Микроорганизмдердi патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн депоненттеудi халықаралық тану туралы Будапешт шартына Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 16 қараша N 259-ІІ.

      Будапеште 1977 жылғы 28 сәуірде жасалған Микроорганизмдерді патенттік рәсім мақсаттары үшін депоненттеуді халықаралық тану туралы Будапешт шартына Қазақстан Республикасы қосылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

МИКРООРГАНИЗМДЕРДI ПАТЕНТТIК РӘСIМ
МАҚСАТТАРЫ ҮШIН ДЕПОНЕНТТЕУДI
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАНУ ТУРАЛЫ БУДАПЕШТ ШАРТЫ
1977 жылғы 28 сәуiрде Будапеште қол қойылған
КIРIСПЕ ЕРЕЖЕЛЕР

(2002 жылғы 24 сәуірде күшіне енді - ҚР СІМ-нің ресми сайты)

1-бап Одақтың құрылуы

      Осы Шартқа қатысушы мемлекеттер (бұдан әрi - "Уағдаласушымемлекеттер" деп аталады) Микроорганизмдердi патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн депоненттеудi халықаралық тану туралы одақ құрады.

2-бап Анықтамалар

      Осы Шарт пен Нұсқаулықтың мақсаттары үшiн:
      (I) "патент" сiлтемесi өнертабысқа, өнертабысқа арналған авторлық куәлiкке, пайдалылық туралы куәлiкке, пайдалы үлгiлерге арналған патенттерге, қосымша патенттерге немесе қосымша куәлiктерге, қосымша авторлық куәлiктер мен пайдалылық туралы қосымша куәлiктерге сiлтемелер деп ұғынылуға тиiс;
      (II) "микроорганизмдi депоненттеу" - бұл сөздер кездесетiн мәтiннiң толық мәндi мағынасына байланысты осы Шарт пен Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылатын мынадай iс-әрекеттердi бiлдiредi: микроорганизмдi алатын және қабылдайтын депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға оны беру немесе осындай микроорганизмдi депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның оны сақтауы, немесе аталып өткенiндей, оны беру сияқты, аталып өткенiндей, оны сақтау;
      (III) "патенттiк рәсiм" патентке арналған немесе патентке қатысты кез келген әкiмшiлiк немесе құқықтық рәсiмдi бiлдiредi;
      (IV) "патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн жарияланым" ресми жариялауды немесе патент алуға арналған өтiнiмнiң ресми есептелуiн немесе жалпы көпшiлiк қол жеткiзетiн танысулар үшiн патент алуды бiлдiредi;
      (V) "өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы" 9(1) бапқа сәйкес декларация берген кез келген ұйымды бiлдiредi;
      (VI) "өнеркәсiптiк меншiктiң ведомствосы" патент беруге уәкілеттi Уағдаласушы мемлекеттердiң органын немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымын бiлдiредi;
      (VII) "депоненттеу жөнiндегi мекеме" микроорганизмдердiң алынуын, қабылдануын және сақталуын, сондай-ақ олардың үлгiлерiнiң берілуiн қамтамасыз ететiн мекеменi бiлдiредi;
      (VIII) "депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган" 7-бапқа сәйкес депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн алған депоненттеу жөнiндегi мекеменi білдiредi;
      (IX) "депозитор" микроорганизмдердi алатын және қабылдайтын депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға оны беретiн жеке немесе заңды тұлғаны, сондай-ақ аталған жеке немесе заңды тұлғаның кез келген құқықтық мирасқорын бiлдiредi;
      (X) "Одақ" 1-бапта айтылып өткен Одақты бiлдiредi;
      (XI) "Ассамблея" 10-бапта айтылып өткен Ассамблеяны бiлдiредi;
      (XII) "Ұйым" Дүниежүзілiк интеллектуалдық меншiктiң ұйымын бiлдiреді;
      (XIII) "Халықаралық бюро" БИРПИ әзiрге жұмыс iстеп тұрған кездегi Ұйымның Халықаралық бюросы мен Интеллектуалдық меншiктi қорғау жөнiндегi халықаралық бiрiккен бюроны білдiредi;
      (XIV) "Бас директор" Ұйымның Бас директорын бiлдiредi;
      (XV) "Нұсқаулық" 12-бапта аталып өткен Нұсқаулықты бiлдiредi.

I ТАРАУ МАТЕРИАЛДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР

3-бап Микроорганизмдердi депоненттеудi тану және оның
салдары

      (1)(а) Микроорганизмдердi патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн депоненттеудi шешетiн немесе талап ететiн Уағдаласушы мемлекеттер мұндай мақсаттар үшiн депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық органда микроорганизмдi депоненттеудi таниды. Мұндай тану депоненттеу жөнiндегi аталған халықаралық органның депоненттеу фактiсi мен күнiн тануды, сондай-ақ үлгi ретiнде берiлетiннiң микроорганизм депоненттеудiң үлгiсi болып табылатындығы фактiсiн тануды бiлдiредi.
      (b) Кез келген Уағдаласушы мемлекет (а) тармақшасында аталып өткен депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган берген депоненттеу туралы қолхат көшiрмесiн талап ете алады.
      (2) Осы Шартпен және Нұсқаулықпен реттелетiн мәселелерге қатысты бiрде бiр Уағдаласушы мемлекет осы Шарт пен Нұсқаулықта көзделгеннен өзге немесе қосымша талаптарды қоя алмайды.

4-бап Қайталап депоненттеу

      (1)(а) Егер депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган қандай да бiр себеппен депоненттелген микроорганизм үлгiсiн бере алмайтын болса, атап айтқанда:
      (i) егер мұндай микроорганизмдер бұдан былай тiршілiкке қабiлетсiз болса, немесе,
      (іі) егер үлгілердi беру оларды шетелге жiберудi талап етсе, ал үлгiлердi шетелге жөнелту немесе оларды шетелде алу экспорттық немесе импорттық шектеулер күшiмен iске асырыла алмаса, үлгiлердi ұсынуға жағдайы келмейтiндiгi жөнiндегi факт анықталған соң бұл орган дереу осы туралы себебiн көрсете отырып депозиторға хабарлайды және депозитордың (2) тармақтың ережелерiн ескере отырып және осы тармақта көзделгендегiдей бастапқы депоненттелген микроорганизмдi қайталап депоненттеуге құқығы бар.
      (b) Қайталап депоненттеу бастапқы депоненттеу жүзеге асырылған депоненттеу жөнiндегi сол халықаралық органда жүзеге асырылады, алайда:
      (I) егер бастапқы депоненттеу жасалған мекеме депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн немесе депоненттелген микроорганизмге қатысты мәртебесiн толық жоғалтса немесе, егер бастапқы депоненттеудi жүзеге асырған депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депоненттелген микроорганизмдерге қатысты өз функциясын уақытша немесе түпкiлiктi тоқтататын болса, онда ол депоненттеу жөнiндегi басқа халықаралық органда жүзеге асырылады;
      (II) (а)(II) тармақшада аталып өткен жағдайда ол басқа депоненттеу жөнiндегi халықаралық органда жүзеге асуы мүмкін.
      (с) Кез келген қайталап депоненттеуге жаңадан депоненттелген микроорганизм сол бастапқы депоненттелген микроорганизм болып табылатындығы бекiтiле отырып, депозитор қол қойған өтiнiш қоса тiркеледi. Егер депозитордың бұл бекiтуі дау туғызатын болса, дәлелдеу салмағы қолданылып жүрген заңдармен реттеледi.
      (d) (а)-(с) және (е) тармақшаларының ережелерi ескерiле отырып, қайталап депоненттеу егер бастапқы депоненттелген микроорганизмдердiң тiршiлiкке қабілеттігі жөніндегі бұдан бұрынғы өтініштердің барлығы микроорганизмдерді тіршілікке қабілетті болды деп көрсетсе және егер (а) тармақшасында аталып өткен қайталап депоненттеу депозитор хабарлама алған күннен бастап үш ай шегінде жүзеге асырылса, бастапқы депоненттеу күніне жасалды деп есептеледі;
      (е) егер (b)(I) тармақшасының ережелері қолданылып, депозитор (b)(I) тармақшасында аталып өткен аяқтау, шектеу немесе тоқтату жөніндегі Халықаралық бюроның хабары жарияланған күннен бастап алты ай ішінде (а) тармақшасында аталып өткен хабарламаны алмаған болса, (d) тармақшасында аталып өткен үш ай мерзім көрсетілген жарияланым күнінен бастап есептеледі.
      (2) Егер депоненттелген микроорганизм депоненттеу жөніндегі басқа халықаралық органға берілген болса, бұл органның мұндай микроорганизм үлгілерін ұсынуға жай-күйі келгенге дейін (1)(а) тармақта аталып өткен құқықтың күші болмайды.

5-бап Экспорт пен импорт саласындағы шектеулер

      Әрбір Уағдаласқан мемлекет, кейбір микроорганизм түрлерінің экспорты мен импортына шектеу қойылып отырғандықтан және егер осы Шартқа сәйкес депоненттелген немесе депоненттеуге арналған микроорганизмдерге мұндай шектеу қолданылатын болса, мұндай шектеудің ұлттық қауіпсіздік мақсатына немесе денсаулыққа немесе қоршаған ортаға қауіп төнуіне байланысты болғанда ғана өте қажет екендігін мойындайды.

6-бап Депоненттеу жөніндегі халықаралық органның мәртебесі

      (1) Депоненттеу жөніндегі халықаралық орган мәртебесін алу үшін депоненттеу жөніндегі кез келген мекеме Уағдаласқан мемлекеттiң аумағында орналасуға және бұл мекеме (2) тармақта көрсетiлген шарттарға жауап беретiнi және жауап берудi жалғастыра беретiндiгiне қатысты осы мемлекет берген растамаларда мазмұндалған артықшылықтарды пайдалануға тиiс. Аталып өткен растаманы өнеркәсіптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы да беруi мүмкiн; мұндай жағдайда депоненттеу жөнiндегi мекеме бұл ұйымға мүше мемлекеттiң аумағында орналасуға тиiс.
      (2) Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган ретiнде депоненттеу жөнiндегi мекеме:
      (I) үздiксiз жұмыс iстеп тұруға;
      (II) Нұсқаулықта көзделгенiндей, осы Шартқа сәйкес ғылыми және әкiмшiлiк мiндеттердi орындау үшiн қажеттi қызметшiлерi мен құрал-жабдықтары болуға;
      (III) әдiл және объективтi болуға;
      (IV) депоненттеу мақсатындағы кез келген депозитор үшiн тең жағдайда қолайлы болуға;
      (V) депоненттеу үшiн микроорганизмнiң кез келген немесе белгiлi бiр түрiн қабылдауға, олардың тiршiлiкке қабiлеттiлiгiн зерттеуге және Нұсқаулықта көзделгенiндей, оларды сақтауға;
      (VI) Нұсқаулықта көзделгенiндей, депозиторға тiршiлiкке қабiлеттiлiгi туралы қолхат пен кез келген талап етiлген куәлiктi беруге;
      (VII) Нұсқаулықта көзделгенiндей, депоненттелген микроорганизмдерге қатысты құпиялық талаптарына бағынуға;
      (VIII) Нұсқаулықта көзделгенiндей, рәсiмге сәйкес шарттарды сақтай отырып, кез келген депоненттелген микроорганизмнiң үлгiлерiн беруге тиiс.
      (3) Нұсқаулық мынадай шаралардың қабылдануын көздейдi:
      (I) егер депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депоненттелген микроорганизмдерге қатысты өзiнiң функциясын орындауды уақытша немесе түпкiлiктi тоқтатса немесе оның ұсынылған растамаға сәйкес өзi қабылдауға тиiстi микроорганизмдердiң кез келген түрлерiн қабылдаудан бас тартуы;
      (II) депоненттеу жөнiндегi қандай да бiр депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның халықаралық орган мәртебесiн тоқтатқан немесе шектеген жағдайы.

7-бап Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн алу

      (1)(а) Депоненттеу жөнiндегi мекеме депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн аумағында депоненттеу жөнiндегi мекеме орналасқан Уағдаласушы мемлекеттiң Бас директорына жолданатын жазбаша хабарының пәрменiмен және 6(2) бапта тұжырымдалған шарттарға жауап беретiндiгi және жауап берудi жалғастыра беретiндiгi мазмұндалған декларация бойынша алады. Аталып өткен мәртебе, сондай-ақ өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымының Бас директорға жолданған жазбаша хабарының пәрменiмен және аталып өткен декларация мазмұнымен де алынуы мүмкін.
      (b) Бұл хабар Нұсқаулықта көзделгенiндей, депоненттеу жөнiндегi мекеме туралы ақпаратты қамтиды және онда депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiнiң қай күннен бастап күшiне енетiндiгi көрсетуi мүмкiн.
      (2)(а) Егер Бас директор хабарда талап етiлетiн декларация қамтылған деп тапса және барлық талап етiлетiн ақпарат алынған болса, онда Халықаралық бюро бұл хабарды дереу жариялайды.
      (b) Депоненттеу жөнiндегi Халықаралық орган мәртебесiне хабар жарияланған күннен бастап ие болады немесе, егер ол күн (1)(b) тармаққа сәйкес көрсетiлсе және хабар жарияланған күнге қарағанда неғұрлым кеш болса, - осы күннен бастап ие болады.
      Рәсiмнiң (3)(1) және (2) тармақтарға сәйкес жан-жақты баяндалуы Нұсқаулықта көзделген.

8-бап Депоненттеу жөнiндегі халықаралық орган мәртебесiн
тоқтату және шектеу

      (1)(а) Кез келген Уағдаласушы мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң кез келген үкiметаралық ұйымы Ассамблеядан депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган ретiндегi кез келген органның мәртебесi 6-бапта санамалап көрсетiлген шарттар сақталмаса немесе сақталмай отырса, микроорганизмнiң белгiлi бiр түрлерi бойынша тоқтатылуын немесе шектелуiн талап ете алады. Алайда Уағдаласқан мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы тараптарынан болған мұндай талап 7(1)(а) бапта аталып өткен декларация жасауға қатысты депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға қолданылмайды.
      (b)(а) тармақшасына сәйкес талаптар қойылғанға дейiн Уағдаласқан мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы Бас директор арқылы сол мемлекет пен ұйымның аталып өткен ескерту түскен күннен бастап алты ай мерзiмде ұсынылған талапты енгiзу қажеттiгiн жоюға мүмкiндiк беретiн тиiстi шара қолдануға мүмкiндiгi болуы үшiн 7(1) бапқа сәйкес хабарланған Уағдаласушы мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы ұсынған талаптардың себептерi туралы хабардар етедi.
      (с) Егер Ассамблея талап жеткiлiктi түрде негiзделген деп тапса, ол (а) тармақта аталып өткен бұл органның микроорганизмнiң белгілi бiр түрлерiн депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн тоқтату немесе шектеу туралы шешiм шығарады. Ассамблеяның бұл шешiмi осы талапты қанағаттандыру пайдасына берiлген дауыстың үштен екiсiнен артық болуын талап етедi.
      (2)(а) Уағдаласқан мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы 7(1)(а) бапта аталып өткен куәландырылған декларацияны ұсына отырып, Бас директор атына хабарлау арқылы өз декларациясын не толық күйiнде, не тек белгiлi бiр микроорганизмдер түрiне ғана қатысты қайтарып ала алады, егер куәландыру, оның iшiнде бар нәрселер бұдан әрi жарамсыз болса, кез келген жағдайда өз декларациясын қайтарып алуға тиiс.
      (b) Мұндай хабар, егер ол тұтастай декларацияға қатысты болса, Нұсқаулықта көзделген күннен бастап депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның мәртебесiн тоқтатуға немесе, егер микроорганизмдердiң белгiлi бiр түрлерiне ғана қатысты болса, бұл мәртебенi соған сәйкес шектеуге әкеп соғады.
      (3) Рәсiмнiң (1) және (2) тармақтарға сәйкес жан-жақты баяндалуы Нұсқаулықта көзделген.

9-бап Өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдары

      (1)(а) Бiрнеше мемлекет аймақтық патенттер берудi тапсырған кез келген үкiметаралық ұйым және өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Халықаралық (Париж) одағының мүшесi болып табылатын барлық мүше мемлекеттер Бас директорға өздерiнiң 3(1)(а) тармағында көзделген, 3(2) бапта аталып өткен талаптарға қатысты мiндеттеменi тану туралы мiндеттеме қабылдайтындығы жөнiнде декларация бере алады және өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымына қолданылатын осы Шарт пен Нұсқаулықтың ережелерiнен шығатын барлық зардап-салдарды мойындайды. Егер алдыңғы сөйлемде аталған декларация 16(1) бапқа сәйкес осы Шарт күшiне енгенге дейiн берiлетiн болса, онда оның қолданылуы аталып өткен күшiне енген күннен басталады. Декларация осы Шарт күшiне енгеннен кейiн берiлген жағдайда, оның қолданылуы, егер онда неғұрлым кейiнгi күн көрсетiлмеген болса, декларация берген күннен бастап үш ай өткен соң басталады. Соңғы жағдайда декларацияның күшiне енуi осындай жолмен көрсетiлген күннен басталады.
      (b) Жоғарыда көрсетiлген ұйым 3(1)(b) бапта көзделген құқыққа ие болады.
      (2) Осы Шарт пен Нұсқаулықтың өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы мүддесiн қозғайтын кез келген ережесiн қайта қараған немесе оған түзету енгiзген кезде кез келген өнеркәсіптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы (1) тармақта аталып өткен Бас директорға хабарлама жiберу жолымен өз декларациясын керi қайтарып алуына болады. Мұндай керi қайтарып алу:
      (I) қайта қаралған немесе өзгертiлген ережелер күшiне енетiн күнге дейiн хабарлама алған жағдайда - сол күннен бастап;
      (II) (I) тармақшасында аталып өткен күннен кейiн хабарлама алған жағдайда - хабарламада көрсетiлген күннен немесе ондай нұсқау жоқ болған кезде хабарламаны алған күннен бастап үш айдан кейiн қолданысқа енгiзiледi.
      (3) (2) тармақта аталып өткен жағдайға қосымша ретiнде, өнеркәсiптiк меншiктiң кез келген үкiметаралық ұйымы (1)(а) тармақта аталған өз декларациясын Бас директорға хабарлама жiберулерi жолымен керi қайтарып алуына болады. Бұл керi қайтарып алу Бас директор хабарламаны алған күннен бастап екi жыл өткен соң күшiне енедi. Осы тармаққа сәйкес, бiрде бiр керi қайтарып алу жөнiндегi хабарлама декларация күшiне енген күннен бастап бес жыл бойы қабылданбайды.
      (4) (2) және (3) тармақтарда аталған өнеркәсiптiк меншiктiң үкіметаралық ұйымы жасаған керi қайтарып алу, 7(1) бапқа сәйкес, депоненттеу жөнiндегi мекемеге депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн алуға мүмкiндiк беретiн хабар Бас директордың керi қайтарып алу туралы хабарлама алған күнiнен бастап бiр жылдан кейiн мұндай мәртебенi тоқтатуға әкеп соғады.
      (5) (1)(а) тармақта аталып өткен кез келген декларация (2) немесе (3) тармақта аталып өткен керi қайтарып алу жөнiндегi хабарлама, 6(1) баптың екiншi сөйлемiне сәйкес тапсырылған және 7 (1) (а) бапқа сәйкес жасалған декларацияға қосылған растама, 8(1) бапқа сәйкес жасалған талап және 8 (2) бапта аталып өткен керi қайтарып алу туралы хабар өнеркәсiптiк меншiктiң (мүшелерi осы ұйымның барлық мүше мемлекеттерi болып табылатын) үкiметаралық ұйымының жоғары басшы органының алдын ала айрықша мақұлдауын және осындай мемлекеттер үкiметтерiнiң ресми өкiлдерi қабылдайтын шешiмдердi талап етедi.

II ТАРАУ ӘКIМШIЛIК ЕРЕЖЕЛЕР

10-бап Ассамблея

      (1)(а) Ассамблея Уағдаласқан мемлекеттерден тұрады.
      (b) Әрбiр Уағдаласушы мемлекеттi бiр делегат бiлдiредi, оның орынбасарлары, кеңесшiлерi мен сарапшылары болады.
      (с) Өнеркәсiптiк меншiктiң әрбiр үкiметаралық ұйымын Ассамблея отырыстарында, сондай-ақ Ассамблея құратын кез келген комитет пен жұмыс тобында арнайы байқаушылар бiлдiредi.
      (d) Одаққа мүше болып табылмайтын, бiрақ өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Ұйымның немесе Халықаралық (Париж) одағының мүшесi болып табылатын кез келген мемлекет және 2(v) бапта айқындалғанындай, патент саласына маманданатынын және өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы болып табылмайтын кез келген үкiметаралық ұйым Ассамблея отырыстарына, егер Ассамблея осындай шешiм қабылдаса, Ассамблея құрған кез келген комитеттiң немесе жұмыс тобының отырыстарына байқаушылар болып қатысуы мүмкiн.
      (2)(а) Ассамблея:
      (I) Одақты сақтау мен дамытуға және осы Шартты қолдануға қатысты барлық мәселелердi қарайды;
      (II) осы Шартқа сәйкес оған арнайы жүктелген немесе оған тапсырылған осындай құқықтарды жүзеге асырады және ол осындай мiндеттердi орындайды.
      (III) Бас директорға қайта қарау жөнiндегi конференцияны әзiрлеуге қатысты нұсқаулар бередi;
      (IV) Бас директордың Одаққа қатысты есебi мен қызметiн қарап, бекiтедi және оған Одақ құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша қажеттi нұсқаулықтар бередi;
      (V) Одақ жұмысына жәрдемдесуге қажеттi деп есептелетiн осындай комитеттер мен жұмыс топтарын құрады;
      (VI) (1)(d) тармағының ережелерiн ескере отырып, қандай мемлекеттердiң Уағдаласушы мемлекет болып табылмайтындығын, қандай үкiметаралық ұйымдардың 2(v) бапта айқындалғандай, өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы болып табылмайтындығын және қандай халықаралық үкiметтiк емес ұйымдардың байқаушы ретiнде оның отырысына жiберiлетiндiгiн және депоненттеу жөнiндегi халықаралық органдардың байқаушысы ретiнде оның отырысына қандай дәрежеде жiберiлетiндiгiн айқындайды;
      (VII) Одақтың мақсатына жетуге бағытталған кез келген басқа да тиiстi iс-әрекеттердi жүзеге асырады;
      (VIII) осы Шарттан шығатын барлық басқа мiндеттердi орындайды.
      (b) Ассамблея ұйым әкiмшiлiк ететiн басқа да Одақтар үшiн мүдделiлiк тудыратын мәселелер бойынша Ұйымның Үйлестiру комитетiнiң пiкiрiн тыңдап, шешiмдер қабылдайды.
      (3) Делегат бiр мемлекеттi ғана бiлдiре алады және соның атынан ғана дауыс бередi.
      (4) Әрбiр Уағдаласушы мемлекет бiр дауысқа ие.
      (5)(а) Уағдаласушы мемлекеттердiң жартысы кворумды құрайды.
      (b) Кворум болмаған кезде Ассамблея шешiмдер қабылдай алады, алайда Ассамблеяның жеке рәсiмдiк ережелерге қатысты жекелеген шешiмдерiн қоспағандағы барлық шешiмдерi Нұсқаулықта көрсетiлгенiндей, кворум мен қажеттi көпшiлiк дауысқа хат жазысу арқылы дауыс берумен қол жеткiзгенде ғана күшiне енедi.
      (6)(а) Ассамблея 8(1)(с), 12(4) және 14(2)(b) баптардың ережелерiн ескере отырып, өз шешiмдерiн берiлген көпшiлiк дауыспен қабылдайды.
      (b) Қалыс қалғандардың дауыстары есепке алынбайды.
      (7)(а) Ассамблея кезектi сессияға үш жылда бiр рет Бас директордың шақыруы бойынша, мүмкiндiгiнше Ұйымның Бас Ассамблеясы орналасқан жерде және сол уақытта жиналады.
      (b) Ассамблея Бас директор шақыратын төтенше сессияға не оның өз бастамашылығы бойынша, не Уағдаласушы мемлекеттердiң төрттен бiрінiң талап етуi бойынша жиналады.
      (8) Ассамблея рәсiмнiң өзiндiк ережелерiн қабылдайды.

11-бап Халықаралық бюро

      (1) Халықаралық бюро:
      (I) Одақтың әкiмшiлiк мiндеттерiн, атап айтқанда, осы Шарт пен Нұсқаулыққа сәйкес немесе Ассамблея оған арнайы жүктеген мiндеттердi жүзеге асырады;
      (II) Ассамблея, Ассамблея құратын комитеттер мен жұмыс топтары және Бас директор шақыратын және Одаққа қатысты мәселелердi қарайтын басқа да кез келген отырыстардың, қайта қарау жөнiндегi конференцияның хатшылығы функцияларын орындайды.
      (2) Бас директор Одақтың басты лауазымды адамы болып табылады және ол Одақты білдiредi.
      (3) Бас директор Одаққа қатысты мәселелердi қарайтын барлық отырыстарды шақырады.
      (4)(а) Бас директор және ол тағайындаған кез келген қызметшiлер мүшесi Ассамблеяның және Ассамблея құратын комитеттер мен жұмыс тобының, сондай-ақ Одаққа қатысты мәселелердi қарайтын және Бас директор шақыратын басқа да кез келген отырыстарға дауыс беру құқығынсыз қатысады.
      (b) Бас директор немесе ол тағайындаған қызметшiлер мүшесi Ассамблеяның, сондай-ақ (а) тармақшасында аталып өткен комитеттердiң, жұмыс топтары мен басқа да отырыстардың ех оffiсiо хатшысы болып табылады.
      (5)(а) Бас директор Ассамблея нұсқауларына сәйкес қайта қарау жөнiндегi конференцияға әзiрлiктi жүзеге асырады.
      (b) Бас директор қайта қарау жөнiндегi конференцияға әзiрлiкмәселелерi бойынша үкiметаралық және халықаралық үкiметтiк емес ұйымдармен кеңесе алады.
      (с) Бас директор және ол тағайындаған адамдар қайта қарау жөнiндегi конференция жұмысына дауыс беру құқығынсыз қатысады.
      (d) Бас директор немесе ол тағайындаған қызметшiлер мүшесi қайта қарау жөнiндегi кез келген конференцияның ех оffiсiо хатшысы болып табылады.

12-бап Нұсқаулық

      (1) Нұсқаулықта:
      (I) осы Шарттың Нұсқаулыққа арнайы сiлтеме жасауына қатысты, немесе олардың белгiленгенiн немесе белгiленетiнiн арнайы көздейтiн талаптарға;
      (II) кез келген әкiмшiлiк талаптарына, мәселелерге немесе рәсiмдерге;
      (III) осы Шарттың қолданылуы үшiн пайдалы болатынын кез келген жан-жақты баяндалуға қатысты ережелер көзделген:
      (2) Осы Шартпен бiр мезгiлде қабылданатын Нұсқаулық осы Шартқа қоса тiркеледi.
      (3) Ассамблеяның Нұсқаулыққа түзетулер енгiзу құқығы болады.
      (4)(а) Нұсқаулыққа енгiзiлетiн кез келген түзетулердi қабылдау үшiн (b) тармақшасындағы ережелер ескерiле отырып, берiлген дауыстардың үштен екiсiнің көпшiлiк даусы талап етiледi.
      (b) Депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның депоненттелген микроорганизм үлгiлерiн беруге қатысты кез келген түзетуiн қабылдау үшiн Уағдаласушы мемлекеттiң бiрде бiреуiнiң ұсынылған түзетуге қарсы дауыс бермеуi талап етiледi.
      (5) Осы Шарттың ережелерi мен Нұсқаулықтың ережелерi арасында алшақтық болған жағдайда Шарттың ережелерi қолданылады.

III ТАРАУ ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУЛЕР

13-бап Шарттың қайта қаралуы

      (1) Осы Шарт Уағдаласушы мемлекеттердің конференциясында уақыт өте келе қайта қаралуы мүмкiн.
      (2) Қайта қарау жөнiндегi кез келген конференцияны шақыру туралы шешiмдi Ассамблея қабылдайды.
      (3) 10 және немесе 11-баптарға түзетулердi не қайта қарау жөнiндегi конференцияда немесе 14-бапқа сәйкес қабылдай алады.

14-бап Шарттың кейбiр ережелерiне түзетулер

      (1)(а) Осы бапқа сәйкес 10 және 11-баптарға түзету енгiзу жөнiндегi ұсыныстарды кез келген Уағдаласушы мемлекет немесе Бас директор жасай алады.
      (b) Мұндай ұсыныстарды Бас директор Уағдаласушы мемлекеттерге бұлар Ассамблеяда қаралғанға дейiн кем дегенде алты ай бұрын жiбередi.
      (2)(а) (1) тармақта аталып өткен баптарға түзетулердi Ассамблея қабылдайды.
      (b) 10-бапқа кез келген түзетудiң қабылдануы үшiн берiлген дауыстардың бестен төртiнің көпшiлiк дауысы талап етіледi; 11-бапқа кез келген түзетудiң қабылдануы үшiн берiлген дауыстардың төрттен үшiнiң көпшiлiк даусы талап етiледi.
      (3)(а) (1) тармақта аталып өткен баптарға кез келген түзету ол осы түзету қабылданған кезде Ассамблея мүшесi болған Уағдаласушы мемлекеттердiң төрттен үшiнен оның қабылданғаны туралы әр мемлекеттiң конституциялық рәсiмiне сәйкес жүзеге асырылған жазбаша хабарламаны Бас директор алғаннан кейiн бiр айдан соң күшiне енедi.
      (b) Осындай жолмен қабылданған аталған баптарға түзетулер Ассамблея түзетулердi қабылдаған кезде Уағдаласушы мемлекеттер болып табылатын барлық Уағдаласушы мемлекеттер үшiн мiндеттi болады; алайда, аталып өткен Уағдаласушы мемлекеттер үшiн қаржылық мiндеттемелер тудыратын немесе мұндай мiндеттемелердi арттыратын кез келген түзету осындай түзету қабылдағаны туралы хабарлама жасаған Уағдаласушы мемлекеттер үшiн ғана мiндеттi болып табылады.
      (с) (а) тармақшасының ережелерiне сәйкес қабылданып, қолданысқа енгiзiлетiн кез келген түзету Ассамблея осы түзетудi қабылдаған күннен кейiн Уағдаласушы мемлекеттер болатын барлық мемлекеттер үшiн мiндеттi.

IV ТАРАУ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15-бап Шартқа қатысу

      (1) Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Халықаралық (Париж) одаққа мүше - кез келген мемлекет:
      (i) бекiтiлген грамотаны бұдан кейiн сақтауға тапсыра отырып Шартқа қол қою; немесе
      (ii) Шартқа қосылу жөнiндегi актiнi сақтауға тапсыру жолымен Осы Шартқа қатысушы бола алады.
      (2) Бекiтiлген грамоталар немесе қосылу туралы актiлер Басдиректордың сақтауына тапсырылады.

16-бап Шарттың кушiне енуі

      (1) Осы Шарт өздерiнің бекiту грамоталарын немесе қосылу туралы актiлерiн сақтауға тапсырған алғашқы бес мемлекет үшiн бекітiлген бесiншi грамотаны немесе қосылу туралы актiнi сақтауға тапсырған күннен бастап үш ай өткен соң күшiне енедi.
      (2) Осы Шарт, егер бекiту грамотасында немесе қосылу туралы актiде тым кеш күн көрсетiлмесе, кез келген басқа мемлекеттер үшiн осы мемлекеттiң бекіту грамотасын немесе қосылу туралы актiнi сақтауға тапсырған күнiнен кейiн үш ай өткен соң күшiне енедi. Осы Шарт соңғы жағдайда бұл мемлекетке қатысты күшi осындай жолмен көрсетiлген күнi күшiне енедi.

17-бап Шарттың күшiнiң жойылуы

      (1) Кез келген Уағдаласушы мемлекет Бас директорға хабарлама жолдау арқылы осы Шарттың күшiн жоя алады.
      (2) Күшiн жою Бас директор бұл хабарламаны алған күннен бастап екi жылдан кейiн күшiне енедi.
      (3) (1) тармақта көзделген күшiн жою құқығын бiрде бiр Уағдаласушы мемлекет өзi осы Шартқа қатысушы болған күннен бастап бес жыл мерзiм өтпейiнше пайдалана алмайды.
      (4) 7(1)(а) бапта аталып өткен декларация жасаушы Уағдаласушы мемлекеттердің депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн алған депоненттеу жөнiндегi мекемеге қатысты осы Шарт күшiнiң жойылуы (1) тармақта аталып өткен хабарламаны Бас директор алған күннен бастап бiр жылдан кейiн мұндай мәртебенiң тоқтатылуына әкеп соғады.

18-бап Шарттың тiлi және оған қол қою

      (1)(а) Осы Шарттың ағылшын және француз тілдерiндегi түпнұсқасына қол қойылады әрi екі мәтiннің де заңдық құқығы бiрдей болады.
      (b) Осы Шарттың ресми мәтiндерiн осы Шартқа қол қойылған күннен бастап екі ай iшiнде Бас директор мүдделi үкiметтермен кеңескеннен кейiн Дүниежүзiлiк интеллектуалдық меншiк ұйымын құратын Конвенцияға қол қойған басқа тiлдерде жасайды.
      (с) Осы Шарттың ресми мәтiндерiн Бас директор мүдделi үкiметтермен кеңескеннен кейiн араб, итальян, немiс, португал және жапон тiлдерiнде, сондай-ақ Ассамблея белгiлейтiн басқа да тiлдерде жасайды.
      (2) Осы Шарт Будапеште қол қою үшiн 1977 жылдың 31 желтоқсанына дейiн ашық болады.

19-бап Шартты сақтау; көшiрмелердi жөнелту; Шартты тiркеу

      (1) Осы Шарттың түпнұсқа мәтiнi ол қол қою үшiн жабылғаннан кейiн Бас директордың сақтауына тапсырылады.
      (2) Бас директор осы Шарт пен Нұсқаулықтың өзi куәландырылған екi көшiрмесiн 15(1) бапта айтылып өткен барлық мемлекеттердің үкiметтерiне, 9(1)(а) бапқа сәйкес декларация бере алатын үкiметаралық ұйымдарға және талап етуi бойынша кез келген басқа мемлекеттiң үкiметiне жiбередi.
      (3) Бас директор осы Шартты Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Хатшылығында тiркеуден өткiзедi.
      (4) Бас директор осы Шарт пен Нұсқаулыққа жасалған кез келген түзетудiң өзi куәландырған екi көшiрмесiн барлық Уағдаласушы мемлекеттерге, өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарына және талап етуi бойынша кез келген басқа мемлекеттiң үкiметi мен 9(1)(а) бапқа сәйкес декларация бере алатын кез келген басқа үкiметаралық ұйымға жiбередi.

20-бап Хабарлама

      Бас директор Уағдаласушы мемлекеттерге, өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарына және Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi халықаралық (Париж) одақтың мүшесi болып табылатын және Одақтың мүшесi емес мемлекеттерге де:
      (I) 18-бапқа сәйкес қол қоюлар туралы;
      (II) 15(2) бапқа сәйкес бекiтiлетiн грамоталарды немесе қосылу туралы актiлердi сақтауға тапсыру туралы;
      (III) 9(1)(а) баптың ережелерiне сәйкес берiлген декларациялар мен 9(2) немесе (3) бапқа сәйкес керi қайтарып алу жөнiндегi хабарламалар туралы;
      (IV) 16(1) бапқа сәйкес осы Шарттың күшiне енген күнi туралы;
      (V) 7 және 8-баптарға сәйкес хабарлар, сондай-ақ 8-бапқа сәйкес шешiмдер туралы;
      (VI) 14(3) бапқа сәйкес осы Шартқа енгiзiлген түзетулер туралы;
      (VII) Нұсқаулыққа кез келген түзету туралы;
      (VIII) Шартқа немесе Нұсқаулыққа түзетудiң күшiне енетiн күнi туралы;
      (IX) 17-бапқа сәйкес жасалған күшiн жою туралы хабарлама жасайды.
      Микроорганизмдердi патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн депоненттеудi халықаралық тану туралы Будапешт шартына
НҰСҚАУЛЫҚ*______________________

* Күшiне енуi (соңғы өзгерiстерiмен: 1981 жылғы 31 қаңтар.
Ескерту: осы Нұсқаулық 1977 жылғы 28 сәуiрде қабылданған, 1981 жылғы 20 қаңтарда өзгерiстер енгiзiлген.

(1981 жылғы 31 қаңтар)

1-ереже Қысқартылған сөйлемдер және қол қою сөзiне түсiнiктеме беру

      1.1. "Шарт"
      Осы Нұсқаулықтағы "Шарт" сөзi Микроорганизмдердi патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн депоненттеудi халықаралық тану туралы Будапешт шартын бiлдiредi.
      1.2. "Бап"
      Осы Нұсқаулықтағы "Бап" сөзi Шарттың белгiлi бiр бабына қатысты.
      1.3. "Қол қою"
      Осы Нұсқаулықтағы "қол қою" сөзiн, егер аумағында осы органорналасқан мемлекеттiң заңдары қол қою орнына "мөр" сөзiнiң қолданылуын талап етсе, депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның мақсаты үшiн "мөр" сөзiн бiлдiредi деп түсiнген жөн.

2-ереже Депоненттеу жөнiндегi халықаралық органдар

      2.1. "Құқықтық мәртебе"
      Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган қоғамдық әкiмшiлiк органы жанындағы орталық үкiметке жатпайтын қоғамдық ұйымды қоса алғандағы үкiметтiк мекеме немесе жекеменшiк ұйым болуы мүмкiн.
      2.2. Қызметшiлер мен құрал-жабдықтар
      6 (2) (іі) бапта аталып өткен шарттар, атап айтқанда, мыналарды қамтиды:
      (I) кез-келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депоненттелген микроорганизмдердi қорғау кезiнде бұл органда микроорганизмдердiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгi мен ласталмауын сақтауды қамтамасыз ететiн қызметшiлер мен құрал жабдықтар болуға тиiс;
      (II) кез-келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган микроорганизмдердi сақтау үшiн ондағы депоненттелген микроорганизмдердiң жоғалу қаупiн барынша азайту мақсатымен оның алдын алудың жеткiлiктi шараларын көздеуге тиiс.
      2.3. Үлгiлердi беру
      6 (2) (іі) бапта аталып өткен шарттар, атап айтқанда, кез-келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның депоненттелген микроорганизмдердiң үлгiлерiн тез және лайықты түрде беруге тиiстi екендiгi туралы талаптарды қамтиды.

3-ереже Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiне ие болу

      3.1. Хабар
      (а) 7(1) бапта аталып өткен хабар Бас директорға, Уағдаласушы мемлекеттер жағдайында - дипломатиялық арналар бойынша немесе Өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы жағдайында - осы ұйымның басты лауазымды адамы арқылы жiберiледi.
      (b) Хабарда:
      (I) хабарға қатысы бар депоненттеу жөнiндегi мекеменiң атауы мен мекенжайы көрсетiлуге;
      (II) аталған мекеменiң құқықтық мәртебесi, ғылым саласындағы жағдайы, қызметшiлерi мен құрал-жабдықтары жөнiндегi ақпаратты қоса алғанда 6 (2) бапта көзделген шарттарға сай келетiн қабiлетi туралы жан-жақты мәлiметтер болуға;
      (III) егер аталып өткен депоненттеу жөнiндегi мекеме белгiлi бiр микроорганизмдер түрлерiн ғана депоненттеуге қабылдау ниетiнде болса, ондай түрлердi санамалап көрсетуге;
      (IV) аталып өткен мекеме депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн алғаннан кейiн микроорганизмдердi сақтағаны, тiршiлiкке қабiлеттiлiгi туралы куәлiктер мен үлгiлердi бергенi үшiн алатын кез-келген баж көлемiн көрсетуге;
      (V) аталып өткен мекеменiң ресми тiлiн немесе тiлдерiн көрсетуге;
      (VI) 7(1) (а) бабында аталған күн мұның қолданылатын жағдайында көрсетiлуге тиiс.
      3.2. Хабарға байланысты iс-әрекеттер
      Егер хабар 7(1) баптың ережелерi мен 3.1. ережесiне сәйкес келсе, Бас директор ол туралы барлық Уағдаласушы мемлекеттердi және өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарын дереу хабардар етедi және ол хабарды Халықаралық бюро дереу жариялайды.
      3.3. Микроорганизмдердiң қабылданатын түрлерi тiзiмiнiң кеңейтiлуi
      7(1) бапта аталып өткен, хабар берген Уағдаласушы мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы олар тапсырған растамалардың бұл уақытқа дейiн осы растамалар қолданылмаған микроорганизмдердiң белгiлi бiр түрлерiне қолданылатындығы туралы Бас директорды кез келген уақытта хабардар ете алады. Мұндай жағдайда және микроорганизмдердiң қосымша түрлерiне қатысты болатын шамада 7(i) баптың шарттары мен 3.1 және 3.2. ережелеріндегі mutatis mutandis қолданылады.

4-ереже Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн тоқтату немесе шектеу

      4.1. Қойылатын талап; талапқа байланысты iс-әрекеттер
      (а) 8 (1) бапта айтылып өткен талап, 3.1. (а) ережесiнiң шарттарына сәйкес, Бас директорға жолданады.
      (b) Талапта:
      (I) тиiстi депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы көрсетiлуге;
      (II) егер ол белгiлi бiр микроорганизмдер түрлерiне ғана қатысты болса, микроорганизмдердiң мұндай түрлерi санамаланып шығуға;
      (III) талап негiзделген фактiлер жан-жақты баяндалуға тиiс.
      (с) Егер талап (а) және (b) тармақтарының ережелерiне жауап бере алса, Бас директор ол туралы барлық Уағдаласушы мемлекеттердi және өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарын дереу хабардар етедi.
      (d) (е) тармағының ережелерiн ескере отырып, Ассамблея талаптарды талап туралы хабарланған сәттен бастап алты айдан аспайтын және сегiз айдан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде қарайды.
      (е) Егер Бас директордың пiкiрi бойынша (d) тармағында көзделген мерзiмдi сақтау нақты немесе әлеуеттi депозиторлардың мүдделерiне зала келтiретiндей болса, ол (d) тармағында көзделген мерзiмнен ерте Ассамблеяны шақыра алады.
      (f) Егер Ассамблея депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн белгiлi бiр микроорганизм түрлерi бойынша тоқтату немесе шектеу туралы шешiм қабылдайтын болса, алты айлық мерзiм өтетiн күннен бұрын аталып өткен шешiм ол қабылдаған күннен бастап үш ай өткен соң күшiне енедi.
      4.2. Хабар; күшiне енетiн күнi; хабарға байланысты iс-әрекеттер
      (а) 8(2) бапта аталып өткен хабар 3.1. (а) ережесiне сәйкес Бас директорға жiберiледi.
      (b) Хабарда:
      (I) тиiстi депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы көрсетiлуге;
      (II) егер ол белгiлi бiр микроорганизмнiң түрлерiне ғана қатысты болса, ондай микроорганизмдердiң мұндай түрлерi санамаланып шығуға;
      (III) егер осы хабарды берiп отырған Уағдаласушы мемлекет немесе Өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы 8(2) (b) бапта көзделген салдар хабарланған күннен үш айлық кезең өтетiн күннiң кешiрек келгенiн қалайтын болса, осы кешiрек келетiн күн көрсетiлуге тиiс.
      (с) (b) (ііi) тармағының ережелерiн қолданған кезде 8 (2) (b) бапта көзделген салдар осы тармаққа сәйкес хабарда көрсетiлетiн күн туады; олай болмаған жағдайда хабарланған күннен бастап үш айлық мерзiм өткеннен кейiн туады.
      (d) Бас директор Уағдаласушы мемлекеттер мен өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарын 8(2) (b) бапқа сәйкес алынған кез келген хабарлар туралы және оның (с) тармағына сәйкес күшiне енетiн күнi жөнiнде дереу хабардар етедi. Тиiстi хабарды Халықаралық бюро дереу жариялайды.
      4.3. Депоненттеу кезiнде туатын салдар
      8(1), 8(2), 9(4) немесе 17(4) баптардың ережелерiне сәйкес, депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның мәртебесi тоқтатылған немесе шектелген жағдайда 5.1. mutatis mutandis ережесi қолданылады.

5-ереже Депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның дәрменсiздiгi

      5.1. Депоненттелген микроорганизмдерге қатысты функцияларды орындауды тоқтату
      (а) Егер депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган кез келген сонда депоненттелген микроорганизмдерге қатысты Шарт пен осы Нұсқаулыққа сәйкес орындауға тиiс болатын кез келген функциясын орындауды уақытша немесе түпкiлiктi тоқтатса, 6(1) баптың ережелерiне сәйкес сол органға қатысты растамалар берген Уағдаласушы мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы:
      (I) барынша мүмкiн болатын дәрежеде бұзылмаған немесе ластанбаған барлық осындай микроорганизмдер үлгiлерiнiң аталған органнан ("дәрменсiз органнан") басқа депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға ("орнын басушы органға") дереу берiлуiн қамтамасыз етуге тиiс;
      (II) барынша мүмкiн болатын дәрежеде орнын басушы органның дәрменсiз органға жiберiлген барлық пошталық және өзге де хабарларын, сондай-ақ аталып өткен микроорганизмдерге қатысты және сол органның қарауында болатын барлық құжаттар мен басқа да тиiстi ақпараттарды дереу жiберудi қамтамасыз етуге тиiс;
      (III) барынша мүмкiн болатын дәрежеде дәрменсiз органға барлық мүдделi депозиторлардың орындалған қызметiнiң тоқтатылуы туралы және олар жасаған жiберiлiмдер туралы дереу хабардар етудi қамтамасыз етуге тиiс;
      (IV) Бас директорды (I)-(III) тармақшаларына сәйкес Уағдаласушы мемлекеттер мен өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдары қабылдаған көрсетiлген тоқтатылудың фактiсi мен дәрежесi туралы және шаралары туралы дереу хабардар етуге тиiс.
      (b) Бас директор (а) (IV) тармағына сәйкес алынған хабарлама туралы уағдаласушы мемлекеттер мен өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарын, сондай-ақ өндiрiстiк меншiк ведомстволарын дереу хабардар етедi; Бас директордың хабарламасын және ол алған хабарламаны Халықаралық бюро дереу жариялайды.
      (с) Қабылданатын патенттiк рәсiмге сәйкес, 7.5. ережеде аталып өткен қолхатты алысымен, дереу бастапқы депоненттеуге сiлтеме жасай отырып, патентке өтiнiм берiлген кез келген өндiрiстiк меншiк ведомствосына орнын басушы органның осы депоненттеуге берген жаңа тiркеу нөмiрiн депозитордың хабарлауы талап етiлуi мүмкiн.
      (d) орнын басушы орган дәрменсiз орган берген тiркеу нөмiрiн жаңа тiркеу нөмiрiмен бiрге дұрыстап сақтайды.
      (с) (а) (i) тармағына сәйкес жасалған кез келген берулерге қосымша ретiнде, дәрменсiз орган, депозитордың сұрау салуы бойынша, мүмкiндiгiне қарай, сонда депоненттелген кез келген микроорганизмнiң үлгiсiн барлық пошталық және өзге де хабарлардың көшiрмелерiмен, сондай-ақ (а) (іі) тармағында аталып өткен барлық құжаттар мен басқа да тиiстi ақпараттардың көшiрмелерiмен бiрге орнын басушы органнан басқа депозитор көрсеткен кез келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға бередi, депозитор дәрменсiз органға осы үлгiнiң берiлуiне байланысты кез келген шығындарды төлеуi шарт.
      (f) кез келген мүдделi депозитордың сұрау салуы бойынша, сонда депоненттелген микроорганизмдер үлгiлерiн дәрменсiз орган бұл ол үшiн қаншалықты мүмкiн болғанынша сақтайды.
      5.2. Микроорганизмдердiң кейбiр түрлерiн қабылдаудан бас тарту
      (а) Егер депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган тапсырылған растамалар негiзiнде қабылдау мiндеттi болатын микроорганизмдердiң кез келген түрiн депоненттеуге қабылдаудан бас тартса, 7(1) (а) бапқа сәйкес сол органға қатысты декларация жасаған Уағдаласушы мемлекет пен өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы Бас директорды тиiстi фактiлер мен қабылданған шаралар жөнiнде дереу хабардар етедi.
      (b) Бас директор басқа Уағдаласушы мемлекеттер мен өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарын (а) тармағына сәйкес алынған хабарлама туралы дереу хабардар етедi; Бас директордың хабарламасын және ол алған хабарламаны Халықаралық бюро дереу жариялайды.

6-ереже Бастапқы және қайталап депоненттеудiң жүзеге асырылуы

      6.1. Бастапқы депоненттеу
      (а) Депозитордың депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға беретiн микроорганизімiне 6.2. ережесi қолданылуын талап ететiн жағдайды қоспағанда, депозитор қол қойған және мыналар қамтылған жазбаша арыз ұсынылады:
      (I) депоненттеудiң Шартқа сәйкес жүзеге асырылғанын бiлдiретiн нұсқау мен 9.1. ережесiнде көрсетiлген кезең iшiнде депоненттелген микроорганизмдi алып қоймау туралы мiндеттеме;
      (II) депозитордың аты мен мекенжайы;
      (III) микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгiн культивациялау, сақтау және тексеру үшiн, сондай-ақ егер микроорганизмдiк қоспасы депозиттелсе, сол қоспаның құраластарын және олардың бар екенiн тексеруге мүмкiндiк беретiн әдiстеменiң кем дегенде бiреуiн сипаттау үшiн қажеттi шарттардың жан-жақты баяндалуы;
      (IV) депозитордың бұл микроорганизмге таққан айырып-тану сiлтемесi (нөмiрi, нышандары және т.б.);
      (V) микроорганизм қасиеттерiнiң денсаулыққа немесе қоршаған ортаға қауiптi немесе қауiптi болып табылуы мүмкiн екендiгi туралы немесе депозиторға мұндай қасиеттердiң белгiсiз екендiгi туралы нұсқаулар.
      (b) (а) тармағында аталып өткен жазбаша өтiнiште депозиттелетiн микроорганизмнiң ғылыми сипаттамасы және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындамасының қамтылуы баса талап етiледi.
      6.2. Қайталап депоненттеу
      (а) (b) тармағының ережелерi ескерiле отырып, 4-бапқа сәйкес қайталап депоненттеу жүзеге асырылған кезде депозитордың депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға беретiн микроорганизмiне бұрынғы депозиттелу туралы қолхаттың көшiрмесi, микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгiн көрсететiн, бұрын депоненттеу объектiсi болып табылған микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгi туралы куәлiктiң соңғы көшiрмесi және мыналар қамтылатын, депозитор қол қойған жазбаша өтiнiшi қоса тiркеледi:
      (I) 6.1 (а) (I)-(V) ережесiнде аталып өткен мәлiметтер;
      (II) 4 (1) (а) бабына сәйкес қайталап депоненттеудiң себептерi көрсетiлген декларация, қайталап депоненттелген микроорганизм де бұрынғы депоненттелген микроорганизм болып табылатындығын растайтын өтiнiш және 4(1)(а) бабында аталып өткен депозитор хабарлама алған күннiң көрсетiлуi немесе мән-жайға қарай, 4(1) (е) бабында аталып өткендей, жарияланған күнi;
      (III) егер қандай да бiр ғылыми сипаттама(лар) және/немесе ұсынылып отырған таксономиялық айқындама(лар) өткен депоненттеуге байланысты көрсетiлген болса, бұрынғы депоненттеу жасаған депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға хабарланған түрдегiдей (түрлердегiдей) соңғы ғылыми сипаттамасы және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындамасы.
      (b) Егер қайталап депоненттеу сол бұрынғы депоненттеу органында жүзеге асырылған болса, (а)(I) тармағының ережелерi қолданылмайды.
      (с) (а) және (b) тармақтарының сондай-ақ 7.4. ережесiнiң мақсаттары үшiн "алдағы депоненттеу":
      (i) егер осы қайталап депоненттеудiң алдында бiр немесе бiрнеше қайталап депоненттеу болған болса, басқа қайталап депоненттеудiң iшiндегi соңғысын;
      (іі) егер осы қайталап депоненттеудiң алдында ешқандай қайталап депоненттеу болмаған болса, бастапқы депоненттеудi бiлдiредi.
      6.3. Депоненттеу жөнiндегi халықаралық органдарға қойылатын талаптар
      (а) Депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган мыналарды талап ете алады:
      (I) депозиттелетiн организмнiң оған Шарттың және осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшiн қажет болатын нысан мен санда берiлуiн;
      (II) оған осы органның әкiмшiлiк рәсiмiнiң мақсаттары үшiн депозитор тиiстi түрде толтырған сол орган белгiлеген бланкiнiң берiлуiн;
      (III) 6.1 (а) немесе 6.2 (а) ережесiнде аталып өткен жазбаша өтiнiштiң осы орган көрсеткен тiлде немесе кез келген тiлдердiң бiрiнде жазылуын; бұл орайда, мұндай көрсетiлу кем дегенде ресми тiлдi немесе 3.1(b)(v) ережесiне сәйкес көрсетiлген тiлдердi қамтуға тиiс деп ұғынылады;
      (IV) 12.1 (а)(i) Ережесiнде аталып өткен сақтағаны үшiн баж төленуiн; және
      (V) депозитор мен осы органның арасында тиiстi заңдар мүмкiндiк беретiн дәрежеде депозитор мен аталып өткен органның мiндеттемелерi ескерiлетiн шарт жасасылуын.
      (b) Депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган Халықаралық бюроға кез келген осындай талаптар мен оған кез келген түзетулер туралы хабарлайды.
      6.4. Қабылдау рәсiмi
      (а) Мынандай жағдайларда депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган микроорганизмдi депоненттеуге қабылдаудан бас тартады және ондай бас тарту мен оның себептерi туралы депозиторды жазбаша түрде хабардар етедi:
      (I) егер депозиттелетiн микроорганизм 3.1(b)(III) немесе 3.3 ережесiне сәйкес ұсынылған растамалар қолданылатын бiрде бiр микроорганизм түрлерiне жатқызылмаса;
      (II) егер микроорганизм қасиеттерi соншалықты ерекшелiктi болып, депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган осы Шарт пен осы Нұсқаулыққа сәйкес сол организмге қатысты орындауға тиiстi функциясын орындауға техникалық жағынан қабiлетсiз болып шықса;
      (III) егер алынған депозиттiң жай-күйi депоненттелген микроорганизмнiң жоқтығын анық көрсетiп тұрса немесе ғылыми пайымдауларға орай, депоненттелген микроорганизмдi қабылдауды жүзеге асыруға мүмкiндiк бермесе.
      (b) (а) тармағының ережелерi ескерiле отырып, депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган 6.1 (а) немесе 6.2 (а) ережесiнде, сондай-ақ 6.3 (а) ережесiнде аталып өткен барлық талаптарды сақтаған жағдайда, депоненттелген микроорганизмдi қабылдауды жүзеге асырады. Егер аталып өткен талаптардың қандай да бiреуi сақталмаса, депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган бұл туралы депозиторға дереу хабарлайды және оған осындай талаптардың сақталуын қамтамасыз етудi ұсынады.
      (с) Микроорганизм бастапқы немесе қайталап депоненттеу нәтижесiнде алынған жағдайда, мұндай бастапқы немесе қайталап депоненттеу күнi, мән-жайға қарай, микроорганизмдi депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган алған күн болып табылады.
      (d) Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депозитордың өтiнiшi бойынша және (b) тармағында аталып өткен барлық талаптар сақталған жағдайда, осы Шарттың мақсаттары үшiн мұндай органның депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiн алған күнiне микроорганизм алынған деп есептейдi.

7-ереже Алған кездегi қолхат

      7.1. Қолхаттың берiлуi
      Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депозиторға осы органда жасалған немесе соған берiлген микроорганизмнiң әрбiр депозиттелуiне қатысты оның осы микроорганизмдi қабылдап алған фактiсiн растап қолхат бередi.
      7.2. Бланк; тiлдерi; қол қою
      (а) 7.1 ережесiнде аталып өткен кез келген қолхат Ассамблея үлгiсiн айқындаған тiлдерде Бас директор белгiлейтiн "халықаралық бланк" деп аталатын бланкiлерде жасалады.
      (b) латындық емес әлiпби белгiлерiмен толтырылатын қолхаттағы кез келген сөздер мен әрiптер де транслитерация жолымен латын әлiпбиiнiң әрiптерiмен көрсетiледi.
      (с) Қолхатқа депоненттеу жөнiндегi халықаралық органды бiлдiретiн өкiлеттiгi бар тұлға немесе тұлғалар немесе аталған тұлға немесе тұлғалардан тиiстi өкiлеттiк алған сол органның кез келген лауазымды адамы қол қояды.
      7.3. Бастапқы депоненттеу кезiндегi мазмұн
      Бастапқы депоненттеу кезiнде берiлген, 7.1 ережесiнде аталып өткен және бастапқы депоненттеу кезiнде берiлетiн кез келген қолхат оның Шартқа сәйкес депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган ретiнде депоненттеу жөнiндегi мекемеден берiлгенiн көрсетуге тиiс және кем дегенде мынандай мәлiметтердi қамтуға тиiс:
      (I) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы;
      (II) депозитордың аты мен мекенжайы;
      (III) 6.4 (с) ережесiнде бар айқындамаға сәйкес, бастапқы депоненттелген күнi;
      (IV) депозитордың микроорганизмге таққан айырып-тану сiлтемесi (нөмiр, нышандар және т.б.);
      (V) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның депоненттелген микроорганизмге берген тiркеу нөмiрi;
      (VI) егер 6.1 (а) ережесiнде аталып өткен жазбаша өтiнiште микроорганизмнiң ғылыми сипаттамасы және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындамасы қамтылса, онда осы факт туралы ескертпе.
      7.4. Қайталап депоненттеу кезiндегi мазмұн
      7.1 ережесiнде аталып өткен және 4-бапқа сәйкес депоненттеу жасалған қайталап депоненттеу жағдайында берiлген кез келген қолхатқа бұрынғы депоненттеу туралы қолхаттың көшiрмесi (6.2(с) ережесiнiң мағынасы шеңберiнде) және сол микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгiн көрсететiн, бұрынғы депоненттеудiң объектiсi болып табылған микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгi туралы (6.2(с) ережесiнiң мағынасы шеңберiнде) соңғы куәлiктiң көшiрмесi қоса тiркелуге тиiс; бұл қолхатта кем дегенде мыналар қамтылуға тиiс:
      (I) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы;
      (II) депозитордың аты мен мекенжайы;
      (III) 6.4(с) ережесiнде мазмұндалған айқындамаға сәйкес, қайталап депоненттелген күн;
      (IV) депозитордың микроорганизмге таққан айырып-тану сiлтемесi (нөмiр, нышандар және т.б.);
      (V) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның қайталап депоненттеу нәтижесiнде депоненттелген микроорганизмге берген тiркеу нөмiрi;
      (VI) 6.1 (а)(іі) ережесiне сәйкес депозитор көрсеткен тиiстi себеп пен тиiстi күндi көрсету;
      (VII) егер 6.2 (а) ережесiн қолданған кезде депозитордың ғылыми сипаттамасын және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындамасын көрсету фактiсiне сiлтеме жасауы;
      (VIII) алдағы депоненттеу нәтижесiнде депоненттелген микроорганизмге берiлген (6.2(с) ережесiнiң мағынасы шеңберiнде) тiркеу нөмiрi.
      7.5. Беру жағдайындағы қолхат
      5.1(а)(i) ережесiне сәйкес микроорганизм берiлген депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган Шартқа сәйкес, депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган болып табылатын депоненттеу жөнiндегi мекеме үлгiнiң берiлуiне байланысты әрбiр депоненттеуге қатысты бергенiн куәландыратын және кем дегенде мынандай мәлiметтердi қамтитын қолхат бередi:
      (I) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы;
      (II) депозитордың аты мен мекенжайы;
      (III) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның берiлген үлгiнi алған күнi (берiлген күнi);
      (IV) депозитордың микроорганизмге таққан айырып-тану сiлтемесi(нөмiр, нышандар және т.б.);
      (V) депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган берген тiркеу нөмiрi;
      (VI) берудi жүргiзген депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы;
      (VII) берiлудi жүргiзген депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның тiркеу нөмiрi;
      (VIII) егер 6.1 (а) немесе 6.2 (а) ережелерiнде аталып өткен жазбаша өтiнiште микроорганизмнiң ғылыми сипаттамасы және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындамасы қамтылатын болса, немесе егер мұндай ғылыми сипаттама(лар) және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындама(лар) 8.1 ережесiне сәйкес кейiнiрек көрсетiлсе, немесе бұл сипаттамаға және/немесе айқындамаға кейiнiрек өзгерiстер енгiзiлсе - тиiстi фактіге сiлтеме жасалады.
      7.6. Ғылыми сипаттаманы және/немесе ұсынылатын таксономиялық  айқындаманы салып жiберу
      11.1, 11.2 немесе 11.3 ережелерiнiң шарттарына сәйкес, депоненттелген микроорганизм үлгiсiн алуға құқылы кез келген тараптың талабы бойынша, депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган ондай тарапқа 6.1 (b), 6.2 (а)(III) немесе 8.1 (b)(III) ережелерiнде аталып өткен соңғы ғылыми сипаттаманы және/немесе ұсынылатын таксономиялық айқындаманы салып жiбередi.

8-ереже Ғылыми сипаттаманың және/немесе ұсынылатын таксономиялық
айқындаманың келесi көрсетiлуi немесе өзгертiлуi

      8.1. Хабар
      (а) Егер, микроорганизмнiң депозиттелуiмен байланысты микроорганизмнiң ғылыми сипаттамасы(лары) және/немесе таксономиялық айқындамасы(лары) көрсетiлмесе, депозитор оларды кейiнiрек көрсете алады немесе олар көрсетiлген болса, бұл сипаттамаға және/немесе айқындамаға өзгерiстер енгiзе алады.
      (b) Кез келген мұндай келесi көрсетiлiм немесе өзгертiлiм депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атына жазбаша хабар түрiнде депозитордың қолы қойылып жасалуға тиiс және мыналарды:
      (I) депозитордың аты мен мекенжайын;
      (II) аталып өткен орган берген тiркеу нөмiрiн;
      (III) микроорганизмнiң ғылыми сипаттамасын және/немесе ұсынылған таксономиялық айқындамасын;
      (IV) өзгертулер енгiзiлген жағдайдағы соңғы келесi ғылымисипаттамасын және/немесе ұсынылған таксономиялық айқындамасын қамтуға тиiс.
      8.2. Куәлiктiң берiлуi
      Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган, 8.1 ережесiнде аталыпөткенiндей, хабар салған депозитордың сұрауы бойынша оған 8.1(b)(i)-(iv) ережесiнде аталып өткен деректер мен сол хабардың алынған күнiн көрсететiн куәлiктi беруге тиiс.

9-ереже Микроорганизмдердiң сақталуы

      9.1. Сақтау мерзiмi
      Депоненттеу жөнiндегi халықаралық органда депоненттелген кез келген микроорганизмдi, оның тiршiлiкке қабiлеттiлiгi мен ластанбай сақталуы үшiн қажеттi барлық сақтық шараларын ала отырып, осы орган депоненттелген микроорганизм үлгiсiн беру туралы соңғы сұрауды алған сәттен бастап, кем дегенде бес жыл iшiнде және кез-келген жағдайда, депоненттеу күнiнен бастап кем дегенде 30 жыл бойы сақтайды.
      9.2. Құпиялылығы
      Бiрде бiр депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган Шартқа сәйкес өзiнде жүзеге асырылған микроорганизмдi депоненттеу фактiсiне қатысты ешкiмге ақпарат бермеуге тиiс. Оның үстiне бұл орган Шартқа сәйкес өзiнде депоненттелген микроорганизмге қатысты ешкiмге ақпарат бермеуге тиiс, бұған 11-ережесiнiң шарттарына сәйкес аталып өткен микроорганизм үлгiсiн алуға құқығы бар кез келген орган, жеке немесе заңды тұлға осы ережеде көзделген осындай талаптарды сақтаған жағдай қосылмайды.

10-ереже Тiршiлiкке қабiлеттiлiктi тексеру және
тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiк

      10.1. Тексеру жүргiзудiң мiндеттiлiгi
      Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган онда депоненттелген әрбiр микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгiн:
      (I) 6-ережеде аталып өткен кез келген депоненттеуден кейiн немесе 5.1 ережесiнде аталып өткен кез келген берiлуден кейiн дереу;
      (II) микроорганизмнiң түрiне және оның сақталуының мүмкiн болатын шарттарына байланысты тиiстi уақыт өткен соң немесе, егер бұл техникалық ойластырулар бойынша қажет болса, кез келген уақытта;
      (III) депозитордың талап етуi бойынша кез келген уақытта тексередi.
      10.2. Тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiк
      (а) Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депоненттелген микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттiлiгi туралы куәлiктi:
      (I) депозиторға 6-ережеде аталып өткен кез келген депоненттеуден кейiн немесе 5.1 ережеде аталып өткен кез келген берiлуден кейiн дереу;
      (II) депозиторға депоненттеуден немесе берiлуден кейiн оның сұрау салуы бойынша кез келген уақытта;
      (III) өнеркәсiптiк меншiктiң кез келген ведомствосына, 11-ереженiң шарттарына сәйкес аталып өткен микроорганизм үлгiсiн алуға құқылы депозитордан өзге, кез келген басқа органға, жеке немесе заңды тұлғаға сондай берумен бiр мезгiлде немесе одан кейiн олардың сұрау салуы бойынша кез келген уақытта бередi.
      (b) Тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiкте микроорганизмнiң тiршiлiкке қабiлеттi немесе тiршiлiкке қабiлетсiз екендiгi көрсетiлуге тиiс және онда мыналар қамтылуға тиiс:
      (I) осы куәлiктi беретiн депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның атауы мен мекенжайы;
      (II) депозитордың аты мен мекенжайы;
      (III) 7.3 (III) ережеде аталып өткен күн немесе қайталап депоненттеу жағдайында немесе берiлу жағдайында - 7.4 (III) және 7.5 (III) ережелерiнде аталып өткен тиiстi күндердiң соңғысы;
      (IV) аталып өткен органның микроорганизмге берген тiркеу нөмiрi;
      (V) куәлiк сiлтеме жасап отырған тексеру күнi;
      (VI) жүргiзiлген тексеру шарттарына қатысты ақпарат, егер мұндай ақпарат тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiк берiлетiн тараптан сұратылса және, егер тексеру нәтижелерi дұрыс болмай шықса.
      (с) (а), (II) және (III) тармақтары қолданылатын жағдайда, тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiкте тiршiлiкке қабiлеттiлiктi соңғы тексеруге сiлтеме жасалуға тиiс.
      (d) тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiктiң нысанына, тiлдерiне және қол қоюларына қатысты mutatis mutandis 7.2 Ережесi қолданылады.
      (е) (а)(I) тармағы қолданылған жағдайда немесе өнеркәсiптiк меншiк ведомствосы тарапынан сұрау салынған ретте тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiк тегiн берiледi. Тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы кез келген басқа куәлiктерге қатысты 12.1 (а) (ііi) ережесiне сәйкес алынатын кез келген бажды осы куәлiктi сұратып отырған тарап сұрау салуға дейiн немесе онымен бiр мезгiлде төлейдi.

11-ереже Үлгiлердi беру

      11.1. Өнеркәсiптiк меншiктiң мүдделi ведомстволарына үлгiлердi беру
      Депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган депоненттелген микроорганизмнiң кез келген үлгiсiн кез келген Уағдаласушы мемлекеттiң немесе өнеркәсiптiк меншiктiң ведомствосына немесе өнеркәсiптiк меншiктiң кез келген үкiметаралық ұйымына осындай ведомствоның сұрау салуы бойынша бередi, бұл сұрау салуға төмендегiлерге куәлiк ететiн декларация қоса тiркелуi шарт:
      (I) бұл ведомствоға аталған микроорганизмнiң депозиттелуiне сiлтеме жасалатын патентке өтiнiм берiледi және мұндай өтiнiмнiң нысанасы көрсетiлген микроорганизм немесе аталып өткен микроорганизмдi пайдалану болып табылады;
      (II) мұндай өтiнiм осы ведомствода немесе сол бойынша патент берiлген ведомствода қаралады;
      (III) бұл үлгi аталып өткен Уағдаласушы мемлекетте, аталып өткен ұйымда немесе бұл ұйымға мүше мемлекеттерде қолданылып жүрген патент рәсiмiнiң мақсаттары үшiн қажет;
      (IV) бұған қоса тiркелетiн немесе сонымен байланысты үлгi және кез келген ақпарат аталып өткен патенттiк рәсiм мақсаттары үшiн ғана пайдаланылатын болады.
      11.2. Депозиторға немесе депозитордың рұқсатымен үлгiлер беру
      Депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган депоненттелген микроорганизмнiң кез келген үлгiсiн:
      (I) сұрау салуы бойынша - депозиторға;
      (II) сұрау салынған үлгiнiң берiлуiне рұқсат ететiн депозитордың декларациясы сұрау салуға қоса тiркелген жағдайда осы тараптың сұрау салуы бойынша - кез келген органға, жеке немесе заңды тұлғаға (бұдан әрi - "уәкiлеттi тарап") бередi.
      11.3. Бұған құқығы бар тараптарға үлгiлердi беру
      (а) Депоненттеу жөнiндегi кез келген халықаралық орган кез келген органға, жеке немесе заңды тұлғаға (бұдан әрi - "куәландырылған тарап") осы тараптардың сұрау салуы бойынша кез келген депоненттелген микроорганизм үлгiсiн бередi, сұрау салу мазмұны Ассамблея белгiлейтiн бланкiде жасалуға тиiс және аталған бланкiде өнеркәсiптiк меншiк ведомствосы:
      (I) бұл ведомствоға аталған депоненттелген микроорганизмге қатысты патентке өтiнiм берiлгенiн және мұндай өтiнiмнiң нысанасы аталып өткен микроорганизм немесе аталып өткен микроорганизмдi пайдалану болып табылатындығына;
      (II) (III) тармақшасының екiншi тiркесiнiң ережесiн қолдануды қоспағанда, бұл ведомствоның патент рәсiмiнiң мақсаттары үшiн жарияланым жасағанына;
      (III) не, куәландырылған тарап бұл ведомстводағы патент рәсiмiн реттейтiн заңдарға сәйкес микроорганизм үлгiсiн алуға құқылы екенiне және, егер аталып өткен заңдар бұл құқықты белгiлi бiр шарттардың орындалуына байланысты қойса, ал мұндай шарттардың iс жүзiнде орындалғанына бұл ведомствоның сенiмдi екенiне, не куәландырылған тарап бұл ведомствода рәсiмдi жүзеге асыру кезiнде бланкiге өз қолын қойғанына және аталып өткен бланкiдегi қол қоюдың салдары бұл ведомстводағы патент рәсiмiн реттейтiн заңдарға сәйкес куәландырылған тарапқа үлгi берудегi шарттар орындалды деп есептелетiндiгiне; егер куәландырылған тарап аталған ведомствоның патент рәсiмiнiң мақсаттарына арналған жарияланымына дейiн аталып өткен заңдарға сәйкес аталып өткен құқыққа ие болса және мұндай жарияланым әлi жарық көрмесе, куәландыруда бұл факт туралы ерекше атап өтiлiп, аталған заңдардың кез келген сот шешiмiн қоса алғанда қолданылатын ережесiне белгiленген жолмен жасалған сiлтемесi бар болуға тиiс екендiгiне куәлiк етуi шарт.
      (b) өнеркәсiптiк меншiктiң кез келген ведомствосы беретiн және жариялайтын патенттерге қатысты келгенде, бұл органның осындай патенттерiнде аталып өткен депоненттелген микроорганизмдерге беретiн тiркеу нөмiрлерiнiң тiзiмдерiн мұндай ведомство уақыт өте келе кез келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға салып жiбере алады. Депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган кез келген органның, жеке немесе заңды тұлғаның тарапынан болатын сұрау салу бойынша (бұдан әрi - "сұрау салушы тарап") тiркеу нөмiрi осындай жолмен салып жiберiлген кез келген микроорганизм үлгiсiн бередi. Тiркеу нөмiрлерi осындай жолмен салып жiберiлген депоненттелген микроорганизмдерге қатысты келгенде, жоғарыда аталған ведомство 11.3(а) ережесiнде аталып өткен куәландыруды жүргiзуге мiндеттi емес.
      11.4. Жалпы ережелер
      (а) 11.1., 11.2. және 11.3 ережелерiнде аталып өткен кез келген сұрау салу, декларация, куәлiк немесе салып жiберу былай жасалуға тиiс:
      (I) ағылшын, испан, орыс немесе француз тiлдерiнде, егер олар ресми тiлi немесе ресми тiлдерi тиiсiнше ағылшын, испан, орыс немесе француз тiлдерiн қамтитын депоненттеу жөнiндегi халықаралық органға жiберiлетiн болса, егер мұндай тiлдер орыс немесе испан тiлдерi болуға тиiс жағдайда, бұлардың орнына ағылшын немесе француз тiлдерiнде де берiлуi мүмкiн, егер олар осылай берiлсе, Халықаралық бюро көрсетiлген ережелерде аталып өткен мүдделi тараптың немесе депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның сұрау салуы бойынша дереу және тегiн испан немесе орыс тiлдерiне расталған аударма жасайды;
      (II) барлық өзге жағдайларда олар ағылшын немесе француз тiлдерiнде жасалады, бұл ретте олардың орнына депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның ресми тiлiнде немесе ресми тiлдерiнiң бiрiнде де жасай алады.
      (b) (а) тармағының ережесiне қарамастан, егер 11.1 ережесiнде аталып өткен сұрау салуды ресми тiлi орыс немесе испан тiлдерi болып табылатын өнеркәсiптiк меншiктiң ведомствосы жасаса, аталып өткен сұрау салу тиiсiнше орыс немесе испан тiлдерiнде жасалуы мүмкiн және Халықаралық бюро осы ведомствоның немесе көрсетiлген сұрау салуды алған депоненттеу жөнiндегi халықаралық органның сұрау салуы бойынша дереу және тегiн ағылшын немесе француз тiлдерiне расталған аударма жасайды;
      (с) 11.1., 11.2. және 11.3 ережелерiнде аталып өткен кез келген сұрау салу, декларация, куәлiк немесе салып жiберу жазбаша түрде жасалып, күнi көрсетiлiп, қол қойылуға тиiс.
      (d) 11.1., 11.2. және 11.3 ережелерiнде аталып өткен кез келген сұрау салу, декларация немесе куәлiк мына көрсетiлгендердi қамтуға тиiс:
      (I) мән-жайға қарай, сұрау салушы өнеркәсiптiк меншiк ведомствосының, уәкiлеттi тараптың немесе куәландырушы тараптың атауы мен мекенжайы;
      (II) депоненттелген микроорганизмге берiлген тiркеу нөмiрi;
      (III) 11.1 ережесiнде көзделген жағдайдағы депонирленген микроорганизмге қатысты тапсырыс немесе патенттiң нөмiрi мен күнi;
      (iv) 11.3 (а) ережесiнде көзделген жағдайда (iii) тармақшасында аталып өткен мәлiметтер, сондай-ақ осы ережеде аталып өткен куәландыруды жасаған өнеркәсiптiк меншiк ведомствосының атауы мен мекенжайы.
      (е) 11.3 (b) ережесiнде аталып өткен кез келген сұрау салуда мына көрсетiлгендер қамтылуға тиiс;
      (I) сұрау салушы тараптың атауы мен мекенжайы;
      (II) депоненттелген микроорганизмге берiлген тiркеу нөмiрi;
      (f) Берiлетiн үлгi салынатын контейнер депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депозиттеген микроорганизмге берген тiркеу нөмiрi салына отырып таңбалануға тиiс және оған 7-ережеде аталып өткен қолхаттың көшiрмесi, микроорганизмнiң денсаулыққа және қоршаған ортаға қауiптi немесе қауiптi болып табылуы мүмкiн кез келген қасиетiнiң көрсетілуі және сұрау салу бойынша депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган микроорганизмнiң өсiрiлуiн және сақталуын жүзеге асырып жатқан шарттардың көрсетiлуi қоса тiркеледi.
      (g) Депозитордан басқа кез келген мүдделi тарапқа үлгiнi берудi жүзеге асырған депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган депозиторды бұл факт туралы, сондай-ақ аталып өткен берiлудi жүзеге асыратын күн туралы, үлгi берiлген сұрау салушы өнеркәсiптiк меншiк ведомствосының, уәкiлеттi тараптың немесе куәландырушы тараптың атауы мен мекенжайы туралы дереу жазбаша нысанда хабардар етедi. Аталып өткен хабарламаға тиiстi сұрау салудың көшiрмесi, аталып өткен сұрау салуға байланысты 11.1 немесе 11.2 (іі) ережелерiне сәйкес берiлген кез келген декларацияның көшiрмесi және 11.3 ережесiне сәйкес сұрау салушы тараптың қолы қойылған кез келген бланкiнiң немесе сұрау салудың көшiрмесi қоса тiркеледi.
      (h) 11.1 ережесiне сәйкес үлгiнi беру тегiн жүзеге асырылады. Егер үлгiнi беру 11.2 немесе 11.3 ережелерiне сәйкес жүзеге асырылса, 12.1 (а) (iv) ережесiне сәйкес төленуге жататын кез келген баж депозитордан, уәкiлеттi тараптан, куәландырушы тараптан немесе жағдайға қарай сұрау салушы тараптан алынады және аталған сұрау салуды табыс еткенге дейiн немесе сол сәтiнде төленедi.
      11.5. 11.1 және 11.3 ережелерiнiң халықаралық өтiнiмдерге
            қолданылуына қатысты өзгерiстер
      Егер өтiнiм Патенттiк кооперация туралы шартқа сәйкес, халықаралық өтiнiм сияқты берiлсе, бұл өтiнiмнiң өнеркәсiптiк меншiк ведомствосына берiлуiне байланысты 11.1 (I) және 11.3 (а) (I) ережелерiнде қамтылған сiлтеме аталып өткен Шарт мағынасы шеңберiнде Уағдаласушы мемлекет үшiн өнеркәсiптiк меншiктiң бұл ведомствосы "көрсетiлген ведомство" болып табылатын халықаралық өтiнiмiнде көрсетiлетiн сiлтеме ретiнде қаралады, ал өнеркәсiптiк меншiк ведомствосының қарауына қарай, 11.3 (а) (II) ережесiне сәйкес талап етiлетiн жариялау фактiсiн куәландыру деп не аталып өткен Шартқа сәйкес жасалған халықаралық жарияланымды жүзеге асыру фактiсiн куәландыру не осы өнеркәсiптiк меншiк ведомствосының жарияланымды жүзеге асыру фактiсiн куәландыруы деп түсiнiледi.

12-ереже Баж

      12.1. Баж түрлерi мен мөлшерлерi
      (а) Кез келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган Шартта және осы Нұсқаулықта көзделген рәсiмдерге сәйкес мыналар үшiн баж ала алады:
      (I) сақтағаны үшiн;
      (II) 8.2 ережесiнде аталып өткен куәлiктi бергенi үшiн;
      (III) 10.2 (е) ережесiнiң бiрiншi сөйлемiн ескере отырып, тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiк бергенi үшiн;
      (IV) 11.4 (h) ережесiнiң бiрiншi сөйлемiн ескере отырып, үлгiлердi бергенi үшiн;
      (v) 7.6 ережесiне сәйкес ақпараттарды салып жiбергенi үшiн.
      (b) 9.1 ережесiнде көзделгенiндей, сақтағаны үшiн алынатын баж микроорганизм сақталған барлық мерзiм үшiн алынады;
      (с) Кез келген баж мөлшерi депозитордың азаматтығына немесе тұрғылықты жерiне байланысты немесе тiршiлiкке қабiлеттiлiк туралы куәлiктi немесе үлгiлердi беруге сұрау салған органның, жеке немесе заңды тұлғаның тиесiлi азаматтығына немесе тұрғылықты жерiне байланысты өзгертiлмейдi.
      12.2. Баж мөлшерiнiң өзгертiлуi
      (а) Кез келген депоненттеу жөнiндегi халықаралық органда алынатын кез келген баж мөлшерiнiң өзгертiлуi осы органға қатысты 7(1) бапқа сәйкес декларация жасаған Уағдаласушы мемлекет немесе өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымы тарапынан Бас директорға жiберiлетiн хабарламаның нысанасы болуға тиiс. Бұл хабарлама (с) тармағының ережелерiн ескере отырып, жаңа баж алына бастайтын күндi көрсетуi мүмкiн.
      (b) Бас директор (а) тармағына сәйкес алынған кез келген хабарлама туралы және (с) тармағына сәйкес, оның күшiне ену күнi туралы барлық Уағдаласушы мемлекеттер мен өнеркәсiптiк меншiктiң үкiметаралық ұйымдарына дереу хабарлама жасайды; Бас директордың хабарламасын және ол алған хабарламаны Халықаралық бюро дереу жариялайды.
      (с) Кез келген жаңа баж (а) тармағына сәйкес көрсетiлген күннен бастап қолданылады, егер өзгерту баж мөлшерiн ұлғайтудан тұрса немесе, егер ешқандай күн көрсетiлмесе, Халықаралық бюроның өзгерту туралы жарияланымынан кейiн отызыншы күннен бастап жаңа баж алынады.

12-bis Ережесi Мерзiмдердi есептеп шығару

      12 bis. 1 Жылдармен көрсетiлетiн мерзiмдер
      Егер мерзiм бiр жылмен немесе белгiлi бiр жылдар санымен көрсетiлсе, ол тиiстi оқиға орын алған күннен кейiнгi күннен бастап есептеп шығарылып, осы оқиға орын алған ай мен күннiң келесi тиiстi жылдың осылай аталатын айында және сондай күнiнде мерзiмi өтедi; алайда егер тиiстi келесi айда ондай күн болмаса, мерзiм осы айдың соңғы күнiнде аяқталады.
      12 bis. 2 Айлармен көрсетiлетiн мерзімдер
      Егер мерзiм бiр аймен немесе белгiлi бiр ай санымен көрсетiлсе, ол тиiстi оқиға орын алған күннен кейiнгi күннен бастап есептеп шығарылып, осы оқиға орын алған ай мен күннiң келесi тиiстi айында және сондай күнiнде мерзiмi өтедi, алайда, бұл тиiстi келесi айда ондай күн болмаса, мерзiм осы айдың соңғы күнiнде аяқталады.
      12 bis. 3 Күндермен көрсетiлетiн мерзiмдер
      Егер мерзiм белгiлi бiр күндер санымен көрсетiлсе ол тиiстi оқиға орын алған күннен кейiнгi күннен бастап есептеледi, ал соңғы санау күнi болып табылатын күнi мерзiмi өтедi.

13-ереже Халықаралық бюроның жарияланымы

      12.2. Жарияланымдар нысаны
      Халықаралық бюро жүзеге асыратын және Шартта немесе осы Нұсқаулықта аталып өткен кез келген жарияланым Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Париж конвенциясында аталып өткен Халықаралық бюроның ай сайынғы мерзiмдiк басылымында жарық көредi.
      12.3. Мазмұны
      (а) Аталып өткен мерзiмдiк басылымның кем дегенде жыл сайынғы бiрiншi нөмiрiнде осы нөмiр шыққан күнге дейiнгi депоненттеу жөнiндегi халықаралық органдардың жаңартылған тiзiмi әрбiр осындай органға, оларда депозиттелетiн микроорганизмдер түрлерiне, сондай-ақ осы органдарда алынатын баж мөлшерiне қатысты деректер көрсетiле отырып жариялануға тиiс.
      (b) аталған мерзiмдiк басылымның бiрiншi нөмiрiнде болған фактiден кейiн келетiн кез келген мына фактiлер туралы толық ақпарат жарияланады:
      (I) депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган мәртебесiнiң кез келген алынуы, тоқтатылуы немесе шектелуi және осы тоқтатылуға немесе шектелуге байланысты қолданылған шаралар;
      (II) 3.3 ережеде аталып өткен қабылданатын микроорганизмдер тiзiмiнiң кез келген кеңейтiлуi;
      (III) депоненттеу жөнiндегi халықаралық орган қызметiнiң кез келген тоқтатылуы, кейбiр микроорганизм түрлерiн қабылдаудан кез келген бас тарту және осындай тоқтатылуға немесе бас тартуға байланысты қолданылған шаралар;
      (IV) депоненттеу жөнiндегi халықаралық органдарда алынатын бажға байланысты кез келген өзгерiстер;
      (V) 6.3 (b) ережесiне сәйкес хабарланған оларға қойылатын кез келген талаптар және кез келген түзетулер.

14-ереже Делегациялар шығыстары

      14.1. Шығыстарды жабу
      Ассамблеяның кез келген сессиясына қатысушы әрбiр делегацияның, сондай-ақ кез келген комитеттiң, жұмыс тобының немесе Одаққа қатысы бар мәселелер жөнiндегi басқа да отырыстардың шығыстарын делегацияны тағайындаған мемлекет немесе ұйым көтередi.

15-ереже Ассамблеяда кворумның болмауы

      15.1. Хат жазысу арқылы дауыс беру
      (а) 10 (5) (b) бабында көзделген жағдайда Бас директор Ассамблеяның кез келген шешiмiн (Ассамблеяның өз рәсiмiне қатысты шешiмдерiнен басқасын) бұл шешiмдi шығару кезiнде өкiлi болмаған Уағдаласушы мемлекеттерге жолдайды және оларға осы хабардың күнiнен бастап үш айлық мерзiмде жазбаша нысанда дауыс берудi немесе қалыс қалуды ұсынады.
      (b) Егер аталған мерзiм өткен соң осындай жолмен дауыс берген немесе қалыс қалған Уағдаласушы мемлекеттердiң саны бұл шешiмдi шығару кезiнде кворум үшiн жетпеген Уағдаласушы мемлекеттердiң санына жететiн болса, талап етiлетiн көпшiлiк дауыстың бiр мезгiлде сақталатыны жағдайында мұндай шешiмнiң күшi болады.

      Мамандар:

      Багарова Ж.А.,

      Жұманазарова А.Б.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады