Азаматтық қорғау туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ.

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасы

      2-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІ

      3-бап. Азаматтық қорғаудың негізгі міндеттері мен қағидаттары

      4-бап. Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесі

      5-бап. Азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесі

      6-бап. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік "112" қызметі

      7-бап. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссиялар

      8-бап. Азаматтық қорғау қызметтері және эвакуациялық органдар

      9-бап. Азаматтық қорғау құралымдары

      10-бап. Ведомствоның білім беру ұйымдары

      3-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      11-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң азаматтық қорғау саласындағы құзыретi

      12-бап. Уәкілетті орган

      12-1-бап. Мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      12-2-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган

      13-бап. Орталық атқарушы органдардың азаматтық қорғау саласындағы құзыреті

      14-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің азаматтық қорғау саласындағы құзыреті

      15-бап. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың азаматтық қорғау саласындағы құзыреті

      16-бап. Ұйымдардың азаматтық қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

      17-бап. Қоғамдық бірлестіктердің азаматтық қорғау саласындағы қызметі

      18-бап. Жеке тұлғалардың азаматтық қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

      2-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС

      4-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСҚА БАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫ

      19-бап. Азаматтық қорғанысқа басшылық және оны басқару

      20-бап. Қалаларды азаматтық қорғаныс бойынша топтарға жатқызу.

      Ұйымдарды азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызу

      21-бап. Азаматтық қорғаныс іс-шаралары

      5-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕРІ, ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН МҮЛКІ

      22-бап. Азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдері және бейбіт уақыт пен соғыс уақытындағы олардың міндеттері

      23-бап. Азаматтық қорғаныс объектiлерi мен мүлкi

      3-БӨЛІМ. УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ АВИАЦИЯСЫ, АВАРИЯЛЫҚ-ҚҰТҚАРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН ҚҰРАЛЫМДАРЫ

      24-бап. Уәкілетті органның авиациясы

      6-тарау. АВАРИЯЛЫҚ-ҚҰТҚАРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН ҚҰРАЛЫМДАРЫ

      25-бап. Авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдарын құру

      26-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының қызметi

      27-бап. Құтқарушыларды аттестаттау

      28-бап. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      29-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының, сондай-ақ мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін үйлестiру

      30-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын қайта бейіндеу және тарату

      31-бап. Құтқарушылар

      32-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын жасақтау

      33-бап. Құтқарушылардың құқықтары

      34-бап. Құтқарушылардың мiндеттерi

      35-бап. Құтқарушылардың жұмыс (қызмет) және демалыс режимi

      4-БӨЛІМ. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ

      7-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ

      36-бап. Азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау

      37-бап. Азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылау

      38-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау

      39-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау және газ және газбен жабдықтау саласындағы мемлекеттік бақылау

      40-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау

      8-тарау. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ ІС-ШАРАЛАРЫ

      41-бап. Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғаудың жалпы іс-шаралары

      42-бап. Су басулардан, тасқын сулардан, су жайылудан, теңіздер мен ірі су айдындарының таяздануынан, сел тасқындарынан, қар көшкіндерінен, шөгулерден, құламалардан азаматтық қорғау іс-шаралары

      43-бап. Пайдалы қазбалардың кен орындарын игерумен байланысты төтенше жағдайлардан азаматтық қорғау іс-шаралары

      44-бап. Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғау іс-шараларын орындау

      9-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР, ОҚЫТУ, ХАБАР БЕРУ ЖӘНЕ БІЛІМДІ НАСИХАТТАУ

      45-бап. Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

      46-бап. Азаматтық қорғау саласында оқыту

      47-бап. Азаматтық қорғау саласында хабар беру және білімді насихаттау

      5-БӨЛІМ. ТАБИҒИ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІК СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ

      10-тарау. ТАБИҒИ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІК СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЖОЮ

      48-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау

      49-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде жүргізілетін іс-шаралар

      50-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға басшылық

      51-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын төтенше жағдайларды жоюға тарту

      52-бап. Төтенше жағдайларды жою үшін ішкі істер органдарының, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың күштері мен құралдарын, қоғамдық бірлестіктер мен халықты тарту, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін қолдану

      53-бап. Авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдарына өз қызметін жүзеге асыруына жәрдемдесу

      54-бап. Уәкілетті органның жедел резерві

      55-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде мүлікті реквизициялау

      56-бап. Төтенше жағдайларды жою кезіндегі авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстар

      11-тарау. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ

      57-бап. Төтенше жағдайлардың салдарларын жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу

      58-бап. Жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған ортаға келтірілген зиянды (нұқсанды) өтеу

      6-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      12-тарау. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      59-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары

      60-бап. Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі

      61-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтық реттеу

      62-бап. Өрт қауiпсiздiгi шараларын әзiрлеу және iске асыру

      63-бап. Өрттерді сөндіру

      64-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу объектілері және сәйкестікті растау

      65-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу және стандарттау объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау және шығару кезіндегі өрт қауіпсіздігі талаптары

      66-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу және стандарттау объектілерін пайдалану, сақтау, тасымалдау, қолдану және іске асыру кезіндегі өрт қауіпсіздігі талаптары

      13-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ӨРТКЕ ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ӨРТКЕ ҚАРСЫ ЕРІКТІ ҚҰРАЛЫМДАР

      67-бап. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет

      68-бап. Өртке қарсы ерікті құралымдар

      14-тарау. ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      69-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

      70-бап. Қауіпті өндірістік объектілердің белгілері

      71-бап. Қауіпті өндірістік объектілер

      72-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттау

      73-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасы

      74-бап. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру

      75-бап. Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды ұдайы қолдануға, жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру

      76-бап. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін міндетті декларациялау

      77-бап. Қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару

      78-бап. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердi салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келiсу

      79-бап. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердің және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері жөніндегі өзге де ұйымдардың мамандарын, жұмыскерлерін даярлау, қайта даярлау

      80-бап. Аварияларды жою жоспары

      81-бап. Оқу дабылдары және аварияларға қарсы жаттығулар

      15-тарау. ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДЕГІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАРДЫ, АВАРИЯЛАРДЫ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ

      82-бап. Қауіпті өндірістік объектіні пайдалануды жүзеге асыратын ұйымның оқыс оқиға, авария кезіндегі іс-қимылы

      83-бап. Аварияларды тергеп-тексеру жөнiндегi комиссия

      84-бап. Аварияны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құқықтары

      85-бап. Аварияны тергеп-тексерудің мiндеттерi

      86-бап. Аварияны тергеп-тексеру материалдары

      87-бап. Аварияны тергеп-тексеру қорытындылары

      88-бап. Аварияны тергеп-тексеру бойынша шығыстар

      7-БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІК РЕЗЕРВ

      16-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК РЕЗЕРВ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

      89-бап. Мемлекеттiк резерв жүйесi

      90-бап. Мемлекеттiк резервтiң мақсаты

      91-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарының құқықтық мәртебесi

      92-бап. Мемлекеттiк резервке материалдық құндылықтарды қоюға тапсырыстарды орналастыру

      93-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарын орналастыру

      17-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК РЕЗЕРВТІ ПАЙДАЛАНУ

      94-бап. Мемлекеттiк резервтен материалдық құндылықтарды пайдалану негiздерi және шығару тәртiбi

      94-1-бап. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын кәдеге жарату

      95-бап. Нарыққа реттеушiлiк ықпал ету үшiн мемлекеттiк резервті пайдалану

      96-бап. Мемлекеттiк резервтен материалдық құндылықтарды нарыққа реттеушiлiк ықпал ету үшін шығару тәртiбi

      96-1-бап. Жұмылдыру резервінің дәрілік заттары мен медициналық бұйымдарын беру, сақтау және шығару ерекшеліктері

      97-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарын тасымалдауды қамтамасыз ету

      98-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарының бар-жоғы және қозғалысы туралы есептілік

      99-бап. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын есепке алу

      8-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН ӨЗГЕ ДЕ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ МӘРТЕБЕСІ, ОЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІН ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

      18-тарау. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН ӨЗГЕ ДЕ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ МӘРТЕБЕСІ, ОЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІН ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

      100-бап. Азаматтық қорғау органдары қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлерінің мәртебесі

      101-бап. Азаматтық қорғау органдары қызметкерлерi мен өзге де жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу, оларды зейнетақымен және өзге де қамсыздандыру

      102-бап. Азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлерінің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің өмірі мен денсаулығын қорғау, оларды медициналық қамтамасыз ету

      103-бап. Құтқарушылар мен олардың отбасы мүшелерiнiң әлеуметтiк кепiлдiктерi

      9-БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

      19-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      104-бап. Азаматтық қорғау іс-шараларын қаржыландыру

      105-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      106-бап. Азаматтық қорғау саласындағы дауларды шешу

      107-бап. Азаматтық қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      108-бап. Шетелдіктердің, шетелдік және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағындағы халықты азаматтық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметі

      109-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз