"Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 17 маусымдағы N 41-IV Конституциялық заңы

      1-бап. »"Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 29 желтоқсандағы Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 24, 173-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 22, 129-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Конституциялық Кеңестің екі мүшесін Республика Президенті қызметке тағайындайды, Конституциялық Кеңеске екі-екі мүшеден Парламент Палаталары төрағаларының ұсынуы бойынша тиісінше Парламент Сенаты мен Мәжілісі тағайындайды. Конституциялық Кеңес мүшелерінің жартысы әрбір үш жыл сайын жаңартылып отырады.";

      2) 15-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "лауазымды адам" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Президенті, Парламент Сенаты, Парламент Мәжілісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың 10) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 17-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Конституциялық Кеңес Конституцияның 72-бабы 1-тармағының 2), 2-1), 3) тармақшаларына сәйкес:
      1) Парламент қабылдаған заңдардың Президент қол қойғанға дейін;
      2) Парламент және оның Палаталары қабылдаған қаулылардың;
      3) Республиканың халықаралық шарттарының олар ратификацияланғанға дейін Конституцияға сәйкестігін қарайды.";

      4-тармақтың 2) тармақшасындағы "53-бабы 1-тармағы 11)-тармақшасына" деген сөздер "53-бабының 6) тармақшасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 22-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) егер өтініште Парламент және оның Палаталары қаулыларының Республика Конституциясына сәйкестігі туралы мәселе қойылған жағдайда Парламент және оның Палаталары қаулыларының атауы, қабылданған күні;";

      5) 35-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Конституциялық Кеңес мына жағдайларда қосымша шешімдер қабылдайды, егер:
      1) Конституциялық Кеңестің шешіміне түсіндірме беру туралы мәселе қойылса. Мұндай жағдайда қосымша шешім конституциялық іс жүргізуге қатысушылардың не Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімін орындауға міндетті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың өтініштері бойынша қабылданады;
      2) Конституциялық Кеңестің шешімінде жіберілген редакциялық сипаттағы дәлсіздіктер мен қателерді түзету қажет болса. Мұндай жағдайда Конституциялық Кеңес қосымша шешімді өз бастамасы бойынша қабылдайды.";

      6) 36-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-бап. Конституциялық Кеңестің шешімін қайта қарау

      1. Конституциялық Кеңестің шешімін ол Қазақстан Республикасы Президентінің бастамасы бойынша немесе өз бастамасы бойынша мына жағдайларда, егер:
      1) қабылданған шешімге негіз болған Конституция нормасы өзгерсе;
      2) өтініштің мәні үшін жаңа елеулі мән-жайлар ашылса, қайта қарауы мүмкін.
      2. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті, мемлекеттің егемендігі мен тұтастығын қамтамасыз ету мүддесінде Конституциялық Кеңестің шешімін ол Қазақстан Республикасы Президентінің бастамасы бойынша қайта қарауы мүмкін.
      3. Шешімді қайта қарау туралы Конституциялық Кеңес қаулы шығарып, ол арқылы осы шешімнің күшін жояды.
      4. Қорытынды шешім қайта қаралған жағдайда Конституциялық Кеңестің Төрағасы өз өкімімен осы мәселе бойынша жаңа отырыс өткізудің күні мен тәртібін белгілейді.";

      7) 38-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "он күн" деген сөздер "бір ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 39-баптың 2-тармағында:
      "Конституция мен бекітілген адам мен азамат құқықтарына және бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған, осыған орай конституциялық емес" деген сөздер "Конституциялық емес, оның ішінде адамның және азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және қолданылуға жатпайды" деген сөздер ", қолданылуға жатпайды және олардың күші жойылады." деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Конституциялық Кеңестің шешімдерін орындау

      1. Конституциялық Кеңес өзі қабылдаған шешімдердің орындалу тәртібін және мерзімдерін белгілей алады.
      Егер Конституциялық Кеңестің шешімі мемлекеттік шығыстарды ұлғайтуды немесе мемлекеттік кірістерді қысқартуды талап еткен жағдайда, Конституциялық Кеңес өзі қабылдаған шешімдердің орындалу мерзімдерін Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісім бойынша белгілейді.
      2. Конституциялық Кеңестің шешімін орындау үшін қолданылған шаралар туралы оған тиісті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар Конституциялық Кеңес белгілеген мерзімде хабарлайды.
      3. Уәкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар қабылданған шешім туралы Конституциялық Кеңеске міндетті түрде хабарлай отырып, Конституциялық Кеңестің шешімдерінде қамтылған заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсынымдар мен ұсыныстарды міндетті түрде қарауға тиіс.".

      2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                      Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Конституционном Совете Республики Казахстан"

Конституционный закон Республики Казахстан от 17 июня 2008 года N 41-IV

      Статья 1 . Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года "О Конституционном Совете Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 173; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 22, ст. 129) следующие изменения и дополнения:

      1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Два члена Конституционного Совета назначаются на должность Президентом Республики, по два члена Конституционного Совета назначаются по представлению председателей Палат Парламента соответственно Сенатом и Мажилисом Парламента. Половина членов Конституционного Совета обновляется каждые три года.".;

      2) в статье 15:
      в подпункте 2 ) пункта 1 слова "должностным лицом" заменить словами "Президентом Республики Казахстан, Сенатом Парламента, Мажилисом Парламента";
      подпункт 10 ) пункта 2 исключить;

      3) в статье 17:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Конституционный Совет в соответствии с подпунктами 2), 2-1), 3) пункта 1 статьи 72 Конституции рассматривает на соответствие Конституции:
      1) до подписания Президентом принятые Парламентом законы;
      2) принятые Парламентом и его Палатами постановления;
      3) международные договоры Республики до их ратификации.";
      в подпункте 2 ) пункта 4 слова "подпунктом 11) пункта 1" заменить словами "подпунктом 6)";

      4) пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) наименование, дата принятия постановлений Парламента и его Палат в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии постановлений Парламента и его Палат Конституции Республики;";

      5) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
      "1. Конституционный Совет принимает дополнительные решения в случаях, если:

      1) ставится вопрос об истолковании решения Конституционного Совета. В этом случае дополнительное решение принимается по ходатайству участников конституционного производства либо государственных органов и должностных лиц, обязанных исполнить итоговое решение Конституционного Совета;

      2) необходимо исправить допущенные в решении Конституционного Совета неточности и ошибки редакционного характера. В этом случае дополнительное решение принимается Конституционным Советом по собственной инициативе.";

      6) статью 36 изложить в следующей редакции:
      "Статья 36. Пересмотр решения Конституционного Совета

      1. Решение Конституционного Совета может быть пересмотрено им по инициативе Президента Республики Казахстан или по собственной инициативе в случаях, если:

      1) изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение;

      2) открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства.

      2. В интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства решение Конституционного Совета может быть пересмотрено им по инициативе Президента Республики Казахстан.

      3. О пересмотре решения Конституционный Совет выносит постановление, которым отменяет это решение.

      4. В случае пересмотра итогового решения Председатель Конституционного Совета своим распоряжением определяет дату и порядок проведения нового заседания по данному вопросу.";

      7) в подпункте 1 ) пункта 2 статьи 38 слово "десятидневный" заменить словом "месячный";

      8) в пункте 2 статьи 39:
      после слова "признанные" дополнить словами "неконституционными, в том числе";
      слова "и в силу этого неконституционные," исключить;
      слова "и не подлежат применению" заменить словами ", не подлежат применению и отменяются";

      9) статью 40 изложить в следующей редакции:
      "Статья 40. Исполнение решений Конституционного Совета

      1. Конституционный Совет может определить порядок и сроки исполнения принятых им решений.
      В случае если решение Конституционного Совета требует увеличения государственных расходов или сокращения государственных доходов, то Конституционный Совет определяет сроки исполнения принятых им решений по согласованию с Правительством Республики Казахстан.

      2. О мерах, принятых во исполнение решения Конституционного Совета, сообщается ему соответствующими государственными органами и должностными лицами в срок, установленный Конституционным Советом.

      3. Содержащиеся в решениях Конституционного Совета рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства подлежат обязательному рассмотрению уполномоченными государственными органами и должностными лицами с обязательным уведомлением Конституционного Совета о принятом решении.".

      Статья 2 . Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                        Н. Назарбаев