согласия временной администрации, признаются недействительными.

      3. Временная администрация вправе:

      1) в пределах компетенции, определенной настоящим Законом, самостоятельно принимать решения по всем вопросам деятельности хлебоприемного предприятия;

      2) приостановить на период временного управления удовлетворение всех требований, возникающих из зерновых расписок, в размере до двадцати процентов количества зерна, указанного в них;

      3) заключать договоры и подписывать документы, направленные на восстановление обязательств хлебоприемного предприятия, по выпущенным им зерновым распискам;

      4) осуществлять представительство от имени и в интересах хлебоприемного предприятия, в том числе и в суде;

      5) в случае участия хлебоприемного предприятия в фонде гарантирования исполнения зерновых расписок предъявлять требования в указанный фонд о погашении задолженности по обязательствам, вытекающим из зерновых расписок, выпущенных данным хлебоприемным предприятием в первоочередном порядке;

      6) привлекать независимых экспертов для оценки производственных вопросов, связанных с хранением зерна;

      7) издавать на период временного управления хлебоприемным предприятием приказы в пределах компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. (исключен от 15 мая 2007 г. № 253).
      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом РК от 15 мая 2007 г. № 253.

Статья 32. Контроль за деятельностью временной администрации

      Сноска. Статья 32 исключена Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33. Прекращение временного управления хлебоприемным предприятием

      1. Временное управление хлебоприемным предприятием прекращается по следующим основаниям:

      1) истечение установленного решением суда срока временного управления;

      2) принятие судом решения о досрочном завершении временного управления.

      2. Одним из следующих оснований досрочного завершения временного управления являются:

      1) восстановление способности хлебоприемного предприятия исполнить свои обязательства по выпущенным зерновым распискам;

      2) удовлетворение всех заявленных в период временного управления требований держателей зерновых расписок в полном объеме при условии отсутствия обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение требований других держателей зерновых расписок.

      3. Завершение временного управления хлебоприемным предприятием (в том числе и досрочное) в связи с устранением причин, повлекших его введение, влечет за собой отмену всех ограничений в отношении данного хлебоприемного предприятия, принятого на основании решения суда.

      4. В случае, если временное управление хлебоприемным предприятием не привело к восстановлению способности исполнять обязательства по зерновым распискам, временная администрация:

      1) вносит соответствующему местному исполнительному органу предложение о лишении хлебоприемного предприятия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок;

      2) до истечения срока временного управления подает исковое заявление в суд о принудительной ликвидации хлебоприемного предприятия.

      В случае прекращения временного управления в период рассмотрения иска о принудительной ликвидации хлебоприемного предприятия все права и обязанности истца переходят к лицам, осуществлявшим функции временной администрации.";

      Сноска. Статья 33 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6-1. Проверка деятельности хлебоприемных предприятий

      Сноска. Заголовок главы 6-1 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33-1. Проверка деятельности хлебоприемных предприятий

      1. Проверка деятельности хлебоприемных предприятий проводится уполномоченным органом самостоятельно либо с привлечением других государственных органов.

      2. Хлебоприемные предприятия обязаны оказывать содействие уполномоченному органу в проведении проверки по вопросам, указанным в задании на проверку, а также обеспечить доступ ко всем источникам информации, необходимой для проведения проверки.

      3. Работникам уполномоченного органа запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе проверки деятельности хлебоприемного предприятия.

      4. Лица, осуществляющие проверку, несут предусмотренную законами Республики Казахстан ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе проверки деятельности хлебоприемного предприятия и составляющих коммерческую тайну.

      Сноска. Статья 33-1 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33-2. Государственный зерновой инспектор и его полномочия

      1. Руководитель уполномоченного органа вправе присваивать дополнительные специальные наименования "Главный государственный зерновой инспектор Республики Казахстан" и "государственный зерновой инспектор" к соответствующим должностям государственных служащих.

      2. Государственный зерновой инспектор уполномоченного органа осуществляет следующие функции:

      1) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) участие в проведении ежегодного обследования хлебоприемных предприятий на соответствие их квалификационным требованиям;

      3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) выдача хлебоприемным предприятиям и местным исполнительным органам предписаний в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан о зерне;

      7) составление протоколов об административных правонарушениях и внесение предложений о привлечении к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      8) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Глава 4-1 дополнена статьей 33-2 в соответствии с Законом РК от 26.07.2007 № 313 (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 7. Ликвидация хлебоприемных предприятий и порядок
отчуждения ими зернохранилищ (элеваторов, хлебоприемных пунктов)

      Сноска. В заголовок внесены изменения - Законом РК от 13 октября 2003 г. № 488.

Статья 34. Виды и основания ликвидации хлебоприемных предприятий

      1. Хлебоприемное предприятие может быть ликвидировано:

      1) по решению его учредителей (акционеров) добровольная ликвидация в случае отсутствия кредиторской задолженности. При этом направляется уведомление в структурное подразделение местного исполнительного органа;

      2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

      2. Прекращение деятельности хлебоприемных предприятий осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан с учетом требований законодательства Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве и настоящего Закона.

      Сноска. Статья 34 с изменениями, внесенными законами РК от 07.03.2014 № 177-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 35. Основания принудительной ликвидации хлебоприемных предприятий

      Ликвидация хлебоприемных предприятий производится судом в случаях:

      1) банкротства;

      2) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

      3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Статья 36. Признание хлебоприемного предприятия банкротом

      1. Хлебоприемное предприятие может быть признано банкротом только по решению суда в установленном порядке.

      2. Возможность заключения мирового соглашения сторонами по делу о банкротстве хлебоприемного предприятия исключается.

      Сноска. Статья 36 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 № 60-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 37. Особенности отчуждения зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) хлебоприемного предприятия

      1. Зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт) хлебоприемного предприятия является неделимым имуществом и отчуждается единым комплексом с условием его использования приобретателем (получателем) для целей хранения зерна.

      2. Не позднее чем за два месяца до реализации зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) хлебоприемное предприятие должно письменно уведомить регистратора об отчуждении имущественного комплекса для публикации информации на веб-портале регистраторской информационной системы, а также дать об этом объявление в республиканских печатных изданиях на государственном и русском языках.

      3. При отчуждении хлебоприемным предприятием имущественного комплекса за держателем зерновой расписки сохраняется право досрочно расторгнуть договор хранения и получить зерно в установленном порядке либо перезаключить договор хранения с новым собственником зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) на тех же условиях, что и с прежним собственником.

      4. Сделки по реализации зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) хлебоприемным предприятием, совершенные с нарушением пунктов 1-3 настоящей статьи, могут быть признаны недействительными судом по иску держателей зерновых расписок и иных заинтересованных лиц.

      5. Лицо, которое приобрело зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт) либо получило его в порядке исполнения решения суда, арбитражного решения, несет ответственность по обязательствам, вытекающим из зерновых расписок, выпущенных прежним хлебоприемным предприятием в размере, установленном актом инвентаризации остатков зерна, составленным комиссией по приему-передаче зерна.

      В случае, если акт инвентаризации остатков зерна не был составлен, новый собственник зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) несет ответственность по всем зерновым распискам, выпущенным прежним хлебоприемным предприятием.

      Сноска. Статья 37 в редакции Закона РК от 13 октября 2003 г. № 488; с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 38. Очередность удовлетворения требований кредиторов реабилитируемого, а также ликвидируемого в принудительном порядке хлебоприемного предприятия

      Сноска. Заголовок статьи 38 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Требования кредиторов хлебоприемного предприятия, реабилитируемого, а также принудительно ликвидируемого, в том числе в связи с его банкротством, удовлетворяются в порядке, установленном настоящей статьей.

      2. Расходы, связанные с ликвидационным производством, в том числе по обеспечению деятельности ликвидационной комиссии хлебоприемного предприятия, а также расходы, вытекающие из необходимости обеспечения основных функций ликвидируемого хлебоприемного предприятия, производятся вне очереди и постоянно.

      3. Требования кредиторов, признанные в установленном порядке, должны быть удовлетворены в следующей очередности:

      1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое хлебоприемное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

      2) во вторую очередь производятся расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору;

      3) в третью очередь удовлетворяются требования держателей зерновых расписок, содержащих сведения о залоге;

      4) в четвертую очередь удовлетворяются требования держателей зерновых расписок, не содержащих сведения о залоге;

      5) в пятую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого хлебоприемного предприятия;

      6) в шестую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет;

      7) в седьмую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.

      Сноска. Статья 38 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 8. Зерновые расписки

Статья 39. Зерновая расписка

      1. Хлебоприемное предприятие в подтверждение принятия зерна на хранение выпускает зерновую расписку в регистраторской информационной системе на основании приказа на выпуск зерновой расписки.

      2. Зерновая расписка должна содержать следующие обязательные реквизиты:

      1) номер зерновой расписки;

      2) наименование, место нахождения и бизнес-идентификационный номер хлебоприемного предприятия, принявшего зерно на хранение;

      3) наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства, индивидуальный идентификационный номер, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, сдавшего зерно на хранение;

      4) наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства, индивидуальный идентификационный номер, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, являющихся залогодержателями (при залоге зерна по зерновой расписке);

      5) вид зерна, его количественные и качественные характеристики;

      6) дату, до которой произведена оплата за услуги по хранению зерна;

      7) дату выпуска зерновой расписки.

      3. Хлебоприемным предприятиям запрещается выпуск зерновых расписок на объем зерна, превышающий техническую емкость хлебоприемного предприятия.

      Сноска. Статья 39 в редакции Закона РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 39-1. Требования к выпуску зерновой расписки

      1. Зерновая расписка выпускается на каждую партию однородного по качеству зерна. Количество выпускаемых зерновых расписок на весь объем сданного зерна определяется в приказе на выпуск зерновой расписки, формируемом в реестре и подписываемом хлебоприемным предприятием и владельцем зерна.

      2. Хлебоприемное предприятие выпускает зерновые расписки в срок не позднее трех рабочих дней со дня приема зерна.";

      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 39-1 в соответствии с Законом РК от 13 октября 2003 г. № 488; в редакции Закона РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 40. Права держателей зерновой расписки и ее частей

      Сноска. Статья 40 исключена Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Статья 40-1. Передача прав по зерновой расписке и ее частям

      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 40-1 в соответствии с Законом РК от 13 октября 2003 г. № 488; исключена Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Статья 41. Выдача зерна по зерновой расписке

      1. Держатель зерновой расписки для востребования зерна обязан прибыть сам или направить уполномоченного представителя на место нахождения хлебоприемного предприятия.

      2. Выдача зерна производится на основании приказа на погашение зерновой расписки, формируемого в реестре держателем зерновой расписки или хлебоприемным предприятием. После выдачи зерна зерновая расписка погашается в порядке, установленном Правилами формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок.

      Сноска. Статья 41 в редакции Закона РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Статья 41-1. Порядок осуществления прав при залоге зерна

      1. При погашении долга держателем зерновой расписки в размере обязательства перед кредитором залогодержатель обязан зарегистрировать в реестре приказ на снятие обременения (залога).

      2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, удостоверенного залоговым свидетельством, держатель залогового свидетельства вправе обратить взыскание на зерно, указанное в залоговом свидетельстве.

      3. Если к моменту обращения взыскания зерно было востребовано с хлебоприемного предприятия держателем складского свидетельства, а хлебоприемному предприятию был представлен документ, удостоверяющий исполнение обеспеченного залогом обязательства и уплату вознаграждения по нему, то держатель залогового свидетельства обязан вернуть залоговое свидетельство для погашения.

      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 41-1 в соответствии с Законом РК от 13 октября 2003 г. № 488; в редакции Закона РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Статья 41-2. Реализация заложенного зерна

      1. Залогодержатель в случае неудовлетворения в срок его требования, обеспеченного залогом зерна, вправе реализовать заложенное зерно и покрыть свои требования преимущественно перед другими кредиторами залогодателя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Удовлетворение требования залогодержателя из стоимости заложенного зерна производится, если иное не установлено договором, посредством реализации заложенного зерна в принудительном внесудебном порядке с торгов, которые организует и проводит доверенное лицо залогодержателя.

      Доверенное лицо залогодержателя составляет уведомление залогодателю о невыполнении обязательств, предусмотренных договором о залоге, и одновременно публикует на веб-портале регистраторской информационной системы и в средствах массовой информации извещение о проведении торгов, включая сведения о времени, месте проведения торгов, предмете торгов, порядке его проведения, оформления участия в торгах и о начальной цене заложенного зерна.

      Торги проводятся не ранее четырнадцати календарных дней с даты опубликования объявления о них в средствах массовой информации.

      2. Вырученная от реализации зерна на торгах сумма распределяется в следующей очередности:

      1) в первую очередь покрываются расходы, связанные с проведением и организацией торгов;

      2) во вторую очередь выплачивается вознаграждение хлебоприемному предприятию за услуги по хранению;

      3) в третью очередь удовлетворяются требования залогодержателя;

      4) в четвертую очередь возвращается оставшаяся от реализации зерна сумма держателю зерновой расписки.

      3. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 41-2 в соответствии с Законом РК от 13 октября 2003 г. № 488; с изменениями, внесенными законами РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 41-3. Утрата или повреждение зерновой расписки

      Сноска. Закон дополнен статьей 41-3 в соответствии с Законом РК от 13.10.2003 № 488; исключена Законом РК от 09.04.2016 № 502-V (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования).

Статья 41-4. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о зерне

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о зерне влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 41-4 в соответствии с Законом РК от 11.12.2009 № 229-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 9. Заключительные положения

Статья 42. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие со дня официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан