Мемлекеттiк сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 52-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      Осы Заң тапсырыс берушінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметін орындауына қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қатынастарға қолданылады, оған мыналар:

      1) жеке тұлғалардан еңбек шарттары бойынша сатып алынатын көрсетілетін қызметтер;

      2) кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалардан өтеулі қызметтер көрсету шарттары бойынша сатып алынатын көрсетілетін қызметтер;

      3) іссапар шығыстарын жүзеге асыруға байланысты көрсетiлетiн қызметтер;

      4) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес мемлекеттік тапсырма және оны орындау шеңберінде сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;

      5) жарналар (салымдар) енгізу, оның ішінде заңды тұлғалардың жарғылық капиталына енгізу;

      6) ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы компаниялар, ұлттық компаниялар және олармен үлестес заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, оның ведомстволары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдар және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар сатып алатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер;

      7) мемлекеттік қорғаныс тапсырысының құрамына кіретін әскери және қосарлы мақсаттағы (қолданудағы) тауарлар (өнімдер), жұмыстар және көрсетілетін қызметтер;

      8) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында көзделген операцияларды жүргізу кезінде сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер қосылмайды.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.02.2017 № 49-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) аукцион адымы – аукцион нысанасының бағасы төмендетілетін ақшалай аралық;

      2) әлеуетті өнім беруші – мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға үмiткер, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшiн өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум). Кәсiпкерлiк қызмет субъектiсi болып табылмайтын жеке тұлға осы жеке тұлғаға жекеменшік құқығымен тиесілі тұрғынжайды тапсырыс берушілер сатып алған жағдайда, әлеуеттi өнiм берушi болуы мүмкiн;

      3) әлеуетті өнім берушінiң үлестес тұлғасы – осы әлеуеттi өнiм берушiнiң шешiмдерiн айқындауға және (немесе) ол қабылдайтын шешiмдерге, оның iшiнде жазбаша нысанда жасалған мәмiленiң күшiне орай ықпал етуге құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ өзiне қатысты осы әлеуеттi өнiм берушiнiң осындай құқығы болатын кез келген жеке немесе заңды тұлға;

      4) бастапқы баға – әлеуетті өнім беруші аукцион өткізілгенге дейін ұсынған, аукционға қатысуға өтінімге қоса берілетін баға;

      5) бiртектi тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер – бiрдей болмаса да, сол бiр функцияларды орындауына және өзара алмастырушы болуына мүмкiндiк беретiн ұқсас сипаттамалары бар және ұқсас құрауыштардан тұратын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер;

      6) мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалардың үлестес тұлғалары – дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекеттік кәсіпорындарға, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғаларға тиесілі заңды тұлғалар. Жанама тиесілілік өзге заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызының әрбір келесі үлестес тұлғаға тиесілі болатынын білдіреді;

      7) демпингтiк баға – конкурсқа қатысушы жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге ұсынған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада, техникалық-экономикалық негіздемеде көрсетiлген бағалармен салыстырғанда төмен болып табылатын баға. Техникалық-экономикалық негіздемені және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарға баға, егер баға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептелген бағалармен салыстырғанда төмен болып табылған жағдайда демпингтік деп танылады;

      8) жұмыстар – заттық нәтижесi бар қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмыстарға жатқызылған өзге де қызмет;

      9) конкурстық баға ұсынысы – конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған, конкурсқа қатысуға өтінімге қоса берілетін баға;

      10) конкурстық комиссия (аукциондық комиссия) – осы Заңда көзделген конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы құратын алқалы орган. Конкурстық комиссия (аукциондық комиссия) тақ саннан, бірақ кемінде үш адамнан тұруға тиіс;

      11) конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) – конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді дайындау үшін әлеуетті өнім берушіге ұсынылатын құжаттама, онда конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімге қойылатын талаптар, конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары мен тәртібі қамтылады;

      12) көрсетілетін қызметтер – тапсырыс берушінің қажеттіліктерiн қанағаттандыруға бағытталған, заттық нәтижесi жоқ қызмет;

      13) Қазақстан Республикасының резиденттерi – шет мемлекетте тұрақты тұру құқығына сол мемлекеттiң заңнамасына сәйкес берiлген құжаты бар азаматтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтары, оның iшiнде шетелде уақытша жүрген немесе оның шегiнен тыс жерлерде мемлекеттiк қызметте жүрген азаматтары;

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығына құжаты бар шетелдiктер және азаматтығы жоқ адамдар;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, оның аумағында орналасқан заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасында және оның шегiнен тыс жерлерде орналасқан олардың филиалдары мен өкiлдiктерi;

      Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде орналасқан дипломатиялық, сауда және өзге де ресми өкiлдiктерi;

      14) мемлекеттік сатып алу – осы Заңда және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тапсырыс берушілердің ақылы негізде сатып алуы;

      15) мемлекеттiк сатып алу веб-порталы – мемлекеттiк сатып алудың электрондық көрсетілетін қызметтеріне қол жеткiзудiң бірыңғай нүктесiн ұсынатын мемлекеттiк органның ақпараттық жүйесі;

      16) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасының Үкіметі, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі немесе аудан, қала, қаладағы аудан әкімдігі айқындаған, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауды жүзеге асыратын заңды тұлға;

      17) мемлекеттік сатып алудың сәйкестендіру коды – мемлекеттік сатып алудың барлық кезеңдері туралы ақпарат қамтылған, әрбір мемлекеттік сатып алуға (лотқа) берілетін сәйкестендіру нөмірі;

      18) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімі – әлеуетті өнім берушімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мақсатында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, тиісті комиссия осы Заңға сәйкес жүзеге асыратын өзара байланысты, дәйекті іс-шаралар кешені;

      19) мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілері – әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор, уәкілетті орган, сарапшы;

      20) мемлекеттiк сатып алу саласындағы бірыңғай оператор – мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындаған, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалғыз меншiк иесi мемлекет болып табылатын заңды тұлға;

      21) мемлекеттiк сатып алу саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – мемлекеттiк сатып алу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;

      22) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт – осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, электрондық цифрлық қолтаңбалармен куәландырылған азаматтық-құқықтық шарт;

      23) нұсқама – Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын және (немесе) оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою үшін, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қабылдау үшін бақылау объектілеріне жіберілетін, орындалуы міндетті уәкілетті органның актісі;

      24) өнім беруші – тапсырыс берушiмен мемлекеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта оның контрагенті ретiнде әрекет ететiн, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум). Кәсiпкерлiк қызмет субъектiсi болып табылмайтын жеке тұлғаға жекеменшік құқығымен тиесілі тұрғынжайды тапсырыс берушілер сатып алған жағдайда, мұндай жеке тұлға өнiм берушi болуы мүмкiн;

      25) сараптама комиссиясы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін сарапшыларды тарта отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші құратын алқалы орган;

      26) сарапшы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші тартатын, өткізілетін мемлекеттік сатып алу саласында тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын арнайы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар жеке тұлға;

      27) тапсырыс берушілер – ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық басқарушы компанияларды, ұлттық компанияларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін, оның ведомстволарын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдарды және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғаларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды қоспағанда, мемлекеттік органдар, мемлекеттiк мекемелер, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

      28) тауарлар – нәрселер (заттар), оның iшiнде жартылай фабрикаттар немесе қатты, сұйық немесе газ тәрiздес күйдегi шикiзат, электр және жылу энергиясы, зияткерлiк меншік құқығының объектілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмiлелерiн жасасуға болатын заттық құқықтар;

      29) тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалардың дерекқоры – мемлекеттік сатып алу веб-порталының бір бөлігі болып табылатын, мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қалыптасқан ең төмен, орташа және ең жоғарғы бағалар туралы мәліметтерді қамтитын ақпараттық кіші жүйе;

      30) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің анықтамалығы (бұдан әрі – анықтамалық) – өзінің бірегей коды бар, мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жүйеленген тізбесі;

      31) ұлттық режим – егер мұндай режимді ұсыну туралы талап Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленсе, шетелде шығарылатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге және осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ұсынатын әлеуетті өнім берушілерге отанымызда шығарылатын тауарлармен, жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен және осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ұсынатын әлеуетті өнім берушілермен тең шарттарда мемлекеттік сатып алуға қатысуға рұқсат беруді көздейтін режим;

      32) шартты баға – конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысына конкурстық құжаттамада көзделген өлшемшарттардың салыстырмалы мәнiн қолдануды ескере отырып есептелген және конкурстың жеңiмпазын айқындау мақсатында конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру кезiнде ғана пайдаланылатын баға.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2018 № 161-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзге де қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

4-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттары

      Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру:

      1) мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;

      2) осы Заңда көзделгеннен басқа жағдайларда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;

      3) әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік;

      4) мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығы;

      5) отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерге Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмейтін шамада қолдау көрсету;

      6) мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;

      7) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу;

      8) инновациялық және жоғары технологиялық тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      9) сатып алынатын тауарлар құрамындағы зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды сақтау қағидаттарына негізделеді.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2018 № 161-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі

      1. Мемлекеттік сатып алу процесі:

      1) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) әзірлеуді және бекітуді;

      2) өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды;

      3) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтиды.

      Осы тармақтың ережелері – жүзеге асырылуы осы Заңның 50-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

      2. Тапсырыс беруші тиісті бюджеттің (даму жоспарының) негізінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.

      Тапсырыс беруші тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы негізінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бекітілгенге дейін қолданылады.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына ауысады.

      Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын тапсырыс беруші тиісті бюджет (даму жоспары) бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді (нақтылайды).

      Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) мынадай мәліметтер:

      1) мемлекеттік сатып алудың сәйкестендіру коды;

      2) қосылған құн салығын есепке алмай мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманы қоса алғанда, анықтамалыққа сәйкес тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы;

      3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілі мен мерзімдері;

      4) тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің жоспарланған мерзімдері мен орны;

      5) осы Заңның 43-бабында көзделген жағдайларда, әрбір қаржы жылына бөлінген және көзделген сомалар шегінде графикке және жылдар бойынша бөлуге сәйкес тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің жоспарланған мерзімдері;

      6) осы Заңның 51-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары қамтылуға тиіс.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 79-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көзделген жағдайларда, осы тармақтың алтыншы бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында бекітеді. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабының 7-тармағы орындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді.

      Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды жоспарлау және жүзеге асыру кезінде инновациялық және жоғары технологиялық тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу басымдығын негізге алуға тиіс.

      3. Тапсырыс беруші мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) бекiтілген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде, уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланбай ұсынылатын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, оны мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.

      4. Тапсырыс берушілер айына бір реттен асырмай мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:

      1) мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған;

      2) бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша, оның ішінде камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар, хабарламалар орындалған;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджет нақтыланған (түзетілген) кезде мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайларға қолданылмайды.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланбай ұсынылатын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.

      5. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына және 50-бабына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттiк сатып алу туралы мәлiметтер мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгiзілуге жатпайды.

      6. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді мемлекеттік сатып алудың бекітілген не нақтыланған жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) негізінде қабылдайды.

      Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді тиісті бюджет бекітілгенге дейін, екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда, қабылдауға құқылы.

      7. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына және 50-бабына сәйкес сатып алуды қоспағанда, мемлекеттiк сатып алудың бекiтiлген (нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуға жол берiлмейдi.

      8. Осы Заңның 39-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау осы Заңдa айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      9. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор мемлекеттік сатып алу қорытындысы шығарылғанға дейін әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарының құпиялылығын қамтамасыз етеді.

      10. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджетті, бюджет жобасын нақтылау (түзету) кезінде болған, мемлекеттік сатып алудың бекітілген (нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстар қысқартылған;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына, тапсырыс берушінің бюджетіне (даму жоспарына) мемлекеттік сатып алудың бекітілген (нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттігін жоққа шығаратын өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жағдайда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) ағымдағы жылы осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      11. Тапсырыс беруші не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы баптың 10-тармағында көрсетілген шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде:

      1) өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысатын тұлғаларды қабылданған шешім туралы хабардар етуге;

      2) енгізілген конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтаруға міндетті.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.05.2017 № 60-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер

      1. Әлеуетті өнім беруші, егер:

      1) осы әлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының және (немесе) осы әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жегжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушінің немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі болып табылса;

      2) әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның жұмыскері тапсырыс берушіге не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға өткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау бойынша сараптамалық, консультациялық және (немесе) өзге де қызметтер көрсетсе, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеушінің жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу жөніндегі мемлекеттік сатып алуға қатысуын қоспағанда, өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын объектінің құрылысына арналған техникалық-экономикалық негіздемені және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеуге бас жобалаушы не қосалқы жобалаушы ретінде қатысса, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес.

      Бұл талап халықаралық құрылыс стандарттарына сәйкес іске асырылатын жобаларға қолданылмайды;

      3) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiндегі заңды тұлғаларды басқаруға, құруға, олардың жарғылық капиталына қатысуға байланысты болса;

      4) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болса;

      5) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы болса;

      6) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрса;

      7) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) баланстық құны тиісті негізгі қаражат құнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынса;

      8) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган оларды Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізсе;

      9) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына не Қазақстан Республикасының бейрезиденті – әлеуетті өнім беруші мемлекеттің заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрса;

      10) әлеуетті өнім беруші және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) және (немесе) олардың басшысы, құрылтайшылары (акционерлері) терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілсе, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес.

      2. Әлеуетті өнім беруші мен әлеуетті өнім берушінің үлестес тұлғасының бір конкурс (аукцион) лотына қатысуға құқығы жоқ.

      3. Мемлекеттік сатып алу соның мүдделерінде жүзеге асырылатын тапсырыс берушінің осындай сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға құқығы жоқ.

      4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарын бұзушылықтарды тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады.

      5. Уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарын бұзушылық фактілері анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:

      1) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;

      2) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.

      Бұл ретте осы фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері хабарламаға қоса берілуге тиіс.

      6. Сақтандыру агенттері мен сақтандыру брокерлері сақтандыру шартын жасасуға байланысты көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі мемлекеттік сатып алуға қатысуға құқылы емес.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тәртібі

      1. Тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға ретінде әрекет ететін жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау үшін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, сондай-ақ тапсырыс берушінің алда болатын мемлекеттік сатып алуда мүдделерін білдіретін лауазымды адамын айқындайды.

      2. Тапсырыс берушінің өзі тікелей не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімін орындауға жауапты өзінің құрылымдық бөлімшесінің атынан мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет ете алады.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы етіп тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемені айқындауға құқылы.

      3. Тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты бірнеше мемлекеттік мекеме үшін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      4. Тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты бірнеше мемлекеттік мекеме үшін тапсырыс беруші олардың арасынан мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауға құқылы.

      5. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі өзінің ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекеме, оған қатысты өзі мемлекеттік басқару органы ретінде әрекет ететін заңды тұлға не оған қатысты бюджеттік бағдарламаның әкімшісі мемлекеттік басқару органы ретінде әрекет ететін заңды тұлғамен үлестес тұлға үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      Мемлекеттік кәсіпорын өзімен үлестес тұлғалар үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      Дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға өзімен үлестес тұлғалар үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      6. Тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға ретінде әрекет еткен жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушімен, әлеуетті өнім берушілермен, тиісті комиссиялармен және сарапшымен өзара қарым-қатынастарда өзінің атынан өкілдік ететін лауазымды адамды айқындауға міндетті. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшенің жұмыскерлері қатарынан айқындалуға тиіс.

8-бап. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі

      1. Бірыңғай мемлекеттік сатып алуды өткізу мақсатында:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді уәкілетті орган айқындайтын бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша орындайды;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша орындайды;

      3) ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімдігі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді тиісті ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімдігі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауралар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша орындайды.

      2. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды мынадай дәйекті кезеңдерді:

      1) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге тапсырманы ұсынуын;

      2) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс беруші ұсынған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын тапсырма негізінде конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын әзірлеуін және бекітуін;

      3) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) құрамын айқындауын және бекітуін сақтай отырып өткізеді.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы айқындайтын және бекітетін конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) құрамына тапсырыс берушінің өкілдері де кіреді, бұл ретте:

      осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысы айқындалуға тиіс;

      мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы орталық атқарушы органдардың қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын орталық атқарушы органның бірінші басшысы айқындайды;

      осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімі айқындалуға тиіс;

      осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкустық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып тиісті ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімі айқындалуға тиіс.

      4) қажет болған жағдайда мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуін;

      5) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастыруын;

      6) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) техникалық өзіндік ерекшелігін алған, мемлекеттік сатып алу веб-порталына автоматты түрде тіркелген тұлғалар тарапынан сұрау салулар мен ескертулерді жіберуін;

      7) конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазын айқындауды;

      8) тапсырыс берушінің осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тәртіппен, мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама негізінде жеңімпазбен мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуын сақтай отырып өткізеді.

      3. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) бекітілген не мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға жоспарланып отырған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты береді.

      4. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруы және өткізуі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қойылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары

      1. Әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады:

      1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы;

      2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы;

      3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы;

      4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы;

      5) жұмыс тәжірибесінің болуы.

      Осы тармақтың 5) тармақшасының талабы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен айқындалатын өлшемшарттарға сәйкес белгіленеді.

      2. Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген:

      1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін;

      2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады.

      4. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын нақ сондай құжаттарды не Қазақстан Республикасының бейрезиденті – әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы ұқсас мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынады.

      5. Айналысуы үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет болатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын әлеуетті өнім берушінің құқық қабілеттілігі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады.

      Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады.

      6. Осы баптың 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптары – әлеуетті өнім беруші өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігер не қызметтер көрсету бойынша бірлесіп орындаушы ретінде тартуды көздейтін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға да қолданылады.

      Жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды көздейтін әлеуетті өнім беруші жұмыстарға не көрсетілетін қызметтерге тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) осы баптың 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға ұсынуға тиіс.

      Жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындау үшін қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушыларды) тартылған жағдайда, олардың осы баптың 1-тармағына белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар олар орындайтын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріне беріледі.

      Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтық түрде үштен екісінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету көлемдерін өзге де қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруге тыйым салынады.

      7. Біліктілік талаптары осы Заңның 37, 38-баптарында, 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында және 42-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына қолданылмайды.

      8. Осы Заңның 31, 50-баптарында және 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

10-бап. Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тану негіздері

      1. Әлеуетті өнім беруші мынадай негіздердің бірі бойынша:

      1) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлесіп орындаушысының) біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін құжат (құжаттар) ұсынбағанда;

      2) әлеуетті өнім беруші өзінің сәйкестігін растау үшін ұсынған құжаттарда қамтылған ақпараттың негізінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, сондай-ақ ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлесіп орындаушысының) біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі фактісі анықталғанда;

      3) біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат беру фактісі анықталғанда біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылады.

      2. Әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерін (бірлесіп орындаушысын) осы баптың 1-тармағында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға жол берілмейді.

11-бап. Әлеуетті өнім берушінің анық емес ақпарат беруінің салдарлары

      1. Өздерінің конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген анық емес ақпарат ұсынған, соның нәтижелері бойынша өздерімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған әлеуетті өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі.

      2. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады.

      3. Әлеуетті өнім берушінің конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген анық емес ақпаратты беру фактісін анықтаған уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:

      1) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;

      2) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.

      Бұл ретте хабарламаға осындай фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс.

12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер

      1. Уәкілетті орган мынадай:

      1) тапсырыс берушілердің;

      2) мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың;

      3) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың;

      4) білікті әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу саласындағы республикалық тізілімдерін (бұдан әрі – тізілімдер) қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.

      2. Тапсырыс берушілердің тізілімі – өздерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуі, сондай-ақ осы Заңға және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметті орындауы үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға міндетті заңды тұлғалардың тізбесін білдіреді.

      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізілімі тапсырыс берушілер тиісті қаржы жылында жасасқан мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізбесін білдіреді және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы, сандық және құндық көрсеткіштері туралы, тараптардың шарттық міндеттемелерді орындау нәтижелері туралы мәліметтерді қамтиды.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізіліміне мәліметтер енгізуді тапсырыс беруші:

      тиісті қаржы жылында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттар бойынша – мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей;

      мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау бойынша (тауарларды қабылдау-тапсыру актісі немесе орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актісі) – қол қойған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей;

      мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша жүзеге асырылған төлемдер бойынша – төлем жүргізілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.

      Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 9), 18), 31), 32) және 35) тармақшаларында және 50-бабында көзделген мемлекеттік сатып алудың нәтижелері бойынша жасалған шарттар туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізіліміне енгізуге жатпайды.

      4. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:

      1) тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды біржақты тәртіппен бұзған, орындалуы барысында өнім берушінің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтіндігі немесе өзінің осындай талаптарға сәйкестігі туралы анық емес ақпарат бергені, соның нәтижелері бойынша осындай шарт жасалып, оның конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік бергені анықталған өнім берушілердің;

      2) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған, жеңімпаздар деп айқындалған әлеуетті өнім берушілердің (екінші орын алған әлеуетті өнім берушілердің);

      3) өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда, тапсырыс беруші өзіне өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, осындай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті.

      5. Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі заңды күшіне енген сот шешімдерінің негізінде қалыптастырылады.

      Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі уәкілетті органның әлеуетті өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі негізінде қалыптастырылады.

      6. Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген өнім берушілер соттың оларды мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт ай ішінде мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер уәкілетті орган оларды мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап жиырма төрт ай ішінде мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінде қамтылған мәліметтер осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей көрсетілген тізілімнен алып тасталады.

      7. Әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы шешімге олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасауына болады.

      8. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, тізілімдерде қамтылған мәліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылады және олар төлемақы алынбастан, танысу үшін мүдделі тұлғаларға қолжетімді болуға тиіс.

      9. Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімі – мемлекеттік сатып алу саласындағы тізілімдерді қалыптастыру және жүргізу қағидаларында көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілердің тізбесін білдіреді.

      10. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 1), 2), 27) және 36) тармақшаларында көзделген жағдайларда айқындалған әлеуетті өнім берушілер мен өнім берушілер енгізілмейді.

13-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері

      1. Мемлекеттік сатып алу мынадай тәсілдердің бірі:

      1) конкурс (ашық конкурс, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс, екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс);

      2) аукциондарда;

      3) баға ұсыныстарын сұрату;

      4) бір көзден алу;

      5) тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады.

      2. Тапсырыс беруші осы Заңға сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін айқындайды.

      3. Мемлекеттік сатып алу осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу веб-порталында жүзеге асырылады.

      4. Тапсырыс беруші өзінің филиалының (өкілдігінің) қызметін қамтамасыз етуге қажетті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жылдық көлемін негізге ала отырып, тапсырыс берушінің атынан осындай мемлекеттік сатып алуды тапсырыс берушінің филиалы (өкілдігі) тікелей жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың тәсілін айқындауға құқылы.

      5. Жаңарту тәртібімен шығарылатын мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтар тізбесінде тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келетін тауарлар болған жағдайда, тапсырыс беруші ең алдымен осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 8) тармақшасына сәйкес, жаңарту тәртібімен шығарылатын мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сатып алуды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асыруға міндетті. Бұл ретте көлік шығыстары, оның ішінде тауарды тиеуге-түсіруге байланысты шығыстар тапсырыс берушінің есебінен жүзеге асырылады.

      Жаңарту тәртібімен шығарылатын мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының тізбесін мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті орган қалыптастырады және ол мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылады.

14-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимді қолдану

      1. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде шет мемлекеттерден шығарылатын тауарларға, тиісінше шетелдік әлеуетті өнім берушілер орындайтын жұмыстарға, көрсететін қызметтерге Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда және шарттарда ұлттық режим қолданылады.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі ерекше жағдайларда, екі жылдан аспайтын мерзімге ұлттық режимнен алып тастауды белгілеуге құқылы.

      3. Ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік сатып алу саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) мемлекеттік сатып алу саласында мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және оларды жүзеге асыруды ұйымдастырады;

      2) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

16-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      2) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің мемлекеттік сатып алу веб-порталымен интеграцияланған дерекқорына енгізілген отандық тауар өндірушілерден сатып алу туралы ақпаратты ескере отырып, есептілікті жинау, қорыту және талдау қағидаларын бекітеді;

      3) мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану қағидаларын бекітеді;

      4) мемлекеттік сатып алу веб-порталы жұмысында техникалық іркілістер туындаған жағдайда мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

      5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды, оның ішінде камералдық бақылауды жүзеге асырады, қажет болған кезде мемлекеттік сатып алуға қатысушылар ұсынған есептік деректердің, материалдар мен ақпараттың анықтығын тексереді;

      6) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушілер мен конкурстық комиссиялардың (аукциондық комиссиялардың) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып қабылдаған шешімдерінің күшін жою туралы шешім қабылдайды;

      7) уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті саладағы уәкілетті органдар әзірлейтін және бекітетін үлгілік конкурстық құжаттамаларға (аукциондық құжаттамаларға) сәйкес мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түрлерінің тізбесін айқындайды;

      8) мемлекеттік сатып алу саласында өз қызметін жүзеге асыратын жұмыскерлерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларын бекітеді;

      9) мемлекеттік сатып алу саласындағы тізілімдерді қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      10) мемлекеттік сатып алуға қатысушылардан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес қажетті ақпарат пен материалдарды сұратады;

      11) сараптамалар мен консультациялар жүргізу үшін мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мамандарын тартады;

      12) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17-бап. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттіктері

      Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор:

      1) мемлекеттік сатып алу веб-порталын дамытуды, қолдауды және жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

      2) мемлекеттік сатып алу веб-порталын дамыту бойынша жобаларды басқаруды жүзеге асырады;

      3) мемлекеттік сатып алу субъектілеріне мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану бойынша өтеусіз негізде қызметтер көрсетеді;

      4) мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілеріне мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмыс істеуі мәселелері бойынша өтеусіз негізде консультациялық көмек көрсетеді;

      5) мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырылған мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің электрондық ақпараттық ресурстарын сақтаудың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

      6) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес мемлекеттік сатып алу веб-порталын ақпараттық толықтыруды жүзеге асырады;

      7) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін, мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды интеграциялау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша уәкілетті субъектілермен өзара іс-қимыл жасайды;

      8) анықтамалықты енгізе отырып, тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалардың дерекқорын енгізуді және оны қолдауды жүзеге асырады.

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ӨТКІЗУДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГТЕУ

18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген өкілеттіктер шегінде жүзеге асырады.

      2. Бақылау объектілері:

      1) тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы;

      2) өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасы шегінде әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, сондай-ақ олар жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызметтер көрсету бойынша бірлескен атқарушылар ретінде тартатын тұлғалар;

      3) тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуға қатысатын тұлғалар;

      4) мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор болып табылады.

      3. Уәкілетті орган тексерулерді мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның), сараптама комиссиясының, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасап әлеуетті өнім беруші, конкурсқа не аукционға қатысушы, өнім беруші не олардың уәкілетті өкілі жазбаша өтініш бергенде жүзеге асырады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның 47 және 48-баптарында көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;

      2) құқық қорғау органдарының қаулылары келіп түскен кезде;

      3) тәуекелдерді басқару жүйесі арқылы алынған ақпаратты талдау нәтижелері бойынша жүзеге асырады.

      4. Уәкілетті орган бақылау іс-шараларын, оның ішінде камералдық бақылауды жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғанын анықтаған кезде мынадай шаралар қабылдайды:

      1) бақылау объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті нұсқама, хабарлама жібереді;

      2) міндеттемелері тиісті түрде орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып жасалған, күшіне енген мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінеді;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен, бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған бақылау объектілерінің кодтары мен шоттары бойынша, сондай-ақ бақылау объектілерінің банк шоттары (корреспонденттікті қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.

      5. Бақылау іс-шараларын жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің құрамында қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар әрекет жасау (әрекетсіздігі) фактісі анықталған кезде, уәкілетті орган мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аталған әрекеттің (әрекетсіздіктің) жасалғаны туралы ақпаратты және осындай фактіні растайтын құжаттарды құқық қорғау органдарына беруге міндетті.

      6. Уәкілетті орган мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.

19-бап. Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеу

      1. Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде жүзеге асырылады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеуді уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы және ондағы қамтылған ақпарат негізінде жүзеге асырады.

      3. Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеу нәтижелері бойынша уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік сатып алу туралы жыл сайынғы есепті жібереді.

      4. Мемлекеттік сатып алу туралы жыл сайынғы есепті дайындау қағидаларын уәкілетті орган бекітеді.

4-тарау. КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

20-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

      1. Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурстық құжаттамада лоттарға міндетті түрде бөле отырып, көрсетілген тәсілмен бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге құқылы.

      Біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамада біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.

      2. Тауарды беретін кемінде бес орын болған жағдайда, конкурс тәсілімен өткізілетін лотта тауарды беретін бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.

      3. Біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы баптың 2-тармағының талаптарын ескере отырып, конкурстық құжаттамада тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері және (немесе) беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.

      4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру, сондай-ақ конкурс жеңімпазын айқындау конкурстық құжаттамада көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады.

      5. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді деп айқындалған әлеуетті өнім берушілер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысады.

      Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер қатысады.

21-бап. Конкурстық құжаттама

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған конкурстық құжаттаманың электрондық нысаны негізінде қазақ және орыс тілдерінде әзірлейді.

      2. Конкурстық құжаттамада осы Заңның 9-бабында белгіленген біліктілік талаптарынан басқа, мыналар:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жері;

      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық өзіндік ерекшелігі қамтылуға тиіс. Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс;

      3) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;

      4) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету орны;

      5) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімдері, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік беру;

      6) төлем шарттары және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы;

      7) бағадан басқа өлшемшарттар, соның негізінде конкурс жеңімпазы, оның ішінде әрбір осындай өлшемшарттардың салыстырмалы мәні және шартты бағаны есептеу өлшемшарты айқындалады;

      8) конкурстық баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптар, оның ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларынан басқа, қосылған құн салығының сомасы шегеріле отырып, оларды тасымалдау мен сақтандыру, кедендік баждарды, салықтар мен алымдарды төлеу шығыстарын, сондай-ақ тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарында көзделген өзге де шығыстарды көрсету;

      9) конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысы көрсетілуге тиіс валюта немесе валюталар және оларды салыстыру мен бағалау мақсатында шартты бағаны бірыңғай валютаға сәйкес келтіру үшін қолданылатын бағам;

      10) Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға өтінімдерді, мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасау және ұсыну тіліне қойылатын талаптар;

      11) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарттары, оның мазмұны мен түрлері;

      12) әлеуетті өнім берушінің өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін конкурсқа қатысуға өз өтінімін өзгерту немесе қайтарып алу құқығын көрсету;

      13) конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну тәртібі, тәсілі және соңғы мерзімі және конкурсқа қатысуға өтінімдердің талап етілетін қолданылу мерзімі;

      14) конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау тәртібі;

      15) конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күні және уақыты;

      16) конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсімдерінің сипаты;

      17) алда болатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуда тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атынан өкілдік етуге уәкілетті өкілдері туралы мәліметтер;

      18) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету шарттары, түрлері, көлемі және оны енгізудің тәсілі;

      19) конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомалар туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

      Конкурстық құжаттамада өткізілетін мемлекеттік сатып алудың шарттары туралы әлеуетті өнім берушілерге неғұрлым толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін басқа да қосымша мәліметтер қамтылуы мүмкін.

      3. Конкурстық құжаттамада осы Заңда көзделмеген жағдайларда, әлеуетті өнім берушілер санының шектелуіне алып келетін, оның ішінде мыналарға:

      1) әлеуетті өнім берушілерге кез келген өлшенбейтін сандық және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптар белгілеуге;

      2) тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға, мыналарды:

      негізгі (орнатылған) жабдықтарды, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтылымды (лицензиялық бағдарламалық қамтылымды) қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау үшін;

      тауарды лизингке беру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні айқындау және лизинг нысанасын егжей-тегжейлі сипаттау қажеттігі туындағанда;

      тапсырыс берушінің қолында бар тауарды жөндеу және (немесе) техникалық қызмет көрсету үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, нұсқаулардың болуына қатысты мемлекеттік сатып алу талаптарын белгілеуге тыйым салынады.

      4. Неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемшарттарды:

      1) әлеуетті өнім берушіде:

      өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің;

      Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес, ұсынылатын тауарларға ерікті сәйкестікті растау жүргізілгенін растайтын құжаттың;

      ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің);

      Қазақстан Республикасының аумағында қалдықтардан алынған қайталама шикізат тауарына ерікті сертификаттау жүргізілгенін растайтын құжаттың;

      ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) және (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес экологиялық таза өнім стандартына сәйкестікті растаудың болуын;

      2) тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстарды;

      3) егер қатысушының пікірі бойынша зияткерлік меншік объектісіне айрықша құқықтардың сатып алынатын тауарға қатысы болған жағдайда, осындай құқықтарды растауды беруді көздеуге міндетті.

      Конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін есептеу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

      4-1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы немесе мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада Қазақстан Республикасының аумағында қалдықтардан алынған қайталама шикізат қолданыла отырып өндірілген, осы баптың 4-тармағына сәйкес растайтын құжаты бар тауарға басымдық көздеуге міндетті.

      5. Конкурстық құжаттаманың жобасын тапсырыс берушінің бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын адам, не жауапты хатшы немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын, жауапты хатшы өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де лауазымды адам бекітеді.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы әзірлеген конкурстық құжаттаманың жобасын мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын адам бекітеді.

      Ескерту. 21-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.04.2016 № 506-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2018 № 161-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау

      1. Конкурстық құжаттаманы бекітудің міндетті талабы әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылауы болып табылады.

      Конкурстық құжаттаманың жобасына ескертулер, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салулар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей тапсырыс берушіге, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға жіберілуі мүмкін.

      Конкурстық құжаттаманың жобасына ескертулер болмаған кезде конкурстық құжаттаманы бекіту туралы шешім қабылданады.

      2. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ескертулер болған кезде конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) конкурстық құжаттаманың жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      2) конкурстық құжаттаманың жобасына ескертпелерді қабылдамай, оларды қабылдамау себептерінің негіздемелерін көрсетеді;

      3) конкурстық құжаттаманың ережелеріне түсінік береді.

      Көрсетілген шешімдер қабылданған күннен бастап конкурстық құжаттама бекітілді деп есептеледі.

      Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы тармақтың бірінші бөлігінде және осы баптың 1-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген шешімдердің бірін қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алу веб-порталына конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың мәтінін орналастыруға міндетті.

      Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы конкурстық құжаттаманың жобасына келіп түскен ескертулер мен олар бойынша қабылданған шешімдер туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

      3. Әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынатын күннің соңғы мерзімі конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың мәтінін орналастырған күннен бастап кемінде күнтізбелік он бес күн болуға тиіс.

      4. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау нәтижелері бойынша тапсырыс берушінің шешіміне осы Заңда айқындалған тәртіппен шағымдануға болады.

      5. Осы баптың талаптары мыналарға:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алуға;

      2) конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама қамтылатындықтан, жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

23-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың жобасы бекітілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтінін орналастыруға міндетті.

      2. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қайтадан жүзеге асырылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын мемлекеттік сатып алу веб-порталында өткізілмеген конкурстың конкурстық құжаттамасының өзгермеуі шартымен, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асыру туралы хабарландырудың мәтінін орналастыруға міндетті.

      3. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асырған және конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, мемлекеттік сатып алу осы Заңның 22-бабының талаптары ескеріле отырып, осы баптың 1-тармағына сәйкес өткізіледі.

24-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім

      1. Конкурсқа қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада белгіленген талаптарға және шарттарға келісім білдіру түрі, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары мен осы Заңның 6-бабында белгіленген шектеулерге сәйкестігін растайтын, өзі туралы мәліметтер алуға келісім білдіру түрі болып табылады.

      2. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық құжат нысанында конкурстық құжаттамада көрсетілген, өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін береді.

      3. Конкурсқа қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің:

      1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзушылықтардың болмағандығы туралы;

      2) өзінің және тапсырыс берушінің не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының арасында осы Заңда тыйым салынған қарым-қатынастардың болмағандығы туралы;

      3) осы Заңның 43-бабының 19-тармағында көрсетілген фактілер анықталған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бұзуға келісуі туралы растауды қамтуға тиіс.

      Конкурстық баға ұсынысы, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылуға тиіс құжаттар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

      4. Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі мынадай:

      1) әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға бұрын өтінім берген;

      2) конкурсқа қатысуға өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталына осы конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін келіп түскен;

      3) конкурстық баға ұсынысы осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;

      4) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталы оны автоматты түрде қабылдамауға тиіс.

      5. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсыну мерзімінің аяқталуынан кешіктірмей:

      1) конкурсқа қатысуға енгізілген өтінімді өзгертуге және (немесе) толықтыруға;

      2) конкурсқа қатысуға өзі енгізген өтінімді қамтамасыз етуді қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алуға құқылы.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге, сол сияқты оны қайтарып алуға жол берілмейді.

      6. Конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген талап етілетін мерзімге сәйкес келуге тиіс.

      7. Конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге өтінімдерді ашу хаттамасы орналастырылған кезден бастап басқа да әлеуетті өнім берушілердің осы конкурсқа қатысуға берген өтінімдерін көруге қол жеткізу қамтамасыз етіледі.

25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді өзі:

      1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасатындығының;

      2) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасқан жағдайда, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) оны енгізу мерзімдері туралы талаптарды тиісті түрде орындайтындығының кепілі ретінде енгізеді.

      2. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.

      3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;

      2) қағаз жеткізгіштегі не электрондық құжат нысанындағы банк кепілдігін таңдауға құқылы.

      Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін, енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығы үшінші тұлғаларда туындауына алып келетін әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Осы баптың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.

      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған не екінші орын алған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;

      2) конкурс жеңімпазы не екінші орын алған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған не тиісті түрде орындамаған, оның ішінде уақтылы орындамаған жағдайларда, конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды.

      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардың бірі басталған кезде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісінің есебіне жатқызылады.

      6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап:

      1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алған;

      2) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда, үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім беруші енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді өзіне қайтарады. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      3) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және конкурс жеңімпазы конкурстық құжаттамада көзделген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайда, үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім беруші енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді өзіне қайтарады.

      7. Білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

26-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі демпингке қарсы шаралар

      Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, демпингттік деп танылмайтын, жол берілетін ең төмен бағаның төмендетілген сомасына тең мөлшердегі соманы енгізген жағдайда, демпингтік баға ұсынуға жол беріледі.

27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау

      1. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген кезде, тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.

      Мынадай адам сарапшы бола алмайды:

      1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің нәтижелеріне мүдделі;

      2) тапсырыс берушімен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушымен не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарымен не әлеуетті өнім берушілермен еңбек қатынастарында байланысты;

      3) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарының бірінші басшыларының жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жегжаты болып табылатын адам. Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін сарапшылар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сарапшы ретінде жұмыс істеу үшін тиісті бейіндегі мемлекеттік қызметшілерді не сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мамандануы сәйкес келетін өзге де мамандарды тартады. Мемлекеттік қызметшілер сарапшылар ретінде өтеусіз негізде тартылады, ал өзге мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтеусіз де негізде тартылады.

      Сарапшылар ретінде тартылатын мемлекеттік қызметшілер не өзге де мамандар осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      Конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде сарапшылардың дауыс беру құқығы болмайды.

      Сарапшылар ретінде ақылы негізде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі нысанасына конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы ресімделеді, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау туралы шешім қабылданған күні қол қояды.

      Конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, конкурсқа қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

      Әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келген жағдайда, конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы ресімделмейді.

      4. Конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.

      Осы Заңның 6-бабын бұзған әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді.

      5. Осы баптың 4-тармағына сәйкес біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау кезінде конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;

      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында, тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді осы баптың 4-тармағында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімде жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге байланысты конкурстық комиссияның сұрау салу жіберуіне және өзге де әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінім мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді деп қарайды.

      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді.

      6. Әлеуетті өнім беруші осы баптың 4-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:

      1) ол және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;

      2) ол осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;

      3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).

      7. Егер әлеуетті өнім беруші осы баптың 6-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмесе, онда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамада конкурсқа қатысуға өтінімді қабылдамау үшін негіз болған, растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, мұндай әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қабылдамаудың негіздемелері көрсетіледі.

      8. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша:

      1) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және конкурсқа қатысушылар деп таниды;

      2) конкурстық баға ұсынысына осы Заңның 21-бабының 4-тармағында көзделген өлшемшарттардың салыстырмалы мәндерін қолданады.

      9. Конкурсқа қатысуға өтінімді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі нысанасына қарау қорытындысы бойынша конкурстық баға ұсынысы мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде ашылады.

      10. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларын автоматты түрде салыстырады және ең төмен шартты баға негiзiнде конкурс жеңiмпазын айқындайды.

      Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы ең төмен шартты бағадан кейінгі келесі баға негізінде айқындалады.

      Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған кезде конкурс нысанасы болып табылатын, сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның ішінде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұқсас түрлері бойынша мол жұмыс тәжірибесі бар конкурсқа қатысушы жеңімпаз (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы) деп танылады. Шартты бағалары тең бірнеше әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі тең болған кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрынырақ келіп түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы) деп танылады.

28-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама

      1. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде қалыптастырылады және конкурстық комиссияның барлық мүшелері мен конкурсқа қатысуға өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілер электрондық пошта арқылы бір мезгілде хабардар етіле отырып, онда орналастырылады.

      2. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамада мынадай:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру туралы;

      2) осы Заңның 27-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес конкурстық комиссияның сұрау салулары туралы;

      3) конкурсқа қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, олар туралы ақпарат;

      4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

      3. Конкурсқа қатысушы конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға Заңда белгіленген тәртіппен шағымдана алады.

29-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары

      1. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай негіздердің бірі бойынша:

      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер болмағанда;

      2) конкурсқа қатысуға екеуден аз өтінім ұсынылғанда;

      3) егер конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе;

      4) егер конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілсе, өткізілмеді деп танылады.

      2. Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылса, тапсырыс беруші мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;

      2) конкурстық құжаттаманы өзгерту және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;

      3) мемлекеттік сатып алуды бір көзден алу тәсілімен жүзеге асыру туралы.

      3. Тапсырыс беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:

      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілетін әлеуетті өнім берушіні тапсырыс беруші айқындайды;

      2) конкурсқа қатысуға екеуден аз өтінім ұсынылған жағдайда жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы конкурсқа қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысынан аспауға тиіс;

      3) егер конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе, жүзеге асырылады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту, осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған тұлғаны қоспағанда, шартты жеңілдікті ескере отырып, ең төмен бағамен конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі;

      4) егер конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілсе, жүзеге асырылады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту өзінің өтінімінде көзделген шарттарда конкурсқа қатысуға жол берілген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі және мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы оның конкурстық баға ұсынысынан аспауға тиіс.

30-бап. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай:

      1) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігін тұжырымдау әрі олардың техникалық және өзге де сипаттамаларын айқындау қиын және (немесе) әлеуетті өнім берушілердің ұсыныстарын сұрату не туындаған мәселелер бойынша олармен келіссөз жүргізу қажет болған;

      2) зерттеулер, эксперименттер, іздестірулер жүргізу немесе әзірлемелер жасау қажет болған;

      3) инновациялық және жоғары технологиялық тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін.

      2. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай дәйекті кезеңдердің жиынтығын білдіреді:

      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауы;

      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сараптама комиссиясын құруы не сарапшыны айқындауы;

      тапсырыс берушінің қажеттілігі негізінде сараптама комиссиясының не сарапшының сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге техникалық тапсырманы қалыптастыруы;

      екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыруды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру;

      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңіне қатысуға мүдделі тұлғаларға техникалық тапсырма беруі;

      әлеуетті өнім берушілердің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды беруі;

      сараптама комиссиясының не сарапшының әлеуетті өнім берушілердің техникалық ұсыныстарын қарауы және олармен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және (немесе) өзге де сипаттамаларына, оларды берудің (орындаудың, көрсетудің) шарттық талаптарына қатысты мәселелерді талқылау;

      сараптама комиссиясының не сарапшының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуі;

      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуі және оны тапсырыс берушінің бірінші басшысының не оның міндетін атқаратын адамның, не жауапты хатшының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын, жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамның бекітуі;

      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші кезеңде техникалық ұсыныстарды ұсынған әлеуетті өнім берушілерге екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңіне қатысуға шақырту жіберуі;

      2) екінші кезеңде конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін көзделген іс-шаралар жүзеге асырылады.

      3. Егер әлеуетті өнім беруші екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңіне қатысса, ол конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

      4. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      31-бап 01.04.2016 бастап қолданысқа енгізіледі.

31-бап. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу уәкілетті орган бекіткен тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша жүзеге асырылады.

      2. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай дәйектілікпен жүзеге асырылады:

      1) бірінші кезеңде уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де коммерциялық емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімін қалыптастырады;

      2) екінші кезеңде тапсырыс беруші білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер арасында конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

      3. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға, конкурстық құжаттамаға, алдын ала талқылауға, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлауға, конкурсқа қатысуға өтінімге, оны қарауға, демпингтік бағаны ұсынуға, мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қойылатын талаптар осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 және 28-баптарының қағидалары бойынша айқындалады.

      4. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

5-тарау. АУКЦИОН ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

32-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

      1. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу нақты уақыт режимiнде мемлекеттiк сатып алу веб-порталында жүзеге асырылады, оны өткізуді мемлекеттiк сатып алу саласындағы бірыңғай оператор қамтамасыз етеді.

      2. Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте тауар аукцион нысанасы болып табылады.

      Тауар беретін бірнеше орын болған жағдайда, аукцион тәсілімен өткізілетін лотта тауар беретін бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.

      3. Аукционға қатысуға өтiнiмдерді қарау қорытындысы бойынша айқындалған, біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілер аукционға қатысады.

      4. Аукциондық құжаттамаға, алдын ала талқылауға, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлауға, аукционға қатысуға өтінімге, оны қамтамасыз етуге қойылатын талаптар осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 21-бабының 1, 2, 3 және 5-тармақтарының, 22, 23, 24 және 25-баптарының қағидалары бойынша айқындалады.

33-бап. Аукционға қатысуға өтінімдерді қарау, аукционға қатысуға жіберу

      1. Аукциондық комиссия біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында аукционға қатысуға өтінімдерді қарауды жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы.

      Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген кезде тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.

      Мынадай адам сарапшы бола алмайды:

      1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің нәтижелеріне мүдделі;

      2) тапсырыс берушімен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушымен не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарымен не әлеуетті өнім берушілермен еңбек қатынастарында байланысты;

      3) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарының бірінші басшыларының жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын адам. Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін сарапшылар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сарапшы ретінде жұмыс істеу үшін тиісті бейіндегі мемлекеттік қызметшілерді не мамандануы сатып алынатын тауарларға сәйкес келетін өзге де мамандарды тартады. Мемлекеттік қызметшілер сарапшылар ретінде өтеусіз негізде тартылады, ал өзге де мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтеусіз де негізде тартылады.

      Сарапшылар ретінде тартылатын мемлекеттік қызметшілер не өзге де мамандар осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      Аукциондық комиссия шешім қабылдаған кезде сарапшылардың дауыс беру құқығы болмайды.

      Сарапшылар ретінде ақылы негізде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан аукционға қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы ресімделеді, оған аукциондық комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері, сондай-ақ аукциондық комиссияның хатшысы аукционға қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау туралы шешім қабылданған күні қол қояды.

      Аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында аукционға қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, олар туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

      Әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келген жағдайда, аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы ресімделмейді.

      4. Аукциондық комиссия біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аукционға қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.

      Осы Заңның 6-бабын бұзған әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді.

      5. Осы баптың 4-тармағына сәйкес біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілген аукционға қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау кезінде аукциондық комиссия:

      1) аукционға қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;

      2) аукционға қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында, тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы.

      Аукционға қатысуға өтінімдерді осы баптың 4-тармағында көзделген біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін аукционға қатысуға өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, аукционға қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге байланысты аукциондық комиссияның сұрау салу жіберуіне және өзге де әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Аукционға қатысуға өтінімде ұсынылған өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, аукциондық комиссия аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді деп қарайды.

      Аукциондық комиссияның аукционға қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау кезінде аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол берілмейді.

      6. Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға өтінімдерді осы баптың 4-тармағына сәйкес біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:

      1) ол осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;

      2) ол осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;

      3) оның аукционға қатысуға өтінімі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша аукциондық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылмайды).

      7. Егер әлеуетті өнім беруші осы баптың 6-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша аукционға қатысуға жіберілмесе, онда аукционға қатысуға жіберу туралы хаттамада аукционға қатысуға өтінімді қабылдамау үшін негіз болған, растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, мұндай әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға өтінімін қабылдамаудың негіздемелері көрсетіледі.

      8. Аукциондық комиссия аукционға қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша:

      1) біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және аукционға қатысушылар деп таниды;

      2) аукционға қатысуға жіберу туралы хаттаманы ресімдейді.

      9. Аукционға қатысуға жіберу туралы хаттамаға аукциондық комиссияның төрағасы мен отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ аукциондық комиссияның хатшысы әлеуетті өнім берушілерді аукционға қатысуға жіберу (конкурсқа қатысушылар деп тану) туралы шешім қабылданған күні қол қояды.

      Аукциондық комиссияның хатшысы аукционға қатысуға жіберу туралы хаттаманы оған қол қойылған күні мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырып, аукционға қатысуға өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабардар етеді.

      10. Аукционға қатысуға жіберу туралы аукциондық комиссияның шешіміне осы Заңның 47-бабында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.

34-бап. Аукцион өткізу

      1. Аукцион мемлекеттік сатып алу веб-порталында аукционға қатысуға жіберу туралы хаттамада көрсетілген күні және уақытта өткізіледі.

      Аукционға қатысуға жіберу туралы хаттама орналастырылған күннен бастап екі жұмыс күні өткеннен кейінгі келесі жұмыс күні – аукционды өткізу күні болып табылады.

      2. Аукционға қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілер аукционға қатысады.

      3. Өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды сатып алу үшін аукционға қатысушының ең төмен бастапқы бағасынан бастап баға туралы ағымдағы ұсынысты аукцион адымына төмендету жолымен аукцион өткізіледі.

      Аукцион адымы өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды сатып алу үшін аукционға қатысушының ең төмен бастапқы бағасының жарты (0,5) пайызынан бес пайызына дейінгіні құрайды.

      4. Аукционды өткізу кезінде аукционға қатысушылар өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныстар береді, онда баға туралы ағымдағы ең төмен ұсынысты аукцион адымы шегіндегі шамаға төмендету көзделеді.

      5. Аукционды өткізу кезінде аукционның кез келген қатысушысы ағымдағы ең төмен ұсыныс болмаған жағдайда, аукцион адымына қарамастан, өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды сатып алу үшін аукционға қатысушының ең төмен бастапқы бағасынан төмендетілген, өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныс беруге құқылы.

      6. Егер аукционға қатысушы өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ағымдағы ең төмен ұсынысты берген болса, аукционға осы қатысушы өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы осындай ұсыныстан төмен болатын, өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныс беруге құқылы емес.

      7. Аукционға қатысушылардың өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныстарын қабылдау уақыты аукционды өткізу басталғаннан бастап отыз минутты, сондай-ақ өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы соңғы ұсыныс келіп түскеннен кейін он минутты құрайды. Егер көрсетілген уақыт ішінде өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың неғұрлым төмен бағасы туралы бірде-бір ұсыныс келіп түспесе, аукцион аяқталады.

      8. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы аукцион жеңімпазын ең төмен баға негізінде автоматты түрде айқындайды.

      Екінші орын алған аукционға қатысушы ең төмен бағадан кейінгі баға негізінде айқындалады.

      9. Егер өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың аукционға басқа қатысушы ұсынған бастапқы бағаға тең бастапқы бағасы ұсынылса, басқа ұсыныстардан бұрынырақ келіп түскен тауардың бастапқы бағасы ең төмен бастапқы баға деп танылады.

      10. Егер аукционды өткізу басталғаннан кейінгі отыз минут ішінде аукционға қатысушылардың бірде-бірі өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныс бермеген болса, бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын әлеуетті өнім беруші аукцион жеңімпазы деп танылады.

35-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама

      1. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама аукционды өткізу аяқталған күні мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде қалыптастырылады және аукциондық комиссияның барлық мүшелері мен аукционға қатысуға өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілер электрондық пошта арқылы бір мезгілде хабардар етіле отырып, онда орналастырады.

      2. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамада мынадай:

      1) аукционға қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру туралы;

      2) осы Заңның 33-бабы 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы;

      3) аукционға қатысуға өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, олар туралы ақпарат;

      4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

      3. Аукционға қатысушының аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға осы Заңда белгіленген тәртіппен шағымдануына болады.

36-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары

      1. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай негіздердің бірі бойынша:

      1) аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер болмағанда;

      2) аукционға қатысуға екеуден аз өтінім ұсынылғанда;

      3) егер аукционға қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе;

      4) егер аукционға қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілсе, өткізілмеді деп танылады.

      2. Егер аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу өткізілмеді деп танылса, тапсырыс беруші мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;

      2) аукциондық құжаттаманы өзгерту және аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;

      3) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы.

      3. Тапсырыс беруші аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:

      1) аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілген әлеуетті өнім берушіні тапсырыс беруші айқындайды;

      2) аукционға қатысуға екеуден аз өтінім аз ұсынылған жағдайда жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту аукционға қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы аукционға қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасынан аспауға тиіс;

      3) егер аукционға қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе, жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту, осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған тұлғаны қоспағанда, аукционға қатысуға берілген өтінімде көрсетілген ең төмен бастапқы баға ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы аукционға қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасынан аспауға тиіс;

      4) егер конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілсе, жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту аукционға қатысу рұқсат етілген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі және мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы аукционға қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасынан аспауға тиіс.

6-тарау. БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

37-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негіздері

      1. Егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу жүргізіледі, бұл ретте баға шешуші шарт болып табылады.

      2. Бiртектi тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң бiрнеше түрiне баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi олардың бiртектi түрлері бойынша және (немесе) оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге мiндеттi.

      Бiртектi тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге мiндеттi.

      Осы тармақта көзделген жағдайларда, баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың жеңiмпазын айқындау әрбiр лот бойынша жүзеге асырылады.

      3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілін қолдану мақсатында біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемін қаржы жылы ішінде олардың бірінің мөлшері осы баптың 1-тармағында көзделгеннен кем болатын бөліктерге бөлшектеуге жол берілмейді.

      4. Берілуі (орындалуы, көрсетілуі) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес рұқсат алуды немесе хабарлама жіберуді талап ететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға тыйым салынады.

38-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын ұсыну мерзiмi аяқталғанға дейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей мемлекеттік сатып алу веб-порталында қазақ және орыс тілдерінде мынадай ақпаратты:

      1) мемлекеттiк сатып алу үшiн бөлiнген сомаларды көрсете отырып, өткізiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң көлемi туралы;

      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасын орналастыруға міндетті. Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс;

      3) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету орнын;

      4) тауарды берудiң, жұмыстарды орындаудың, қызметтердi көрсетудiң талап етiлетiн мерзiмдерiн;

      5) әлеуетті өнім берушілердiң баға ұсыныстарын ұсынуды бастау және аяқтау мерзiмi туралы;

      6) техникалық өзіндік ерекшелігін көрсете отырып, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасын орналастыруға міндетті.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген, орналастырылатын ақпаратта тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесiлiгiн айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқаулардың болуына жол берілмейді, оған мемлекеттік сатып алуды мынадай:

      1) негізгі (орнатылған) жабдықтарды, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді (лицензиялық бағдарламалық қамтылымды) қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау үшін;

      2) тауарды лизингке беру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні айқындау үшін және лизингтің нысанасын егжей-тегжейлі сипаттау қажеттігі туындағанда;

      3) тапсырыс берушінің қолында бар тауарды жөндеу және (немесе) оған техникалық қызмет көрсету үшін жүзеге асыру жағдайлары қосылмайды.

      3. Әлеуетті өнім беруші өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейтін, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген мәліметтер қамтылған бір ғана баға ұсынысын ұсынуға құқылы.

      4. Әлеуетті өнім берушінiң баға ұсынысын беруі оның мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасында көзделген талаптарды сақтай отырып, тауарды берудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға келiсiм бiлдiру нысаны болып табылады.

      5. Баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі өткеннен кейін мемлекеттік сатып алу веб-порталы автоматты түрде баға ұсыныстарын салыстыруды және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысын шығаруды жүргізеді.

      Ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

      Егер ең төмен баға ұсынысын бірнеше әлеуетті өнім беруші ұсынған болса, баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарынан бұрынырақ келіп түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

      Екінші орын алған әлеуетті өнім беруші ең төмен баға ұсынысынан кейінгі баға негізінде айқындалады.

      6. Осы Заңның 45-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мен әлеуетті өнім берушінің арасында мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы не мемлекеттік сатып алу веб-порталы қолданылмай өзге де тәсілдермен оның баға ұсынысына қатысты келіссөздер жүргізуге жол берілмейді.

      7. Егер баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі ішінде әлеуетті өнім берушінің бір ғана баға ұсынысы ұсынылған болса, мемлекеттік сатып алу веб-порталы мұндай мемлекеттік сатып алуды автоматты түрде өткізілмеді деп таниды және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы әлеуетті өнім берушіден бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады. Бұл ретте мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысынан аспауға тиіс.

      8. Егер баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі ішінде әлеуетті өнім берушілердің бірде-бір баға ұсынысы ұсынылмаса, мемлекеттік сатып алу веб-порталы мұндай мемлекеттік сатып алуды автоматты түрде өткізілмеді деп таниды және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асырады.

      9. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы:

      1) егер ол осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;

      2) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталы автоматты түрде қабылдамайды.

      Өзге де негіздер бойынша баға ұсыныстарын қабылдамауға жол берілмейді.

      10. Егер осы баптың 9-тармағында көзделген негіздер бойынша баға ұсыныстарын мемлекеттік сатып алудың веб-порталы автоматты түрде қабылдамағаннан кейін әлеуетті өнім берушілердің екеуден аз баға ұсынысы қалған болса, онда мұндай мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылады және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асырады.

      11. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы мемлекеттік сатып алу веб-порталында олар шығарылғаннан кейін автоматты түрде орналастырылады.

7-тарау. БІР КӨЗДЕН АЛУ, ТАУАР БИРЖАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ТӘСІЛДЕРІМЕН
МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

39-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері

      1. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

      2. Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу, егер:

      1) осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды;

      2) осы Заңда көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 38-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуға алып келмеген жағдайда жүзеге асырылады.

      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

      1) табиғи монополия салаларына жататын көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ энергиямен жабдықтау қызметтерін көрсетуді сатып алу немесе электр энергиясын кепілдендірген берушімен электр энергиясын сатып алу-сату;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалар, тарифтер бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      3) сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты айрықша құқықтар расталған жағдайда, осындай құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      4) еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындауы салдарынан, оның ішінде төтенше жағдайлардың салдарларын оқшаулау және (немесе) жою үшiн, электр энергетикасы объектiлерiндегi, тiршiлiктi қамтамасыз ететiн коммуникациялық жүйелердегi, темiржол, әуе, автомобиль, cу көлiгi объектiлерiндегi, тазарту құрылыстарындағы, мұнай құбыржолдарындағы, газ құбыржолдарындағы аварияларды жою үшiн және жедел медициналық араласу қажеттілігі үшін, сондай-ақ коммуникациялардың, тетiктердiң, агрегаттардың, қосалқы бөлшектердің және материалдардың тасымал жолында дереу қалпына келтiрудi талап ететiн сынуы, iстен шығуы туындаған кезде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алу;

      5) саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ахуал туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген ақша есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      6) нарыққа реттеушілік әсер ету үшін мемлекеттік материалдық резервке тауарлар сатып алу;

      7) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      8) мемлекеттік материалдық резервтің жаңарту тәртібімен шығарылатын материалдық құндылықтарын бірінші кезектегі тәртіппен сатып алу;

      9) жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін, сондай-ақ тергеу іс-қимылдарын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұларды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген органдардың:

      жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын органдарға құпия түрде жәрдем көрсетуге келісім берген адамдар көрсететін қызметтерді;

      қызметтік үй-жайларды, көлік және өзге де техникалық құралдарды, ақпараттық жүйелерді, мүлікті, сондай-ақ оларды ұстау, қызмет көрсету және техникалық қолдау бойынша көрсетілетін қызметтерді;

      астыртын ұйымдар мен объектілерді құру және ұстау үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;

      қажетті ғылыми-техникалық немесе өзге де арнаулы танымдары бар лауазымды адамдар мен мамандар көрсететін қызметтерді сатып алуы;

      9-1) терроризмнің, экстремизмнің алдын алу, жолын кесу және оларға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны жүзеге асыруға уәкілеттік берілген органдардың сатып алуы;

      10) табиғат пайдалану құқығын сатып алу;

      11) рейтингтік агенттіктер көрсететін қызметтерді, қаржылық көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      12) зағип және көзі нашар көретін азаматтар үшін мамандандырылған кiтапханалардың көрсетілетін қызметтерін сатып алу;

      13) бағалы қағаздарды, заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлестерді сатып алу;

      14) монетарлық қызметті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      15) Қазақстан Республикасының сайлау және республикалық референдум туралы заңнамасында көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша сатып алу;

      16) мемлекеттік және ведомстволық наградаларды және олардың құжаттарын, Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының омырауға тағатын белгісін және оның құжатын, мемлекеттік сенім таңбаларын, Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттарын (оның ішінде қызметтік және дипломатиялық), жеке куәліктерін, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатын, азаматтығы жоқ адамның куәлігін, азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді дайындау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өнім берушілерден арнайы дәрежеде қорғауды талап ететін баспа өнімдерін сатып алу;

      17) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар қаржыландыратын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      18) мемлекеттер, мемлекеттердiң үкiметтерi, халықаралық және мемлекеттiк ұйымдар, қызметi қайырымдылық және халықаралық сипаттағы шетелдiк үкiметтiк емес қоғамдық ұйымдар мен қорлар өтеусiз негiзде Қазақстан Республикасының Үкiметiне беретін грант ақшаларын, сондай-ақ оларды беру туралы келiсiмдерде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алудың өзге рәсiмдерi көзделген жағдайларда, осы гранттарды қоса қаржыландыруға бөлiнетін ақшаны пайдаланумен байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алу;

      19) жеке тұлғалар үшін мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысына байланысты көрсетілетін қызметтердi сатып алу (егер жеке тұлға білім беру ұйымын өзі таңдаса);

      20) жұмыскерлерді шетелде даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      21) Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде емдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ оларды тасымалдау және олармен бірге еріп жүру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      22) адвокаттардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ақы төлеуден босатылған адамдарға көрсететін қызметтерін сатып алу;

      23) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің, олардың атынан әрекет ететін тапсырыс берушілердің оқшауланған бөлімшелерінің шет мемлекеттің аумағында өз қызметін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ бітімгершілік операциялар мақсаттары үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;

      24) өкілдік ету шығыстарына байланысты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      25) қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі мерзiмдi баспасөз басылымдарын сатып алу;

      26) халықаралық ақпараттық ұйымдардың ақпарат ұсыну жөніндегі көрсетілетін қызметтерін сатып алу;

      27) мемлекеттік органның:

      дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайызы мемлекетке тиесілі, тиісті өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында белгіленген акционерлік қоғамдардан және шаруашылық серіктестіктерден;

      өзі Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын, тиісті өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында белгіленген мемлекеттік кәсіпорындардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;

      28) арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтердің кепілдендірілген көлемінде көзделген арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтер мен арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді бағалау және қажеттілікті айқындау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      29) қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелерінің мемлекеттiк кәсiпорындары өндiретiн, орындайтын, көрсететiн тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi мен көлемiн, сондай-ақ осындай тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынатын қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелері мемлекеттік кәсiпорындарының тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

      Қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелерінің мемлекеттiк кәсiпорындарының тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi өндіру үшін шикізатты, материалдар мен жинақтаушы бұйымдарды сатып алуы заңды тұлғалармен жасасқан шарттарда көзделген қаражат есебінен жүзеге асырылған жағдайда, көрсетілген кәсіпорынның осы шарттар негізінде сотталғандарды жұмысқа орналастыру мақсатында осындай шикізатты, материалдар мен жинақтаушы бұйымдарды сатып алуы;

      30) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік органның тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес өзі басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардан осындай мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің негізгі нысанасы бойынша сатып алуы;

      31) Қазақстан Республикасы Президентін, өзге де күзетілетін адамдарды және күзетілетін адамдардың болуына арналған объектілерді күзетуді және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету (оның ішінде қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу) үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің бейнеархивін қалыптастыру және ақпараттық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      32) Қазақстан Республикасы Президентінің және өзге де күзетілетін адамдардың қызметін қамтамасыз ету үшін, Қазақстан Республикасының Президенті мен өзге де күзетілетін адамдарға қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік резиденцияларды, автокөлік құралдары мен әуе кемелерін күтіп-ұстау, оларға қызмет көрсету және олардың жұмыс істеуі үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті мен өзге де күзетілетін адамдардың қатысуымен іс-шаралар өткізу үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      33) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік орган не оның ведомствосы оған қатысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;

      34) алып тасталды - ҚР 03.07.2017 № 86-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      35) талқылаулар перспективаларын бағалау, төрелікте, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ дауларды төрелікте (сотта) реттегенге дейінгі процесте мемлекеттің не тапсырыс берушілердің мүдделерін қорғау және білдіру жөніндегі консультациялық және заңдық көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      36) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тұлғадан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      37) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тұлғадан мүлікті сенімгерлік басқару бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      38) статистикалық байқау деректерін өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      39) мынадай:

      Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес сот орындаушылары өткізетін;

      Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өткізілетін;

      Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес өткізілетін;

      мемлекеттік мүлікті жекешелендіру кезінде сауда-саттықта (аукциондарда) өткізілетін мүлікті (активтерді) сатып алу;

      40) ғарышкерлерді даярлау және ғарышкерлердің ғарышқа ұшуын жүзеге асыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      41) мамандандырылған авиажөндеу кәсіпорындарында авиациялық техниканы жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      42) егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жүз еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      43) жұмыскерді қызметтік іссапарға, оқушыларды, студенттерді, аспиранттарды шығармашылық сайыстарға (конкурстарға, олимпиадаларға, фестивальдарға, ойындарға), көрмелерге, конференцияларға, форумдарға, шеберлік сыныптарына, тағылымдамаларға қатысу, оқу-практикалық тапсырмаларды орындау үшін жіберуге байланысты көрсетілетін қызметтерді, көрсетілген іс-шаралар өтетін жерге бару және кері қайту жолын, тұрғын үй-жай жалдауды, көліктік қызмет көрсетуді, тамақпен қамтамасыз етуді қоса алғанда сатып алу;

      44) мемлекеттік музей, кітапхана, архив қорларын, кино-, фотоқорын және өзге де осыған ұқсас қорларды толықтыруға арналған тарихи, көркемдік немесе өзге де мәдени маңызы бар мәдени құндылықтар болып табылатын тауарларды, оның ішінде музей заттары мен музей коллекцияларын, сондай-ақ көшірмелерін қоса алғанда, сирек кездесетін және құнды басылымдарды, қолжазбаларды, архив құжаттарын сатып алу;

      45) көрмелердің, семинарлардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың, симпозиумдардың, тренингтердің материалдарын сатып алу, сондай-ақ көрсетілген іс-шараларға қатысқаны үшін ақы төлеу;

      46) мәдениет ұйымының, мәдениет саласындағы білім беру ұйымының, телерадио хабарларын тарату ұйымының өнер туындыларын сахнада көрсетуді, көпшілік алдында орындау мен көрсетуді және мәдени құндылықтарды көрсетуді жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;

      47) хайуанаттар паркіне, театрға, кинотеатрға, концертке, циркке, музейге, көрмеге және спорттық іс-шараға баруға тапсырысты орналастыру;

      48) тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;

      49) Қазақстан Республикасы халқының мәдени мұра объектісін (тарих және мәдениет ескерткішін) сақтау жөніндегі жұмыстардың жүргізілуіне техникалық және авторлық қадағалау жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      50) егер мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзім ішіндегі қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу көлемінен аспайтын көлемде, уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша жылдың бірінші айы ішінде жүзеге асырылатын болса, конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттіліктегі осындай мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болса, жүзеге асырылады.

      Осы тармақша өнім беруші өткен жылы жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданысын ұзартудан бас тартқан жағдайда қолданылады;

      51) Қазақстан Республикасының ұлттық және құрама спорт командаларының қатысуы және (немесе) даярлығы үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық және құрама спорт командаларының олимпиадалық, паралимпиадалық, сурдлимпиадалық ойындарға және дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті орган бекіткен күнтізбелік жоспар негізінде басқа да халықаралық спорттық іс-шараларға қатысуы үшін қажетті спорттық мүкәммалды және жабдықтарды (жарақтарды), спорт керек-жарақтарын сатып алу;

      52) ұлттық қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтаждары үшін, сондай-ақ құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін байланыс қызметтерін сатып алу;

      53) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес актімен айқындалған тұрғын емес мақсаттағы үйді, құрылысты, ғимаратты, үй-жайды сатып алу, сондай-ақ тұрғын емес мақсаттағы үйді, құрылысты, ғимаратты, үй-жайды жалдау, тұрғын емес мақсаттағы жалданатын үйді, құрылысты, ғимаратты, үй-жайды техникалық күтіп-ұстау, күзету және оған қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу, егер тапсырыс берушіге өтеусіз пайдалануға және (немесе) жедел басқаруға берілген, тұрғын емес үй-жайлар орналасқан үйдегі тұрғын емес үй-жайларды пайдаланатын басқа тұлғаға немесе тұлғаларға осындай қызметтер көрсетілетін болса, тапсырыс берушіге өтеусіз пайдалануға және (немесе) жедел басқаруға берілген тұрғын емес бір немесе бірнеше үй-жайды техникалық күтіп-ұстау, күзету және оған қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      54) техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдар (протездік-ортопедиялық құралдардан басқа) мен арнаулы жүріп-тұру құралдарын, мүгедектерге берілетін жеке көмекші мен ымдау тілі маманы көрсететін әлеуметтік қызметтерді, мүгедектерге арналған такси көрсететін қызметтерді, мүгедектерге берілетін санаторий-курорттық жолдамаларды сатып алу бөлігінде мүгедектер саны жұмыскерлердің тізімдік санының кемінде елу пайызын құрайтын мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері құратын ұйымдардан тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу.

      Ескерту. 39-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2017 № 60-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен; 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен; 28.12.2017 № 128-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2018 № 161-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

40-бап. Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

      1. Осы Заңның 39-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жібереді, онда мынадай мәліметтер:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы және тұрған жері;

      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, техникалық өзіндік ерекшеліктері қамтылуға тиіс. Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде шақыртуда сатып алынатын жұмыстардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс;

      3) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауар саны, орындалатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер көлемі;

      4) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны;

      5) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімдері, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік беру;

      6) төлем шарттары және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы;

      7) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу талаптары, нысаны, көлемі және тәсілі;

      8) бір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомалар туралы мәліметтер;

      9) осы Заңның 9-бабында көзделген бiлiктiлiк талаптарының тiзбесi, сондай-ақ бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, қойылатын бiлiктiлiк талаптарына өзінің сәйкестігін растау үшiн әлеуетті өнім беруші ұсынуға тиiс құжаттардың тiзбесi;

      10) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, қойылатын бiлiктiлiк талаптарына өзінің сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ осы баптың 2-тармағында көзделген ақпаратты әлеуетті өнім беруші ұсынатын орны мен мерзiмi қамтылуға тиiс.

      2. Бір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауар беруді, жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға белгіленген мерзімде мынадай ақпаратты:

      1) әлеуетті өнім беруші жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) ретінде тартуды көздейтін тұлғаларды көрсете отырып, әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасын;

      2) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім берушінiң және ол жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердiң қосалқы мердiгерлерi (бiрлесіп орындаушылары) ретiнде тартуды көздейтiн тұлғалардың бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттарды;

      3) ұсынылатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға негіздемесін ұсынуға тиіс.

      3. Осы Заңның 39-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы шақырған, өткізілмеді деп танылған конкурсқа (аукционға) қатысушы осы конкурсқа (аукционға) қатысушының біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды сол мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қайтадан ұсынбауға құқылы.

      4. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы негізінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарды олардың бiлiктiлiк талаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгiленген талаптарға сәйкестiгi тұрғысынан қарайды.

      5. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім беруші сұратылған ақпаратты берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттаманы жинақтайды және мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырады.

      Әлеуетті өнім берушіге шақырту жіберу, оның қажетті ақпаратты мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы беруі және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттаманы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруы туралы талаптар Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

41-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

      1. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші өнім берушіні айқындайды және онымен мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

      2. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік сатып алу веб-порталында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған нысан бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы есепті орналастыруға міндетті.

      Есепте өнім берушіні таңдаудың негіздемелері, мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағалары, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарттың өзге де талаптары қамтылуға тиіс.

      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Заңның 4-бабының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаты сақтала отырып жүзеге асырылады.

      4. Осы баптың 1-тармағының талабы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

      5. Осы баптың 2-тармағының талабы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 9), 18), 31), 32) және 35) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

42-бап. Тауар биржалары арқылы тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

      1. Тауар биржалары арқылы тауарларды мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес биржалық тауарлар тізбесі бойынша қосарлы қарсы аукцион режимінде жүзеге асырылады.

      2. Егер биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемі биржалық тауарлар тізбесінде көзделген партияның ең төмен мөлшерінен аспаған жағдайда, тапсырыс беруші тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың өзге тәсілін таңдауға құқылы.

8-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ

43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу

      1. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың жобалары уәкілетті орган бекітетін тауарларды мемлекеттік сатып алу, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарға сәйкес жасалады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын жариялы шарттарға жататын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға қолданылмайды.

      2. Тапсырыс беруші жеңімпазға мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын:

      1) конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға шағымдану мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;

      2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы айқындалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жібереді;

      Өнім берушіні таңдау рәсімі, оның ішінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары шеңберінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындысына шағым жасау рәсімі тиісті бюджет (даму жоспары) бекітілгенге дейін аяқталған жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы жеңімпазға тиісті бюджет (даму жоспары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жіберіледі.

      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын конкурс, аукцион, баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса берілген хабарлама мемлекеттік сатып алу веб-порталына келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландыруға тиіс.

      4. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жөніндегі талаптар осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларға қолданылмайды.

      Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жасасу мерзімі әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы жіберілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспауы керек.

      5. Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта осы шарт бойынша туындаған немесе туындауы мүмкін дауларды төреліктің қарауына беру көзделсе, оған төрелік келісімнің қорытындысына тиісті саладағы уәкілетті органның (республикалық меншікке қатысты) немесе жергілікті атқарушы органның (коммуналдық мүлікке қатысты) жазбаша келісімі қоса берілуге тиіс.

      6. Қазақстан Республикасының бейрезидентімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынатын нысанда ресімдеуге жол беріледі.

      7. Тапсырыс беруші егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол қоймаса, жеңімпаз мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын жібереді. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын екінші орын алған әлеуетті өнім беруші өзіне мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландыруға тиіс.

      8. Егер екінші орын алған әлеуетті өнім беруші осы баптың 7-тармағында белгіленген мерзімде тапсырыс беруші қол қойған мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қоймаса, тапсырыс беруші қайта мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

      9. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (болған кезде) енгізуге міндетті.

      Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (болған кезде) өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындайтындығының кепілі ретінде енгізеді.

      10. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.

      Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген болса, өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, авансқа тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді.

      Өнім беруші аванстың толық сомасынан не аванстың бір бөлігінен бас тартуға құқылы. Өнім беруші аванстан ішінара бас тартқан жағдайда, аванстың бөлігіне тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай өнім берушінің жазбаша хабарлауы бойынша аванстың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды түрде азайтады.

      11. Қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына отырып есептеледі.

      Өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:

      1) тапсырыс берушінiң банк шотына не мемлекеттiк органдар және мемлекеттiк мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшiн Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгiзiлетiн кепiлдiк ақшалай жарнаны;

      2) қағаз жеткізгіштегі не электрондық құжат нысанындағы банк кепiлдiгін таңдауға құқылы.

      Өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн енгiзiлген кепiлдiк ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлiгiн талап ету құқығы үшiншi тұлғаларда туындауына әкеп соғатын әрекеттер жасауына жол берiлмейдi.

      Өнім беруші енгiзген кепiлдiк ақшалай жарнаны тапсырыс берушінiң осы Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берiлмейдi.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы талап осы Заңның 39-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының және 3-тармағының негізінде жүзеге асырылған, баға ұсыныстарын сұрату, тауар биржалары арқылы, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша айқындалған өнім берушілерге, сондай-ақ осы Заңның 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайда, кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын өнім берушілерге қолданылмайды.

      12. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес өнім беруші енгізген соманы (болған кезде) тапсырыс беруші шарттық міндеттемелерді өнім берушінің орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес өнім беруші енгізген сома (болған кезде) тиiстi бюджет, мемлекеттiк кәсiпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісінің есебіне жатқызылады.

      13. Мемлекеттік сатып алу туралы шартта мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) көзделуге тиіс. Тұрақсыздық айыбының мөлшері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалады.

      14. Мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорындар:

      1) жобалау-сметалық құжаттамада оларды келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарында) аяқтау мерзiмi көзделген жұмыстарды;

      2) технологиялық мерзiмiнiң, дайындаудың ұзақтығы оларды келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарында) беруге негіз болатын активтер мен басқа да тауарларды;

      3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнің, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтердi сатып алған жағдайда, мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге жасай алады. Мұндай мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзiмi үш жылдан аспауға тиiс;

      4) бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге көрсетілетін қызметтердi;

      5) орындаудың ұзақтығына байланысты беру (орындау, көрсету) мерзiмi тиiстi бюджетте белгiленген келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарында), даму жоспарында, қаржыландырудың жеке жоспарында белгіленген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi, сондай-ақ облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтiп-ұстау жөнiндегi жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердi сатып алған жағдайда, мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге жасай алады. Мұндай мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзiмi үш жылдан аспауға тиiс.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды үш жылдан астам мерзімге жасасу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      15. Шаруашылық жүргiзу құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорындар, сондай-ақ дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар iс-шараларды орындау үшiн қажеттi тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы ұзақ мерзiмдi шартты басқару органы немесе аталған тұлғалардың жоғары органы бекiткен даму жоспарында белгiленген келесi (кейiнгi) қаржы жылында (жылдарында) аяқтау мерзiмiмен жасай алады.

      16. Жылдық қаржы есептiлiгiнiң аудитi бойынша көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт үш жылдан аспайтын мерзiмге жасалуы мүмкiн.

      17. Осы баптың 14 және 15-тармақтарында көзделген жағдайларда, қолданылу мерзiмі бiр қаржы жылынан асатын мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бәсекелестiк негiзде өткiзiлген мемлекеттiк сатып алу қорытындысы бойынша айқындалған өнім берушілермен ғана жасасуға жол берiледi.

      18. Тапсырыс берушінiң үздіксіз қызметiн қамтамасыз ету мақсатында тапсырыс беруші уәкілетті орган бекiткен тiзбе бойынша күн сайынғы немесе апта сайынғы қажеттіліктегі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданысын конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге ұзартуға құқылы.

      Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзім ішінде тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу көлемінен аспайтын көлемде жүзеге асырылады.

      19. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт мынадай фактілердің бірі анықталған:

      1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулер бұзылған;

      2) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге осы Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен;

      3) міндеттемелері тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу фактiсін анықтаған;

      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған жағдайда, оны кез келген кезеңде бұзу туралы талапты қамтуға тиiс.

      20. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде тауарларды бергені, жұмыстарды орындағаны не қызметтер көрсеткені үшін толық төлем жасау туралы талаптарды қамтуға тиіс.

      21. Мемлекеттік сатып алу туралы шартта Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу талаптары қамтылуға тиіс.

      22. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге кеткен мерзімнен кем болмауға, бірақ кемінде күнтізбелік он бес күн болуға тиіс.

      23. Тапсырыс беруші мен өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді толық орындаған жағдайда көрсетілген шарт орындалды деп есептеледі.

      24. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етеді.

      Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) тиiстi бюджет, мемлекеттiк кәсiпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісінің есебіне жатқызылады.

      25. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт уәкілетті органның осы Заңның 47-бабына сәйкес шығарылған шешіміне шағым жасау кезеңінде жасалмайды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      26-тармақ 01.01.2017 бастап қолданысқа енгізілді.

      26. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттар (тауарды қабылдау-тапсыру актісі, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісі, шот-фактура) электрондық нысанда ресімделеді.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттарды мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық нысанда ресімдеу туралы талаптар осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларға қолданылмайды.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау кезінде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы, саны, сапасы, техникалық өзіндік ерекшелігі, құны, оларды беру (орындау, көрсету) орны мен мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мазмұнына сәйкес келуге тиіс.

      Ескерту. 43-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

44-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару

      1. Егер жеңімпаз деп танылған не екінші орын алған әлеуетті өнім беруші осы Заңда белгіленген мерзімдерде тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбесе, онда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылады.

      2. Мемлекеттiк сатып алудың жеңімпазы (екінші орын алған әлеуетті өнім беруші) деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол енгiзген конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етудi ұстап қалады.

45-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізудің негіздері

      1. Өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермеуі талабымен мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына өзгерiстер енгiзуге мынадай өзара байланысты талаптар сақталған кезде:

      1) конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, тараптардың бірі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына өзгерістер енгізуге бастамашы болса;

      2) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының сомасын азайту бөлігінде өзгеріс енгізуге жол беріледі;

      3) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының сомасын азайту бөлігінде өзгеріс енгізу туралы шешім тараптардың өзара келісуі бойынша қабылданса;

      4) егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған болса, екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге жіберілетін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін бес жұмыс күніне ұлғайту бөлігінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына өзгеріс енгізуге жол беріледі.

      Осы тармақта көзделген талаптарды сақтамай, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына өзгеріс енгізуге жол берілмейді.

      2. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермеуі талабымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгеріс енгізуге:

      1) тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағаны және тиiсiнше мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуі бойынша;

      2) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен осындай өзгеріс сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

      3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен осы сатып алынатын тауарлардың, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына не ұлғаюына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сомалар шегінде жол беріледі;

      4) өнім беруші өзімен жасалған тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау процесінде тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен мемлекеттік сатып алу туралы өзімен жасалған шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің, жұмысты орындаудың, қызметті көрсетудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда;

      5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруiнен туындаған, аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлiгiнде;

      6) аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындау жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту бөлiгiнде;

      7) мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарт сомасының өзгермеуі талабымен мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген немесе жұмыстардың сметалық құны азайтылған және кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерiстер енгiзілген жағдайда, жұмыстарды орындау жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде;

      8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуымен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

      9) егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге ағымдағы қаржы жылы шегінде өнім берушінің хабарламасы бойынша он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жол беріледі.

      3. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) мемлекеттік сатып алу талаптарының мазмұнын және (немесе) осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделмеген өзге де негіздер бойынша, өнім берушіні таңдауға негіз болған ұсынысты өзгертетін өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

46-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың күшіне енуі

      1. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт тапсырыс беруші мен өнім беруші оған қол қойғаннан кейін не соңғысы конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді толық енгізгеннен кейін күшіне енеді. Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт тіркелуге жататын болса, онда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелгенінен кейін күшіне енеді.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тiркелуге жататын мемлекеттiк сатып алу туралы шартты тапсырыс беруші бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесіне оны жасағаннан кейiн не өнім беруші конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi толық енгiзгеннен кейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей ұсынады.

9-тарау. ШАҒЫМ ЖАСАУ

47-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау

      1. Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне, егер олардың әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, шағым жасауға құқылы.

      2. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттаманы орналастырған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, уәкілетті органға шағым жасалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Әлеуетті өнім берушінің шағымы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы уәкілетті органға берілуі мүмкін.

      5. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде уәкілетті органға шағым жасалған жағдайда, шағым келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.

      Уәкілетті орган шағым келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.

      6. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу қорытындысының күшін жою не күшін жоюдан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Уәкілетті органның шағымды қарау нәтижелері бойынша қабылдаған шешіміне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағымдануға болады.

48-бап. Шағым беру тәртібі

      1. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне қатысты уәкілетті органға берілетін шағым мыналарды:

      1) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалатын заңды тұлғаның атауын, тұрған жерін;

      2) шағым берген тұлғаның атауын, тұрған жерін;

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзушылық солардың шеңберінде жасалған мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді;

      4) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың шағым жасалған әрекеттерін (әрекетсіздігін), шешімдерін қамтуға тиіс.

      Қажет болған кезде шағымға оның негізділігін растайтын құжаттар қоса беріледі.

      2. Шағымға оны берген тұлға немесе оның өкілі қол қояды. Өкілі берген шағымға сенімхат немесе өкілдің өкілеттіктерін куәландыратын өзге де құжат қоса берілуге тиіс.

      3. Егер:

      1) шағым осы бапта белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;

      2) шағымға қол қойылмаса не қол қоюға өкілеттігі жоқ адам қол қойса, шағым келіп түскен күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде оны берген тұлғаға қаралмай қайтарылады.

10-тарау. АРНАЙЫ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

49-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

50-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

      1. Осы Заңда көзделген, біліктілік талаптарын белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру рәсімдері мен мерзімдерін регламенттейтін нормаларды қоспағанда, ерекше тәртіп қолданылатын мемлекеттік сатып алу осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Ерекше тәртіп қолданылатын мемлекеттік сатып алу мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялары туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын болса, құқықтық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялары туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайларда жүзеге асырылады.

      3. Ерекше тәртіп қолданылатын мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы

      1. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы осы Заңда көзделген жағдайларда айқындалады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде:

      1) мүгедектердің мұқтаждығына арналған тауарларды (тифлотехникалық құралдар, жүріп-тұруға арналған арнайы құралдар, міндетті гигиеналық құралдар) осындай тауарларды өндіретін және (немесе) беретін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде елу пайызы көлемінде;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген өзге де тауарларды тауарлар өндіретін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде елу пайызы көлемінде;

      3) жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ағымдағы жылы осы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген қаражаттың жалпы көлемінің жүз пайызы көлемінде сатып алуды жүзеге асырады.

      3. Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардың тізбесін және оларды енгізу тәртібін халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

      Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлері тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      4. Осы баптың 2-тармағында белгіленген ережелерді іске асыру үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы Заңда көзделген тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады, оған тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар жіберіледі.

      Жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға – өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді және қызметтер көрсету бойынша бірлескен орындаушыларды тартуға жол берілмейді.

      Осы баптың 2-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы хабарландыру мәтінінде мемлекеттік сатып алу тек қана тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар арасында жүзеге асырылатынын көрсетеді.

      Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедлектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар осы бапқа сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

      5. Мемлекеттік сатып алу осы Заңның 29-бабының 1-тармағында, 36-бабының 1-тармағында, 38-бабының 7, 8 және 10-тармақтарында көзделген негіздер бойынша өткізілмеді деп танылған жағдайда, тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы тапсырыс беруші шешім қабылдауға құқылы.

      Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес өзге де әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

      6. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді, кәсіпкерлік қызмет субъектісі болып табылмайтын жеке тұлғаға жеке меншік құқығымен тиесілі тұрғынжайды мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

52-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң:

      1) 2016 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін 31-бабын;

      2) 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 43-бабының 26-тармағын қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161, 171-құжаттар; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 22-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 138, 143-құжаттар; 2015 жылғы 30 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет және тарихи-мәдени мұра мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 17 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н. Назарбаев

О государственных закупках

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.52
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

      Настоящий Закон применяется к отношениям, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика, за исключением:

      1) услуг, приобретаемых у физических лиц по трудовым договорам;

      2) услуг, приобретаемых у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, по договорам возмездного оказания услуг;

      3) услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов;

      4) государственного задания и товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      5) внесения взносов (вкладов), в том числе в уставный капитал юридических лиц;

      6) товаров, работ, услуг, приобретаемых национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными управляющими компаниями, национальными компаниями и аффилиированными с ними юридическими лицами, Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними юридическими лицами;

      7) товаров (продукции), работ и услуг военного и двойного назначения (применения), входящих в состав государственного оборонного заказа;

      8) товаров, работ, услуг, приобретаемых при проведении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Законом РК от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) шаг аукциона – денежный интервал, на который снижается цена предмета аукциона;

      2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу;

      3) аффилиированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право;

      4) стартовая цена – цена, предложенная потенциальным поставщиком до проведения аукциона, прилагаемая к заявке на участие в аукционе;

      5) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми;

      6) аффилиированные лица государственных предприятий, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, – юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат государственным предприятиям, юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилиированному лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) иного юридического лица;

      7) демпинговая цена – цена, предложенная участником конкурса на работы, услуги, которая является низкой по сравнению с ценами, указанными в проектно-сметной документации, технико-экономическом обосновании, прошедших экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Цена на работы по разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации признается демпинговой в случае, если цена является низкой по сравнению с ценами, рассчитанными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      8) работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан;

      9) конкурсное ценовое предложение – цена, предложенная потенциальным поставщиком для участия в государственных закупках способом конкурса, прилагаемая к заявке на участие в конкурсе;

      10) конкурсная комиссия (аукционная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок для выполнения процедуры проведения государственных закупок способом конкурса (аукциона), предусмотренным настоящим Законом. Конкурсная комиссия (аукционная комиссия) должна состоять из нечетного количества, но не менее трех человек;

      11) конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона);

      12) услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата;

      13) резиденты Республики Казахстан – граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе за ее пределами, за исключением граждан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

      иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Республике Казахстан;

      юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на ее территории, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Казахстан и за ее пределами;

      дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за ее пределами;

      14) государственные закупки – приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг в порядке, установленном настоящим Законом и гражданским законодательством Республики Казахстан;

      15) веб-портал государственных закупок – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок;

      16) единый организатор государственных закупок – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, акиматом области, города республиканского значения и столицы или акиматом района, города, района в городе, осуществляющее выполнение процедур организации и проведения государственных закупок;

      17) идентификационный код государственной закупки – идентификационный номер, присваиваемый каждой государственной закупке (лоту), в котором содержится информация обо всех этапах государственной закупки;

      18) процедура организации и проведения государственных закупок – комплекс взаимосвязанных, последовательных мероприятий, осуществляемых организатором государственных закупок, соответствующей комиссией в соответствии с настоящим Законом, в целях заключения с потенциальным поставщиком договора о государственных закупках;

      19) субъекты системы государственных закупок – потенциальный поставщик, поставщик, заказчик, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, единый оператор в сфере государственных закупок, уполномоченный орган, эксперт;

      20) единый оператор в сфере государственных закупок – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство;

      21) уполномоченный орган в сфере государственных закупок (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок;

      22) договор о государственных закупках – гражданско-правовой договор, заключенный посредством веб-портала государственных закупок между заказчиком и поставщиком, удостоверенный электронными цифровыми подписями, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

      23) предписание – обязательный для исполнения акт уполномоченного органа, направляемый объектам контроля для устранения выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) причин и условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, к лицам, допустившим эти нарушения;

      24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу;

      25) экспертная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок либо заказчиком с привлечением экспертов для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      26) эксперт – физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых государственных закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое организатором государственных закупок либо заказчиком для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      27) заказчики – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц, Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств, организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированных с ними юридических лиц;

      28) товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан;

      29) база данных цен на товары, работы, услуги – информационная подсистема, являющаяся частью веб-портала государственных закупок, содержащая сведения о сложившихся минимальных, средних и максимальных ценах на товары, работы, услуги по итогам государственных закупок;

      30) справочник товаров, работ, услуг (далее – справочник) – систематизированный перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом государственных закупок, имеющих свой уникальный код;

      31) национальный режим – режим, предусматривающий допуск товаров, работ, услуг иностранного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, к участию в государственных закупках на равных условиях с товарами, работами, услугами отечественного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, если требование о предоставлении такого режима установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      32) условная цена – цена, рассчитанная с учетом применения к конкурсному ценовому предложению участника конкурса относительного значения критериев, предусмотренных в конкурсной документации, и используемая исключительно при оценке и сопоставлении конкурсных ценовых предложений с целью определения победителя конкурса.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным Законом РК от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Принципы осуществления государственных закупок

      Осуществление государственных закупок основывается на принципах:

      1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;

      2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;

      3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

      4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок;

      5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

      6) ответственности участников государственных закупок;

      7) недопущения коррупционных проявлений;

      8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;

      9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Процесс государственных закупок

      1. Процесс государственных закупок включает в себя:

      1) разработку и утверждение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок);

      2) выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках;

      3) исполнение договора о государственных закупках.

      Положение настоящего пункта не распространяется на государственные закупки, осуществление которых предусмотрено статьей 50 настоящего Закона.

      2. На основании соответствующего бюджета (плана развития) заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок в порядке и форме, определенных правилами осуществления государственных закупок.

      На основании положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии заказчик вправе разработать и утвердить предварительный годовой план государственных закупок.

      Предварительный годовой план государственных закупок действует до утверждения годового плана государственных закупок.

      Сведения о государственных закупках, предусмотренных в предварительном годовом плане государственных закупок, переходят в годовой план государственных закупок.

      Годовой план государственных закупок утверждается (уточняется) заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета (плана развития).

      Годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) должен содержать следующие сведения:

      1) идентификационный код государственной закупки;

      2) номенклатуру товаров, работ, услуг согласно справочнику, включая суммы, выделенные для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость;

      3) способ и сроки осуществления государственных закупок;

      4) планируемые сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

      5) планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с графиком и разбивкой по годам в пределах выделенных и предусмотренных сумм на каждый финансовый год в случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Закона;

      6) условия осуществления государственных закупок в соответствии со статьей 51 настоящего Закона.

      Сведения о государственных закупках, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) части шестой настоящего пункта, в случаях, предусмотренных подпунктом 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, утверждаются заказчиком в годовом плане государственных закупок.

      Годовой план государственных закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня исполнения пункта 7 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

      Заказчики при планировании и осуществлении государственных закупок должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

      3. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) обязан разместить его на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, которые предоставляются в уполномоченный орган без использования веб-портала государственных закупок.

      4. Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более одного раза в месяц.

      Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи:

      1) осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

      2) исполнения предписаний, уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе по результатам камерального контроля;

      3) осуществления государственных закупок при уточнении (корректировке) соответствующего бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) обязан разместить внесенные изменения и (или) дополнения на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, которые предоставляются в уполномоченный орган без использования веб-портала государственных закупок.

      5. Не подлежат включению в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона.

      6. Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком на основании утвержденного либо уточненного годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок).

      Заказчики вправе принять решение об осуществлении государственных закупок до утверждения соответствующего бюджета в случае осуществления государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.

      7. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), за исключением приобретения товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона.

      8. Выбор поставщика товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, определенном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона.

      9. При осуществлении государственных закупок способом конкурса единым оператором в сфере государственных закупок обеспечивается конфиденциальность конкурсных ценовых предложений потенциальных поставщиков до подведения итогов государственных закупок.

      10. Заказчик до заключения договора о государственных закупках вправе отказаться от осуществления государственных закупок в случаях:

      1) сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в утвержденном (уточненном) годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), произошедших при уточнении (корректировке) соответствующих бюджета, проекта бюджета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) внесения изменений и дополнений в стратегический план государственного органа, бюджет (план развития) заказчика, исключающих необходимость приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных в утвержденном (уточненном) годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      В случае, предусмотренном подпунктом 2) настоящего пункта, внесение изменений и дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок), направленных на приобретение таких товаров, работ, услуг в текущем году, не допускается.

      11. Заказчик либо организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоящей статьи, обязан:

      1) известить о принятом решении лиц, участвующих в проводимых государственных закупках;

      2) возвратить внесенные обеспечения заявок на участие в конкурсе (аукционе).

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.05.2017 № 60-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Ограничения, связанные с участием в государственных закупках

      1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если:

      1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники первых руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках;

      2) потенциальный поставщик и (или) его работник оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта, являющегося предметом проводимых государственных закупок, за исключением участия разработчика технико-экономического обоснования в государственных закупках по разработке проектной (проектно-сметной) документации.

      Данное требование не распространяется на проекты, реализуемые в соответствии с международными стандартами строительства;

      3) руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

      4) руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

      5) потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в государственных закупках, является руководителем потенциального поставщика, который включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

      6) потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

      7) на имущество потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

      8) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) имеют неисполненные обязательства по исполнительным документам и включены уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников;

      9) деятельность потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан;

      10) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Потенциальный поставщик и аффилиированное лицо потенциального поставщика не имеют права участвовать в одном лоте конкурса (аукциона).

      3. Заказчик, в интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права участвовать в таких закупках в качестве потенциального поставщика.

      4. Нарушения требований пунктов 1 и 2 настоящей статьи могут быть установлены заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.

      5. Уполномоченный орган либо орган государственного аудита и финансового контроля не позднее пяти рабочих дней со дня установления факта нарушения требований пунктов 1 и 2 настоящей статьи письменно уведомляет об этом:

      1) заказчика, если такой факт установлен после заключения договора о государственных закупках;

      2) организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, если такой факт установлен до заключения договора о государственных закупках.

      При этом к уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие данный факт.

      6. Страховые агенты и страховые брокеры не вправе участвовать в государственных закупках по предоставлению услуг, связанных с заключением договора страхования.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2018 № 166-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Порядок определения организатора государственных закупок

      1. Для выполнения процедур организации и проведения государственных закупок заказчик определяет организатора государственных закупок, а также должностное лицо заказчика, представляющее интересы последнего в предстоящих государственных закупках, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице.

      2. Организатором государственных закупок может выступить сам заказчик непосредственно либо в лице своего структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок.

      Заказчик вправе определить организатором государственных закупок подведомственное государственное учреждение заказчика.

      3. Заказчик вправе выступить в качестве организатора государственных закупок для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику.

      4. Заказчик вправе для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику, определить среди них организатора государственных закупок.

      5. Администратор бюджетной программы вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для подведомственного ему государственного учреждения, юридического лица, в отношении которого он выступает органом государственного управления, либо лица, аффилиированного с юридическим лицом, в отношении которого администратор бюджетной программы выступает органом государственного управления.

      Государственное предприятие вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для аффилиированных с ним лиц.

      Юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, вправе выступать организатором государственных закупок для аффилиированных с ним лиц.

      6. Организатор государственных закупок обязан определить должностное лицо, представляющее его во взаимоотношениях с заказчиком, потенциальными поставщиками, соответствующими комиссиями и экспертом, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице. Представитель организатора государственных закупок должен быть определен из числа работников структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок.

Статья 8. Порядок осуществления государственных закупок единым организатором государственных закупок

      1. В целях проведения единых государственных закупок:

      1) Правительство Республики Казахстан для заказчиков определяет единого организатора государственных закупок.

      Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг выполняются единым организатором государственных закупок по перечню бюджетных программ и (или) товарам, работам, услугам, определяемым уполномоченным органом;

      2) акимат области, города республиканского значения и столицы определяет для заказчиков единого организатора государственных закупок.

      Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг выполняются единым организатором государственных закупок по бюджетным программам и (или) товарам, работам, услугам, определяемым акиматом соответствующей области, города республиканского значения и столицы;

      3) акимат района, города, района в городе определяет для заказчиков единого организатора государственных закупок.

      Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг выполняются единым организатором государственных закупок по бюджетным программам и (или) товарам, работам, услугам, определяемым акиматом соответствующего района, города, района в городе.

      2. Единый организатор государственных закупок проводит государственные закупки с соблюдением следующих последовательных этапов:

      1) представление заказчиком единому организатору государственных закупок задания на организацию и проведение государственных закупок, содержащего документы, установленные правилами осуществления государственных закупок;

      2) разработка и утверждение единым организатором государственных закупок проекта конкурсной документации (аукционной документации) на основании представленного заказчиком задания, содержащего документы, установленные правилами осуществления государственных закупок;

      3) определение и утверждение единым организатором государственных закупок состава конкурсной комиссии (аукционной комиссии).

      В состав конкурсной комиссии (аукционной комиссии), определяемой и утверждаемой единым организатором государственных закупок, также входят представители заказчика, при этом в случае организации и проведения государственных закупок:

      единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, председателем конкурсной комиссии (аукционной комиссии) должен быть определен первый руководитель заказчика;

      по материально-техническому обеспечению деятельности центральных исполнительных органов единым организатором государственных закупок председатель конкурсной комиссии (аукционной комиссии) определяется первым руководителем центрального исполнительного органа;

      единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, председателем конкурсной комиссии (аукционной комиссии) должен быть определен аким соответствующей области, города республиканского значения и столицы;

      единым организатором государственных закупок, определенным в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, председателем конкурсной комиссии (аукционной комиссии) должен быть определен аким соответствующего района, города, района в городе;

      4) в случае необходимости внесение изменений и (или) дополнений единым организатором государственных закупок в конкурсную документацию (аукционную документацию);

      5) размещение единым организатором государственных закупок на веб-портале государственных закупок объявления о проведении государственных закупок;

      6) направление единым организатором государственных закупок заказчику запросов и замечаний со стороны лиц, автоматически зарегистрированных на веб-портале государственных закупок, получивших конкурсную документацию (аукционную документацию) к проекту договора о государственных закупках и (или) технической спецификации конкурсной документации (аукционной документации);

      7) определение победителя государственных закупок способом конкурса (аукциона);

      8) заключение заказчиком договора о государственных закупках с победителем на основании протокола об итогах государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

      3. Заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) либо внесения изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) предоставляет единому организатору государственных закупок информацию о планируемых государственных закупках товаров, работ, услуг.

      4. Организация и проведение государственных закупок единым организатором государственных закупок осуществляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организатору государственных закупок с учетом особенностей, установленных настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

Статья 9. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику

      1. К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования:

      1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

      2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

      3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

      4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг;

      5) наличие опыта работы.

      Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок.

      2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые:

      1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;

      2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

      3. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок.

      4. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.

      5. Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

      В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

      Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи.

      В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо услуг документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, представляются на выполняемые ими виды работ, услуг.

      Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ или оказываемых услуг.

      При этом субподрядчикам (соисполнителям) запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы выполнения работ либо оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

      7. Квалификационные требования не распространяются на случаи осуществления государственных закупок, предусмотренные статьями 37, 38, подпунктом 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 39 и статьей 42 настоящего Закона.

      8. Не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона.

Статья 10. Основания признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям

      1. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

      1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;

      2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;

      3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

      2. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 11. Последствия предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации

      1. Потенциальные поставщики, предоставившие недостоверную информацию, позволившую им стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой с ними заключен договор о государственных закупках, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.

      2. Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.

      3. Уполномоченный орган либо органы государственного аудита и финансового контроля, установившие факт предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации, позволившей ему стать победителем конкурса (аукциона), не позднее пяти рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомляют об этом:

      1) заказчика, если такой факт установлен после заключения договора о государственных закупках;

      2) организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, если такой факт установлен до заключения договора о государственных закупках.

      При этом к уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие данный факт.

Статья 12. Реестры, формируемые в сфере государственных закупок

      1. Уполномоченный орган осуществляет формирование и ведение следующих республиканских реестров в сфере государственных закупок (далее – реестры):

      1) заказчиков;

      2) договоров о государственных закупках;

      3) недобросовестных участников государственных закупок;

      4) квалифицированных потенциальных поставщиков.

      2. Реестр заказчиков представляет собой перечень юридических лиц, обязанных осуществлять приобретение товаров, работ, услуг, необходимых им для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности в соответствии с настоящим Законом и гражданским законодательством Республики Казахстан.

      3. Реестр договоров о государственных закупках представляет собой перечень договоров о государственных закупках, заключенных заказчиками в соответствующем финансовом году, и содержит сведения о предмете, количественных и стоимостных показателях договора о государственных закупках, о результатах исполнения сторонами договорных обязательств.

      Внесение в реестр договоров о государственных закупках сведений осуществляется заказчиком по:

      заключенным договорам о государственных закупках в соответствующем финансовом году – не позднее десяти рабочих дней со дня вступления в силу договора о государственных закупках;

      исполнению договора о государственных закупках (акт приема-передачи товаров или акт выполненных работ, оказанных услуг) – не позднее десяти рабочих дней со дня подписания;

      осуществленным платежам по договорам о государственных закупках – не позднее десяти рабочих дней со дня проведения платежа.

      Не подлежат включению в реестр договоров о государственных закупках сведения о договорах, заключенных по результатам государственных закупок, предусмотренных подпунктами 9), 18), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона.

      4. Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:

      1) поставщиков, с которыми заказчики в одностороннем порядке расторгли договоры о государственных закупках, в ходе исполнения которых установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации) или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой заключен такой договор;

      2) потенциальных поставщиков, определенных победителями (потенциальных поставщиков, занявших второе место), уклонившихся от заключения договора о государственных закупках;

      3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

      В случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

      5. Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

      Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктом 2) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решения уполномоченного органа о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

      6. Поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, не допускаются к участию в государственных закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании их недобросовестными участниками государственных закупок.

      Потенциальные поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 4 настоящей статьи, не допускаются к участию в государственных закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня принятия решения уполномоченным органом о признании их недобросовестными участниками государственных закупок.

      Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников государственных закупок, исключаются из указанного реестра не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного частями первой и второй настоящего пункта.

      7. Решение о внесении потенциального поставщика или поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок может быть обжаловано им в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      8. Сведения, содержащиеся в реестрах, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, размещаются на веб-портале государственных закупок и должны быть доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.

      9. Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков представляет собой перечень потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям, предусмотренным в правилах формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

      10. В реестр недобросовестных участников государственных закупок не включаются потенциальные поставщики и поставщики, определенные в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2), 27) и 36) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.

Статья 13. Способы осуществления государственных закупок

      1. Государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

      1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором, конкурса с использованием двухэтапных процедур);

      2) на аукционах;

      3) запроса ценовых предложений;

      4) из одного источника;

      5) через товарные биржи.

      2. Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок в соответствии с настоящим Законом.

      3. Государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

      4. Заказчик вправе определить способ осуществления государственных закупок исходя из годовых объемов товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности его филиала (представительства), при условии осуществления таких государственных закупок от имени заказчика непосредственно филиалом (представительством) заказчика.

      5. В случае наличия в перечне материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения, товаров, соответствующих требованиям заказчика, заказчик обязан первоначально осуществить закупки материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения, согласно подпункту 8) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. При этом транспортные расходы, в том числе расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой товара, осуществляются за счет заказчика.

      Перечень материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения, формируется уполномоченным органом в области государственного материального резерва и размещается на веб-портале государственных закупок.

Статья 14. Применение национального режима при осуществлении государственных закупок

      1. При осуществлении государственных закупок к товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками, применяется национальный режим в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      2. Правительство Республики Казахстан вправе установить в исключительных случаях изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

      3. Порядок установления изъятий из национального режима определяется Правительством Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Статья 15. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере государственных закупок

      Правительство Республики Казахстан:

      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере государственных закупок и организует их осуществление;

      2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 16. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) утверждает правила осуществления государственных закупок;

      2) утверждает правила сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      3) утверждает правила использования веб-портала государственных закупок;

      4) утверждает правила работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок;

      5) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе камеральный контроль, при необходимости проверяет достоверность отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок;

      6) принимает решение об отмене решений организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчиков и конкурсных комиссий (аукционных комиссий), принятых с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, до заключения договоров о государственных закупках;

      7) определяет перечень видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями), разрабатываемыми и утверждаемыми уполномоченными органами соответствующей отрасли по согласованию с уполномоченным органом;

      8) утверждает правила переподготовки и повышения квалификации работников, осуществляющих свою деятельность в сфере государственных закупок;

      9) утверждает правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок;

      10) запрашивает необходимую информацию и материалы от участников государственных закупок в соответствии с правилами осуществления государственных закупок;

      11) привлекает для проведения экспертиз и консультаций специалистов государственных органов и иных организаций;

      12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Полномочия единого оператора в сфере государственных закупок

      Единый оператор в сфере государственных закупок:

      1) осуществляет развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание веб-портала государственных закупок;

      2) осуществляет управление проектами по развитию веб-портала государственных закупок;

      3) оказывает на безвозмездной основе субъектам государственных закупок услуги по использованию веб-портала государственных закупок;

      4) оказывает консультационную помощь субъектам системы государственных закупок по вопросам функционирования веб-портала государственных закупок на безвозмездной основе;

      5) обеспечивает информационную безопасность хранения электронных информационных ресурсов субъектов системы государственных закупок, размещенных на веб-портале государственных закупок;

      6) осуществляет информационное наполнение веб-портала государственных закупок в соответствии с правилами осуществления государственных закупок;

      7) взаимодействует с уполномоченными субъектами по вопросам интеграции информационных систем государственных органов, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности;

      8) осуществляет внедрение и сопровождение базы данных цен на товары, работы, услуги с внедрением справочника.

Глава 3. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

Статья 18. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

      1. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом.

      Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в пределах полномочий, установленных Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле".

      2. Объектами контроля являются:

      1) заказчик, организатор, единый организатор государственных закупок, конкурсная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия, эксперт;

      2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых государственных закупок;

      3) лица, участвующие в государственных закупках через товарные биржи;

      4) единый оператор в сфере государственных закупок.

      3. Проверки осуществляются уполномоченным органом при наступлении одного из следующих случаев:

      1) письменного обращения потенциального поставщика, участника конкурса либо аукциона, поставщика либо их уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии (аукционной комиссии), экспертной комиссии, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок. Рассмотрение такой жалобы осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьями 47 и 48 настоящего Закона;

      2) при поступлении постановлений правоохранительных органов;

      3) по результатам анализа информации, полученной посредством системы управления рисками.

      4. Уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках принимает следующие меры:

      1) направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

      2) обращается в суд с иском о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

      3) приостанавливает расходные операции по кодам и счетам объектов контроля, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов контроля в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

      5. При выявлении в результате проведения контрольных мероприятий факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, уполномоченный орган и органы государственного аудита и финансового контроля обязаны в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

      6. Действия (бездействие), а также решения уполномоченного органа и органов государственного аудита и финансового контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 19. Мониторинг государственных закупок

      1. Мониторинг государственных закупок осуществляется на основе сбора, обобщения, анализа, систематизации и оценки информации об осуществлении государственных закупок.

      2. Мониторинг государственных закупок осуществляется уполномоченным органом посредством веб-портала государственных закупок и на основе содержащейся в нем информации.

      3. По результатам мониторинга государственных закупок уполномоченный орган направляет ежегодный отчет о государственных закупках в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан.

      4. Правила подготовки ежегодного отчета о государственных закупках утверждаются уполномоченным органом.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ
КОНКУРСА

Статья 20. Осуществление государственных закупок способом конкурса

      1. При осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты.

      При осуществлении государственных закупок способом конкурса однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить однородные товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

      2. В случае наличия не менее пяти мест поставок товара, допускается указание в лоте, проводимом способом конкурса, нескольких мест поставок товара.

      3. При осуществлении государственных закупок способом конкурса нескольких видов однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки (выполнения, оказания) с учетом требований пункта 2 настоящей статьи.

      4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений участников конкурса, а также определение победителя конкурса осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в конкурсной документации.

      5. В государственных закупках способом конкурса участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

      В государственных закупках способом конкурса с предварительным квалификационным отбором участвуют потенциальные поставщики, включенные в реестр квалифицированных потенциальных поставщиков.

Статья 21. Конкурсная документация

      1. Конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

      2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать:

      1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок;

      2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

      При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;

      3) количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;

      4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

      5) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;

      6) условия платежа и проект договора о государственных закупках;

      7) критерии, кроме цены, на основе которых будет определяться победитель конкурса, в том числе относительное значение каждого из таких критериев и расчет условной цены;

      8) требования к содержанию конкурсного ценового предложения, в том числе указания, помимо цены закупаемых товаров, работ, услуг, расходов на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, за вычетом суммы налога на добавленную стоимость;

      9) валюту или валюты, в которых должно быть выражено конкурсное ценовое предложение участника конкурса, и курс, который будет применен для приведения условной цены к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

      10) требования к языку составления и представления заявок на участие в конкурсе, договора о государственных закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

      11) условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки на участие в конкурсе;

      12) указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока их представления;

      13) порядок, способ и окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе и требуемый срок действия заявок на участие в конкурсе;

      14) порядок предварительного обсуждения проекта конкурсной документации;

      15) дату и время вскрытия заявок на участие в конкурсе;

      16) описание процедуры вскрытия заявок на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений;

      17) сведения о представителях заказчика и организатора государственных закупок, уполномоченных представлять их в предстоящих государственных закупках способом конкурса;

      18) условия, виды, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках;

      19) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом конкурса.

      В конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.

      3. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:

      1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам;

      2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок:

      для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

      для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

      для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара.

      4. Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение:

      1) наличие у потенциального поставщика:

      опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;

      документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

      сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных стандартов;

      документа, подтверждающего добровольную сертификацию на товар из вторичного сырья, полученного из отходов на территории Республики Казахстан;

      сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента управления окружающей средой в соответствии с требованиями национальных стандартов и (или) подтверждения соответствия стандарту экологически чистой продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

      2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров;

      3) предоставление подтверждения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в случае, если, по мнению участника, эти права имеют отношение к закупаемому товару.

      Расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок.

      4-1. Организатор государственных закупок или единый организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации приоритет на товар, произведенный с применением вторичного сырья, полученного из отходов на территории Республики Казахстан, имеющий подтверждающий документ согласно пункту 4 настоящей статьи.

      5. Проект конкурсной документации утверждается первым руководителем заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности, либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан.

      Проект конкурсной документации, разработанный единым организатором государственных закупок, утверждается первым руководителем единого организатора государственных закупок либо лицом, исполняющим его обязанности.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 28.04.2016 № 506-V (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Предварительное обсуждение проекта конкурсной документации

      1. Обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками.

      Замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации могут быть направлены заказчику, организатору государственных закупок, единому организатору государственных закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок.

      При отсутствии замечаний к проекту конкурсной документации принимается решение об утверждении конкурсной документации.

      2. В случае наличия замечаний заказчик, организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают одно из следующих решений:

      1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации;

      2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения;

      3) дают разъяснения положений конкурсной документации.

      Со дня принятия указанных решений конкурсная документация считается утвержденной.

      Заказчик, организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня принятия одного из решений, указанных в части первой настоящего пункта и части третьей пункта 1 настоящей статьи, обязаны разместить на веб-портале государственных закупок протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, а также текст конкурсной документации.

      Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации должен содержать информацию о поступивших замечаниях к проекту конкурсной документации и принятых решениях по ним.

      3. Срок окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе должен быть не менее пятнадцати календарных дней со дня размещения протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, а также текста конкурсной документации.

      4. Решение заказчика по результатам предварительного обсуждения проекта конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, определенном настоящим Законом.

      5. Требования настоящей статьи не распространяются на:

      1) государственные закупки, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан;

      2) государственные закупки работ, требующих проектно-сметной документации, где вместо технической спецификации конкурсная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Извещение об осуществлении государственных закупок способом конкурса

      1. Организатор государственных закупок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения проекта конкурсной документации обязан разместить на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса.

      2. В случае осуществления повторных государственных закупок способом конкурса организатор государственных закупок не менее чем за десять календарных дней до окончательной даты представления заявок на участие в конкурсе обязан разместить на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении повторных государственных закупок способом конкурса при условии неизменности конкурсной документации несостоявшегося конкурса.

      3. В случае осуществления повторных государственных закупок способом конкурса и внесения изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию государственные закупки проводятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований статьи 22 настоящего Закона.

Статья 24. Заявка на участие в конкурсе

      1. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 настоящего Закона.

      2. Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок в форме электронного документа до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации.

      3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать подтверждение потенциального поставщика:

      1) об отсутствии нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;

      2) об отсутствии между ним и заказчиком либо организатором государственных закупок отношений, запрещенных настоящим Законом;

      3) о согласии на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках в случае выявления фактов, указанных в пункте 19 статьи 43 настоящего Закона.

      Конкурсное ценовое предложение, а также документы, которые должны содержаться в заявке на участие в конкурсе, определяются правилами осуществления государственных закупок.

      4. Заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом государственных закупок в следующих случаях:

      1) потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в данном конкурсе;

      2) заявка на участие в конкурсе поступила на веб-портал государственных закупок после истечения окончательного срока приема заявок на участие в данном конкурсе;

      3) конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг;

      4) предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

      5. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в конкурсе вправе:

      1) изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в конкурсе;

      2) отозвать свою заявку на участие в конкурсе, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе.

      Не допускаются внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе.

      6. Срок действия заявки на участие в конкурсе должен соответствовать требуемому сроку, установленному конкурсной документацией.

      7. Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на участие в конкурсе, с момента размещения протокола вскрытия заявок обеспечивается доступ на просмотр заявок на участие в данном конкурсе других потенциальных поставщиков.

Статья 25. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

      1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случаях:

      1) определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках;

      2) заключения договора о государственных закупках надлежащим образом исполнит требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

      2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в соответствии с правилами осуществления государственных закупок.

      3. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе:

      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

      2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

      Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.

      Не допускается использование организатором государственных закупок гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным поставщиком, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

      4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором государственных закупок потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

      1) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса либо занявший второе место, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

      2) победитель конкурса либо потенциальный поставщик, занявший второе место, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

      5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе зачисляется в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

      6. Организатор государственных закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

      1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

      2) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

      3) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией.

      7. Потенциальный поставщик, включенный в реестр квалифицированных потенциальных поставщиков, не вносит обеспечения заявки на участие в конкурсе с предварительным квалификационным отбором.

Статья 26. Антидемпинговые меры при осуществлении государственных закупок способом конкурса

      При осуществлении государственных закупок способом конкурса допускается представление демпинговой цены при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой.

Статья 27. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

      1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

      2. Организатор государственных закупок вправе образовать экспертную комиссию либо определить эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

      При организации и проведении государственных закупок единым организатором государственных закупок заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

      Экспертом не может являться лицо:

      1) заинтересованное в результатах процедур государственных закупок;

      2) связанное трудовыми отношениями с заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо их подведомственными, дочерними и зависимыми организациями, либо потенциальными поставщиками;

      3) являющееся близким родственником, супругом (супругой) или свойственником первых руководителей заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо их подведомственных, дочерних и зависимых организаций. В случае отсутствия экспертов, соответствующих требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта, организатор государственных закупок либо заказчик привлекают государственных служащих соответствующего профиля для работы в качестве экспертов либо иных специалистов, специализация которых соответствует закупаемым товарам, работам, услугам. Государственные служащие привлекаются в качестве экспертов на безвозмездной основе, а иные специалисты привлекаются как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.

      Государственные служащие либо иные специалисты, привлекаемые в качестве экспертов, должны соответствовать требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта.

      Эксперты не имеют права голоса при принятии конкурсной комиссией решения.

      Выбор лиц, привлекаемых в качестве экспертов на платной основе, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

      3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе.

      Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

      В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется.

      4. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок.

      Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам, нарушившим статью 6 настоящего Закона.

      5. При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе:

      1) в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

      2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.

      Не допускаются направление запроса и иные действия конкурсной комиссии, связанные с дополнением заявки на участие в конкурсе недостающими документами, заменой документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, предусмотренными пунктом 4 настоящей статьи.

      Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в конкурсе как отвечающую требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.

      Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе.

      6. Потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в конкурсе (признан участником конкурса) после приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, если:

      1) он и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок;

      2) он нарушил требования статьи 6 настоящего Закона;

      3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям и условиям конкурсной документации по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

      7. В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, то в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса указываются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика с указанием подтверждающих сведений и документов, послуживших основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.

      8. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия:

      1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признает участниками конкурса;

      2) применяет к конкурсному ценовому предложению относительные значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 21 настоящего Закона.

      9. Конкурсное ценовое предложение вскрывается веб-порталом государственных закупок автоматически по итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

      10. Веб-портал государственных закупок автоматически сопоставляет условные цены участников конкурса и определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены.

      Участник конкурса, занявший по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены.

      При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Статья 28. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса

      1. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса автоматически формируется и размещается веб-порталом государственных закупок с одновременным уведомлением по электронной почте всех членов конкурсной комиссии и всех потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе.

      2. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса должен содержать следующую информацию:

      1) о приведении заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации;

      2) о запросах конкурсной комиссии в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 27 настоящего Закона;

      3) о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;

      4) иные сведения, определенные правилами осуществления государственных закупок.

      3. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса может быть обжалован участником конкурса в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 29. Основания и последствия признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися

      1. Государственные закупки способом конкурса признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

      1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе;

      2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе;

      3) если к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;

      4) если к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

      2. Если государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися, заказчик принимает одно из следующих решений:

      1) о повторном проведении государственных закупок способом конкурса;

      2) об изменении конкурсной документации и повторном проведении государственных закупок способом конкурса;

      3) об осуществлении государственных закупок способом из одного источника.

      3. По несостоявшимся государственным закупкам способом конкурса заказчик осуществляет государственные закупки способом из одного источника в случаях:

      1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе. При этом потенциальный поставщик, которому направляется приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника, определяется заказчиком;

      2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе. Цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика, указанного в заявке на участие в конкурсе;

      3) если к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе с наименьшей ценой с учетом условной скидки, за исключением лица, нарушившего требования статьи 6 настоящего Закона;

      4) если к участию в конкурсе допущен только один потенциальный поставщик. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, допущенному на участие в конкурсе на условиях, предусмотренных его заявкой, и цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать его конкурсное ценовое предложение.

Статья 30. Особенности осуществления государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур

      1. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур могут осуществляться в случаях, когда:

      1) сложно сформулировать подробные спецификации товаров, работ, услуг и определить их технические и иные характеристики, и (или) необходимо запросить предложения от потенциальных поставщиков либо провести с ними переговоры по возникшим вопросам;

      2) необходимо проведение исследований, экспериментов, изысканий или разработок;

      3) приобретаются инновационные и высокотехнологичные товары, работы, услуги.

      2. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур представляют собой совокупность следующих последовательных этапов:

      1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:

      определение заказчиком организатора государственных закупок;

      образование организатором государственных закупок экспертной комиссии либо определение эксперта;

      на основании потребности заказчика формирование экспертной комиссией либо экспертом технического задания к приобретаемым товарам, работам, услугам;

      размещение объявления на веб-портале государственных закупок об осуществлении государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;

      представление организатором государственных закупок технического задания лицам, заинтересованным в участии на первом этапе государственных закупок, способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;

      представление потенциальными поставщиками технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием;

      рассмотрение экспертной комиссией либо экспертом технических предложений потенциальных поставщиков и обсуждение с ними вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, договорных условий их поставки (выполнения, оказания);

      разработка экспертной комиссией либо экспертом технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      разработка организатором государственных закупок конкурсной документации и утверждение ее первым руководителем заказчика, либо лицом, исполняющим его обязанности либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан;

      направление организатором государственных закупок приглашения потенциальным поставщикам, представившим на первом этапе технические предложения, принять участие во втором этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;

      2) на втором этапе осуществляются мероприятия, предусмотренные для проведения государственных закупок способом конкурса.

      3. Потенциальный поставщик не вносит обеспечения заявки на участие в конкурсе, если он участвует на первом этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.

      4. Порядок осуществления государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур определяется правилами осуществления государственных закупок.

      Примечание РЦПИ!
      Статья 31 вводится в действие с 01.04.2016.

Статья 31. Особенности осуществления государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором

      1. Государственные закупки способом конкурса с предварительным квалификационным отбором осуществляются по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом.

      2. Государственные закупки способом конкурса с предварительным квалификационным отбором осуществляются в следующей последовательности:

      1) на первом этапе уполномоченным органом с участием представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и иных некоммерческих организаций формируется реестр квалифицированных потенциальных поставщиков;

      2) на втором этапе заказчиком осуществляются государственные закупки способом конкурса среди потенциальных поставщиков, включенных в реестр квалифицированных потенциальных поставщиков.

      3. Требования, предъявляемые к осуществлению государственных закупок способом конкурса с применением предварительного квалификационного отбора, конкурсной документации, предварительному обсуждению, извещению об осуществлении государственных закупок, заявке на участие в конкурсе, ее рассмотрению, представлению демпинговой цены, протоколу об итогах государственных закупок с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, определяются по правилам статей 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 и 28 настоящего Закона.

      4. Порядок осуществления государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором определяется правилами осуществления государственных закупок.

Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ
АУКЦИОНА

Статья 32. Осуществление государственных закупок способом аукциона

      1. Государственные закупки способом аукциона осуществляются в режиме реального времени на веб-портале государственных закупок, проведение которых обеспечивается единым оператором в сфере государственных закупок.

      2. Аукцион проводится на один лот, при этом предметом аукциона является товар.

      В случае наличия нескольких мест поставок товара допускается указание в лоте, проводимом способом аукциона, нескольких мест поставок товара.

      3. В аукционе участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации.

      4. Требования, предъявляемые к аукционной документации, предварительному обсуждению, извещению об осуществлении государственных закупок способом аукциона, заявке на участие в аукционе, ее обеспечению, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, определяются по правилам пунктов 1, 2, 3 и 5 статьи 21, статей 22, 23, 24 и 25 настоящего Закона.

Статья 33. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, допуск к участию в аукционе

      1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется аукционной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации.

      2. Организатор государственных закупок вправе образовать экспертную комиссию либо определить эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью аукционной документации.

      При организации и проведении государственных закупок единым организатором государственных закупок заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью аукционной документации.

      Экспертом не может являться лицо:

      1) заинтересованное в результатах процедур государственных закупок;

      2) связанное трудовыми отношениями с заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо их подведомственными, дочерними и зависимыми организациями, либо потенциальными поставщиками;

      3) являющееся близким родственником, супругом (супругой) или свойственником первых руководителей заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо их подведомственных, дочерних и зависимых организаций. В случае отсутствия экспертов, соответствующих требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта, организатор государственных закупок либо заказчик привлекают государственных служащих соответствующего профиля для работы в качестве экспертов либо иных специалистов, специализация которых соответствует закупаемым товарам. Государственные служащие привлекаются в качестве экспертов на безвозмездной основе, а иные специалисты привлекаются как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.

      Государственные служащие либо иные специалисты, привлекаемые в качестве экспертов, должны соответствовать требованиям, установленным частью третьей настоящего пункта.

      Эксперты не имеют права голоса при принятии аукционной комиссией решения.

      Выбор лиц, привлекаемых в качестве экспертов на платной основе, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

      3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в аукционе, который подписывается председателем и всеми членами аукционной комиссии, а также секретарем аукционной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в аукционе.

      Протокол предварительного допуска к участию в аукционе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в аукционе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации.

      В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации протокол предварительного допуска к участию в аукционе не оформляется.

      4. Аукционная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в аукционе на веб-портале государственных закупок.

      Не предоставляется право для приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации потенциальным поставщикам, нарушившим статью 6 настоящего Закона.

      5. При повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, аукционная комиссия вправе:

      1) в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе;

      2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.

      Не допускаются направление запроса и иные действия аукционной комиссии, связанные с дополнением заявки на участие в аукционе недостающими документами, заменой документов, представленных в заявке на участие в аукционе, приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации, предусмотренными пунктом 4 настоящей статьи.

      Аукционная комиссия рассматривает заявку на участие в аукционе как отвечающую требованиям аукционной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.

      Аукционной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в аукционе.

      6. Потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в аукционе (признан участником аукциона) после приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, если:

      1) он определен не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок;

      2) он нарушил требования статьи 6 настоящего Закона;

      3) его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям и условиям аукционной документации по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

      7. В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, то в протоколе о допуске к участию в аукционе указываются обоснования отклонения заявки на участие в аукционе такого потенциального поставщика с указанием подтверждающих сведений и документов, послуживших основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

      8. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия:

      1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, и признает участниками аукциона;

      2) оформляет протокол о допуске к участию в аукционе.

      9. Протокол о допуске к участию в аукционе подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, а также секретарем аукционной комиссии в день принятия решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в аукционе (признании участниками аукциона).

      Протокол о допуске к участию в аукционе размещается секретарем аукционной комиссии в день его подписания на веб-портале государственных закупок с автоматическим уведомлением по электронной почте всех потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в аукционе.

      10. Решение аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 47 настоящего Закона.

Статья 34. Проведение аукциона

      1. Аукцион проводится на веб-портале государственных закупок в день и время, указанные в протоколе о допуске к участию в аукционе.

      Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух рабочих дней с даты размещения протокола о допуске к участию в аукционе.

      2. В аукционе участвуют потенциальные поставщики, признанные участниками аукциона.

      3. Аукцион проводится путем снижения текущего предложения о цене начиная с наименьшей стартовой цены участника аукциона для приобретения товара, являющегося предметом проводимого аукциона, на шаг аукциона.

      Шаг аукциона составляет от половины процента (0,5) до пяти процентов от наименьшей стартовой цены участника аукциона для приобретения товара, являющегося предметом проводимого аукциона.

      4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах шага аукциона.

      5. При проведении аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, сниженное от наименьшей стартовой цены участника аукциона для приобретения товара, являющегося предметом проводимого аукциона, независимо от шага аукциона при условии отсутствия текущего минимального предложения.

      6. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, ниже чем текущее минимальное предложение о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, в случае, если такое предложение о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, подано этим же участником аукциона.

      7. Время приема предложений участников аукциона о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, составляет тридцать минут от начала проведения аукциона, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, не поступило, аукцион завершается.

      8. Веб-портал государственных закупок автоматически определяет победителя аукциона на основе наименьшей цены.

      Участник аукциона, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей цены.

      9. В случае, если была предложена стартовая цена товара, являющегося предметом проводимого аукциона, равная стартовой цене, предложенной другим участником аукциона, наименьшей стартовой ценой признается стартовая цена товара, поступившее ранее других предложений.

      10. В случае, если в течение тридцати минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложения о цене товара, являющегося предметом проводимого аукциона, победителем аукциона признается потенциальный поставщик, стартовая цена которого является наименьшей.

Статья 35. Протокол об итогах государственных закупок способом аукциона

      1. Протокол об итогах государственных закупок способом аукциона автоматически формируется и размещается веб-порталом государственных закупок в день окончания проведения аукциона с одновременным уведомлением по электронной почте всех членов аукционной комиссии и всех потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в аукционе.

      2. Протокол об итогах государственных закупок способом аукциона должен содержать следующую информацию:

      1) о приведении заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации;

      2) о запросах аукционной комиссии в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 5 статьи 33 настоящего Закона;

      3) о потенциальных поставщиках, заявки на участие в аукционе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации;

      4) иные сведения, определенные правилами осуществления государственных закупок.

      3. Протокол об итогах государственных закупок способом аукциона может быть обжалован участником аукциона в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 36. Основания и последствия признания государственных закупок способом аукциона несостоявшимися

      1. Государственные закупки способом аукциона признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

      1) отсутствия представленных заявок на участие в аукционе;

      2) представления менее двух заявок на участие в аукционе;

      3) если к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик;

      4) если к участию в аукционе допущен один потенциальный поставщик.

      2. Если государственные закупки способом аукциона признаны несостоявшимися, заказчик принимает одно из следующих решений:

      1) о повторном проведении государственных закупок способом аукциона;

      2) об изменении аукционной документации и повторном проведении государственных закупок способом аукциона;

      3) об осуществлении государственных закупок способом из одного источника.

      3. По несостоявшимся государственным закупкам способом аукциона заказчик осуществляет государственные закупки способом из одного источника в случаях:

      1) отсутствия представленных заявок на участие в аукционе. При этом потенциальный поставщик, которому направлено приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника, определяется заказчиком;

      2) представления менее двух заявок на участие в аукционе. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в аукционе. Цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать стартовую цену потенциального поставщика, указанную в заявке на участие в аукционе;

      3) если к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему наименьшую стартовую цену, указанную в заявке на участие в аукционе, за исключением лица, нарушившего требования статьи 6 настоящего Закона. Цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать стартовую цену потенциального поставщика, указанную в заявке на участие в аукционе;

      4) если к участию в аукционе допущен только один потенциальный поставщик. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, допущенному на участие в аукционе, и цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать стартовую цену потенциального поставщика, указанную в заявке на участие в аукционе.

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Статья 37. Основания осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений

      1. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений проводятся на однородные товары, работы, услуги, если годовые объемы таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, при этом решающим условием является цена.

      2. При осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений нескольких видов однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки (выполнения, оказания).

      При осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения, оказания).

      В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, определение победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений осуществляется по каждому лоту.

      3. Не допускается в целях применения способа запроса ценовых предложений дробление годового объема государственных закупок однородных товаров, работ, услуг в течение финансового года на части, размер одной из которых менее предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.

      4. Не допускается осуществление государственных закупок способом запроса ценовых предложений товаров, работ, услуг, поставка (выполнение, оказание) которых требует получения разрешения или направления уведомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Статья 38. Организация и проведение государственных закупок способом запроса ценовых предложений

      1. Организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок на казахском и русском языках следующую информацию:

      1) о количестве товара, объемах выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, с указанием сумм, выделенных для государственных закупок;

      2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг. При этом краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг не должно противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

      3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

      4) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

      5) о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений;

      6) проект договора о государственных закупках с указанием технической спецификации.

      2. В размещаемой информации, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок:

      1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

      2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

      3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара.

      3. Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, содержащее сведения, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

      4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в проекте договора о государственных закупках.

      5. По истечении срока представления ценовых предложений веб-порталом государственных закупок производятся автоматическое сопоставление ценовых предложений и подведение итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

      Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

      В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими потенциальными поставщиками, победителем признается потенциальный поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее ценовых предложений других потенциальных поставщиков.

      Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшего ценового предложения.

      6. Не допускается проведение переговоров между организатором государственных закупок и потенциальным поставщиком в отношении его ценового предложения посредством веб-портала государственных закупок либо иными способами без применения веб-портала государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных статьей 45 настоящего Закона.

      7. Если в течение срока представления ценовых предложений представлено только одно ценовое предложение потенциального поставщика, такие государственные закупки автоматически веб-порталом государственных закупок признаются несостоявшимися и организатор государственных закупок осуществляет государственные закупки способом из одного источника у этого потенциального поставщика. При этом цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать ценовое предложение потенциального поставщика.

      8. Если в течение срока представления ценовых предложений не представлено ни одно ценовое предложение потенциальных поставщиков, такие государственные закупки автоматически веб-порталом государственных закупок признаются несостоявшимися и организатор государственных закупок осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.

      9. Ценовое предложение потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом государственных закупок в случаях:

      1) если оно превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг;

      2) предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

      Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается.

      10. Если после автоматического отклонения веб-порталом государственных закупок ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящей статьи, осталось менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков, то такие государственные закупки признаются несостоявшимися и организатор государственных закупок осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.

      11. Итоги государственных закупок способом запроса ценовых предложений размещаются на веб-портале государственных закупок автоматически после их подведения.

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СПОСОБАМИ
ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА, ЧЕРЕЗ ТОВАРНЫЕ БИРЖИ

Статья 39. Основания осуществления государственных закупок способом из одного источника

      1. Государственные закупки способом из одного источника осуществляются в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

      2. Государственные закупки способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам осуществляются в случаях, если:

      1) государственные закупки способом конкурса (аукциона) признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

      Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса (аукциона) были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан;

      2) государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках.

      3. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях:

      1) приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

      2) приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, установленным законодательством Республики Казахстан;

      3) приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, при условии подтверждения этих прав;

      4) приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для ликвидации аварий на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления;

      5) приобретения товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей;

      6) приобретения товаров в государственный материальный резерв для оказания регулирующего воздействия на рынок;

      7) приобретения услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва;

      8) приобретения в первоочередном порядке материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения;

      9) приобретения для осуществления оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, а также следственных действий органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

      услуг лиц, изъявивших согласие оказывать конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность;

      служебных помещений, транспортных и иных технических средств, информационных систем, имущества, а также услуг по их содержанию, обслуживанию и технической поддержке;

      товаров, работ, услуг для создания и содержания конспиративных организаций и объектов;

      услуг должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

      9-1) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности по предупреждению, пресечению и противодействию терроризму, экстремизму, органами, уполномоченными ее осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) приобретения права природопользования;

      11) приобретения услуг рейтинговых агентств, финансовых услуг;

      12) приобретения услуг специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан;

      13) приобретения ценных бумаг, доли в уставном капитале юридических лиц;

      14) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления монетарной деятельности, а также деятельности по управлению Национальным фондом Республики Казахстан и пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

      15) приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;

      16) приобретения услуг по изготовлению государственных и ведомственных наград и документов к ним, нагрудного знака депутата Парламента Республики Казахстан и документа к нему, государственных поверительных клейм, паспортов (в том числе служебных и дипломатических), удостоверений личности граждан Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также приобретения у поставщиков, определенных Правительством Республики Казахстан, печатной продукции, требующей специальной степени защиты, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;

      17) приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан;

      18) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с использованием денег грантов, предоставляемых Правительству Республики Казахстан на безвозмездной основе государствами, правительствами государств, международными и государственными организациями, зарубежными неправительственными общественными организациями и фондами, чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также денег, выделяемых на софинансирование данных грантов в случаях, когда в соглашениях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров, работ, услуг;

      19) приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических лиц (в случае, если физическое лицо самостоятельно выбрало организацию образования);

      20) приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом;

      21) приобретения услуг по лечению граждан Республики Казахстан за рубежом, а также услуг по их транспортировке и сопровождению;

      22) приобретения услуг, оказываемых адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты в соответствии с законами Республики Казахстан;

      23) приобретения товаров, работ, услуг загранучреждениями Республики Казахстан, обособленными подразделениями заказчиков, действующих от их имени, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, а также для целей миротворческих операций;

      24) приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами;

      25) приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях;

      26) приобретения услуг по предоставлению информации международными информационными организациями;

      27) приобретения государственным органом товаров, работ, услуг у:

      акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, соответствующие полномочия которых установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан;

      государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, соответствующие полномочия которых установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан;

      28) приобретения специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;

      29) приобретения товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. Перечень и объемы товаров, работ, услуг, а также перечень государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, у которых приобретаются такие товары, работы, услуги, утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      Приобретение государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы сырья, материалов и комплектующих изделий для производства товаров, работ, услуг в целях трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с юридическими лицами при условии, что приобретение указанным предприятием таких сырья, материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами;

      30) приобретения государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, по основному предмету деятельности таких государственных предприятий;

      31) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения охраны и безопасности (в том числе участия в обеспечении безопасности) Президента Республики Казахстан, иных охраняемых лиц и объектов, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, а также услуг по формированию видеоархива и информационному обслуживанию деятельности Президента Республики Казахстан;

      32) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций, автотранспортных средств и воздушных судов, предназначенных для обслуживания Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      33) приобретения товаров, работ, услуг государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, в отношении которых государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, либо его ведомства осуществляют управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

      34) исключен Законом РК от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      35) приобретения консультационных и юридических услуг по оценке перспектив разбирательств, защите и представлению интересов государства либо заказчиков в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе до арбитражного (судебного) урегулирования споров;

      36) приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан;

      37) приобретения услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством Республики Казахстан;

      38) приобретения услуг по обработке данных статистических наблюдений;

      39) приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах):

      судебными исполнителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей;

      проводимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

      проводимых в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан;

      при приватизации государственного имущества;

      40) приобретения услуг по подготовке космонавтов и организации осуществления полетов космонавтов в космос;

      41) приобретения услуг по ремонту авиационной техники на специализированных авиаремонтных предприятиях;

      42) приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      43) приобретения услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, играх), выставках, конференциях, форумах, мастер-классах, стажировках, выполнения учебных практических заданий, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

      44) приобретения товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;

      45) приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;

      46) приобретения организацией культуры, организацией образования в области культуры, телерадиовещательной организацией товаров и услуг для осуществления сценических представлений, публичного исполнения и представления произведений искусства и культурных ценностей;

      47) размещения заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и спортивного мероприятия;

      48) приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;

      49) приобретения услуг по проведению технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народа Республики Казахстан;

      50) если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

      Настоящий подпункт применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора о государственных закупках, заключенного в предыдущем году;

      51) приобретения спортивного инвентаря и оборудования (снаряжения), спортивной экипировки, необходимых для участия и (или) подготовки спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан, а также для участия спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях на основании календарного плана, утвержденного уполномоченным органом в области физической культуры и спорта;

      52) приобретения услуг связи для нужд национальной обороны и национальной безопасности, а также обеспечения правопорядка;

      53) приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также аренды здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику;

      54) приобретения товаров и услуг у организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее пятидесяти процентов списочной численности работников, в части приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств (кроме протезно-ортопедических средств) и специальных средств передвижения, социальных услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка, предоставляемых инвалидам, услуг инватакси, санаторно-курортных путевок инвалидам.

      Сноска. Статья 39 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2017 № 60-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2017 № 128-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2018 № 161-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 40. Осуществление государственных закупок способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам

      1. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39 настоящего Закона, организатор государственных закупок направляет потенциальному поставщику приглашение посредством веб-портала государственных закупок принять участие в государственных закупках, которое должно содержать следующие сведения:

      1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок;

      2) описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, технические спецификации. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

      При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметной документации, вместо описания и требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ приглашение должно содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;

      3) количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;

      4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

      5) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;

      6) условия платежа и проект договора о государственных закупках;

      7) условия, форма, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок;

      8) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника;

      9) перечень квалификационных требований, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, а также перечень документов, которые потенциальный поставщик должен представить в подтверждение его соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 39 настоящего Закона;

      10) место и срок предоставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 39 настоящего Закона, а также информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи.

      2. Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника, посредством веб-портала государственных закупок должен предоставить в установленный срок организатору государственных закупок следующую информацию:

      1) описание товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальным поставщиком, с указанием лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг;

      2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика и лиц, которых он предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 39 настоящего Закона;

      3) обоснование цены на предлагаемые товары, работы, услуги.

      3. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 2 статьи 39 настоящего Закона, участник конкурса (аукциона), признанного несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в государственных закупках способом из одного источника, вправе не представлять повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие данного участника конкурса (аукциона) квалификационным требованиям.

      4. Организатор государственных закупок рассматривает представленные потенциальным поставщиком документы на предмет их соответствия квалификационным требованиям, за исключением, когда государственные закупки способом из одного источника осуществляются на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 39 настоящего Закона, а также требованиям, установленным правилами осуществления государственных закупок.

      5. Организатор государственных закупок в течение трех рабочих дней со дня предоставления потенциальным поставщиком запрашиваемой информации формирует и размещает на веб-портале государственных закупок протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника.

      Требования о направлении приглашения потенциальному поставщику, предоставлении им необходимой информации посредством веб-портала государственных закупок и размещении организатором государственных закупок протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника на веб-портале государственных закупок не распространяются на государственные закупки способом из одного источника, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

Статья 41. Осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках

      1. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках заказчик определяет поставщика и заключает с ним договор о государственных закупках посредством веб-портала государственных закупок.

      2. Заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан разместить на веб-портале государственных закупок отчет о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках по форме, определенной правилами осуществления государственных закупок.

      Отчет должен содержать обоснования выбора поставщика, цены заключенного договора о государственных закупках, а также иные условия договора о государственных закупках.

      3. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются с соблюдением принципа осуществления государственных закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 настоящего Закона.

      4. Требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки, осуществляемые на основании подпунктов 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.

      5. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки, осуществляемые на основании подпунктов 9), 18), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.

Статья 42. Осуществление государственных закупок товаров через товарные биржи

      1. Государственные закупки товаров через товарные биржи осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах по перечню биржевых товаров в режиме двойного встречного аукциона.

      2. В случае, если годовые объемы государственных закупок товаров, включенных в перечень биржевых товаров, не превышают минимальный размер партии, предусмотренный в перечне биржевых товаров, заказчик вправе выбрать иной способ осуществления государственных закупок товаров.

Глава 8. ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

Статья 43. Заключение договора о государственных закупках

      1. Проекты договоров о государственных закупках составляются в соответствии с типовыми договорами о государственных закупках товаров, государственных закупках работ и государственных закупках услуг, утверждаемыми уполномоченным органом.

      Требование части первой настоящего пункта не распространяется на договоры о государственных закупках, относящиеся к публичным договорам, которые составляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Заказчик направляет победителю проект договора о государственных закупках, удостоверенный электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок:

      1) в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона);

      2) в течение пяти рабочих дней со дня определения победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

      В случаях, когда процедуры выбора поставщика, в том числе процедуры обжалования итогов государственных закупок, проведенных в рамках предварительного годового плана государственных закупок, завершены до утверждения соответствующего бюджета (плана развития) проект договора о государственных закупках направляется победителю в течение пяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития).

      3. Проект договора о государственных закупках должен быть удостоверен победителем государственных закупок способами конкурса, аукциона, запроса ценовых предложений посредством электронной цифровой подписи в течение трех рабочих дней со дня поступления на веб-портал государственных закупок уведомления с приложением проекта договора о государственных закупках.

      4. Требования по заключению договора о государственных закупках посредством веб-портала государственных закупок не распространяются на случаи, предусмотренные подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона.

      При этом срок заключения договоров о государственных закупках, предусмотренных частью первой настоящего пункта, не может быть более тридцати календарных дней со дня направления потенциальному поставщику проекта договора о государственных закупках.

      5. В случае если договор о государственных закупках предусматривает передачу возникших или могущих возникнуть споров по указанному договору на рассмотрение в арбитраж, к нему должно прилагаться письменное согласие уполномоченного органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества) на заключение арбитражного соглашения.

      6. В случаях заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

      7. Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не подписал в установленные пунктом 2 настоящей статьи сроки проект договора о государственных закупках, заказчик в течение двух рабочих дней со дня уклонения победителя от заключения договора о государственных закупках направляет потенциальному поставщику, занявшему второе место, проект договора о государственных закупках, удостоверенный электронной цифровой подписью, посредством веб-портала государственных закупок. Проект договора о государственных закупках должен быть удостоверен потенциальным поставщиком, занявшим второе место, посредством электронной цифровой подписи в течение трех рабочих дней со дня представления ему проекта договора о государственных закупках.

      8. Если потенциальный поставщик, занявший второе место, не подписал в установленный пунктом 7 настоящей статьи срок подписанный заказчиком договор о государственных закупках, заказчик осуществляет повторные государственные закупки.

      9. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

      Обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумма в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии) вносятся поставщиком в качестве гарантии того, что он надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

      10. Размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

      В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, поставщик дополнительно к обеспечению исполнения договора о государственных закупках вносит обеспечение аванса в размере, равном авансу.

      Поставщик вправе отказаться от полной суммы аванса либо от части аванса. В случае частичного отказа от аванса поставщик обязан внести обеспечение аванса в размере, равном части аванса.

      По мере исполнения обязательств по договору о государственных закупках заказчик по письменному уведомлению поставщика уменьшает размер обеспечения исполнения аванса пропорционально выполненным обязательствам, предусмотренным договором о государственных закупках.

      11. В случае заключения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора о государственных закупках, предусмотренной в соответствующем финансовом году.

      Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

      2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

      Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

      Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные настоящим Законом.

      Требование о внесении обеспечения исполнения договора о государственных закупках не распространяется на поставщиков, определенных по итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений, через товарные биржи, из одного источника, осуществленных на основании подпункта 2) пункта 2 и пункта 3 статьи 39 настоящего Закона, а также поставщиков, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона.

      12. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумма, внесенная поставщиком в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), не возвращаются заказчиком поставщику в случае расторжения договора о государственных закупках в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.

      Обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумма, внесенная поставщиком в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), зачисляются в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

      13. Договор о государственных закупках должен предусматривать неустойку (штраф, пеню) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о государственных закупках. Размер неустойки определяется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      14. Государственные органы, государственные учреждения и государственные предприятия на праве оперативного управления могут заключить договор о государственных закупках на срок более одного финансового года в случае приобретения:

      1) работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации;

      2) активов и других товаров, длительность технологического срока изготовления которых обуславливает их поставку в следующем (последующие) финансовом году (годы);

      3) услуг по организации питания личного состава Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. Срок действия такого договора о государственных закупках не должен превышать три года;

      4) услуг на срок более одного финансового года;

      5) товаров, работ, услуг, срок поставки (выполнения, оказания) которых в связи с длительностью исполнения обусловлен в следующем (последующем) финансовом году (годы), установленном в соответствующих бюджете, плане развития, индивидуальном плане финансирования, а также работ и услуг по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог областного и районного значения. Срок действия такого договора о государственных закупках не должен превышать три года.

      Заключение договоров о государственных закупках на срок более трех лет осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      15. Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития, утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.

      16. Договор о государственных закупках услуг по аудиту годовой финансовой отчетности может быть заключен на срок не более трех лет.

      17. Заключение договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящей статьи, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

      18. В целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика последний вправе продлить на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках действие договора о государственных закупках товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом.

      При этом такие государственные закупки осуществляются в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

      19. Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

      1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;

      2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного настоящим Законом;

      3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

      4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

      20. Договор о государственных закупках должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

      21. Договор о государственных закупках должен содержать условия уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

      22. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

      23. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

      24. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени).

      Неустойка (штраф, пеня) зачисляется в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

      25. Договор о государственных закупках не может быть заключен в период обжалования решения уполномоченного органа, вынесенного в соответствии со статьей 47 настоящего Закона.

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 26 вводится в действие с 01.01.2017

      26. Документы об исполнении договора о государственных закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) оформляются в электронной форме.

      Требования об оформлении документов об исполнении договора о государственных закупках в электронной форме посредством веб-портала государственных закупок не распространяются на случаи, предусмотренные подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона.

      При исполнении договора о государственных закупках наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) должны соответствовать содержанию договора о государственных закупках.

      Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными законами РК от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
     

Статья 44. Уклонение от заключения договора о государственных закупках

      1. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем либо занявший второе место, в сроки, установленные настоящим Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках и (или) сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

      2. В случае признания потенциального поставщика, определенного победителем государственных закупок (потенциальным поставщиком, занявшим второе место), уклонившимся от заключения договора о государственных закупках организатор государственных закупок удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе).

Статья 45. Основания внесения изменений в проект договора о государственных закупках либо заключенный договор о государственных закупках

      1. Внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

      1) внесение изменений в проект договора о государственных закупках инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона);

      2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о государственных закупках;

      3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы проекта договора о государственных закупках принято по взаимному согласию сторон;

      4) внесение изменения в проект договора о государственных закупках в части увеличения срока исполнения договора о государственных закупках на пять рабочих дней, направляемого потенциальному поставщику, занявшему второе место, в случае если потенциальный поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора о государственных закупках.

      Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

      2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о государственных закупках;

      2) в части увеличения суммы договора о государственных закупках, если в проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

      3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о государственных закупках, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, работ, услуг;

      4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках;

      5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о государственных закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) финансовом году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

      6) в части уменьшения суммы договора о государственных закупках о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) финансовом году (годах);

      7) в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора о государственных закупках или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      8) в части изменения срока исполнения договора о государственных закупках по работам в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора о государственных закупках, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика;

      9) в части изменения срока исполнения договора о государственных закупках о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

      3. Не допускается внесение в проект договора о государственных закупках либо заключенный договор о государственных закупках изменений, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 46. Вступление в силу договора о государственных закупках

      1. Договор о государственных закупках вступает в силу после его подписания заказчиком и поставщиком либо полного внесения последним обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией (аукционной документацией). Если договор о государственных закупках подлежит регистрации, то он вступает в силу после его регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Договор о государственных закупках, подлежащий регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляется заказчиком в соответствующее территориальное подразделение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета не позднее пяти рабочих дней после его заключения либо полного внесения поставщиком обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией (аукционной документацией).

Глава 9. ОБЖАЛОВАНИЕ

Статья 47. Обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок

      1. Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

      2. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

      3. По истечении срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      4. Жалоба потенциального поставщика может быть подана посредством веб-портала государственных закупок с использованием электронной цифровой подписи в уполномоченный орган.

      5. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, жалоба рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее поступления.

      Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со дня поступления жалобы направляет уведомление заказчику о приостановлении заключения договора о государственных закупках.

      6. По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган принимает решение об отмене либо отказе в отмене итогов государственных закупок.

      Решение уполномоченного органа, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 48. Порядок подачи жалобы

      1. Жалоба на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган должна содержать:

      1) наименование, место нахождения юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;

      2) наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу;

      3) сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;

      4) обжалованные действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок.

      При необходимости к жалобе прилагаются документы, подтверждающие ее обоснованность.

      2. Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

      3. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в течение двух рабочих дней со дня поступления в случае, если:

      1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей;

      2) жалоба не подписана либо подписана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание.

Глава 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 49. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 50. Особый порядок осуществления государственных закупок

      1. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в соответствии с настоящим Законом, за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры и сроки осуществления государственных закупок, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:

      1) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан;

      2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

      3. Порядок осуществления государственных закупок с применением особого порядка определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 51. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков

      1. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков определяется в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют закупки:

      1) товаров, предназначенных для нужд инвалидов (тифлотехнические средства, специальные средства передвижения, обязательные гигиенические средства), у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих такие товары, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;

      2) иных товаров, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта, у производящих товары общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;

      3) работ и услуг у выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме ста процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных работ и услуг в текущем году.

      3. Перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и порядок их включения определяются уполномоченным органом в области социальной защиты населения.

      Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяется Правительством Республики Казахстан.

      4. Для реализации положений, установленных пунктом 2 настоящей статьи, организатор государственных закупок осуществляет государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, к которым допускаются производящие и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

      Выполняющим работы, оказывающим услуги общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

      При осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи организатор государственных закупок в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

      Общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, не вносят обеспечения заявки на участие в государственных закупках, осуществляемых в соответствии с настоящей статьей.

      5. В случае признания государственных закупок не состоявшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 36, пунктами 7, 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, заказчик вправе принять решение о проведении государственных закупок способом из одного источника у производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

      В случае признания государственных закупок способом из одного источника у производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не состоявшимися заказчик вправе принять решение о повторном проведении государственных закупок среди иных потенциальных поставщиков в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

      6. Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности, осуществляются в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, определенных правилами осуществления государственных закупок.

Статья 52. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года, за исключением:

      1) статьи 31, которая вводится в действие с 1 апреля 2016 года;

      2) пункта 26 статьи 43, который вводится в действие с 1 января 2017 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161, 171; 2012 г., № 2 ст. 11; № 3, ст. 22; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 94; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 4, 6, 9; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 138, 143; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и историко-культурного наследия", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного аудита и финансового контроля", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 17 ноября 2015 г.).

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ