Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 61-IV Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Қолданушылар назарына! Қолданысқа енгізілу тәртібін 31-баптан қараңыз.

      Осы Заң сәйкестікті растау жөніндегі органдарды, сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханаларын (орталықтарын), өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу саласындағы қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ сәйкестікті бағалау саласындағы олармен байланысты өзге де қатынастарды реттейді.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) аккредиттеу - аккредиттеу жөніндегі орган өтініш берушінің белгілі бір салада сәйкестікті бағалау жұмыстарын орындау құзыретін ресми танитын рәсім;

      2) аккредиттеу аттестаты - аккредиттеу жөніндегі орган беретін, аккредиттеу субъектілерінің белгілі бір салада сәйкестікті бағалау жұмыстарын орындау құзыретін куәландыратын құжат;

      2-1) аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу – аккредиттеу субъектісі өзі сәйкестігіне аккредиттелген аккредиттеу критерийлеріне сәйкес келмеген жағдайда, аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға негіз болған себептер жойылғанға дейін аккредиттеу аттестатын немесе аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу саласының бір бөлігін уақытша жарамсыз деп тану туралы аккредиттеу жөніндегі органның шешімі;

      3) аккредиттеу белгісі - аккредиттеу жөніндегі органның аккредиттеу субъектісіне оның аккредиттеу рәсімінен өткені туралы үшінші тұлғаларға ақпарат беру үшін берілетін белгі;

      4) аккредиттеу жөніндегі орган – конкурстық негізде айқындалатын, аккредиттеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын және аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымның мүшесі болып табылатын заңды тұлға;

      4-1) аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар – аккредиттеу жөніндегі орган айқындайтын тәртіппен аттестатталған жеке тұлғалар;

      5) аккредиттеу жүйесі - өз құзыреті шегінде сәйкестікті бағалау саласында аккредиттеу аясындағы жұмысты жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың жиынтығы;

      6) аккредиттеу критерийлері - өтініш беруші өзінің аккредиттелуі үшін және аккредиттеу субъектісі қанағаттандыруы тиіс талаптар жиынтығы;

      7) аккредиттеу материалдарын жаңарту - аккредиттеу субъектісінің құжаттарына аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеуге әкеп соқпайтын өзгерістер енгізу;

      8) аккредиттеу саласы - аккредиттеу қолданылатын, сәйкестікті бағалаудың ресми танылған объектілері;

      9) аккредиттеу саласын кеңейту - аккредиттеу субъектісінің сәйкестікті бағалау объектілері тізбесін ұлғайту процесі;

      10) аккредиттеу саласын қысқарту - аккредиттеу субъектісінің сәйкестікті бағалау объектілері тізбесін азайту процесі;

      11) алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      12) аккредиттеу субъектілерінің тізілімі - аккредиттеу субъектілерін есепке алудың бірыңғай жүйесі;

      13) аккредиттеу субъектісі - осы Заңда белгіленген тәртіппен аккредиттеуден өткен заңды тұлға немесе заңды тұлғаның атынан әрекет ететін оның құрылымдық бөлімшесі;

      14) инспекциялық тексеру - аккредиттеу субъектілерінің аккредиттеу критерийлерін сақтауын аккредиттеу жөніндегі орган жүзеге асыратын тексеру;

      15) калибрлеу зертханасы (орталығы) - өлшем құралдарын калибрлеуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның атынан әрекет ететін оның құрылымдық бөлімшесі;

      15-1) қайта аккредиттеу - аккредиттеу жөніндегі органның өтініш берушінің сәйкестікті бағалаудың белгілі бір саласындағы жұмыстарды орындау құзыреттілігін ресми тануының кезекті рәсімі;

      15-2) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшы – уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен аттестатталған жеке тұлға;

      16) өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар - өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге аккредиттелген заңды тұлғалар;

      17) өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу нәтижелерін салғастыру - өлшем құралдарының зерттеу нәтижелерін, метрологиялық сипаттамаларын салыстыру;

      18) өтініш беруші - аккредиттеуге өтінім берген заңды тұлға;

      19) салыстырма сынақтары - бірдей немесе ұқсас сынақ объектілерінде екі немесе одан көп зертхананың (орталықтың) сынақтар жүргізуі және олардың нәтижелерін бағалауы;

      20) салыстырып тексеру зертханасы (орталығы) - өлшем құралдарын салыстырып тексеруді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның атынан әрекет ететін оның құрылымдық бөлімшесі;

      21) сәйкестікті бағалау - өнімге, процеске, көрсетілетін қызметке, менеджмент жүйесіне, персоналға, өлшем құралына, сынақ жабдығына, өлшемдерді орындау әдістемелеріне қойылатын талаптардың орындалуын сәйкестікті растау, сынақтар, зерттеулер, өлшемдер, салыстырып тексеру, калибрлеу және аттестаттау жүргізу арқылы дәлелдеу;

      22) сәйкестікті бағалау объектілері - сәйкестікті растауға, зерттеуге, сынауға, өлшемге, салыстырып тексеруге, калибрлеуге, аттестаттауға жататын өнім, процестер, көрсетілетін қызметтер, менеджмент жүйелері, персонал, өлшем құралдары, сынақ жабдығы, өлшемдерді орындау әдістемелері;

      23) сәйкестікті растау жөніндегі органдар - өнімдердің, процестердің, көрсетілетін қызметтердің, менеджмент жүйелерінің не персоналдың сәйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын заңды тұлғалар;

      23-1) сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар – уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен аттестатталған жеке тұлғалар;

      24) сынақ зертханасы (орталығы) - зерттеулерді, сынақтарды жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның атынан әрекет ететін оның құрылымдық бөлімшесі;

      25) техникалық сарапшы - сәйкестігі бағаланатын объектіге қатысты арнаулы білімі немесе тәжірибесі бар жеке тұлға;

      26) уәкілетті орган - техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Аккредиттеудің негізгі мақсаттары мен принциптері

      1. Аккредиттеудің негізгі мақсаттары:

      1) өнімнің, процестердің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігі мен сапасы мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау;

      2) отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      3) сәйкестікті бағалаудың сапасы мен дәйектілігін арттыру;

      4) саудадағы техникалық кедергілерді жою;

      5) отандық өнімнің сыртқы нарыққа шығуына және Қазақстан Республикасының аккредиттеу субъектілерінің жұмыс нәтижелерін халықаралық ұйымдардың және шет елдердің тануына жағдайлар туғызу болып табылады.

      2. Аккредиттеу принциптері:

      1) еріктілік;

      2) аккредиттеу рәсімдері, критерийлері туралы ақпаратқа қолжетімділік;

      3) сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі қызметтің ашықтығы;

      4) кемсітушілікке жол бермеу;

      5) құзыреттілік;

      6) аккредиттеу жүйесінің бірлігі мен тұтастығы;

      7) тәуелсіздік;

      8) аккредиттеу жөніндегі қызметті сәйкестікті бағалау жөніндегі қызметпен қоса атқаруға жол бермеу;

      9) аккредиттеуді жүзеге асыру кезінде халықаралық (өңірлік) ұйымдардың стандарттарын пайдалану басымдығы болып табылады.

4-бап. Аккредиттеу жүйесі

      Аккредиттеу жүйесіне:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі;

      2) уәкілетті орган;

      3) аккредиттеу жөніндегі орган;

      4) аккредиттеу субъектілері;

      5) аккредиттеу, сәйкестiктi растау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшылар, техникалық сарапшылар кiредi.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің сәйкестікті бағалау саласында аккредиттеу аясындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің сәйкестікті бағалау саласында аккредиттеу аясындағы құзыретіне:

      1) аккредиттеу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

      2) аккредиттеу жөнiндегi органды таңдау бойынша конкурсты өткiзу қағидаларын және аккредиттеу жөнiндегi органға қойылатын бiлiктiлiк талаптарын бекiту;

      2-1) аккредиттеу жөнiндегi органды осы баптың 2) тармақшасында көрсетілген қағидаларға сәйкес айқындау;

      3) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) аккредиттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      1-1) аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурсты өткізу қағидаларын және аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді;

      1-2) аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурстарды ұйымдастырады және өткізеді;

      2) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

      4) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Аккредиттеу жөніндегі орган

      1. Алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2. Аккредиттеу жөніндегі орган:

      1) мыналарға:

      аккредиттеу, сәйкестiктi растау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшыларды, техникалық сарапшыларды және басқа да мамандарды аккредиттеу жөнiндегi жұмыстарды жүргізуге қатысу үшін тартуға;

      аккредиттеу жөніндегі халықаралық (өңірлік) мемлекеттік емес және үкіметтік емес ұйымдар жұмысына қатысуға;

      өлшем құралдарының салыстырма сынақтарын және оларды салыстырып тексеру мен калибрлеу нәтижелерін салғастыруды ұйымдастыруға;

      инспекциялық тексеру жүргізуге;

      аккредиттеу субъектілерінің қызметіне оның аккредиттеу критерийлеріне сәйкестігі нысанасына мониторинг жүргізуге;

      аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттаудан өткізуге құқылы;

      2) мыналарға:

      аккредиттеу аттестатының, аккредиттеу аттестатына қосымшалардың, аккредиттеу белгісінің нысандарын белгілеуге;

      аккредиттеу кезеңдерін және оларды орындау мерзімдерін, сондай-ақ инспекциялық тексеру, оның ішінде кезектен тыс инспекциялық тексеру жүргізу мерзімдерін қоса алғанда, белгіленген тәртіпті сақтай отырып, аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге;

      аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде белгілі болған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің жария болуына жол бермеуге;

      аккредиттеу субъектілерінің тізілімін жүргізуге;

      интернет-ресурсты жүргізуге, онда аккредиттеу субъектілерінің тізілімін ресми жариялауға және сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді орналастыруға;

      аккредиттеу субъектiлерiнiң шағымдарын қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға, қабылданған шешімдер туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыруға;

      аккредиттеу аттестаты кері қайтарып алынған немесе аккредиттеуден кейінгі шарт тоқтатылған жағдайда бұл туралы уәкілетті органға үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабарлауға;

      аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу, аккредиттеу материалдарын жаңарту туралы өтінімдерді қарауға;

      аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға, қайтаруға және осы Заңда көзделген негіздер бойынша және тәртіппен аккредиттеу аттестатын жою туралы өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті.

      3. Аккредиттеу материалдарын қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау үшін аккредиттеу жөніндегі орган басшысы аккредиттеу материалдарын қарау жөнінде тұрақты жұмыс істейтін комиссия құрады. Комиссия шешімдері ұсынымдық сипатта болады.

      Комиссияның сандық құрамы тақ болуға, үш адамнан кем болмауға және кемінде аккредиттеу жөніндегі бір сарапшы-аудиторды қамтуға тиіс.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР-ның 2009.07.10. N 178-IV, 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Аккредиттеу субъектілері

      1. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Аккредиттеу субъектілерінің сәйкестікті бағалау нәтижелері Қазақстан Республикасының барлық аумағында танылады.

      3. Қазақстан Республикасының аумағында сәйкестікті бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын шетелдік ұйымдар, олардың филиалдары мен өкілдіктері олардың қызмет нәтижелерін тану үшін осы Заңға сәйкес аккредиттеуге жатады.

      4. Аккредиттеу субъектілері:

      1) аккредиттеу белгісін пайдалануға;

      2) аккредиттеу жөніндегі органға аккредиттеу саласын кеңейту немесе қысқарту туралы, аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу, қайтару және аккредиттеу аттестатының қолданысын тоқтату туралы өтінішпен жүгінуге;

      3) аккредиттеу жөніндегі органға оның қызметкерлерінің іс-қимылына шағымдануға;

      4) аккредиттеу мәселелері бойынша даулар туындаған кезде сотқа жүгінуге құқылы.

      5. Аккредиттеу субъектілері:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын және оларға өздерінің сәйкестігі аккредиттелген нормативтік құжаттардың талаптарын сақтауға;

      2) аккредиттеу саласы шегінде жұмыстарды жүзеге асыруға;

      3) аккредиттеу саласы шегінде аккредиттеу аттестатына сілтеме жасауға;

      4) бекітілген аккредиттеу саласындағы қызметінің тоқтатылғаны немесе алдағы уақытта таратылатыны туралы аккредиттеу жөніндегі органға хабарлауға;

      5) анықталған аккредиттеу критерийлеріне сәйкессіздіктерді аккредиттеу жөніндегі органның шешімімен белгіленген мерзім ішінде жоюға;

      6) инспекциялық тексеруді жүзеге асыратын адамдардың үй-жайға, жабдыққа, ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге және оларға өзге де қажетті көмек көрсетуге;

      7) өлшем құралдарының салыстырмалы сынақтарына және оларды салыстырып тексеру мен калибрлеу нәтижелерін салғастыруға қатысуға;

      8) аккредиттеу аттестатының қолданысы тоқтатылған жағдайда аккредиттеу аттестатының қолданысы тоқтатылғаны туралы шешімді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аккредиттеу аттестатын қайтаруға;

      9) аккредиттеу аттестатының қолданысы тоқтатылған, ол жойылған, тоқтатыла тұрған не одан айырылған жағдайда аккредиттеуге сілтеме жасауды тоқтатуға;

      10) аккредиттеу аттестаты кері қайтарып алынған жағдайда, уақытша жарамсыз деп танылған аккредиттеу аттестатына немесе аккредиттеу саласына сілтеме жасауды тоқтатуға міндетті.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар

      1. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар өнім (көрсетілетін қызмет) өндірушілерден (орындаушылардан), өнімді (көрсетілетін қызметті) берушілерден және тұтынушылардан тәуелсіз болуға тиіс.

      2. Сәйкестікті растау жөніндегі органдардың филиалдары заңды тұлғаның өтінімі бойынша осы Заңға сәйкес аккредиттеледі.

      Сәйкестікті растау жөніндегі органдар филиалдарының аккредиттеу саласы бөлек бекітіледі.

      3. Сәйкестікті растау жөніндегі органдардың сәйкестікті бағалау процесінің әділдігіне және объективтілігіне әсер ететін консультациялық қызмет көрсетуге құқығы жоқ.

      4. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар сәйкестікті растау жөніндегі қызмет нәтижесінде туындайтын тәуекелдерді бағалай отырып, сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде әділдікті қамтамасыз етуге және қызмет саласындағы міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін олардың қаржылық тұрақтылығы және тиісті ресурстары болуға тиіс.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

10-бап. Сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханалары (орталықтары) және өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар

      1. Сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханалары (орталықтары) және өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар өз қызметін осы Заңға, Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы және өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Салыстырып тексеру зертханалары (орталықтары) өнім (көрсетілетін қызмет) өндірушілерден (орындаушылардан), өнімді (көрсетілетін қызметті) берушілерден және тұтынушылардан тәуелсіз болуға тиіс.

      3. Сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханалары (орталықтары) Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес - шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарынан, олар жоқ болған жағдайда басқа елдердің шама бірліктері ұлттық эталондарынан шама бірліктерінің өлшемдерін алу арқылы өлшемдердің қадағалануын қамтамасыз етуге тиіс.

      4. Сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханалары (орталықтары) сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды және "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабында көзделген салалардағы жұмыстарды орындау кезінде әділдікті қамтамасыз етуге, қызмет нәтижесінде туындайтын тәуекелдерді бағалауға және қызмет саласындағы міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін олардың қаржылық тұрақтылығы және тиісті ресурстары болуға тиіс.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Аккредиттеу, сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшылар және техникалық сарапшылар

      1. Аккредиттеу, сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшылар және техникалық сарапшылар осы Заңға сәйкес аккредиттеу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге қатысады.

      2. Аккредиттеу, сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшылар және техникалық сарапшылар өз қызметiн еңбек шартының не азаматтық-құқықтық шарттың негiзiнде жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-бап. Аккредиттеу белгісі

      1. Аккредиттеу белгісі аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу рәсімінен өткені туралы үшінші тұлғаларға ақпарат беру үшін пайдаланылады.

      2. Аккредиттеу субъектісіне берілетін аккредиттеу белгісінде берілген аккредиттеу аттестатының нөмірі болуға тиіс.

      3. Аккредиттеу белгісін пайдалану тәртібі аккредиттеуден кейінгі шартпен айқындалады.

13-бап. Аккредиттеу кезеңдері

      1. Аккредиттеу мынадай негізгі:

      1) өтінімді және ұсынылған құжаттарды қабылдау, қарау;

      2) аккредиттеу алдындағы шартты жасасу;

      3) ұсынылған құжаттарды сараптау;

      4) өтініш берушіні орналасқан жері бойынша тексеру;

      5) аккредиттеу туралы не аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдау;

      6) аккредиттеуден кейінгі шартты жасасу, аккредиттеу саласын бекіту және аккредиттеу аттестатын беру не аккредиттеу алдындағы шартты тоқтату кезеңдерін қамтиды.

      2. Қайта аккредиттеу осы баптың 1-тармағында көзделген барлық кезеңдер сақтала отырып жүргізіледі. Қайта аккредиттеуге өтінімді өтініш беруші аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін алты айдан кешіктірмей береді.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Аккредиттеу критерийлері

      Өтініш берушілер және аккредиттеу субъектілері мынадай критерийлерге сай келуге тиіс:

      1) заңды тұлға не заңды тұлғаның атынан әрекет ететін оның құрылымдық бөлімшесі мәртебесінің болуы;

      2) мәлімделген аккредиттеу саласындағы сәйкестікті бағалау жөнінде жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін білікті персоналдың болуы;

      3) сәйкестікті бағалау жөнінде жұмыстарды орындауға қажетті меншік, шаруашылық жүргізу, оралымды басқару құқығында немесе уақытша иелігінде және пайдалануында үй-жайдың, жабдықтың және материалдық ресурстардың болуы;

      4) оларға өздерінің сәйкестігі аккредиттелетін (аккредиттелген) нормативтік құжаттардың талаптарына сай келуі.

      Осы Заңда нормативтік құжаттар деп стандарттау жөніндегі құжаттар түсініледі.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Өтінімді ұсыну және оны қарау

      1. Өтініш беруші аккредиттеу жөніндегі органға мынадай құжаттар ұсынады:

      1) аккредиттеуге өтінім;

      2) өтініш берушінің заңды мәртебесін анықтайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

      3) мәлімделетін аккредиттеу саласының қағаздағы және электрондық жеткізгіштері;

      3-1) сапа жөніндегі нұсқаулық;

      4) сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханаларына (орталықтарына), өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлғаларға арналған паспорт;

      5) сәйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды орындайтын персонал туралы мәліметтер (сәйкестікті растау жөніндегі органдар үшін).

      Өтініш беруші өзі таңдап алған нормативтік құжатқа байланысты тиісті ақпарат ұсынады.

      Өтінімді қоспағанда, құжаттардың барлығы екі данада ұсынылады.

      2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың нысандарын уәкілетті орган белгілейді.

      3. Егер өтінім және (немесе) оған қоса берілген құжаттар белгіленген нысанға сәйкес келмеген не толық көлемде ұсынылмаған жағдайда аккредиттеу жөніндегі орган құжаттарды қайтарудың себептерін көрсете отырып, олардың түскен күнінен бастап есептелетін бес жұмыс күні ішінде почта арқылы өтiнiш берушiге қайтарады не оның өкіліне қолын қойғызып, қолма-қол табыс етеді.

      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Аккредиттеу алдындағы шарт

      1. Аккредиттеу алдындағы шарт аккредиттеу жөніндегі орган мен өтініш беруші арасында жасалады.

      2. Аккредиттеу алдындағы шарттың елеулі талаптары:

      1) шарттың мәні;

      2) тараптардың құқықтары мен міндеттері;

      3) жұмыстардың құны;

      4) тараптардың жауаптылығы болып табылады.

      3. Аккредиттеу алдындағы үлгі шартты уәкілетті орган бекітеді.

      4. Аккредиттеу алдындағы шартты тоқтатуға мынадай жағдайлар:

      1) заңды тұлғаның таратылуы;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес шартты бұзу;

      3) құжаттарға сараптама жасау кезінде немесе өтініш берушіні орналасқан жері бойынша тексерген кезде анықталған сәйкессіздіктерді аккредиттеу жөніндегі орган белгілеген мерзімде жоймауы;

      4) аккредиттеу жөніндегі органның құжаттарға қайта сараптама жасаған кезде немесе өтініш берушіні орналасқан жері бойынша қайта тексерген кезде тиісінше сарапшы-аудитордың алғашқы қорытындысындағы немесе тексеру жөніндегі топтың есебінде көрсетілген сәйкессіздіктерді анықтауы;

      5) аккредиттеу жөніндегі органның аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдауы негіз болып табылады.

17-бап. Ұсынылған құжаттардың сараптамасы

      1. Ұсынылған құжаттардың сараптамасы шарт жасалған кезден бастап есептелетін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

      Қайта аккредиттеу кезінде ұсынылған құжаттардың сараптамасы аккредиттеу субъектісінің құжаттарына және Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына енгізілген өзгерістер бөлігінде жүргізіледі.

      2. Сараптама жүргiзу үшiн аккредиттеу жөнiндегi орган аккредиттеу жөнiндегi сарапшы-аудиторды тағайындайды, сондай-ақ мәлімделген сәйкестікті бағалау объектілері бойынша техникалық сарапшылар тартылуы мүмкін.

      3. Аккредиттеу жөнiндегi сарапшы-аудитордың қорытындысында:

      1) ұсынылған құжаттардың аккредиттеу критерийлерiне сәйкестiгін бағалау;

      2) құжаттардың нақты критерийлер бойынша сәйкессiздiгiн (сәйкессiздiк болған кезде) көрсету;

      3) ұсынылған құжаттарды түзету жөнiндегi ұсынымдар (қажет болған жағдайда) және өтiнiш берушiнiң осы ұсынымдардың орындалуын растау тәртiбi;

      4) ұсынылған құжаттардың аккредиттеу критерийлерiне сәйкестiгi немесе сәйкессiздiгi туралы тұжырымдар қамтылуға тиiс.

      4. Аккредиттеу жөнiндегi сарапшы-аудитордың қорытындысы негiзiнде аккредиттеу жөнiндегi орган мынадай:

      1) өтiнiш берушiнi тұрған жерi бойынша тексеру;

      2) өтiнiш берушiнiң анықталған сәйкессiздiктердi жоюы туралы шешiмдердiң бiрiн қабылдайды.

      Қабылданған шешім туралы хабарлама өтініш берушіге шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы жіберіледі және тиісінше өтініш беруші почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      5. Өтiнiш берушi осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап отыз жұмыс күні ішінде анықталған сәйкессiздiктердi жояды және сәйкессіздіктердің жойылғанын растайтын құжаттарды ұсына отырып, аккредиттеу жөнiндегi органға бұл туралы жазбаша түрде почта арқылы хабарлайды. Аккредиттеу жөнiндегi орган хабарламаны алған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде қажет болған жағдайда құжаттарға қайта сараптама жүргiзедi.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Өтініш берушіні орналасқан жері бойынша тексеру

      1. Өтініш берушіні орналасқан жері бойынша тексеру өтініш берушінің біліктілігін, құжаттарда ұсынылған ақпараттардың нақты жағдайға сәйкестігін бағалау мақсатында жүргізіледі.

      2. Тексеруді аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудитор немесе аккредиттеу жөніндегі орган жасақтайтын тексеру жөніндегі топ жүзеге асырады.

      3. Тексеру жөніндегі топ кемінде екі адамнан құралуы керек, топ жетекшісі болып құжаттарға сараптама жүргізген аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудитор тағайындалады.

      4. Тексеру жөніндегі топтың құрамына келісім бойынша:

      өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы техникалық сарапшылар;

      сәйкестікті растау жөніндегі сарапшылар-аудиторлар, техникалық сарапшылар, мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың мәлімдеген аккредиттеу саласы бойынша мамандары енгізілуі мүмкін.

      5. Тексеру мерзiмi өтініш берушінің тұрған жеріне немесе өтініш берушінің өзі тұрған жерден тыс жердегі құрылымдық бөлімшесі орналасқан жерге тексеру жөніндегі топ келген кезден бастап есептелетiн он жұмыс күнiнен аспауға тиiс. Құрылымдық бөлімшелері бар өтініш берушіні тексерудің жалпы мерзімі отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      6. Тексеру жөніндегі топ өз жұмысының қорытындысы бойынша есеп дайындайды, онда өтініш берушінің аккредиттеу критерийлеріне сәйкестік бағасы қамтылуы керек.

      7. Топ мүшелерінің барлық ескертпелерін есепке ала отырып топ жетекшісі екі данада есеп жасайды және оған топтың барлық мүшелері қол қояды. Есептің бір данасы өтініш берушіге ұсынылады.

      8. Өтініш беруші тексеру жөніндегі топтың есебімен келіспеген жағдайда өзінің ескертпелерін аккредиттеу жөніндегі органға үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы ұсына алады және тиісінше акредиттеу жөніндегі орган почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      9. Тексеру жөніндегі топ есебінің негізінде және өтініш берушінің ескертпелерін ескере отырып (олар бар болған жағдайда), аккредиттеу жөніндегі орган бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мынадай:

      1) аккредиттеу жөніндегі жиналған материалдарды қарау туралы;

      2) өтініш берушінің анықталған сәйкессіздіктерді жоюы туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      Қабылданған шешім туралы хабарлама шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы өтініш берушіге жіберіледі және тиісінше өтініш беруші почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      10. Өтiнiш берушi осы баптың 9-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде тексеру кезiнде анықталған сәйкессiздiктердi жояды және сәйкессiздiктердiң жойылғанын растайтын құжаттарды ұсына отырып, аккредиттеу жөнiндегi органға олардың жойылғаны туралы жазбаша түрде почта арқылы хабарлайды, содан кейiн аккредиттеу жөнiндегi орган қажет болған жағдайда оған қайта тексеру жүргiзедi. Өтiнiш берушiні немесе оның құрылымдық бөлімшесін қайта тексеру мерзiмi тексеру жөнiндегi топ өтiнiш берушiнiң тұрған жерiне келген күннен бастап есептелетiн бес жұмыс күнiнен аспауға тиiс.

      11. Аккредиттеу жөніндегі орган өтініш берушінің себептерін көрсеткен жазбаша өтініші бойынша сәйкессіздіктерді жою мерзімін екі айдан аспайтын мерзімге ұзартады.

      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Аккредиттеу туралы не аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдау

      1. Аккредиттеу туралы не аккредиттеуден бас тарту туралы шешімді аккредиттеу материалдарын қарау жөніндегі комиссияға жиналған материалдар түскен кезден бастап есептелетін отыз жұмыс күні ішінде аккредиттеу жөніндегі орган қабылдайды.

      Аккредиттеу материалдарын қарау жөніндегі комиссия аккредиттеу критерийлеріне сәйкессіздіктерді анықтаған жағдайда, өтініш берушіге сәйкессіздіктерді жою үшін қажетті, бірақ екі айдан аспайтын мерзім беріледі. Аталған жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім тоқтатыла тұрады.

      2. Оң шешім қабылданған жағдайда аккредиттеуден кейінгі шарт жасалады және жеті жұмыс күні ішінде аккредиттеу саласын айқындайтын құжат бекітіледі, аккредиттеу аттестаты және құжаттардың бір жиынтығы беріледі.

      3. Терiс шешiм қабылданған кезде өтiнiш берушiге шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жазбаша түрде почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы дәлелдi бас тарту жіберіледі, ол тиісінше өтініш беруші почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      Құжаттар жиынтығы өтінім берушіге почта арқылы жіберіледі не оның өкіліне қолы қойғызылып, қолма-қол табыс етіледі.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Аккредиттеуден кейінгі шарт

      1. Аккредиттеуден кейінгі шарт аккредиттеу жөніндегі орган мен аккредиттеу субъектісі арасында жасалады.

      2. Аккредиттеуден кейінгі шарттың елеулі талаптары:

      1) шарттың мәні;

      2) тараптардың құқықтары мен міндеттері;

      3) жұмыстардың құны;

      4) инспекциялық тексерулерді жүргізу, аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу, аккредиттеу материалдарын жаңарту тәртібі мен мерзімдері;

      5) салыстырма сынақтарды жүргізу және (немесе) өлшем құралдарын салыстырып тексеру мен калибрлеу нәтижелерін салғастыру тәртібі;

      6) тараптардың жауаптылығы болып табылады.

      3. Аккредиттеуден кейінгі үлгі шартты уәкілетті орган бекітеді.

      4. Аккредиттеуден кейінгі шартты тоқтатуға мынадай жағдайлар:

      1) заңды тұлғаның таратылуы;

      2) аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімінің аяқталуы;

      3) аккредиттеу аттестатынан айыруы;

      4) аккредиттеу аттестатының жойылуы;

      5) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6) аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға негіз болған сәйкессіздіктерді жоймауы;

      7) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес шартты бұзу негіз болып табылады.

      5. Осы баптың 4-тармағының 6) тармақшасында көзделген негiз бойынша аккредиттеуден кейiнгi шартты тоқтату күні болып сәйкессiздiктердi жою мерзiмi өткен күннен кейiнгi күн есептеледi.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

21-бап. Аккредиттеу аттестаты

      1. Аккредиттеу жөніндегі орган берген аккредиттеу аттестаттары Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды және олардың қолданылу мерзімі бес жыл.

      2. Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі аккредиттеу туралы шешімді қабылдаған кезден бастап есептеледі және оған аккредиттеу аттестаты кері қайтарып алынған уақыт кезеңі енгізіледі.

      2-1. Аккредиттеу субъектісі осы Заңның 13-бабының 2-тармағында белгіленген мерзімді сақтаған жағдайда, аккредиттеу жөніндегі орган қайта аккредиттеу кезіндегі жұмыстарды аяқтау қажет болған кезде бұрын берілген аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімін аккредиттеу туралы шешім қабылданған күнге дейін үш айдан аспайтындай етіп ұзарта алады.

      3. Аккредиттеу жөніндегі орган бекіткен және аккредиттеу саласын белгілейтін құжат аккредиттеу аттестатына міндетті қосымша болып табылады.

      4. Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелуге тиіс.

      5. Аккредиттеу аттестатында:

      1) аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, орналасқан жері;

      2) аккредиттеу субъектісінің оған сәйкестігі аккредиттелген нормативтік құжат;

      3) аккредиттеу аттестатының тіркеу нөмірі;

      4) аккредиттеу аттестатының аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген күні;

      5) аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі көрсетіледі.

      6) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6. Аккредиттеу аттестатының бланкілері қатаң есептілік құжат болып табылады, олардың қорғанышы мен нөмірі болады.

      7. Аккредиттеу аттестаты жалғыз дана етіп беріледі, аккредиттеу аттестатын басқа заңды тұлғаларға беруге тыйым салынады.

      8. Жоғалған, бүлінген аккредиттеу аттестаттары, аккредиттеу аттестаттарына қосымшалар аккредиттеу субъектісі аккредиттеу жөніндегі органға жазбаша өтініш (аккредиттеу аттестатының, аккредиттеу аттестатына қосымшалардың жоғалған, бүлінген фактісін растайтын құжаттармен қоса) берген күннен бастап жарамсыз деп саналады.

      Аккредиттеу жөніндегі орган өтініш берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аккредиттеу аттестатының телнұсқасын, аккредиттеу аттестатының қосымшаларын беруді жүргізеді.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу

      1. Аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеуге:

      1) аккредиттеу субъектісін қайта ұйымдастыру;

      2) аккредиттеу субъектісінің орналасқан жерінің өзгеруі;

      3) аккредиттеу субъектісі атауының өзгеруі;

      4) аккредиттеу саласының кеңеюі немесе қысқаруы туралы аккредиттеу субъектісінің өтініші негіз болады.

      2. Аккредиттеу субъектісі осы баптың 1-тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеуге негіздердің бірі пайда болған кезден бастап есептелетін, сондай-ақ аккредиттеу саласы қысқарған жағдайда күнтізбелік он күн ішінде аккредиттеу жөніндегі органға осы Заңның 15-бабының 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көзделген жаңа мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу туралы өтініш береді.

      3. Аккредиттеу саласын кеңейту кезінде аккредиттеу субъектісі өтінішпен бір мезгілде аккредиттеу жөніндегі органға кеңейтілетін салада тиісті мамандардың, жабдықтардың, үй-жайлардың бар екендігі туралы ақпарат береді.

      4. Аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеген кезде аккредиттеу жөніндегі орган осы Заңның 18-бабында көзделген тәртіппен аккредиттеу субъектісінің орналасқан жері бойынша:

      1) сынақ, салыстырып тексеру, калибрлеу зертханасының (орталығының) орналасқан жері өзгерген;

      2) аккредиттеу саласын кеңейткен жағдайда тексеру жүргізеді.

      5. Аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу туралы құжаттарды олардың түскен күнінен бастап есептелетін он бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      Осы тармақта көзделген мерзімге субъектінің орналасқан жері бойынша тексеру жүргізу және аккредиттеу критерийлеріне сәйкессіздіктерді, егер оларды аккредиттеу жөніндегі орган анықтаған болса, жою мерзімі кірмейді.

      6. Оң шешім қабылданған жағдайда аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеу аттестатын жеті жұмыс күні ішінде қайта ресімдейді және аккредиттеу саласын айқындайтын құжатты қайта бекітеді.

      7. Аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеуден бас тарту туралы шешім ұсынылған құжаттар мен мәліметтерден дәйексіз ақпараттар анықталған кезде, аккредиттеу субъектісі тексеру барысында анықталған сәйкессіздіктерді белгіленген мерзімде жоймаған кезде, сондай-ақ алғашқы тексерген кездегі сәйкессіздіктер қайта тексергенде анықталған кезде қабылданады.

      Қабылданған шешім туралы хабарлама шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аккредиттеу субъектiсiне жазбаша түрде почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы жіберіледі және тиісінше өтініш беруші почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      8. Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі оны қайта ресімдеген кезде үзілмейді.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

23-бап. Аккредиттеу материалдарын жаңарту

      1. Аккредиттеу материалдарын жаңарту:

      1) аккредиттеу субъектiсiнiң құжаттарында көрсетiлген нормативтiк құжатқа өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзген және (немесе) жаңа нормативтiк құжатты қолданысқа енгiзген;

      2) сәйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын мамандар құрамы өзгерген;

      3) өлшем құралдары мен сынақ жабдығын ауыстырған жағдайда осы Заңның 22-бабының 1-тармағында көзделген негіздер болмаған кезде жүзеге асырылады.

      2. Жаңарту кезінде аккредиттеу субъектісі аккредиттеу жөніндегі органға жаңартудың себептерін негіздей отырып өтінімін және өзгерістер енгізілген құжаттардың екі данасын ұсынады.

      3. Аккредиттеу жөніндегі орган құжаттар түскен кезден бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оларды қарайды.

      Оң шешім шығарылған жағдайда және аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу үшін негіздер болмаған кезде аккредиттеу жөніндегі орган енгізілген өзгерістерді назарға алады, қажет болған жағдайда аккредиттеу саласын айқындайтын құжатты қайта бекітеді, бұл туралы аккредиттеу субъектісіне жазбаша почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы хабарлайды және ол тиісінше өтініш беруші почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      4. Ұсынылған құжаттарда және мәліметтерде анық емес ақпарат және (немесе) аккредиттеу саласын кеңейтуге қатысты ақпарат анықталған кезде аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеу материалдарын өзекті етуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Қабылданған шешім туралы хабарлама шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде почта арқылы немесе факсимильді байланыс арқылы аккредиттеу субъектiсiне жіберіледі және тиісінше өтініш беруші почта жөнелтілімін алғаны туралы хабарламаға белгі соққан күннен бастап немесе факсимильді хабар жіберілген күні алынған деп есептеледі.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

24-бап. Аккредиттеу субъектілерінің тізілімі

      1. Аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеу субъектілерінің тізілімін қалыптастырады және жүргізеді.

      2. Аккредиттеу субъектілерінің тізілімі:

      1) осы Заңның 21-бабының 5-тармағында көрсетілген мәліметтерді;

      2) аккредиттеу саласына кіретін сәйкестікті бағалау объектілерін;

      3) аккредиттеу субъектісі басшысының тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болған жағдайда);

      4) аккредиттеу аттестатының қайта ресімделген күні мен оның негізі;

      5) аккредиттеу материалдарын жаңарту күнін, негізін және жаңартылған аккредиттеу материалдары туралы ақпаратты;

      6) инспекциялық тексерулер жүргізілген күнді және нәтижелерін;

      7) аккредиттеу аттестатын аккредиттеу жөніндегі органның кері қайтарып алған және қайтарған күні мен негіздемесін;

      8) аккредиттеу аттестатының қолданысы тоқтатылған күні мен негіздемесін;

      9) аккредиттеу аттестатының жойылған күнін;

      10) аккредиттеу аттестатынан айыру күні мен негіздемесін;

      11) аккредиттеу аттестатының телнұсқасын беру туралы белгіні қамтуға тиіс.

      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген ақпарат негіздемелер туындаған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде аккредиттеу субъектілерінің тізіліміне енгізіледі.

      4. Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде қамтылған ақпарат онымен жеке және заңды тұлғалар танысу үшін ашық болып табылады.

25-бап. Аккредиттеу субъектілерін инспекциялық тексеру

      1. Инспекциялық тексеру аккредиттеуден кейiнгi шарт негiзiнде жүзеге асырылады. Бірінші инспекциялық тексеру бастапқы аккредиттелген күннен кейін он екі айдан кешіктірілмей жүргізіледі. Келесі инспекциялық тексерулер екi жылда бiр реттен жиi болмайтын кезеңдiлiкпен, бiрақ осының алдындағы инспекциялық тексеру жүргізілген кезден бастап жиырма төрт айдан кешiктiрiлмей жүргізіледі.

      Аккредиттеу субьектісінің аккредиттеу критерийлерінің бұзылуына жол бергені туралы жеке немесе заңды тұлғадан өтініш не мемлекеттік органнан хабарлама түскен жағдайда, аккредиттеу жөніндегі орган кезектен тыс инспекциялық тексеру жүргізуге құқылы.

      2. Аккредиттеу субъектісіне немесе аккредиттеу субъектісінің өзі тұрған жерден тыс жерде орналасқан құрылымдық бөлімшесіне инспекциялық тексеру жүргізу мерзiмi бес жұмыс күнінен аспауға тиіс. Кезектен тыс инспекциялық тексеру жүргізу мерзімі үш жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Құрылымдық бөлімшелері бар аккредиттеу субъектісін инспекциялық тексерудің жалпы ұзақтығы жиырма жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      3. Аккредиттеу жөніндегі орган инспекциялық тексеру жүргізу кезінде аккредиттеу субъектісінен қажетті түсіндірмелер, құжаттар мен мәліметтер сұратуға құқылы.

      4. Инспекциялық тексеру нәтижелері екі дана етіп жасалған есеппен ресімделеді, онда мыналар:

      1) есептің жасалған күні, уақыты мен орны;

      2) аккредиттеу жөніндегі орган басшысының инспекциялық тексеру жүргізуге негіз болған шешімінің күні мен нөмірі;

      3) инспекциялық тексеру жүргізген аккредиттеу жөніндегі сарапшылардың-аудиторлардың тегі, аты, әкесінің аты (олар болған жағдайда);

      4) аккредиттеу субъектісінің атауы, инспекциялық тексеру жүргізген кезде қатысқан аккредиттеу субъектісі өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), лауазымы;

      5) инспекциялық тексеру жүргізілген күні, уақыты мен орны;

      6) тексеру нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған сәйкессіздіктер туралы және олардың сипаты туралы мәліметтер;

      7) сәйкессіздіктерді жою туралы және оларды жою мерзімдері туралы нұсқаулар;

      8) аккредиттеу субъектісі өкілінің есебімен танысу туралы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтер, олардың қойған қолы немесе қол қоюдан бас тартуы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Есептің бір данасы аккредиттеу субъектісінің өкіліне тапсырылады.

      Аккредиттеу жөніндегі орган есеп келіп түскен кезден бастап он жұмыс күні ішінде оны қарайды және аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға не осы Заңның 26-бабының 2-тармағында көзделген тәртіппен уәкілетті органға жиналған материалдарды жолдауға негіз болмаған кезде ақпарат назарға алынады не аккредиттеу субъектісінің анықталған аккредиттеу критерийлеріне сәйкессіздіктерді жоюы туралы шешім қабылдайды.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

26-бап. Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу, оның қолданысын тоқтату, тоқтата тұру, одан айыру

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Аккредиттеу аттестатын аккредиттеу жөніндегі орган мынадай жағдайларда:

      1) аккредиттеу субъектісінің жазбаша өтініші бойынша;

      2) сәйкестікті бағалау нәтижелерінің дұрыстығына әсер ететін аккредиттеу критерийлеріне сәйкессіздіктер анықталғанда;

      3) анықталған аккредиттеу критерийлеріне сәйкессіздіктер аккредиттеу жөніндегі органның белгілеген мерзімі ішінде жойылмағанда;

      3-1) аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу критерийлерінің бұзылуына жол бергені туралы жеке немесе заңды тұлғаның өтінішінде не мемлекеттік органның хабарламасында көрсетілген фактілер кезектен тыс инспекциялық тексеру нәтижелері бойынша расталғанда;

      4) салыстырмалы сынақтардың және (немесе) өлшем құралдарын салыстырып тексеру, калибрлеу нәтижелерін салғастырудың анықталған теріс нәтижелері жойылмағанда;

      5) аккредиттеу критерийлерінің және аккредиттеуден кейінгі шарт талаптарының бұзылғаны аккредиттеу субъектілерінің қызметіне мониторинг жүргізу нәтижелері бойынша анықталған кезде;

      6) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын сәйкестікті бағалау (растау) бойынша жұмыстардың нәтижелерін электрондық есепке алу жөніндегі мәліметтердің сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжат берілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен деректерді ұсынбаған немесе анық емес деректер ұсынған жағдайларда кері қайтарып алады.

      Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектісінің құрылымдық бөлімшесінің қызметі бөлігінде қайтарып алынуы мүмкін.

      Аккредиттеу аттестатының барлық саласына қатысы жоқ, осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 3-1) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде, аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу саласының бір бөлігін уақытша жарамсыз деп тану туралы шешім қабылдайды.

      2. Егер аккредиттеу критерийлерінің анықталған сәйкессіздіктерінде әкімшілік құқық бұзу құрамының белгілері болған жағдайда, аккредиттеу жөніндегі орган осындай сәйкессіздіктер анықталған күннен бастап есептелетін, үш жұмыс күні ішінде тиісті шараларды қабылдау үшін жиналған материалдарды уәкілетті органға жібереді.

      3. Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу туралы шешiмнiң көшiрмесi шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарламасы бар тапсырысты хатпен почта арқылы аккредиттеу субъектiсiне жіберіледі және өтініш беруші почта немесе өзге байланыс ұйымының хабарламасына белгі соққан күннен бастап алынған деп есептеледі.

      3-1. Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектісі аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу туралы шешімнің көшірмесін алған күннен бастап кері қайтарып алынды және аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеу аттестатын жаңарту туралы шешім қабылдаған күннен бастап, бірақ аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу туралы шешім қабылданған күннен бастап кемінде екі ай өткеннен кейін жаңартылды деп есептеледі.

      4. Аккредиттеу субъектісі аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу туралы шешімді алған күннен бастап, анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қолдануға міндетті.

      Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға негіз болған сәйкессіздіктер жойылғаннан кейін аккредиттеу субъектісі аккредиттеу аттестатын немесе аккредиттеу саласының бір бөлігін қайта жаңғырту туралы шешім қабылдау үшін аккредиттеу жөніндегі органға сәйкессіздіктердің жойылғаны туралы мәліметтерді жазбаша түрде ұсынады.

      Анықталған сәйкессіздіктердің жойылғаны туралы мәліметтерді растау қажет болған жағдайда, аккредиттеу жөніндегі орган осы Заңның 25-бабында көзделген тәртіппен инспекциялық тексеру жүргізеді.

      Аккредиттеу жөнiндегi орган сәйкессiздiктердiң жойылғаны туралы мәлiметтердi аккредиттеу субъектiсi ұсынған күннен бастап есептелетiн он жұмыс күнi iшiнде, ал инспекциялық тексеру жүргiзілген жағдайларда - ол аяқталған күннен бастап аккредиттеу аттестатын немесе аккредиттеу саласының бір бөлігін қайта жаңғырту туралы не қайта жаңғыртудан бас тарту туралы шешiм қабылдайды.

      Егер аккредиттеу жөніндегі орган көрсетілген мерзімде өзінің шешімі туралы аккредиттеу субъектісін жазбаша хабардар етпесе, онда көрсетілген мерзім өткеннен кейін, бірақ кері қайтарып алу туралы шешім қабылданған күннен бастап кемінде екі ай өткеннен кейін аккредиттеу аттестаты жаңартылады.

      5. Аккредиттеу аттестатының қолданысы мына негіздер бойынша тоқтатылады:

      1) аккредиттеу субъектісінің жазбаша өтінішінің болуы;

      2) аккредиттеуден кейінгі шарттың тоқтатылуы.

      6. Өтініш берушінің аккредиттеу аттестатын алу кезінде жалған ақпарат бергені анықталған жағдайда аккредиттеу жөніндегі органның өтініші бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен сот аккредиттеу аттестатынан айырады.

      7. Аккредиттеу аттестатын тоқтата тұру, одан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

27-бап. Дауларды шешу

      1. Өтініш берушілер мен аккредиттеу субъектілері аккредиттеу жөніндегі органның теріс шешіміне аккредиттеу материалдары бойынша апелляция жөніндегі комиссияға шағымдануға құқылы.

      2. Апелляция жөніндегі комиссияны аккредиттеу жөніндегі органның басшысы құрады.

      Апелляция жөніндегі комиссия құрамы оған уәкілетті орган жанында аккредиттелген қауымдастық (одақтар) нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігінің үш өкілін, уәкілетті органның үш өкілін және аккредиттеу жөніндегі органның бір өкілін жіберу арқылы жасақталады.

      3. Апелляция жөніндегі комиссияның төрағасы және хатшысы оның мүшелерінің көпшілік даусымен сайланады.

      Апелляция жөніндегі комиссияның төрағасы комиссия туралы ережені бекітеді, оның қызметіне басшылық жасайды, комиссияның отырысын өткізеді, оның жұмысын жоспарлайды.

      4. Апелляция жөніндегі комиссия шағым түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылданған шешімнің негізділігі туралы қорытындыны аккредиттеу жөніндегі органның басшысына ұсынады.

      5. Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы апелляция жөніндегі комиссия қорытындысын қарау нәтижелері туралы шағым берген өтініш берушіге немесе аккредиттеу субъектісіне қорытынды ұсынылған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлайды.

      6. Өтініш берушілер мен аккредиттеу субъектілері аккредиттеу мәселелері бойынша даулар туындаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

28-бап. Аккредиттеу жөніндегі шетелдік органдар жүргізген аккредиттеу нәтижелерін тану

      1. Қазақстан Республикасында аккредиттеу жөніндегі шетелдік органдар жүргізген аккредиттеу нәтижелерін тану аккредиттеу жүйелерінің, аккредиттеу кезінде қолданылатын рәсімдер мен талаптардың бірдейлігін тану негізінде жүзеге асырылады.

      2. Аккредиттеу нәтижелерін өзара тану екіжақты және көпжақты келісімдер жасасу арқылы жүзеге асырылады.

      3. Аккредиттеу жөніндегі шетелдік органдар берген аккредиттеу аттестаттары немесе оларға тепе-тең құжаттар Қазақстан Республикасында аккредиттеу жөніндегі халықаралық (өңірлік) мемлекеттік емес, үкіметтік емес ұйымдармен жасалған келісімдерге сәйкес танылады.

29-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

30-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау

      1. Аккредиттеу жөніндегі органның Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылау тексеру нысанында жүзеге асырылады.

      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасын аккредиттеу субъектілерінің сақтауына мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Аккредиттеу жөніндегі органды тексеру нәтижелері бойынша уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне аккредиттеу жөніндегі органды мәртебесінен айыру туралы ұсыныспен жүгінуге құқылы.

      Ескерту. 30-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

31-бап. Қорытынды және өтпелі ережелер

      1. Осы Заң, 2009 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 10-бабының 2-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін берілген аккредиттеу аттестаттары жарамды деп есептеледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. НАЗАРБАЕВ


Об аккредитации в области оценки соответствия

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года N 61-IV.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области аккредитации органов по подтверждению соответствия, испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий (центров), юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, а также связанные с ними иные отношения в области оценки соответствия.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) аккредитация - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

      2) аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

      2-1) отзыв аттестата аккредитации - решение органа по аккредитации о временном признании недействительными аттестата аккредитации или части области аккредитации субъекта аккредитации в случае несоответствия субъекта аккредитации критериям аккредитации, на соответствие которым он аккредитовался, до устранения причин, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации;

      3) знак аккредитации - обозначение, предоставляемое органом по аккредитации субъекту аккредитации для информирования третьих лиц о прохождении процедуры аккредитации;

      4) орган по аккредитации - юридическое лицо, определяемое на конкурсной основе, осуществляющее деятельность по аккредитации и являющееся членом международных организаций по аккредитации;

      4-1) эксперты-аудиторы по аккредитации – физические лица, аттестованные в порядке, определяемом органом по аккредитации;

      5) система аккредитации - совокупность государственных органов, физических и юридических лиц, осуществляющих работу в сфере аккредитации в области оценки соответствия в пределах их компетенции;

      6) критерии аккредитации - совокупность требований, которым должны удовлетворять заявитель для его аккредитации и субъект аккредитации;

      7) актуализация материалов аккредитации - внесение изменений в документы субъекта аккредитации, не влекущих переоформления аттестата аккредитации;

      8) область аккредитации - официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация;

      9) расширение области аккредитации - процесс увеличения субъектом аккредитации перечня объектов оценки соответствия;

      10) сокращение области аккредитации - процесс уменьшения субъектом аккредитации перечня объектов оценки соответствия;

      11) исключен Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      12) реестр субъектов аккредитации - единая система учета субъектов аккредитации;

      13) субъект аккредитации - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном настоящим Законом;

      14) инспекционная проверка - проверка соблюдения субъектами аккредитации критериев аккредитации, осуществляемая органом по аккредитации;

      15) калибровочная лаборатория (центр) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее калибровку средств измерений;

      15-1) повторная аккредитация - очередная процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

      15-2) технический эксперт в области обеспечения единства измерений – физическое лицо, аттестованное в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      16) юридические лица, осуществляющие метрологическую аттестацию методик выполнения измерений - юридические лица, аккредитованные на проведение работ по метрологической аттестации методик выполнения измерений;

      17) сличение результатов поверки и калибровки средств измерений - сравнение результатов исследований, метрологических характеристик средств измерений;

      18) заявитель - юридическое лицо, подавшее заявку на аккредитацию;

      19) сравнительные испытания - проведение и оценка результатов испытаний на одних и тех же или подобных объектах испытаний двумя или большим числом лабораторий (центров);

      20) поверочная лаборатория (центр) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее поверку средств измерений;

      21) оценка соответствия - доказательство выполнения заданных требований к продукции, процессу, услуге, системе менеджмента, персоналу, средству измерения, испытательному оборудованию, методикам выполнения измерений посредством подтверждения соответствия, проведения испытаний, исследований, измерений, поверки, калибровки и аттестации;

      22) объекты оценки соответствия - продукция, процессы, услуги, системы менеджмента, персонал, средства измерений, испытательное оборудование, методики выполнения измерений, подлежащие подтверждению соответствия, исследованиям, испытаниям, измерениям, поверке, калибровке, аттестации;

      23) органы по подтверждению соответствия - юридические лица, осуществляющие работу по подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем менеджмента либо персонала;

      23-1) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия – физические лица, аттестованные в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      24) испытательная лаборатория (центр) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее исследования, испытания;

      25) технический эксперт - физическое лицо, обладающее специальными знаниями или опытом в отношении объекта, подвергаемого оценке соответствия;

      26) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия

      1. Законодательство Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные цели и принципы аккредитации

      1. Основными целями аккредитации являются:

      1) защита интересов потребителей в вопросах безопасности и качества продукции, процессов, услуг;

      2) повышение конкурентоспособности отечественной продукции;

      3) повышение качества и достоверности оценки соответствия;

      4) устранение технических барьеров в торговле;

      5) создание условий выхода отечественной продукции на внешний рынок и признания результатов работ субъектов аккредитации Республики Казахстан международными организациями и зарубежными странами.

      2. Принципами аккредитации являются:

      1) добровольность;

      2) доступность информации о процедурах, критериях аккредитации;

      3) прозрачность деятельности по аккредитации в области оценки соответствия;

      4) недопущение дискриминации;

      5) компетентность;

      6) единство и целостность системы аккредитации;

      7) независимость;

      8) недопустимость совмещения деятельности по аккредитации с деятельностью по оценке соответствия;

      9) приоритетность использования стандартов международных (региональных) организаций при осуществлении аккредитации.

Статья 4. Система аккредитации

      В систему аккредитации входят:

      1) Правительство Республики Казахстан;

      2) уполномоченный орган;

      3) орган по аккредитации;

      4) субъекты аккредитации;

      5) эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений, технические эксперты.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере аккредитации в области оценки соответствия

      К компетенции Правительства Республики Казахстан в сфере аккредитации в области оценки соответствия относятся:

      1) разработка основных направлений государственной политики в области аккредитации;

      2) утверждение правил проведения конкурса по выбору органа по аккредитации и квалификационных требований к органу по аккредитации;

      2-1) определение органа по аккредитации в соответствии с правилами, указанными в подпункте 2) настоящей статьи;

      3) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную политику в области аккредитации;

      1-1) разрабатывает правила проведения конкурса по выбору органа по аккредитации и квалификационные требования к органу по аккредитации;

      1-2) организует и проводит конкурсы по выбору органа по аккредитации;

      2) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия;

      4) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 34-V(вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 7. Орган по аккредитации

      1. Исключен Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Орган по аккредитации:

      1) вправе:

      привлекать экспертов-аудиторов по аккредитации, подтверждению соответствия, технических экспертов в области обеспечения единства измерений, технических экспертов и других специалистов к участию в проведении работ по аккредитации;

      участвовать в работе международных (региональных) негосударственных и неправительственных организаций по аккредитации;

      организовывать сравнительные испытания и сличения результатов поверки и калибровки средств измерений;

      проводить инспекционную проверку;

      проводить мониторинг деятельности субъектов аккредитации на предмет соответствия критериям аккредитации;

      проводить аттестацию экспертов-аудиторов по аккредитации;

      2) обязан:

      установить формы аттестата аккредитации, приложений к аттестатам аккредитации, знака аккредитации;

      проводить работы по аккредитации с соблюдением установленного порядка, включая этапы аккредитации и сроки их исполнения, а также сроки проведения инспекционной проверки, в том числе внеочередной;

      не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшую известной при проведении работ по аккредитации;

      вести реестр субъектов аккредитации;

      вести интернет-ресурс, официально опубликовывать на нем реестр субъектов аккредитации и размещать нормативные правовые акты по аккредитации в области оценки соответствия;

      рассматривать жалобы субъектов аккредитации и принимать по ним решения, размещать на интернет-ресурсе информацию о принятых решениях;

      в случае отзыва аттестата аккредитации или прекращения постаккредитационного договора в течение трех рабочих дней письменно уведомить об этом уполномоченный орган;

      рассматривать заявки о переоформлении аттестата аккредитации, актуализации материалов аккредитации;

      отзывать, возвращать аттестат аккредитации и обращаться в суд с заявлением об аннулировании аттестата аккредитации по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Законом.

      3. Для рассмотрения материалов аккредитации и принятия решений по ним руководителем органа по аккредитации создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению материалов аккредитации. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

      Количественный состав комиссии должен быть нечетным, состоять не менее чем из трех человек и включать не менее одного эксперта-аудитора по аккредитации.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2009 № 178-IV; от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 34-V(вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 8. Субъекты аккредитации

      1. Исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      2. Результаты оценки соответствия субъектов аккредитации признаются на всей территории Республики Казахстан.

      3. Иностранные организации, их филиалы и представительства, осуществляющие деятельность по оценке соответствия на территории Республики Казахстан, для признания результатов их деятельности подлежат аккредитации в соответствии с настоящим Законом.

      4. Субъекты аккредитации вправе:

      1) пользоваться знаком аккредитации;

      2) обращаться в орган по аккредитации с заявлением о расширении или сокращении области аккредитации, об отзыве, о возврате аттестата аккредитации и прекращении действия аттестата аккредитации;

      3) обжаловать в орган по аккредитации действия его сотрудников;

      4) обращаться в суд при возникновении споров по вопросам аккредитации.

      5. Субъекты аккредитации обязаны:

      1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и требования нормативных документов, на соответствие которым они аккредитованы;

      2) осуществлять работы в пределах области аккредитации;

      3) ссылаться на аттестат аккредитации в пределах области аккредитации;

      4) уведомлять орган по аккредитации о прекращении деятельности в утвержденной области аккредитации или предстоящей ликвидации;

      5) устранять выявленные несоответствия критериям аккредитации в сроки, установленные решением органа по аккредитации;

      6) обеспечивать лицам, осуществляющим инспекционную проверку, доступ к помещению, оборудованию, информации и оказывать им иное необходимое содействие;

      7) участвовать в сравнительных испытаниях и сличениях результатов поверки и калибровки средств измерений;

      8) в случае прекращения действия аттестата аккредитации возвратить аттестат аккредитации в течение пяти рабочих дней со дня получения решения о прекращении действия аттестата аккредитации;

      9) в случае прекращения действия, аннулирования, приостановления либо лишения аттестата аккредитации прекратить ссылку на аккредитацию;

      10) в случае отзыва аттестата аккредитации прекратить ссылку на аттестат аккредитации или область аккредитации, которые временно признаны недействительными.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 9. Органы по подтверждению соответствия

      1. Органы по подтверждению соответствия должны быть независимыми от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и потребителей продукции (услуг).

      2. Филиалы органов по подтверждению соответствия аккредитуются по заявке юридического лица в соответствии с настоящим Законом.

      Область аккредитации филиалов органов по подтверждению соответствия утверждается отдельно.

      3. Органы по подтверждению соответствия не вправе оказывать консультационные услуги, влияющие на беспристрастность и объективность процесса оценки соответствия.

      4. Органы по подтверждению соответствия должны обеспечивать беспристрастность при выполнении работ по подтверждению соответствия, оценивая риски, возникающие в результате деятельности по подтверждению соответствия, и обладать финансовой стабильностью и соответствующими ресурсами для обеспечения обязательств в области деятельности.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 10. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) и юридические лица, осуществляющие метрологическую аттестацию методик выполнения измерений

      1. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) и юридические лица, осуществляющие метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования и об обеспечении единства измерений.

      2. Поверочные лаборатории (центры) должны быть независимыми от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и потребителей продукции (услуг).

      3. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) должны обеспечивать прослеживаемость измерений путем получения размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, в случае их отсутствия - от национальных эталонов единиц величин других стран.

      4. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) должны обеспечивать беспристрастность при выполнении работ по подтверждению соответствия и работ в сферах, предусмотренных статьей 23 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", оценивать риски, возникающие в результате деятельности, и обладать финансовой стабильностью и соответствующими ресурсами для обеспечения обязательств в области деятельности.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 11. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений и технические эксперты

      1. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений и технические эксперты участвуют в проведении работ по аккредитации в соответствии с настоящим Законом.

      2. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений и технические эксперты осуществляют свою деятельность на основе трудового либо гражданско-правового договора.

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 12. Знак аккредитации

      1. Знак аккредитации используется для информирования третьих лиц о прохождении субъектом аккредитации процедуры аккредитации.

      2. Предоставляемый субъекту аккредитации знак аккредитации должен содержать номер выданного аттестата аккредитации.

      3. Порядок использования знака аккредитации определяется постаккредитационным договором.

Статья 13. Этапы аккредитации

      1. Аккредитация включает следующие основные этапы:

      1) прием, рассмотрение заявки и представленных документов;

      2) заключение предаккредитационного договора;

      3) экспертиза представленных документов;

      4) обследование заявителя по месту нахождения;

      5) принятие решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации;

      6) заключение постаккредитационного договора, утверждение области аккредитации и выдача аттестата аккредитации либо прекращение предаккредитационного договора.

      2. Повторная аккредитация проводится с соблюдением всех этапов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Заявка на повторную аккредитацию подается заявителем не позднее шести месяцев до истечения срока действия аттестата аккредитации.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 14. Критерии аккредитации

      Заявители и субъекты аккредитации должны отвечать следующим критериям:

      1) иметь статус юридического лица либо структурного подразделения юридического лица, действующего от его имени;

      2) иметь квалифицированный персонал, позволяющий выполнять работы по оценке соответствия в заявленной области аккредитации;

      3) иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или во временном владении и пользовании помещения, оборудование и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия;

      4) отвечать требованиям нормативных документов, на соответствие которым они аккредитуются (аккредитованы).

      Под нормативными документами в настоящем Законе понимаются документы по стандартизации.

      Сноска. Статья 14 с изменением, внесенным Законом РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Представление и рассмотрение заявки

      1. Заявитель представляет в орган по аккредитации следующие документы:

      1) заявку на аккредитацию;

      2) нотариально засвидетельствованные копии документов, устанавливающие юридический статус заявителя;

      3) заявляемую область аккредитации на бумажном и электронном носителях;

      3-1) руководство по качеству;

      4) паспорт для испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий (центров), юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений;

      5) сведения о персонале, выполняющем работы по оценке соответствия, для органов по подтверждению соответствия.

      Заявитель в зависимости от выбранного им нормативного документа предоставляет соответствующую информацию.

      Все документы, за исключением заявки, представляются в двух экземплярах.

      2. Формы документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) и 5) части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом.

      3. В случае, если заявка и (или) прилагаемые к ней документы не соответствуют установленной форме либо представлены не в полном объеме, орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней, исчисляемых со дня их поступления, возвращает заявителю документы с указанием причин возврата по почте либо вручает его представителю нарочно под роспись.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 16. Предаккредитационный договор

      1. Предаккредитационный договор заключается между органом по аккредитации и заявителем.

      2. Существенными условиями предаккредитационного договора являются:

      1) предмет договора;

      2) права и обязанности сторон;

      3) стоимость работ;

      4) ответственность сторон.

      3. Типовой предаккредитационный договор утверждается уполномоченным органом.

      4. Предаккредитационный договор прекращается в следующих случаях:

      1) ликвидации юридического лица;

      2) расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

      3) неустранения в установленный органом по аккредитации срок несоответствий, выявленных при экспертизе документов или обследовании заявителя по месту нахождения;

      4) обнаружения органом по аккредитации при повторной экспертизе документов или при повторном обследовании по месту нахождения заявителя несоответствий, указанных соответственно в первоначальном заключении эксперта-аудитора по аккредитации или в отчете группы по обследованию;

      5) принятия органом по аккредитации решения об отказе в аккредитации.

Статья 17. Экспертиза представленных документов

      1. Экспертиза представленных документов осуществляется в срок не более тридцати рабочих дней, исчисляемых с момента заключения договора.

      Экспертиза представленных документов при повторной аккредитации проводится в части изменений в документах субъекта аккредитации и законодательстве Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

      2. Для проведения экспертизы органом по аккредитации назначается эксперт-аудитор по аккредитации, а также могут быть привлечены технические эксперты по заявленным объектам оценки соответствия.

      3. Заключение эксперта-аудитора по аккредитации должно содержать:

      1) оценку соответствия представленных документов критериям аккредитации;

      2) указания на несоответствие документов по конкретным критериям (при наличии несоответствий);

      3) рекомендации по корректировке представленных документов (при необходимости) и порядок подтверждения заявителем выполнения этих рекомендаций;

      4) выводы о соответствии или несоответствии представленных документов критериям аккредитации.

      4. На основании заключения эксперта-аудитора по аккредитации орган по аккредитации принимает одно из следующих решений об:

      1) обследовании заявителя по месту нахождения;

      2) устранении заявителем выявленных несоответствий.

      Уведомление о принятом решении направляется заявителю в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      5. Заявитель в течение тридцати рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в подпункте 2) части первой пункта 4 настоящей статьи, устраняет выявленные несоответствия и извещает об этом орган по аккредитации в письменном виде по почте с представлением подтверждающих документов об устранении несоответствий. Орган по аккредитации в течение семи рабочих дней с момента получения извещения проводит при необходимости повторную экспертизу документов.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 18. Обследование заявителя по месту нахождения

      1. Обследование заявителя по месту нахождения проводится с целью оценки компетентности заявителя, соответствия информации, предоставленной в документах, фактическому состоянию.

      2. Обследование осуществляется экспертом-аудитором по аккредитации или группой по обследованию, формируемой органом по аккредитации.

      3. Группа по обследованию должна состоять не менее чем из двух человек, руководителем группы назначается эксперт-аудитор по аккредитации, проводивший экспертизу документов.

      4. В состав группы по обследованию могут быть включены по согласованию:

      технические эксперты в области обеспечения единства измерений;

      эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, технические эксперты, специалисты государственных органов и иных организаций по заявленной области аккредитации.

      5. Срок обследования не должен превышать десять рабочих дней, исчисляемых с момента прибытия группы по обследованию к месту нахождения заявителя или его структурного подразделения, расположенного вне места нахождения самого заявителя. Общий срок обследования заявителя, имеющего структурные подразделения, не должен превышать тридцать рабочих дней.

      6. По результатам своей работы группа по обследованию составляет отчет, который должен содержать оценку соответствия заявителя критериям аккредитации.

      7. Отчет составляется руководителем группы с учетом всех замечаний ее членов в двух экземплярах и подписывается всеми членами группы. Один экземпляр отчета вручается заявителю.

      8. В случае несогласия с отчетом группы по обследованию заявитель может представить в орган по аккредитации свои замечания в письменном виде в течение трех рабочих дней по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки органа по аккредитации в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      9. На основании отчета группы по обследованию и с учетом замечаний заявителя (при их наличии) орган по аккредитации в срок не более пяти рабочих дней принимает одно из следующих решений:

      1) о рассмотрении собранных материалов аккредитации;

      2) об устранении заявителем выявленных несоответствий.

      Уведомление о принятом решении направляется заявителю в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      10. Заявитель в течение двадцати рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в подпункте 2) части первой пункта 9 настоящей статьи, устраняет выявленные при обследовании несоответствия и извещает орган по аккредитации об их устранении в письменном виде по почте с представлением подтверждающих документов об устранении несоответствий, после чего орган по аккредитации при необходимости проводит его повторное обследование. Срок повторного обследования заявителя или его структурного подразделения не должен превышать пять рабочих дней, исчисляемых с момента прибытия группы по обследованию к месту нахождения заявителя.

      11. Срок устранения несоответствий продлевается органом по аккредитации по письменному заявлению заявителя, в котором он указывает причины, но не свыше двух месяцев.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 19. Принятие решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации

      1. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается органом по аккредитации в течение тридцати рабочих дней, исчисляемых с момента поступления собранных материалов на комиссию по рассмотрению материалов аккредитации.

      В случае выявления комиссией по рассмотрению материалов аккредитации несоответствий критериям аккредитации заявителю представляется срок, необходимый для устранения несоответствий, но не более двух месяцев. В указанном случае срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, приостанавливается.

      2. В случае принятия положительного решения заключается постаккредитационный договор и в течение семи рабочих дней утверждается документ, определяющий область аккредитации, выдаются аттестат аккредитации и один комплект документов.

      3. При отрицательном решении заявителю направляется в письменном виде мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи, который считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      Комплект документов направляется заявителю по почте либо вручается его представителю нарочно под роспись.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 20. Постаккредитационный договор

      1. Постаккредитационный договор заключается между органом по аккредитации и субъектом аккредитации.

      2. Существенными условиями постаккредитационного договора являются:

      1) предмет договора;

      2) права и обязанности сторон;

      3) стоимость работ;

      4) порядок и сроки проведения инспекционных проверок, переоформления аттестата аккредитации, актуализации материалов аккредитации;

      5) порядок проведения сравнительных испытаний и (или) сличений результатов поверки и калибровки средств измерений;

      6) ответственность сторон.

      3. Типовой постаккредитационный договор утверждается уполномоченным органом.

      4. Постаккредитационный договор прекращается в следующих случаях:

      1) ликвидации юридического лица;

      2) истечения срока действия аттестата аккредитации;

      3) лишения аттестата аккредитации;

      4) аннулирования аттестата аккредитации;

      5) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      6) неустранения несоответствий, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации;

      7) расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      5. Датой прекращения постаккредитационного договора по основанию, предусмотренному подпунктом 6) пункта 4 настоящей статьи, считается день, следующий за датой истечения срока устранения несоответствий.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 21. Аттестат аккредитации

      1. Аттестаты аккредитации, выданные органом по аккредитации, действительны на всей территории Республики Казахстан и имеют срок действия пять лет.

      2. Срок действия аттестата аккредитации исчисляется с момента принятия решения об аккредитации и включает период времени, в течение которого аттестат аккредитации был отозван.

      2-1. Орган по аккредитации при необходимости завершения работ при повторной аккредитации может продлить срок действия ранее выданного аттестата аккредитации до даты принятия решения об аккредитации не более трех месяцев в случае соблюдения субъектом аккредитации срока, установленного пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона.

      3. Обязательным приложением к аттестату аккредитации является документ, утверждаемый органом по аккредитации и устанавливающий область аккредитации.

      4. Аттестат аккредитации подлежит регистрации в реестре субъектов аккредитации.

      5. В аттестате аккредитации указываются:

      1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения субъекта аккредитации;

      2) нормативный документ, на соответствие которому аккредитован субъект аккредитации;

      3) регистрационный номер аттестата аккредитации;

      4) дата регистрации аттестата аккредитации в реестре субъектов аккредитации;

      5) срок действия аттестата аккредитации;

      6) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      6. Бланки аттестата аккредитации являются документами строгой отчетности, имеют защиту и номер.

      7. Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена.

      8. Утерянные, испорченные аттестаты аккредитации, приложения к аттестатам аккредитации считаются недействительными со дня подачи субъектом аккредитации письменного заявления (с приложением документов, подтверждающих факт утери, порчи аттестата аккредитации, приложения к аттестату аккредитации) органу по аккредитации.

      Орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликата аттестата аккредитации, приложения к аттестату аккредитации.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 22. Переоформление аттестата аккредитации

      1. Основаниями переоформления аттестата аккредитации являются:

      1) реорганизация субъекта аккредитации;

      2) изменение места нахождения субъекта аккредитации;

      3) изменение наименования субъекта аккредитации;

      4) заявление субъекта аккредитации о расширении или сокращении области аккредитации.

      2. Субъект аккредитации в течение десяти календарных дней, исчисляемых с момента возникновения одного из оснований переоформления аттестата аккредитации, предусмотренных подпунктами 1) - 3) пункта 1 настоящей статьи, а также в случае сокращения области аккредитации, подает в орган по аккредитации заявление о переоформлении аттестата аккредитации с указанием новых сведений и документы, предусмотренные подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 15 настоящего Закона.

      3. При расширении области аккредитации субъект аккредитации одновременно с заявлением предоставляет в орган по аккредитации информацию о наличии соответствующих специалистов, оборудования, помещений в расширяемой области.

      4. При переоформлении аттестата аккредитации органом по аккредитации проводится обследование по месту нахождения субъекта аккредитации в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Закона, в случаях:

      1) изменения места нахождения испытательной, поверочной, калибровочной лаборатории (центра);

      2) расширения области аккредитации.

      5. Документы о переоформлении аттестата аккредитации рассматриваются органом по аккредитации в течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня их поступления.

      В срок, предусмотренный настоящим пунктом, не включается срок проведения обследования по месту нахождения субъекта и устранения несоответствий критериям аккредитации, если они были выявлены органом по аккредитации.

      6. В случае положительного решения орган по аккредитации в течение семи рабочих дней переоформляет аттестат аккредитации и переутверждает документ, определяющий область аккредитации.

      7. Решение об отказе в переоформлении аттестата аккредитации принимается при выявлении в представленных документах и сведениях недостоверной информации, неустранении субъектом аккредитации выявленных в ходе обследования несоответствий в установленный срок, а также обнаружении при повторном обследовании несоответствий, выявленных при первоначальном обследовании.

      Уведомление о принятом решении направляется субъекту аккредитации в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      8. Срок действия аттестата аккредитации при переоформлении не прерывается.

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 23. Актуализация материалов аккредитации

      1. Актуализация материалов аккредитации осуществляется при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 настоящего Закона, в случаях:

      1) внесения изменений и (или) дополнений в нормативный документ, указанный в документах субъекта аккредитации, и (или) введения в действие нового нормативного документа;

      2) изменения состава специалистов, осуществляющих работы по оценке соответствия;

      3) замены средств измерений и испытательного оборудования.

      2. При актуализации субъект аккредитации подает в орган по аккредитации заявку с обоснованием причин актуализации и два экземпляра документов, в которые были внесены изменения.

      3. Орган по аккредитации рассматривает документы в срок не более десяти рабочих дней с момента их поступления.

      В случае положительного решения и при отсутствии оснований для переоформления аттестата аккредитации орган по аккредитации принимает внесенные изменения к сведению, при необходимости переутверждает документ, определяющий область аккредитации, о чем письменно извещает субъекта аккредитации по почте или посредством факсимильной связи и оно считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      4. Решение об отказе в актуализации материалов аккредитации принимается органом по аккредитации при выявлении в представленных документах и сведениях недостоверной информации и (или) информации, касающейся расширения области аккредитации.

      Уведомление о принятом решении направляется субъекту аккредитации в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 24. Реестр субъектов аккредитации

      1. Орган по аккредитации формирует и ведет реестр субъектов аккредитации.

      2. Реестр субъектов аккредитации должен содержать следующее:

      1) сведения, указанные в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона;

      2) объекты оценки соответствия, входящие в область аккредитации;

      3) фамилию, имя, отчество (при его наличии) руководителя субъекта аккредитации;

      4) дату и основание переоформления аттестата аккредитации;

      5) дату, основание актуализации материалов аккредитации и информацию об актуализированных материалах аккредитации;

      6) даты проведения и результаты инспекционных проверок;

      7) даты и основания отзыва и возврата органом по аккредитации аттестата аккредитации;

      8) дату и основание прекращения действия аттестата аккредитации;

      9) дату аннулирования аттестата аккредитации;

      10) дату и основание лишения аттестата аккредитации;

      11) отметку о выдаче дубликата аттестата аккредитации.

      3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, заносится в реестр субъектов аккредитации в течение семи рабочих дней с момента возникновения основания.

      4. Информация, содержащаяся в реестре субъектов аккредитации, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Статья 25. Инспекционная проверка субъектов аккредитации

      1. Инспекционная проверка осуществляется на основании постаккредитационного договора. Первая инспекционная проверка проводится не позднее двенадцати месяцев после даты первичной аккредитации. Последующие инспекционные проверки проводятся с периодичностью не чаще одного раза в два года, но не позднее двадцати четырех месяцев с момента проведения предыдущей инспекционной проверки.

      В случае поступления обращения физического или юридического лица либо сообщения государственного органа о допущении субъектом аккредитации нарушений критериев аккредитации орган по аккредитации вправе провести внеочередную инспекционную проверку.

      2. Срок проведения инспекционной проверки субъекта аккредитации или его структурного подразделения, расположенного вне места нахождения самого субъекта аккредитации, не должен превышать пять рабочих дней. Срок проведения внеочередной инспекционной проверки не должен превышать три рабочих дня.

      Общая продолжительность инспекционной проверки субъекта аккредитации, имеющего структурные подразделения, не должен превышать двадцать рабочих дней.

      3. Орган по аккредитации при проведении инспекционной проверки вправе запрашивать у субъекта аккредитации необходимые объяснения, документы и сведения.

      4. Результаты инспекционной проверки оформляются отчетом в двух экземплярах, в котором указываются:

      1) дата, время и место составления отчета;

      2) дата и номер решения руководителя органа по аккредитации, на основании которого проведена инспекционная проверка;

      3) фамилии, имена, отчества (при их наличии) экспертов-аудиторов по аккредитации, проводивших инспекционную проверку;

      4) наименование субъекта аккредитации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя субъекта аккредитации, присутствовавшего при проведении инспекционной проверки;

      5) дата, время и место проведения инспекционной проверки;

      6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных несоответствиях и об их характере;

      7) указания об устранении несоответствий и о сроках их устранения;

      8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с отчетом представителя субъекта аккредитации, их подписи или сведения об отказе от подписи.

      Один экземпляр отчета вручается представителю субъекта аккредитации.

      Орган по аккредитации рассматривает отчет в течение десяти рабочих дней с момента его поступления и при отсутствии оснований для отзыва аттестата аккредитации либо направления собранных материалов в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 26 настоящего Закона, принимает информацию к сведению либо решение об устранении субъектом аккредитации выявленных несоответствий критериям аккредитации.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 26. Отзыв, прекращение действия, приостановление, лишение аттестата аккредитации

      Сноска. Заголовок статьи 26 в редакции Закона РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      1. Аттестат аккредитации отзывается органом по аккредитации в следующих случаях:

      1) наличия письменного заявления субъекта аккредитации;

      2) выявления несоответствий критериям аккредитации, влияющих на достоверность результатов оценки соответствия;

      3) неустранения выявленных несоответствий критериям аккредитации в установленный органом по аккредитации срок;

      3-1) подтверждения по результатам внеочередной инспекционной проверки фактов, указанных в обращении физического или юридического лица либо сообщении государственного органа, о допущении субъектом аккредитации нарушений критериев аккредитации;

      4) неустранения выявленных отрицательных результатов сравнительных испытаний и (или) сличений результатов поверки, калибровки средств измерений;

      5) по результатам мониторинга деятельности субъектов аккредитации при обнаружении нарушений критериев аккредитации и условий постаккредитационного договора;

      6) непредставления или представления недостоверных данных в порядке, определяемом уполномоченным органом, в течение десяти календарных дней с даты выдачи документа об оценке (подтверждении) соответствия сведений по электронному учету результатов работ по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляемому в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      Аттестат аккредитации может быть отозван в части деятельности структурного подразделения субъекта аккредитации.

      При наступлении случаев, предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3), 3-1) и 4) части первой настоящего пункта, не относящихся ко всей области аттестата аккредитации, орган по аккредитации принимает решение о временном признании недействительной части области аккредитации субъекта аккредитации.

      2. В случае, если в выявленных несоответствиях критериям аккредитации имеются признаки состава административного правонарушения, орган по аккредитации в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня выявления такого несоответствия, направляет в уполномоченный орган собранные материалы для принятия соответствующих мер.

      3. Копия решения об отзыве аттестата аккредитации направляется субъекту аккредитации по почте заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней с даты принятия решения и считается полученным с даты отметки заявителя в уведомлении почтовой или иной организации связи.

      3-1. Аттестат аккредитации считается отозванным с даты получения субъектом аккредитации копии решения об отзыве аттестата аккредитации и возобновленным с даты принятия органом по аккредитации решения о возобновлении аттестата аккредитации, но не ранее чем через два месяца с даты принятия решения об отзыве аттестата аккредитации.

      4. Субъект аккредитации со дня получения решения об отзыве аттестата аккредитации обязан принять меры по устранению выявленных несоответствий.

      После устранения несоответствий, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации, субъект аккредитации представляет в письменном виде сведения об их устранении в орган по аккредитации для принятия решения о возобновлении аттестата аккредитации или части области аккредитации.

      В случае необходимости подтверждения сведений об устранении выявленных несоответствий орган по аккредитации проводит инспекционную проверку в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящего Закона.

      Решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении аттестата аккредитации или части области аккредитации принимается органом по аккредитации в течение десяти рабочих дней, исчисляемых со дня представления субъектом аккредитации сведений об устранении несоответствий, а в случаях проведения инспекционной проверки - со дня ее окончания.

      Если в указанный срок орган по аккредитации письменно не уведомил субъект аккредитации о своем решении, то по истечении указанного срока, но не ранее чем через два месяца с даты принятия решения об отзыве аттестат аккредитации возобновляется.

      5. Действие аттестата аккредитации прекращается по следующим основаниям:

      1) наличие письменного заявления субъекта аккредитации;

      2) прекращение постаккредитационого договора.

      6. Лишение аттестата аккредитации производится судом в порядке, установленном законами Республики Казахстан, по заявлению органа по аккредитации в случае выявления предоставления заявителем ложной информации при получении аттестата аккредитации.

      7. Приостановление, лишение аттестата аккредитации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 31-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 27. Разрешение споров

      1. Заявители и субъекты аккредитации вправе обжаловать отрицательные решения органа по аккредитации по материалам аккредитации в комиссию по апелляции.

      2. Комиссия по апелляции создается руководителем органа по аккредитации.

      Состав комиссии по апелляции формируется путем делегирования трех представителей от аккредитованных при уполномоченном органе объединений юридических лиц в форме ассоциаций (союзов), трех представителей от уполномоченного органа и одного представителя от органа по аккредитации.

      3. Председатель и секретарь комиссии по апелляции избираются большинством голосов ее членов.

      Председатель комиссии по апелляции утверждает положение о комиссии, руководит ее деятельностью, проводит заседание комиссии, планирует ее работу.

      4. Комиссия по апелляции в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы представляет заключение об обоснованности принятого решения руководителю органа по аккредитации.

      5. О результатах рассмотрения заключения комиссии по апелляции руководитель органа по аккредитации уведомляет заявителя или субъекта аккредитации, подавшего жалобу, в течение трех рабочих дней с момента представления заключения.

      6. Заявители и субъекты аккредитации при возникновении споров по вопросам аккредитации вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 28. Признание результатов аккредитации, проведенной иностранными органами по аккредитации

      1. Признание в Республике Казахстан результатов аккредитации, проведенных иностранными органами по аккредитации, осуществляется на основе признания равнозначности систем аккредитации, процедур и требований, применяемых при аккредитации.

      2. Взаимное признание результатов аккредитации осуществляется посредством заключения двусторонних и многосторонних соглашений.

      3. Аттестаты аккредитации или эквивалентные им документы, выданные иностранными органами по аккредитации, признаются в Республике Казахстан в соответствии с заключенными соглашениями с международными (региональными) негосударственными, неправительственными организациями по аккредитации.

Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 30. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия

      1. Государственный контроль за соблюдением органом по аккредитации законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия осуществляется в форме проверки.

      Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      2. Государственный контроль за соблюдением субъектами аккредитации законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      3. По результатам проверки органа по аккредитации уполномоченный орган вправе обратиться в Правительство Республики Казахстан с представлением о лишении статуса органа по аккредитации.

      Сноска. Статья 30 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 31. Заключительные и переходные положения

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 10, который вводится в действие с 1 июля 2009 года.

      2. Аттестаты аккредитации, выданные до введения в действие настоящего Закона, считаются действительными.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев