1995 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 29 ақпандағы № 464-V ҚРЗ

      1995 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2015 жылғы 16 сәуірде Мәскеуде жасалған хаттама ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

1995 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы
мен Ресей Федерациясы арасындағы Сары-Шаған сынақ полигонын
пайдалану мен жалға беру шарттары және Приозерск қаласының
тіршілік әрекетін қамтамасыз ету туралы келісімге өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
ХАТТАМА

(2016 жылғы 1 сәуірде күшіне енді - Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттары бюллетені, 2016 ж., № 4, 60-құжат)

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
      1995 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сары-Шаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру шарттары және Приозерск қаласының тіршілік әрекетін қамтамасыз ету туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім) 25-бабын басшылыққа ала отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      1. Келісімнің 10-бабының он екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Полигон қолбасшылығы Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, маусымдық ауыл шаруашылығы және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде, сондай-ақ дүлей зілзалаларды жоюда көмек көрсету кезінде Қазақстан Тарапының Полигон аумағының учаскелерін пайдалану тәртібін айқындайды.».
      2. Келісімнің 15-бабы мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      «Полигонның жер учаскелерін Ресей Тарапымен келісім бойынша, осы Келісімге залал келтірмей, Қазақстан Тарапының үшінші елдермен әскери және әскери-техникалық ынтымақтастығы мүдделеріне орай пайдалануға жол беріледі. Ресей Тарапы осындай пайдалану нәтижесінде туындаған теріс салдарларды жою және Қазақстан Тарапына, оның ішінде экологияға және табиғатты пайдалануға келтірілген залалды өтеу үшін жауапты болмайды.
      Жекелеген жер учаскелерін пайдалану мәселелерін жоспарланған жылдың алдындағы жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей Тараптардың Қорғаныс министрліктерімен келісіледі.».
      3. Келісімге қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

«1995 жылғы 20 қаңтардағы    
Қазақстан Республикасы мен Ресей
Федерациясы арасындағы Сары-Шаған
сынақ полигонын пайдалану мен жалға
беру шарттары және Приозерск  
қаласының тіршілік әрекетін   
қамтамасыз ету туралы келісімге 
ҚОСЫМША             

Сары-Шаған сынақ полигоны жер учаскелерінің шекараларын
айқындайтын координаттық нүктелердің
ТІЗБЕСІ

Нүкте нөмірі

Географиялық координаттар

солтүстік ендік
(град., мин., сек.)

шығыс бойлық
(град., мин., сек.)

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 1 учаске:

1

46 07 20

73 34 28

2

46 38 34

73 26 20

3

46 46 45

73 25 40

4

46 53 37

73 18 25

5

46 56 00

72 39 45

6

47 00 43

72 01 50

7

47 04 10

71 52 00

8

47 12 33

71 19 40

9

47 13 00

71 02 00

10

47 22 00

70 26 00

11

47 10 00

70 23 33

12

47 23 45

69 32 31

13

47 33 10

69 20 19

14

47 19 15

69 14 00

15

47 16 27

69 12 40

16

46 10 19

69 13 22

17

46 00 00

69 16 20

18

45 28 00

70 31 50

19

45 27 00

70 36 00

20

45 25 00

70 56 30

21

45 25 30

71 27 20

22

45 23 25

71 34 00

23

45 19 20

72 03 42

24

45 20 12

72 17 20

25

44 57 55

73 17 23

26

44 55 26

73 19 56

27

44 57 23

73 30 30

28

44 59 26

73 38 45

29

45 02 55

73 46 23

30

45 10 41

73 42 57

31

45 14 25

73 44 40

32

45 30 13

73 29 58

33

45 39 21

73 21 15

34

45 40 25

73 18 50

35

45 47 15

73 19 55

36

46 07 20

73 34 28

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 2 учаске:

1

47 14 45

68 22 55

2

47 14 45

68 22 30

3

47 14 25

68 22 30

4

47 14 25

68 22 55

5

47 14 45

68 22 55

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 3 учаске:

1

47 23 48

67 32 46

2

47 24 07

67 27 24

3

47 23 17

67 26 42

4

47 21 06

67 25 51

5

47 20 18

67 29 47

6

47 21 07

67 31 55

7

47 23 48

67 32 46

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 4 учаске:

1

47 29 53

63 05 55

2

47 54 30

63 13 26

3

47 58 40

63 14 02

4

47 55 01

63 40 56

5

47 53 40

63 42 56

6

47 53 00

63 39 56

7

47 28 44

63 40 53

8

47 29 53

63 05 55

Координаттары бар нүктелері арқылы өтетін сызықпен шектелген
№ 5 учаске:

1

47 23 17

61 27 04

2

47 29 35

61 08 54

3

47 45 00

60 26 56

4

48 08 45

60 34 46

5

48 05 53

61 11 27

6

48 03 45

61 09 17

7

48 00 28

61 08 09

8

47 57 02

61 08 20

9

47 54 00

61 10 59

10

47 50 50

61 14 11

11

47 23 17

61 27 04».

2-бап

      Осы Хаттаманың ережелерін түсіндіру және қолдану кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар өзара консультациялар және келіссөздер арқылы шешеді.
      Тараптардың бірінде бірлесіп шешуді талап ететін мәселелер туындаған кезде көрсетілген Тарап келіссөздер басталғанға дейін 30 күннен кешіктірмей бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабардар етеді.
      Осы Хаттама оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап күшіне енеді.
      Осы Хаттама Келісімнің қолданысының тоқтатылуымен бір мезгілде өз қолданысын тоқтатады.

      2015 жылғы 16 сәуірде Мәскеу қаласында әрқайсысы қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды әрі екі мәтіннің күші бірдей.

      Қазақстан Республикасы           Ресей Федерациясы
             үшін                           үшін

О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января 1995 года

Закон Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 464-V ЗРК

      Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января 1995 года, совершенный в Москве 16 апреля 2015 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений в Соглашение между
Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях
использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и
обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января
1995 года

Вступил в силу 1 апреля 2016 года -
Бюллетень международных договоров РК 2016 г., № 4, ст. 60

      Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,
      руководствуясь статьей 25 Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января 1995 года (далее - Соглашение),
      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      1. Абзац двенадцатый статьи 10 Соглашения изложить в следующей редакции:
      «Командование Полигона совместно с местными исполнительными органами Республики Казахстан определяет порядок использования Казахстанской Стороной участков территории Полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также при оказании помощи в ликвидации стихийных бедствий.».
      2. Статью 15 Соглашения дополнить абзацами следующего содержания:
      «Допускается использование земельных участков Полигона по согласованию с Российской Стороной в интересах военного и военно-технического сотрудничества Казахстанской Стороны с третьими странами без ущерба для настоящего Соглашения. Российская Сторона не несет ответственности за ликвидацию негативных последствий и возмещение нанесенного Казахстанской Стороне ущерба, в том числе экологии и природопользованию, возникших в результате такого использования.
      Вопросы использования отдельных земельных участков согласовываются министерствами обороны Сторон не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому.».
      3. Приложение к Соглашению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ           
к Соглашению между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией об
условиях использования      
и аренды испытательного полигона 
Сары-Шаган и обеспечения     
жизнедеятельности г. Приозерска 
от 20 января 1995 года      

                              ПЕРЕЧЕНЬ
    координатных точек, определяющих границы земельных участков
                 испытательного полигона Сары-Шаган

Номер точки

Географические координаты

северная широта
(градусы, минуты, секунды)

восточная долгота
(градусы, минуты, секунды)

Участок № 1, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

46 07 20

73 34 28

2

46 38 34

73 26 20

3

46 46 45

73 25 40

4

46 53 37

73 18 25

5

46 56 00

72 39 45

6

47 00 43

72 01 50

7

47 04 10

71 52 00

8

47 12 33

71 19 40

9

47 13 00

71 02 00

10

47 22 00

70 26 00

11

47 10 00

70 23 33

12

47 23 45

69 32 31

13

47 33 10

69 20 19

14

47 19 15

69 14 00

15

47 16 27

69 12 40

16

46 10 19

69 13 22

17

46 00 00

69 16 20

18

45 28 00

70 31 50

19

45 27 00

70 36 00

20

45 25 00

70 56 30

21

45 25 30

71 27 20

22

45 23 25

71 34 00

23

45 19 20

72 03 42

24

45 20 12

72 17 20

25

44 57 55

73 17 23

26

44 55 26

73 19 56

27

44 57 23

73 30 30

28

44 59 26

73 38 45

29

45 02 55

73 46 23

30

45 10 41

73 42 57

31

45 14 25

73 44 40

32

45 30 13

73 29 58

33

45 39 21

73 21 15

34

45 40 25

73 18 50

35

45 47 15

73 19 55

36

46 07 20

73 34 28

Участок № 2, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 14 45

68 22 55

2

47 14 45

68 22 30

3

47 14 25

68 22 30

4

47 14 25

68 22 55

5

47 14 45

68 22 55

Участок № 3, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 23 48

67 32 46

2

47 24 07

67 27 24

3

47 23 17

67 26 42

4

47 21 06

67 25 51

5

47 20 18

67 29 47

6

47 21 07

67 31 55

7

47 23 48

67 32 46

Участок № 4, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 29 53

63 05 55

2

47 54 30

63 13 26

3

47 58 40

63 14 02

4

47 55 01

63 40 56

5

47 53 40

63 42 56

6

47 53 00

63 39 56

7

47 28 44

63 40 53

8

47 29 53

63 05 55

Участок № 5, ограниченный линией, проходящей через точки с координатами:

1

47 23 17

61 27 04

2

47 29 35

61 08 54

3

47 45 00

60 26 56

4

48 08 45

60 34 46

5

48 05 53

61 11 27

6

48 03 45

61 09 17

7

48 00 28

61 08 09

8

47 57 02

61 08 20

9

47 54 00

61 10 59

10

47 50 50

61 14 11

11

47 23 17

61 27 04».

Статья 2

      Все споры и разногласия, возникающие при толковании и применении положений настоящего Протокола, Стороны решают путем взаимных консультаций и переговоров.
      При возникновении у одной из Сторон вопросов, требующих совместного решения, указанная Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за 30 дней до начала переговоров.
      Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      Настоящий Протокол прекращает свое действие одновременно с прекращением действия Соглашения.
      Совершено в г. Москве 16 апреля 2015 года в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Республику Казахстан

За Российскую Федерацию