Дамуға ресми көмек туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 263-V ҚРЗ.

      Осы Заң Қазақстан Республикасымен ынтымақтастық жасайтын мемлекеттерге дамуға ресми көмек көрсетуге байланысты құқықтық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) әріптес донор – Қазақстан Республикасымен бірлесе отырып дамуға ресми көмек жобасын іске асыруға қатысатын шет мемлекет, халықаралық ұйым, шетелдік қоғамдық ұйым және (немесе) қор;

      2) әріптес ел – Қазақстан Республикасымен ынтымақтастық жасайтын және дамуға ресми көмек алатын мемлекет;

      3) дамуға ресми көмек – әріптес елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның азаматтарының әл-ауқатын арттыруға жәрдемдесу мақсатында Қазақстан Республикасы әріптес елге өтеусіз не жеңілдікті негізде көрсететін көмек;

      4) дамуға ресми көмек жобасы – әріптес елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның азаматтарының әл-ауқатын арттыруға жәрдемдесуге бағытталған және осы Заңда көзделген нысандарда жүзеге асырылатын іс-шаралар кешені;

      5) дамуға ресми көмек саласындағы оператор (бұдан әрі – оператор) – міндеті Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатын іске асыруға қатысу болып табылатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылатын заңды тұлға;

      6) дамуға ресми көмек саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

      7) сыртқы әріптес – әріптес елдің дамуға ресми көмектің түпкі алушысы болып табылатын мемлекеттік органы немесе басқа да ұйымы;

      8) техникалық көмек – әріптес елге білім, дағдылар, ғылыми-техникалық тәжірибе беру, тауарлар беруді жүзеге асыру немесе ұйымдастыру, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету;

      9) халықаралық грант – әріптес елге ұсынылатын өтеусіз қаржылық және (немесе) техникалық көмек.

2-бап. Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Дамуға ресми көмектің мақсаттары мен міндеттері

      1. Дамуға ресми көмек:

      1) Қазақстан Республикасының өңірлік және халықаралық байланыстар жүйесіне одан әрі интеграциялануына;

      2) Қазақстан Республикасының стратегиялары мен даму бағдарламаларын табысты іске асыру үшін қолайлы сыртқы жағдайлар жасауға;

      3) бейбітшілікті, өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға;

      4) әріптес елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның азаматтарының әл-ауқатын арттыруға;

      5) әріптес елдің қоршаған ортаны қорғау және климатты сақтау мәселелерін басым түрде іске асыруға кезең-кезеңмен көшуіне жәрдемдесу мақсаттарында жүзеге асырылады.

      2. Дамуға ресми көмектің міндеттері:

      1) дамуға ресми көмек саласында Қазақстан Республикасы қолдайтын халықаралық мақсаттарға қол жеткізуге жәрдемдесу;

      2) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      3) Қазақстан Республикасының әріптес елмен саяси, экономикалық, білім беру, қоғамдық, мәдени, ғылыми және басқа да байланыстарын дамыту;

      4) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін және халықаралық жағдайды ескере отырып айқындалатын әріптес елдің дамуына жәрдемдесу;

      5) өңірлік ынтымақтастықты дамыту және өңірлік проблемаларды шешуге жәрдемдесу;

      6) кедейлікті азайту;

      7) қоршаған ортаны қорғау және климатты сақтау мәселелерін шешуге жәрдемдесу;

      8) дамуға ресми көмек саласындағы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары және басқа да міндеттемелері шеңберінде басқа да мәселелерді шешуге жәрдемдесу болып табылады.

4-бап. Дамуға ресми көмектің қағидаттары

      Дамуға ресми көмек мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне сәйкес келу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ халықаралық құқық нормаларына сәйкес келу;

      3) әріптес елдің егемендігін, ұлттық мүдделерін және заңдарын құрметтеу;

      4) халықаралық стандарттарға сәйкес дамуға ресми көмекті ұсыну туралы және пайдалану туралы шешімдер қабылдау процесінің ашықтығы мен есептілігі;

      5) дамуға ресми көмектің өлшемді нәтижелеріне бағдарлану;

      6) дамуға ресми көмек жобаларының әлеуметтік және экологиялық салдарын есепке алу.

5-бап. Дамуға ресми көмектің секторлық басымдықтары

      Дамуға ресми көмек әріптес елдің мынадай секторларын дамытуға бағытталады:

      1) ауыл шаруашылығы және азық-түлік қауіпсіздігі;

      2) жаһандық және өңірлік экологиялық бастамаларды дамытуға жәрдемдесуді қоса алғанда, қоршаған ортаны қорғау;

      3) табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану;

      4) трансшекаралық су мәселелерін шешуге жәрдемдесу;

      5) шекараларды кесіп өту рәсімдерін оңайлатуға ықпал ету;

      6) қақтығыстарды болғызбау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      7) адам саудасын, заңсыз көші-қонды және қарудың заңсыз айналымын қоса алғанда, есірткінің заңсыз айналымына және трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес;

      8) білім беру және ғылым;

      9) денсаулық сақтау;

      10) мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру;

      11) кәсіпкерлікті қолдау және бизнес-ахуалды жақсарту;

      12) өңірлік және халықаралық сауданы, оның ішінде теңізге шыға алмайтын елдердің көліктік және өзге де инфрақұрылымға қол жеткізуін жақсарту арқылы дамыту;

      13) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарында айқындалатын өзге де секторлар.

2-тарау. ДАМУҒА РЕСМИ КӨМЕК САЛАСЫНДАҒЫ РЕТТЕУ

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарын әзірлейді және Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге ұсынады;

      2) дамуға ресми көмек саласында халықаралық шарттар жасасады;

      3) операторды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдайды;

      4) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

7-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      1. Уәкілетті орган:

      1) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарын іске асыру мақсатында дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      2) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың дамуға ресми көмек саласындағы өзара іс-қимыл жасау тәртібін бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы қызметін ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді;

      4) дамуға ресми көмектің жобалық ұсынысының (бұдан әрі – жобалық ұсыныс) нысанын әзірлейді және бекітеді;

      5) мемлекеттік органдардың, оператордың және өзге де ұйымдардың дамуға ресми көмек саласындағы қызметін үйлестіреді;

      6) дамуға ресми көмекті есепке алуды және талдауды жүзеге асырады;

      7) халықаралық ұйымдарға дамуға ресми көмекке арналған ерікті жарналарды төлеу жоспарын бекітеді және оны іске асыруды жүзеге асырады;

      8) Қазақстан Республикасының Үкіметіне дамуға ресми көмектің іске асырылу барысы туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;

      9) дамуға ресми көмек үшін бөлінген бюджет қаражатын пайдалану саласында оператордың қызметіне мониторингті жүзеге асырады;

      10) дамуға ресми көмек жобаларының іске асырылу тиімділігін бағалауды жүзеге асырады;

      11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері:

      1) әріптес елде дамуға ресми көмек көрсету жөніндегі ахуалдың мониторингін және оны талдауды жүзеге асырады;

      2) уәкілетті органға жобалық ұсыныстар, дамуға ресми көмектің қолданыстағы жобаларын тоқтата тұру және тоқтату, сондай-ақ тоқтатыла тұрған жобаларды қайта бастау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      3) әріптес елде дамуға ресми көмек жобаларының іске асырылуын үйлестіреді және оған жәрдемдеседі.

8-бап. Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарының құзыреті

      Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде:

      1) уәкілетті органға жобалық ұсыныстар енгізеді;

      2) дамуға ресми көмекті ұйымдық-техникалық қолдауды жүзеге асырады және уәкілетті органға дамуға ресми көмек жобаларын іске асыру мәселелері бойынша есепті ақпарат ұсынады;

      3) уәкілетті органның сұрау салуы бойынша дамуға ресми көмек жобаларын іске асыруға жәрдем көрсетеді;

      4) дамуға ресми көмек жобаларының іске асырылу тиімділігін бағалауды жүзеге асырған кезде уәкілетті органға жәрдемдеседі.

9-бап. Оператордың құзыреті

      1. Оператор өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      Оператор құрылғанға дейін оның функцияларын уәкілетті орган іске асырады.

      2. Оператор:

      1) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатын іске асыруға қатысады;

      2) уәкілетті органға жобалық ұсыныстар енгізеді;

      3) дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарын әзірлеуге қатысады және іске асырады;

      4) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен және ұйымдарымен дамуға ресми көмек саласында өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;

      5) Қазақстан Республикасы дербес не әріптес донорлармен бірлесе отырып қаржыландыратын дамуға ресми көмек жобаларын іске асыру бойынша сыртқы әріптестердің қызметіне мониторингті және бақылауды жүзеге асырады;

      6) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      7) дамуға ресми көмек саласында есепке алуды жүргізеді және уәкілетті органның талап етуі бойынша жүзеге асырылатын қызмет туралы есепті табыс етеді;

      8) уәкілетті органға дамуға ресми көмектің көлемдері мен секторлық басымдықтары жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      9) дамуға ресми көмек саласындағы ақпараттық-талдамалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      10) Қазақстан Республикасының аумағында да, оның шегінен тыс жерде де жеке және заңды тұлғалармен дамуға ресми көмек саласында келісімдер жасасады;

      11) дамуға ресми көмек саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетеді;

      12) осы Заңда және Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы өзге де нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

10-бап. Дамуға ресми көмек саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      1. Дамуға ресми көмек саласындағы халықаралық ынтымақтастық Қазақстан Республикасының халықаралық бастамаларға, бағдарламаларға және жобаларға қатысуы арқылы жүзеге асырылады.

      2. Дамуға ресми көмек жобаларын бірлесе отырып қаржыландыру және іске асыру, институционалдық қамтамасыз ету және тәжірибе мен білім алмасу мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық шет мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен, шетелдік қоғамдық ұйымдармен және қорлармен дамытылуы мүмкін.

3-тарау. ДАМУҒА РЕСМИ КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

11-бап. Дамуға ресми көмекті қаржыландыру

      Дамуға ресми көмектің Қазақстан Республикасындағы қаржыландыру көздері:

      1) бюджет қаражаты;

      2) жеке және заңды тұлғалардың ерікті қайырмалдықтары мен аударымдары;

      3) оператордың қызметінен түсетін кірістер;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да түсімдер болып табылады.

12-бап. Дамуға ресми көмекті іске асыру

      1. Дамуға ресми көмек мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

      1) халықаралық гранттар;

      2) осы Заңда көзделген басым секторларда жаңа объектілерді құру (салу) не қолда бар объектілерді реконструкциялау;

      3) жеңілдікті шарттардағы кредиттер;

      4) халықаралық ұйымдарға дамуға ресми көмекке арналған ерікті жарналар;

      5) әріптес елмен бірлескен қорлар құру;

      6) техникалық көмек;

      7) дамуға ресми көмек саласындағы халықаралық шарттар және басқа да міндеттемелер шеңберінде Қазақстан Республикасы қабылдаған өзге де нысандар.

      2. Қазақстан Республикасы көрсететін дамуға ресми көмекке:

      1) әскери мақсаттарға арналған гранттар, қарыздар, кредиттер;

      2) гуманитарлық көмек;

      3) жеке тұлғаларға төленетін трансферттік төлемдер (зейнетақылар, өтемақылар, сақтандыру төлемдері);

      4) қосарлы мақсаттағы тауарлардың жеткізілімдері жатпайды.

      3. Жеңілдікті шарттарда кредиттер беруді және әріптес елмен бірлескен қорлар құруды Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының уәкілетті қаржы институттары жүзеге асырады.

      4. Дамуға ресми көмек:

      1) екіжақты негізде – Қазақстан Республикасы мен әріптес елдің өзара іс-қимылы;

      2) көпжақты негізде – әріптес донорлардың қатысуымен Қазақстан Республикасы мен әріптес елдің өзара іс-қимылы негізінде іске асырылады.

13-бап. Дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарын қалыптастыру

      1. Мемлекеттік органдар және оператор уәкілетті органға жобалық ұсыныстар енгізеді.

      2. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарын іске асыру мақсатында және жобалық ұсыныстардың сыртқы саяси орындылығын ескере отырып, солардың негізінде дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарын әзірлейді және бекітеді.

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша дамуға ресми көмек дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарынан тыс көрсетілуі мүмкін.

14-бап. Дамуға ресми көмек жобасының іске асырылу тиімділігін бағалау

      1. Дамуға ресми көмек жобасының іске асырылу тиімділігін айқындау үшін оның мониторингі жүзеге асырылады.

      2. Дамуға ресми көмек жобасына мониторинг жүргізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      3. Дамуға ресми көмек жобасының мониторингі негізінде дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарын түзету жүзеге асырылуы мүмкін.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15-бап. Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

16-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


Об официальной помощи развитию

Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2014 года № 263-V ЗРК.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

      Настоящий Закон регулирует правовые отношения, связанные с оказанием официальной помощи развитию государствам, сотрудничающим с Республикой Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) донор-партнер – иностранное государство, международная организация, зарубежная общественная организация и (или) фонд, участвующие в реализации проекта официальной помощи развитию совместно с Республикой Казахстан;

      2) страна-партнер – государство, сотрудничающее с Республикой Казахстан и получающее официальную помощь развитию;

      3) официальная помощь развитию – помощь, безвозмездно либо на льготной основе оказываемая Республикой Казахстан стране-партнеру в целях содействия социально-экономическому развитию страны-партнера и повышению благосостояния ее граждан;

      4) проект официальной помощи развитию – комплекс мероприятий, направленных на содействие социально-экономическому развитию страны-партнера и повышению благосостояния ее граждан и осуществляемых в формах, предусмотренных настоящим Законом;

      5) оператор в сфере официальной помощи развитию (далее – оператор) – создаваемое по решению Правительства Республики Казахстан юридическое лицо, задачей которого является участие в реализации государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;

      6) уполномоченный орган в сфере официальной помощи развитию (далее – уполномоченный орган) – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      7) внешний партнер – государственный орган или другая организация страны-партнера, которые являются конечным получателем официальной помощи развитию;

      8) техническая помощь – передача знаний, навыков, научно-технического опыта, осуществление или организация поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг стране-партнеру;

      9) международный грант – безвозмездная финансовая и (или) техническая помощь, предоставляемая стране-партнеру.

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере

официальной помощи развитию

      1. Законодательство Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели и задачи официальной помощи развитию

      1. Официальная помощь развитию осуществляется в целях содействия:

      1) дальнейшей интеграции Республики Казахстан в систему региональных и международных связей;

      2) созданию благоприятных внешних условий для успешной реализации стратегий и программ развития Республики Казахстан;

      3) укреплению мира, региональной и глобальной безопасности;

      4) социально-экономическому развитию страны-партнера и повышению благосостояния ее граждан;

      5) поэтапному переходу страны-партнера на приоритетную реализацию вопросов охраны окружающей среды и сохранения климата.

      2. Задачами официальной помощи развитию являются:

      1) содействие достижению поддерживаемых Республикой Казахстан международных целей в сфере официальной помощи развитию;

      2) обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан;

      3) развитие политических, экономических, образовательных, общественных, культурных, научных и других связей Республики Казахстан со страной-партнером;

      4) содействие развитию страны-партнера, определяемой с учетом национальных интересов Республики Казахстан и международной ситуации;

      5) развитие регионального сотрудничества и содействие решению региональных проблем;

      6) сокращение бедности;

      7) содействие решению вопросов охраны окружающей среды и сохранения климата;

      8) содействие решению других вопросов в рамках международных договоров и других обязательств Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию.

Статья 4. Принципы официальной помощи развитию

      Официальная помощь развитию основывается на следующих принципах:

      1) соответствия национальным интересам Республики Казахстан;

      2) соответствия законодательству Республики Казахстан, а также нормам международного права;

      3) уважения суверенитета, национальных интересов и законов страны-партнера;

      4) прозрачности и подотчетности процесса принятия решений о предоставлении и об использовании официальной помощи развитию в соответствии с международными стандартами;

      5) ориентированности на измеримые результаты официальной помощи развитию;

      6) учета социальных и экологических последствий проектов официальной помощи развитию.

      Статья 5. Секторальные приоритеты официальной помощи

развитию

      Официальная помощь развитию направляется на развитие следующих секторов страны-партнера:

      1) сельское хозяйство и продовольственная безопасность;

      2) охрана окружающей среды, включая содействие развитию глобальных и региональных экологических инициатив;

      3) рациональное использование природных ресурсов;

      4) содействие решению трансграничных водных проблем;

      5) способствование упрощению процедур пересечения границ;

      6) предотвращение конфликтов и обеспечение безопасности;

      7) борьба с нелегальным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, включая торговлю людьми, незаконную миграцию и незаконный оборот оружия;

      8) образование и наука;

      9) здравоохранение;

      10) совершенствование системы государственного управления;

      11) поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата;

      12) развитие региональной и международной торговли, в том числе путем улучшения доступа стран, не имеющих выхода к морю, к транспортной и иной инфраструктуре;

      13) иные секторы, определяемые основными направлениями государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию.

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) разрабатывает и вносит Президенту Республики Казахстан на утверждение основные направления государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;

      2) заключает международные договоры в сфере официальной помощи развитию;

      3) принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации оператора;

      4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган:

      1) в целях реализации основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию разрабатывает и утверждает план мероприятий официальной помощи развитию;

      2) утверждает порядок взаимодействия государственных органов и организаций в сфере официальной помощи развитию;

      3) обеспечивает информационное сопровождение деятельности Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;

      4) разрабатывает и утверждает форму проектного предложения официальной помощи развитию (далее – проектное предложение);

      5) координирует деятельность государственных органов, оператора и иных организаций в сфере официальной помощи развитию;

      6) осуществляет учет и анализ официальной помощи развитию;

      7) утверждает план выплат добровольных взносов в международные организации на официальную помощь развитию и осуществляет его реализацию;

      8) представляет Правительству Республики Казахстан ежегодный отчет о ходе реализации официальной помощи развитию;

      9) осуществляет мониторинг деятельности оператора в сфере использования бюджетных средств, выделенных для официальной помощи развитию;

      10) осуществляет оценку эффективности реализации проектов официальной помощи развитию;

      11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Загранучреждения Республики Казахстан:

      1) осуществляют мониторинг и анализ ситуации по оказанию официальной помощи развитию в стране-партнере;

      2) вносят в уполномоченный орган проектные предложения, предложения по приостановлению и прекращению действующих, а также возобновлению приостановленных проектов официальной помощи развитию;

      3) координируют и содействуют реализации проектов официальной помощи развитию в стране-партнере.

Статья 8. Компетенция иных государственных органов Республики Казахстан

      Государственные органы в пределах своей компетенции:

      1) вносят в уполномоченный орган проектные предложения;

      2) осуществляют организационно-техническое сопровождение официальной помощи развитию и предоставляют уполномоченному органу отчетную информацию по вопросам реализации проектов официальной помощи развитию;

      3) по запросу уполномоченного органа оказывают содействие в реализации проектов официальной помощи развитию;

      4) содействуют уполномоченному органу при осуществлении оценки эффективности реализации проектов официальной помощи развитию.

Статья 9. Компетенция оператора

      1. Оператор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      До создания оператора его функции реализует уполномоченный орган.

      2. Оператор:

      1) участвует в реализации государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;

      2) вносит в уполномоченный орган проектные предложения;

      3) участвует в разработке и реализует план мероприятий официальной помощи развитию;

      4) осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями Республики Казахстан и иностранных государств в сфере официальной помощи развитию;

      5) осуществляет мониторинг и контроль деятельности внешних партнеров по реализации проектов официальной помощи развитию, финансируемых Республикой Казахстан самостоятельно либо совместно с донорами-партнерами;

      6) вносит в уполномоченный орган предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;

      7) ведет учет в сфере официальной помощи развитию и по требованию уполномоченного органа представляет отчет об осуществляемой деятельности;

      8) вносит в уполномоченный орган предложения по объемам и секторальным приоритетам официальной помощи развитию;

      9) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение в сфере официальной помощи развитию;

      10) заключает соглашения с физическими и юридическими лицами как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в сфере официальной помощи развитию;

      11) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в сфере официальной помощи развитию;

      12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию.

Статья 10. Международное сотрудничество в сфере официальной помощи развитию

      1. Международное сотрудничество в сфере официальной помощи развитию осуществляется путем участия Республики Казахстан в международных инициативах, программах и проектах.

      2. Международное сотрудничество по вопросам совместного финансирования и реализации проектов официальной помощи развитию, институционального обеспечения и обмена опытом и знаниями может развиваться с иностранными государствами, международными организациями, зарубежными общественными организациями и фондами.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ

Статья 11. Финансирование официальной помощи развитию

      Источниками финансирования официальной помощи развитию в Республике Казахстан являются:

      1) бюджетные средства;

      2) добровольные пожертвования и отчисления физических и юридических лиц;

      3) доходы от деятельности оператора;

      4) другие не запрещенные законодательством Республики Казахстан поступления.

Статья 12. Реализация официальной помощи развитию

      1. Официальная помощь развитию осуществляется в следующих формах:

      1) международных грантов;

      2) создания (строительства) новых либо реконструкции имеющихся объектов в приоритетных секторах, предусмотренных настоящим Законом;

      3) кредитов на льготных условиях;

      4) добровольных взносов в международные организации на официальную помощь развитию;

      5) создания совместных со страной-партнером фондов;

      6) технической помощи;

      7) иных формах, принятых Республикой Казахстан в рамках международных договоров и других обязательств в сфере официальной помощи развитию.

      2. К официальной помощи развитию, оказываемой Республикой Казахстан, не относятся:

      1) гранты, займы, кредиты для военных целей;

      2) гуманитарная помощь;

      3) трансфертные выплаты физическим лицам (пенсии, компенсации, страховые выплаты);

      4) поставки товаров двойного назначения.

      3. Выдача кредитов на льготных условиях и создание совместных со страной-партнером фондов осуществляются уполномоченными финансовыми институтами Республики Казахстан по решению Правительства Республики Казахстан.

      4. Официальная помощь развитию реализуется на:

      1) двусторонней основе – взаимодействие Республики Казахстан и страны-партнера;

      2) многосторонней основе – взаимодействие Республики Казахстан и страны-партнера с участием доноров-партнеров.

Статья 13. Формирование плана мероприятий официальной помощи развитию

      1. Проектные предложения вносятся государственными органами и оператором в уполномоченный орган.

      2. Уполномоченный орган в целях реализации основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию и на основании проектных предложений с учетом их внешнеполитической целесообразности разрабатывает и утверждает план мероприятий официальной помощи развитию.

      3. По решению Президента Республики Казахстан официальная помощь развитию может оказываться вне плана мероприятий официальной помощи развитию.

Статья 14. Оценка эффективности реализации проекта официальной помощи развитию

      1. Для определения эффективности реализации проекта официальной помощи развитию осуществляется его мониторинг.

      2. Порядок проведения мониторинга проекта официальной помощи развитию определяется уполномоченным органом.

      3. На основе мониторинга проекта официальной помощи развитию может осуществляться корректировка плана мероприятий официальной помощи развитию.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию

      Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 16. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ