Ақпараттандыру туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 67-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында, ақпараттандыру объектілерін құру, дамыту және пайдалану кезінде, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау кезінде мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар арасында туындайтын ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ НЕГІЗДЕРІ
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) автоматтандыру – ақпаратты жасауды, іздестіруді, жинауды, жинақтауды, сақтауды, өңдеуді, алуды, пайдалануды, өзгертуді, көрсетуді, таратуды және беруді оңтайландыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану процесі;

      2) ақпараттандыру – ақпараттандыру субъектілерінің қызметін автоматтандыруға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтiк-экономикалық және ғылыми-техникалық процесс;

      3) ақпараттандырудың сервистік моделі – ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді құруға немесе дамытуға, сондай-ақ оларды көрсетуге негізделген, мемлекеттік функциялар мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ақпараттандырудағы орталықтандырылған тәсілді іске асыру;

      3-1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы – ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді құру немесе дамыту, сондай-ақ көрсету жөніндегі дәйекті іс-шаралар жиынтығы;

      3-2) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты – мемлекеттік әріптес, "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторы және сервистік бағдарламалық өнімдерді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін беруші болып табылатын жекеше әріптес тараптары болып табылатын ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді құру, дамыту және көрсету кезінде тараптардың құқықтарын, міндеттерін, жауаптылығын және өзге де шарттарды айқындайтын сервистік келісімшарт;

      4) ақпараттандыру объектілері – электрондық ақпараттық ресурстар, бағдарламалық қамтылым, интернет-ресурс және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым;

      5) ақпараттандыру объектілерінің иеленушісі – ақпараттандыру объектілерінің меншік иесі заңда немесе келісімде айқындалған шектерде және тәртіппен ақпараттандыру объектілерін иелену және пайдалану құқықтарын берген субъект;

      5-1) ақпараттандыру объектілерінің интеграциясы – деректерді берудің Қазақстан Республикасында пайдаланылатын стандарттық хаттамалары негізінде ақпараттандыру объектілері арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылды ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар;

      6) ақпараттандыру объектілерінің сыныптауышы (бұдан әрі – сыныптауыш) – ақпараттандыру объектілерін сәйкестендіруге және сипаттауға бағытталған санаттардың жүйеленген тізбесі;

      6-1) ақпараттандыру объектісін дамыту – ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклінің кезеңі, осы кезең ішінде ақпараттандыру объектісінің жұмыс істеуін оңтайландыру және (немесе) функционалын кеңейту мақсатында өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген оның қосымша функционалдық талаптарын іске асыру, сондай-ақ оны жаңғырту жөніндегі іс-шаралар кешені жүзеге асырылады;

      6-2) ақпараттандыру объектісін ендіру – автоматтандыру объектісі мен персоналды дайындауды, іске қосуды реттеу жұмыстарын, алдын ала және қабылдап алу сынақтарын жүргізуді қамтитын ақпараттандыру объектісін қолданысқа енгізу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізуге бағытталған ақпараттандыру объектісін құру немесе дамыту кезеңі;

      6-3) ақпараттандыру объектісін қолдап отыру – өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген ақпараттандыру объектісін оған жаңғырту жүргізбестен және қосымша функционалдық талаптарды іске асырмастан және оның тұтастығы сақталған жағдайда, бағдарламалық қамтылымға түзету, түрлендіру жүргізу және оның ақауларын жою жөніндегі іс-шараларды қамтитын, мақсатына сәйкес пайдалануды қамтамасыз ету;

      6-4) ақпараттандыру объектісін құру – ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклінің кезеңі, осы кезең ішінде ақпараттандыру объектісін әзірлеуге, тәжірибелік пайдалануға, ендіруге, сондай-ақ оның жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар кешенін және бағдарламалық қамтылымды иеленуге және (немесе) мүліктік жалдауға (жалға беруге) бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешенін іске асыру жүзеге асырылады;

      6-5) ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалану – ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклінің кезеңі, осы кезең ішінде ақпараттандыру объектісін техникалық құжаттамада және нормативтік-техникалық құжаттамада жазылған мақсаттарға, міндеттер мен талаптарға сәйкес штаттық режимде пайдалану жүзеге асырылады;

      6-6) ақпараттандыру объектісін тәжірибелік пайдалану – ақпараттандыру объектісін пилоттық аймақта пайдалану, бұл оның жұмыс істеуіндегі кемшіліктерді анықтау мен жою және техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында жүргізіледі;

      6-7) ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклі – ақпараттандыру объектісін құру, өнеркәсіптік пайдалану, дамыту және оның өнеркәсіптік пайдаланылуын тоқтату кезеңдерінің жиынтығы;

      7) ақпараттандыру саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (бұдан әрі – ақпараттық қауіпсіздік) – электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның сыртқы және ішкі қатерлерден қорғалуының жай-күйі;

      8) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      9) ақпараттандыру саласындағы сарапшылық кеңес (бұдан әрі – сарапшылық кеңес) – мемлекеттік органдардың қызметін ақпараттандыру жөніндегі мәселелерді қарайтын, уәкілетті орган жанындағы ведомствоаралық комиссия;

      10) ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – ақпараттандыру және "электрондық үкiмет" саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      11) ақпараттандыру субъектілері – ақпараттандыру саласында қызметті жүзеге асыратын немесе құқықтық қатынастарға түсетін мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар;

      12) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық әрекеттерді іске асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың және техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;

      13) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      14) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      15) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      16) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      17) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      18) ақпараттық жүйенің аудиті – ақпараттық жүйені пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында оны тәуелсіз зерттеп-қарау;

      19) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      20) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      21) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      22) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      23) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым – электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және оларға қол жеткізуді ұсыну мақсатында технологиялық ортаның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жиынтығы;

      24) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері - жұмыс істеуінің бұзылуы немесе тоқтауы әлеуметтік және (немесе) техногендік сипаттағы төтенше жағдайға немесе қорғаныс, қауіпсіздік, халықаралық қатынастар, экономика, шаруашылықтың жекелеген салалары үшін немесе тиісті аумақта тұратын халықтың тыныс-тіршілігі, оның ішінде: жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау, өнеркәсіп, денсаулық сақтау, байланыс, банк саласы, көлік, гидротехникалық құрылыстар, құқық қорғау қызметі, "электрондық үкімет" инфрақұрылымы үшін елеулі теріс салдарларға алып келетін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілері;

      25) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілері – ақпараттық жүйелер, технологиялық платформалар, аппараттық-бағдарламалық кешендер, серверлік үй-жайлар (деректерді өңдеу орталықтары), телекоммуникациялар желілері, сондай-ақ техникалық құралдардың ақпараттық қауіпсіздігін және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету жүйелері;

      26) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызмет – осы көрсетілетін қызметтердің жұмыс істеуі өзі арқылы қамтамасыз етілетін байланыс қызметтерін қоса алғанда, есептеу ресурстарын мүліктік жалдау (жалға беру) және (немесе) орналастыру, бағдарламалық қамтылымды, бағдарламалық өнімдерді, сервистік бағдарламалық өнімдерді және техникалық құралдарды пайдалануға беру жөніндегі көрсетілетін қызмет немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтығы;

      26-1) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырма – ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметке қойылатын техникалық, ұйымдастырушылық және өзге де талаптарды, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтің шекті құнын көрсететін құжат;

      27) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтер каталогы – мемлекеттік органдарға "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторы ұсынатын ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің бірыңғай анықтамалығы;

      28) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – электрондық ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу әдістерінің және аппараттық-бағдарламалық кешен мен телекоммуникациялар желілерін қолдана отырып жүзеге асырылатын ақпараттық өзара іс-қимыл әдістерінің жиынтығы;

      29) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласы – экономиканың бағдарламалық қамтылымды, техникалық құралдарды, тұрмыстық электрониканы және оның құрамдастарын жобалаумен, жасаумен және өткізумен, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді ұсынумен байланысты саласы;

      29-1) ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын мониторингтеу – ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын анықтау және сәйкестендіру мақсатында ақпараттандыру объектісін тұрақты байқау;

      30) ақпараттық қауіпсіздік оқиғасы – ақпараттандыру объектілерінің қазіргі бар қауіпсіздік саясатын ықтимал бұзу туралы не ақпараттандыру объектілерінің қауіпсіздігіне қатысы болуы мүмкін, бұрын белгісіз болған жағдай туралы куәландыратын жай-күйі;

      30-1) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингінің жүйесі - ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауіпсіз пайдалану мониторингін жүргізуге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар;

      30-2) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      30-3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ұлттық даму институты - ақпараттық қауіпсіздік және электрондық өнеркәсіп саласын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;

      30-4) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы - электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді, телекоммуникация желілері мен ақпараттандырудың басқа да объектілерін қорғау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;

      30-5) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметі - осы Заңда белгіленген құзыретіне сәйкес қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;

      31) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасы – ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің жұмысында жекелей немесе сериялы түрде туындайтын, олардың тиiсiнше жұмыс iстеуiне қатер төндiретiн және (немесе) электрондық ақпараттық ресурстарды заңсыз алу, көшiрмесін түсіріп алу, тарату, түрлендiру, жою немесе бұғаттау үшiн жағдай жасайтын іркілістер;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақты 31-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (16.12.2020 бастап қолданыста болады).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақтың 31-1) тармақшасының бұл редакциясы 01.01.2020 бастап 16.12.2020 дейін қолданыста болады - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен.

      31-1) ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді үйлестіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі;

      32) ақпаратты қорғау құралы – ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етуге арналған және сол үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтылым, техникалық және өзге де құралдар;

      33) аппараттық-бағдарламалық кешен – белгілі бір типтегі міндеттерді шешу үшін бірлесіп қолданылатын бағдарламалық қамтылым мен техникалық құралдар жиынтығы;

      33-1) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі - Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы инновациялық қызметтi iске асыру үшiн қолайлы жағдайлар жасалатын бiрыңғай материалдық-техникалық кешенге меншiк құқығында немесе өзге де заңды негiздерде иелiк ететiн заңды тұлға;

      33-2) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларды акселерациялау - "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларды ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы өздерінің инновациялық жобаларын іске асыруға дайындау мен оқыту процесі;

      34) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      35) ашық деректер – машинада оқылатын түрде ұсынылған және өзгермеген түрде одан әрі пайдалануға, қайталап жариялауға арналған жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстар;

      36) ашық деректердің интернет-порталы – ашық деректер бойынша сипаттаушы және сілтемелік ақпараттың орталықтандырылып сақталуын қамтамасыз ететін "электрондық үкімет" веб-порталының құрамдасы;

      37) бағдарламалық қамтылым – бағдарламалардың, бағдарламалық кодтардың, сондай-ақ оларды пайдалану үшін қажетті техникалық құжаттамасы бар бағдарламалық өнімдердің жиынтығы;

      38) бағдарламалық өнім – әзірлеушілеріне қарамастан, техникалық құжаттамада белгіленген жүйелік талаптарға сәйкес көзделген мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін, тауар болып табылатын дербес бағдарлама немесе бағдарламалық қамтылымның бір бөлігі;

      38-1) биометриялық сәйкестендіру – жеке басты физиологиялық және биологиялық өзгермейтін белгілері негізінде сәйкестендіретін шаралар кешені;

      38-2) блокчейн - өзара байланысты деректер блоктарының, тұтастығын растаудың берілген алгоритмдері мен шифрлау құралдарының тізбектері базасында деректердің таратылған платформасындағы ақпараттың өзгермеуін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық технология;

      39) бір реттік пароль – электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алушы субъектілерді сәйкестендірудің бір сеансы үшін ғана жарамды пароль;

      39-1) деректердің таратылған платформасы - құрамбөліктері берілген алгоритмдермен байланысқан, желінің түрлі тораптарында орналастырылған, бір немесе одан көп иеленушісі болуы мүмкін, сондай-ақ деректер ұқсастығының түрлі деңгейіне ие болуы мүмкін технологиялық платформа;

      39-2) деректерді талдау - шешім қабылдау үшін ақпарат пен тұжырымдар алу мақсатында деректерді өңдеу процесі;

      40) домендiк ат – Интернетті адрестеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған, белгiлi бiр желiлiк адреске сәйкес келетiн және Интернеттің объектiсiне атауландырып өтініш жасауға арналған символдық (әрiптiк-цифрлық) белгiлеме;

      41) еркін бағдарламалық қамтылым – құқық иеленуші пайдаланушыға бағдарламалық қамтылымға қатысты шектеусіз орнату, іске қосу және көшірмесін түсіріп алу, сондай-ақ еркін пайдалану, зерделеу, дамыту және тарату құқығын беретін, ашық бастапқы коды бар бағдарламалық қамтылым;

      42) жергілікті желі – телекоммуникациялардың басқа желілеріне қосылу нүктесіне дейін тұйық инфрақұрылымы бар және ақпарат беруді және объектінің аумақтық шектелген кеңістігіндегі (үй-жай, ғимарат, құрылыс және оның кешені) желілік құрылғыларға бірлесіп қол жеткізуді ұйымдастыруды қамтамасыз ететін телекоммуникациялар желісінің бір бөлігі;

      43) жүйелік-техникалық қызмет көрсету – аппараттық-бағдарламалық кешен мен телекоммуникациялар желілерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар;

      43-1) зияткерлік робот - қабылданған және танылған сыртқы ортаны ескере отырып, белгілі бір әрекет жасайтын немесе әрекет жасамайтын автоматтандырылған құрылғы;

      44) Интернет – электрондық ақпараттық ресурстарды жіберуге арналған телекоммуникациялардың біріктірілген желілерінің және есептеу ресурстарының дүниежүзілік жүйесі;

      45) Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі – Интернетке және (немесе) Интернетке шыға алатын байланыс желілеріне қол жеткізу кезінде телекоммуникациялар желілерін қорғауға арналған аппараттық-бағдарламалық кешен;

      46) интернет-ресурс – бірегей желілік адресі және (немесе) домендік аты бар және Интернетте жұмыс істейтін аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылған (мәтіндік, графикалық, аудиокөрінімді немесе өзге де түрдегі) ақпарат;

      46-1) интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігі - Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан аппараттық-бағдарламалық кешендерде орналастырылатын интернет-ресурстар жиынтығы;

      47) Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзі – мемлекеттердің ақпараттық жүйелері мен электрондық ақпараттық ресурстарының мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге арналған ақпараттық жүйе;

      47-1) қорғау бейіні – ақпараттандыру объектілерінің құрамдастары болып табылатын бағдарламалық және техникалық құралдардың қауіпсіздігіне қойылатын ең төмен талаптардың тізбесі;

      48) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасы – мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын орналастыруға арналған технологиялық платформа;

      49) мемлекеттік органның архитектурасы – мемлекеттік органның міндеттерін, функцияларын, ұйымдық құрылымын, электрондық ақпараттық ресурстарын, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын және олардың өзара байланысын қоса алғанда, оның ағымдағы және жоспарланатын жай-күйінің сипаттамасы;

      50) мемлекеттік техникалық қызмет - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған акционерлік қоғам;

      51) нормативтік-техникалық құжаттама – ақпараттандыру объектілерін құруға және пайдалануға (іске қосуға), сондай-ақ олардың ақпараттандыру саласындағы белгіленген талаптарға сәйкестігін бақылауға қойылатын жалпы міндеттерді, қағидаттар мен талаптарды айқындайтын құжаттар жиынтығы;

      52) пайдаланушы – нақты функцияны және (немесе) міндетті орындау үшін ақпараттандыру объектілерін пайдаланатын ақпараттандыру субъектісі;

      52-1) сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімі – ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің елдің қорғанысын және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаттары үшін құрылған тізбесі;

      53) сервистік бағдарламалық өнім – ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті іске асыруға арналған бағдарламалық өнім;

      54) техникалық қолдау – лицензиялық бағдарламалық қамтылымның және техникалық құралдардың жұмыс істеу қабілеттілігін қолдау жөнінде консультациялық, ақпараттық-технологиялық және өзге де қызметтерді көрсету;

      55) техникалық құжаттама – ақпараттық жүйеге, "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасына және бағдарламалық өнімге, оның ішінде сервистік бағдарламалық өнімге арналған, техникалық тапсырманы, жобалауға арналған тапсырманы, пайдалану құжаттамасы мен өзге де құжаттаманы қамтитын құжаттамалар жиынтығы;

      55-1) цифрлық актив - криптография және компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып электрондық-цифрлық нысанда құрылған, қаржылық құрал болып табылмайтын мүлік, сондай-ақ мүліктік құқықтарды куәландырудың электрондық-цифрлық нысаны;

      55-2) цифрлық құжаттар сервисі - операторға бекітілген және мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын көрсетілген мемлекеттік қызметтерді іске асыру мақсатында, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау, электрондық нысанда қызметтер алу және көрсету кезінде электрондық құжаттарды жасауға, сақтауға және пайдалануға арналған "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының объектісі;

      55-3) цифрлық майнинг - блокчейн арқылы ақпараттандыру объектілеріндегі деректер блоктарының тұтастығын растауды қамтамасыз ететін, деректерді шифрлаудың және өңдеудің берілген алгоритмдеріне сәйкес компьютерлік, энергетикалық қуаттарды пайдалана отырып есептеу операцияларын жүргізу процесі;

      56) цифрлық сауаттылық – адамның ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білуі және оларды күнделікті әрі кәсіптік қызметінде пайдалана білуі;

      56-1) цифрлық токен - мүліктік құқықтарды есепке алудың, айырбастаудың және куәландырудың цифрлық құралы болып табылатын цифрлық активтің түрі;

      57) электрондық ақпараттық ресурстар - электрондық жеткізгіште және ақпараттандыру объектілерінде қамтылған электрондық-цифрлық нысандағы ақпарат;

      58) "электрондық әкiмдiк" – жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік функцияларды автоматтандыруға және оңтайландыруға негізделген, сондай-ақ және электрондық нысанда қызметтер көрсетуге арналған, "электрондық үкіметтің" бір бөлігі болып табылатын мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен ақпараттық өзара іс-қимыл жүйесі;

      59) "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасы – Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының жүйесін ескере отырып, жергілікті атқарушы органдардың функциялары мен көрсетілетін қызметтерді іске асыруына, ұйымдық құрылымына, ақпараттар легіне, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына қойылатын стандарттық құрамдастар мен талаптардың сипаттамасы;

      60) электрондық жеткізгіш – ақпаратты электрондық нысанда сақтауға, сондай-ақ оны техникалық құралдар көмегімен жазуға немесе тыңдатып-көрсетуге арналған материалдық жеткізгіш;

      61) электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алушы субъект – мемлекеттік немесе өзге де көрсетілетін қызметтерді электрондық нысанда алуға өтініш білдірген не проактивті қызмет көрсетуге келісім берген жеке немесе заңды тұлға;

      62) электрондық нысанда қызметтер көрсету субъектісі – мемлекеттік немесе өзге де қызметтерді электрондық нысанда көрсететін жеке немесе заңды тұлға;

      62-1) электрондық өнеркәсіп - тұтынушыларға арналған компьютерлер, компьютерлік перифериялық жабдық, коммуникациялық жабдық, электрондық аспаптар, ғарышқа арналған өлшеу, тестілеу және авиациялық, иррадиациялық-төзімді құрамдастар, электромедициналық және электротерапиялық жабдық, оптикалық аспаптар мен жабдық, магниттік және оптикалық ортаны зерттеуге арналған жабдық сияқты құрылғыларды әзірлеуді, құрастыруды, сынауды және өндіруді, сондай-ақ электрондық өнеркәсіп өнімдеріне арналған тораптар, құрауыштар (интегралды микросхемалар, "активті" және "пассивті" электрондық компоненттер) мен қосалқы бөлшектер өндірісін қамтитын өнеркәсіп саласы;

      62-2) электрондық өнеркәсіп өнімі - электрондық құрамдастар және олардан жасалған түрлі мақсаттағы бұйымдар;

      62-3) электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті орган - электрондық өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      63) "электрондық үкімет" – мемлекеттік органдардың мемлекеттік функцияларды автоматтандыруға және оңтайландыруға негізделген, сондай-ақ электрондық нысанда қызметтер көрсетуге арналған өздерінің арасындағы және жеке және заңды тұлғалармен ақпараттық өзара іс-қимыл жүйесі;

      64) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері – мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар, мемлекеттік органдардың бағдарламалық қамтылымы, мемлекеттік органның интернет-ресурсы, "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілері, оның ішінде өзге де тұлғалардың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға және мемлекеттік қызметтер көрсетуге арналған ақпараттандыру объектілері;

      65) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      66) "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы – "электрондық үкіметтің" жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым;

      67) "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторы (бұдан әрі – оператор) – өзіне бекітіп берілген "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жүктелген, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;

      68) "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы – мемлекеттік органның қызметін автоматтандыруға, оның ішінде мемлекеттік функцияларды автоматтандыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге арналған технологиялық платформа;

      69) "электрондық үкіметтің" архитектурасы – "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің сипаттамасы, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту процестерін басқару және үйлестіру үшін пайдаланылатын нормативтік және техникалық талаптар кешені;

      70) "электрондық үкіметтің" веб-порталындағы пайдаланушы кабинеті – "электрондық үкімет" веб-порталының электрондық нысанда қызметтер көрсету мәселелері, өтініштерді қарайтын субъектілерге жеке және заңды тұлғалардың өтініш жасау, сондай-ақ дербес деректерді пайдалану мәселелері бойынша көрсетілген тұлғалардың мемлекеттік органдармен ресми ақпараттық өзара іс-қимылына арналған құрамдасы;

      71) "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы – "электрондық үкіметтің" архитектурасын және "электрондық әкімдіктiң" үлгілік архитектурасын дамытуды әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі функциялар, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де функциялар жүктелген, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлға;

      71-1) "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзі – мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасында тұрған ақпараттық жүйелердің мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасынан тыс тұрған ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге арналған "электрондық үкімет" шлюзінің кіші жүйесі;

      72) "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзі – ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының қорғалуын қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешен.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2018 № 174-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгiленсе, халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттiк реттеудiң мақсаттары мен қағидаттары

      1. Ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттiк реттеудiң мақсаттары ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және оны дамытуды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының әлеуметтік және экономикалық дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін ақпараттық жағынан қамтамасыз ету үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер өндірісінде жергілікті қамтуды дамыту үшін жағдайлар жасау болып табылады.

      2. Ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттiк реттеу мынадай:

      1) заңдылық;

      2) жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау;

      3) жеке және заңды тұлғалардың ақпараттандыру саласындағы қызметке қатысу және оның нәтижелерiн пайдалану құқықтарының теңдігі;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қол жеткiзілуі шектелген электрондық ақпараттық ресурстардан басқа, мемлекеттiк органдардың қызметi туралы ақпаратты қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға еркiн қол жеткiзуді және олардың міндетті түрде берілуін (ашықтық презумпциясы) қамтамасыз ету;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында жариялы таратылуының не мемлекеттік органдармен берілуінің міндетті сипаты белгіленген электрондық ақпараттық ресурстардың уақтылы берілуі, объективтілігі, толымдылығы және анықтығы;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолжетімділігі шектелмеген кез келген электрондық ақпараттық ресурстарды iздеу, қалыптастыру және беру еркiндiгi;

      7) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану кезiнде жеке бастың, қоғам мен мемлекеттің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

      8) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және адал бәсекелестікті дамыту үшін жағдай жасау;

      9) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін орталықтандырып басқаруды қамтамасыз ету;

      10) Қазақстан Республикасының аумағында ақпараттандыру объектілерінің сенімділігі мен басқарылуын қамтамасыз ететін бірыңғай стандарттар негiзiнде ақпараттандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаттарына негізделеді.

4-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      1. Қазақстан Республикасының аумағында, ақпараттандыру объектілерін құру, дамыту, қолдап отыру, пайдалану кезінде, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау кезінде мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар арасында туындайтын ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастар осы Заңның қолданылу саласы болып табылады.

      2. Осы Заңның күші:

      1) ақпараттың мазмұны мен таратылу тәсілдеріне;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның құрылымына кіретін ұйымдар "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерімен интеграцияланбайтын интернет-ресурстарды, ақпараттық жүйелерді құру немесе дамыту жөніндегі, фунцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларға сәйкес фунцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі жұмыстарды жүзеге асырған кезде, сондай-ақ ақпараттандыру саласында тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізген кезде туындайтын қатынастарға;

      3) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерімен интеграцияланбайтын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпараттық жүйелерімен интеграцияланатын ақпараттық жүйелерді құру немесе дамыту жөніндегі жұмыстарды жүзеге асырған кезде туындайтын қатынастарға қолданылмайды.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

5-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттері

      Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттері:

      1) ақпараттық қоғамды қалыптастыру мен дамыту;

      2) мемлекеттік органдардың әкімшілік реформасын іске асыру мен қолдап отыруды қамтамасыз ету;

      3) "электрондық үкіметті" және "электрондық әкімдікті" дамыту;

      4) цифрлық сауаттылықты арттыру;

      5) білім беру процесінің қатысушыларын электрондық оқытудың электрондық ақпараттық ресурстарына қол жеткізуге арналған жағдайлармен қамтамасыз ету;

      6) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту және оларды өндірістік процестерге ендіру үшін жағдайларды қамтамасыз ету;

      7) ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың отандық саласын қалыптастыруға және дамытуға жәрдемдесу;

      8) ақпараттандыру саласында бірыңғай ғылыми, техникалық, индустриялық-инновациялық саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      9) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелер мен телекоммуникация желілерін қалыптастыру, дамыту және қорғау, олардың бірыңғай ақпараттық кеңістікте өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

      10) мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингі;

      11) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына, оның ішінде әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде олардың алдын алу және оларға жедел ден қою;

      12) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласына жүйелі негізде инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау;

      13) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасын жетілдіру;

      14) ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа қатысу;

      15) халықаралық ақпарат алмасу және ақпаратқа қол жеткізу үшін жағдайлар жасау болып табылады.

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ақпараттандыру саласындағы құзыретi

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ақпараттандыру саласында:

      1) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институтын, "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторын, операторды айқындайды;

      3) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекітеді;

      4) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің тізбесін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызу қағидалары мен өлшемшарттарын бекітеді;

      5) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың құрамына енгізілетін жеке тұлғалардың дербес деректерінің тізбесін бекітеді;

      6-1) Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қоюдың дағдарысқа қарсы ұлттық жоспарын бекітеді;

      6-2) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркін айқындайды;

      7) Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiмен өзіне жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2018 № 174-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:

      1) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

      2) сарапшылық кеңестің құрамын және оның қызметі туралы ережені бекiтеді;

      3) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларын бекітеді;

      5) операторға бекітіп берілетін "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерінің тізбесін бекітеді;

      6) операторға бекітіліп берілетін "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерінің тізбесін қалыптастыру қағидаларын бекітеді;

      7) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      8) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      9) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      10) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша "электрондық үкіметтің" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарды бекітеді;

      11) ақпараттандыру объектілерін сыныптау қағидаларын және ақпараттандыру объектілерінің сыныптауышын бекітеді;

      12) мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингі ақпараттық жүйесінің ақпараттық жүйелермен ақпараттық өзара іс-қимылы қағидаларын бекітеді;

      13) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін интеграциялау қағидаларын бекітеді;

      13-1) "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзінің жұмыс істеу қағидаларын және оған қойылатын техникалық талаптарды бекітеді;

      14) Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзі арқылы мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимылды жүзеге асыратын ақпараттық жүйелер мен электрондық ақпараттық ресурстардың тізбесін бекітеді;

      15) мемлекеттiк органдардың интернет-ресурстарын ақпараттық толықтыру қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекітеді;

      16) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      17) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларын бекітеді;

      18) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасын бекітеді;

      19) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша инвестициялық ұсыныстарға, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелеріне ақпараттандыру саласындағы сараптаманы жүргізу қағидаларын бекітеді;

      20) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды жасау және қарау қағидаларын бекітеді;

      21) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисабын жасау, ұсыну және қарау жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;

      22) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттық жүйелердің аудитін жүргізу қағидаларын бекітеді;

      23) мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін құруға, дамытуға және қолдап отыруға арналған шығындарды есептеу әдістемесі мен олардың нормативтерін бекітеді;

      24) бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдар үшін ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу әдістемесін бекітеді;

      24-1) қызметтер көрсету мен олардың құнын айқындау тәртібін қоса алғанда, "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      25) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      25-1) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалауды және электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды жүргізеді;

      26) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      27) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру парақтарын, тәуекелді бағалау өлшемшарттарын, тексерулер жүргізудің жартыжылдық кестелерін бекiтеді;

      28) мемлекеттік органдар ашық деректердің интернет-порталына орналастыратын электрондық ақпараттық ресурстарды ашық деректерге жатқызу өлшемшарттарын, сондай-ақ оларды беру тәртібі мен форматын бекітеді;

      29) ақпараттық-коммуникациялық қызметтердің каталогын бекiтеді;

      30) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алу және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыру қағидаларын бекітеді;

      31) электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде) , лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау қағидаларын бекітеді;

      32) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      33) "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы әзірлеген ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырманы бекітеді;

      34) ақпараттандыру саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      35) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға салалық қорытынды береді;

      36) ақпараттандыру саласындағы инвестициялар тарту жүйесін және инвестициялық жобаларды әзірлеу мен іске асыруды ынталандыру тетіктерін жетілдіру жөніндегі қызметті жүзеге асырады;

      37) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамыту үшін жағдайлар жасайды;

      38) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасын жетiлдiру бойынша ұсыныстарды тұжырымдайды;

      39) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      40) мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеуді үйлестіруді жүзеге асырады;

      41) мемлекеттік органдардың архитектураларын іске асырудың мониторингін жүзеге асырады;

      41-1) мемлекеттік органдар архитектурасының жобаларын келіседі;

      41-2) мемлекеттік органдар архитектураларының іске асырылуын қолдап отыруды ұйымдастырады;

      42) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      42-1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуына мониторингті, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезеңінде міндеттемелердің орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

      43) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      44) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      45) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      46) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      47) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін өнеркәсіптік пайдалануға енгізуге қатысады;

      48) инвестициялық ұсыныстарға, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелеріне ақпараттандыру саласындағы қорытындыны береді;

      49) ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынған есеп-қисаптарын қарайды және қорытынды береді;

      50) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырманы келіседі;

      51) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      52) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыруды ұйымдастырады;

      53) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде) , лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алуды және сақтауды ұйымдастырады;

      54) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде көп рет пайдалануға жататын стандартты шешімдерді айқындау және пайдалану тәртібін бекітеді;

      55) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      56) алып тасталды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      57) ақпараттандыру саласындағы стандарттау және сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарға қатысады;

      58) ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      59) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      59-1) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;

      60) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы электрондық нысанда мемлекеттік және өзге де көрсетілетін қызметтерді алу үшін, ұялы байланыс операторы беретін абоненттің абоненттік нөмірін тіркеу және оны "электрондық үкіметтің" веб-порталының есептік жазбасына қосу қағидаларын бекітеді;

      61) "электрондық үкіметтің" веб-порталы және ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы көрсетілетін электрондық нысандағы мемлекеттік және өзге де көрсетілетін қызметтер тізбесін бекітеді;

      62) көрсетілетін қызметті алушыны сәйкестендіру тәсілін айқындау үшін электрондық нысандағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді сыныптау қағидаларын бекітеді;

      63) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы алынған, электрондық нысандағы мемлекеттік және өзге де қызметтер көрсету нәтижелерінің міндетті деректемелерін, сондай-ақ олардың анықтығын тексеру тәртібін бекітеді;

      63-1) сервистік интегратор қалыптастырған ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін келісуді жүзеге асырады;

      63-2) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде нұсқамалар береді;

      63-3) дербес деректерді қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларды бекітеді;

      63-4) цифрлық құжаттар сервисін қолдана отырып, электрондық құжаттарды қалыптастыру, тексеру және пайдалану қағидаларын бекітеді;

      64) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2018 № 174-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган:

      1) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;

      2) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды әзірлейді;

      3) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің тізбесін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызу қағидалары мен өлшемшарттарын әзірлейді;

      4) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызылған ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар жүргізу әдістемесі мен қағидаларын бекітеді;

      5-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларына мониторинг жүргізу қағидаларын бекітеді;

      6) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларын бекітеді;

      8) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың орындалуына мониторинг жүргізу қағидаларын бекітеді;

      9) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

      10) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен телекоммуникация желілерінің орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін анықтау, талдау және болдырмау бөлігінде ақпаратты қорғау құралдарын әзірлеу жөніндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асырады;

      11) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      11-1) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтар нәтижелері бойынша акт береді;

      12) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      13) Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде орындау үшін нұсқамалар жібереді;

      14) әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде интернет-ресурстарды және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін басқару жөніндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асырады;

      14-1) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін өнеркәсіптік пайдалануға енгізуге қатысады;

      14-2) электрондық ақпараттық ресурстарды алу, көшiрмесін түсіру, тарату, түрлендіру, жою немесе бұғаттау бойынша құқыққа сыйымсыз әрекеттердi болғызбауды қоса алғанда, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауiпсiз пайдалану мәселелерiнде ақпараттандыру объектілерінің меншiк иелерiне, иеленушілері мен пайдаланушыларына жәрдемдесуді ұйымдастырады;

      15) Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қоюдың дағдарысқа қарсы ұлттық жоспарын әзірлейді;

      16) домендік аттардың әкімшісін және тіркеуішін айқындайды, Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде домендiк аттарды тiркеу, пайдалану және бөлу қағидаларын бекiтеді;

      17) электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасының жұмыс істеу қағидаларын, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің электрондық ақпараттық ресурстарын резервтік көшірудің мерзімділігін бекітеді;

      17-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзінің және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзінің жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

      18) қорғау бейіндерін және қорғау бейіндерін әзірлеу әдістемесін бекітеді;

      19) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жедел орталықтары мен Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығы арасындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті ақпарат алмасу қағидаларын бекітеді;

      20) ақпараттық жүйелердің, техникалық, бағдарламалық-техникалық және бағдарламалық құралдардың (бұйымдардың), ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растау жөніндегі қағидаларды бекітеді;

      20-1) мемлекеттік техникалық қызмет сараптамаларының негізінде инвестициялық ұсыныстарға және бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелеріне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында қорытындылар береді, сондай-ақ мемлекеттік техникалық қызмет сараптамаларының негізінде "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке келіседі;

      20-2) цифрлық майнингті жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы ақпарат беру тәртібін айқындайды;

      20-3) қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару және олардың айналымы тәртібін айқындайды;

      21) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-2-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы

      1. Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы:

      1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның, ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығына қосылған ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігінің қатерлерін табу, бағалау, болжамдау, оқшаулау, бейтараптандыру және профилактикасы жөніндегі қызметті жүзеге асырады;

      2) ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайды, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның иеленушісіне, сондай-ақ Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасының фактісі туралы дереу хабарлайды;

      3) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілеріне жатпайтын ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асырады;

      4) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен және ақпараттық қауіпсіздіктің басқа да жедел орталықтарымен ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығына қосылған ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ақпарат алмасуды жүзеге асырады;

      5) ақпараттық қауіпсіздіктің оқиғалары мен оқыс оқиғалары туралы мәліметтерді жинауды, шоғырландыруды, талдауды және сақтауды жүзеге асырады;

      6) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің иеленушілеріне ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты, оның ішінде қауіпсіздіктің қатерлері, бағдарламалық қамтылымның, жабдықтар мен технологиялардың осалдығы, ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінің іске асырылу тәсілдері, ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларының туындау алғышарттары, сондай-ақ олардың зардаптарының алдын алу мен жою әдістері туралы ақпаратты береді;

      7) өз қызметін жүзеге асыру шеңберінде, ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығына белгілі болған, таратылуы шектелген мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етеді;

      8) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығына қосылған "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің оқиғаларын тіркеу журналдарына Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

      2. Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы өз қызметін ақпараттың таралып кетуінің техникалық арналарын және жедел-іздестіру іс-шараларына арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөніндегі қызметтер көрсетуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырады.

      3. Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының қызметкерлері өз қызметі нәтижесінде алған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      4. Осы баптың 2-тармағының талабы ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының функцияларын өздерінің құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне қолданылмайды.

      Ескерту. 2-тарау 7-2-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-3-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметі

      1. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметі:

      1) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары және ақпараттық қауіпсіздіктің өзекті қауіп-қатерлері туралы ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асырады, сондай-ақ оларды жою жөнінде ұсынымдар береді;

      2) ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлеріне қарсы іс-қимылға бағытталған ұсынымдарды тұжырымдайды;

      3) ақпараттандыру объектілерінің меншік иелеріне және иеленушілеріне, сондай-ақ Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына ақпараттық қауіпсіздіктің белгілі болған оқыс оқиғалары мен қауіп-қатерлері туралы хабарлайды.

      2. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметі өз қызметін ақпараттың таралып кетуінің техникалық арналарын және жедел-іздестіру іс-шараларына арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөніндегі қызметтер көрсетуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырады.

      3. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметінің қызметкерлері өз қызметі нәтижесінде алған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      4. Осы баптың 2-тармағының талабы ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметінің функцияларын өздерінің құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне қолданылмайды.

      Ескерту. 2-тарау 7-3-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-4-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығы

      1. Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығы:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелерінде ақпараттандыру объектілерінің меншік иелеріне, иеленушілеріне және пайдаланушыларына жәрдемдеседі;

      2) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдары ақпараттық қауіпсіздігінің жедел және салалық орталықтарының өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;

      3) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталықтарының "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріндегі және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның басқа да аса маңызды объектілеріндегі ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы ақпаратын жинауды, талдауды және қорытуды жүзеге асырады;

      4) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      5) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      6) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-шараларды жүргізе отырып, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің, Интернеттің қазақстандық сегментінің, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін, қорғалуы мен қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою мониторингі мәселелері бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      7-1) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингі жүйесі арқылы "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асырады;

      7-2) мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларының мониторингін жүзеге асырады;

      8) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің электрондық ақпараттық ресурстарын резервтік көшірудің мерзімділігін белгілейді.

      9) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингі жүйесін ұйымдастырушылық және техникалық қолдап отыруды жүзеге асырады;

      10) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінде ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлері мен оқыс оқиғаларын анықтау, олардың жолын кесу және зерттеу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады және оларды жою немесе олардың алдын алу жөніндегі ұсынымдарды қалыптастырады;

      11) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою жөніндегі іс-шараларды үйлестіруді жүзеге асырады.

      2. Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының қызметкерлері өз қызметі нәтижесінде алған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Ескерту. 2-тарау 7-4-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-5-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы

      1. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді үйлестіретін ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы:

      1) ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығына қосылған қаржы нарығы мен қаржы ұйымдары ақпараттық қауіпсіздігінің қатерлерін талдау, бағалау, болжамдау және профилактикасы жөніндегі қызметті жүзеге асырады;

      2) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығына қосылған қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ақпарат алмасуды жүзеге асырады;

      3) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарынан келіп түскен ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары мен оқыс оқиғалары туралы мәліметтерді жинауды, шоғырландыруды, талдауды және сақтауды жүзеге асырады;

      4) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарына ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты, оның ішінде қауіпсіздік қатерлері, бағдарламалық қамтылымның, жабдықтар мен технологиялардың осалдығы, ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінің іске асырылу тәсілдері, ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғаларының туындау алғышарттары, сондай-ақ олардың алдын алу және зардаптарын жою әдістері туралы ақпаратты береді;

      5) өз қызметін жүзеге асыру шеңберінде ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығына белгілі болған, таратылуы шектелген мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етеді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      7-5-баптың 1-тармағының екінші бөлігі 16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (мәтін алып тасталды).

      2. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы қызметін осы Заңның 7-2-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жүзеге асыруға құқылы.

      3. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығының қызметкерлері өз қызметі нәтижесінде алған коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Ескерту. 2-тарау 7-5-баппен толықтырылды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-6-бап. Электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті орган:

      1) электрондық өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

      2) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуді қоса алғанда, электрондық өнеркәсіп саласындағы жобалар мен бағдарламалардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

      3) электрондық өнеркәсіп саласындағы салалық сараптаманы жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      4) электрондық өнеркәсіп саласындағы жобалардың салалық сараптамасын жүзеге асырады;

      5) өз құзыреті шегінде электрондық өнеркәсіп саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және қабылдайды;

      6) электрондық өнеркәсіп саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады және халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттерде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіреді;

      7) электрондық өнеркәсіптің сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымының және өнімінің тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын, сондай-ақ электрондық өнеркәсіптің сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымының және өнімінің тізіліміне электрондық өнеркәсіптің сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымын және өнімін енгізу жөніндегі өлшемшарттарды әзірлейді және бекітеді;

      8) Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 7-6-баппен толықтырылды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Сарапшылық кеңес

      1. Сарапшылық кеңесті уәкілетті органның басшысы басқарады және оның құрамына лауазымды адамдар – мемлекеттік орган қызметінің ақпараттандырылуына жауапты мемлекеттік органдардың басшылары, уәкілетті органның, "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторының, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органның және ақпараттандыру саласындағы өзге де ұйымдардың өкілдері аталған органдар мен ұйымдардың келісуі бойынша кіреді.

      2. Сарапшылық кеңес өз қызметін тұрақты негізде жүзеге асырады.

      3. Сарапшылық кеңес ақпараттандыру саласындағы мәселелерді қарайды және ұсыныстарды және (немесе) ұсынымдарды тұжырымдайды.

      Сарапшылық кеңестің өкілеттіктері мен қызмет тәртібі сарапшылық кеңестің қызметі туралы ережеде айқындалады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Орталық атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретi

      Орталық атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      2) "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың және мемлекеттік органдардың архитектурасын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингілеу және дамыту қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      3) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құрады және дамытады;

      4) электрондық ақпараттық ресурстардың толықтырылуын жүзеге асырады, олардың анықтығы мен жаңартылып отырылуын қамтамасыз етеді;

      5) мемлекеттік органның архитектурасын бекітеді және оны іске асыру мен дамытуды қамтамасыз етеді;

      6) "электрондық үкiметтi" дамытуға қатысады;

      7) өз құзыреті шегінде жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік органның қарауындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      8) ашық деректердің интернет-порталында қазақ және орыс тілдерінде ашық деректерді орналастырады;

      9) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін есепке алуды және жаңартып отыруды жүзеге асырады;

      10) электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде) , лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау үшін "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына беруді қамтамасыз етеді;

      11) техникалық құжаттаманың қағаз жеткізгіштердегі түпнұсқаларын сақтауды қамтамасыз етеді және оларды "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторына оның сұрау салуы бойынша ұсынады;

      12) электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде стандартты шешімдерді пайдалануды жүзеге асырады;

      13) өз интернет-ресурстарында мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту жоспарлары мен нәтижелері туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты орналастырады;

      14) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында интернет-ресурстарды орналастырады, сондай-ақ олардың анықтығын және жаңартылып отырылуын қамтамасыз етеді;

      15) уәкілетті органмен келісу бойынша ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекітеді;

      16) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес оператордан ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алады;

      17) кәсіптік стандарттарды әзірлеу және бекіту кезінде тиісті қызмет салалары мамандарының цифрлық сауаттылық деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді;

      17-1) операторға "электрондық үкімет" веб-порталын ақпараттық толықтырып отыру үшін қажетті электрондық ақпараттық ресурстарды береді;

      17-2) өз құзыреті шегінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жататын объектілерді айқындайды;

      17-3) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды және Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарын қоспағанда, Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының жұмыскерлерін, ақпараттандыру объектілеріне қолжетімділік бере отырып, жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді;

      17-4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметін қоспағанда, операторға уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік береді;

      18) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Орталық атқарушы органдардың құзыреті Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде де айқындалады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретi

      Жергiлiктi атқарушы органдар:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      2) жергілікті атқарушы орган қызметінің бағыттарын және мемлекеттік органдардың архитектурасын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларын ескере отырып, "электрондық үкiметтiң" архитектурасын, "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      3) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құрады және дамытады;

      4) жергілікті атқарушы органдардың электрондық ақпараттық ресурстарының толықтырылуын жүзеге асырады, олардың анықтығын және жаңартылып отырылуын қамтамасыз етеді;

      5) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік органның архитектурасын бекітеді және оны іске асыру мен дамытуды қамтамасыз етеді;

      6) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін есепке алуды және жаңартып отыруды жүзеге асырады;

      7) өз интернет-ресурстарында мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту жоспарлары мен нәтижелері туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты орналастырады;

      8) "электрондық үкіметтің" "ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде) , лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау үшін "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына беруді қамтамасыз етеді;

      9) техникалық құжаттаманың қағаз жеткізгіштердегі түпнұсқаларын сақтауды қамтамасыз етеді және оларды "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторына оның сұрау салуы бойынша ұсынады;

      10) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде стандартты шешімдерді пайдалануды жүзеге асырады;

      11) мемлекеттік органдардың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарына және ақпараттық жүйелеріне жеке және заңды тұлғалардың қоғамдық қол жеткізу пункттерін, оның ішінде осы қол жеткізуді ұйымдастыру үшін тұрғын емес үй-жайларды бөлу жолымен ұйымдастырады;

      12) цифрлық сауаттылықты арттыру үшін жағдай жасайды;

      13) ашық деректердің интернет-порталында қазақ және орыс тілдерінде ашық деректерді орналастырады;

      14) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында интернет-ресурстарды орналастырады, сондай-ақ олардың анықтығын және жаңартылып отырылуын қамтамасыз етеді;

      15) уәкілетті органмен келісу бойынша ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекітеді;

      16) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес оператордан ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алады;

      16-1) операторға "электрондық үкімет" веб-порталын ақпараттық толықтырып отыру үшін қажетті электрондық ақпараттық ресурстарды береді;

      16-2) өз құзыреті шегінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жататын объектілерді айқындайды;

      16-3) операторға уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік береді;

      17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асырады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институты

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы индустриялық-инновациялық қызметті ынталандыруға қолайлы жағдайлар жасау мақсатында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институтын айқындайды.

      2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институты:

      1) осы Заңның 61-бабына және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруды жүзеге асырады;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетеді, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында сараптамалық қорытындылар және (немесе) ұсынымдар береді;

      3) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) Қазақстан Республикасында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды ынталандыру үшін ақпараттық, білім берушілік, қаржылық және өзге де ресурстарды тарту мақсатында халықаралық ұйымдармен және шетелдік заңды тұлғалармен ынтымақтасады;

      5) ақпараттандыру субъектілерінің ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобалар туралы ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      6) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) ақпарат жинауды және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін талдауды жүзеге асырады;

      8) тәуекелмен инвестициялаудың инвестициялық қорларын, венчурлік қорларды және венчурлік қаржыландыруды дамытуға, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы технологиялар трансфертіне деген сұранысты дамытуға жәрдем көрсетеді;

      9) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының дамуын талдауды жүзеге асырады;

      10) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жергілікті қамтуды дамытуға жәрдем көрсетеді;

      11) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлейді;

      12) уәкілетті органға техникалық, кәсіптік және жоғары білім беру ұйымдарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандарды даярлауға, олардың біліктілігін арттыру мен оларды қайта даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру бойынша ұсыныстар, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларына ұсыныстар береді;

      13) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында инновациялық гранттар беруге сараптамалық қорытынды береді;

      14) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының дамуын ынталандыру және инвестициялық тартымдылығын арттыру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдайды.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 04.07.2018 № 174-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы

      "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы:

      1) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға және ақпараттандырудың сервистік моделін ендіруге қатысады;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      3) "электрондық үкіметтің" архитектурасын дамытуды әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      4) "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасын әзірлейді және оны дамыту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      5) мемлекеттік органдардың архитектурасын әзірлейді, іске асырылуын қолдап отырады және дамытады, сондай-ақ осыған қажетті іс-шараларды жүзеге асырады;

      6) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру шеңберінде операторға және әлеуетті өнім берушілерге (мердігерлерге) мемлекеттік органдардың мемлекеттік функциялар мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандырумен байланысты тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қажеттіліктері туралы хабарлайды;

      8) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырманы әзірлейді;

      9) ақпараттандырудың сервистік моделі бойынша ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті құруды және дамытуды ұйымдастырады;

      10) инвестициялық ұсыныстың, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырманың "электрондық үкiмет" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарға, мемлекеттік органның бекітілген архитектурасына, "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасына сәйкестігіне және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құру және дамыту кезінде стандарттық шешімдерді пайдалану мүмкіндігінің бар-жоғына ақпараттандыру саласында сараптама жүргізеді;

      11) мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларына сәйкес мемлекеттік органның архитектурасын басқару жөніндегі процестердің дайындық деңгейін бағалауды мемлекеттік органдарда жүргізіп отырады;

      12) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалауды және электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды жүргізуге қолдау көрсетіп отырады;

      13) сыныптауышты қалыптастырады және жүргізеді;

      14) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асырады;

      15) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде мемлекеттік органдарға консультациялық және практикалық көмек көрсетеді;

      16) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін сақтауды жүзеге асырады;

      17) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алуды және сақтауды жүзеге асырады;

      18) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде стандартты шешімдерді пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды береді;

      18-1) уәкілетті органға ақпараттандыру саласындағы тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есептемесіне сараптамалық қорытынды береді;

      19) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогын қалыптастырады және жүргізеді;

      20) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20-1) "электрондық үкімет" ақпараттандыру объектілерінде қамтылатын толық емес және өзекті емес мәліметтерді анықтау бөлігінде олардың интеграциялануына талдауды жүзеге асырады және оларды жою жөнінде ұсынымдар әзірлейді;

      21) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      21-1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін қалыптастырады;

      22) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институтына ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамыту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      23) мемлекеттік органдардың, мемлекеттік заңды тұлғалардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың ашық деректерін қалыптастыру бойынша талдау жүргізеді.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Оператор

      Оператор:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      2) уәкілетті орган бекіткен тізбеге сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне жүйелі-техникалық қызмет көрсетуді және оларды қолдап отыруды жүзеге асырады;

      3) "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту үшін өзге тұлғалардың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының объектілерін, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін қолдап отыру және оларға жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін басқа да тұлғаларды тартуға құқығы бар;

      4) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы базасында мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсетеді;

      5) операторға бекітіліп берілген "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына орналастырылған мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

      6) ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету кезінде мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

      7) ақпараттық-коммуникациялық қызметтер, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде анықталған кемшіліктерге жедел ден қойылуын және оларды жою жөнінде шаралар қолданылуын қамтамасыз етеді;

      8) әлеуетті өнім берушілердің сервистік бағдарламалық өнімдерді әзірлеуі және тестілеуі үшін "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторының сұрау салуы бойынша ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды өтеусіз негізде береді;

      9) интеграциялау кезінде "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін "электрондық үкімет" шлюзіне және Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзіне қосуды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың жергілікті (Интернетке шыға алатын жергілікті желілерді қоспағанда), ведомстволық және корпоративтік телекоммуникациялар желілерін "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына қосуды жүзеге асырады;

      10) мемлекеттік органдарға, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған және мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасына қосылған өзге де ақпараттандыру субъектілеріне олардың электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуі үшін байланыс қызметтерін көрсетеді. Байланыс қызметтерін көрсету үшін көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылар) ретінде өзге де тұлғаларды тартуға құқығы бар;

      11) "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық платформасын және мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасын құруды және дамытуды жүзеге асырады;

      12) Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзін қолдап отыруды және оған жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

      12-1) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығын және Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапын қолдап отыруды және оларға жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

      13) мемлекеттік органдар және электрондық нысанда қызметтер көрсететін өзге де субъектілер берген электрондық ақпараттық ресурстармен "электрондық үкімет" веб-порталын ақпараттық толықтырып отыруды жүзеге асырады;

      14) "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерін дамыту кезінде мемлекеттік органдарға консультациялық көмек көрсетеді;

      15) "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерін және Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзін дамыту жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асырады;

      16) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді жүзеге асырады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-1-бап. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі

      1. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің функцияларына мыналар жатады:

      1) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларға акселерациялау, технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету;

      2) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар үшін маркетингтік және өзге де іс-шаралар өткізу бойынша қызметтер көрсету;

      3) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың дамуын ынталандыру үшін консультациялық, ақпараттық, талдамалық, білім беру іс-шараларын өткізу бойынша қызметтер көрсету;

      4) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың дамуын ынталандыру үшін ақпараттық, білім беру және қаржылық ресурстарды тарту мақсатында халықаралық ұйымдармен, шетелдік әріптестермен ынтымақтастық жасау, халықаралық тәжірибені зерделеу және білім алмасу;

      5) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы индустриялық-инновациялық жобаларын іске асыру үшін әлеуетті инвесторларды іздестіру;

      6) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің бағдарламалары бойынша оқытудан өту үшін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың визалар алуына шақыртулар, өтінішхаттар жіберу;

      7) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларына сәйкес "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері мен резиденттерін тарту;

      8) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларына сәйкес "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларды тіркеу және тиісті растаушы құжаттар беру;

      9) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларына сәйкес "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінде акселерациядан өтетін адамдарға тұрғын үй беру және олардың тұруына жағдай жасау.

      3. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің өз бюджеті бар, ол мыналардан қалыптасады:

      1) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдықтар;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсімдер (кірістер);

      3) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларына сәйкес "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне енгізетін алымдар мен төлемдер;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздер.

      4. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес осы баптың 2-тармағында айқындалған өз функцияларын орындауға арналған, осы баптың 12-тармағында айқындалған "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы индустриялық-инновациялық жобаларын қаржыландыру, инвестициялық қорлар құру немесе инвестициялық қорларға үлестік қатысу, сондай-ақ "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркін дамыту жөніндегі функцияларды қоспағанда, мемлекеттік тапсырма алуға құқылы.

      5. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің қызметін, оның жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ету үшін осы баптың 3-тармағына сәйкес қалыптастырылған мүлікті пайдаланады.

      6. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларына сәйкес "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар тізбесіне өздері қосқан заңды тұлғалар "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар болып табылады.

      "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларға қойылатын талаптар "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі қызметінің қағидаларымен белгіленеді.

      "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің тіркелген жерінде болуға тиіс.

      7. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінде қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының аумағына келетін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде не Қазақстан Республикасының халықаралық әуежайларына келгеннен кейін Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органымен келісе отырып кіру визасын алады.

      8. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың жұмыскерлері немесе "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің жұмыскерлері болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар және олардың отбасыларының мүшелері (жұбайы (зайыбы) және олардың жасы он сегізге толмаған балалары) қолданылу мерзімі бес жылға дейінгі кіру визасын алады.

      9. Осы баптың 7 және 8-тармақтарында көрсетілген адамдардың визаларының қолданылу мерзімін "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің өтінішхаты бойынша ұзарту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге шықпай жүзеге асырылуы мүмкін.

      10. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі мен оған қатысушыларда әрбір тартылған жұмыскер бойынша олардың біліктілігін растайтын құжаттар болуы және олар құжаттарды сақтауға міндетті, ал тартылған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар ол құжаттарды "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне немесе оған қатысушыларға ұсынуға міндетті.

      11. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі өзі және оған қатысушылар тартқан шетелдік жұмыс күшінің есебін жүргізеді. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі тартқан шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар туралы мәліметтер халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ұсынылады. Халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ұсынылатын мәліметтердің құрамын, мерзімділігі мен олардың ұсынылу тәртібін халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісе отырып, ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

      12. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады, сондай-ақ Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы индустриялық-инновациялық жобаларын қаржыландыруды жүзеге асырады және инвестициялық қорлар құрады немесе инвестициялық қорларға үлестік қатысады.

      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2018 № 174-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 26.12.2018 № 203-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Мемлекеттік техникалық қызмет

      1. Мемлекеттік техникалық қызмет ақпараттандыру саласында мемлекеттік монополияға жатқызылған мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

      1) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      2) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      3) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      5) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзін және "электрондық үкімет" электрондық поштасының бірыңғай шлюзін қолдап отыруды жүзеге асырады;

      7) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақ жүргізеді;

      8) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырманың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне келісуді жүзеге асырады;

      9) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      10) инвестициялық ұсыныстың және бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырманың ақпараттық қауiпсiздiк талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізеді;

      11) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      12) жоғарғы деңгейдегі қазақстандық домендік аттарға қызмет көрсететін домендік аттар серверлерінің істен шығуға төзімділігін мониторингтеуді жүзеге асырады;

      13) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      13-1) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      14) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттандыру объектілерінің орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қатерлерді анықтау, талдау және болғызбау бөлігінде ақпаратты қорғау құралдарын әзірлеу бойынша жұмысты жүзеге асырады;

      15) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының міндеттерін және функцияларын іске асырады;

      16) Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

      2. Мемлекеттік техникалық қызмет өндіретін және (немесе) өткізетін, осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілейді.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-1-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ұлттық даму институты

      Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ұлттық даму институты:

      1) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      2) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлейді;

      3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асырады;

      4) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жобаларға ғылыми-техникалық сараптама жүргізеді;

      5) ақпараттық қауіпсіздік саласында даярлауды, қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Бірыңғай байланыс орталығы

      Бірыңғай байланыс орталығы:

      1) мемлекеттік және өзге де қызметтер көрсету мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғаларды тәулік бойы консультациялық қолдап отыруды жүзеге асырады;

      2) мемлекеттік органдарға көрсететін ақпараттық-коммуникациялық қызметтерінің мәселелері бойынша оларды тәулік бойы консультациялық қолдап отыруды жүзеге асырады;

      3) "электрондық үкімет" мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғаларды, мемлекеттік органдарды тәулік бойы консультациялық қолдап отыруды жүзеге асырады;

      4) ақпараттық-коммуникациялық, мемлекеттік және өзге де көрсетілетін қызметтерді алушыда туындаған сұрақтар бойынша түсіндірмелер беру үшін операторға, мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға сұрау салу жібереді;

      5) операторға, мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштер бойынша ақпаратты жүйелі негізде жіберіп отырады.

3-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

16-бап. Ақпараттандыру объектілерінің меншік иесінің құқықтары мен міндеттері

      1. Ақпараттандыру объектілерінің меншік иесі:

      1) ақпараттандыру объектілерін жалға, сенімгерлік басқаруға, шаруашылық жүргізуге немесе жедел басқаруға беруге және оларға өзгеше түрде билік етуге;

      2) электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу, қорғау және оларға қол жеткізу режимі мен қағидаларын өз құзыреті шегінде белгілеуге;

      3) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін қорғау және оларға қол жеткізу режимі мен қағидаларын өз құзыреті шегінде белгілеуге;

      4) электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау, көшірмесін түсіру және тарату кезінде оларға иелік ету шарттарын айқындауға;

      5) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін иелену және пайдалану шарттарын айқындауға құқылы.

      2. Ақпараттандыру объектілерінің меншік иесі:

      1) ақпараттандыру объектілерін қорғау жөнінде шаралар қолдануға;

      2) осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес электрондық ақпараттық ресурстарға және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділікті таратуға, ұсынуға, шектеуге немесе оған тыйым салуға;

      3) осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      3. Ақпараттық жүйенің меншік иесі ақпараттық жүйені тұтастай мүліктік кешен ретінде иелену, пайдалану және оған билік ету құқықтарына ие болады.

      4. Ақпараттық жүйенің меншік иесі, егер Қазақстан Республикасының заңдары немесе электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі өзгеше белгілемесе, осы ақпараттық жүйеде қамтылған электрондық ақпараттық ресурстардың орнын ауыстыруға және оларды таратуға тыйым салуға немесе шектеуге құқылы.

      5. Егер ақпараттық жүйенің меншік иесі осы ақпараттық жүйедегі электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі, сондай-ақ осы ақпараттық жүйе үшін пайдаланылатын ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның меншік иесі болып табылмаған жағдайда, ақпараттық жүйені пайдалану және электрондық ақпараттық ресурстарға және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымға қол жеткізу тәртібі меншік иелері арасындағы келісімде айқындалады.

      6. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің меншік иесі өзіне тиесілі объектілерде орналастырылған электрондық ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігі және қорғалуы, ақпараттық жүйелердің қорғалуы үшін электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі алдында жауапты болады.

      7. Квазимемлекеттік сектор субъектілері операторға уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін қажетті иесіздендірілген мәліметтерді береді.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Ақпараттандыру объектілері иеленушісінің құқықтары мен міндеттері

      1. Ақпараттандыру объектілерінің иеленушісі:

      1) ақпараттандыру объектілерін меншік иесі айқындаған шарттарда иеленуге және пайдалануға;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес үшінші тұлғалардың электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне қол жеткізу және оларды пайдалану шарттарын айқындауға;

      3) ақпараттық жүйедегі электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу шарттарын айқындауға құқылы.

      2. Ақпараттандыру объектілерінің иеленушісі:

      1) ақпараттандыру объектілерінің меншік иесінің және үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға;

      2) ақпараттандыру объектілерін қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыруға;

      3) электрондық ақпараттық ресурстарға және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділікті осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес таратуға, ұсынуға, шектеуге немесе оған тыйым салуға;

      4) осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      2-1. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің иеленушісі сондай-ақ:

      1) ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын құруға және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін үшінші тұлғалардан сатып алуға;

      2) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингі жүйелерін Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингі жүйесінің техникалық құралдарына қосуды қамтамасыз етуге міндетті.

      Бұл ретте ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингі жүйелерін қосуды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өзінің бөлімшесі жүзеге асырады немесе ол үшінші тұлғалардың көрсетілетін қызметтерін сатып алу арқылы жүзеге асырылады;

      3) егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы хабарлауға;

      4) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және мерзімдерде электрондық ақпараттық ресурстардың резервтік көшірмелерін электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасына беруді жүзеге асыруға міндетті.

      Электрондық ақпараттық ресурстың иеленушісін қоспағанда, электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтiк платформасында сақталатын электрондық ақпараттық ресурстың көшірмелеріне қол жеткізуге тыйым салынады.

      3. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің иеленушісі өзіне тиесілі объектілерде орналастырылған электрондық ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігі және қорғалуы, ақпараттық жүйелердің қорғалуы үшін электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі алдында жауапты болады.

      4. Заңмен қорғалатын құпияны қамтитын деректерді өңдейтін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің иеленушісі жылына кемінде бір рет ақпараттық қауіпсіздік аудитін жүргізеді. Екінші деңгейдегі банктердің ақпараттық қауіпсіздігінің аудиті Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

      1. Пайдаланушы:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасы, электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі айқындаған шарттарда электрондық ақпараттық ресурстарды, оның ішінде ашық деректерді алуға, пайдалануға, таратуға, тапсыруға, үшінші тұлғаларға беруге, ақпараттық жүйені пайдалануға;

      2) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, электрондық ақпараттық ресурстарда, ақпараттық жүйеде қамтылатын өзінің дербес деректерімен танысуға құқылы.

      2. Пайдаланушы:

      1) электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің меншік иесінің немесе иеленушісінің және үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға;

      2) осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің қорғалуын қамтамасыз етуге;

      3) осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

18-1-бап. Зияткерлік робот меншік иесінің және иеленушісінің құқықтары мен міндеттері

      Зияткерлік роботтың меншік иесі мен иеленушісі арасындағы құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында реттеледі.

      Ескерту. 3-тарау 18-1-баппен толықтырылды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің түрлері

      1. Электрондық нысанда көрсетілетін қызметтер автоматтандырылу дәрежесі бойынша:

      1) толық автоматтандырылған;

      2) ішінара автоматтандырылған болып табылады.

      Қызмет көрсету процесінде қағаз құжат айналымын болғызбайтын қызмет толықтай автоматтандырылған болып табылады.

      Қызмет көрсету процесінде қағаз және электрондық құжат айналымының кезектілігін қамтитын электрондық көрсетілетін қызмет ішінара автоматтандырылған қызмет болып табылады.

      2. Электрондық нысанда көрсетілетін қызмет көрсетілу тәсілі бойынша:

      1) ақпараттық;

      2) интерактивтік;

      3) транзакциялық;

      4) композиттік;

      5) проактивті болып табылады.

      Пайдаланушыға электрондық ақпараттық ресурстар беру жөніндегі көрсетілетін қызмет электрондық нысанда көрсетілетін ақпараттық қызмет болып табылады.

      Пайдаланушыға оның сұрау салуы немесе тараптардың өзара ақпарат алмасуды талап ететін келісу бойынша электрондық ақпараттық ресурстарды беру жөніндегі көрсетілетін қызмет электрондық нысанда көрсетілетін интерактивті қызмет болып табылады. Интерактивті қызметті көрсету үшін электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландыру талап етілуі мүмкін.

      Пайдаланушыға өзара ақпарат алмасуды талап ететін және төлемдерді электрондық нысанда жүзеге асырумен байланысты электрондық ақпараттық ресурстарды беру жөнінде көрсетілетін қызмет транзакциялық көрсетілетін қызмет болып табылады. Транзакциялық қызметті көрсету үшін электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландыру талап етілуі мүмкін.

      Берілуі үшін электрондық нысанда көрсетілетін қызметті алушы субъектінің сұрау салуы жеткілікті және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландыру міндетті болатын өзара байланысты көрсетілетін қызметтер кешені электрондық нысанда көрсетілетін композиттік қызмет болып табылады.

      Қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алу субъектісінің ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы берілген келісімі міндетті түрде қажет болатын, қызмет көрсету субъектісінің бастамасы бойынша берілетін қызмет электрондық нысанда көрсетілетін проактивті қызмет болып табылады.

      3. Электрондық нысанда көрсетілетін қызметтер өтеулілік сипаты бойынша:

      1) өтеулі;

      2) өтеусіз болып табылады.

      Электрондық нысанда қызмет көрсететін субъектіге сыйақы төлеуді көздейтін көрсетілетін қызмет өтеулі көрсетілетін қызмет болып табылады.

      Электрондық нысанда қызмет көрсететін субъектіге сыйақы төлемей көрсетілетін қызмет өтеусіз көрсетілетін қызмет болып табылады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Электрондық нысанда қызметтер көрсету кезінде мәліметтер ұсыну

      1. Электрондық нысанда қызметтер көрсеткен кезде электрондық нысанда қызметтер көрсететін субъектілер:

      1) көрсетілетін қызметтерді алушылардың төлемдері туралы электрондық нысандағы мәліметтерді "электрондық үкіметтің" төлем шлюзінен анық мәліметтер ретінде қабылдайды;

      2) жеке және заңды тұлғалар берешегінің бар-жоғы туралы электрондық нысандағы мәліметтерді "электрондық үкіметтің" төлем шлюзіне жібереді.

      2. Екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар электрондық нысанда қызметтер көрсететін субъектінің және электрондық нысанда қызметтер алатын субъектінің сұрау салуы бойынша мынадай:

      1) мемлекеттік қызметтер электрондық нысанда көрсетілген кезде – банк шотының сұрау салуда көрсетілген тұлғаға тиесілігі және жылжымалы және жылжымайтын мүлік кепілі шартының бар-жоғы туралы;

      2) жеке және заңды тұлғалар электрондық нысанда көрсетілетін қызметтер үшін төлемдерді жүзеге асырған кезде ақша сомасы, төлемнің жүзеге асырылған күні, ақшаны жөнелтуші және бенефициар туралы мәліметтерді электрондық нысанда ұсынады.

2-БӨЛІМ. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
4-тарау. "ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ"

21-бап. "Электрондық үкіметтің" жұмыс істеуі

      1. "Электрондық үкіметтің" жұмыс істеу мақсаттары:

      1) мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсетудің қолжетімділігін, сапасы мен жеделдігін, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

      2) мемлекеттік органдардың қызметінде жариялылықты арттыру, ақпараттың қолжетімділігін, барлық деңгейлердегі мемлекеттік басқару мәселелерін шешуде қоғамдық бақылауды және халықтың қатысуын қамтамасыз ету;

      3) мемлекеттік басқарудың әкімшілік реформасын іске асыру мен оны қолдап отыруды қамтамасыз ету;

      4) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы мемлекеттік органдардың қызметін оңтайландыру;

      5) құжаттарды қағаз жеткізгіште пайдалануды және оларды ұсыну жөніндегі талаптарды қысқарту (болғызбау) болып табылады.

      2. "Электрондық үкімет" жұмыс істеген кезде:

      1) мемлекеттік органдардың қызметі туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратқа жеке және заңды тұлғалардың қол жеткізуі;

      2) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде қамтылған ақпаратқа мемлекеттік органдардың қол жеткізуі;

      3) мемлекеттік органдардың қызметін автоматтандыру;

      4) мемлекеттік органдардың қызметінде, оның ішінде электрондық нысанда мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде электрондық құжат айналымын пайдалану;

      5) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, жинақтау және сақтау кезінде қайталануды болғызбау;

      6) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігі және қорғалуы қамтамасыз етіледі.

22-бап. "Электрондық үкіметтің" архитектурасы

      1. "Электрондық үкіметтің" архитектурасын дамыту "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарға, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

      2. "Электрондық үкіметтің" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптар мемлекеттік органдардың стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына сәйкес айқындалады.

23-бап. Мемлекеттік органның архитектурасы

      1. "Электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлейді және дамытады.

      Орталық атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар үшін мемлекеттік органның архитектурасы мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларына және "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарға сәйкес, сондай-ақ мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері негізінде әзірленеді.

      "Электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы жергілікті атқарушы органдар үшін мемлекеттік органның архитекурасын "электрондық әкімдіктiң" үлгілік архитектурасына, мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларына және "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарға сәйкес, сондай-ақ мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері негізінде әзірлейді.

      1-1. Мемлекеттік органдар мемлекеттік органның архитектурасын әзірлеу, іске асырылуын қолдап отыру және дамыту барысында жұмыс тобын құрады және сервистік интегратор үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайлар жасайды.

      Мемлекеттік орган мемлекеттік органдардың архитектурасын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларына сәйкес "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында мемлекеттік орган архитектурасын іске асыру жоспары бөлігінде оның жобасын жария талқылауды қамтамасыз етеді.

      2. Мемлекеттік органның архитектурасына өзгерістер енгізу мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Мемлекеттік органдар мынадай талаптарды:

      1) мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қосқан үлесін;

      2) мемлекеттік функцияларды оңтайландыру мен автоматтандыруды және оларды іске асырудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді;

      3) мемлекеттік органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша басқа да ақпараттандыру субъектілерімен электрондық ақпараттық өзара іс-қимылды жүзеге асыруды;

      4) мемлекеттік қызметтердің электрондық нысанда көрсетілу сапасын және көрсетілетін қызметтерді алушылардың оған қанағаттанушылығын ескере отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тиімділігінің стратегиялық көрсеткіштерін әзірлеу жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.

      4. Мемлекеттік орган өзінің құзыретіне кіретін міндеттері мен қызметінің тиімділігі көрсеткіштерінің, функциялар мен көрсетілетін қызметтердің, құжаттардың, деректер мен электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында есепке алынуын, сипатталуын, сыныпталуын және жаңартылып отырылуын қамтамасыз етеді.

      5. Мемлекеттік органдар ведомстволық бағынысты ұйымдардың ақпараттық өзара іс-қимыл жүргізуге және мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсетуге қажетті тиісті автоматтандырылу деңгейін қамтамасыз етеді.

      6. Мемлекеттік органдар ақпарат алмасуды орнату мақсатында ақпараттандыру объектісінің меншік иесінен немесе иеленушісінен "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерімен интеграциясын жүргізуге сұрау салуды алған жағдайда, мемлекеттік органдар уәкілетті органмен келіскен мерзімдерде қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

24-бап. "Электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасы

      1. "Электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасы "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарға, мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асыру, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларына және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкес әзірленеді.

      2. Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құрады немесе дамытады, "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасының талаптарын ескере отырып, бағдарламалық қамтылымды және (немесе) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін сатып алады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

25-бап. Мемлекеттік функцияларды автоматтандыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

      1. Мемлекеттік органның қызметін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді автоматтандыру "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту жолымен не "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін немесе ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жолымен мемлекеттік органның бекітілген архитектурасына сәйкес, ал ол болмаған жағдайда – уәкілетті органмен келісілген, мемлекеттік органның автоматтандыру қажеттілігі туралы шешімі негізінде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік органдар әлеуетті өнім берушілерді тарту, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісінің техникалық-экономикалық, пайдаланушылық және өзге де сипатталымын нақтылау мақсатында қызметті жоспарланатын автоматтандыруды жария талқылауды қамтамасыз етеді.

      2. Мемлекеттік функциялар автоматтандырылу дәрежесіне қарай:

      1) толығымен автоматтандырылған;

      2) ішінара автоматтандырылған болып бөлінеді.

      Құрамына кіретін процестердің барлық операциялары "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінде орындалатын мемлекеттік органның функциясы толығымен автоматтандырылған болып табылады.

      Құрамына кіретін процестер операцияларының бір бөлігі "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінде орындалатын мемлекеттік органның функциясы ішінара автоматтандырылған болып табылады.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы

      1. Мемлекеттік органның қызметін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді автоматтандыру Қазақстан Республикасының аумағындағы "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасында "электрондық үкіметтің" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарға сәйкес ақпараттық жүйелер мен сервистік бағдарламалық өнімдерді орналастыру басымдығын қамтамасыз ету ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасын мемлекеттік функцияларды іске асырудан және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсетуден басқа өзге мақсаттарда пайдалануға жол берілмейді.

      3. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

27-бап. "Электрондық үкіметтің" веб-порталы мен шлюзі

      1. "Электрондық үкіметтің" веб-порталы, нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік және өзге де қызметтерге қол жеткізудің "ортақ терезесін" білдіретін ақпараттық жүйе болып табылады.

      "Электрондық үкіметтің" веб-порталын күтіп-ұстауға, жүргізуге және электрондық ақпараттық ресурстармен ақпараттық толықтыруға қойылатын талаптарды уәкілетті орган белгілейді.

      "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін өзге де ақпараттандыру объектілерімен интеграциялауға арналған ақпараттық жүйе "электрондық үкіметтің" шлюзі болып табылады.

      2. Электрондық нысандағы мемлекеттік және өзге де көрсетілетін қызметтер "электрондық үкіметтің" веб-порталы және ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы көрсетілуі мүмкін.

      3. "Электрондық үкіметтің" веб-порталы және ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы электрондық нысанда мемлекеттік және өзге де көрсетілетін қызметтерді алу үшін электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алушы субъектілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бір реттік парольді немесе биометриялық сәйкестендіруді пайдалана алады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-бап. "Электрондық үкіметтің" төлем шлюзі

      1. Төлемдерді электрондық нысанда көрсетілетін өтеулі қызметтер көрсету шеңберінде жүргізу туралы ақпарат беру процестерін автоматтандыратын ақпараттық жүйе "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі болып табылады.

      2. "Электрондық үкіметтің" төлем шлюзі:

      1) электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алушы субъектінің төлемдер жүргізуге арналған сұрау салуларын беруді;

      2) электрондық нысанда қызметтер көрсететін субъектіні электрондық нысанда қызметтер көрсеткені үшін төлемдердің жүзеге асырылғаны туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді.

      3. Екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қызметтер көрсету шеңберінде төлемдерді қабылдау және жүргізу процестеріне қатыса отырып, осы процестерге қатыстырылған өздерінің ақпараттық жүйелерінің "электрондық үкіметтің" төлем шлюзімен тікелей не банкаралық ақша аударымдары жүйесі операторының ақпараттық жүйесі арқылы интеграциясын қамтамасыз етеді.

29-бап. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы

      1. "Электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына кіретін және ақпараттық қауіпсіздіктің талап етілетін деңгейін сақтай отырып, мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған өзге де ақпараттандыру субъектілерінің жергілікті (Интернетке қолжетімділігі бар жергілікті желілерді қоспағанда), ведомстволық және корпоративтік телекоммуникациялар желілерінің өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялар желісі мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы болып табылады.

      2. Мемлекеттік органдар, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдары және жергілікті өзін-өзі басқару органдары, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған өзге де ақпараттандыру субъектілері жергілікті (Интернетке қолжетімділігі бар жергілікті желілерді қоспағанда), ведомстволық және корпоративтік желілердің өзара іс-қимыл жасауы үшін мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасын ғана пайдалануға міндетті.

      3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасына қосылған жергілікті, ведомстволық және корпоративтік желілерді жалпыға ортақ пайдаланымдағы телекоммуникациялар желілеріне және басқа да телекоммуникациялар желілеріне жалғау ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

30-бап. Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзі

      1. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік заңды тұлғалардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің меншік иелері мен иеленушілерінің жергілікті, ведомстволық және корпоративтік телекоммуникациялар желілерін Интернетке қосуды байланыс операторлары Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі арқылы жүзеге асырады.

      1-1. Алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жергілікті, ведомстволық және корпоративтік телекоммуникациялар желілерін Интернетке қосу ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары – жедел мақсаттарда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Интернетке қосуды Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзін пайдаланбай ұйымдастыруы мүмкін.

      4. Мемлекеттік органның электрондық поштасының сыртқы электрондық поштамен электрондық өзара іс-қимылы электрондық хабарларды "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзі арқылы қайта жіберу арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 30-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

30-1-бап. Ұлттық бейнемониторинг жүйесі

      1. Ұлттық бейнемониторинг жүйесі ұлттық қауіпсіздікті және қоғамдық құқық тәртібін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін бейнекескіндерді жинауды, өңдеуді және сақтауды жүзеге асыратын бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығын білдіретін ақпараттық жүйе болып табылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделмеген міндеттерді шешу үшін Ұлттық бейнемониторинг жүйесі алған мәліметтерді пайдалануға жол берілмейді.

      3. Ұлттық бейнемониторинг жүйесіне міндетті түрде қосылуға жататын объектілердің санаттары мыналар болып табылады:

      1) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың бейнебақылау жүйелері;

      2) террористік тұрғыдан осал объектілерді бейнебақылау жүйелері;

      3) қоғамдық және жол қауіпсіздігін бейнебақылау жүйелері.

      Ұлттық бейнемониторинг жүйесіне міндетті түрде қосылуға жататын объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметімен келісу бойынша айқындайды.

      4. Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары мен ішкі істер органдары Ұлттық бейнемониторинг жүйесін пайдаланушылар болып табылады.

      Ұлттық бейнемониторинг жүйесін пайдалануға құқығы бар қызметтердің, бөлімшелердің және қызметкерлер санаттарының тізбесін Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының және ішкі істер органдарының басшылары айқындайды.

      Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеуі нәтижесінде алынған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда өзге де мемлекеттік органдарға берілуі мүмкін.

      5. Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті бекітеді.

      Ескерту. 4-тарау 30-1-баппен толықтырылды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

31-бап. "Электрондық үкіметтің" архитектуралық порталы

      1. "Электрондық үкіметтің" архитектуралық порталы сыныптауышқа сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды, сақтауды және жүйелендіруді жүзеге асыруға және ақпараттандыру саласында мониторингтеу, талдау және жоспарлау үшін мемлекеттік органдардың одан әрі пайдалануына арналған ақпараттық жүйе болып табылады.

      2. Мемлекеттік органдар "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді және оларға техникалық құжаттаманың көшірмелерін "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алу және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыру қағидаларына сәйкес орналастырады.

      Құрылатын (дамытылатын) және сатып алынған "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісі туралы мәліметтерді "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына ұсыну және оларды жаңартып отыру міндетті болып табылады және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклінің әрбір кезеңінде жүзеге асырылады.

      3. "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде стандартты шешімді пайдалану үшін "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында орналастырылған "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерге талдау жүргізеді.

      4. "Электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы мемлекеттік техникалық қызметтің "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталына қол жеткізуін, оның ішінде ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптарды айқындау бөлігінде сыныптауышты қалыптастыруға және жүргізуге қатысу үшін қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      5. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы "электрондық үкiметтiң" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталына орналастыру және оларды жаңартып отыру мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 31-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР

32-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың түрлері

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар меншiк нысаны бойынша – мемлекеттiк және мемлекеттiк емес, қолжетiмдiлiк дәрежесі бойынша жалпыға бірдей қолжетiмдi және қолжетiмдiлiгi шектеулі болып табылады.

      2. Бюджет қаражаты есебiнен құрылатын, сатып алынатын және жинақталатын, сондай-ақ мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де тәсiлдермен алған электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттiк болып табылады.

      3. Жеке және заңды тұлғалардың қаражаты есебiнен құрылатын және сатып алынатын, сондай-ақ олар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де тәсiлдермен алған электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттiк емес болып табылады.

      4. Меншiк иесi немесе иеленушісі қол жеткізу немесе пайдалану шарттарын көрсетпей беретiн немесе тарататын электрондық ақпараттық ресурстар, сондай-ақ еркін қол жеткiзуге болатын және берілу нысаны мен таратылу тәсiлiне байланысты болмайтын мәлiметтер жалпыға бірдей қолжетiмдi болып табылады.

      5. Қазақстан Республикасының заңдарында қолжетімділігі шектелген не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда олардың меншiк иесi немесе иеленушісі қолжетімділігін шектеген мәлiметтердi қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар қолжетiмдiлiгi шектелген электрондық ақпараттық ресурстар болып табылады.

      Қолжетiмдiлiгi шектелген электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын және құпия электрондық ақпараттық ресурстар болып бөлiнедi.

      6. Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға жатқызу Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды құру, сатып алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау, егер Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Мемлекеттік құпияларды құрамайтын мәліметтерді қамтитын, бірақ Қазақстан Республикасының заңдарында қолжетімділігі шектелген не олардың меншік иесі немесе иеленушісі қол жетімділігін шектеген электрондық ақпараттық ресурстар құпия электрондық ақпараттық ресурстар болып табылады.

33-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың құқықтық режимі

      1. Электрондық ақпараттық ресурстарға меншiк құқығының және өзге де мүліктік құқықтардың туындауының, өзгеруінің және тоқтатылуының негiздерi Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленедi.

      2. Заңды тұлғаның меншiгi болып табылатын электрондық ақпараттық ресурстар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес оның мүлкiнiң құрамына кіреді.

      3. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі мемлекет болып табылады.

      Мемлекеттiк органдардың қарауындағы мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстар олардың құзыретiне сәйкес мемлекеттiк мүлiк құрамында есепке алынуға және қорғалуға жатады.

      4. Бағдарламалық қамтылымға, ақпараттық жүйелерге және интернет-ресурстарға меншiк құқығы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе басқа меншiк иелері немесе иеленушілері арасындағы келісімде өзгеше көзделмесе, олардың көмегімен құрылатын және (немесе) оларда орналастырылған, басқа меншiк иелеріне немесе иеленушілеріне тиесiлi электрондық ақпараттық ресурстарға меншiк құқығын туғызбайды.

      5. Көрсетілетін қызметтерді ұсыну тәртiбiмен немесе ақпараттық жүйелер мен интернет-ресурстарды бiрлесiп пайдалану кезiнде өңделетiн электрондық ақпараттық ресурстар электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесiне немесе иеленушісіне тиесiлi болады. Бұл жағдайда жасалатын туынды өнiмнiң тиесiлiгi және пайдаланылуы келісіммен реттеледi.

      6. Мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстардың меншiк иесi оларға Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңнамасында айқындалатын тәртiппен билiк етуге құқылы.

      7. Жеке және заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға жатқызылған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен иеліктен шығарылуға жатады.

33-1-бап. Цифрлық активтер айналымының құқықтық режимі

      1. Цифрлық актив төлем құралы болып табылмайды.

      2. Цифрлық активтер қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген болып табылады.

      Қамтамасыз етілген цифрлық активтерге цифрлық токен және қамтамасыз етілген цифрлық актив шығарған тұлға шығаратын (беретін) тауарларға және (немесе) көрсетілетін қызметтерге мүліктік құқықтарды куәландыратын цифрлық құрал болып табылатын өзге де цифрлық активтер жатады. Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің түрлерін, сондай-ақ цифрлық токенмен куәландырылатын құқықтар тізбесін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен цифрлық токенді шығаратын тұлға белгілейді.

      Қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен блокчейндегі консенсусты қолдауға қатысқаны үшін сыйақы ретінде алынған цифрлық токендер жатады.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді шығаруға және олардың айналымына тыйым салынады.

      4. Цифрлық актив қаржылық құралдарға құқықты қамтамасыз етпейді және оның меншік иесіне немесе иеленушісіне заңды тұлғаға қатысты тиісті құқықтарды бермейді.

      5. Цифрлық активке құқықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, деректердің таратылған платформасында цифрлық актив шығаратын тұлға блокчейндегі жазба арқылы куәландырады.

      6. Ақпараттық жүйеге цифрлық активті немесе оған құқықтарды беру туралы мәліметтерді енгізуге мынадай шарттар орындалған кезде:

      1) мәліметтерді енгізуді жүзеге асырған тұлғаның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, деректердің таратылған платформасында цифрлық актив шығаратын тұлғаның ақпараттық жүйесіне қолжетімділігі болса;

      2) деректердің таратылған платформасында цифрлық актив шығаратын тұлғаның ақпараттық жүйесі осы Заңда белгіленген талаптарға сай келсе, жол беріледі.

      7. Цифрлық актив шығаратын тұлғаның ақпараттық жүйесіне қолжетімділігі бар меншік иесі, иеленуші және пайдаланушы валидацияның берілген алгоритміне сәйкес өзгерістер енгізуге тең құқықтарға ие болады. Бұл ретте өзгерістер ақпараттық жүйенің барлық пайдаланушысында үндестіріледі.

      8. Цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлға цифрлық майнинг нәтижесінде пайда болған цифрлық активтердің меншік иесі болады.

      9. Цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлға ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органға ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, цифрлық майнингті жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы хабарлайды.

      Ескерту. 5-тарау 33-1-баппен толықтырылды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

34-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және пайдалану

      1. Мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың ақпаратқа қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және электрондық нысанда мемлекеттiк қызметтерді көрсету мақсатында қалыптастырылады.

      2. Мемлекеттiк органдардың мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру жөнiндегi қызметi, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруын қоспағанда, бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылады.

      3. Электрондық ақпараттық ресурстардың меншiк иесi немесе иеленушісі оларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi сақтай отырып, еркiн пайдалануға және таратуға құқылы.

      4. Пайдаланушының электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалануы мен таратуы электрондық ақпараттық ресурстардың және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иелері немесе иеленушілері белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.

      5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді және өзге де көрсетілетін қызметтерді электрондық нысанда алу үшін, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау кезінде қажетті электрондық құжаттар уәкілетті орган айқындаған тәртіппен цифрлық құжаттардың сервисі арқылы қалыптастырылады, тексеріледі және пайдаланылады.

      6. Электрондық құжаттар цифрлық құжаттар сервисінде мемлекеттік органдар жүйелерінің не өзге де ақпараттық жүйелердің мәліметтері негізінде қалыптастырылады.

      7. Цифрлық құжаттар сервисінде электрондық құжаттарды қалыптастыруға сұрау салу және сұрау салуды өңдеу нәтижелерін алу ұялы байланыстың абоненттік құрылғысын пайдалана отырып жүзеге асырылады.

      8. Цифрлық құжаттар сервисінде сақталатын электрондық құжаттарға үшінші тұлғалардың қол жеткізуі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен пайдаланушының келісуімен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 34-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

35-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік

      1. Қолжетiмдiлiгi шектеулі электрондық ақпараттық ресурстарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстары жалпыға бірдей қолжетiмдi болып табылады.

      Мемлекеттік органдар жалпыға бірдей қолжетімді мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың қазақ және орыс тілдерінде құрылуын қамтамасыз етеді.

      2. Қолжетімділігі шектеулі электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізудің шарттары мен тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы ресурстардың меншік иесі айқындайды, оның ішінде олар электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелері арасында келісімдер жасасу арқылы айқындайды.

      2-1. Функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін құпия болып табылатын электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік тәртібі электрондық ақпараттық ресурстарды иесіздендіруді қамтамасыз ету ескеріле отырып жүзеге асырылады. Деректер операторға функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларға сәйкес ұсынылады.

      3. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесіндегі мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі болып табылмайтын осы жүйенің иеленушісі электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі мен басқа да мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелері арасында жасалатын келісім негізінде осы ресурстарға қолжетімділікті ұсынады.

      4. Электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік мынадай тәсілдердің бірімен:

      1) электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу жөніндегі сұрау салуды ақпараттық жүйенің меншік иесіне немесе иеленушісіне электрондық поштаны пайдалана отырып және сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында немесе электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі немесе иеленушісі белгілеген өзге де тәсілдермен беру арқылы;

      2) пайдаланушының жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық жүйелерге тікелей өтініш жасауы арқылы жүзеге асырылады.

      5. Мыналарды:

      1) мемлекеттiк құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитындарын қоспағанда, нормативтiк құқықтық актiлерді;

      2) төтенше жағдайлар, табиғи және техногендiк апаттар, ауа райы, санитариялық-эпидемиологиялық және азаматтардың, елдi мекендер мен өндiрiстiк объектiлердiң тыныс-тіршілігі мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi өзге де жағдайлар туралы мәлiметтердi;

      3) мемлекеттiк органдардың қызметi туралы ресми мәлiметтердi;

      4) мемлекеттiк органдардың, кiтапханалардың, архивтер мен өзге де ұйымдардың ашық ақпараттық жүйелерiнде жинақталатын мәлiметтердi қамтитын мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділіктi шектеуге болмайды.

      6. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік заңды тұлғалар, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар ашық деректерді жеке және заңды тұлғаларға ашық деректердің интернет-порталы арқылы қазақ және орыс тілдерінде ұсынуға міндетті.

      Ашық деректердің интернет-порталының қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істеуін қамтамасыз етуді оператор жүзеге асырады.

      7. Соттың заңды күшіне енген шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынған, сондай-ақ қолжетімділігі Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе оның орынбасарларының уәкілетті органға заңның бұзушылықтарын жою туралы енгізген нұсқамасымен уақытша тоқтатыла тұрған ақпарат телекоммуникациялар желілері арқылы таратылған жағдайда, уәкілетті органдар, интернет-ресурстардың меншік иелері немесе иеленушілері тыйым салынған ақпаратқа қолжетімділікті шектеу жөнінде дереу шаралар қолдануға міндетті.

      Ескерту. 35-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

36-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар

      1. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар жалпыға бірдей қолжетімді дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға және қолжетімділігі шектелген дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға бөлінеді.

      Жалпыға бірдей қолжетімді дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға дербес деректер субъектісінің келісуі бойынша өздеріне қол жеткізу еркін болып табылатын немесе өздеріне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құпиялылықты сақтау талаптары қолданылмайтын дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар жатады.

      Қолжетімділігі шектелген дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға өздеріне қол жеткізуді дербес деректердің субъектісі немесе Қазақстан Республикасының заңдары шектеген электрондық ақпараттық ресурстар жатады.

      2. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі немесе иеленушісі дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды ақпараттық жүйенің меншік иесіне немесе иеленушісіне беру кезінде дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды өкілінің дербес деректерді ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жинауға және өңдеуге келісімін алуға міндетті.

      3. Мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсеткен кезде дербес деректерді ақпараттық жүйелер арқылы жинауға және өңдеуге дербес деректер субъектісінің келісімі электрондық құжат нысанында не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін қорғау әрекеттерінің элементтерін қолдана отырып өзгеше тәсілмен беріледі.

      Дербес деректер субъектісі дербес деректерді жинауға және өңдеуге "электрондық үкіметтің" веб-порталында тіркелген өзінің ұялы байланыс абоненттік нөмірі арқылы, сондай-ақ бір реттік парольді беру жолымен немесе "электрондық үкіметтің" веб-порталының хабарламасына жауап ретінде қысқаша мәтіндік хабарды жіберу жолымен келісім беруге құқылы.

      4. Дербес деректер субъектілері "электрондық үкіметтің" веб-порталында тіркелген жағдайда, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің меншік иелері немесе иеленушілері дербес деректер субъектілерін дербес деректерді ақпараттық іс-қимыл шеңберінде пайдаланудың, өзгертудің және толықтырудың барлық жағдайлары туралы "электрондық үкіметтің" веб-порталындағы пайдаланушының кабинеті арқылы автоматты режимде хабардар етуге міндетті.

      5. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген негіздерден басқа, мемлекеттік орган мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстардың нақты қателері және дәлсіздіктері анықталған жағдайларда, оларды жою мақсатында дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды өкілінің сұрау салуын алғаннан кейін оларды өзгертуді және толықтыруды жүзеге асыруы мүмкін.

      5-1. Жалпыға қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстың меншік иесінің немесе иеленушісінің пайдаланушының ақпаратты орналастыруы бойынша қызметтер көрсетуі "электрондық үкімет" порталында сәйкестендіре отырып, жазбаша (оның ішінде электрондық) нысанда жасалатын келісім негізінде немесе келісім жасасу үшін бір реттік парольды қамтитын қысқа мәтіндік хабар жібере отырып, пайдаланушының жалпыға қолжетімді электрондық ақпараттық ресурста тіркелген ұялы байланысының абоненттік нөмірін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

      Пайдаланушының ақпаратты орналастыруы өзінің атынан немесе бүркеншік аты (ойдан шығарылған аты) арқылы жүзеге асырылады. Дербес деректерді иесіздендіру келісімнің негізінде және онда айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      Электрондық ақпараттық ресурстың меншік иесі немесе иеленушісі келісім жасалған кезде пайдаланылатын ақпаратты келісімнің қолданысының бүкіл кезеңінде, сондай-ақ ол бұзылғаннан кейін үш ай бойы сақтауға міндетті.

      6. Жеке тұлғалар туралы дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды оларға мүліктік және (немесе) моральдық зиян келтіру, Қазақстан Республикасының заңдарында кепілдік берілген құқықтары мен бостандықтарын іске асыруды шектеу мақсатында пайдалануға жол берілмейді.

      7. Электрондық ақпараттық ресурстар функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларға сәйкес оларды иесіздендіру шартымен функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

      Ескерту. 36-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-тарау. Ақпараттық жүйелер. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклі

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

37-бап. Ақпараттық жүйелердiң түрлерi

      1. Ақпараттық жүйелер меншік нысаны бойынша – мемлекеттiк және мемлекеттiк емес, қолжетiмдiлiк дәрежесі бойынша – жалпыға бірдей қолжетiмдi және қолжетiмдiлiгi шектелген болып табылады.

      2. Бюджет қаражаты есебiнен құрылатын немесе дамытылатын, сондай-ақ мемлекеттiк заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де тәсiлдермен алған ақпараттық жүйелер мемлекеттiк болып табылады.

      3. Жеке және заңды тұлғалардың қаражаты есебiнен құрылатын немесе дамытылатын, сондай-ақ олар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де тәсiлдермен алған ақпараттық жүйелер мемлекеттiк емес болып табылады.

      Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызылған, сондай-ақ мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтау бөлігінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне теңестіріледі.

      4. Жалпыға бірдей қолжетiмдi электрондық ақпараттық ресурстарды қамтитын ақпараттық жүйелер жалпыға бірдей қолжетiмдi болып табылады.

      5. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды қамтитын ақпараттық жүйелер қолжетiмдiлiгi шектелген ақпараттық жүйелер болып табылады.

      6. Қолжетімділігі шектелген ақпараттық жүйелер:

      1) құпиялылық режимінің талаптарын сақтай отырып, мемлекеттік шифрлау құралдарын және (немесе) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді өзге де қорғау құралдарын қолдана отырып қорғалуы жүзеге асырылатын мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалатын ақпараттық жүйелер;

      2) құпия ақпараттық жүйелер болып бөлінеді.

      7. Мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалатын ақпараттық жүйелерді құру, өнеркәсіптік пайдалану, қолдап отыру, дамыту, интеграциялау, өнеркәсіптік пайдаланылуын тоқтату және қорғау, егер Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалатын ақпараттық жүйелер аудиті жүргізілмейді.

      Ескерту. 37-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

38-бап. Мемлекеттiк органның ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар

      1. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға, ақпараттық жүйенің өмірлік цикліне сәйкес және:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды;

      2) "электрондық үкiметтiң" архитектурасын және "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасын дамыту жөніндегі талаптарды;

      3) мемлекеттік органның бекітілген архитектурасын;

      4) "электрондық үкіметтің" басқа ақпараттандыру объектілерімен интеграциясын (қажет болғанда);

      5) мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінің Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларының мониторингі жүйесімен ақпараттық өзара іс-қимылын;

      5-1) ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын құруды және оның жұмыс істеуін немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алуды;

      6) еркін бағдарламалық қамтылымның басымдығын;

      7) сақтауға берілген бастапқы бағдарламалық кодтарды, бағдарламалық өнімдерді және бағдарламалық қамтылымды қайталап пайдалану мүмкіндігін;

      8) сыныптауышқа сәйкес сынып беруді;

      9) мүмкіндіктері шектеулі пайдаланушылардың қол жеткізуін қамтамасыз етуді ескере отырып құрылады, пайдаланылады және дамытылады.

      2-1. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік заңды тұлғаның ақпараттық жүйесі және мемлекеттік емес ақпараттық жүйе Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға, ақпараттық жүйенің өмірлік циклына сәйкес және мыналардың:

      1) уәкілетті органмен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісілген техникалық тапсырманың;

      2) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтардың оң нәтижесі бар сынақтар актісінің;

      3) мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінің мемлекеттік емес ақпараттық жүйемен өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзі арқылы ғана интеграциялануы талаптары орындалған жағдайда құрылады, пайдаланылады және дамытылады;

      Осы тармақшада белгіленген талап қаржы ұйымдарының ақпараттық жүйелері өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзі арқылы интеграцияланған кезде оларға қолданылмайды;

      4) ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бірыңғай талаптарының шарттары орындалған жағдайда құрылады, пайдаланылады және дамытылады.

      3. Электрондық ақпараттық ресурста қамтылған ақпарат, нормативтік-техникалық құжаттама, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінің басқа да ілеспе құжаттары қазақ және орыс тiлдерiнде жасалады және сақталады.

      4. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінің меншік иесі немесе иеленушісі немесе ол уәкілеттік берген тұлға ақпараттық жүйе өнеркәсіптік пайдалануға енгізілгеннен кейін Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингін жүргізу үшін оның орналасқан жері бойынша мемлекеттік органның ақпараттық жүйесіне қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 38-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

39-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту сыныптауышқа сәйкес берілген сыныпты ескере отырып, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыру, ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілмен жүзеге асырылады.

      2. Осы Заңда және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген жағдайларда "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытындыларды алу қажет.

      3. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырмаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды жасау және қарау "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды жасау және қарау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құру және дамыту:

      1) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін әзірлеуді;

      2) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін тәжірибелік пайдалануды ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкес жүргізуді, оның ішінде:

      тәжірибелік пайдалануды жүргізу рәсімдерін құжаттауды;

      оңтайландыруды және анықталған ақаулар мен кемшіліктерді кейіннен оларды түзете отырып жоюды;

      тәжірибелік пайдаланудың аяқталғаны туралы актіні ресімдеуді қамтиды.

      Тәжірибелік пайдалануды жүргізу мерзімі бір жылдан аспауға тиіс;

      3) осы Заңға сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынауды;

      4) Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін ендіруді;

      5) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін тәжірибелік пайдалану дұрыс аяқталған, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтардың оң нәтижесі бар акті болған жағдайда техникалық құжаттама талаптарына сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануға енгізуді қамтиды.

      5. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін дамыту оны осы бапқа сәйкес өнеркәсіптік пайдалануға бергеннен кейін жүзеге асырылады.

      6. Ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру шеңберінде "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту осы Заңға және ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларына сәйкес осы баптың 3-тармағында көзделген нормаларды қолданбай жүзеге асырылады.

      Ескерту. 39-бап жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

40-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалану

      Ескерту. 40-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануға енгізу "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін тәжірибелік пайдалану дұрыс аяқталған, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтардың оң нәтижесі бар акті болған жағдайда техникалық құжаттама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік органдар "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануға берген кезден бастап "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымының барлық нұсқасын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау қағидаларына сәйкес есепке алу және сақтау үшін "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына беруді қамтамасыз етеді.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалану кезінде:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың сақталуы;

      2) электрондық ақпараттық ресурстардың сақталуы, қорғалуы, олардың іркіліс болған немесе бүлінген жағдайда қалпына келтірілуі;

      3) электрондық ақпараттық ресурстарды резервтік көшіру және олардың уақтылы жаңартылып отырылуын бақылау;

      4) мемлекеттік органның ақпараттық жүйесіне жасалған өтініштер туралы мәліметтердің автоматтандырылған есебін алу, сақталуы және мезгіл-мезгіл архивтелуі;

      5) алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) ақпараттандыру объектісін қолдап отыру;

      7) ақпараттандыру объектісінің пайдаланылатын лицензиялық бағдарламалық қамтылымына техникалық қолдау жасау;

      7-1) жүйелік-техникалық қызмет көрсету;

      8) мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде қағаз жеткізгіштегі құжаттардың пайдаланылуын, сондай-ақ оларды ұсыну жөніндегі талаптарды қысқарту (болғызбау);

      9) кепілді мерзім кезеңінде анықталған қателер мен кемшіліктерді жоюды қамтитын өнім берушінің "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісіне кепілдікті қызмет көрсетуі қамтамасыз етіледі. Кепілдікті қызмет көрсету "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануға енгізген күннен бастап кемінде бір жыл мерзімге қамтамасыз етіледі.

      Ескерту. 40-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

41-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануды тоқтату

      Ескерту. 41-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін одан әрі пайдалану қажеттігінің болмауы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкес өнеркәсіптік пайдалануды тоқтатуға және "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісі туралы мәліметтерді өзгертуге әкеп соғады.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін одан әрі пайдалану қажеттігінің болмауы туралы шешімді электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісі интеграцияланған "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің меншік иелерін және (немесе) иеленушілерін, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторын пайдаланудың тоқтатылу тәртібі мен мерзімдері туралы хабардар ете отырып, меншік иесі немесе иеленуші қабылдайды.

      3. Есептен шығарылатын "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісінің электрондық ақпараттық ресурстары, техникалық құжаттамасы және бастапқы бағдарламалық кодтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес архивке тапсырылуға жатады.

      4. Алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 41-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

41-1-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін есептен шығару

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін есептен шығару Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес, сараптама кеңесінің ұсынымы негізінде немесе мемлекеттік органның бекітілген архитектурасына сәйкес меншік иесі қабылдаған шешім бойынша жүзеге асырылады.

      2. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді есептен шығаруды мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің меншік иесі жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-тарау 41-1-баппен толықтырылды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

42-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріндегі электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу, сақтау және резервтiк көшiру құралдарына қойылатын мiндеттi талаптар

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жұмыс iстеу сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау, өңдеу және беру үшiн пайдаланылатын техникалық құралдар Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиiс.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің меншік иесі немесе иеленушiсі, сондай-ақ оператор "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінде қамтылатын мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстарды сақтауды және қажет болған кезде оларды қалпына келтiрудi жүзеге асырады және мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстардың жоғалғаны, түрленгені немесе сақталуын өзге де қамтамасыз етпегені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында және тараптардың келісімінде белгiленген тәртiппен жауапты болады.

      3. Мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстардың резервтiк көшiрмесiн дайындауды қамтамасыз ету "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің иеленушiсі немесе оператор үшiн мiндеттi болып табылады.

      Мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстарды қамтитын резервтiк көшiрменi дайындау және сақтау тәсiлi келесi резервтiк көшiрменi дайындағанға дейiн электрондық ақпараттық ресурстардың сақталуын қамтамасыз етуге тиiс.

      Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды резервтік көшірудің мерзімділігі "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісіне арналған техникалық құжаттамада белгіленеді.

      Ескерту. 42-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

43-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің интеграциясы

      Ескерту. 43-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің интеграциясы мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің қорғау бейінімен айқындалатын және ақпараттық қауіпсіздігі бойынша бірлескен жұмыстар шартымен ресімделетін "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің интеграциясы қағидаларына сәйкес және ақпараттық қауіпсіздік талаптары сақталған кезде жүзеге асырылады.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін интеграциялау "электрондық үкіметтің" ақпараттық объектілерін интеграциялау қағидаларына сәйкес "электрондық үкімет" шлюзі немесе "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы (төлемдерді жүзеге асыру мақсаты үшін) жүзеге асырылады.

      "Электрондық үкімет" шлюзі арқылы интеграциялау:

      1) электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын тексеру кезінде;

      2) функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін операторға электрондық ақпараттық ресурстарды беру кезінде талап етілмейді.

      3. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйені мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен бөлек немесе мемлекеттік органның өзге ақпараттық жүйесімен немесе "электрондық үкіметтің" басқа да ақпараттандыру объектілерімен бір мезгілде интеграциялаған жағдайда, электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің интеграциясы қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 43-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

44-бап. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар

      1. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйе мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін интеграциялау қағидаларына сәйкес тек қана өнеркәсіптік пайдалануға берілген "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзі немесе "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы (төлемдерді жүзеге асыру мақсаты үшін) интеграцияланады.

      2. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланатын немесе мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйенің электрондық ақпараттық ресурстары, интерфейсі, техникалық құжаттамасы және басқа да ілеспе құжаттары қазақ және орыс тiлдерiнде жасалады және сақталады.

      3. Алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 44-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ СЕРВИСТІК МОДЕЛІ

45-бап. Ақпараттандырудың сервистік моделі

      1. Ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтер каталогына сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы базасында ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді жоспарлауды, құруды немесе дамытуды, сондай-ақ оларды көрсетуді қамтиды.

      2. Ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру осы Заңға, ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларына және ақпараттандыру туралы өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді көрсету ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын не Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес оператор мен мемлекеттік органның арасында жасалған шартты жасасу жолымен іске асырылуы мүмкін.

      4. Тараптардың ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді көрсету (алу) кезіндегі міндеттері мен жауаптылығы Қазақстан Республикасының заңдарында және тараптардың келісімінде белгіленеді.

      5. Егер ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасында бюджеттен төленетін төлемдер және мемлекеттік қолдау шаралары көзделсе, уәкілетті орган:

      1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының қаржылай қамтамасыз етілуін айқындау үшін бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның келісуіне ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді жобалауға бекітілген тапсырмаларды қоса бере отырып, іске асыруға жоспарланатын ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары тізбесінің жобасын енгізеді;

      2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының қаржылай қамтамасыз етілуін айқындау жөніндегі оң қорытындысы негізінде іске асыруға жоспарланатын ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекітеді.

      Іске асыруға жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін қалыптастыру және бекіту ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады.

      6. Іске асыруға жоспарланатын ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын республикалық бюджет жобасына енгізу үшін мыналардың:

      1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының қаржылай қамтамасыз етілуін айқындау бөлігінде осы жобалардың тізбесінің жобасына бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысының;

      2) уәкілетті орган бекіткен ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді жобалауға арналған тапсырманың;

      3) Республикалық бюджет комиссиясының оң қорытындысының болуы негіз болып табылады.

      7. Сервистік бағдарламалық өнімдерді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін берушілерді айқындау, ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу, орындау және тоқтату рәсімдері осы Заңға және ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      8. Ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруды мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ шарттық қатынастар кезеңінде шарттық міндеттемелердің орындалуын мониторингілеу ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

      Ескерту. 45-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

45-1-бап. Сервистік бағдарламалық өнімді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісін берушіні, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша айқындау

      1. Сервистік бағдарламалық өнімді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісін берушіні айқындау конкурстық негізде жүзеге асырылады.

      2. Сервистік бағдарламалық өнімді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісін берушіні айқындау жөніндегі конкурстық комиссияны ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметке тапсырыс беруші құрады.

      3. Ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметке тапсырыс берушінің бірінші басшысы не ол уәкілеттік берген тұлға конкурстық комиссияның төрағасы болып табылады.

      4. Конкурстық комиссияның құрамына ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметке тапсырыс берушінің, уәкілеттік органның, сервистік интегратордың және өзге де мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдері кіреді.

      5. Сервистік бағдарламалық өнімді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісін берушіні айқындау жөніндегі конкурс, оның ішінде біліктілік іріктеу ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тарау 45-1-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

45-2-бап. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушілеріне, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде қойылатын біліктілік талаптары

      1. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісіне, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде мынадай біліктілік талаптары қойылады:

      1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігінің (дара кәсіпкерлер үшін) болуы;

      2) төлем қабілеттілігінің болуы, салықтық берешегінің болмауы;

      3) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстарының болуы;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға, баланстық құны тиісті негізгі құралдары құнының он пайызынан асатын оның мүлкіне тыйым салынбауға тиіс, оның қаржылық-шаруашылық қызметі тоқтатыла тұрмауға тиіс;

      5) соңғы үш жыл ішінде жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін оны жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес ретінде тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жауаптылыққа тартылмауға тиіс.

      2. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісі өзінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларында көзделген тәртіппен және көлемде растаушы құжаттарды ұсынады.

      3. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісі өзінің осы баптың 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденті ұсынғандай құжаттарды не Қазақстан Республикасының бейрезиденті – сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісінің біліктілігі туралы ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынады.

      4. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісі біліктілік талаптарына сәйкестігіне анық емес ақпарат берген жағдайда, сот оны сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жосықсыз әлеуетті өнім берушісі деп таныған кезден бастап келесі үш жыл бойы сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісін айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

      5. Ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметке тапсырыс берушілер конкурстық комиссия осындай фактіні анықтаған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат берген сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісін жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес деп тану туралы сотқа талап-арыз береді.

      6. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісі берген біліктілік талаптары бойынша ақпараттың анықтығын конкурстық комиссия сервистік бағдарламалық өнімдерді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін берушілерді біліктілік іріктеу сатысында анықтайды.

      7. Ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметке тапсырыс беруші мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісін сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жосықсыз әлеуетті өнім берушісі деп тану туралы соттардың заңды күшіне енген шешімдерін мұндай шешімдер алынған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде жосықсыз әлеуетті жекеше әріптестер тізбесіне қосу үшін жібереді.

      Ескерту. 7-тарау 45-2-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

45-3-бап. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісін, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тану негіздері

      Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісі, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде мынадай негіздердің бірі бойынша:

      1) сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін құжат (құжаттар) ұсынылмаса;

      2) сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісі өзінің сәйкестігін растау үшін ұсынған құжаттардағы ақпарат негізінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталса;

      3) біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат беру фактісі анықталса, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылады.

      Ескерту. 7-тарау 45-3-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

46-бап. Мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету

      1. Оператор, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің, сервистік бағдарламалық өнімдердің меншік иелері осы тұлғаларға тиесілі объектілерде орналастырылған мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарын пайдалану және оларға билік ету құқықтарын иеленбейді.

      2. Ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтің шекті құнын есептеу уәкілетті орган бекіткен әдістеме негізінде жүзеге асырылады.

      3. Оператордың мемлекеттік органдарға көрсететін ақпараттық-коммуникациялық қызметтерінің сипаттамасы және олардың құны туралы ақпарат оператордың интернет-ресурсында орналастырылады.

      4. Ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтер каталогына енгізілетін ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтер осы көрсетілетін қызметтерді алу түрі мен субъектілері бойынша сыныпталады.

      5. Ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді көрсету сапасын мониторингілеу және осы көрсетілетін қызметтерді алушыларды консультациялық қолдап отыруды қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті орган мен оператор бірыңғай байланыс орталығын тартады.

      6. Оператор ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсеткен кезде Қазақстан Республикасының заңдарында және тараптардың келісімінде айқындалған тәртіппен электрондық ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және ол үшін жауапты болады.

      Ескерту. 46-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

47-бап. Оператордың сервистік бағдарламалық өнімнің меншік иесімен және өзге де тұлғалармен өзара іс-қимылы

      1. Оператордың және оған ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету үшін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды және сервистік бағдарламалық өнімдерді беретін тұлғалардың өзара іс-қимылы ақпараттандырудың сервистік үлгісін іске асыру қағидаларымен және оператор мен осы тұлғалар арасындағы келісіммен реттеледі.

      2. Сервистік бағдарламалық өнімнің меншік иесі:

      1) сервистік бағдарламалық өнімді және сервистік бағдарламалық өнімге арналған техникалық құжаттаманы өздерінің арасындағы келісімге сәйкес операторға беруге;

      2) оператордың талап етуі бойынша сервистік бағдарламалық өнімді пысықтауды және дамытуды жүзеге асыруға;

      3) оператордың персоналын сервистік бағдарламалық өнімді пайдалану және қолдап отыру бойынша, сондай-ақ осы сервистік бағдарламалық өнім арқылы ұсынылатын ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті пайдалану бойынша оқытуға міндетті.

      3. Сервистік бағдарламалық өнімнің меншік иесінің бастамасы бойынша келісім мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, оператор сервистік бағдарламалық өнімді басқа сервистік бағдарламалық өніммен ауыстырғанға дейін оны пайдалануды жүзеге асырады.

      Ескерту. 47-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-тарау. Ақпараттандыру объектілеріне сынау және аудит жүргізу

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

48-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелер туралы мәлiметтердi (ақпаратты)құжаттандыру

      Электрондық ақпараттық ресурстарды және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәлiметтердi (ақпаратты) құжаттандыруды Қазақстан Республикасының ақпараттандыру, электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба, Ұлттық архив қоры және архивтер туралы заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес олардың меншiк иесi немесе иеленушiсі жүзеге асырады.

      Ескерту. 48-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

49-бап. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтар, сондай-ақ сапаны бағалау мақсатындағы сынақтар

      Ескерту. 49-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар міндетті түрде немесе меншік иесінің немесе иеленушінің бастамасы бойынша жүргізіледі.

      2. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін міндетті сынауға жататын сынақ объектілеріне:

      1) сервистік бағдарламалық өнім;

      2) "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы;

      3) мемлекеттік органның интернет-ресурсы;

      4) мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі;

      5) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызылған ақпараттық жүйе;

      6) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға және мемлекеттік қызметтерді көрсетуге арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйе жатады.

      3. Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалылығын тексеру бойынша сервистерін пайдалану үшін мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі мен мемлекеттік емес ақпараттық жүйенің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтан өтуі талап етілмейді.

      4. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне ("электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері болып табылатындарды қоспағанда) жатқызылған ақпараттық жүйенің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтарды осы Заңға және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес аккредиттелген сынақ зертханалары жүргізеді.

      5. Ақпараттандыру объектілерінің сапасын бағалау мақсатында оларды сынау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      Ескерту. 49-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

50-бап. Ақпараттық жүйелердің аудиті

      1. Ақпараттық жүйелерді құру, ендіру және пайдалану кезеңінде ақпараттық жүйелердің меншік иесінің немесе иеленушісінің бастамасы бойынша ақпараттық жүйелердің аудиті жүргізілуі мүмкін.

      2. Ақпараттық жүйелердің аудитін жүргізуді ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында арнайы білімі мен жұмыс тәжірибесі бар жеке және (немесе) заңды тұлғалар уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырады.

51-бап. Аттестаттау

      Ескерту. 51-бап алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

52-бап. Ақпараттандыру саласындағы сәйкестікті растау

      Ақпараттандыру саласындағы сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

9-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚОРҒАУ

53-бап. Ақпараттандыру объектілерін қорғаудың мақсаттары

      1. Ақпараттандыру объектілерін қорғау ақпараттандыру объектілерінің сақталуына, оларға құқыққа сыйымсыз түрде және (немесе) әдейі жасалмаған қол жеткізуді және (немесе) ықпал етуді болғызбауға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешенін іске асыру болып табылады.

      2. Ақпараттандыру объектілерін қорғау:

      1) электрондық-ақпараттық ресурстардың тұтастығын және сақталуын қамтамасыз ету;

      2) қолжетiмдiлiгi шектелген электрондық ақпараттық ресурстардың құпиялылық режимін қамтамасыз ету;

      3) ақпараттандыру субъектілерінің электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын iске асыру;

      4) электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты оларға санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған қол жеткізуге, ақпараттың таралып кетуіне және өзге де әрекеттерге, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған ықпал етуге жол бермеу;

      5) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің жұмыс істеуінің бұзылуына жол бермеу;

      6) телекоммуникация желілерінің абоненттері туралы қызметтік ақпаратқа және телекоммуникация хабарларына санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған қол жеткізуге жол бермеу;

      7) телекоммуникация желілерінің абоненттік құрылғыларының жұмысын санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған бұғаттауға жол бермеу мақсаттарында Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Ақпараттандыру объектілеріне қатысты санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған өзге де әрекеттер:

      1) электрондық ақпараттық ресурстарды және (немесе) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін бұғаттау, яғни электрондық ақпараттық ресурстарға және (немесе) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділікті шектеуге немесе жабуға әкелетін әрекеттер жасау;

      2) ақпараттандыру объектілерін санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған түрлендiру;

      3) электрондық ақпараттық ресурсты санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған көшiру;

      4) электрондық ақпараттық ресурстарды санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған жою, жоғалтып алу;

      5) құқық иеленушінiң рұқсатынсыз бағдарламалық қамтылымды пайдалану;

      6) ақпараттық жүйелердiң және (немесе) бағдарламалық қамтылымның жұмысын бұзу не телекоммуникациялар желiлерінiң жұмыс iстеуiн бұзу;

      7) телекоммуникация желілерінің абоненттері туралы қызметтік ақпаратқа және телекоммуникация хабарларына санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған қол жеткізу;

      8) телекоммуникация желілерінің абоненттік құрылғыларының жұмысын санкцияланбаған және (немесе) әдейі жасалмаған бұғаттау болып табылады.

      4. Ақпараттық жүйелерді қорғау сыныптауышқа сәйкес берілген сыныпқа сай жүзеге асырылады.

      Ескерту. 53-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

54-бап. Ақпараттандыру объектілерін қорғауды ұйымдастыру

      1. Ақпараттандыру объектілерін қорғауды:

      1) электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты – олардың меншік иелері, иеленушілері және пайдаланушылары;

      2) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне қатысты – олардың меншік иелері немесе иеленушілері жүзеге асырады.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің меншік иелері немесе иеленушілері:

      1) санкцияланбаған қол жеткізуді болғызбауды;

      2) егер мұндай санкцияланбаған қол жеткізуді болғызбау мүмкін болмаса, санкцияланбаған қол жеткізу фактілерін уақтылы анықтауды;

      3) қол жеткізу тәртібін бұзудың қолайсыз салдарларын барынша азайтуды;

      4) электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу мен беру құралдарына санкцияланбаған ықпал етуге жол бермеуді;

      5) санкцияланбаған қол жеткізу салдарынан түрлендірілген не жойылған электрондық ақпараттық ресурстарды жедел қалпына келтіруді;

      6) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелерін және (немесе) иеленушілерін қоспағанда, ақпараттық қауіпсіздіктің орын алған оқыс оқиғасы туралы Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына дереу хабарлауды;

      7) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингі мәселелері бойынша Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен ақпараттық өзара іс-қимылды;

      8) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингін іске асыруға бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды жүргізу үшін Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілеріне және ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталықтарына ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне қолжетімділікті беруді қамтамасыз ететін шаралар қолдануға міндетті.

      3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласына жатқызылған, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың ережелері мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік заңды тұлғалардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланатын немесе мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер меншік иелерінің және иеленушілерінің, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері меншік иелерінің және иеленушілерінің қолдануы үшін міндетті.

      3-1. Елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігі үшін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын іске асыру мақсатында тауарларды сатып алу Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімінен жүзеге асырылады.

      Бұл ретте сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімінде қажетті өнім болмаған жағдайда, тауарларды Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес сатып алуға жол беріледі.

      3-2. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің меншік иелері немесе иеленушілері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланғанға дейін:

      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкестік бойынша шаралар қабылдайды;

      ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын құрады және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алады, сондай-ақ оның Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді.

      3-3. Мемлекеттік органдарды, жергілікті өзін-өзі басқару органдарын, мемлекеттік заңды тұлғаларды, квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің меншік иелері немесе иеленушілері ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің тізбесіне енген күннен бастап бір жыл ішінде:

      ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласына жатқызылған, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкестік бойынша шаралар қабылдайды;

      ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын құрады және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алады, сондай-ақ оның Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді.

      4. Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде интернет-ресурстар мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның объектілерін басқаруды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 54-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

55-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғау шаралары

      1. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғаудың құқықтық шараларына:

      1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ақпараттандыру саласындағы стандарттар;

      2) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық;

      3) электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның меншiк иесiмен немесе иеленушiсiмен жасасатын, оларда осы объектілердің жұмыс істеу, оларға қол жеткiзу немесе оларды пайдалану шарттары, сондай-ақ оларды бұзғаны үшiн жауаптылық белгіленетін келісімдер жатады.

      2. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғаудың ұйымдастырушылық шараларына ақпаратқа, электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық жүйелерге (ақпараттың электрондық жеткізгіштеріне) қол жеткізу жүзеге асырылуы мүмкін аумаққа (ғимараттарға, үй-жайларға) кіру режимін белгілеу және қамтамасыз ету, сондай-ақ электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық жүйелерге және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымға қол жеткізуді шектеу жатады.

      3. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғаудың техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларына:

      1) ақпаратты қорғау құралдарын пайдалану, ал мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қатысты – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген, дайындалған және (немесе) пайдалануға қабылданған, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау құралдарын қолдана отырып қана пайдалану;

      2) электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық жүйелерге және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымға қол жеткізуді бақылау және қол жеткізу фактілерін тіркеу жүйесін пайдалану;

      3) ақпараттандыру объектілері меншік иелерінің немесе иеленушілерінің қорғау шараларын айқындауы үшін бекітілген қорғау бейіндерінің негізінде қауіпсіздік жөніндегі тапсырманы әзірлеу жатады.

      4. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғаудың техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларын пайдалану жеке тұлғалардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне, сондай-ақ заңды тұлғалардың мүлкіне және мемлекеттік мүлікке зиян келтірмеуге немесе зиян келтіру қатерін төндірмеуге тиіс.

      Ескерту. 55-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

56-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау

      Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды алған ақпараттық жүйелердің меншік иелері және иеленушілері, дербес деректерді қамтитын базаның меншік иесі және (немесе) операторы, сондай-ақ үшінші тұлғалар осы Заңға, Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға сәйкес оларды қорғау бойынша шараларды қолдануға міндетті.

      Бұл міндет дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар алынған немесе дербес деректер жиналған кезден бастап және олар жойылғанға не иесіздендірілгенге дейін туындайды.

      Ескерту. 56-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

56-1-бап. Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігінде домендiк аттарды қорғау

      1. .KZ және (немесе) .ҚАЗ домендік аттармен тіркелген интернет-ресурс Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде орналастырылады.

      2. Интернет-ресурстармен деректерді беру кезінде Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде .KZ және (немесе) .ҚАЗ домендік аттарды пайдалану қауіпсіздік сертификаттарын қолдану арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-тарау 56-1-баппен толықтырылды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ
10-тарау. Құжаттарға сараптама жүргізу және оларды келісу

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

57-бап. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытындылар

      1. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін мемлекеттік орган ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытындыларды алу үшін уәкілетті органға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органға енгізеді.

      Инвестициялық ұсыныстарға, қаржылық-экономикалық негіздемелерге ақпараттандыру саласында сараптама жүргізу инвестициялық ұсыныстарға, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелеріне ақпараттандыру саласында сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

      2. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық ұсыныс "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырма қоса беріліп, қорытындыға енгізіледі.

      Шығыстардың есеп-қисабының негіздемесі, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырылуы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан бағалауды уәкілетті орган жүзеге асырады және ақпараттандыру саласындағы қорытындыда көрсетіледі.

      3. Инвестициялық ұсынысты уәкілетті орган және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.

      4. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне қорытындылар толық құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

      Ескерту. 57-бап жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

58-бап. Бюджеттік инвестициялардың техникалық-экономикалық негіздемесіне немесе қаржылық-экономикалық негіздемесіне ақпараттандыру саласындағы сараптаманың қорытындысы

      Ескерту. 58-бап алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

59-бап. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы техникалық құжаттаманы және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша құжаттаманы келісу

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырманы келісуді уәкілетті орган және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды жасау және қарау қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады.

      2. "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы әзірлеген ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырманы келісу ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

      3. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық және жергілікті жобалары шеңберінде "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасы, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес уәкілетті органмен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.

      Ескерту. 59-бап жаңа редакцияда - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

60-бап. Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарына уәкілетті органның қорытындысы

      1. Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарын бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі уәкілетті органның қарауына жыл сайын 1 наурызға дейін енгізеді.

      2. Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарын уәкілетті орган құжаттар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде қарайды.

      3. Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарын қараудан бас тарту:

      1) ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарының нысаны мен мазмұны осы Заңның және Қазақстан Республикасы бюджеттік заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген;

      2) құжаттар уәкілетті орган бекіткен белгіленген талаптарға сәйкес ұсынылмаған жағдайларда жүзеге асырылады.

      4. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарын "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталына орналастырады.

11-тарау. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫН ДАМЫТУ

61-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау

      1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдауды Қазақстан Республикасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды ынталандыру мақсатында уәкілетті мемлекеттік органдар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институты және басқа да ұлттық даму институттары жүзеге асырады.

      2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институты өз қызметін осы Заңға және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырады.

      3. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдаудың негізгі қағидаттары:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын жеке кәсіпкерлік және мемлекеттік-жекешелік әріптестік базасында дамыту;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, ақпараттық жүйелерді әзірлеуге тапсырыстар алу кезіндегі отандық заңды тұлғалардың басымдығы;

      3) отандық бағдарламалық қамтылым, бағдарламалық өнімдер өндірісін және техникалық құралдар өндірісін дамытуды ынталандыру;

      4) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар нарығының құрылымын дамыту;

      5) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар нарығында адал бәсекелестікті қолдау.

      4. Мемлекеттік қолдау қағидаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген шаралардан басқа, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамыту жөніндегі шаралар мыналар:

      1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметтің нормативтік-әдіснамалық базасын қалыптастыру және дамыту, оның ішінде халықаралық стандарттарды ендіру;

      2) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жобаларды қаржыландыру;

      4) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жобаларды венчурлық және өзге де бюджеттен тыс өтеулі қаржыландыру үшін жағдайлар жасау;

      6) алып тасталды - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жобаларға инвестицияларды жүзеге асыру, заңды тұлғаларды, оның ішінде шетелдік қатысумен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен құру болып табылады.

      Ескерту. 61-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.06.2020 № 347-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

62-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын кадрлық және ғылыми қамтамасыз ету

      1. Мемлекет ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша техникалық, кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды отандық және шетелдік жоғары оқу орындарында даярлау және қайта даярлау үшін жағдайлар жасайды.

      2. Ұйымдар, ұлттық компаниялар, олардың үлестес тұлғалары ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша кәсіптік, техникалық, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылар үшін практика базасы ретінде әрекет етеді.

      3. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын ғылыми қамтамасыз ету ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті мемлекеттік қолдау арқылы, оның ішінде технологияларды коммерцияландыру үшін жағдайлар жасау арқылы жүзеге асырылады.

12-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

63-бап. Ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      1. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастығы Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарына және заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру субъектілері халықаралық ұйымдар мен бірлестіктерге кіруге, халықаралық және шетелдік жобалар мен бағдарламаларға қатысуға құқылы.

      Мемлекеттік органдар уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласында шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдік заңды тұлғалармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

      3. Ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастық:

      1) шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдік заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын орындау жөніндегі іс-шараларды іске асыруға қатысу;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, оның ішінде Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзі арқылы халықаралық (мемлекетаралық) ақпараттық өзара іс-қимылдың тұрақты және қауіпсіз жүйесін қалыптастыруға көмек көрсету;

      3) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуды қамтамасыз ету бойынша шетелдік заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау, сондай-ақ кадрлық даму және ғылыми ынтымақтастық;

      4) ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына шетелдік заңды тұлғалармен және халықаралық ұйымдармен бірлесіп ұдайы негізде мониторинг және болжау жүргізу;

      5) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасу, сондай-ақ мемлекеттің ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына қол сұғатын және мемлекеттік қызметтің саяси, экономикалық, әлеуметтік және өзге салаларын бұзатын әрекеттерге тыйым белгілеу;

      6) Қазақстан Республикасында және шетелде семинарлар, конференциялар және тренингтер өткізу;

      7) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды адамға, қоғамға және мемлекетке зиян келтіру тұрғысынан пайдалануға өзара түсіністік негізінде тыйым белгілеу;

      8) ақпараттандыру саласындағы жобаларды шет мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен, шетелдік заңды тұлғалармен, шетелдік қоғамдық ұйымдармен және қорлармен бірлесіп қаржыландыру және іске асыру нысанында жүзеге асырылады.

      4. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту, институттық қамтамасыз ету және тәжірибе мен білім алмасу мәселелері жөніндегі халықаралық ынтымақтастық шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарының, халықаралық ұйымдардың және шетелдік заңды тұлғалардың қатысуымен жүзеге асырылады.

13-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

64-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылау

      Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексерулер және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 64-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

65-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

66-бап. Өтпелі ережелер

      1. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген мемлекеттік органдардың интернет-ресурстары мен ақпараттық жүйелері бар және ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар хаттамасы, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік аттестаты жоқ мемлекеттік органдар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап үш жыл ішінде олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар және аттестаттау жүргізеді.

      2. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған немесе мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған және ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтар хаттамасы, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік аттестаты жоқ мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап үш жыл ішінде ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтардан және аттестаттаудан өтеді.

      Ескерту. 66-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2017 № 128-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

67-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Ақпараттандыру туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 2, 13-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi Н. НАЗАРБАЕВ

Об информатизации

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.67
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере информатизации, возникающие на территории Республики Казахстан между государственными органами, физическими и юридическими лицами при создании, развитии и эксплуатации объектов информатизации, а также при государственной поддержке развития отрасли информационно-коммуникационных технологий.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) автоматизация – процесс использования средств информационно-коммуникационных технологий для оптимизации создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, преобразования, отображения, распространения и предоставления информации;

      2) информатизация – организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, направленный на автоматизацию деятельности субъектов информатизации;

      3) сервисная модель информатизации – реализация централизованного подхода в информатизации государственных функций и государственных услуг, основанного на создании или развитии информационно-коммуникационных услуг, а также их оказании;

      3-1) проект государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации – совокупность последовательных мероприятий по созданию или развитию, а также оказанию информационно-коммуникационных услуг;

      3-2) договор государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации – сервисный контракт, определяющий права, обязанности, ответственность сторон и иные условия при создании, развитии и оказании информационно-коммуникационных услуг, сторонами которого являются государственный партнер, оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и частный партнер, являющийся поставщиком сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      4) объекты информатизации – электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и информационно-коммуникационная инфраструктура;

      5) владелец объектов информатизации – субъект, которому собственник объектов информатизации предоставил права владения и пользования объектами информатизации в определенных законом или соглашением пределах и порядке;

      5-1) интеграция объектов информатизации – мероприятия по организации и обеспечению информационного взаимодействия между объектами информатизации на основании используемых в Республике Казахстан стандартных протоколов передачи данных;

      6) классификатор объектов информатизации (далее – классификатор) – систематизированный перечень категорий, направленный на идентификацию и описание объектов информатизации;

      6-1) развитие объекта информатизации – этап жизненного цикла объекта информатизации, на протяжении которого осуществляется комплекс мероприятий по реализации дополнительных функциональных требований, а также модернизации объекта информатизации, введенного в промышленную эксплуатацию с целью оптимизации его функционирования и (или) расширения функционала;

      6-2) внедрение объекта информатизации – этап создания или развития объекта информатизации, направленный на проведение комплекса мероприятий по вводу в действие объекта информатизации, включающих подготовку объекта автоматизации и персонала, проведение пусконаладочных работ, предварительных и приемочных испытаний;

      6-3) сопровождение объекта информатизации – обеспечение использования введенного в промышленную эксплуатацию объекта информатизации в соответствии с его назначением, включающее мероприятия по проведению корректировки, модификации и устранению дефектов программного обеспечения, без проведения модернизации и реализации дополнительных функциональных требований и при условии сохранения его целостности;

      6-4) создание объекта информатизации – этап жизненного цикла объекта информатизации, на протяжении которого осуществляется реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на разработку, опытную эксплуатацию, внедрение объекта информатизации, а также приобретение и (или) имущественный наем (аренду) необходимого для его функционирования комплекса технических средств и программного обеспечения;

      6-5) промышленная эксплуатация объекта информатизации – этап жизненного цикла объекта информатизации, на протяжении которого осуществляется использование объекта информатизации в штатном режиме в соответствии с целями, задачами и требованиями, изложенными в технической документации и нормативно-технической документации;

      6-6) опытная эксплуатация объекта информатизации – эксплуатация объекта информатизации в пилотной зоне, проводимая с целью выявления и устранения недостатков его функционирования и определения соответствия требованиям технической документации;

      6-7) жизненный цикл объекта информатизации – совокупность этапов создания, промышленной эксплуатации, развития и прекращения промышленной эксплуатации объекта информатизации;

      7) информационная безопасность в сфере информатизации (далее – информационная безопасность) – состояние защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз;

      8) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) экспертный совет в сфере информатизации (далее – экспертный совет) – межведомственная комиссия при уполномоченном органе, рассматривающая вопросы по информатизации деятельности государственных органов;

      10) уполномоченный орган в сфере информатизации (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и "электронного правительства";

      11) субъекты информатизации – государственные органы, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность или вступающие в правоотношения в сфере информатизации;

      12) информационная система – организационно-упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической документации, реализующих определенные технологические действия посредством информационного взаимодействия и предназначенных для решения конкретных функциональных задач;

      13) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      14) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;
      15) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      16) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      17) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      18) аудит информационной системы – независимое обследование информационной системы в целях повышения эффективности ее использования;

      19) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      20) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      21) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      22) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      23) информационно-коммуникационная инфраструктура – совокупность объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения функционирования технологической среды в целях формирования электронных информационных ресурсов и предоставления доступа к ним;

      24) критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры – объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", нарушение или прекращение функционирования которых приводит к чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера или к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства, инфраструктуры Республики Казахстан или для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории;

      25) объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры – информационные системы, технологические платформы, аппаратно-программные комплексы, серверные помещения (центры обработки данных), сети телекоммуникаций, а также системы обеспечения информационной безопасности и бесперебойного функционирования технических средств;

      26) информационно-коммуникационная услуга – услуга или совокупность услуг по имущественному найму (аренде) и (или) размещению вычислительных ресурсов, предоставлению программного обеспечения, программных продуктов, сервисных программных продуктов и технических средств в пользование, включая услуги связи, посредством которых обеспечивается функционирование данных услуг;

      26-1) задание на проектирование информационно-коммуникационной услуги – документ, отражающий технические, организационные и иные требования к информационно-коммуникационной услуге, а также предельную стоимость информационно-коммуникационной услуги;

      27) каталог информационно-коммуникационных услуг – единый справочник информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых государственным органам оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

      28) информационно-коммуникационные технологии – совокупность методов работы с электронными информационными ресурсами и методов информационного взаимодействия, осуществляемых с применением аппаратно-программного комплекса и сети телекоммуникаций;

      29) отрасль информационно-коммуникационных технологий – отрасль экономики, связанная с проектированием, производством и реализацией программного обеспечения, технических средств, бытовой электроники и ее компонентов, а также с предоставлением информационно-коммуникационных услуг;

      29-1) мониторинг событий информационной безопасности – постоянное наблюдение за объектом информатизации с целью выявления и идентификации событий информационной безопасности;

      30) событие информационной безопасности – состояние объектов информатизации, свидетельствующее о возможном нарушении существующей политики безопасности либо о прежде неизвестной ситуации, которая может иметь отношение к безопасности объектов информатизации;

      30-1) уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере обеспечения информационной безопасности;

      30-2) национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан в целях развития сферы информационной безопасности и электронной промышленности;

      30-3) оперативный центр информационной безопасности – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, осуществляющее деятельность по защите электронных информационных ресурсов, информационных систем, сетей телекоммуникаций и других объектов информатизации;

      30-4) служба реагирования на инциденты информационной безопасности – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, обеспечивающее анализ информации о событиях информационной безопасности в целях оказания консультативного и технического содействия в устранении последствий инцидентов информационной безопасности;

      31) инцидент информационной безопасности – отдельно или серийно возникающие сбои в работе информационно-коммуникационной инфраструктуры или отдельных ее объектов, создающие угрозу их надлежащему функционированию и (или) условия для незаконного получения, копирования, распространения, модификации, уничтожения или блокирования электронных информационных ресурсов;

      Примечание ИЗПИ!
      Подпункт 31-1) предусмотрен в редакции Закона РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 16.12.2020).
      Примечание ИЗПИ!
      Данная редакция подпункта 31-1) действует с 01.01.2020 до 16.12.2020 в соответствии с Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI.

      31-1) отраслевой центр информационной безопасности – юридическое лицо или структурное подразделение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, осуществляющее деятельность по координации обеспечения информационной безопасности финансового рынка и финансовых организаций;

      32) средство защиты информации – программное обеспечение, технические и иные средства, предназначенные и используемые для обеспечения защиты информации;

      33) аппаратно-программный комплекс – совокупность программного обеспечения и технических средств, совместно применяемых для решения задач определенного типа;

      33-1) международный технологический парк "Астана Хаб" – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, владеющее на праве собственности или иных законных основаниях единым материально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия для реализации индустриально-инновационной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий;

      33-2) акселерация участников международного технологического парка "Астана Хаб" – процесс подготовки и обучения участников международного технологического парка "Астана Хаб" к реализации их индустриально-инновационных проектов в области информационно-коммуникационных технологий;

      34) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      35) открытые данные – общедоступные электронные информационные ресурсы, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизменном виде;

      36) интернет-портал открытых данных – компонент веб-портала "электронного правительства", обеспечивающий централизованное хранение описательной и ссылочной информации по открытым данным;

      37) программное обеспечение – совокупность программ, программных кодов, а также программных продуктов с технической документацией, необходимой для их эксплуатации;

      38) программный продукт – самостоятельная программа или часть программного обеспечения, являющаяся товаром, которая независимо от ее разработчиков может использоваться в предусмотренных целях в соответствии с системными требованиями, установленными технической документацией;

      38-1) биометрическая аутентификация – комплекс мер, идентифицирующих личность на основании физиологических и биологических неизменных признаков;

      39) одноразовый пароль – пароль, действительный только для одного сеанса аутентификации субъектов получения услуг в электронной форме;

      40) доменное имя – символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации Интернета, соответствующее определенному сетевому адресу и предназначенное для поименованного обращения к объекту Интернета;

      41) свободное программное обеспечение – программное обеспечение с открытым исходным кодом, в отношении которого правообладатель предоставляет пользователю право на неограниченную установку, запуск и копирование, а также свободное использование, изучение, развитие и распространение;

      42) локальная сеть – часть сети телекоммуникаций, имеющая замкнутую инфраструктуру до точки подключения к другим сетям телекоммуникаций и обеспечивающая передачу информации и организацию совместного доступа к сетевым устройствам в территориально ограниченном пространстве объекта (помещение, здание, сооружение и его комплекс);

      43) системно-техническое обслуживание – мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования аппаратно-программного комплекса и сетей телекоммуникаций;

      44) Интернет – всемирная система объединенных сетей телекоммуникаций и вычислительных ресурсов для передачи электронных информационных ресурсов;

      45) единый шлюз доступа к Интернету – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для защиты сетей телекоммуникаций при доступе к Интернету и (или) сетям связи, имеющим выход в Интернет;

      46) интернет-ресурс – информация (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде), размещенная на аппаратно-программном комплексе, имеющем уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующем в Интернете;

      47) национальный шлюз Республики Казахстан – информационная система, предназначенная для обеспечения межгосударственного информационного взаимодействия информационных систем и электронных информационных ресурсов государств;

      47-1) профиль защиты – перечень минимальных требований к безопасности программных и технических средств, являющихся компонентами объектов информатизации;

      48) единая платформа интернет-ресурсов государственных органов – технологическая платформа, предназначенная для размещения интернет-ресурсов государственных органов;

      49) архитектура государственного органа – описание текущего и планируемого состояния государственного органа, включая его задачи, функции, организационную структуру, электронные информационные ресурсы, информационно-коммуникационную инфраструктуру и их взаимосвязь;

      50) государственная техническая служба – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;

      51) нормативно-техническая документация – совокупность документов, определяющих общие задачи, принципы и требования к созданию и использованию (эксплуатации) объектов информатизации, а также контролю их соответствия установленным требованиям в сфере информатизации;

      52) пользователь – субъект информатизации, использующий объекты информатизации для выполнения конкретной функции и (или) задачи;

      52-1) реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности – перечень программного обеспечения и продукции электронной промышленности, соответствующих требованиям информационной безопасности, созданный для целей обеспечения обороны страны и безопасности государства;

      53) сервисный программный продукт – программный продукт, предназначенный для реализации информационно-коммуникационной услуги;

      54) техническая поддержка – оказание консультационных, информационно-технологических и иных услуг по поддержке работоспособности лицензионного программного обеспечения;

      55) техническая документация – комплект документации на информационную систему, информационно-коммуникационную платформу "электронного правительства" и программный продукт, в том числе сервисный программный продукт, включающий техническое задание, задание на проектирование, эксплуатационную и иную документацию;

      56) цифровая грамотность – знание и умение человека использовать информационно-коммуникационные технологии в повседневной и профессиональной деятельности;

      57) электронные информационные ресурсы – информация, предоставленная в электронно-цифровой форме и содержащаяся на электронном носителе, интернет-ресурсе и (или) в информационной системе;

      58) "электронный акимат" – система информационного взаимодействия местных исполнительных органов с государственными органами, физическими и юридическими лицами, основанная на автоматизации и оптимизации государственных функций, а также предназначенная для оказания услуг в электронной форме, являющаяся частью "электронного правительства";

      59) типовая архитектура "электронного акимата" – описание стандартных компонентов и требований к реализации функций и услуг, организационной структуры, информационных потоков, информационно-коммуникационной инфраструктуры местных исполнительных органов с учетом системы административно-территориального устройства Республики Казахстан;

      60) электронный носитель – материальный носитель, предназначенный для хранения информации в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств;

      61) субъект получения услуг в электронной форме – физическое или юридическое лицо, обратившееся за получением государственной или иной услуги в электронной форме либо предоставившее согласие на оказание проактивной услуги;

      62) субъект оказания услуг в электронной форме – физическое или юридическое лицо, оказывающее государственную или иную услугу в электронной форме;

      62-1) продукция электронной промышленности – электронные компоненты и изделия из них различного назначения;

      63) "электронное правительство" – система информационного взаимодействия государственных органов между собой и с физическими и юридическими лицами, основанная на автоматизации и оптимизации государственных функций, а также предназначенная для оказания услуг в электронной форме;

      64) объекты информатизации "электронного правительства" – государственные электронные информационные ресурсы, программное обеспечение государственных органов, интернет-ресурс государственного органа, объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в том числе сервисный программный продукт, программное обеспечение и информационные системы иных лиц, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов в рамках осуществления государственных функций и оказания государственных услуг;

      65) система мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" (далее – система мониторинга обеспечения информационной безопасности) – организационные и технические мероприятия, направленные на проведение мониторинга безопасного использования информационно-коммуникационных технологий, включая мониторинг событий информационной безопасности и реагирование на инциденты информационной безопасности;

      66) информационно-коммуникационная инфраструктура "электронного правительства" – информационно-коммуникационная инфраструктура, обеспечивающая функционирование "электронного правительства";

      67) оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (далее – оператор) – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, на которое возложено обеспечение функционирования закрепленной за ним информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

      68) информационно-коммуникационная платформа "электронного правительства" – технологическая платформа, предназначенная для автоматизации деятельности государственного органа, в том числе автоматизации государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг;

      69) архитектура "электронного правительства" – описание объектов информатизации "электронного правительства", а также комплекс нормативных и технических требований, используемых для управления и координирования процессов создания и развития объектов информатизации "электронного правительства";

      70) кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" – компонент веб-портала "электронного правительства", предназначенный для официального информационного взаимодействия физических и юридических лиц с государственными органами по вопросам оказания услуг в электронной форме, вопросам обращения к субъектам, рассматривающим обращения указанных лиц, а также использования персональных данных;

      71) сервисный интегратор "электронного правительства" – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, на которое возложены функции по методологическому обеспечению развития архитектуры "электронного правительства" и типовой архитектуры "электронного акимата", а также иные функции, предусмотренные настоящим Законом;

      71-1) внешний шлюз "электронного правительства" – подсистема шлюза "электронного правительства", предназначенная для обеспечения взаимодействия информационных систем, находящихся в единой транспортной среде государственных органов, с информационными системами, находящимися вне единой транспортной среды государственных органов;

      72) единый шлюз электронной почты "электронного правительства" – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий защиту электронной почты "электронного правительства" в соответствии с требованиями информационной безопасности.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 174-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об информатизации

      1. Законодательство Республики Казахстан об информатизации основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели и принципы государственного регулирования общественных отношений в сфере информатизации

      1. Целями государственного регулирования общественных отношений в сфере информатизации являются формирование и обеспечение развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание условий для развития местного содержания в производстве товаров, работ и услуг в отрасли информационно-коммуникационных технологий для информационного обеспечения социального и экономического развития и конкурентоспособности Республики Казахстан.

      2. Государственное регулирование общественных отношений в сфере информатизации основывается на следующих принципах:

      1) законности;

      2) соблюдения прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц;

      3) равенства прав физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере информатизации и использование ее результатов;

      4) обеспечения свободного доступа к электронным информационным ресурсам, содержащим информацию о деятельности государственных органов (презумпция открытости), и обязательного их предоставления, кроме электронных информационных ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с законами Республики Казахстан;

      5) своевременности предоставления, объективности, полноты и достоверности электронных информационных ресурсов, в отношении которых законами Республики Казахстан установлен обязательный характер их публичного распространения либо предоставления государственными органами;

      6) свободы поиска, формирования и передачи любых электронных информационных ресурсов, доступ к которым не ограничен в соответствии с законами Республики Казахстан;

      7) обеспечения безопасности личности, общества и государства при применении информационно-коммуникационных технологий;

      8) создания условий для развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и добросовестной конкуренции;

      9) обеспечения централизованного управления объектами информатизации "электронного правительства";

      10) осуществления деятельности по информатизации на территории Республики Казахстан на основе единых стандартов, обеспечивающих надежность и управляемость объектов информатизации.

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

      1. Сферой действия настоящего Закона являются общественные отношения в сфере информатизации, возникающие на территории Республики Казахстан между государственными органами, физическими и юридическими лицами при создании, развитии, сопровождении, эксплуатации объектов информатизации, а также при государственной поддержке развития отрасли информационно-коммуникационных технологий.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на:

      1) содержание и способы распространения информации;

      2) отношения, возникающие при осуществлении Национальным Банком Республики Казахстан и организациями, входящими в его структуру, работ по созданию или развитию интернет-ресурсов, информационных систем, не интегрируемых с объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а также при проведении закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации;

      3) отношения, возникающие при осуществлении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций работ по созданию или развитию информационных систем, интегрируемых с информационными системами Национального Банка Республики Казахстан, которые не интегрируются с объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства".

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Статья 5. Основные задачи государственного управления в сфере информатизации

      Основными задачами государственного управления в сфере информатизации являются:

      1) формирование и развитие информационного общества;

      2) обеспечение реализации и сопровождения административной реформы государственных органов;

      3) развитие "электронного правительства" и "электронного акимата";

      4) повышение цифровой грамотности;

      5) обеспечение участникам образовательного процесса условий для доступа к электронным информационным ресурсам электронного обучения;

      6) обеспечение условий для развития и внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в производственные процессы;

      7) содействие формированию и развитию отечественной отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      8) формирование и реализация единой научной, технической, индустриально-инновационной политики в сфере информатизации;

      9) формирование, развитие и защита государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем и сетей телекоммуникаций, обеспечение их взаимодействия в едином информационном пространстве;

      10) мониторинг обеспечения информационной безопасности государственных органов, физических и юридических лиц;

      11) предупреждение и оперативное реагирование на инциденты информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного или военного положения;

      12) создание условий для привлечения инвестиций в отрасль информационно-коммуникационных технологий на системной основе;

      13) совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации;

      14) участие в международном сотрудничестве в сфере информатизации;

      15) создание условий для международного информационного обмена и доступа к информации.

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере информатизации

      Правительство Республики Казахстан в сфере информатизации:

      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере информатизации и организует их осуществление;

      2) определяет национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий, сервисного интегратора "электронного правительства", оператора;

      3) утверждает единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      4) утверждает перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также правила и критерии отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      5) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) утверждает перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов;

      6-1) утверждает Национальный антикризисный план реагирования на инциденты информационной безопасности;

      6-2) определяет международный технологический парк "Астана Хаб";

      7) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 174-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере информатизации;

      2) утверждает состав и положение о деятельности экспертного совета;

      3) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) утверждает правила реализации сервисной модели информатизации;

      5) утверждает перечень интернет-ресурсов государственных органов и объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепляемых за оператором;

      6) утверждает правила формирования перечня интернет-ресурсов государственных органов и объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепляемых за оператором;

      7) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      8) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      9) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      10) утверждает требования по развитию архитектуры "электронного правительства" по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      11) утверждает правила классификации объектов информатизации и классификатор объектов информатизации;

      12) утверждает правила информационного взаимодействия информационной системы мониторинга оказания государственных услуг с информационными системами;

      13) утверждает правила интеграции объектов информатизации "электронного правительства";

      13-1) утверждает правила функционирования и технические требования к внешнему шлюзу "электронного правительства";

      14) утверждает перечень информационных систем и электронных информационных ресурсов, осуществляющих межгосударственное информационное взаимодействие через национальный шлюз Республики Казахстан;

      15) утверждает правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию;

      16) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      17) утверждает правила разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      18) утверждает типовую архитектуру "электронного акимата" по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      19) утверждает правила проведения экспертизы в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      20) утверждает правила составления и рассмотрения технических заданий на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      21) утверждает инструкцию по составлению, представлению и рассмотрению расчета расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

      22) утверждает правила проведения аудита информационных систем по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      23) утверждает методику расчета и нормативы затрат на создание, развитие и сопровождение объектов информатизации государственных органов;

      24) утверждает методику расчета стоимости информационно-коммуникационных услуг для государственных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      24-1) разрабатывает и утверждает правила деятельности международного технологического парка "Астана Хаб", включая порядок оказания услуг и определения их стоимости;

      25) разрабатывает и утверждает методику оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационно-коммуникационных технологий;

      25-1) проводит оценку эффективности деятельности государственных органов по применению информационно-коммуникационных технологий и оценку качества оказания государственных услуг в электронной форме;

      26) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      27) утверждает проверочные листы, критерии оценки риска, полугодовые графики проведения проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      28) утверждает критерии отнесения электронных информационных ресурсов к открытым данным, размещаемым государственными органами на интернет-портале открытых данных, а также порядок и формат их предоставления;

      29) утверждает каталог информационно-коммуникационных услуг;

      30) утверждает правила учета сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства";

      31) утверждает правила учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства";

      32) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      33) утверждает задание на проектирование информационно-коммуникационной услуги, разработанное сервисным интегратором "электронного правительства";

      34) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере информатизации;

      35) выдает отраслевое заключение на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, за исключением проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации;

      36) осуществляет деятельность по совершенствованию системы привлечения инвестиций и механизмов стимулирования разработки и реализации инвестиционных проектов в сфере информатизации;

      37) создает условия для развития отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      38) вырабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации;

      39) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      40) осуществляет координацию разработки архитектуры государственных органов;

      41) осуществляет мониторинг реализации архитектуры государственных органов;

      41-1) согласовывает проекты архитектуры государственных органов;

      41-2) организует сопровождение реализации архитектур государственных органов;

      42) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      42-1) осуществляет мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, а также мониторинг исполнения обязательств в период реализации проекта государственно-частного партнерства;

      43) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      44) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      45) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      46) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      47) участвует во вводе в промышленную эксплуатацию объектов информатизации "электронного правительства";

      48) выдает заключение в сфере информатизации на инвестиционные предложения, финансово-экономические обоснования бюджетных инвестиций;

      49) рассматривает и выдает заключения на представленные администраторами бюджетных программ расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации;

      50) согласовывает техническое задание на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства";

      51) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      52) организует учет сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и размещение электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";

      53) организует учет и хранение разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства";

      54) утверждает порядок определения и использования стандартных решений, подлежащих многократному использованию при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства";

      55) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      56) исключен Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      57) участвует в работах по стандартизации и подтверждению соответствия в сфере информатизации;

      58) осуществляет международное сотрудничество в сфере информатизации;

      59) осуществляет государственный контроль в сфере информатизации;

      59-1) осуществляет координацию деятельности международного технологического парка "Астана Хаб";

      60) утверждает правила регистрации и подключения абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала "электронного правительства" для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи;

      61) утверждает перечень государственных и иных услуг в электронной форме, оказываемых посредством веб-портала "электронного правительства" и абонентского устройства сотовой связи;

      62) утверждает правила классификации государственных услуг в электронной форме для определения способа аутентификации услугополучателя;

      63) утверждает обязательные реквизиты результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также порядок проверки их достоверности;

      63-1) осуществляет согласование перечня проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, сформированного сервисным интегратором;

      63-2) выдает предписания при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан об информатизации;

      64) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 174-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности

      Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности:

      1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности;

      2) разрабатывает единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      3) разрабатывает перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также правила и критерии отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      4) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      5) утверждает методику и правила проведения испытаний объектов информатизации "электронного правительства" и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности;

      5-1) утверждает правила проведения мониторинга событий информационной безопасности объектов информатизации государственных органов по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;

      6) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      7) утверждает правила проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры по согласованию с органами национальной безопасности;

      8) утверждает правила проведения мониторинга выполнения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      9) осуществляет мониторинг выполнения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      10) осуществляет координацию деятельности по разработке средств защиты информации в части обнаружения, анализа и предотвращения угроз информационной безопасности для обеспечения устойчивого функционирования информационных систем и сетей телекоммуникаций государственных органов;

      11) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      11-1) выдает акт по результатам испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

      12) осуществляет государственный контроль в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности;

      13) направляет для исполнения предписания при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности;

      14) осуществляет координацию деятельности по управлению интернет-ресурсами и объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного или военного положения;

      14-1) участвует во вводе в промышленную эксплуатацию объектов информатизации "электронного правительства";

      14-2) организует содействие собственникам, владельцам и пользователям объектов информатизации в вопросах безопасного использования информационно-коммуникационных технологий, включая предотвращение неправомерных действий по получению, копированию, распространению, модификации, уничтожению или блокированию электронных информационных ресурсов;

      15) разрабатывает Национальный антикризисный план реагирования на инциденты информационной безопасности;

      16) определяет администратора и регистратуру доменных имен, утверждает правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета;

      17) утверждает правила создания и обеспечения функционирования единой национальной резервной платформы хранения электронных информационных ресурсов, периодичность резервного копирования электронных информационных ресурсов критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      18) утверждает профили защиты и методику разработки профилей защиты;

      19) утверждает правила обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами обеспечения информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности;

      20) утверждает правила формирования и ведения реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, а также критерии по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности;

      20-1) выдает заключения в сфере обеспечения информационной безопасности на инвестиционные предложения и финансово-экономические обоснования бюджетных инвестиций на основании экспертиз государственной технической службы, а также согласовывает технические задания на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства" на соответствие требованиям информационной безопасности на основании экспертиз государственной технической службы;

      21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-2. Оперативный центр информационной безопасности

      1. Оперативный центр информационной безопасности:

      1) осуществляет деятельность по обнаружению, оценке, прогнозированию, локализации, нейтрализации и профилактике угроз информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры, объектов информатизации, подключенных к оперативному центру информационной безопасности;

      2) принимает меры по минимизации угроз информационной безопасности, незамедлительно информирует владельца информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также Национальный координационный центр информационной безопасности о факте инцидента информационной безопасности;

      3) осуществляет мониторинг обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, объектов информатизации, не относящихся к объектам информатизации "электронного правительства";

      4) осуществляет обмен информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности объектов информатизации, подключенных к оперативному центру информационной безопасности, с Национальным координационным центром информационной безопасности и другими оперативными центрами информационной безопасности;

      5) осуществляет сбор, консолидацию, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах информационной безопасности;

      6) предоставляет владельцам критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры информацию, необходимую для обеспечения информационной безопасности объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе информацию об угрозах безопасности, уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, способах реализации угроз информационной безопасности, предпосылках возникновения инцидентов информационной безопасности, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

      7) обеспечивает сохранность сведений ограниченного распространения, ставших известными оперативному центру информационной безопасности в рамках осуществления его деятельности;

      8) обеспечивает подключение систем журналирования событий информационной безопасности к центру мониторинга Национального координационного центра информационной безопасности.

      2. Оперативный центр информационной безопасности осуществляет свою деятельность на основании лицензии на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий.

      3. Сотрудники оперативного центра информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.

      4. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на банки второго уровня Республики Казахстан, в которых функции оперативного центра информационной безопасности осуществляются их структурными подразделениями.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-2 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-3. Служба реагирования на инциденты информационной безопасности

      1. Служба реагирования на инциденты информационной безопасности:

      1) проводит анализ информации о событиях информационной безопасности в целях устранения причин и условий инцидентов информационной безопасности;

      2) вырабатывает рекомендации, направленные на противодействие угрозам информационной безопасности;

      3) информирует владельцев объектов информатизации о ставших известными инцидентах и угрозах информационной безопасности.

      2. Служба реагирования на инциденты информационной безопасности осуществляет свою деятельность на основании лицензии на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий.

      3. Сотрудники службы реагирования на инциденты информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.

      4. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на банки второго уровня Республики Казахстан, в которых функции службы реагирования на инциденты информационной безопасности осуществляются их структурными подразделениями.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-3 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-4. Национальный координационный центр информационной безопасности

      1. Национальный координационный центр информационной безопасности:

      1) содействует собственникам, владельцам и пользователям объектов информатизации в вопросах безопасного использования информационно-коммуникационных технологий;

      2) обеспечивает взаимодействие оперативных и отраслевого центров информационной безопасности финансового рынка и финансовых организаций;

      3) осуществляет сбор, анализ и обобщение информации оперативных центров информационной безопасности об инцидентах информационной безопасности на объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и других критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      4) осуществляет техническое сопровождение информационной системы Национального координационного центра информационной безопасности;

      5) участвует в разработке порядка обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности;

      6) в случаях получения информации об инцидентах информационной безопасности на объектах информатизации незамедлительно информирует органы национальной безопасности Республики Казахстан;

      7) осуществляет межотраслевую координацию по вопросам мониторинга обеспечения информационной безопасности, защиты и безопасного функционирования объектов информатизации "электронного правительства", казахстанского сегмента Интернета, а также критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, реагирования на инциденты информационной безопасности с проведением совместных мероприятий по обеспечению информационной безопасности в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;

      7-1) осуществляет мониторинг обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" посредством системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности;

      7-2) осуществляет мониторинг событий информационной безопасности объектов информатизации государственных органов;

      8) создает и обеспечивает функционирование единой национальной резервной платформы хранения электронных информационных ресурсов, устанавливает периодичность резервного копирования электронных информационных ресурсов критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      9) осуществляет организационное и техническое сопровождение системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности;

      10) осуществляет мероприятия по выявлению, пресечению и исследованию угроз и инцидентов информационной безопасности на объектах информатизации "электронного правительства" и формирует рекомендации по их устранению или предотвращению;

      11) осуществляет координацию мероприятий по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также реагированию на инциденты информационной безопасности.

      2. Сотрудники Национального координационного центра информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-4 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 7-5. Отраслевой центр информационной безопасности

      1. Отраслевой центр информационной безопасности, координирующий обеспечение информационной безопасности финансового рынка и финансовых организаций:

      1) осуществляет деятельность по анализу, оценке, прогнозированию и профилактике угроз информационной безопасности финансового рынка и финансовых организаций, подключенных к отраслевому центру информационной безопасности;

      2) осуществляет обмен информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности финансового рынка и финансовых организаций, подключенных к отраслевому центру информационной безопасности, с Национальным координационным центром информационной безопасности;

      3) осуществляет сбор, консолидацию, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах информационной безопасности, поступивших от финансового рынка и финансовых организаций;

      4) предоставляет информацию, необходимую для обеспечения информационной безопасности, финансовому рынку и финансовым организациям, в том числе информацию об угрозах безопасности, уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, способах реализации угроз информационной безопасности, предпосылках возникновения инцидентов информационной безопасности, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

      5) обеспечивает сохранность сведений ограниченного распространения, ставших известными отраслевому центру информационной безопасности в рамках осуществления его деятельности.

      Примечание ИЗПИ!
      Часть вторая пункта 1 вводится в действие с 16.12.2020 в соответствии с Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (текст исключен).

      2. Отраслевой центр информационной безопасности вправе осуществлять деятельность в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7-2 настоящего Закона.

      3. Сотрудники отраслевого центра информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-5 в соответствии с Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 8. Экспертный совет

      1. Экспертный совет возглавляется руководителем уполномоченного органа и в его состав включаются должностные лица – руководители государственных органов, ответственных за информатизацию деятельности государственного органа, представители уполномоченного органа, сервисного интегратора "электронного правительства", уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности и иных организаций в сфере информатизации по согласованию с указанными органами и организациями.

      2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

      3. Экспертный совет рассматривает вопросы в сфере информатизации и вырабатывает предложения и (или) рекомендации.

      Полномочия и порядок деятельности экспертного совета определяются положением о деятельности экспертного совета.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Компетенция центральных исполнительных органов и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в сфере информатизации

      Центральные исполнительные органы и государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан:

      1) обеспечивают соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также правил реализации сервисной модели информатизации;

      2) обеспечивают соблюдение требований по развитию архитектуры "электронного правительства" и правил разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов;

      3) создают и развивают объекты информатизации "электронного правительства";

      4) осуществляют наполнение, обеспечивают достоверность и актуальность электронных информационных ресурсов;

      5) утверждают архитектуру государственного органа и обеспечивают ее реализацию и развитие;

      6) участвуют в развитии "электронного правительства";

      7) обеспечивают доступ местным исполнительным органам в пределах их компетенции к информационным системам государственных органов, находящимся в ведении государственного органа;

      8) размещают открытые данные на казахском и русском языках на интернет-портале открытых данных;

      9) осуществляют учет и актуализацию сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";

      10) обеспечивают передачу сервисному интегратору "электронного правительства" для учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства";

      11) обеспечивают хранение оригиналов технической документации на бумажных носителях и представляют их сервисному интегратору "электронного правительства" по его запросу;

      12) осуществляют использование стандартных решений при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства";

      13) размещают общедоступную информацию о планах и результатах создания и развития объектов информатизации государственных органов на своих интернет-ресурсах;

      14) размещают интернет-ресурсы на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также обеспечивают их достоверность и актуализацию;

      15) утверждают перечень открытых данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных по согласованию с уполномоченным органом;

      16) приобретают информационно-коммуникационные услуги у оператора в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг;

      17) устанавливают требования к уровню цифровой грамотности специалистов соответствующих сфер деятельности при разработке и утверждении профессиональных стандартов;

      17-1) предоставляют оператору электронные информационные ресурсы, необходимые для информационного наполнения веб-портала "электронного правительства";

      18) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Компетенция центральных исполнительных органов также определяется актами Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Компетенция местных исполнительных органов в сфере информатизации

      Местные исполнительные органы:

      1) обеспечивают соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также правил реализации сервисной модели информатизации;

      2) обеспечивают соблюдение требований по развитию архитектуры "электронного правительства", типовой архитектуры "электронного акимата" с учетом направлений деятельности местного исполнительного органа и правил разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов;

      3) создают и развивают объекты информатизации "электронного правительства";

      4) осуществляют наполнение, обеспечивают достоверность и актуальность электронных информационных ресурсов местных исполнительных органов;

      5) местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы утверждают архитектуру государственного органа и обеспечивают ее реализацию и развитие;

      6) осуществляют учет и актуализацию сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";

      7) размещают общедоступную информацию о планах и результатах создания и развития объектов информатизации государственных органов на своих интернет-ресурсах;

      8) обеспечивают передачу сервисному интегратору "электронного правительства" для учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства";

      9) обеспечивают хранение оригиналов технической документации на бумажных носителях и представляют их сервисному интегратору "электронного правительства" по его запросу;

      10) осуществляют использование стандартных решений при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства";

      11) организуют пункты общественного доступа физических и юридических лиц к государственным электронным информационным ресурсам и информационным системам государственных органов, в том числе путем выделения нежилых помещений для организации данного доступа;

      12) создают условия для повышения цифровой грамотности;

      13) размещают открытые данные на казахском и русском языках на интернет-портале открытых данных;

      14) размещают интернет-ресурсы на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также обеспечивают их достоверность и актуализацию;

      15) утверждают перечень открытых данных, размещаемый на интернет-портале открытых данных по согласованию с уполномоченным органом;

      16) приобретают информационно-коммуникационные услуги у оператора в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг;

      16-1) предоставляют оператору электронные информационные ресурсы, необходимые для информационного наполнения веб-портала "электронного правительства";

      17) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий

      1. Национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий определяется Правительством Республики Казахстан с целью создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отрасли информационно-коммуникационных технологий, стимулирования индустриально-инновационной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

      2. Национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий:

      1) осуществляет реализацию мер государственной поддержки развития отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      2) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области информационно-коммуникационных технологий;

      3) осуществляет инвестиции в индустриально-инновационные проекты, венчурные фонды в области информационно-коммуникационных технологий путем участия в уставных капиталах субъектов индустриально-инновационной деятельности, создания юридических лиц, в том числе с иностранным участием, и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

      4) сотрудничает с международными организациями и иностранными юридическими лицами с целью привлечения информационных, образовательных, финансовых и иных ресурсов для стимулирования развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан;

      5) обеспечивает субъектам информатизации доступ к информации о реализуемых индустриально-инновационных проектах в области информационно-коммуникационных технологий;

      6) выдает уполномоченному органу и государственным органам экспертные заключения и (или) рекомендации в области информационно-коммуникационных технологий на безвозмездной основе;

      7) осуществляет сбор информации и анализ эффективности мер государственной поддержки развития отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      8) оказывает содействие развитию инвестиционных фондов рискового инвестирования, венчурных фондов и венчурного финансирования, а также развитию спроса на трансферт технологий в области информационно-коммуникационных технологий;

      9) осуществляет анализ развития отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      10) оказывает содействие развитию местного содержания в отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      11) разрабатывает документы по стандартизации в отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      12) представляет уполномоченному органу предложения по формированию государственного образовательного заказа на подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий в организациях технического, профессионального и высшего образования, а также предложения в типовые учебные планы и типовые учебные программы в области информационно-коммуникационных технологий;

      13) выдает экспертное заключение на предоставление инновационных грантов в области информационно-коммуникационных технологий.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2018 № 174-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Сервисный интегратор "электронного правительства"

      Сервисный интегратор "электронного правительства":

      1) участвует в реализации государственной политики в сфере информатизации и внедрении сервисной модели информатизации;

      2) обеспечивает соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также правил реализации сервисной модели информатизации;

      3) осуществляет методологическое обеспечение развития архитектуры "электронного правительства";

      4) разрабатывает типовую архитектуру "электронного акимата" и вносит предложения по ее развитию;

      5) разрабатывает, сопровождает реализацию и развивает архитектуру государственных органов, а также осуществляет необходимые для этого мероприятия;

      6) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) информирует оператора и потенциальных поставщиков (подрядчиков) о потребностях государственных органов в товарах, работах, услугах, связанных с автоматизацией государственных функций и государственных услуг в рамках реализации сервисной модели информатизации;

      8) разрабатывает задание на проектирование информационно-коммуникационной услуги;

      9) организовывает создание и развитие информационно-коммуникационной услуги по сервисной модели информатизации;

      10) проводит в сфере информатизации экспертизу инвестиционного предложения, финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, а также технического задания на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства" на соответствие требованиям по развитию архитектуры "электронного правительства", утвержденной архитектуре государственного органа, типовой архитектуре "электронного акимата" и на наличие возможности использования стандартных решений при создании и развитии объекта информатизации "электронного правительства";

      11) проводит в государственных органах оценку уровня готовности процессов по управлению архитектурой государственного органа в соответствии с правилами разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов;

      12) сопровождает проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационно-коммуникационных технологий и оценки качества оказания государственных услуг в электронной форме;

      13) формирует и ведет классификатор;

      14) осуществляет управление проектами по созданию и развитию объектов информатизации "электронного правительства";

      15) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства";

      16) осуществляет учет сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и хранение электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";

      17) осуществляет учет и хранение разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства";

      18) выдает заключение о возможности использования стандартных решений при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства";

      19) формирует и ведет каталог информационно-коммуникационных услуг;

      20) исключен Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20-1) осуществляет анализ интеграций объектов информатизации "электронного правительства" в части выявления неполных и неактуальных сведений, содержащихся в них, и вырабатывает рекомендации по их устранению;

      21) исключен Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      21-1) формирует перечень проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации;

      22) вносит национальному институту развития в области информационно-коммуникационных технологий предложения по развитию отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      23) проводит анализ по формированию открытых данных государственных органов, государственных юридических лиц, юридических лиц с участием государства в уставном капитале.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Оператор

      Оператор:

      1) обеспечивает соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также правил реализации сервисной модели информатизации;

      2) осуществляет системно-техническое обслуживание и сопровождение интернет-ресурсов государственных органов и объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом;

      3) имеет право привлекать объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры иных лиц для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а также других лиц для осуществления сопровождения и системно-технического обслуживания информационных систем государственных органов;

      4) оказывает информационно-коммуникационные услуги государственным органам на базе информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг;

      5) обеспечивает безопасность хранения государственных электронных информационных ресурсов, размещенных на информационно-коммуникационной инфраструктуре "электронного правительства", закрепленной за оператором;

      6) обеспечивает безопасность хранения государственных электронных информационных ресурсов при оказании информационно-коммуникационных услуг;

      7) обеспечивает оперативное реагирование на выявленные недостатки при оказании информационно-коммуникационных услуг, а также государственных услуг в электронной форме и принятие мер по их устранению;

      8) предоставляет на безвозмездной основе по запросу сервисного интегратора "электронного правительства" информационно-коммуникационную инфраструктуру для разработки и тестирования сервисных программных продуктов потенциальными поставщиками;

      9) при интеграции осуществляет подключение объектов информатизации "электронного правительства" к шлюзу "электронного правительства" и национальному шлюзу Республики Казахстан, а также подключение локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов к информационно-коммуникационной инфраструктуре "электронного правительства";

      10) оказывает услуги связи государственным органам, их подведомственным организациям, органам местного самоуправления, а также иным субъектам информатизации, определенным уполномоченным органом и подключенным к единой транспортной среде государственных органов, для функционирования их электронных информационных ресурсов и информационных систем. Для оказания услуг связи имеет право привлекать иных лиц в качестве субподрядчиков (соисполнителей) услуг;

      11) осуществляет создание и развитие информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства" и единой транспортной среды государственных органов;

      12) осуществляет сопровождение и системно-техническое обслуживание национального шлюза Республики Казахстан;

      12-1) осуществляет сопровождение и системно-техническое обслуживание корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов Республики Казахстан, национального удостоверяющего центра Республики Казахстан и доверенной третьей стороны Республики Казахстан;

      13) осуществляет информационное наполнение веб-портала "электронного правительства" электронными информационными ресурсами, предоставленными государственными органами и иными субъектами оказания услуг в электронной форме;

      14) оказывает консультационную помощь государственным органам при развитии объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

      15) осуществляет управление проектами по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и национального шлюза Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13-1. Международный технологический парк "Астана Хаб"

      1. Международный технологический парк "Астана Хаб" осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. К функциям международного технологического парка "Астана Хаб" относятся:

      1) оказание услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования участникам международного технологического парка "Астана Хаб";

      2) предоставление услуг по проведению маркетинговых и иных мероприятий для участников международного технологического парка "Астана Хаб";

      3) оказание услуг по проведению консультационных, информационных, аналитических, образовательных мероприятий для стимулирования развития участников международного технологического парка "Астана Хаб";

      4) сотрудничество с международными организациями, иностранными партнерами с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования развития участников международного технологического парка "Астана Хаб", изучение международного опыта и обмен знаниями;

      5) поиск потенциальных инвесторов для реализации индустриально-инновационных проектов в области информационно-коммуникационных технологий участников международного технологического парка "Астана Хаб";

      6) направление приглашений, ходатайств на получение иностранцами и лицами без гражданства виз для прохождения обучения по программам международного технологического парка "Астана Хаб";

      7) привлечение нерезидентов и резидентов Республики Казахстан для участия в международном технологическом парке "Астана Хаб" в соответствии с правилами деятельности международного технологического парка "Астана Хаб";

      8) регистрация участников международного технологического парка "Астана Хаб" и выдача соответствующих подтверждающих документов в соответствии с правилами деятельности международного технологического парка "Астана Хаб";

      9) предоставление жилья и создание условий для проживания лицам, проходящим акселерацию в международном технологическом парке "Астана Хаб", в соответствии с правилами деятельности международного технологического парка "Астана Хаб".

      3. Международный технологический парк "Астана Хаб" имеет собственный бюджет, формируемый из:

      1) добровольных имущественных взносов и пожертвований;

      2) поступлений (доходов) от реализации товаров, работ и услуг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

      3) сборов и платежей, вносимых в международный технологический парк "Астана Хаб" участниками международного технологического парка "Астана Хаб" в соответствии с правилами деятельности международного технологического парка "Астана Хаб";

      4) других источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

      4. Международный технологический парк "Астана Хаб" вправе получать государственное задание в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан на выполнение своих функций, определенных пунктом 2 настоящей статьи, за исключением функций по финансированию индустриально-инновационных проектов в области информационно-коммуникационных технологий участников международного технологического парка "Астана Хаб", созданию инвестиционных фондов или долевому участию в инвестиционных фондах, а также развитию международного технологического парка "Астана Хаб", определенных пунктом 12 настоящей статьи.

      5. Международный технологический парк "Астана Хаб" использует имущество, сформированное в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, для обеспечения деятельности, функционирования и развития международного технологического парка "Астана Хаб".

      6. Участниками международного технологического парка "Астана Хаб" являются юридические лица, включенные им в перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб" в соответствии с правилами деятельности международного технологического парка "Астана Хаб".

      Требования к участникам международного технологического парка "Астана Хаб" устанавливаются правилами деятельности международного технологического парка "Астана Хаб".

      Участник международного технологического парка "Астана Хаб" с 1 января 2024 года должен находиться по месту регистрации международного технологического парка "Астана Хаб".

      7. Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в международном технологическом парке "Астана Хаб", получают визу на въезд в загранучреждениях Республики Казахстан либо по прибытии в международные аэропорты Республики Казахстан по согласованию с органом национальной безопасности Республики Казахстан.

      8. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся работниками участников международного технологического парка "Астана Хаб" или работниками международного технологического парка "Астана Хаб", и члены их семей (супруг (супруга) и их дети, не достигшие восемнадцатилетнего возраста) получают визу на въезд сроком действия до пяти лет.

      9. Продление срока действия виз лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, по ходатайству международного технологического парка "Астана Хаб" может осуществляться без выезда за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      10. Международный технологический парк "Астана Хаб" и его участники обязаны иметь в наличии и хранить по каждому привлеченному работнику документы, подтверждающие их квалификацию, а привлеченные иностранцы и лица без гражданства обязаны представить их международному технологическому парку "Астана Хаб" или его участникам.

      11. Международный технологический парк "Астана Хаб" ведет учет привлеченной им и его участниками иностранной рабочей силы. Сведения о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства международным технологическим парком "Астана Хаб" представляются в уполномоченный орган по вопросам миграции населения и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Состав сведений, представляемых уполномоченному органу по вопросам миграции населения и Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, периодичность и порядок их предоставления определяются уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.

      12. Международный технологический парк "Астана Хаб" осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также осуществляет финансирование индустриально-инновационных проектов в области информационно-коммуникационных технологий участников международного технологического парка "Астана Хаб" и создает инвестиционные фонды или принимает долевое участие в инвестиционных фондах.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 13-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2018 № 174-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 26.12.2018 № 203-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Государственная техническая служба

      1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности в сфере информатизации, отнесенные к государственной монополии:

      1) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      3) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      5) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) осуществляет сопровождение единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты "электронного правительства";

      7) проводит испытания объектов информатизации "электронного правительства" на соответствие требованиям информационной безопасности;

      8) осуществляет согласование задания на проектирование информационно-коммуникационной услуги на соответствие требованиям информационной безопасности;

      9) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      10) проводит экспертизу инвестиционного предложения и финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций и технического задания на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства" на соответствие требованиям информационной безопасности;

      11) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      12) осуществляет мониторинг отказоустойчивости серверов доменных имен, обслуживающих казахстанские доменные имена верхнего уровня;

      13) сопровождает разработку планов адресации и нумерации сетей телекоммуникаций операторов связи, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан;

      13-1) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      14) осуществляет работы по разработке средств защиты информации в части обнаружения, анализа и предотвращения угроз информационной безопасности для обеспечения устойчивого функционирования информационных систем и сетей телекоммуникаций государственных органов;

      15) реализует задачи и функции Национального координационного центра информационной безопасности.

      2. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию с антимонопольным органом.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности

      Национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности:

      1) участвует в реализации государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности;

      2) разрабатывает документы по стандартизации в сфере обеспечения информационной безопасности;

      3) осуществляет научно-техническую деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности;

      4) проводит научно-техническую экспертизу проектов в сфере обеспечения информационной безопасности;

      5) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере информационной безопасности.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Единый контакт-центр

      Единый контакт-центр:

      1) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение физических и юридических лиц по вопросам оказания государственных и иных услуг;

      2) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение государственных органов по вопросам оказываемых им информационно-коммуникационных услуг;

      3) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение физических и юридических лиц, государственных органов по вопросам "электронного правительства";

      4) направляет оператору, государственным органам и иным организациям запросы для дачи разъяснений по вопросам, возникшим у получателя информационно-коммуникационных, государственных и иных услуг;

      5) на систематической основе направляет оператору, государственным органам и иным организациям информацию по поступившим обращениям физических и юридических лиц.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Статья 16. Права и обязанности собственника объектов информатизации

      1. Собственник объектов информатизации вправе:

      1) передавать объекты информатизации в аренду, доверительное управление, хозяйственное ведение или оперативное управление и иным образом распоряжаться ими;

      2) устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила обработки, защиты и доступа к электронным информационным ресурсам;

      3) устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила защиты и доступа к объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      4) определять условия распоряжения электронными информационными ресурсами при их хранении, копировании и распространении;

      5) определять условия владения и пользования объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      2. Собственник объектов информатизации обязан:

      1) принимать меры по защите объектов информатизации;

      2) распространять, предоставлять, ограничивать или запрещать доступ к электронным информационным ресурсам и объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

      3) осуществлять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

      3. Собственник информационной системы обладает правами владения, пользования и распоряжения информационной системой в целом как имущественным комплексом.

      4. Собственник информационной системы вправе, если иное не установлено законами Республики Казахстан или собственником электронных информационных ресурсов, запретить или ограничить перемещение и распространение электронных информационных ресурсов, содержащихся в данной информационной системе.

      5. В случае, если собственник информационной системы не является собственником электронных информационных ресурсов, находящихся в данной информационной системе, а также собственником информационно-коммуникационной инфраструктуры, используемой для данной информационной системы, порядок эксплуатации информационной системы и доступа к электронным информационным ресурсам и информационно-коммуникационной инфраструктуре определяется соглашением между собственниками.

      6. Собственник объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры несет ответственность перед собственником или владельцем электронных информационных ресурсов, информационной системы за безопасность хранения и защиту электронных информационных ресурсов, защиту информационных систем, размещенных на принадлежащих ему объектах.

Статья 17. Права и обязанности владельца объектов информатизации

      1. Владелец объектов информатизации вправе:

      1) владеть и пользоваться объектами информатизации на условиях, определенных собственником;

      2) определять условия доступа и пользования электронными информационными ресурсами, объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры третьими лицами в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;

      3) определять условия обработки электронных информационных ресурсов в информационной системе.

      2. Владелец объектов информатизации обязан:

      1) соблюдать права и законные интересы собственника объектов информатизации и третьих лиц;

      2) осуществлять меры по защите объектов информатизации;

      3) распространять, предоставлять, ограничивать или запрещать доступ к электронным информационным ресурсам и объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

      4) осуществлять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

      2-1. Владелец критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры также обязан:

      1) осуществлять мониторинг обеспечения информационной безопасности объектов информатизации в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      2) обеспечить подключение систем мониторинга обеспечения информационной безопасности к техническим средствам системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности.

      При этом подключение систем мониторинга обеспечения информационной безопасности осуществляется собственным подразделением или приобретением услуг третьих лиц в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

      3) оповещать Национальный координационный центр информационной безопасности об инцидентах информационной безопасности в порядке и сроки, которые определены правилами проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан;

      4) осуществлять передачу резервных копий электронных информационных ресурсов на единую платформу резервного хранения электронных информационных ресурсов в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

      Запрещается доступ к копии электронного информационного ресурса, хранящейся на единой платформе резервного хранения электронных информационных ресурсов, за исключением владельца электронного информационного ресурса.

      3. Владелец объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры несет ответственность перед собственником или владельцем электронных информационных ресурсов, информационной системы за безопасность хранения и защиту электронных информационных ресурсов, защиту информационных систем, размещенных на принадлежащих ему объектах.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Права и обязанности пользователя

      1. Пользователь вправе:

      1) получать, использовать, распространять, передавать, предоставлять третьим лицам электронные информационные ресурсы, в том числе открытые данные, использовать информационную систему на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан, собственником или владельцем электронных информационных ресурсов, информационной системы;

      2) ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в электронных информационных ресурсах, информационной системе, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

      2. Пользователь обязан:

      1) соблюдать права и законные интересы собственника или владельца электронных информационных ресурсов, информационной системы и третьих лиц;

      2) обеспечивать защиту электронных информационных ресурсов, информационной системы в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;

      3) осуществлять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 19. Виды услуг, оказываемых в электронной форме

      1. По степени автоматизации услуги, оказываемые в электронной форме, являются:

      1) полностью автоматизированными;

      2) частично автоматизированными.

      Полностью автоматизированной является услуга, исключающая в процессе ее оказания бумажный документооборот.

      Частично автоматизированной услугой является электронная услуга, содержащая в процессе ее оказания последовательность бумажного и электронного документооборота.

      2. По способу оказания услуги в электронной форме являются:

      1) информационными;

      2) интерактивными;

      3) транзакционными;

      4) композитными;

      5) проактивными.

      Информационной услугой, оказываемой в электронной форме, является услуга по предоставлению пользователю электронных информационных ресурсов.

      Интерактивной услугой, оказываемой в электронной форме, является услуга по предоставлению пользователю по его запросу или соглашению сторон электронных информационных ресурсов, требующая взаимный обмен информацией. Для оказания интерактивной услуги может требоваться удостоверение посредством электронной цифровой подписи.

      Транзакционной услугой, оказываемой в электронной форме, является услуга по предоставлению пользователю электронных информационных ресурсов, требующая взаимного обмена информацией и связанная с осуществлением платежей в электронной форме. Для оказания транзакционной услуги может требоваться удостоверение посредством электронной цифровой подписи.

      Композитной услугой, оказываемой в электронной форме, является комплекс взаимосвязанных услуг, для предоставления которого достаточно запроса субъекта получения услуги в электронной форме и обязательно удостоверение посредством электронной цифровой подписи.

      Проактивной услугой, оказываемой в электронной форме, является услуга, предоставляемая по инициативе субъекта оказания услуг, для оказания которой необходимо обязательное согласие субъекта получения услуги, предоставленное посредством абонентского устройства сотовой связи.

      3. По характеру возмездности оказания услуги, оказываемые в электронной форме, являются:

      1) возмездными;

      2) безвозмездными.

      Возмездной является услуга, предусматривающая выплату вознаграждения субъекту оказания услуги в электронной форме.

      Безвозмездной является услуга, оказываемая без выплаты вознаграждения субъекту оказания услуги в электронной форме.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Представление сведений при оказании услуг в электронной форме

      1. При оказании услуг в электронной форме субъекты оказания услуг в электронной форме:

      1) принимают сведения в электронной форме о платежах услугополучателей от платежного шлюза "электронного правительства" как достоверные;

      2) передают сведения в электронной форме о наличии задолженности физических и юридических лиц на платежный шлюз "электронного правительства".

      2. Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, по запросу субъекта оказания услуг в электронной форме и субъекта получения услуг в электронной форме представляют следующие сведения в электронной форме о:

      1) принадлежности банковского счета лицу, указанному в запросе, и наличии договора залога движимого и недвижимого имущества – при оказании государственных услуг в электронной форме;

      2) сумме денег, дате осуществления платежа, отправителе денег и бенефициаре – при осуществлении физическими и юридическими лицами платежей за оказываемые услуги в электронной форме.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Глава 4. "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"

Статья 21. Функционирование "электронного правительства"

      1. Целями функционирования "электронного правительства" являются:

      1) обеспечение доступности, качества и оперативности оказания государственных услуг в электронной форме, а также взаимодействия физических и юридических лиц с государственными органами;

      2) повышение гласности в деятельности государственных органов, обеспечение доступности информации, общественного контроля и участия населения в решении вопросов государственного управления на всех уровнях;

      3) обеспечение реализации и сопровождения административной реформы государственного управления;

      4) оптимизация деятельности государственных органов посредством использования информационно-коммуникационных технологий;

      5) сокращение (исключение) использования документов на бумажном носителе и требований по их представлению.

      2. При функционировании "электронного правительства" обеспечивается:

      1) доступ физических и юридических лиц к общедоступной информации о деятельности государственных органов;

      2) доступ государственных органов к информации, содержащейся в информационных системах государственных органов;

      3) автоматизация деятельности государственных органов;

      4) использование электронного документооборота в деятельности государственных органов, в том числе при осуществлении государственных функций и оказании государственных услуг в электронной форме;

      5) исключение дублирования при сборе, накоплении и хранении государственных электронных информационных ресурсов;

      6) информационная безопасность и защита объектов информатизации "электронного правительства".

Статья 22. Архитектура "электронного правительства"

      1. Развитие архитектуры "электронного правительства" осуществляется в соответствии с требованиями по развитию архитектуры "электронного правительства", а также едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

      2. Требования по развитию архитектуры "электронного правительства" определяются в соответствии со стратегическими и программными документами государственных органов.

Статья 23. Архитектура государственного органа

      1. Сервисный интегратор "электронного правительства" разрабатывает и развивает архитектуру государственных органов.

      Архитектура государственного органа для центральных исполнительных органов и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, разрабатывается в соответствии с правилами разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов, требованиями по развитию архитектуры "электронного правительства", а также на основании целей и задач государственного органа.

      Сервисный интегратор "электронного правительства" разрабатывает архитектуру государственного органа для местных исполнительных органов в соответствии с типовой архитектурой "электронного акимата", правилами разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов и требованиями по развитию архитектуры "электронного правительства", а также на основании целей и задач государственного органа.

      1-1. Государственные органы в ходе разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственного органа создают рабочую группу и необходимые организационные и технические условия для сервисного интегратора.

      Государственный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта архитектуры государственного органа в части плана ее реализации на архитектурном портале "электронного правительства" в соответствии с правилами разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов.

      2. Внесение изменений в архитектуру государственного органа осуществляется в соответствии с правилами разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов.

      3. Государственные органы обязаны принимать меры по разработке стратегических показателей эффективности применения информационно-коммуникационных технологий с учетом следующих требований:

      1) вклад информационно-коммуникационных технологий в реализацию целей и задач государственного органа;

      2) оптимизация и автоматизация государственных функций и оказание вытекающих из их реализации государственных услуг;

      3) осуществление электронного информационного взаимодействия с другими субъектами информатизации по вопросам, входящим в компетенцию государственного органа;

      4) качество оказания государственных услуг в электронной форме и удовлетворенность услугополучателей.

      4. Государственный орган обеспечивает учет, описание, классификацию и актуализацию входящих в его компетенцию задач и показателей эффективности деятельности, функций и услуг, документов, данных и электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры на архитектурном портале "электронного правительства".

      5. Государственные органы обеспечивают соответствующий уровень автоматизации подведомственных организаций, необходимый для проведения информационного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронной форме.

      6. Государственные органы в случае получения запроса от собственника или владельца объекта информатизации на проведение интеграции с объектами информатизации "электронного правительства" в целях установления информационного обмена обеспечивают необходимые организационные и технические условия в сроки, согласованные государственными органами с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Типовая архитектура "электронного акимата"

      1. Типовая архитектура "электронного акимата" разрабатывается в соответствии с требованиями по развитию архитектуры "электронного правительства", правилами разработки, реализации, сопровождения реализации, мониторинга и развития архитектуры государственных органов и едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

      2. Местные исполнительные органы создают или развивают информационные системы государственных органов, приобретают программное обеспечение и (или) объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры с учетом требований типовой архитектуры "электронного акимата".

      Сноска. Статья 24 с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 25. Автоматизация государственных функций и оказание вытекающих из них государственных услуг

      1. Автоматизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, осуществляется путем создания и развития объектов информатизации "электронного правительства" либо путем приобретения объектов информатизации "электронного правительства" или информационно-коммуникационных услуг в соответствии с утвержденной архитектурой государственного органа, а в случае ее отсутствия – на основании решения государственного органа о необходимости автоматизации, согласованного с уполномоченным органом.

      Государственные органы обеспечивают публичное обсуждение планируемой автоматизации деятельности в целях привлечения потенциальных поставщиков, уточнения технико-экономических, эксплуатационных и иных характеристик объекта информатизации "электронного правительства".

      2. Государственные функции по степени автоматизации подразделяются на:

      1) полностью автоматизированные;

      2) частично автоматизированные.

      Полностью автоматизированной является функция государственного органа, в которой все операции процессов, составляющие ее, выполняются в объектах информатизации "электронного правительства".

      Частично автоматизированной является функция государственного органа, в которой часть операций процессов, составляющих ее, выполняется в объектах информатизации "электронного правительства".

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Информационно-коммуникационная платформа "электронного правительства"

      1. Автоматизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, осуществляется с учетом обеспечения приоритетности размещения информационных систем и сервисных программных продуктов в соответствии с требованиями по развитию архитектуры "электронного правительства" на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства", находящейся на территории Республики Казахстан.

      2. Не допускается использование информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства" в иных целях, кроме реализации государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг в электронной форме.

      3. Исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Веб-портал и шлюз "электронного правительства"

      1. Веб-портал "электронного правительства" является информационной системой, представляющей собой "единое окно" доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным и иным услугам, оказываемым в электронной форме.

      Требования к содержанию, ведению и информационному наполнению электронными информационными ресурсами веб-портала "электронного правительства" устанавливаются уполномоченным органом.

      Шлюзом "электронного правительства" является информационная система, предназначенная для интеграции объектов информатизации "электронного правительства" с иными объектами информатизации.

      2. Государственные и иные услуги в электронной форме могут оказываться посредством веб-портала "электронного правительства" и абонентского устройства сотовой связи.

      3. Для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством веб-портала "электронного правительства" и абонентского устройства сотовой связи субъекты получения услуг в электронной форме могут использовать одноразовые пароли или биометрическую аутентификацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Платежный шлюз "электронного правительства"

      1. Платежным шлюзом "электронного правительства" является информационная система, автоматизирующая процессы передачи информации о проведении платежей в рамках оказания возмездных услуг, оказываемых в электронной форме.

      2. Платежный шлюз "электронного правительства" обеспечивает:

      1) передачу запросов на проведение платежей субъекта получения услуги в электронной форме;

      2) информирование субъекта оказания услуги в электронной форме об осуществлении платежа за оказание услуги в электронной форме.

      3. Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, участвуя в процессах приема и проведения платежей в рамках оказания услуг, обеспечивают интеграцию собственных информационных систем, задействованных в этих процессах, с платежным шлюзом "электронного правительства" напрямую либо через информационную систему оператора межбанковской системы переводов денег.

Статья 29. Единая транспортная среда государственных органов

      1. Единой транспортной средой государственных органов является сеть телекоммуникаций, входящая в информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства" и предназначенная для обеспечения взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления, а также иных субъектов информатизации, определенных уполномоченным органом, с соблюдением требуемого уровня информационной безопасности.

      2. Государственные органы, их подведомственные организации и органы местного самоуправления, а также иные субъекты информатизации, определенные уполномоченным органом, для взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей обязаны использовать исключительно единую транспортную среду государственных органов.

      3. В целях обеспечения информационной безопасности присоединение локальных, ведомственных и корпоративных сетей, подключенных к единой транспортной среде государственных органов, к сетям телекоммуникаций общего пользования и другим сетям телекоммуникаций, осуществляется в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Статья 30. Единый шлюз доступа к Интернету и единый шлюз электронной почты "электронного правительства"

      1. Подключение локальных, ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, органов местного самоуправления, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, а также собственников или владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к Интернету осуществляется операторами связи через единый шлюз доступа к Интернету.

      1-1. Подключение и пропуск трафика операторов связи через единый шлюз доступа к Интернету осуществляются на договорной основе.

      2. Подключение локальных, ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов и органов местного самоуправления к Интернету осуществляется в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

      3. Специальными государственными и правоохранительными органами в оперативных целях, Национальным Банком Республики Казахстан могут быть организованы подключения к Интернету без использования единого шлюза доступа к Интернету.

      Уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций могут быть организованы подключения к Интернету без использования единого шлюза доступа к Интернету с учетом реализации функций отраслевого центра информационной безопасности.

      4. Электронное взаимодействие электронной почты государственного органа с внешней электронной почтой осуществляется перенаправлением электронных сообщений через единый шлюз электронной почты "электронного правительства".

      Сноска. Статья 30 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 31. Архитектурный портал "электронного правительства"

      1. Архитектурным порталом "электронного правительства" является информационная система, предназначенная для осуществления учета, хранения и систематизации сведений об объектах информатизации "электронного правительства" в соответствии с классификатором и дальнейшего использования государственными органами для мониторинга, анализа и планирования в сфере информатизации.

      2. Государственные органы размещают на архитектурном портале "электронного правительства" сведения об объектах информатизации "электронного правительства" и копии технической документации к ним в соответствии с правилами учета сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства".

      Представление сведений о создаваемом (развиваемом) или приобретенном объекте информатизации "электронного правительства" сервисному интегратору "электронного правительства" и их актуализация являются обязательными и осуществляются на каждом этапе жизненного цикла объекта информатизации "электронного правительства".

      3. Сервисный интегратор "электронного правительства" проводит анализ сведений об объектах информатизации "электронного правительства", размещенных на архитектурном портале "электронного правительства", для использования стандартного решения при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства".

      4. Сервисный интегратор "электронного правительства" обеспечивает государственной технической службе доступ к архитектурному порталу "электронного правительства", в том числе для участия в формировании и ведении классификатора в части определения требований по информационной безопасности.

      5. Исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Сервисный интегратор "электронного правительства" осуществляет организационно-технические мероприятия по вопросам размещения и актуализации сведений об объектах информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства".

      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Статья 32. Виды электронных информационных ресурсов

      1. Электронные информационные ресурсы по форме собственности являются государственными и негосударственными, по степени доступа – общедоступными и ограниченного доступа.

      2. Электронные информационные ресурсы, создаваемые, приобретаемые и накапливаемые за счет бюджетных средств, а также полученные государственными органами иными способами, установленными законами Республики Казахстан, являются государственными.

      3. Электронные информационные ресурсы, создаваемые и приобретаемые за счет средств физических и юридических лиц, а также полученные ими иными способами, установленными законами Республики Казахстан, являются негосударственными.

      4. Электронные информационные ресурсы, которые предоставляются или распространяются их собственником или владельцем без указания условий доступа или их использования, а также сведения, доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения, являются общедоступными.

      5. Электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан либо их собственником или владельцем в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, являются электронными информационными ресурсами ограниченного доступа.

      Электронные информационные ресурсы ограниченного доступа подразделяются на электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты, и конфиденциальные.

      6. Отнесение электронных информационных ресурсов к электронным информационным ресурсам, содержащим сведения, составляющие государственные секреты, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

      Создание, приобретение, накапливание, формирование, регистрация, хранение, обработка, уничтожение, использование, передача, защита электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, осуществляются в соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

      7. Электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, не составляющие государственные секреты, но доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан либо их собственником или владельцем, являются конфиденциальными электронными информационными ресурсами.

Статья 33. Правовой режим электронных информационных ресурсов

      1. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности и иных имущественных прав на электронные информационные ресурсы устанавливаются гражданским законодательством Республики Казахстан.

      2. Электронные информационные ресурсы, являющиеся собственностью юридического лица, включаются в состав его имущества в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      3. Собственником государственных электронных информационных ресурсов является государство.

      Государственные электронные информационные ресурсы, находящиеся в ведении государственных органов в соответствии с их компетенцией, подлежат учету и защите в составе государственного имущества.

      4. Право собственности на программное обеспечение, информационные системы и интернет-ресурсы не создает права собственности на создаваемые с их помощью и (или) размещенные в них электронные информационные ресурсы, принадлежащие другим собственникам или владельцам, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением между ними.

      5. Электронные информационные ресурсы, обрабатываемые в порядке предоставления услуг или при совместном использовании информационных систем и интернет-ресурсов, принадлежат собственнику или владельцу электронных информационных ресурсов. Принадлежность и использование производной продукции, создаваемой в этом случае, регулируются соглашением.

      6. Собственник электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, вправе распоряжаться ими в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

      7. Электронные информационные ресурсы, являющиеся собственностью физических и юридических лиц, в случае отнесения их к электронным информационным ресурсам, содержащим сведения, составляющие государственные секреты, подлежат отчуждению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

Статья 34. Формирование и использование электронных информационных ресурсов

      1. Государственные электронные информационные ресурсы формируются в целях обеспечения информационных потребностей государственных органов, физических и юридических лиц, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг в электронной форме.

      2. Деятельность государственных органов по формированию государственных электронных информационных ресурсов финансируется за счет бюджетных средств, за исключением формирования электронных информационных ресурсов Национальным Банком Республики Казахстан.

      3. Собственник или владелец электронных информационных ресурсов вправе свободно использовать и распространять их с соблюдением ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

      4. Использование и распространение электронных информационных ресурсов пользователем осуществляются в порядке, установленном собственниками или владельцами электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем.

Статья 35. Доступ к электронным информационным ресурсам

      1. Государственные электронные информационные ресурсы Республики Казахстан являются общедоступными, за исключением электронных информационных ресурсов ограниченного доступа.

      Государственные органы обеспечивают создание общедоступных государственных электронных информационных ресурсов на казахском и русском языках.

      2. Условия и порядок доступа к электронным информационным ресурсам ограниченного доступа определяются законодательством Республики Казахстан и собственником данных ресурсов, в том числе путем заключения соглашений между собственниками электронных информационных ресурсов.

      3. Владелец информационной системы государственного органа, не являющийся собственником содержащихся в ней государственных электронных информационных ресурсов, предоставляет доступ к данным ресурсам на основании соглашения, заключаемого собственником электронных информационных ресурсов с собственниками других государственных электронных информационных ресурсов.

      4. Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется одним из следующих способов:

      1) путем передачи запроса собственнику или владельцу информационной системы по доступу к электронным информационным ресурсам с использованием электронной почты и указанием идентификационного номера или в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, или иными способами, установленными собственником или владельцем электронных информационных ресурсов;

      2) путем непосредственного обращения пользователя к общедоступным электронным информационным ресурсам, информационным системам.

      5. Не может быть ограничен доступ к государственным электронным информационным ресурсам, содержащим:

      1) нормативные правовые акты, за исключением содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

      2) сведения о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, погодных, санитарно-эпидемиологических и иных условиях, необходимые для жизнедеятельности и обеспечения безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов;

      3) официальные сведения о деятельности государственных органов;

      4) сведения, накапливаемые в открытых информационных системах государственных органов, библиотек, архивов и иных организаций.

      6. Государственные органы, государственные юридические лица, юридические лица с участием государства в уставном капитале обязаны представлять физическим и юридическим лицам открытые данные на казахском и русском языках посредством интернет-портала открытых данных.

      Обеспечение функционирования интернет-портала открытых данных на казахском и русском языках осуществляет оператор.

      7. В случае распространения по сетям телекоммуникаций информации, запрещенной вступившим в законную силу решением суда или законами Республики Казахстан, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган предписанием Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей об устранении нарушений закона, уполномоченные органы, собственники или владельцы интернет-ресурсов обязаны принять незамедлительные меры по ограничению доступа к запрещенной информации.

      Сноска. Статья 35 с изменением, внесенным Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 36. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные

      1. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, подразделяются на электронные информационные ресурсы, содержащие общедоступные персональные данные, и электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные ограниченного доступа.

      К электронным информационным ресурсам, содержащим общедоступные персональные данные, относятся электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, доступ к которым является свободным с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с законами Республики Казахстан не распространяются требования соблюдения конфиденциальности.

      К электронным информационным ресурсам, содержащим персональные данные ограниченного доступа, относятся электронные информационные ресурсы, доступ к которым ограничен субъектом персональных данных или законами Республики Казахстан.

      2. Собственник или владелец электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, при передаче электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, собственнику или владельцу информационной системы обязан получить согласие субъекта персональных данных или его законного представителя на сбор и обработку персональных данных с использованием информационных систем, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".

      3. При оказании государственной услуги в электронной форме согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку персональных данных посредством информационных систем предоставляется в форме электронного документа или иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

      Субъект персональных данных также вправе давать согласие на сбор и обработку персональных данных посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" его абонентского номера сотовой связи путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства".

      4. Собственники или владельцы информационных систем государственных органов обязаны уведомлять субъектов персональных данных через кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" в автоматическом режиме обо всех случаях использования, изменения и дополнения персональных данных в рамках информационного взаимодействия при условии регистрации субъектов персональных данных на веб-портале "электронного правительства".

      5. Помимо оснований, установленных Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", государственный орган при оказании государственных услуг в случаях выявления явных ошибок и неточностей электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, в целях их устранения может осуществлять их изменение и дополнение после получения запроса субъекта персональных данных или его законного представителя.

      5-1. Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале "электронного правительства" или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.

      Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.

      Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.

      6. Не допускается использование электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные о физических лицах, в целях причинения имущественного и (или) морального вреда, ограничения реализации прав и свобод, гарантированных законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 36 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ "ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА"

      Сноска. Заголовок главы 6 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 37. Виды информационных систем

      1. Информационные системы по форме собственности являются государственными и негосударственными, по степени доступа – общедоступными и ограниченного доступа.

      2. Информационные системы, создаваемые или развиваемые за счет бюджетных средств, а также полученные государственными юридическими лицами иными способами, установленными законами Республики Казахстан, являются государственными.

      3. Информационные системы, создаваемые или развиваемые за счет средств физических и юридических лиц, а также полученные ими иными способами, установленными законами Республики Казахстан, являются негосударственными.

      Негосударственные информационные системы, отнесенные к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, приравниваются к информационным системам государственных органов в части соблюдения требований по обеспечению информационной безопасности.

      4. Информационные системы, содержащие общедоступные электронные информационные ресурсы, являются общедоступными.

      5. Информационные системы, содержащие электронные информационные ресурсы ограниченного доступа, являются информационными системами ограниченного доступа.

      6. Информационные системы ограниченного доступа подразделяются на:

      1) информационные системы в защищенном исполнении, отнесенные к государственным секретам, защита которых осуществляется с применением государственных шифровальных средств и (или) иных средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, с соблюдением требований режима секретности;

      2) конфиденциальные информационные системы.

      7. Создание, промышленная эксплуатация, сопровождение, развитие, интеграция, прекращение промышленной эксплуатации и защита информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, осуществляются в соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

      Аудит информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, не проводятся.

      Сноска. Статья 37 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 38. Требования к информационной системе государственного органа

      1. Исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Информационная система государственного органа создается, эксплуатируется и развивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан стандартами, жизненным циклом информационной системы и с учетом обеспечения:

      1) единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      2) требований по развитию архитектуры "электронного правительства" и типовой архитектуры "электронного акимата";

      3) утвержденной архитектуры государственного органа;

      4) интеграции (при необходимости) с другими объектами информатизации "электронного правительства";

      5) информационного взаимодействия информационной системы государственного органа с системой мониторинга событий информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности;

      6) приоритета свободного программного обеспечения;

      7) возможности повторного использования исходных программных кодов, программных продуктов и программного обеспечения, переданных на хранение;

      8) присвоения класса в соответствии с классификатором;

      9) доступа пользователей с ограниченными возможностями.

      2-1. Информационная система государственного юридического лица и негосударственная информационная система, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, создаются, эксплуатируются и развиваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан стандартами, жизненным циклом информационной системы и при условии выполнения следующих требований:

      1) согласованного с уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности технического задания;

      2) акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

      3) интеграции информационной системы государственного органа с негосударственной информационной системой только через внешний шлюз "электронного правительства", введенный в промышленную эксплуатацию;

      4) единых требований информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

      3. Информация, содержащаяся в электронном информационном ресурсе, нормативно-техническая документация, а также другие сопутствующие документы информационной системы государственных органов создаются и хранятся на казахском и русском языках.

      4. Собственник или владелец информационной системы государственного органа или уполномоченное им лицо после ее ввода в промышленную эксплуатацию обеспечивает Национальному координационному центру информационной безопасности доступ к информационной системе государственного органа по месту ее нахождения для проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности.

      Сноска. Статья 38 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 39. Создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства"

      1. Создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" осуществляются путем реализации государственных инвестиционных проектов, реализации сервисной модели информатизации, а также иным не запрещенным законодательством Республики Казахстан способом с учетом присвоенного класса в соответствии с классификатором.

      2. При создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства" в случаях, предусмотренных настоящим Законом и бюджетным законодательством Республики Казахстан, необходимо получение заключений в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности.

      3. Создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" осуществляются в соответствии с техническими заданиями на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства".

      Составление и рассмотрение технических заданий на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" осуществляются в соответствии с правилами составления и рассмотрения технических заданий на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства".

      4. Создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства" включают:

      1) разработку объекта информатизации "электронного правительства";

      2) проведение опытной эксплуатации объекта информатизации "электронного правительства" в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, в том числе:

      документирование процедур проведения опытной эксплуатации;

      оптимизацию и устранение выявленных дефектов и недоработок с последующим их исправлением;

      оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

      Срок проведения опытной эксплуатации не должен превышать один год;

      3) испытание объекта информатизации "электронного правительства" на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с настоящим Законом;

      4) внедрение объекта информатизации "электронного правительства" в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан стандартами;

      5) ввод в промышленную эксплуатацию объекта информатизации "электронного правительства" в соответствии с требованиями технической документации при условии положительного завершения опытной эксплуатации объекта информатизации "электронного правительства", а также наличия акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности.

      5. Развитие объекта информатизации "электронного правительства" осуществляется после его ввода в промышленную эксплуатацию в соответствии с настоящей статьей.

      6. Создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" в рамках реализации сервисной модели информатизации осуществляются в соответствии с настоящим Законом и правилами реализации сервисной модели информатизации без применения норм, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 39 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 40. Промышленная эксплуатация объекта информатизации "электронного правительства"

      Сноска. Заголовок статьи 40 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Ввод в промышленную эксплуатацию объекта информатизации "электронного правительства" осуществляется в соответствии с требованиями технической документации при условии положительного завершения опытной эксплуатации объекта информатизации "электронного правительства", наличия акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности.

      Государственные органы с момента ввода в промышленную эксплуатацию объекта информатизации "электронного правительства" обеспечивают передачу сервисному интегратору "электронного правительства" для учета и хранения всех версий разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства" в соответствии с правилами учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства".

      2. При промышленной эксплуатации объекта информатизации "электронного правительства" обеспечиваются:

      1) соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      2) сохранность, защита, восстановление электронных информационных ресурсов в случае сбоя или повреждения;

      3) резервное копирование и контроль за своевременной актуализацией электронных информационных ресурсов;

      4) автоматизированный учет, сохранность и периодическое архивирование сведений об обращениях к информационной системе государственного органа;

      5) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) сопровождение объекта информатизации;

      7) техническая поддержка используемого лицензионного программного обеспечения объекта информатизации;

      7-1) системно-техническое обслуживание;

      8) сокращение (исключение) использования документов на бумажном носителе, а также требований по их представлению при осуществлении государственных функций и оказании государственных услуг;

      9) гарантийное обслуживание поставщиком объекта информатизации "электронного правительства", включающее устранение ошибок и недочетов, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийное обслуживание обеспечивается сроком не менее года со дня введения в промышленную эксплуатацию объекта информатизации "электронного правительства".

      Сноска. Статья 40 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 41. Прекращение промышленной эксплуатации объекта информатизации "электронного правительства"

      Сноска. Заголовок статьи 41 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Отсутствие необходимости дальнейшего использования объекта информатизации "электронного правительства" влечет прекращение промышленной эксплуатации и изменение сведений об объекте информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства" в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

      2. Решение об отсутствии необходимости дальнейшей эксплуатации объекта информатизации "электронного правительства" принимается собственником или владельцем с уведомлением собственников и (или) владельцев объектов информатизации "электронного правительства", с которыми интегрирован объект информатизации "электронного правительства", а также сервисного интегратора "электронного правительства" о порядке и сроках прекращения эксплуатации.

      3. Электронные информационные ресурсы, техническая документация и исходные программные коды списываемого объекта информатизации "электронного правительства" подлежат передаче в архив в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Списание и (или) утилизация технических средств списываемого объекта информатизации государственного органа осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

      Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 42. Обязательные требования к средствам обработки, хранения и резервного копирования электронных информационных ресурсов в объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства"

      Сноска. Заголовок статьи 42 с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Для обеспечения надежности и безопасности функционирования объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" технические средства, которые используются для хранения, обработки и передачи электронных информационных ресурсов, должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.

      2. Собственник или владелец объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а также оператор осуществляют хранение и, при необходимости, обеспечивают восстановление государственных электронных информационных ресурсов, содержащихся в объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", и несут ответственность за утрату, модификацию или иное необеспечение сохранности государственных электронных информационных ресурсов в порядке, установленном законами Республики Казахстан и соглашением сторон.

      3. Обеспечение изготовления резервной копии государственных электронных информационных ресурсов является обязательным для владельца объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" или оператора.

      Способ изготовления и хранения резервной копии, содержащей государственные электронные информационные ресурсы, должен обеспечивать сохранность электронных информационных ресурсов до изготовления следующей резервной копии.

      Периодичность резервного копирования государственных электронных информационных ресурсов устанавливается технической документацией на объект информатизации "электронного правительства".

      Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 43. Интеграция объектов информатизации "электронного правительства"

      Сноска. Заголовок статьи 43 в редакции Закона РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Интеграция информационных систем государственных органов осуществляется в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации "электронного правительства" и при соблюдении требований информационной безопасности, определяемых профилем защиты и оформляемых договором совместных работ по информационной безопасности государственных и негосударственных информационных систем.

      2. Государственные органы обязаны обеспечить интеграцию информационных систем государственных органов через шлюз "электронного правительства" в сроки и порядке, которые установлены уполномоченным органом.

      3. В случае интеграции негосударственной информационной системы с информационной системой государственного органа отдельно или одновременно с иной информационной системой государственного органа или другими объектами информатизации "электронного правительства" организация доступа к электронным информационным ресурсам осуществляется в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации "электронного правительства".

      4. Информационной системе государственного органа и негосударственной информационной системе при проверке подлинности электронной цифровой подписи подключение к шлюзу "электронного правительства" не требуется.

      Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 44. Требования к негосударственной информационной системе, интегрируемой с информационной системой государственного органа

      1. Интеграция негосударственной информационной системы с информационной системой государственного органа осуществляется исключительно через шлюз "электронного правительства" или платежный шлюз "электронного правительства" (для целей осуществления платежей) в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации "электронного правительства".

      2. Электронные информационные ресурсы, интерфейс, техническая документация и другие сопутствующие документы негосударственной информационной системы, интегрируемой с информационной системой государственного органа или предназначенной для формирования государственных электронных информационных ресурсов, создаются и хранятся на казахском и русском языках.

      3. Негосударственная информационная система интегрируется с информационной системой государственного органа только через внешний шлюз "электронного правительства", введенный в промышленную эксплуатацию.

      Сноска. Статья 44 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 7. СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Статья 45. Сервисная модель информатизации

      1. Реализация сервисной модели информатизации включает планирование, создание или развитие информационно-коммуникационных услуг, а также их оказание на базе информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг.

      2. Реализация сервисной модели информатизации осуществляется в соответствии с настоящим Законом, правилами реализации сервисной модели информатизации и иными нормативными правовыми актами об информатизации.

      3. Оказание информационно-коммуникационных услуг может осуществляться путем заключения договора государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации либо договора между оператором и государственным органом, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

      4. Обязанности и ответственность сторон при оказании (получении) информационно-коммуникационных услуг устанавливаются законами Республики Казахстан и соглашением сторон.

      5. В случае, если проект государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации предусматривает выплаты из бюджета и меры государственной поддержки, уполномоченный орган:

      1) вносит проект перечня проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, планируемых к реализации, с приложением утвержденных заданий на проектирование информационно-коммуникационных услуг на согласование в уполномоченный орган по бюджетному планированию для определения финансовой обеспеченности проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации;

      2) утверждает перечень проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, планируемых к реализации, на основании положительного заключения уполномоченного органа по бюджетному планированию по определению финансовой обеспеченности проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации.

      Формирование и утверждение перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации, осуществляются в порядке, определяемом правилами реализации сервисной модели информатизации.

      6. Основаниями для включения в проект республиканского бюджета проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, планируемых к реализации, является наличие:

      1) положительного заключения уполномоченного органа по бюджетному планированию на проект перечня проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации в части определения финансовой обеспеченности указанных проектов;

      2) утвержденного уполномоченным органом задания на проектирование информационно-коммуникационных услуг;

      3) положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.

      7. Процедуры определения поставщиков сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, заключения, исполнения и прекращения договора государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации осуществляются в соответствии с настоящим Законом и правилами реализации сервисной модели информатизации.

      8. Мониторинг и оценка реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, а также мониторинг исполнения договорных обязательств в период договорных отношений проводятся в соответствии с правилами реализации сервисной модели информатизации.

      Сноска. Статья 45 в редакции Закона РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45-1. Определение поставщика сервисного программного продукта или объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе по проектам государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации

      1. Определение поставщика сервисного программного продукта или объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры осуществляется на конкурсной основе.

      2. Конкурсная комиссия по определению поставщика сервисного программного продукта или объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры создается заказчиком информационно-коммуникационной услуги.

      3. Председателем конкурсной комиссии является первый руководитель заказчика информационно-коммуникационной услуги либо лицо, уполномоченное им.

      4. В состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика информационно-коммуникационной услуги, уполномоченного органа, сервисного интегратора и иных заинтересованных государственных органов и организаций.

      5. Конкурс по определению поставщика сервисного программного продукта или объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе квалификационный отбор, осуществляется в порядке, определяемом правилами реализации сервисной модели информатизации.

      Сноска. Глава 7 дополнена статьей 45-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45-2. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе при реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации

      1. К потенциальному поставщику сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе при реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, предъявляются следующие квалификационные требования:

      1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для индивидуальных предпринимателей);

      2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

      3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации;

      4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании его недобросовестным потенциальным частным партнером.

      2. Потенциальный поставщик сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет подтверждающие документы в порядке и объеме, предусмотренных правилами реализации сервисной модели информатизации.

      3. Потенциальный поставщик сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры – нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, представляет те же документы, что и резидент Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры – нерезидента Республики Казахстан.

      4. Потенциальный поставщик сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в случае предоставления недостоверной информации на соответствие квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе по определению потенциального поставщика сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в течение последующих трех лет с момента его признания судом недобросовестным потенциальным поставщиком сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      5. Заказчики информационно-коммуникационной услуги не позднее тридцати календарных дней со дня установления такого факта конкурсной комиссией предъявляют иск в суд о признании потенциального поставщика сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, предоставившего недостоверную информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным потенциальным частным партнером.

      6. Достоверность информации по квалификационным требованиям, предоставляемой потенциальным поставщиком сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, устанавливается конкурсной комиссией на стадии квалификационного отбора поставщиков сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      7. Заказчик информационно-коммуникационной услуги направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию решения судов, вступившие в законную силу, о признании потенциального поставщика сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры недобросовестным потенциальным поставщиком сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в течение пяти рабочих дней с момента получения таких решений для включения в перечень недобросовестных потенциальных частных партнеров.

      Сноска. Глава 7 дополнена статьей 45-2 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45-3. Основания признания потенциального поставщика сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры не соответствующим квалификационным требованиям, в том числе при реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации

      Потенциальный поставщик сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе при реализации проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

      1) непредставление документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      2) установление факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком сервисных программных продуктов или объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры для подтверждения его соответствия;

      3) установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

      Сноска. Глава 7 дополнена статьей 45-3 в соответствии с Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 46. Оказание информационно-коммуникационных услуг государственным органам

      1. Оператор, собственники объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, сервисных программных продуктов не приобретают права пользования и распоряжения электронными информационными ресурсами государственных органов, размещенными на принадлежащих данным лицам объектах.

      2. Расчет предельной стоимости информационно-коммуникационной услуги осуществляется на основе методики, утвержденной уполномоченным органом.

      3. Описание информационно-коммуникационных услуг, оказываемых государственным органам оператором, и информация об их стоимости размещаются на интернет-ресурсе оператора.

      4. Информационно-коммуникационные услуги, включаемые в каталог информационно-коммуникационных услуг, классифицируются по виду и субъектам получения данных услуг.

      5. В целях мониторинга качества оказания информационно-коммуникационных услуг и обеспечения консультационного сопровождения получателей данных услуг уполномоченный орган и оператор привлекают единый контакт-центр.

      6. Оператор при оказании информационно-коммуникационных услуг обеспечивает и несет ответственность за безопасность хранения электронных информационных ресурсов в порядке, определенном законами Республики Казахстан и соглашением сторон.

      Сноска. Статья 46 в редакции Закона РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 47. Взаимодействие оператора с собственником сервисного программного продукта и иными лицами

      1. Взаимодействие оператора и лиц, предоставляющих ему информационно-коммуникационную инфраструктуру и сервисные программные продукты для оказания информационно-коммуникационных услуг, регулируется правилами реализации сервисной модели информатизации и соглашением между оператором и данными лицами.

      2. Собственник сервисного программного продукта обязан:

      1) передавать сервисный программный продукт и техническую документацию на сервисный программный продукт оператору в соответствии с соглашением между ними;

      2) осуществлять доработку и развитие сервисного программного продукта по требованию оператора;

      3) проводить обучение персонала оператора по эксплуатации и сопровождению сервисного программного продукта, а также по использованию информационно-коммуникационной услуги, предоставляемой посредством данного сервисного программного продукта.

      3. В случае досрочного прекращения соглашения по инициативе собственника сервисного программного продукта оператор осуществляет эксплуатацию сервисного программного продукта до замены его другим сервисным программным продуктом

      Сноска. Статья 47 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 8. ИСПЫТАНИЯ И АУДИТ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

      Сноска. Заголовок главы 8 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 48. Документирование электронных информационных ресурсов и сведений (информации) об объектах информатизации "электронного правительства"

      Сноска. Заголовок статьи 48 с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Документирование электронных информационных ресурсов и сведений (информации) об объектах информатизации "электронного правительства" осуществляется их собственником или владельцем в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об информатизации, электронном документе и электронной цифровой подписи, о Национальном архивном фонде и архивах.

      Сноска. Статья 48 с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 49. Испытания на соответствие требованиям информационной безопасности, а также испытания с целью оценки качества

      Сноска. Заголовок статьи 49 с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Испытания на соответствие требованиям информационной безопасности проводятся в обязательном порядке или по инициативе собственника или владельца.

      2. К объектам испытаний, подлежащим обязательным испытаниям на соответствие требованиям информационной безопасности, относятся:

      1) сервисный программный продукт;

      2) информационно-коммуникационная платформа "электронного правительства";

      3) интернет-ресурс государственного органа;

      4) информационная система государственного органа;

      5) информационная система, отнесенная к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      6) негосударственная информационная система, предназначенная для формирования государственных электронных информационных ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг.

      3. Информационной системе государственного органа и негосударственной информационной системе для использования сервисов национального удостоверяющего центра Республики Казахстан по проверке подлинности электронной цифровой подписи прохождение испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности не требуется.

      4. Испытания на соответствие требованиям информационной безопасности информационной системы, отнесенной к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры (за исключением являющихся объектами информатизации "электронного правительства"), проводятся аккредитованными испытательными лабораториями в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      5. Испытания объектов информатизации с целью оценки их качества проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      Сноска. Статья 49 в редакции Закона РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 50. Аудит информационных систем

      1. На этапе создания, внедрения и эксплуатации информационных систем по инициативе собственника или владельца информационных систем может быть проведен аудит информационных систем.

      2. Проведение аудита информационных систем осуществляется физическим и (или) юридическим лицами, обладающими специальными знаниями и опытом работы в области информационно-коммуникационных технологий, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 51. Аттестация

      Сноска. Статья 51 исключена Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 52. Подтверждение соответствия в сфере информатизации

      Подтверждение соответствия в сфере информатизации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Глава 9. ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Статья 53. Цели защиты объектов информатизации

      1. Защитой объектов информатизации является реализация комплекса правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на сохранность объектов информатизации, предотвращение неправомерного и (или) непреднамеренного доступа и (или) воздействия на них.

      2. Защита объектов информатизации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и действующими на территории Республики Казахстан стандартами в целях:

      1) обеспечения целостности и сохранности электронных информационных ресурсов;

      2) обеспечения режима конфиденциальности электронных информационных ресурсов ограниченного доступа;

      3) реализации права субъектов информатизации на доступ к электронным информационным ресурсам;

      4) недопущения несанкционированного и (или) непреднамеренного доступа, утечки и иных действий в отношении электронных информационных ресурсов, а также несанкционированного и (или) непреднамеренного воздействия на объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      5) недопущения нарушений функционирования объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      3. Иными несанкционированными и (или) непреднамеренными действиями в отношении объектов информатизации являются:

      1) блокирование электронных информационных ресурсов и (или) объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, то есть совершение действий, приводящих к ограничению или закрытию доступа к электронным информационным ресурсам и (или) объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      2) несанкционированная и (или) непреднамеренная модификация объектов информатизации;

      3) несанкционированное и (или) непреднамеренное копирование электронного информационного ресурса;

      4) несанкционированное и (или) непреднамеренное уничтожение, утрата электронных информационных ресурсов;

      5) использование программного обеспечения без разрешения правообладателя;

      6) нарушение работы информационных систем и (или) программного обеспечения либо нарушение функционирования сети телекоммуникаций.

      4. Защита информационных систем осуществляется согласно классу, присвоенному в соответствии с классификатором.

Статья 54. Организация защиты объектов информатизации

      1. Защита объектов информатизации осуществляется:

      1) в отношении электронных информационных ресурсов – их собственниками, владельцами и пользователями;

      2) в отношении объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры – их собственниками или владельцами.

      2. Собственники или владельцы объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязаны принимать меры, обеспечивающие:

      1) предотвращение несанкционированного доступа;

      2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;

      3) минимизацию неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа;

      4) недопущение несанкционированного воздействия на средства обработки и передачи электронных информационных ресурсов;

      5) оперативное восстановление электронных информационных ресурсов, модифицированных либо уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

      6) незамедлительное информирование Национального координационного центра информационной безопасности о произошедшем инциденте информационной безопасности, за исключением собственников и (или) владельцев электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты;

      7) информационное взаимодействие с Национальным координационным центром информационной безопасности по вопросам мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства";

      8) предоставление доступа Национальному координационному центру информационной безопасности к объектам информатизации "электронного правительства" и оперативным центрам информационной безопасности к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры для проведения организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию мониторинга обеспечения информационной безопасности в соответствии с правилами проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      3. Положения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, относящиеся к сфере обеспечения информационной безопасности, обязательны для применения государственными органами, органами местного самоуправления, государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      3-1. Приобретение товаров в целях реализации требований обеспечения информационной безопасности для обороны страны и безопасности государства осуществляется из реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

      При этом в случае отсутствия в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности необходимой продукции допускается приобретение товаров в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

      4. Управление интернет-ресурсами и объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного или военного положения осуществляется уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 54 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 55. Меры защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры

      1. К правовым мерам защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры относятся:

      1) требования законодательства Республики Казахстан и действующие на территории Республики Казахстан стандарты в сфере информатизации;

      2) ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации;

      3) соглашения, заключаемые собственником или владельцем электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационной инфраструктуры, в которых устанавливаются условия работы, доступа или использования данных объектов, а также ответственность за их нарушение.

      2. К организационным мерам защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры относятся установление и обеспечение режима допуска на территории (в здания, помещения), где может быть осуществлен доступ к информации, электронным информационным ресурсам, информационным системам (электронным носителям информации), а также ограничение доступа к электронным информационным ресурсам, информационным системам и информационно-коммуникационной инфраструктуре.

      3. К техническим (программно-техническим) мерам защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры относятся:

      1) использование средств защиты информации, а в отношении сведений, составляющих государственные секреты, – исключительно с применением средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, разработанных, изготовленных и (или) принятых в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) использование систем контроля доступа и регистрации фактов доступа к электронным информационным ресурсам, информационным системам и информационно-коммуникационной инфраструктуре;

      3) разработка задания по безопасности на основе утвержденных профилей защиты для определения мер защиты собственниками или владельцами объектов информатизации.

      4. Использование технических (программно-технических) мер защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры не должно причинять вред или создавать угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, а также имуществу юридических лиц и государственному имуществу.

      Сноска. Статья 55 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 56. Защита электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные

      Собственники и владельцы информационных систем, получившие электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, обязаны принимать меры по их защите в соответствии с настоящим Законом и действующими на территории Республики Казахстан стандартами.

      Данная обязанность возникает с момента получения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, и до их уничтожения либо обезличивания.

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Глава 10. ЭКСПЕРТИЗА И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

      Сноска. Заголовок главы 10 с изменением, внесенным Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 57. Заключения в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности

      1. Инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта, финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций вносятся государственным органом в уполномоченный орган и уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для получения заключений в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности.

      Экспертиза в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований проводится в соответствии с правилами проведения экспертизы в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций.

      2. По бюджетным инвестиционным проектам, направленным на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства", инвестиционное предложение вносится на заключение с приложением технического задания на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства".

      Оценка на предмет обоснованности расчетов расходов, определения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, направленного на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства", осуществляется уполномоченным органом и указывается в заключении в сфере информатизации.

      3. Инвестиционное предложение рассматривается уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности в срок не более двадцати рабочих дней со дня поступления.

      4. Заключения в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности на финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций выдаются не позднее тридцати рабочих дней со дня поступления полного пакета документов.

      Сноска. Статья 57 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 58. Заключение экспертизы в сфере информатизации на технико-экономическое обоснование или финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций

      Сноска. Статья 58 исключена Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 59. Согласование технической документации и документации по проектам государственно-частного партнерства в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности

      1. Согласование технического задания на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства" осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности в порядке и сроки, которые определены правилами составления и рассмотрения технических заданий на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства".

      2. Согласование задания на проектирование информационно-коммуникационной услуги, разработанного сервисным интегратором "электронного правительства", осуществляется в порядке и сроки, которые определены правилами реализации сервисной модели информатизации.

      3. При создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства" в рамках республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства в сфере информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства с уполномоченным органом согласовываются конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства, бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера.

      Сноска. Статья 59 в редакции Закона РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 60. Заключение уполномоченного органа на расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации

      1. Расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации вносятся администратором бюджетных программ на рассмотрение уполномоченному органу ежегодно до 1 марта.

      2. Расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации рассматриваются уполномоченным органом в срок не более тридцати календарных дней со дня поступления документов.

      3. Отказ в рассмотрении расчетов расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации осуществляется в случаях:

      1) несоответствия формы и содержания расчетов расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации требованиям настоящего Закона и бюджетного законодательства Республики Казахстан;

      2) непредставления документов в соответствии с установленными требованиями, утвержденными уполномоченным органом.

      4. Администраторы бюджетных программ размещают расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации на архитектурном портале "электронного правительства".

Глава 11. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Статья 61. Государственная поддержка развития отрасли информационно-коммуникационных технологий

      1. Государственная поддержка развития отрасли информационно-коммуникационных технологий осуществляется уполномоченными государственными органами, национальным институтом развития в области информационно-коммуникационных технологий и другими национальными институтами развития с целью стимулирования развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан.

      2. Национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.

      3. Основные принципы государственной поддержки развития отрасли информационно-коммуникационных технологий:

      1) развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий на базе частного предпринимательства и государственно-частного партнерства;

      2) приоритет отечественных юридических лиц при получении заказов на разработку информационно-коммуникационных технологий, информационных систем;

      3) стимулирование развития производства отечественного программного обеспечения, программных продуктов и производства технических средств;

      4) развитие структуры рынка информационно-коммуникационных технологий;

      5) поддержка добросовестной конкуренции на рынке информационно-коммуникационных технологий.

      4. В соответствии с принципами государственной поддержки мерами по стимулированию роста отрасли информационно-коммуникационных технологий, помимо мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об инвестициях и о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, являются:

      1) формирование и развитие нормативно-методологической базы деятельности в отрасли информационно-коммуникационных технологий, в том числе внедрение международных стандартов;

      2) реализация и совершенствование системы государственных (квазигосударственных) заказов на разработку и поставку инновационного программного обеспечения, программных продуктов с высокой долей местного содержания;

      3) внебюджетное возмездное и безвозмездное финансирование проектов в отрасли информационно-коммуникационных технологий, направленных на рост доли местного содержания;

      4) гармонизация структуры затрат на информатизацию государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора, направленная на рост доли услуг в сфере информатизации;

      5) создание условий для венчурного и иного внебюджетного возмездного финансирования проектов в отрасли информационно-коммуникационных технологий;

      6) выработка предложений по стимулированию развития и повышению инвестиционной привлекательности отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Статья 62. Кадровое и научное обеспечение сферы информационно-коммуникационных технологий

      1. Государство создает условия для подготовки и переподготовки специалистов с техническим, профессиональным, высшим и послевузовским образованием по специальностям в отрасли информационно-коммуникационных технологий в отечественных и зарубежных высших учебных заведениях.

      2. Организации, национальные компании, их аффилиированные лица выступают в качестве баз практики для обучающихся в организациях профессионального, технического, высшего и послевузовского образования по специальностям в области информационно-коммуникационных технологий.

      3. Научное обеспечение в области информационно-коммуникационных технологий осуществляется путем государственной поддержки научной и научно-технической деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством создания условий для коммерциализации технологий.

Глава 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Статья 63. Международное сотрудничество в сфере информатизации

      1. Международное сотрудничество Республики Казахстан в сфере информатизации осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъекты информатизации Республики Казахстан вправе вступать в международные организации и объединения, участвовать в международных и иностранных проектах и программах.

      Государственные органы по согласованию с уполномоченным органом осуществляют взаимодействие в сфере информатизации с государственными органами иностранных государств, международными организациями и иностранными юридическими лицами.

      3. Международное сотрудничество в сфере информатизации осуществляется в форме:

      1) взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными организациями и иностранными юридическими лицами, в том числе участия в реализации мероприятий по исполнению международных договоров Республики Казахстан;

      2) оказания содействия формированию стабильной и безопасной системы международного (межгосударственного) информационного взаимодействия с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством национального шлюза Республики Казахстан;

      3) взаимодействия с иностранными юридическими лицами по обеспечению развития информационно-коммуникационных технологий, а также кадрового развития и научного сотрудничества;

      4) проведения на постоянной основе совместно с иностранными юридическими лицами и международными организациями мониторинга и прогнозирования развития информационно-коммуникационных технологий;

      5) взаимодействия с государственными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам безопасного использования информационно-коммуникационных технологий, а также установления запрета на действия, посягающие на информационно-коммуникационную инфраструктуру государства и подрывающие политическую, экономическую, социальную и иные сферы государственной деятельности;

      6) проведения семинаров, конференций и тренингов в Республике Казахстан и за рубежом;

      7) установления запрета на использование информационно-коммуникационных технологий во вред человеку, обществу и государству на основе взаимности;

      8) совместного финансирования и реализации проектов в сфере информатизации с иностранными государствами, международными организациями, иностранными юридическими лицами, зарубежными общественными организациями и фондами.

      4. Международное сотрудничество по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, институционального обеспечения и обмена опытом и знаниями осуществляется с участием государственных органов иностранных государств, международных организаций и иностранных юридических лиц.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 64. Государственный контроль в сфере информатизации

      Государственный контроль в сфере информатизации осуществляется в форме проверок и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 64 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 65. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 66. Переходные положения

      1. Государственные органы, имеющие интернет-ресурсы и информационные системы государственных органов, введенные в промышленную эксплуатацию до введения в действие настоящего Закона и не имеющие протокола испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, аттестата соответствия требованиям информационной безопасности, проводят их испытания на соответствие требованиям информационной безопасности и аттестацию в течение трех лет со дня введения в действие настоящего Закона.

      2 Негосударственные информационные системы, интегрированные с информационными системами государственных органов или предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов и не имеющие протокола испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, аттестата соответствия требованиям информационной безопасности, проходят испытания на соответствие требованиям информационной безопасности и аттестацию в течение трех лет со дня введения в действие настоящего Закона.

      Сноска. Статья 66 в редакции Закона РК от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 67. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "Об информатизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 13; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 15, ст. 118; 2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143).

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ