"Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 19 қазандағы № 43-V Заңы

      1-бап. «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 23, 316-құжат; 2008 ж., № 10-11, 40-құжат; 2009 ж., № 8, 42-құжат; 2011 ж., № 21, 165-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
      3-бап мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «7 мамыр - Отан қорғаушы күні;».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
           Президенті                                   Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 19 октября 2012 года № 43-V

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 316; 2008 г., № 10-11, ст. 40; 2009 г., № 8, ст. 42; 2011 г., № 21, ст. 165) следующее дополнение:
      статью 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
      «День защитника Отечества - 7 мая;».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ