Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 маусымдағы N 440 Заңы.

     

      МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Тақырыбында және бүкiл мәтiн бойынша "аудиторлар мен", "аудитормен немесе", "аудиторды және", "аудитордың немесе", "аудитордың және", "аудиторды немесе", "жеке кәсiпкер ретiнде аудиторлық қызметтi жүзеге асыратын аудиторлар және", "аудиторларды немесе", "аудиторларға және", "аудитор және", "аудитор немесе" деген сөздер алып тасталды - ҚР 2006.05.05 № 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      Осы Заң аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруға байланысты

      туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейдi және оны жүргiзудiң құқықтық, экономикалық және ұйымдық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi – аудиторлық ұйымның аудит жүргізу кезiнде аудиттеу субъектiлерiне келтiрiлген мүлiктiк зиянды өтеуінің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгiленген мiндетi;

      2) аудиттеу субъектiсi – аудиторлық ұйыммен аудит жүргiзуге шарт жасасқан заңды тұлға;

      3) пайда алушы – осы Заңға сәйкес сақтандыру төлемiн алушы болып табылатын тұлға;

      4) сақтандыру жағдайы – басталуына орай аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру төлемiн жүзеге асыруды көздейтiн оқиға;

      5) сақтандыру омбудсманы – "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сақтандыру нарығына қатысушылар арасындағы келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асыратын, өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға;

      6) сақтандыру сомасы – сақтандыру объектiсi сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы жауапкершiлiгiнiң шектi көлемiн бiлдiретiн ақша сомасы;

      7) сақтандыру сыйлықақысы – сақтанушы сақтандырушыға соңғысы аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында айқындалған мөлшерде сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру төлемiн жүргізу мiндеттемесін қабылдағаны үшiн төлеуге мiндеттi ақша сомасы;

      8) сақтандыру төлемi – сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру сомасы шегiнде төлейтiн ақша сомасы;

      9) сақтандырушы – сақтандыру ұйымы ретiнде тiркелген және сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар, сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) шартта айқындалған сақтандыру сомасы шегiнде сақтандыру төлемiн жүргізуге мiндеттi заңды тұлға;

      10) сақтанушы – сақтандырушымен аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасқан аудиторлық ұйым;

      11) франшиза – сақтандырушыны белгiлi бiр мөлшерден аспайтын залалды өтеуден босату.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнен, осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру объектiсi

      Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген, аудиттi өткiзу кезiнде аудиттеу субъектiлерiне келтiрiлген мүлiктiк зиянды өтеу мiндетiне байланысты мүлiктiк мүддесi аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру (бұдан әрi - аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру) объектiсi болып табылады.

4-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттiсақтандырудың мақсаты және негiзгi принциптерi

      1. Аудиторлық ұйымның аудиттi өткiзу кезiнде мүлiктiк зиян келтiрiлген аудиттеу субъектiлерiнiң мүлiктiк мүдделерiн қорғауды сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыру арқылы қамтамасыз ету аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың мақсаты болып табылады.

      2. Мыналар аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың негiзгi принциптерi:

      аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін мiндеттi сақтандыру шарты бойынша жауапкершiлiгi сақтандырылған аудиторлық ұйымдардың қызметiн жүзеге асыру;

      тараптардың аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша өз мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз етуi болып табылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-1-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттiсақтандыруды жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Алып тасталды - ҚР 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Бәсекелестікті шектеуге немесе жоюға, аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарттарын жасасу бойынша бір сақтандырушыларға басқаларының алдында негізсіз артықшылықтар беруге немесе алуға, сақтанушылардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіруге бағытталған қызметке жол берілмейді.

      Ескерту. Заң 4-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi мiндеттi сақтандырылуға жататын тұлғалар

      1. Аудиторлық қызметтi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензия алған аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi мiндеттi сақтандырылуға жатады.

      2. Аудиторлық ұйымның кәсiби қызметтi жүзеге асыруға байланысты өзiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiне ерiктi сақтандыру шартын жасасуы оны аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу жөнiндегi мiндеттен босатпайды.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2006.05.05 № 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

6-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасаспай аудиторлық ұйымның қызметiн жүзеге асыруына жол бермеу

      1. Аудиторлық ұйым аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін мiндетті сақтандыру шартын жасаспай аудиторлық қызметті жүзеге асыруға құқылы емес.

      2. Қызметтi аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасаспай жүзеге асыратын аудиторлық ұйым Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2006.05.05 № 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

7-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру саласындағы мемлекеттiк қадағалау және бақылау

      1. Сақтандыру ұйымдарының қызметiн мемлекеттiк қадағалауды және бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) жүзеге асырады.

      2. Аудиторлық ұйымдардың осы Заңның аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу мiндеттiлiгiне қатысты бөлiгiндегi талаптарды орындауына мемлекеттiк бақылау және осы талапты бұзған аудиторлық ұйымдарға шаралар қолдану осы Заңға сәйкес тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк органға оның Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген құзыретi шегiнде жүктеледi.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Ақпараттық өзара іс-қимыл

      Сақтандыру жағдайының басталу фактісін растау үшін қажет және оның салдары туралы ақпарат қолында бар уәкілетті мемлекеттік орган, прокуратура органдары, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдар осы ақпаратты сақтандырушыға, сақтанушыға (пайда алушыға), сақтандыру омбудсманына олар өтініш жасаған кезде беруге міндетті.

      Ескерту. 1-тарау 7-1-баппен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты

8-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты, оны жасасу тәртiбi

      1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру осы Заңға және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне сәйкес сақтандырушы мен сақтанушы арасында аудиттi өткiзу кезiнде мүлiктiк мүдделерiне зиян келтiрiлуi мүмкiн аудиттеу субъектiсiнiң пайдасына жасалатын шарттың негiзiнде жүзеге асырылады.

      2. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында, сақтанушының аудиттi өткiзу кезiнде аудиттеу субъектiлерiне келтiрiлген зиян салдарынан туындаған мiндеттемелер бойынша, моральдық шығынды, ала алмаған пайданы өтеудi және тұрақсыздық айыбын төлеудi қоспағанда, сақтандыру төлемiн жүзеге асыру көзделедi.

      3. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты мiндеттi сақтандырудың осы түрi бойынша қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандырушымен ғана жасалуға тиiс. Аталған сақтандырушы үшiн мұндай шартты жасасу мiндеттi болып табылады.

      4. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты сақтандырушының сақтандыру полисін электрондық нысанда ресімдеуі арқылы жасалады.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында көрсетілуге жататын талаптардың толық болмағаны үшін сақтандырушы жауапты болады. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша оның жекелеген талаптарының толық болмауы салдарынан дау туындаған жағдайда, дау сақтанушының пайдасына шешіледі.

      4-1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты сақтанушының қалауы бойынша сақтандырушыға жазбаша өтініш жасау не сақтанушы мен сақтандырушы арасында сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып электрондық нысанда ақпарат алмасу арқылы жасалуы мүмкін.

      5. Егер аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты сақтанушының немесе аудиттеу субъектiсiнiң жағдайын осы Заңда көзделгенмен салыстырғанда нашарлататын талаптармен жасалса, онда сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы сақтанушы мен аудиттеу субъектiсiнiң алдында осы Заңда белгiленген талаптар бойынша мiндеттi болады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-1-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу кезінде сақтандырушыға және интернет-ресурстарға қойылатын талаптар

      1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу кезінде сақтандырушының интернет-ресурсы сақтанушы (пайда алушы) мен сақтандырушы арасында электрондық ақпараттық ресурстар алмасу үшін пайдаланылады.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу үшін өтініш беру кезінде сақтанушыдан мамандандырылған бағдарламалық қамтылымды пайдалану талап етілмейді.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарын электрондық нысанда жасасу үшін пайдаланылатын сақтандыру ұйымдарының интернет-ресурстарының тізбесі дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында орналастырылады.

      2. Сақтанушы (пайда алушы) мен сақтандырушы арасында электрондық ақпараттық ресурстармен алмасу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      3. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу кезінде сақтандырушы:

      1) сақтанушыға аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу не оны жасасудан бас тарту (бас тарту себептерін көрсете отырып) туралы хабарламаны электрондық хабар түрінде дереу жөнелтуді;

      2) сақтанушының аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шарты жөніндегі ақпаратты дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның ақпараттық жүйесі арқылы тексеру мүмкіндігін;

      3) сақтанушы үшін сақтандырушының интернет-ресурсына тәулік бойы қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын электрондық нысанда сақтауды;

      4) сақтанушыға (пайда алушыға):

      мәліметтерді өзгерту, аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын қайта ресімдеу;

      аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату;

      сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар ету;

      келтірілген зиян мөлшерін бағалауды жүргізу;

      сақтандыру төлемін алу үшін қажет ақпаратты (өтініштер, хабарламалар және (немесе) өзге де құжаттар, мәліметтер) электрондық нысанда жасау және сақтандырушыға жөнелту мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу туралы хабарлама дерекқорды қалыптастыру және жүргiзу жөніндегі ұйымнан жіберіледі.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу туралы хабарламаның тәртібі мен мазмұнына қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.

      4. Егер аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу кезінде, осы сақтандыру шарты сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеген жағдайда, бірінші сақтандыру жарнасын) төлеген күннен бастап сақтанушымен сақтандырушы ұсынған талаптарда жасалды деп есептеледі.

      5. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу кезінде сақтанушы осы Заңда көзделген сақтандыру талаптарымен танысқаннан кейін сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеген жағдайда, бірінші сақтандыру жарнасын) төлейді, сол арқылы өзіне ұсынылған талаптарда осы қосылу шартын жасасуға өзінің келісетінін растайды.

      6. Сақтандырушы аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шарттарын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып жасасу мүмкіндігін тәулік бойы қамтамасыз етеді.

      7. Сақтандыру агенттерінің сақтанушы мен сақтандырушы арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы электрондық нысанда сақтандыру шарттарын жасасуға арналған сақтандыру ұйымдарының ақпараттық жүйелерін пайдаланып аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігiн мiндеттi сақтандыру шарттарын жасасу жөніндегі қызметіне жол берілмейді.

      Ескерту. 2-тарау 8-1-баппен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының қолданылуы

      1. Егер аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлігiн мiндеттi сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, онда ол сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеген, ал оны мерзiмiн ұзартып төлеген кезде - бiрiншi сақтандыру жарнасын төлеген кезден бастап күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi болады.

      2. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты күшiне енгiзiлген күннен бастап он екi ай мерзiмге жасалады.

      Сақтандырушылық қорғаудың қолданылу кезеңi аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының қолданылу мерзiмiмен сәйкес келедi.

      3. Егер аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының қолданылуы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледi.

10-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының қолданылуын тоқтату

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты мынадай жағдайларда:

      1) шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанда;

      2) шарт мерзiмiнен бұрын тоқтатылғанда;

      3) сақтандырушы сақтандыру төлемiн (сақтандыру төлемдерiн) аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасы мөлшерiнде жүзеге асырғанда өзiнiң қолданылуын тоқтатады.

11-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату

      1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген тәртiппен және жағдайларда мерзiмiнен бұрын тоқтатылады.

      2. Егер аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату оның талаптарын орындамаған сақтандырушының кiнәсiнен туындаса, соңғысы сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға мiндеттi. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтатудың өзге жағдайларында сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының бiр бөлiгiн сақтандырудың қолданылуы iшiндегi уақытқа барабар алуға құқығы бар.

12-бап. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының жарамсыздығы

      Аудиторлық ұйымдардың мiндеттi сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың талаптары, негiздерi және салдары Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес айқындалады.

13-бап. Сақтанушының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Сақтанушы:

      1) сақтандырушыдан аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың талаптарын, аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша өзiнiң құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiрудi талап етуге;

      2) сақтандыру төлемiн осы Заңда көзделген тәртiппен және жағдайларда алуға;

      3) аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу үшін осы Заңның 19-1-бабында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып сақтандырушыға не сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге;

      4) өтінішті және қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде оның филиалы, өкілдігі арқылы) жіберуге құқылы.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында сақтанушының Қазақстан Республикасының азаматтық заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да құқықтары көзделуi мүмкiн.

      2. Сақтанушы:

      1) сақтандыру сыйлықақысын аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген мөлшерде, тәртiппен және мерзiмдерде төлеуге;

      2) аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушыға аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсынуға;

      3) аудиттi өткiзу нәтижесiнде келтiрiлген зиянды өтеу туралы талап немесе талап-арыз келтiрiлгенi туралы өзiне белгiлi болғаннан бастап, шұғыл түрде, бiрақ бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, қолдан келетiн тәсiлмен (ауызша, жазбаша) бұл туралы сақтандырушыға хабарлауға;

      4) басталуына орай сақтанушыда келтiрiлген зиянды өтеу мiндетi пайда болған оқиғаның себептерi, барысы және салдары,

      сондай-ақ келтiрiлген зиянның сипаты мен мөлшерлерi туралы талдау жасауға мүмкiндiк беретiн, өзiнiң қолы жеткен барлық ақпаратты және құжаттаманы сақтандырушыға ұсынуға;

      5) аудиттеу субъектiсiнiң зиянды өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелердi реттеуге қатысуы үшiн сақтандырушыға мүмкiндiк жасауға;

      6) сақтандыру жағдайынан болатын шығындарды болдырмау немесе азайту жөнiндегi шараларды қолдануға;

      7) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға керi талап қою құқығының сақтандырушыға өтуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында сақтанушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да мiндеттерi көзделуi мүмкiн.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Сақтандырушының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Сақтандырушы:

      1) аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушыдан аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдерi туралы ақпаратты және аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын жасасу үшiн қажеттi өзге де мәлiметтердi беруiн талап етуге;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тиiстi мемлекеттiк және өзге де органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретiне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактiсiне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесiнде келтiрiлген зиянның мөлшерiн анықтауға байланысты құжаттар мен мәлiметтердi сұратуға;

      3) аудиттеу субъектiлерiнiң сақтанушының аудиттi өткiзуге байланысты өз мiндеттерiн орындауы нәтижесiнде келтiрген зиянын өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелердi реттеуге қатысуға;

      4) осы Заңның 20-бабында көзделген жағдайларда келтiрiлген зиянға жауапты тұлғаға керi талап құқығын қоюға;

      5) осы Заңның 21-бабында көзделген негiздер бойынша сақтандыру төлемiн толық немесе ішінapa жүзеге асырудан бас тартуға

      құқылы.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында сақтандырушының Қазақстан

      Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да құқықтары көзделуi мүмкiн.

      2. Сақтандырушы:

      1) сақтанушыны аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру талаптарымен таныстыруға, оның аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiруге;

      2) аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде сақтанушыға Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген жағдайларда және тәртiппен сақтандыру сыйлықақысын толық немесе iшiнара қайтаруға;

      2-1) сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтандырушы өтеуге тиісті зиянның мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы өтініш берушіге хабарлауға;

      3) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемiн осы Заңда көзделген тәртiппен және шарттар бойынша жүргiзуге;

      4) сақтанушыға оның сақтандыру жағдайынан болатын шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында жұмсаған шығыстарын өтеуге;

      5) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

      6) сақтанушыдан (пайда алушыдан) өтінішті алған кезде бес жұмыс күні ішінде сақтанушының (пайда алушының) талабын қарауға және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап беруге;

      7) сақтанушыдан (пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса берілетін құжаттарды алынған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде сақтандыру омбудсманына қайта жіберуге міндетті.

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында сақтандырушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да мiндеттерi көзделуi мүмкiн.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-тарау. Сақтандыру сомасы және сақтандыру сыйлықақысы

15-бап. Сақтандыру сомасының мөлшерi

      Сақтандыру сомасының мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленедi, бiрақ, бұл ретте сақтандыру сомасының мөлшерi:

      1) алынып тасталды - ҚР 2006.05.05 № 139 Заңымен.

      2) аудиторлық ұйыммен жасасқан аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда шарт жасасқан күнгi белгiленген 10 000 еселенген айлық есептiк көрсеткiштен кем болмауға тиіс.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2006.05.05 № 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

16-бап. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi

      Сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленедi, бiрақ, бұл ретте сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының 4,5 процентiнен аспауға тиiс.

17-бап. Сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң тәртiбi мен мерзiмдерi

      1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң тәртiбi мен мерзiмдерi тараптардың келiсiмiмен белгiленедi.

      2. Егер аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, онда кезектi сақтандыру жарнасының уақтылы төленбегенi үшiн сақтанушы сақтандырушыға өзгенiң ақшасын заңсыз пайдаланғаны ретiнде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тәртiппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.

      3. Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен төлеу мүмкіндігін береді.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау. Сақтандыру жағдайы және сақтандыру төлемі

18-бап. Сақтандыру жағдайын және сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн айқындау

      1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша аудиттi өткiзу кезiнде аудиттеу субъектiлерiнiң мүлiктiк мүдделерiне келтiрiлген зиянды өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң басталу фактiсi сақтандыру жағдайы деп танылады.

      2. Сақтандыру жағдайы сақтанушы келтiрген зиянды өтеу туралы соттың шешiмi заңды күшiне енген не сақтанушы аудиттеу субъектiлерiнiң зиянды өтеу туралы талаптарын негiздi деп таныған және сақтанушының талаптарды тануына сақтандырушы келiскен күннен басталған деп есептелiнедi.

      3. Сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн сақтандырушы аудиттеу субъектiсi талап еткен сомаға орай немесе соттың осы Заңның 8-бабы 2-тармағының ережелерiн ескере отырып, келтiрiлген зиянды өтеу туралы шешiмi заңды күшiне енуiне орай айқындайды.

      4. Сақтанушының шығынды болдырмау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстары, егер мұндай шығыстар қажеттi болса немесе сақтандырушының нұсқауларын орындау үшiн жұмсалса, егер тиiстi шаралар тiптi сәтсiз болса да, сақтандырушының өтеуiне жатады.

      Мұндай шығыстар нақты мөлшерiнде өтеледi, бiрақ сақтандыру төлемiнiң және шығыстар өтемiнiң жалпы сомасы аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сомасынан аспауға тиiс, егер шығыстар сақтанушы сақтандырушының нұсқауларын орындауы нәтижесiнде туындаған болса, олар сақтандыру сомасына қатыссыз толық мөлшерiнде өтеледi.

      5. Әрбір сақтандыру жағдайы бойынша франшиза мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша белгiленедi, бiрақ бұл ретте франшиза мөлшерi аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының бес процентiнен аспауға тиiс.

      Келтiрiлген зиянның мөлшерi франшизаның белгiленген мөлшерiнен асып кететiн жағдайларда сақтандыру төлемi толық мөлшерде жүзеге асырылады.

19-бап. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырудың талаптары және тәртiбi

      1. Сақтанушы не аудиттеу субъектісі сақтандырушыға сақтандыру төлемi туралы талапты сақтандыру төлемiн жүзеге асыру үшiн қажет құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша нысанда қояды.

      Өтініш берушінің қалауы бойынша сақтандыру төлемi туралы талап сақтандыру төлемiн жүзеге асыру үшiн қажет құжаттар қоса беріле отырып, электрондық көшірмелер немесе электрондық құжаттар түрінде электрондық нысанда жіберілуі мүмкін. Бұл ретте электрондық нысандағы сақтандыру төлемi туралы талаптар өтініш берушіні сақтандырушыға құжаттардың түпнұсқаларын сақтандырушының орналасқан жері бойынша ұсынудан босатпайды.

      2. Сақтандыру төлемi туралы өтiнiшке мынадай құжаттар қоса берiледi:

      1) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) аудиттеу субъектiсiнiң келтiрiлген зиянды және оның мөлшерiн растайтын, зиянды өтеу туралы сақтанушы таныған құжаттар

      қоса берiлген талабы немесе соттың аудиттi өткiзу кезiнде сақтанушы

      келтiрген зиянды өтеу туралы заңды күшiне енген шешiмi;

      3) заңды тұлғаның өкiлiне берiлген сенiмхат;

      4) сақтанушы мен аудиттеу субъектiсi арасында жасалған, аудит жүргiзуге арналған шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi;

      5) зиянды болдырмау немесе мөлшерiн азайту жөнiнде шаралар қолдануға байланысты шығыстарды растайтын құжаттар (бар болса);

      6) аудиторлық есеп-қисаптың көшiрмесi, аудиттеу субъектiсiнiң келiсiмiмен.

      3. Құжаттарды қабылдаған сақтандырушы ұсынылған құжаттардың толық тiзбесiн және оларды қабылдау күнін көрсете отырып, өтiнiш берушiге анықтама беруге мiндеттi.

      Сақтанушы (пайда алушы) сақтандыру төлемi туралы талабын электрондық нысанда жөнелткен жағдайда, сақтандырушы оған осы анықтаманы электрондық нысанда ұсынуы мүмкін.

      4. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн жүзеге асырған кезде пайда алушыдан оның сақтандырушыға талап қою құқығын шектейтін шарттар қабылдауын талап eтугe құқылы eмec.

      5. Аудиттi өткiзу нәтижесiнде сақтанушы зиян келтiрген аудиттеу субъектiсi, ал аудиттеу субъектісі қайта ұйымдастырылған жағдайда - оның құқық мирасқоры пайда алушы болып табылады.

      Аудиттеу субъектiсiне (оның құқық мирасқорына) келтiрiлген зиянды сақтандырушының осы Заңда белгiленген жауапкершiлiгi көлемiнiң шегiнде өтеген және өз шығыстарының сақтандырушыдан өтелуiне құқық алған сақтанушы немесе өзге де тұлға пайда алушы болып табылуы мүмкiн.

      6. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн осы баптың 2-тармағында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жетi жұмыс күнiнен кешiктiрмей жасайды.

      7. Сақтандыру төлемiнiң мөлшерiне аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының тараптары немесе пайда алушы дау айтқан жағдайларда сақтандырушы сақтандыру төлемiн осы баптың 6-тармағында белгiленген мерзiм iшiнде аталған тұлғалардың бiрде-бiрi дау айтпаған бөлiгiнде жүзеге асыруға мiндеттi.

      Сақтандыру төлемiнiң дау айтылған бөлiгiн сақтандырушы бiтiм келiсiмi жасалған және оны сот бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi

      iшiнде не, егер сот шешiмдi шұғыл түрде орындауды ұйғармаса, осы дау бойынша соттың шешiмi заңды күшiне енген күннен бастап төлеуге тиiс.

      8. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының қолданылу кезеңiнде келтiрiлген зиян үшiн сақтандыру төлемi туралы талап сақтандырушыға сақтандыру жағдайы басталған кезден бастап үш жыл iшiнде қойылуы мүмкiн.

      9. Сақтандыру төлемi уақтылы жүзеге асырылмаған кезде сақтандырушы пайда алушыға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тәртiппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

19-1-бап. Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі дауларды реттеу ерекшеліктері

      1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дау болған кезде сақтанушы (пайда алушы):

      талаптарын көрсете отырып және оны талап етуін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтінішін сақтандырушыға (оның ішінде, сақтандырушының филиалы, өкілдігі, интернет-ресурсы арқылы) жіберуге не

      аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дауларды реттеу үшін өтінішін сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, соның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі арқылы) немесе сотқа жіберуге құқылы.

      2. Сақтандырушы сақтанушыдан (пайда алушыдан) өтінішті алған кезде бес жұмыс күні ішінде қарайды және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып жазбаша жауап береді.

      3. Сақтанушы (пайда алушы) сақтандыру омбудсманына өтініш жасаған жағдайда, сақтандырушы сақтанушының (пайда алушының), сақтандыру омбудсманының сұрау салуы бойынша дауды қарауға және шешуге қатысты құжаттарды сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 4-тарау 19-1-баппен толықтырылды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Зиян келтiрген тұлғаға керi талап құқығы

      1. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған сақтандырушының сақтанушыға жүзеге асырылған сақтандыру төлемі шегінде мынадай жағдайларда:

      1) сақтанушы сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған, не

      оның басталуына ықпал ететiн қасақана iс-әрекеттер жасағанда;

      2) сақтанушы Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен сақтандыру жағдайымен себептiк байланыстағы қасақана қылмыстық не әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттер жасағанда;

      3) сақтанушы сақтандыру жағдайы кезiндегi шығынды азайту жөнiнде шараларды қасақана қолданбағанда;

      4) сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру объектiсi, сақтандыру тәуекелi, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы бiле тұра жалған мәлiметтердi хабарлағанда;

      5) сақтанушы сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға өзiнiң талап қою құқығынан бас тартқанда, сондай-ақ сақтандырушыға талап қою құқығының өтуi үшiн қажеттi құжаттарын беруден бас тартқанда керi талап қоюға құқығы бар.

      2. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған сақтандырушыға сақтанушының сақтандыру нәтижесiнде сақтандырушы өтеген шығындар үшiн жауапты тұлғаға керi талап құқығы төленген сома шегiнде ауысады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан босатудың негiздерi

      1. Сақтандырушы егер сақтандыру жағдайы:

      1) аудиттеу субъектiсiнiң сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететiн қасақана iс-әрекеттерiнiң;

      2) аудиттеу субъектiсiнiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен сақтандыру жағдайымен себептiк байланыстағы қасақана қылмыстық немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттерiнiң салдарынан болса, сақтандыру төлемiн толық немесе iшiнара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

      2. Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан бас тартуы үшін мыналар да:

      1) сақтанушының шығынды келтiруге кiнәлi тұлғадан шығынның тиiстi өтемiн алуы;

      2) осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтандыру жағдайының басталуы туралы сақтандырушыға хабарламау немесе уақтылы

      хабарламау;

      3) сақтанушының сақтандыру жағдайы басталуының мән-жайларын тексеру және келтiрiлген зиянның мөлшерiн белгiлеу кезiнде сақтандырушыға кедергi келтiруi;

      4) аудиттеу субъектiсiнiң аудит жүргiзуге арналған шартта көзделген мiндеттердi бұзуы;

      5) сақтанушының аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңдарында белгiленген функцияларына және мiндеттерiне сәйкес келмейтiн қызметтi жүзеге асыруы;

      6) аудиттеу субъектiсiнiң сақтанушыға аудит жүргiзу үшiн қажеттi толық емес және (немесе) расталмаған құжаттаманы және басқа да ақпаратты ұсынуы негiз болуы мүмкiн.

      3. Сақтандыру жағдайының басталуы туралы сақтандырушыға хабарламау немесе уақтылы хабарламау, егер сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уақтылы бiлгендiгi дәлелденбесе не сақтандырушыда бұл туралы мәлiметтердiң болмауы сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асыру мiндетiне әсер етпесе, ол сақтандыру төлемiнен бас тартуға құқылы.

      4. Сақтандыру төлемiнен бас тарту үшiн негiздер бар кезде сақтандырушы осы Заңның 19-бабында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде сақтандыру төлемi туралы өтiнiш берген тұлғаға бас тартудың себептерiне жазбаша нысанда, дәлелдi негiздемемен келтiрген сақтандыру төлемiнен толық немесе iшiнара бас тарту туралы тиiстi шешiмдi жiберуге мiндеттi.

      5. Сақтандырушының осы бапта көзделмеген негiздер бойынша сақтандыру төлемiнен бас тартуға құқығы жоқ.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. Қорытынды ережелер

22-бап. Дауларды қараудың тәртiбi

      Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартынан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қаралады.

23-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы заңдарын бұзуға кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года N 440.

     

      ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. В заголовок внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139).
      Сноска. По тексту слова "аудиторов и", "аудитором или", "аудитора и", "аудитор или", "аудитора или", "аудиторов, осуществляющих аудиторскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, и", "аудиторами и", "аудиторам и" исключены Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139).

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций, и устанавливает правовые, экономические и организационные основы его проведения.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) гражданско-правовая ответственность аудиторской организации – установленная гражданским законодательством Республики Казахстан обязанность аудиторской организации возместить имущественный вред, причиненный аудируемым субъектам при проведении аудита;

      2) аудируемый субъект – юридическое лицо, заключившее с аудиторской организацией договор на проведение аудита;

      3) выгодоприобретатель – лицо, которое в соответствии с настоящим Законом является получателем страховой выплаты;

      4) страховой случай – событие, с наступлением которого договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности аудиторской организации предусматривает осуществление страховой выплаты страхователю (выгодоприобретателю);

      5) страховой омбудсман – независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий между участниками страхового рынка в соответствии с Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности";

      6) страховая сумма – сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика при наступлении страхового случая;

      7) страховая премия – сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие последним обязательства произвести страховую выплату страхователю (выгодоприобретателю) в размере, определенном договором обязательного страхования гражданско-правовой ответственности аудиторской организации;

      8) страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая;

      9) страховщик – юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности, обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором страховой суммы;

      10) страхователь – аудиторская организация, заключившая со страховщиком договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности аудиторской организации;

      11) франшиза – освобождение страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций

      1. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Объект обязательного страхования гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций

      Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций (далее - обязательное страхование ответственности аудиторских организаций) является имущественный интерес аудиторской организации, связанный с ее обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить имущественный вред, причиненный аудируемым субъектам при проведении аудита.

      Сноска. В статью 3 внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139).

Статья 4. Цель и основные принципы обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      1. Целью обязательного страхования ответственности аудиторских организаций является обеспечение защиты имущественных интересов аудируемых субъектов, которым причинен имущественный вред при проведении аудиторской организацией аудита, посредством осуществления страховых выплат.

      2. Основными принципами обязательного страхования ответственности аудиторских организаций являются:

      осуществление деятельности аудиторских организаций, ответственность которых застрахована по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4-1. Особенности осуществления обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      1. Исключен Законом РК от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Не допускается деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, предоставление или получение необоснованных преимуществ по заключению договоров обязательного страхования ответственности аудиторских организаций одними страховщиками перед другими, ущемление прав и законных интересов страхователей.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с Законом РК от 30.12.2009 № 234-IV; с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Лица, гражданско-правовая ответственность которых подлежит обязательному страхованию

      1. Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность аудиторских организаций, получивших в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, лицензию на осуществление аудиторской деятельности.

      2. Заключение аудиторской организацией договора добровольного страхования своей гражданско-правовой ответственности, связанной с осуществлением профессиональной деятельности, не освобождает ее от обязанности по заключению договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      Сноска. В статью 5 внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139).

Статья 6. Недопустимость осуществления деятельности аудиторской организации без заключения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      1. Аудиторская организация не вправе осуществлять аудиторскую деятельность без заключения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      2. Аудиторская организация, осуществляющая деятельность без заключения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 6 внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139).

Статья 7. Государственные надзор и контроль в области обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      1. Государственный надзор и контроль за деятельностью страховых организаций осуществляются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Государственный контроль за выполнением аудиторскими организациями требований настоящего Закона в части, касающейся обязательности заключения ими договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, и принятие мер к аудиторским организациям, нарушившим данное требование, возлагаются в соответствии с настоящим Законом на соответствующий уполномоченный государственный орган в пределах его компетенции, установленной законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 7-1. Информационное взаимодействие

      Уполномоченный государственный орган, органы прокуратуры, иные государственные органы и организации, располагающие информацией, необходимой для подтверждения факта наступления страхового случая и его последствий, обязаны предоставить данную информацию страховщику, страхователю (выгодоприобретателю), страховому омбудсману при их обращении.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Договор обязательного страхования
ответственности аудиторских организаций

Статья 8. Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, порядок его заключения

      1. Обязательное страхование ответственности аудиторских организаций осуществляется на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан между страховщиком и страхователем в пользу аудируемого субъекта, имущественным интересам которого может быть причинен вред при проведении аудита.

      2. Договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций предусматривается осуществление страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда аудируемым субъектам при проведении страхователем аудита, за исключением возмещения морального вреда, упущенной выгоды и уплаты неустойки.

      3. Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций должен быть заключен только со страховщиком, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по данному виду обязательного страхования. Заключение такого договора для упомянутого страховщика является обязательным.

      4. Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций заключается путем оформления страховщиком страхового полиса в электронной форме.

      Ответственность за неполноту условий, подлежащих указанию в договоре обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, несет страховщик. В случае возникновения спора по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций вследствие неполноты отдельных его условий спор решается в пользу страхователя.

      4-1. Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций по желанию страхователя может быть заключен путем письменного обращения к страховщику либо обмена информацией между страхователем и страховщиком в электронной форме с использованием интернет-ресурса страховщика.

      5. Если договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций заключен на условиях, ухудшающих положение страхователя или аудируемого субъекта по сравнению с тем, которое предусмотрено настоящим Законом, то при наступлении страхового случая страховщик несет обязательства перед страхователем и аудируемым субъектом на условиях, установленных настоящим Законом.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие с 01.01.2019).

Статья 8-1. Требования к страховщику и интернет-ресурсам при заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций в электронной форме

      1. При заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций в электронной форме интернет-ресурс страховщика используется для обмена электронными информационными ресурсами между страхователем (выгодоприобретателем) и страховщиком.

      При подаче заявления для заключения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций в электронной форме от страхователя не требуется использования специализированного программного обеспечения.

      Перечень интернет-ресурсов страховых организаций, используемых для заключения договоров обязательного страхования ответственности аудиторских организаций в электронной форме, размещается на интернет-ресурсе организации по формированию и ведению базы данных.

      2. Порядок обмена электронными информационными ресурсами между страхователем (выгодоприобретателем) и страховщиком устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      3. При заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций с использованием интернет-ресурса страховщика страховщик обязан обеспечить:

      1) незамедлительное отправление страхователю уведомления о заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций либо отказе в его заключении (с указанием причин отказа) в виде электронного сообщения;

      2) возможность проверки страхователем информации по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций через информационную систему организации по формированию и ведению базы данных;

      3) хранение договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций в электронной форме с обеспечением круглосуточного доступа для страхователя на интернет-ресурс страховщика;

      4) возможность страхователю (выгодоприобретателю) создания и отправки страховщику информации в электронной форме (заявления, уведомления и (или) иные документы, сведения), необходимой для:

      изменения сведений, переоформления договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      досрочного прекращения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      уведомления о наступлении страхового случая;

      проведения оценки размера причиненного вреда;

      получения страховой выплаты.

      Уведомление о заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций направляется от организации по формированию и ведению базы данных.

      Требования к порядку и содержанию уведомления о заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций определяются уполномоченным органом.

      4. При заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций с использованием интернет-ресурса страховщика данный договор страхования считается заключенным страхователем на предложенных страховщиком условиях с даты уплаты страхователем страховой премии (первого страхового взноса в случае уплаты страховой премии в рассрочку), если иное не предусмотрено договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      5. При заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций с использованием интернет-ресурса страховщика страхователь уплачивает страховую премию (первый страховой взнос в случае уплаты страховой премии в рассрочку) после ознакомления с условиями страхования, предусмотренными настоящим Законом, подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор присоединения на предложенных ему условиях.

      6. Страховщик обеспечивает возможность заключения договоров обязательного страхования ответственности аудиторских организаций с использованием интернет-ресурса страховщика круглосуточно.

      7. Не допускается деятельность страховых агентов по заключению договоров обязательного страхования ответственности аудиторских организаций с использованием информационных систем страховых организаций, предназначенных для заключения договоров страхования в электронной форме посредством информационного взаимодействия между страхователем и страховщиком.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 8-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие с 01.01.2019).

Статья 9. Действие договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      1. Если иное не предусмотрено договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, то он вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента уплаты страхователем страховой премии, а при уплате ее в рассрочку - первого страхового взноса.

      2. Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций заключается сроком на двенадцать месяцев со дня вступления его в силу.

      Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      3. Действие договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций ограничивается территорией Республики Казахстан, если договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций не предусмотрено иное.

Статья 10. Прекращение действия договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций прекращает свое действие в случаях:

      1) истечения срока действия договора;

      2) досрочного прекращения договора;

      3) осуществления страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы, определенной в договоре обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

Статья 11. Досрочное прекращение договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      1. Договор обязательного страхования ответственности аудиторских организаций прекращается досрочно в порядке и случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.

      2. Если досрочное прекращение договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций вызвано невыполнением его условий по вине страховщика, последний обязан возвратить страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью. В иных случаях досрочного прекращения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Статья 12. Недействительность договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций

      Условия, основания и последствия признания договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций недействительным определяются в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Права и обязанности страхователя

      1. Страхователь вправе:

      1) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      2) получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом;

      3) обратиться к страховщику с учетом особенностей, предусмотренных статьей 19-1 настоящего Закона, либо страховому омбудсману или в суд для урегулирования вопросов, возникающих из договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      4) направить заявление и прилагаемые документы страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе его филиал, представительство).

      Договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций могут быть предусмотрены и другие права страхователя, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.

      2. Страхователь обязан:

      1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      2) при заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций представить страховщику сведения, необходимые для заключения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      3) незамедлительно, но не позднее пяти рабочих дней, как ему стало известно о предъявлении требования или искового заявления о возмещении вреда, причиненного в результате проведения им аудита, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно);

      4) предоставить страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющие судить о причинах, ходе и последствиях события, с наступлением которого у страхователя возникает обязанность возместить причиненный вред, а также о характере и размерах причиненного вреда;

      5) предоставить страховщику возможность для участия в урегулировании вопросов, связанных с требованиями аудируемого субъекта о возмещении вреда;

      6) принять меры к предотвращению или уменьшению убытков от страхового случая;

      7) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая.

      Договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций могут быть предусмотрены и другие обязанности страхователя, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Права и обязанности страховщика

      1. Страховщик вправе:

      1) при заключении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций требовать от страхователя предоставления информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, страховых случаях, страховых выплатах и иных сведений, необходимых для заключения договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      2) запрашивать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы и сведения, связанные с фактом наступления страхового случая и определением размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая;

      3) принимать участие в урегулировании вопросов, связанных с требованиями аудируемых субъектов о возмещении вреда, причиненного страхователем в результате выполнения им обязанностей, связанных с проведением аудита;

      4) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона;

      5) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 21 настоящего Закона.

      Договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций могут быть предусмотрены и другие права страховщика, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.

      2. Страховщик обязан:

      1) ознакомить страхователя с условиями обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, разъяснить его права и обязанности, возникающие из договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;

      2) при досрочном прекращении договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций в случаях и порядке, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, возвратить страхователю страховую премию полностью или частично;

      2-1) при недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер подлежащего возмещению страховщиком вреда, в течение трех рабочих дней со дня их получения сообщить об этом заявителю с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов;

      3) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом;

      4) возместить страхователю расходы, понесенные им, в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае;

      5) обеспечить тайну страхования;

      6) при получении от страхователя (выгодоприобретателя) заявления рассмотреть требования страхователя (выгодоприобретателя) и предоставить письменный ответ с указанием дальнейшего порядка урегулирования спора в течение пяти рабочих дней;

      7) при получении от страхователя (выгодоприобретателя) заявления, направляемого страховому омбудсману, перенаправить данное заявление, а также прилагаемые к нему документы страховому омбудсману в течение трех рабочих дней со дня получения.

      Договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций могут быть предусмотрены и другие обязанности страховщика, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Страховая сумма и страховая премия

Статья 15. Размер страховой суммы

      Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон в договоре обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, но при этом размер страховой суммы должен составлять не менее:

      1) исключен Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139);

      2) 10 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, заключенному с аудиторской организацией.

Статья 16. Размер страховой премии

      Размер страховой премии устанавливается по соглашению сторон в договоре обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, но при этом размер страховой премии не должен превышать 4,5 процента от страховой суммы, установленной в договоре обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

Статья 17. Порядок и сроки уплаты страховой премии

      1. Порядок и сроки уплаты страховой премии по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций устанавливаются соглашением сторон.

      2. Если договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций не предусмотрено иное, то за несвоевременную уплату очередного страхового взноса страхователь обязан уплатить страховщику неустойку как за неправомерное пользование чужими деньгами в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.

      3. Страховщик предоставляет возможность оплаты страховой премии безналичным способом через интернет-ресурс страховщика.

      Сноска. Статья 17 с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие с 01.01.2019).

Глава 4. Страховой случай и страховая выплата

Статья 18. Определение страхового случая и размера страховой выплаты

      1. Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности аудиторских организаций признается факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам аудируемых субъектов при проведении аудита.

      2. Страховой случай считается наступившим со дня вступления решения суда о возмещении вреда, причиненного страхователем, в законную силу либо признания страхователем требований аудируемых субъектов о возмещении вреда обоснованными и согласия страховщика с признанием требований страхователя.

      3. Размер страховой выплаты определяется страховщиком исходя из суммы требования аудируемого субъекта или вступившего в законную силу решения суда о возмещении причиненного вреда с учетом положений пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.

      4. Расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков, подлежат возмещению страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

      Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы, предусмотренной договором обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, если расходы возникли в результате исполнения страхователем указаний страховщика, они возмещаются в полном размере безотносительно к страховой сумме.

      5. Размер франшизы по каждому страховому случаю устанавливается по соглашению сторон, но при этом размер франшизы не должен превышать пять процентов от страховой суммы, установленной в договоре обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      В случаях, когда размер причиненного вреда превышает установленный размер франшизы, страховая выплата осуществляется в полном размере.

Статья 19. Условия и порядок осуществления страховой выплаты

      1. Требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем либо аудируемым субъектом в письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.

      По желанию заявителя требование о страховой выплате может быть направлено в электронной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, в виде электронных копий или электронных документов. При этом требование о страховой выплате в электронной форме не освобождает заявителя от представления страховщику оригиналов документов по месту нахождения страховщика.

      2. К заявлению о страховой выплате прилагаются:

      1) исключен Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) признанное страхователем требование аудируемого субъекта о возмещении вреда с приложением документов, подтверждающих причиненный вред и его размер, или вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного страхователем при проведении аудита;

      3) доверенность, выданная представителю юридического лица;

      4) нотариально засвидетельствованная копия договора на проведение аудита, заключенного между страхователем и аудируемым субъектом;

      5) документы (при наличии), подтверждающие расходы, связанные с принятием мер по предотвращению и уменьшению размера вреда;

      6) копия аудиторского отчета с согласия аудируемого субъекта.

      3. Страховщик, принявший документы, обязан выдать заявителю справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия.

      В случае отправки страхователем (выгодоприобретателем) требования о страховой выплате в электронной форме страховщик может представить ему данную справку в электронной форме.

      4. При осуществлении страховой выплаты страховщик не вправе требовать от выгодоприобретателя принятие условий, ограничивающих его право требования к страховщику.

      5. Выгодоприобретателем является аудируемый субъект, которому причинен вред страхователем в результате проведения аудита, а в случае реорганизации аудируемого субъекта - его правопреемник.

      Выгодоприобретателем может являться также страхователь или иное лицо, возместившее аудируемому субъекту (его правопреемнику) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного настоящим Законом, и получившее право на возмещение своих расходов от страховщика.

      6. Страховая выплата производится страховщиком не позднее семи рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

      7. В случаях, когда размер страховой выплаты оспаривается сторонами договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций или выгодоприобретателем, страховщик обязан осуществить страховую выплату в той ее части, которая не оспаривается ни одним из указанных лиц, в течение срока, установленного пунктом 6 настоящей статьи.

      Оспариваемая часть страховой выплаты должна быть выплачена страховщиком в течение трех рабочих дней со дня заключения мирового соглашения и утверждения его судом либо со дня вступления решения суда по данному спору в законную силу, если судом решение не обращено к немедленному исполнению.

      8. Требование о страховой выплате за вред, причиненный в период действия договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, может быть предъявлено страховщику в течение трех лет с момента наступления страхового случая.

      9. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты страховщик обязан уплатить выгодоприобретателю неустойку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 19-1. Особенности урегулирования споров по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций

      1. При наличии спора, возникающего из договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, страхователь (выгодоприобретатель) вправе:

      направить страховщику (в том числе через филиал, представительство, интернет-ресурсы страховщика) письменное заявление с указанием требований и приложением документов, подтверждающих его требования, либо

      направить заявление страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе его филиал, представительство) или в суд для урегулирования споров, возникающих из договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций.

      2. Страховщик при получении от страхователя (выгодоприобретателя) заявления в течение пяти рабочих дней рассматривает и предоставляет письменный ответ с указанием дальнейшего порядка урегулирования спора.

      3. В случае обращения страхователя (выгодоприобретателя) к страховому омбудсману страховщик обязан по запросу страхователя (выгодоприобретателя), страхового омбудсмана представить документы, относящиеся к рассмотрению и разрешению спора, в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 19-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Право обратного требования к лицу, причинившему вред

      1. Страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право обратного требования к страхователю в пределах осуществленной страховой выплаты в следующих случаях:

      1) умышленных действий страхователя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;

      2) совершения страхователем действий, признанных в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, умышленными уголовными либо административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;

      3) умышленного непринятия страхователем мер по уменьшению убытков при страховом случае;

      4) сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

      5) отказа страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказа передать страховщику документы, необходимые для перехода права требования.

      2. К страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право обратного требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком в результате страхования.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 21. Основания освобождения страховщика от осуществления страховой выплаты

      1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в осуществлении страховой выплаты, если страховой случай произошел вследствие:

      1) умышленных действий аудируемого субъекта, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;

      2) действий аудируемого субъекта, признанных в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

      2. Основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

      1) получение страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка;

      2) неуведомление или несвоевременное уведомление страховщика о наступлении страхового случая, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;

      3) воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного вреда;

      4) нарушение аудируемым субъектом обязанностей, предусмотренных договором на проведение аудита;

      5) осуществление страхователем деятельности, не соответствующей функциям и обязанностям аудиторской организации, определенным законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;

      6) предоставление аудируемым субъектом страхователю неполной и (или) недостоверной документации и другой информации, необходимой для проведения аудита.

      3. Неуведомление или несвоевременное уведомление страховщика о наступлении страхового случая дает ему право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату.

      4. При наличии оснований для отказа в страховой выплате страховщик обязан в течение семи рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных статьей 19 настоящего Закона, направить лицу, подавшему заявление о страховой выплате, соответствующее решение о полном или частичном отказе в страховой выплате в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.

      5. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Глава 5. Заключительные положения

Статья 22. Порядок рассмотрения споров

      Споры, вытекающие из договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций

      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

     
      Президент
Республики Казахстан