Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 59-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз. 

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 6, 45-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат):
      26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін адамға, егер мемлекеттік қызметті тоқтатар алдындағы соңғы бір жылда мемлекеттік функцияларды орындау кезеңінде аталған адам өзінің лауазымдық өкілеттіктеріне орай осы коммерциялық ұйымның қызметін тексеру нысанында бақылауды тікелей жүзеге асырған болса не осы коммерциялық ұйымның қызметі аталған адаммен оның құзыретіне сәйкес тікелей байланысты болған болса, мемлекеттік ұйымдарды және жарғылық капиталындағы мемлекеттiң үлесi елу пайыздан көп, оның iшiнде акционерi мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда, ұлттық даму институттарында, дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы өздеріне тиесiлi олардың еншiлес ұйымдарында, сондай-ақ дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы аталған еншiлес ұйымдарға тиесiлi заңды тұлғаларда болатын ұйымдарды қоспағанда, бір жыл бойы коммерциялық ұйымға жұмысқа орналасуға жол берілмейді.».
      2. «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 773-құжат; 2001 ж., № 13-14, 170-құжат; 2003 ж., № 4, 24-құжат; № 18, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 61-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 17, 140-құжат; № 19, 147-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 126-құжаттар; 2010 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 5, 36-құжат; № 13, 91-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. Негізгі ұғымдар
      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) «А» корпусы – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын кадр резервіне іріктеудің және конкурстық іріктеудің ерекше тәртібі, сондай-ақ арнайы біліктілік талаптары көзделген басқарушылық деңгейдегі мемлекеттік әкімшілік лауазымдар;
      2) ауысу – мемлекеттік қызметшіні атқарып жүрген қызметінен бір мезгілде босата отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны бос не уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға тағайындау рәсімі;
      3) «Б» корпусы – «А» корпусына енгізілмеген мемлекеттік әкімшілік лауазымдар;
      4) бiлiктiлiк талаптары – мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасуға үмiткер азаматтарға олардың кәсiптiк даярлық деңгейiн, біліктілігін және нақты мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға сай келуiн айқындау мақсатында қойылатын талаптар;
      5) лауазымды адам – билiк өкiлiнiң функцияларын тұрақты, уақытша немесе арнайы өкiлеттiк бойынша жүзеге асыратын не мемлекеттiк органдарда ұйымдастырушылық-өкiмдік немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;
      6) лауазымдық өкiлеттiктер – мемлекеттiк қызметшiлер өз қызметiн жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың алдында тұрған мақсаттар мен мiндеттерге сай келетін нақты мемлекеттiк лауазыммен көзделген құқықтар мен мiндеттер;
      7) мансаптық жоспарлау – «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің лауазымдық ауыстырылуы және кәсіби дамуы кезеңдерін айқындауға бағдарланған процесс;
      8) мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшi – осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк органда кәсіби қызметін тұрақты негізде жүзеге асыратын мемлекеттiк қызметшi;
      9) мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазым санаты – тиісті біліктілік талаптары бар мемлекеттік әкiмшiлiк лауазымдар жиынтығы;
      10) мемлекеттiк қызмет – мемлекеттiк билiктiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыруға бағытталған лауазымдық өкiлеттiктерді атқару жөнiндегi мемлекеттiк қызметшiлердiң мемлекеттiк органдардағы қызметi;
      11) мемлекеттік қызметтің кадр резерві – бос мемлекеттік лауазымдарға орналасуға үміткер Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қалыптастырылған жүйеленген тізімі;
      12) мемлекеттiк қызметшi – мемлекеттiк органда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерден не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қаражатынан ақы төленетiн лауазымды атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында лауазымдық өкiлеттiктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы;
      13) мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы – мемлекеттік қызметшілердің осы Заңда, мемлекеттік органдардың актілерінде белгiленген және жалпы жұрт таныған моральдық-этикалық нормаларға негізделген мінез-құлық қағидалары;
      14) мемлекеттiк лауазым – мемлекеттiк органның нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген лауазымдық өкiлеттiктер және лауазымдық мiндеттер аясы жүктелген құрылымдық бiрлiгi;
      15) мемлекеттiк саяси қызметшi – тағайындалуы (сайлануы), босатылуы және қызметi саяси-айқындаушы сипатта болатын және саяси мақсаттар мен мiндеттердi iске асыру үшiн жауапты болатын мемлекеттiк қызметшi;
      16) мүдделер қақтығысы – мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері өзінің лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше атқармауына әкеп соғуы мүмкін болатын кездегі мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық;
      17) ротация – осы Заңға сәйкес мансаптық жоспарлау шеңберінде «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін олардың келісімімен лауазымдық ауыстырулар;
      18) тағылымдама – мемлекеттік қызметшілердің, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадр резервіне алынған адамдардың мемлекеттік органдардың жолдамасы бойынша тұрақты жұмыс орнынан тыс жерде кәсіби білім алуы мен тәжірибе жинақтауы;
      19) тәлімгер – мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданған адамға бекітілген, оның кәсіби даярлығына практикалық көмек көрсететін мемлекеттік қызметші;
      20) уақытша бос мемлекеттік лауазым – аталған лауазымды атқаратын мемлекеттік қызметшінің әлеуметтік демалыста болуына, сондай-ақ ауыруы салдарынан, егер ауру Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі екі айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімін белгілеуі мүмкін ауру түрлерінің тізбесіне енген болса, оның жұмыс орнында болмауына байланысты уақытша бос мемлекеттік лауазым.»;
      2) 5-баптың 1-тармағында:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттiк қызмет персоналы жөнiндегi республикалық дерекқорды, оның ішінде автоматтандырылған бірыңғай дерекқорды (ақпараттық жүйені) қалыптастыруды қоса алғанда, мемлекеттік қызметтің кадр құрамы жай-күйінің және мемлекеттік лауазымдардың мониторингін жүргізу;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) мемлекеттiк әкiмшілiк қызметтің кадр резервін қалыптастыру;
      4-2) мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға кандидаттарды тестілеу тәртібін, бағдарламаларын айқындау, сондай-ақ тестілеуді ұйымдастыру;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) осы Заңға сәйкес мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімін, сондай-ақ актілерді әзірлеу және Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге ұсыну;»;
      мынадай мазмұндағы 9-1) және 10-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «9-1) мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;»;
      «10-3) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісе отырып, мемлекеттiк органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) туралы үлгілік ережені бекіту;»;
      3) 6 және 7-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-бап. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі)
      1. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) өз құзыреті шегінде:
      1) мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын орындауы жөніндегі қызметін үйлестіреді;
      2) тәртіптік, аттестаттау, конкурстық және кадр мәселелері жөніндегі өзге де комиссиялардың қызметін ұйымдастырады;
      3) аттестаттауды және конкурстық іріктеуді жүргізу, мемлекеттік қызметшілерді қызмет бойынша жоғарылату, мемлекеттік қызметшілерді тәртіптік жауаптылыққа тарту, мемлекеттік қызметшілерді қызметінен босату рәсімдерінің сақталуын қамтамасыз етеді;
      4) кадрларды іріктеуді ұйымдастырады, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметті өткеруіне байланысты құжаттарды ресімдейді;
      5) мемлекеттік қызметте болуына байланысты шектеулердің сақталуын қамтамасыз етеді;
      6) мемлекеттік қызметшілердің тағылымдамасын, тәлімгерлігін, қызметін бағалауды, оқуын, қайта даярлығын (қайта мамандануын) және біліктілігін арттыруды ұйымдастырады, мемлекеттік қызметшілерді көтермелеу түрлерін және оларды қолдану тәртібін әзірлейді;
      7) мемлекеттік қызметшілердің дербес деректерін, бағалау, аттестаттау және оқудан өту нәтижелері туралы мәліметтерді есепке алуды жүзеге асырады;
      8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) мемлекеттік органның басқа құрылымдық бөлімшелерінен ұйымдық жағынан дербес болады, жауапты хатшыға немесе аппарат басшысына, ал жауапты хатшы және аппарат басшысы лауазымы енгізілмеген мемлекеттік органдарда мемлекеттік органның басшысына тікелей бағынады.
      3. Облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада, аудандарда, қалаларда тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес персоналды басқарудың бірыңғай қызметін (кадр қызметін) құруға жол беріледі. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандық, қалалық атқарушы органдардың персоналды басқарудың бірыңғай қызметі (кадр қызметі) осы атқарушы органдардың басшыларын тағайындауға құқығы бар адамның шешімімен құрылады.
      Орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелері үшін орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесінде персоналды басқарудың бірыңғай қызметін (кадр қызметін) құруға жол беріледі. Аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелердің персоналды басқарудың бірыңғай қызметі (кадр қызметі) орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесі басшысының шешімімен немесе жоғары тұрған органның шешімімен құрылады.
      7-бап. Мемлекеттiк қызметшiлер лауазымдарын сыныптау
      1. Мемлекеттiк қызметшiлер лауазымдарының құрамына мемлекеттiк қызметшiлердiң саяси және әкiмшiлiк лауазымдары кіредi.
      2. Мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімін уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.
      Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер үшін лауазымдар санаттары белгіленеді. Мемлекеттік саяси қызметшілер үшін лауазымдар санаттары белгіленбейді.»;
      4) 8-бапта:
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-1) мемлекеттік орган оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға немесе тағылымдамаға жіберген жағдайда жұмыс орнының (лауазымының) сақталуына;»;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) бiлiктiлiгi, қабілетi, сiңiрген еңбегi және өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындауы ескеріле отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;»;
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының назарына немесе құқық қорғау органдарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де қорғалуға;»;
      5) 9-бапта:
      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) лауазымдық өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде бейтарап және саяси партиялардың, діни және өзге де қоғамдық бірлестіктердің қызметінен тәуелсіз болуға;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) қызмет этикасы нормаларын сақтауға;»;
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) мемлекеттiк меншiктiң сақталуын қамтамасыз етуге, өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттiк меншiктi тек қызметтiк мақсатта пайдалануға;»;
      13) тармақшадағы «арттыруға міндетті.» деген сөздер «арттыруға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:
      «14) оқуды аяқтағаннан кейін өздерін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға жіберген мемлекеттік органда, сондай-ақ мемлекеттік қызметте тікелей жұмысты өтеуге мiндеттi. Оқу және жұмысты өтеу мерзімдері уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Мемлекеттiк қызмет өткеру тәртібi туралы ережеде айқындалады.»;
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Лауазымдық нұсқаулықтарды мемлекеттiк органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген лауазымды адам, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өзге де адамдар бекiтедi.»;
      6) 10-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттік қызметші қызметке кіріскеннен кейін бір ай ішінде, осы адамға заңды түрде тиесілі ақшаны, сондай-ақ мүліктік жалдауға берілген мүлікті қоспағанда, коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталындағы, өзінің меншігіндегі үлестерді, акцияларды (акцияны) және пайдаланылуы табыс алуға әкелетін өзге де мүлікті мемлекеттік қызметті өткеру уақытына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Мүлікті сенімгерлік басқаруға арналған шартты нотариат куәландыруға тиіс. Мемлекеттiк қызметшi мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға арналған шарттың нотариат куәландырған көшiрмесiн нотариат куәландырған күннен бастап он күн мерзiмде жұмыс орны бойынша персоналды басқару қызметіне (кадр қызметiне) ұсынады. Мемлекеттiк қызметшiлердiң мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға беру қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.»;
      4-тармақта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) мемлекеттік қызметке кірер алдында үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адамды қабылдауға болмайды. Бұл ретте, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жұмыстан босатылған адам мемлекеттік қызметке жіберілмейді;»;
      6) және 6-3) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін бұрын сотталған немесе қылмыстық жауаптылықтан ақталмайтын негіздер бойынша босатылған;»;
      7) 1213 және 14-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12-бап. Мемлекеттік әкімшілік қызметке кіру
      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасуға құқығы бар.
      Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасу конкурстық негізде жүзеге асырылады.
      2. «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резервіне іріктеу Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын тәртіппен жүргізіледі.
      «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резервіне алынған азаматтардың «А» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға арналған конкурстық іріктеуге қатысуға құқығы бар.
      3. Өз өкiлеттiктерiн теріс себептермен тоқтатқандарды қоспағанда, өз өкілеттіктерін кемінде алты ай орындаған және қойылатын біліктілік талаптарына сай келетін, өз өкілеттіктерін тоқтатқан Парламент депутаттарының, тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн мәслихат депутаттарының, мемлекеттiк саяси қызметшiлердің, судьялардың «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшілiк лауазымына конкурстық іріктеуден тыс орналасуға құқығы бар.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған адамдар «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен кадр резервіне іріктеуден және конкурстық іріктеуден өтпестен орналаса алады.
      4. Мемлекеттiк қызметке кiру кезiнде тегіне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша қандай да бір кемсітушілік белгілеуге жол берiлмейдi.
      13-бап. Мемлекеттiк қызметке кiру кезiнде қойылатын талаптар
      1. Мемлекеттiк қызметке кiретiн адамдар мынадай талаптарға сай болуға:
      1) Қазақстан Республикасының азаматы болуға;
      2) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында тиiстi лауазымдарға қатысты өзгеше белгiленбесе, жасы он сегiз жастан кем болмауға тиіс.
      Мемлекеттiк әкімшілік лауазымдарға орналасуға үміткер адамдар мынадай талаптарға сай болуға:
      1) қажеттi бiлiмi, кәсiби даярлық деңгейi болуға және белгіленген бiлiктiлiк талаптарына сай келуге;
      2) Қазақстан Республикасының заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа толмаған болуға тиіс.
      2. Азамат мемлекеттiк қызметке кiру кезінде салық қызметi органдарына табыстары және өзiне меншiк құқығымен тиесiлi, салық салу объектілері болып табылатын мүлкi туралы декларацияны табыс етуге мiндеттi.
      3. Мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасу арнайы тексерудің оң нәтижелері алынғаннан кейiн жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік орган арнайы тексерудің нәтижелерін алған күнге дейiн азаматтарды мемлекеттік әкiмшiлiк лауазым көздейтін мiндеттердi уақытша атқару үшiн жұмысқа қабылдайды. Олармен еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес реттеледi. Еңбек шарттары арнайы тексеруді жүргізу мерзіміне жасалады.
      Арнайы тексеру жүргізу кезеңінде бұл адамдарға осы Заңның мемлекеттік қызметшілердің міндеттері мен жауапкершілігі, мемлекеттік қызметте болуына байланысты шектеулер бөлігіндегі ережелері қолданылады. Бұл адамдардың құқықтары еңбек шартында айқындалады.
      4. Мемлекеттiк саяси қызметке кiру үшiн қойылатын қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының Президентi айқындауы мүмкін.
      5. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері қызметінің негізгі бағыттары, мемлекеттік әкімшілік қызметшілер жүзеге асыратын лауазымдық өкілеттіктер ескеріле отырып, мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдар санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптары негізінде әзірленеді және оларды уәкілетті органның келісімімен мемлекеттік органдар бекітеді.
      «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын арнайы біліктілік талаптарын Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын тәртіппен уәкілетті орган бекітеді.
      14-бап. Мемлекеттiк әкiмшілiк лауазымға орналасуға арналған
              конкурс
      1. Мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасуға арналған конкурс Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттiк қызметке тең қол жеткiзу құқығын қамтамасыз етедi.
      «Б» корпусының бос және уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурсты мемлекеттік орган өткізеді.
      Тестілеуден өту кезінде уәкілетті орган белгілейтін шекті мәндерден төмен емес баға алған азаматтардың конкурсқа қатысуға құқығы бар.
      2. Конкурс орталық мемлекеттік органдарда, ведомстволарда және олардың аумақтық бөлімшелерінде өткізілген кезде хабарландырулар орталық мемлекеттік органдардың және уәкілетті органның интернет-ресурстарында, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланады.
      Конкурсты жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарда өткізу туралы хабарландырулар жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың және уәкілетті органның интернет-ресурстарында, сондай-ақ уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері айқындаған мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланады.
      Персоналды басқарудың бірыңғай қызметі (кадр қызметi) құрылған жағдайда, хабарландырулар ол құрылымына кіретін мемлекеттік органның интернет-ресурсында жарияланады.
      3. Егер конкурс «Б» корпусының уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына өткізілсе, онда осы шарт конкурсты өткізу туралы хабарландыруда көрсетілуге тиіс.
      4. Конкурсты өткізу және конкурстық комиссияны құру тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
      5. Облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада, аудандарда, қалаларда тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдар үшін бірыңғай конкурстық комиссия құруға жол беріледі. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандық, қалалық атқарушы органдардың бірыңғай конкурстық комиссиясы осы атқарушы органдардың басшыларын тағайындауға құқығы бар адамның шешімімен құрылады.
      Орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелері үшін орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесінде бірыңғай конкурстық комиссия құруға жол беріледі. Аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелердің бірыңғай конкурстық комиссиясы орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесі басшысының шешімімен немесе жоғары тұрған органның шешімімен құрылады.
      6. Конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушының «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшілiк лауазымына орналасуға құқығы бар.
      7. Тағайындауға құқығы бар адам конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушыны «Б» корпусының жарияланған мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына қабылдауға мiндеттi. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттiк қызметке кiру үшiн көзделген талаптар сақталуға тиiс.
      8. Конкурстық комиссияның оң қорытындысын алмаған, бiрақ ол мемлекеттiк қызметке ұсынған конкурсқа қатысушы «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резервіне алынуға құқылы.
      Мемлекеттік органның конкурстық комиссиясының ұсынымы бойынша «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резервіне алынған конкурсқа қатысушы өзі алынған күннен бастап бір жыл ішінде, біліктілік талаптарына сай келген жағдайда, сол мемлекеттік органда «Б» корпусының тиісті мемлекеттік әкімшілік лауазымына қосымша конкурстан өтпестен орналасуға құқылы.
      9. Конкурстық комиссияның шешiмiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шағым жасалуы мүмкін.
      10. «А» корпусының бос және уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурсты өткізудің ерекше тәртібін Қазақстан Республикасының Президентi айқындайды.»;
      8) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
      «15-1-бап. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына
                 ауысу тәртібімен орналасу
      1. Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына өзі келiсiм берген, қойылатын біліктілік талаптарына сай келген жағдайда және оның соңғы лауазымындағы қызметінің нәтижелері ескеріле отырып, ауысу тәртібімен орналасуға құқығы бар.
      Ауысудың жүргізілу тәртібі уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Мемлекеттiк қызмет өткеру тәртібi туралы ережеде реттеледi.
      Мемлекеттiк қызмет өткеру тәртібi туралы ережеде көзделген жағдайларда «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына ауысу тәртібімен орналасу уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің келісімімен жүзеге асырылады.
      2. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына ауысу тәртібімен орналасу аумақтық бөлімшелерін қоса алғанда, мемлекеттік органның, оның ведомствосының ішінде, сондай-ақ олардың арасында жүзеге асырылады.
      3. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына басқа мемлекеттік органдардан, олардың ведомстволарынан және олардың аумақтық бөлімшелерінен ауысу тәртібімен орналасу Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ережеде айқындалатын жағдайларда жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап бір жыл ішінде немесе оның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн алынбаған тәртiптiк жазасы болған кезде, «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына ауысу тәртiбiмен орналасуға жол берiлмейдi.»;
      9) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң қызметін
               бағалау және оларды аттестаттау
      1. Мемлекеттік органдар мемлекеттік әкімшілік қызметшілер жұмысының тиімділігін және сапасын айқындау үшін олардың қызметін жыл сайынғы бағалауды жүргізеді.
      2. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін жыл сайынғы бағалау нәтижелері сыйлықақы беру, көтермелеу, оқыту, мансаптық жоспарлау, ротация жөнінде шешімдер қабылдауға негіз болып табылады.
      Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін үш жыл бойы бағалау нәтижелері оларды аттестаттаудан өткізу жөнінде шешімдер қабылдауға негіз болып табылады.
      3. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің кәсiби даярлық деңгейін және олардың лауазымдық мiндеттерді орындау қабілетін айқындау жөніндегі рәсім аттестаттау болып табылады.
      Аттестаттау тестілеуді және әңгімелесуді қамтиды. Кемiнде он бес жыл мемлекеттiк қызмет өтілі бар «Б» корпусының мемлекеттік әкiмшілік қызметшiлері тестiлеуге жатпайды.
      4. Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң қызметін бағалау және оларды аттестаттау тәртібін уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері аттестаттауға дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда тәртіптік жауаптылыққа тартылады.
      Аттестаттауда теріс нәтижелер алған «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері қызметінен төмендетілуге не босатылуға жатады.
      Қызметінен төмендету «Б» корпусының төмен тұрған бос мемлекеттік әкімшілік лауазымы болған, «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісі осы лауазымға қойылған біліктілік талаптарына сай келген кезде жүзеге асырылады.
      Қайта аттестатталуға жататын «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері қайта аттестаттау аяқталғанға дейін ауысу тәртібімен тең дәрежелі не жоғары тұрған лауазымдарға тағайындала алмайды.
      5. Облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада, аудандарда, қалаларда тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдар үшін бірыңғай аттестаттау комиссиясын құруға жол беріледі. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандық, қалалық атқарушы органдардың бірыңғай аттестаттау комиссиясы осы атқарушы органдардың басшыларын тағайындауға құқығы бар адамның шешімімен құрылады.
      Орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелері үшін орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесінде бірыңғай аттестаттау комиссиясын құруға жол беріледі. Аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелердің бірыңғай аттестаттау комиссиясы орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесі басшысының шешімімен немесе жоғары тұрған органның шешімімен құрылады.»;
      10) 18-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «18-1-бап. Ротация
      Мемлекеттік қызметте «А» корпусының мемлекеттiк әкімшілік қызметшiлерiн ротациялау мансаптық жоспарлау шеңберінде олардың келісімімен жүзеге асырылады.
      Ротация жүргізудің тәртiбiн уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi айқындайды.»;
      11) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «19-бап. Мемлекеттік қызметті өткерудің өзге де мәселелері
      1. Мемлекеттiк әкiмшілік лауазымдарға алғаш рет қабылданған адамдарға уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тәлімгерлер бекітіледі.
      2. Мемлекеттік қызметшілердің және мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадр резервіне алынған адамдардың тағылымдамадан өтуі уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      3. Мемлекеттiк қызметті өткерудің осы Заңда реттелмеген өзге де мәселелерi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде, уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Мемлекеттiк қызмет өткеру тәртібi туралы ережеде регламенттеледі.»;
      12) 20-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі «кадрлар резервi» және «Кадрлар резервiн қалыптастыру және олармен жұмысты ұйымдастыру тәртiбi» деген сөздер тиісінше «кадр резервi» және «Кадр резервiн қалыптастыру тәртiбi және онымен жұмысты ұйымдастыру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
      «4-1-тарау. Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы
      20-1-бап. Мемлекеттік қызметшілерге қызмет этикасын сақтау
                жөнінде қойылатын талаптар
      1. Мемлекеттік қызметшілер:
      1) мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына қоғамның сенімін сақтауға және нығайтуға;
      2) жалпы жұрт таныған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға;
      3) азаматтармен қарым-қатынаста сыпайылық және әдептілік танытуға;
      4) мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуіне кедергі жасайтын іс-әрекеттерге қарсы тұруға;
      5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қараудың үлгісі болуға;
      6) заңдарда белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтауға;
      7) мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында лауазымдық міндеттерін адал және кәсіби деңгейде атқаруға;
      8) лауазымдық міндеттерін атқару кезінде жеке және заңды тұлғаларға ерекше ықылас көрсетпеуге, олардың ықпалынан тәуелсіз болуға;
      9) жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға;
      10) кадрларды туыстық, жерлестік және жеке басына берілгендік белгілері бойынша іріктеу мен орналастыру жағдайларына жол бермеуге;
      11) қарамағындағы мемлекеттік қызметшілерден олардың қызметтік міндеттерінің шеңберінен тыс тапсырмалар орындауды талап етпеуге;
      12) басқа адамдарды құқыққа қайшы теріс қылықтар немесе жалпы жұрт таныған моральдық-этикалық нормалармен сыйыспайтын іс-әрекеттер жасауға мәжбүрлемеуге;
      13) басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызмет этикасы нормаларын бұзу фактілеріне жол бермеуге және олардың жолын кесуге міндетті.
      2. Мемлекеттік қызметшілер лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде ресми мінез-құлық нормаларын сақтауға тиіс.
      3. Мемлекеттік қызметшілер қызметтік жағдайын және онымен байланысты мүмкіндіктерді коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың мүддесіне орай, оның ішінде оларға өзінің көзқарасын насихаттау үшін пайдаланбауға тиіс.
      20-2-бап. Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
                әрекеттері
      1. Мемлекеттік қызметшілер сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға не сыбайлас жемқорлықпен ұштасатын немесе сыбайлас жемқорлыққа жағдайлар туғызатын әрекеттерге жол бермеуге тиіс.
      2. Мемлекеттік қызметшілер басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан болатын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерінің жолын кесуге тиіс.
      3. Мемлекеттік қызметші, егер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы анық ақпараты болса, мұндай құқық бұзушылықты болғызбау және тоқтату жөнінде қажетті шаралар қолдануға, оның ішінде жоғары тұрған басшыға, өзі жұмыс істейтін мемлекеттік органның басшылығына, уәкілетті мемлекеттік органдарға жазбаша нысанда дереу хабарлауға тиіс. Мемлекеттік қызметші өзін басқа адамдардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы да аталған адамдар мен органдарға жазбаша нысанда дереу хабарлауға міндетті.
      Мемлекеттік органның басшылығы ақпаратты алған күннен бастап бір ай мерзімде мемлекеттік қызметшінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, өзін осы бұзушылықтарды жасауға көндіру жағдайлары туралы мәлімдеулері бойынша шаралар қолдануға, оның ішінде тексерулер ұйымдастыру және уәкілетті органдарға өтініштер жолдау арқылы шаралар қолдануға міндетті.
      4. Мемлекеттік органның басшылығы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың, өзін осы бұзушылықтарды жасауға көндірудің анық жағдайлары туралы хабарлаған мемлекеттік қызметшіні оның құқықтарын, заңды мүдделерін кемсітетін қудалаудан қорғау жөнінде шаралар қолдануға міндетті.
      5. Мемлекеттік қызметшілер жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруын қиындататын іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеуге тиіс.
      6. Мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқорлық жасаған деп көпшілік алдында негізсіз айып тағылған жағдайда, ол осындай айыптауды анықтаған күннен бастап бір ай мерзімде оны теріске шығару жөнінде шаралар қолдануға тиіс.
      20-3-бап. Көпшілік алдында сөйлеу
      1. Мемлекеттік орган қызметінің мәселелері бойынша көпшілік алдында сөйлеуді оның басшысы немесе мемлекеттік органның уәкілеттік берілген лауазымды адамдары жүзеге асырады.
      Мемлекеттік қызметшілер пікірталастарды әдепті түрде жүргізуге тиіс.
      2. Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік саясатты жүргізуге және мемлекеттік органның қызметіне қатысы жоқ мәселелер бойынша мемлекеттік органның атынан жарияланымдарына жол берілмейді.
      Педагогтік, ғылыми және өзге де шығармашылық қызмет жөнінде материалдар жариялауды мемлекеттік қызметші жеке тұлға ретінде өз атынан жүзеге асырады.»;
      14) 23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк қызметшiлер лауазымдық мiндеттерiн үлгiлi орындағаны, мiнсiз мемлекеттiк қызметi, ерекше маңызды және күрделi тапсырмаларды орындағаны үшiн және жұмыстағы басқа да жетiстiктерi үшiн, сондай-ақ өз қызметінің бағалану нәтижелері бойынша:
      1) бiржолғы ақшалай сыйақы беру;
      2) алғыс жариялау;
      3) бағалы сыйлықпен марапаттау;
      4) грамотамен марапаттау;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген көтермелеудiң өзге де нысандарымен, оның ішінде ведомстволық наградалармен және омырауға тағатын ерекшелік белгілерімен марапаттау арқылы көтермеленуi мүмкiн.»;
      15) 24-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мемлекеттік орган таратылған (жойылған) жағдайда, мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге кемінде үш жыл мемлекеттік қызмет өтілі болған кезде төрт орташа айлық жалақысы мөлшерінде жұмыстан шығу жәрдемақысы төленеді.
      Мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған жағдайда жаңадан құрылған мемлекеттік органның басшылығы қайта ұйымдастырылған мемлекеттік органның мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне олардың біліктілігіне сәйкес жұмыс ұсынады.
      Басқа мемлекеттік органның функциялары, өкілеттіктері және штат бірліктері берілген мемлекеттік орган берілген функцияларды, өкілеттіктерді орындаған және осы штат бірліктерінде қызмет атқарған мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге олардың біліктілігіне сәйкес жұмыс ұсынады.
      Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер жұмысқа орналасудан бас тартқан жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыстан босатылады. Бұл ретте, кемінде үш жыл мемлекеттік қызмет өтілі бар мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге төрт орташа айлық жалақысы мөлшерінде жұмыстан шығу жәрдемақысы төленеді.
      Мемлекеттік органның штат саны қысқарған жағдайда мемлекеттік қызметшіге кемінде үш жыл мемлекеттік қызмет өтілі болған кезде төрт орташа айлық жалақысы мөлшерінде жұмыстан шығу жәрдемақысы төленеді.»;
      16) 26-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік саяси қызметшілер Конституцияда, осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында белгіленген негіздерде және тәртіппен отставкаға өтініш береді және отставкаға кетеді.»;
      5-тармақ алып тасталсын;
      17) 27-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң, сондай-ақ мемлекеттік органдардың мемлекеттік әкімшілік қызметшілер болып табылатын басшыларының ауысуы жаңадан тағайындалған мемлекеттiк саяси және (немесе) әкімшілік қызметшілердің бастамасы бойынша мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшінің атқарып отырған лауазымдағы мемлекеттiк қызметiн тоқтатуы үшiн негiз бола алмайды.»;
      18) 28-бапта:
      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк қызметшiнiң өзiне жүктелген мiндеттердi орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны, терiс себептермен жұмыстан босатуға әкеп соғатын тәртiптiк терiс қылық жасаған адамдарды өз еркiмен жұмыстан босатқаны, мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға адамдарды заңсыз тағайындағаны және (немесе) мемлекеттік әкімшілік лауазымдардан адамдарды заңсыз босатқаны, мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге тәртіптік жазаларды заңсыз қолданғаны, мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасуға арналған конкурсты өткiзу тәртiбiн бұзғаны, тест тапсырмаларының және өзге де конкурстық сұрақтардың мазмұнын жария еткені, мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу жөнінде шаралар қолданбағаны, лауазымдық өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны, мемлекеттiк және еңбек тәртiбiн бұзғаны үшiн, сол сияқты осы Заңда белгiленген, мемлекеттiк қызметте болуға байланысты шектеулердi сақтамағаны үшiн мемлекеттiк қызметшiге тәртiптiк жазалар:»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада, аудандарда, қалаларда тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдар үшін бірыңғай тәртіптік комиссия құруға жол беріледі. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандық, қалалық атқарушы органдардың бірыңғай тәртіптік комиссиясы осы атқарушы органдардың басшыларын тағайындауға құқығы бар адамның шешімімен құрылады.
      Орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелері үшін орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесінде бірыңғай тәртіптік комиссия құруға жол беріледі. Аудандық, қалалық аумақтық бөлімшелердің бірыңғай тәртіптік комиссиясы орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының өңіраралық немесе облыстық аумақтық бөлімшесі басшысының шешімімен немесе жоғары тұрған органның шешімімен құрылады.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н.НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы

Закон Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года № 59-V.

      Примечание РЦПИ!
      Введение в действие настоящего Закона см. ст 2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 45; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97):

      пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "2. Не допускается трудоустройство в коммерческую организацию, за исключением государственных организаций и организаций, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям, лица в течение одного года после прекращения им государственной службы, если за последний год перед прекращением государственной службы в период выполнения государственных функций указанное лицо в силу своих должностных полномочий непосредственно осуществляло контроль в форме проверок деятельности данной коммерческой организации либо деятельность данной коммерческой организации была непосредственно связана с указанным лицом в соответствии с его компетенцией.".

      2. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 773; 2001 г., № 13-14, ст. 170; 2003 г., № 4, ст. 24; № 18, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 61; 2007 г., № 9, ст. 67; № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2009 г., № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 11, ст. 102; № 20, ст. 158; 2012 г., № 5, ст. 36; № 13, ст. 91):

      1) статью 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1. Основные понятия

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) корпус "А" – административные государственные должности управленческого уровня, для которых предусмотрены особый порядок отбора в кадровый резерв и конкурсного отбора, определяемый Президентом Республики Казахстан, а также специальные квалификационные требования;

      2) перевод – процедура назначения государственного служащего на вакантную либо временно вакантную административную государственную должность в установленном законодательством Республики Казахстан порядке с одновременным его освобождением от занимаемой должности;

      3) корпус "Б" – административные государственные должности, не включенные в корпус "А";

      4) квалификационные требования – требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на занятие административной государственной должности, в целях определения уровня их профессиональной подготовки, компетентности и соответствия конкретной административной государственной должности;

      5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;

      6) должностные полномочия – права и обязанности, предусмотренные конкретной государственной должностью, отвечающей целям и задачам, стоящим перед государственными органами, в которых осуществляют свою деятельность государственные служащие;

      7) карьерное планирование – процесс, ориентированный на определение этапов должностного перемещения и профессионального развития административного государственного служащего корпуса "А";

      8) административный государственный служащий – государственный служащий, осуществляющий в соответствии с законодательством Республики Казахстан профессиональную деятельность в государственном органе на постоянной основе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

      9) категория административной государственной должности – совокупность административных государственных должностей с соответствующими квалификационными требованиями;

      10) государственная служба – деятельность государственных служащих в государственных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций государственной власти;

      11) кадровый резерв государственной службы – сформированный в установленном законодательством Республики Казахстан порядке систематизированный список граждан Республики Казахстан, претендующих на занятие вакантных государственных должностей;

      12) государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;

      13) служебная этика государственных служащих – правила поведения государственных служащих, установленные настоящим Законом, актами государственных органов и основанные на общепринятых морально-этических нормах;

      14) государственная должность – структурная единица государственного органа, на которую возложен установленный нормативными правовыми актами круг должностных полномочий и должностных обязанностей;

      15) политический государственный служащий – государственный служащий, назначение (избрание), освобождение и деятельность которого носят политико-определяющий характер и который несет ответственность за реализацию политических целей и задач;

      16) конфликт интересов – противоречие между личными интересами государственного служащего и его должностными полномочиями, при котором личные интересы государственного служащего могут привести к ненадлежащему исполнению им своих должностных полномочий;

      17) ротация – должностные перемещения административных государственных служащих корпуса "А" по их согласию в рамках карьерного планирования в соответствии с настоящим Законом;

      18) стажировка – приобретение государственными служащими, а также лицами, зачисленными в кадровый резерв административной государственной службы, по направлению государственных органов профессиональных знаний и опыта вне места постоянной работы;

      19) наставник – государственный служащий, закрепляемый за лицом, впервые принятым на государственную службу, оказывающий ему практическую помощь в его профессиональной подготовке;

      20) временно вакантная государственная должность – государственная должность, временно свободная в связи с нахождением государственного служащего, занимающего данную должность, в социальном отпуске, а также отсутствием его на рабочем месте вследствие заболевания, если заболевание входит в перечень видов заболеваний, при которых в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан Правительством Республики Казахстан может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев.";

      2) в пункте 1 статьи 5:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) ведение мониторинга состояния кадрового состава и государственных должностей государственной службы, включая формирование республиканской базы данных по персоналу государственной службы, в том числе единой автоматизированной базы данных (информационной системы);";

      дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

      "4-1) формирование кадрового резерва административной государственной службы;

      4-2) определение порядка, программ, а также организация тестирования государственных служащих и кандидатов на занятие административных государственных должностей;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) разработка и представление на утверждение Президенту Республики Казахстан реестра должностей государственных служащих, а также актов в соответствии с настоящим Законом;";

      дополнить подпунктами 9-1) и 10-3) следующего содержания:

      "9-1) осуществление контроля за соблюдением служебной этики государственными служащими;";

      "10-3) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан утверждение типового положения о службе управления персоналом (кадровой службе) государственных органов;";

      3) статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6. Служба управления персоналом (кадровая служба)

      1. Служба управления персоналом (кадровая служба) в пределах своей компетенции:

      1) координирует деятельность структурных подразделений государственного органа по исполнению законодательства Республики Казахстан о государственной службе;

      2) организует деятельность дисциплинарной, аттестационной, конкурсной и иных комиссий по кадровым вопросам;

      3) обеспечивает соблюдение процедур проведения аттестации и конкурсного отбора, продвижения по службе государственных служащих, привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности, увольнения государственных служащих;

      4) организует отбор кадров, оформляет документы, связанные с прохождением государственными служащими государственной службы;

      5) обеспечивает соблюдение ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе;

      6) организует стажировку, наставничество, оценку деятельности, обучение, переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации государственных служащих, разрабатывает виды поощрений государственных служащих и порядок их применения;

      7) осуществляет учет персональных данных государственных служащих, сведений о результатах оценки, аттестации и прохождения обучения;

      8) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан.

      2. Служба управления персоналом (кадровая служба) организационно самостоятельна от других структурных подразделений государственного органа, непосредственно подчинена ответственному секретарю или руководителю аппарата, а в государственных органах, в которых не введены должности ответственного секретаря и руководителя аппарата, руководителю государственного органа.

      3. В областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах допускается создание в соответствии с законодательством Республики Казахстан единой службы управления персоналом (кадровой службы) для исполнительных органов, финансируемых из бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц. Единая служба управления персоналом (кадровая служба) областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, создается по решению лица, имеющего право назначения руководителей данных исполнительных органов.

      Для районных, городских территориальных подразделений центрального государственного органа и его ведомства допускается создание единой службы управления персоналом (кадровой службы) в межрегиональном или областном территориальном подразделении центрального государственного органа и его ведомства. Единая служба управления персоналом (кадровая служба) районных, городских территориальных подразделений создается по решению руководителя межрегионального или областного территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства или по решению вышестоящего органа.

      Статья 7. Классификация должностей государственных служащих

      1. В состав должностей государственных служащих входят политические и административные должности государственных служащих.

      2. Реестр должностей государственных служащих утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

      Для административных государственных служащих устанавливаются категории должностей. Для политических государственных служащих категории должностей не устанавливаются.";

      4) в статье 8:

      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) на сохранение места работы (должности) в случае направления его государственным органом на обучение в рамках государственного заказа по программам послевузовского образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан или стажировку;";

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, заслуг и добросовестного исполнения своих служебных обязанностей;";

      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

      "11-1) на правовую и иную защиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае доведения им до сведения руководства государственного органа, в котором он работает, или до правоохранительных органов о ставших ему известными достоверных случаях коррупционных правонарушений;";

      5) в статье 9:

      в пункте 1:

      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) при осуществлении должностных полномочий быть беспристрастными и независимыми от деятельности политических партий, религиозных и иных общественных объединений;";

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) соблюдать нормы служебной этики;";

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать вверенную государственную собственность только в служебных целях;";

      дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

      "14) отработать в государственном органе, направившем их на обучение в рамках государственного заказа по программам послевузовского образования, непосредственно после завершения обучения, а также на государственной службе. Сроки обучения и отработки определяются Положением о порядке прохождения государственной службы, утверждаемым Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.";

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Должностные инструкции утверждаются руководителем государственного органа или уполномоченным им должностным лицом, а также иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.";

      6) в статье 10:

      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственный служащий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение месяца после вступления в должность обязан на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли, акции (акцию) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этому лицу, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению. Копия нотариально засвидетельствованного договора на доверительное управление имуществом представляется государственным служащим в десятидневный срок со дня нотариального засвидетельствования в службу по управлению персоналом (кадровую службу) по месту работы. Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление утверждаются Правительством Республики Казахстан.";

      в пункте 4:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) которое в течение трех лет перед поступлением на государственную службу привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. При этом на государственную службу не допускается лицо, уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;";

      подпункты 6) и 6-3) исключить;

      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) ранее судимое или освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;";

      7) статьи 12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:

      "Статья 12. Поступление на административную государственную службу

      1. Право занятия административной государственной должности имеют граждане Республики Казахстан.

      Занятие административной государственной должности осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Отбор в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А" проводится в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

      Граждане, зачисленные в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А", имеют право участвовать в конкурсном отборе на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса "А".

      3. Право на занятие административной государственной должности корпуса "Б" вне конкурсного отбора имеют депутаты Парламента, депутаты маслихатов, работающие на постоянной основе, политические государственные служащие, судьи, прекратившие свои полномочия, за исключением прекративших их по отрицательным мотивам, выполнявшие свои полномочия не менее шести месяцев и соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям.

      Лица, указанные в части первой настоящего пункта, могут занять административные государственные должности корпуса "А" без проведения отбора в кадровый резерв и конкурсного отбора по решению Президента Республики Казахстан.

      4. Не допускается установление при поступлении на государственную службу какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

      Статья 13. Требования, предъявляемые при поступлении на

      государственную службу

      1. Лица, поступающие на государственную службу, должны отвечать следующим требованиям:

      1) обладать гражданством Республики Казахстан;

      2) быть не моложе восемнадцати лет, если иное в отношении соответствующих должностей не установлено законодательством Республики Казахстан.

      Лица, претендующие на занятие административных государственных должностей, должны отвечать следующим требованиям:

      1) обладать необходимым образованием, уровнем профессиональной подготовки и соответствовать установленным квалификационным требованиям;

      2) быть не достигшими пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан.

      2. При поступлении на государственную службу гражданин обязан представить в органы налоговой службы декларацию о доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.

      3. Занятие административной государственной должности осуществляется после получения положительных результатов специальной проверки.

      Государственный орган принимает граждан для временного исполнения обязанностей, предусмотренных административной государственной должностью, до дня получения результатов специальной проверки. Трудовые отношения с ними регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Трудовые договоры заключаются на срок проведения специальной проверки.

      В период проведения специальной проверки на этих лиц распространяются положения настоящего Закона в части обязанностей и ответственности государственных служащих, ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. Права этих лиц определяются трудовым договором.

      4. Дополнительные требования, предъявляемые для поступления на политическую государственную службу, могут определяться Президентом Республики Казахстан.

      5. Квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" разрабатываются с учетом основных направлений деятельности структурных подразделений государственного органа, должностных полномочий, осуществляемых административными государственными служащими, и утверждаются государственными органами по согласованию с уполномоченным органом на основе типовых квалификационных требований к категориям административных государственных должностей.

      Специальные квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "А" утверждаются уполномоченным органом в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

      Статья 14. Конкурс на занятие административной

      государственной должности

      1. Конкурс на занятие административной государственной должности обеспечивает право граждан Республики Казахстан на равный доступ к государственной службе.

      Конкурс на занятие вакантной и временно вакантной административной государственной должности корпуса "Б" проводится государственным органом.

      В конкурсе имеют право принять участие граждане, получившие при прохождении тестирования оценки не ниже пороговых значений, устанавливаемых уполномоченным органом.

      2. При проведении конкурса в центральных государственных органах, ведомствах и их территориальных подразделениях объявления публикуются на интернет-ресурсах центральных государственных органов и уполномоченного органа, а также в периодических печатных изданиях, определенных уполномоченным органом.

      Объявления о проведении конкурса в исполнительных органах, финансируемых из местного бюджета, публикуются на интернет-ресурсах исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, и уполномоченного органа, а также в периодических печатных изданиях, определенных территориальными подразделениями уполномоченного органа.

      В случае создания единой службы управления персоналом (кадровой службы) объявления публикуются на интернет-ресурсе государственного органа, в структуре которого она состоит.

      3. Если конкурс проводится на временно вакантную административную государственную должность корпуса "Б", то данное условие должно быть указано в объявлении о проведении конкурса.

      4. Порядок проведения конкурса и формирования конкурсной комиссии определяется уполномоченным органом.

      5. В областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах допускается создание единой конкурсной комиссии для исполнительных органов, финансируемых из бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц. Единая конкурсная комиссия областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, создается по решению лица, имеющего право назначения руководителей данных исполнительных органов.

      Для районных, городских территориальных подразделений центрального государственного органа и его ведомства допускается создание единой конкурсной комиссии в межрегиональном или областном территориальном подразделении центрального государственного органа и его ведомства. Единая конкурсная комиссия районных, городских территориальных подразделений создается по решению руководителя межрегионального или областного территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства или по решению вышестоящего органа.

      6. Участник конкурса, получивший положительное заключение конкурсной комиссии, имеет право занятия административной государственной должности корпуса "Б".

      7. Лицо, имеющее право назначения, обязано принять на объявленную административную государственную должность корпуса "Б" участника конкурса, получившего положительное заключение конкурсной комиссии. При этом должны быть соблюдены требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для поступления на государственную службу.

      8. Участник конкурса, не получивший положительного заключения конкурсной комиссии, но рекомендованный ею для государственной службы, вправе быть зачисленным в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "Б".

      Участник конкурса, зачисленный в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "Б" по рекомендации конкурсной комиссии государственного органа, имеет право в течение года со дня его зачисления занять соответствующую административную государственную должность корпуса "Б" в том же государственном органе без прохождения дополнительного конкурса при условии соответствия квалификационным требованиям.

      9. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      10. Особый порядок проведения конкурса на занятие вакантной и временно вакантной административной государственной должности корпуса "А" определяется Президентом Республики Казахстан.";

      8) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

      "Статья 15-1. Занятие административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода

      1. Административный государственный служащий имеет право на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в порядке перевода при условии его согласия, соответствия предъявляемым квалификационным требованиям и с учетом результатов его деятельности на последней должности.

      Порядок проведения перевода регулируется Положением о порядке прохождения государственной службы, утверждаемым Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

      В случаях, предусмотренных Положением о порядке прохождения государственной службы, занятие административной государственной должности корпуса "Б" в порядке перевода осуществляется с согласия уполномоченного органа или его территориального подразделения.

      2. Занятие административной государственной должности корпуса "Б" в порядке перевода осуществляется внутри государственного органа, его ведомства, включая их территориальные подразделения, а также между ними.

      3. Занятие административной государственной должности корпуса "Б" в порядке перевода из других государственных органов, их ведомств и их территориальных подразделений осуществляется в случаях, определяемых Положением о порядке прохождения государственной службы.

      4. В течение одного года со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания на государственного служащего за совершение коррупционного правонарушения или при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания за совершенное коррупционное правонарушение занятие административной государственной должности корпуса "Б" в порядке перевода не допускается.";

      9) статью 16 изложить в следующей редакции:

      "Статья 16. Оценка деятельности и аттестация административных государственных служащих

      1. Государственными органами проводится ежегодная оценка деятельности административных государственных служащих для определения эффективности и качества их работы.

      2. Результаты ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих являются основанием для принятия решений по премированию, поощрению, обучению, карьерному планированию, ротации.

      Результаты оценки деятельности административных государственных служащих в течение трех лет являются основанием для принятия решений по проведению их аттестации.

      3. Аттестацией является процедура по определению уровня профессиональной подготовки административных государственных служащих корпуса "Б" и их способности выполнять должностные обязанности.

      Аттестация включает тестирование и собеседование. Не подлежат тестированию административные государственные служащие корпуса "Б", имеющие стаж государственной службы не менее пятнадцати лет.

      4. Порядок проведения оценки деятельности и аттестации административных государственных служащих утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

      Административные государственные служащие корпуса "Б" в случае неявки на аттестацию без уважительных причин привлекаются к дисциплинарной ответственности.

      Административные государственные служащие корпуса "Б", получившие отрицательные результаты аттестации, подлежат понижению в должности либо увольнению.

      Понижение в должности осуществляется при наличии вакантной нижестоящей административной государственной должности корпуса "Б", соответствии административного государственного служащего корпуса "Б" квалификационным требованиям, установленным к данной должности.

      Административные государственные служащие корпуса "Б", подлежащие повторной аттестации, не могут быть назначены на равнозначные либо вышестоящие должности в порядке перевода до завершения повторной аттестации.

      5. В областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах допускается создание единой аттестационной комиссии для исполнительных органов, финансируемых из бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц. Единая аттестационная комиссия областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, создается по решению лица, имеющего право назначения руководителей данных исполнительных органов.

      Для районных, городских территориальных подразделений центрального государственного органа и его ведомства допускается создание единой аттестационной комиссии в межрегиональном или областном территориальном подразделении центрального государственного органа и его ведомства. Единая аттестационная комиссия районных, городских территориальных подразделений создается по решению руководителя межрегионального или областного территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства или по решению вышестоящего органа.";

      10) статью 18-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 18-1. Ротация

      На государственной службе осуществляется ротация административных государственных служащих корпуса "А" по их согласию в рамках карьерного планирования.

      Порядок проведения ротации определяется Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.";

      11) статью 19 изложить в следующей редакции:

      "Статья 19. Иные вопросы прохождения государственной службы

      1. За лицами, впервые принятыми на административные государственные должности, закрепляются наставники в порядке, определяемом уполномоченным органом.

      2. Стажировка государственных служащих и лиц, зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы, осуществляется в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

      3. Иные вопросы прохождения государственной службы, не урегулированные настоящим Законом, регламентируются законодательными актами Республики Казахстан, Положением о порядке прохождения государственной службы, утверждаемым Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.";

      12) внесены изменения в текст статьи 20 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      13) дополнить главой 4-1 следующего содержания:

      "Глава 4-1. Служебная этика государственных служащих

      Статья 20-1. Требования к государственным служащим

      по соблюдению служебной этики

      1. Государственные служащие обязаны:

      1) сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам;

      2) соблюдать общепринятые морально-этические нормы;

      3) проявлять вежливость и корректность в обращении с гражданами;

      4) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим эффективному функционированию государственных органов;

      5) служить примером уважительного отношения к государственным символам Республики Казахстан;

      6) соблюдать установленные законами ограничения и запреты;

      7) исполнять должностные обязанности добросовестно и на профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов;

      8) не оказывать предпочтения физическим и юридическим лицам, быть независимыми от их влияния при исполнении должностных обязанностей;

      9) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;

      10) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности;

      11) не требовать от подчиненных государственных служащих исполнения поручений, выходящих за рамки их должностных обязанностей;

      12) не принуждать других лиц к совершению противоправных проступков или поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;

      13) не допускать и пресекать факты нарушения норм служебной этики со стороны других государственных служащих.

      2. Государственные служащие должны соблюдать нормы официального поведения в период исполнения должностных обязанностей.

      3. Государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним.

      Статья 20-2. Антикоррупционное поведение

      государственных служащих

      1. Государственные служащие должны противостоять проявлениям коррупции, не допускать коррупционных правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией или создающих условия для коррупции.

      2. Государственные служащие должны пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других государственных служащих.

      3. Государственный служащий, если располагает достоверной информацией о коррупционном правонарушении, должен принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего руководителя, руководство государственного органа, в котором он работает, уполномоченные государственные органы. Государственный служащий также обязан незамедлительно в письменной форме информировать указанные лица и органы о случаях склонения его другими лицами к совершению коррупционных правонарушений.

      Руководство государственного органа обязано в месячный срок со дня получения информации принять меры по заявлениям государственного служащего о коррупционных правонарушениях, случаях склонения его к совершению данных нарушений, в том числе путем организации проверок и направления обращений в уполномоченные органы.

      4. Руководство государственного органа обязано принять меры по защите государственного служащего, сообщившего о достоверных случаях коррупционных правонарушений, склонения его к совершению данных нарушений, от преследования, ущемляющего его права, законные интересы.

      5. Государственные служащие не должны допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов.

      6. При предъявлении к государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупции он должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению.

      Статья 20-3. Публичные выступления

      1. Публичные выступления по вопросам деятельности государственного органа осуществляются его руководителем или уполномоченными должностными лицами государственного органа.

      Государственные служащие должны вести дискуссии в корректной форме.

      2. Не допускаются публикации государственными служащими от имени государственного органа по вопросам, не связанным с проведением государственной политики и деятельностью государственного органа.

      Публикация материалов по педагогической, научной и иной творческой деятельности осуществляется государственным служащим от собственного имени как частного лица.";

      14) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности и за другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности государственные служащие могут быть поощрены:

      1) единовременным денежным вознаграждением;

      2) объявлением благодарности;

      3) награждением ценным подарком;

      4) награждением грамотой;

      5) иными формами поощрения, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, в том числе награждением ведомственными наградами и нагрудными знаками отличия.";

      15) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "4. В случае упразднения (ликвидации) государственного органа административным государственным служащим производится выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа государственной службы не менее трех лет.

      В случае реорганизации государственного органа руководством вновь образованного государственного органа предлагается работа административным государственным служащим реорганизованного государственного органа в соответствии с их квалификацией.

      Государственным органом, которому переданы функции, полномочия и штатные единицы другого государственного органа, предлагается работа административным государственным служащим, выполнявшим переданные функции, полномочия и занимавшим данные штатные единицы, в соответствии с их квалификацией.

      В случае отказа административных государственных служащих от трудоустройства они увольняются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом административным государственным служащим, имеющим стаж государственной службы не менее трех лет, выплачивается выходное пособие в размере четырех среднемесячных заработных плат.

      В случае сокращения штатной численности государственного органа государственному служащему производится выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа государственной службы не менее трех лет.";

      16) в статье 26:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Политические государственные служащие подают и уходят в отставку на основаниях и в порядке, установленных Конституцией, настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 5 исключить;

      17) пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "4. Смена политических государственных служащих, а также руководителей государственных органов, являющихся административными государственными служащими, не может служить основанием для прекращения административным государственным служащим государственной службы на занимаемой должности по инициативе вновь назначенных политических и (или) административных государственных служащих.";

      18) в статье 28:

      абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей, увольнение по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам, неправомерное назначение лиц на административные государственные должности и (или) освобождение лиц с административных государственных должностей, неправомерное наложение дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих, нарушение порядка проведения конкурса на занятие административной государственной должности, разглашение содержания тестовых заданий и иных конкурсных вопросов, непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, превышение должностных полномочий, нарушение государственной и трудовой дисциплины, а равно за несоблюдение установленных настоящим Законом ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе, на государственного служащего могут налагаться дисциплинарные взыскания:";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. В областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах допускается создание единой дисциплинарной комиссии для исполнительных органов, финансируемых из бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц. Единая дисциплинарная комиссия областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, создается по решению лица, имеющего право назначения руководителей данных исполнительных органов.

      Для районных, городских территориальных подразделений центрального государственного органа и его ведомства допускается создание единой дисциплинарной комиссии в межрегиональном или областном территориальном подразделении центрального государственного органа и его ведомства. Единая дисциплинарная комиссия районных, городских территориальных подразделений создается по решению руководителя межрегионального или областного территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства или по решению вышестоящего органа.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ