Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дамуға ресми көмек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 264-V ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 5, 51-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 9, 49-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; 2010 ж., № 24, 143-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 6 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 3 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 5-бапта:
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тәртіппен шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қатынастарда Қазақстан Республикасының бірыңғай сыртқы саяси, сыртқы экономикалық бағытын және инвестициялық саясатын жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында басқа да мемлекеттік органдардың халықаралық қызметін үйлестіру;»;
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-1) мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың дамуға ресми көмек саласындағы қызметін үйлестіру;»;
      2) 6-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын iске асыру;»;
      4) тармақшада орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;
      мынадай мазмұндағы 27-2), 27-3), 27-4), 27-5), 27-6) және 27-7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «27-2) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарын іске асыру;
      27-3) дамуға ресми көмек іс-шараларының жоспарын әзірлеу және бекіту;
      27-4) дамуға ресми көмекті есепке алуды және талдауды жүзеге асыру;
      27-5) Қазақстан Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы қызметін ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету;
      27-6) Қазақстан Республикасының Үкіметіне дамуға ресми көмектің іске асырылу барысы туралы жыл сайынғы есепті ұсыну;
      27-7) дамуға ресми көмек жобаларының іске асырылу тиімділігін бағалауды жүзеге асыру;».
      2. «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 2005 жылғы 30 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 10, 35-құжат; 2007 ж., № 4, 34-құжат; 2010 ж., № 17-18, 109-құжат; 2011 ж., № 7, 54-құжат; 2014 ж., № 2, 13-құжат):
      11-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) гуманитарлық көмектен және дамуға ресми көмектен басқа, Қазақстан Республикасының экономикалық және өзге де көмек көрсетуі туралы;».
      3. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161, 171-құжаттар; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 22-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      4-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «29-1) дамуға ресми көмек шеңберінде шет мемлекеттер аумағында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам официальной помощи развитию

Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2014 года № 264-V ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 51; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 9, ст. 49; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 8, ст. 44; 2010 г., № 24, ст. 143; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 ноября 2014 г.):
      1) в статье 5:
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      «8) координация международной деятельности других государственных органов в целях обеспечения проведения единых внешнеполитического, внешнеэкономического курса и инвестиционной политики Республики Казахстан в отношениях с иностранными государствами и международными организациями в порядке, утверждаемом Президентом Республики Казахстан;»;
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      «8-1) координация деятельности государственных органов и иных организаций в сфере официальной помощи развитию;»;
      2) в статье 6:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) реализация внешней политики Республики Казахстан;»;
      в подпункте 4) слово «исполнении» заменить словом «выполнении»;
      дополнить подпунктами 27-2), 27-3), 27-4), 27-5), 27-6) и 27-7) следующего содержания:
      «27-2) реализация основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;
      27-3) разработка и утверждение плана мероприятий официальной помощи развитию;
      27-4) осуществление учета и анализа официальной помощи развитию;
      27-5) обеспечение информационного сопровождения деятельности Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию;
      27-6) представление Правительству Республики Казахстан ежегодного отчета о ходе реализации официальной помощи развитию;
      27-7) осуществление оценки эффективности реализации проектов официальной помощи развитию;».

      2. В Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 10, ст. 35; 2007 г., № 4, ст. 34; 2010 г., № 17-18, ст. 109; 2011 г., № 7, ст. 54; 2014 г., № 2, ст. 13):
      подпункт 7) статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «7) об оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи, кроме гуманитарной помощи и официальной помощи развитию;».

      3. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161, 171; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 22; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 94; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 4, 6, 9; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:
      «29-1) приобретения товаров, работ, услуг на территории иностранных государств в рамках официальной помощи развитию;».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ