Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Заңның тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 21-баптан қараңыз.

      Осы Заң қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздерін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржы мониторингі субъектілерінің, уәкілетті органның және Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік органдарының құқықтық қатынастарын айқындайды.

      Ескерту. Кіріспеге өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен күдiктi операция (бұдан әрi – күдiктi операция) – клиенттің операция жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен кіріс болып табылады деп не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деп күдік туындататын операциясы (осындай операцияны жасауға ұмтылысты, жасалу процесіндегі операцияны немесе жасалған операцияны қоса алғанда);

      2) ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар – олармен байланысты азаматтық құқықтарды және мiндеттердi белгiлеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған, оларды жүзеге асыру нысаны мен тәсiлiне қарамастан жеке және заңды тұлғалардың ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен әрекеттерi;

      2-1) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою – қаржы мониторингінің субъектілері мен мемлекеттік органдар терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымға және (немесе) жеке тұлғаға не бенефициарлық меншік иесі көрсетілген тізбеге енгізілген жеке тұлға болып табылатын ұйымға тиесілі ақшаның және (немесе) өзге мүліктің берілуін, қайта өзгертілуін, иеліктен шығарылуын немесе орын ауыстыруын тоқтата тұру бойынша қабылдайтын шаралар;

      2-2) бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар – бағалы металдарды, олардың химиялық қосылыстарын, асыл тастарды медициналық мақсаттарда, ғылыми-зерттеу мақсаттарында не құралдардың, аспаптардың, жабдықтардың және өндірістік-техникалық мақсаттағы бұйымдардың құрамында пайдаланатын діни ұйымдарды, музейлерді және ұйымдарды қоспағанда, бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алуды-сатуды жүзеге асыратын тұлғалар;

      3) бенефициарлық меншік иесі – бұл:

      клиенттің – заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі;

      клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын;

      оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;

      4) клиент – қаржы мониторингі субъектісі көрсететін қызметтерді алатын жеке немесе заңды тұлға;

      5) корреспонденттік қатынастар – банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға байланысты операциялар жасау мақсатында басқа банктерге корреспонденттік шоттарды ашуы кезінде туындайтын шарттық қатынастар;

      6) қалқа-банк – банктің тіркелген мемлекетте (аумақта) шоғырландырылған қадағалауға жататын банктік холдингтің тікелей немесе жанама иелігінде болуын қоспағанда, банк ретінде тіркелген және (немесе) банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия алған мемлекетте (аумақта) іс жүзіндегі қатысуы жоқ резидент емес банк;

      7) қаржы мониторингі – осы Заңға сәйкес уәкілетті орган және қаржы мониторингі субъектісі жүзеге асыратын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы;

      8) қаржы мониторингiне жататын операциялар – осы Заңға сәйкес оларға қатысты қаржы мониторингі белгіленген ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар;

      9) қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру – ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталған жалған мәмiле жасау кезiнде құжаттарды пайдалану арқылы қолма-қол ақшаны алу мақсатында жеке немесе заңды тұлғалар жасайтын әрекеттер;

      10) қылмыстық жолмен алынған кірістер – қылмыстық құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған ақша және (немесе) өзге мүлік;

      11) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) – қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен табыстар болып табылатын мүлікті конверсиялау немесе аудару түрінде мәмiлелер жасасу арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлiктi заңды айналымға тарту не мұндай мүлікті иелену және пайдалану, егер мұндай мүліктің қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен табыстар болып табылатыны белгілі болса, оның шынайы сипатын, көзін, орналасқан жерін, оған билік ету, оны ауыстыру тәсілін, мүлікке құқықтарды немесе оның тиесілігін жасыру немесе жасырып қалу, сол сияқты қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлiктi заңдастыруға делдалдық ету;

      11-1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясат – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шаралар және осы Заңға сәйкес өзге де шаралар;

      12) терроризмді қаржыландыру – жеке тұлғаның не адамдар тобының не заңды тұлғаның іс-әрекетінің террористік сипатын не берілген мүліктің, көрсетілген ақпараттық, қаржылық және өзге де қызмет түрлерінің террористік іс-әрекетті жүзеге асыру не террористік топты, террористік ұйымды, заңсыз әскерилендірілген құралымды қамтамасыз ету үшін пайдаланылатынын көрінеу ұғынып жасаған адамның оларға ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті, мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы пайданы беруі немесе жинауы, сондай-ақ сыйға тартуы, айырбастауы, қайырмалдық жасауы, қайырымдылық көмегі, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсетуі не қаржылық қызметтер көрсетуі;

      12-1) алып тасталды - ҚР 26.07.2016 № 12-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13) уәкiлеттi орган – осы Заңға сәйкес қаржы мониторингiн жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл жөнiндегi өзге де шараларды қолданатын мемлекеттiк орган;

      14) шетелдiк жария лауазымды адам – шет мемлекеттiң заң шығарушы, атқарушы, әкiмшiлiк, сот органына немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бiр лауазымды атқаратын адам;

      шет мемлекет үшiн қандай да бiр жария функцияны орындайтын кез келген адам;

      халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құратын ұйымдарда басшы лауазым атқаратын адам;

      15) шет мемлекеттің құзыретті органы – шет мемлекеттің өз заңнамасына сәйкес қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылды жүзеге асыратын органы;

      16) іс жүзіндегі қатысуы – банктің басқару органдары мен персоналы бар, банктік қызметке қатысты құжаттарды есепке алу және сақтау жүргізілетін және резидент емес банкке банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия берген уәкілетті органның тексерулері жүргізілетін, тұрақты мекенжай бойынша (пошта жәшігінің мекенжайынан немесе электрондық мекенжайдан басқа) орналасқан, банк қызметін жүргізу орны;

      17) іскерлік қатынастар – қаржы мониторингі субъектісінің кәсіптік қызметті жүзеге асыруы процесінде туындайтын клиенттермен қатынастар.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.11.2014 № 244-V (02.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 16.11.2015 № 403-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (01.04.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы

      Ескерту. 2-баптың тақырыбына өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУДЫҢ
(ЖЫЛЫСТАТУДЫҢ) ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ АЛДЫН АЛУ

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілері

      1. Осы заңның мақсаттары үшін қаржы мониторингінің субъектілеріне:

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1) банкаралық ақша аударымдары жүйесінің операторын немесе операциялық орталығын қоспағанда, банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;

      2) биржалар;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері, өзара сақтандыру қоғамдары;

      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары;

      5) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары, орталық депозитарий;

      6) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен нотариаттық іс-қимылды жүзеге асыратын нотариустар;

      7) адвокаттар, заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандар мынадай қызметтерге:

      жылжымайтын мүлiктi сатып алуға-сатуға;

      клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе өзге мүлкін басқаруға;

      банктік шоттарды немесе бағалы қағаздар шоттарын басқаруға;

      компанияны құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару үшін қаражат жинақтауға;

      заңды тұлғаларды құруға, сатып алуға-сатуға, олардың жұмыс істеуіне немесе оларды басқаруға қатысты олар клиенттің атынан немесе оның тапсырмасы бойынша ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларға қатысатын кездегі жағдайларда;

      8) бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер, аудиторлық ұйымдар;

      9) ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушылар;

      10) ақша аударымы қызметін көрсететін почта операторлары;

      11) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;

      12) төлем ұйымдары;

      13) лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

      14) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      15) бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

      16) жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар жатады.

      17) алып тасталды - ҚР 26.07.2016 № 12-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      18) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жатады.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары қаржы мониторингінің субъектілері болып табылмайды.

      3. Осы баптың 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (01.04.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар

      1. Осы баптың 2-тармағының 6), 7), 9), 11), 18), 19) 20), 21) және 22) тармақшаларында көзделген операцияларды қоспағанда, егер мұндай операция өзiнiң сипаты бойынша осы баптың 2-тармағында көзделген операция түрлерiнiң бiреуiне жататын болса және қолма-қол нысанда жасалса, ал оның сомасы:

      осы баптың 2-тармағының 1) және 21) тармақшаларында көрсетілген операциялар үшін – 3 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын сомада болса не шетел валютасымен 3 000 000 теңгеге баламалы сомаға тең немесе одан асатын болса;

      осы баптың 2-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген операциялар үшін – 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын сомада болса не шетел валютасымен 5 000 000 теңгеге баламалы сомаға тең немесе одан асатын болса;

      осы баптың 2-тармағының 9), 20) және 22) тармақшаларында көрсетiлген операциялар үшiн – 7 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын сомада болса не шетел валютасымен 7 000 000 теңгеге баламалы сомаға тең немесе одан асатын болса;

      осы баптың 2-тармағының 2), 3), 5), 11), 12), 13), 14), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген операциялар үшін – 10 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын сомада болса не шетел валютасымен 10 000 000 теңгеге баламалы сомаға тең немесе одан асатын болса;

      осы баптың 2-тармағының 10), 15) және 19) тармақшаларында көрсетiлген операциялар үшiн – 45 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын сомада болса не шетел валютасымен 45 000 000 теңгеге баламалы сомаға тең немесе одан асатын болса;

      осы баптың 2-тармағының 18) тармақшасында көрсетiлген операция үшiн – 200 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын сомада болса не шетел валютасымен 200 000 000 теңгеге баламалы сомаға тең немесе одан асатын болса, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция қаржы мониторингіне жатады.

      Егер ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция шетел валютасымен жүзеге асырылатын болса, оның теңгеге балама сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған, осындай операция жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша есептеледі.

      2. Қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларға:

      1) бәс тiгу, ойын мекемелерiндегi құмар ойындар мен лотерея өткiзу нәтижелерi бойынша ұтысты алу, оның iшiнде электрондық нысанда алу;

      2) қолма-қол шетел валютасын айырбастау пункттері арқылы сатып алу, сату және айырбастау;

      3) чек немесе вексель бойынша ақша алу;

      4) алып тасталды - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) клиенттің банктік шотынан ақша алу немесе банктік шотына ақшаны есепке жатқызу, сол сияқты, осы тармақтың 13) және 14) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, клиенттен қолма-қол ақша қабылдау не клиентке қолма-қол ақша беру;

      6) оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттің банктік шотына есепке жатқызуды немесе аударуды жүзеге асыруы не клиенттің көрсетілген санаттағы тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасайтын операциялары;

      7) анонимді иеленушіге арнап ашылған шетелдегі шоттарға (салымдарға) ақшаны аудару, анонимді иеленушіге арнап ашылған шетелдегі шоттан (салымнан) ақшаның түсуі;

      8) алып тасталды - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      9) өтеусіз негізде басқа тұлғаның пайдасына клиент жүзеге асыратын төлемдер мен ақша аударымдары;

      10) мәдени құндылықтарды сатып алу (сату), Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету;

      11) мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап үш айдан аз уақыт өткен заңды тұлғалардың жасаған операциялары;

      12) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен Ұлттық почта операторы жүзеге асыратын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, қолма-қол валютаны, талап етушіге арналған құжаттандырылған бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету;

      13) сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе сақтандыру сыйлықақысын алу;

      14) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті зейнетақы жарналарын енгізу, аудару, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;

      15) қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті алу немесе ұсыну;

      16) қызмет көрсету, оның ішінде сейф ұяшықтарын мүліктік жалдау (жалға алу) бойынша сейф қызметтерін көрсетуді қоспағанда, мердігерлік, тасымалдау, көлік экспедициясы, сақтау, комиссиялар, мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі мәмілелер;

      17) бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алу-сату;

      18) міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымайтын және өзге де мүлікпен жасалатын мәмілелер;

      19) ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, облигациялармен және мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер;

      20) ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, акциялармен және пайлық инвестициялық қорлардың пайларымен мәмілелер;

      21) ломбардтардың ақшамен, бағалы қағаздармен, бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен және өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) операцияларды жасауы;

      22) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды енгізу, аудару жатады.

      3. Күдікті операциялар, олардың жүзеге асырылу нысандарына және олардың жасалған не жасала алатын немесе жасалуы мүмкін болған сомасына қарамастан, қаржы мониторингіне жатады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі күдікті операцияны айқындау белгілерін бекітеді.

      4. Осы Заңның 5-бабына сәйкес қаржы мониторингі субъектісінің клиент жасайтын операцияларды зерделеуі және осындай зерделеу нәтижелерін тіркеуі үшін:

      1) клиенттің ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен күрделі, ерекше ірі не айқын экономикалық мәні немесе анық қойылған заңды мақсаты жоқ операцияны жасауы;

      2) клиенттің осы Заңда көзделген, тиісінше тексеруден және (немесе) қаржы мониторингiнен жалтаруға бағытталған әрекеттер жасауы;

      3) клиенттің қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған деп жорамалдауға негiз болатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасауы;

      4) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен қатысушысы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) тұлға болып табылатын операциялар жасау, сол сияқты осындай мемлекетте (аумақта) тіркелген банктегі шотты пайдалана отырып операциялар жасау міндетті негіздер болып табылады.

      Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесін уәкілетті орган Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) басып шығаратын құжаттарды ескере отырып жасайды, тізбе уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

      5. Қаржы мониторингіне клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін сипаттамалары бар операциялары жатады.

      Қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларын, схемаларын және тәсілдерін уәкілетті орган бекітеді және уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізіледі.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруі

      1. Қаржы мониторингi субъектiлерi Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес өз клиенттерiн (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиiсiнше тексеру жөнiнде шаралар қолдануға тиiс.

      2. Қаржы мониторингi субъектiлерi мынадай:

      1) клиентпен iскерлiк қатынастар орнатылған;

      2) қаржы мониторингiне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар, оның ішінде күдікті операциялар жүзеге асырылған;

      3) клиент (олардың өкілдері), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған деректердiң анықтығына күмән туғызған негiздер болған жағдайларда клиенттерiн (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиiсiнше тексерудi жүзеге асырады.

      3. Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі мынадай шаралардың жүзеге асырылуын қамтиды:

      1) жеке тұлғаны сәйкестендiру үшін қажеттi мәлiметтердi: оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректерiн, жеке сәйкестендiру нөмiрiн (жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке сәйкестендiру нөмiрi берiлмеген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ заңды мекенжайын тiркеу;

      2) заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) сәйкестендiру үшін қажеттi мәлiметтердi: заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректерін, бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бизнес-сәйкестендiру нөмiрi берiлмеген жағдайларды қоспағанда) не резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмірді, сондай-ақ орналасқан жерiнiң мекенжайын тiркеу;

      2-1) бенефициарлық меншік иесін анықтау және, заңды мекенжайын қоспағанда, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу.

      Қаржы мониторингі субъектісі клиент-заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесін анықтау мақсатында осындай клиенттің құрылтай құжаттары және акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмі не басқа көздерден алынған мәліметтер негізінде оның меншігі мен басқару құрылымын белгілейді.

      Егер осы тармақшада көзделген шараларды қолданудың нәтижесінде клиент-заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі анықталмаған жағдайда, клиент-заңды тұлғаның жеке-дара атқарушы органын не алқалы атқарушы органының басшысын бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.

      Бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу клиент (оның өкілі) ұсынатын не өзге де көздерден алынған ақпараттың және (немесе) құжаттардың негізінде жүзеге асырылады.

      Егер клиент мемлекеттік орган, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы, сақтандыру ұйымы болса, клиенттің іскерлік қарым-қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдіктер болған жағдайларды қоспағанда, банктер, қор биржалары, орталық депозитарий осы Заңның 1-бабы 3) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген тұлғаны анықтамауға және ол туралы мәліметтерді тіркемеуге құқылы;

      3) алып тасталды - ҚР 10.06.2014 № 206-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) іскерлік қатынастардың болжамды мақсаты мен сипатын анықтау;

      5) жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді қажет болған кезде алуды және тіркеуді қоса алғанда, iскерлiк қатынастарды тексерудi және осы қаржы мониторингi субъектiсi арқылы клиент жүзеге асыратын операцияларды зерделеудi тұрақты негiзде жүргiзу;

      6) клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіруге қажетті мәліметтердің анықтығын тексеру және клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту.

      Клиенттің өкіліне қатысты осындай тұлғаның клиенттің атынан және (немесе) оның мүддесінде әрекет етуге өкілеттігі қосымша тексеріледі.

      Мәліметтерді жаңарту клиент, бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмәндануға негіздер болған кезде, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

      3-1. Осы бапта көзделген шаралар мынадай жағдайларда:

      1) мынадай біржолғы операцияларды жүргізу кезінде:

      электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелері – жеке тұлғалар "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген сомадан аспайтын электрондық ақшаны сатып алу және пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асырған кезде;

      клиент – жеке тұлға қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) арқылы жеке тұлғаның банктің шотына ақшаны есепке жатқызу не көрсетілетін қызметті берушінің пайдасына төлемді жүргізу жөніндегі операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент банктік шотты пайдаланбай, қолма-қол ақшасыз төлемді немесе ақша аударымын жүзеге асырған кезде, егер мұндай төлемнің немесе ақша аударымының сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға айырбастау пунктінде қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату немесе айырбастау жөніндегі операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент – жеке тұлға осындай клиенттің банктік шотына қол жеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасын пайдалана отырып, операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 200000 теңгеден не 200000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      клиент – жеке тұлға қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) арқылы мемлекеттік органдардың пайдасына атқарушылық іс жүргізу шеңберінде берешекті төлеу жөніндегі операцияны жүзеге асырған кезде;

      2) клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік бағалы қағаздар сатып алу мақсаттары үшін жеке тұлғаларға бағалы қағаздардың орталық депозитарий жүйесінде шот ашу кезінде, егер мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалатын операцияның сомасы 500000 теңгеден не 500000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

      3) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қолма-қол ақшасыз нысанда микрокредиттер берген кезде, егер микрокредиттің сомасы 150 000 теңгеден аспаса, қолданылмайды.

      3-2. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған қаржы мониторингі субъектілері:

      1) клиент салықтарды, өсімпұлдарды, айыппұлдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, сондай-ақ міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу жөніндегі операцияларды жүзеге асырған;

      2) клиенттің банктік шотына ақшаны есепке жатқызған жағдайларда, клиентпен қашықтықтан орнатылған іскерлік қатынастар шеңберінде, трансшекаралық төлемдерді қоспағанда, осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында көзделген, клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтердің анықтығын тексеру жөніндегі шараларды қолданбай, операциялар жасауға құқылы.

      4. Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі ішкі бақылау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Қаржы мониторингі субъектісі клиенттен (оның өкілінен) клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуын, сондай-ақ салықтық резиденттілігі, қызметінің түрі және жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді ұсынуын талап етуге құқылы.

      Клиенттер (олардың өкілдері) қаржы мониторингі субъектілеріне, бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты қоса алғанда, осы Заңда көзделген міндеттерді олардың орындауы үшін қажетті ақпаратты және құжаттарды беруге міндетті.

      6. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген, тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты қаржы мониторингінің басқа субъектілері, сондай-ақ шетелдік қаржы ұйымдары қолданған шараларға мынадай талаптар сақталған кезде сүйене алады:

      1) қаржы мониторингінің басқа субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы қолданған тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шаралар шеңберінде, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса алғанда, клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы деректерді дереу алуға тиіс;

      2) шетелдік қаржы ұйымы қолданған тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осындай шетелдік қаржы ұйымының қызметі өзі тіркелген мемлекетте лицензиялауға, реттеуге және қадағалауға жататынын және осындай шетелдік қаржы ұйымы осы баптың талаптарына ұқсас тиісінше тексеру жөнінде шараларды қолданатынын анықтауға тиіс.

      7. Ішкі бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда және тәртіппен, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің дәрежесіне қарай қаржы мониторингі субъектілері клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген және жеңілдетілген шараларын қолданады.

      Клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шараларын қолдану қаржы мониторингі субъектісінің мынадай әрекеттердің біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асыруын қамтиды:

      1) клиент бойынша сәйкестендіру деректерін жаңарту жиілігін қысқарту;

      2) іскерлік қатынастарды тексерудің және клиент осы қаржы мониторингі субъектісі арқылы жүзеге асыратын операцияларды зерделеудің жиілігін қысқарту;

      3) операциялар сипаты негізінде іскерлік қатынастардың мақсаттары мен сипатын айқындау.

      Қаржы мониторингі субъектісінде іскерлік қатынастардың не клиент жасайтын операцияның мақсаты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру болып табылатындығы туралы пайымдауға негіз болған кезде клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шаралары қолданылмайды.

      Клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын қолдану кезінде қаржы мониторингі субъектілері осы баптың 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, қосымша мынадай әрекеттердің біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асырады:

      1) жоспарланған немесе жүргізілген операциялардың себептерін анықтау;

      2) одан әрі тексеруді талап ететін операцияларды тексерудің және олардың сипатын анықтаудың саны мен жиілігін арттыру;

      3) ұйымның басшы қызметкерінен клиенттермен іскерлік қатынастарды орнатуға, жалғастыруға рұқсат алу.

      8. Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингінің басқа субъектілерін қоса алғанда, өзге адамдарға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды осындай адамдармен жасалатын шарттар негізінде қолдануға құқылы.

      Шарт негізінде өзге адамға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шаралар қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі:

      1) осындай адамның шарт талаптарын ескере отырып, қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын сақтауын қамтамасыз етуге;

      2) растау құжаттарының көшірмелерін қоса алғанда, осындай адамнан клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы деректерді уақтылы алуды қамтамасыз етуге;

      3) осындай адамның қаржы мониторингі субъектісін ішкі бақылау қағидаларын, сондай-ақ осы Заңның және клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілер талаптарын сақтауын бақылауды мерзімділік негізде жүзеге асыруға міндетті.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген талаптар осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)5) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің өзге адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда осындай қаржы мониторингі субъектілерінің атынан қаржылық қызметтерді көрсету шарттарын жасасуға құқық беру жағдайларына да қолданылады.

      Шарт негізінде өзге адамға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шаралар қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі осындай адамның осы Заңның және клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтауы үшін жауапты болады.

      9. Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Клиентпен іскерлік қатынастар орнатқан жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруі

      Қаржы мониторингі субъектілері, осы Заңның 5-бабының 3-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) - 4) тармақшаларында көзделген шараларды клиенттермен іскерлік қатынастар орнатқанға дейін қолданады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезiнде қаржы мониторингi субъектiлерiнiң клиенттердi тиiсiнше тексеруі

      Ескерту. 7-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Қаржы мониторингi субъектiлерi ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операциялар жүргiзілгенге дейiн, осы Заңның 5-бабының 3-1 және 3-2-тармақтарында көзделген жағдайларды және осындай шаралар іскерлік қатынастар орнатылған кезде қабылданған жағдайды қоспағанда, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген шараларды қабылдайды.

      2. Төлем карточкаларын пайдалана отырып ақша төлемдері мен аударымдарын, сондай-ақ осы Заңның 5-бабы 3-1-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, клиенттердің нұсқаулары бойынша қолма-қол ақшасыз ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру кезінде екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мыналарды:

      ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) не толық немесе қысқартылған атауларын (заңды тұлғалар үшін);

      егер ақша аударымы банк шотын пайдалана отырып жүзеге асырылса, ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) жеке сәйкестендіру кодтарын не егер ақша аударымы банк шотын пайдаланбай жүзеге асырылса, ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқаудың нөмірін;

      ақша жөнелтушінің сәйкестендіру нөмірін немесе мекенжайын (жеке және заңды тұлғалар үшін) не ақша жөнелтушінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін (жеке тұлға үшін) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген деректемелердің төлем құжатында болуын және олардың ақша төлеміне (аударымына) қатысушыға берілуін қамтамасыз етеді.

      Екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар шетелдік қаржы мекемесінен ақша төлемі мен аударымы түскен кезде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпараттың төлем құжатында болуын бақылайды, сондай-ақ банк шотын пайдаланбай ақша аудару бойынша алушыны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркейді және сақтайды.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің шетелдік жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруі

      Қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 5-бабының 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, шетелдік жария лауазымды адамдарға қатысты қосымша:

      1) клиенттiң шетелдiк жария лауазымды адамға, оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына жататынын және (немесе) қатыстылығын тексерудi жүзеге асыруға;

      2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру жағдайларына осы шетелдік жария лауазымды адамның қатыстылығына байланысты оның беделін бағалауды жүзеге асыруға;

      3) осындай клиенттермен іскерлік қатынастар орнатуға, оларды одан әрі жалғастыруға ұйымның басшы қызметкерінің рұқсатын алуға;

      4) қаражат көздерін анықтау үшін қолжетімді шараларды қабылдауға міндетті.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеру

      Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 5-бабының 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде қосымша мыналарды:

      1) респондент-шетелдік қаржы ұйымының беделі және қызмет сипаты, оның ішінде оны тіркеген елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын бұзғаны үшін оған қатысты тергеп-тексеру жүргізілгені және оған санкция қолданылғаны туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыруға және оларды құжаттық тiркеуге;

      2) респондент-шетелдік қаржы ұйымы оны тіркеген елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасына сәйкес қолданатын ішкі бақылау шаралары туралы ақпаратты құжаттық тіркеуге, сондай-ақ қолданылатын ішкі бақылау шараларының тиімділігін бағалауды жүзеге асыруға;

      2-1) респондент-шетелдік қаржы ұйымының корреспондент банктің шоттарына тікелей қолжетімділігі бар клиентке тиісінше тексеру жүргізгені және оның корреспондент банктің сұратуы бойынша клиентті тиісінше тексеру жөнінде қажетті ақпарат бере алу мүмкіндігінің бар екені жөнінде растау алуға;

      3) қалқа-банктермен корреспонденттік қатынастар орнатпауға және оларды сақтамауға;

      4) респондент-шетелдік қаржы ұйымы өз шоттарын қалқа-банктердің пайдалануына рұқсат етпейтініне көз жеткізуге;

      5) ұйымның басшы жұмыскерінің жаңа корреспонденттік қатынастар орнатуға рұқсатын алуға міндетті.

      Респондент-шетелдік қаржы ұйымының қалқа-банктермен корреспонденттік қатынастарының болу-болмауы респондент-шетелдік қаржы ұйымы беретін және (немесе) қаржы мониторингі субъектісі өзге де көздерден алатын ақпараттың негізінде айқындалады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат жинау

      Ескерту. 10-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      1. Алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Қаржы мониторингi субъектiлерi қаржы мониторингiне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпаратты уәкiлеттi органға мынадай бөлiмдердi: кiрiспе ақпаратты, қаржы мониторингi субъектiсi туралы мәлiметтердi, операция мен операцияға қатысушылар туралы мәлiметтердi, қаржы мониторингiне жататын операция жөнінде қосымша ақпаратты қамтуға тиiс нысан бойынша береді. Бұл нысан Қазақстан Республикасының Үкіметі бекiтетiн қағидалармен айқындалады.

      Осы Заңның 4-бабының 1, 2 және 5-тармақтарында көзделген, қаржы мониторингiне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат құжатта тiркеледi және оларды:

      1) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)6), 8)16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері – операция жасалған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешiктiрмей, бөлiнген байланыс арналары арқылы электрондық тәсiлмен;

      2) алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 343-V Заңымен (01.04.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      3) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері – операция жасалған және (немесе) анықталған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешiктiрмей, бөлiнген байланыс арналары арқылы электрондық тәсiлмен немесе қағаз жеткізгіште уәкілетті органға қазақ немесе орыс тілінде ұсынады.

      Күдікті операциялар бойынша мәліметтер мен ақпарат құжатталып тіркеледі және осы Заңның 13-бабының 2-тармағында көзделген тәртіппен уәкілетті органға ұсынылады.

      3. Қаржы мониторингiне жататын операция туралы мәлiметтер мен ақпаратты:

      1) адвокаттар, егер бұл мәлiметтер мен ақпарат анықтау, алдын ала тергеу органдарында, соттарда жеке және заңды тұлғалардың атынан өкiлдiк ету және оларды қорғау мәселелерi бойынша заң көмегiн көрсетуге байланысты, сондай-ақ шешілуі кәсіптік заң білімін, талап арыздар, шағымдар және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жазуды қажет ететін мәселелер бойынша олардың консультациялар, түсіндірулер, кеңестер және жазбаша қорытындылар түріндегі заң көмегін көрсетуі кезінде алынған болса;

      2) нотариустар, шешілуі кәсіптік заң білімін талап ететін мәселелер бойынша олардың консультациялар, түсіндірулер түрінде заң көмегін көрсетуі кезінде ұсынбайды.

      3-1. Осы Заңға сәйкес алынған ақпаратқа талдау жүргізу кезінде уәкілетті орган қажет болған жағдайда қаржы мониторингі субъектісіне оның қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруі жөнінде сұрау салу жібереді.

      Осы Заңның 18-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында және 19-бабының 2-тармағында көрсетілген мақсатта уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектісіне қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге сауал жібереді.

      Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға оның сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды тиісті сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беруге міндетті.

      Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органның күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұрау салу алынған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндетті.

      Сұрау салуды өңдеу үшін қосымша уақыт талап етілетін жағдайларда уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектісінің жазбаша өтініші бойынша осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген мерзімді он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартуға құқылы.

      Уәкілетті орган Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт негізінде берілетін ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды қоспағанда, осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған операциялар бойынша ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы емес.

      4. Клиентке тиiсiнше тексеру жүргiзген кезде алынған қаржы мониторингiне жататын операция туралы мәлiметтердi уәкiлеттi органға берумен байланысты шығыстарды қаржы мониторингiнің субъектiлерi көтереді.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.06.21 N 19-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі

      1. Қаржы мониторингінің субъектілері өздерінің көрсететін қызметтерін басқа тұлғалар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру немесе оған жәрдемдесу мақсаттары үшін пайдаланбайтындай шаралар қабылдайды.

      2. Қаржы мониторингінің субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) және терроризмді қаржыландыруды болғызбау мақсатында ішкі бақылау ережелерін және оны жүзеге асыру бағдарламасын әзірлейді, сондай-ақ ережелерді сақтауға және бағдарламаны іске асыруға жауапты болады.

      3. Қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылау қағидаларын әзірлейді, қабылдайды әрі орындайды және осы Заңда көзделген ішкі бақылауды жүргізу кезінде қаржы мониторингі субъектісінің қызметіне қойылатын талаптардан басқа, олар мыналарды:

      қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты жұмыскерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасын;

      технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, клиенттердің тәуекелдерін және көрсетілетін қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тәуекелдерін ескеретін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін басқару бағдарламасын;

      клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасын;

      клиенттердің күрделі, ерекше ірі және басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу және оларды зерделеу бағдарламасын;

      қаржы мониторингі субъектілерінің қызметкерлерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша даярлау және оқыту бағдарламасын;

      ішкі бақылау қағидаларына сәйкес қаржы мониторингі субъектілері әзірлеуі мүмкін өзге де бағдарламаларды қамтуға тиіс.

      3-1. Қаржы мониторингі субъектілері Қазақстан Республикасында және оның шегінен тысқары жерлерде де орналасқан өз филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының, егер бұл олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келмесе, ішкі бақылау қағидаларын сақтауын және іске асыруын қамтамасыз етеді.

      Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға және бақылау мен қадағалау органына Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде орналасқан өз филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келетіндіктен, ішкі бақылау қағидаларын сақтау және іске асыру мүмкіндігінің болмауы фактілері туралы хабарлауға міндетті.

      3-2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері бойынша қойылатын талаптарды:

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар бөлігінде), 6), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері, сондай-ақ тауар биржалары үшін уәкілетті орган және тиісті мемлекеттік орган;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7), 8), 13), 15), 16) және 18) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті орган;

      осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерін қоспағанда, қызметін "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жүзеге асыратын қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша "Астана" халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті белгілейді.

      4. Клиенттің дерекнамасын және онымен хат-хабар алмасуды қоса алғанда, клиентті тиісінше тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар мен мәліметтер қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентпен іскерлік қатынастарын тоқтатқан күннен бастап кемiнде бес жыл сақтауына жатады.

      Қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар және күдікті операциялар туралы құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі және басқа да ерекше операцияларды зерделеу нәтижелері операция жасалғаннан кейін қаржы мониторингі субъектілерінің кемінде бес жыл сақтауына жатады.

      5. Қаржы мониторингі субъектілері мен олардың жұмыскерлері клиенттер мен өзге де тұлғаларға осы Заңға сәйкес осындай клиенттер туралы және олар жасайтын операциялар туралы ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға бергені туралы хабарлауға құқылы емес.

      6. Қаржы мониторингі субъектілерінің уәкілетті органға ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен беруі қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жария ету болып табылмайды.

      7. Ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға осы Заңға сәйкес берген жағдайда қаржы мониторингі субъектілері, олардың лауазымды адамдары хабарлау нәтижелеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ азаматтық-құқықтық шартта көзделген жауаптылықта болмайды.

      8. Қаржы мониторингі субъектілеріне жұмыскерлерді даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды тиісті мемлекеттiк органдармен келiсу бойынша уәкiлеттi орган бекiтеді.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-1-бап. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау

      1. Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау Қазақстан Республикасында кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен мүмкіндіктерін айқындау, кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау мақсатында жүргізіледі.

      2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректер жинау жөніндегі әдіснаманы уәкілетті орган бекітеді.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі тәуекелдерге бағалау жүргізу қорытындылары бойынша кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды бекітеді.

      Ескерту. 2-тарау 11-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.08.2015 № 343-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі

      1. Уәкілетті орган терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасайды, ол уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады және оны тиісті мемлекеттік органдарға электрондық түрде жібереді.

      2. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау үшін:

      1) өз құзыреті шегінде құқықтық статистика мен арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы баптың 4-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында және 5-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың және (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін;

      2) Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі осы баптың 4-тармағының 5) және 7) тармақшаларында және 5-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың және (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін уәкілетті органға жібереді.

      Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау және оны мемлекеттік органдардың назарына жеткізу тәртібі уәкілетті органның және тиісті мемлекеттік органдардың бірлескен нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.

      3. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі осы баптың 2-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдар уәкілетті органға беретін ақпаратқа сәйкес жаңартылып отырады.

      4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне ұйымды немесе жеке тұлғаны енгізу үшін:

      1) ұйымның террористік әрекетті және (немесе) экстремизмді жүзеге асыруына байланысты оны тарату туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген шешімі;

      2) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында террористік әрекетті немесе экстремизмді жүзеге асыратын ұйымды террористік немесе экстремистік ұйым деп тану туралы, оның ішінде осы ұйымның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген шешімі;

      3) жеке тұлғаны экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар жасалуына кінәлі деп тану туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген үкімі;

      4) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында танылатын, террористік әрекетті жүзеге асыратын ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға қатысты шет мемлекеттер соттарының үкімдері (шешімдері) және өзге де құзыретті органдарының шешімдері;

      5) терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес олар уәкілеттік берген органдар жасайтын, террористік ұйымдармен немесе террористермен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде ұйымның немесе жеке тұлғаның болуы;

      6) Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары деректерінің негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын, террористік және экстремистік әрекетке қатысы бар ұйымдар мен жеке тұлғалардың тізімдері;

      7) Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болдырмауға қатысты қарарларына сәйкес ұйымға немесе жеке тұлғаға санкцияларды қолдану не Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және болдырмауға қатысты қарарлары негізінде құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің комитеттері жасайтын санкциялық тізбелерге ұйымды немесе жеке тұлғаны енгізу негіз болып табылады.

      5. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен ұйымды және жеке тұлғаны алып тастау үшін:

      1) ұйымның террористік әрекетті және (немесе) экстремизмді жүзеге асыруына байланысты осы ұйым бойынша тарату ісін жүргізу аяқталмаған жағдайда оны тарату туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында террористік әрекетті немесе экстремизмді жүзеге асыратын ұйымды террористік немесе экстремистік ұйым деп тану туралы Қазақстан Республикасы соты шешімінің күшін жою;

      2) жеке тұлғаны экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар жасалуына кінәлі деп тану туралы Қазақстан Республикасы соты үкімінің күшін жою;

      3) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында танылған, террористік әрекетті жүзеге асыратын ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға қатысты шет мемлекеттер соттары үкімдерінің (шешімдерінің) және өзге де құзыретті органдары шешімдерінің күшін жою;

      4) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның қайтыс болғандығы туралы құжатпен расталған деректердің болуы;

      5) экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар жасағаны үшін сотталған жеке тұлғаның сотталғандығының жойылғаны немесе алынғаны туралы құжатпен расталған деректердің болуы;

      6) терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес олар уәкілеттік берген органдар жасайтын, террористік ұйымдармен немесе террористермен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен ұйымды немесе жеке тұлғаны алып тастау;

      7) Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болдырмауға қатысты қарарларына сәйкес ұйымға немесе жеке тұлғаға қолданылған санкциялардың күшін жою не Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болдырмауға қатысты қарарлары негізінде құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің комитеттері жасайтын санкциялық тізбелерден ұйымды немесе жеке тұлғаны алып тастау;

      8) Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының деректері негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын, террористік және экстремистік әрекетті қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалардың тізіміне оларды енгізуге негіз болған мән-жайлар әрекетінің тоқтатылуы негіз болып табылады.

      6. Осы баптың 4-тармағының 6) тармақшасына сәйкес түзілетін тізімдерде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

      1) жеке тұлғаға қатысты:

      оның жеке басын куәландыратын құжат деректері;

      жеке сәйкестендіру нөмірі;

      тұрғылықты жері;

      жылжымалы және жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы туралы мәліметтер;

      заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы және дара кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы мәліметтер;

      2) заңды тұлғаға қатысты:

      атауы;

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      мемлекеттік тіркелген орны және орналасқан жері туралы мәліметтер;

      лауазымды адамдар туралы мәліметтер, құрылтайшылар туралы деректер.

      7. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне қате енгізілген, өздерінің террористік және экстремистік әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтер бар не көрсетілген тізбеден алып тасталуға жататын, бірақ көрсетілген тізбеден алып тасталмаған ұйымдар мен жеке тұлғалар өздерін көрсетілген тізбеден алып тастау туралы жазбаша уәжді өтінішпен уәкілетті органға жүгінеді.

      Уәкілетті орган ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінен алып тастау туралы өтінішті "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде қарайды және мынадай:

      1) ұйымды немесе жеке тұлғаны көрсетілген тізбеден алып тастау туралы;

      2) бас тартудың уәжді негізін бере отырып, өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы уәжді шешімдердің бірін қабылдайды.

      Өтініш беруші уәкілетті органның шешіміне сот тәртібімен шағым жасай алады.

      8. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлға өзінің тыныс-тіршілігін, сондай-ақ өзімен бірге тұратын, дербес кіріс көздері жоқ өз отбасы мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында осы баптың 4-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша:

      1) күнтізбелік ай ішінде отбасының әрбір мүшесіне шаққанда тиісті қаржы жылына арналған Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңында белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын мөлшерде жалақы түрінде алынған;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы, стипендия, жәрдемақы, өзге де әлеуметтік төлем түрінде алынған ақшамен немесе өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыру үшін қаржы мониторингі субъектісіне жүгінуге, сондай-ақ салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеуді жүргізуге құқылы.

      Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінен ұйымды және жеке тұлғаны алып тастау терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген ұйымдарға және жеке тұлғаларға тиесілі ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шараларды қолданудың күшін жою үшін негіз болып табылады.

      9. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғаның мүлкі, оның ішінде заңды тұлғалардағы оқшауланған мүлкі анықталған жағдайда уәкілетті орган мұндай мүлікке қамақ салу туралы мәселені шешу үшін мұндай мәліметтерді дереу Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына береді.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 343-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту және оларды тоқтата тұру

      Ескерту. 13-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қаржы мониторингi субъектiлерi, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен іскерлік қатынастарды орнатудан бас тартуға мiндеттi.

      Қаржы мониторингi субъектiлерi осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргiзуден бас тартуға мiндеттi.

      Қаржы мониторингi субъектiлерi клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік болған жағдайда, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден, сондай-ақ клиентпен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартуға және (немесе) іскерлік қатынастарды тоқтатуға құқылы.

      1-1. Қаржы мониторингі субъектілері, осы Заңның 12-бабының 8-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне ұйымның немесе жеке тұлғаның енгізілгені туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөнінде мынадай шараларды дереу қолдануға:

      осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банк шоттары бойынша, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға;

      осындай жеке тұлғаның банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқауларды, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің нұсқауларын орындауды тоқтата тұруға;

      бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімінің жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды бұғаттауға;

      осындай тұлғаның банктік шотына ақшаны есепке жатқызуды қоспағанда, осындай ұйым немесе жеке тұлға жасайтын не олардың пайдасына жасалатын, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент жасайтын не оның пайдасына жасалатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операциялар жүргізуден бас тартуға міндетті.

      Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын, бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімдерінің жүйесіндегі және жеке шоттар бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ осы Заңның 12-бабының 1-тармағында көзделген, терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғалардың ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операцияларын қаржы мониторингі субъектілері сот шешімі, мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкімдері, мемлекеттік кіріс органының иелік ету шектелген мүліктен өндіріп алу туралы қаулылары негізінде, сондай-ақ ұйым немесе жеке тұлға осы Заңда көзделген тәртіппен жоғарыда көрсетілген тізбеден шығарылғаннан кейін жүзеге асыруы мүмкін.

      2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру фактілерінің алдын алу және жолын кесу мақсатында қаржы мониторингі субъектілері операция күдікті ретінде танылған кезде уәкілетті органға осындай операция туралы ол жүргізілгенге дейін дереу хабарлауға міндетті.

      Уәкілетті органның қаржы мониторингін жүзеге асыруы мақсатында тоқтата тұру мүмкін болмайтын күдікті операциялар туралы хабарларды қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға олар жасалғаннан кейін үш сағаттан кешіктірмей не мұндай операциялар анықталған кезден бастап жиырма төрт сағаттың ішінде береді.

      Күдікті деп танылған операция жасалғаннан кейін ол туралы хабарды қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға осындай операция күдікті деп танылған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

      Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға осы баптың 1-тармағында көзделген негіздер бойынша жеке немесе заңды тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жүргізуден бас тарту фактілері туралы, сондай-ақ осы баптың 1-1-тармағында көзделген, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар туралы хабарларды қаржы мониторингі субъектісі тиісті шешім қабылдаған (әрекет жасаған) күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

      3. Уәкiлеттi орган осы баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде көзделген хабарды алып, оны алған кезден бастап жиырма төрт сағат iшiнде, егер қаржы мониторингі субъектісі ұсынған күдікті операция туралы хабар уәкілетті органның жүргізген талдау нәтижелері бойынша негізді деп танылған болса, күдікті операцияның жүргізілуін үш жұмыс күніне дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды.

      Уәкілетті орган осы Заңның 18-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген күдікті операция туралы хабарды алып, егер ақпарат алынған кезде ол әлі жасалмаған болса, мұндай операцияны тоқтата тұруға құқылы.

      Күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не күдікті операцияны тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ екендігі туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды және ол күдікті операция туралы хабарды ұсынған қаржы мониторингі субъектісінің және мемлекеттік органның назарына электрондық тәсілмен немесе қағаз жеткізгіште жеткізіледі.

      4. Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті орган күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не күдікті операцияны тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ екендігі туралы шешім шығарғанға дейін осы баптың 2-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес хабар берілген ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізбейді.

      Қаржы мониторингі субъектісі ақпарат хабарланған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде уәкілетті органның күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не осындай операцияны тоқтата тұрудың қажеттігі жоқ екендігі туралы шешімін алмаған жағдайда, егер осы операцияны жүргізуге кедергі келтіретін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге негіздер болмаса, операция жүргізілуге тиіс.

      5. Уәкілетті орган, осы Заңның 12-бабы 8-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген операцияны қоспағанда, күдікті операцияның жүргізілуін тоқтата тұру туралы шешім қабылдағаннан кейін ақпаратты дереу Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына береді, ол уәкілетті органнан күдікті операцияны тоқтата тұру туралы хабарды алған кезден бастап сегіз сағаттың iшiнде ақпаратты құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға олардың құзыретіне сәйкес шешім қабылдау үшін жібереді.

      Тиісті құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдар ақпарат алған кезден бастап қырық сегіз сағат ішінде тиісті шешім қабылдауға және ол туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

      Уәкілетті орган құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың тиісті шешімін алған кезден бастап оны үш сағат ішінде қаржы мониторингі субъектісінің назарына жеткізеді.

      Уәкілетті орган осы Заңның 12-бабы 8-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген күдікті операцияның жүргізілуін тоқтата тұру туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде операцияны жүргізу не операцияны жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және оны қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізеді.

      5-1. Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардан осы баптың 5-тармағына сәйкес берілген, аталған операция терроризмді қаржыландыруға бағытталады деп жорамалдауға негіздер бар күдікті операцияны тоқтата тұру қажеттілігі туралы шешім алынған жағдайда, уәкілетті орган осындай операцияның қатысушылары болып табылатын тұлғалардың банк шоттары бойынша шығыс операцияларын күнтізбелік он бес күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы шешім шығарады.

      Терроризмді қаржыландыруға бағытталады деп жорамалдауға негіздер бар операциялардың қатысушылары болып табылатын тұлғалардың банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды және ол осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізіледі.

      Уәкілетті орган банк шоттары бойынша шығыс операцияларының тоқтатыла тұруы туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына және осы шешімді берген құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға хабарлайды.

      5-2. Күдікті операцияны тоқтата тұру мерзімі өткеннен кейін уәкілетті органның шешімі бойынша операция Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген, осындай операцияны жүргізуге кедергі келтіретін өзге де негіздер болмаған кезде жүргізілуге тиіс.

      6. Осы Заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту, сондай-ақ оларды тоқтата тұру тиiстi шарттардың (мiндеттемелердiң) талаптарын бұзғаны үшiн қаржы мониторингі субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауаптылығына негiздер болып табылмайды.

      Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды тоқтата тұру және оларды тоқтатып қою мұндай тоқтата тұру және тоқтатып қою салдарынан туындаған залал, оның ішінде қолдан шығарып алған пайда үшін мемлекеттік органдардың азаматтық-құқықтық немесе өзге де жауаптылығының туындауына негіз болып табылмайды.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың сақталуын бақылау

      Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы ақпаратты тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды тоқтата тұру және оларды жүргізуден бас тарту, өз қызметі процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде орындауын, сондай-ақ ішкі бақылаудың ұйымдастырылуын және орындалуын бақылауды тиісті мемлекеттік органдар өздерінің құзыретіне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 10.06.2014 № 206-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

15-бап. Уәкілетті органның міндеттері

      Уәкілетті органның міндеттері:

      1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау, мемлекеттік органдардың осы қызмет бағытындағы жұмысын үйлестіру;

      3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай ақпараттық жүйені құру және республикалық деректер базасын жүргізу;

      4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен өзара іс-қимылды және ақпарат алмасуды жүзеге асыру;

      5) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру болып табылады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Уәкілетті органның функциялары

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында уәкілетті орган:

      1) осы Заңға сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы ақпаратты жинауды және өңдеуді жүзеге асырады;

      2) алынған ақпаратты талдауды белгіленген тәртіппен жүзеге асырады;

      3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіреді;

      4) соттың қылмыстық іске қатысты сұратуы бойынша іс жүргізуіндегі материалдарды шешу үшін қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар бойынша қажетті ақпаратты жібереді;

      4-1) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың сұрау салуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы мониторингіне жататын операция туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсынады;

      5) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты деп жорамалдауға негіздер болған кезде, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға жіберу үшін өз құзыретіне сәйкес іс жүргізу шешімін қабылдауға Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына ақпарат береді;

      5-1) жеке және заңды тұлғалардың қызметі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және (немесе) терроризмді қаржыландырумен байланысты деп пайымдауға негіздер болған кезде, олардың құзыретіне сәйкес құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарға ақпарат жібереді;

      5-2) осы Заңға сәйкес берілген ақпарат бойынша құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

      6) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысады;

      7) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында республикалық дерекқор қалыптастыруды және жүргізуді ұйымдастырады, сондай-ақ ақпараттық жүйелердің әдіснамалық бірыңғайлығын және келісімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      8) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және жүргізеді;

      9) мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан алынатын ақпараттың негізінде Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын қорытады, сондай-ақ оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;

      10) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың халықаралық тәжірибесі мен практикасын зерделейді;

      11) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөнінде іс-шаралар жүргізеді;

      12) халықаралық ұйымдардың, бірлестіктердің және өзге де жұмыс топтарының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қызметіне белгіленген тәртіппен қатысады;

      13) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша осы Заңның мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін айқындайды;

      13-1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13 – 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілерін есепке алуды жүзеге асырады;

      13-2) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13) – 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілерінен хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады;

      13-3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тәуекелдерді бағалауды іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіреді;

      13-4) Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізудің қағидаларын, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды әзірлейді және Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне енгізеді;

      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Уәкілетті органның құқықтары мен міндеттері

      1. Уәкілетті орган:

      1) қаржы мониторингі субъектілерінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сұратып алуға;

      2) күдікті операцияның белгілері анықталған жағдайда ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды үш жұмыс күніне дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы шешім шығаруға;

      3) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы нормативтік құқықтық актілерінің және халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысуға;

      4) сұрау салу бойынша немесе дербес түрде шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы құзыретті органымен ақпарат, мәліметтер мен құжаттар алмасуға;

      5) мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық, банктік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны қорғау бойынша талаптарды сақтай отырып, қаржы мониторингі саласында сараптама жүргізу, оқыту бағдарламаларын, әдістемелік материалдарды әзірлеу, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелерді құру үшін ғылыми-зерттеу және басқа да ұйымдарды, сондай-ақ жекелеген мамандарды жұмысқа тартуға, оның ішінде шарттық негізде тартуға;

      6) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бұзылғаны туралы хабарламаны тиісті мемлекеттік органдарға жіберуге;

      7) құқық қорғау органдарымен және арнаулы мемлекеттік органдармен бірлесіп, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты мәліметтер мен ақпарат алмасу және оларды беру бойынша өзара іс-қимыл тәртібін айқындауға;

      7-1) өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының және өзге де мемлекеттік органдарының үйлестіру кеңестеріне, ведомствоаралық комиссияларына, жұмыс және сараптама топтарына қатысуға құқылы.

      2. Уәкілетті орган:

      1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі шараларды қабылдауға;

      2) өз қызметі процесінде алынған, қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін және олардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      3) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимылы

      1. Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:

      1) қаржы мониторингін және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды жүзеге асыру үшін уәкілетті органға қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге;

      2) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бұзылғаны туралы уәкілетті органның хабарламасын қарауға және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде уәкілетті органға хабарлауға;

      3) өз қызметі процесінде алынған, қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін және олардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      4) бақылау функцияларын жүзеге асыру процесінде адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:

      1) дербес анықтаған кезде күдікті операциялар туралы, оның ішінде нарық бағаларынан көпе-көрінеу алшақ бағаларымен тауарлар (жұмыстар, көрсетілген қызметтер) экспорты (импорты) бойынша мәмілелер туралы уәкілетті органға хабарлауға;

      1-1) ұйымның немесе жеке тұлғаның терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілгені туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсына орналастырылған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөнінде шаралар қолдануға;

      1-2) осындай ақпаратты уәкілетті органға ұсына отырып, терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысында коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізуге;

      2) дербес анықтаған кезде қаржы мониторингі субъектілерінің осы Заңның нормаларын бұзуы туралы уәкілетті органға хабарлауға;

      3) уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беруге;

      4) өз қызметі процесінде алынған, қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін және олардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

      3. Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын операция туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсыну туралы сұрау салуды жіберуі Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының және оның орынбасарларының санкциясымен жүзеге асырылады.

      Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдар қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген істер мен материалдар бойынша сұрау салуды жібереді.

      Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың сауалдарын орындауды уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы республикалық дерекқордағы қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар шегінде, сондай-ақ шет мемлекеттердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы құзыретті органдарынан алынған мәліметтер мен ақпарат шегінде жүзеге асырады.

      Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының және уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын тәртіппен сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органға беріледі.

      4. Күдікті операция туралы мәліметтер мен ақпаратты осы Заңда көзделген тәртіппен уәкілетті органға ұсыну қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету болып табылмайды.

      5. Уәкілетті органның қаржы мониторингіне жататын операция туралы, оның ішінде күдікті операция туралы мәліметтер мен ақпаратты осы Заңда көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарына беруі қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету болып табылмайды.

      5-1. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттері туралы мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті орган осы Заңда көзделмеген тәртіппен бермейді.

      6. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумаққа жүзеге асырылатын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, декларацияланған мәдени құндылықтарды, қолма-қол валютаны, ұсынушыға арналған құжаттық бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу немесе Қазақстан Республикасынан әкету жөнінде ақпарат жинауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы кейіннен оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, белгіленген мерзімдерде міндетті түрде уәкілетті органға ұсына отырып жүзеге асырады.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 2014.06.10 № 206-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 343-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      Ескерту. 19-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасы уәкілетті органының және өзге де мемлекеттік органдарының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты әрекеттердің алдын алу, анықтау, жолын кесу және тексеру, сондай-ақ аталған кірістерді тәркілеу саласындағы шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен ынтымақтастығы Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган мен шет мемлекеттің құзыретті органы арасындағы халықаралық ынтымақтастық сауал салу және ақпарат алмасу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру туралы ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру шет мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы бойынша, олар сұрау салуда көрсетілмеген мақсаттарда пайдаланылмайтын не уәкілетті органның алдын ала келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейтін шартпен жүзеге асырылады.

      Шет мемлекеттің құзыретті органдарына қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру туралы ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру, егер олар адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қозғамаса және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мүдделеріне нұқсан келтірмесе, жүзеге асырылады.

      3. Уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасауға жауапты құзыретті органдарынан ақпарат, мәліметтер мен құжаттар сұратуға құқылы.

      Уәкілетті орган сұрау салу бойынша алынған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды тек қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ғана пайдалануға құқылы.

      Уәкілетті орган шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасауға жауапты құзыретті органдарынан сұратып алынған ақпаратты, мәліметтер пен құжаттарды олардың алдын ала келісімінсіз, шет мемлекеттің құзыретті органдары белгілеген шарттар мен шектеулерді бұза отырып үшінші тарапқа беруге немесе пайдалануға құқылы емес.

      Уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастық мәселелері бойынша шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес келісімдер жасасуға құқылы.

      4. Уәкілетті орган мынадай жағдайларда:

      1) егер уәкілетті орган сұрау салуда келтірілген ақпарат, мәліметтер мен құжаттар беру қажеттілігінің фактілері мен мән-жайлары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға күдік тудыруға жеткіліксіз деп есептесе;

      2) егер ақпарат, мәліметтер мен құжаттар беру Қазақстан Республикасында қылмыстық сот ісін жүргізу барысына ықпал ететін болса, шет мемлекеттің құзыретті органдарының сұрау салуын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

      Уәкілетті орган бас тартуы туралы негіздерін көрсете отырып, шет мемлекеттің сауал салушы құзыретті органын бас тартуы туралы хабардар етеді.

      Уәкілетті орган шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасауға жауапты құзыретті органдарына берілетін ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды пайдалануға қосымша шарттар мен шектеулер белгілеуге құқылы.

      5. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, осы баптың ережелері халықаралық ынтымақтастыққа қатысты қолданылады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

20-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Ескерту. 20-баптың тақырыбына өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      2. Уәкілетті органның және өзге де мемлекеттік органдардың қызметкерлері, сондай-ақ өздерінің қызметтік міндеттерін жүзеге асыруға орай қызметтік, коммерциялық, банктік немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратқа, мәліметтер мен құжаттарға қол жеткізе алатын адамдар, оларды жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      3. Уәкілетті органның өз функцияларын орындауына байланысты уәкілетті органның немесе оның қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттерінен жеке және заңды тұлғаларға келтірілген зиян Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелуге жатады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 343-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізудің тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н. Назарбаев

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV.

      Сноска. Заголовок Закона с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Оглавление

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие Закона РК см. ст.21

      Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сноска. Преамбула с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее – подозрительная операция) – операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность;

      2) операции с деньгами и (или) иным имуществом – действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

      2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом – меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества, принадлежащих организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо организации, бенефициарным собственником которой является физическое лицо, включенное в указанный перечень;

      2-2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, – лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

      3) бенефициарный собственник - физическое лицо:

      которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица;

      осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

      в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

      4) клиент – физическое или юридическое лицо, получающее услуги субъекта финансового мониторинга;

      5) корреспондентские отношения – договорные отношения, возникающие при открытии банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, корреспондентских счетов другим банкам с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания;

      6) банк-ширма – банк-нерезидент, который не имеет физического присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской деятельности, за исключением нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковского холдинга, подлежащего консолидированному надзору в государстве (территории), в котором он зарегистрирован;

      7) финансовый мониторинг – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с настоящим Законом;

      8) операции, подлежащие финансовому мониторингу, – операции с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг;

      9) обналичивание денег, полученных преступным путем, – действия, совершаемые физическими или юридическими лицами с целью получения наличных денег путем использования документов при совершении мнимой сделки, направленной на легализацию (отмывание) денег;

      10) доходы, полученные преступным путем, – деньги и (или) иное имущество, полученные в результате совершения уголовного правонарушения;

      11) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

      11-1) государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и иные меры в соответствии с настоящим Законом;

      12) финансирование терроризма – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, незаконного военизированного формирования;

      12-1) исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Законом;

      14) иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

      любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

      лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

      15) компетентный орган иностранного государства – орган иностранного государства, осуществляющий в соответствии с его законодательством противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      16) физическое присутствие – место ведения деятельности банка, расположенное по постоянному адресу (кроме адреса почтового ящика или электронного адреса), в котором имеются органы управления и персонал банка, ведутся учет и хранение документов, относящихся к банковской деятельности, и проводятся проверки уполномоченного органа, выдавшего банку-нерезиденту лицензию на осуществление банковской деятельности;

      17) деловые отношения – отношения с клиентами, возникающие в процессе осуществления субъектом финансового мониторинга профессиональной деятельности.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 03.11.2014 № 244-V (вводится в действие со 02.01.2015); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 16.11.2015 № 403-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие с 01.01.2019).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Сноска. Заголовок статьи 2 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

      Сноска. Заголовок главы 2 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

      1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие с 16.12.2020).

      1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;

      2) биржи;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 3) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие с 16.12.2020).

      3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;

      4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

      5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

      6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

      7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

      купли-продажи недвижимости;

      управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

      управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

      аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

      создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

      8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

      9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

      10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

      11) организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;

      12) платежные организации;

      13) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

      14) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

      16) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

      17) исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      18) фонд социального медицинского страхования.

      2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

      3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие с 20.04.2016); от 26.07.2016 № 12-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

      1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру такая операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11), 18), 19), 20), 21) и 22) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:

      для операций, указанных в подпунктах 1) и 21) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 3 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 тенге или превышающей ее;

      для операций, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 5 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее;

      для операций, указанных в подпунктах 9), 20) и 22) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее;

      для операций, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 11), 12), 13), 14), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 10 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее;

      для операций, указанных в подпунктах 10), 15) и 19) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее;

      для операции, указанной в подпункте 18) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 200 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000 тенге или превышающей ее.

      Если операция с деньгами и (или) иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена валюты на день совершения такой операции, определенному согласно законодательству Республики Казахстан.

      2. К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся:

      1) получение выигрыша по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;

      2) покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты;

      3) получение денег по чеку или векселю;

      4) исключен Законом РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования);

      5) снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту наличных денег, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 13) и 14) настоящего пункта;

      6) зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с указанной категорией лиц;

      7) переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

      8) исключен Законом РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования);

      9) платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе;

      10) приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;

      11) операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев;

      12) ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты;

      13) осуществление страховой выплаты или получение страховой премии;

      14) внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, а также осуществление пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов;

      15) получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга;

      16) сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых услуг по имущественному найму (аренде) сейфовых ячеек;

      17) купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них;

      18) сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации;

      19) сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов;

      20) сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов;

      21) совершение ломбардами операций с деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и иными ценностями (кроме монет национальной валюты, изготовленных из драгоценных металлов);

      22) внесение, перечисление отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования.

      3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.

      Правительство Республики Казахстан утверждает признаки определения подозрительной операции.

      4. Обязательными основаниями для изучения субъектом финансового мониторинга совершаемых клиентом операций и фиксирования результатов такого изучения в соответствии со статьей 5 настоящего Закона являются:

      1) совершение клиентом сложной, необычно крупной либо не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели операции с деньгами и (или) иным имуществом;

      2) совершение клиентом действий, направленных на уклонение от надлежащей проверки и (или) финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом;

      3) совершение клиентом операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;

      4) совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, участником которой является лицо, зарегистрированное (проживающее) в государстве (на территории), которое не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (территории).

      Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляется уполномоченным органом с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      5. Финансовому мониторингу подлежат операции клиента, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

      Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма утверждаются уполномоченным органом и доводятся до субъектов финансового мониторинга путем размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов

      1. Субъекты финансового мониторинга должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      2. Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:

      1) установления деловых отношений с клиентом;

      2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;

      3) наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте (их представителей), бенефициарном собственнике.

      3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление следующих мер:

      1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес;

      2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан) либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;

      2-1) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.

      В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.

      В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим подпунктом мер бенефициарный собственник клиента – юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица.

      Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников.

      Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункт 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

      3) исключен Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

      4) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;

      5) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций;

      6) проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.

      В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени и (или) в интересах клиента.

      Обновление сведений осуществляется при наличии оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте, бенефициарном собственнике, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля.

      3-1. Меры, предусмотренные в настоящей статье, не принимаются в случаях:

      1) при проведении следующих разовых операций:

      при осуществлении неидентифицированными владельцами электронных денег – физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег, не превышающих сумму, предусмотренную пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах";

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по зачислению денег на банковский счет физического лица либо проведению платежа в пользу поставщика услуг посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег, если сумма такой операции не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге;

      при осуществлении клиентом безналичного платежа или перевода денег без использования банковского счета, если сумма такого платежа или перевода денег не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке, продаже или обмену наличной иностранной валюты в обменном пункте, если сумма такой операции не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции с использованием платежной карточки, не являющейся средством доступа к банковскому счету такого клиента, если сумма такой операции не превышает 200000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200000 тенге;

      при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате задолженности в рамках исполнительного производства в пользу государственных органов посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;

      2) при открытии счета физическим лицам в системе центрального депозитария ценных бумаг для целей приобретения государственных ценных бумаг, если сумма совершаемой операции с государственными ценными бумагами не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

      3) при предоставлении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, микрокредитов в безналичной форме, если сумма микрокредита не превышает 150 000 тенге.

      3-2. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в рамках дистанционно установленных деловых отношений с клиентом вправе совершать операции, за исключением трансграничных платежей, без принятия мер по проверке достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, предусмотренных подпунктом 6) части первой пункта 3 настоящей статьи, в случаях:

      1) осуществления клиентом операций по уплате налогов, пени, штрафов и других обязательных платежей в бюджет, а также страховых премий по договорам обязательного страхования;

      2) зачисления денег на банковский счет клиента.

      4. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществляется в соответствии с правилами внутреннего контроля.

      5. Субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых для идентификации клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.

      Клиенты (их представители) обязаны предоставлять субъектам финансового мониторинга информацию и документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, включая информацию о бенефициарных собственниках.

      6. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1)5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, могут полагаться на меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими субъектами финансового мониторинга, а также иностранными финансовыми организациями при соблюдении следующих условий:

      1) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке, принятые другим субъектом финансового мониторинга или иностранной финансовой организацией, должен незамедлительно получать данные о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике, включая копии подтверждающих документов, в рамках мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи;

      2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такая иностранная финансовая организация принимает меры по надлежащей проверке, аналогичные требованиям настоящей статьи.

      7. В случаях и порядке, предусмотренных правилами внутреннего контроля, а также в зависимости от степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма субъектами финансового мониторинга применяются усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.

      Применение упрощенных мер надлежащей проверки клиентов включает в себя осуществление субъектом финансового мониторинга одного или нескольких следующих действий:

      1) сокращение частоты обновления идентификационных данных по клиенту;

      2) сокращение частоты проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга;

      3) определение целей и характера деловых отношений на основе характера операций.

      Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов не применяются при наличии у субъекта финансового мониторинга оснований полагать, что целью деловых отношений либо совершаемой клиентом операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

      При применении усиленных мер надлежащей проверки клиентов субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, дополнительно осуществляют одно или несколько из следующих действий:

      1) установление причин запланированных или проведенных операций;

      2) увеличение количества и частоты проверок и выявления характера операций, которые требуют дальнейшей проверки;

      3) получение разрешения руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с клиентами.

      8. Субъекты финансового мониторинга вправе поручать иным лицам, включая других субъектов финансового мониторинга, применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, на основании заключаемых с такими лицами договоров.

      Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан:

      1) обеспечить соблюдение таким лицом правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга с учетом условий договора;

      2) обеспечить своевременное получение от такого лица данных о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике, включая копии подтверждающих документов;

      3) осуществлять на периодической основе контроль за соблюдением таким лицом правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга, а также требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

      Требования, предусмотренные частью второй настоящего пункта, распространяются также на случаи предоставления субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1)5) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, права иным лицам на заключение от имени таких субъектов финансового мониторинга договоров оказания финансовых услуг в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, несет ответственность за соблюдение таким лицом требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

      9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие с 01.01.2019); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом

      Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пункте 3-1 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные подпунктами 1) - 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений с клиентами.

      Сноска. Статья 6 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом

      Сноска. Заголовок статьи 7 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Субъекты финансового мониторинга до проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом принимают меры, указанные в подпунктах 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, и когда такие меры приняты при установлении деловых отношений.

      2. При осуществлении по указаниям клиентов безналичных платежей и переводов денег, за исключением платежей и переводов денег с использованием платежных карточек, а также случаев, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 5) пункта 3-1 статьи 5 настоящего Закона, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обеспечивают наличие в платежном документе и передачу участнику платежа (перевода) денег реквизитов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая:

      фамилии, имени, отчества (при его наличии) либо полные или сокращенные наименования (для юридических лиц) отправителя и получателя денег (бенефициара);

      индивидуальные идентификационные коды отправителя и получателя денег (бенефициара), если перевод денег осуществлен с использованием банковского счета, либо номер указания по платежу или переводу денег, если перевод денег осуществлен без использования банковского счета;

      идентификационный номер или адрес отправителя денег (для физических и юридических лиц) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица).

      Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, контролируют наличие в платежном документе информации, указанной в части первой настоящего пункта, при поступлении платежа и перевода денег от иностранного финансового учреждения, а также фиксируют и хранят сведения, необходимые для идентификации получателя по переводу денег без использования банковского счета.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц

      Субъекты финансового мониторинга помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении иностранных публичных должностных лиц дополнительно обязаны:

      1) осуществлять проверку принадлежности и (или) причастности клиента к иностранному публичному должностному лицу, его членам семьи и близким родственникам;

      2) осуществлять оценку репутации данного иностранного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

      3) получать разрешение руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с такими клиентами;

      4) предпринимать доступные меры для установления источника средств.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями

      Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями дополнительно обязаны:

      1) осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации-респондента, в том числе проведении в отношении него расследования и применении к нему санкций за нарушение законодательства страны его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) документально фиксировать информацию о мерах внутреннего контроля, принимаемых иностранной финансовой организацией-респондентом в соответствии с законодательством страны его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществлять оценку эффективности принимаемых мер внутреннего контроля;

      2-1) получать подтверждение того, что иностранная финансовая организация-респондент провел надлежащую проверку клиента, имеющего прямой доступ к счетам банка-корреспондента, и что он имеет возможность предоставлять необходимую информацию по надлежащей проверке клиента по запросу банка-корреспондента;

      3) не устанавливать и не поддерживать корреспондентские отношения с банками-ширмами;

      4) удостовериться, что иностранная финансовая организация – респондент отказывает в использовании своих счетов банками-ширмами;

      5) получать разрешение руководящего работника организации на установление новых корреспондентских отношений.

      Наличие у иностранной финансовой организации – респондента корреспондентских отношений с банками-ширмами определяется на основе информации, предоставляемой иностранной финансовой организацией – респондентом и (или) получаемой субъектом финансового мониторинга из иных источников.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

      Сноска. Заголовок статьи 10 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      1. Исключен Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по форме, которая должна содержать следующие разделы: вводную информацию, сведения о субъекте финансового мониторинга, сведения об операции и участниках операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу. Данная форма определяется правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.

      Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 1, 2 и 5 статьи 4 настоящего Закона, документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга на казахском или русском языках:

      1) указанными в подпунктах 1) – 6), 8) – 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, – электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции посредством выделенных каналов связи;

      2) исключен Законом РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие с 20.04.2016);

      3) указанным в подпункте 7) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, – электронным способом посредством выделенных каналов связи или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения и (или) выявления операции.

      3. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются:

      1) адвокатами в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера;

      2) нотариусами при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний.

      3-1. При проведении анализа информации, полученной в соответствии с настоящим Законом, уполномоченный орган в случае необходимости направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимых информации, сведений и документов.

      В целях, указанных в подпункте 1) пункта 2 статьи 18 и пункте 2 статьи 19 настоящего Закона, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов.

      Субъект финансового мониторинга обязан предоставить в уполномоченный орган по его запросу необходимые информацию, сведения и документы в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

      По запросу уполномоченного органа, связанному с анализом подозрительной операции, субъект финансового мониторинга обязан предоставить необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения запроса.

      В случаях, когда для обработки запроса требуется дополнительное время, уполномоченный орган вправе по письменному обращению субъекта финансового мониторинга продлить срок, указанный в части третьей настоящего пункта, не более чем на десять рабочих дней.

      Уполномоченный орган не вправе запрашивать информацию, сведения и документы по операциям, совершенным до введения в действие настоящего Закона, за исключением информации, сведений и документов, которые предоставляются на основании международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.

      4. Расходы, связанные с передачей в уполномоченный орган сведений об операции, подлежащей финансовому мониторингу, полученных при проведении надлежащей проверки клиента, несут субъекты финансового мониторинга.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 21.06.2012 № 19-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля

      1. Субъекты финансового мониторинга принимают меры, в соответствии с которыми оказываемые ими услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

      2. Субъекты финансового мониторинга в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывают правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также несут ответственность за соблюдение правил и реализацию программ.

      3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:

      программу организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля;

      программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, учитывающую риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;

      программу идентификации клиентов;

      программу мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов;

      программу подготовки и обучения сотрудников субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      иные программы, которые могут разрабатываться субъектами финансового мониторинга в соответствии с правилами внутреннего контроля.

      3-1. Субъекты финансового мониторинга обеспечивают соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

      Субъекты финансового мониторинга обязаны сообщать в уполномоченный орган и орган контроля и надзора о фактах невозможности соблюдения и реализации правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными за пределами Республики Казахстан, ввиду противоречия законодательству государства их места нахождения.

      3-2. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по видам субъектов финансового мониторинга устанавливаются:

      уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

      уполномоченным органом и соответствующим государственным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (в части юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 6), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также товарных бирж;

      уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 8), 13), 15), 16) и 18) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

      Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, осуществляющих деятельность на территории Международного финансового центра "Астана", за исключением субъектов финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

      4. Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.

      Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.

      5. Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган информации, сведений и документов о таких клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с настоящим Законом.

      6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов субъектами финансового мониторинга в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

      7. В случае предоставления в уполномоченный орган информации, сведений и документов в соответствии с настоящим Законом субъекты финансового мониторинга, их должностные лица независимо от результатов сообщения не несут ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан, а также гражданско-правовым договором.

      8. Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников утверждаются уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      1. Оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

      2. Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма утверждается уполномоченным органом.

      Правительство Республики Казахстан по итогам проведения оценки рисков утверждает меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 11-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

      1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде.

      2. Для составления перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в уполномоченный орган направляются:

      1) государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 4 и подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 5 настоящей статьи;

      2) Министерством иностранных дел Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпунктах 5) и 7) пункта 4 и подпунктах 6) и 7) пункта 5 настоящей статьи.

      Порядок составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, устанавливается совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа и соответствующих государственных органов.

      3. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обновляется в соответствии с информацией, предоставляемой в уполномоченный орган государственными органами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

      4. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:

      1) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма;

      2) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской, в том числе об установлении изменения ею своего наименования;

      3) вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений;

      4) признаваемые в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

      5) нахождение организации или физического лица в перечне организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемом международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      6) составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан;

      7) применение к организации или физическому лицу санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо включение организации или физического лица в санкционные перечни, составляемые комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма.

      5. Основаниями для исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:

      1) отмена решения суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма в случае незавершения по ней ликвидационного производства, а также о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской;

      2) отмена приговора суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений;

      3) отмена признанных в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоров (решений) судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

      4) наличие документально подтвержденных данных о смерти физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      5) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение экстремистского и (или) террористического преступления;

      6) исключение организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемого международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      7) отмена санкций, примененных к организации или физическому лицу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо исключение организации или физического лица из санкционных перечней, составляемых комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма;

      8) прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в списки организаций и лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан.

      6. Списки, формируемые в соответствии с подпунктом 6) пункта 4 настоящей статьи, должны содержать следующие сведения:

      1) в отношении физического лица:

      данные документа, удостоверяющего его личность;

      индивидуальный идентификационный номер;

      место жительства;

      сведения о наличии движимого и недвижимого имущества;

      сведения об участии в юридических лицах, филиалах и представительствах и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

      2) в отношении юридического лица:

      наименование;

      бизнес-идентификационный номер;

      сведения о месте государственной регистрации и месте нахождения;

      сведения о должностных лицах, данные об учредителях.

      7. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической и экстремистской деятельности, либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.

      Уполномоченный орган рассматривает заявление об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц", и принимает одно из следующих мотивированных решений:

      1) об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

      2) об отказе в удовлетворении заявления с предоставлением мотивированного основания в отказе.

      Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

      8. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

      1) полученных в виде заработной платы в размере, не превышающем прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;

      2) полученных в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.

      Порядок выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности определяется уполномоченным органом.

      Исключение организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является основанием для отмены применения мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принадлежащими организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

      9. Уполномоченный орган в случае выявления имущества лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе обособленного имущества в юридических лицах, незамедлительно передает такие сведения в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для решения вопроса о наложении ареста на такое имущество.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом

      Сноска. Заголовок статьи 13 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Субъекты финансового мониторинга вправе отказать в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также в установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с клиентом в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

      1-1. Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обязаны незамедлительно, за исключением случаев, установленных пунктом 8 статьи 12 настоящего Закона, принять следующие меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом:

      приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;

      приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;

      блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;

      отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу, за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет.

      Расходные операции по банковским счетам, регистрация сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания по лицевым счетам, а также иные операции с деньгами и (или) иным имуществом организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренные пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона, могут осуществляться субъектами финансового мониторинга на основании решения суда, инкассовых распоряжений органа государственных доходов, постановлений органа государственных доходов об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество, а также после исключения организации или физического лица из вышеуказанного перечня в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

      2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.

      В целях осуществления уполномоченным органом финансового мониторинга сообщения о подозрительных операциях, которые не могут быть приостановлены, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее трех часов после их совершения либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций.

      Сообщение об операции, признанной подозрительной после ее совершения, предоставляется субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

      Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сообщения о фактах отказа физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, а также о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренных пунктом 1-1 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия субъектом финансового мониторинга соответствующего решения (совершения действия).

      3. Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 2 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов с момента его получения принимает решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех рабочих дней в случае, если сообщение о подозрительной операции, представленное субъектом финансового мониторинга, по результатам анализа, проведенного уполномоченным органом, признано обоснованным.

      Уполномоченный орган, получив сообщение о подозрительной операции, предусмотренное подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 настоящего Закона, вправе приостановить такую операцию в случае, если она на момент получения информации еще не совершена.

      Решение о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции принимается уполномоченным органом и доводится до субъекта финансового мониторинга и государственного органа, предоставивших сообщение о подозрительной операции, электронным способом или на бумажном носителе.

      4. Субъект финансового мониторинга до вынесения уполномоченным органом решения о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции не проводит операции с деньгами и (или) иным имуществом, сообщение о которых предоставлено в соответствии с частью первой пункта 2 настоящей статьи.

      В случае неполучения субъектом финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента сообщения информации решения уполномоченного органа о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении такой операции операция должна быть проведена, если не имеются иные основания, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, препятствующие проведению данной операции.

      5. Уполномоченный орган после принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции незамедлительно передает информацию, за исключением операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 настоящего Закона, в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, которая в течение восьми часов с момента получения сообщения от уполномоченного органа о приостановлении подозрительной операции направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией для принятия решения.

      Соответствующие правоохранительные и специальные государственные органы с момента получения информации обязаны в течение сорока восьми часов принять соответствующее решение и сообщить о нем в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и уполномоченный орган.

      Уполномоченный орган доводит до субъекта финансового мониторинга соответствующее решение правоохранительных и специальных государственных органов в течение трех часов с момента получения.

      Уполномоченный орган после принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 настоящего Закона, в течение трех рабочих дней принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до субъектов финансового мониторинга.

      5-1. В случае получения от правоохранительных и специальных государственных органов решения о необходимости приостановления подозрительной операции, переданной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма уполномоченным органом выносится решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам лиц, являющихся участниками такой операции, на срок до пятнадцати календарных дней.

      Решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам лиц, являющихся участниками операции, по которым имеются основания полагать, что они направлены на финансирование терроризма, принимается уполномоченным органом и доводится до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

      Уполномоченный орган информирует о приостановлении расходных операций по банковским счетам Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, правоохранительные и специальные государственные органы, предоставившие данное решение.

      5-2. После истечения срока приостановления подозрительной операции по решению уполномоченного органа операция должна быть проведена при отсутствии иных оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, препятствующих проведению такой операции.

      6. Отказ от проведения, а также приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).

      Приостановление и замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой или иной ответственности государственных органов за ущерб, в том числе упущенную выгоду, возникший вследствие таких приостановления и замораживания.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и исполнением внутреннего контроля осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Статья 15. Задачи уполномоченного органа

      Задачами уполномоченного органа являются:

      1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;

      3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      5) представление интересов Республики Казахстан в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Функции уполномоченного органа

      В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уполномоченный орган:

      1) осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с настоящим Законом;

      2) осуществляет в установленном порядке анализ полученной информации;

      3) координирует деятельность государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) по запросу суда по уголовным делам направляет необходимую информацию по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве;

      4-1) предоставляет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

      5) при наличии оснований полагать о том, что операция с деньгами и (или) иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, передает информацию в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для направления в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией для принятия процессуального решения;

      5-1) при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией;

      5-2) осуществляет взаимодействие с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации в соответствии с настоящим Законом;

      6) участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      7) организует формирование и ведение республиканской базы данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      8) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      9) обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разрабатывает и вносит предложения по его совершенствованию;

      10) изучает международный опыт и практику противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      11) проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      12) участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      13) по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций определяет перечень оффшорных зон для целей настоящего Закона;

      13-1) осуществляет учет субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) – 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      13-2) осуществляет прием уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) – 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      13-3) координирует работу по реализации оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      13-4) разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан на утверждение Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган вправе:

      1) запрашивать необходимые информацию, сведения и документы об операциях с деньгами и (или) иным имуществом у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов Республики Казахстан;

      2) выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней;

      3) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией, сведениями и документами с компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      5) привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны;

      6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      7) совместно с правоохранительными и специальными государственными органами определять порядок взаимодействия по обмену и передаче сведений и информации, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

      7-1) в пределах своих полномочий участвовать в работе координационных советов, межведомственных комиссий, рабочих и экспертных групп правоохранительных и специальных государственных органов и иных государственных органов Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган обязан:

      1) принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

      3) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан

      1. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны:

      1) предоставлять информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу для осуществления финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      2) рассмотреть уведомление уполномоченного органа о нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и сообщить о принятых мерах в уполномоченный орган в установленный законодательством Республики Казахстан срок;

      3) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

      4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления контрольных функций.

      2. Государственные органы Республики Казахстан обязаны:

      1) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях, в том числе о сделках по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) с ценами, явно отличающимися от рыночных цен;

      1-1) со дня размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      1-2) проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с предоставлением такой информации в уполномоченный орган;

      2) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о нарушениях субъектами финансового мониторинга норм настоящего Закона;

      3) представлять по запросу уполномоченного органа сведения из собственных информационных систем и ресурсов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      4) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

      3. Направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами осуществляется с санкции Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей.

      Правоохранительные и специальные государственные органы направляют запросы по делам и материалам, зарегистрированным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Исполнение запросов правоохранительных и специальных государственных органов осуществляется уполномоченным органом в пределах, имеющихся в республиканской базе данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также в пределах полученных сведений и информации от компетентных органов иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, уполномоченному органу в сфере внешней разведки, предоставляются в порядке, определяемым совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа в сфере внешней разведки, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и уполномоченного органа.

      4. Предоставление сведения и информации о подозрительной операции в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

      5. Передача сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, в том числе о подозрительной операции, уполномоченным органом в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, специальные государственные и правоохранительные органы в порядке, предусмотренном настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

      5-1. Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также о клиентах субъектов финансового мониторинга в порядке, не предусмотренном настоящим Законом, уполномоченным органом не представляются.

      6. Сбор информации по ввозу в Республику Казахстан или вывозу из Республики Казахстан задекларированных культурных ценностей, наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого с территории, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, на территорию, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется органом государственных доходов Республики Казахстан с последующим ее обязательным предоставлением в уполномоченный орган в установленные сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.06.2014 № 206-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Сноска. Заголовок статьи 19 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Сотрудничество уполномоченного органа и иных государственных органов Республики Казахстан с компетентными органами иностранных государств в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также конфискации указанных доходов осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

      2. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между уполномоченным органом и компетентным органом иностранного государства может осуществляться путем запроса и обмена информацией.

      Передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что они не будут использованы в целях, не указанных в запросе, либо переданы третьим лицам без предварительного согласия уполномоченного органа.

      Передача компетентным органам иностранного государства информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется в случае, если они не затрагивают конституционные права и свободы человека и гражданина и не наносят ущерба интересам национальной безопасности Республики Казахстан.

      3. Уполномоченный орган в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе запрашивать информацию, сведения и документы у компетентных органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Уполномоченный орган вправе использовать полученные по запросу информацию, сведения и документы исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Уполномоченный орган не вправе без предварительного согласия компетентных органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передавать третьей стороне или использовать информацию, сведения и документы с нарушением условий и ограничений, установленных компетентными органами иностранного государства, у которых они были запрошены.

      Уполномоченный орган вправе заключать соглашения с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядке.

      4. Уполномоченный орган вправе отказать в удовлетворении запроса от компетентных органов иностранного государства в следующих случаях:

      1) если уполномоченный орган считает приведенные в запросе факты и обстоятельства необходимости предоставления информации, сведений и документов недостаточными для подозрения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма;

      2) если предоставление информации, сведений и документов повлияет на ход уголовного судопроизводства в Республике Казахстан.

      Уполномоченный орган уведомляет об отказе запрашивающий компетентный орган иностранного государства с указанием оснований для отказа.

      Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, сведений и документов, предоставляемых компетентным органам иностранного государства, ответственным за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      5. Положения настоящей статьи применяются в отношении международного сотрудничества, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Сноска. Заголовок статьи 20 с изменением, внесенным Законом РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      2. Работники уполномоченного органа и иных государственных органов, а также лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей имеют доступ к информации, сведениям и документам, составляющим служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за их разглашение несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      3. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 20 с изменением, внесенным законами РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев