Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 74-баптан қараңыз.

      Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың құқықтық және әлеуметтiк негiздерiн айқындайды, азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылуға конституциялық құқығын iске асыруға мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың қатысуын регламенттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

      1-1) әртараптандыру – зейнетақы активтерiн жоғалтып алу тәуекелін төмендету мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген талаптарға сәйкес оларды түрлi қаржы құралдарына орналастыру;

      2) баспасөз басылымы – тiзбесiн уәкiлеттi орган айқындайтын мерзiмдi баспасөз басылымдары;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға;

      4) ең төмен зейнетақы – республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген ең төмен зейнетақы мөлшерi;

      5) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры – ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті уәкілетті органның лицензиясы негізінде жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

      6) ерiктi зейнетақы жарналары – Қазақстан Республикасының заңнамасында және ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын тәртiппен зейнетақы төлемдерiн алушының пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың өзінің бастамасы бойынша салатын ақшасы;

      7) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт – бiр тараптан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры және екiншi тараптан салымшы (зейнетақы төлемдерiн алушы) жасасатын, ерікті зейнетақы жарналарына, жинақтарына және зейнетақы төлемдерін алуға байланысты құқықтық қатынастарды орнату, өзгерту немесе тоқтату туралы шарт;

      8) ерiктi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесi – ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына төленетiн төлемнiң мөлшерi;

      9) ерiктi зейнетақы жарналарының салымшысы – ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа сәйкес зейнетақы төлемдерiн алушының пайдасына ерiктi зейнетақы жарналарын өзiнiң меншiктi қаражаты есебiнен жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      10) жеке зейнетақы шоты – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салымшының (зейнетақы төлемдерiн алушының) міндетті зейнетақы жарналары не міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары не ерікті зейнетақы жарналары, инвестициялық табысы, өсiмпұл және өзге де түсiмдер есепке алынатын және зейнетақы төлемдері жүргізілетін жеке атаулы шоты;

      10-1) жеке практикамен айналысатын адам – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор;

      11) жинақтаушы зейнетақы қоры – зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері жөнiндегi қызметтi жүзеге асырған, лицензиясының қолданысы осы Заңның 73-бабының 4-тармағына сәйкес тоқтатылатын заңды тұлға;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақты 11-1) және 11-2) тармақшалармен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12) зейнетақы – мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің және (немесе) жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және (немесе) еңбек сіңірген жылдары үшін және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң жиынтығы;

      13) зейнетақы активтерi – зейнетақы төлемдерiн, аударымдарын қамтамасыз етуге және жүзеге асыруға, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де мақсаттарға арналған ақша, бағалы қағаздар, өзге де қаржы құралдары;

      14) зейнетақы аннуитетi шарты – сақтанушы (зейнетақы төлемдерiн алушы) соған сәйкес сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарының сомасын беруге мiндеттенетін, ал сақтандыру ұйымы сақтанушының (зейнетақы төлемдерiн алушының) және (немесе) сақтандырылушының пайдасына өмiр бойы немесе белгiлi бiр уақыт кезеңi iшiнде сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға мiндеттенетін сақтандыру шарты;

      15) зейнетақы жинақтары – шарттарға, осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және ерiктi зейнетақы жарналарын, инвестициялық табысты, өсiмпұлды және өзге де түсiмдердi қамтитын, салымшының (зейнетақы төлемдерiн алушының) жеке зейнетақы шотында есепке алынатын ақшасы;

      16) зейнетақы төлемдерi:

      жасына байланысты зейнетақы төлемдері – 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемiнде алты ай еңбек өтілі бар жеке тұлғаларға еңбек өтіліне пропорционалды түрде жүзеге асырылатын ақша төлемдері;

      еңбек сіңірген жылдары үшін – әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға осы Заңға сәйкес төленетін ақша төлемі;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      16) тармақшаның төртінші абзацын жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      16) тармақшаның төртінші абзацының осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан – зейнетақы төлемдерін алушыларға төленетін зейнетақы жинақтарының төлемдері;

      ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан – ерікті зейнетақы жарналары төленген жеке тұлғаларға төленетін ақша төлемі;

      17) зейнетақы төлемдерiн алушы (бұдан әрi – алушы) – мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі және (немесе) жасына байланысты зейнетақы төлемдерi және (немесе) еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерi тағайындалған жеке тұлға;

      18) инвестициялық декларация – инвестициялау объектiлерiнiң тiзбесiн, зейнетақы активтерiне қатысты инвестициялық қызметтiң мақсаттарын, стратегияларын, талаптарын және шектеулерiн, зейнетақы активтерiнің хеджирленуі мен әртараптандырылуы талаптарын айқындайтын құжат;

      19) инвестициялық портфель – зейнетақы активтерiнiң құрамына кiретiн қаржы құралдарының жиынтығы;

      20) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      21) инвестициялық табыс – зейнетақы активтерiн инвестициялау нәтижесiнде алынған (алуға жататын) ақша;

      22) кастодиан-банк – Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры үшін – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе қаржы құралдары мен ақшаны есепке алуды, солар бойынша құқықтарды растауды, олардың сақталуы жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, құжаттық қаржы құралдарын сақтауды жүзеге асыратын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін екінші деңгейдегі банк;

      23) кастодиандық шарт – кастодиан-банк пен оның клиентi жасасатын, кастодиандық қызмет көрсету бойынша клиентке көрсетілетін қызметтерді ұсыну тәртібін айқындайтын сақтау және тапсырма беру шарты;

      23-1) Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры – әлеуметтік аударымдарды шоғырландыруды, асыраушыдан айырылған жағдайда, отбасы мүшелерін – асырауындағыларды қоса алғанда, өздеріне қатысты әлеуметтік тәуекел жағдайы басталған міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік төлемдерді тағайындауды және жүзеге асыруды жүргізетін заңды тұлға;

      24) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi – осы Заңның 11-бабының 1-тармағында белгiленген зейнеткерлiк жасқа толуына байланысты берiлетiн ай сайынғы ақшалай төлем;

      25) мiндеттi зейнетақы жарналары – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына осы Заңға сәйкес салынатын ақша;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      26) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      26) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      26) мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек – осы Заңда белгіленген мерзімдерде есептелген, ұстап қалған (есебiне жазылған) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылмаған мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары;

      27) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт – салымшы (алушы) талаптарын ұсынылған шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алатын қосылу шарты;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      28) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      28) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      28) мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөнiндегi агент (бұдан әрi – агент) – Қазақстан Республикасында қызметiн шетелдiк заңды тұлғалардың тұрақты мекемесi, филиалдары, өкілдіктері арқылы жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлғаларды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртiппен мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын есептейтiн, ұстап қалатын (есебіне жазатын) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударатын жеке немесе заңды тұлға.

      Сақтандыру ұйымы агент ретінде қарастырылады;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған салық агенттері (бұдан әрі – салық агенттері) нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент ретінде қарастырылады;

      29) мiндеттi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесi – салымшының мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын табысына және (немесе) еңбекақыны (табысты) жоғалтуға байланысты зиянды өтеу ретінде жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдеріне пайыздық қатынаспен көрсетілген, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленетiн төлем мөлшерi;

      30) мiндеттi зейнетақы жарналарының салымшысы – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шоты бар жеке тұлға;

      31) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары – еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын, кәсіптері өндірістердің, жұмыстардың, жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесінде көзделген жұмыскерлердің пайдасы үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына агенттер меншікті қаражаты есебінен аударған ақша;

      32) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемесi – міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу үшiн алынатын, жұмыскердің табысына пайыздық қатынаспен көрсетiлген, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына агент төлемінің мөлшерi;

      33) алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      34) орталық атқарушы орган – халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;

      35) пруденциялық норматив – ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгiленетiн экономикалық талаптар;

      36) сақтандыру ұйымы – уәкiлеттi органның тиiстi лицензиясы негiзiнде "өмiрдi сақтандыру" саласында сақтандыру шарттарын жасасу және орындау жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға;

      37) сатып алу сомасы – зейнетақы аннуитетi шарты мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде сақтанушының (алушының) сақтандыру ұйымынан алуға құқығы бар ақша сомасы;

      38) уәкiлеттi орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      39) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн және жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындайтын органдар – уәкілетті мемлекеттік органдар;

      40) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      41) үлестес тұлғалар – шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындауға және (немесе) бiр-бiрiнiң (тұлғалардың бiрiнің) қабылдайтын шешiмдерiне ықпал етуге, оның iшiнде жасалған мәмiленiң күшiне қарай ықпал етуге мүмкiндiгi бар (өздерiне берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде бақылау мен қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды және ұлттық басқарушы холдингтi қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерiнiң құрамында ұлттық басқарушы холдингтiң болуы тұлғаларды бiр-бiрiне қатысты үлестес деп айқындау үшiн негiз болып табылмайды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақты 42) және 43) тармақшалармен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 342-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылу құқығы

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар.

      2. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар, егер заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен бiрдей зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын пайдаланады.

3-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      1-1. "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес енгізілген ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметін жүзеге асыратын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына және өзге де заңды тұлғаларға осы Заңның және осы Заңға сәйкес уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қабылданатын нормативтік құқықтық актілерінің нормалары ерекше реттеу режимінің шарттарында көзделген шекте қолданылады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғандардан өзгеше қағидалар белгiленсе, халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру жөнiндегi мемлекеттiк кепiлдiктер

      1. Мемлекет 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнеткерлiкке шыққан азаматтарды 1999 жылғы 1 сәуiрге дейiн зейнетақы төлемдерiнiң белгiленген мөлшерiн сақтай отырып, зейнетақымен қамсыздандыруға кепiлдiк бередi.

      2. Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi:

      1) жасына байланысты зейнетақы төлемдері 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған және еңбек сіңірген жылдары үшін төленетін зейнетақы төлемдері 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған;

      2) өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы судьяларды, әскери қызметшiлерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлерiн, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алатын адамдарды қоспағанда, осы Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлiк жасқа толған жеке тұлғаларға беріледі.

      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жыл және одан аз болған не болмаған кезде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 54 пайызы мөлшерінде, зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық әрбір толық жыл үшін оның мөлшері 2 пайызға арттырыла отырып, бірақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 100 пайызынан аспайтын мөлшерде беріледі.

      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін беру кезінде:

      1) осы Заңның 13-бабына сәйкес есептелген, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде істеген еңбек өтілі;

      РҚАО-ның ескертпесі!

      2-тармақтың үшінші бөлігінің 2) тармақшасы жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      РҚАО-ның ескертпесі!

      2-тармақтың үшінші бөлігінің 2) тармақшасы осы редакциясы 01.07.2018 бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.

      2) міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кезең;

      3) жұмыс iстемейтiн ананың немесе жұмыс істемейтін әкенің (бағып-күтуді ол нақты жүзеге асырған кезде) жас балаларды бағып-күткен, бiрақ әрбiр бала 3 жасқа толғанға дейін жалпы жиынтығы 12 жыл шегiнен аспайтын уақыт;

      4) 16 жасқа дейінгі мүгедек баланы бағып-күткен уақыт;

      5) әскери қызметтегі, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі кезеңдер;

      6) Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметтері мен халықаралық ұйымдар қызметкерлерi жұбайының (зайыбының) шетелде тұрған, бiрақ жалпы жиынтығы 10 жылдан аспайтын кезеңі;

      7) әскери қызметшiлер (мерзiмді қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлері жұбайларының мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкiндiгi болмаған жерлерде жұбайларымен бiрге тұрған, бiрақ жалпы жиынтығы 10 жылдан аспайтын кезең;

      8) "Байқоңыр" кешенінің ресейлік ұйымдарындағы 1998 жылғы 1 қаңтардан кейінгі еңбек қызметінің кезеңдері;

      9) бөгденің көмегіне мұқтаж бiрiншi топтағы мүгедекке, екiншi топтағы жалғызбасты мүгедекке және жасына байланысты зейнеткерге, сондай-ақ сексен жасқа толған қартқа күтiм жасаған уақыт;

      10) осы Заңның 24-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында аталған адамдардың еңбек қызметінің кезеңдері зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне есепке жатқызылады. 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап көрсетілген кезеңдер Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар жүзеге асырылған жағдайда есепке жатқызылады.

      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі бюджет қаражаты есебінен беріледі.

      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі жасына байланысты және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін, сондай-ақ мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны алуына қарамастан беріледі.

      2-1. Жасы бойынша зейнетақы төлемдерін және мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алуға құқығы жоқ адамдарды қоспағанда, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі мемлекеттің толық қамсыздандыруындағы алушы медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) стационар жағдайында тұрған кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      Алушы медициналық-әлеуметтік мекемелерден (ұйымдардан) шыққан жағдайда, шыққан айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі толық көлемде қайта басталады.

      3. Ең төмен зейнетақы мөлшері "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарт болып табылады.

      4. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерлерін жыл сайын арттыру республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген мөлшерде жүзеге асырылады.

      5. Мемлекет еңбек сiңiрген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындайтын және (немесе) жүзеге асыратын органдарда осы құқығын 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн тiркеген азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыруға кепiлдiк бередi. Бұл жағдайда еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері қызметтен босатылған күннен бастап осы баптың 1 және 4-тармақтарының шарттары сақтала отырып жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.12.2015 № 433-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 06.04.2016 № 483-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Зейнетақы жинақтарының сақталуына кепiлдiк

      1. Мемлекет алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарының осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен адамдардың осы Заңның 11-бабының 1-тармағында және 32-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында белгіленген жасқа толуы кезінде, инфляция деңгейiн ecкepe отырып, сондай-ақ 31-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында, 32-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында белгіленген жағдайларда міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгiзiлген мөлшерiнде сақталуына кепiлдiк бередi.

      Мемлекет осы Заңның 31-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында аталған адамдарға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шарты жасалған кезден бастап осы Заңның 11-бабы 1-тармағында белгіленген жасқа толғанға дейінгі кезең ішінде жүзеге асырылған мiндеттi зейнетақы жарналарының, инфляция деңгейiн ecкepe отырып, нақты енгiзiлген мөлшерiнде сақталуына кепiлдiк бередi.

      2. Зейнетақы активтерінің сақталу кепiлдiгi, сондай-ақ:

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1) міндетті зейнетақы жарналары және мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына шоғырландыру;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыруы;

      3) зейнетақы жарналарын тартуға және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға қатысты тиісті талаптарды белгілеу арқылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін реттеу;

      4) тиісті нормалар мен лимиттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды белгілеу арқылы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттеу;

      5) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының құрылтайшыларына, акционерлеріне және басшы қызметкерлерiне, сондай-ақ олардың жарғылық капиталының мөлшерi мен құрамына қойылатын талаптарды белгiлеу;

      6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарды белгілеу;

      7) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сақтауға қойылатын талаптарды белгілеу;

      8) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары мен ақшаны ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларымен үлестес емес кастодиан-банктерде ғана сақтауына қойылатын талаптарды белгiлеу;

      9) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті қаражаты мен зейнетақы активтерiн бөлек есепке алуды жүргiзу, сондай-ақ олардың мақсатты орналастырылуына бақылау орнату;

      10) зейнетақы активтерiн орналастыру кезiнде әртараптандыруға және тәуекелдердi азайтуға қойылатын талаптарды белгiлеу;

      11) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры алатын комиссиялық сыйақы мөлшерiн белгілеу;

      12) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аудитін жыл сайын жүргiзудiң мiндеттiлiгi;

      13) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиiстi мемлекеттiк органдар алдындағы тұрақты есептілігі;

      14) салымшыға (алушыға) оның зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы ақпарат берiп отыру;

      15) салымшыға (алушыға) ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан өзiнiң зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына немесе бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыру мүмкiндiгiн беру;

      16) салымшының (алушының) таңдауы бойынша зейнетақы жинақтарын толық көлемде немесе iшiнара ерiктi сақтандыру;

      17) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалауды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледi.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы құзыретi

      Қазақстан Республикасының Үкiметi зейнетақымен қамсыздандыру саласында:

      1) зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын әзiрлейдi және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;

      1-1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін бекітеді;

      2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      3) міндетті зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу тәртібі мен мерзімдерін айқындайды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-бапты 3-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4) судья терiс себептер бойынша лауазымынан босатылған жағдайда, судьялар үшiн қосымша белгiленген мiндеттi зейнетақы жарналарының сомаларын алып қою және бюджетке аудару қағидаларын бекiтедi;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-бапты 4-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру қағидаларын және зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн есептеудi жүзеге асыру әдiстемесiн бекiтедi;

      5-1) әскери қызметшілердің (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың пайдасына 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджет қаражаты есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасынан 50 пайызын қайтару қағидаларын бекiтедi;

      6) өндірістердің, жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын, пайдасына мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер меншікті қаражаты есебiнен мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге асыратын жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесін бекітеді;

      6-1) міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарын жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      6-2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6-3) зейнетақы төлемдерін алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша мемлекет кепілдіктерін инфляцияның деңгейін ескере отырып, орындау қағидаларын бекітеді;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру, қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімдер қабылдайды;

      8) өзiне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiмен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 342-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Орталық атқарушы органның құзыретi

      Орталық атқарушы орган:

      1) өндірістердің, жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын, пайдасына мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер меншікті қаражаты есебiнен мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге асыратын жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесін әзірлейді;

      2) алып тасталды - ҚР 06.04.2016 № 483-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) жасына байланысты зейнетақы төлемдерін бiр жарым есе мөлшерде тағайындауға еңбек өтілін жеңiлдiкпен есептеу үшiн сот-медициналық сараптаманы және патологиялық-анатомиялық диагностиканы жүзеге асыратын ұйымдардағы жұмыстар тiзбесiн әзiрлейдi;

      4) толық маусым iшiндегi жұмысы жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшiн бiр жылғы жұмыс өтіліне есепке жатқызылатын өнеркәсiптiң маусымдық салаларының тiзiмiн әзiрлейдi;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      5) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5) салымшылардың (алушылардың) мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша дерекқорын қалыптастыру қағидаларын және мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бiрыңғай тiзiмiн әзiрлейдi және бекітеді;

      6) міндетті зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу тәртібі мен мерзімдерін әзірлейді;

      6-1) міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлдарды дербестендірілген есепке алуды жүргізу тәртібін айқындайды;

      6-2) зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға қол жеткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      6-3) құзыреті шегінде Мемлекеттік корпорацияның қызметін тексеруді жүзеге асырады;

      6-4) Мемлекеттік корпорацияның статистикалық және өзге де есептік ақпаратты ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      6-5) зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелерді қолдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      7) 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлеуметтiк жеке кодының және (немесе) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiнiң және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорымен жасалған зейнетақы шартының болмауына байланысты тұрған жерi белгiсiз бұрынғы қызметкерлердiң табыстарынан агенттер ұстап қалған және аудармаған мiндеттi зейнетақы жарналарын аудару қағидаларын әзiрлейдi;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-бапты 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7-3) әскери қызметшiлердің (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың пайдасына 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджет қаражаты есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасынан 50 пайызын қайтару қағидаларын әзірлейді;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      8) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8) орталық атқарушы орган мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары бойынша қозғалыстар туралы ақпарат алмасу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      9) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру қағидаларын және зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн есептеудi жүзеге асыру әдiстемесiн әзiрлейдi;

      9-1) міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарын жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді;

      9-2) баланың бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      9-3) салымшылардың (алушылардың) нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомаларына тиісті қаржы жылындағы инфляцияның деңгейін ескере отырып мониторингті жүзеге асырады;

      9-4) зейнетақы төлемдерін алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша мемлекет кепілдіктерін инфляцияның деңгейін ескере отырып, орындау қағидаларын әзірлейді;

      9-5) зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша кадрлар даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;

      9-6) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн бюджет қаражаты есебiнен беру, сондай-ақ жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-бапты 9-7) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 342-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.04.2016 № 483-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:

      1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      1-1) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);
      1-2) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      2) зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, сондай-ақ бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақыны өндіріп алуы қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      4-1) зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын әзірлейді және бекітеді, зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеу әдістемесін белгілейді;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiнде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. Зейнетақымен қамсыздандыруды жүзеге асыру тәртібі

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Зейнетақы төлемдерiн алу құқығы

      Азаматтарға осы Заңда белгіленген жағдайлар басталған кезде мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және зейнетақы төлемдерін алу құқығына кепілдік беріледі.

      Бір мезгілде жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалуға құқығы бар адамдарға олардың қалауы бойынша осы зейнетақы төлемдері түрлерінің біреуі тағайындалады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

10-бап. Зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар азаматтар санаттары

      Ескерту. 10-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Зейнетақы төлемдерi азаматтардың мынадай санаттарына:

      1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнетақы алатындарға;

      2) осы Заңның 11-бабының 13-тармақтарына сәйкес зейнеткерлік жасқа толғандарға;

      3) әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген және біліктілік сыныптары белгіленген қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар адамдарға төленеді.

      2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алушы немесе мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушы қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған тұлғаға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 15,7 еселенген мөлшерінде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.

      3. Ұлы Отан соғысының ардагері болып табылатын, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алушы қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 36,6 еселенген мөлшерінде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.03.2014 N 180-V (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.05.2020 № 323-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау

      1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау:

      2001 жылғы 1 шiлдеден бастап – ерлерге 63 жасқа толғанда, әйелдерге 58 жасқа толғанда жүргізіледі.

      Бұл ретте әйелдерге жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау:

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – 58,5 жасқа толғанда;

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – 59 жасқа толғанда;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 59,5 жасқа толғанда;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60 жасқа толғанда;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 жасқа толғанда;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61 жасқа толғанда;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61,5 жасқа толғанда;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62 жасқа толғанда;

      2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62,5 жасқа толғанда;

      2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 63 жасқа толғанда жүргізіледі.

      2. Төтенше және радиация қаупі ең жоғары аймақтарда 1949 жылғы 29 тамыз – 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл тұрған азаматтардың "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:

      1) ерлердің – 50 жасқа толғанда;

      2) әйелдердің – 45 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы төлемдері тағайындалуына құқығы бар.

      3. 5 және одан көп бала туған (асырап алған) және оларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеген әйелдердің 53 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар.

      4. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері толық көлемде осы баптың 1-3-тармақтарында белгіленген жасқа толғанда азаматтардың мынадай санаттарына:

      1) ерлерге – 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін кемiнде жиырма бес жыл еңбек өтілі болған кезде;

      2) әйелдерге – 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін кемiнде жиырма жыл еңбек өтілі болған кезде тағайындалады.

      5. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері толық емес көлемде осы баптың 13-тармақтарында аталған азаматтардың санаттарына олардың жасына байланысты зейнетақы төлемін толық көлемде алу құқығы болмаған кезде, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемінде алты ай еңбек өтілінің болуына қарай тағайындалады.

      6. Жасына байланысты толық емес көлемдегi зейнетақы төлемдерi жасына байланысты толық көлемдегі зейнетақы төлемінен 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтіліне пропорционалды түрде есептеледi.

      7. Өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы судьяларға жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалмайды.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн және жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру кезеңi

      Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi және жасына байланысты зейнетақы төлемдерi өмiр бойына тағайындалады және қайтыс болған немесе Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен айын қоса алғанда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшiн еңбек өтілін есептеу

      Ескерту. 13-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшiн еңбек өтілін есептеу кезiнде мыналар есепке алынады:

      1) еңбек шарттары бойынша жеке және заңды тұлғалар ақы төлейтiн жұмыс;

      2) әскери қызмет;

      3) арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызмет;

      4) мемлекеттiк қызмет;

      5) кәсіпкерлік және кірістер әкелетін өзге де қызмет;

      6) басқа адамның көмегіне мұқтаж бiрiншi топтағы мүгедекке, екiншi топтағы жалғызiлiктi мүгедекке және жасына байланысты зейнеткерге, сондай-ақ сексен жасқа толған қарт адамдарға күтiм жасаған уақыт;

      7) 16 жасқа дейiнгi мүгедек баланы бағып-күткен уақыт;

      8) жұмыс iстемейтiн ананың жас балаларды бағып-күткен уақыты, бiрақ әрбiр бала 3 жасқа толғанға дейін, жалпы жиынтығы 12 жыл шегiндегi уақыт;

      9) қылмыстық жауапқа негiзсiз тартылған және қуғын-сүргiнге ұшыраған, бiрақ кейiннен ақталған азаматтардың қамауда болған, бас бостандығынан айыру және жер аудару орындарында жазасын өтеген уақыты;

      10) еңбекке қабілетті азаматтардың бұрынғы КСРО-ның уақытша басып алынған аумағында және Ұлы Отан соғысы кезеңiнде басқа мемлекеттердiң аумағына зорлықпен әкетілген адамдардың (жасына қарамастан), егер аталған кезеңдерде бұл адамдар Отанға қарсы қылмыс жасамаған болса, сонда болған, фашистiк концлагерьлерде (геттоларда және соғыс кезеңiнде мәжбүрлеп ұстайтын басқа да орындарда) ұсталған уақыты;

      11) жұмыс iстемейтiн соғыс мүгедектерi мен оларға теңестiрiлген мүгедектердiң мүгедек болған уақыты;

      12) бұрынғы кеңестік мекемелердiң, Қазақстан Республикасы мекемелерi мен халықаралық ұйымдардың қызметкерлерi зайыбының (жұбайының) шетелде тұрған, бiрақ жалпы жиынтығы 10 жылдан аспайтын кезеңi;

      13) әскери қызметшiлер (мерзімді қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлері жұбайларының мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкiндiгi болмаған жерлерде жұбайларымен бiрге тұрған, бiрақ жалпы жиынтығы 10 жылдан аспайтын кезеңi;

      14) алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15) Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі жоғары оқу орындарында, оның ішінде даярлық курстарында, арнаулы орта оқу орындарында, училищелерде, мектептерде және кадрлар даярлау, біліктілікті арттыру және қайта мамандандыру курстарында, аспирантурада, докторантурада және клиникалық ординатурада, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарында оқу;

      16) ведомстволық бағыныстылығына және арнаулы немесе әскери атағының болуына қарамастан, әскерилендiрiлген күзеттегі, арнаулы байланыс органдарындағы және тау-кен-құтқару бөлiмдерiндегі қызмет;

      17) алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18) Қазақстан Республикасына тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында келген этностық қазақтардың шығу еліндегі еңбек қызметі.

      2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшiн еңбек өтілін жеңiлдiкпен есептеу кезiнде мыналар да есепке алынады:

      1) ұрыс қимылдары кезеңiнде майдандағы армия құрамындағы, оның iшiнде әскери борышын өтеу кезiндегi әскери қызмет, сондай-ақ ұрыс қимылдары кезеңiнде партизан отрядтары мен құрамаларында болуы, сондай-ақ әскери жарақат салдарынан емдеу мекемелерiнде емделуде болған уақыт – әскери қызметшiлерге еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерін тағайындаған кезде осы қызметтiң мерзiмдерiн есептеу үшiн белгiленген тәртiппен;

      2) әскери бөлiмдердегi жұмыс, оның iшiнде еркiн жалдамалы құрам ретiндегi жұмыс және осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген әскери қызметтен басқа, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қызмет – екi есе мөлшерде;

      3) Ұлы Отан соғысы жылдарында 1941 жылғы 8 қыркүйек пен 1944 жылғы 27 қаңтар аралығындағы қоршау кезеңiнде Ленинград қаласындағы жұмыс – үш есе мөлшерде;

      4) 12 жастан бастап және одан үлкен жастағы азаматтардың 1941 жылғы 8 қыркүйек пен 1944 жылғы 27 қаңтар аралығындағы қоршау кезеңiнде Ленинград қаласында болған уақыты – екi есе мөлшерде;

      5) Ұлы Отан соғысы кезеңiнде басқа мемлекеттердiң аумақтарына зорлықпен әкетілген адамдардың, егер аталған кезеңдерде бұл адамдар Отанға қарсы қылмыс жасамаған болса, сонда болған уақыты, сондай-ақ фашистiк концлагерьлерде (геттоларда және соғыс кезеңiнде мәжбүрлеп ұстайтын басқа да орындарда) болған уақыты – екi есе мөлшерде;

      6) қылмыстық жауапқа заңсыз тартылған және қуғын-сүргiнге ұшыраған, кейiннен ақталған азаматтардың қамауда болған, бас бостандығынан айыру, жер аудару орындарында жазасын өтеген, арнаулы қоныстандыру орындарында бас бостандығын шектеумен мәжбүрлеп еңбекке тартылған және психиатриялық мекемелерде мәжбүрлеп емдеуде болған уақыты – үш есе мөлшерде;

      7) Семей ядролық сынақ полигонына іргелес жатқан аудандарда 1949 жылғы 29 тамыз бен 1963 жылғы 5 шiлде аралығы кезеңіндегі жұмыс және әскери қызмет – үш есе мөлшерде, ал 1963 жылғы 6 шiлде мен 1992 жылғы 1 қаңтар аралығындағы жұмыс және әскери қызмет – бiр жарым есе мөлшерде;

      8) алапеске қарсы және обаға қарсы мекемелерде, адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған немесе ЖҚТБ-мен ауырған адамдарды емдеу жөнiндегi инфекциялық аурулар мекемелеріндегi жұмыс – екi есе мөлшерде, сот медициналық сараптаманы және патологиялық-анатомиялық диагностиканы жүзеге асыратын ұйымдардағы жұмыс – Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен жұмыстар тiзбесi бойынша – бiр жарым есе мөлшерде;

      9) су көлiгiндегi толық навигациялық кезең iшiндегі жұмыс бiр жылғы жұмыс болып есептеледi;

      10) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, өнеркәсiптiң маусымдық салалары ұйымдарындағы толық маусым iшiндегi жұмыс Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзiм бойынша бiр жылғы жұмыс өтіліне есептеледi.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 23.04.2014 N 200-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Еңбек өтілін растау

      1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн еңбек өтілі 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiнгi кезең үшін есепке алынады.

      2. Еңбек өтілі еңбек кiтапшасымен расталады, ал еңбек кітапшасы немесе онда тиiстi жазбалар болмаған кезде жұмысы туралы мәлiметтердi растайтын құжаттар не соттың шешiмi негізінде белгіленеді.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-1-бап. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау тәртібі мен мерзімі

      1. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындауға өтініш тізбесін орталық атқарушы орган айқындайтын құжаттарымен қоса Мемлекеттік корпорацияға беріледі.

      Адамдар мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындату үшін "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы өтініш жасауға құқылы.

      2. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау мерзімі өтініштің қоса берілген құжаттарымен бірге Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күнінен бастап сегіз жұмыс күнінен аспайды.

      3. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындауды мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын орган жүргізеді.

      4. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау өтініш жасалған күннен бастап жүргізіледі. Өтініш пен қажетті құжаттар Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күн мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындауға өтініш жасалған күн деп есептеледі.

      Ескерту. 2-тарау 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) ; 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн есептеу

      1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн толық көлемде есептеу осы Заңның 16-бабына сәйкес айқындалатын орташа айлық кірістің 60 пайызы есебiнен жүргiзiледi.

      2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн есептеу 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыстағы үзiлiстерге қарамастан, қатарынан кез келген үш жыл iшiндегi орташа айлық кіріс негiзге алына отырып жүзеге асырылады.

      "Байқоңыр" кешенiнiң ресейлiк ұйымдарында жұмыс iстеген кезеңде алынған кірісті қоспағанда, 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең үшін орташа айлық кірістің мөлшерi орталық атқарушы орган айқындайтын тәртiппен жинақтаушы зейнетақы қорларына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кіріске сәйкес белгiленедi.

      3. "Байқоңыр" кешенiнiң ресейлiк ұйымдарында жұмыс iстеген адамдарға 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең үшін орташа айлық кірістің мөлшерi жұмыс берушi беретiн кіріс туралы анықтамамен расталатын кіріске сәйкес белгiленедi.

      Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін өтініш жасалған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген, Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына қатысты ресми бағамы бойынша Ресей Федерациясының валютасымен төленген кіріс мөлшері негізге алына отырып жүргізіледі.

      4. Талап етілетін еңбек өтілінен артық 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін жұмыс істеген әрбір толық жыл үшін жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1 пайызға ұлғайтылады, бірақ бұл жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу үшін есепке алынатын кірістің 75 пайызынан аспайды.

      Егер жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің толық көлемде есептелген мөлшері республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленетін ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен болса, жасына байланысты зейнетақы төлемдері ең төмен зейнетақы мөлшерінде тағайындалады.

      5. Алып тасталды - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн кірісті айқындау

      Ескерту. 16-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн 3 жылдағы жұмыстан түскен табыс қатарынан күнтiзбелiк 36 айдағы жұмыстан түскен табыстың жалпы сомасын отыз алтыға бөлу арқылы айқындалады.

      3. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу үшін кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 46 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 31.03.2014 N 180-V (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындауға өтiнiш жасау тәртiбi

      1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау туралы өтініш зейнетақы төлемдерiн есепке жазу үшiн қажеттi еңбек өтілі мен кірісін растайтын құжаттармен қоса Мемлекеттік корпорацияға берiледi.

      2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындауды мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын орган жүргізеді.

      3. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын орган зейнетақы төлемдерін тағайындау мәселелері бойынша түсіндірме беруге және азаматтарға тиісті құжаттарды ресімдеуде жәрдем көрсетуге міндетті.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін құжаттарды қарау мерзімдері

      1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау мерзімі өтініштің қоса берілген құжаттарымен бірге Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күнінен бастап он жұмыс күнінен аспайды.

      2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері өтініш жасалған күннен бастап тағайындалады. Өтініш пен қажетті құжаттар Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күн жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған күн деп есептеледі.

      3. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындаудан бас тартылған жағдайда, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын орган Мемлекеттік корпорация арқылы бас тартудың себептерін жазбаша уәждеуге және өтініш берушіге ұсынылған құжаттарды қайтаруға міндетті.

      4. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын органның шешіміне сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерiн тағайындау мерзiмдерi

      Ескерту. 19-бап алып тасталды - ҚР 17.03.2015 № 293-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

20-бап. Мемлекеттік корпорацияның зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы құзыреті

      Ескерту. 20-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Мемлекеттік корпорация мемлекеттік монополияға жататын қызметтің мынадай түрлерін:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін, жәрдемақы төлемдерін, біржолғы және өзге де төлемдерді ұйымдастыруды және жүзеге асыруды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) пайдасына міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленген жеке тұлғалардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алушылардың дерекқорын қалыптастыруды;

      3) агент нақты енгiзген мiндеттi зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерiн келесi қаржы жылына инфляцияның болжамды деңгейiн ескере отырып айқындауды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      4) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4) мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлдарды дербестендірілген есепке алуды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      5) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      5) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5) мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлдарды агенттерден бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      6) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6) жеке сәйкестендіру нөмiрi және (немесе) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ және (немесе) деректемелерiнде қателер жiберiлген адамдардың мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлдарын агентке қайтаруды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      7) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлдарды агентке және (немесе) Орталыққа оның өтініші бойынша қайтаруды;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      8) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      8) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      8) агенттердiң Мемлекеттік корпорацияның шотына аударылған және Мемлекеттік корпорациядан агентке қайтарылған мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары сомаларының және (немесе) олар бойынша өсімпұлдардың төлем құжаттарының тiзiлiмдерін қалыптастыруды және оларды салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң түсуiн қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органға ұсынуды;

      9) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін, жәрдемақыларды, біржолғы және өзге де төлемдерді алушылар істерінің макетін қалыптастыруды;

      10) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін, зейнетақы төлемдерін, жәрдемақыларды, біржолғы және өзге де төлемдерді алушылардың автоматтандырылған орталықтандырылған дерекқорларын толтыруды және жаңартып отыруды және оларды дербестендiрiлген есепке алуды;

      11) агенттермен, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен зейнетақы жарналарын және (немесе) олар бойынша өсімпұлдарды есепке алу, аудару, қайтару мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жасауды;

      11-1) зейнетақы төлемдерін есепке алу, аудару, қайтару мәселелерi бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен өзара iс-қимыл жасауды;

      12) алып тасталды - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      13) алып тасталды - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      14) Қазақстан Республикасы заңнамасының зейнетақы жинақтарының құпиялылығын сақтауды қамтамасыз ету жөнiндегi талаптарын ескере отырып, жеке және заңды тұлғаларға Мемлекеттік корпорацияның қызмет түрлерi бойынша ақпараттық көрсетілетін қызметтерді ұсынуды;

      15) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының қаражаты есебінен төленетін әлеуметтік төлемдерден ұсталған міндетті зейнетақы жарналарын ұйымдастыруды және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды;

      16) бала бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемді алушыларға бюджет қаражаты есебінен субсидияланатын қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды;

      16-1) зейнетақы төлемдерін, жәрдемақыларды, біржолғы және өзге де төлемдерді жүзеге асыру үшін қажеттілікті есептеу бойынша болжамды деректерді қалыптастыруды;

      16-2) зейнетақы төлемдеріне, жәрдемақыларға, біржолғы және өзге де төлемдерге ай сайынғы қажеттілікті, оларды жүзеге асыру графиктерін қалыптастыруды және бюджет қаражатына қажеттілік туралы өтінімді орталық атқарушы органға жіберуді;

      16-3) орталық атқарушы орган мен оның ведомстволарына зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелерден ақпараттар беруді;

      17) 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      18) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де қызмет түрлерiн жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік корпорация өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын орталық атқарушы органмен және монополияға қарсы органмен келісу бойынша орталық мемлекеттік органдар арасынан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын уәкілетті орган белгілейді.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібі

      1. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі және жасына байланысты зейнетақы төлемдері ағымдағы айға төленеді.

      2. Жұмыс істейтін зейнеткерлердің, осы Заңда көзделген шектеулер ескеріле отырып, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін толық мөлшерде алуға құқығы бар.

      2-1. Медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) стационар жағдайында тұратын және мемлекеттің толық қамсыздандыруындағы адамдарға жасы бойынша зейнетақы төлемдері:

      1) егер жасы бойынша зейнетақы төлемінің осы нормаға сәйкес есептелген мөлшері республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем болса, осы Заңның 11-бабының 5-тармағында көзделген көлемде;

      2) осы Заңның 15-бабына сәйкес есептелген жасы бойынша зейнетақы төлемдері мөлшерінің 30 пайызы көлемінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес көлемде төленеді.

      Жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің тағайындалған мөлшерінің 70 пайызын аудару жеке банктік шотқа немесе медициналық-әлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына жүргізіледі.

      Медициналық-әлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) көрсетілген қаражатты пайдалану тәртібін орталық атқарушы орган айқындайды.

      Алушы медициналық-әлеуметтік мекемелерден (ұйымдардан) шыққан жағдайда, шыққан айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап жасы бойынша зейнетақы төлемі толық көлемде қайта басталады.

      3. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі және жасына байланысты зейнетақы төлемдері нотариат куәландырған сенімхат бойынша тағайындалуы және төленуі мүмкін.

      4. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібін орталық атқарушы орган айқындайды.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2015 № 433-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 06.04.2016 № 483-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Өткен уақыт үшін мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу

      1. Тағайындалған, бірақ алушы талап етпеген мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің, жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерінің сомалары өткен уақыт үшін, бірақ оларды алуға өтініш жасалған күнге дейінгі үш жылдан аспайтын уақыт үшін төленеді.

      2. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын органның немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақымен қамсыздандыруды жүзеге асыратын органның, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның кінәсінан уақтылы алынбаған мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің, жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерінің сомалары өткен уақыт үшін мерзімдері шектелмей төленеді.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

23-бап. Зейнетақыдан ұстап қалу

      1. Зейнетақы тағайындау кезiндегi қателiктер салдарынан зейнетақының артық төленген сомаларын алушының өтiнiшi негiзiнде ұстап қалатын жағдайлардан, сондай-ақ сотталғандардың, бас бостандығынан айырылғандардың табыстарынан ұстап қалатын жағдайлардан басқа, зейнетақыдан ұстап қалу атқарушылық iс жүргiзу тәртiбiмен жүргізілуі мүмкiн.

      2. Зейнетақыдан ұстап қалу төленуге тиiстi сомадан жүргізіледі.

      3. Төленуге тиiс соманың 50 пайыздан астамын зейнетақыдан ұстап қалуға болмайды.

3-тарау. ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫН ТӨЛЕУ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      24-баптың тақырыбы жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      24-баптың тақырыбының осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

24-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақтың осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары осы Заңда айқындалатын мөлшерлемелер бойынша агенттердің төлеуіне жатады.

      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден:

      1) осы Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған жеке тұлғалар;

      2) егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар жеке тұлғалар босатылады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеу осы тармақшада көрсетілген адамдардың өтініші бойынша жүзеге асырылады;

      3) әскери қызметшiлер (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлері, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар;

      4) еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушылар;

      5) салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын, еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалар босатылады.

      3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуден агент:

      1) осы Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған жеке тұлғалар;

      2) әскери қызметшiлер (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлері, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар;

      3) еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушылар үшін босатылады.

      4. 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      4-тармақтың 6) тармақшасы 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізілді - ҚР 06.04.2016 № 483-V Заңымен.

      6) халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары шеңберінде әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыстарға және (немесе) жастар практикасына жіберген жұмыссыз азаматтар үшін босатылады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      5-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      5-тармақтың осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5. Мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленедi.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-тармақтың осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу үшін табысқа ақшалай мәніндегі еңбекақының барлық түрлері және өзге де табыстар енгізіледі.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-тармақтың бірінші абзацы жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-тармақтың бірінші абзацының осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7. Ұстап қалған (есебiне жазылған) мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары Мемлекеттік корпорацияға аударылады:

      1) дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар (осы тармақтың 2), 5) және 6) тармақшаларында аталған тұлғалардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар жұмыскерлерге, сондай-ақ нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жеке тұлғаларға төленген кірістерден – кірістер төленген айдан кейiнгi айдың 25-інен кешiктiрмей;

      2) дара кәсiпкерлер (осы тармақтың 5) тармақшасында аталған дара кәсіпкерлерден басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар өзінің пайдасына – есептi айдан кейiнгi айдың 25-iнен кешiктiрмей;

      3) алып тасталды - ҚР 26.12.2018 № 203-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 26.12.2018 № 203-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) патент негiзiнде арнайы салық режимiн қолданатын дара кәсiпкерлер – Қазақстан Республикасының салық заңнамасында патент құнын төлеу үшiн көзделген мерзiмде;

      6) Мемлекеттік корпорация – әлеуметтiк төлемдер жүзеге асырылатын айдан кейiнгi айдың 15-күнiнен кешiктiрмей;

      7) сақтандыру ұйымы – жалақыдан (табыстан) айырылумен байланысты зиянды өтеу ретінде сақтандыру төлемін жүзеге асыратын айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      8) тармақша 01.01.2024 дейін қолданыста болады - ҚР 26.12.2018 № 203-VI Заңымен.

      8) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде аударады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      8-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап 01.01.2024 дейін қолданыста болады) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      8-тармақтың осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      8. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) осы Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес есебіне жазылған өсiмпұлды төлеудің толық және уақтылы жүзеге асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.

      9. Мiндеттi зейнетақы жарналарын басқа адамдардың пайдасына төлеуге болмайды.

      10. 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлеуметтiк жеке кодының және (немесе) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiнiң және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болмауына байланысты тұратын жері белгiсiз бұрынғы жұмыскерлердiң табыстарынан агенттер ұстап қалған және аудармаған мiндеттi зейнетақы жарналарын агенттер 2005 жылғы 1 қаңтарға дейiн есебіне жазылған өсiмпұлмен қоса, Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен 2014 жылғы 1 қаңтарға дейiн бюджетке аударады. Бұл ретте 2005 жылғы 1 қаңтардан кейiн есебiне жазылған өсiмпұл есептен шығарылуға жатады.

      Бюджетке аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарының және (немесе) өсiмпұлдардың сомаларын – бұрынғы жұмыскерлер, ал олар қайтыс болған, хабар-ошарсыз кеткен деп танылғаны немесе қайтыс болды деп жарияланғаны туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда мұрагерлерi Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес талап ете алады.

      11. Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша оның филиалдары, өкілдіктері агенттер ретінде қаралуы мүмкін.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.04.2016 № 483-V (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

25-бап. Міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі және төлеу тәртібі

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын мiндеттi зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын ай сайынғы кірістің 10 пайызы мөлшерінде белгiленедi.

      Бұл ретте мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшiн алынатын ең жоғары жиынтық жылдық кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінің он екі мөлшерінен аспауға тиіс.

      2. Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді алушылар үшін бюджет қаражаты есебінен субсидиялауға жататын міндетті зейнетақы жарналары қосымша белгіленеді.

      Аталған алушылар үшін міндетті зейнетақы жарналарының жиынтық мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі ретінде ескерілген табыстың 10 пайызын құрайды.

      Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналарының жалпы сомасы бюджет қаражаты есебінен субсидиялауға жататын міндетті зейнетақы жарналарының сомаларынан және бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерден ұсталатын міндетті зейнетақы жарналарының сомаларынан тұрады.

      3. Қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде:

      1) міндетті зейнетақы жарналарының 10 пайызын аудару фактісі анықталған;

      2) бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемді алушылардың Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кету фактісі анықталған;

      3) бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемді алушының қайтыс болғаны, хабар-ошарсыз кеткен деп танылғаны немесе қайтыс болды деп жарияланғаны туралы заңды күшіне енген сот шешімі туралы мәліметтер келіп түскен;

      4) босатылған және шеттетілген қамқоршылар (қорғаншылар), ата-аналарды ата-аналық құқықтарынан айыру немесе шектеу туралы, ұл бала (қыз бала) асырап алу туралы шешімдердің күшін жою немесе оларды жарамсыз деп тану туралы мәліметтер келіп түскен кезде тоқтатыла тұрады.

      Қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялауды жаңарту оларды тоқтата тұру үшін негіз болып табылатын мән-жайлар тоқтатылған айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап жүргізіледі.

      Қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында көзделген негіздер бойынша тоқтатылады.

      4. Жеке практикамен айналысатын адамдар, дара кәсіпкерлер үшiн өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын мiндеттi зейнетақы жарналары алынатын кірісінің 10 пайызы мөлшерiнде, бiрақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгiленген ең төмен жалақы мөлшерiнiң 10 пайызынан кем емес және ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерiнiң 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгiленедi.

      Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшесiнiң (қатысушысының) және басшысының пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын, салықтық кезеңнiң әрбiр айы үшiн есептелетiн мiндеттi зейнетақы жарналары республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгiленген ең төмен жалақы мөлшерiнiң 10 пайызынан кем емес және ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерiнiң 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгiленедi. Шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшелерiнiң (қатысушыларының) пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналары олар кәмелетке толған жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдың басынан бастап есептелуге және төленуге жатады.

      Жеке практикамен айналысатын адам, сондай-ақ дара кәсiпкер өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшiн дербес айқындайтын кіріс алатын кіріс болып табылады.

      Кіріс болмаған жағдайда, жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай-ақ дара кәсіпкерлер республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінің 10 пайызы есебімен өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      4-тармақтың бесінші абзацы 01.01.2024 дейін қолданыста болады - ҚР 26.12.2018 № 203-VI Заңымен.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын міндетті зейнетақы жарналары республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда, астанада – айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерінің және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерінің 30 пайызын құрайды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      4-тармақтың алтыншы абзацы 01.01.2024 дейін қолданыста болады - ҚР 26.12.2018 № 203-VI Заңымен.

      Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.

      4-1. Осы Заңның 24-бабы 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалар үшiн бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын мiндеттi зейнетақы жарналары алынатын кірісінің 10 пайызы мөлшерiнде, бiрақ тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерiнiң 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгiленедi.

      5. Осы Заңның 39-бабының 2-тармағында көрсетілген азаматтар үшін өз пайдасына міндетті зейнетақы жарналары алатын табысының 10 пайызы, бірақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен жалақының 10 пайызынан кем емес мөлшерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төлеуге жатады.

      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3-тарауды 25-1-баппен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

26-бап. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі және оларды жүзеге асыру тәртібі

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын жұмыскердің ай сайынғы табысының 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      2. Агенттер міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын меншікті қаражаты есебінен еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын, кәсіптері өндірістердің, жұмыстардың, жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесінде көзделген қызметкерлердің пайдасына жүзеге асырады.

      Өндірістік объектілерді аттестаттау нәтижелерімен расталған зиянды еңбек жағдайлары жойылған жағдайда агенттер міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге асырмайды.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-бап. Ерiктi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі

      1. Салымшы – жеке тұлғалар ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан кезде өзінің пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ерiктi зейнетақы жарналарын өзінің табысы есебiнен енгiзедi.

      2. Ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы ерікті зейнетақы жарналарын төлеу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын таңдауға құқылы.

      3. Жеке және заңды тұлғалар алушының пайдасына ерiктi зейнетақы жарналарының салымшылары болуы мүмкiн.

      4. Ерiктi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі, оларды төлеу тәртiбi, сондай-ақ зейнетақы төлемдерiн төлеу тәртiбi ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптарының келiсуi бойынша белгiленедi.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      28-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

28-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын уақтылы ұстап қалмағаны және аудармағаны үшiн жауаптылық

      1. Іс жүзінде төленген және жұмыскер кіріс алған жағдайда, агент уақтылы ұстап қалмаған (есепке жазбаған) және (немесе) аудармаған міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомаларын мемлекеттік кіріс органдары өндіріп алады немесе агент оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 1,25 еселенген ресми мөлшерлемесі мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күн үшін (Мемлекеттік корпорацияға төлеу күнін қоса алғанда) есепке жазылған өсімпұлмен бірге міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздерінің пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленетін жұмыскерлердің пайдасына аударуға тиіс.

      2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің жоғары немесе орташа деңгейі санатына жатқызылған агенттің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегі түзілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік кіріс органы агентке берешек сомасы туралы хабарлама жібереді.

      Хабарламаның нысанын салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган бекітеді.

      3. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өтелмеген жағдайда мемлекеттік кіріс органы:

      өзіне хабарлама табыс етілген күннен бастап бір жұмыс күні өткен соң – Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің жоғары деңгейі санатына жатқызылған агенттің;

      өзіне хабарлама табыс етілген күннен бастап он жұмыс күні өткен соң – Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің орташа деңгейі санатына жатқызылған агенттің банктік шоттары мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.

      Мемлекеттік кіріс органдарының өкімі бойынша банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен агенттердің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға және міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды, салықтық берешекті және кедендік төлемдер, салықтар мен өсімпұл бойынша берешекті аударуға қатысты нұсқауларды орындауға міндетті.

      Агент мемлекеттік кіріс органының касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімін түсетін қолма-қол ақша түскен күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей оны Мемлекеттік корпорацияға аудару арқылы сөзсіз орындауға тиіс.

      Агенттің кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімнің нысанын салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган бекітеді.

      4. Мемлекеттік кіріс органының агенттің банктік шоттары мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдерінің күшін осындай өкімдерді шығарған мемлекеттік кіріс органы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өтелген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей жояды.

      4-1. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өтелмеген жағдайда:

      1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің жоғары деңгейі санатына жатқызылған агент – өзіне хабарлама табыс етілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;

      2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуекелдің орташа деңгейі санатына жатқызылған агент өзіне хабарлама табыс етілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде хабарлама жіберген мемлекеттік кіріс органына өздерінің пайдасына міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жеке тұлғалардың тізімдерін ұсынады.

      5. Осы баптың 4-1-тармағына сәйкес агент ұсынған тізімдердің негізінде мемлекеттік кіріс органы тізімдер алынған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей агенттердің банктік шоттарынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек сомаларын мәжбүрлі тәртіппен өндіріп алады.

      Агенттердің банктік шоттарынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіріп алу агент ұсынған тізімдер қоса беріле отырып, мемлекеттік кіріс органының инкассолық өкімі негізінде жүргізіледі.

      Банктік шотта (шоттарда) клиентке қойылатын барлық талапты қанағаттандыру үшін ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда, банк Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен клиенттің ақшасын алып қоюды жүргізеді.

      Агенттің ұлттық валютадағы банктік шотында ақша болмаған жағдайда, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіріп алу мемлекеттік кіріс органдары ұлттық валютада ұсынған инкассолық өкімдер негізінде агенттің шетел валютасындағы банктік шоттарынан жүргізіледі.

      6. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомалары агенттердің банктік шоттарынан есептен шығарылған күні осы сомаларды Мемлекеттік корпорация арқылы аударуға міндетті.

      7. Мемлекеттік кіріс органдары агенттің сәйкестендіру нөмірін, басшысының тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек сомасын көрсете отырып, туындаған күнінен бастап алты айдан астам мерзімде өтелмеген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттердің тізімдерін жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР 25.12.2017 № 122-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 11-баптан қараңыз) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      29-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

29-бап. Аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары туралы мәлiметтер ұсыну

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап 01.01.2024 дейін қолданыста болады) Заңымен.

      1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе, Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, агенттер міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есептелген, ұстап қалынған (есебіне жазылған) сомалары жөнiндегі мәліметтерді көрсететін жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мерзімде тоқсан сайын тапсырады.

      Декларацияның нысанын және оны жасау тәртібін уәкілетті орган белгiлейдi.

      2. Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияда осы Заңның 24-бабының 2 - 4-тармақтарына сәйкес міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуден босатылған адамдарға қатысты міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бөлігінде мәліметтер көрсетілмейді.

      3. Агенттер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiпке сәйкес әрбiр қызметкер бойынша есептелген, ұстап қалынған (есебіне жазылған) және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын бастапқы есепке алуды жүргiзуге мiндеттi.

      4. Агент тиісті кезеңде мiндеттi зейнетақы жарналарының салымшыларына және өздерінің пайдасына мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары төленетін жұмыскерлерге тиесілі болған жалақының құрамдас бөліктері туралы ай сайын хабарлай отырып, оларға есептелген және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ұстап қалынған (есепке жазылған) мiндеттi зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарының сомалары туралы мәлiметтердi ұсынуға мiндеттi.

      Ескерту. 29-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 05.12.2013 N 152-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 9-б. қараңыз); 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); ҚР 26.12.2018 № 203-VI (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-тарау. БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНАН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ЕРІКТІ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНАН ТӨЛЕНЕТІН ЗЕЙНЕТАҚЫ
ТӨЛЕМДЕРІ

30-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлеуді ұйымдастыру

      1. Зейнетақы төлемдері міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарынан белгіленген кесте бойынша ай сайынғы зейнетақы төлемдері және (немесе) сақтандыру ұйымынан төленетін сақтандыру төлемдері түрінде зейнетақы аннуитеті шартына сәйкес зейнетақы жинақтары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жүзеге асырылады.

      Егер осы Заңның 31-бабы 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың зейнетақы жинақтарының сомасы сақтандыру ұйымымен жасасқан зейнетақы аннуитеті шартының сомасынан асатын жағдайда, осы айырма салымшыға (алушыға) белгіленген кесте бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ай сайынғы зейнетақы төлемдері түрінде төленеді.

      Егер осы Заңның 31-бабы 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың зейнетақы жинақтарының сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен зейнетақының он екі еселенген мөлшерінен аспайтын жағдайда, бұл сома салымшыға (алушыға) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан бір рет төленеді.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023
бастап қолданысқа енгізіледі).

      РҚАО-ның ескертпесі!

      2-тармақтың осы редакциясы 01.01.2018 бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.

      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін деректемелері алушының зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтінішінде көрсетілетін алушының банктік шотына аударады.

      Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін аударуға, есепке жатқызуға және зейнетақы төлемдеріне байланысты банктік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу, олардың айырбасталу сомаларын қоспағанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 30-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

31-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен төленетін зейнетақы төлемдерiн алу құқығы

      Ескерту. 31-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адамдардың:

      1) осы Заңның 11-бабының 1-тармағында көзделген шарттар басталған кезде;

      2) осы Заңның 59-бабының 1-тармағына сәйкес ең төмен зейнетақы мөлшерiнен кем емес төлемдi қамтамасыз ету үшiн зейнетақы жинақтары жеткiлiктi болған кезде:

      ерлер 55 жасқа толғанда;

      әйелдер 50 жасқа толғанда:

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – 50,5 жасқа;

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – 51 жасқа;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 51,5 жасқа;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – 52 жасқа;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 52,5 жасқа;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 53 жасқа;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 53,5 жасқа;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 54 жасқа;

      2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 54,5 жасқа;

      2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 55 жасқа толғанда;

      3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектердiң;

      4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.

      2. Мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады.

      Ескерту. 31-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4-тарауды 31-1-баппен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

32-бап. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен төленетін зейнетақы төлемдерiн алу құқығы

      Ескерту. 32-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар:

      1) сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу арқылы өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары жиынтығында кемінде күнтізбелік алпыс ай төленген, республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде елу жасқа толған;

      2) осы Заңның 11-бабының 1-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде;

      3) егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, бірінші және екінші топтардағы мүгедектердің;

      4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.

      2. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады.

      Ескерту. 32-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

33-бап. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен төленетін зейнетақы төлемдерi

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар:

      1) елу жасқа толған;

      2) мүгедек болып табылатын;

      3) Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету ниетiн немесе фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған адамдардың ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерiне құқығы туындайды.

      2. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады.

      Ескерту. 33-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

34-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін ұйымдастыру

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақтың осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды жүзеге асырады және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

      Өзге тұлғаларға міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тартуға тыйым салынады.

      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғам нысанында құрылады, коммерциялық емес ұйым болып табылады.

      3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының атауы "бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" деген сөздерді қамтуға тиіс.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының атауында "БЖЗҚ" деген аббревиатураны пайдаланып, оның атауын қысқартуға жол беріледі.

      4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда, заңды тұлғаларға өзінің атауында "бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" деген сөздерді қандай тілде болмасын толық және қысқартылған түрінде пайдалануға тыйым салынады.

      5. Қазақстан Республикасының Үкіметі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жалғыз акционері болып табылады.

      6. Қазақстан Республикасының Үкіметіне тиесілі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сенімгерлік басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.

      7. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының органдарын, олардың функциялары мен өкілеттіктерін, олардың шешімдерді қалыптастыруы мен қабылдауының тәртібін осы Заң, Қазақстан Республикасының Үкіметі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жарғысы және ішкі құжаттары айқындайды.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесінің құрамына дауыс беру құқығымен тұрақты негізде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі кіреді.

      8. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының:

      1) ерікті зейнетақы жарналарын тартуға;

      2) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға;

      3) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сотта салымшының (алушының) мүддесін білдіруге;

      4) өзінің мұқтажы үшін иемденген мүлікті жалға беруге;

      5) филиалдар мен өкілдіктер ашуға;

      6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      9. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры:

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақшаны жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1) міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тартуға;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен алушыларға зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға;

      3) зейнетақы жинақтарын және төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асыруға;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      9-тармақты 3-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4) атына жеке зейнетақы шоты ашылған жеке тұлғаға жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап кез келген сұрау салынатын күнге оның сұрау салуы бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты ақы алмай беруге, сондай-ақ осы Заңның 57-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, оның зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қолжетімділігінің электрондық және өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге міндетті.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәсiлi бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларында айқындалады.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыға (алушыға) ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жеке зейнетақы шотында ақша болмаған немесе салымшы (алушы) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларына сәйкес тұрғылықты жерінің өзгергенi туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына хабарламаған жағдайларда өткен жыл үшін зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат жiбермейді;

      4-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен зейнетақы төлемдерін есепке алу, аудару, қайтару мәселелерi бойынша Мемлекеттік корпорациямен өзара iс-қимылды жүзеге асыруға;

      5) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің интернет-ресурсында жариялауға;

      6) салымшыларға (алушыларға) зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетуге;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

      8) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға;

      9) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен сақтандыру ұйымына аударуға;

      10) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт жасасуға;

      11) салымшының (алушының) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына аударуға;

      12) бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгiлеген және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртiппен және мерзімдерде қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті, уәкiлетті орган айқындаған тәртіппен өзге де есептілік пен өзінің қызметi туралы ақпаратты жариялауға және өзінің интернет-ресурсында орналастыруға мiндеттi. Бұл ретте, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жарналар бойынша табысқа кепiлдiктер немесе уәделер қамтылған ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Pecпубликасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мәліметтердi жариялауға жол берiлмейдi;

      13) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңестің қарауы үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

      14) өзінің барлық салымшыларына (алушыларына) теңдей жағдайларды қамтамасыз етуге;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      15) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15) орталық атқарушы орган мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары бойынша қозғалыстар туралы ақпарат алмасуды орталық атқарушы орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асыруға;

      16) өзінің қызметінде сертификатталған жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға;

      17) ақпарат сақтауға арналған резервтік орталығының болуы;

      18) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің қызметінде пайдаланатын ақпараттық, коммуникациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, кемінде үш жылда бір рет бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету аудитін жүргізуге;

      19) ішкі аудит қызметінің болуы міндетті.

      10. Салымшылардың (алушылардың) құқықтары мен мүдделерiн қорғау мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына:

      1) осы Заңда көзделген қызмет түрлерін қоспағанда, өзге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

      2) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген мақсаттарға пайдалануға;

      3) республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 100 еселенген мөлшерінен аспайтын сомада өзінің қызметкерлеріне қаржылай көмекті қоспағанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері есебінен өтеусіз негізде қаржылай көмек көрсетуге;

      4) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерді кепiлге беруге;

      5) акциялардан басқа, бағалы қағаздарды шығаруға;

      6) қарыз қаражатын тартуға;

      7) қарыздарды кез келген тәсілдермен беруге;

      8) кез келген түрдегі кепілгерліктер мен кепілдіктерді беруге;

      9) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен еңбек шартын не Ұлттық пошта операторымен шарт жасаспаған тұлғаларды осы баптың 9-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген міндеттерді орындау үшін тартуға;

      10) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, заңды тұлғалар құруға және оның қызметіне қатысуға тыйым салынады.

      Ескерту. 34-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 499-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

35-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару тәртібі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясы

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалатын сенімгерлік басқару туралы шарт негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.

      1-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін әзірлейді, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясын әзірлейді және бекітеді.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа және осы Заңға сәйкес өзіне сеніп тапсырылған зейнетақы активтерін басқаруға қажетті іс-қимылдарды жасауды басқа тұлғаға тапсыра алады. Бұл ретте сенімгерлік басқарушы өзi таңдап алған сенiм білдірілушінің іс-әрекеті үшiн оны өзі жасағандай жауап бередi.

      2-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңестің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару бөлігіндегі функциялары:

      1) басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      2) инвестициялау бағыттары бойынша ұсыныстарды қарау және әзірлеу;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін айқындау бойынша ұсыныстарды әзірлеу;

      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі туралы жыл сайынғы есепті қарау болып табылады.

      3. Инвестициялық декларация бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі ескеріле отырып жасалады.

      Ескерту. 35-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

36-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңес

      Ескерту. 36-бап алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

37-бап. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы салымшының (алушының)бiрыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен шарттары

      Ескерту. 37-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 10.01.2014 N 156-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Бiрыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен салымшылардың (алушылардың) құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін және өзге де құқықтық қатынастарын белгілейтін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттарды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларының негізінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры әзірлейді.

      2. Міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шотын ашу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына агенттер ұсынатын жеке тұлғалардың тізімдері негізінде жүзеге асырылады.

      2-1. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шотын ашу бiрыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларында көзделген нысан бойынша жасалған салымшының өтініші негізінде жүзеге асырылады.

      3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жөніндегі мәліметтерді міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізу үшін Мемлекеттік корпорацияға жеке зейнетақы шотын ашу туралы электрондық хабарлама жібереді.

      Салымшы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жөніндегі мәліметтерді міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізгені туралы Мемлекеттік корпорацияның электрондық хабарламасын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алған күннен бастап міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қосылған болып есептеледі.

      Ескерту. 37-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

38-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалатын кастодиандық шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі шоттарда сақталады және есепке алынады.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін есепке алу және сақтау мақсатында шетелдік кастодиандарда шоттар ашуға құқылы.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің нысаналы орналастырылуын бақылауды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі зейнетақы активтерін шоғырландыру, оларды орналастыру, инвестициялық табыс алу жөніндегі барлық операцияларды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен есепке алуды жүргізеді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын оның шоттарының жай-күйі туралы ай сайын хабардар етеді.

      Ескерту. 38-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      39-баптың тақырыбының осы редакциясы 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 21.06.2013 № 105-V Заңымен.

39-бап. Салымшылардың, өздері үшін міндетті зейнетақы жарналары енгізілген, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың және агенттердің құқықтары мен міндеттері

      1. Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алушылардың:

      1) өздерінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға;

      2) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) сот тәртібімен шағымдануға;

      3) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру кезіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алуға;

      4) өздерінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұраға қалдыруға;

      5) өздерінің зейнетақы жинақтары есебінен сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға;

      6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі құқықтық қатынастарға қатысуға:

      1) алып тасталды - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1-1) салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын;

      2) Қазақстан Республикасындағы халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінде, шет мемлекеттердің Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктерінде және консулдық мекемелерінде жұмыс істейтін;

      3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтары құқылы.

      3. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қосылу үшін жеке тұлға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініш беруге міндетті.

      Жеке тұлғада міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған жеке зейнетақы шоты болған жағдайда, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған жеке зейнетақы шотын ашуға қайта өтініш берілмейді.

      4. 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.
      5. 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.
      6. 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.

      7. Міндетті зейнетақы жарналарының салымшылары, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленген жеке тұлғалар және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алушылар:

      1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына осындай барлық өзгерістер туралы хабарлауға;

      2) осы Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға;

      3) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

      8. 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      9-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      9-тармақтың осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9. Агенттердің Мемлекеттік корпорациядан Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жеке зейнетақы шотының бар екендігі туралы растауды алуға құқығы бар.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап 01.01.2024 дейін қолданыста болады) Заңымен.

      10. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, агенттер:

      1) міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын уақтылы есептеуге, ұстап қалуға (есепке жазуға) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төлеуге;

      2) өздерінің пайдасына міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жеке тұлғалардың тізімдерін осы Заңның 28-бабының 4-1-тармағында белгіленген мерзімдерде мемлекеттік кіріс органдарына ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 39-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

40-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен салымшының (алушының) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт

      Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен салымшы (алушы) арасында ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы үлгілік шартқа сәйкес жазбаша нысанда жасалады.

      Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу тәртібі мен оның үлгілік нысаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

6-тарау. ЕРІКТІ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАҒДАЙЫ

41-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін ұйымдастыру

      1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғам нысанында құрылады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қызметін ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға уәкілетті орган берген лицензия негізінде жүзеге асырады және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта белгіленген тәртіппен және талаптармен ерікті зейнетақы жарналарын тартады.

      2. Қазақстан Республикасының резиденттері-жеке тұлғалар, заңды тұлғалар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары және (немесе) акционерлері бола алады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшысы немесе акционері бола алмайды.

      3. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы "ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры" деген сөздерді қамтуға тиіс.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауында "ЕЖЗҚ" деген аббревиатураны пайдаланып, оның атауын қысқартуға жол беріледі.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда, заңды тұлғаларға өзінің атауында "ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры" деген сөздерді қандай тілде болмасын толық және қысқартылған түрінде пайдалануға тыйым салынады.

      4. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары:

      1) ерікті зейнетақы жарналарын тартуға;

      2) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға;

      3) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен салымшының (алушының) жазбаша өтініші бойынша сотта оның мүддесін білдіруге;

      4) өзінің мұқтажы үшін иемденген мүлікті жалға беруге;

      5) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған, активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаруға;

      6) уәкiлеттi орган беретін лицензия негiзiнде бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті дербес жүзеге асыруға;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      5. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары:

      1) алушыларға ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта белгіленген тәртіппен зейнетақы төлемдерін жүргізуге;

      2) зейнетақы жинақтары мен төлемдерiн жеке есепке алуды жүзеге асыруға;

      3) салымшыға (алушыға) ерікті зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген тәртіппен оның зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы ақпарат беруге және осы Заңның 57-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, оның зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қол жеткiзуiнiң электронды және өзге де тәсiлдерiн қамтамасыз етуге міндетті.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәсiлi салымшымен (алушымен) келiсу бойынша айқындалады;

      4) салымшыларға (алушыларға), сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға ниеттенген тұлғаларға жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге;

      5) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

      6) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға;

      7) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен аударуға;

      8) уәкілетті орган белгiлеген және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртiппен және мерзімдерде қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті, уәкiлетті орган айқындаған тәртіппен өзге де есептілік пен өзінің қызметi туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға және өзінің интернет-ресурсында орналастыруға мiндеттi. Бұл ретте ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына жарналар бойынша табыстарға кепiлдiктер немесе уәделер қамтылған ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Рecпубликасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мәліметтердi жариялауға жол берiлмейдi;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      6. Салымшылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау мақсатында ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына:

      1) салдарынан Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе инвестициялық декларацияда белгiленген талаптар бұзылатын мәмiлелер жасасуға;

      2) осы бапта белгіленген қызмет түрлерін қоспағанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

      3) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген мақсаттарға пайдалануға;

      4) зейнетақы активтерiн иелiктен өтеусiз шығару жөнiнде инвестициялық шешiмдер қабылдауға;

      5) өзінің мiндеттемелерiн немесе үшiншi тұлғалардың зейнетақы портфелін басқару жөнiндегi қызметпен байланысты емес мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету үшiн зейнетақы активтерiн пайдалануға;

      6) өзiне тиесiлi активтердi зейнетақы активтерiнiң құрамына сатуға (беруге);

      7) активтердi кредитке сатуға;

      8) инвестициялық декларацияға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерiнде қаржы құралдарымен мәмiлелер жасасу жағдайларын қоспағанда, зейнетақы активтерiнiң есебiнен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлiктi қарыз шарттарының талаптарымен алуға;

      9) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа және инвестициялық декларацияға сәйкес шығыстардың орнын толтыру мен сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзi басқаратын зейнетақы активтерiн иемденуге;

      10) жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір жылға жетпейтін кезең ішіндегі табыстылығы туралы ақпаратты көрсетуге;

      11) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерді кепiлге беруге;

      12) акциялардан басқа, бағалы қағаздарды шығаруға;

      13) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының борыштық бағалы қағаздарды иемденуін қоспағанда, кез келген тәсілмен қарыз беруге тыйым салынады.

      7. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылық орнықтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында сақталуы міндетті пруденциялық нормативтер белгіленеді. Пруденциялық нормативтердің тізбесі, олардың нормативтік мәндері, есептеу әдістемесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесі, нысандары, оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімдері мен тәртібі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      Ескерту. 41-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

42-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен салымшының (алушының) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт

      Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры мен салымшы (алушы) арасында ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы үлгілік шартқа сәйкес жазбаша нысанда жасалады.

      Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу тәртібі және оның үлгілік нысаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

43-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн кастодиан-банкте сақтау және есепке алу

      1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерi кастодиандық шартқа сәйкес ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен үлестес емес кастодиан-банктің шоттарында сақталады және есепке алынады.

      2. Кастодиандық шарт кастодиан-банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалады.

      3. Үлгілік кастодиандық шарттың нысанын уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.

      4. Кастодиан-банк ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асырады және уәкiлеттi органды, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын және мәміле қор биржасының сауда жүйесінде жасалса, жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы қор биржасын дереу хабардар етуге міндетті.

      5. Кастодиан-банк зейнетақы активтерiн шоғырландыру, оларды орналастыру, инвестициялық табыс алу жөнiндегi барлық операцияларды есепке алуды жүргiзедi және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын оның шоттарының жай-күйi туралы ай сайын хабардар етеді.

      6. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бiр кастодиан-банкi болуға тиiс.

      7. Кастодиандық шарт ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры атқарушы органының тиiстi шешiмi негiзiнде шартты бұзудың белгіленген күнiне дейiн күнтізбелік жиырма күн ішінде кастодиан-банкті хабардар ете отырып және зейнетақы активтерiн жаңа кастодиан-банкке беру рәсiмiн аяқтай отырып, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының талабы бойынша бiржақты тәртіппен бұзылады.

      8. Жаңа кастодиан-банкпен кастодиандық шарт жасасқан кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры бұл туралы екi баспасөз басылымында қазақ және орыс тiлдерiнде тиiстi жарияланымдар арқылы өзінің салымшылары мен агенттерiн хабардар етедi.

      9. Кастодиандық шарт бұзылған кезден бастап алты айға дейiнгi мерзiмге ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бұрынғы және жаңа кастодиан-банктер арасында бұрынғы кастодиан-банктің оған келiп түсетiн зейнетақы жарналарын жаңа кастодиан-банкке аударуы туралы тиiстi шарт жасалады.

      Ескерту. 43-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

44-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидалары мен инвестициялық декларациясы

      1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларында:

      1) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттарды өзгерту және тоқтату тәртiбi;

      2) зейнетақы жарналары мен төлемдерiн жүзеге асыру тәртiбi мен шарттары;

      3) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылар (алушылар) алдындағы мiндеттемелерi бойынша жауапкершiлiгi;

      4) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы хабарлау тәртiбi;

      5) салымшыларға (алушыларға) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының және кастодиан-банктің акционерлері туралы мәліметтер ұсыну;

      6) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры мен салымшылар (алушылар) арасындағы құқықтық қатынастардың өзге де ерекшелiктерi қамтылады.

      2. Зейнетақы активтерін инвестициялау уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне және инвестициялық декларацияға сәйкес дербес жүзеге асырылады.

      3. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларын және инвестициялық декларацияны, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басқару органы бекiтедi.

45-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру

      1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру уәкiлеттi органның рұқсатымен акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша қосылу нысанында жүзеге асырылады. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат берудің шарттары мен тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленедi.

      Мемлекеттің, Ұлттық әл-ауқат қорының және (немесе) уәкiлеттi органның қатысуымен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргiзу ерекшеліктері уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде айқындалады.

      Уәкiлеттi органның қайта ұйымдастыруды жүргiзуге рұқсаты ол берілген күннен бастап тоғыз ай бойы қолданыста болады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргiзуге рұқсат алу туралы өтінішхатқа мынадай құжаттар:

      1) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерi жалпы жиналысының оны қайта ұйымдастыру туралы шешiмi;

      2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамын, оны қайта ұйымдастырғаннан кейінгі есеп-қисап балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастырудың болжамды шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін белгілейтін құжат қоса беріледі.

      3) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      Уәкiлеттi орган ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат алу туралы өтінішхатты құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап екі ай iшiнде қарауға тиiс.

      2. Қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органның қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсатын алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде екі баспасөз басылымында қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау арқылы өзінің барлық салымшыларын (алушыларын) алдағы өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті.

      3. Қайта ұйымдастырылған ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры өзіне басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қосып алған ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының лицензиясы негізінде ерікті зейнетақы жарналарын тартуға және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыруға құқылы.

      4. Қосылатын ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорының ерiктi зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерi мен міндеттемелері қайта ұйымдастырылған ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорына уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тәртiппен берiлуге тиiс.

      Ескерту. 45-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

46-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тарту

      Мынадай негiздердiң кез келгенi:

      1) көзделiп отырған қайта ұйымдастырудың салдарынан салымшылар (алушылар) мүдделерiнің бұзылуы;

      2) көзделiп отырған қайта ұйымдастырудың салдарынан Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

      3) уәкiлеттi органның қайта ұйымдастыруға рұқсатын алу үшін ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі бойынша уәкiлеттi органның ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тартуы жүргізіледі.

      Ескерту. 46-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

47-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын тарату

      1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры:

      1) уәкiлеттi органның өзі белгiлеген тәртiппен берген рұқсаты болған кезде ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерi жалпы жиналысының шешiмi бойынша;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда соттың шешiмi бойынша таратылады.

      2. Ерікті түрде немесе мәжбүрлеп таратуды жүргізу, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерін беру қағидалары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен бекітіледі.

48-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде тарату

      1. Ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорының ерiктi түрде таратылуға рұқсат алу туралы өтiнiшхатын уәкiлеттi орган тиiсiнше ресiмделген құжаттарды алған күннен бастап екі ай iшiнде қарауға тиiс.

      Өтiнiшхатқа мынадай құжаттар:

      1) акционерлердiң жалпы жиналысының ерiктi түрде тарату туралы шешiмi;

      2) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      3) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында ерікті зейнетақы қорларын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияның және бағалы қағаздар нарығында басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқ екендігін растайтын құжаттар қоса берiлуге тиiс. Осы тармақшада көрсетілген құжаттардың тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      Ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорының ерiктi түрде таратылуға рұқсат алу туралы өтiнiшхатына және ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттемелерінің және бағалы қағаздар нарығындағы лицензияланатын қызмет түрлері бойынша қолданыстағы шарттарының жоқ екенiн растайтын құжаттарға ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорының бiрiншi басшысы қол қоюға тиiс.

      2. Ерiктi түрде таратылуға рұқсат беруден бас тартылған жағдайда, уәкiлеттi орган өзінің шешiмiн негiздеуге және бас тартуды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерi мен акционерлерiнiң назарына жеткiзуге тиіс.

      3. Барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшiн қаражат жеткiлiксiз болған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры банкроттық негiз бойынша мәжбүрлеп таратылуға жатады.

      Ескерту. 48-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

48-1-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беруден бас тарту

      Уәкілетті органның ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беруден бас тартуы мынадай негіздердің кез келгені бойынша жүргізіледі:

      1) осы Заңның 48-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбау;

      2) лицензияланатын қызмет түрлері бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың болуы;

      3) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының барлық кредиторларының талаптарын қанағаттандыру үшін қаражатының жеткіліксіздігі.

      Ескерту. 48-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

49-бап. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияның қолданысын тоқтату ерекшеліктері

      1. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензиядан айырылған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры салымшылардың (алушылардың) ерікті зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      2. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияны ерікті түрде қайтару ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының өтініші негізінде жүзеге асырылады және ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры осы қызмет түрі бойынша барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін ғана жүргізіледі.

      3. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияны ерікті түрде қайтару, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерді беру қағидалары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

7-тарау. БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЕРІКТІ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

50-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерi

      1. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерi комиссиялық сыйақы шегерiле отырып, зейнетақы жарналарын, инвестициялық кірісті, өсiмпұл және залалдардың орнын толтыру ретінде түскен қаражатты қамтиды.

      2. Жеке және заңды тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерiне құқықтары осы Заңда көзделген заттық құқықтар қатарына жатады.

      3. Салымшының (алушының), Мемлекеттік корпорацияның, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, кастодиан-банктің және зейнетақы активтері осы Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес активтерді инвестициялық басқаруға арналған шарт негізінде берілген тұлғалардың борыштары бойынша міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына, өсімпұлдарға, зейнетақы активтері мен зейнетақы жинақтарына тыйым салуға немесе өндіріп алуды қолдануға, оның ішінде санамаланған субъектілер таратылған және (немесе) банкрот болған жағдайларда, жол берілмейді.

      4. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерi тек қана:

      1) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындайтын және инвестициялық декларацияда айқындалатын қаржы құралдарына орналастыруға;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыруға;

      3) осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртiппен зейнетақы аннуитетi шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына ауыстыруға;

      4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, сондай-ақ бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыруға;

      5) қате есепке жатқызылған зейнетақы жарналарын және өзге де қате есепке жатқызылған ақшаны қайтаруға;

      6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына осы Заңда белгiленген жағдайларда және мөлшерде комиссиялық сыйақы төлеуге пайдаланылады.

      5. Алушы, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар және осы Заңның 11-бабының 1 - 3-тармақтарына сәйкес зейнеткерлік жасқа толмаған адам қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 52,4 еселенген мөлшері шегінде, бірақ жеке зейнетақы шотында бар қаражаттан аспайтын мөлшерде жерлеуге арналған біржолғы төлем төлейді.

      Егер жерлеуге арналған біржолғы төлем жүзеге асырылғаннан кейін алушының жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтары қалдығының сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен аспайтын соманы құраған жағдайда, бұл қалдық жерлеуге арналған төлем ретінде төленеді.

      Ескерту. 50-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.03.2014 N 180-V (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-тарауды 50-1-баппен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

51-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорындағы есепке алу және есептiлiк

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бухгалтерлiк есепке алуды жүргiзедi және қаржылық есептілікті жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне:

      1) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері;

      2) 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаржы-шаруашылық қызметін қамтамасыз етуге арналған меншікті қаражаты бойынша қаржылық пен өзге де есептілікті, бастапқы статистикалық деректерді бөлек-бөлек ұсынады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры бухгалтерлiк есепке алуды жүргiзедi және қаржылық есептілікті жасайды, сондай-ақ меншікті қаражаты мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерi бойынша қаржылық пен өзге де есептілікті, бастапқы статистикалық деректердi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бөлек-бөлек ұсынады.

      2. Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы жинақтарын есепке алу уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен бөлек жүргiзіледi.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      51-бапты 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Жеке зейнетақы шотында зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алуды жүзеге асыру және ақпараттың сенімділігін, сақталуын және санкцияланбаған қолжетімділіктен қорғалуын қамтамасыз ету үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын бағдарламалық қамтамасыз ету түріндегі автоматтандырылған ақпараттық жүйелер пайдаланылады.

      Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алуға арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

      4. Салымшылардың (алушылардың) ерікті зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы жинақтарын есепке алуды уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры жүргізеді.

      5. Зейнетақы жарналарын есепке алудың дұрыс жүргізілуіне және инвестициялық табыстың салымшылар (алушылар) есебіне жазылуына бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      6. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры бухгалтерлiк есепке алуда және есептілік жасау кезiнде пайдаланылатын құжаттардың есепке алынуын және сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi. Сақталуға жататын құжаттардың тiзбесi мен олардың сақталу мерзiмiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.

      Ескерту. 51-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

52-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін құрады, онда:

      1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесінің, басқармасының, бөлімшелерінің тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі өкілеттіктері және функционалдық міндеттері, олардың жауапкершілігі;

      2) тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі ішкі саясат пен рәсімдер;

      3) тәуекелдердің жол берілетін мөлшеріне лимиттер;

      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры органдарының тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі есептілікті ұсынуының ішкі рәсімдері;

      5) тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалаудың ішкі критерийлері қамтылуға тиіс.

      Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

53-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақылары

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақысының шекті шамасы:

      1) инвестициялық табыстың 7,5 пайызынан;

      2) зейнетақы активтерінің айына 0,025 пайызынан аспайтын шекте белгіленеді.

      2. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақысының шектi шамасы:

      1) инвестициялық табыстың 15 пайызынан;

      2) зейнетақы активтерiнiң айына 0,05 пайызынан аспайтын шекте белгiленедi.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақысын алу тәртібі және оның шамасы ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта белгіленеді.

      3. Комиссиялық сыйақының шамасы жылына бiр реттен артық өзгертiлмеуге тиіс.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақысының шамасын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқармасы жыл сайын бекітеді.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры комиссиялық сыйақының шамасын кемінде екi баспасөз басылымында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялау арқылы салымшыларға (алушыларға) күнтiзбелiк жыл басталғанға дейін бiр айдан кешіктірмей хабарлауға тиiс.

54-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аудитi

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аудитiн Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргiзуге құқығы бар аудиторлық ұйым жүргiзедi.

      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық есептiлiгiнiң аудиторлық есебi коммерциялық құпияны құрамайды.

      3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті жыл сайынғы аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық ұйым:

      1) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері;

      2) 01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақшаның осы редакциясы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 01.01.2023 дейін қолданыста болады - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3) меншікті қаражаты бойынша үш аудиторлық есеп жасайды.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті жыл сайынғы аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық ұйым:

      1) қаржылық есептілік;

      2) зейнетақы активтері бойынша екі аудиторлық есеп жасайды.

      4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша жыл сайынғы аудиторлық есеп бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiне қатысты бухгалтерлік есепке алуды жүргiзу және қаржылық есептiлiктi жасау тәртiбiнің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестiгі тұрғысынан тексеруді қамтиды.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы міндетті аудиті бойынша шығыстар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 54-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

55-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті түрде ішкі аудит қызметін құрады және мынадай алқалы органдарды қалыптастырады:

      1) басқарушы орган – директорлар кеңесі;

      2) атқарушы орган – басқарма.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының оқшауланған бөлімшесінің бірінші басшысы мен бас бухгалтерін қоспағанда, басқарушы органның басшысы мен мүшелері, атқарушы органның басшысы мен мүшелері, бас бухгалтері, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бір немесе бірнеше құрылымдық бөлімшесінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген, уәкілетті органға ұсынылатын құжаттарға қол қою құқығы бар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының өзге де басшылары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлері болып танылады.

      2. Мынадай:

      1) жоғары білімі жоқ;

      2) тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарында осы бапта белгіленген еңбек өтілі және (немесе) қаржылық қызметтерді ұсыну және (немесе) реттеу және (немесе) қаржы ұйымдарына аудит жүргізу жөніндегі қызметтер саласында және (немесе) экономика мен қаржы саласында реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарда еңбек өтілі жоқ;

      3) мінсіз іскерлік беделі жоқ адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

      Мінсіз іскерлік бедел – кәсіпқойлықты, адалдықты растайтын фактілердің болуы, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы;

      4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқарушы органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы-жеке тұлға, ірі қатысушы-заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды.

      Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

      5) осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін қатарынан күнтізбелік он екі ай бойы қолданылады.

      Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейінгі үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам да бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала алмайды (сайлана алмайды);

      6) қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын дефолтқа жол берген, бұрын қаржы ұйымының басқару органның басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген мән-жағдайлар туындаған кезден бастап бес жыл бойы қолданылады.

      3. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген талапқа сәйкес келу үшін:

      1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атқарушы органының басшысы лауазымына кандидаттар үшін – кемінде үш жыл;

      2) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бас бухгалтері лауазымына кандидаттар үшін – кемінде бес жыл;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басқарушы органының басшысы, атқарушы органының мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін кемінде екі жыл еңбек өтілі болуы қажет.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының тек қауіпсіздік мәселелеріне, әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне ғана жетекшілік ететін басқару органының мүшелері, сондай-ақ атқарушы органның мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген еңбек өтілінің болуы талап етілмейді.

      Осы тармақта айқындалған еңбек өтіліне қаржы ұйымының бөлімшелеріндегі шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.

      4. Басшы қызметкер тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) күнінен бастап тиісті функцияларды уәкілетті органның келісімінсіз күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзім бойы жүзеге асыруға құқылы.

      Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттардың толық топтамасы уәкілетті органға келісуге ұсынылмаған не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайларда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры осы адаммен еңбек шартын бұзуға не еңбек шарты болмаған жағдайда, осы басшы қызметкердің өкілеттігін тоқтату жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

      Уәкілетті органның келісімінсіз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерінің міндеттерін осы тармақта белгіленген мерзімнен артық атқаруға (уақытша болмағанда оны алмастыруға) тыйым салынады.

      Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін ұсынылған құжаттарды уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінің талаптарына сәйкес құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарайды.

      5. Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім алу үшін қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленеді.

      6. Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден мынадай негіздер:

      1) басшы қызметкерлердің осы бапта, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында және "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      2) тестің теріс нәтижесі.

      Мыналар тестің теріс нәтижесі болып табылады:

      кандидаттың тест нәтижесі дұрыс жауаптың жетпіс пайызынан аз болуы;

      кандидаттың не аудармашының (егер осы аудармашыны кандидаттың өзі ұсынған жағдайда) уәкілетті орган белгілеген тест тәртібін бұзуы;

      кандидаттың келісу мерзімі өткенге дейін уәкілетті орган белгілеген уақытта тестке келмеуі;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының уәкілетті органның ескертулерін жоймауы немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып, пысықталған құжаттарды осы Заңның осы бабының 4-тармағында белгіленген уәкілетті органның құжаттарды қарау мерзімі өткеннен кейін ұсынуы;

      4) құжаттардың осы баптың 4-тармағында белгіленген, басшы қызметкер уәкілетті органның келісуінсіз өз лауазымын атқаратын мерзім өткеннен кейін ұсынылуы;

      5) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      6) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      7) уәкілетті органда кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген мәміле тарапы болып табылғандығы туралы мәліметтердің (фактілердің) болуы бойынша бас тартады.

      Осы талап санамаланған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

      уәкілетті орган ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

      уәкілетті орган осы мәмілені жасау нәтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап бір жыл бойы қолданылады;

      8) кандидаттың уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған мәмілелерді жасағаны үшін қаржы ұйымына қатысты қадағалап ден қою шараларын қолданған және (немесе) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 259-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолданылған қаржы ұйымының қызметкері және (немесе) әрекеттері мәмілеге қатысушы қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген қаржы ұйымының қызметкері болып табылатындығы туралы мәліметтердің уәкілетті органда болуы бойынша бас тартады.

      Осы талап санамаланған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

      уәкілетті орган ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

      уәкілетті орган осы мәмілені жасау нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап бір жыл бойы қолданылады.

      Осы тармақшаның мақсаты үшін қаржы ұйымының қызметкері деп жоғарыда аталған бұзушылықтарға алып келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құзыретіне кірген қор биржасының басшы қызметкері не оның міндетін атқарған адам және (немесе) трейдері түсініледі.

      7. Уәкілетті органның тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартуына немесе осы баптың 4-тармағында көзделген мерзімде құжаттар уәкілетті органға келісуге ұсынылмауына байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерімен еңбек шарты бұзылған немесе оның өкілеттігі тоқтатылған немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорындағы өзге лауазымға ауыстырылған жағдайда, осы адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына өзін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартуды алған не өзімен еңбек шарты бұзылған немесе өкілеттігі тоқтатылған немесе өзге лауазымға ауыстырылған соң күнтізбелік тоқсан күннен кейін, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес қайта тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының тиісті органының шешімі қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде, тағайындауды (сайлауды), басқа лауазымға ауыстыруды, еңбек шартын бұзуды және (немесе) өкілеттігін тоқтатуды қоса алғанда, басшы қызметкерлер құрамында болған барлық өзгерістер туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін басшы қызметкерді тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы, сондай-ақ растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, басшы қызметкердің тегіндегі, атындағы, әкесінің атындағы (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті.

      Басшы қызметкер қылмыстық жауаптылыққа тартылған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органды осы ақпарат бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына белгілі болған күннен бастап он жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      8. Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, осы адам уәкілетті органның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешімі қабылданған күннен бастап қатарынан күнтізбелік он екі ай өткеннен кейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындала (сайлана) алады.

      9. Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берген келісімін мынадай негіздер бойынша қайтарып алуға құқылы:

      1) келісім беруге негіз болған мәліметтердің анық еместігі анықталуы;

      2) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзуы;

      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аталған басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) әрекеттерін (әрекетсіздігін) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді деп тану үшін жеткілікті деректер негізінде уәкілетті органның осы бапта көрсетілген адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі;

      5) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аталған басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) әрекеттерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келмейді деп тану үшін жеткілікті деректер негізінде уәкілетті органның осы бапта көрсетілген адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттеткенге дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры оларды шеттеткен немесе жұмыстан босатқан жағдайда, уәкілетті органның осы адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі;

      6) алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болуы.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісімді уәкілетті органның қайтарып алуы өзге қаржы ұйымдарында осы басшы қызметкерге бұрын берілген келісімді (келісімдерді) қайтарып алу үшін негіз болып табылады.

      Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры осы адаммен еңбек шартын бұзуға не еңбек шарты болмаған жағдайда, осы басшы қызметкердің өкілеттіктерін тоқтату жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

      Ескерту. 55-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

56-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына жариялаған күнгi шындыққа сай келмейтiн қызметті жарнамалауға тыйым салынады.

      2. Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан шындыққа сай келмейтін жарнамаға өзгерістер енгізуді, оның тоқтатылуын немесе теріске шығарылуын жариялауды талап етуге құқылы.

      Бұл талап уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде орындалмаған жағдайда, уәкiлеттi орган жарнамада қамтылған мәлiметтердiң шындыққа сай келмейтiндiгi туралы ақпарат жариялауға не мұндай жарнаманы жариялаған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының есебiнен оларды нақтылауға құқылы.

      3. Зейнетақы активтерi бойынша табыстылық туралы ақпарат тиiстi инвестициялық табыс алынған кезеңдi көрсетіп қана берілуі мүмкiн.

57-бап. Зейнетақы жинақтарының құпиясы

      1. Зейнетақы жинақтарының құпиясы салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы ақша қалдықтары туралы және оның қозғалысы туралы мәлiметтердi қамтиды.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары және Мемлекеттік корпорация зейнетақы жинақтарының құпиялылығына кепiлдiк бередi.

      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, Мемлекеттік корпорацияның лауазымды адамдары, қызметкерлерi және өздерінің қызметтік және функционалдық мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты зейнетақы жинақтарының құпиясын құрайтын мәлiметтерге қолжетімділік алған өзге де адамдар, осы баптың 3-5-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, зейнетақы жинақтарының құпиясын құрайтын мәлiметтердi жария етуге құқылы емес және оларды жария еткені үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен уәкілетті орган арасында ақпарат, оның ішінде зейнетақы жинақтарының құпиясын құрайтын мәліметтер алмасуды жүзеге асыру зейнетақы жинақтарының құпиясын жария ету болып табылмайды.

      Мемлекеттік органның лауазымды адамының немесе ұйымда басқарушылық функцияларды орындайтын адамның қылмыстық қудалау органына қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабар жіберілген кезде растау құжаттары мен материалдары ретінде зейнетақы жинақтарының құпиясын қамтитын құжаттар мен мәліметтерді ұсынуы зейнетақы жинақтарының құпиясын жария ету болып табылмайды.

      3. Зейнетақы жинақтарының құпиясы зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын салымшыға, алушыға, салымшының (алушының) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресiмделген жазбаша келiсуi негiзiнде кез келген үшiншi адамға ашылуы мүмкiн.

      4. Жеке зейнетақы шоттарындағы ақша қалдықтары мен оның қозғалысы туралы анықтамалар:

      1) анықтау және алдын ала тергеу органдарына – олардың жүргiзуіндегі қылмыстық iстер бойынша;

      2) соттарға – сот ұйғарымының негiзiнде олардың жүргізуіндегі iстер бойынша;

      3) сот орындаушыларына – сот орындаушысының прокурор санкциялаған қаулысы негізінде олардың жүргізуіндегі атқарушылық құжаттар бойынша;

      4) мемлекеттік кіріс органдарына – міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеуге, ұстап қалуға (есебіне жазуға) байланысты мәселелер бойынша;

      5) уәкілетті органға – салымшының (алушының) өтінішіне байланысты не оның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне тексеруді жүзеге асыруына байланысты туындаған мәселе бойынша;

      6) прокурорға – оның қарауындағы материал бойынша өзінің құзыретi шегіндe тексеру жүргiзу туралы қаулы негiзiнде;

      7) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға – "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мақсаттарда және тәртіппен;

      8) салымшының (алушының) өкілдеріне – нотариат куәландырған сенiмхат немесе сот шешімінің негiзiнде;

      9) Мемлекеттік корпорацияға – салымшылардың (алушылардың) мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша дерекқорын қалыптастыру және алушының зейнетақы төлемдеріне құқықты алу кезіндегі инфляция деңгейі ескеріле отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуын есептеу үшiн, сондай-ақ салымшының (алушының) өтініші негізінде не оның өкілінің нотариат куәландырған сенімхаты бойынша немесе соттың шешімі бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету үшін;

      10) орталық атқарушы органға – салымшының (алушының) өтінішіне байланысты туындаған мәселе бойынша;

      11) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы мiндеттi аудитiн жүргiзетiн аудиторлық ұйымдарға берілуі мүмкін.

      12) алып тасталды - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      5. Жеке зейнетақы шотының болуы, ондағы ақша қалдықтары мен оның қозғалысы туралы анықтамалар, салымшы (алушы) қайтыс болған жағдайда, заң бойынша мұрагерлікке құқығы туралы куәлікке сәйкес мұрагерлер болып табылатын немесе өсиетте аталған адамдарға жазбаша сұрау салу бойынша не соттарға олардың іс жүргізуіндегі мұрагерлік істер бойынша ұйғарымның негізінде беріледі.

      6. Салымшы (алушы) қайтыс болған жағдайда жеке зейнетақы шотының бар-жоғы туралы, ондағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы анықтамалар нотариустарға және шетелдiк консулдық мекемелерге олардың жүргізуіндегі мұрагерлiк iстер бойынша беріледi.

      Ескерту. 57-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2014.06.10 № 206-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.11.2014 № 257-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 10-баптың 12) тармақшасынан қараңыз); 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 21.01.2019 № 217-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-тарауды 57-1-баппен толықтыру көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

58-бап. Уәкілетті орган қолданатын шектеулі ықпал ету шаралары және санкциялар

      1. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықты байқаған, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құқыққа сыйымсыз әрекеттерін немесе әрекетсіздігін анықтаған, сондай-ақ уәкілетті органның осы Заңда көзделген өзге де талаптары орындалмаған жағдайларда, уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына мынадай шектеулі ықпал ету шараларының бірін қолдануға:

      1) орындалуы міндетті жазбаша нұсқама беруге;

      2) жазбаша ескерту шығаруға;

      3) жазбаша келісім жасауға құқылы.

      2. Анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларды жасауға ықпал еткен себептерді, сондай-ақ жағдайларды белгіленген мерзімде жоюға бағытталған орындалуы міндетті түзету шараларын қолдануға және (немесе) анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларды жасауға ықпал еткен себептерді, сондай-ақ жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі – іс-шаралар жоспары) белгіленген мерзімде ұсыну қажеттігіне арналған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына берілген нұсқау жазбаша нұсқама болып табылады.

      Жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімде ұсынылған іс-шаралар жоспарында бұзушылықтардың, олардың туындауына алып келген себептердің сипаттамасы, жоспарланған іс-шаралардың тізбесі, оларды жүзеге асыру мерзімдері, сондай-ақ жауапты лауазымды адамдар көрсетіледі.

      Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына сотқа шағым жасау оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

      3. Уәкілетті орган жазбаша ескерту шығарылғаннан кейін бір жыл ішінде осы ескерту шығарылған бұзушылыққа ұқсас Қазақстан Республикасының заңнамасының нормалары қайтадан бұзылғанын анықтаған жағдайда, уәкілетті органның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына не оның (олардың) басшы қызметкеріне (қызметкерлеріне) осы баптың 7-тармағында көзделген санкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы хабарламасы жазбаша ескерту болып табылады.

      4. Анықталған бұзушылықтарды жою қажеттігі және осы бұзушылықтарды жою мерзімдерін көрсете отырып, оларды жою жөніндегі шаралар тізбесін және (немесе) анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры өзіне алған шектеулердің тізбесін бекіту туралы жазбаша келісім уәкілетті орган мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалған жазбаша келісім болып табылады.

      Жазбаша келісімге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры тарапы міндетті түрде қол қоюға тиіс.

      5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органға жазбаша нұсқамада және жазбаша келісімде көрсетілген шаралардың осы құжаттарда көзделген мерзімдерде орындалғаны туралы хабарлауға міндетті.

      6. Шектеулі ықпал ету шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалады.

      7. Уәкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына бұрын қолданылған ықпал ету шараларына қарамастан, оларға санкциялар қолдануға құқылы.

      8. Уәкілетті орган санкциялар ретінде мынадай шаралар қолдануға:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен айыппұлдар салуға және оларды өндіріп алуға;

      2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары лицензиясының қолданысын тоқтата тұруға не одан айыруға;

      3) осы Заңның 55-бабында аталған адамдарды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аталған басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) әрекеттерін (әрекетсіздігін) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді деп тану үшін жеткілікті деректер негізінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері (қызметкерлері) лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін бір мезгілде қайтарып ала отырып, қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуге құқылы. Осы Заңның 55-бабында көрсетілген адамдарды уәкілетті орган қызметтік міндеттерін орындаудан шеттеткенге дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры осы адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттеткен немесе жұмыстан босатқан жағдайда, уәкілетті орган осы адамды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында тиісті басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін қайтарып алуды жүргізеді.

      9. Уәкілетті орган ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияның қолданысын алты айға дейінгі мерзімге мынадай негіздердің кез келгені бойынша тоқтата тұруға құқылы:

      1) лицензия беруге негіз болған ақпараттың анық еместігі анықталуы;

      2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі басталуының лицензия берілген кезден бастап бір жылдан астам уақытқа кідіруі;

      3) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша міндеттемелерді ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп жағдайда) орындамауы немесе тиісінше орындамауы;

      4) уәкілетті орган белгілеген нормативтердің және ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп жағдайда) бұзылуы;

      5) Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларында және (немесе) инвестициялық декларациясында көзделген ережелердің жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп жағдайда) бұзылуы;

      6) уәкілетті орган қолданған шектеулі ықпал ету шаралары талаптарының орындалмауы;

      7) уәкілетті органмен жасалған жазбаша келісімге қол қоюдан бас тарту;

      8) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының жүргізілген аудит туралы аудиторлық ұйымның есебінде көрсетілген бұзушылықтарды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының аудиторлық есепті алған күнінен бастап үш ай ішінде жоймауы;

      9) есептілік пен мәліметтерді ұсынбау немесе көрінеу анық емес есептілік пен мәліметтерді ұсыну;

      10) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп жағдайда) бұзуы.

      10. Лицензияның қолданысын тоқтата тұру жаңа салымшыларды (алушыларды) тартуға тыйым салуға алып келеді.

      11. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының лицензиясының қолданысын тоқтата тұру туралы уәкілетті орган қабылдаған шешімді ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры күнтізбелік он күн ішінде екі баспасөз басылымында қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау және өзінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы салымшылардың (алушылардың) назарына жеткізеді.

      12. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының лицензияның қолданысын тоқтата тұрудың себептерін белгіленген мерзімде жоймауы уәкілетті органның лицензиядан айыруына негіз болып табылады.

      13. Өзіне қатысты уәкілетті орган шектеулі ықпал ету шараларын немесе санкциялар қолданған ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры не тұлға оның шешімдеріне сот тәртібімен шағым жасауға құқылы. Уәкілетті органның көрсетілген шешімдеріне шағым жасау олардың орындалуын тоқтата тұрмайды.

      14. Іс-шаралар жоспарында, жазбаша келісімде не жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімдерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына байланысты емес себептер бойынша бұзушылықтарды жою мүмкіндігі болмаған жағдайда, іс-шаралар жоспарын, жазбаша келісімді не жазбаша нұсқаманы орындау мерзімін уәкілетті орган өзінің нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ұзартуы мүмкін.

      Ескерту. 58-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-тарау. САҚТАНДЫРУ ҰЙЫМДАРЫНАН ТӨЛЕНЕТІН САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРIН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

59-бап. Сақтандыру ұйымдарынан төленетін сақтандыру төлемдері

      1. Осы Заңның 11-бабының 1-тармағында және 31-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында, 32-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдар мiндеттi зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын пайдалана отырып, сақтандыру ұйымымен сақтандыру төлемдерiн өмiр бойы жүзеге асыру туралы зейнетақы аннуитетi шартын жасасуға құқылы.

      Міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған жағдайда, зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары пайдаланылуы мүмкін.

      Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған жағдайда, зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін осы Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған адамдардың міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын пайдалануға құқығы бар.

      Егер зейнетақы аннуитеті шарты жасалғаннан кейін осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған адамдардың жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен аз соманы құраған жағдайда, зейнетақы аннуитеті шартына қалдықтың көрсетілген сомасы ескеріле отырып, сақтандыру сыйлықақысының және сақтандыру төлемінің мөлшерін ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізіледі.

      2. Сақтандыру ұйымынан төленетін айлық сақтандыру төлемінің мөлшері зейнетақы аннуитетi шарты жасалған күнге қолданыста болған ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен болмайды.

      3. Сақтандыру ұйымы деректемелері зейнетақы аннуитеті шартында көрсетілетін сақтанушының банк шотына сақтандыру төлемдерін аударады.

      Сақтандыру төлемдерінің сомаларын аударуға, есепке жатқызуға және төлеуге байланысты банктік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сақтандыру ұйымының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      4. Сақтандыру ұйымдары жүргізілген сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты орталық атқарушы орган айқындаған тәртіппен Мемлекеттік корпорацияға ай сайын ұсынады.

      Ескерту. 59-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

60-бап. Зейнетақы аннуитетi шартын жасасу

      1. Зейнетақы аннуитетiнiң үлгiлік шартын уәкiлеттi орган әзiрлейдi және бекiтедi.

      2. Зейнетақы аннуитетi шарты сақтанушы (алушы) мен сақтандыру ұйымы арасында осы Заңның талаптарымен айқындалған мерзiмге жасалады.

      3. Зейнетақы аннуитетi шартын жасасушы адам сақтандыру ұйымын таңдауға ерiктi.

      4. Зейнетақы аннуитетi шарты алушының жазбаша өтiнiшi негiзiнде жасалады.

      5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) сақтандыру ұйымы сақтандыру сыйлықақысының сомасын сақтандыру ұйымына толық көлемде аударған кезден бастап зейнетақы аннуитетi шарты күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi болады.

      6. Басқа сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан жағдайда, бірақ оны жасасқан күннен кемінде екі жыл өткен соң, зейнетақы аннуитетi шарты тек сақтанушының бастамасымен ғана бұзылуы мүмкін.

      Зейнетақы аннуитетi шарты бұзылған кезде:

      1) онда көзделген сатып алу сомасы жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерi мен сақтандыру ұйымының iс жүргiзуге жұмсаған шығыстарының сомасы шегерiлiп, төленген сақтандыру сыйлықақысының сомасынан кем болмауға тиіс;

      2) жаңадан жасалған зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан төленетін ай сайынғы сақтандыру төлемінің мөлшері жаңа зейнетақы аннуитетi шарты жасалған күнге қолданыста болатын ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен болмайды.

      7. Егер осы Заңның 11-бабының 1-тармағында, 31-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында және 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған адамдардың зейнетақы жинақтарының сомасы сақтандыру ұйымымен жасалған зейнетақы аннуитеті шартының сомасынан асатын болса, осы айырма салымшыға (алушыға) осы Заңда белгіленген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ай сайынғы зейнетақы төлемдері түрінде төленеді не салымшы (алушы) оны қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру төлемдері мен сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізу үшін не сақтандыру ұйымымен басқа зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін пайдаланады.

      7-1. Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына сақтандыру төлемдерінің мөлшерін ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізілген жағдайда:

      1) сақтандыру төлемдерінің мерзімділігі осы баптың 10-тармағына сәйкес айқындалады;

      2) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан мерзімдік сақтандыру төлемінің мөлшері қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына өзгерістер енгізілген күнге қолданыста болатын ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен болмайды.

      8. Сақтандыру ұйымының астанада, республикалық маңызы бар қалаларда және облыстардың әкімшілік орталықтарында филиалдары болуы міндетті.

      9. Сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеуді сақтандыру ұйымы уәкілетті орган белгілеген әдістемеге сәйкес жүзеге асырады.

      Сақтандыру ұйымының жасалатын зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша істерді жүргізуге арналған шығыстарының жол берілетін деңгейін, сондай-ақ сақтандыру төлемін индекстеу мөлшерлемесін уәкілетті орган белгілейді.

      10. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру төлемдері ай сайын жүзеге асырылады.

      Сақтандыру ұйымы алғашқы ай сайынғы сақтандыру төлемін зейнетақы аннуитетi шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының сомасы сақтандыру ұйымына аударылған кезден бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.

      11. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 60-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2015 № 311-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

61-бап. Зейнетақы аннуитетi шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері

      1. Сақтанушының:

      1) сақтандыру ұйымы жүргiзген сақтандыру төлемдерi мөлшерінің есеп-қисабымен танысуға;

      2) зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін осы шарт бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге ерікті зейнетақы жарналарын пайдалануға;

      2-1) сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу кезінде немесе қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына өзгерістер енгізу кезінде сақтандыру сыйлықақысын төлеу үшін мiндеттi және (немесе) ерікті зейнетақы жарналарын және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын пайдалануға;

      3) сақтандыру ұйымынан төленетiн сақтандыру төлемдерi мөлшерінің есеп-қисабын жүргiзу үшiн тәуелсiз сарапшыларды тартуға;

      4) зейнетақы аннуитеті шарты жоғалған жағдайда оның көшірмесін алуға құқығы бар.

      2. Сақтанушы:

      1) зейнетақы аннуитетi шарты жасалған немесе зейнетақы аннуитетi шартына өзгерістер енгізілген күннен бастап күнтiзбелiк он күн iшiнде осындай шарттың түпнұсқасын және (немесе) зейнетақы аннуитетi шартына қосымша келiсiмді ұсына отырып, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын хабардар етуге;

      2) зейнетақы аннуитеті шарты бұзылған кезде зейнетақы аннуитеті шартын бұзу туралы өтінішпен жүгінуге және жаңа зейнетақы аннуитеті шарты жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жаңа сақтандыру ұйымымен жасалған шарттың түпнұсқасын беруге міндетті.

      3. Сақтандыру ұйымы зейнетақы аннуитетi шартына сәйкес сақтандыру сыйлықақысының сомасын бiр рет және толық көлемде алады.

      4. Сақтандыру ұйымы:

      1) сақтанушыны сақтандыру ұйымынан төленетін сақтандыру төлемдерi мөлшерінің есеп-қисабымен таныстыруға;

      2) екі данасы сақтанушыға берiлетін зейнетақы аннуитетi шартын үш данада ресiмдеуге;

      3) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген зейнетақы аннуитетi шартының түпнұсқасын алған кезден бастап күнтiзбелiк жиырма күн iшiнде зейнетақы аннуитетi шартында көрсетілген сақтандыру ұйымына сатып алу сомасын аударуға;

      4) зейнетақы аннуитетi шартында көзделген сақтандыру ұйымынан төленетін сақтандыру төлемдерi уақтылы жүзеге асырылмаған кезде сақтанушыға мерзімін өткізіп алған әр күн үшiн төленбей қалған соманың 1,5 пайызы мөлшерiнде өсiмпұл төлеуге;

      5) сақтанушы қайтыс болған жағдайда, отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға зейнетақы аннуитеті шартында белгіленген мөлшерде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 15 еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде жерлеуге арналған жәрдемақы түрінде сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 61-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

62-бап. Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару тәртiбi

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген талаптарға сәйкес келетін құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде алушының зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға мiндеттi.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мiндеттемелердің орындалу мерзімін өткізіп алған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры алушының алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Ескерту. 62-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

63-бап. Зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша Сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдерінің есеп-қисаптарын жүзеге асыру

      Ескерту. 63-бап алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-тарау. Азаматтардың жекелеген санаттарын еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақымен қамсыздандыру

      Ескерту. 9-тарау тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

64-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығы

      1. Мыналар:

      1) әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген және қызметтен босатылған кезде қызметте болудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына толған;

      2) әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, штаттың қысқартылуына немесе өз еркі бойынша немесе денсаулық жағдайына байланысты қызметтен босатылған;

      3) жиырма бес және одан да көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, оның кемiнде он екі жылын және алты айын үзіліссiз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызмет, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет құрайтын және әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте болудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына толуына не штаттың қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына байланысты қызметтен босатылған әскери қызметшiлердiң (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.

      2. Мыналар:

      1) әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген және арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу, сондай-ақ нысанды киім киіп жүру құқықтары жойылған кезде тіркелген арнаулы атақ, сыныптық шен бойынша құқық қорғау қызметінде болудың шекті жасына сәйкес келетін жасқа толған;

      2) әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, штаттың қысқартылуына не өз еркі бойынша не жұмысын жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын қызметiне немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуiне байланысты қызметтен босатылған;

      3) жиырма бес және одан да көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, оның кемiнде он екі жылын және алты айын үзіліссiз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызмет, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет құрайтын және штаттың қысқартылуына не жұмысын жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын қызметiне немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуіне байланысты қызметтен босатылған не арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу, сондай-ақ нысанды киім киіп жүру құқықтары жойылған кезде тіркелген арнаулы атағы, сыныптық шені бойынша құқық қорғау қызметінде болудың шекті жасына сәйкес келетін жасқа толған арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.

      3. Әскери қызметшiлердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, 1998 жылғы 1 қаңтардан кейін қызметке алғаш рет кірген және 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қызметтен босатылған, қызметтен босатылған күнге 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған заңнама нормаларына сәйкес еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалу шарттарына сәйкес адамдардың қызметтен босатылған кездегі еңбек сіңірген жылдары және ақшалай қамтылымы ескеріле отырып, еңбек сіңірген жылдары үшін өздеріне зейнетақы төлемдерінің тағайындалуына құқығы бар.

      4. Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік органдардың және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, қызметтен шығарылған күні еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерінің тағайындалуына құқығы болмаған адамдарға, жасына байланысты зейнетақы төлемдерi осы Заңға сәйкес тағайындалады.

      5. Әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің, бұрынғы Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң қызметкерлерi, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар қатарынан еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушыларды әскери (арнаулы) атақ, сыныптық шен бере отырып, мемлекеттiк қызметке қабылдау, біліктілік сыныбын белгілеу кезiнде еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері қызметке қабылданған күннен бастап қызмет өткеру кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      6. Осы баптың 5-тармағында аталған және қайтадан үш жыл қызмет еткен адамдар қызметтен қайта босатылған кезде, қызметтен қайта босатылған кездегі еңбек сіңірген жылдары және ақшалай қамтылымы ескеріле отырып, осы баптың 1-тармағына сәйкес еңбек сіңірген жылдары үшін өздеріне зейнетақы төлемінің тағайындалуына не еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тоқтатыла тұрған кезеңге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізілген арттыруларды ескере отырып, еңбек сіңірген жылдары үшін бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдерін қайта төлетуді таңдауға құқығы бар.

      Осы тармақтың күші осы баптың 5-тармағында көрсетілген, "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануына байланысты 2012 жылғы 1 қаңтар – 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде прокуратура органдарындағы қызметтен қайтадан шығарылған адамдарға қолданылады.

      7. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің әскери қызметшiлері, ішкі істер органдарының қызметкерлері қатарынан жиырма бес жылдан кем еңбек сіңірген, қызметтен босатылған күніне қызметте болудың шекті жасына толған не штаттың қысқартылуына, денсаулық жағдайына байланысты қызметтен босатылған, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттерден Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келген, осы мемлекеттердің заңнамасына сәйкес еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалған адамдардың еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар.

      8. Пайдасына 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджет қаражаты есебінен міндетті зейнетақы жарналары аударылған адамдар үшін осы баптың 1-3-тармақтарына сәйкес еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығы әскери қызметшілердің (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлерінің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың пайдасына 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджет қаражаты есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасының 50 пайызы қайтарылған жағдайда туындайды.

      Ескерту. 64-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

65-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін есептеу

      1. Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері ақшалай қамтылымының елу пайызы есебінен белгіленеді.

      Әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте жиырма бес жылдан артық еңбек сiңiрген жылдарының әрбір толық жылы үшiн осы Заңның 64-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына және 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес тағайындалған еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерінің мөлшері – ақшалай қамтылымының екі пайызына, қызметтен босатылған күніне жинақталған еңбек өтілінің әрбір толық жылы үшiн бір пайызына ұлғайтылады.

      Қызметтен босатылған күніне жинақталған жиырма бес жылдан асатын жалпы еңбек өтілінің әрбір толық жылы үшін осы Заңның 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына және 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес тағайындалған зейнетақы төлемдерінің мөлшері ақшалай қамтылымының бір пайызына ұлғайтылады.

      2. Әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай қамтылымның мөлшеріне лауазымдық айлықақысы, әскери (арнаулы) атағы, сыныптық шені, белгіленген біліктілік сыныбы бойынша айлықақысы (қосымша ақы) кіреді.

      3. Әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай қамтылымның мөлшері қызметтен босатылған (жеке құрам тізімдерінен алып тасталған) күніне айқындалады және соңғы қызмет орны бойынша тиісті органның белгіленген үлгідегі анықтамасымен расталады.

      Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттерден Қазақстан Республикасына тұрақты тұрғылықты жерге келген Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің әскери қызметшiлері, ішкі істер органдарының қызметкерлері қатарынан адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай жабдықталымның мөлшері Қазақстан Республикасы әскери қызметшілерінің, ішкі істер органдары қызметкерлерінің ұқсас не теңестірілген лауазымы бойынша қызметтен шығарылған (жеке құрам тізімдерінен алып тасталған) күніне айқындалады.

      4. Арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай қамтылымның мөлшері Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен айқындалады.

      5. Осы Заңның 64-бабының 7-тармағында аталған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері еңбек сіңірген жылдарының әрбір толық жылы үшін ақшалай қамтылымның 2 пайызы есебінен белгіленеді.

      6. Әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек сіңірген жылдары үшін айлық зейнетақы төлемдерінің ең жоғары мөлшері осы баптың 2 – 5-тармақтарына сәйкес айқындалатын ақшалай қамтылымның 65 пайызынан және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 109 еселенген мөлшерінен аспайды.

      7. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 65-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

66-бап. Еңбек сіңірген жылдарды есептеу

      Әскери қызметшiлердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек сiңiрген жылдарын есептеу Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүргізіледі.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдар күнтізбелік жылдар бойынша есептеледі.

      Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекетте есептелген еңбек сіңірген жылдары қайта қарауға жатпайды.

      Ескерту. 66-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

67-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай қамтылымның мөлшері

      Ескерту. 67-бап алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

68-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау және жүзеге асыру мерзімдері

      1. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері қызметтен шығарылған (жеке құрам тізімдерінен алып тасталған) күннен бастап, бірақ ақшалай жабдықталым төленген күннен ерте емес және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған күнге дейін үш жылдан аспайтын мерзімге тағайындалады және жүзеге асырылады.

      Өтініш пен қажетті құжаттар тиісті мемлекеттiк органда тіркелген күн еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған күн деп есептеледі.

      Мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны немесе жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алған жағдайда, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған күннен бастап, бірақ мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны немесе жасына байланысты зейнетақы төлемдерін төлеу тоқтатылған күннен ерте емес жүзеге асырылады.

      2. Осы Заңның 64-бабының 3-тармағында аталған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындатуға өтініш жасаған күннен бастап тағайындалады.

      3. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттерден Қазақстан Республикасына тұрақты тұрғылықты жерге келген адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері өтініш жасаған күннен бастап, бірақ Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекетте зейнетақы төленген күннен ерте емес жыл сайынғы индексациялар ескеріле отырып, тағайындалады (қайта басталады).

      4. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері ағымдағы айға төленеді және қайтыс болған немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен айды қоса алып, жүзеге асырылады.

      5. Медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) стационар жағдайында тұратын және мемлекеттің толық қамсыздандыруындағы адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері осы Заңның 65-бабына сәйкес тағайындалған, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері мөлшерінің 30 пайызы көлемінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес көлемде төленеді.

      Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерінің тағайындалған мөлшерінің 70 пайызын аудару жеке банктік шотқа немесе медициналық-әлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына жүргізіледі.

      Медициналық-әлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) көрсетілген қаражатты пайдалану тәртібін орталық атқарушы орган айқындайды.

      Алушы медициналық-әлеуметтік мекемелерден (ұйымдардан) шыққан жағдайда, шыққан айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемі толық көлемде қайта басталады.

      Ескерту. 68-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.08.2015 № 342-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2015 № 433-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.04.2016 № 483-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

69-бап. Зейнетақыларды төлеу қаражаты және тәртібі

      Ескерту. 69-бап алып тасталды - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

70-бап. Әскери қызметшiлер мен арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыруды жүзеге асыратын органдар

      Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерiн тағайындауды тиiстi мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырады.

      Ескерту. 70-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

71-бап. Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша, жасына байланысты әлеуметтiк зейнетақылар алуға құқығы болған адамдарға мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

      1. 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша тағайындалған зейнетақылар, әлеуметтiк зейнетақылар мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар нысанында бюджет қаражаты есебiнен төленедi.

      2. Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақының мөлшерi 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн алынған зейнетақының мөлшерiнен кем болмауға тиiс.

      3. Осы Заңның 11-бабының 1-3-тармақтарында және 64-бабында белгіленген жағдайлар болған кезде мүгедектігі бойынша жәрдемақы азаматтың қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жасына байланысты зейнетақы төлемдерімен немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерімен ауыстырылуы мүмкін.

      4. Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындау шарттары, тәртiбi және олардың мөлшерi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде айқындалады.

      Ескерту. 71-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

72-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

73-бап. Өтпелі ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап бір ай ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құрады.

      2. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына беру уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен кесте бойынша жүзеге асырылады.

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерi мен мiндеттемелерiн беру бiрыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, жинақтаушы зейнетақы қорының, бұрынғы кастодиан-банктің, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, Орталықтың және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң уәкiлеттi өкiлдерi қол қойған зейнетақы активтерi мен мiндеттемелердi қабылдау-тапсыру актiлерiмен ресiмделедi.

      Осы Заң қолданысқа енгізілген күнге салымшылар (алушылар) алдында зейнетақы активтері бойынша берешегі бар жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері мен міндеттемелерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылатын күнге дейін оны өтеуге міндетті.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы активтері мен міндеттемелерді беруге байланысты шығыстар жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жасалған жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бергенге дейін уәкілетті органға ұсынады.

      Жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы аудиторлық есебінде орындаушы-аудитордың және аудиторлық ұйымның жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық есептілігі туралы тәуелсіз пікірі және аталған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтеріне қатысты есепке алуды жүргізу және есептілікті жасау тәртібінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру нәтижелері туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

      3. Осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап және зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына беру аяқталғанға дейін:

      1) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын жинақтаушы зейнетақы қорларынан сақтандыру ұйымдарына аудару;

      2) кестеде айқындалған мерзімдерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды қоспағанда, салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына ауыстыру тоқтатылады.

      4. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жарналарын тартуға және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның зейнетақы активтерін инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыруға уәкілетті орган берген лицензияларының қолданысы зейнетақы активтері мен міндеттемелерді қабылдау-тапсыру актісіне осы баптың 2-тармағында аталған барлық уәкілетті өкілдер қол қойған күннен кейінгі күннен бастап тоқтатылады.

      5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы баптың 2-тармағына сәйкес зейнетақы жинақтары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына берілген салымшылармен (алушылармен) осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы барлық шарттар бойынша құқық мирасқоры болып табылады.

      Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін салымшылар (алушылар) жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

      6. Жинақтаушы зейнетақы қорлары:

      1) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына беруді жүзеге асыруға;

      2) зейнетақы жарналарын тартуға және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға арналған лицензиялардың қолданысы тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей уәкілетті органға лицензиялардың бланкілерін қайтаруға міндетті.

      7. Жинақтаушы зейнетақы қорлары осы бапта көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, уәкілетті орган оларға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ықпал ету шаралары мен санкцияларды қолдануға құқылы.

      8. Осы Заң қолданысқа енгізілген күнге зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыруға арналған лицензияның бланкін уәкілетті органға қайтарғаннан кейін инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны беру туралы уәкілетті органға өтініш жасауға құқылы.

      Уәкілетті орган осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттар келіп түскен кезден бастап отыз жұмыс күні ішінде инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия береді.

      9. Зейнетақы жинақтары осы баптың 2-тармағында көзделген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына берілген салымшыларға осы Заңның 39-бабының 3-тармағында және 40-бабында белгіленген талаптар қолданылмайды.

      10. Жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым) тараптардың бірі болып табылатын, жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақымен қамсыздандыруға, жинақтаушы зейнетақы қорының (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның) қызметін ұйымдастыруға, жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақысына, жинақтаушы зейнетақы қорының (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның) есепке алуы мен есептілігіне, зейнетақы жинақтарының құпиялылығына және жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаруға байланысты құқықтық қатынастар жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым) лицензиясының қолданысы тоқтатылған күнге дейін "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сәйкес реттеледі.

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың құқықтық және әлеуметтік негіздерін айқындайтын нормалары 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

      2014 жылғы 1 қаңтарға дейін ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары, егер пайдасына ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары енгізілген адамдар өндірістердің, жұмыстардың, пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер меншікті қаражаты есебінен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге асыратын, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесіне кірген кәсіптер жұмыскерлері болып табылған жағдайда, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарына аударылады.

      Өзге де барлық жағдайларда 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары ерікті зейнетақы жарналарына аударылады.

      11. Зейнетақы жарналарын тартуға және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыруға уәкілетті орган берген лицензияларының қолданысы осы Заңға сәйкес тоқтатылатын, инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензия алмаған жинақтаушы зейнетақы қорлары, сондай-ақ осы Заң қолданысқа енгізілетін күнге мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған жинақтаушы зейнетақы қорлары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес таратылуға жатады.

      Мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиясын тағайындауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      12. 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін толық емес көлемде тағайындалған еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері бюджет қаражаты есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасының 50 пайызы қайтарылғанда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен оларды толық көлемге дейін жеткізу ескеріле отырып, қайта есептеледі.

      2016 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметшiлер (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерi, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан жағдайда, жеке зейнетақы шотында қалған, бюджет қаражаты есебінен қалыптастырылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы қайтарылуға жатады.

      13. 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған, мөлшері 2006 жылғы 1 маусымнан бастап арттырылмаған зейнетақы төлемдері Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен қайта есептеледі.

      14. 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері орталық атқарушы орган айқындайтын тәртіппен қайта есептеледі.

      15. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап жасына байланысты тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі нысанында төленеді.


      Ескерту. 73-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.01.2014 N 156-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.08.2015 № 342-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

74-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

      1. Осы Заң:

      1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құрылған күннен бастап қолданысқа енгізілетін 34-баптың 1-тармағын;

      2) осы Заңның 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың құқықтық және әлеуметтік негіздерін айқындайтын нормаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. 28-баптың 4-тармағының қолданысы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын. Тоқтата тұру кезеңінде көрсетілген тармақ мынадай редакцияда қолданылады:

      "4. Мемлекеттік кіріс органдарының өкімі бойынша, егер агент мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек олардың пайдасына өндiрiп алынатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының тiзiмдерiн ұсынбаса және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек болса, банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар агенттердiң банктік шоттарындағы барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға және мiндеттi зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар мен салық берешегiн аударуға қатысты нұсқауларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен орындауға мiндеттi.

      Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы мемлекеттік кіріс органы өкімінің күшiн шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарған салық органы банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрудың себептерi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей жояды.".

      2-1. 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін осы Заңның 39-бабының тақырыбы мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "39-бап. Салымшылардың, өздері үшін міндетті зейнетақы жарналары енгізілген, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың және агенттердің құқықтары мен міндеттері".

      3. Осы Заңның 73-бабының 10-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 437-құжат; 1999 ж., № 8, 237-құжат; № 23, 925-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 1, 1-құжат; № 23-24, 198-құжат; 2003 ж., № 1-2, 9-құжат; № 11, 56-құжат; № 15, 139-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 11, 39-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 69-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 28, 30-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114, 123-құжаттар; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 140-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 3, 15-құжат; 2013 жылғы 20 сәуірде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы) күші жойылды деп танылсын.

      Ескерту. 74-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 20.06.2017 № 76-VI (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 287-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.НАЗАРБАЕВ.

О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Примечание РЦПИ!
      Для удобства пользователей создано ОГЛАВЛЕНИЕ
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст.74.

      Настоящий Закон определяет правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан, регламентирует участие государственных органов, физических и юридических лиц в реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу "одного окна", а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения;

      1-1) диверсификация – размещение пенсионных активов в различные финансовые инструменты с целью снижения риска их потерь в соответствии с требованиями, установленными Национальным Банком Республики Казахстан;

      2) печатное издание – периодические печатные издания, перечень которых определяется уполномоченным органом;

      3) единый накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам;

      4) минимальная пенсия – минимальный размер пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      5) добровольный накопительный пенсионный фонд – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

      6) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      7) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов – договор, заключаемый единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольным накопительным пенсионным фондом, с одной стороны, и вкладчиком (получателем пенсионных выплат), с другой стороны, об установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с добровольными пенсионными взносами, накоплениями и получением пенсионных выплат;

      8) ставка добровольных пенсионных взносов – размер платежа в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, определяемый договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      9) вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы в пользу получателя пенсионных выплат в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      10) индивидуальный пенсионный счет – личный именной счет вкладчика (получателя пенсионных выплат), на котором учитываются обязательные пенсионные взносы либо обязательные профессиональные пенсионные взносы, либо добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеня и иные поступления в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с которого производятся пенсионные выплаты;

      10-1) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор;

      11) накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществлявшее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, действие лицензии которого прекращается в соответствии с пунктом 4 статьи 73 настоящего Закона;

      Примечание РЦПИ!
      Статью 1 предусмотрено дополнить подпунктами 11-1) и 11-2) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      12) пенсия – совокупность государственной базовой пенсионной выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту и (или) пенсионных выплат за выслугу лет и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда;

      13) пенсионные активы – деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат, переводов, а также иных целей, предусмотренных настоящим Законом;

      14) договор пенсионного аннуитета – договор страхования, согласно которому страхователь (получатель пенсионных выплат) обязуется передать страховой организации сумму пенсионных накоплений, а страховая организация обязуется осуществлять страховые выплаты в пользу страхователя (получателя пенсионных выплат) и (или) застрахованных пожизненно или в течение определенного периода времени;

      15) пенсионные накопления – деньги вкладчика (получателя пенсионных выплат), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете, включающие обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления в соответствии с договорами, настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан;

      16) пенсионные выплаты:

      по возрасту – выплаты денег физическим лицам, имеющим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, осуществляемые пропорционально трудовому стажу;

      за выслугу лет – выплата денег военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, в соответствии с настоящим Законом;

      Примечание РЦПИ!
      Абзац четвертый подпункта 16) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция абзаца четвертого подпункта 16) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда – выплаты пенсионных накоплений получателям пенсионных выплат;

      из добровольного накопительного пенсионного фонда – выплата денег физическим лицам, за которых уплачены добровольные пенсионные взносы;

      17) получатель пенсионных выплат (далее – получатель) – физическое лицо, которому назначены государственная базовая пенсионная выплата и (или) пенсионные выплаты по возрасту, и (или) пенсионные выплаты за выслугу лет, и (или) пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда;

      18) инвестиционная декларация – документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, условия хеджирования и диверсификации пенсионных активов;

      19) инвестиционный портфель – совокупность финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов;

      20) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      21) инвестиционный доход – деньги, полученные (подлежащие получению) в результате инвестирования пенсионных активов;

      22) банк-кастодиан – Национальный Банк Республики Казахстан для единого накопительного пенсионного фонда или банк второго уровня для добровольных накопительных пенсионных фондов, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег, подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов с принятием на себя обязательств по их сохранности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

      23) кастодиальный договор – договор хранения и поручения, заключаемый банком-кастодианом и его клиентом, определяющий порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;

      23-1) Государственный фонд социального страхования – юридическое лицо, производящее аккумулирование социальных отчислений, назначение и осуществление социальных выплат участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска, включая членов семьи – иждивенцев в случае потери кормильца;

      24) государственная базовая пенсионная выплата – ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по достижении пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;

      25) обязательные пенсионные взносы – деньги, вносимые в соответствии с настоящим Законом в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 26) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      26) задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам – исчисленные, удержанные (начисленные) и не перечисленные в единый накопительный пенсионный фонд обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в сроки, установленные настоящим Законом, а также неуплаченные суммы пени;

      27) договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов – договор присоединения, условия которого принимаются вкладчиком (получателем) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 28) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 28) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      28) агент по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – агент) – физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие, удерживающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

      Страховая организация рассматривается в качестве агента.

      В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан (далее – налоговые агенты);

      29) ставка обязательных пенсионных взносов – размер платежа в единый накопительный пенсионный фонд, выраженный в процентном отношении к доходу вкладчика, принимаемому для исчисления обязательных пенсионных взносов, и (или) к страховым выплатам, осуществляемым в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода);

      30) вкладчик обязательных пенсионных взносов – физическое лицо, имеющее индивидуальный пенсионный счет в едином накопительном пенсионном фонде;

      31) обязательные профессиональные пенсионные взносы – деньги, перечисленные агентами за счет собственных средств в единый накопительный пенсионный фонд в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников;

      32) ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов – размер платежа агента в единый накопительный пенсионный фонд, выраженный в процентном отношении к доходу работника, принимаемому для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов;

      33) исключен Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      34) центральный исполнительный орган – государственный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения;

      35) пруденциальный норматив – устанавливаемые нормативным правовым актом уполномоченного органа экономические требования для обеспечения финансовой устойчивости добровольных накопительных пенсионных фондов;

      36) страховая организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования в отрасли "страхование жизни" на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа;

      37) выкупная сумма – сумма денег, которую имеет право получить от страховой организации страхователь (получатель) при досрочном расторжении договора пенсионного аннуитета;

      38) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

      39) органы, назначающие государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту, – уполномоченные государственные органы;

      40) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      41) аффилиированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий, и национального управляющего холдинга), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Наличие национального управляющего холдинга в составе акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда не является основанием для определения аффилиированными по отношению друг к другу лиц.

      Примечание РЦПИ!
      Статью 1 предусмотрено дополнить подпунктами 42) и 43) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. ст. 3); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 2. Право граждан на пенсионное обеспечение

      1. Граждане Республики Казахстан имеют право на пенсионное обеспечение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении

      1. Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      1-1. На единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2018 № 168-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 4. Государственные гарантии по пенсионному обеспечению

      1. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года.

      2. Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется физическим лицам:

      1) пенсионные выплаты по возрасту, которым назначены до 1 июля 2018 года, и пенсионные выплаты за выслугу лет, которым назначены до 1 января 2016 года;

      2) достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона, за исключением судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание, военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, получающих пенсионные выплаты за выслугу лет.

      Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 54 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 100 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      В стаж участия в пенсионной системе при предоставлении государственной базовой пенсионной выплаты засчитываются:

      1) трудовой стаж, выработанный за период до 1 января 1998 года, исчисленный в соответствии со статьей 13 настоящего Закона;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 2) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 2) действует с 01.07.2018 до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.

      2) период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы;

      3) время ухода неработающей матери или неработающего отца (при осуществлении им фактического ухода) за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности;

      4) время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет;

      5) периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службы;

      6) период проживания за границей супруги (супруга) сотрудников дипломатических служб Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;

      7) период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет в общей сложности;

      8) периоды трудовой деятельности после 1 января 1998 года в российских организациях комплекса "Байконур";

      9) время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

      10) периоды трудовой деятельности лиц, указанных в подпункте 2) пункта 2 статьи 24 настоящего Закона. С 1 января 2005 года указанные периоды засчитываются при условии осуществления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования.

      Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется за счет бюджетных средств.

      Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется независимо от получения пенсионных выплат по возрасту и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда, а также государственного социального пособия по инвалидности.

      2-1. Государственная базовая пенсионная выплата приостанавливается на период проживания получателя, находящегося на полном государственном обеспечении, в медико-социальных учреждениях (организациях) в условиях стационара, за исключением лиц, не имеющих право на пенсионные выплаты по возрасту и государственное социальное пособие по инвалидности.

      В случае выбытия получателя из медико-социальных учреждений (организаций) возобновляется государственная базовая пенсионная выплата в полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

      3. Размер минимальной пенсии является минимальным социальным стандартом в сфере социального обеспечения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях".

      4. Ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      5. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих и (или) осуществляющих пенсионные выплаты за выслугу лет. В этом случае пенсионные выплаты за выслугу лет осуществляются со дня увольнения со службы с соблюдением условий пунктов 1 и 4 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. ст. 3); с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 03.12.2015 № 433-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Гарантия сохранности пенсионных накоплений

      1. Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 и подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 32, а также в случаях, установленных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 31, подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, в порядке, определенном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Лицам, указанным в подпункте 2) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с момента заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона.

      2. Гарантия сохранности пенсионных активов также обеспечивается посредством:

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 1) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      1) аккумулирования пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде;

      2) осуществления инвестиционного управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда Национальным Банком Республики Казахстан;

      3) регулирования деятельности единого накопительного пенсионного фонда путем установления соответствующих требований в отношении привлечения пенсионных взносов и осуществления пенсионных выплат;

      4) регулирования деятельности добровольных накопительных пенсионных фондов путем установления соответствующих норм и лимитов, а также требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      5) установления требований к учредителям, акционерам и руководящим работникам добровольных накопительных пенсионных фондов, а также к размеру и составу их уставного капитала;

      6) установления требований к руководящим работникам единого накопительного пенсионного фонда;

      7) установления требования по хранению пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в Национальном Банке Республики Казахстан;

      8) установления требования по хранению добровольными накопительными пенсионными фондами финансовых инструментов и денег, входящих в состав пенсионных активов, исключительно в банках-кастодианах, не аффилиированных с добровольными накопительными пенсионными фондами;

      9) ведения раздельного учета собственных средств и пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, а также установления контроля за их целевым размещением;

      10) установления требований по диверсификации и снижению рисков при размещении пенсионных активов;

      11) установления размера комиссионного вознаграждения, получаемого единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом;

      12) обязательности ежегодного проведения аудита единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда;

      13) регулярной отчетности единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда перед соответствующими государственными органами в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      14) предоставления вкладчику (получателю) информации о состоянии его пенсионных накоплений;

      15) предоставления вкладчику (получателю) возможности переводить свои пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд или из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, или из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

      16) добровольного страхования пенсионных накоплений в полном объеме или частично по выбору вкладчика (получателя);

      17) осуществления учета и оценки пенсионных активов в порядке, установленном уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения

      Правительство Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения:

      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и организует их осуществление;

      1-1) утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

      2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) определяет порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним;

      Примечание ИЗПИ!
      Статью 6 предусмотрено дополнить подпунктом 3-1) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      4) утверждает правила изъятия и перечисления в бюджет сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно установленных для судей, в случае освобождения судьи от должности по отрицательным мотивам;

      Примечание ИЗПИ!
      Статью 6 предусмотрено дополнить подпунктом 4-1) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      5) утверждает правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методику осуществления расчета размера пенсионных выплат;

      5-1) утверждает правила возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

      6) утверждает перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы;

      6-1) утверждает правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов;

      6-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6-3) утверждает правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;

      7) принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации единого накопительного пенсионного фонда в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан;

      8) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 7. Компетенция центрального исполнительного органа

      Центральный исполнительный орган:

      1) разрабатывает перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы;

      2) исключен Законом РК от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) разрабатывает перечень работ в организациях, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу и патолого-анатомическую диагностику, для льготного исчисления трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту в полуторном размере;

      4) разрабатывает список сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту за год работы;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 5) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      5) разрабатывает и утверждает правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;

      6) разрабатывает порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним;

      6-1) определяет порядок ведения персонифицированного учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени;

      6-2) разрабатывает и утверждает правила доступа к информационным системам и базам данных в сфере пенсионного и социального обеспечения;

      6-3) осуществляет проверку деятельности Государственной корпорации в пределах компетенции;

      6-4) разрабатывает и утверждает правила предоставления статистической и иной отчетной информации Государственной корпорацией;

      6-5) разрабатывает и утверждает правила сопровождения информационных систем в сфере пенсионного и социального обеспечения;

      7) разрабатывает правила перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами с доходов бывших работников, место нахождения которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) пенсионного договора с накопительным пенсионным фондом;

      Примечание РЦПИ!
      Статью 7 предусмотрено дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      7-3) разрабатывает правила возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 8) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      8) разрабатывает и утверждает правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам;

      9) разрабатывает правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методику осуществления расчета размера пенсионных выплат;

      9-1) разрабатывает правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов;

      9-2) разрабатывает и утверждает правила субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования;

      9-3) осуществляет мониторинг сумм фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчиков (получателей) с учетом уровня инфляции на соответствующий финансовый год;

      9-4) разрабатывает правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;

      9-5) организует подготовку и повышение квалификации кадров по вопросам пенсионного обеспечения;

      9-6) разрабатывает и утверждает правила предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту;

      Примечание РЦПИ!
      Статью 7 предусмотрено дополнить подпунктом 9-7) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) разрабатывает и утверждает правила осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов;

      1-1) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);
      1-2) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      2) разрабатывает и утверждает правила перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

      3) разрабатывает и утверждает правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом;

      4) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      4-1) разрабатывает и утверждает типовой договор пенсионного аннуитета, устанавливает методику расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета;

      5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

Статья 9. Право на получение пенсионных выплат

      Гражданам гарантировано право на получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат при наступлении установленных настоящим Законом условий.

      Лицам, одновременно имеющим право на назначение пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет, назначается один из этих видов пенсионных выплат по их желанию.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 10. Категории граждан, имеющих право на получение пенсионных выплат

      Сноска. Заголовок статьи 10 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

      1. Пенсионные выплаты осуществляются следующим категориям граждан:

      1) получающим пенсию до 1 января 1998 года;

      2) достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктами 13 статьи 11 настоящего Закона;

      3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены квалификационные классы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат за выслугу лет.

      2. В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение в размере 15,7-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      3. В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение в размере 36,6-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 31.03.2014 № 180-V (вводится в действие с 01.04.2014); от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2020 № 323-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Назначение пенсионных выплат по возрасту

      Сноска. Заголовок статьи 11 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

      1. Назначение пенсионных выплат по возрасту производится:

      с 1 июля 2001 года – мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

      При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

      с 1 января 2018 года – по достижении 58,5 лет;

      с 1 января 2019 года – по достижении 59 лет;

      с 1 января 2020 года – по достижении 59,5 лет;

      с 1 января 2021 года – по достижении 60 лет;

      с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 лет;

      с 1 января 2023 года – по достижении 61 года;

      с 1 января 2024 года – по достижении 61,5 года;

      с 1 января 2025 года – по достижении 62 лет;

      с 1 января 2026 года – по достижении 62,5 лет;

      с 1 января 2027 года – по достижении 63 лет.

      2. Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту:

      1) мужчины – по достижении 50 лет;

      2) женщины – по достижении 45 лет.

      3. Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

      4. Пенсионные выплаты по возрасту в полном объеме назначаются по достижении возраста, установленного в пунктах 1-3 настоящей статьи, следующим категориям граждан:

      1) мужчинам – при наличии трудового стажа не менее двадцати пяти лет на 1 января 1998 года;

      2) женщинам – при наличии трудового стажа не менее двадцати лет на 1 января 1998 года.

      5. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме назначаются категориям граждан, указанным в пунктах 1-3 настоящей статьи, при отсутствии у них права на получение пенсионной выплаты по возрасту в полном объеме в зависимости от наличия у них трудового стажа не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года.

      6. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме рассчитываются как доля от пенсионной выплаты в полном объеме по возрасту пропорционально имеющемуся трудовому стажу на 1 января 1998 года.

      7. Судьям в отставке, получающим ежемесячное пожизненное содержание, пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет не назначаются.

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 12. Период осуществления государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту

      Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

Статья 13. Исчисление трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту

      Сноска. Заголовок статьи 13 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

      1. При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются:

      1) работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами;

      2) воинская служба;

      3) служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба;

      4) государственная служба;

      5) предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность;

      6) время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

      7) время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет;

      8) время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности;

      9) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы и ссылки граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и репрессированных, но впоследствии реабилитированных;

      10) время нахождения трудоспособных граждан на временно оккупированной территории бывшего СССР и лиц (независимо от возраста) на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, содержания в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступлений против Родины;

      11) время нахождения на инвалидности неработающих инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов;

      12) период проживания за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;

      13) период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет в общей сложности;

      14) исключен Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      15) обучение в высших учебных заведениях, в том числе на подготовительных курсах, средних специальных учебных заведениях, училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, а также духовных (религиозных) организациях образования на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

      16) служба в военизированной охране, органах специальной связи и горноспасательных частях независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания.

      17) исключен Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      18) трудовая деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.

      2. При льготном исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту также засчитываются:

      1) воинская служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении воинского долга, а также пребывание в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий, а также время нахождения на лечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы – в порядке, установленном для исчисления сроков этой службы при назначении пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим;

      2) работа, в том числе в качестве вольнонаемного состава в воинских частях, и служба, кроме воинской службы, предусмотренной подпунктом 1) настоящего пункта, в годы Великой Отечественной войны – в двойном размере;

      3) работа в городе Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – в тройном размере;

      4) время нахождения граждан в возрасте от 12 лет и старше в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – в двойном размере;

      5) время пребывания лиц на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, а также время нахождения в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступления против Родины, – в двойном размере;

      6) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы, в колонии-поселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях граждан, незаконно привлеченных к уголовной ответственности и репрессированных, впоследствии реабилитированных, – в тройном размере;

      7) работа и воинская служба в районах, примыкающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону, в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года – в тройном размере, а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года – в полуторном размере;

      8) работа в противолепрозных и противочумных учреждениях, инфекционных учреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, – в двойном размере, в организациях, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу и патолого-анатомическую диагностику, – по перечню работ, утвержденному Правительством Республики Казахстан, – в полуторном размере;

      9) работа на водном транспорте в течение полного навигационного периода засчитывается за год работы;

      10) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности независимо от их ведомственной подчиненности – по списку, утвержденному Правительством Республики Казахстан, засчитывается в стаж за год работы.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 23.04.2014 № 200-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Подтверждение трудового стажа

      1. Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат по возрасту учитывается за период до 1 января 1998 года.

      2. Трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой, а при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Порядок и срок назначения государственной базовой пенсионной выплаты

      1. Заявление на назначение государственной базовой пенсионной выплаты с приложением документов, перечень которых определяется центральным исполнительным органом, подается в Государственную корпорацию.

      Лица вправе обратиться за назначением государственной базовой пенсионной выплаты через веб-портал "электронного правительства".

      2. Срок назначения государственной базовой пенсионной выплаты не превышает восьми рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в Государственной корпорации.

      3. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты производится органом, назначающим государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту.

      4. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты производится со дня обращения. Днем обращения за назначением государственной базовой пенсионной выплаты считается день регистрации заявления и необходимых документов в Государственной корпорации.

      Сноска. Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту

      1. Исчисление пенсионных выплат по возрасту в полном объеме производится из расчета 60 процентов среднемесячного дохода, определяемого в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.

      2. Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту осуществляется исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года.

      Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года, за исключением дохода, полученного в период работы в российских организациях комплекса "Байконур", устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд в порядке, определяемом центральным исполнительным органом.

      3. Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года лицам, работавшим в российских организациях комплекса "Байконур", устанавливается соответственно доходу, подтверждаемому справкой о доходах, выдаваемой работодателем.

      Исчисление пенсионных выплат по возрасту производится исходя из размера дохода, выплаченного в валюте Российской Федерации, по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день обращения за назначением пенсионных выплат по возрасту.

      4. Размер пенсионных выплат по возрасту за каждый полный отработанный год до 1 января 1998 года сверх требуемого трудового стажа увеличивается на 1 процент, но не более 75 процентов от дохода, учитываемого для исчисления пенсионных выплат по возрасту.

      Если исчисленный размер пенсионных выплат по возрасту в полном объеме ниже минимального размера пенсии, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, пенсионные выплаты по возрасту назначаются в минимальном размере пенсии.

      5. Исключен Законом РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).
      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 16. Определение дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту

      Сноска. Заголовок статьи 16 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).
      1. Исключен Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      2. Доход для исчисления пенсионных выплат за 3 года работы определяется путем деления общей суммы дохода за 36 календарных месяцев работы подряд на тридцать шесть.

      3. Доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать размера 46-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 31.03.2014 № 180-V (вводится в действие с 01.04.2014); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 17. Порядок обращения за назначением пенсионных выплат по возрасту

      1. Заявление о назначении пенсионных выплат по возрасту подается в Государственную корпорацию с приложением документов, подтверждающих трудовой стаж и доход, необходимых для начисления пенсионных выплат.

      2. Назначение пенсионных выплат по возрасту производится органом, назначающим государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту.

      3. Орган, назначающий государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту, обязан давать разъяснения по вопросам назначения пенсионных выплат и оказывать содействие гражданам в оформлении соответствующих документов.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 18. Сроки рассмотрения документов для назначения пенсионных выплат по возрасту

      1. Срок назначения пенсионных выплат по возрасту не превышает десяти рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в Государственной корпорации.

      2. Пенсионные выплаты по возрасту назначаются со дня обращения. Днем обращения за назначением пенсионных выплат по возрасту считается день регистрации заявления и необходимых документов в Государственной корпорации.

      3. В случае отказа в назначении пенсионных выплат по возрасту орган, назначающий государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту, обязан через Государственную корпорацию письменно мотивировать причины отказа и вернуть представленные документы заявителю.

      4. Решение органа, назначающего государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту, может быть обжаловано в судебном порядке.

      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Сроки назначения пенсионных выплат из Центра

      Сноска. Статья 19 исключена Законом РК от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Компетенция Государственной корпорации в сфере пенсионного обеспечения

      Сноска. Заголовок статьи 20 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

      1. Государственная корпорация осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:

      1) организацию и осуществление государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, пенсионных выплат за выслугу лет, выплат пособий, единовременных и иных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 2) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 2) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      2) формирование баз данных физических лиц, в пользу которых уплачены обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, и получателей пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

      3) определение размера обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, фактически внесенных агентом, с учетом прогнозного уровня инфляции на следующий финансовый год;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 4) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 4) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      4) персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 5) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 5) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      5) перевод обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени от агентов в единый накопительный пенсионный фонд;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 6) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 6) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      6) возврат агенту обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени лиц, не имеющих индивидуального идентификационного номера и (или) договоров о пенсионном обеспечении, и (или) в реквизитах которых допущены ошибки;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 7) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      7) возврат агенту и (или) Государственной корпорации обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени из единого накопительного пенсионного фонда по его заявлению;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 8) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      8) формирование и представление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, реестров платежных документов агентов по перечисленным на счет Государственной корпорации и возвращенным агенту из Государственной корпорации суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени по ним;

      9) формирование макета дел получателей государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, пособий, единовременных и иных выплат;

      10) наполнение и актуализацию автоматизированных централизованных баз данных и персонифицированный учет получателей государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат;

      11) взаимодействие с агентами, единым накопительным пенсионным фондом по вопросам учета, перевода, возврата пенсионных взносов и (или) пени по ним;

      11-1) взаимодействие с единым накопительным пенсионным фондом по вопросам учета, перевода, возврата пенсионных выплат;

      12) исключен Законом РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017);
      13) исключен Законом РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017);

      14) предоставление информационных услуг физическим и юридическим лицам по видам деятельности Государственной корпорации с учетом требований законодательства Республики Казахстан по обеспечению сохранности тайны пенсионных накоплений;

      15) организация и перечисление в единый накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов, удержанных из социальных выплат за счет средств Государственного фонда социального страхования;

      16) перечисление в единый накопительный пенсионный фонд дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов, субсидируемых за счет бюджетных средств, получателям социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;

      16-1) формирование прогнозных данных по исчислению потребности на осуществление пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат;

      16-2) формирование ежемесячной потребности, графиков осуществления пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат и направление в центральный исполнительный орган заявки о потребности в бюджетных средствах;

      16-3) предоставление информации из информационных систем в сфере пенсионного обеспечения центральному исполнительному органу и его ведомствам;

      17) вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V;

      18) иные виды деятельности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      2. Цены на товары (работы услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией, устанавливаются уполномоченным органом, определяемым решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных органов, по согласованию с центральным исполнительным органом и антимонопольным органом.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие с 01.07.2018).

Статья 21. Порядок осуществления государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту

      1. Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту выплачиваются за текущий месяц.

      2. Работающие пенсионеры имеют право на получение пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет в полном размере с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Законом.

      2-1. Лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях (организациях) в условиях стационара и находящимся на полном государственном обеспечении, пенсионные выплаты по возрасту выплачиваются:

      1) в объеме, предусмотренном пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона, если исчисленный в соответствии с данной нормой размер пенсионной выплаты по возрасту ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      2) в объеме 30 процентов от размера пенсионных выплат по возрасту, исчисленного в соответствии со статьей 15 настоящего Закона, но не менее минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Перечисление 70 процентов от назначенного размера пенсионных выплат по возрасту производится на отдельный банковский счет или на контрольный счет наличности медико-социальных учреждений (организаций).

      Порядок использования указанных средств медико-социальными учреждениями (организациями) определяется центральным исполнительным органом.

      В случае выбытия получателя из медико-социальных учреждений (организаций) возобновляется пенсионная выплата по возрасту в полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

      3. Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту могут назначаться и выплачиваться по нотариально удостоверенной доверенности.

      4. Порядок осуществления государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту определяется центральным исполнительным органом.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2015 № 433-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 22. Получение государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет за прошлое время

      1. Назначенные, но не востребованные получателем суммы государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года до дня обращения за их получением.

      2. Суммы государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет, не полученные своевременно по вине органа, назначающего государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты по возрасту, или органа, осуществляющего пенсионное обеспечение за выслугу лет, а также Государственной корпорации, выплачиваются за прошлое время без ограничения сроков.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Удержания из пенсии

      1. Удержания из пенсии могут производиться в порядке исполнительного производства, кроме случаев излишне выплаченных сумм пенсий вследствие ошибок при назначении пенсий, когда удержания производятся на основании заявления получателя, а также случаев удержания доходов осужденных, лишенных свободы.

      2. Удержания из пенсии производятся из суммы, причитающейся к выплате.

      3. Из пенсии не может быть удержано более 50 процентов от причитающейся к выплате суммы.

Глава 3. УПЛАТА ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ

      Примечание РЦПИ!
      Заголовок статьи 24 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция заголовка статьи 24 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

Статья 24. Уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция пункта 1 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      1. Обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд подлежат уплате агентами по ставкам, определяемым настоящим Законом.

      2. От уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд освобождаются:

      1) физические лица, достигшие пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;

      2) физические лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. Уплата обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд осуществляется по заявлению лиц, указанных в настоящем подпункте;

      3) военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

      4) получатели пенсионных выплат за выслугу лет;

      5) физические лица, работающие по трудовому договору, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами.

      3. От уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд освобождается агент за:

      1) физических лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;

      2) военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

      3) получателей пенсионных выплат за выслугу лет.

      4. Вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 6) пункта 4 вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с Законом РК от 06.04.2016 № 483-V.

      6) безработных граждан, направленных центром занятости населения в рамках активных мер содействия занятости на социальные рабочие места, общественную работу и (или) молодежную практику.

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 5 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция пункта 5 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      5. Обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачиваются в национальной валюте Республики Казахстан.

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 6 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция пункта 6 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      6. В доход для исчисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов включаются все виды оплаты труда в денежном выражении и иные доходы.

      Примечание РЦПИ!
      Абзац первый пункта 7 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция абзаца первого пункта 7 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      7. Удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы перечисляются в Государственную корпорацию:

      1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 2), 5) и 6) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, из доходов, выплаченных работникам, а также физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

      2) индивидуальными предпринимателями (кроме индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 5) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой в свою пользу, – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;

      3) исключен Законом РК от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4) исключен Законом РК от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, – в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента;

      6) Государственной корпорацией – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем осуществления социальных выплат;

      7) страховой организацией – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем осуществления страховой выплаты в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода);

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 8) действует до 01.01.2024 в соответствии с Законом РК от 26.12.2018 № 203-VI.

      8) физическими лицами, являющимися плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), – в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан.

      Примечание РЦПИ!

      Пункт 8 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      8. Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 28 настоящего Закона, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением уплаты обязательных пенсионных взносов лицами, указанными в подпункте 8) пункта 7 настоящей статьи.

      9. Обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу других лиц.

      10. Обязательные пенсионные взносы, удержанные и не перечисленные агентами с доходов бывших работников, место нахождения которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) договора о пенсионном обеспечении с накопительными пенсионными фондами, до 1 января 2014 года перечисляются агентами вместе с пеней, начисленной до 1 января 2005 года, в бюджет в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. При этом пеня, начисленная после 1 января 2005 года, подлежит списанию.

      Перечисленные в бюджет суммы обязательных пенсионных взносов и (или) пени могут быть истребованы бывшими работниками, а в случаях их смерти, вступления в законную силу решения суда о признании безвестно отсутствующими или объявлении умершими – наследниками в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      11. По решению юридического лица-резидента его филиалы, представительства могут рассматриваться в качестве агентов.

      Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие с 01.01.2018); от 26.12.2018 № 203-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 25. Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов

      1. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

      При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать двенадцать размеров 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      2. Для получателей социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования дополнительно устанавливаются обязательные пенсионные взносы, которые подлежат субсидированию за счет бюджетных средств.

      Суммарная ставка обязательных пенсионных взносов для указанных получателей составляет 10 процентов от дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

      При этом общая сумма обязательных пенсионных взносов состоит из сумм обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию за счет бюджетных средств, и сумм обязательных пенсионных взносов, удерживаемых из социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

      3. Субсидирование дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов за счет бюджетных средств приостанавливается на основании решения уполномоченного государственного органа при:

      1) выявлении факта перечисления агентом 10 процентов обязательных пенсионных взносов;

      2) выявлении факта выезда получателей социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

      3) поступлении сведений о смерти, решении суда, вступившим в законную силу, о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим получателя социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования;

      4) поступлении сведений об освобожденных и отстраненных опекунах (попечителях), о лишении или ограничении родителей родительских прав, об отмене или признании недействительным решения об усыновлении (удочерении).

      Возобновление субсидирования дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекратилось обстоятельство, являющееся основанием для приостановления.

      Субсидирование дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов за счет бюджетных средств прекращается по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

      4. Для лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальных предпринимателей обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Для крестьянских или фермерских хозяйств обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского или фермерского хозяйства, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, исчисляемые за каждый месяц налогового периода, устанавливаются в размере не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетних членов (участников) крестьянского или фермерского хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия.

      Получаемым доходом является доход, определяемый самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой, а также индивидуальным предпринимателем для исчисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу.

      В случае отсутствия дохода лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Примечание РЦПИ!
      Абзац пятый пункта 4 действует до 01.01.2024 в соответствии с Законом РК от 26.12.2018 № 203-VI.

      Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, составляют 30 процентов от 1-кратного размера месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя – в других населенных пунктах.

      Примечание РЦПИ!
      Абзац шестой пункта 4 действует до 01.01.2024 в соответствии с Законом РК от 26.12.2018 № 203-VI.

      При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

      4-1. Для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      5. Для граждан, указанных в пункте 2 статьи 39 настоящего Закона, обязательные пенсионные взносы подлежат уплате в свою пользу в единый накопительный пенсионный фонд в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие с 01.01.2019); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ!
      Главу 3 предусмотрено дополнить статьей 25-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

Статья 26. Ставка и порядок осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов

      1. Обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      2. Обязательные профессиональные пенсионные взносы осуществляются агентами за счет собственных средств в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников.

      В случае исключения вредных условий труда, подтвержденных результатами аттестации производственных объектов, уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов агентами не осуществляется.

      Сноска. Статья 26 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными Законом РК от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 27. Ставка добровольных пенсионных взносов

      1. Добровольные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд вносятся вкладчиками – физическими лицами в свою пользу за счет своего дохода при заключении ими договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      2. Вкладчик добровольных пенсионных взносов вправе выбрать для уплаты добровольных пенсионных взносов единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд.

      3. Вкладчиками добровольных пенсионных взносов в пользу получателя могут быть физические и юридические лица.

      4. Ставка добровольных пенсионных взносов, порядок их уплаты, а также порядок пенсионных выплат устанавливаются по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      Примечание РЦПИ!

      Статья 28 предусмотрена в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

Статья 28. Ответственность за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов

      1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентом в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов, работников, в пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, с начисленной пени в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в Государственную корпорацию).

      2. Не позднее пяти рабочих дней со дня образования задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам у агента, отнесенного в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории высокого или среднего уровня риска, орган государственных доходов направляет агенту уведомление о сумме задолженности.

      Форма уведомления утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      3. В случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе:

      агента, отнесенного в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории высокого уровня риска, – по истечении одного рабочего дня со дня вручения ему уведомления;

      агента, отнесенного в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории среднего уровня риска, – по истечении десяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления.

      По распоряжению органов государственных доходов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить расходные операции по банковским счетам агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, налоговой задолженности и задолженности по таможенным платежам, налогам и пени в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

      Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе подлежит безусловному исполнению агентом путем перечисления поступающих наличных денег в Государственную корпорацию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления.

      Форма распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе агента утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      4. Распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассе агента отменяются органом государственных доходов, вынесшим такие распоряжения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем погашения задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам.

      4-1. В случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, представляются в орган государственных доходов, направивший уведомление:

      1) агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории высокого уровня риска, – в течение пяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления;

      2) агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории среднего уровня риска, – в течение пятнадцати рабочих дней со дня вручения ему уведомления.

      5. На основании списков, представленных агентом в соответствии с пунктом 4-1 настоящей статьи, орган государственных доходов взыскивает суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам в принудительном порядке с банковских счетов агентов не позднее пяти рабочих дней со дня получения списков.

      Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам с банковских счетов агентов производится на основании инкассового распоряжения органа государственных доходов с приложением списков, представленных агентом.

      В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.

      В случае отсутствия денег на банковском счете агента в национальной валюте взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам производится с банковских счетов агента в иностранной валюте на основании инкассовых распоряжений, выставленных в национальной валюте органами государственных доходов.

      6. Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны перечислить суммы обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов через Государственную корпорацию в день списания данных сумм с банковских счетов агентов.

      7. Органы государственных доходов ежегодно публикуют в средствах массовой информации списки агентов, имеющих задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, не погашенную в срок более шести месяцев со дня ее возникновения, с указанием идентификационного номера агента, фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам.

      Сноска. Статья 28 в редакции Закона РК от 25.12.2017 № 122-VI (порядок введения в действие см. ст. 11); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ!
      Статья 29 предусмотрена в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

Статья 29. Представление сведений о перечисленных обязательных пенсионных взносах, обязательных профессиональных пенсионных взносах

      1. Агенты, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражают сведения по исчисленным, удержанным (начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

      Форма декларации и порядок ее составления устанавливаются уполномоченным органом.

      2. В декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу не отражаются сведения в части обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в отношении лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствии с пунктами 24 статьи 24 настоящего Закона.

      3. Агенты обязаны вести первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

      4. Агент обязан представлять вкладчикам обязательных пенсионных взносов и работникам, в пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, сведения об исчисленных и удержанных (начисленных) суммах обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд при ежемесячном извещении о составных частях заработной платы, причитающейся им за соответствующий период.

      Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными законами РК от 05.12.2013 № 152-V (порядок введения в действие см. ст. 9); от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие с 01.01.2019); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 4. ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ ЕДИНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА И (ИЛИ) ДОБРОВОЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Статья 30. Организация пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда

      1. Пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений.

      В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику.

      В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, не превышает двенадцатикратного размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данная сумма выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда единовременно.

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 2 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция пункта 2 действует с 01.01.2018 до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.

      2. Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов переводятся единым накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя, реквизиты которого указываются в заявлении получателя о назначении пенсионных выплат.

      Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, за исключением сумм их конвертации, осуществляется за счет собственных средств единого накопительного пенсионного фонда.

      Сноска. Статья 30 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 31. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      1. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде:

      1) при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;

      2) при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона:

      мужчины по достижении – 55 лет;

      женщины по достижении – 50 лет;

      с 1 января 2018 года – 50,5 года;

      с 1 января 2019 года – 51 года;

      с 1 января 2020 года – 51,5 года;

      с 1 января 2021 года – 52 лет;

      с 1 января 2022 года – 52,5 года;

      с 1 января 2023 года – 53 лет;

      с 1 января 2024 года – 53,5 года;

      с 1 января 2025 года – 54 лет;

      с 1 января 2026 года – 54,5 года;

      с 1 января 2027 года – 55 лет;

      3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

      4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

      2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде за счет обязательных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).
      Примечание РЦПИ!
      Главу 4 предусмотрено дополнить статьей 31-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

Статья 32. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      1. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде:

      1) достигшие пятидесятилетнего возраста, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев, путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      2) при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;

      3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

      4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

      2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 33. Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов

      1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде:

      1) достигших пятидесятилетнего возраста;

      2) являющихся инвалидами;

      3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

      2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде за счет добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 33 с изменением, внесенным Законом РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014).

Глава 5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕДИНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Статья 34. Организация деятельности единого накопительного пенсионного фонда

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция пункта 1 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      1. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и обеспечивает осуществление пенсионных выплат.

      Иным лицам запрещается привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      2. Единый накопительный пенсионный фонд создается в форме акционерного общества, является некоммерческой организацией.

      3. Наименование единого накопительного пенсионного фонда должно содержать слова "единый накопительный пенсионный фонд".

      Допускается сокращение наименования единого накопительного пенсионного фонда с использованием в наименовании аббревиатуры "ЕНПФ".

      4. Юридическим лицам, за исключением единого накопительного пенсионного фонда, запрещается использовать в своем наименовании слова "единый накопительный пенсионный фонд" в полном и сокращенном виде на каком бы то ни было языке.

      5. Единственным акционером единого накопительного пенсионного фонда является Правительство Республики Казахстан.

      6. Доверительное управление акциями единого накопительного пенсионного фонда, принадлежащими Правительству Республики Казахстан, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.

      7. Органы единого накопительного пенсионного фонда, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются настоящим Законом, Правительством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда.

      В состав совета директоров единого накопительного пенсионного фонда на постоянной основе с правом голоса входит представитель Национального Банка Республики Казахстан.

      8. Единый накопительный пенсионный фонд имеет право:

      1) привлекать добровольные пенсионные взносы;

      2) получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность;

      3) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика (получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      4) сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд;

      5) открывать филиалы и представительства;

      6) осуществлять иные права согласно пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда.

      9. Единый накопительный пенсионный фонд обязан:

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 1) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      1) привлекать обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы;

      2) осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

      3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 9 предусмотрено дополнить подпунктом 3-1) в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 4) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 4) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      4) без взимания платы предоставлять физическому лицу, на имя которого открыт индивидуальный пенсионный счет, информацию о состоянии пенсионных накоплений по его запросу на любую запрашиваемую дату с даты открытия индивидуального пенсионного счета, а также обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 настоящего Закона.

      Способ передачи единым накопительным пенсионным фондом информации о состоянии пенсионных накоплений определяется пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда.

      Единый накопительный пенсионный фонд не направляет вкладчику (получателю) информацию за истекший год о состоянии пенсионных накоплений в случаях отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете по состоянию на 1 января текущего года или неуведомления вкладчиком (получателем) единого накопительного пенсионного фонда об изменении места жительства в соответствии с пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда;

      4-1) осуществлять взаимодействие с Государственной корпорацией по вопросам учета, перевода, возврата пенсионных выплат в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      5) публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном интернет-ресурсе, сведения о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

      6) оказывать безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям) по вопросам функционирования пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 7) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      7) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика (получателя);

      8) нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с законами Республики Казахстан;

      9) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) в страховую организацию в порядке, предусмотренном настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

      10) заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с Национальным Банком Республики Казахстан;

      11) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) за счет добровольных пенсионных взносов в добровольный накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

      12) публиковать в средствах массовой информации и размещать на собственном интернет-ресурсе финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом. При этом не допускается публикация информации, содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в единый накопительный пенсионный фонд, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан;

      13) представлять ежегодный отчет о деятельности единого накопительного пенсионного фонда для рассмотрения Совету по управлению Национальным фондом Республики Казахстан;

      14) обеспечивать равные условия всем своим вкладчикам (получателям);

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 15) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      15) осуществлять обмен информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам в порядке, определяемом центральным исполнительным органом;

      16) использовать в своей деятельности сертифицированные оборудования и программное обеспечение;

      17) иметь резервный центр для хранения информации;

      18) проводить аудит программно-технического обеспечения, включая информационные, коммуникационные системы и технологии, используемые единым накопительным пенсионным фондом в своей деятельности, не реже одного раза в три года;

      19) иметь службу внутреннего аудита.

      10. В целях защиты прав и интересов вкладчиков (получателей) единому накопительному пенсионному фонду запрещаются:

      1) осуществление иной предпринимательской деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных настоящим Законом;

      2) использование пенсионных активов на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

      3) предоставление за счет собственных активов единого накопительного пенсионного фонда финансовой помощи на безвозмездной основе, за исключением финансовой помощи своим работникам на сумму, не превышающую 100-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      4) передача в залог пенсионных и (или) собственных активов;

      5) выпуск ценных бумаг, кроме акций;

      6) привлечение заемных средств;

      7) предоставление займов любыми способами;

      8) выдача поручительств и гарантий любого рода;

      9) привлечение для исполнения обязанностей, указанных в подпункте 6) пункта 9 настоящей статьи, лиц, с которыми единым накопительным пенсионным фондом не заключен трудовой договор либо договор с Национальным оператором почты;

      10) участие в создании и деятельности юридических лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 34 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 09.04.2016 № 499-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие с 01.07.2018); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 35. Порядок управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда. Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда

      1. Доверительное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Республики Казахстан и единым накопительным пенсионным фондом.

      1-1. Национальный Банк Республики Казахстан разрабатывает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, а также разрабатывает и утверждает инвестиционную декларацию единого накопительного пенсионного фонда.

      2. Национальный Банк Республики Казахстан может поручить другому лицу совершать действия, необходимые для управления доверенными ему пенсионными активами, в соответствии с договором на инвестиционное управление активами и настоящим Законом. При этом доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

      2-1. Функциями Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан в части управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда являются:

      1) выработка предложений по повышению эффективности управления;

      2) рассмотрение и выработка предложений по направлениям инвестирования;

      3) выработка предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

      4) рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

      3. Инвестиционная декларация составляется с учетом перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда.

      Сноска. Статью 35 с изменениями, внесенными законами РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 36. Совет по управлению пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда

      Сноска. Статья 36 исключена Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 37. Договоры о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика (получателя) с единым накопительным пенсионным фондом

      Сноска. Заголовок статьи 37 в редакции Закона РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014).

      1. Договоры о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, которые устанавливают права, обязанности, ответственность и иные правоотношения единого накопительного пенсионного фонда и вкладчиков (получателей), разрабатываются единым накопительным пенсионным фондом на основании пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда, утверждаемых Правительством Республики Казахстан.

      2. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при перечислении обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      2-1. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется на основании заявления вкладчика, составленного по форме, предусмотренной пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда.

      3. Единый накопительный пенсионный фонд направляет электронное уведомление об открытии индивидуального пенсионного счета в Государственную корпорацию для внесения сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня получения единым накопительным пенсионным фондом электронного уведомления Государственной корпорации о внесении сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      Сноска. Статья 37 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 38. Хранение и учет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда

      1. Пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда хранятся и учитываются на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан в соответствии с кастодиальным договором, заключаемым между Национальным Банком Республики Казахстан и единым накопительным пенсионным фондом.

      2. Национальный Банк Республики Казахстан в целях учета и хранения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда вправе открывать счета у зарубежных кастодианов.

      3. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      4. Национальный Банк Республики Казахстан ведет учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и ежемесячно информирует единый накопительный пенсионный фонд о состоянии его счетов.

      Сноска. Статья 38 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание ИЗПИ!
      Данная редакция заголовка статьи 39 действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 21.06.2013 № 105-V.

Статья 39. Права и обязанности вкладчиков, физических лиц, за которых внесены обязательные пенсионные взносы, перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и агентов

      1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, получатели из единого накопительного пенсионного фонда имеют право:

      1) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

      2) обжаловать в судебном порядке решения, действия (бездействие) единого накопительного пенсионного фонда;

      3) получать пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан на момент осуществления пенсионных выплат;

      4) завещать свои пенсионные накопления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      5) заключать договор пенсионного аннуитета со страховой организацией за счет своих пенсионных накоплений;

      6) заключать договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольным накопительным пенсионным фондом;

      7) осуществлять иные права согласно законодательству Республики Казахстан.

      2. Участвовать в правоотношениях по уплате обязательных пенсионных взносов вправе граждане Республики Казахстан:

      1) исключен Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      1-1) получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

      2) работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан;

      3) работающие за пределами Республики Казахстан.

      3. Для присоединения к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов физическое лицо обязано представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      В случае наличия у физического лица в едином накопительном пенсионном фонде открытого индивидуального пенсионного счета для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов повторное заявление на открытие индивидуального пенсионного счета, предназначенного для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов, не представляется.

      4. Вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.
      5. Вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.
      6. Вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.

      7. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда обязаны:

      1) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, сообщать в единый накопительный пенсионный фонд обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств единого накопительного пенсионного фонда, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений;

      2) заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона;

      3) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

      8. Вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V.
      Примечание РЦПИ!
      Пункт 9 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      9. Агенты имеют право получать из Государственной корпорации подтверждение о наличии у работника индивидуального пенсионного счета в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 10 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      10. Агенты, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), обязаны:

      1) своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд;

      2) представлять в органы государственных доходов списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, в сроки, установленные пунктом 4-1 статьи 28 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 39 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2018 № 203-VI (порядок введения в действие см. ст. 2); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 40. Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов вкладчика (получателя) с единым накопительным пенсионным фондом

      Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается между единым накопительным пенсионным фондом и вкладчиком (получателем) в письменной форме в соответствии с типовым договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      Порядок заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Глава 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Статья 41. Организация деятельности добровольных накопительных пенсионных фондов

      1. Добровольный накопительный пенсионный фонд создается в форме акционерного общества.

      Добровольный накопительный пенсионный фонд осуществляет деятельность на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, выданной уполномоченным органом, и привлекает добровольные пенсионные взносы в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      2. Учредителями и (или) акционерами добровольного накопительного пенсионного фонда могут быть физические лица-резиденты Республики Казахстан, юридические лица.

      Добровольный накопительный пенсионный фонд не может выступать в качестве учредителя или акционера другого добровольного накопительного пенсионного фонда.

      3. Наименование добровольного накопительного пенсионного фонда должно содержать слова "добровольный накопительный пенсионный фонд".

      Допускается сокращение наименования добровольного накопительного пенсионного фонда с использованием в наименовании аббревиатуры "ДНПФ".

      Юридическим лицам, за исключением добровольного накопительного пенсионного фонда, запрещается использовать в своем наименовании слова "добровольный накопительный пенсионный фонд" в полном и сокращенном виде на каком бы то ни было языке.

      4. Добровольные накопительные пенсионные фонды вправе:

      1) привлекать добровольные пенсионные взносы;

      2) получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность;

      3) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика (получателя) по его письменному обращению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      4) сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд;

      5) управлять пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан;

      6) самостоятельно осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом;

      7) осуществлять иные права согласно законодательству Республики Казахстан и условиям договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      5. Добровольные накопительные пенсионные фонды обязаны:

      1) производить пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      2) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;

      3) предоставлять вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений в порядке, предусмотренном договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 настоящего Закона.

      Способ передачи добровольным накопительным пенсионным фондом информации о состоянии пенсионных накоплений определяется по соглашению с вкладчиком (получателем);

      4) оказывать консультационные услуги вкладчикам (получателям), а также лицам, намеренным заключить договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом, по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

      5) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика (получателя);

      6) нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и условий договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в соответствии с законами Республики Казахстан;

      7) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) в другой добровольный накопительный пенсионный фонд или единый накопительный пенсионный фонд, или страховую организацию в порядке, предусмотренном настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

      8) публиковать в средствах массовой информации и размещать на своем интернет-ресурсе финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом. При этом не допускается публикация информации, содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в добровольный накопительный пенсионный фонд, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан;

      9) выполнять иные обязанности согласно законодательству Республики Казахстан и условиям договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      6. В целях защиты прав и интересов вкладчиков добровольному накопительному пенсионному фонду запрещается:

      1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан или инвестиционной декларацией;

      2) осуществлять предпринимательскую деятельность, за исключением видов деятельности, установленных настоящей статьей;

      3) использовать пенсионные активы на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

      4) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению пенсионных активов;

      5) использовать пенсионные активы для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению пенсионным портфелем;

      6) продавать (передавать) принадлежащие ему активы в состав пенсионных активов;

      7) продавать активы в кредит;

      8) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет пенсионных активов, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией;

      9) приобретать пенсионные активы, которыми он управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и инвестиционной декларацией;

      10) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда за период менее одного года;

      11) передавать в залог пенсионные и (или) собственные активы;

      12) выпускать ценные бумаги, кроме акций;

      13) предоставлять займы любыми способами, за исключением приобретения добровольным накопительным пенсионным фондом долговых ценных бумаг.

      7. В целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности добровольных накопительных пенсионных фондов устанавливаются обязательные для соблюдения пруденциальные нормативы. Перечень пруденциальных нормативов, их нормативные значения, методика расчетов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов добровольным накопительным пенсионным фондом, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 42. Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов вкладчика (получателя) с добровольным накопительным пенсионным фондом

      Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается между добровольным накопительным пенсионным фондом и вкладчиком (получателем) в письменной форме в соответствии с типовым договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      Порядок заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 43. Хранение и учет пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда в банке-кастодиане

      1. Пенсионные активы добровольного накопительного пенсионного фонда хранятся и учитываются на счетах в банке-кастодиане, не аффилиированном с добровольным накопительным пенсионным фондом, в соответствии с кастодиальным договором.

      2. Кастодиальный договор заключается между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом.

      3. Форма типового кастодиального договора разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

      4. Банк-кастодиан осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда и обязан незамедлительно уведомлять уполномоченный орган, добровольный накопительный пенсионный фонд и фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

      5. Банк-кастодиан ведет учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода и ежемесячно информирует добровольный накопительный пенсионный фонд о состоянии его счетов.

      6. У добровольного накопительного пенсионного фонда должен быть один банк-кастодиан.

      7. Кастодиальный договор расторгается на основании соответствующего решения исполнительного органа добровольного накопительного пенсионного фонда в одностороннем порядке по требованию добровольного накопительного пенсионного фонда с уведомлением банка-кастодиана и завершением процедуры передачи пенсионных активов новому банку-кастодиану в течение двадцати календарных дней до намеченной даты расторжения.

      8. В течение тридцати календарных дней с момента заключения кастодиального договора с новым банком-кастодианом добровольный накопительный пенсионный фонд уведомляет об этом своих вкладчиков и агентов путем соответствующих публикаций в двух печатных изданиях на казахском и русском языках.

      9. На срок до шести месяцев с момента расторжения кастодиального договора между добровольным накопительным пенсионным фондом, прежним и новым банками-кастодианами заключается соответствующий договор о перечислении прежним банком-кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов новому банку-кастодиану.

      Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 44. Пенсионные правила и инвестиционная декларация добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Пенсионные правила добровольного накопительного пенсионного фонда включают:

      1) порядок изменения и прекращения договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      2) порядок и условия осуществления пенсионных взносов и выплат;

      3) ответственность по обязательствам добровольного накопительного пенсионного фонда перед вкладчиками (получателями);

      4) порядок информирования о состоянии пенсионных накоплений;

      5) представление сведений вкладчикам (получателям) об акционерах добровольного накопительного пенсионного фонда и банка-кастодиана;

      6) иные особенности правоотношений между добровольным накопительным пенсионным фондом и вкладчиками (получателями).

      2. Инвестирование пенсионных активов осуществляется самостоятельно в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа и инвестиционной декларацией.

      3. Пенсионные правила добровольного накопительного пенсионного фонда и инвестиционная декларация, а также изменения и дополнения к ним утверждаются органом управления добровольного накопительного пенсионного фонда.

Статья 45. Реорганизация добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Реорганизация добровольного накопительного пенсионного фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа в форме присоединения. Условия и порядок выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      Особенности проведения реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) уполномоченного органа определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Разрешение уполномоченного органа на проведение реорганизации действует в течение девяти месяцев с даты его выдачи.

      К ходатайству о получении разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда прилагаются следующие документы:

      1) решение общего собрания акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда о его реорганизации;

      2) устанавливающие предполагаемые условия, порядок и сроки реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда;

      3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный баланс добровольного накопительного пенсионного фонда после его реорганизации.

      Ходатайство о получении разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.

      2. Реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации обязан проинформировать о предстоящих изменениях всех своих вкладчиков (получателей) путем публикации объявления в двух печатных изданиях на казахском и русском языках.

      3. Реорганизованный добровольный накопительный пенсионный фонд вправе привлекать добровольные пенсионные взносы и осуществлять пенсионные выплаты на основании лицензии добровольного накопительного пенсионного фонда, присоединившего к себе другой добровольный накопительный пенсионный фонд.

      4. Пенсионные активы и обязательства присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов подлежат передаче в реорганизованный добровольный накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 45 с изменением, внесенным Законом РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014).

Статья 46. Отказ в выдаче разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда

      Отказ в выдаче разрешения уполномоченного органа на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда производится по любому из следующих оснований:

      1) нарушение в результате предполагаемой реорганизации интересов вкладчиков (получателей);

      2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      3) несоответствие документов, представленных для получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию, требованиям законодательства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 46 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 47. Ликвидация добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Добровольный накопительный пенсионный фонд ликвидируется:

      1) по решению общего собрания акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда при наличии разрешения уполномоченного органа, выданного в установленном им порядке;

      2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Правила проведения добровольной или принудительной ликвидации, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов утверждаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 48. Добровольная ликвидация добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Ходатайство добровольного накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня получения надлежаще оформленных документов.

      К ходатайству должны прилагаться следующие документы:

      1) решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации;

      2) документ, подтверждающий отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      3) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, свидетельствующие об отсутствии обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      4) акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      5) документы, подтверждающие отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг. Перечень документов, указанных в настоящем подпункте, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Ходатайство добровольного накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию и документ, подтверждающий отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, а также обязательств по всем имеющимся у добровольного накопительного пенсионного фонда лицензиям на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, должны быть подписаны первым руководителем добровольного накопительного пенсионного фонда.

      2. В случае отказа в даче разрешения на добровольную ликвидацию уполномоченный орган должен обосновать свое решение и довести отказ до сведения руководящих работников и акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда.

      3. В случае недостаточности средств для удовлетворения требований всех кредиторов добровольный накопительный пенсионный фонд подлежит принудительной ликвидации по основанию банкротства.

      Сноска. Статья 48 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 48-1. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда

      Отказ в выдаче разрешения уполномоченного органа на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда производится по любому из следующих оснований:

      1) непредставление документов, указанных в пункте 1 статьи 48 настоящего Закона;

      2) наличие обязательств и действующих договоров по лицензируемым видам деятельности;

      3) недостаточность средств для удовлетворения требований всех кредиторов добровольного накопительного пенсионного фонда.

      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 48-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 49. Особенности прекращения действия лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов

      1. В случае лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов добровольный накопительный пенсионный фонд осуществляет перевод добровольных пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      2. Добровольный возврат лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании заявления добровольного накопительного пенсионного фонда и производится только после исполнения добровольным накопительным пенсионным фондом всех обязательств по данному виду деятельности.

      3. Правила добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Глава 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОГО
НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ДОБРОВОЛЬНОГО
НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Статья 50. Пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда и добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, включают пенсионные взносы, инвестиционный доход, средства, поступившие в качестве пени и возмещения убытков, за минусом комиссионного вознаграждения.

      2. Права физических и юридических лиц на пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, относятся к разряду вещных прав, предусмотренных настоящим Законом.

      3. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), Государственной корпорации, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и лиц, которым пенсионные активы переданы на основании договора на инвестиционное управление активами в соответствии с пунктом 2 статьи 35 настоящего Закона, не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

      4. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, используются исключительно на:

      1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется Национальным Банком Республики Казахстан и инвестиционной декларацией;

      2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) перевод пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке, предусмотренном настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

      4) перевод пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

      5) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денег;

      6) выплата комиссионного вознаграждения единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду в случаях и размере, установленных настоящим Законом.

      5. В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, добровольном накопительном пенсионном фонде и не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 13 статьи 11 настоящего Закона, его семье либо лицу, осуществившему погребение, единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

      В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.

      Сноска. Статья 50 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 31.03.2014 № 180-V (вводится в действие с 01.04.2014); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ!
      Главу 7 предусмотрено дополнить статьей 50-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

Статья 51. Учет и отчетность в едином накопительном пенсионном фонде и добровольном накопительном пенсионном фонде

      1. Единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность, а также представляет финансовую и иную отчетность, первичные статистические данные в Национальный Банк Республики Казахстан раздельно по:

      1) пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;

      2) вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V;

      3) собственным средствам, предназначенным для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

      Добровольный накопительный пенсионный фонд ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность, а также представляет финансовую и иную отчетность, первичные статистические данные раздельно по собственным средствам и пенсионным активам, сформированным за счет добровольных пенсионных взносов, в Национальный Банк Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Учет пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) ведется раздельно в порядке, определяемом уполномоченным органом.

      Примечание РЦПИ!
      Статью 51 предусмотрено дополнить пунктами 2-1 и 2-2 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      3. Для осуществления учета пенсионных активов и накоплений на индивидуальном пенсионном счете и обеспечения надежности, сохранности и защиты информации от несанкционированного доступа используются автоматизированные информационные системы в виде программного обеспечения единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда.

      Требования к автоматизированным информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      4. Учет пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов вкладчиков (получателей) ведется добровольным накопительным пенсионным фондом в порядке, определяемом уполномоченным органом.

      5. Контроль за правильностью ведения учета пенсионных взносов и начислением инвестиционного дохода вкладчикам (получателям) осуществляется уполномоченным органом.

      6. Единый накопительный пенсионный фонд и добровольный накопительный пенсионный фонд обязаны обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 51 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 52. Система управления рисками и внутреннего контроля

      Единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд формируют систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

      1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю совета директоров, правления, подразделений единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, их ответственность;

      2) внутреннюю политику и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;

      3) лимиты на допустимый размер рисков;

      4) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органов единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда;

      5) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

      Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 53. Комиссионные вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда и добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Предельная величина комиссионного вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда устанавливается в пределах не выше:

      1) 7,5 процента от инвестиционного дохода;

      2) 0,025 процента в месяц от пенсионных активов.

      2. Предельная величина комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливается в пределах не выше:

      1) 15 процентов от инвестиционного дохода;

      2) 0,05 процента в месяц от пенсионных активов.

      Порядок взимания и величина комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливаются договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      3. Величина комиссионного вознаграждения может меняться не чаще одного раза в год.

      Величина комиссионного вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда ежегодно утверждается правлением Национального Банка Республики Казахстан.

      Величина комиссионного вознаграждения должна объявляться единым накопительным пенсионным фондом вкладчикам (получателям) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на казахском и русском языках.

Статья 54. Аудит единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Аудит единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

      2. Аудиторский отчет финансовой отчетности единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не составляет коммерческой тайны.

      3. По результатам обязательного ежегодного аудита единого накопительного пенсионного фонда аудиторская организация составляет три аудиторских отчета по:

      1) пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;

      2) вводится в действие с 01.01.2023 Законом РК от 02.08.2015 № 342-V;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 3) предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).
      Примечание РЦПИ!
      Данная редакция подпункта 3) действует до 01.01.2023 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. пп. 3) ст. 2).

      3) собственным средствам;

      По результатам обязательного ежегодного аудита добровольного накопительного пенсионного фонда аудиторская организация составляет два аудиторских отчета по:

      1) финансовой отчетности;

      2) пенсионным активам.

      4. Ежегодный аудиторский отчет по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда включает проверку порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

      Расходы по обязательному ежегодному аудиту единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда осуществляются за счет собственных средств единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда.

      Сноска. Статья 54 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 55. Требования, предъявляемые к руководящим работникам единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда

      1. Единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд в обязательном порядке создают службу внутреннего аудита и формируют следующие коллегиальные органы:

      1) совет директоров – орган управления;

      2) правление – исполнительный орган.

      Руководящими работниками единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда признаются руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер, за исключением первого руководителя и главного бухгалтера обособленного подразделения единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, иные руководители единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда и обладающие правом подписи документов, представляемых в уполномоченный орган, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда лицо:

      1) не имеющее высшего образования;

      2) не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) трудового стажа в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, и (или) государственных органах, осуществляющих регулирование и контроль в области экономики и финансов;

      3) не имеющее безупречной деловой репутации.

      Безупречной деловой репутацией является наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

      4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение двенадцати последовательных календарных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

      Руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

      6) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.

      3. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа:

      1) для кандидатов на должность руководителя исполнительного органа единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда – не менее трех лет;

      2) для кандидатов на должность главного бухгалтера единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда – не менее пяти лет;

      3) для кандидатов на должности руководителя органа управления, членов исполнительного органа единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда – не менее двух лет.

      Для кандидатов на должности членов органа управления, а также членов исполнительного органа, курирующих исключительно вопросы безопасности единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, административно-хозяйственные вопросы, наличие трудового стажа, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, не требуется.

      В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.

      4. Руководящий работник вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания, наделения соответствующими функциями).

      По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо отказа уполномоченным органом в согласовании единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд обязаны расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

      Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда без согласования с уполномоченным органом свыше срока, установленного настоящим пунктом.

      Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, в течение тридцати рабочих дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа.

      5. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      6. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда по следующим основаниям:

      1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

      2) отрицательный результат тестирования.

      Отрицательным результатом тестирования являются:

      результат тестирования кандидата составляет менее семидесяти процентов правильных ответов;

      нарушение кандидатом либо переводчиком (в случае, если данный переводчик был представлен самим кандидатом) порядка тестирования, установленного уполномоченным органом;

      неявка на тестирование в назначенное время до истечения срока согласования кандидата уполномоченным органом;

      3) неустранение единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом замечаний уполномоченного органа или представление единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении установленного пунктом 4 настоящей статьи срока рассмотрения документов уполномоченным органом;

      4) представление документов по истечении установленного пунктом 4 настоящей статьи срока, в течение которого руководящий работник занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;

      5) исключен Законом РК от 02.07.2018 № 168-VI (вводится в действие с 01.01.2019);
      6) исключен Законом РК от 02.07.2018 № 168-VI (вводится в действие с 01.01.2019);

      7) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о том, что кандидат являлся стороной сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

      Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

      признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

      получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам);

      8) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за заключение сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

      Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

      признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

      получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

      Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.

      7. В случае расторжения трудового договора с руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, или прекращения его полномочий, или перевода на иную должность в едином накопительном пенсионном фонде или добровольном накопительном пенсионном фонде в связи с отказом уполномоченного органа в выдаче согласия на его назначение (избрание) или непредставлением в уполномоченный орган документов на согласование в срок, предусмотренный пунктом 4 настоящей статьи, данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо расторжения с ним трудового договора, или прекращения полномочий, или перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.

      Единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд обязан уведомить уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения соответствующего органа единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, а также об изменениях в фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководящего работника с приложением копий подтверждающих документов.

      В случае привлечения руководящего работника к уголовной ответственности единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд уведомляет уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна единому накопительному пенсионному фонду или добровольному накопительному пенсионному фонду.

      8. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда по истечении двенадцати последовательных календарных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в едином накопительном пенсионном фонде или добровольном накопительном пенсионном фонде.

      9. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда по следующим основаниям:

      1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

      2) исключен Законом РК от 02.07.2018 № 168-VI (вводится в действие с 01.01.2019);

      3) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      4) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий (бездействия) указанного руководящего работника (работников) единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан;

      5) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий указанного руководящего работника (работников) единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан, в случае их отстранения единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом от выполнения служебных обязанностей или увольнения до отстранения от выполнения служебных обязанностей данных лиц уполномоченным органом;

      6) наличие неснятой или непогашенной судимости.

      Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях.

      В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд обязаны расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо, в случае отсутствия трудового договора, принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

      Сноска. Статья 55 в редакции Закона РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 168-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 56. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности

      1. Единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду запрещается реклама деятельности, не соответствующая действительности на день ее опубликования.

      2. Уполномоченный орган вправе потребовать от единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда внесения изменений в рекламу, не соответствующую действительности, ее прекращения или публикации ее опровержения.

      В случае невыполнения данного требования в установленный уполномоченным органом срок уполномоченный орган вправе опубликовать информацию о несоответствии действительности сведений, содержащихся в рекламе, либо уточнить их за счет единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, опубликовавших такую рекламу.

      3. Информация о доходности по пенсионным активам может предоставляться только с указанием периода, в течение которого получен соответствующий инвестиционный доход.

Статья 57. Тайна пенсионных накоплений

      1. Тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения об остатках и о движении денег на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей).

      Единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды и Государственная корпорация гарантируют тайну пенсионных накоплений.

      2. Должностные лица, работники единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, Государственной корпорации и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных и функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений, не вправе разглашать сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений, и несут за их разглашение ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 35 настоящей статьи.

      Не является разглашением тайны пенсионных накоплений осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими тайну пенсионных накоплений, между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом.

      Не является разглашением тайны пенсионных накоплений представление должностным лицом государственного органа или лицом, выполняющим управленческие функции в организации, документов и сведений, содержащих тайну пенсионных накоплений, в качестве подтверждающих документов и материалов при направлении органу уголовного преследования сообщения об уголовном правонарушении.

      3. Тайна пенсионных накоплений может быть раскрыта вкладчику, осуществляющему пенсионные взносы, получателю, любому третьему лицу на основании письменного согласия вкладчика (получателя), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

      4. Справки об остатках и движении денег на индивидуальных пенсионных счетах могут выдаваться:

      1) органам дознания и предварительного следствия – по находящимся в их производстве уголовным делам;

      2) судам – по находящимся в их производстве делам на основании определения суда;

      3) судебным исполнителям – по находящимся в их производстве исполнительным документам на основании постановления судебного исполнителя, санкционированного прокурором;

      4) органам государственных доходов – по вопросам, связанным с исчислением, удержанием (начислением) обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;

      5) уполномоченному органу – по вопросу, возникшему в связи с заявлением вкладчика (получателя) либо в связи с осуществлением им проверки деятельности единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда;

      6) прокурору – на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

      7) уполномоченному органу по финансовому мониторингу – в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

      8) представителям вкладчика (получателя) – на основании нотариально удостоверенной доверенности или решения суда;

      9) Государственной корпорации – для формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и расчета сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты, а также для оказания государственных услуг на основании заявления вкладчика (получателя) либо его представителя по нотариально удостоверенной доверенности или решению суда;

      10) центральному исполнительному органу – по вопросу, возникшему в связи с заявлением вкладчика (получателя);

      11) аудиторским организациям, проводящим ежегодный обязательный аудит единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда.

      12) исключен Законом РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

      5. Справки о наличии индивидуального пенсионного счета, остатках и движении денег на нем в случае смерти вкладчика (получателя) выдаются по письменному запросу лицам, являющимся наследниками в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или указанным в завещании, либо судам на основании определения по находящимся в их производстве наследственным делам.

      6. Справки о наличии индивидуального пенсионного счета, об остатках и движениях денег на нем в случае смерти вкладчика (получателя) выдаются нотариусам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве наследственным делам.

      Сноска. Статья 57 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.11.2014 № 257 (порядок введения в действие см. пп. 12) ст. 10); от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 21.01.2019 № 217-VI (порядок введения в действие см. ст. 3); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ!
      Главу 7 предусмотрено дополнить статьей 57-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

Статья 58. Ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые уполномоченным органом

      1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений законодательства Республики Казахстан, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных настоящим Законом, уполномоченный орган вправе применить к единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду одну из следующих ограниченных мер воздействия:

      1) дать обязательное для исполнения письменное предписание;

      2) вынести письменное предупреждение;

      3) составить письменное соглашение.

      2. Письменным предписанием является указание единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений в установленный срок и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению и (или) на необходимость предоставления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – план мероприятий).

      В плане мероприятий, представленном в срок, установленный письменным предписанием, указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица.

      Обжалование письменного предписания уполномоченного органа в суде не приостанавливает его исполнения.

      3. Письменное предупреждение является уведомлением уполномоченного органа о возможности применения к единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду либо к (их) руководящему (руководящим) работнику (работникам) санкций, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом в течение одного года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.

      4. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд, до устранения выявленных нарушений.

      Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию со стороны единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда.

      5. Единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд обязаны уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании и письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами.

      6. Порядок применения ограниченных мер воздействия определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      7. Уполномоченный орган вправе применить санкции к единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду вне зависимости от примененных ранее к ним мер воздействия.

      8. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить следующие меры:

      1) налагать и взыскивать штрафы в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

      2) приостанавливать действие либо лишать лицензии добровольных накопительных пенсионных фондов;

      3) отстранять от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в статье 55 настоящего Закона, на основании достаточных данных для признания действий (бездействия) указанного руководящего работника (работников) единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан с одновременным отзывом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника (работников) единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда. В случае отстранения единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом от выполнения служебных обязанностей или увольнения лиц, указанных в статье 55 настоящего Закона, до отстранения от выполнения служебных обязанностей данных лиц уполномоченным органом, уполномоченным органом производится отзыв согласия на назначение (избрание) данного лица на соответствующую должность руководящего работника в едином накопительном пенсионном фонде, добровольном накопительном пенсионном фонде.

      9. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов на срок до шести месяцев по любому из следующих оснований:

      1) недостоверность информации, на основании которой была выдана лицензия;

      2) задержка начала деятельности добровольного накопительного пенсионного фонда более года с момента выдачи лицензии;

      3) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение или ненадлежащее выполнение добровольным накопительным пенсионным фондом обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      4) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение установленных уполномоченным органом нормативов и других обязательных к исполнению добровольным накопительным пенсионным фондом норм и лимитов;

      5) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, положений, предусмотренных пенсионными правилами и (или) инвестиционной декларацией добровольного накопительного пенсионного фонда;

      6) невыполнение требования ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом;

      7) отказ от подписания письменного соглашения с уполномоченным органом;

      8) неустранение добровольным накопительным пенсионным фондом нарушений, указанных в отчете аудиторской организации о проведенном аудите, в течение трех месяцев со дня получения добровольным накопительным пенсионным фондом аудиторского отчета;

      9) непредставление или представление заведомо недостоверных отчетности и сведений;

      10) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение добровольным накопительным пенсионным фондом требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

      10. Приостановление действия лицензии влечет запрет на привлечение новых вкладчиков (получателей).

      11. Принятое уполномоченным органом решение о приостановлении действия лицензии добровольного накопительного пенсионного фонда доводится добровольным накопительным пенсионным фондом до сведения вкладчиков (получателей) путем публикации объявления в двух печатных изданиях на казахском и русском языках и размещения на своем интернет-ресурсе в течение десяти календарных дней.

      12. Неустранение в установленный срок добровольным накопительным пенсионным фондом причин, по которым приостановлено действие лицензии, является основанием для лишения лицензии уполномоченным органом.

      13. Добровольный накопительный пенсионный фонд либо лицо, по отношению к которому уполномоченный орган принял ограниченные меры воздействия или санкции, вправе обжаловать его решения в судебном порядке. Обжалование указанных решений уполномоченного органа не приостанавливает их исполнения.

      14. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий, письменном соглашении либо письменном предписании, по независящим от единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда причинам, срок исполнения плана мероприятий, письменного соглашения либо письменного предписания может быть продлен уполномоченным органом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 58 в редакции Закона РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 59. Страховые выплаты из страховых организаций

      1. Лица, указанные в пункте 1 статьи 11 и подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 31, подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, вправе заключить договор пенсионного аннуитета со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно с использованием пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, для заключения договора пенсионного аннуитета могут быть использованы пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов.

      В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, для заключения договора пенсионного аннуитета лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, имеют право использовать пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов.

      В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете лиц, указанных в части первой настоящего пункта, после заключения договора пенсионного аннуитета составляет сумму менее размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в договор пенсионного аннуитета вносятся изменения в части увеличения размеров страховой премии и страховой выплаты с учетом указанной суммы остатка.

      2. Размер месячной страховой выплаты из страховой организации не может быть ниже размера минимальной пенсии, действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета.

      3. Страховые выплаты переводятся страховой организацией на банковский счет страхователя, реквизиты которого указываются в договоре пенсионного аннуитета.

      Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации.

      4. Страховые организации ежемесячно предоставляют в Государственную корпорацию информацию о произведенных страховых выплатах в порядке, определенном центральным исполнительным органом.

      Сноска. Статья 59 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными Законом РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

Статья 60. Заключение договора пенсионного аннуитета

      1. Типовой договор пенсионного аннуитета разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

      2. Договор пенсионного аннуитета заключается между страхователем (получателем) и страховой организацией на срок, определенный требованиями настоящего Закона.

      3. Лицо, заключающее договор пенсионного аннуитета, свободно в выборе страховой организации.

      4. Договор пенсионного аннуитета заключается на основании письменного заявления получателя.

      5. Договор пенсионного аннуитета вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента перечисления единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольным накопительным пенсионным фондом, и (или) страховой организацией суммы страховой премии в страховую организацию в полном объеме.

      6. Расторжение договора пенсионного аннуитета возможно только по инициативе страхователя при условии заключения договора пенсионного аннуитета с другой страховой организацией, но не ранее двух лет с даты его заключения.

      При расторжении договора пенсионного аннуитета:

      1) предусмотренная им выкупная сумма должна быть не менее суммы уплаченной страховой премии за вычетом суммы осуществленных страховых выплат и расходов страховой организации на ведение дела;

      2) размер ежемесячной страховой выплаты из страховой организации по вновь заключенному договору пенсионного аннуитета не может быть ниже размера минимальной пенсии, действующего на дату вновь заключенного договора пенсионного аннуитета.

      7. Если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в пункте 1 статьи 11, подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 31 и подпункте 1) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда в виде ежемесячных пенсионных выплат в порядке, установленном настоящим Законом, либо используется вкладчиком (получателем) для внесения изменений в действующий договор пенсионного аннуитета в части увеличения размера страховых выплат и страховой премии по договору пенсионного аннуитета либо для заключения другого договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

      7-1. В случае внесения изменений в действующий договор пенсионного аннуитета в части увеличения размера страховых выплат:

      1) периодичность страховых выплат определяется в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи;

      2) размер периодичной страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета не может быть ниже размера минимальной пенсии, действующего на дату внесения изменений в действующий договор пенсионного аннуитета.

      8. Страховая организация обязана иметь филиалы в столице, городах республиканского значения и административных центрах областей.

      9. Расчет страховой премии и страховой выплаты осуществляется страховой организацией в соответствии с методикой, установленной уполномоченным органом.

      Допустимый уровень расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставка индексации страховой выплаты устанавливаются уполномоченным органом.

      10. Страховые выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются ежемесячно.

      Первая ежемесячная страховая выплата осуществляется страховой организацией не позднее десяти рабочих дней с момента перевода суммы страховой премии в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета.

      11. Исключен Законом РК от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 60 с изменениями, внесенными законами РК от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. ст. 3); от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 61. Права и обязанности сторон договора пенсионного аннуитета

      1. Страхователь имеет право на:

      1) ознакомление с расчетами размеров страховых выплат, проведенными страховой организацией;

      2) использование добровольных пенсионных взносов для заключения договора пенсионного аннуитета для оплаты страховой премии по данному договору;

      2-1) использование обязательных и (или) добровольных пенсионных взносов, и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов для оплаты страховой премии при заключении договора пенсионного аннуитета со страховой организацией или при внесении изменений в действующий договор пенсионного аннуитета;

      3) привлечение независимых экспертов для проведения расчетов размера страховых выплат из страховой организации;

      4) получение копии договора пенсионного аннуитета в случае его утери.

      2. Страхователь обязан:

      1) уведомить единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд в течение десяти календарных дней со дня заключения договора пенсионного аннуитета или внесения изменений в договор пенсионного аннуитета с представлением оригинала такого договора и (или) дополнительного соглашения к договору пенсионного аннуитета;

      2) при расторжении договора пенсионного аннуитета обратиться с заявлением о расторжении договора пенсионного аннуитета и предоставить оригинал договора с новой страховой организацией в течение десяти рабочих дней со дня заключения нового договора пенсионного аннуитета.

      3. Страховая организация получает сумму страховой премии согласно договору пенсионного аннуитета единовременно и в полном объеме.

      4. Страховая организация обязана:

      1) ознакомить страхователя с расчетами размера страховых выплат из страховой организации;

      2) оформить договор пенсионного аннуитета в трех экземплярах, из которых два выдаются страхователю;

      3) в течение двадцати календарных дней с момента получения оригинала договора пенсионного аннуитета, предусмотренного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, перевести выкупную сумму в страховую организацию, указанную в договоре пенсионного аннуитета;

      4) при несвоевременном осуществлении страховых выплат из страховой организации, предусмотренных договором пенсионного аннуитета, уплатить страхователю пеню в размере 1,5 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;

      5) в случае смерти страхователя осуществить страховую выплату в виде пособия на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение, в размере, установленном договором пенсионного аннуитета, но не менее 15-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Сноска. Статья 61 с изменениями, внесенными законами РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 62. Порядок перевода пенсионных накоплений в страховую организацию

      1. В срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения документов, соответствующих требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа, единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд обязаны перевести пенсионные накопления получателя в страховую организацию.

      2. В случае просрочки исполнения обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд несут ответственность перед получателем в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 62 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 63. Осуществление расчетов страховой премии и страховых выплат по договорам пенсионного аннуитета

      Сноска. Статья 63 исключена Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 9. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан
за выслугу лет

      Сноска. Заголовок главы 9 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 64. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет

      1. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы:

      1) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет и достигшие установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на службе при увольнении со службы;

      2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов или собственному желанию или состоянию здоровья;

      3) имеющие общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба, и уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе либо по сокращению штатов или состоянию здоровья.

      2. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года:

      1) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет и достигшие возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на правоохранительной службе по зафиксированному специальному званию, классному чину на момент упразднения права иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одежду;

      2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов либо собственному желанию, либо несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы;

      3) имеющие общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба, и уволенные по сокращению штатов либо несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, либо достигшие возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на правоохранительной службе по зафиксированному специальному званию, классному чину на момент упразднения права иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одежду.

      3. Военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, впервые поступившие на службу после 1 января 1998 года и уволенные до 1 января 2016 года, имевшие на дату увольнения условия для назначения пенсионных выплат за выслугу лет, в соответствии с нормами законодательства, действовавшего до 1 января 2016 года, имеют право на назначение пенсионных выплат за выслугу лет с учетом выслуги лет и денежного содержания на момент увольнения со службы.

      4. Военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, не имевшим на дату увольнения право на назначение пенсионных выплат за выслугу лет, пенсионные выплаты по возрасту назначаются в соответствии с настоящим Законом.

      5. При зачислении получателей пенсионных выплат за выслугу лет из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, бывшего Государственного следственного комитета, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, на государственную службу с присвоением воинского (специального) звания, классного чина, установлении квалификационного класса пенсионные выплаты за выслугу лет приостанавливаются на период прохождения службы со дня зачисления на службу.

      6. Лица, указанные в пункте 5 настоящей статьи и вновь прослужившие 3 года, при повторном увольнении со службы имеют право выбора на назначение пенсионной выплаты за выслугу лет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом выслуги лет и денежного содержания на момент повторного увольнения со службы либо на возобновление ранее назначенных пенсионных выплат за выслугу лет с учетом повышений, произведенных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за период, на который были приостановлены пенсионные выплаты за выслугу лет.

      Действие данного пункта распространяется на лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, повторно уволенных со службы из органов прокуратуры в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года в связи с принятием Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      7. Права на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют лица из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, имеющие выслугу менее двадцати пяти лет, достигшие на день увольнения со службы предельного возраста состояния на службе либо уволенные по сокращению штатов, состоянию здоровья, прибывшие на постоянное место жительства в Республику Казахстан из государств-участников Содружества Независимых Государств, которым в соответствии с законодательством этих государств были назначены пенсионные выплаты за выслугу лет.

      8. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет в соответствии с пунктами 13 настоящей статьи для лиц, в пользу которых до 1 января 2016 года обязательные пенсионные взносы перечислялись за счет бюджетных средств, возникает при условии возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года.

      Сноска. Статья 64 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 65. Исчисление пенсионных выплат за выслугу лет

      1. Пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, устанавливаются из расчета пятидесяти процентов от денежного содержания.

      За каждый полный год выслуги лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе свыше двадцати пяти лет размер пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 64 настоящего Закона, увеличивается на два процента, за каждый полный год трудового стажа, выработанного на день увольнения со службы, – на один процент от денежного содержания.

      За каждый полный год общего трудового стажа, выработанного на день увольнения со службы, свыше двадцати пяти лет размер пенсионных выплат, назначенных в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 и подпунктом 3) пункта 2 статьи 64 настоящего Закона, увеличивается на один процент от денежного содержания.

      2. В размер денежного содержания, учитываемого для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, включаются должностной оклад, оклад (доплата) по воинскому (специальному) званию, классному чину, установленному квалификационному классу.

      3. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, определяется на день увольнения (исключения из списков личного состава) со службы и подтверждается справкой установленного образца соответствующего органа по последнему месту службы.

      Размер денежного содержания, учитываемого для пенсионного обеспечения лиц из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств, прибывших на постоянное место жительства в Республику Казахстан из государств – участников Содружества Независимых Государств, определяется на день увольнения со службы (исключения из списков личного состава) по аналогичной либо приравненной должности военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, определяется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      5. Лицам, указанным в пункте 7 статьи 64 настоящего Закона, пенсионные выплаты за выслугу лет устанавливаются из расчета 2 процента от денежного содержания за каждый полный год выслуги лет.

      6. Максимальный размер месячных пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, не может превышать 65 процентов от денежного содержания, определяемого в соответствии с пунктами 25 настоящей статьи, и 109-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      7. Пенсионные выплаты за выслугу лет осуществляются за счет бюджетных средств.

      Сноска. Статья 65 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 66. Исчисление выслуги лет

      Исчисление выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, производится в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      При этом выслуга лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет исчисляется календарно, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

      Выслуга лет, исчисленная в государстве – участнике Содружества Независимых Государств, пересмотру не подлежит, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 66 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 67. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения

      Сноска. Статья 67 исключена Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 68. Сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет

      1. Пенсионные выплаты за выслугу лет назначаются и осуществляются со дня увольнения со службы (исключения из списков личного состава), но не ранее дня, по который было выплачено денежное содержание, и не более чем за три года до дня обращения за назначением пенсионных выплат за выслугу лет.

      Днем обращения за назначением пенсионных выплат за выслугу лет считается день регистрации заявления и необходимых документов в соответствующем государственном органе.

      В случае получения государственного социального пособия по инвалидности или пенсионных выплат по возрасту пенсионные выплаты за выслугу лет осуществляются со дня обращения за назначением пенсионных выплат за выслугу лет, но не ранее дня прекращения выплаты государственного социального пособия по инвалидности или пенсионных выплат по возрасту.

      2. Пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, указанным в пункте 3 статьи 64 настоящего Закона, назначаются со дня обращения за назначением пенсионных выплат за выслугу лет.

      3. Пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, прибывшим на постоянное место жительства в Республику Казахстан из государств – участников Содружества Независимых Государств, назначаются (возобновляются) с учетом ежегодных индексаций со дня обращения, но не ранее дня, по который была выплачена пенсия в государстве – участнике Содружества Независимых Государств.

      4. Пенсионные выплаты за выслугу лет выплачиваются за текущий месяц и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

      5. Лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях (организациях) в условиях стационара и находящимся на полном государственном обеспечении, пенсионные выплаты за выслугу лет выплачиваются в объеме 30 процентов от размера пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных в соответствии со статьей 65 настоящего Закона, но не менее минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Перечисление 70 процентов от назначенного размера пенсионных выплат за выслугу лет производится на отдельный банковский счет или на контрольный счет наличности медико-социальных учреждений (организаций).

      Порядок использования указанных средств медико-социальными учреждениями (организациями) определяется центральным исполнительным органом.

      В случае выбытия получателя из медико-социальных учреждений (организаций) возобновляется пенсионная выплата за выслугу лет в полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

      Сноска. Статья 68 в редакции Закона РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2015 № 433-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 69. Средства и порядок выплаты пенсий

      Сноска. Статья 69 исключена Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 70. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы

      Назначение пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, осуществляется соответствующими государственными органами в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 70 в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 71. Государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту имевшим право на получение социальных пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту

      1. Назначенные пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии с 1 января 1998 года выплачиваются за счет бюджетных средств в форме государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту.

      2. Размер государственного социального пособия не может быть меньше размера пенсии, получаемой до 1 января 1998 года.

      3. При наличии условий, установленных пунктами 13 статьи 11 и статьей 64 настоящего Закона, пособие по инвалидности по желанию гражданина может быть заменено пенсионными выплатами по возрасту или пенсионными выплатами за выслугу лет в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

      4. Условия, порядок назначения и размеры государственных социальных пособий определяются законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 71 с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 72. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 73. Переходные положения

      1. Правительство Республики Казахстан в течение одного месяца с даты введения в действие настоящего Закона создает единый накопительный пенсионный фонд.

      2. Передача пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении осуществляется в единый накопительный пенсионный фонд по графику в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Передача пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении оформляется актами приема-передачи пенсионных активов и обязательств, подписанными уполномоченными представителями единого накопительного пенсионного фонда, накопительного пенсионного фонда, прежнего банка-кастодиана, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, Центра и Национального Банка Республики Казахстан.

      Накопительные пенсионные фонды, имеющие на дату введения в действие настоящего Закона задолженность перед вкладчиками (получателями) по пенсионным активам, обязаны погасить ее до даты подписания акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств.

      Расходы, связанные с передачей пенсионных активов и обязательств в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств накопительных пенсионных фондов.

      Аудит годовой финансовой отчетности накопительного пенсионного фонда, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2013 года, представляется накопительным пенсионным фондом в уполномоченный орган до передачи пенсионных активов в единый накопительный пенсионный фонд.

      Ежегодный аудиторский отчет накопительного пенсионного фонда должен содержать независимое мнение аудитора – исполнителя и аудиторской организации о финансовой отчетности накопительного пенсионного фонда и информацию о результатах проверки на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан порядка ведения учета и составления отчетности в отношении пенсионных активов данного накопительного пенсионного фонда.

      3. С даты введения в действие настоящего Закона и до завершения передачи в единый накопительный пенсионный фонд пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении прекращаются:

      1) переводы пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из накопительных пенсионных фондов в страховые организации;

      2) переводы пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного накопительного пенсионного фонда в другой, за исключением перевода в единый накопительный пенсионный фонд, в сроки, определенные графиком.

      4. Действие лицензий накопительного пенсионного фонда на привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, выданных уполномоченным органом, прекращается с даты, следующей за датой подписания акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств всеми уполномоченными представителями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

      5. Единый накопительный пенсионный фонд является правопреемником по всем договорам о пенсионном обеспечении, заключенным до введения в действие настоящего Закона с вкладчиками (получателями), пенсионные накопления по которым были переданы в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

      Договоры о пенсионном обеспечении, заключенные вкладчиками (получателями) с накопительными пенсионными фондами до введения в действие настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда.

      6. Накопительные пенсионные фонды обязаны:

      1) в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществить передачу в единый накопительный пенсионный фонд пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении;

      2) не позднее десяти календарных дней с даты прекращения действия лицензий на привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат возвратить бланки лицензий уполномоченному органу.

      7. В случае невыполнения накопительными пенсионными фондами требований, предусмотренных настоящей статьей, уполномоченный орган вправе применить к ним меры воздействия и санкции, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      8. Организации, обладающие на дату введения в действие настоящего Закона лицензией на осуществление инвестиционного управления пенсионными активами, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем после возврата уполномоченному органу бланка лицензии на осуществление инвестиционного управления пенсионными активами.

      Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней с момента поступления документов, указанных в части первой настоящего пункта, выдает лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

      9. Требования, установленные пунктом 3 статьи 39 и статьей 40 настоящего Закона, не распространяются на вкладчиков, пенсионные накопления которых были переданы в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

      10. Правовые отношения, одной из сторон которых является накопительный пенсионный фонд (организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами), связанные с пенсионным обеспечением из накопительного пенсионного фонда, организацией деятельности накопительного пенсионного фонда (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами), комиссионным вознаграждением накопительного пенсионного фонда, учетом и отчетностью накопительного пенсионного фонда (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами), тайной пенсионных накоплений и управлением пенсионными активами накопительного пенсионного фонда, регулируются в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" до даты прекращения действия лицензии накопительного пенсионного фонда (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами).

      Нормы Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", определяющие правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, действуют до 1 января 2014 года.

      Пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов до 1 января 2014 года, переводятся в пенсионные накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в случае, если лица, в пользу которых были внесены добровольные профессиональные пенсионные взносы, являются работниками профессий, входящих в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы.

      Во всех иных случаях пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов до 1 января 2014 года, переводятся в добровольные пенсионные взносы.

      11. Накопительные пенсионные фонды, действие лицензий которых на привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат, и осуществление инвестиционного управления пенсионными активами, выданных уполномоченным органом, прекращается в соответствии с настоящим Законом, не получившие лицензию на управление инвестиционным портфелем, а также накопительные пенсионные фонды, находящиеся на дату введения в действие настоящего Закона в процессе принудительной ликвидации, подлежат ликвидации в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Назначение ликвидационной комиссии накопительных пенсионных фондов, находящихся в процессе принудительной ликвидации, осуществляется уполномоченным органом.

      12. Пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные до 1 января 2016 года в неполном объеме, перерасчитываются с учетом их доведения до полного объема в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, при возврате 50 процентов от сумм обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств.

      В случае заключения до 1 января 2016 года договора пенсионного аннуитета военнослужащими (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудниками специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицами, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, возврату подлежит сумма обязательных пенсионных взносов, сформированная за счет бюджетных средств, оставшаяся на индивидуальном пенсионном счете.

      13. Пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные до 1 января 1998 года, размер которых не повышался с 1 июня 2006 года, перерасчитываются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      14. Размер государственной базовой пенсионной выплаты, назначенной до 1 июля 2018 года, перерасчитывается в порядке, определяемом центральным исполнительным органом.

      15. Назначенные государственные социальные пособия по возрасту с 1 июля 2018 года выплачиваются в форме государственной базовой пенсионной выплаты.

      Сноска. Статья 73 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2014 № 156-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 02.08.2015 № 342-V (порядок введения в действие см. ст. 3); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 74. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением:

      1) пункта 1 статьи 34, который вводится в действие с даты создания единого накопительного пенсионного фонда;

      2) норм настоящего Закона, определяющих правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года.

      2. Приостановить действие пункта 4 статьи 28 до 1 января 2014 года. В период приостановления указанный пункт действует в следующей редакции:

      "4. По распоряжению органов государственных доходов в случае, если агент не представил списки вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, и при наличии задолженности по обязательным пенсионным взносам, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить все расходные операции на банковских счетах агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и налоговой задолженности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам отменяется налоговым органом, вынесшим распоряжение о приостановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам.".

      2-1. Установить, что до 1 января 2023 года заголовок статьи 39 настоящего Закона действует в следующей редакции:

      "Статья 39. Права и обязанности вкладчиков, физических лиц, за которых внесены обязательные пенсионные взносы, перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и агентов".

      3. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 11, ст. 39; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 8, ст. 45; № 12, ст. 69; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 28, 30; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 24, ст. 178; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114, 123; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 24, ст. 140; 2011 г., № 1, ст. 3; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 3, ст. 15; Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных услуг", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 20 апреля 2013 г.), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 73 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 74 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2017 № 76-VI (вводится в действие с 01.07.2017); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ