Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне бағалы қағаздар рыногы және акционерлiк қоғамдар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 16 мамырдағы N 416-II Заңы

      1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне  (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат: N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат):

      1) 40-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Заңды тұлғаның құрылтайшылары, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы заңды тұлғаның құрылтайшылары болып табылмайтын оның басқа қатысушыларынан қандай да бiр артықшылықтарға ие бола алмайды.";

      2) 41-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, заңды тұлға өз қызметiн жарғысы және құрылтай шарты негiзiнде, немесе eгep заңды тұлғаны бiр тұлға құрған болса, жарғысы және заңды тұлға құру туралы жазбаша түрде ресiмделген шешiмi (жалғыз құрылтайшының шешiмi) негiзiнде жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда, коммерциялық ұйым болып табылмайтын заңды тұлға ұйымдардың осы түрi жөнiндегi жалпы ережелер негiзiнде iс-әрекет жасай алады.";
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Жалғыз құрылтайшының шешiмi заңды тұлғаны тiркеу жөнiндегi iс-әрекеттi жүзеге асыратын тұлғаны тағайындау, мүлiктердi меншiкке беру (шаруашылық жүргiзу, оралымды басқару) шарттары туралы шешiмдi және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де шешiмдердi қамтуға тиiс.
      Жалғыз құрылтайшының - заңды тұлғаның шешiмiн Қазақстан Республикасының заңдарына және осы заңды тұлғаның жарғысына сәйкес оның осындай шешiм қабылдауға құқығы бар органдары, лауазымды адамдары немесе қызметкерлерi қабылдайды.";

      3) 42-баптың 6-тармағында:
      1) тармақшадағы "акционерлiк қоғамның жарғылық капиталының және жарияланған" деген сөздер алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) шаруашылық серiктестiктерiндегi қатысушылардың құрамы өзгергенде (жүз және одан да көп қатысушысы бар шаруашылық серiктестiктерiн қоспағанда) қайта тiркелуге тиiс.";

      4) 58-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Акционерлер саны жүз және одан да көп акционерлiк қоғам шаруашылық серiктестiгi болып қайта құрылған жағдайда құрылтай шарты жасалмайды. Шаруашылық серiктестiгiне қатысушылар тiзiлiмiнен үзiндi көшiрме қатысушылар саны жүз және одан да көп акционерлiк қоғамнан қайта құрылған шаруашылық серiктестiгiнiң жарғылық капиталына үлес құқығын растайтын құжат болып табылады. Шаруашылық серiктестiгiне қатысушылардың тiзiлiмiн қалыптастыру, жүргiзу және сақтау тәртiбi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленедi.";

      5) 77-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылардың саны шектелмейдi.";

      6) 86-бап алып тасталсын;

      7) 87 және 88-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "87-бап. Акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттары

      1. Құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешiмi) мен жарғы акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттары болып табылады.
      Акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттарында осы Кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен айқындалған мәлiметтер болуға тиiс.
      Акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттары нотариаттық куәландырылуға жатады.
      2. Құрылтай шартының күшi (жалғыз құрылтайшының шешiмi) жарияланған акциялар шығарылымы мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап тоқтатылады.
      3. Акционерлiк қоғамның жарғысын бекiту тәртiбi Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленедi.

      88-бап. Акционерлiк қоғамның жарғылық капиталы

      Акционерлiк қоғамның жарғылық капиталының мөлшерi және оны қалыптастыру тәртiбi, сондай-ақ оны ұлғайту мен азайту тәртiбi Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен айқындалады.";

      8) 89 және 90-баптар алып тасталсын;

      9) 91-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және оларды орналастыру Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес айқындалады.";
      3-тармақтағы "қоғамның белгiлi бiр мүлкiнiң" деген сөздер "мүлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы "эмиссиясының (шығару шарттары)" деген сөздер "шығарылымы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Акционерлiк қоғам қоғамның мынадай акциялары бойынша:
      1) өз капиталының терiс мөлшерi кезiнде немесе, егер қоғамның өз капиталының мөлшерi дивидендтердi оның акциялары бойынша төлеу нәтижесiнде терiс болса;
      2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сәйкес келсе не аталған белгiлер қоғамда дивидендтердi оның акциялары бойынша төлеу нәтижесiнде пайда болса дивидендтер төлеуге құқылы емес.
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен акционерлiк қоғамдарға акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салатын өзге де негiздер көзделуi мүмкiн.";

      10) 92-бапта:
      4-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген жағдайларда, бiр акционерi бар акционерлiк қоғамда қоғамның жарғысымен директорлар кеңесiн құрмай-ақ акционерлiк қоғамды басқару мүмкiндiгi көзделуi мүмкiн.";
      5-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "(және)" деген сөз алып тасталсын;
      6-тармақтың бiрiншi бөлiгi алып тасталсын;
      8-тармақ алып тасталсын;

      11) 93-баптың 2-тармағындағы "жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк" деген сөздер "шаруашылық серiктестiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 94-баптың 1-тармағындағы "(шығарылған жарғылық капиталының)" деген сөздер алып тасталсын;

      13) 95-бапта:
      3-тармақтағы "шығарылған", "шығарылған (төленген)" деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақтағы "шығарылған (төленген)" деген сөздер алып тасталсын;

      14) 110-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғалардың қаржы рыногында қызметтi жүзеге асыратын қауымдастығын (одақтарын) құру және оларға қатысу ерекшелiгi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленедi.";

      15) 129 және 130-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "129-бап. Бағалы қағаздар

      1. Бағалы қағаз - мүлiктiк құқықты куәландыратын белгiлi бiр жазбалар мен басқа да белгiлердiң жиынтығы.
      2. Бағалы қағаздарға акциялар, облигациялар және бағалы қағаздардың осы Кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен айқындалған өзге де түрлерi жатады.
      3. Бағалы қағаздар шығарылым нысаны бойынша:
      1) құжатты және құжатсыз;
      2) эмиссиялық және эмиссиялық емес;
      3) атаулы, ұсынбалы және ордерлiк бағалы қағаздар болып бөлiнедi.
      Құжатты бағалы қағаздар - құжатты нысанда (бағалы қағаздың мазмұнын арнаулы техникалық құралдарды пайдаланбай-ақ тiкелей оқу мүмкiндiгi болатын қағаз немесе өзге материалдық жеткiзушi) шығарылған бағалы қағаздар.
      Құжатсыз бағалы қағаздар - құжатсыз нысанда (электрондық жазбалар жиынтығы түрiнде) шығарылған бағалы қағаздар.
      Эмиссиялық бағалы қағаздар - бiр шығарылым шегiнде осы шығарылым үшiн бiрдей жағдай негiзiнде орналастырылатын және айналымда болатын, бiртектi белгiлерi мен реквизиттерi бар бағалы қағаздар.
      Эмиссиялық емес бағалы қағаздар - осы тармақтың төртiншi бөлiгiнде көрсетiлген белгiлерге сәйкес келмейтiн бағалы қағаздар.
      Атаулы бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың онда аталған тұлғаға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз.
      Ұсынбалы бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың бағалы қағазды ұсынушыға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз.
      Ордерлiк бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың онда аталған тұлғаға, ал оларға осы құқықтар осы Кодекстiң 132-бабының 3-тармағында көзделген тәртiппен берiлген жағдайда, басқа тұлғаға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз.
      4. Осы Кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен бағалы қағаздардың белгiлi бiр түрiн қайсыбiр нысанда шығару мүмкiндiгiне жол берiлмеуi мүмкiн.

      130-бап. Бағалы қағазға құқықтарды растау

      1. Бағалы қағаздың өзi құжатты бағалы қағазға құқықты растау болып табылады. Құжатты бағалы қағаздар бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысына сақтауға берiлген жағдайда, оның есебiн жүргiзу мақсатында осы кәсiби қатысушы ашқан шоттан алынған үзiндi көшiрме оған берiлген лицензияға сәйкес уәкiлеттiнiң осы бағалы қағазды осылай сақтауға құқығын растау болып табылады. Құжатты бағалы қағаз бен аталған шоттан берiлген үзiндi көшiрменiң арасында алшақтық болған кезде үзiндi көшiрмеге басымдық берiледi.
      2. Бағалы қағаздар рыногының өзiне берiлген лицензияға сәйкес бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеуге уәкiлеттi кәсiби қатысушысындағы бағалы қағаздың есебiн жүргiзу мақсатында ашылған шоттан үзiндi көшiрме құжатсыз бағалы қағазға құқықты растау болып табылады.
      3. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының бағалы қағаздардың есебiн жүргiзуге арналған шоттарды ашу және жүргiзу тәртiбi, сондай-ақ осындай шоттардан берiлетiн үзiндi көшiрменiң мазмұны мен ресiмделуiне қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.";

      16) 132-бапта:
      2-тармағының екiншi бөлiгi алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар беру және солар бойынша құқықтарды растау ерекшелiгi Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен айқындалады.";

      17) 135-бап алып тасталсын;

      18) 136-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "136-бап. Облигация

      1. Облигация - шығару кезiнде айналыс мерзiмi алдын ала белгiленген, оны шығару шарттарына сәйкес облигацияны шығарған тұлғадан ол бойынша сыйақы алу және оның айналыс мерзiмiнiң аяқталуы бойынша облигацияның ақшалай немесе өзге де мүлiктiк балама түрдегi нақты құнын алу құқығын куәландыратын бағалы қағаз.
      2. Облигациялар тек атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар ретiнде шығарылады.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi, жергiлiктi атқарушы органдар, коммерциялық ұйымдар облигациялар шығаруға құқылы.
      4. Облигациялардың түрлерi және оларды шығару тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.";

      19) 139-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "139-бап. Акция

      1. Акция - акционерлiк қоғам шығаратын және акционерлiк қоғамды басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд және акционерлiк қоғам таратылған жағдайда оның мүлкiнiң бiр бөлiгiн алуға құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз.
      2. Акциялар тек атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар ретiнде шығарылады.
      3. Акциялардың түрлерi және санаттары Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленедi.
      Акцияларды шығару тәртiбi Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгiленедi.
      4. Акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымдар өз акциялары бойынша дивидендтер төлеудi жүзеге асырмайды.
      5. Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде өзiнiң әрекетiмен немесе әрекетсiздiгiмен акционерлiк қоғамның мүддесiн бұзған акционерден акцияларды сот шешiмi бойынша сатып алу мүмкiндiгi көзделуі мүмкiн.
      Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген тәртiппен есептелетiн меншiктi капиталдың тepic мөлшерi болған жағдайда, олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алудың мүмкiндiгi мен негiздемесi көзделуi мүмкiн.";

      20) 156-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Биржалық мәмiлелер - нысаны биржадағы айналысқа жiберiлген мүлiк болып табылатын және тиiстi биржалар (тауар, қор және басқа) туралы Қазақстан Республикасының заңдары мен биржалық сауда ережелерiне сәйкес онымен сауда-саттық жүргiзуге қатысатындармен жасалатын мәмiлелер.
      2. Биржалық мәмiлелер осы мәмiлелердiң жасалғандығын растау үшiн биржа беретiн құжаттармен ресiмделедi.";
      4-тармақтағы "биржалық жарғыларда" деген сөздер "биржалық сауда ережелерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 1999 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне  (Ерекше бөлiм) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 7-құжат; N 4, 25-құжат):

      1) 886-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде немесе көрсетiлген шартта өзгеше белгiленбесе, мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының қолданылу кезеңiнде сенiмгерлiкпен басқару құрылтайшысы сенiмгерлiкпен басқарылатын мүлiкке қатысты қандай да болсын iс-әрекеттердi жүзеге асыруға құқылы емес.";

      2) 892-баптың 2 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Эмиссиялық бағалы қағаздарды сенiмгерлiкпен басқарушы туралы мәлiметтер бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен ашқан сенiмгерлiкпен басқару құрылтайшысының шоты бойынша көрсетiлуге жатады.";
      "4. Бағалы қағаздарды сенiмгерлiкпен басқарудың ерекшелiгi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.".

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат):

      1) 191-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "191-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк
                тiркеуге арналған құжаттарды табыс ету мерзiмiн
                бұзу

      Эмитенттiң Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеуге арналған құжаттарды табыс ету мерзiмiн бұзуы - эмитенттiң лауазымды адамына айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      2) 193-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшiн уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi, эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiтуi, бағалы қағаздар рыногында қызметiн жүзеге асыруға лицензияны (рұқсатты), өзiнiң қызметi туралы есептiлiктi алуы, сол сияқты уәкiлеттi органның ұйғарымын орындамауы -";

      3) 196-баптың бiрiншi абзацындағы "эмитентiнiң немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 197-баптың тақырыбындағы және мәтiнiндегi "шығару және" деген сөздер алып тасталсын.

      4. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының кодексiне  (Салық кодексiне) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат):

      1) 49-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару арқылы жүргiзiледi.";

      2) 55-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "55-бап. Салық төлеушiнiң (акционерлiк қоғамның)
               жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару

      Осы Кодекстiң 49-бабының 1)-4) тармақшаларында көзделген барлық шаралар қолданылғаннан кейiн салық төлеушi (акционерлiк қоғам) салық берешегi сомаларын өтемеген жағдайда, салық органдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сотқа талап арызбен жүгiнуге құқылы.";

      3) 93-баптың 2-тармағында ", тексеру комиссиясының" деген сөздер алып тасталсын; "акционерлер жиналысын" деген сөздер "акционерлердiң жалпы жиналысын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Шаруашылық серiктестiктерi туралы" 1995 жылғы 2 мамырдағы N 2255 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 7, 49-құжат; N 15-16, 109-құжат; 1996 ж., N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 205, 210-құжаттар; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат):

      1) 1-бапта:
      2-тармақтағы "және акционерлiк қоғам" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қызметi серiктестiкке қатысушы болып табылмайтын тұлғалардың (банктердi, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын, инвестициялық және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда) ақшасы мен басқа мүлiктерiн тартуға негiзделген ұйымдар Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес шаруашылық серiктестiгi нысанында құрылады.";

      2) 3-бапта:
      4-тармақтағы "акционерлiк қоғамға" деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақтағы "пен акционерлiк қоғамды", "немесе қоғам акцияларының" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 4-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Акционерлiк қоғамдарды қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын және "серiктестiк" деген сөз "серiктестiктi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 7-баптың 2-тармағындағы "ал акционерлiк қоғамда акциялардың санымен" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 25-баптың 3-тармағының 2) тармақшасындағы "немесе акционерлiк қоғам" деген сөздер алып тасталсын.

      6. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат; 1999 ж., N 21, 787-құжат; 2003 жылғы 16 сәуiрде "Егемен Қазақстан" және 12 сәуiрде "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актерлерiне мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу мәселелерi бойынша толықтырулар енгiзу туралы" 2003 жылғы 7 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына ):
      1-баптың қырқыншы абзацындағы "жабық" деген сөз алып тасталсын.

      7. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат):

      1) 8-баптың 2-тармағының а) тармақшасындағы "шығарылған" деген сөз "орналастырылған" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 12-бапта:
      1-тармақтағы "жабық" деген сөз алып тасталсын;
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақтағы "ол ашық акционерлiк қоғам болып қайта құрылғаннан кейiн" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 14-баптың 2-тармағының үшiншi абзацындағы "нақты бағалары" деген сөздер "орналастыру бағалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 16-бапта:
      4-тармағындағы "олардың нақты құнынан төмендетiлмей және барлық құрылтайшылар (акционерлер) үшiн бiрыңғай бағамен ғана жүргiзiлуi мүмкiн." деген сөздер "барлық құрылтайшылар (акционерлер) үшiн бiрыңғай орналастыру бағасымен жүргiзiледi." деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы ", құрылтай құжаттарында жарияланған," деген сөздер алып тасталсын;

      5) 22-баптың 1-тармағының а) тармақшасындағы "жарияланған жалпы", "жарияланған" деген сөздер алып тасталсын;

      6) 26-баптың 2-тармағының б) тармақшасындағы "жарияланған" деген сөз алып тасталсын;

      7) 30-бапта:
      2-тармақтың и) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "и) сенiм операциялары: сенiм бiлдiрiлген адамның мүддесi үшiн және оның тапсыруымен ақшаны және тазартылған бағалы металдарды басқару;";
      4-тармақ мынадай мазмұндағы "б-1) тармақшамен толықтырылсын:
       "б-1) бағалы қағаздарды басқару;";

      8) 31-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiгiндегi "(жабық қоғамда мұндай орган болмаған жағдайда - акционерлердiң жалпы жиналысы)" деген сөздер алып тасталсын;
      ж) тармақшасындағы "(жабық қоғамда мұндай орган болмаған жағдайда - акционердiң жалпы жиналысы)" деген сөздер алып тасталсын;

      9) 34-баптың 2-тармағындағы "(жабық қоғамда мұндай орган болмаған жағдайда - акционерлердiң жалпы жиналысы)" деген сөздер алып тасталсын;

      10) 40-баптың 7-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "(жабық қоғамда мұндай орган болмаған жағдайда - акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша)" деген сөздер алып тасталсын;

      11) 49-баптың 2-тармағының в) тармақшасындағы "жарияланған" деген сөз алып тасталсын;

      12) 54-баптың 1-тармағының үшiншi бөлiгiндегi "(жабық қоғамда мұндай орган болмаған жағдайда - акционерлердiң жалпы жиналысы)" деген сөздер алып тасталсын.

      8. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендiру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2721 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 163-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 189-құжат; 1999 ж., N 21, 786-құжат; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 21, 396-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат):

      1) 10-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Шығарылымы тиiстi тәртiппен тiркелмеген акцияларды сатуға жол берiлмейдi.";

      2) 12-баптың 2-тармағындағы "жабық үлгiдегi акционерлiк қоғамды ашық үлгідегi акционерлік қоғамға өзгерту," деген сөздер алып тасталсын;

      3) 16-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мыналар: Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен мүлiктi мүлiктiк жалдауға (жалға) өткiзу не сенiм бiлдiрiлген басқарушыға кейiннен сатып алу құқығымен беру;";
      6-тармақ алып тасталсын.

      9. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат):
      1-баптың 27-1) тармағындағы "жабық" деген сөз алып тасталсын.

      10. "Валюталық реттеу туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 20-21, 404-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; 1999 ж., N 20, 722-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат):
      11-баптың 3-тармағындағы "номинал құны ұлттық немесе шетел валютасымен көрсетiлген" деген сөздер алып тасталсын.

      11. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 52-құжат; N 12, 184-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 15-16, 238-құжат):

      1) 2-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1) агенттiк облигация - уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен қаржы агенттiгi шығарған облигация;";
      екiншi, төртiншi, бесiншi, алтыншы, жетiншi, сегiзiншi, он бiрiншi, он екiншi, он бесiншi, он алтыншы, он жетiншi, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма екiншi, жиырма үшiншi, жиырма төртiншi, жиырма бесiншi, жиырма жетiншi, жиырма сегiзiншi, жиырма тоғызыншы, отызыншы абзацтар тиiсiнше 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 15), 16), 18), 19), 21), 22), 23), 24), 26), 27), 28), 29) тармақшалар болып есептелсiн;
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң аффилиирленген тұлғасы - шешiмдi тiкелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) бағалы қағаздар рыногы субъектiсi қабылдаған шешiмге, оның iшiнде ауызша шартты қоса алғанда, шарттың немесе өзге де мәмiленiң күшiне әсер етуге мүмкiндiгi бар тұлға (өзiне берiлген өкiлеттiк шегiнде осы тұлғаның қызметiн реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды қоспағанда), сондай-ақ осындай құқығы бар бағалы қағаздар рыногы субъектiсiне қатысты кез келген тұлға;";
      төртiншi абзацтағы "делдал" деген сөз "кәсiби қатысушы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацтағы "бұрын шығарылған" деген сөздер алып тасталсын;
      тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) бағалы қағаз ұстаушы - бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмдерiн жүргiзу жүйесiнде тiркелген және осы бағалы қағазбен куәландырылған мүлiктiк құқықтарды иеленген тұлға;";
      оныншы абзац алып тасталсын;
      он бiрiншi абзац "пайда табу мақсатымен" деген сөздерден кейiн "баға кесудi ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногына шығару және (немесе) оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      он екiншi абзацтағы "өз" деген сөз алып тасталсын;
      он үшiншi, он төртiншi және он сегiзiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) институционалдық инвестор - өзi тартқан ақшаларды заңдарға сәйкес бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялайтын заңды тұлға;
      13) кастодиан - бағалы қағаздар бойынша құқықтарды тiркеу және олардың есебiн жүргiзу, құжатты бағалы қағаздарды сақтау және клиенттердiң ақшаларына есеп жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы;";
      "17) листинг - бағалы қағаздарды сауда-саттық ұйымдастырушының ережелерiнде белгiленген тәртiппен сауда-саттық ұйымдастырушының бағалы қағаздар тiзiмiне енгiзу;";
      он тоғызыншы абзацтағы "бiр эмиссиядағы" деген сөздер алып тасталсын;
      жиырма бiрiншi және жиырма алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "20) облигацияның нақтылы құны - облигация құнының оны шығару проспектiнде айқындалған ақшалай көрiнiсi;";
      "25) бағалы қағаздар портфелi - бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң меншiгiндегi не сенiмгерлiкпен басқаруындағы әртүрлi бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының жиынтығы;";
      жиырма сегiзiншi абзацтағы "эмиссия" деген сөз "шығарылым" деген сөзбен ауыстырылсын;
      отыз бiрiншi және отыз екiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "30) тiркеушi - бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы;
      31) өзiн-өзi реттейтiн ұйым - бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асырудың бiрыңғай ережелерiн (стандарттарын) әзiрлеу және қабылдау мақсатында бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары құрған ұйым;";
      отыз үшiншi абзац алып тасталсын;
      отыз төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "32) бағалы қағаздар шығарылымының құрылымы - шығарылатын бағалы қағаздардың саны, олардың түрi, сондай-ақ орналастырылу бағасы (нақтылы құны) туралы мәлiметтер;";
      отыз бесiншi абзац 33) тармақша болып есептелсiн;
      мынадай мазмұндағы 34) тармақшамен толықтырылсын:
      "34) трансфер-агент - бағалы қағаздар рыногында азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыру процесiнде ақпараттар (құжаттар) қабылдау мен беру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы;";
      отыз алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "35) бағалы қағаздар портфелiн басқарушы - бағалы қағаздарды, өзге де қаржы құралдарын, сондай-ақ оларды сатып алуға арналған ақшаларды сенiмгерлiкпен басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы;";
      мынадай мазмұндағы 36) және 37) тармақшалармен толықтырылсын:
      "36) қаржы агенттiгi - банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен экономиканың белгiлi бiр саласында мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асыруға уәкiлеттiк берiлген және осы мақсатта капиталдың iшкi және сыртқы рыноктарынан қарыз алуды жүзеге асыратын ұйым. Қаржы агенттiгiне мәртебе беру тәртiбiн және қаржы агенттiгiнiң қызметiне қойылатын талаптарды уәкiлеттi орган белгiлейдi;
      37) қаржы құралы - тұтыну құны оның айналыс және (немесе) төлем құралы ретiнде пайдаланылу мүмкiндiгiмен айқындалатын және ұлттық валютаға айырбасталу қабылеттiлiгiн иеленген актив түрі;";
      отыз жетiншi, отыз сегiзiншi, қырқыншы, қырық бiрiншi абзацтар тиiсiнше 38), 39), 41), 42) тармақшалар болып есептелсiн;
      отыз сегiзiншi абзацтағы "бiр эмиссия" деген сөздер "бiр шығарылым" деген сөздермен, "осы эмиссияға" деген сөздер "осы шығарылымға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      отыз тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "40) эмиссия - эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу және оларды орналастыру мақсатында жасайтын iс-әрекетi;";

      2) 3-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылар уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi сақтауға мiндеттi. Пруденциялық нормативтердiң құрамына бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушының жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi, өз капиталының жеткiлiктiлiк коэффициентi, сондай-ақ уәкiлеттi органның айқындауы бойынша өзге де нормалар мен лимиттер кiредi.";

      3) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өздерi тартқан қаржыны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау үшiн пайдаланушы субъектiлер Қазақстан Республикасындағы институционалдық инвесторлар болып табылады. Институционалдық инвесторларға:
      инвестициялық қорлар;
      банктер - Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда;
      жинақтаушы зейнетақы қорлары;
      сақтандыру ұйымдары;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да ұйымдар жатады.";

      4) 7-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Эмиссиялық бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген шектеулер ескерiле отырып, құжатты немесе құжатсыз нысанда шығарылуы мүмкiн.";
      2 және 3-тармақтар алып тасталсын;
      4-тармақтағы "эмиссияны" деген сөз "шығарылымды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 8-бап алып тасталсын;

      6) 9-бапта:
      3-тармақ мынадай мазмұндағы eкінші бөлiкпен толықтырылсын:
      "Уәкiлеттi орган бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қатысушылардың ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногындағы бағалы қағаздармен мәмiле жасауына шектеу белгiлеуге құқылы.";
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздармен мәмiле жасау рәсiмi және оларды тiркеу сауда-саттық ұйымдастырушылардың ережелерiмен айқындалады.";

      7) 10-бапта:
      екiншi, төртiншi, алтыншы, жетiншi, сегiзiншi және тоғызыншы абзацтар тиiсiнше 1), 3), 5), 6), 7), 8) тармақшалар болып есептелсiн;
      үшiншi және бесiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу, сондай-ақ эмитенттердiң олардың шығарылу, айналыс және өтелу шарттарын сақтауына бақылауды жүзеге асыру;";
      "4) сауда-саттық ұйымдастырушылардың және институционалдық инвесторлардың қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялау;";
      жетiншi абзац "бағалы қағаздар рыногына кәсiптiк қатысушылар" деген сөздер "бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар, сауда-саттық ұйымдастырушылар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 12-баптың тақырыбындағы "эмиссиясын" деген сөз "шығарылымын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 13-бап алып тасталсын;

      10) 14-баптың тақырыбындағы және мәтiндегi "эмиссиясы", "эмиссия", "эмиссия" деген сөздер тиiсiнше "шығарылымы", "шығарылымын", "шығарылым" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын:
      "14-1-бап. Агенттiк облигациялар эмиссиясы

      Агенттiк облигацияларын шығару, орналастыру және өтеу шарты мен тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.";

      12) 15-бап алып тасталсын;

      13) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "16-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды
               мемлекеттiк тiркеу

      1. Жарияланған акциялар шығару туралы шешiм акционерлiк қоғам құрылтайшыларының жиналысында (акционерлердiң жалпы жиналысында) қабылданады.
      Акционерлiк қоғам құрылтайшылардың ол әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеуге арналған құжаттарды, олардың арасында орналастырылған акцияларды төлегендiгiн растайтын құжаттарды қоса бере отырып, уәкiлеттi органға табыс етуге мiндеттi.
      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тіркеу құрылтайшыларды акция ұстаушылардың тiзiлiмiнде акция ұстаушылар ретiнде тiркеу үшiн негiз болып табылады.
      2. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу:
      1) ұсынылған құжаттарды қарауды және олардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкестiгiне сараптаманы;
      2) эмитенттiң аудиторлық ұйым (аудитор) растаған қаржылық есептiлiгiн қарауды;
      3) бағалы қағаздарға ұлттық бiрiздендiру нөмiрiн берудi және Бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы және эмитент туралы мәлiметтер енгiзудi;
      4) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжат берудi қамтиды.
      3. Эмиссиялық бағалы қағаздарға ұлттық бiрiздендiру нөмiрлерiн беру тәртiбi Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгiленедi.
      4. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудiң ерекшелiгiн, сондай-ақ олардың шығарылу, айналысы, өтелу мен жойылу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      5. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшiн эмитент ұсынған құжаттарды уәкiлеттi орган олар табыс етiлген күннен бастан отыз күн iшiнде қарайды.
      Мемлекеттiк тiркеуге қосымша құжаттар табыс етiлген жағдайда құжаттарды қарау мерзiмi жаңартылады.
      6. Эмитенттiң лауазымды адамдары мәлiметтер бермегенi не дұрыс емес мәлiметтер бергенi, эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттарды табыс ету мерзiмдерiн бұзғаны, сондай-ақ уәкiлеттi органның нұсқамаларын орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      14) 17-бапта:
      баптың тақырыбындағы "бағалы қағаздар эмиссияларының" деген сөздер "бағалы қағаздарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "эмиссиялары" деген сөз "шығарылымдары" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "эмиссиялары туралы" деген сөздер "шығарылымдары туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 18-бап алып тасталсын;

      16) 19-бапта:
      тақырыбындағы "эмиссиясын" деген сөз "шығарылымын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақтағы "эмиссиясын" деген сөз "шығарылымын" деген сөзбен ауыстырылсын; "қаржы" деген сөз алып тасталсын;
      3-тармақтағы "эмиссиясын" деген сөз "шығарылымын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      17) 20-бапта:
      тақырыбындағы "эмиссиясын" деген сөз "орналастыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "эмиссиясын" деген сөз "орналастыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) бағалы қағаздарды орналастыру талаптарының шығару мен орналастырудың тiркелген талаптарына, осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкессiздiгi;";
      үшiншi-бесiншi абзацтар тиiсiнше 2)-4) тармақшалар болып есептелсiн;
      үшiншi абзацтағы "эмиссия" деген сөз "орналастыру" деген сөзбен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацтағы "эмиссияның" деген сөз "шығарылымның" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "эмиссиясын" деген сөз "орналастыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi-төртiншi абзацтар тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;
      3-тармақтағы "эмиссиясын" деген сөз "орналастыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Уәкiлеттi органның бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмiн алған кезден бастап эмитент осы баптың 2-тармағының талаптарын сақтай отырып, бұл туралы баспасөз басылымында хабар жариялауға және анықталған жолсыздықтарды уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде жоюға мiндеттi.
      Эмитенттiң бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмiн уәкiлеттi орган эмитенттiң бағалы қағаздарын ұстаушылар тізіліміндегi жеке шоттармен жүргізілетін операцияларды тоқтата тұру мақсатында тiркеушiге жiбередi. Тiзiлiмде нақты ұстаушының жеке шоты болса тiркеушi оны уәкiлеттi орган қабылдаған шешiм туралы хабардар етуге мiндеттi.
      5. Уәкiлеттi органның шешiмiмен бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұруға себеп болған негiздердi жойғаннан кейiн ғана эмитенттiң бағалы қағаздарды одан әрi орналастыруына мүмкiндiк туады.";
      6-тармақ алып тасталсын;
      7-тармақтағы "эмиссияны" деген сөз "орналастыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      18) 21-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "21-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын
               жарамсыз деп тану";

      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "эмиссиясы" деген сөз "шығарылымы" деген сөзбен, "болмады" деген сөз "жарамсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi, үшiншi және бесiншi абзацтар тиiсiнше 1), 2) және 4) тармақшалар болып есептелсiн;
      екiншi абзацтағы "эмиссиясы" деген сөз "шығарылымы" деген сөзбен ауыстырылсын; "(тiркелген шығару шарттарына)" деген сөздер алып тасталсын;
      үшiншi абзац "эмиссия проспектiне (тiркелген шығару шарттарына)" деген сөздер "шығарылым проспектiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепте көрсетiлген мәлiметтердiң шығарылымның тiркелген проспектiне немесе осындай шығарылымның нақты орналастырылу деректерiне сәйкес келмеуi;";
      бесiншi абзацтағы "эмиссияны" деген сөз "орналастыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы шешiмдi уәкiлеттi орган эмитентке және осы эмитенттiң бағалы қағаздарын ұстаушылардың тiзiлiмiндегi бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеудi тоқтата тұру мақсатында тiркеушiге жiбередi.
      Тiзiлiмде нақтылы ұстаушының жеке шоты болса тiркеушi оны уәкiлеттi орган қабылдаған шешiм туралы хабардар етуге мiндеттi. Хабарламаны алған нақтылы ұстаушы клиенттiң шоты бойынша бағалы қағаздармен жасалған мәмiленi тiркеудi тоқтата тұруға мiндеттi.
      Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы мәлiмет Бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен енгiзiледi.";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Облигациялар шығарылымы жарамсыз деп танылған жағдайда осы шығарылған облигациялар эмитентке қайтарылуға жатады. Инвесторларға облигациялардың нақтылы құнын өтеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Акциялар шығарылымы жарамсыз деп танылған жағдайда акционерлiк қоғамның директорлар кеңесi уәкiлеттi органнан акциялар шығарылымының жарамсыз деп танылғаны туралы хабар алған күннен бастап екi ай iшiнде мынадай:
      1) акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы;
      2) шаруашылық серiктестiк (өндiрiстiк кооператив) етiп қайта құру туpaлы;
      3) акционерлiк қоғамды тарату туралы шешiмдердiң бiрiн қабылдау мақсатында акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға және өткiзуге мiндеттi.
      Акционерлердiң жалпы жиналысында акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеу туралы шешiм қабылданғаннан кейiн акционерлiк қоғам акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi қабылданған күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей құжаттарды мемлекеттiк тiркеуге табыс етуге мiндеттi.
      2-2. Осы баптың 2-1-тармағының талаптарын сақтамаған жағдайда акционерлiк қоғам уәкiлеттi органның талап-арызы бойынша сот тәртiбiмен таратылуға жатады.";
      3 және 4-тармақтар алып тасталсын;
      5-тармақтағы "бағалы қағаздар эмиссиясын жарамсыз" деген сөздер "бағалы қағаздар шығарылымын жарамсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 22-бапта:
      тақырыбы "Бағалы қағаздар" деген сөздердiң алдынан "Эмиссиялық" деген сөзбен толықтырылсын, "Бағалы" деген сөз кiшi әрiппен жазылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Эмитент орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздар туралы мәлiметтi олардың шығарылуы мемлекеттiк тiркелген күннен бастап отыз күн iшiнде баспасөз басылымында жариялауға мiндеттi.
      Мемлекеттiк тiркелгенге дейiн шығару туралы мәлiметтердi жариялауға тыйым салынады.";
      2-тармақтағы "эмиссиясы проспектiмен (шығару шарттарымен)" деген сөздер "шығарылымы проспектiмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Бағалы қағаздарды орналастыру және олардың айналымы кезеңiнде эмитент оларды уәкiлеттi органда тiркеуге және ықтимал инвесторлар мен бағалы қағаз ұстаушыларды бағалы қағаздар шығарылымының тiркелген проспектiндегi деректермен және эмитенттiң қызметi туралы және олар эмиссиялаған бағалы қағаздар туралы ақпараттармен салыстырғанда iстiң нақты жәй-күйiндегi олардың мүдделерiн қозғайтын барлық өзгерiстер туралы хабардар етуге мiндеттi.";
      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Мыналар ықтимал инвесторлар мен бағалы қағаздар ұстаушылардың мүдделерiн қозғайтын мәлiметтер болып танылады:";
      2) тармақшада "(шығарылған (төленген)" деген сөздер "төленген" деген сөзбен ауыстырылсын; "ашық" деген сөз алып тасталсын;
      3) және 4) тармақшалардағы "ашық" деген сөз алып тасталсын;
      10) тармақша "ықтимал инвесторлардың" деген сөздерден кейiн "және бағалы қағаздар ұстаушылардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақтағы "эмиссиясы проспектiсiне (шығару шарттарына)" деген сөздер "шығарылымы проспектiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы "эмиссиясы проспектiсiнде (шығару шарттарында)" деген сөздер "шығарылымы проспектiнде" деген сөздермен ауыстырылсын; "ықтимал инвесторлардың" деген сөздерден кейiн "және бағалы қағаздар ұстаушылардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтағы "эмиссиясының проспектiнде (шығару шарттарында)" деген сөздер "шығарылымы проспектiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 23-бапта:
      1-тармақтағы "эмиссиясының" деген сөз "шығарылымының" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақтағы "Ашық қоғам" деген сөздер "Эмитент" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 24-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "24-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру және
               өтеу қорытындылары туралы есептер";

      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Эмитент уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен уәкiлеттi органға бағалы қағаздар толық орналастырылғанға дейiн не оларды толық орналастыру аяқталғаннан кейiн әрбiр алты айдың қорытындысы бойынша (есептi жартыжылдық аяқталған соң бiр айдың iшiнде) бағалы қағаздарды орналастырудың қорытындылары туралы есептердi, сондай-ақ облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есептi табыс етуге мiндеттi.";
      екiншi бөлiктегi "Ашық халықтық" деген сөздер "Халықтық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Есептi бекiту үшiн табыс етiлетiн құжаттар тiзбесiн және оларды ресiмдеу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. Эмитент көрсетiлген талаптарды сақтамаған жағдайда уәкiлеттi орган есептi бекiтпей тастауға құқылы. Эмитент құжаттарды қайтара табыс еткен кезде оны қарау мерзiмi жаңартылады.";
      4-тармақтағы "акцияларды шығару және орналастыру қорытындысы туралы есептi" деген сөздер "эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептердi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта "шығару және" деген сөздер алып тасталсын; "осы эмиссияны жарамсыз" деген сөздер "шығарылымды жарамсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Егер эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi қараған кезде ұсынылған мәлiметтердiң немесе эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын тiркеу үшiн ұсынылған мәлiметтердiң анық еместiгi анықталса, уәкiлеттi орган бағалы қағаздарды одан әрi орналастыру мен оның айналысын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдауға құқылы.
      7. Бекiтуге ұсынылған бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептегi мәлiметтердiң анық еместiгi анықталған жағдайда, уәкiлеттi орган есептi бекiту туралы хабарламаны керi қайтарып алу туралы және эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдауға құқылы.";

      22) 24-1-баптың 1-тармағында:
      екiншi-төртiншi абзацтар тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;
      екiншi абзацтағы "эмиссияны болмаған" деген сөздер "шығарылымды жарамсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 24-2-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгiнде:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тексерiс жүргiзу кезеңiнде және тексерiстiң қорытындысы бойынша уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен:";
      екiншi-төртiншi абзацтар тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;
      екiншi абзац "эмитенттерге" деген сөзден кейiн ", сауда-саттық ұйымдастырушыларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      екiншi-төртiншi абзацтар тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;
      төртiншi абзац "эмитенттiң" деген сөзден кейiн ", сауда-саттық ұйымдастырушының" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Тексерiс жүргiзу процесiнде эмитент, кәсiби қатысушы және сауда-саттық ұйымдастырушы уәкілетті органның тексеріс үшiн қажеттi құжаттарды табыс ету туралы талабын орындауға мiндеттi.
      Қажет болған жағдайда уәкiлеттi орган тексерiс актiсiне қоса тіркеу үшiн құжаттардың көшiрмелерiн талап етуге құқылы.
      Уәкiлеттi орган эмитент қызметкерлерiнен, кәсiби қатысушыдан және сауда-саттық ұйымдастырушыдан тексерiс жүргiзу процесiнде және тексерiс қорытындысы бойынша жазбаша түсiнiк берудi талап етуге құқылы.
      2-2. Эмитенттiң, сауда-саттық ұйымдастырушының және кәсiби қатысушының Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғанын куәландыратын тексерiс қорытындысы бойынша уәкiлеттi орган эмитенттiң бағалы қағаздарының айналысын, кәсiби қатысушы мен сауда-саттық ұйымдастырушы лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе лицензиясын керi қайтарып алу туралы шешiм қабылдауға құқылы.";

      24) 25-бапта:
      1-тармақтың екiншi-бесiншi абзацтары тиiсiнше 1)-4) тармақшалар болып есептелсiн;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған ұйымдары бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi жүзеге асыруға құқылы.
      Бағалы қағаздар рыногындағы қызметiн жүзеге асыруға лицензия алу үшiн уәкiлеттi органға құжаттарын ұсынған ұйымның, бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының және сауда-саттық ұйымдастырушының жарғылық капиталын қалыптастыруы тек ақшамен жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұнды 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "4. Бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртiбi уәкiлеттi органмен және өзiн-өзi реттейтiн ұйымдардың уәкiлеттi органымен келiсiлген ережелермен белгiленедi.
      5. Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiне қатысуы мiндеттi болып табылады.";

      25) 26-бапта:
      2-тармақта:
      "кәсiпқой қатысушы өз капиталының уәкiлеттi орган белгiлеген ең төменгi деңгейiнiң" деген сөздер "уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi сақтау жөнiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Пруденциялық нормативтердiң құрамына жарғылық капиталдың ең төменгi мөлшерi, өз капиталының жеткiлiктiлiк коэффициентi, сондай-ақ уәкiлеттi органның айқындауы бойынша өзге де нормалар мен лимиттер кiредi.";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Уәкiлеттi орган осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен лицензия беруден бас тартуға, лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға немесе лицензияны керi қайтарып алуға құқылы.";
      мынадай мазмұнды 3-1, 3-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Уәкiлеттi орган:
      1) лицензия алу немесе лицензиаттың қызметi туралы есептi қарау үшiн ұсынылған құжаттардың мазмұнында анық емес немесе толық емес ақпараттар анықталған;
      2) лицензия алу үшiн ұсынылған құжаттардағы өзгерiстер туралы ақпарат берiлмеген;
      3) лицензиат уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi сақтамаған;
      4) лицензиат бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу тәртiбiн белгiлейтiн ережелер мен стандарттарды орындамаған немесе бұзған;
      5) лицензиат өзiнiң қызметi туралы есептi ұсыну тәртiбiн сақтамаған;
      6) өзiн-өзi реттейтiн ұйымға мүше болмаған, сондай-ақ лицензиат өзiн-өзi реттейтiн ұйымнан шыққан немесе оны шығарған;
      7) лицензиат Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзған;
      8) лицензиат лицензиялық талаптарды сақтамаған;
      9) лицензиат уәкiлеттi органның ұйғарымын орындамаған жағдайларда лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға құқылы.
      3-2. Уәкiлеттi орган лицензияның қолданылуының тоқтатыла тұру себептерi жойылмаған жағдайларда және Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген өзге де негiздер бойынша лицензияны қайтарып алуға құқылы.";

      26) 27-бапта:
      3-тармақтағы "шығарған" деген сөз "орналастырған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      екiншi-төртiншi абзацтар тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;
      екiншi абзацтағы "эмитенттiң" деген сөз "эмитент" деген сөзбен ауыстырылсын, "басқару" деген сөз алып тасталсын;
      төртiншi абзацтағы нүкте ";" тыныс белгiсiмен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көрсетiлген тұлғалардың аффилиирленген тұлғалары жатады.";

      27) 28-бапта:
      1-тармақта:
      екiншi-тоғызыншы абзацтар тиiсiнше 1)-8) тармақшалар болып есептелсiн;
      тоғызыншы абзацтағы "мемлекеттiк емес" деген сөздер "жинақтаушы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      тоғызыншы абзацтағы нүкте ";" тыныс белгiсiмен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) трансфер-агент қызметi;";
      оныншы абзац 10) тармақша болып есептелсiн;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет пен қаржы құралдарымен сауда жасауды ұйымдастыру жөнiндегi қызмет, қapжы рыногындағы қызметтi қоспағанда және Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген өзге де жағдайларда, кәсiпкерлiк қызметтiң өзге түрлерiмен қоса атқарылмайды.";

      28) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "31-бап. Бағалы қағаздар портфелiн басқару және
               жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы
               активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi
               қызмет

      1. Бағалы қағаздар портфелiн басқару және жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызмет - бағалы қағаздар мен зейнетақы жинақтары портфелi меншiк иесiнiң жекелеген заңды құқықтарын iске асыру жөнiндегi қызмет.
      2. Бағалы қағаздар портфелiн басқару және жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру тәртiбi, басқарушының құқықтары мен мiндеттерi Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.";

      29) 32-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi уәкiлеттi органмен келiсе отырып" деген сөздер "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 34-бапта:
      1-тармақтағы "меншiк иесiн" деген сөздер "ұстаушысын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақта "иелерiнiң" деген сөз "ұстаушылардың" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзудi, эмитентпен жасасқан шартқа сәйкес, тiркеушi жүзеге асырады.";
      5-тармақ алып тасталсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Бағалы қағаздар ұстаушы туралы мәлiметтер бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жеке шоттардың тiзiлiмiне енгiзiлуге жатады.";
      8-тармақтағы "тiзiлiмнен", "Тiзiлiмнен" деген сөздер тиiсiнше "жеке шоттан", "Жеке шоттан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзудiң тәртiбiн, жеке шоттардан берiлетiн үзiндiлердiң нысандарын, бағалы қағаздар бойынша құқықтарға қатысты бұйрықтардың нысандарын және оларда көрсетiлетiн мәлiметтердiң тiзбесiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      10. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi шарттың күшi тоқтатылған жағдайда барлық деректердi және шарттың күшi тоқтатылған күнге жасалған бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу жүйесін құрайтын құжаттарды басқа тiркеушiге өткiзiп беру Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Шарттың күшi тоқтатылған күннен кейiн тiзiлiмiнiң жеке шоттарынан тiркеушi берген барлық, үзiндiлер жарамсыз болады. Шарттың күшi тоқтатылған күннен кейiн бағалы қағаздар ұстаушылардың бұйрықтарын орындауға қабылдауға тiркеушiнiң құқығы жоқ.";

      31) 35-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Кастодиандық қызмет - банктердiң бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздар бойынша құқықтарды тiркеу және есепке алу, құжатты бағалы қағаздарды сақтау және клиенттердiң ақшаларын есепке алу жөнiндегi қызметi.";
      4-тармақтағы "заңдар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) мынадай мазмұндағы 35-1-баппен толықтырылсын:
      "35-1-бап. Трансфер-агент қызметi

      Трансфер-агент қызметi - бағалы қағаздар рыногында азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыру процесiнде ақпарат (құжаттар) қабылдау және беру жөнiндегi қызмет.
      Лицензиялар беру және қызметтiң осы түрiн жүзеге асыру тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.";

      33) 36-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "36-бап. Бағалы қағаздар бланкiлерiн шығару";

      4-тармақ алып тасталсын;
      5-тармақтағы "және оларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге" деген сөздер алып тасталсын;

      34) 37-бапта:
      1-тармақтағы "жабық" деген сөз алып тасталсын;
      3-тармақ алып тасталсын;

      35) 38-баптың екiншi-сегiзiншi абзацтары тиiсiнше 1)-7) тармақшалар болып есептелсiн;

      36) 42-баптың екiншi-алтыншы абзацтары тиiсiнше 1)-5) тармақшалар болып есептелсiн;

      37) 43-баптың екiншi-төртiншi абзацтары тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;

      38) 44-баптың 3-тармағының екiншi-он екiншi абзацтары тиiсiнше 1)-11) тармақшалар болып есептелсiн;

      39) 46-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бағалы қағаздары қор биржасындағы листинг рәсiмiнен өткен эмитенттердiң өз қызметi туралы ақпараттарды ашу жөнiндегi мiндетi, сондай-ақ осындай ақпараттарды беру тәртiбi мен мерзiмi қор биржасының уәкiлеттi органмен келiсiлген ережелерiмен белгiленедi.
      Бағалы қағаздары қор биржасындағы листинг рәсiмiнен өткен эмитенттер қор биржасына:
      1) жылдың және ағымдағы жылдың әр тоқсанының қорытындысы бойынша қаржылық есептiлiктi;
      2) бағалы қағаздардың алдағы болатын шығарылымдары туралы ақпаратты;
      3) эмитенттiң орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы ақпаратты;
      4) акционерлердiң жалпы жиналыстары хаттамаларының көшiрмелерiн;
      5) алдағы болатын дивиденд төлеу туралы ақпаратты;
      6) осы Заңның 22-бабының 4-тармағында көрсетiлген ақпаратты беруге мiндеттi.";
      2-тармақтағы "қор биржасында айналысқа жiберiлген бағалы қағаздар санынан" деген сөздер "қор биржасы бағалы қағаздарының тiзiмiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      40) 49-баптың 1-тармағының екiншi-төртiншi абзацтары тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;

      41) 50-баптың 1-тармағындағы "жабық' деген сөз алып тасталсын;

      42) 57-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бағалы қағаздар рыногының белгiлi бip қызмет түрiн жүзеге асыратын кәсiби қатысушылары өзiн-өзi реттейтiн тек бiр ұйым құруға құқылы.";
      2-тармағында:
      екiншi-төртiншi абзацтар тиiсiнше 1)-3) тармақшалар болып есептелсiн;
      үшiншi абзацтағы "бағалы қағаздарды иеленушiлер мен" деген сөздер алып тасталсын;

      43) 58-баптың 2-тармағының екiншi-он үшiншi абзацтары тиiсiнше 1)-12) тармақшалар болып есептелсiн.

      12. "Қазақстан Республикасында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу туралы" 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 53-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 17-18, 224-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 238-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат):

      1) 2-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi бөлiктегi "эмитент немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бағалы қағаздарға құқықтардың бiр тұлғадан басқа тұлғаға өтуiне байланысты бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi тiркеу - клиенттердiң шоттары бойынша нақтылы ұстаушының немесе бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiндегi жеке шоттар бойынша тiркеушiнiң жазбалар енгiзулерi арқылы мәмiленiң жасалу фактiсiн бекiтуi.";

      2) 3-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстау - нақтылы ұстаушы мен оның клиентi арасында олардың арасында жасасқан бағалы қағаздарды нақтылы ұстау туралы шарттың негiзiнде немесе Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгiленген, соларға сәйкес нақтылы ұстаушы клиенттiң мүддесiне орай немесе нақтылы ұстауды жүзеге асыратын өзге тұлғалар мүддесiнде бағалы қағаздарды өзiнiң иеленуiне, пайдалануына немесе билiк етуiне берiлген басқаруды өз атынан жүзеге асыруға мiндеттенетiн өзге де негiздер бойынша туындайтын қатынастар.
      Нақтылы ұстаушының клиенттерiне тиесiлi немесе нақтылы ұстаудағы бағалы қағаздар осы нақтылы ұстаушы кредиторларының пайдасына өндiрiп алынбауға тиiс.
      Бағалы қағаздарды нақтылы ұстау шартына тиiсiнше Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген мүлiктi сенiмгерлiк басқару шарты туралы ережелер қолданылады.
      2. Нақтылы ұстаушының бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу тәртiбi осы Заңмен және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгiленедi.";
      5-тармақ алып тасталсын;

      3) 4-бапта:
      1-тармақтың а), б), в) тармақшалары тиiсiнше 1), 2), 3) тармақшалар болып есептелсiн;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Бағалы қағаздарға құқықтарды нақтылы ұстаушының растауы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      4) 5-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1) әрбiр клиентке шот ашу арқылы клиенттердiң бағалы қағаздарына есеп жүргiзу;";
      а), б), в), г), д), e) тармақшалары тиiсiнше 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшалар болып есептелсiн;

      5) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      "5-1-бап. Нақтылы ұстау туралы шарт

      1. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстау туралы шарт жасасар алдында нақтылы ұстаушы клиенттi өзiнiң нақтылы ұстаушы ретiндегi қызметтi орындау шартымен таныстыруға мiндеттi.
      2. Нақтылы ұстау туралы шарт:
      1) шарттың нысанасын;
      2) нақтылы ұстаушының клиенттiң шоттары туралы коммерциялық құпияны сақтау жөнiндегi мiндеттемесiн қоса алғанда, тараптардың құқықтары мен мiндеттерiн;
      3) нақтылы ұстаушының қызмет көрсетуiне ақы төлеу мөлшерi мен тәртiбiн;
      4) нақтылы ұстаушының клиент алдындағы есеп беруiнiң нысаны мен кезеңдiлiгiн;
      5) тараптардың шарттың талаптарын бұзғандығы үшін жауапкершiлiгiн;
      6) бағалы қағаздар бойынша табыстар алу және оларды клиенттiң (пайда табушының) шотына есепке алу шарттары мен тәртiбiн қамтуға тиiс.
      Жоғарыда тiзiп көрсетiлген ережелерден бөлек, шартта Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да талаптар болады.";

      6) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "7-бап. Тiркеушi

      1. Эмитенттiң бағалы қағаздарын ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызмет бағалы қағаздар рыногындағы айрықша қызмет түрi болып табылады және осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заң актiлерiмен белгiленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтiң өзге түрлерiмен қоса атқарылмайды.
      2. Уәкiлеттi орган тiркеушiнiң эмитент пен бағалы қағаздар ұстаушыларға көрсеткен қызметiне ақы төлеудiң ең жоғары мөлшерiн, тәртiбi мен принциптерiн белгiлеуге құқылы.";

      7) 8-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi ", нақтылы құнын" деген сөздер алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте "эмиссиясы" деген сөз "шығарылымы" деген сөзбен ауыстырылсын; "толық сәйкес келуiн" деген сөздерден кейiн "белгiлi бiр күнге" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақта "эмиссиясы" деген сөз "шығарылымы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 9-баптың 1-тармағында:
      а), б), в), г), e), ж) тармақшалары тиiсiнше 1), 2), 3), 4), 6), 7) тармақшалар болып есептелсiн;
      д) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) айналыстағы бағалы қағаздар көлемiнiң шығарылымның тiркелген өлшемдерiне сәйкес келуiне бақылауды жүзеге асыру;";

      9) 10-бапта:
      3-тармақтағы "Уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiпке сәйкес эмитент" деген сөздер "Эмитент" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақ "бойынша" деген сөзден кейiн "және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзуге шарттың күшi тiркеушiнiң лицензиясы керi қайтарылып алынған жағдайда және шарт пен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де жағдайларда тоқтатылады.
      Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзуге шарттың күшiн тоқтату тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.";

      10) 11-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Тiркеушi лицензия алу үшiн оларға табыс етiлген құжаттарға өзi енгiзген барлық өзгерiстер мен толықтырулар жөнiнде уәкiлеттi органды жазбаша хабардар етуге мiндеттi.";

      11) 13-бапта:
      а), в), г), д) тармақшалары тиiсiнше 1), 3), 4), 5) тармақшалар болып есептелсiн;
      б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) бағалы қағаздар бойынша құқықтарды тiркеу мен оның есебiн жүргiзудi, құжатты бағалы қағаздарды сақтауды және клиенттердiң ақшаларына есеп жүргiзудi қамтамасыз ету;";

      12) 14-бапта:
      1-тармақтағы "ақша қаражаты", "ақша қаражатын" деген сөздер тиiсiнше "ақшасы", "ақшасын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы а), б), в), г), д), e), ж), з) тармақшалары 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) тармақшалары болып есептелсiн;

      13) 15-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      2-тармақта:
      екiншi бөлiктегi "және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi" деген сөздер алып тасталсын;
      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кастодиан лицензия алу үшiн оларға табыс етiлген құжаттарға өзi енгiзген барлық өзгерiстер мен толықтырулар жөнiнде уәкiлеттi органды жазбаша хабардар етуге мiндеттi.";

      14) 18-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Брокер - дилер лицензия алу үшiн табыс етiлген құжаттарға өзi енгiзген барлық өзгерiстер мен толықтырулар жөнiнде уәкiлеттi органды жазбаша хабардар етуге мiндеттi.";

      15) 19-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Орталық депозитарий бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары мен халықаралық қаржы ұйымдары акционерлiк қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрған коммерциялық емес ұйым болып табылады. Орталық депозитарий алған кiрiс оның акционерлерi арасында бөлiнбейдi және оның техникалық дамуына жұмсалады.
      2. Кастодиандар, нақтылы ұстаушылар болып табылатын брокер - дилерлер депозитарийдiң депоненттерi болып табылады.";

      16) 20-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң а), б), в), г), д), е), ж), з), и) тармақшалары тиiсiнше 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) тармақшалар болып есептелсiн;
      екiншi бөлiктегi "ашық халықтық" деген сөздер алып тасталсын;

      17) 22-бап алып тасталсын;

      18) 23-бапта:
      1-тармақтың а), б), в), г) тармақшалары тиiсiнше 1), 2), 3), 4) тармақшалар болып есептелсiн;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Орталық депозитарий материалдық өндiрiстiк саладағы қызметтi, жылжымайтын және жылжымалы мүлiкпен (мемлекеттiк бағалы қағаздарды қоспағанда) сауда-саттықты, сақтандыру қызметiн жүзеге асыруға, сондай-ақ заңды тұлғалардың (бағалы қағаздар рыногында клирингтiк қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) жарғылық капиталына қатысуға құқылы емес.";

      19) 24-баптың 3-тармағының а), б), в), г), д), e), ж), з), и) тармақшалары 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) тармақшалар болып есептелсiн;

      20) 25-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiк мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
      "Бағалы қағаздар кепiлiн тiркеудi осы мәмiленi тiркеу үшiн тараптардың табыс еткен барлық қажеттi мәлiметтер бар бұйрықтарының негiзiнде тiркеушi және (немесе) нақтылы ұстаушы жүзеге асырады. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында бiржақты мәмiле жасалған жағдайда, мәмiленi тiркеу сатып алушының бағалы қағаздарға қатысты құқығы расталатын құжаттар табыс етiле отырып, оның бұйрығы негiзiнде жүзеге асырылады.";
      екiншi бөлiктегi "Бұйрық бағалы" деген сөздер "Бұйрықты тiркеудi бағалы" деген сөздермен, "немесе бұйрықты қабылдау мен тiркеуге уәкiлеттi тұлға тiркейдi." деген сөздер "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгiленген тәртiппен жүргiзедi." деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Бұйрықтың нысаны, оны ресiмдеу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.";

      21) 26-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiктегi "тiзiлiм/шот" деген сөздер "бағалы қағаздар ұстаушының бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмдерiн жүргiзу жүйесiндегi жеке шотының немесе нақтылы ұстаушының клиентi шотының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "тiзiлiм/шот" деген сөздер алып тасталсын.

      13. "Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы" 1997 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 57-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 17-18, 224-құжат):

      1) 1-бапта:
      1-тармақтағы "Ашық" деген сөз алып тасталсын, "акционерлiк" деген сөз бас әрiппен жазылсын;
      2-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "ашық акционерлiк" деген сөздер "акционерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың 1-тармағындағы "ашық үлгiдегi" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 10-бапта:
      1-тармақтағы "эмиссиясы" деген сөз "шығарылымы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "акцияларының эмиссиясын" деген сөздер "акцияларын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 12-баптың тақырыбындағы және бiрiншi абзацындағы "комиссиясы" деген сөз "шығарылымы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 20-баптың 2-тармағындағы "эмиссияларын" деген сөз "шығарылымдарын" деген сөзбен ауыстырылсын.

      14. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат):

      1) 1-баптың 2) тармақшасындағы "ашық" деген сөз алып тасталсын;

      2) 34-баптағы "жабық" деген сөз алып тасталсын.

      15. "Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат):

      1) 8-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      2) 9-бап алып тасталсын;

      3) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:
      "16-1-бап. Акционерлiк қоғамнан қайта құрылған
                 жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң
                 құрылу және қызмет ету ерекшелiктерi

      1. Акционерлердiң саны жүз және одан да көп акционерлiк қоғам жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк болып қайта құрылған жағдайда құрылтай шарты жасалмайды.
      Серiктестiкке қатысушылардың тiзiмiнен көшiрме акционерлердiң саны жүз және одан да көп акционерлiк қоғамнан қайта құрылған жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталдағы қатысу үлесiне меншiк құқығын растайтын құжат болып табылады.
      Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылардың тiзiлiмiн бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы (тiркеушi) жүзеге асырады. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылар тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбi тiркеушi мен серiктестiк арасында жасалған шартпен, сондай-ақ осы тiркеушiнiң серiктестiкке қатысушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметiн реттейтiн iшкi құжаттарымен анықталады.
      2. Акционерлiк қоғамнан қайта құрылған жауапкершiлiгi шектеулі серіктестіктің жарғысына қайта құру туралы шешім қабылдаған акционерлердiң жалпы жиналысы уәкiлеттiк берген адам қол қояды.
      Акционерлiк қоғамнан қайта құрылған жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiм серiктестiкке қатысушылардың жалпы жиналысында, осы Заңның 48-бабында белгiленген тәртiппен қабылданады.";

      4) 17-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) серiктестiкке қатысушылардың (қатысушылар саны жүз және одан да көп акционерлiк қоғамнан қайта құрылған серiктестiктердi қоспағанда) олардың атауы, орналасқан жерi, мекен-жайы, банк реквизиттерi (eгep құрылтайшы заңды тұлға болса) немесе аты-жөнi, тұратын жерi және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi (eгep құрылтайшы жеке тұлға болса) көрсетiлген тiзбесi;";

      5) 19-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Акционерлерi жүз және одан да көп акционерлiк қоғамнан қайта құрылған жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктi мемлекеттiк тіркеу үшiн:
      1) қайта құру туралы шешiм қабылдаған акционерлердiң жалпы жиналысы уәкiлдiк берген адам қол қойған серiктестiктi құру туралы өтiнiш;
      2) серiктестiктiң жарғысы;
      3) қайта құру туралы шешiм қабылдаған акционерлердiң жалпы жиналысы уәкiлдiк берген адам қол қойған, акция ұстаушылар тiзiлiмiндегi деректер негiзiнде жасалған серiктестiкке қатысушылар тiзiмi табыс етiлуге тиiс.";

      6) 20-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "4-тармағында" деген сөздер "4 және 4-1-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 22-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жүз және одан да көп қатысушысы бар акционерлiк қоғамнан қайта құрылған серiктестiкке жаңа қатысушы қабылдау серiктестiкке қатысушылар тiзiлiмiне жазбалар енгiзу жолымен ресiмделедi.";

      8) 26-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы алып тасталсын;

      9) 32-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жүз және одан да көп қатысушысы бар серіктестікке қатысушының үлесiн сату тәртiбi серiктестiктiң жарғысымен белгiленедi.";

      10) 46-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жүз және одан да көп қатысушысы бар акционерлiк қоғамнан қайта құрылған жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) оны өткiзу туралы серiктестiкке қатысушыларды жиналыс ашылардан он бес күн бұрын хабардар етуге мiндеттi.
      Жүз және одан да көп қатысушысы бар серiктестiкке қатысушылардың жалпы жиналысын өткiзу туралы хабар серiктестiктiң жарғысында көрсетiлген баспасөз басылымында жариялануға тиiс.";

      11) 69-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
      2-тармақ алып тасталсын.

      16. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 22, 309-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 5-құжат; N 8, 52-құжат):

      1) 4-баптың 2-тармағы екiншi бөлiгiнiң сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "халықтық акционерлiк қоғамдар жатады.";

      2) 6-баптың 1-тармағындағы:
      бiрiншi бөлiктегi "ашық үлгiдегi акционерлiк қоғамды," деген сөздер алып тасталсын.

      17. "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат):

      1) 22-бапта:
      2-тармақтың екiншi сөйлемi алып тасталсын;
      3-тармақ алып тасталсын;

      2) 25-баптың 6-тармағындағы "эмиссиясының" деген сөз "шығарылымының" деген сөзбен ауыстырылсын.

      18. "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 1, 8-құжат; N 24, 338-құжат):
      28-баптың 4-тармағындағы "нақты құнына" деген сөз "санына" деген сөзбен ауыстырылсын.

      19. "Қазақстанның Даму Банкi туралы" 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 9, 85-құжат):

      1-баптағы "жабық" деген сөз алып тасталсын.

      2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
      Бағалы қағаздар рыногының шаруашылық серiктестiк ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған кәсiби қатысушылары осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап екi жыл iшiнде акционерлiк қоғамдар болып қайта құрылуға мiндеттi.
      Бағалы қағаздар рыногының өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiне қатыспайтын кәсiби қатысушылары, осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап үш ай iшiнде, өзiн-өзi реттейтiн ұйымға оның мүшесi болып кiру үшiн өтiнiш беруге мiндеттi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 416

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3):

      1) статью 40 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Учредители юридического лица не могут иметь какие-либо преимущества перед другими участниками данного юридического лица, не являющимися его учредителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.";

      2) в статье 41:
      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании устава и учредительного договора или, если юридическое лицо учреждено одним лицом, устава и оформленного в письменном виде решения об учреждении юридического лица (решения единственного учредителя), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и законодательными актами Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Решение единственного учредителя должно содержать решение о назначении лиц, которые будут осуществлять действия по регистрации юридического лица, условия передачи в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) имущества и иные решения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      Решение единственного учредителя-юридического лица принимается его органами, должностными лицами или работниками, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом данного юридического лица.";

      3) в пункте 6 статьи 42:
      в подпункте 1) слова "и объявленного уставного капитала акционерного общества" исключить;

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ с числом участников сто и более).";

      4) пункт 9 статьи 58 изложить в следующей редакции:
      "9. В случае преобразования акционерного общества с числом акционеров сто и более в хозяйственное товарищество учредительный договор не заключается. Документом, подтверждающим право на долю в уставном капитале хозяйственного товарищества, преобразованного из акционерного общества с числом участников сто и более, является выписка из реестра участников хозяйственного товарищества. Порядок формирования, ведения и хранения реестра участников хозяйственного товарищества устанавливается законодательными актами Республики Казахстан.";

      5) часть первую пункта 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
      "2. Число участников товарищества с ограниченной ответственностью не ограничивается.";

      6) статью 86 исключить;

      7) статьи 87 и 88 изложить в следующей редакции:
      "Статья 87. Учредительные документы акционерного общества

      1. Учредительными документами акционерного общества являются учредительный договор (решение единственного учредителя) и устав.
      Учредительные документы акционерного общества должны содержать сведения, определенные настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
      Учредительные документы акционерного общества подлежат нотариальному удостоверению.
      2. Действие учредительного договора (решения единственного учредителя) прекращается со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций.
      3. Порядок утверждения устава акционерного общества устанавливается законодательными актами Республики Казахстан.

      Статья 88. Уставный капитал акционерного общества

      Размер и порядок формирования уставного капитала акционерного общества, а также порядок его увеличения и уменьшения определяются законодательными актами Республики Казахстан.";

      8) статьи 89 и 90 исключить;

      9) в статье 91:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций и их размещения определяется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.";

      в пункте 3 слова "определенного имущества общества" заменить словом "имущества";

      в пункте 4 слова "эмиссии (условиями выпуска)" заменить словом "выпуска";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды по акциям общества:
      1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
      2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.
      Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены и иные основания, запрещающие выплату дивидендов по акциям акционерным обществом.";

      10) в статье 92:
      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "В случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, в акционерном обществе с одним акционером уставом общества может быть предусмотрена возможность управления акционерным обществом без создания совета директоров.";

      в части первой пункта 5 слово "(и)" исключить;

      часть первую пункта 6 исключить;

      пункт 8 исключить;

      11) в пункте 2 статьи 93 слова "товарищество с ограниченной ответственностью" заменить словами "хозяйственное товарищество";

      12) в пункте 1 статьи 94 слова "(выпущенного уставного капитала)" исключить;

      13) в статье 95:
      в пункте 3 слова "выпущенном", "выпущенных (оплаченных)" исключить;
      в пункте 4 слова "выпущенных (оплаченных)" исключить;

      14) пункт 1 статьи 110 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Особенности создания ассоциаций (союзов) юридических лиц, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, и участия в них устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.";

      15) статьи 129 и 130 изложить в следующей редакции:
      "Статья 129. Ценные бумаги

      1. Ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.
      2. К ценным бумагам относятся акции, облигации и иные виды ценных бумаг, определенные в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
      3. Ценные бумаги по форме выпуска подразделяются на:
      1) документарные и бездокументарные;
      2) эмиссионные и неэмиссионные;
      3) именные, предъявительские и ордерные.
      Документарные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств).
      Бездокументарные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме (в виде совокупности электронных записей).
      Эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условиях.
      Неэмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, не соответствующие признакам, указанным в части четвертой настоящего пункта.
      Именная ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному в ней лицу.
      Предъявительская ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав предъявителю ценной бумаги.
      Ордерная ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному в ней лицу, а в случае передачи им этих прав в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 132 настоящего Кодекса, - другому лицу.
      4. Настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан может быть исключена возможность выпуска определенного вида ценных бумаг в той или иной форме.

      Статья 130. Подтверждение прав на ценную бумагу

      1. Подтверждением права на документарную ценную бумагу является сама ценная бумага. В случае передачи документарной ценной бумаги на хранение профессиональному участнику рынка ценных бумаг, уполномоченному на такое хранение в соответствии с выданной ему лицензией, подтверждением права на эту ценную бумагу является выписка со счета, открытого данным профессиональным участником в целях ее учета. При расхождении между документарной ценной бумагой и выпиской с указанного счета приоритет имеет выписка.
      2. Подтверждением права на бездокументарную ценную бумагу является выписка со счета, открытого в целях ее учета у профессионального участника рынка ценных бумаг, который уполномочен на регистрацию сделок с ценными бумагами в соответствии с выданной ему лицензией.
      3. Порядок открытия и ведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг счетов, предназначенных для учета ценных бумаг, а также требования к содержанию и оформлению выписок с таких счетов определяются законодательством Республики Казахстан.";

      16) в статье 132:
      часть вторую пункта 2 исключить;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Особенности передачи прав по эмиссионным ценным бумагам и подтверждение прав по ним определяются законодательными актами Республики Казахстан.";

      17) статью 135 исключить;

      18) статью 136 изложить в следующей редакции:
      "Статья 136. Облигация

      1. Облигация - ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и по окончании срока ее обращения - номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте.
      2. Облигации выпускаются только как именные эмиссионные ценные бумаги.
      3. Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, местные исполнительные органы, коммерческие организации вправе выпускать облигации.
      4. Виды облигаций и порядок их выпуска устанавливаются законодательством Республики Казахстан.";

      19) статью 139 изложить в следующей редакции:
      "Статья 139. Акция

      1. Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества акционерного общества при его ликвидации.
      2. Акции выпускаются только как именные эмиссионные ценные бумаги.
      3. Виды и категории акций устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.
      Порядок выпуска акций устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
      4. Некоммерческие организации, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества, выплату дивидендов по своим акциям не осуществляют.
      5. Законодательными актами Республики Казахстан может быть предусмотрена возможность выкупа акций по решению суда у акционера, нарушающего своими действиями или бездействием интересы акционерного общества.
      Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены возможность и основания принудительного выкупа акций банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также страховых (перестраховочных) организаций в случае наличия у них отрицательного размера собственного капитала, рассчитываемого в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.".

      20) в статье 156:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "1. Биржевые сделки - сделки, предметом которых является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которые заключаются на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о соответствующих биржах (товарных, фондовых и других) и правилами биржевой торговли.
      2. Биржевые сделки оформляются документами, выдаваемыми биржей в подтверждение заключения данных сделок.";

      в пункте 4 слова "биржевыми уставами" заменить словами "правилами биржевой торговли".

      2. В Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г, N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г, N 23, ст. 309; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 7; N 4, ст. 25):

      1) пункт 1 статьи 886 дополнить частью второй следующего содержания:
      "В период действия договора доверительного управления имуществом учредитель доверительного управления не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан или указанным договором.";

      2) пункты 2 и 4 статьи 892 изложить в следующей редакции:
      "2. Сведения о доверительном управляющем эмиссионными ценными бумагами подлежат отражению по счету учредителя доверительного управления, открытому профессиональным участником рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";
      "4. Особенности доверительного управления ценными бумагами устанавливаются законодательством Республики Казахстан.".

      3. В Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30):

      1) статью 191 изложить в следующей редакции:
      "Статья 191. Нарушение срока представления документов
                   для государственной регистрации выпуска
                   эмиссионных ценных бумаг

      Нарушение эмитентом установленного законодательством Республики Казахстан срока представления документов для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг -
      влечет штраф на должностных лиц эмитента от сорока до двухсот месячных расчетных показателей.";

      2) абзац первый части первой статьи 193 изложить в следующей редакции:
      "1. Непредставление либо представление недостоверных сведений субъектом рынка ценных бумаг уполномоченному органу для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, получения лицензии (разрешения) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, отчетности о своей деятельности, а равно неисполнение предписаний уполномоченного органа -";

      3) в абзаце первом статьи 196 слова "эмитентом или" исключить;

      4) в заголовке и тексте статьи 197 слова "выпуска и" исключить.

      4. В Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25):

      1) подпункт 5) статьи 49 изложить в следующей редакции:
      "5) принудительного выпуска объявленных акций.";

      2) статью 55 изложить в следующей редакции:
      "Статья 55. Принудительный выпуск объявленных акций
                  налогоплательщика (акционерного общества)

      В случае непогашения сумм налоговой задолженности налогоплательщиком (акционерным обществом) после принятия всех мер, предусмотренных подпунктами 1)-4) статьи 49 настоящего Кодекса, налоговые органы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о принудительном выпуске объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

      3) в пункте 2 статьи 93 слова ", ревизионной комиссии," исключить; после слов "для проведения" дополнить словом "общего".

      5. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 2 мая 1995 г. N 2255 "О хозяйственных товариществах" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 7, ст. 49; N 15-16, ст. 109; 1996 г., N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 205, 210; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224):

      1) в статье 1:
      в пункте 2 слова "и акционерного общества" исключить;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Организации, деятельность которых основывается на привлечении денег и иного имущества лиц, не являющихся участниками товарищества (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций, инвестиционных и накопительных пенсионных фондов), создаются в форме хозяйственного товарищества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.";

      2) в статье 3:
      в пункте 4 слова ", акционерного общества" исключить;
      в пункте 5 слова "и акционерное общество", "или акций общества" исключить;

      3) в части второй пункта 1 статьи 4 слова "за исключением акционерных обществ," исключить;

      4) в пункте 2 статьи 7 слова ", а в акционерном обществе количеством акций" исключить;

      5) в подпункте 2) пункта 3 статьи 25 слова "или акционерное общество" исключить.

      6. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 28 июня 1995 г. N 2350 "О нефти" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 11, ст. 76; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 150; 1999 г., N 21, ст. 787; Закон  Республики Казахстан от 7 апреля 2003 г. "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 16 апреля 2003 г. и "Казахстанская правда" 12 апреля 2003 г.):

      в абзаце сороковом статьи 1 слово "закрытое" исключить.

      7. В Закон  Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5, ст. 31):

      1) в подпункте а) пункта 2 статьи 8 слово "выпущенных" заменить словом "размещенных";

      2) в статье 12:
      в пункте 1 слово "закрытых" исключить;
      пункт 2 исключить;
      в пункте 3 слова "после его преобразования в открытое акционерное общество" исключить;

      3) в абзаце третьем пункта 2 статьи 14 слова "номинальной стоимости" заменить словами "цене размещения";

      4) в статье 16:
      в пункте 4 слова "может производиться только по цене не ниже их номинальной стоимости и" заменить словами "производится по цене размещения,";
      в пункте 5 слова ", объявленный в его учредительных документах," исключить;

      5) в подпункте а) пункта 1 статьи 22 слова "суммарный объявленный", "объявленного" исключить;

      6) в подпункте б) пункта 2 статьи 26 слово "объявленный" исключить;

      7) в статье 30:
      подпункт и) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "и) доверительные операции: управление деньгами и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;";

      пункт 4 дополнить подпунктом б-1) следующего содержания:
      "б-1) управление ценными бумагами;";

      8) в пункте 2 статьи 31:
      в абзаце первом слова "(в закрытом обществе в случае отсутствия данного органа - общим собранием акционеров)" исключить;

      в подпункте ж) слова "(в закрытом обществе в случае отсутствия данного органа - общее собрание акционеров)" исключить;

      9) в пункте 2 статьи 34 слова "(в закрытом обществе в случае отсутствия данного органа - общим собранием акционеров)" исключить;

      10) в части первой пункта 7 статьи 40 слова "(в закрытом обществе в случае отсутствия данного органа - по решению общего собрания акционеров)" исключить;

      11) в подпункте в) пункта 2 статьи 49 слово "объявленного" исключить;

      12) в части третьей пункта 1 статьи 54 слова "(в закрытом обществе в случае отсутствия данного органа - общим собранием акционеров)" исключить.

      8. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 23 декабря 1995 г. N 2721 "О приватизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 163; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 189; 1999 г., N 21, ст. 786; N 23, ст. 916; 2000 г, N 21, ст. 396; 2001 г., N 8, ст. 52; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 6):

      1) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      "2. Не допускается продажа акций, выпуск которых не зарегистрирован в надлежащем порядке.";

      2) в пункте 2 статьи 12 слова "изменение типа закрытого акционерного общества на открытый," исключить;

      3) в статье 16:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Предварительными стадиями приватизации признаются: сдача государственного имущества в имущественный наем (аренду) либо его передача в доверительное управление с правом последующего выкупа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";
      пункт 6 исключить.

      9. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 27 января 1996 г. N 2828 "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 182; 1999 г., N 11, ст. 357; N 21, ст. 787):
      в подпункте 27-1) статьи 1 слово "закрытое" исключить.

      10. В Закон  Республики Казахстан от 24 декабря 1996 г. "О валютном регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 20-21, ст. 404; 1997 г., N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 16, ст. 219; 1999 г., N 20, ст. 722; 2001 г., N 4, ст. 23):

      в пункте 3 статьи 11 слова "номинальная стоимость которых выражена в национальной или иностранной валюте" исключить.

      11. В Закон  Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 5, ст. 52; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 15-16, ст. 238):

      1) в статье 2:
      дополнить подпунктом 1) следующего содержания:
      "1) агентская облигация - облигация, выпущенная финансовым агентством в порядке, установленном уполномоченным органом;";

      абзацы второй, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, одиннадцатый, двенадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый считать соответственно подпунктами 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 15), 16), 18), 19), 21), 22), 23), 24), 26), 27), 28), 29);

      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "3) аффилиированное лицо субъекта рынка ценных бумаг - лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом рынка ценных бумаг решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого субъект рынка ценных бумаг имеет такое право;";
     
      в абзаце четвертом слово "посредник" заменить словами "профессиональный участник";

      в абзаце пятом слова "ранее выпущенных" исключить;
     
      абзац девятый изложить в следующей редакции:
      "9) держатель ценной бумаги - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестров держателей ценных бумаг и обладающее имущественными правами, удостоверенными данной ценной бумагой;";

      абзац десятый исключить;

      абзац одиннадцатый дополнить словами "путем выставления котировок на организованном рынке ценных бумаг и (или) их опубликования в средствах массовой информации;";

      в абзаце двенадцатом слово "собственных" исключить;

      абзацы тринадцатый, четырнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
      "12) институциональный инвестор - юридическое лицо, инвестирующее привлеченные им деньги в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      13) кастодиан - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиентов;";
      "17) листинг - включение ценных бумаг в список ценных бумаг организатора торгов в порядке, установленном правилами организатора торгов;";

      в абзаце девятнадцатом слова "одной эмиссии" исключить;

      абзацы двадцать первый и двадцать шестой изложить в следующей редакции:
      "20) номинальная стоимость облигации - денежное выражение стоимости облигации, определенное проспектом выпуска;";
      "25) портфель ценных бумаг - совокупность различных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в собственности либо доверительном управлении субъекта рынка ценных бумаг;";

      в абзаце двадцать восьмом слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      абзацы тридцать первый и тридцать второй изложить в следующей редакции:
      "30) регистратор - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг;
      31) саморегулируемая организация - организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг с целью разработки и принятия единых правил (стандартов) осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;";

      абзац тридцать третий исключить;

      абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
      "32) структура выпуска ценных бумаг - сведения о количестве выпускаемых ценных бумаг, их виде, а также цене размещения (номинальной стоимости);";

      абзац тридцать пятый считать подпунктом 33);

      дополнить подпунктом 34) следующего содержания:
      "34) трансфер-агент - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по приему и передаче информации (документов) в процессе осуществления гражданско-правовых сделок на рынке ценных бумаг;";

      абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
      "35) управляющий портфелем ценных бумаг - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, а также деньгами, предназначенными для их приобретения;";

      дополнить подпунктами 36) и 37) следующего содержания:
      "36) финансовое агентство - банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях заимствование на внутреннем и внешнем рынках капитала. Порядок присвоения статуса финансового агентства и требования к деятельности финансовых агентств устанавливаются уполномоченным органом;
      37) финансовый инструмент - вид актива, потребительская стоимость которого определяется возможностью его использования в качестве средства обращения и (или) платежа и обладающего способностью быть конвертируемым в национальную валюту;";

      абзацы тридцать седьмой, тридцать восьмой, сороковой, сорок первый считать соответственно подпунктами 38), 39), 41), 42);

      в абзаце тридцать восьмом слова "одной эмиссии" заменить словами "одного выпуска", слова "данной эмиссии" заменить словами "данного выпуска";

      абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
      "40) эмиссия - действия эмитента, совершаемые им в целях государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и их размещения;";

      2) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Организаторы торгов с ценными бумагами обязаны соблюдать пруденциальные нормативы, установленные уполномоченным органом. В состав пруденциальных нормативов входят: минимальный размер уставного капитала организатора торгов с ценными бумагами, коэффициент достаточности собственного капитала, а также иные нормы и лимиты по определению уполномоченного органа.";

      3) в пункте 2 статьи 6:
      в абзаце первом слова "для формирования портфеля ценных бумаг" заменить словами "для инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан. К институциональным инвесторам относятся";

      в абзаце четвертом слово "негосударственные" заменить словом "накопительные";

      4) в статье 7:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в документарной или бездокументарной форме с учетом ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан.";

      пункты 2 и 3 исключить;
      в пункте 4 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      5) статью 8 исключить;

      6) в статье 9:
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Уполномоченный орган вправе устанавливать ограничения на совершение профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг.";

      в пункте 5 слова "определяются правилами организаций, функционирующих на организованном рынке ценных бумаг" заменить словами "на организованном рынке ценных бумаг определяется правилами организаторов торгов";

      7) в статье 10:
      абзацы второй, четвертый, шестой, седьмой, восьмой и девятый считать соответственно подпунктами 1), 3), 5), 6), 7), 8);

      абзацы третий и пятый изложить в следующей редакции:
      "2) государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, а также осуществления контроля за соблюдением эмитентами условий их выпуска, обращения и погашения;";
      "4) лицензирования деятельности организаторов торгов и институциональных инвесторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      абзац седьмой после слов "профессиональных участников рынка ценных бумаг" дополнить словами ", организаторов торгов";

      8) в заголовке статьи 12 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      9) статью 13 исключить;

      10) в заголовке и тексте статьи 14 слова "Эмиссия", "эмиссии" заменить соответственно словами "Выпуск", "выпуска";

      11) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
      "Статья 14-1. Эмиссия агентских облигаций

      Условия и порядок выпуска, размещения и погашения агентских облигаций устанавливаются уполномоченным органом.";

      12) статью 15 исключить;

      13) статью 16 изложить в следующей редакции:
      "Статья 16. Государственная регистрация выпуска эмиссионных
                  ценных бумаг

      1. Решение о выпуске объявленных акций принимается собранием учредителей (общим собранием акционеров) акционерного общества.
      Акционерное общество не позднее одного месяца со дня его государственной регистрации в органах юстиции обязано представить в уполномоченный орган документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций с приложением документов, подтверждающих оплату учредителями размещаемых среди них акций.
      Государственная регистрация выпуска объявленных акций является основанием для регистрации учредителей в качестве держателей акций в реестре держателей акций.
      2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг включает:
      1) рассмотрение представленных документов и их экспертизу на соответствие законодательству Республики Казахстан;
      2) рассмотрение финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторской организацией (аудитором);
      3) присвоение национального идентификационного номера ценным бумагам и внесение сведений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и об эмитенте в Государственный реестр ценных бумаг;
      4) выдачу документа, свидетельствующего о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.
      3. Порядок присвоения национальных идентификационных номеров эмиссионным ценным бумагам устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
      4. Особенности государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также порядок их выпуска, обращения, погашения и аннулирования устанавливаются уполномоченным органом.
      5. Документы, представленные эмитентом для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати дней со дня их представления.
      В случае представления дополнительных документов для государственной регистрации срок рассмотрения возобновляется.
      6. Должностные лица эмитента за непредставление либо представление недостоверных сведений, нарушение сроков представления документов для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, а равно за неисполнение предписаний уполномоченного органа несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      14) в статье 17:
      в заголовке слово "эмиссий" исключить;
      в пункте 2 слово "Эмиссии" заменить словом "Выпуски";
      в пункте 3 слова "об эмиссии" заменить словами "о выпуске";

      15) статью 18 исключить;

      16) в статье 19:
      в заголовке слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";
      в пункте 1 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска", слово "финансовому" исключить;
      в пункте 3 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      17) в статье 20:
      в заголовке слово "эмиссии" заменить словом "размещения";
      в пункте 1:
      в абзаце первом слово "эмиссии" заменить словом "размещения";

      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "1) несоответствие условий размещения ценных бумаг зарегистрированным условиям выпуска и размещения, настоящему Закону и иным нормативным правовым актам Республики Казахстан;";

      абзацы третий-пятый считать соответственно подпунктами 2)-4);
      в абзаце третьем слово "эмиссии" заменить словом "размещения";
      в абзаце четвертом слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      в пункте 2:
      в абзаце первом слово "эмиссии" заменить словом "размещения";
      абзацы второй-четвертый считать соответственно подпунктами 1)-3);
      в пункте 3 слово "эмиссии" заменить словом "размещения";
      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
      "4. С момента получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг эмитент обязан с соблюдением требований пункта 2 настоящей статьи опубликовать сообщение об этом в печатном издании и устранить выявленные нарушения в срок, установленный уполномоченным органом.
      Решение о приостановлении размещения ценных бумаг эмитента направляется уполномоченным органом регистратору с целью приостановления операций с лицевыми счетами в реестре держателей ценных бумаг эмитента. При наличии в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан уведомить его о принятом решении уполномоченного органа.
      5. Дальнейшее размещение ценных бумаг возможно только после устранения эмитентом оснований, явившихся причиной для приостановления размещения ценных бумаг, по решению уполномоченного органа.";
      пункт 6 исключить;
      в пункте 7 слово "эмиссии" заменить словом "размещения";

      18) в статье 21:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 21. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг
                  несостоявшимся";

      в пункте 1:
      в абзаце первом слова "эмиссию ценных бумаг несостоявшейся" заменить словами "выпуск ценных бумаг несостоявшимся";

      абзацы второй, третий и пятый считать соответственно подпунктами 1), 2) и 4);

      в абзаце втором слово "эмиссии" заменить словом "выпуска", слова "(зарегистрированным условиям выпуска)" исключить;

      в абзаце третьем слова "эмиссии (зарегистрированным условиям выпуска)" заменить словом "выпуска";

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "3) несоответствие сведений, указанных в отчете об итогах размещения ценных бумаг, зарегистрированному проспекту выпуска или данным фактического размещения такого выпуска;";

      в абзаце пятом слово "эмиссии" заменить словом "размещения";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Решение о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся направляется уполномоченным органом эмитенту и регистратору с целью приостановления регистрации сделок с ценными бумагами в реестре держателей ценных бумаг данного эмитента.
      При наличии в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан уведомить его о решении, принятом уполномоченным органом. Получив уведомление, номинальный держатель обязан приостановить регистрацию сделок с ценными бумагами по счету клиента.
      Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся вносятся в Государственный реестр ценных бумаг в порядке, установленном уполномоченным органом.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся облигации данного выпуска подлежат возврату эмитенту. Возмещение номинальной стоимости облигаций инвесторам осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
      "2-1. В случае признания выпуска акций несостоявшимся совет директоров акционерного общества обязан в течение двух месяцев со дня получения уведомления уполномоченного органа о признании выпуска акций несостоявшимся созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров с целью принятия одного из следующих решений:
      1) о государственной регистрации выпуска акций;
      2) о преобразовании в хозяйственное товарищество (производственный кооператив);
      3) о ликвидации акционерного общества.
      После принятия общим собранием акционеров решения о государственной регистрации выпуска акций акционерное общество обязано представить документы для государственной регистрации не позднее одного месяца со дня принятия решения общим собранием акционеров.
      2-2. В случае несоблюдения требований пункта 2-1 настоящей статьи акционерное общество подлежит ликвидации в судебном порядке по иску уполномоченного органа.";

      пункты 3 и 4 исключить;

      в пункте 5 слова "эмиссии ценных бумаг несостоявшейся" заменить словами "выпуск ценных бумаг несостоявшимся";

      19) в статье 22:
      заголовок после слова "выпуске" дополнить словом "эмиссионных";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Эмитент обязан опубликовать в печатном издании сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах в течение тридцати дней со дня государственной регистрации их выпуска.
      Опубликование сведений о выпуске до государственной регистрации запрещается.";

      в пункте 2 слова "эмиссии (условиями выпуска)" заменить словом "выпуска";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. В период размещения и обращения ценных бумаг эмитент обязан зарегистрировать в уполномоченном органе и известить потенциальных инвесторов и держателей ценных бумаг обо всех затрагивающих их интересы изменениях в фактическом состоянии дел по сравнению с данными в зарегистрированном проспекте выпуска ценных бумаг и с информацией о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах.";

      в пункте 4:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "4. Сведениями, затрагивающими интересы потенциальных инвесторов и держателей ценных бумаг, признаются:";

      в подпункте 2) слова "выпущенном (оплаченном)", "выпущенных (оплаченных)" заменить соответственно словами "оплаченном", "оплаченных", слово "открытого" исключить;

      в подпунктах 3) и 4) слово "открытого" исключить;

      подпункт 10) после слов "потенциальных инвесторов" дополнить словами "и держателей ценных бумаг";

      в пункте 5 слова "эмиссии (условия выпуска)" заменить словом "выпуска";

      в пункте 6 слова "эмиссии (условия выпуска)" заменить словом "выпуска", после слов "потенциальных инвесторов" дополнить словами "и держателей ценных бумаг";

      в пункте 7 слова "эмиссии (условиях выпуска)" заменить словом "выпуска";

      20) в статье 23:
      в пункте 1 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";
      пункт 2 исключить;
      в пункте 3 слова "Открытое общество" заменить словом "Эмитент";

      21) в статье 24:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 24. Отчеты об итогах размещения и погашения
                  эмиссионных ценных бумаг";

      в пункте 1:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "1. Эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения ценных бумаг по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения ценных бумаг либо после завершения их полного размещения, а также отчет об итогах погашения облигаций в порядке, установленном уполномоченным органом.";

      в части второй слова "Открытое народное" заменить словом "Народное";

      пункт 2 исключить;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Перечень документов, представляемых для утверждения отчета, и порядок их оформления устанавливаются уполномоченным органом. При несоблюдении эмитентом указанных требований уполномоченный орган вправе отказать ему в утверждении отчета. При повторном представлении эмитентом документов срок рассмотрения возобновляется.";

      в пункте 4 слова "отчета об итогах выпуска и размещения акций" заменить словами "отчетов об итогах размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг";

      в пункте 5 слова "выпуска и" исключить, слова "эту эмиссию несостоявшейся" заменить словами "выпуск несостоявшимся";

      пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
      "6. Если при рассмотрении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг будет выявлена недостоверность представленных сведений или сведений, представленных для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении дальнейшего размещения и обращения ценных бумаг.
      7. В случае выявления недостоверности сведений в отчете об итогах размещения ценных бумаг, представленном на утверждение, уполномоченный орган вправе принять решение об отзыве уведомления об утверждении отчета и о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг.";

      22) в пункте 1 статьи 24-1:
      абзацы второй-четвертый считать соответственно подпунктами 1)-3);
      в абзаце втором слова "эмиссии несостоявшейся" заменить словами "выпуска несостоявшимся";

      23) в статье 24-2:
      в части второй пункта 1:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "В период проведения проверки и по результатам проверки уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе:";

      абзацы второй-четвертый считать соответственно подпунктами 1)-3);

      абзац второй после слова "Эмитентам" дополнить словами ", организаторам торгов";

      в пункте 2:
      абзацы второй-четвертый считать соответственно подпунктами 1)-3);

      абзац четвертый после слова "эмитента" дополнить словами ", организатора торгов";

      дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
      "2-1. В процессе проведения проверки эмитент, профессиональный участник и организатор торгов обязаны выполнять требования уполномоченного органа о представлении документов, необходимых для проверки.
      В случае необходимости уполномоченный орган вправе требовать копии документов для приобщения к акту проверки.
      Уполномоченный орган вправе требовать от работников эмитента, профессионального участника и организатора торгов представления письменных объяснений в процессе проведения проверки и по результатам проверки.
      2-2. По результатам проверки, свидетельствующей о нарушении законодательства Республики Казахстан эмитентом, организатором торгов и профессиональным участником, уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении обращения ценных бумаг эмитента, действия лицензии или об отзыве лицензии профессионального участника и организатора торгов.";

      24) в статье 25:
      абзацы второй-пятый пункта 1 считать соответственно подпунктами 1)-4);

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг вправе осуществлять организации, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества.
      Формирование уставного капитала организации, представившей в уполномоченный орган документы для получения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных бумаг и организатора торгов осуществляется только деньгами.";

      дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
      "4. Условия и порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются уполномоченным органом и правилами саморегулируемых организаций, согласованными с уполномоченным органом.
      5. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг в деятельности саморегулируемой организации является обязательным.";

      25) в статье 26:
      в пункте 2:
      слова "минимального уровня собственного капитала профессионального участника, установленного" заменить словами "по соблюдению пруденциальных нормативов, установленных";

      дополнить предложением следующего содержания:
      "В состав пруденциальных нормативов входят минимальный размер уставного капитала, коэффициент достаточности собственного капитала, а также иные нормы и лимиты по определению уполномоченного органа.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Уполномоченный орган вправе отказать в выдаче лицензии, приостановить действие лицензии или отозвать лицензию в порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.";

      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
      "3-1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии в следующих случаях:
      1) выявления недостоверной или неполной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии или рассмотрения отчета о деятельности лицензиата;
      2) непредоставления информации об изменениях в документах, представленных для получения лицензии;
      3) несоблюдения лицензиатом пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом;
      4) неисполнения лицензиатом или нарушения им правил и стандартов, устанавливающих порядок совершения операций с ценными бумагами;
      5) несоблюдения лицензиатом порядка представления отчета о своей деятельности;
      6) отсутствия членства в саморегулируемой организации, а также выхода лицензиата или его исключения из саморегулируемой организации;
      7) нарушения лицензиатом законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
      8) несоблюдения лицензиатом лицензионных требований;
      9) невыполнения лицензиатом предписания уполномоченного органа.
      3-2. Уполномоченный орган вправе отозвать лицензию в случаях неустранения причин приостановления лицензии и по иным основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.";

      26) в статье 27:
      в пункте 3 слово "выпущенных" заменить словом "размещенных";

      в пункте 4:
      абзацы второй-четвертый считать соответственно подпунктами 1)-3);

      в абзаце втором слово "управления" исключить;
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) аффилиированные лица лиц, указанных в подпунктах 1)-3) настоящего пункта.";

      27) в статье 28:
      в пункте 1:
      абзацы второй-девятый считать соответственно подпунктами 1)-8);

      в абзаце девятом слово "негосударственных" заменить словом "накопительных";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) деятельность трансфер-агента;";

      абзац десятый считать подпунктом 10);

      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по организации торговли финансовыми инструментами не совмещаются с иными видами предпринимательской деятельности, за исключением деятельности на финансовом рынке и в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.";

      28) статью 31 изложить в следующей редакции:
      "Статья 31. Деятельность по управлению портфелем
                  ценных бумаг и инвестиционному управлению
                  пенсионными активами накопительных пенсионных
                  фондов

      1. Деятельность по управлению портфелем ценных бумаг и инвестиционному управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов - деятельность по реализации отдельных правомочий собственника портфеля ценных бумаг и пенсионных накоплений.
      2. Порядок осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг и инвестиционному управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, права и обязанности управляющего определяются законодательством Республики Казахстан.";

      29) в пункте 2 статьи 32 слова "Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с" исключить;

      30) в статье 34:
      в пункте 1 слово "собственника" заменить словом "держателя";

      в пункте 2 слово "владельцев" заменить словом "держателей";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Ведение реестра держателей ценных бумаг осуществляется регистратором в соответствии с договором, заключенным с эмитентом.";

      пункт 5 исключить;

      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Сведения о держателе ценных бумаг подлежат внесению в реестр лицевых счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.";

      в пункте 8 слова "из реестра" заменить словами "с лицевого счета";

      пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
      "9. Порядок ведения реестра держателей ценных бумаг, формы выписок с лицевых счетов, формы приказов в отношении прав по ценным бумагам и перечень указываемых в них сведений устанавливаются уполномоченным органом.
      10. В случае прекращения действия договора по ведению реестра держателей ценных бумаг передача всех данных и документов, составляющих систему ведения реестра держателей ценных бумаг на дату прекращения договора, осуществляется другому регистратору в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
      Все выписки с лицевых счетов реестра, выданные регистратором после даты прекращения действия договора, не действительны. Регистратор не вправе принимать к исполнению приказы держателей ценных бумаг после даты прекращения действия договора.";

      31) в статье 35:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Кастодиальная деятельность - деятельность банков на рынке ценных бумаг по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиентов.";

      в пункте 4 слова "и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа" заменить словами "Республики Казахстан";

      32) дополнить статьей 35-1 следующего содержания:
      "Статья 35-1. Деятельность трансфер-агента

      Деятельность трансфер-агента - деятельность по приему и передаче информации (документов) в процессе осуществления гражданско-правовых сделок на рынке ценных бумаг.
      Порядок выдачи лицензий и осуществления данного вида деятельности устанавливается законодательством Республики Казахстан.";

      33) в статье 36:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 36. Производство бланков ценных бумаг";

      пункт 4 исключить;
      в пункте 5 слова "и ввозом их на территорию Республики Казахстан" исключить;

      34) в статье 37:
      в пункте 1 слово "закрытого" исключить;
      пункт 3 исключить;

      35) абзацы второй-восьмой статьи 38 считать соответственно подпунктами 1)-7);

      36) абзацы второй-шестой статьи 42 считать соответственно подпунктами 1)-5);

      37) абзацы второй-четвертый статьи 43 считать соответственно подпунктами 1)-3);

      38) абзацы второй-двенадцатый пункта 3 статьи 44 считать соответственно подпунктами 1)-11);

      39) в статье 46:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Обязанность по раскрытию информации о своей деятельности эмитентами, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже, а также порядок и сроки предоставления такой информации устанавливаются правилами фондовой биржи, согласованными с уполномоченным органом.
      Эмитенты, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже, обязаны предоставлять на фондовую биржу:
      1) финансовую отчетность по итогам года и каждого квартала текущего года;
      2) информацию о предстоящих выпусках ценных бумаг;
      3) информацию о выкупе эмитентом размещенных акций;
      4) копии протоколов общих собраний акционеров;
      5) информацию о предстоящей выплате дивидендов;
      6) информацию, указанную в пункте 4 статьи 22 настоящего Закона.";

      в пункте 2 слова "числа допущенных к обращению на фондовой бирже" заменить словами "списка ценных бумаг фондовой биржи";

      40) абзацы второй-четвертый пункта 1 статьи 49 считать соответственно подпунктами 1)-3);

      41) в пункте 1 статьи 50 слово "закрытого" исключить;

      42) в статье 57:
      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие определенный вид деятельности, вправе создать только одну саморегулируемую организацию.";

      в пункте 2:
      абзацы второй-четвертый считать соответственно подпунктами 1)-3);
      в абзаце третьем слова "владельцев ценных бумаг и" исключить;

      43) абзацы второй-тринадцатый пункта 2 статьи 58 считать соответственно подпунктами 1)-12).

      12. В Закон  Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. "О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 5, ст. 53; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 17-18, ст. 224; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 238; 2002 г., N 17, ст. 155):

      1) в пункте 1 статьи 2:
      в части первой слова "эмитентом или" исключить;

      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Регистрация сделок с ценными бумагами, связанных с переходом прав на ценные бумаги от одного лица к другому, - закрепление факта совершения сделки путем внесения записей по счетам клиентов номинальным держателем или по лицевым счетам в реестр держателей ценных бумаг регистратором.";

      2) в статье 3:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "1. Номинальное держание ценных бумаг - отношения, возникающее между номинальным держателем и его клиентом на основании заключенного между ними договора о номинальном держании ценных бумаг или по иным основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в соответствии с которыми номинальный держатель обязуется осуществлять от своего имени управление переданными в его владение, пользование или распоряжение ценными бумагами в интересах клиента или иного лица, в интересах которого осуществляется номинальное держание.
      Ценные бумаги, принадлежащие клиентам номинального держателя или находящиеся в номинальном держании, не подлежат взысканию в пользу кредиторов данного номинального держателя.
      К договору о номинальном держании ценных бумаг применяются соответственно правила о договоре доверительного управления имуществом, установленные законодательством Республики Казахстан.
      2. Порядок регистрации номинальным держателем сделок с ценными бумагами устанавливается настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.";

      пункт 5 исключить;

      3) в статье 4:
      подпункты а), б), в) пункта 1 считать соответственно подпунктами 1), 2), 3);

      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Подтверждение прав на ценные бумаги номинальными держателями осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.";

      4) в статье 5:
      дополнить подпунктом 1) следующего содержания:
      "1) учет ценных бумаг клиентов путем открытия счетов каждому клиенту;";
      подпункты а), б), в), г), д), е) считать соответственно
подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7);

      5) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
      "Статья 5-1. Договор о номинальном держании

      1. Перед заключением договора о номинальном держании ценных бумаг номинальный держатель обязан ознакомить клиента с условиями выполнения им деятельности в качестве номинального держателя.
      2. Договор о номинальном держании должен содержать:
      1) предмет договора;
      2) права и обязанности сторон, включая обязательства номинального держателя по соблюдению коммерческой тайны о счетах клиента;
      3) размер и порядок оплаты услуг номинального держателя;
      4) форму и периодичность отчетности номинального держателя перед клиентом;
      5) ответственность сторон за нарушение условий договора;
      6) условия и порядок получения дохода по ценным бумагам и зачисление его на счет клиента (выгодоприобретателя).
      Помимо вышеперечисленных положений, договор может содержать другие условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.";

      6) статью 7 изложить в следующей редакции:
      "Статья 7. Регистратор

      1. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг эмитента является исключительным видом деятельности на рынке ценных бумаг и не может совмещаться с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением случаев, установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Уполномоченный орган вправе устанавливать максимальный размер, порядок и принципы оплаты услуг регистратора эмитентом и держателями ценных бумаг.";

      7) в статье 8:
      в пункте 1:
      в части первой слова ", номинальную стоимость" исключить;
      в части второй слово "эмиссии" заменить словом "выпуска", после слов "зарегистрированных держателей ценных бумаг" дополнить словами "на определенную дату";
      в пункте 4 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      8) в пункте 1 статьи 9:
      подпункты а), б), в), г), е), ж) считать соответственно подпунктами 1), 2), 3), 4), 6), 7);
      подпункт д) изложить в следующей редакции:
      "5) осуществление контроля за соответствием объема ценных бумаг, находящихся в обращении, зарегистрированным параметрам выпуска;";

      9) в статье 10:
      в пункте 3 слова "В соответствии с установленным уполномоченным органом порядком эмитент" заменить словом "Эмитент";

      пункт 5 дополнить словами "и в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Действие договора на ведение реестра держателей ценных бумаг прекращается в случае отзыва лицензии регистратора и в иных случаях, установленных договором и законодательством Республики Казахстан.
      Порядок прекращения действия договора на ведение реестра держателей ценных бумаг устанавливается законодательством Республики Казахстан.";

      10) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "4. Регистратор обязан письменно информировать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных им в документы, представленные для получения лицензии.";

      11) в статье 13:
      подпункты а), в), г), д) считать соответственно подпунктами 1), 3), 4), 5);

      подпункт б) изложить в следующей редакции:
      "2) обеспечение фиксации и учета прав по ценным бумагам, хранения документарных ценных бумаг и учета денег клиентов;";

      12) в статье 14:
      в пункте 1 слова "денежным средствам", "денежных средств" заменить соответственно словами "деньгам", "денег";

      подпункты а), б), в), г), д), е), ж), з) пункта 4 считать соответственно подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8);

      13) в статье 15:
      пункт 1 исключить;

      в пункте 2:
      в части второй слова "и Национальным Банком Республики Казахстан" исключить;

      часть третью изложить в следующей редакции:
      "Кастодиан обязан письменно информировать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных им в документы, представленные для получения лицензии.";

      14) часть вторую пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      "Брокер-дилер обязан письменно информировать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных им в документы, представленные для получения лицензии.";

      15) в статье 19:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "1. Центральный депозитарий является некоммерческой организацией, создаваемой в организационно-правовой форме акционерного общества профессиональными участниками рынка ценных бумаг и международными финансовыми организациями. Доход, получаемый центральным депозитарием, не может распределяться между его акционерами и направляется на его техническое развитие.
      2. Депонентами депозитария являются кастодианы, брокеры-дилеры, являющиеся номинальными держателями.";

      16) в статье 20:
      подпункты а), б), в), г), д), е), ж), з), и) части первой считать соответственно подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9);
      в части второй слова "Открытого народного" исключить;

      17) статью 22 исключить;

      18) в статье 23:
      подпункты а), б), в), г) пункта 1 считать соответственно подпунктами 1), 2), 3), 4);

      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Центральный депозитарий не вправе осуществлять деятельность в сфере материального производства, торговлю недвижимым и движимым имуществом (за исключением государственных ценных бумаг), страховую деятельность, а также участвовать в уставных капиталах юридических лиц (за исключением организаций, осуществляющих клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг).";

      19) подпункты а), б), в), г), д), е), ж), з), и) пункта 3 статьи 24 считать соответственно подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9);

      20) в статье 25:
      в пункте 1:
      часть первую дополнить предложениями следующего содержания:
      "Регистрация залога ценных бумаг осуществляется регистратором и (или) номинальным держателем на основании представленных сторонами приказов, содержащих все необходимые сведения для регистрации данной сделки. В случае совершения односторонней сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг регистрация сделки осуществляется на основании приказа приобретателя с предоставлением документов, подтверждающих его права в отношении ценных бумаг.";

      в части второй слова "или лицом, уполномоченным принимать и регистрировать приказ" заменить словами "в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг";

      в пункте 2 слова "участниками рынка ценных бумаг по согласованию с уполномоченным органом" исключить;

      21) в пункте 2 статьи 26:
      в части первой слова "из реестра/счета" заменить словами "с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе ведения реестров держателей ценных бумаг или со счета клиента номинального держателя";
      в части второй слова "из реестра/счета" исключить.

      13. В Закон  Республики Казахстан от 6 марта 1997 г. "Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 5, ст. 57; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 17-18, ст. 224):

      1) в статье 1:
      в пункте 1 слово "открытого" исключить;

      в части второй пункта 2 слова "Открытое акционерное" заменить словом "Акционерное";

      2) в пункте 1 статьи 3 слово "открытых" исключить;

      3) в статье 10:
      в пункте 1 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";
      в пункте 3 слово "эмиссии" исключить;

      4) в заголовке и абзаце первом статьи 12 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска";

      5) в пункте 2 статьи 20 слово "эмиссий" заменить словом "выпуска".

      14. В Закон  Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 437; 1999 г., N 8, ст. 237; N 23, ст. 925; 2001 г., N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; 2002 г., N 1, ст. 1; N 23-24, ст. 198; 2003 г., N 1-2, ст. 9):

      1) в подпункте 2) статьи 1 слово "открытых" исключить;

      2) в статье 34 слово "закрытого" исключить.

      15. В Закон  Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 5-6, ст. 49; 1999 г., N 20, ст. 727; 2002 г., N 10, ст. 102):

      1) пункт 2 статьи 8 исключить;

      2) статью 9 исключить;

      3) дополнить статьей 16-1 следующего содержания:
      "Статья 16-1. Особенности создания и деятельности
                    товарищества с ограниченной ответственностью,
                    преобразованного из акционерного общества

      1. В случае преобразования акционерного общества с числом акционеров сто и более в товарищество с ограниченной ответственностью учредительный договор не заключается.
      Документом, подтверждающим право на долю в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества с числом участников сто и более, является выписка из реестра участников товарищества. Ведение реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг (регистратором). Порядок ведения реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью определяется договором, заключенным между регистратором и товариществом, а также внутренними документами данного регистратора, регулирующими его деятельность по ведению реестра участников товарищества.
      2. Устав товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества, подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, принявшим решение о преобразовании.
      Решение о внесении изменений и дополнений в устав товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества, принимается общим собранием участников товарищества в порядке, установленном статьей 48 настоящего Закона.";

      4) подпункт 2) пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      "2) перечень участников товарищества (за исключением товарищества, преобразованного из акционерного общества, с числом участников сто и более) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо);";

      5) статью 19 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Для государственной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества с числом акционеров, составляющим сто и более, должны быть представлены:
      1) заявление о создании товарищества, подписанное лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, принявшим решение о преобразовании, на создание товарищества;
      2) устав товарищества;
      3) список участников товарищества, составленный на основании данных реестра держателей акций, подписанный лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, принявшим решение о преобразовании, и регистратором.";

      6) в подпункте 2) пункта 1 статьи 20 слова "в пункте 4" заменить словами "в пунктах 4 и 4-1";

      7) статью 22 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Прием нового участника в товарищество, преобразованное из акционерного общества, с числом участников сто и более оформляется путем внесения записи в реестр участников товарищества.";

      8) подпункт 3) пункта 2 статьи 26 исключить;

      9) пункт 1 статьи 32 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Порядок продажи доли участником товарищества с числом участников сто и более устанавливается уставом товарищества.";

      10) статью 46 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества, с числом участников сто и более обязаны за пятнадцать дней до дня открытия собрания известить о его проведении участников товарищества.
      Извещение о проведении общего собрания участников товарищества с числом участников сто и более должно быть опубликовано в печатном издании, указанном в уставе товарищества.";

      11) в статье 69:
      подпункт 1) пункта 1 исключить;
      пункт 2 исключить.

      16. В Закон  Республики Казахстан от 20 ноября 1998 г. "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 22, ст. 309; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 5; N 8, ст. 52):

      1) абзац восьмой части второй пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      "народные акционерные общества.";

      2) в пункте 1 статьи 6 слова "акционерного общества открытого типа," исключить.

      17. В Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406):

      1) в статье 22:
      второе предложение пункта 2 исключить;
      пункт 3 исключить;

      2) в пункте 6 статьи 25 слово "эмиссии" заменить словом "выпуска".

      18. В Закон  Республики Казахстан от 16 января 2001 г. "О некоммерческих организациях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 1, ст. 8; N 24, ст. 338):

      в пункте 4 статьи 28 слова "номинальной стоимости" заменить словом "количеству".

      19. В Закон  Республики Казахстан от 25 апреля 2001 г. "О Банке Развития Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 9, ст. 85):

      в статье 1 слово "закрытым" исключить.

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня
официального опубликования.
      Профессиональные участники рынка ценных бумаг, созданные в организационно-правовой форме хозяйственного товарищества, в течение двух лет со дня введения в действие настоящего Закона обязаны преобразоваться в акционерные общества.
      Профессиональные участники рынка ценных бумаг, не участвующие в деятельности саморегулируемой организации, в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего Закона обязаны подать заявление в саморегулируемую организацию для вступления в ее члены.

      Президент
      Республики Казахстан