Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 534-IV Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Кодексімен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 29.10.2015 № 375-V Кодексімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 28-б. қараңыз.  

      Осы Заң индустриялық-инновациялық қызметті ынталандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін белгілейді және оны мемлекеттік қолдау шараларын айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) жергілікті қамту – индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің индустриялық-инновациялық жобасына қатыстырылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегіне ақы төлеу құнының осы жоба бойынша еңбекке ақы төлеудің жалпы қорынан және (немесе) тауарларда, жұмыстар мен қызметтерде белгіленген жергілікті өндірілу үлестері құнының индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің индустриялық-инновациялық жобасын іске асыру кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жалпы құнынан пайыздық қамтылуы;
      2) жергілікті қамту бойынша сараптама – республикалық индустрияландыру картасына енгізуге үміткер индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің индустриялық-инновациялық жобасындағы жергілікті қамтуды бағалау;
      3) индустриялық-инновациялық жоба – технологиялар трансфертіне, жаңа немесе жетілдірілген өндірістер, технологиялар, тауарлар, жұмыстар және қызметтер жасауға бағытталған, белгілі бір уақыт мерзімі ішінде іске асырылатын іс-шаралар кешені;
      4) индустриялық-инновациялық қызмет – еңбек өнімділігін арттыру және экономиканың басым секторларын дамытуды ынталандыруды қамтамасыз ету мақсатында, экологиялық қауіпсіздік қамтамасыз етілуін ескере отырып, индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға не отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі және (немесе) сыртқы нарықтарға жылжытуға байланысты жеке немесе заңды тұлғалардың қызметі;
      5) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері – экономиканың басым секторларында индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыратын  не отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі және (немесе) сыртқы нарықтарға жылжыту жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалар;
      6) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган – индустрия және индустриялық-инновациялық даму саласындағы басшылықты жүзеге асыратын, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде салааралық үйлестіруді және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      7) инновация – экономикалық тиімділікті арттыру мақсатында, экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, жаңа немесе жетілдірілген өндірістер, технологиялар, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер, техникалық, өндірістік, әкімшілік, коммерциялық сипаттағы ұйымдастырушылық шешімдер, сондай-ақ өзге де қоғамдық пайдасы бар нәтиже түрінде іс жүзіне асырылған жеке және (немесе) заңды тұлғалар қызметінің нәтижесі;
      8) инновациялық грант – индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне инновациялық гранттар берудің басым бағыттары шеңберінде олардың индустриялық-инновациялық жобаларын іске асыру үшін өтеусіз негізде берілетін бюджет қаражаты;
      9) инновациялық кластер – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған, өзара іс-қимыл жасау және қолда бар мүмкіндіктерді бірлесіп пайдалану, білім және тәжірибе алмасу, технологияларды тиімді беру, орнықты әріптестік байланыстарды жолға қою және ақпарат тарату арқылы индустриялық-инновациялық қызметті ынталандыруға арналған ғылыми ұйымдардың, білім беру ұйымдарының, тәуекелмен инвестицияланатын акционерлік инвестициялық қорлардың, сондай-ақ жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестігі;
      10) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган – стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау, бюджет саясатын тұжырымдау мен қалыптастыру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      11) салалық конструкторлық бюро – материалдық-техникалық кешенге иелік ететін, жаңа немесе жетілдірілген тауарлар өндіруді ұйымдастыруда индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жәрдемдесу үшін технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты құрған заңды тұлға;
      12) сындарлы технология – ұзақ мерзімді перспективада (он жылдан артық) ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ететін технология;
      13) тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің және оларды берушілердің дерекқоры – отандық тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің және оларды берушілердің тізбесі;
      14) технология – пайдаланылуы жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді алуды қамтамасыз ететін, бірыңғай өндірістік циклде жұмыс істейтін процесс және (немесе) жабдықтар кешені;
      15) технологиялар трансферті – индустриялық-инновациялық қызмет, Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған тәсілдермен алынған меншік, оны иелену және (немесе) пайдалану құқығы субъектілерінің жаңа немесе жетілдірілген технологияларды енгізу процесі;
      16) технологияларды коммерцияландыру – жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, процестер мен көрсетілетін қызметтерді нарыққа шығару мақсатында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін іс жүзінде қолданумен байланысты, оң экономикалық әсер алуға бағытталған қызмет;
      17) технологияларды коммерцияландыру орталығы – технологияларды коммерцияландыруды жүзеге асыратын заңды тұлға, ғылыми ұйымның, жоғары оқу орнының немесе дербес білім беру ұйымының құрылымдық немесе оқшауланған бөлімшесі;
      18) технологиялық болжау – игерілуі мемлекеттің орнықты индустриялық-инновациялық дамуы үшін қажетті шарт болып табылатын технологияларды анықтауға бағытталған талдамалық зерттеулер кешені;
      19) технологиялық парк (бұдан әрі – технопарк) – технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты құрған, индустриялық-инновациялық қызметті іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасалатын бірыңғай материалдық-техникалық кешені бар аумаққа меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде иелік ететін заңды тұлға;
      20) экономиканың басым секторлары – мемлекеттің экономикалық даму серпіні мен сапасына әсер етуге қабілетті ұлттық экономиканың секторлары.
      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық
              қызметті мемлекеттік қолдау туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      3-бап. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік
              қолдаудың мақсаты, міндеттері мен қағидаттары

      1. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың мақсаты Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын экономиканың басым секторларын дамытуды ынталандыру негізінде ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады.
      2. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың міндеттері:
      1) экономиканың басым секторларын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
      2) бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді дамыту үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
      3) еңбек өнімділігін арттыру, сондай-ақ өндірістік тізбекті ұзарту және нарықты кеңейту мақсатында жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту (техникалық қайта жарақтандыру) үшін қолайлы жағдайлар жасау;
      4) инновацияларды тиімді енгізуді және жоғары технологиялық өндірістерді дамытуды қолдау;
      5) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің инвестициялық тартымдылығын және экспорттық әлеуетін арттыру;
      6) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне технологияларды коммерцияландыруда жәрдем көрсету;
      7) индустриялық-инновациялық субъектілерге экспорттық әлеуетін дамытуда жәрдем көрсету;
      8) экономиканың басым секторларында ғылыми-зерттеу базасын дамыту және оны өндірістік процеспен ықпалдастыру;
      9) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықта, оның ішінде индустриялық-инновациялық қызмет үшін жоғары білікті кадрлар даярлау саласындағы ынтымақтастықта жәрдем көрсету болып табылады.
      3. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық қызметін мемлекеттік қолдау:
      1) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне осы Заңға сәйкес мемлекеттік қолдау алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету;
      2) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдаудың ұсынылатын шараларының жариялылығы, атаулылығы мен транспаренттілігі;
      3) мемлекет және индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету;
      4) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері индустриялық-инновациялық жобаларының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларды табысты іске асыру мақсатында мемлекеттік қолдау шараларын оңтайландыру;
      5) мемлекеттің және индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің тұрақты өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін кешенділік және жүйелілік;
      6) Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне сәйкестігі қағидаттарына негізделеді.

2-тарау. ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚОЛДАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      4-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;
      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      3) Қазақстан Республикасының Президентіне экономиканың басым секторларын айқындау бойынша ұсыныстар енгізеді;
      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      5) ғылыми-технологиялық дамудың салааралық жоспарын бекітеді;
      6) ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекітеді;
      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      8) республикалық индустрияландыру картасын бекітеді;
      9) басым тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасын бекітеді;
      10) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      11) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      12) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      13) Қазақстан Республикасы Үкіметі жанынан Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі үйлестіру кеңесін (бұдан әрі – Үйлестіру кеңесі) құрады және оның ережесі мен құрамын бекітеді;
      14) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      15) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      16) жобаларды республикалық және өңірлік индустрияландыру карталарына енгізу тәртібін айқындайды;
      17) - 21) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      22) Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды орындайды.
      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      5-бап. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік
              қолдау саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган:
      1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;
      2) ғылыми-технологиялық дамытудың салааралық жоспарын әзірлейді;
      3) индустриялық-инновациялық жүйені жоспарлауды, мониторингілеуді, ынталандыруды, дамытуды жүзеге асырады;
      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      5) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      6) жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігі туралы ақпаратты ұсынады;
      7) жергілікті қамту бойынша сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді;
      8) республикалық индустрияландыру картасын әзірлейді;
      9) басым тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасын әзірлейді;
      10) жоғары технологиялық өнімдер өндіру жөніндегі қызмет түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;
      10-1) инновациялық гранттар берудің басым бағыттарын айқындайды;
      11) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      12) Үйлестіру кеңесі туралы ережені әзірлейді және Қазақстан Республикасы Үкіметіне оның құрамын қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізеді;
      13) Технологиялық саясат жөніндегі кеңесті құрады және оның ережесі мен құрамын бекітеді;
      14) дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың, олармен үлестес заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың технологиялар мен инновацияларды дамыту бөлігінде даму стратегиясы мен бағдарламасын келіседі;
      15) салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      16) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды ілгерілету бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      17) ілгерілету бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;
      18) жобаларды республикалық және өңірлік индустрияландыру карталарына енгізу тәртібін әзірлейді;
      19) технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      20) технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық гранттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      21) шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға, жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға, консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға, басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізуге инновациялық гранттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      22) инновациялық гранттар беру кезінде технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институтының көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу тәртібін әзірлейді және айқындайды;
      23) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу тәртібін әзірлейді;
      24) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын әзірлейді;
      24-1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын операторларды айқындайды;
      25) Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 365-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      6-бап. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның
              құзыреті

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган:
      1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;
      2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне экономиканың басым секторларын айқындау бойынша ұсыныстар енгізеді;
      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы жергілікті қамтуды дамыту саясатын қалыптастырады;
      5) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      6) индустриялық-инновациялық қызмет саласында білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз етуді үйлестіруді және жұмыспен қамтуды реттеуді жүзеге асырады;
      7) индустриялық-инновациялық жүйенің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады;
      8) дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың, олармен үлестес заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың даму стратегиялары мен жоспарларын индустриялық-инновациялық даму мақсаттарына сәйкестік нысанына келіседі;
      9) Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      7-бап. Өзге де мемлекеттік органдардың құзыреті

      Мемлекеттік органдар:
      1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;
      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға экономиканың басым секторларын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;
      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының іске асырылуы туралы ақпарат ұсынады;
      5) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға инновациялық гранттар берудің басым бағыттарын айқындау жөнінде ұсыныстар береді;
      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
              астананың жергілікті атқарушы органдарының
              құзыреті

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары:
      1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты тиісті аумақта қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;
      2) өңірлік индустрияландыру карталарын әзірлейді және бекітеді;
      3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асырып жатқан индустриялық-инновациялық инфрақұрылымның элементтеріне, индустриялық-инновациялық жүйенің субъектілеріне әдістемелік, консультациялық, практикалық және өзге де көмек көрсетуге құқылы;
      4) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға экономиканың басым секторларын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;
      5) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысан бойынша және мерзімдерде ұйымдардың сатып алуында жергілікті қамту жөнінде ақпарат жинауды, талдауды жүзеге асырады және оны индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ұсынады;
      6) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының іске асырылуы туралы ақпарат ұсынады;
      7) негізгі қызметі инновацияларды дамытуға бағытталған заңды тұлғаларды құруға және (немесе) олардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы;
      8) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      9) жергілікті мемлекеттік басқарудың мүддесі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

      9-бап. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық
              жүйесі

      Қазақстан Республикасында экономиканың басым секторларын дамытуды және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды ынталандыру мақсатында индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын субъектілерден, инфрақұрылымнан және құралдардан тұратын индустриялық-инновациялық жүйе құрылады.

      10-бап. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік
               қолдауды жүзеге асыратын индустриялық-
               инновациялық жүйенің субъектілері

      1. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық жүйенің субъектілеріне ұлттық, оның ішінде өңірлік даму институттары, сондай-ақ индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалар жатады.
      2. Индустрияны дамыту саласындағы ұлттық даму институты:
      1) экономиканың басым секторларын дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетеді;
      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға басым тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай картасын әзірлеу мен оны өзекті ету бойынша қызметтер көрсетеді;
      4) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға индустрияландыру картасының экономикалық тиімділігін талдау бойынша қызметтер көрсетеді.
      3. Технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты:
      1) технологиялық болжау процесіне қатысады;
      2) инновацияларды дамыту саласындағы ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетеді;
      3) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің жарғылық капиталдарына қатысу, шетелдің қатысуымен заңды тұлғалар құру, инвестициялық қорлар құру немесе оларға қатысу жолымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен индустриялық-инновациялық жобаларға инвестициялар тартуды жүзеге асырады;
      4) технопарктерді, технологияларды коммерцияландыру орталықтарын, салалық конструкторлық бюроларды, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын құруға, басқаруға және үйлестіруге қатысады;
      5) экономиканың басым секторларын технологиялық дамытуды ынталандыру үшін ақпараттық ресурстарды, білім беру және қаржы ресурстарын тарту мақсатында халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жасайды;
      6) іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобалар, енгізілген технологиялар туралы, технологиялық болжау бойынша жүргізілген талдамалық зерттеу нәтижелері туралы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді;
      7) технологиялық бизнес-инкубациялау, технологияларды коммерцияландыру және технологиялар трансферті, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің кадрлық, басқарушылық және өндірістік әлеуетін күшейту бойынша мемлекеттік қолдау тетіктерін іске асыруға қатысады;
      8) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға сараптамалық қорытындыларды және (немесе) ұсынымдарды береді;
      9) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға инновациялық гранттар беру жөнінде қызметтер көрсетеді;
      10) технологиялық даму саласында ақпарат жинауды және индустриялық-инновациялық жүйенің тиімділігін талдауды жүзеге асырады;
      11) тәуекелдік инвестициялаудың инвестициялық қорларын дамытуға жәрдемдеседі.
      4. Жергілікті қамтуды дамыту саласындағы ұлттық даму институты:
      1) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастырады және жүргізеді;
      2) жергілікті қамтуды дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетеді;
      3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ішкі нарықта тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерді мемлекеттік қолдау шараларының іске асырылуы тиімділігін талдау бойынша қызметтер көрсетеді;
      4) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін ішкі нарықта жылжыту жөніндегі шығыстарының бір бөлігін өтеу бойынша қызметтер көрсетеді;
      5) жергілікті қамту бойынша сараптаманы жүзеге асырады.
      5. Инвестициялар тарту саласындағы ұлттық даму институты:
      1) Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын жақсарту бойынша талдамалық зерттеулер жүргізеді;
      2) шетелдік инвесторлардың қызметін ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді, оның ішінде инвесторлардың мемлекеттік органдармен, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерімен, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерімен кездесулерін ұйымдастырады, инвестиция тақырыбы бойынша бизнес-форумдар, конференциялар мен семинарлар өткізеді, шетелдік инвесторлардың дерекқорын қалыптастырады және жүргізеді;
      3) Қазақстан Республикасының қолайлы инвестициялық имиджін жылжытады, оның ішінде инвестициялық мүмкіндіктер туралы ақпарат ұсынады;
      4) шетелдік инвесторлармен келіссөздердің қорытындылары бойынша қол жеткізілген ресми уағдаластықтардың іске асырылу мониторингін жүргізеді;
      5) шетелдік инвесторлардың қатысуымен іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобалардың мониторингін жүргізеді.
      6. Экспортты дамыту және жылжыту саласындағы ұлттық даму институты:
      1) сыртқы нарықтарға талдау жүргізеді;
      2) отандық өңделген тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша жәрдемдеседі;
      3) отандық экспорттаушыларға олардың сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру, әлеуетті экспорттық нарықтарды іздестіру және олардың тауарларын, көрсетілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға жылжыту мәселелері бойынша ақпараттық және консультациялық қызметтер көрсетеді;
      4) отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің экспортын жылжыту бойынша іс-шаралар жүргізеді;
      5) отандық, шетелдік және халықаралық ұйымдармен отандық өңделген тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету мәселелері бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
      6) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды ілгерілету бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу жөнінде қызметтер көрсетеді;
      7) отандық өңделген тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету мақсатында шетелдік өкілдіктер құрады.
      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 365-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      11-бап. Индустриялық-инновациялық инфрақұрылым

      1. Мыналар:
      1) арнайы экономикалық аймақтар, оның ішінде дербес кластерлік қор;
      2) индустриялық аймақтар;
      3) технопарктер;
      4) тәуекелдік инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорлары;
      5) технологияларды коммерцияландыру орталықтары;
      6) салалық конструкторлық бюролар;
      7) технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтары;
      8) инновациялық кластерлер индустриялық-инновациялық инфрақұрылымның элементтері болып табылады.
      2. Индустриялық-инновациялық қызмет арнайы экономикалық аймақтарда – «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы»«Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластері туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, индустриялық аймақтарда «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Тәуекелді инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорларының қызметі «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
      4. Технопарктер қызметінің негізгі түрі - индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің жұмыс істеуінің бастапқы кезеңінде оларға үй-жайлар, жабдықтар беру, бухгалтерлік есеп жүргізу, заңдық, ақпараттық және консультациялық қолдау, инвестициялар тарту, жобаларды басқару бойынша қызметтер, сондай-ақ индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін қажетті өзге де қызметтер көрсетуді білдіретін технологиялық бизнес-инкубациялау болып табылады. Технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету, сондай-ақ мұндай көрсетілетін қызметтер құнын айқындау қағидаларын индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.
      5. Технологияларды коммерцияландыру орталықтары қызметінің негізгі бағыттары: коммерцияландыру үшін технологиялар іздестіруді және оларды бағалауды, маркетингтік зерттеулерді, зияткерлік меншікті қорғау саласында консультациялық қызметтер көрсетуді, технологияларды коммерцияландыру стратегиясын әзірлеуді, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің технологияларды коммерцияландыру саласында шарттар жасасуы мақсатында олардың өзара іс-қимылын ұйымдастыруды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, технологияларды коммерцияландыру жөніндегі қызметтер кешенін көрсету болып табылады.
      Технологияларды коммерцияландыру орталықтарын әдіснамалық, консультациялық жағынан және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзгедей түрде қолдауды технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты жүзеге асырады.
      6. Салалық конструкторлық бюролардың негізгі міндеті индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жаңа немесе жетілдірілген тауарларды жасауда, оның ішінде технологиялар трансферті, конструкторлық-технологиялық құжаттаманы сатып алу, бейімдеу, әзірлеу, оны кейіннен индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне өтеулі негізде беру және оның негізінде тауарлар өндірісін ұйымдастыру үшін қажетті қызметтер көрсету арқылы жәрдемдесу болып табылады.
      7. Технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шетелдік әріптестерімен бірлесіп іске асыратын индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға жәрдемдесу мақсатында технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты құрады.
      8. Инновациялық кластерлер өзара іс-қимыл жасасу және қолда бар мүмкіндіктерді бірлесе пайдалану, білім мен тәжірибе алмасу, технологияларды тиімді түрде беру, тұрақты әріптестік байланыстарды жолға қою және ақпаратты тарату арқылы индустриялық-инновациялық қызметті ынталандырады.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      12-бап. Индустриялық-инновациялық жүйе құралдары

      1. Индустриялық-инновациялық жүйені жоспарлау құралдарына технологиялық болжау және басым тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасы жатады.
      Технологиялық болжауды тұрақты негізде үш жылда бір реттен кем емес қорытындылар шығара отырып, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган жүргізеді.
      Технологиялық болжау индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін технологиялық болжауды жүргізу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.
      Технологиялық болжау процесін шетелдік және отандық сарапшыларды тарту, сауалнама мен талдамалық зерттеулер жүргізу, технологиялық болжау қорытындыларын шығару үшін алынған мәліметтерді жинақтап қорыту және ұсынымдарды қалыптастыру жолымен технологиялық дамыту жөніндегі ұлттық даму институты қамтамасыз етеді.
      Технологиялық болжау қорытындылары:
      1) Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді перспективадағы дамуы үшін сындарлы технологиялар тізбесін және инновациялық гранттар берудің басым бағыттарын айқындау мен өзекті етуге;
      2) технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институтына жәрдемдесу кезінде индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган іске асыратын нысаналы технологиялық бағдарламаларды қалыптастыруға;
      3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның ғылыми-технологиялық дамудың салааралық жоспарын әзірлеуіне және өзекті етуіне негіз болып табылады.
      Басым тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай картасы Қазақстан Республикасында өндіру үшін стратегиялық бәсекелестік артықшылықтарға ие, экономиканың әрбір басым секторы бойынша айқындалған және индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдаудың басымдықтары болып табылатын тауар топтарының, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін білдіреді.
      2. Индустрияландыру картасы индустриялық-инновациялық жүйе мониторингінің (іске асырылуының) құралы болып табылады және белгілі бір қаржыландыру көздері, оларды іске асыру жөніндегі кестелері мен іс-шаралар жоспарлары бар республикалық және өңірлік индустрияландыру карталарына енгізілген индустриялық-инновациялық жобалардың жиынтығын білдіреді.
      3. Инновацияларды ақпараттық қолдау және технологияларды коммерцияландыру индустриялық-инновациялық жүйені ынталандыру және дамыту құралдары болып табылады.
      Инновацияларды ақпараттық қолдауды технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институты жеке және заңды тұлғалардың өнертапқыштық қызметін және инновациялық белсенділігін ынталандыратын конкурстарды ұйымдастыру, баспа және электрондық өнімді шығару және тарату арқылы технологияларды құру, енгізу, коммерцияландыру процестерін тарату мақсатында жүзеге асырады.
      Технологияларды коммерцияландыру:
      1) лицензиялық шартты және (немесе) зияткерлік меншік объектісіне айрықша құқықтардың басқа тұлғаға ауысуы туралы шартты жасасу;
      2) технологияларды коммерциялық пайдалануы үшін заңды тұлға құру;
      3) жеке және заңды тұлғаларға шарттық негізде қызметтер көрсету арқылы технологияларды пайдалану;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдер арқылы жүзеге асырылады.
      Технологияларды коммерцияландыруда индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жәрдемді осы Заңның 20-бабына сәйкес технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты көрсетеді.
      4. Мемлекеттік органдар, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық жүйенің субъектілері жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының іске асырылу тиімділігін бағалау индустриялық-инновациялық жүйені талдау құралы болып табылады.
      Мемлекеттік органдар, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ индустриялық-инновациялық қызметті қолдауды жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық жүйенің субъектілері жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының іске асырылу тиімділігін бағалау әдістемесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

4-тарау. ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ СУБЪЕКТІЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

      13-бап. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін
               мемлекеттік қолдау шаралары

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында айқындалған ерекшеліктерді ескере отырып, осы Заңмен айқындалады.
      Мемлекеттік қолдау түрлері мен деңгейі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
      2. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларына:
      1) қоса қаржыландыруды қоса алғанда, жобаларды қаржыландыру, лизингтік қаржыландыру;
      2) қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелер мен кепілдімелер беру;
      3) қаржы институттары арқылы кредиттеу;
      4) қаржы институттарына берілетін кредиттер бойынша сыйақы және облигациялар бойынша купондық сыйақы ставкаларын субсидиялау;
      5) жарғылық капиталдарға инвестицияларды жүзеге асыру;
      6) кепілдендірілген тапсырыс;
      7) инновациялық гранттар беру;
      8) білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету;
      9) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету;
      10) жер учаскелері мен жер қойнауын пайдалану құқықтарын беру;
      11) ішкі нарықта қолдау;
      12) шетелдік инвестицияларды тарту;
      13) отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің экспортын дамыту және жылжыту жатады.
      3. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінде қызметті жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.
      4. Арнайы экономикалық аймақтарда қызметті жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін дамытуды ынталандыру «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
      5. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметін ынталандыру «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.
      6. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган, өзге де мемлекеттік органдар, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларын қарау, келісу және ұсыну кезінде мына критерийлердің бірін:
      1) инновациялық – экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ескере отырып, жаңа немесе жетілдірілген өндірістерді, технологияларды, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жасау жолымен қызметтің экономикалық тиімділігін арттыруға бағыттылықты;
      2) бәсекеге қабілеттілік – қол жеткізілетін нәтиженің оны алуға кеткен шығындарға қатысы ретінде айқындалатын, қол жеткізілетін экономикалық және әлеуметтік тиімділік деңгейінде көрінетін ұқсас индустриялық-инновациялық жобалармен салыстырғандағы артықшылықты;
      3) ауқымдылық – Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту үшін индустриялық-инновациялық жобаны іске асырудың маңыздылығын басшылыққа алуға міндетті.

      14-бап. Қоса қаржыландыруды қоса алғанда, индустриялық-
               инновациялық жобаларды қаржыландыру, лизингтік
               қаржыландыру

      1. Қоса қаржыландыруды қоса алғанда, индустриялық-инновациялық жобаларды қаржыландыруды, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін орта және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған лизингтік қаржыландыруды Қазақстан Даму Банкі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын басқа да ұлттық даму институттары жүзеге асырады.
      2. Қоса қаржыландыруды қоса алғанда, қаржыландыру жаңа индустриялық-инновациялық жобаларды, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға (техникалық қайта жарақтандыруға) және кеңейтуге бағытталған индустриялық-инновациялық жобаларды жасау үшін жүзеге асырылады.
      3. Лизингтік қаржыландыру индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне он жылдан аспайтын мерзімге беріледі.
      4. Қоса қаржыландыруды қоса алғанда, жобаларды қаржыландырудың, лизингтік қаржыландырудың шарттары мен тетіктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      15-бап. Қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және
               кепілдемелерді ұсыну

      1. Қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсынуды индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне берілетін екінші деңгейдегі банктердің қарыздары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қаржы агенті жүзеге асырады.
      2. Қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну шарттары мен тетіктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      16-бап. Қаржы институттары арқылы кредит беру

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне кредит беруді Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қаржы агентінің қаржы институттарында қаражатты шарттастырылған түрде орналастыруы арқылы жүзеге асырылады.
      2. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне кредит беру өзінің жылжымалы немесе жылжымайтын мүлкін, соның ішінде ақша ұсыну арқылы қатысқан жағдайда, жаңа индустриялық-инновациялық жобаларды, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға (техникалық қайта жарақтандыруға) және кеңейтуге бағытталған индустриялық-инновациялық жобаларды жасау үшін жүзеге асырылады.
      3. Қаржы институттары арқылы кредит беру шарттары мен тетіктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      17-бап. Қаржы институттары беретін кредиттер бойынша
               сыйақы ставкасын және облигациялар бойынша
               купондық сыйақыны субсидиялау

      1. Қаржы институттары беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын және индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің облигациялары бойынша купондық сыйақыны субсидиялау жаңа индустриялық-инновациялық жобаларды, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға (техникалық қайта жарақтандыруға) және кеңейтуге бағытталған индустриялық-инновациялық жобаларды жасау үшін, олар өзінің жылжымалы немесе жылжымайтын мүлкін, оның ішінде ақша ұсыну жолымен қатысқан жағдайда, жүзеге асырылады.
      Айналым қаражатын толтыруға қаржы институттары беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын және облигациялар бойынша купондық сыйақыны субсидиялау жүзеге асырылмайды.
      2. Қаржы институттары индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын және индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері эмиссиялайтын облигациялар бойынша купондық сыйақыны субсидиялауды индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қаржы агенті жүзеге асырады.
      3. Қаржы институттары беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын және облигациялар бойынша купондық сыйақыны субсидиялаудың шарттары мен тетіктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      18-бап. Жарғылық капиталдарға тартылатын инвестицияларды
               жүзеге асыру

      Индустриялық-инновациялық жоба мынадай шарттарға:
      1) еңбек өнімділігін арттыруға және экономиканың басым секторларын дамытудың ынталандырылуын қамтамасыз етуге;
      2) мәні индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын ұлттық даму институттарының инвестициялық саясатын регламенттейтін ішкі құжаттарында айқындалатын болжамдық экономикалық және қаржылық параметрлер бойынша тартымдылыққа;
      3) технологиялық әлеуетін арттыруға бағыттылығына, өндіріс және көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға және көлемін ұлғайтуға, шикізаттар мен материалдарды өңдеуді тереңдетуге, жоғары технологиялық өнімдерді шығаруға сәйкес келген кезде, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің жарғылық капиталына тартылатын инвестицияларды индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын ұлттық даму институттары және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.
      Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын ұлттық даму институттарының инвестициялық қызметінің нәтижелері барлық индустриялық-инновациялық жобалар бойынша инвестициялық табыс негізінде айқындалады.

      19-бап. Кепілдендірілген тапсырыс

      1. Технологиялық меморандумдарды индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган ұлттық басқару холдингтерімен, ұлттық холдингтермен, ұлттық компаниялармен және олармен үлестес заңды тұлғалармен жасайды және сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізбесін айқындайды.
      2. Жасалған технологиялық меморандумдардың негізінде ұлттық басқару холдингтері, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және олармен үлестес заңды тұлғалар тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді беруге индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерімен шарттар жасасу жолымен кепілдендірілген тапсырысты орналастырады. Көрсетілген шарттардың талаптары бағаны, сапаны, қолжетімділікті, тасымалдау шарттарын қоса алғанда, ұлттық басқару холдингтерінің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың коммерциялық мүдделеріне сай келуі тиіс және Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне қайшы келмеуге тиіс.
      3. Кепілдендірілген тапсырыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен үлгілік қағидалар негізінде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорына енгізілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді барлық әлеуетті жеткізушілер арасында сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру арқылы орналастырылады.

      20-бап. Инновациялық гранттар беру

      1. Инновациялық гранттар беруді инновациялық гранттар берудің басым бағыттары шеңберінде технологиялық дамыту жөніндегі ұлттық даму институтын тарта отырып, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.
      2. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне инновациялық гранттар индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру жөніндегі шығындардың бір бөлігін өтеу және (немесе) төлеу арқылы беріледі.
      3. Инновациялық гранттар:
      1) технологиялар сатып алуға;
      2) өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге беріледі.
      Осы тармақшаның мақсаты үшін өнеркәсіптік зерттеулер деп индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі жүзеге асыратын өндірістік процестерді және (немесе) шығарылатын тауарлардың немесе көрсетілетін қызметтердің сипаттамаларын жақсарту мақсатында ол жүргізетін ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар түсініледі;
      3) инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін шет елде арттыруға;
      4) дамудың бастапқы сатысында жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға;
      5) шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге;
      6) технологияларды коммерцияландыруға;
      7) жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға;
      8) консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға;
      9) басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізуге беріледі.
      Инновациялық гранттарды беру кезінде отандық және шетелдік сарапшыларды тарта отырып, тәуелсіз сараптама жүргізіледі.
      4. Технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган мен технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты арасында жасалатын шарт негізінде инновациялық гранттар беруге бөлінген қаражатты басқаруды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының резиденті – екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.
      Қаржы жылының соңына есептелетін ағымдағы шоттағы қаражаттың қалдықтары индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға және тиісінше мемлекеттік бюджетке қайтаруға жатпайды, ал келесі қаржы жылында инновациялық гранттар беруге жұмсалады. Инновациялық гранттар беруге арналған ақшаның жалпы көлемі барлық инновациялық гранттар арасында бөлінеді.

      21-бап. Білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету экономиканың басым секторлары үшін мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
      2. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері ұсынған тиісті мамандарға қажеттілік туралы мәліметтер негізінде экономиканың басым секторлары үшін мамандар даярлау қажет етілетін мамандықтардың тізбесін айқындау бойынша ұсыныстарды құрастырады.
      Білім беру саласындағы уәкілетті орган индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган ұсынатын мәліметтер негізінде экономиканың басым секторлары үшін мамандар даярлау қажет етілетін мамандықтардың тізбесін айқындауға және оның негізінде мемлекеттік білім тапсырысын қалыптастыруға міндетті.

      22-бап. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен
               қамтамасыз ету

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету:
      1) бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру;
      2) жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту (техникалық қайта жарақтандыру) және кеңейту үшін жүзеге асырылады.
      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген бағыттарға сәйкес келетін индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыратын индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салуға (реконструкциялауға) бюджет қаражатын бөлу арқылы жүзеге асырылады.
      3. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салуға (реконструкциялауға) бюджет қаражатын бөлу Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      23-бап. Жер учаскелерін және жер қойнауын пайдалану
               құқықтарын беру

      Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жер учаскелері мен жер қойнауын пайдалану құқықтарын беру:
      1) Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес уақытша жер пайдалану құқығында жер учаскелерін бөлу;
      2) «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тікелей келіссөздер негізінде конкурс өткізбестен, өндірістік қызметке (технологиялық циклға) байланысты пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге, бірлескен барлауға және өндіруге арналған операцияларды жүргізу үшін жер қойнауын пайдалануға құқық беру арқылы жүзеге асырылады.

      24-бап. Ішкі нарықта қолдау

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне сервистік қолдау көрсетуді және олардың отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеуді индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган жергілікті қамтуды дамыту саласындағы ұлттық даму институтын тарта отырып жүзеге асырады.
      2. Ішкі нарықта индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін сервистік қолдау:
      1) жеке және заңды тұлғаларды тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорында өтеусіз тіркеу;
      2) әлеуетті тапсырыс берушілер, отандық тауар өндірушілер және жұмыстар мен қызметтерді отандық берушілер туралы ақпаратты жергілікті қамтуды дамыту саласындағы ұлттық даму институтының интернет-ресурсына орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
      Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу тәртібін индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган бекітеді.
      3. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу:
      1) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге немесе оған сараптама жүргізуге тартылған консалтингтік ұйымдардың қызметіне ақы төлеу;
      2) отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарды өтеу арқылы жүзеге асырылады.
      Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      4. Жергілікті қамтуды дамыту саласындағы ұлттық даму институты индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган мен жергілікті қамтуды дамыту саласындағы ұлттық даму институты арасында жасалатын шарт негізінде индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарыққа жылжыту бойынша шығындарын өтеуге бөлінген қаражатты басқаруды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының резиденті – екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.
      Қаржы жылының соңына есептелетін ағымдағы шоттағы қаражат қалдықтары индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға және тиісінше мемлекеттік бюджетке қайтаруға жатпайды, ал келесі қаржы жылында индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарыққа жылжыту бойынша шығындарын өтеуге жұмсалады.
      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      25-бап. Шетелдік инвестициялар тарту

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін сервистік қолдау шаралары шетелдік инвестицияларды тарту арқылы қамтамасыз етіледі және өзіне:
      1) әлеуетті шетелдік инвесторларды индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға қатысуға тарту мақсатында іздестіруді жүзеге асыруды және олармен келіссөздер жүргізуді;
      2) индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін инвестициялық тақырып бойынша бизнес-форумдарға, конференцияларға және семинарларға қатысуға тартуды;
      3) индустриялық-инновациялық жобалар туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдік дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктер мен консулдық мекемелер арқылы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында таратуды қамтиды.

      26-бап. Отандық өңделген тауарлар, көрсетілетін қызметтер
               экспортын дамыту және жылжыту

      1. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне сервистік қолдау шараларын ұсынуды және олардың отандық өңделген тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеуді индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган экспортты дамыту және жылжыту саласындағы ұлттық даму институтын және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын тарта отырып жүзеге асырады.
      2. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін отандық өңделген тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша сервистік қолдау шаралары:
      1) олардың экспорттық әлеуетінің диагностикасы;
      2) сауда миссияларын ұйымдастыру және өткізу, көрме-жәрмеңке қызметін жүзеге асыру, отандық өндірушілердің тауар белгілерін шетелде ілгерілету және шетелде қазақстандық өндірушілердің ұлттық стенділерін ұйымдастыру;
      3) отандық өндірушілер мен олардың тауарлары, көрсетілетін қызметтері туралы ақпаратты шетелде тұрақты негізде орналастыру арқылы әлеуетті шетелдік сатып алушылардың хабардар болуын арттыру;
      4) отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің экспортын дамыту және ілгерілету мәселелері бойынша ақпараттық және талдамалық қолдау көрсету;
      5) отандық өңделген тауарларды, көрсетілетін қызметтерді халықаралық гуманитарлық көмек нарығына жылжытуға жәрдемдесу;
      6) экспорттық саудалық қаржыландыру, кредит беру және сақтандыру тетіктерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 130-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 365-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      27-бап. Қазақстан Республикасының индустриялық-
               инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
               туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      28-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      2. «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» 2006 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 5-6, 35-құжат; № 16, 99-құжат; 2009 ж., № 4-5, 29-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности

Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV. Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года

      Сноска. Утратил силу Кодексом РК от 29.10.2015 № 375-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст. 28

      Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования индустриально-инновационной деятельности и определяет меры ее государственной поддержки.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 1. Основные понятия, используемые в
                 настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) местное содержание – процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в индустриально-инновационном проекте субъекта индустриально-инновационной деятельности, от общего фонда оплаты труда по данному проекту, и (или) стоимости долей местного происхождения, установленных в товарах, работах и услугах от общей стоимости товаров, работ и услуг, используемых при реализации индустриально-инновационного проекта субъекта индустриально-инновационной деятельности;
      2) экспертиза по местному содержанию – оценка местного содержания в индустриально-инновационном проекте субъекта индустриально-инновационной деятельности, претендующего на включение в республиканскую карту индустриализации;
      3) индустриально-инновационный проект – комплекс мероприятий, направленный на трансферт технологий, создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного срока времени;
      4) индустриально-инновационная деятельность – деятельность физических или юридических лиц, связанная с реализацией индустриально-инновационных проектов с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повышения производительности труда и обеспечения стимулирования развития приоритетных секторов экономики либо с продвижением отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки;
      5) субъекты индустриально-инновационной деятельности – физические и (или) юридические лица, реализующие индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки;
      6) уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития, а также осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию и участие в реализации государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      7) инновация – результат деятельности физических и (или) юридических лиц, получивший практическую реализацию в виде новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, организационных решений технического, производственного, административного, коммерческого характера, а также иного общественно полезного результата с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повышения экономической эффективности;
      8) инновационный грант – бюджетные средства, предоставляемые субъектам индустриально-инновационной деятельности на безвозмездной основе для реализации их индустриально-инновационных проектов в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;
      9) инновационный кластер – объединение научных организаций, организаций образования, акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования, а также физических и (или) юридических лиц, определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, призванных стимулировать индустриально-инновационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации;
      10) уполномоченный орган по государственному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического, экономического и бюджетного планирования, выработки и формирования бюджетной политики;
      11) отраслевое конструкторское бюро – юридическое лицо, владеющее материально-техническим комплексом, созданное национальным институтом развития в области технологического развития для содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в организации производства новых или усовершенствованных товаров;
      12) критическая технология – технология, обеспечивающая повышение конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе (свыше десяти лет);
      13) база данных товаров, работ, услуг и их поставщиков – перечень отечественных товаров, работ, услуг и их поставщиков;
      14) технология – процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином производственном цикле, использование которых обеспечивает получение новых или усовершенствованных товаров, работ и услуг;
      15) трансферт технологии – процесс внедрения новых или усовершенствованных технологий субъектами индустриально-инновационной деятельности, права собственности, владения и (или) пользования которой получены способами, не запрещенными законами Республики Казахстан;
      16) коммерциализация технологий – деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на получение положительного экономического эффекта;
      17) центр коммерциализации технологий – юридическое лицо, структурное или обособленное подразделение научной организации, высшего учебного заведения или автономной организации образования, осуществляющие коммерциализацию технологий;
      18) технологическое прогнозирование – комплекс аналитических исследований, направленных на выявление технологий, освоение которых является необходимым условием для устойчивого индустриально-инновационного развития государства;
      19) технологический парк (далее – технопарк) – юридическое лицо, созданное национальным институтом развития в области технологического развития, владеющее на праве собственности или иных законных основаниях территорией с единым материально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия для реализации индустриально-инновационной деятельности;
      20) приоритетные сектора экономики – сектора национальной экономики, способные оказать воздействие на динамику и качество экономического развития государства.
      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
                 о государственной поддержке
                 индустриально-инновационной деятельности

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

      Статья 3. Цель, задачи и принципы государственной
                 поддержки индустриально-инновационной
                 деятельности

      1. Целью государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности является повышение конкурентоспособности национальной экономики на основе стимулирования развития приоритетных секторов экономики, определяемых Президентом Республики Казахстан.
      2. Задачами государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности являются:
      1) создание благоприятных условий для развития приоритетных секторов экономики;
      2) обеспечение условий для развития новых конкурентоспособных производств;
      3) создание благоприятных условий для модернизации (технического перевооружения) действующих производств с целью повышения производительности труда, а также удлинения производственной цепочки и расширения рынка;
      4) поддержка эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных производств;
      5) повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала субъектов индустриально-инновационной деятельности;
      6) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации технологий;
      7) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в развитии экспортного потенциала;
      8) развитие научно-исследовательской базы в приоритетных секторах экономики и интеграция ее с производственным процессом;
      9) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в международном сотрудничестве в сфере индустриально-инновационной деятельности, в том числе сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров для индустриально-инновационной деятельности.
      3. Государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности Республики Казахстан основывается на принципах:
      1) обеспечения субъектам индустриально-инновационной деятельности равного доступа к получению государственной поддержки в соответствии с настоящим Законом;
      2) гласности, адресности и транспарентности предоставляемых мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности;
      3) обеспечения сбалансированности интересов государства и субъектов индустриально-инновационной деятельности;
      4) оптимизации мер государственной поддержки в целях успешной реализации индустриально-инновационных проектов субъектов индустриально-инновационной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей;
      5) комплексности и системности, обеспечивающих постоянное взаимодействие государства и субъектов индустриально-инновационной деятельности;
      6) соответствия международным обязательствам Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:
      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и организует их осуществление;
      2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      3) вносит предложения по определению приоритетных секторов экономики Президенту Республики Казахстан;
      4) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      5) утверждает межотраслевой план научно-технологического развития;
      6) утверждает перечень национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      8) утверждает республиканскую карту индустриализации;
      9) утверждает единую карту приоритетных товаров и услуг;
      10) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      11) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      12) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      13) образует Координационный совет по форсированному индустриально-инновационному развитию при Правительстве Республики Казахстан (далее – Координационный совет) и утверждает его положение и состав;
      14) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      15) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      16) определяет порядок включения проектов в республиканскую и региональные карты индустриализации;
      17) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      18) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      19) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      20) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      21) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      22) выполняет иные функции, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в
                 области государственной поддержки
                 индустриально-инновационной деятельности

      Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности:
      1) участвует в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      2) разрабатывает межотраслевой план научно-технологического развития;
      3) осуществляет планирование, мониторинг, стимулирование, развитие индустриально-инновационной системы;
      4) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      5) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      6) ежегодно представляет Правительству Республики Казахстан информацию об эффективности мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      7) разрабатывает правила проведения экспертизы по местному содержанию;
      8) разрабатывает единую карту приоритетных товаров и услуг;
      9) разрабатывает республиканскую карту индустриализации;
      10) разрабатывает и утверждает перечень видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции;
      10-1) определяет приоритетные направления предоставления инновационных грантов;
      11) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      12) разрабатывает положение о Координационном совете и вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по формированию его состава;
      13) образует Совет по технологической политике и утверждает его положение и состав;
      14) согласовывает стратегии и планы развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилиированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц, в части развития технологий и инноваций;
      15) разрабатывает и утверждает правила функционирования отраслевых конструкторских бюро;
      16) разрабатывает и утверждает правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров;
      17) разрабатывает и утверждает перечень отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению;
      18) разрабатывает порядок включения проектов в республиканскую и региональные карты индустриализации;
      19) разрабатывает и утверждает правила предоставления инновационных грантов на приобретение технологий, проведение промышленных исследований, поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития, патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;
      20) разрабатывает и утверждает правила предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий;
      21) разрабатывает и утверждает правила предоставления инновационных грантов на повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом, привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, на внедрение управленческих и производственных технологий;
      22) разрабатывает и определяет порядок оплаты услуг национального института развития в области технологического развития при предоставлении инновационных грантов;
      23) разрабатывает порядок формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;
      24) разрабатывает правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению товаров, работ и услуг на внутреннем рынке;
      24-1) определяет операторов, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности;
      25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 365-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 6. Компетенция уполномоченного органа
                 по государственному планированию

      Уполномоченный орган по государственному планированию:
      1) участвует в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      2) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по определению приоритетных секторов экономики;
      3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      4) формирует политику развития местного содержания в сфере индустриально-инновационной деятельности;
      5) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      6) осуществляет координацию обеспечения квалифицированными кадровыми ресурсами и регулирования занятости в области индустриально-инновационной деятельности;
      7)  осуществляет оценку эффективности индустриально-инновационной системы;
      8) согласовывает стратегии и планы развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилиированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц на предмет соответствия целям индустриально-инновационного развития;
      9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 7. Компетенция иных государственных органов

      Государственные органы:
      1) участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      2) вносят в уполномоченный орган по государственному планированию предложения по определению приоритетных секторов экономики;
      3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      4) предоставляют в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию о реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      5) предоставляют в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности предложения по определению приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;
      6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов
                 областей, городов республиканского значения,
                 столицы

      Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:
      1) участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на соответствующей территории;
      2) разрабатывают и утверждают региональные карты индустриализации;
      3) вправе оказывать методическую, консультационную, практическую и иную помощь элементам индустриально-инновационной инфраструктуры, субъектам индустриально-инновационной системы, осуществляющим государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности;
      4) вносят предложения в уполномоченный орган по государственному планированию по определению приоритетных секторов экономики;
      5) осуществляют сбор, анализ и предоставляет в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию по местному содержанию в закупках организаций согласно перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, по форме и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
      6) предоставляют в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию о реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      7) вправе создавать и (или) участвовать в уставном капитале юридических лиц, основная деятельность которых направлена на развитие инноваций;
      8) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      9) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3. ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      Статья 9. Индустриально-инновационная система
                 Республики Казахстан

      В целях стимулирования развития приоритетных секторов экономики и государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в Республике Казахстан формируется индустриально-инновационная система, которая состоит из субъектов, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, инфраструктуры и инструментов.

      Статья 10. Субъекты индустриально-инновационной системы,
                  осуществляющие государственную поддержку
                  индустриально-инновационной деятельности

      1. К субъектам индустриально-инновационной системы, осуществляющим государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, относятся национальные институты развития, в том числе региональные, а также иные юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.
      2. Национальный институт развития в области развития индустрии:
      1) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики;
      2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      3) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по разработке и актуализации единой карты приоритетных товаров и услуг;
      4) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по анализу экономической эффективности карты индустриализации.
      3. Национальный институт развития в области технологического развития:
      1) принимает участие в процессе технологического прогнозирования;
      2) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития инноваций;
      3) осуществляет инвестиции в индустриально-инновационные проекты путем участия в уставных капиталах субъектов индустриально-инновационной деятельности, создания юридических лиц с иностранным участием, создания или участия в инвестиционных фондах и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;
      4) участвует в создании, управлении и координации технопарков, центров коммерциализации технологий, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий;
      5) сотрудничает с международными организациями с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования технологического развития приоритетных секторов экономики;
      6) обеспечивает доступ к информации о реализуемых индустриально-инновационных проектах, внедренных технологиях, результатах проведенных аналитических исследований по технологическому прогнозированию;
      7) принимает участие в реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию, коммерциализации технологий и трансферту технологий, усилению кадрового, управленческого и производственного потенциала субъектов индустриально-инновационной деятельности;
      8) выдает экспертные заключения и (или) рекомендации уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
      9) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по предоставлению инновационных грантов;
      10) осуществляет сбор информации и анализ эффективности индустриально-инновационной системы в области технологического развития;
      11) оказывает содействие развитию инвестиционных фондов рискового инвестирования.
      4. Национальный институт развития в области развития местного содержания:
      1) формирует и ведет базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;
      2) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития местного содержания;
      3) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по анализу эффективности реализации мер государственной поддержки отечественных поставщиков товаров, работ и услуг на внутреннем рынке;
      4) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по возмещению части затрат по продвижению товаров, работ и услуг субъектов индустриально-инновационной деятельности на внутреннем рынке;
      5) осуществляет экспертизу по местному содержанию.
      5. Национальный институт развития в области привлечения инвестиций:
      1) проводит аналитические исследования по улучшению инвестиционной привлекательности Республики Казахстан;
      2) обеспечивает информационное сопровождение деятельности иностранных инвесторов, в том числе организовывает встречи инвесторов с государственными органами, субъектами индустриально-инновационной деятельности, а также с объединениями субъектов частного предпринимательства, проводит бизнес-форумы, конференции и семинары по инвестиционной тематике, формирует и ведет базу данных иностранных инвесторов;
      3) продвигает благоприятный инвестиционный имидж Республики Казахстан, в том числе предоставляет информацию об инвестиционных возможностях;
      4) проводит мониторинг реализации официальных договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с иностранными инвесторами;
      5) проводит мониторинг индустриально-инновационных проектов, реализуемых с участием иностранных инвесторов.
      6. Национальный институт развития в области развития и продвижения экспорта:
      1) проводит анализ внешних рынков;
      2) оказывает содействие по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки;
      3) оказывает отечественным экспортерам информационные и консультационные услуги по вопросам повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, поиска потенциальных экспортных рынков и продвижения их товаров, услуг на внешние рынки;
      4) проводит мероприятия по продвижению экспорта отечественных обработанных товаров, услуг;
      5) осуществляет взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения экспорта отечественных обработанных товаров и услуг;
      6) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров;
      7) создает зарубежные представительства в целях продвижения экспорта отечественных обработанных товаров и услуг.
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 365-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 11. Индустриально-инновационная инфраструктура

      1. Элементами индустриально-инновационной инфраструктуры являются:
      1) специальные экономические зоны, в том числе автономный кластерный фонд;
      2) индустриальные зоны;
      3) технопарки;
      4) акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования;
      5) центры коммерциализации технологий;
      6) отраслевые конструкторские бюро;
      7) международные центры трансферта технологий;
      8) инновационные кластеры.
      2. Индустриально-инновационная деятельность в специальных экономических зонах осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан», «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий», в индустриальных зонах – в соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве».
      3. Деятельность акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования регулируется Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах".
      4. Основным видом деятельности технопарков является технологическое бизнес-инкубирование, представляющее собой оказание субъектам индустриально-инновационной деятельности на начальном этапе их функционирования услуг по предоставлению помещений, оборудования, ведению бухгалтерского учета, юридическому, информационному и консультационному сопровождению, привлечению инвестиций, управлению проектами, а также иных услуг, необходимых для реализации индустриально-инновационных проектов. Правила оказания услуг технологического бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.
      5. Основными направлениями деятельности центров коммерциализации технологий являются оказание комплекса услуг по коммерциализации технологии, включая, но не ограничиваясь: поиск и оценка технологий для коммерциализации, маркетинговые исследования, оказание консультационных услуг в области защиты интеллектуальной собственности, разработка стратегии коммерциализации технологий, организация взаимодействия субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и субъектов частного предпринимательства в целях заключения ими договоров в области коммерциализации технологий.
      Методологическую, консультационную и иную предусмотренную законодательством Республики Казахстан поддержку центров коммерциализации технологий осуществляет национальный институт развития в области технологического развития.
      6. Основной задачей отраслевых конструкторских бюро является оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в создании новых или усовершенствованных товаров, в том числе путем трансферта технологий, приобретения, адаптации, разработки конструкторско-технологической документации, ее последующей передачи на возмездной основе субъектам индустриально-инновационной деятельности и оказания услуг, необходимых для организации производства товаров на ее основе.
      7. Международные центры трансферта технологий создаются национальным институтом развития в области технологического развития с целью оказания содействия в реализации проектов, реализуемых субъектами индустриально-инновационной деятельности совместно с зарубежными партнерами.
      8. Инновационные кластеры стимулируют индустриально-инновационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации.
      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 12. Инструменты индустриально-инновационной системы

      1. К инструментам планирования индустриально-инновационной системы относятся технологическое прогнозирование и единая карта приоритетных товаров и услуг.
      Технологическое прогнозирование проводится уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на постоянной основе с подведением итогов не реже одного раза в три года.
      Технологическое прогнозирование осуществляется в соответствии с методикой проведения технологического прогнозирования, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.
      Процесс технологического прогнозирования обеспечивается национальным институтом развития в области технологического развития путем привлечения иностранных и отечественных экспертов, проведения опросов и аналитических исследований, обобщения полученных данных и формирования рекомендаций для подведения итогов технологического прогнозирования.
      Итоги технологического прогнозирования являются основой для:
      1) определения и актуализации перечня критических технологий и приоритетных направлений предоставления инновационных грантов для развития Республики Казахстан на долгосрочную перспективу;
      2) формирования целевых технологических программ, реализуемых уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности при содействии национального института развития в области технологического развития;
      3) разработки и актуализации уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности межотраслевого плана научно-технологического развития.
      Единая карта приоритетных товаров и услуг представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в Республике Казахстан, определенных в разрезе каждого приоритетного сектора экономики и являющихся приоритетами для государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности.
      2. Карта индустриализации является инструментом мониторинга (реализации) индустриально-инновационной системы и представляет собой совокупность индустриально-инновационных проектов, включенных в республиканскую и региональные карты индустриализации с определенными источниками финансирования, графиками и планами мероприятий по их реализации.
      3. Инструментами стимулирования и развития индустриально-инновационной системы являются информационная поддержка инноваций и коммерциализация технологий.
      Информационная поддержка инноваций осуществляется национальным институтом развития в области технологического развития в целях распространения процессов создания, внедрения, коммерциализации технологий путем организации конкурсов, стимулирующих рационализаторскую деятельность и инновационную активность физических и юридических лиц, издания и распространения печатной и электронной продукции.
      Коммерциализация технологий осуществляется путем:
      1) заключения лицензионного договора и (или) договора о переходе исключительных прав на объект интеллектуальной собственности к другому лицу;
      2) создания юридического лица для коммерческого использования им технологий;
      3) эксплуатации технологий путем оказания услуг на договорной основе физическим и юридическим лицам;
      4) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      Содействие субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации технологий оказывается национальным институтом развития в области технологического развития в соответствии со статьей 20 настоящего Закона.
      4. Инструментом анализа индустриально-инновационной системы является оценка эффективности реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, осуществляемой государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также субъектами индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку индустриально-инновационной деятельности.
      Методика оценки эффективности реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, осуществляемых государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также субъектами индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку индустриально-инновационной деятельности, утверждается уполномоченным органом по государственному планированию.

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      Статья 13. Меры государственной поддержки субъектов
                  индустриально-инновационной деятельности

      1. Меры государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности определяются настоящим Законом с учетом особенностей, определенных иными законами Республики Казахстан.
      Виды и уровень государственной поддержки регулируются законодательством Республики Казахстан.
      2. К мерам государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности относятся:
      1) финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое финансирование;
      2) предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам;
      3) кредитование через финансовые институты;
      4) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям;
      5) осуществление инвестиций в уставные капиталы;
      6) гарантированный заказ;
      7) предоставление инновационных грантов;
      8) обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами;
      9) обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой;
      10) предоставление земельных участков и прав недропользования;
      11) поддержка на внутреннем рынке;
      12) привлечение иностранных инвестиций;
      13) развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг.
      3. Государственная поддержка субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе Республики Казахстан, определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий".
      4. Стимулирование развития субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в специальных экономических зонах, регулируется Законом Республики Казахстан "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан".
      5. Стимулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан субъектов индустриально-инновационной деятельности определяется Законом Республики Казахстан "Об инвестициях".
      6. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, иные государственные органы, а также местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы при рассмотрении, согласовании и предоставлении мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности обязаны руководствоваться одним из следующих критериев:
      1) инновационность – направленность на повышение экономической эффективности деятельности путем создания новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг с учетом обеспечения экологической безопасности;
      2) конкурентоспособность – преимущество в сравнении с аналогичными индустриально-инновационными проектами, проявляющимися в уровне достигаемой экономической и социальной эффективности, определяемом как отношение достигаемого эффекта к затратам на его получение;
      3) масштабность – значимость реализации индустриально-инновационного проекта для индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

      Статья 14. Финансирование, включая софинансирование,
                  проектов, лизинговое финансирование

      1. Финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое финансирование субъектов индустриально-инновационной деятельности на средне- и долгосрочный периоды осуществляются Банком Развития Казахстана, а также другими национальными институтами развития, определяемыми Правительством Республики Казахстан.
      2. Финансирование, включая софинансирование, осуществляется для создания новых индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств.
      3. Лизинговое финансирование предоставляется субъектам индустриально-инновационной деятельности на срок, не превышающий десяти лет.
      4. Условия и механизмы финансирования, включая софинансирование, проектов, лизингового финансирования определяются Правительством Республики Казахстан.

      Статья 15. Предоставление гарантийных обязательств и
                  поручительств по займам

      1. Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам осуществляется финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, по займам банков второго уровня, выдаваемым субъектам индустриально-инновационной деятельности для реализации индустриально-инновационных проектов.
      2. Условия и механизмы предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам определяются Правительством Республики Казахстан.

      Статья 16. Кредитование через финансовые институты

      1. Кредитование субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется путем обусловленного размещения средств финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, в финансовых институтах.
      2. Кредитование субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется для создания новых индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств, при условии их участия путем предоставления собственного движимого или недвижимого имущества, в том числе денег.
      3. Условия и механизмы кредитования через финансовые институты определяются Правительством Республики Казахстан.

      Статья 17. Субсидирование ставки вознаграждения по
                  кредитам, выдаваемым финансовыми институтами,
                  и купонного вознаграждения по облигациям

      1. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется для создания новых индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств, при условии их участия путем предоставления собственного движимого или недвижимого имущества, в том числе денег.
      Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям на пополнение оборотных средств не осуществляется.
      2. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами субъектам индустриально-инновационной деятельности, и купонного вознаграждения по облигациям, эмитируемым субъектами индустриально-инновационной деятельности, осуществляется финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, для реализации индустриально-инновационных проектов.
      3. Условия и механизмы субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям определяются Правительством Республики Казахстан.

      Статья 18. Осуществление инвестиций в уставные капиталы

      Инвестиции в уставные капиталы субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляются национальными институтами развития, осуществляющими государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы при соответствии индустриально-инновационного проекта следующим условиям:
      1) повышение производительности труда и обеспечение стимулирования развития приоритетных секторов экономики;
      2) привлекательность по прогнозным экономическим и финансовым параметрам, значения которых определяются внутренними документами, регламентирующими инвестиционную политику национальных институтов развития, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности;
      3) направленность на наращивание технологического потенциала, повышение качества и рост объема производства и услуг, углубление переработки сырья и материалов, выпуск высокотехнологичной продукции.
      Результаты инвестиционной деятельности национальных институтов развития, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, определяются на основании инвестиционного дохода в разрезе всех индустриально-инновационных проектов.

      Статья 19. Гарантированный заказ

      1. Технологические меморандумы заключаются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилиированными с ними юридическими лицами и определяют перечень закупаемых товаров, работ и услуг.
      2. На основании заключенных технологических меморандумов национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и аффилиированные с ними юридические лица размещают гарантированный заказ путем заключения договоров с субъектами индустриально-инновационной деятельности на поставку товаров, работ и услуг. Условия указанных договоров должны отвечать коммерческим интересам национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц, включая цену, качество, доступность, условия транспортировки, и не должны противоречить международным обязательствам Республики Казахстан.
      3. Гарантированный заказ размещается посредством организации процедур закупок среди всех потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в базу данных товаров, работ, услуг, и их поставщиков на основании типовых правил, утвержденных Правительством Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

      Статья 20. Предоставление инновационных грантов

      1. Предоставление инновационных грантов осуществляется уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с привлечением национального института развития в области технологического развития в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов.
      2. Инновационные гранты предоставляются субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов.
      3. Инновационные гранты предоставляются на:
      1) приобретение технологий;
      2) проведение промышленных исследований.
      Для целей настоящего подпункта под промышленными исследованиями понимаются научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы, проводимые субъектом индустриально-инновационной деятельности с целью улучшения им осуществляемых производственных процессов и (или) характеристик выпускаемых товаров или оказываемых услуг;
      3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;
      4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;
      5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;
      6) коммерциализацию технологий;
      7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;
      8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;
      9) внедрение управленческих и производственных технологий.
      При предоставлении инновационных грантов проводится независимая экспертиза с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.
      4. Национальным институтом развития в области технологического развития открывается текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан для осуществления управления средствами, выделенными на предоставление инновационных грантов на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и национальным институтом развития в области технологического развития.
      Остатки средств на текущем счете, числящиеся на конец финансового года, не подлежат возврату уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и, соответственно, в государственный бюджет, а расходуются на предоставление инновационных грантов в следующем финансовом году. Общий объем денег, предназначенных для предоставления инновационных грантов, распределяется между всеми инновационными грантами.

      Статья 21. Обеспечение квалифицированными
                  кадровыми ресурсами

      1. Обеспечение субъектов индустриально-инновационной деятельности квалифицированными кадровыми ресурсами осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для приоритетных секторов экономики.
      2. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на основе представляемых субъектами индустриально-инновационной деятельности сведений о потребностях в соответствующих специалистах формирует предложения по определению перечня специальностей, по которым требуется подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики.
      Уполномоченный орган в области образования на основе сведений, представляемых уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, обязан определить перечень специальностей, по которым требуется подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики, и на его основе сформировать государственный образовательный заказ.

      Статья 22. Обеспечение инженерно-коммуникационной
                  инфраструктурой

      1. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется для:
      1) создания новых конкурентоспособных производств;
      2) модернизации (технического перевооружения) и расширения действующих производств.
      2. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализующих индустриально-инновационные проекты, соответствующие направлениям, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется посредством выделения бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
      3. Выделение бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      Статья 23. Предоставление земельных участков
                  и прав недропользования

      Предоставление земельных участков и прав недропользования субъектам индустриально-инновационной деятельности осуществляется посредством:
      1) выделения земельных участков на праве временного землепользования в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан;
      2) предоставления права недропользования для проведения операций на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, связанных с производственной деятельностью (технологическим циклом), без проведения конкурса на основе прямых переговоров в соответствии с Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

      Статья 24. Поддержка на внутреннем рынке

      1. Предоставление сервисной поддержки и возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке осуществляются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с привлечением национального института развития в области развития местного содержания.
      2. Сервисная поддержка субъектов индустриально-инновационной деятельности на внутреннем рынке осуществляется посредством:
      1) безвозмездной регистрации физических и юридических лиц в базе данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;
      2) размещения информации о потенциальных заказчиках, отечественных товаропроизводителях и отечественных поставщиках работ и услуг на интернет-ресурсе национального института развития в области развития местного содержания.
      Порядок формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков утверждается уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.
      3. Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется посредством возмещения затрат по:
      1) оплате услуг консалтинговых организаций, привлеченных для разработки или экспертизы комплексного плана индустриально-инновационного проекта;
      2) продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.
      Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      4. Национальным институтом развития в области развития местного содержания открывается текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан для осуществления управления средствами, выделенными на возмещение затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний рынок на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и национальным институтом развития в области развития местного содержания.
      Остатки средств на текущем счете, числящиеся на конец финансового года, не подлежат возврату уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и, соответственно, в государственный бюджет, а расходуются на возмещение затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний рынок в следующем финансовом году.
      Сноска. Статья 24 с изменением, внесенным Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 25. Привлечение иностранных инвестиций

      1. Меры сервисной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности обеспечиваются путем привлечения иностранных инвестиций и включают в себя:
      1) осуществление поиска и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами с целью привлечения их к участию в реализации индустриально-инновационных проектов;
      2) привлечение субъектов индустриально-инновационной деятельности к участию в бизнес-форумах, конференциях и семинарах по инвестиционной тематике;
      3) распространение информации об индустриально-инновационных проектах в иностранных средствах массовой информации посредством загранучреждений Республики Казахстан, а также через иностранные дипломатические и приравненные к ним представительства и консульские учреждения на территории Республики Казахстан.

      Статья 26. Развитие и продвижение экспорта отечественных
                  обработанных товаров, услуг

      1. Предоставление мер сервисной поддержки и возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки осуществляются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с привлечением национального института развития в области развития и продвижения экспорта и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.
      2. Меры сервисной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки осуществляются путем:
      1) диагностики их экспортного потенциала;
      2) организации и проведения торговых миссий, осуществления выставочно-ярмарочной деятельности, продвижения товарных знаков отечественных производителей за рубежом и организации национальных стендов казахстанских производителей за рубежом;
      3) повышения информированности потенциальных зарубежных покупателей через размещение на постоянной основе информации об отечественных производителях и их товарах, услугах за рубежом;
      4) оказания информационной и аналитической поддержки по вопросам развития и продвижения экспорта отечественных обработанных товаров, услуг;
      5) содействия в продвижении отечественных обработанных товаров, услуг на международный рынок гуманитарной помощи;
      6) использования механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования.
      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 130-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 365-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан о государственной
                  поддержке индустриально-инновационной
                  деятельности

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Статья 28. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 23 марта 2006 года "О государственной поддержке инновационной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 5-6, ст. 35; № 16, ст. 99; 2009 г., № 4-5, ст. 29; 2011 г., № 11, ст. 102).

      Президент
      Республики Казахстан                             Н. Назарбаев