"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 21 мамыр N 324-ІІ.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Z010148_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат;

N 24, 338-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін: 
   21-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
   "8) белгіленген заң тәртібімен тіркелген саяси партиялар мен өзге де 
қоғамдық бірлестіктердің депутаттық топтары түрінде депутаттық 
бірлестіктер құруға құқылы. Депутаттық топ мәслихаттың кемінде бес 
депутатын біріктіруге тиіс. 
   Депутаттық топтарды тіркеу мәслихат сессиясында жүзеге асырылады. 
   Депутаттық топтардың өкілеттігі, қызметін ұйымдастыру мәслихаттың 
регламентімен белгіленеді;". 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 21 мая 2002 года N 324

      Внести в Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. Z010148_ "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 17; N 9, ст. 86; N 24, ст. 338) следующее изменение:
      подпункт 8) пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      "8) создавать депутатские объединения в виде депутатских групп

политических партий и иных общественных объединений, зарегистрированных в 
установленном законом порядке. Депутатская группа должна объединять не 
менее пяти депутатов маслихата.
   Регистрация депутатских групп осуществляется на сессии маслихата.
   Полномочия, организация деятельности депутатских групп определяются 
регламентом маслихата;".
   
   Президент
   Республики Казахстан 
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Склярова И.В.)