Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Египет Араб Республикасының Үкіметі арасындағы Каир қаласында Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс мешітін қалпына келтіру жөніндегі ынтыматастық туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 30 желтоқсандағы 117-IV Заңы

        Каирде 2007 жылғы 28 қазанда қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Египет Араб Республикасының Үкіметі арасындағы Каир қаласында Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс мешітін қалпына келтіру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Египет Араб
Республикасының Үкіметі арасындағы Каир қаласында
Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс мешітін қалпына келтіру
жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Египет Араб Республикасының Үкіметі,
      екі ел арасында қалыптасқан достық қарым-қатынастардың маңыздылығын ескере отырып,
      өзара ынтымақтастықты дамытуға тілек білдіре отырып,
      мәдени ынтымақтастықтың халықтар арасындағы достық қарым-қатынастар мен өзара түсіністікті тереңдетуге қызмет ететінін түсіне отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Тараптар египеттік Тарап дайындаған жоспар мен техникалық жобаларға сәйкес Египет Араб Республикасының Каир қаласындағы Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс мешітін (бұдан әрі - мешіт) қалпына келтіру жөніндегі бірлескен іс жүзіндегі шараларды қабылдайды.
      Тараптардың әрқайсысы мешітті қалпына келтіруді қаржыландырады.
      Қазақстандық Тарап қайтарымсыз негізде 4 миллион 500 мың АҚШ долларын бөледі. Көрсетілген қаражат 2007-2009 жылдар ішінде тең мөлшерде бөлінеді. Мешітті қалпына келтіруге қатысты шығыстардың қалған бөлігін египеттік Тарап жабады.
      Қайтарымсыз негізде қазақстандық Тарап бөлетін қаражат Египет Араб Республикасының заңнамасы белгілеген салықтар мен алымдарды төлеу үшін қандай да бір түрде пайдаланылмайтын болады.

2-бап

      Египеттік Тарап тиісті египеттік заңнамаға сәйкес мешіттегі қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін қалпына келтіру саласындағы египеттік білікті құрылыс компанияларының қатарынан бас мердігерді анықтайды.

3-бап

      Тараптар мешітті қалпына келтіру бойынша қаражатты іске асыруды техникалық, қаржылық және әкімшілік жағынан басқару үшін египеттік Тараптың басшылығымен Үйлестіру комитетін құрады. Осы Үйлестіру комитеті әрбір Тараптың уәкілетті мемлекеттік мекемелерінің екі немесе үш өкілдерінен тұрады және қаражатты іске асырудың ағымдағы жағдайы туралы, сондай-ақ атқарылған қалпына келтіру жұмыстарының жай-күйі туралы египеттік Тараптың келісімі бойынша екі Тараптың уәкілетті органдары үшін есепті кезеңнен кейінгі айдың он бесінші жұлдызына дейін тоқсан сайын есеп дайындайды.

4-бап

      Үйлестіру комитетіндегі қазақстандық Тарап өкілдерінің барлық жұмыс шығыстары Комитетпен келісе отырып, мешітті қалпына келтіру үшін қайтарымсыз негізде қазақстандық Тарап бөлетін қаражаттан төленеді.

5-бап

      Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімге жеке хаттамалармен ресімделетін, осы Келісімнің ажырамас бөліктері болып табылатын және 10-бапта белгіленген тәртіппен күшіне енетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6-бап

      Осы Келісімнің ережелерін түсіндіруге немесе орындауға қатысты даулар немесе пікір алшақтықтары Тараптардың уәкілетті органдары арасындағы келіссөздер мен консультациялар арқылы шешіледі. Егер де өзара тиімді шешім қабылданбаса, тиісті даулар мен пікір алшақтықтарын Тараптар шешеді.

7-бап

      Осы Келісім олардың мемлекеттері қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттардан туындайтын Тараптардың құқықтары мен міндеттемелерін қозғамайды.

8-бап

      Осы Келісімді іске асыру бойынша уәкілетті органдар:
      қазақстандық Тараптан - Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;
      египеттік Тараптан - Египет Араб Республикасының Тарихи ескерткіштер жөніндегі жоғарғы кеңесі болып табылады.
      Осы Келісім бойынша уәкілетті органдар өзгерген жағдайда Тараптар бір-бірін дипломатиялық арналар арқылы дереу хабардар етеді.

9-бап

      Мешітті қалпына келтіруге қатысты орындалған жұмыстарды қабылдау Египет Араб Республикасының ішкі заңнамасына сәйкес Үйлестіру комитетінің қатысуымен, бас мердігермен жасасқан шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

10-бап

      Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап күшіне енеді.
      Осы Келісім Тараптардың келіскеніндей мешітті қалпына келтіру жұмыстары аяқталғанға және оларды қабылдағанға дейін немесе Тараптардың бірі осы Келісімнің қолданысын тоқтату ниеті туралы екінші Тарапқа кем дегенде алты ай бұрын жазбаша хабарлағанға дейін қолданыста болады.
      Осы Келісімнің қолданысын тоқтату осы Келісімнің шеңберінде жасалған келісім-шарттарда аталған және осы Келісімнің уақыт жағынан қолданысын тоқтатуға дейін толық аяқталмаған құқықтары мен міндеттеріне ықпал етпейді.

      Каир қаласында 2007 жылғы 28 қазанында, әрқайсысы қазақ, араб және ағылшын тілдерінде екі данада жасалды, және де барлық мәтіндердің күші бірдей.
      Осы Келісімнің ережелерін түсіндіру бойынша даулар туындаған жағдайда, Тараптар ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінеді.

    Қазақстан Республикасының          Египет Араб Республикасының
         Үкіметі үшін                          Үкіметі үшін

       Бағдад Әміреев                          Захи Хауас
   Қазақстан Республикасының            Египет Араб Республикасының
Египет Араб Республикасыдағы          Тарихи ескерткіштер жөніндегі
  Төтенше және Өкілетті елшісі           Жоғарғы кеңесінің Төрағасы

      РҚАО-ның ескертуі: Бұдан әрі Келісімнің мәтіні ағылшын және араб тілдерінде берілген.

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве по реставрации мечети Султана Аз-Захир Бейбарса в городе Каире

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 117-IV

      Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве по реставрации мечети Султана Аз-Захир Бейбарса в городе Каире, подписанное в Каире 28 октября 2007 года.

      Президент
      Республики Казахстан                      Н. Назарбаев

Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Арабской Республики Египет о сотрудничестве по реставрации мечети Султана Аз-Захера Бейбарса в городе Каире

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Арабской Республики Египет, в дальнейшем именуемые Сторонами,
      учитывая важность дружеских отношений, существующих между двумя странами,
      желая развивать взаимное сотрудничество,
      понимая, что культурное сотрудничество служит развитию дружеских отношений и углублению взаимопонимания между народами,
      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Стороны принимают совместные практические меры по реставрации мечети Султана Аз-Захера Бейбарса в городе Каире Арабской Республики Египет (далее - мечеть) согласно плану и техническим проектам, подготовленной египетской Стороной.
      Каждая Сторона финансирует реставрацию мечети.
      Казахстанская Сторона выделяет 4 миллиона 500 тысяч долларов США на безвозвратной основе. Указанная сумма выделяется в равной мере в течение 2007-2009 годов. Египетская Сторона покрывает оставшуюся часть расходов по реставрации мечети.
      Средства, выделяемые казахстанской Стороной на безвозвратной основе, не будут никоим образом использоваться для выплаты налогов и сборов, установленных законодательством Арабской Республики Египет.

Статья 2

      Египетская Сторона определяет главного подрядчика из числа квалифицированных египетских компаний в области реставрации, который будет проводить реставрационные работы в мечети согласно соответствующему египетскому законодательству.

Статья 3

      Стороны создают Координационный комитет под руководством египетской Стороны для технического, финансового и административного управления реализацией средств по реставрации мечети. Данный Координационный комитет состоит из двух или трех представителей уполномоченных государственных учреждений от каждой из Сторон и ежеквартально готовит отчет по согласованию с египетской стороной о текущем состоянии реализации средств, а также о состоянии выполненных реставрационных работ для уполномоченных органов двух Сторон до пятнадцатого числа следующего месяца за отчетным периодом.

Статья 4

      Все рабочие расходы представителей казахстанской Стороны в Координационном комитете будут оплачиваться из средств, выделяемых казахстанской Стороной на безвозвратной основе, для реставрации мечети, по согласованию с Комитетом.

Статья 5

      По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемыми частями и вступают в силу в порядке, установленном статьей 10 настоящего Соглашения.

Статья 6

      Споры или разногласия по толкованию или выполнению положений настоящего Соглашения разрешаются путем переговоров и консультаций между уполномоченными органами Сторон. В случае если не будет принято взаимоприемлемое решение, соответствующий спор или разногласие разрешаются Сторонами.

Статья 7

      Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров, участниками которых являются их государства.

Статья 8

      Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения, являются:
      с казахстанской Стороны - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
      с египетской Стороны - Высший Совет по историческим памятникам Арабской Республики Египет.
      В случае изменения уполномоченных органов по настоящему Соглашению Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам.

Статья 9

      Приемка выполненных реставрационных работ мечети осуществляется в соответствии с договором, заключенным с главным подрядчиком, с участием Координационного комитета в соответствии с внутренним законодательством Арабской Республики Египет.

Статья 10

      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      Настоящее Соглашение действует до завершения реставрационных работ мечети и их приемки, согласованных Сторонами, или до тех пор пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону письменно не менее за шесть месяцев о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
      Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на права и обязанности, упомянутые в контрактах, заключенных в рамках настоящего Соглашения и не завершенных полностью ко времени прекращения действия настоящего Соглашения.
      Совершено в городе Каире 28 октября 2007 года, в двух экземплярах, каждый на казахском, арабском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
      В случае возникновения споров по толкованию положений настоящего Соглашения, Стороны будут обращаться к тексту на английском языке.

      За Правительство                    За Правительство
      Республики Казахстан                Арабской Республики Египет

      Багдад Амреев                       Захи Хауас
      Чрезвычайный и Полномочный          Председатель Высшего совета
      Посол Республики Казахстан в        по историческим памятникам
      Арабской Республике Египет          Арабской Республики Египет

       Примечание РЦПИ: далее следует текст Соглашения на английском и арабском языках.