"Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 желтоқсандағы № 522-IV Заңы

      1-бап. «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 176-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) 7-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын тексерулерді тағайындау кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғандығы анықталған жағдайларда, оларды тағайындау туралы актілерді тіркеуден бас тартуға;»;

      2) 12-баптың 3-тармағында:
      7) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) сот әрекетке қабiлетсіз және әрекетке қабілеті шектеулі деп таныған адамдарды;»;
      «10) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді;»;
      12) тармақшадағы «адамдарды арнайы есепке алу ісін жүргізуді жүзеге асырады» деген сөздер «адамдарды;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      «13) адамдардың қаза болуына немесе жаралануына әкеп соққан жол-көлік оқиғаларын арнайы есепке алуды жүзеге асырады.».

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах"

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 522-IV

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 176; 2005 г., № 5, ст. 5; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102) следующие изменения и дополнение:
      1) подпункт 5) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «5) отказывать в регистрации актов о назначении проверок, осуществляемых органами контроля и надзора, в случаях выявления нарушений законодательства Республики Казахстан при их назначении;»;
      2) в пункте 3 статьи 12:
      подпункты 7) и 10) изложить в следующей редакции:
      «7) лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными;»;
      «10) проверок, осуществляемых органами контроля и надзора и регистрируемых в уполномоченном органе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;
      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
      «13) дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель или ранение людей.».

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ