Қазақстан инвестициялық қоры туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі N 575 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 13 ақпандағы N 135-IV Заңымен.

       Ескерту. Заңның күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 13 ақпандағы N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз) Заңымен.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстанның инвестициялық қоры қызметiнiң мәселелерiн реттейді, оның мақсаттарын, міндеттерiн, инвестициялық саясаттың бағыттарын, оның мемлекеттiк органдармен және өзге де ұйымдармен өзара iс-қимыл ерекшелiктерiн айқындайды.

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұйымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) Қазақстанның инвестициялық қорының (бұдан әрi - Қор) инвестициялары - Қордың мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасы резиденттерінің-акционерлiк қоғамдардың және шетелдiк заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына Қордың салымдары;
 

      2) Қордың инвестициялық қызметi - ұйымдардың жарғылық капиталдарына инвестиция салуды, инвестициялық жобалар бойынша ақпарат жинау мен өңдеудi, маркетингтiк, инжинирингтiк және өзге де зерттеулердi, жоспарлы-болжамдық және жобалау-сметалық құжаттаманы  қамтамасыз етуге қатысуды, сондай-ақ инвестицияларға бақылау ұйымдастыруды қамтитын, Қордың инвестицияларды жүзеге асыруға байланысты қызметі;
 

      3) инвестициялық жоба - Қордың инвестицияларын көздейтін іс-шаралар кешені;
 

      4) ұйым - акцияларында инвестициялар жүзеге асырылатын акционерлік қоғам, сондай-ақ жарғылық капиталдарына Қор қатысатын, өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған шетелдік заңды тұлғалар;
      5) алып тасталды
 

      6) электрондық мониторинг - ақпаратты электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған электрондық құжат нысанында беретін ұйымды басқару мониторингінің нысаны.
      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.07. N 178 Заңымен.

      2-бап. Қазақстанның инвестициялық қоры туралы
              Қазақстан Республикасының заңдары

      1. Қазақстанның инвестициялық қоры туралы Қазақстан Республикасының заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен , осы Заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.
 

      2. Инвестициялық қорлар туралы Қазақстан Республикасының заңдары Қорға қолданылмайды.
 

      3. Акционерлік қоғамдар туралы, инвестициялар туралы және бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасы заңдарының ережелері Қорға осы Заңмен реттелмеген бөлігінде қолданылады.
 

      4. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      3-бап. Қордың құқықтық мәртебесі

      Қазақстанның инвестициялық қоры Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiмен құрылған , ұлттық басқарушы компания жалғыз акционерi болып әрекет ететiн акционерлiк қоғам нысанындағы коммерциялық ұйым болып табылады.
      Қазақстанның инвестициялық қоры ұлттық даму институты болып табылады.
      Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.07. N 178 Заңымен.

      4-бап. Қордың мақсаты мен міндеттері

      1. Қор қызметінің мақсаты перспективалы ұйымдардың жобаларына инвестицияларды жүзеге асыру және тарту, экономиканың шикізаттық емес секторында жеке сектордың бастамаларына қаржылық қолдау көрсету арқылы Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясатын іске асыруға жәрдемдесу болып табылады.
 

      2. Қордың міндеттері:
      1) шикізат пен материалдарды тереңдеп өңдеуді жүргізетін, жаңа технологияларды пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті өнім шығаратын, сондай-ақ өз қызметін өнеркәсіпте жүзеге асыратын перспективалы ұйымдарға өндірістік қызметтер көрсететін жаңадан құрылып жатқан, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған ұйымдардың жарғылық капиталдарына инвестицияларды жүзеге асыру;
 

      2) Қордың инвестициялық жобаларды бірлесіп қаржыландыруы (ұйымдардың жарғылық капиталдарына инвестицияларды жүзеге асыру) және осы жобаларды басқаруға қатысуы арқылы экономиканың шикізаттық емес секторына жеке инвестицияларды ынталандыру;
 

      3) отандық және шетелдік ұйымдар арасындағы өндірістік кооперацияны қамтамасыз ететін, толықтырушы, аралас өндірістерді дамытатын Қазақстан Республикасынан тыс жердегі инвестициялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру арқылы шет елдердегі қазақстандық ұйымдардың инвестициялық белсенділігін арттыруға жәрдемдесу болып табылады.

      5-бап. Қордың өкілеттіктері

      Қордың өкілеттіктеріне:
 

      1) Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес инвестициялық саясатты жүзеге асыру;
 

      2) шикізат пен материалдарды тереңдетіп өңдеуді жүргізетін, жаңа технологияларды пайдалана отырып, бәсекеге қабілеттi өнiм шығаратын жұмыс iстеп тұрған перспективалық ұйымдарды инвестициялауды жүзеге асыру не осы ұйымдарға үшiншi тұлғалардың инвестицияларын тарту үшiн iрiктеудi жүзеге асыру;
 

      3) Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясатының тиiстi басымдықтарына сәйкес келетiн, отандық және шетелдiк инвесторлар қатысатын инвестициялық жобаларды iске асыруды ұйымдастырушы және оларға қатысушы болу;
 

      4) филиалдар мен өкiлдiктер құру;
 

      5) инвестициялық жобалар жөнiндегi құжаттамалар дайындауға шарт негiзiнде қатысу;
 

      6) қайта инвестициялау туралы шешiмдер қабылдау;
 

      7) уақытша бос ақшаны орналастыру;
 

      8) басқа отандық инвесторлармен бiрлесіп, Қордың шет елде жүзеге асыратын инвестициялық жобаларының орындалуын бақылаудың бiрлескен нысандарына қатысушы болу;
 

      9) өз міндеттерін іске асыру үшін сарапшылар мен консультацияларды шарт негізінде тарту;
 

      10) өзінің инвестициялық портфелін дербес басқару;
 

      11) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы ретінде тиісті лицензияның негізінде дилерлік қызметті ғана жүзеге асыру жатады.

      6-бап. Қордың инвестициялық саясатының бағыттары

      1. Қор қызметінің негізгі бағыттары өтемді және тиімді инвестициялық жобаларды жүзеге асыратын перспективалы ұйымдарды инвестициялау және оларға инвестициялар тарту болып табылады.
      Қордың инвестициялауы Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес жүргізіледі.
 

      2. Қор мынадай шарттар сақталған кезде:
      1) инвестициялық жоба Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясатының негізгі бағыттарына сәйкес келсе;
 

      2) инвестициялық жоба экономикалық және қаржылық өлшемдер бойынша тартымды болса;
 

      3) инвестициялық жоба ұйымдардың технологиялық әлеуетін өрістетуге, өнімдер мен көрсетілетін қызметтер сапасын арттыруға және оларды өндіру көлемін өсіруге, шикізат пен материалдар өңдеуді тереңдетуге, жоғары технологиялық өнімдер шығаруға бағытталса, инвестицияларды жүзеге асырады.
 

      3. Қор ұйымдардың акцияларын сатудан және жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінен алынатын капиталды басқа ұйымдарға кейіннен қайта инвестициялай отырып, аталған ұйымдардың жарғылық капиталдарына инвестиция салуды жүзеге асырады.
 

      4. Қордың инвестициялары ұйымдардың жарғылық капиталдарына жүзеге асырылады. Қор акцияларға айырбасталатын не акцияларды сатып алуға құқық беретін бағалы қағаздарды сатып алуға құқылы.
 

      5. Қордың уақытша бос ақшасын орналастыру ішкі және сыртқы нарықтардағы мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қоса алғанда, өтімді активтерге Қордың инвестициялық декларациясында айқындалатын шекте және тәртіппен жүзеге асырылады.

      7-бап. Қордың инвестициялық қызметін шектеулер

      1. Қордың инвестициялары ұйымдардың шаруашылық дербестігін шектемейді. Ұйымдардың жарғылық капиталдарына Қордың қатысуының шекті мөлшері Қордың инвестициялық декларациясында айқындалады.
 

      2. Қор:
      1) ұйымдарға кредит беруді жүзеге асыруға;
 

      2) кепілгер және (немесе) кепілдік беруші ретінде өкілдік етуге;
 

      3) қабылдау шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарына және Қордың жарғысына қайшы келетін міндеттемелер қабылдауға;
 

      4) бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдарынан басқа, материалдық өндіріс және өзге мүлікті сату саласында қызметін тікелей жүзеге асыруға құқылы емес.

      8-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының
             Қормен өзара қарым-қатынастары

      1. алып тасталды
      2. алып тасталды
 

      3. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарының бағалы қағаздар нарығында брокер-дилер қызметiн жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін белгiленген пруденциалдық нормативтерді және қаржылық тұрақтылықтың өзге де көрсеткiштерiн (өлшемдерiн) сақтау бөлiгіндегi талаптары Қорға қолданылмайды.
      Қордың өз инвестициялық портфелiн басқару жөнiндегi қызметi лицензияланбайды.
 

      4. Қазақстан Республикасының зaң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдар мен оларды лауазымды адамдарының Қор қызметiне араласуына тыйым салынады.
      Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.07. N 178 Заңымен.

      9-бап. Қордың инвестициялық декларациясы

      1. Инвестициялық декларация Қордың инвестициялық қызметiнде негiзгi құжат болып табылады.
      Инвестициялық декларация Инвестициялау мақсаттарын, стратегиясын, бағыттарын, тәуекелдерді басқару саясатын, бағалы қағаздардың әр түрі бойынша бағалы қағаздар портфелін әртараптандыру нормаларын және Қордың инвестициялық жобаларға қатысуын тоқтату шарттарын айқындайды.
 

      2. Қордың Инвестициялық декларациясын ұлттық басқарушы компания бекiтедi.
      Ескерту. 9-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.07. N 178 Заңымен.

      10-бап. Қордың жарғылық капиталы

      1. Қордың жарғылық капиталын республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен акцияларға олардың нақтылы құны бойынша төлеу арқылы Қазақстан Республикасының Үкiметi қалыптастырады.
 

      2. Қордың жарғылық капиталын ұлғайтуға Қордың жалғыз акционерiнiң шешiм бойынша жол беріледi және акцияларды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығару мен орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
 

      3. Қордың орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша ғана салынуы мүмкiн.

      11-бап. Таза кiрiстi бөлу

      Таза кiрiстi бөлу тәртiбiн ұлттық басқарушы компания айқындайды.
      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.07. N 178 Заңымен.

      12-бап. Қордың қызметiн ұйымдастыру, оны қайта
               ұйымдастыру және тарату

      1. Қорды құру және оның қызметі осы Заңда көзделген ерекшеліктер ескерiле отырып, Қазақстан Республикасының акционерлiк қоғамдар туралы заңдарында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.
 

      2. Қорды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздер бойынша және тәртiппен жүзеге асырылады.

      13-бап. Ұйымдарды басқару мониторингі

      Қор жарғылық капиталына өзі қатысатын ұйымдарды (бұдан әрi - мониторинг объектiлері) басқару мониторингін жүзеге асырады. Ұйымдарды басқару мониторингі электрондық мониторинг әдiстерiн дамыту мен қолдану негiзiнде жүргiзiледi және мыналарды:
 

      1) мониторинг объектiлерiн басқарудың жай-күйi мен тиімділігін байқауды;
 

      2) инвестициялық жобаны iске асыру туралы ақпаратты мерзiмдiк жинауды;
 

      3) мониторинг объектiсін басқару тиімділігін тікелей зерттеудi және бағалауды;
 

      4) мониторинг объектілерінің әлеуметтiк-экономикалық, қаржылық, құқықтық, технологиялық, өндiрiстік-техникалық жай-күйiн талдауды;
 

      5) мониторинг объектілерi қызметiнің экономиканы дамытуға әсерiн бағалау мен болжауды көздейдi.

      14-бап. Қордың жауапкершілігі

      Қор өз мiндеттемелерiн орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген негiздер бойынша және тәртiппен жауаптылықта болады.

      15-бап. Дауларды шешу тәртiбi

      Қордың, мемлекеттiк органдардың, заңды тұлғалардың арасында туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешіледі.

      16-бап. Қазақстан инвестициялық қоры туралы
               Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны
               үшін жауаптылық

      Қазақстанның инвестициялық қоры туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Об Инвестиционном фонде Казахстана

Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года N 575. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года № 135-IV

       Сноска. Утратил силу Законом РК от 13.02.2009 № 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3 ).

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон регулирует вопросы деятельности Инвестиционного фонда Казахстана, определяет его цели, задачи, направления инвестиционной политики, особенности его взаимодействия с государственными органами и иными организациями.     

       Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
                Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) инвестиции Инвестиционного фонда Казахстана (далее - Фонд) - вложения Фонда в уставные капиталы акционерных обществ-резидентов Республики Казахстан и иностранных юридических лиц, осуществляемые в соответствии с целями и задачами Фонда;

      2) инвестиционная деятельность Фонда - деятельность Фонда, связанная с осуществлением инвестиций, включающая инвестирование в уставные капиталы организаций, сбор и обработку информации по инвестиционным проектам, маркетинговые, инжиниринговые и иные исследования, принятие участия в обеспечении планово-прогнозной и проектно-сметной документацией, а также организацию контроля за инвестициями;

      3) инвестиционный проект - комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции Фонда;

      4) организация - акционерное общество, в акции которого осуществляются инвестиции, а также иностранные юридические лица, созданные в иной организационно-правовой форме, в уставных капиталах которых участвует Фонд;

      5) (исключен - от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования) ;

      6) электронный мониторинг - форма мониторинга управления организацией с предоставлением информации в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.     

       Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об
                Инвестиционном фонде Казахстана

      1. Законодательство Республики Казахстан об Инвестиционном фонде Казахстана основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.
      2. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах к Фонду не применяется.
      3. Положения законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах , об инвестициях и о рынке ценных бумаг применяются к Фонду в части, не урегулированной настоящим Законом.
      4. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.     

       Статья 3. Правовой статус Фонда

      Инвестиционный фонд Казахстана является коммерческой организацией в форме акционерного общества, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, единственным акционером которого выступает национальная управляющая компания .
      Инвестиционный фонд Казахстана является национальным институтом развития. <*>
     Сноска. Статья 3 в редакции - Законом РК от 7 июля 2006 года N  178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

         Статья 4. Цель и задачи Фонда

      1. Целью деятельности Фонда является содействие в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан посредством осуществления и привлечения инвестиций в проекты перспективных организаций, оказания финансовой поддержки инициативам частного сектора в несырьевом секторе экономики.
      2. Задачами Фонда являются:
      1) осуществление инвестиций в уставные капиталы вновь создаваемых, а также действующих организаций, производящих углубленную переработку сырья и материалов, выпускающих конкурентоспособную продукцию с использованием новых технологий, а также оказывающих производственные услуги перспективным организациям, осуществляющим свою деятельность в промышленности;
      2) стимулирование частных инвестиций в несырьевой сектор экономики посредством софинансирования Фондом инвестиционных проектов (осуществления инвестиций в уставные капиталы организаций) и участия в управлении этими проектами;
      3) содействие повышению инвестиционной активности казахстанских организаций за рубежом посредством совместного финансирования инвестиционных проектов за пределами Республики Казахстан, обеспечивающих производственную кооперацию между отечественными и зарубежными организациями, развивающими дополняющие, смежные производства.     

       Статья 5. Полномочия Фонда

      К полномочиям Фонда относятся:
      1) осуществление инвестиционной политики в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда;
      2) осуществление отбора перспективных действующих организаций, производящих углубленную переработку сырья и материалов, выпускающих конкурентоспособную продукцию с использованием новых технологий, для осуществления в них инвестирования либо привлечения инвестиций третьих лиц для данных организаций;
      3) выступление организатором и участником реализации инвестиционных проектов с участием отечественных и зарубежных инвесторов, соответствующих приоритетам индустриально-инновационной политики Республики Казахстан;
      4) создание филиалов и представительств;
      5) принятие участия на договорной основе в подготовке документации по инвестиционным проектам;
      6) принятие решений о реинвестировании;
      7) размещение временно свободных денег;
      8) выступление совместно с другими отечественными инвесторами участником совместных форм контроля исполнения инвестиционных проектов, осуществляемых Фондом за рубежом;
      9) привлечение для реализации своих задач на договорной основе экспертов и консультантов;
      10) самостоятельное управление своим инвестиционным портфелем;
      11) осуществление в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг исключительно дилерской деятельности на основании соответствующей лицензии.     

       Статья 6. Направления инвестиционной политики Фонда

      1. Основными направлениями деятельности Фонда являются инвестирование и привлечение инвестиций в перспективные организации, осуществляющие окупаемые и эффективные инвестиционные проекты.
      Инвестирование Фондом производится в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда.
      2. Фонд осуществляет инвестиции при соблюдении следующих условий:
      1) инвестиционный проект соответствует основным направлениям индустриально-инновационной политики Республики Казахстан;
      2) инвестиционный проект является привлекательным по экономическим и финансовым параметрам;
      3) инвестиционный проект направлен на наращивание технологического потенциала организаций, повышение качества и рост объема производства продукции и услуг, углубление переработки сырья и материалов, выпуск высокотехнологичной продукции.
      3. Фонд осуществляет инвестирование в уставные капиталы организаций с последующим реинвестированием капитала, полученного от продажи акций и долей участия в уставных капиталах указанных организаций, в другие организации.
      4. Инвестиции Фонда осуществляются в уставные капиталы организаций. Фонд вправе приобретать ценные бумаги, конвертируемые в акции либо дающие права на покупку акций.
      5. Размещение временно свободных денег Фонда осуществляется в ликвидные активы, включая государственные и негосударственные ценные бумаги на внутреннем и внешних рынках, в пределах и порядке, определяемых инвестиционной декларацией Фонда.     

       Статья 7. Ограничения инвестиционной деятельности Фонда

      1. Инвестиции Фонда не ограничивают хозяйственной самостоятельности организаций. Предельный размер участия Фонда в уставных капиталах организаций определяется инвестиционной декларацией Фонда.
      2. Фонд не вправе:
      1) осуществлять кредитование организаций;
      2) выступать в качестве гаранта и (или) поручителя;
      3) принимать на себя обязательства, условия и порядок принятия которых противоречат законодательству Республики Казахстан и уставу Фонда;
      4) непосредственно осуществлять деятельность в сфере материального производства и торговли иным имуществом, кроме ценных бумаг и иных финансовых инструментов.     

      Статья 8. Взаимоотношения государственных органов
                Республики Казахстан с Фондом

      1. (Исключен - от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      2. (Исключен - от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      3. К Фонду не применяются требования законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в части соблюдения пруденциальных нормативов и иных показателей (критериев) финансовой устойчивости, установленных для юридических лиц, осуществляющих брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
      Деятельность Фонда по управлению своим инвестиционным портфелем не лицензируется.
      4. Запрещается вмешательство государственных органов и их должностных лиц в деятельность Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В статью 8 внесены изменения Законом РК от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

        Статья 9. Инвестиционная декларация Фонда

      1. Инвестиционная декларация является основным документом в инвестиционной деятельности Фонда.
      Инвестиционная декларация определяет цели, стратегию, направления инвестирования, политику управления рисками, нормы диверсификации портфеля ценных бумаг по различным видам ценных бумаг и условия прекращения участия Фонда в инвестиционных проектах.
      2. Инвестиционная декларация Фонда утверждается национальной управляющей компанией . <*>
      Сноска. В статью 9 внесены изменения Законом РК от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

         Статья 10. Уставный капитал Фонда

      1. Уставный капитал Фонда формируется Правительством Республики Казахстан посредством оплаты акций по их номинальной стоимости за счет средств республиканского бюджета.
      2. Увеличение уставного капитала Фонда допускается по решению единственного акционера Фонда и осуществляется посредством выпуска и размещения акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. В оплату размещаемых акций Фонда могут быть внесены только деньги.     

      Статья 11. Распределение чистого дохода

      Порядок распределения чистого дохода определяется национальной управляющей компанией. <*>
      Сноска. Статья 11 в редакции - Законом РК от 7 июля 2006 года N  178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

       Статья 12. Организация деятельности, реорганизация и
                 ликвидация Фонда

      1. Создание и деятельность Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.
      2. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.     

       Статья 13. Мониторинг управления организациями

      Фонд осуществляет мониторинг управления организациями, в уставном капитале которых он участвует (далее - объекты мониторинга). Мониторинг управления организациями ведется на основе развития и применения методов электронного мониторинга и предусматривает:
      1) наблюдение за состоянием и эффективностью управления объектами мониторинга;
      2) периодический сбор информации о реализации инвестиционного проекта;
      3) непосредственное обследование и оценку эффективности управления объектом мониторинга;
      4) анализ социально-экономического, финансового, правового, технологического, производственно-технического состояния объектов мониторинга;
      5) оценку и прогноз влияния деятельности объектов мониторинга на развитие экономики.     

       Статья 14. Ответственность Фонда

      Фонд несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательными актами Республики Казахстан.     

       Статья 15. Порядок разрешения споров

      Споры, возникающие между Фондом, государственными органами, юридическими лицами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.     

      Статья 16. Ответственность за нарушение
                 законодательства
                 Республики Казахстан об Инвестиционном фонде
                 Казахстана

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об Инвестиционном фонде Казахстана влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
 

       Президент
      Республики Казахстан