"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексінің) қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 желтоқсандағы N 276-ІІ Заңы

      1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы" 1992 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 16, 424-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1999 ж., N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат):

      1) 8-баптың 4-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Мемлекеттiк" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, оның алдынан мынадай сөздермен толықтырылсын: "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, ";
      2) 12-баптағы "салық инспекциясы" деген сөздер "салық қызметi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 14-баптың он бiрiншi абзацындағы "енгiзгеннен" деген сөз қазақша мәтiннен түсiп қалғандықтан мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кәсiпкерлiк қызметтен түскен пайданың (табыстың) салықтарды және басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн қалғанын еркiн жұмсау;";
      4) 15-баптың алтыншы абзацы "салықтарды" деген сөзден кейiн "және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 20-баптың 4-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асырушы мемлекеттiк органдардың тексерулерi олардың құзыретiне қатаң сәйкес түрде жүргiзiледi.".

      2. 1993 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Орман кодексiне  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 3, 45-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж, N 11, 357-құжат; 2001 ж., N 3, 20-құжат):
      68-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Орманды пайдаланғаны үшiн бюджетке ақы төлеу ставкалары, есептеу мен төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне  сәйкес белгiленедi.".

      3. 1993 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Су кодексiне  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 7, 149-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 22, 408-құжат; 1999 ж, N 11, 357-құжат; 2001 ж., N 3, 20-құжат):

      1) 12-баптың он үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жер үстi су көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн төленетiн ақы ставкаларын белгiлеу;";
      2) 47-бапта:
      3-тармақтағы "Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленгендегiден басқа реттерде" деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Жер үстi су көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн төленетiн ақыны бюджетке есептеу мен төлеудiң тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне  сәйкес белгiленедi.";
      3) 48-бап алып тасталсын.

      4. "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 1993 жылғы 21 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1993 ж., N 18, 439-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 11, 357-құжат; 2001 ж., N 3, 20-құжат):

      1) 10-баптың бесiншi абзацы алып тасталсын;
      2) 33-бапта:
      төртiншi бөлiктiң үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жануарлар дүниесiн пайдалану үшiн төлемдер мөлшерлерi;";
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жануарлар дүниесiн пайдалануға рұқсат жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төленетiн ақының бюджетке толық енгiзiлгенiн растайтын құжат бар болған жағдайда ғана берiледi.";
      3) 35-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн бюджетке енгiзiлуге тиiс ақы алынады.
      Жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төленетiн ақының ставкалары, бюджетке есептеу және төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес белгiленедi.";
      4) 37-баптың екiншi бөлiгi алып тасталсын.

      5. "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 447-құжат):

      1) 9-бапта:
      алтыншы бөлiктегi ", су жолдарын" және "сондай-ақ" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы бөлiктермен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының кеме жүретiн су жолдарын пайдалану ақылы түрде жүзеге асырылады.
      Кеме жүретiн су жолдарын пайдаланғаны үшiн ақының ставкалары, бюджетке есептеу және төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес белгiленедi.
      Кеме жүретiн су жолдарын пайдалану құқығы көлiктi бақылау мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган әр күнтiзбелiк жылға беретiн рұқсаттық құжатпен берiледi.
      Кеме иеленушi техникалық ақаулық себептермен немесе өзгедей себептермен кеменi пайдаланбаған жағдайда, ол мұндай фактiлердi растау үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға бұл туралы хабарлайды. Бұл ретте уәкiлеттi мемлекеттiк орган мұндай фактiлердi тексергеннен және анықтағаннан кейiн рұқсаттық құжатқа тиiстi өзгерiстер енгiзедi.";
      2) 15-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi, теңiз, өзен кемелерiн және шағын көлемдi кемелердi, азаматтық әуе кемелерiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген тәртiпте алым алынады.";
      3) 25-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "кәсiпорындардың" деген сөз "тасымалдаушылардың" деген сөзбен ауыстырылсын.

      6. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне  (жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат, N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат):

      1) 19-баптың 4-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Мемлекеттiк" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, мынадай сөздермен толықтырылсын: "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген жағдайларды қоспағанда,";
      2) 38-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
      3) 49-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы ", соның iшiнде заңда белгiленген табыс ету мерзiмiнен кейiн бiр жыл өткен соң корпорациялық табыс салығы туралы (жиынтық жылдық табыс пен жасалған шегерiмдер туралы) декларация немесе оңайлатылған декларация табыс етпеген, заңды тұлғаның кредиторлары, заңды тұлға орналасқан жерi бойынша немесе нақты мекен-жайы бойынша болмаған, сондай ақ заңды тұлға бiр жыл ішінде оларсыз жұмыс істей алмайтын құрылтайшылар (қатысушылар) және лауазымды адамдар болмаған;" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 242-баптың 3-тармағында:
      үшiншi сөйлем алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi, үшiншi, төртiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Коммуналдық меншiкке түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды коммуналдық меншiктi басқаруға уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк меншiкке түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Сот шешiмi бойынша коммуналдық меншiкке түстi деп танылмаған иесiз қозғалмайтын зат оны тастап кеткен меншiк иесiнiң иелiгiне, пайдалануына және билiк етуiне қайта қабылдануы, не иелену мерзiмiне орай (осы Кодекстiң 240-бабы) меншiкке алынуы мүмкiн.";
      5) 282-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiндегi екiншi және үшiншi сөйлемдер алып тасталсын.

      7. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар):

      1) 15-бапта:
      тоғызыншы бөлiк "алым" деген сөздiң алдынан "лицензиялық" деген сөзбен толықтырылсын;
      он үшiншi бөлiктегi "алым" деген сөз "қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алым" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 16-баптың 3) тармақшасындағы "алым төленгенiн" деген сөздер "лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 18-бапта:
      тақырыптағы "алым" деген сөз "лицензиялық алым" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның бюджетке төленетiн ставкалары, есептеу мен төлеу және төленген сомаларды қайтару тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне  сәйкес белгiленедi.";
      4) 19-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "төленетiн" деген сөзден кейiн "лицензиялық" деген сөзбен толықтырылсын.

      8. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2198 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат):

      1) 6-баптың оныншы бөлiгiндегi "заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн алым төлегенi туралы квитанция немесе төлем тапсырылымының көшiрмесi" деген сөздер "заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн бюджетке алым төлегенi туралы квитанция немесе оны растайтын құжат" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "10-бап. Мемлекеттiк тiркеуге ақы төлеу
      Заңды тұлғаларды және олардың филиалдары мен өкiлдiктерiн құруды және қызметiн тоқтатуды мемлекеттiк (есептiк) тiркеу, оларды қайта тiркеу кезiнде, сондай-ақ олардың мемлекеттiк (есептiк) тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесiн алуы кезiнде Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен алым алынады.";
      3) 11-баптың үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн төленген алымды қайтару Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде көзделген реттерде жүргiзiледi.";
      4) 14-бапта:
      екiншi бөлiктегi "қайта тiркеу үшiн алым төленгендiгi туралы квитанция немесе төлем тапсырылымы" деген сөздер "заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi үшiн бюджетке алым төлегенiн растайтын құжат" деген сөздермен ауыстырылсын;
      алтыншы бөлiгiндегi "салық заңдарымен белгiленген мөлшерде" деген сөздер "Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуден өткiзу үшін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 15-баптың екiншi бөлiгiндегi "салық заңына сәйкес" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде K010209_  белгiленген тәртіппен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуден өткізу үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Дәрiлiк заттар туралы" 1995 жылғы 23 қарашадағы N 2655 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 22, 137-құжат):
      12-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Дәрiлiк заттарды мемлекеттiк тiркегенi үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген тәртiппен алым алынады.".

      10. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану және авиация қызметi туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 148-құжат):
      26-бапта:
      тақырыптағы және мәтiндегi "тiркеу", "тiркелуге" деген сөздер тиiсiнше "мемлекеттiк тiркеу", "мемлекеттiк тiркелуге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жетiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Азаматтық әуе кемелерiн мемлекеттiк тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген тәртiппен алым алынады. Азаматтық әуе кемелерiн мемлекеттiк тiркеу аталған алымды бюджетке төлегеннен кейiн жүзеге асырылады.".

      11. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 25 желтоқсандағы N 2727 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 168-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 21, 277-құжат):
      1) 5-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-1-бап. Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен
                жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркегені
                үшін алынатын алым

      Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде K010209_  белгiленген тәртiппен алым алынады.";
      2) 6-бапта:
      тақырыптағы "Тiркеу және" деген сөздер алып тасталып, "ақпарат" деген сөз бас әрiппен жазылсын;
      "жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді тіркегені үшін, сондай-ақ" деген сөздер алып тасталып, "ақпараттық" деген сөз бас әрiппен жазылсын;
      3) 13-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттік тiркегенi үшiн алынатын алым сомасының бюджетке төленгенiн растайтын құжат тапсыруға тиiс.".

      12. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бухгалтерлiк есепке алу туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы N 2732 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 171-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат):
      1) 1-баптың 1-тармағында "сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тiркелген резидент еместердiң филиалдары мен өкiлдiктерiнің" деген сөздер "Қазақстан Республикасының аумағында филиалдары мен өкiлдiктерi арқылы қызметiн жүзеге асыратын резидент еместердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 16-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Оңайлатылған нысан бойынша қаржылық есеп берудi, акцизделетiн өнiмдердi өндiрумен, ұқсатумен және сатумен айналысатын субъектiлерiнен басқа (алкоголь және темекi өнiмдерiн бөлшек сатуды қоспағанда) шағын кәсiпкерлiктiң субъектiлерi жасайды.
      Бухгалтерлiк есепке алуды жүргiзудiң оңайлатылған нысаны уәкiлеттi орган бекiткен бухгалтерлiк есеп стандарттарымен айқындалады.".

      13. "Қоғамдық бiрлестiктер туралы" 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 234-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63-құжат):
      13-бапта:
      төртiншi бөлiктегi "тiркеу алымының" деген сөздер "заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзгенi үшiн алымның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қоғамдық бiрлестiктердi тiркеу және қайта тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген тәртiппен заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзгенi үшiн алым алынады.".

      14. "Жол жүрiсi қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 273-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы оныншы және он бiрiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "механикалық көлiк құралы - мопедтен басқа, двигатель арқылы жүретiн көлiк құралы. Бұл ұғым тракторлар мен өздiгiнен жүретiн машиналарға да қолданылады;
      тiркеме - двигательмен жабдықталмаған және механикалық көлiк құралының құрамында жүруге арналған көлiк құралы. Бұл ұғым жартылай тiркемелер мен ұзартылмалы тiркемелерге де қолданылады.";
      2) 18-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердiң жекелеген түрлерiнiң жол қозғалысына қатысуына рұқсат берудi Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлеттiк берген органдар мемлекеттiк тiркеу және тиiстi құжаттар мен мемлекеттiк тiркеу нөмiр белгiлерiн беру арқылы жүзеге асырады. Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi сертификатсыз немесе оның белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын басқа да құжатсыз мемлекеттiк тiркеуге тыйым салынады.
      Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердiң мынадай түрлерi мемлекеттiк тiркелуге жатады:
      1) олардың базасында жасалған арнайы автомобильдердi қоса алғанда, жеңiл, жүк автомобильдерi және автобустар;
      2) мотоциклдер және мотороллерлер;
      3) олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi қоса алғанда, доңғалақты тракторлар;
      4) автомобильдер мен доңғалақты тракторлардың құрамында жүруге арналған тiркемелер.
      Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердiң мынадай түрлерi мемлекеттiк тiркелуге жатпайды:
      1) конструкциялық жағынан жол қозғалысына қатысуға арналмаған механикалық көлiк құралдары мен тiркемелер;
      2) жабық аумақтарда технологиялық көлiк ретiнде пайдаланылатын, олардың базасында жасалған арнайы автомобильдердi қоса алғанда, өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдер, тiркемелер, автомобильдер мен доңғалақты тракторлар;
      3) троллейбустар;
      4) трамвайлар және рельспен жүретiн басқа да механикалық көлiк құралдары;
      5) басқа мемлекеттерде тiркелген және Қазақстан Республикасының аумағына екi айдан кем мерзiмге әкелiнген, олардың шассилерiнде жасалған арнайы автомобильдердi қоса алғанда, жеңiл, жүк автомобильдерi мен автобустар, мотоциклдер мен мотороллерлер.";
      3) 19-баптың 1-тармағындағы "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Мемлекеттiк автомобиль инспекциясында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Yкiметi уәкiлеттiк берген мемлекеттiк органда" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 1-2, 7-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 14, 198-құжат; N 17-18, 225-құжат; 2000 ж, N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат):

      20-бапта:
      тақырыбындағы "және одан босату" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ алып тасталсын.

      16. "Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы" 1997 жылғы 28 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 8, 87-құжат):

      1) осы Заңда қолданылатын ұғымдар мынадай мазмұндағы оныншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Вексель қағазы - белгiлi бiр қорғалу дәрежесi бар және оған вексель жасауға арналған елтаңбалы қағаздың бiр түрi.";
      2) 80-баптың үшiншi бөлiгi алып тасталсын;
      3) мынадай мазмұндағы 83-1-баппен толықтырылсын:
      "83-1-бап
      Қазақстан Республикасының аумағында шығарылатын немесе оған әкелiнетiн вексель қағазының мазмұны мен нысанына, қорғалу дәрежесiне және ондағы вексельдiң сомасын мiндеттi түрде баспаханалық тәсiлмен көрсетуге қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi.
      Вексель қағаздарын шығаруға байланысты қызмет Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарына сәйкес лицензиялануға жатады.
      Қазақстан Республикасының аумағында вексельдер жай қағазда жасалуы да мүмкiн.
      Вексель қағазының мәтiнi (вексель бланкi) мемлекеттiк және орыс тілдерiнде жазылуға тиiс.";
      4) мынадай мазмұндағы 16-1-тараумен толықтырылсын:
      "16-1-тарау. Елтаңбалық алым
      92-1-бап
      Елтаңбалық алым - аударым вексельдерi мен жай вексельдер жасау кезiнде, вексель қағазын иемдену кезiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оның аумағына әкелiнетiн вексельдер бойынша құқықтар мен мiндеттердiң пайда болуына, өзгеруiне немесе тоқтатылуына (индоссаттау, авальдау, акцепт, инкассоға беру және басқалары) бағытталған алғашқы iс-қимылды жасау кезiнде жеке және заңды тұлғалардан бiржолғы алынатын төлем.
      Елтаңбалық алымның сомасы, вексель қағазын сатып алу кезiнде төлеттiрудi қоспағанда, банк арқылы енгiзiледi және елтаңбалық алымды төлеу туралы вексельге қоса берiлген квитанциямен расталады.
      Қазақстан Республикасының аумағында елтаңбалық алымды төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда, вексельден туындайтын құқықтар елтаңбалық алымның барлық сомасы төленгенге дейiн тоқтатыла тұрады және елтаңбалық алымның толық сомасы төленген кезден бастап жалғастырылады.
      Елтаңбалық алым толық төленбеген жағдайда оның қосымша төлемiн вексель берушi де, вексель ұстаушы да немесе басқа тұлға да вексельге оның қосымша төлемi туралы квитанцияны қоса бере отырып жүргiзуi мүмкiн.
      Вексель ұстаушының, сондай-ақ елтаңбалық алым сомасын қосымша төлеген өзге тұлғаның Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен оны вексель берушiден өтеудi талап етуге құқығы бар.
      Елтаңбалық алымның ставкалары, бюджетке есептеу және төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне  сәйкес белгiленедi.".

      17. "Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 182-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 21, 778-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; N 8, 52-құжат):

      1) 9-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
      2) 10-баптың 1-тармағындағы "табыс етiледi" деген сөз "табыс етiлуi мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 185-құжат; N 22, 333-құжат; 1999 ж., N 23, 931-құжат):

      1) 9-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Осы" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, оның алдынан "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 10-бапта:
      1-тармақтың:
      бiрiншi бөлiгiнiң 1), 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) уәкiлеттi орган белгiлеген нысандағы өтiнiштi;
      2) жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым сомасының бюджетке төленгенiн растайтын құжатты табыс етедi.";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы Заңның 9-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда, ерлi-зайыптылар кәсiпкерлiгi, отбасылық кәсiпкерлiк, сондай-ақ тұрақты негiзде құрылатын жай серiктестiк нысанында бiрлескен жеке кәсiпкерлiктi тiркеу кезiнде азаматтармен, ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен қатынаста мүдделерiн бiлдiруге және азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыруға уәкiлеттi тұлға өтiнiш бередi.
      Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк уәкiлеттi тұлғаға жазып берiледi. Куәлiкке тiркеушi органның басшысы растаған бiрлескен жеке кәсiпкерлiк мүшелерiнiң тiзiмi қоса берiледi.".
      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiкте "заңмен белгiленетiн мөлшер мен тәртiп бойынша" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген тәртiппен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк беруге арналған өтiнiште көрсетiлген деректер өзгерген ретте кәсiпкер өзгерiстер туралы тiркеушi органға осы орган белгiлеген нысан бойынша хабарлауға мiндеттi. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкте көрсетiлген деректер өзгерген ретте кәсiпкер қайта тiркеудi жүзеге асыруға және жаңа куәлiк алуға мiндеттi.";
      үшiншi бөлiктегi "куәлiктiң көшiрмесi" деген сөздер "мемлекеттiк тiркеудi растайтын құжаттың көшiрмесi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiк тiркеудi растайтын құжаттың көшiрмесi берiлгенi үшiн кәсiпкерден Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленетiн тәртiппен алым алынады.";
      3) 11-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгi алып тасталсын;
      4) 12-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Лицензия берiлгенi үшiн жеке кәсiпкерден қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алым алынады. Алымды есептеу, төлеу және төленген сомаларды қайтару тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгiленедi.";
      5) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "21-бап. Жеке кәсiпкерлерге салық салу
      Жеке кәсiпкерлерге салық салу Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде  белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";
      6) 33-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк тiзiлiмнен алып тастау жеке кәсiпкердiң мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiгiн тiркеушi органға тапсырғаннан кейiн жүргiзiледi.".

      19. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 206-құжат; 1998 ж., N 22, 307-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 15-16, 236-құжат):

      1) 1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасында жасалған ресми құжаттарға апостиль қоюға Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлеттiк берген мемлекеттiк органдар.";
      2) 6-баптың 3-тармағындағы "2) және 3)" деген сөздер "2), 3) және 3-1)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 15-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Жеке практикамен айналысатын нотариус жеке кәсiпкер болып табылады.";
      4) 19-баптың 1-тармағы 1) тармақшасындағы "басқа" деген сөзден кейiн "өзге" деген сөзбен толықтырылсын;
      5) 30-бапта:
      1-тармақтағы "мемлекеттiк баж туралы заңдарда" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде " деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Мемлекеттiк органдар апостиль қойғаны үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген ставка бойынша мемлекеттiк баж алынады.";
      6) 67-баптың 2-тармағындағы "тиiстi мемлекеттiк органды" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк органды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 70-бапта:
      5-тармақтағы "тиiстi мемлекеттiк органға" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Мұрагерлiк құқық бойынша мемлекеттiк меншiкке түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды уәкiлеттi мемлекеттiк орган жүргiзедi.
      Мұрагерлiк құқық бойынша мемлекеттiк меншiкке түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.".

      20. "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 17-18, 213-құжат; 1998 ж., N 24, 443-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 13-14, 171-құжат):

      1) 7-баптың жетiншi абзацы алып тасталсын;
      2) 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлем ставкаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган жасаған есептер негiзiнде жыл сайын белгiлейдi.";
      3) 20-баптың 1-тармағының алтыншы абзацындағы "белгiленген ақыны" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген төлемдердi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 26-баптың үшiншi және бесiншi абзацтарындағы "ақы төлеу" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген төлемдер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "28-бап. Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлемдер
      Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлемдер Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде K010209_  белгiленген салықтар, алымдар және төлемдер түрiнде табиғат пайдаланушылардан алынады.";
      6) 29-бапта:
      екiншi бөлiктегi "Yкiметi белгiлеген тәртiппен" деген сөздер "Салық кодексiнде белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Төлем ставкаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган жасаған есептер негiзiнде жыл сайын жергiлiктi өкiлдi органдар белгiлейдi. Қоршаған ортаны ластағаны үшiн бюджетке төленетiн ақының сомасын есептеу және төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес белгiленедi.";
      7) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "30-бап. Табиғи ресурстарды қорғау мен молайту үшiн
               төленетiн төлемдер
      Табиғи ресурстарды қорғау мен молайтуды жүзеге асыруға арналған бюджет шығындарының орнын толтыруды өтеу ретiнде табиғат пайдаланушылардан Қазақстан Республикасының Салық кодексiне  сәйкес төлем алынады.".

      21. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж, N 17-18, 215-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; 2001 ж., N 3, 20-құжат):
      1) 11-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      "жергіліктi атқарушы органдардың ұсынуы бойынша жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану үшiн төлем ставкаларын белгiлейдi.";
      2-тармақ мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем ставкаларын жергiлiктi өкiлдi органдардың бекiтуiне ұсынады.";
      2) 77-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн бюджетке ақы төлеу ставкалары, есептеу тәртiбi және төлеу мерзiмдерi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне  K010209_   сәйкес белгiленедi.";
      3) 78-баптың 1-тармағында:
      екiншi, үшiншi абзацтар алып тасталсын;
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке және заңды тұлғаларға көрсетiлетiн қызметтерден түскен қаражат";
      4) 79-бап алып тасталсын.

      22. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Z970208_  Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 24, 337-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; N 8 189-құжат; N 18, 339-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат):
      1) 57-баптың 1-тармағындағы "тиiстi салық органына" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 60-бапта:
      тақырыптағы және 1-тармақтағы "салық органдарына" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Тәркiленген мүлiктi уәкiлеттi мемлекеттiк органға беру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";
      3) 61-баптың 1-тармағындағы "тиiстi салық органына" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын.

      23. "Халықтың көшi-қоны туралы" 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 24, 341-құжат; 2001 ж., N 8, 50-құжат; 2001 жылғы 16 қарашада "Егемен Қазақстан" және 2001 жылғы 17 қарашада "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Көшi-қон мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне толықтырулар енгiзу туралы" 2001 жылғы 10 қарашадағы  Z010255_   Қазақстан Республикасының Заңына ):

      1) 27-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен репатриант (оралман) деп танылған адамға белгiленген үлгiдегi куәлiк берiледi, оның беру тәртiбiн және қолданыста болу мерзiмiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.";
      2) 29-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшадағы "және салық салынбай" деген сөздер алып тасталсын;
      10) тармақша алып тасталсын.

      24. "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 2-3, 26-құжат):

      1) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Шаруа (фермер) қожалығына салық салу

      Шаруа (фермер) қожалығына салық салу Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";
      2) 18-бапта:
      1-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Шаруа (фермер) қожалықтары жекелеген салық түрлерiн есептеу мен төлеудiң Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес оңайлатылған не жалпы белгiленген тәртiбiн қолдануға құқылы.".

      25. "Алматы қаласының ерекше мәртебесi туралы" 1998 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 14, 200-құжат; N 22, 308-құжат; N 24, 443-құжат; 2001 ж., N 13-14, 173, 176-құжаттар):
      3-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын.

      26. "Неке және отбасы туралы" 1998 жылғы 17 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 23, 430-құжат):

      166-баптағы "Мемлекеттiк баж туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" және "Мемлекеттiк баж туралы Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде " және "Қазақстан Республикасының Салық кодексiне" деген сөздермен ауыстырылсын.

      27. "Байланыс туралы" 1999 жылғы 18 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 12, 396-құжат):

      1) 6-бапта:
      3-тармақтың екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн мемлекеттiк бюджетке ақы төлеудiң жылдық ставкалары, оны есептеу және төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес белгiленедi.";
      5-тармақта:
      "тiркелуге" деген сөздiң алдынан "мемлекеттiк" деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Радиоэлектронды құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды мемлекеттiк тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен алым алынады.";
      2) 12-бапта:
      2-тармақта:
      "аукциондар өткiзу жолымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес конкурстық негiзде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Байланыс саласындағы уәкiлеттi орган өткiзген конкурс қорытындылары бойынша радиожиiлiк спектрiнiң жолдарын (номиналдарын) пайдалануға алған кезде жеңiмпаз Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiп пен мөлшерлерде мемлекеттiк бюджетке бiржолғы төлем енгiзедi.
      Конкурс қорытындылары бойынша анықталған мемлекеттiк бюджетке бiржолғы төлемдi енгiзу тәртiбiн конкурстық комиссия белгiлейдi.";
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Радиожиiлiк спектрiн пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен байланыс саласындағы уәкiлеттi орган беретiн рұқсаттық құжаттармен расталады.
      Бұл ретте телевизия және радио хабарларын тарататын ұйымдарға рұқсат бергенi үшiн Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен алым алынады.
      Конкурс өткiзу арқылы радиожиiлiк спектрiнiң жолдарын (номиналдарын) бөлу кезiнде радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсатты аталған соманы мемлекеттiк бюджетке толық көлемде енгiзгенiн растайтын құжатты төлемшi табыс еткеннен кейiн байланыс саласындағы уәкiлеттi орган бередi.".

      28. "Бiлiм туралы" 1999 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 13, 429-құжат; N 23, 927-құжат; 2001 ж., N 13-14, 173-құжат):
      12-баптың 5-тармағының 3) тармақшасындағы "кәсiпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерiмен шұғылдану құқығы үшiн алым" деген сөздер "қызметтiң жекелеген түрлерiмен шұғылдану құқығы үшiн лицензиялық алым" деген сөздермен ауыстырылсын.

      29. 1999 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне  (ерекше бөлiм) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат):
      1) 741-баптағы ", сондай-ақ сот бұйрығының негiзiнде" деген сөздер ", сот бұйрығының негiзiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде көзделген жағдайларда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 938-баптың 2-тармағындағы "табыс салығы салынатын" деген сөздердiң алдынан "жеке" деген сөзбен толықтырылсын, "салық инспекциясы" деген сөздер "салық органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 1083-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi, үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Коммуналдық меншiкке түскен иесiз қалған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды коммуналдық меншiктi басқаруға уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      Коммуналдық меншiкке түскен иесiз қалған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.".

      30. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Азаматтық iс жүргiзу кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат):

      1) 101-баптағы "мемлекеттiк баж туралы заңдарда" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде " деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 104-бапта:
      1-тармақтағы "заңдарда" деген сөз "Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 105-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "105-бап. Мемлекеттiк бажды төлеудi кейiнге қалдыру немесе
                оның мерзiмiн ұзарту

      Сот тараптың мүлiктiк жағдайын негiзге ала отырып, мемлекеттiк бажды төлеудi кейiнге қалдыруға немесе оның мерзiмiн ұзартуға құқылы.";
      4) 142-баптың 1-тармағы алып тасталсын;
      5) 265-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
      6) 339-баптың екiншi сөйлемi алып тасталсын.

      31. "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметi туралы" 2000 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 20, 381-құжат):

      6-бапта:
      2-тармақта:
      екiншi абзацтағы "салық салу үшiн" деген сөздер "жеке тұлғалардың кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылмайтын жылжымайтын объектiлерiне салық салу үшiн, сондай-ақ шаруа (фермер) қожалықтарының жер учаскелерiнiң бағалау құнын анықтау үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жетiншi абзацпен толықтырылсын:
      "мемлекеттік меншiкке түскен мүлiк құнын анықтау үшiн;";
      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Республикалық меншiкке түскен мүлiктi бағалау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды уәкілетті мемлекеттік орган жүргізеді.
      2-2. Коммуналдық меншiкке түскен мүлiктi бағалау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды коммуналдық меншiктi басқаруға уәкiлеттi орган жүзеге асырады.".

      32. "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 1, 8-құжат):

      30-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн төленетiн алымның бюджетке төленгенiн растайтын құжат және заңды тұлғаның таратылғаны туралы мәлiметтердiң жарияланғанын растайтын құжат табыс етiлген кезде енгiзедi.".

      33. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат):

      27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 22-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "22-2) базарларда бiржолғы талондар беру жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады және қамтамасыз етедi.".

      34. "Жер туралы" 2001 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 4, 21-құжат; N 15-16, 228-құжат):

      1) 8-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төлемдердi бюджетке есептеу мен төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес белгiленедi.";
      6-тармақта:
      бiрiншi бөлiк мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төлемдердiң ставкалары жер салығы ставкаларының мөлшерiнен төмен емес болып белгiленедi.";
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзуге арналған жер пайдалану құқығында берiлетiн (берілген) жер учаскелерiн бағалау құны, сондай-ақ осындай жер учаскелерiн жалға бергенi үшiн төлем мөлшерi базалық ставкаларға Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн түзету коэффициенттерi қолданыла отырып айқындалады.";
      2) 123-бап мынадай мазмұндағы бөлiктермен толықтырылсын:
      "Осы Заңды қолданысқа енгiзген сәттен бастап 124-баптың 6-тармағының қолданылуы 2002 жылдың 31 желтоқсанына дейiн тоқтатыла тұрсын.
      Жеке және заңды тұлғалардың 124-баптың 6-тармағында айқындалған мәртебесi 2002 жылдың 31 желтоқсанына дейiнгi кезеңге жер салығын төлеу жөнiндегi тұрақты жер пайдаланушылар мәртебесiне теңестiрiлiп, олар осы мерзiмге жал ақысын төлеуден босатылсын.".

      35. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексiн  (Салық кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 169-құжат; N 15-16, 224-құжат):
      1) 2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қазақстан Республикасындағы аударымдық және жай вексельдерге қатысты елтаңбалық алым туралы" 2000 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 21, 394-құжат).";
      2) 3-бап алып тасталсын.

      2-бап.  Осы Заң 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с принятием Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Закон Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года № 276

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 1992 г. Z922500_  "О защите и поддержке частного предпринимательства" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 16, ст. 424; 1995 г., № 20, ст. 120, 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 274; 1997 г., № 13-14, ст. 195, 205; 1999 г., № 23, ст. 931; 2001 г., № 8, ст. 52):
      1) часть вторую пункта 4 статьи 8 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      2) в статье 12 слова "налоговой инспекции" заменить словами "налоговой службы";
      3) в абзаце одиннадцатом статьи 14 слово "внесения" исключить;
      4) абзац шестой статьи 15 после слова "налоги" дополнить словами "и другие обязательные платежи в бюджет";
      5) часть первую пункта 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
      "4. Проверки государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции, проводятся в строгом соответствии с их компетенцией.".

      2. В K932000_  Лесной кодекс Республики Казахстан от 23 января 1993 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 3, ст. 45; 1995 г., № 20, ст. 120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 11, ст. 357; 2001 г., № 3, ст. 20):
      пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
      "4. Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет платы за лесные пользования определяются в соответствии с K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.".

      3. В K933000_  Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 7, ст. 149; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 22, ст. 408; 1999 г., № 11, ст. 357; 2001 г., № 3, ст. 20):
      1) абзац тринадцатый статьи 12 изложить в следующей редакции:
      "установление ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников;";
      2) в статье 47:
      в пункте 3 слова ", кроме случаев, установленных законодательством Республики Казахстан" исключить;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Порядок исчисления и уплаты в бюджет платы за пользование водными

ресурсами поверхностных источников определяется в соответствии с  K010209_  

Налоговым кодексом Республики Казахстан.";

     3) статью 48 исключить.

     4. В Закон Республики Казахстан от 21 октября 1993 г.  Z933300_   "Об

охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (Ведомости

Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 18, ст. 439; Ведомости

Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 11, ст. 357; 2001 г., № 3, ст.

20):

     1) абзац пятый статьи 10 исключить;

     2) в статье 33:

     абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:

     "размеры платежей за пользование животным миром;";

     дополнить частью шестой следующего содержания:

     "Разрешение на пользование животным миром выдается только при наличии

документа, подтверждающего полное внесение в бюджет платы за пользование

животным миром.";

     3) в статье 35:

     части первую и вторую изложить в следующей редакции:

     "За пользование животным миром взимается плата, подлежащая внесению в

бюджет.


      Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет платы за пользование животным миром определяются в соответствии с K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      4) часть вторую статьи 37 исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 г. Z947000_  "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 447):
      1) в статье 9:
      в части шестой слова "водными путями, а также" исключить;
      дополнить частями седьмой, восьмой, девятой, десятой следующего содержания:
      "Пользование судоходными водными путями Республики Казахстан осуществляется на платной основе.
      Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет платы за пользование судоходными водными путями определяются в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.
      Право пользования судоходными водными путями предоставляется разрешительным документом, выдаваемым уполномоченным органом по вопросам транспортного контроля, на каждый календарный год.
      В случае, когда судовладелец не использует судно по причинам технической неисправности или иным причинам, он уведомляет об этом уполномоченный государственный орган для подтверждения таких фактов. При этом уполномоченный государственный орган после проверки и установления таких фактов вносит соответствующие изменения в разрешительный документ.";
      2) статью 15 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "За государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов, морских, речных и маломерных судов, гражданских воздушных судов взимается сбор в порядке, определяемом K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      3) в части первой статьи 25 слово "предприятиями" заменить словом "перевозчиками".

      6. В K941000_  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240):
      1) часть вторую пункта 4 статьи 19 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      2) пункт 3 статьи 38 исключить;
      3) подпункт 4) пункта 2 статьи 49 дополнить словами ", в том числе непредставления декларации о корпоративном подоходном налоге (о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах) или упрощенной декларации по истечении одного года после установленного законом срока представления, отсутствия кредиторов у юридического лица, отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного года";
      4) в пункте 3 статьи 242:
      третье предложение исключить;
      дополнить частями второй, третьей, четвертой следующего содержания:
      "Организация работы по учету, хранению, оценке и реализации имущества, поступившего в коммунальную собственность, осуществляется органом, уполномоченным управлять коммунальной собственностью.
      Порядок учета, хранения, оценки и реализации имущества, поступившего в государственную собственность, определяется Правительством Республики Казахстан.
      Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в коммунальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности (статья 240 настоящего Кодекса).";
      5) в части второй пункта 1 статьи 282 второе и третье предложения исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. Z952200_  "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 37; № 12, ст. 88; № 14, ст. 93; № 15-16, ст. 109; № 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 236; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 7, ст. 80; № 11, ст. 144, 149; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 195, 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 14, ст. 201; № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 222, 224, 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 452; 1999 г., № 20, ст. 721, 727; № 21, ст. 787; № 22, ст. 791; № 23, ст. 931; № 24, ст. 1066;

2000 г., № 10, ст. 248; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52,

54; № 13-14, ст. 173, 176):

     1) в статье 15:

     часть девятую после слов "лицензиат уплачивает" дополнить словом

"лицензионный";

     в части тринадцатой слово "сбор" заменить словами "лицензионный сбор

за право занятия отдельными видами деятельности";

     2) в подпункте 3) статьи 16 слова "внесение сбора" заменить словами

"уплату в бюджет лицензионного сбора";

     3) в статье 18:

     в заголовке слово "Сбор" заменить словами "Лицензионный сбор";

     часть первую изложить в следующей редакции:


      "Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности и возврата уплаченных сумм определяются в соответствии с K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      4) подпункт 3) пункта 1 статьи 19 после слов "не внесен" дополнить словом "лицензионный".

      8. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 17 апреля 1995 г. № 2198 z952198  "О государственной регистрации юридических лиц" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 63, 64; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 1; № 8, ст. 52):
      1) в части десятой статьи 6 слова "копия платежного поручения об уплате сбора за государственную регистрацию юридического лица" заменить словами "документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц";
      2) статью 10 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10. Оплата государственной регистрации

      При государственной (учетной) регистрации создания и прекращения деятельности юридических лиц и их филиалов и представительств, их перерегистрации, а также получении ими дубликата свидетельства о государственной (учетной) регистрации взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      3) часть третью статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "Возврат уплаченного сбора за государственную регистрацию юридических лиц производится в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      4) в статье 14:
      в части второй слова "квитанция или платежное поручение об уплате сбора за перерегистрацию" заменить словами "документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц";
      в части шестой слова "в размере, установленном налоговым законодательством" заменить словами "за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом Налоговым кодексом";
      5) в части второй статьи 15 слова "в соответствии с налоговым законодательством" заменить словами "за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан".

      9. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 23 ноября 1995 г. № 2655 U952655_  "О лекарственных средствах" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 22, ст. 137):
      статью 12 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. За государственную регистрацию лекарственных средств взимается сбор в порядке, определяемом K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.".

      10. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 20 декабря 1995 г. № 2697 U952697_  "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 148):
      в статье 26:
      в заголовке и тексте слова "Регистрация", "регистрации" заменить соответственно словами "Государственная регистрация", "государственной регистрации";
      дополнить частью седьмой следующего содержания:
      "За государственную регистрацию гражданских воздушных судов взимается сбор в порядке, определяемом K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан. Государственная регистрация гражданских воздушных судов осуществляется после уплаты в бюджет указанного сбора.".

      11. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 25 декабря 1995 г. № 2727 U952727_  "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 168; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 21, ст. 277):
      1) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
      "Статья 5-1. Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое  
                  имущество и сделок с ним

      За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним взимается сбор в порядке, определяемом  K010209_   Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      2) в статье 6:
      в заголовке слова "регистрацию и" исключить;
      слова "регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также за" исключить;
      3) подпункт 3) пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      "3) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.".

      12. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 26 декабря 1995 г. № 2732 Z952732_  "О бухгалтерском учете" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 171; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 1999 г., № 20, ст. 727):
      1) в пункте 1 статьи 1 слова "а также филиалов и представительств нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Казахстан" заменить словами "нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан через филиалы и представительства";
      2) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      "2. Финансовая отчетность по упрощенной форме составляется субъектами малого предпринимательства, кроме субъектов, занимающихся производством, переработкой и реализацией подакцизной продукции (за исключением розничной реализации алкогольной и табачной продукции).
      Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета определяется стандартами бухгалтерского учета, утвержденными уполномоченным органом.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. Z960003_  "Об общественных объединениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 234; 2000 г., № 3-4, ст. 63):
      в статье 13:
      в части четвертой слова "регистрационного сбора" заменить словами "сбора за государственную регистрацию юридических лиц";
      часть седьмую изложить в следующей редакции:
      "За регистрацию и перерегистрацию общественных объединений взимается сбор за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. Z960029_  "О безопасности дорожного движения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 273):
      1) статью 1 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
      "механическое транспортное средство - транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Понятие распространяется также на тракторы и самоходные машины;
      прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Понятие распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.";
      2) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      "3. Допуск отдельных видов механических транспортных средств и прицепов к участию в дорожном движении осуществляется уполномоченными Правительством Республики Казахстан органами путем государственной регистрации и выдачи соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков. Государственная регистрация механического транспортного средства и прицепа без сертификата или другого документа, подтверждающего его соответствие установленным требованиям безопасности, запрещается.
      Государственной регистрации подлежат следующие виды механических транспортных средств и прицепов:
      1) легковые, грузовые автомобили и автобусы, включая изготовленные на их базе специальные автомобили;
      2) мотоциклы и мотороллеры;
      3) колесные тракторы, включая изготовленные на их базе самоходные шасси и механизмы;
      4) прицепы, предназначенные для движения в составе с автомобилями и колесными тракторами.
      Государственной регистрации не подлежат следующие виды механических транспортных средств и прицепов:
      1) конструктивно не предназначенные для участия в дорожном движении механические транспортные средства и прицепы;
      2) автомобили и колесные тракторы, включая изготовленные на их базе специальные автомобили, самоходные шасси и механизмы, прицепы, используемые как технологический транспорт на закрытых территориях;
      3) троллейбусы;
      4) трамваи и другие рельсовые механические транспортные средства;
      5) легковые, грузовые автомобили и автобусы, включая изготовленные на их шасси специальные автомобили, мотоциклы и мотороллеры, зарегистрированные в других государствах и ввезенные на территорию Республики Казахстан на срок менее двух месяцев.";
      3) в пункте 1 статьи 19 слова "Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченном Правительством Республики Казахстан государственном органе".

      15. В Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. Z970067_  "О банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 1-2, ст. 7; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 14, ст. 198; № 17-18, ст. 225; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240):
      в статье 20:
      в заголовке слова "и освобождение" исключить;
      пункт 3 исключить.

      16. В Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 г. Z970097_  "О вексельном обращении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 87):
      1) понятия, применяемые в настоящем Законе, дополнить частью десятой следующего содержания:
      "Вексельная бумага - разновидность гербовой бумаги, обладающая определенной степенью защиты и предназначенная для составления на ней векселя.";
      2) часть третью статьи 80 исключить;
      3) дополнить статьей 83-1 следующего содержания:
      "Статья 83-1
      Требования, предъявляемые к содержанию и форме, степени защиты вексельной бумаги, производимой или ввозимой на территорию Республики Казахстан, и обязательному указанию на ней типографским способом суммы векселя, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.
      Деятельность, связанная с производством вексельной бумаги, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.
      Векселя на территории Республики Казахстан могут также составляться на обычной бумаге.
      Текст вексельной бумаги (бланк векселя) должен быть составлен на государственном и русском языках.";
      4) дополнить главой 16-1 следующего содержания:
      "Глава 16-1. Гербовый сбор

      Статья 92-1
      Гербовый сбор - плата, взимаемая единовременно с физических и юридических лиц при составлении переводных и простых векселей, при приобретении вексельной бумаги, а также при совершении на территории Республики Казахстан первого действия, направленного на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей по векселям (индоссирование, авалирование, акцепт, передача на инкассо и другие), ввозимым на ее территорию.
      Сумма гербового сбора, за исключением взимаемого при приобретении вексельной бумаги, вносится через банки и подтверждается приложением к векселю квитанции об уплате гербового сбора.
      Права, вытекающие из векселя, в случае неуплаты или неполной уплаты гербового сбора на территории Республики Казахстан приостанавливаются до уплаты всей суммы гербового сбора и возобновляются с момента уплаты полной суммы гербового сбора.
      В случае неполной уплаты гербового сбора его доплата может производиться как векселедателем, так и векселедержателем или другим лицом с приложением к векселю квитанции о его доплате.
      Векселедержатель, а также иное лицо, доплатившее сумму гербового сбора, имеют право требовать от векселедателя ее возмещения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет гербового сбора определяются в соответствии с K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.".

      17. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. Z970131_  "О государственной поддержке малого предпринимательства" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 182; 1998 г., № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 21, ст. 778; № 23, ст. 931; 2001 г., № 4, ст. 23; № 8, ст. 52):
      1) пункт 3 статьи 9 исключить;
      2) в пункте 1 статьи 10 слово "представляется" заменить словами "может представляться".

      18. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. Z970135_  "Об индивидуальном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 185; № 22, ст. 333; 1999 г. № 23, ст. 931):
      1) часть вторую пункта 1 статьи 9 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      2) в статье 10:
      подпункты 1), 2) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "1) заявление по форме, установленной уполномоченным органом;
      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет сумм сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. При регистрации совместного индивидуального предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 настоящего Закона, в форме предпринимательства супругов, семейного предпринимательства, а также простого товарищества, создаваемого на постоянной основе, заявление подается лицом, уполномоченным представлять интересы в отношениях с гражданами, организациями и государственными органами и осуществлять гражданско-правовые сделки.
      Свидетельство о государственной регистрации выписывается на уполномоченное лицо. К свидетельству прилагается список членов совместного индивидуального предпринимательства, заверенный руководителем регистрирующего органа.";
      в пункте 4:
      в части первой слова "размере и порядке, определяемых Законом" заменить словами "порядке, определяемом K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "При изменении данных, указанных в заявлении на выдачу свидетельства о государственной регистрации, предприниматель обязан об изменениях сообщить в регистрирующий орган по форме, установленной этим органом. При изменении данных, указанных в свидетельстве о государственной регистрации, предприниматель обязан осуществить перерегистрацию и получить новое свидетельство.";
      в части третьей слова "дубликат свидетельства" заменить словами "дубликат документа, удостоверяющего государственную регистрацию";
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      "За выдачу дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию, с предпринимателя взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      3) часть вторую пункта 1 статьи 11 исключить;
      4) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      "3. За выдачу лицензии с индивидуального предпринимателя взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности. Порядок исчисления, уплаты сбора и возврата уплаченных сумм определяется Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      5) статью 21 изложить в следующей редакции:
      "Статья 21. Налогообложение индивидуальных предпринимателей

      Налогообложение индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, установленном K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      6) пункт 7 статьи 33 дополнить вторым предложением следующего содержания:
      "Исключение из Государственного регистра производится после сдачи в регистрирующий орган свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 г. Z970155_  "О нотариате" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 206; 1998 г., № 22, ст. 307; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 15-16, ст. 236):
      1) пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) государственные органы, уполномоченные Правительством Республики Казахстан на проставление апостиля на официальных документах, совершенных в Республике Казахстан, в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан;";
      2) в пункте 3 статьи 6 слова "2) и 3)" заменить словами "2), 3) и 3-1)";
      3) статью 15 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Нотариус, занимающийся частной практикой, является индивидуальным предпринимателем.";
      4) подпункт 1) пункта 1 статьи 19 после слова "заниматься" дополнить словом "иной";
      5) в статье 30:
      в пункте 1 слова "законодательством о государственной пошлине" заменить словами " K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. За проставление апостиля государственными органами взимается государственная пошлина по ставкам, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      6) в пункте 2 статьи 67 слова "соответствующий государственный орган" заменить словами "уполномоченный государственный орган";
      7) в статье 70:
      в пункте 5 слова "соответствующему государственному органу" заменить словами "уполномоченному государственному органу";
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Организация работы по учету, хранению, оценке и реализации имущества, поступившего в государственную собственность по праву наследования, производится уполномоченным государственным органом.
      Порядок учета, хранения, оценки и реализации имущества, поступившего в собственность государства по праву наследования, определяется Правительством Республики Казахстан.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г. Z970160_  "Об охране окружающей среды" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 17-18, ст. 213; 1998 г., № 24, ст. 443; 1999 г., № 11, ст. 357; № 23, ст. 931; 2001 г., № 13-14, ст. 171):
      1) абзац седьмой статьи 7 исключить;
      2) пункт 1 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Ежегодно устанавливают ставки платы за загрязнение окружающей среды на основании расчетов, составленных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.";
      3) в абзаце шестом пункта 1 статьи 20 слова "выплачивать установленную плату" заменить словами "уплачивать установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан платежи";
      4) в абзацах третьем и пятом статьи 26 слово "плата" заменить словами "установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан платежи";
      5) статью 28 изложить в следующей редакции:
      "Статья 28. Платежи за пользование природными ресурсами

      Платежи за пользование природными ресурсами взимаются с природопользователей в виде налогов, сборов и плат, установленных K010209_  Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      6) в статье 29:
      в части второй слова "в порядке, установленном Правительством" заменить словами ", установленных Налоговым кодексом";
      часть третью изложить в следующей редакции:
      "Ставки платы ежегодно устанавливаются местными представительными органами на основании расчетов, составленных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Порядок исчисления и уплаты в бюджет сумм платы за загрязнение окружающей среды определяется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      7) статью 30 изложить в следующей редакции:
      "Статья 30. Платежи за охрану и воспроизводство природных ресурсов

      В порядке компенсации возмещения бюджетных затрат на осуществление охраны и воспроизводства природных ресурсов с природопользователей взимаются платежи в соответствии с  K010209_   Налоговым кодексом Республики Казахстан.".

      21. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г.  Z970162_   "Об особо охраняемых природных территориях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 17-18, ст. 215; 1999 г., № 11, ст. 357; 2001 г., № 3, ст. 20):
      1) в статье 11:
      пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
      "по представлению местных исполнительных органов устанавливают ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий местного значения.";
      пункт 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      "представляют на утверждение местным представительным органам ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий местного значения.";
      2) пункт 1 статьи 77 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет платы за использование особо охраняемых природных территорий определяются в соответствии с  K010209_   Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      3) в пункте 1 статьи 78:
      абзацы второй и третий исключить;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "средств от оказания услуг физическим и юридическим лицам;";
      4) статью 79 исключить.

      
      22. В Z970208_  Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245):
      1) в пункте 1 статьи 57 слова "соответствующий налоговый орган" заменить словами "уполномоченный государственный орган";
      2) в статье 60:
      в заголовке и в пункте 1 слова "налоговым органам" заменить словами "уполномоченному государственному органу";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Порядок передачи конфискованного имущества уполномоченному государственному органу определяется Правительством Республики Казахстан.";
      3) в пункте 1 статьи 61 слова "соответствующий налоговый орган" заменить словами "уполномоченный государственный орган".

      23. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. Z970204_  "О миграции населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 341; 2001 г., № 8, ст. 50; Закон Республики Казахстан от 10 ноября 2001 г. Z010255_  "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 16 ноября 2001 г. и "Казахстанская правда" 17 ноября 2001 г.):
      1) статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Лицу, признанному в установленном законодательством Республики Казахстан порядке репатриантом (оралманом), выдается удостоверение установленного образца, порядок выдачи и срок действия которого устанавливаются уполномоченным органом.";
      2) в пункте 1 статьи 29:
      в подпункте 1) слова "и налогов" исключить;
      подпункт 10) исключить.

      24. В Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 г.  Z980214_   "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 26):
      1) статью 16 изложить в следующей редакции:
      "Статья 16. Налогообложение крестьянского (фермерского) хозяйства

      Налогообложение крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      2) в статье 18:
      подпункт 5) пункта 1 исключить;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Крестьянские (фермерские) хозяйства вправе применять упрощенный либо общеустановленный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.".

      25. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 г.  Z980258_   "Об особом статусе города Алматы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 14, ст. 200; № 22, ст. 308; № 24, ст. 443; 2001 г., № 13-14, ст. 173, 176):
      подпункт 3) статьи 3 исключить.

      26. В Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 г.  Z980321_   "О браке и семье" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 23, ст. 430):
      в статье 166 слова "Законом Республики Казахстан "О государственной пошлине" заменить словами " K010209_   Налоговым кодексом Республики Казахстан".

      27. В Закон Республики Казахстан от 18 мая 1999 г.  Z990382_   "О связи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 12, ст. 396):
      1) в статье 6:
      второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "Годовые ставки, порядок исчисления и уплаты в государственный бюджет платы за использование радиочастотного спектра определяются в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      в пункте 5:
      после слова "подлежат" дополнить словом "государственной";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "За государственную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      2) в статье 12:
      в пункте 2:
      слова "путем проведения аукционов" заменить словами "на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "При получении в пользование полос (номиналов) радиочастотного спектра по итогам конкурса, проведенного уполномоченным органом в области связи, победитель вносит в государственный бюджет разовую плату в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.
      Порядок внесения разовой платы в государственный бюджет, определенной по итогам конкурса, устанавливается конкурсной комиссией.";
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Право использования радиочастотного спектра удостоверяется разрешительными документами, выдаваемыми уполномоченным органом в области связи, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      При этом за выдачу разрешения телевизионным и радиовещательным организациям взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.
      При распределении полос (номиналов) радиочастотного спектра путем проведения конкурса разрешение на использование радиочастотного спектра выдается уполномоченным органом в области связи после представления плательщиком документа, подтверждающего внесение указанных сумм в государственный бюджет в полном объеме.".

      28. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 1999 г. Z990389_  "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 429; № 23, ст. 927; 2001 г., № 13-14, ст. 173):
      в подпункте 3) пункта 5 статьи 12 слова "сбора за право занятия отдельными видами предпринимательской деятельности" заменить словами "лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности".

      29. В K990409_  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408):
      1) в статье 741 слова "а также судебного приказа" заменить словами "судебного приказа, а также в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      2) пункт 2 статьи 938 после слова "облагаемые" дополнить словом "индивидуальным", слова "налоговой инспекции" заменить словами "налогового органа";
      3) пункт 2 статьи 1083 дополнить частями второй, третьей следующего содержания:
      "Организация работы по учету, хранению, оценке и реализации выморочного имущества, поступившего в коммунальную собственность, осуществляется органом, уполномоченным управлять коммунальной собственностью.
      Порядок учета, хранения, оценки и реализации выморочного имущества, поступившего в государственную собственность, определяется Правительством Республики Казахстан.".

      30. В K990411_  Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239):
      1) в статье 101 слова "законодательством о государственной пошлине" заменить словами " K010209_   Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      2) в статье 104:
      в пункте 1 слово "законодательством" заменить словами " K010209_   Налоговым кодексом Республики Казахстан";
      3) статью 105 изложить в следующей редакции:
      "Статья 105. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины

      Суд, исходя из имущественного положения стороны, вправе отсрочить или рассрочить уплату государственной пошлины.";
      4) пункт 1 статьи 142 исключить;
      5) пункт 3 статьи 265 исключить;
      6) второе предложение статьи 339 исключить.


      31. В Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. Z000109_  "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 381):
      в статье 6:
      в пункте 2:
      абзац второй дополнить словами "объектов недвижимости физических лиц, не используемых в предпринимательской деятельности, а также для определения оценочной стоимости земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств";
      дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
      "для определения стоимости имущества, поступившего в государственную собственность;";
      дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
      "2-1. Организация работы по оценке имущества, поступившего в республиканскую собственность, производится уполномоченным государственным органом.
      2-2. Организация работы по оценке имущества, поступившего в коммунальную собственность, осуществляется органом, уполномоченным управлять коммунальной собственностью.".

      32. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 г. Z010142_  "О некоммерческих организациях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8):
      подпункт 7) статьи 30 изложить в следующей редакции:
      "7) документа, подтверждающего уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан, и документа, подтверждающего публикацию сведений о ликвидации юридического лица.".

      33. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. Z010148_  "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86):
      пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 22-2) следующего содержания:
      "22-2) организует и обеспечивает работу по выдаче разовых талонов на рынках.".

      34. В Закон Республики Казахстан от 24 января 2001 г. Z010152_  "О земле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 4, ст. 21; № 15-16, ст. 228):
      1) в статье 8:
      пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Порядок исчисления и уплаты в бюджет платы за пользование земельными участками определяется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.";
      в пункте 6:
      часть первую дополнить вторым предложением следующего содержания:
      "При этом ставки платы за пользование земельными участками устанавливаются не ниже размеров ставок земельного налога.";
      дополнить частью шестой следующего содержания:
      "Оценочная стоимость земельных участков, предоставляемых (предоставленных) на праве землепользования для ведения сельскохозяйственного производства, а также размер платы за предоставление таких земельных участков в аренду определяются с применением к базовым ставкам поправочных коэффициентов, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан.";
      2) статью 123 дополнить частями следующего содержания:
      "Приостановить до 31 декабря 2002 года действие пункта 6 статьи 124 с момента введения в действие настоящего Закона.
      Статус физических и юридических лиц, определенных в пункте 6 статьи 124, приравнять к статусу постоянных землепользователей по уплате земельного налога на период до 31 декабря 2002 года, освободив их от уплаты арендной платы на этот срок.".

      35. В Закон Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. Z010210_  "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан K010209_  "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 11-12, ст. 169; № 15-16, ст. 224):
      1) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2000 г.  Z000122_   "О гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 21, ст. 394).";
      2) статью 3 исключить.

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2002 года.

     Президент
     Республики Казахстан