Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 30 қарашадағы № 112-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

Баспасөз релиз

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат):

      1) мазмұнында:

      1-тарау мынадай мазмұндағы 5-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "5-1-бап. Бюджет процесі саласындағы интегратордың функциялары";

      мынадай мазмұндағы 61-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "61-1-бап. Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік";

      мынадай мазмұндағы 67-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "67-1-бап. Азаматтық бюджет";

      154-2-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "154-2-бап. Тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар әзірлеу";

      155-1-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      161-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "161-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi тіркеу және олардың мониторингi";

      2) 3-бапта:

      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік – бюджеттік және қаржылық есептілік негізінде қалыптастырылатын, макроэкономикалық көрсеткіштермен байланыстырылған, есепке жазу әдісі бойынша таза активтердің, мiндеттемелердің, кірістер мен шығыстардың қаржылық жағдайы, қозғалысы және нәтижелері туралы ақпарат;";

      12-4) және 12-5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-4) бюджет қаражатының игерілмеуі – бюджет қаражатының үнемделуін, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдар резервтерінің бөлінбеген қалдығын, шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген нысаналы даму трансферттерін қайтару сомасын қоспағанда, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының бюджеттік бағдарлама бойынша төленген міндеттемелерден есепті кезеңнің қорытындылары бойынша қалыптасқан асып кету сомасы;

      12-5) бюджет процесi – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, мемлекеттiк органдардың бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi;";

      мынадай мазмұндағы 12-6), 30-2) және 36-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-6) бюджет процесі саласындағы интегратор – бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын, бюджет процесін автоматтандыруды қамтамасыз ету жөніндегі функциялар, сондай-ақ осы Кодексте көзделген өзге де функциялар жүктелетін, жалғыз акционері мемлекет болып табылатын заңды тұлға;";

      "30-2) институционалдық жоба – саланы (аяны) институционалдық дамытуға бағытталған, бюджеттік бағдарлама әкімшісі белгілі бір уақыт кезеңі ішінде тікелей іске асыратын, аяқталған сипатқа ие және қарыз шартын жасасу жолымен мемлекеттік қарыз алу арқылы қаржыландырылатын іс-шаралар жиынтығы;";

      "36-1) қазынашылық қолдап отыру – құрылыспен байланысты бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бөлінген қаражаттың нысаналы пайдаланылуына ағымдағы бақылауды жүзеге асыру, қолма-қол ақшаны бақылау шоттары арқылы төлемдер жүргізудің барлық кезеңдерінде бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруға қатысушылардың – бас мердігер мен қосалқы мердігердің салықтарды және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлеуінің толықтығын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет;";

      3) 4-баптың 1) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) бірыңғайлық қағидаты – Қазақстан Республикасында бюджет жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің бірыңғайлық қағидаттарын қолдану, бірыңғай бюджет сыныптамасын, бюджет процесінің бірыңғай рәсімдері мен техникалық шешімдерін пайдалану;";

      "4) транспаренттілік қағидаты – мемлекеттік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, бекітілген (нақтыланған, түзетілген) бюджеттерді және олардың атқарылуы туралы есептерді, азаматтық бюджетті, стратегиялық жоспарлар мен олардың іске асырылуы туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы есептерді міндетті түрде жариялау, сондай-ақ бюджет процесінің қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдары үшін міндетті түрде ашық болуы;";

      4) 5-бапта:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген ережелер кедендік мөлшерлемелерді, салықтық мөлшерлемелерді, салықтық база мен салық салу объектілерін өзгертуді көздейтін нормативтік құқықтық актілерге қолданылмайды.";

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Республикалық немесе жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар және (немесе) бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар түріндегі түсімдер мен республикалық және жергілікті бюджеттерге және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін болжанбайтын салықтық емес басқа да түсімдерді қысқартуды көздейтін, осы баптың 1 және 3-тармақтарында көрсетілген актілер үшін тиісті бюджет комиссиясы қорытындысының болуы талап етілмейді.";

      5) 1-тарау мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:

      "5-1-бап. Бюджет процесі саласындағы интегратордың функциялары

      Бюджет процесі саласындағы интегратор:

      1) бюджет процесі саласындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға және дамытуға арналған пайдалану құжаттамасын қоспағанда, техникалық құжаттаманы әзірлеуді жүзеге асырады;

      2) бюджет процесі саласындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді және оларды қолдап отыруды жүзеге асырады;

      3) бюджет процесі саласындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құру, дамыту, оларға жүйелік-техникалық қызмет көрсету және оларды қолдап отыру жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асырады;

      4) бюджет процесі саласындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің субъектілеріне консультациялық көмек көрсетеді;

      5) бюджет процесі саласындағы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері ақпараттық қауіпсіздігінің Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.";

      6) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-бап. Республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

      1. Қарыздарды өтеудi қоспағанда, республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) қарыздар түсімдерін, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан трансферттер түсімдерін және шикі мұнайға салынатын кедендік әкету бажын алып тастағандағы республикалық немесе мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер мен республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің шығыстары арасындағы айырмаға тең.

      Теріс белгімен алынған шама – республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы, оң белгімен алынғаны республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің мұнайға қатысты емес профициті болып табылады.

      2. Республикалық бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) мөлшері республикалық бюджет туралы заңмен бекітіледі.

      Мемлекеттік бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) мөлшері бекітілмейді және талдамалық мақсаттарда пайдаланылады.

      Бюджет шығыстарының мұнайға қатысты түсімдерге тәуелділігін төмендету үшін ұзақ мерзімді кезеңдегі мұнайға қатысты емес тапшылықтың мөлшері экономиканың мұнайға қатысты емес секторын нысаналы түрде дамыту есебінен азайтылуға тиіс.";

      7) 20-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тиісінше Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың қаулыларында көзделген әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған іс-шараларға төтенше резервтен бөлінетін шығыстарды қаржыландыруды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің негіздейтін құжаттарды ұсынуына қарай, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар жүзеге асыруы мүмкін.";

      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның резервінен бөлінген ақшаның пайдаланылмаған бөлігін уақтылы қайтармағаны үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның қаулысына сәйкес ақша алған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      8) 21-баптың 1-тармағындағы "шотында" деген сөз "шоттарында" деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 32-бапта:

      2-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Стратегиялық жоспарлар әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша бекітеді.";

      мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.

      Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен қаржыландырылатын жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарымен келісу бойынша бекітілетін бюджеттік бағдарламаларын қоспағанда, жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.";

      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер немесе кредиттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды төмен тұрған бюджеттің бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерi нысаналы трансферттерді немесе кредиттерді аударатын жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісімен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдармен келісу бойынша бекітеді (қайта бекітеді).

      Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттерін немесе кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларында (кіші бағдармаларында) жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері немесе кредиттер есебінен қаржыландырылатын жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесі жергілікті бюджеттiк инвестициялардың атаулары мен жоспарлы кезеңге арналған шығыстар көрсетіле отырып, төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде көрсетіледі.

      Осы Кодекстің 46-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес төмен тұрған бюджеттердің кірістері бойынша шығындарды өтеуге бағытталған ағымдағы нысаналы трансферттерді қоспағанда, жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің ағымдағы нысаналы трансферттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларында (кіші бағдарламаларында) тікелей нәтиже көрсеткіштері төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде көрсетіледі.

      Республикалық немесе облыстық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттерін немесе кредиттерді беруге бағытталған бекітілген (қайта бекітілген) бюджеттік бағдарламаларын олар бекiтiлген (қайта бекітілген) күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың немесе аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарының назарына жеткізеді.

      Аудандық (қалалық) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттерін немесе кредиттерді беруге бағытталған бекітілген (қайта бекітілген) бюджеттік бағдарламаларын олар бекiтiлген (қайта бекітілген) күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының назарына жеткізеді.

      4. Республикалық бюджеттік бағдарламалар:

      бюджетті нақтылау кезінде олардың қаржыландыру көлемдері мен нәтижелер көрсеткіштері өзгерген жағдайда, осы баптың 2-тармағына сәйкес мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен немесе бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша;

      бюджетті түзету кезінде олардың қаржыландыру көлемдері мен нәтижелер көрсеткіштері өзгерген жағдайда, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша қайта бекітіледі.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалар жергілікті бюджетті нақтылау немесе түзету кезінде олардың қаржыландыру көлемдері мен нәтижелер көрсеткіштері өзгерген жағдайда, осы баптың 2-тармағына сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша қайта бекітіледі.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Бюджеттік бағдарламаларға мынадай:

      қаражат бір бюджеттік бағдарламаның ішінде ағымдағы бюджеттік кіші бағдарламалар арасында қайта бөлінген;

      бір бюджеттік бағдарламаның ішінде ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша қалыптасқан үнемдеу бюджеттік даму кіші бағдарламасына қайта бөлінген жағдайларда, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бастамасы бойынша бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің жоспарланған көрсеткіштері сақталған жағдайда бюджеттік бағдарлама бойынша жылдық қаржыландыру көлемін өзгертпей, мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келіспей немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша өзгерістер енгізіледі.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік бағдарламаларға өз бастамасы бойынша өзгерістер енгізген кезде бюджеттік бағдарламаларға бекітілген өзгерістерді тиісінше бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға хабарлама тәртібімен үш жұмыс күні ішінде жібереді.";

      10) 34-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Өтеусіз негізде берілетін активтерге бюджет қаражатын жоспарлауға жол беріледі.";

      11) 41-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігі "іске асыруға" деген сөзден кейін "және іске асыруды ұйымдастыруға" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік тапсырманы жоспарлау бюджетті әзірлеу кезінде осы Кодексте белгіленген талаптар сақталып:

      1) кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуы тұрғысынан Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының;

      2) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан монополияға қарсы органның оң қорытындылары ескеріле отырып, жүзеге асырылады.";

      3-тармақтың бірінші бөлігі "бекітілген республикалық" деген сөздерден кейін "үш жылдық" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 45-бапта:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет туралы шешімімен – аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет пен аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің арасында жылдар бойынша бөліне отырып, үш жылдық кезеңге абсолюттік мәнде белгіленеді.";

      4-1, 4-2, 9 және 9-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4.1. Жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы заңға (облыстық мәслихат шешіміне) немесе аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет туралы шешіміне тиісті саланың (аяның) орталық немесе жергілікті уәкілетті органдарының ұсынысы бойынша шығыстардың жекелеген бағыттарын жергілікті бюджеттен қаржыландырудың ең төмен көлемдері қоса беріледі.

      Шығыстардың жекелеген бағыттарын жергілікті бюджеттен қаржыландырудың ең төмен көлемдерін тиісті саланың (аяның) орталық немесе жергілікті уәкілетті органдары айқындайды.

      Жергілікті бюджеттен қаржыландырудың ең төмен көлемдері белгіленетін шығыстар бағыттары олардың басымдылығы мен әлеуметтік маңыздылығы ескеріле отырып айқындалады.

      4-2. Бюджетті атқару барысында облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары шығыстардың жекелеген бағыттарын жергілікті бюджеттен қаржыландырудың ең төмен көлемдері белгіленген бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша қаражатты шығыстардың жекелеген бағыттарын жергілікті бюджеттен қаржыландырудың ең төмен көлемдерін айқындаған тиісті саланың (аяның) уәкілетті органымен келісу бойынша қайта бөлуге құқылы.

      Жергілікті атқарушы органдар шығыстардың жекелеген бағыттарын жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы заңда (облыстық мәслихат шешімінде) белгіленген ең төмен көлемдерден төмен көлемде жергілікті бюджеттен қаржыландырған жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес оған енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, белгіленген соманың өткен қаржы жылының қорытындылары бойынша тиісті қаржы жылының соңындағы төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарының жылдық сомасынан асып кеткен сомасы ағымдағы қаржы жылының 1 наурызынан кешіктірілмей жоғары тұрған бюджетке қайтарылуға жатады.

      Жергілікті атқарушы органдар шығыстардың жекелеген бағыттарын жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы заңда (облыстық мәслихат шешімінде) белгіленген ең төмен көлемдерден төмен көлемде жергілікті бюджеттен қаржыландырған жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      "9. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің кірістері мен шығындарының болжамды көлемдері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын, жалпы сипаттағы трансферттердің есеп-қисаптарының әдістемесі негізінде есептеледі.

      Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің кірістері мен шығындарының болжамды көлемдерін облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы облыстың жергілікті атқарушы органы айқындайтын тәртіппен есептейді.

      9-1. Үш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдерін белгілеу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері кірістерінің болжамын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      Үш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдерін белгілеу үшін аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері кірістерінің болжамын облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы айқындайды.";

      13) 46-бапта:

      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жергілікті бюджеттік инвестицияларды іске асыру үшін нысаналы даму трансферттері бюджеттік бағдарламаларда объектілер бойынша бөліне отырып, төмен тұрған бюджеттерге бір сомамен бөлінеді.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттері алдыңғы қаржы жылында бөлінген нысаналы даму трансферттері бойынша бюджеттік бағдарламаларда айқындалған жергілікті бюджеттік инвестициялардың тікелей нәтижелеріне қол жеткізілген кезде бөлінеді. Алдыңғы қаржы жылында тікелей нәтижелерге қол жеткізілмеген және жергілікті бюджеттен қоса қаржыландыру қамтамасыз етілмеген жергілікті бюджеттік инвестицияларды іске асыруға нысаналы даму трансферттері қайта берілмейді.";

      11, 12-1, 13 және 14-тармақтар алып тасталсын;

      15, 16 және 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі жылдың қорытындылары бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті жергілікті атқарушы органына бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті ұсынады.

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы жылдың қорытындылары бойынша облыстың тиісті жергілікті атқарушы органына бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті ұсынады.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары жылдың қорытындылары бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісіне бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті ұсынады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті ұсынады.

      16. Нысаналы трансферттерді аударудың, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті жасау мен ұсынудың тәртібін, сондай-ақ бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есептің нысанын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      17. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары есеп жасалғаннан кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есептерді Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне жібереді.";

      14) 48-баптың 1-тармағында:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке нысаналы трансферттерді бөлу және оларды пайдалану кезінде:";

      1) тармақша алып тасталсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) нысаналы трансферттерді бекітілген бюджеттік бағдарламаға сәйкес пайдаланбағаны, нәтижелерге, оның ішінде бюджет қаражатын толық игеру кезінде қол жеткізбегені, алынған нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген нәтижелер туралы есепті ұсынбағаны үшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің бірінші басшысы;";

      4) тармақшадағы "бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады." деген сөздер "бірінші басшысы;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) бюджеттік инвестицияларды нысаналы даму трансфертін аударатын жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі айқындаған мөлшерлерден төмен мөлшерде жергілікті бюджеттен қоса қаржыландырғаны үшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.";

      15) 53-бапта:

      1-тармақтың 12) тармақшасы мынадай мазмұндағы сегізінші, тоғызыншы және оныншы абзацтармен толықтырылсын:

      "мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша шығыстарды өтеу;

      халықаралық қаржы ұйымдарына Қазақстан Республикасының мүшелігіне қатысты төлемдер, берілмейтін борыштық міндеттемелер (вексельдер) және донорлық жарналар бойынша мемлекеттің міндеттемелерін орындау;

      үкіметтік борышты мерзімінен бұрын өтеуге, оның ішінде шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға арналған шығыстар.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Басшысы мемлекеттік органдар жұмыскерлерінің санын қысқартқан кезде штат санының бекітілген лимиттеріне сәйкес есептелген, мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз етуге көзделген қаражат мөлшері мемлекеттік органдарда тиісті және кейінгі жылдарда сақталады.";

      16) 54-баптың 1-тармағының 12) тармақшасында:

      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "тиісті облыстың мәслихаты қабылдаған, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін қоса алғанда, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындау;";

      мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:

      "мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша шығыстарды өтеу.";

      17) 55-баптың 1-тармағының 12) тармақшасы мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша шығыстарды өтеу.";

      18) 56-бапта:

      1-тармақтың 10) тармақшасы мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы абзацтармен толықтырылсын:

      "тиісті облыстың мәслихаты қабылдаған, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін орындау;

      мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша шығыстарды өтеу.";

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаларға, тиісті облыстың мәслихаты қабылдаған, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерін орындауға;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тиісті облыстың мәслихаты қабылдаған, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерін орындауды қоспағанда, осы бапта көрсетілген бағыттар бойынша шығыстарды бюджеттердің басқа деңгейлерінен қаржыландыруға жол берілмейді.";

      19) 60-баптың 2-тармағы:

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) республикалық бюджет бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік;

      мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік;";

      20) 61-бапта:

      1-1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде:

      экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі жағдайларын;

      бес жылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттерін;

      бес жылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары мен шараларын;

      бес жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын;

      мемлекеттік қаржының тұрақтылығын бағалауды;

      ішкі және сыртқы үкіметтік борыштың жоспарлы кезеңге арналған болжамын;

      шоғырландырылған, мемлекеттік және республикалық бюджеттердің түсімдері мен шығыстарының, тиісті бюджеттің тапшылығы (профициті) мен мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) болжамын қамтитын, жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамын;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен шығыстарының жоспарлы кезеңге арналған болжамын;

      әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын;

      кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесін;";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы әлеуметтiк-экономикалық дамудың және бюджеттiк параметрлердiң қосымша болжамды көрсеткiштерiн енгiзуi мүмкiн.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы экономиканың ішкі және сыртқы даму жағдайларының өзгерістері ескеріле отырып нақтылануы мүмкін.";

      21) мынадай мазмұндағы 61-1-баппен толықтырылсын:

      "61-1-бап. Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік

      1. Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік:

      1) қаржылық жағдай туралы болжамды шоғырландырылған есепті;

      2) қаржылық қызметтің нәтижелері туралы болжамды шоғырландырылған есепті;

      3) ақша қозғалысы туралы болжамды шоғырландырылған есепті;

      4) таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы болжамды шоғырландырылған есепті;

      5) түсіндірме жазбаны қамтиды.

      2. Республикалық бюджет бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру үшін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейінгі мерзімде болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынады.

      Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру үшін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейінгі мерзімде болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынады.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікте қамтылған ақпарат пен есеп-қисаптардың толықтығы мен анықтығын қамтамасыз етеді.

      3. Республикалық бюджет немесе облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жасалады.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілігін жасау тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      4. Республикалық бюджет немесе облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру кезінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің бағалануы мен болжамының сәйкестігін қамтамасыз етеді.

      Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлерде мынадай көрсеткіштер:

      операциялық қызметтің нәтижесі;

      операциялық қызметтің нәтижесі (мұнайға қатысты емес);

      таза кредиттеу (қарыз алу);

      бюджеттің жалпы сальдосы;

      бюджеттің жалпы сальдосы (мұнайға қатысты емес);

      ақшаның профициті (тапшылығы);

      ақшаның жалпы профициті (тапшылығы);

      ақшаның жалпы профициті (тапшылығы) (мұнайға қатысты емес);

      борыш;

      таза борыш ескеріле отырып, тиісті бюджеттің кірістері мен шығыстарының, қаржылық нәтижесінің болжамы қамтылады.

      5. Республикалық бюджет бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік республикалық бюджет туралы заң жобасының құрамында ұсынылады.

      Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті туралы мәслихат шешімі жобасының құрамында ұсынылады.";

      22) 62-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттiк органның стратегиялық жоспарын мемлекеттік органның басшысы мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша бекiтедi.

      Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында білім, ғылым және (немесе) денсаулық сақтау салаларымен байланысты мақсаттар болған кезде мемлекеттік органның стратегиялық жоспары білім, ғылым және (немесе) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдармен келісіледі.

      Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бекітуге құқылы.

      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі, Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы, Қазақстан Рeспубликасының Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталығы, Қазақстан Республикасының "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары, мәслихаттардың аппараттары және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар стратегиялық жоспарлар әзірлемейді.";

      23) 65-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Республикалық және жергілікті бюджеттерге және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына республикалық немесе жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар және (немесе) бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар түріндегі салықтық емес түсімдерді болжау жүзеге асырылмайды.";

      24) 65-1-бапта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары айқындайтын, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жаңа бастамаларға арналған лимиттерін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға арналған лимиттер Қазақстан Республикасының немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды көрсеткіштері, республикалық және жергілікті бюджеттер, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер, жоспарлы кезеңге арналған тиісті бюджет тапшылығының мөлшері негізінде айқындалады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиті құрамында мемлекеттік органдардың ағымдағы әкімшілік шығыстарының лимиті айқындалады.";

      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді айқындау тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      25) 66-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Стратегиялық жоспарлар әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджет шығыстарын жоспарлау үшін ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде:

      мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын;

      бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік өтінімдерді толық көлемде және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, сондай-ақ стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын ұсынады.

      2. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарына ұсынатын аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қоспағанда, стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалардың және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға бюджеттік өтінімдерді толық көлемде және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын ұсынады.";

      26) 67-бапта:

      6-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік органдардың осы Кодекстің 65-1-бабының үшінші бөлігіне сәйкес лимиттері айқындалған ағымдағы әкімшілік шығыстарын қоспағанда, мәлімделген қаржыландырудың бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізуге ықпалын сипаттай отырып, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң әрбiр бюджеттiк бағдарламасы бойынша шығыстардың түрлерi бойынша есеп-қисаптар;";

      12-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-1. Бюджеттік өтінімнің негізділігі, бюджеттік өтінімге қатысты есеп-қисаптардың анықтығы, бюджеттік өтінімнің толықтығы мен уақтылы ұсынылуы үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік өтінімнің негізділігі және бюджеттік өтінімге қатысты есеп-қисаптардың анықтығы, бюджеттік өтінімнің толықтығы мен уақтылы ұсынылуы үшін дербес білім беру ұйымы мен оның ұйымының басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік өтінімнің негізділігі және бюджеттік өтінімге қатысты есеп-қисаптардың анықтығы, бюджеттік өтінімнің толықтығы мен уақтылы ұсынылуы үшін дербес кластерлік қордың, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, халықаралық қаржы орталығының органдары мен олардың ұйымдарының, сондай-ақ қатысушыларының қызметі үшін жағдайларды қамтамасыз ететін ұйымның басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      27) мынадай мазмұндағы 67-1-баппен толықтырылсын:

      "67-1-бап. Азаматтық бюджет

      Республикалық және жергілікті бюджеттердің негізгі ережелерін ашатын, бұқаралық ақпарат құралдарында жұртшылыққа қолжетімді нысанда жарияланатын ақпарат азаматтық бюджет болып табылады.

      Бюджеттік жоспарлау және бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық бюджетті жасау мен ұсыну тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      28) 68-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нәтижелерін ескере отырып:";

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын нәтижелер көрсеткіштерін таңдаудың дұрыстығы, бюджеттік бағдарламалар нәтижелері көрсеткіштерінің стратегиялық жоспардың нысаналы индикаторларымен өзара байланысының болуы, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілу дәрежесі тұрғысынан қарайды.";

      2-тармақта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылындағы бюджеттің атқарылуын талдау нәтижелерін, сондай-ақ стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нәтижелерін ескере отырып:";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындылары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары және стратегиялық жоспарлардың жобалары немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобалары бойынша қорытындылары ескеріле отырып қалыптастырылады.";

      төртінші бөлік алып тасталсын;

      3-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган есепті қаржы жылындағы бюджеттің атқарылуын талдаудың және аумақтарды дамыту бағдарламасының мақсаттарына және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалаудың нәтижелерін ескере отырып:";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыруға арналған шығыстар қаржылық-экономикалық негіздемеде айқындалған бюджеттік инвестицияларды іске асыру мерзімдеріне сәйкес бюджет жобасына қосылады.";

      5-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын ұсынады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарына ұсынатын, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін қоспағанда, стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тиісті бюджет комиссиясының ұсыныстарына сәйкес тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға пысықталған бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді ұсынады.";

      29) 71-бапта:

      3-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "кірістердің, трансферттер түсімдерінің, шығындардың, таза бюджеттік кредиттеудің, қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдоның, бюджет тапшылығының (профицитінің), мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің), тапшылығын қаржыландырудың (профицитті пайдаланудың) көлемдері;";

      4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жоспарлы кезеңнің әрбір жылы бойынша қосымшалар бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) ақшалай мәндегі мөлшерін қамтиды;";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Республикалық бюджет туралы заң жобасының мәтінінде кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің бекітілетін тапшылығының (профицитінің) және мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) мөлшері ақшалай мәнде және жалпы ішкі өнімге пайызбен көрсетіледі.";

      30) 74-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет туралы заң жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне ағымдағы қаржы жылының 1 қыркүйегінен кешіктірмей енгізеді.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет туралы заң жобасымен бір мезгілде мынадай құжаттар мен материалдарды:

      1) республиканың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын;

      2) орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының жобаларын немесе стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар жобаларын;

      2-1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын;

      3) есепті екі қаржы жылындағы және ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіне борыштың түрлері бойынша мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың жай-күйі туралы деректерді;

      3-1) есепті екі қаржы жылындағы және ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіне түрлері мен нысандары бойынша, тартылған мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздар туралы деректерді;

      3-2) жергілікті бюджеттік инвестициялар мен шығыстардың атауы көрсетілген төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде есепті екі қаржы жылында республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы даму трансферттерін пайдалану туралы ақпаратты;

      3-3) республикалық бюджет бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті;

      4) республикалық бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде мыналарды:

      ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған проблемалардың қысқаша сипаттамасын;

      жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының жобасында айқындалған мақсаттар мен жоспарланған нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасын;

      бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары мен бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған түпкілікті нәтижелерінің сипаттамасын;

      бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші бағдарламалар бөлінісінде бюджет қаражатын жұмсау бағыттарын, бюджеттік бағдарламалардың тікелей нәтижелерінің сипаттамасын;

      есепті екі қаржы жылында бюджеттік бағдарламалардың орындалуының және қол жеткізілген нәтижелер көрсеткіштерінің сипаттамасын, сондай-ақ жоспарлы кезеңге жоспарланатын бюджет қаражаты көлемінің алдыңғы жоспарлы кезеңде республикалық бюджет туралы заңда бекітілген бюджет қаражатының көлемінен ауытқуы туралы мәліметтерді (себептерін, салдарларын);

      республикалық бюджет жобасында жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және (немесе) бюджеттік кредиттер беруге бюджет қаражаты көзделген квазимемлекеттік сектор субъектілерінің есепті екі қаржы жылындағы қызмет нәтижелерінің көрсеткіштері туралы мәліметтерді;

      алдыңғы қаржы жылдары республикалық бюджет қаражаты есебінен бөлінген және пайдаланылған шығыстар көрсетілген, жоспарлы кезеңге арналған бюджет жобасына енгізілген басталған (жалғасатын) бюджеттік инвестициялық жобалар туралы ақпаратты қамтитын ақпаратты ұсынады.

      Түсіндірме жазбаға Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау шеңберінде енгізілген ұсынымдарын ескеру туралы ақпарат та енгізіледі.

      Түсіндірме жазбаға бюджеттік инвестициялар бөліне отырып мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар бөлінісінде бюджеттік инвестициялар, оның ішінде бюджет жобасына кейінге қалдыру шартымен енгізілген, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруға бағытталған инвестициялар тізбесі қоса беріледі.";

      31) 75-баптың 1-тармағының төртінші бөлігі мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті;";

      32) 79-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және мемлекеттік тапсырмаларды орындауға жауапты заңды тұлғалар көрсетілген, жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік тапсырмалар тізбесі;";

      33) 82-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнаулы мемлекеттік органдар айқындайтын, арнаулы мемлекеттік органдардың бюджетті атқару рәсімдерін қоспағанда, бюджеттің атқарылу рәсімдерін және оларға кассалық қызмет көрсетуді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      34) 85-бапта:

      4-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының жылдық сомалары:

      бюджеттік бағдарламалар деңгейінде – бекітілген (нақтыланған, түзетілген) бюджеттің бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс сомасына;

      бюджеттік кіші бағдарламалар деңгейінде – бекітілген (қайта бекітілген) бюджеттік бағдарламаның бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыс сомасына сәйкес келуге тиіс.";

      9, 9-1, 9-2 және 9-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшеліктеріне қатысты және бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жылдық және ай сайынғы көлемдерін өзгертпейтін міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістерді өздері дербес енгізеді.

      Бюджеттiң атқарылуы барысында бюджет қаражатының үнемделуi пайда болған жағдайда:

      Республикалық бюджет комиссиясында қарамастан, қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қаражатты бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) шегінде республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар арасында қайта бөлуге құқылы;

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті бюджет комиссиясында қарамастан, қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, жергілікті атқарушы органдар қаражатты бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) шеңберінде және бір облыс шегінде жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар арасында, сондай-ақ республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерімен келісу бойынша, жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландырылатын жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар арасында қайта бөлуге құқылы;

      бюджеттік даму кіші бағдарламасында көзделмеген жаңа бюджеттік инвестициялық жобаларға және бюджеттік инвестициялық жобалар құнының қымбаттауымен байланысты шығыстарға қаражатты қайта бөлуді қоспағанда, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша пайда болған үнемдеу сомасын тиісті бюджет комиссиясында қарамастан бюджеттік бағдарлама әкімшісінің шешімімен бюджеттік бағдарламаға өзгерістер енгізу жолымен бір бюджеттік бағдарлама ішінде бюджеттік даму кіші бағдарламасына қайта бөлуге құқылы;

      қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер, жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, мемлекеттік мекемелер қаражатты бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) ішінде қайта бөлуге құқылы.

      9-1. Бюджеттің атқарылуы барысында республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, қаражатты ағымдағы қаржы жылына бекітілген (нақтыланған) республикалық бюджетте көзделген нысаналы даму трансферттері бойынша бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) ішінде облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана арасында тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қайта бөлуге құқылы.

      Бюджеттің атқарылуы барысында облыстық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, қаражатты ағымдағы қаржы жылына бекітілген (нақтыланған) облыстық бюджетте көзделген нысаналы даму трансферттері бойынша бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) ішінде аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) арасында тиісті аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қайта бөлуге құқылы.

      9-2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы қаражатты нысаналы даму трансферттерi бойынша бір бюджеттік бағдарлама ішінде тікелей және түпкілікті нәтижелердің жоспарланған көрсеткіштері сақталған жағдайда ағымдағы қаржы жылына бекітілген (нақтыланған) жергілікті бюджетте көзделген жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар арасында жоғары тұрған бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қайта бөлуге құқылы.

      9-3. Бюджеттің атқарылуы барысында бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қаражатты түпкілікті нәтижелердің жоспарланған көрсеткіштері сақталған жағдайда бюджеттік бағдарлама бойынша жылдық шығыстар көлемін өзгертпей, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен:

      1) тиісті бюджет комиссиясында қарамастан, ағымдағы бір бюджеттік бағдарламаның немесе бюджеттік бағдарламаның ағымдағы бір бюджеттік кіші бағдарламасы шегіндегі іс-шаралар арасында өздері дербес;

      2) қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер, жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік кіші бағдарламаларды қоспағанда, тиісті бюджет комиссиясында қарамастан, бір бюджеттік бағдарлама шегінде ағымдағы бюджеттік кіші бағдарламалар арасында;

      3) қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер және жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын кіші бағдарламаларды қоспағанда, бюджет комиссиясында қарамастан, бір бюджеттік даму бағдарламасы немесе бюджеттік бағдарламаның бір бюджеттік даму кіші бағдарламасы шегінде бюджеттік инвестициялық жобалар арасында;

      4) қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер және жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын кіші бағдарламаларды қоспағанда, бюджет комиссиясында қарамастан, бір бюджеттік бағдарлама шегінде бюджеттік даму кіші бағдарламалары арасында қайта бөлуге құқылы.";

      35) 88-баптың 1-тармағы 9) тармақшасындағы "байланысты операцияларды есепке алуға арналады." деген сөздер "байланысты;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) қазынашылық қолдап отыру шеңберінде бас мердігерлерге және қосалқы мердігерлерге аударылатын ақшаны есепке жатқызуға және пайдалануға (бұдан әрі – мемлекеттік сатып алу шоттары) байланысты операцияларды есепке алуға арналады.";

      36) 91-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік мекемелердің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдағы шоттарынан шетел валютасын қайта айырбастау және есепке жатқызу тәртібін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      37) 94-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Республикалық бюджетке түсетін түсімдерді алуға, салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеу сомаларының, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін сомалардың, қарыздардың бюджетке артық (қате) төленген сомаларын бюджеттен қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға жауапты уәкілетті органдардың тізбесін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      38) 96-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекемелердің азаматтық-құқықтық мәмілелерін мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленгеннен аспайтын мерзімге жасасады.

      Мемлекеттік мекемелердің Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік қарыздар туралы немесе байланысты грант туралы халықаралық шарт шеңберіндегі азаматтық-құқықтық мәмілелерін мемлекеттік мекемелер:

      қарыз немесе байланысты грант қаражаты есебінен – қарыз немесе байланысты грант қаражатының қолжетімділік мерзімінен аспайтын мерзімге;

      республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру қаражаты есебінен – қарыз қаражатының қолжетімділік мерзімі аяқталатын қаржы жылының соңына дейінгі мерзімге жасасады.";

      5-тармақтың екінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда бір қаржы жылынан астам мерзіммен қызметтер көрсетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда мемлекеттік тапсырмаларды іске асыруға, бір қаржы жылынан астам мерзіммен қызметтер көрсетуге, жұмыстарды ұсынуға;";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның резервiнен бюджет ақшасын бөлу, сондай-ақ қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шарттарды және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде бұрын тіркелген азаматтық-құқықтық мәмілелерге қосымша келісімдерді тіркеу жағдайларын қоспағанда, азаматтық-құқықтық мәмiлелердi ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кейiн тiркеуге жол берiлмейдi.";

      39) 97-бапта:

      3-тармақта:

      екінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаражатты квазимемлекеттік сектор субъектілеріне аударуы төлемнің қаржылық-экономикалық негіздемеге немесе техникалық-экономикалық негіздемеге (жобалау-сметалық құжаттамаға) сәйкес негізділігін растайтын құжаттардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттың өзге де түрінің негізінде, оларда ағымдағы қаржы жылына көрсетілген сомалар шегінде жүзеге асырылады.";

      "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарындағы ағымдағы жылы жарғылық капиталды қалыптастыруға (толтыруға) бөлінген және есепті кезеңнің соңында пайдаланылмай қалған қаражат қалдықтары квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ағымдағы жылы пайдаланылмаған қаражаты болып табылады және бюджеттік бағдарламалардың тиімсіз атқарылуына жатады.";

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы, ағымдағы шоттарындағы олардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша бюджет қаражатын үнемдеу түрінде қалыптасқан пайдаланылмаған қалдықтар:

      қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтарды мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайтын тәртiппен бюджеттік инвестициялардың ағымдағы қаржылық-экономикалық негіздемесіне түзету жүргізіп және (немесе) жаңасын әзірлей отырып, жаңа және (немесе) ағымдағы жобаны (жобаларды) іске асыруға бағыттау;

      егер үнемдеу сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50000 еселенген мөлшерінен аспайтын болса, үнемделген қаражатты квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқару органының (құрылтайшының) шешімі бойынша жобаның қаржылық-экономикалық негіздемесіне түзету жүргізбестен, даму мақсаттарына (жаңғыртуға, активтер сатып алуға) қолдану арқылы пайдаланылуы мүмкін.";

      мынадай мазмұндағы 3-1 және 5-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-1. Қазынашылық қолдап отыру шеңберінде объектілерді салумен байланысты инвестициялық жобаларды іске асыру үшін бас мердігерлердің мемлекеттік сатып алу шоттарынан жүргізілетін төлемдер мен ақша аударымдары бас мердігер бекіткен тізбе бойынша қосалқы мердігерлердің мемлекеттік сатып алу шоттарына жүзеге асырылады.";

      "5-2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі қазынашылық қолдап отыру шеңберінде мемлекеттік сатып алу шоттарынан төлемдер жүргізу кезінде ағымдағы бақылауды жүзеге асырады, ол төлем тапсырмаларын:

      1) төлемнің негізділігін растайтын құжаттардың: төлем сертификатының және электрондық шот-фактураның бар-жоғына;

      2) нысанды толтырудың толықтығы мен дұрыстығы бойынша Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкестігіне тексеруден тұрады.";

      6-1-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-1. Квазимемлекеттік сектор субъектісі, объектілерді салумен байланысты инвестициялық жобаны іске асыратын бас мердігер және қосалқы мердігер:"

      5) тармақшадағы "қамтамасыз етеді" деген сөздер "қамтамасыз етеді және олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-2-тармақпен толықтырылсын:

      "6-2. Қазынашылық қолдап отыру шеңберінде объектілерді салумен байланысты инвестициялық жобаларды іске асыратын бас мердігерлер және қосалқы мердігерлер осы баптың 5-2-тармағында көрсетілген растаушы құжаттардың анықтығы мен негізділігі үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      40) 104-баптың 4-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) осы Кодекстің 45-бабы 4-2-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы заңда (облыстық мәслихаттың шешімінде) белгіленген ең төмен көлемдерден төмен көлемде жергілікті бюджеттен шығыстардың жекелеген бағыттары қаржыландырылған жағдайда, белгіленген соманың төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарының тиісті қаржы жылының соңындағы жылдық сомасынан асып кеткен сомасы өткен қаржы жылының қорытындылары бойынша жергілікті атқарушы органдардың қайтаруына;";

      41) 106-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы "кеміген" деген сөз "кеміген немесе ұлғайған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      42) 107-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "1-1. Республикалық бюджетті нақтылау ағымдағы қаржы жылы ішінде бір рет жүзеге асырылады.

      Ағымдағы қаржы жылы ішінде республикалық бюджетті қайтадан нақтылауға:

      1) республикалық бюджеттің түсімдері ағымдағы қаржы жылында олардың бекітілген жылдық көлемінен он пайыздан астам сомаға кеміген немесе ұлғайған;

      2) республикалық бюджеттің шығыстары ағымдағы қаржы жылында олардың бекітілген жылдық көлемінен он пайыздан астам сомаға күтілетін игерілмеген жағдайларда жол беріледі.

      1-2. Осы баптың 1-1-тармағында көрсетілген ережелер осы Кодекстің 10-бабының 4-тармағында, 20-бабының 5-тармағында, 106-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын іске асыру қажет болған жағдайларда республикалық бюджетті нақтылауға қолданылмайды.";

      4-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға стратегиялық жоспарларға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өзгерістер енгізу көзделетін бюджеттік бағдарламаларының жобаларын;";

      4-1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган стратегиялық жоспарларға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ұсынғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде оларды қарайды, олар бойынша қорытындылар дайындайды және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді.";

      43) 110-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тіркелген азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес мемлекеттік мекемелердің қабылданған міндеттемелері бойынша бюджет қаражаты ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кейін бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайды.";

      44) 111-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-2) Республикалық бюджет комисссиясында міндетті түрде қарай отырып, бюджет шығыстарының құрылымын өзгертпей, бюджеттік мониторинг қорытындылары бойынша ағымдағы қаржы жылы ішінде бюджет қаражаты игерілмеген және (немесе) бюджеттік бағдарламалар тиімсіз орындалған кезде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, қаражат республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары арасында ағымдағы қаржы жылына бекітілген (нақтыланған) бюджет бойынша бюджеттік бағдарлама шығыстары көлемінің он пайызынан аспайтын көлемде қайта бөлінген;";

      45) 113-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "113-бап. Нәтижелерді бағалау

      1. Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің ел немесе өңір экономикасының, экономиканың жекелеген саласының (аясының), қоғамның дамуына әсер етуін объективті бағалау, мемлекеттік орган қызметі нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау нәтижелерді бағалау болып табылады.

      2. Нәтижелерді бағалау:

      1) Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес жүргізілетін Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылуын бағалауға;

      2) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізілетін тиімділік аудитіне;

      3) орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін Жыл сайынғы бағалау жүйесіне сәйкес жүргізілетін орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін бағалауға негізделеді.

      3. Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының нәтижелерін бағалау:

      1) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларын таңдаудың негізділігін, олардың түсінікті және анық жазылуын талдауды;

      2) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындау себептерін көрсете отырып, оларға қол жеткізілуін талдауды;

      3) осы Кодекстің 62-бабы 3-тармағының төртінші бөлігінде көзделген органдарды қоспағанда, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен бюджеттік бағдарламалары мақсаттарының өзара байланысының болуын талдауды;

      4) нәтижелерді бағалау қорытындылары бойынша ұсынымдарды қамтуға тиіс.

      4. Бюджеттік бағдарламаларда айқындалған тікелей және түпкілікті нәтижелерге, оның ішінде бюджет қаражатын толық игеру кезінде қол жеткізбегені үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы және бюджеттік бағдарламаның басшысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      46) 151-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларында айқындалған бағыттарды, мақсаттарды, міндеттер мен ережелерді іске асыру шеңберінде инвестициялық ұсынысқа берілетін экономикалық қорытындының немесе жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде әлеуетті жекеше әріптес әзірлейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға берілетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру орындылығы туралы қорытындының негізінде жүзеге асырылады.";

      47) 153-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Жыл сайынғы бюджеті ақпараттық жүйелерді құруға және дамытуға арналған инвестициялық шығындардың жалпы құнының 10 пайызынан аспайтын, ақпараттық жүйелерді дамытуды көздейтін және құқық нормаларын іске асыруға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу талап етілмейді.

      Ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобалардың тізбесін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.";

      48) 154-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін бюджеттік инвестицияларды іске асыру орындылығы туралы экономикалық қорытындының немесе жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде әлеуетті жекеше әріптес әзірлейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға берілетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру орындылығы туралы қорытындының негізінде қаржылық-экономикалық негіздемелер енгізеді.

      Бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесі заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және нәтижесін бағалауды қамтитын құжатты білдіреді.

      Заңды тұлғаны дамыту мақсаттары үшін заңды тұлғаның жарғылық капиталын бюджет қаражаты есебінен ұлғайтуға жол беріледі.

      Іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, тікелей және түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштерін төмендетуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржылық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен қажетті сараптамалар жүргізіле отырып, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне түзету жүргізіледі.

      Бюджеттік инвестициялардың түзетілген қаржылық-экономикалық негіздемесін бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынуынсыз бекітуге жол берілмейді.

      Квазимемлекеттік сектор субъектісінің ағымдағы қаржы жылының төртінші тоқсанында бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне қаржылық-экономикалық негіздемеде айқындалған тікелей және түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштерін төмендетуді көздейтін түзету жүргізуіне жол берілмейді.";

      49) 154-1 және 154-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "154-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру орындылығы туралы экономикалық қорытындының немесе жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде әлеуетті жекеше әріптес әзірлейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға берілетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру орындылығы туралы қорытындының негізінде мынадай екі кезеңде жүзеге асырылады:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шартқа қол қою, сондай-ақ шартты тіркеу. Ақпараттандырудың сервистік моделі бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау осы Кодекстің 154-2, 154-3, 154-4-баптарының нормаларын қолданбай, Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Осы тармақтың ережелері мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына, егер көрсетілген бағдарламаларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, институционалдық схемасы, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудан пайда алушылар көзделсе, қолданылмайды.

      2. Тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруға бағытталған, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуына арналған шығыстар бюджет нақтыланғанға немесе түзетілгенге дейін "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ережелері ескеріле отырып, қаржылық-экономикалық негіздемені ұсыну туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет жобасына енгізіледі.

      154-2-бап. Тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар әзірлеу

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар әзірлеуді әлеуетті жекеше әріптес жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының сараптамасы негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға берілетін қорытындыны дайындайды.

      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға тартылған жағдайда, оның сараптамасы негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға берілетін қорытындыны дайындайды.

      3. Мемлекет тарапынан мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілеріне мемлекеттік қолдау шаралары мен бюджеттен төлемдер болмаған жағдайда, осы баптың 2-тармағында көзделген қорытындылар мен сараптамалар талап етілмейді.";

      50) 154-3-бапта:

      1, 2 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Инвестициялық ұсыныстарға берілетін қорытындылардың негізінде және бюджет комиссияларының қорытындыларына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету жүзеге асырылады.

      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге бөлiнген қаражаттың игерiлу кезеңi бiр жылдан асатын, бiрақ тиiстi бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған мерзiмнен аспайтын мерзiмдi құрауы мүмкiн.

      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеудi немесе түзетудi қаржыландыру мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен, сондай-ақ бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен бюджеттен тыс өзге де қаржыландыру көздерінен жүзеге асырылады.

      Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалар тартылады.

      Жергiлiктi мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге жергiлiктi атқарушы орган немесе Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалар тартылады.";

      "7. Қолда бар жобалау-сметалық құжаттаманы мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің нақты алаңына байланыстыруды конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзiрлеу немесе түзету шеңберінде не жекеше әріптес конкурс талаптарын немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды ескере отырып, жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 9, 10 және 11-тармақтармен толықтырылсын:

      "9. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша жобаны іске асырудың бірінші жылының шығыстары мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына берілетін қорытындының немесе жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспардың және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімінің негізінде тиісті бюджет жобасына енгізіледі, жобаны іске асырудың кейінгі жылдарының шығыстары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қол қойылған және тіркелген мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

      10. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары бар, сондай-ақ үлгілік жобалардың, үлгілік жобалық шешімдердің және қайталап қолданылатын жобалардың негізінде іске асырылатын жобалар бойынша техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу талап етілмейді.

      11. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдап отыруды жүзеге асыратын тұлғалар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына енгізілетін мәліметтердің анықтығы мен негізділігі үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      51) 155-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "155-бап. Концессиялық жобаларды жоспарлау

      Концессиялық жобаларды жоспарлау мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін концессиялық жобаны іске асыру орындылығы туралы экономикалық қорытындының негізінде мынадай екі кезеңде жүзеге асырылады:

      1) концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен концессия шартын жасасу, сондай-ақ шартты тіркеу.";

      52) 155-1-бап алып тасталсын;

      53) 155-2-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бюджет комиссиялары мақұлдаған концессиялық жобалар бойынша инвестициялық ұсынысқа берілетін экономикалық қорытындының негізінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету жүзеге асырылады.";

      54) 155-3-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Концессиялық жобаларды консультациялық қолдап отыру бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады.";

      55) 156-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың ережелері мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына, егер көрсетілген бағдарламаларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, институционалдық схемасы, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудан пайда алушылар көзделсе, қолданылмайды.";

      56) 160-баптың 6 және 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шарттары бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер толық төленген кезде орындалды деп есептеледi.

      7. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша операциялық шығындардың өтемақысын, мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақыны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысын және оның қолжетімділігі үшін төлемақыны беру тәртiбiн мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      57) 161-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "161-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi тіркеу және олардың мониторингi";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелері бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда өзі айқындаған тәртiппен тiркелуге жатады.

      Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелері бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық бөлімшелерінде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртіппен тiркелуге жатады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия шарттары бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі оларды тіркегеннен кейін күшіне енеді.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия шарттары тиісті бюджет комиссиясының шешіміне, сондай-ақ ерекше маңызы бар жобалар бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына немесе әрбір жекелеген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша мәслихаттың шешіміне сәйкес, тек шартта белгіленген сомалар және мерзімдер шегінде ғана тіркелуге жатады.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия шарттарын тіркеу тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      58) 162-бапта:

      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиісінше әрбiр жекелеген ерекше маңызы бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде ерекше маңызы бар концессиялық жоба бойынша – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде, өзге де мемлекеттік-жекешелік әріптестіктік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде жүзеге асырады.";

      59) 163-бапта:

      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы тиісінше әрбiр жекелеген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала және астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.";

      60) 164-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитiн бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жылжымалы негізде үш жылдық кезеңге белгiлейдi.";

      61) 167-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Байланысты гранттарды тартуға арналған іріктелген өтінімдердің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган байланысты гранттарды тартуға арналған өтінімдердің тізбесін қалыптастырады.";

      62) 168-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тиісті бюджет комиссияларының өтінімдерді мақұлдау қорытындылары бойынша байланысты гранттарды тартуға арналған өтінімдердің тізбесі бекітіледі.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісті бюджет комиссияларының шешімдері негізінде бір жыл ішінде байланысты гранттарды тартуға арналған өтінімдердің тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуі мүмкін.";

      63) 170-бапта:

      3-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган оларды бағалау нәтижелеріне негізделген байланысты гранттарды пайдалану туралы жиынтық есепті қалыптастырады және оны бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.";

      64) 171-баптың 4-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) қарыз алушының бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өтіп кеткен берешегінің болмауы.";

      65) 187-баптың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы бесінші, алтыншы және жетінші абзацтармен толықтырылсын:

      "Бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесі және (немесе) техникалық-экономикалық негіздемесі маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдаудың, сондай-ақ қаржылық есеп-қисаптың нәтижелерін қамтитын, бюджеттік кредиттеу арқылы іс-шаралардың өзін-өзі ақтауын, оларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігін негіздейтін құжаттарды білдіреді.

      Іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, бюджеттік кредиттеудің белгіленген қаржылық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесіне және (немесе) техникалық-экономикалық негіздемесіне түзету жүргізіледі.

      Бюджеттік кредиттеудің түзетілген қаржылық-экономикалық негіздемесін және (немесе) техникалық-экономикалық негіздемесін бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынуынсыз бекітуге жол берілмейді.".

      66) 191-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік кредитті өтеу және оған қызмет көрсету графигіне (кредиттік шартқа) сәйкес мерзімі басталған, қарыз алушы төлемеген төлемдер сомасы берешек (мерзімі өтіп кеткен берешек) болып табылады.";

      67) 196-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қарыз алушы қайтыс болған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда, кредитордың мемлекеттік білім беру және студенттік кредиттер бойынша талаптарын тоқтату бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның шешімі бойынша сенім білдірілген өкілдің (агенттің) деректері негізінде жүзеге асырылады.";

      68) 199-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік емес қарыз алуды Қазақстан Республикасының резиденттері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, кез келген мөлшерде, валюталарда және нысандарда өздері дербес жүзеге асырады.

      Мемлекеттік емес қарыздарды заңды тұлғалар мемлекеттік кепілдіктермен және мемлекеттің кепілгерлігімен тарта алады.

      Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарын тарту мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметімен олардың көлемдерін келісу арқылы жүзеге асырылады.

      Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу мен оларды бақылауды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырады.";

      69) 203-бапта:

      1-тармақта:

      2) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның республикалық бюджет туралы заңда бекітілетін үкіметтік борыш лимитін, мемлекеттік кепілдіктер және мемлекет кепілгерлігін беру лимиттерін және бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін жергілікті атқарушы органдар борышының лимиттерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен айқындауын;";

      "4) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік қарыздарды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен тіркеу мен есепке алуды және мемлекеттің оның кепілдіктері мен кепілгерліктері бойынша міндеттемелерді орындауына байланысты талаптарды, мемлекеттік қарыздар мен мемлекеттік борышты, мемлекет кепілдік берген борышты және мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты алу, пайдалану, өтеу және оларға қызмет көрсету мониторингін, сондай-ақ мемлекеттің оның кепілдіктері мен кепілгерліктері бойынша міндеттемелерді орындауына байланысты туындаған мемлекет талаптарын жүзеге асыруын;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуының қаржылық шекаралары осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген параметрлердің негізінде айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Мемлекеттік сыртқы қарыздар және республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру бойынша есептілікті ұсыну тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.";

      70) 206-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан қарыз шартын жасасу жолымен қарыздарды тарту, сондай-ақ қарыз қаражатын пайдалану бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қарыздарды тарту есебінен іске асырылатын институционалдық жобаларды жоспарлау және іске асыру тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      3-1-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде бюджетті aтқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан қаржыландыру тартуды Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган құратын мемлекеттік исламдық арнайы қаржы компаниясы арқылы жүзеге асырады.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Несие капиталын сыртқы нарықта орналастыруға байланысты мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару туралы шешіміне байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, сондай-ақ бұрын шығарылған мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуға немесе олардың шарттарын өзгертуге және шығарылатын және (немесе) бұрын шығарылған мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға қатысты өзге де іс-шараларды жүзеге асыруға байланысты құқықтық қатынастарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы қолданылмайды.";

      71) 209-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алуы республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер алу және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң тапшылығын қаржыландыру үшiн iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы түрiнде, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы түрiнде жүзеге асырылады.";

      72) 220-баптың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган өтеуге және қызмет көрсетуге арналған шығыстары республикалық бюджет туралы заңда көзделген мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша қарыз алушылардың есебін жүргізеді.".

      2. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-ІV, 151-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 13, 45-құжат):

      127-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді.".

      3. "Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 112-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 9, 15-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 11, 80-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 64-құжат; № 14, 87-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-ІІ, 131-құжат; № 22-ІІ, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-I, 60-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 17, 22-құжаттар; № 14, 54-құжат):

      13-баптың 1-тармағының 4-5) тармақшасындағы "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын, концессиялық ұсынысты," деген сөздер "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды," деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 20, 151-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 15-құжаттар; 2013 ж. № 15, 76, 82-құжаттар; № 20, 113-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 2017 ж., № 14, 51-құжат):

      1) 1-бапта:

      4) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) концедент – осы Заңға сәйкес концессия шарттарын және (немесе) концессионердің кредиторларымен тікелей келісім жасасқан Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары;";

      "9) концессиялық жобаларды консультациялық қолдап отыру – конкурстық құжаттамаларды, концессия шарттарының жобаларын әзiрлеудi, комиссияның конкурсқа қатысушымен келiссөздер жүргiзу процесiнде консультациялық қызметтер көрсетудi қамтитын, Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын концессиялық жобаларды қолдап отыру бойынша заңды тұлғалар көрсететiн қызметтер;";

      12) тармақша алып тасталсын;

      2) 8-баптың 6) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 9-баптың 1) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) осы Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мыналарды:

      конкурстық құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезіндегі сараптамасын;

      концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдердің сараптамасын;

      концессионердің мемлекет кепілгерлігін алуға арналған ұсыныстарының сараптамасын;

      концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымды тартады;";

      "7) конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде конкурсқа қатысушылар концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізген кезде ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптауға қойылатын талаптарды айқындайды;";

      4) 10-1-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) концессиялық жобаны консультациялық қолдап отыруды, конкурстық құжаттаманы әзірлеуді қаржыландыру жөніндегі мәселелерді Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару;";

      5) 11-баптың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      6) 12-баптың 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасына берілетін салалық қорытындыны дайындауды жүзеге асырады;";

      "3) концессиялар жөніндегі комиссияның (бұдан әрі – комиссия) шешiмi негiзiнде республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты республикалық меншiкке жататын және осы Заңның 16-бабының 2-тармағында көзделген концессия объектiлерi бойынша концессия шартын жасасады;";

      7) 13-бапта:

      1) тармақша алып тасталсын;

      3-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-2) коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша, егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны 4000000 айлық есептік көрсеткішке дейінгіні құраған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар атынан мыналар:

      конкурстық құжаттама бойынша, оның iшiнде оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде;

      конкурсқа қатысушылар концессионердi таңдау жөнiндегi конкурсты өткiзген кезде ұсынған концессиялық өтiнiмдер бойынша;

      концессия шарттарының жобалары бойынша, оның iшiнде концессия шарттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде қорытындылар дайындайды.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар, қажет болған жағдайда, осы тармақшада көзделген құжаттарға сараптама жүргізу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын заңды тұлғаларды тартуы мүмкін;";

      8) 15-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Объектілерді концессияға беру үш кезеңде жүзеге асырылады:

      1) тізбені қалыптастыру;

      2) концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу;

      3) концессионерді айқындау және концессия шартын жасасу.";

      9) 15-1-бап алып тасталсын:

      10) 15-2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бюджет комиссиялары инвестициялық ұсыныстарға берілетін экономикалық қорытындыларға сәйкес мақұлдаған концессиялық жобалар бойынша концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету жүзеге асырылады.";

      11) 17-баптың 1-тармағының 2-1) және 2-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1) осы Заңның 15-2-бабының 2-тармағында көрсетілген жағдайларда жобалау-сметалық құжаттаманы;

      2-2) концессиялық жобаның сипаттамасын қамтитын ақпараттық парақты;";

      12) 18-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Әлеуетті концессионер осы баптың 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, ол конкурсқа қатысуға жіберілмейді, ал оның конкурстық өтінімі қабылданбайды.";

      13) 19-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Концессиялық өтінімдерді қарауды және iрiктеудi ерекше маңызы бар концессиялық жобалар бойынша Премьер-Министрдің өкімімен құрылатын комиссия немесе қалған жобалар бойынша конкурсты ұйымдастырушы жүзеге асырады.

      Конкурсты тиiстi ұйымдастырушы комиссияның жұмысшы органы болып табылады.

      Ерекше маңызы бар жобалар бойынша конкурстың шарттарына, сондай-ақ концессиялық өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына осы Заңның 20-бабының 4-1-тармағына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде тиісті шешімдер комиссияның хаттамалық шешімімен ресімделеді.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      14) 20-бапта:

      1-тармақтың жетінші бөлігіндегі "мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен" деген сөздер "бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Комиссия конкурсқа қатысушылар ұсынған барлық конкурстық өтінімдерді олардың конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келуін, концессиялық өтінім және әлеуетті концессионерлердің біліктілік талаптарына сай келуін бағалау жөніндегі қорытындыларды ескере отырып қарайды.

      Егер белгiленген мерзiмдерде конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтiнiмдер келiп түспесе не барлық ұсынылған конкурстық өтiнiмдер конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмесе, онда конкурс өтпеген болып есептеледi.

      Егер бiр конкурстық өтiнiм ғана ұсынылған болса, бұл өтiнiмдi комиссия осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес қарайды.";

      4-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Келiссөздер барысында осы баптың 4-1-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, конкурстың шарттарына, сондай-ақ концессиялық өтінімнің бастапқы параметрлерi мен сипаттамаларына өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Конкурсты өткізу барысында ұлттық валюта бағамы айтарлықтай өзгерген жағдайда ерекше маңызы бар жобалар бойынша конкурстың шарттарына, сондай-ақ концессиялық өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол беріледі.

      Конкурстың шарттарына, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны және мемлекеттің төлемдері бойынша, сондай-ақ концессиялық өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім келіссөздер хаттамасының және комиссия шешімінің негізінде жүзеге асырылады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарылады.";

      15) 20-1-баптың 2-тармағында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      конкурсты ұйымдастырушының мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының қорытындысы негізінде техникалық тапсырманы қалыптастыруы, конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуі және бекітуі;

      Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпаратты жариялау;

      конкурсты ұйымдастырушының екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау жөніндегі конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға мүдделі тұлғаларға техникалық тапсырманы және конкурстық құжаттаманы ұсынуы;

      әлеуетті концессионерлерді біліктілік іріктеуді өткізу;

      әлеуетті концессионерлермен техникалық тапсырманың техникалық, сапалық және (немесе) өзге де сипаттамаларына қатысты мәселелерді талқылау;

      біліктілік іріктеуінен өткен конкурсқа қатысушыларға екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурстың екінші кезеңіне қатысу үшін конкурсты ұйымдастырушының шақыру жіберуі;";

      2) тармақшаның екінші абзацы "негіздемелерімен" деген сөзден кейін "не әзірленген жобалау-сметалық құжаттамамен" деген сөздермен толықтырылсын.

      5. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 19-І, 99-құжат; № 19-ІІ, 103, 105-құжаттар; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 117-құжат; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 145, 148-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 11, 29-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат):

      1) 134-баптың 3-тармағы 10) тармақшасындағы "қамтамасыз ету саласында жүзеге асырады." деген сөздер "қамтамасыз ету;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) сот-сараптама қызметі саласында жүзеге асырады.";

      2) 140-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді.

      Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың иелігінде қалған таза кірістің бір бөлігін бөлу нормативін тиісті саланың уәкілетті органы белгілейді.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісін бөлу тәртібін олардың өздері айқындайды.

      Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысанындағы орта білім беру ұйымдарын қоспағанда, коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты белгілейді.

      Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың иелігінде қалған таза кірістің бір бөлігін бөлу нормативін жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты белгілейді.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік кәсіпорын тиісті бюджетке таза кірістің бір бөлігін аудару мерзімін бұзған кезде таза кірістің бір бөлігінің мерзімінде төленбеген сомасына мерзімі өткен әрбір күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 2,5 еселенген ресми мөлшерлемесі мөлшерінде өсімпұл есептеледі.".

      6. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-VII, 116-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 2017 ж., № 14, 51-құжат):

      1) 1-баптың 5), 7) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) мемлекеттік әріптес – Қазақстан Республикасы, оның атынан әрекет ететін, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасқан мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар және жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар;";

      "7) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдап отыру – Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергiлiктi атқарушы органдары айқындайтын заңды тұлғалар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қолдап отыру бойынша көрсететiн, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын әзiрлеудi, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері арасындағы келiссөз процесінде консультациялық қызметтер көрсетудi қамтитын көрсетілетін қызметтер;";

      "11) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар – тікелей келіссөздер кезінде әлеуетті жекеше әріптес әзірлейтін, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының мақсаттарын, міндеттерін, шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудан пайда алушыларды, мемлекеттік қолдау шараларын сипаттау, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін сипаттау көзделетін құжат;";

      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, институционалдық схемасы, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудан пайда алушылар көзделуі мүмкін.

      Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде жекеше әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін әзірлеу қажеттігі туралы шешім тиісті бағдарламада айқындалады.";

      3) 10-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік әріптестің инвестициялық ұсынысты не жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды әзірлеуі;";

      4) 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыруға мүдделі қаржылық және өзге де ұйымдар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын әзірлеуге және талқылауға қатысуға, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бұзылған жағдайларда тартылатын қарыздар, болжанатын төлемдер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету схемасы және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыруға байланысты өзге де мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы.";

      5) 20-баптың 4), 7) және 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын, оның ішінде оған тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде келіседі;";

      "7) экономиканың жекелеген салаларында (аясында) мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының үлгілік конкурстық құжаттамаларын және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің үлгілік шарттарын келіседі;";

      "9) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалау, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына сараптамалар жүргізу үшін, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығын тартады;";

      6) 23-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) экономиканың тиісті саласында (аясында) мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының үлгілік конкурстық құжаттамасын және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің үлгілік шарттарын әзірлейді және бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде жекеше әріптестікті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін әзірлейді және бекітеді;";

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына салалық қорытындыны, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды дайындауды жүзеге асырады;";

      7) 25-бапта:

      3) тармақша алып тасталсын:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары шеңберінде жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына бизнес-жоспарларға, жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасына сараптама жүргізуге уәкілеттік берілген заңды тұлғаны айқындайды;";

      9) тармақша алып тасталсын;

      8) 26-баптың 2-тармағында:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына бизнес-жоспарларға, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде сараптама жүргізу;";

      4) тармақша алып тасталсын;

      9) 27-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну нысанында қатысуы, оның ішінде:

      1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі;

      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер;

      3) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар беру;

      5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоса қаржыландыру;

      6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі арқылы жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құруға (реконструкциялауға) байланысты шығыстарды өтеуге бағытталған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоса қаржыландырудың және инвестициялық шығындар өтемақысының жиынтық көлемі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнынан аспауға тиіс.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерін мемлекеттік қолдаудың жиынтық құнын және олардың шығындарын өтеу көздерін айқындау мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігінің мерзімдері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде ұзарту құқығымен кемінде үш жыл мерзімге белгіленеді.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.";

      10) 28-баптың 1) және 2) тармақшалары алып тасталсын;

      11) 31-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      Егер мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларында:

      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, институционалдық схемасы, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудан пайда алушылар;

      2) экономиканың жекелеген салалары (аясы) бойынша жекеше әріптесті айқындаудың және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасудың өзге де тәртібін қолдануға нұсқау көзделсе, осы баптың ережелері оларға қолданылмайды.";

      12) 32-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға, баланстық құны тиісті негізгі қаражат құнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынбауға тиіс, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның қаржылық-шаруашылық қызметі тоқтатыла тұрмауға тиіс;";

      13) 37-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының сипаттамасын қамтитын ақпараттық парақ;";

      14) 43-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      15) 44-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға сараптама жасау;";

      16) 46-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) және 17-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "15-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын валюта құрамдасы бойынша іске асыру кезінде валюталық тәуекелдерді реттеу тетігі;";

      "17-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда тараптардың шығыстарын өтеу тәртібі;".

      7. "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-V, 155-құжат; 2016 ж., № 24, 126-құжат):

      1) 7-баптың 35) тармақшасындағы "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына" деген сөздер "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 39-бапта:

      3-тармақтың екінші бөлігіндегі "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасы" деген сөздер "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасы, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Өтеусіз негізде берілген бағдарламалық қамтылымда ақпараттық жүйені құрған жағдайда осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшалары қолданылмайды.

      Өтеусіз негізде берілетін бағдарламалық қамтылымда ақпараттық жүйені құру үшін уәкілетті органның оң қорытындысы талап етіледі.

      Өтеусіз негізде берілген бағдарламалық қамтылымда құрылған ақпараттық жүйені қолдап отыруға жұмсалатын шығындар уәкілетті орган бекітетін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, дамытуға және қолдап отыруға арналған шығындардың есеп-қисабы әдістемесіне және нормативтеріне сәйкес жоспарланады.".

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2018 № 171-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап.

      1. Осы Заң:

      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағы 14) тармақшасының жетінші – он бірінші абзацтарын;

      халық саны екі мың адамнан көп болатын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап және халық саны екі мың адам және одан аз болатын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 5-тармағы 2) тармақшасының алтыншы және жетінші абзацтарын;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын, 2) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын, 19) тармақшасының бірінші – үшінші абзацтарын, 21) тармақшасының бірінші – тоғызыншы және он бірінші – жиырма алтыншы абзацтарын және 30) тармақшасының оныншы абзацын;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 19) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын, 21) тармақшасының оныншы және жиырма жетінші абзацтарын және 31) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым мен "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 3-2) тармақшасының екінші бөлігінде көрсетілген заңды тұлғалар сараптамасының оң қорытындылары алынған концесиялық жобаларды іске асыру параметрлері мен шарттарын жоғарыда көрсетілген ұйымдар осы концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларына сараптама жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қабылдайды.

      3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы мен "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 8) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғалар сараптамасының оң қорытындылары алынған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру параметрлері мен шарттарын жоғарыда көрсетілген ұйымдар осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларына сараптама жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қабылдайды.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства

Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 112-VI ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2
     
      ПРЕСС-РЕЛИЗ

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II ст.53; № 8-I, cт.62; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55):

      1) в оглавлении:

      главу 1 дополнить заголовком статьи 5-1 следующего содержания:

      "Статья 5-1. Функции интегратора в области бюджетного процесса";

      дополнить заголовком статьи 61-1 следующего содержания:

      "Статья 61-1. Прогнозная консолидированная финансовая отчетность";

      дополнить заголовком статьи 67-1 следующего содержания:

      "Статья 67-1. Гражданский бюджет";

      заголовок статьи 154-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 154-2. Разработка бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах";

      заголовок статьи 155-1 исключить;

      заголовок статьи 161 изложить в следующей редакции:

      "Статья 161. Регистрация и мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств";

      2) в статье 3:

      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) прогнозная консолидированная финансовая отчетность – увязанная с макроэкономическими показателями информация о финансовом положении, движении и результатах чистых активов, обязательств, доходов и расходов по методу начисления, формируемая на основе бюджетной и финансовой отчетности;";

      подпункты 12-4) и 12-5) изложить в следующей редакции:

      "12-4) неосвоение бюджетных средств – сложившаяся по итогам отчетного периода сумма превышения плана финансирования по платежам над оплаченными обязательствами по бюджетной программе, за исключением экономии бюджетных средств, нераспределенного остатка резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, условно финансируемых расходов, а также суммы возврата целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов;

      12-5) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;";

      дополнить подпунктами 12-6), 30-2) и 36-1) следующего содержания:

      "12-6) интегратор в области бюджетного процесса – юридическое лицо, единственным акционером которого является государство, определяемое центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, на которое возлагаются функции по обеспечению автоматизации бюджетного процесса, а также иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом;";

      "30-2) институциональный проект – совокупность мероприятий, направленных на институциональное развитие отрасли (сферы), реализуемых непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени, имеющих завершенный характер и финансируемых через государственное заимствование путем заключения договора займа;";

      "36-1) казначейское сопровождение – деятельность по осуществлению текущего контроля за целевым использованием средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечению полноты уплаты налогов и других платежей в бюджет участниками реализации бюджетного инвестиционного проекта – генеральным подрядчиком и субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через контрольные счета наличности;";

      3) подпункты 1) и 4) статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "1) принцип единства – применение единых принципов организации и функционирования бюджетной системы, использование единой бюджетной классификации, единых процедур и технических решений бюджетного процесса в Республике Казахстан;";

      "4) принцип транспарентности – обязательное опубликование нормативных правовых актов в области бюджетного законодательства Республики Казахстан, утвержденных (уточненных, скорректированных) бюджетов и отчетов об их исполнении, гражданского бюджета, стратегических планов и отчетов об их реализации, о формировании и об использовании Национального фонда Республики Казахстан, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также обязательная открытость бюджетного процесса для общества и средств массовой информации;";

      4) в статье 5:

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Указанные в пункте 2 настоящей статьи положения не распространяются на нормативные правовые акты, предусматривающие изменение таможенных ставок, налоговых ставок, налоговой базы и объектов налогообложения.";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Для актов, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, предусматривающих сокращение поступлений в виде административных штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского или местных бюджетов, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, и (или) штрафов, пеней, санкций, взысканий по бюджетным кредитам (займам), выданным из бюджета, и других непрогнозируемых неналоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты и (или) Национальный фонд Республики Казахстан, наличие заключения соответствующей бюджетной комиссии не требуется.";

      5) главу 1 дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

      "Статья 5-1. Функции интегратора в области бюджетного процесса

      Интегратор в области бюджетного процесса:

      1) осуществляет разработку технической документации, за исключением эксплуатационной, на создание и развитие информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

      2) осуществляет системно-техническое обслуживание и сопровождение информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

      3) осуществляет управление проектами по созданию, развитию, системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

      4) оказывает консультационную помощь субъектам информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса;

      5) обеспечивает соответствие информационной безопасности информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса требованиям законодательства Республики Казахстан об информатизации.";

      6) статью 14 изложить в следующей редакции:

      "Статья 14. Ненефтяной дефицит (профицит) республиканского или государственного бюджета

      1. Ненефтяной дефицит (профицит) республиканского или государственного бюджета равен разнице между поступлениями в республиканский или государственный бюджет с исключением поступлений займов, поступлений трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и вывозной таможенной пошлины на сырую нефть и расходами республиканского или государственного бюджета, за исключением погашения займов.

      Полученная величина с отрицательным знаком является ненефтяным дефицитом республиканского или государственного бюджета, с положительным знаком – ненефтяным профицитом республиканского или государственного бюджета.

      2. Размер ненефтяного дефицита (профицита) республиканского бюджета утверждается законом о республиканском бюджете.

      Размер ненефтяного дефицита (профицита) государственного бюджета не утверждается и используется в аналитических целях.

      Для снижения зависимости расходов бюджета от нефтяных поступлений размер ненефтяного дефицита в долгосрочном периоде должен уменьшаться за счет целенаправленного развития ненефтяного сектора экономики.";

      7) в статье 20:

      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Финансирование расходов из чрезвычайного резерва на мероприятия для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, предусмотренные постановлениями соответственно Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов, может осуществляться уполномоченными органами по исполнению бюджета по мере представления администраторами бюджетных программ обосновывающих документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

      "6-1. Ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за несвоевременный возврат неиспользованной части выделенных денег из резерва Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа несет первый руководитель администратора бюджетных программ, получившего деньги согласно постановлению Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.";

      8) в пункте 1 статьи 21 слова "на счете" заменить словами "на счетах";

      9) в статье 32:

      в пункте 2:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Бюджетные программы администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, утверждаются администраторами бюджетных программ по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию.";

      дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

      "Бюджетные программы администраторов республиканских бюджетных программ, не разрабатывающих стратегические планы, утверждаются администраторами бюджетных программ по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      Бюджетные программы администраторов местных бюджетных программ утверждаются администраторами бюджетных программ по согласованию с соответствующим местным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые утверждаются по согласованию с местными уполномоченными органами по государственному планированию районов (городов областного значения).";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. Бюджетные программы, направленные на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов или кредитов из вышестоящего бюджета, утверждаются (переутверждаются) администраторами бюджетных программ нижестоящего бюджета по согласованию с администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющим целевые трансферты или кредиты, и местными уполномоченными органами по государственному планированию.

      В бюджетных программах (подпрограммах) администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, направленных на предоставление целевых трансфертов на развитие или кредитов нижестоящим бюджетам, отражается перечень местных бюджетных инвестиций, финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие или кредитов из вышестоящего бюджета, в разрезе нижестоящих бюджетов с указанием наименования местных бюджетных инвестиций и расходов на плановый период.

      В бюджетных программах (подпрограммах) администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, направленных на предоставление целевых текущих трансфертов, за исключением целевых текущих трансфертов, направленных на компенсацию потерь по доходам нижестоящих бюджетов в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 46 настоящего Кодекса, показатели прямого результата отражаются в разрезе нижестоящих бюджетов.

      Утвержденные (переутвержденные) бюджетные программы администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, направленные на предоставление целевых трансфертов на развитие или кредитов нижестоящим бюджетам, администраторами республиканских или областных бюджетных программ доводятся местным уполномоченным органам по государственному планированию областей, городов республиканского значения, столицы или районов (городов областного значения) не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения (переутверждения).

      Утвержденные (переутвержденные) бюджетные программы администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, направленные на предоставление целевых трансфертов на развитие или кредитов нижестоящим бюджетам, администраторами районных (городских) бюджетных программ доводятся аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения (переутверждения).

      4. Республиканские бюджетные программы переутверждаются при:

      уточнении бюджета в случае изменения их объемов финансирования и показателей результатов по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию или с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

      корректировке бюджета в случае изменения их объемов финансирования и показателей результатов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      Местные бюджетные программы переутверждаются в случае изменения их объемов финансирования и показателей результатов при уточнении или корректировке местного бюджета по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. В бюджетные программы вносятся изменения по инициативе администратора бюджетных программ без изменения годового объема финансирования по бюджетной программе при условии сохранения запланированных показателей конечного результата бюджетной программы без согласования с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию или по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию в случаях:

      перераспределения средств между текущими бюджетными подпрограммами внутри одной бюджетной программы;

      перераспределения экономии, образовавшейся по текущей бюджетной подпрограмме, на бюджетную подпрограмму развития внутри одной бюджетной программы.

      Администраторы бюджетных программ при внесении изменений в бюджетные программы по своей инициативе в течение трех рабочих дней направляют утвержденные изменения в бюджетные программы соответственно в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета в порядке уведомления.";

      10) статью 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. На активы, передаваемые на безвозмездной основе, допускается планирование бюджетных средств.";

      11) в статье 41:

      часть первую пункта 1 после слова "реализацию" дополнить словами "и организацию реализации";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Планирование государственного задания осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом при разработке бюджета, с учетом положительных заключений:

      1) Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан на предмет соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

      2) антимонопольного органа на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции.";

      часть первую пункта 3 после слов "утвержденных республиканских" дополнить словом "трехлетних";

      12) в статье 45:

      абзац четвертый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "между районным (города областного значения) бюджетом и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – решением маслихата района (города областного значения) о районном (города областного значения) бюджете.";

      пункты 4-1, 4-2, 9 и 9-1 изложить в следующей редакции:

      "4-1. К закону (решению областного маслихата) об объемах трансфертов общего характера или решению маслихата района (города областного значения) о районном (города областного значения) бюджете по предложению центральных или местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы) прилагаются минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов.

      Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов определяются центральными или местными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы).

      Направления расходов, для которых устанавливаются минимальные объемы их финансирования из местного бюджета, определяются с учетом их приоритетности и социальной значимости.

      4-2. В ходе исполнения бюджета местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а также аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов вправе перераспределять средства по бюджетным программам (подпрограммам), по которым установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов, по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы), определившим минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов.

      В случае финансирования местными исполнительными органами отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом (решением областного маслихата) об объемах трансфертов общего характера, сумма превышения установленной суммы с учетом внесенных в нее изменений в соответствии с частью первой настоящего пункта над годовой суммой сводного плана финансирования по платежам на конец соответствующего финансового года по итогам истекшего финансового года подлежит возврату в вышестоящий бюджет не позднее 1 марта текущего финансового года.

      В случае финансирования местными исполнительными органами отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом (решением областного маслихата) об объемах трансфертов общего характера, с учетом внесенных изменений в соответствии с частью первой настоящего пункта акимы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      "9. Прогнозные объемы доходов и затрат бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы рассчитываются на основе методики расчетов трансфертов общего характера, определяемой центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Прогнозные объемы доходов и затрат бюджетов районов (городов областного значения) рассчитываются местным уполномоченным органом по государственному планированию области в порядке, определяемом местным исполнительным органом области.

      9-1. Прогноз доходов бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы для установления объемов трансфертов общего характера на трехлетний период определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Прогноз доходов бюджетов районов (городов областного значения) для установления объемов трансфертов общего характера на трехлетний период определяется местным уполномоченным органом по государственному планированию области.";

      13) в статье 46:

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Целевые трансферты на развитие для реализации местных бюджетных инвестиций выделяются нижестоящим бюджетам одной суммой с пообъектным распределением в бюджетных программах.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам выделяются при достижении прямых результатов местных бюджетных инвестиций, определенных в бюджетных программах по целевым трансфертам на развитие, выделенным в предыдущий финансовый год. Целевой трансферт на развитие не предоставляется повторно на реализацию тех местных бюджетных инвестиций, по которым в предыдущем финансовом году не достигнуты прямые результаты и не обеспечено софинансирование из местного бюджета.";

      пункты 11, 12-1, 13 и 14 исключить;

      пункты 15, 16 и 17 изложить в следующей редакции:

      "15. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа по итогам года представляет соответствующему местному исполнительному органу района (города областного значения) отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами).

      Местный исполнительный орган района (города областного значения) по итогам года представляет соответствующему местному исполнительному органу области отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами).

      Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы по итогам года представляют соответствующему администратору республиканских бюджетных программ отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами).

      Администраторы республиканских бюджетных программ по итогам года представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами).

      16. Порядок перечисления целевых трансфертов, составления и представления отчета о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, а также форма отчета о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      17. Для проведения текущей оценки исполнения республиканского и местного бюджетов и формирования единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю не позднее пяти рабочих дней после составления отчета местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы направляют в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета отчеты о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами).";

      14) в пункте 1 статьи 48:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. При выделении целевых трансфертов из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету и их использовании ответственность, установленную законами Республики Казахстан, несут:";

      подпункт 1) исключить;

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа и первый руководитель соответствующих администраторов местных бюджетных программ за использование целевых трансфертов не в соответствии с утвержденной бюджетной программой, недостижение результатов, в том числе при полном освоении бюджетных средств, непредставление отчета о результатах, достигнутых за счет использования полученных целевых трансфертов;";

      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа за софинансирование бюджетных инвестиций из местного бюджета ниже размеров, определенных администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющим целевой трансферт на развитие.";

      15) в статье 53:

      подпункт 12) пункта 1 дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего содержания:

      "возмещение расходов по договору доверительного управления государственным имуществом;

      исполнение обязательств государства по выплатам, непередаваемым долговым обязательствам (векселям), относящимся к членству Республики Казахстан, и донорским взносам в международные финансовые организации;

      расходы на досрочное погашение правительственного долга, в том числе покупку выпущенных государственных ценных бумаг.";

      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При сокращении руководителем численности работников государственных органов размеры средств, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных органов, исчисленных в соответствии с утвержденными лимитами штатной численности, сохраняются за государственными органами на соответствующий и последующие годы.";

      16) в подпункте 12) пункта 1 статьи 54:

      абзац шестой изложить в следующей редакции:

      "выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов, включая государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, местных исполнительных органов района (города областного значения), принятых маслихатом соответствующей области;";

      дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

      "возмещение расходов по договору доверительного управления государственным имуществом.";

      17) подпункт 12) пункта 1 статьи 55 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

      "возмещение расходов по договору доверительного управления государственным имуществом.";

      18) в статье 56:

      подпункт 10) пункта 1 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

      "выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов, принятых маслихатом соответствующей области;

      возмещение расходов по договору доверительного управления государственным имуществом.";

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) бюджетные инвестиционные проекты, выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, принятых маслихатом соответствующей области, местных исполнительных органов по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Не допускается финансирование расходов по направлениям, указанным в настоящей статье, из других уровней бюджетов, за исключением выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов, принятых маслихатом соответствующей области.";     

      19) пункт 2 статьи 60:

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) прогнозная консолидированная финансовая отчетность по республиканскому бюджету;";

      дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) прогнозная консолидированная финансовая отчетность по областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы;";

      20) в статье 61:

      подпункт 1) пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

      "1) на республиканском уровне государственного управления:

      внешние и внутренние условия развития экономики;

      цели и задачи экономической политики на пятилетний период, в том числе налогово-бюджетной политики;

      основные направления и меры экономической политики на пятилетний период, в том числе налогово-бюджетной политики;

      прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период;

      оценку устойчивости государственных финансов;

      прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга на плановый период;

      прогноз бюджетных параметров на плановый период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицита (профицита) и ненефтяного дефицита (профицита) соответствующего бюджета;

      прогноз поступлений и расходов Национального фонда Республики Казахстан на плановый период;

      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;

      перечень условно финансируемых расходов на очередной финансовый год;";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Центральным уполномоченным органом по государственному планированию, местным уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы могут быть включены дополнительные прогнозные показатели социально-экономического развития и бюджетных параметров.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Прогноз показателей социально-экономического развития может быть уточнен с учетом изменений внутренних и внешних условий развития экономики.";

      21) дополнить статьей 61-1 следующего содержания:

      "Статья 61-1. Прогнозная консолидированная финансовая отчетность

      1. Прогнозная консолидированная финансовая отчетность включает в себя:

      1) прогнозный консолидированный отчет о финансовом положении;

      2) прогнозный консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности;

      3) прогнозный консолидированный отчет о движении денег;

      4) прогнозный консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала;

      5) пояснительную записку.

      2. Для формирования прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету прогнозная консолидированная финансовая отчетность представляется администраторами бюджетных программ в срок до 20 апреля текущего года центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию.

      Для формирования прогнозной консолидированной финансовой отчетности по областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы прогнозная консолидированная финансовая отчетность представляется администраторами бюджетных программ в срок до 20 апреля текущего года местному уполномоченному органу по государственному планированию.

      Администратор бюджетных программ обеспечивает полноту и достоверность информации и расчетов, содержащихся в прогнозной консолидированной финансовой отчетности.

      3. Прогнозная консолидированная финансовая отчетность по республиканскому бюджету или областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы составляется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Порядок составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности администратора бюджетных программ определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      4. При формировании прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету или областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию обеспечивается соответствие оценки и прогноза бюджетных параметров на трехлетний период.

      Бюджетные параметры на трехлетний период включают прогноз доходов и расходов, финансового результата соответствующего бюджета с учетом следующих показателей:

      результата операционной деятельности;

      результата операционной деятельности (ненефтяного);

      чистого кредитования (заимствования);

      общего сальдо бюджета;

      общего сальдо бюджета (ненефтяного);

      профицита (дефицита) денег;

      общего профицита (дефицита) денег;

      общего профицита (дефицита) денег (ненефтяного);

      долга;

      чистого долга.

      5. Прогнозная консолидированная финансовая отчетность по республиканскому бюджету представляется в составе проекта закона о республиканском бюджете.

      Прогнозная консолидированная финансовая отчетность по областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы представляется в составе проекта решения маслихата об областном бюджете, о бюджете города республиканского значения, столицы.";

      22) пункт 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:

      "3. Стратегический план государственного органа утверждается руководителем государственного органа по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию.

      При наличии в стратегическом плане государственного органа целей, связанных со сферами образования, науки и (или) здравоохранения, стратегический план государственного органа согласовывается с уполномоченными органами в области образования, науки и (или) здравоохранения.

      Президент Республики Казахстан вправе утверждать стратегические планы государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.

      Верховный Суд Республики Казахстан, Конституционный Совет Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, Управление Делами Президента Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Управление материально-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека Республики Казахстан, Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, Высший Судебный Совет Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, стратегические планы не разрабатывают.";

      23) статью 65 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Прогнозирование неналоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты и (или) Национальный фонд Республики Казахстан в виде административных штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского или местных бюджетов, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, и (или) штрафов, пеней, санкций, взысканий по бюджетным кредитам (займам), выданным из бюджета, не осуществляется.";

      24) в статье 65-1:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "Лимиты расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и местными уполномоченными органами по государственному планированию соответственно, за исключением лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы администраторов бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию районов (городов областного значения).";

      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Лимиты расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы определяются на основе прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан или области, города республиканского значения, столицы, республиканского и местного бюджетов, приоритетных направлений расходования бюджетных средств, принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, размера дефицита соответствующего бюджета на плановый период.

      В составе лимита расходов администраторов республиканских бюджетных программ определяется лимит текущих административных расходов государственных органов.";

      часть пятую изложить в следующей редакции:

      "Порядок определения лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.";

      25) пункты 1 и 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:

      "1. Для планирования расходов бюджета администраторы республиканских бюджетных программ, разрабатывающие стратегические планы, в срок до 15 мая текущего финансового года представляют:

      в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ;

      в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки в полном объеме и проекты бюджетных программ, а также проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы.

      2. Администраторы республиканских бюджетных программ, не разрабатывающие стратегические планы, и местных бюджетных программ в срок до 15 мая текущего финансового года представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию соответственно, за исключением администраторов бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые представляют в местные уполномоченные органы по государственному планированию районов (городов областного значения), бюджетные заявки в полном объеме и проекты бюджетных программ.";

      26) в статье 67:

      подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "1) расчеты по видам расходов по каждой бюджетной программе администратора бюджетных программ, за исключением текущих административных расходов государственных органов, по которым определены лимиты в соответствии с частью третьей статьи 65-1 настоящего Кодекса, с описанием влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ;";

      пункт 12-1 изложить в следующей редакции:

      "12-1. Ответственность за обоснованность бюджетной заявки, достоверность расчетов к бюджетной заявке, полноту и своевременность представления бюджетной заявки несет руководитель администратора бюджетных программ в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Ответственность за обоснованность бюджетной заявки и достоверность расчетов к бюджетной заявке, полноту и своевременность представления бюджетной заявки по бюджетным программам, направленным на вложение целевого вклада, несут руководители автономной организации образования и ее организации в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Ответственность за обоснованность бюджетной заявки и достоверность расчетов к бюджетной заявке, полноту и своевременность представления бюджетной заявки по бюджетным программам, направленным на целевое перечисление, несут руководители автономного кластерного фонда, организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, организации, обеспечивающей условия для деятельности органов и их организаций, а также участников международного финансового центра, в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      27) дополнить статьей 67-1 следующего содержания:

      "Статья 67-1. Гражданский бюджет

      Гражданским бюджетом является информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в средствах массовой информации в доступной для общественности форме.

      Порядок составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.";

      28) в статье 68:

      в части первой пункта 1:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию с учетом результатов оценки эффективности достижения целей стратегических планов и показателей бюджетных программ рассматривает:";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, на предмет правильности выбора показателей результатов, наличия взаимоувязки показателей результатов бюджетных программ с целевыми индикаторами стратегического плана, степени достижимости показателей результатов.";

      в пункте 2:

      абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

      "2. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию с учетом результатов анализа исполнения бюджета за отчетный финансовый год, а также результатов оценки эффективности достижения целей стратегических планов и показателей бюджетных программ рассматривает:";

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "Заключения центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию по проектам бюджетных программ формируются с учетом заключений центрального уполномоченного органа по государственному планированию по проектам бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, и проектам стратегических планов или проектам изменений и дополнений в стратегические планы.";

      часть четвертую исключить;

      абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Местный уполномоченный орган по государственному планированию с учетом результатов анализа исполнения бюджета за отчетный финансовый год и оценки эффективности достижения целей программы развития территорий и показателей бюджетных программ рассматривает:";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц включаются в проект бюджета в соответствии со сроками реализации бюджетных инвестиций, определенными в финансово-экономическом обосновании.";

      абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "в центральный уполномоченный орган по государственному планированию доработанные проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Администраторы бюджетных программ, не разрабатывающие стратегические планы, в соответствии с предложениями соответствующей бюджетной комиссии представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местные уполномоченные органы по государственному планированию соответственно, за исключением администраторов бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые представляют в местные уполномоченные органы по государственному планированию районов (городов областного значения), доработанные проекты бюджетных программ и бюджетные заявки.";

      29) в статье 71:

      абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "объемы доходов, поступления трансфертов, затрат, чистого бюджетного кредитования, сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицита (профицита), ненефтяного дефицита (профицита), финансирования дефицита (использования профицита) бюджета;";

      подпункт 1) пункта 4 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Приложения по каждому году планового периода содержат размер ненефтяного дефицита (профицита) бюджета в денежном выражении;";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В тексте проекта закона о республиканском бюджете размер утверждаемых дефицита (профицита) и ненефтяного дефицита (профицита) республиканского бюджета на очередной финансовый год отражается в денежном выражении и процентах к валовому внутреннему продукту.";

      30) пункт 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:

      "1. Проект закона о республиканском бюджете вносится Правительством Республики Казахстан в Парламент Республики Казахстан не позднее 1 сентября текущего финансового года.

      Правительство Республики Казахстан одновременно с проектом закона о республиканском бюджете представляет следующие документы и материалы:

      1) прогноз социально-экономического развития республики;

      2) проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы центральных государственных органов;

      2-1) проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ;

      3) данные о состоянии государственного и гарантированного государством долга по видам долга за два отчетных финансовых года и на 1 июля текущего финансового года;

      3-1) данные о привлеченных государственных и гарантированных государством займах по видам и формам за два отчетных финансовых года и на 1 июля текущего финансового года;

      3-2) информацию об использовании целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета за два отчетных финансовых года в разрезе нижестоящих бюджетов с указанием наименования местных бюджетных инвестиций и расходов;

      3-3) прогнозную консолидированную финансовую отчетность по республиканскому бюджету;

      4) пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные в проекте республиканского бюджета, информацию в разрезе администраторов республиканских бюджетных программ, содержащую:

      краткое описание текущей ситуации, имеющихся проблем;

      описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных в проекте стратегического плана государственного органа;

      описание целей бюджетных программ и планируемых конечных результатов бюджетных программ;

      направления расходования бюджетных средств в разрезе бюджетных программ и бюджетных подпрограмм, описание прямых результатов бюджетных программ;

      описание исполнения бюджетных программ и достигнутых показателей результатов за два отчетных финансовых года, а также сведения (причины, последствия) об отклонении объема планируемых бюджетных средств на плановый период от объема бюджетных средств, утвержденных в законе о республиканском бюджете в предыдущий плановый период;

      сведения о показателях результатов деятельности за два отчетных финансовых года субъектов квазигосударственного сектора, которым в проекте республиканского бюджета предусмотрены бюджетные средства на увеличение их уставных капиталов и (или) предоставление бюджетных кредитов;

      информацию о начатых (продолжающихся) бюджетных инвестиционных проектах, включенных в проект бюджета на плановый период, с указанием расходов, выделенных и использованных за счет средств республиканского бюджета в предыдущие финансовые годы.

      В пояснительную записку также включается информация об учете рекомендаций Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, внесенных в рамках предварительной оценки проекта республиканского бюджета.

      К пояснительной записке прилагается перечень бюджетных инвестиций, в том числе направленных на реализацию проектов государственно-частного партнерства, в разрезе государственных и правительственных программ с выделением бюджетных инвестиций, включенных в проект бюджета с отлагательным условием.";

      31) часть четвертую пункта 1 статьи 75 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) прогнозную консолидированную финансовую отчетность по областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы;";

      32) подпункт 5) части второй пункта 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:

      "5) перечень государственных заданий на плановый период с указанием администраторов республиканских бюджетных программ и юридических лиц, ответственных за выполнение государственных заданий;";

      33) пункт 8 статьи 82 изложить в следующей редакции:

      "8. Процедуры исполнения бюджета и их кассовое обслуживание определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, за исключением процедур исполнения бюджета специальными государственными органами, которые определяются специальными государственными органами по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      34) в статье 85:

      пункт 4 дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Годовые суммы плана финансирования по обязательствам, плана финансирования по платежам администраторов бюджетных программ должны соответствовать:

      на уровне бюджетных программ – сумме расхода по бюджетной программе утвержденного (уточненного, скорректированного) бюджета;

      на уровне бюджетных подпрограмм – сумме расхода по бюджетной подпрограмме утвержденной (переутвержденной) бюджетной программы.";

      пункты 9, 9-1, 9-2 и 9-3 изложить в следующей редакции:

      "9. Администраторы бюджетных программ самостоятельно вносят изменения в планы финансирования по обязательствам и платежам, касающиеся специфик экономической классификации расходов бюджета и не изменяющие годовые и помесячные объемы расходов по бюджетной программе.

      В случае образования экономии бюджетных средств в ходе исполнения бюджета:

      администраторы республиканских бюджетных программ вправе перераспределять средства между республиканскими бюджетными инвестиционными проектами в пределах одной бюджетной программы (подпрограммы), за исключением программ (подпрограмм), финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, без рассмотрения на Республиканской бюджетной комиссии;

      местные исполнительные органы вправе перераспределять средства между местными бюджетными инвестиционными проектами, а также по согласованию с администраторами республиканских бюджетных программ между местными бюджетными инвестиционными проектами, финансируемыми за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, в рамках одной бюджетной программы (подпрограммы), за исключением программ (подпрограмм), финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, и в пределах одной области без рассмотрения на соответствующей бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения);

      администраторы бюджетных программ вправе перераспределять сумму экономии, образовавшейся по текущей бюджетной подпрограмме, на бюджетную подпрограмму развития внутри одной бюджетной программы по решению администратора бюджетной программы путем внесения изменений в бюджетную программу без рассмотрения на соответствующей бюджетной комиссии, за исключением перераспределения средств на новые бюджетные инвестиционные проекты, не предусмотренные бюджетной подпрограммой развития, и расходы, связанные с удорожанием стоимости бюджетных инвестиционных проектов;

      государственные учреждения вправе перераспределять средства внутри одной бюджетной программы (подпрограммы), за исключением программ (подпрограмм), финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.

      9-1. В ходе исполнения бюджета администраторы республиканских бюджетных программ в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, вправе перераспределять средства внутри одной бюджетной программы (подпрограммы) по целевым трансфертам на развитие, за исключением программ (подпрограмм), финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, предусмотренной в утвержденном (уточненном) республиканском бюджете на текущий финансовый год, между областями, городами республиканского значения и столицей по согласованию с местными исполнительными органами соответствующих областей, городов республиканского значения, столицы.

      В ходе исполнения бюджета администраторы областных бюджетных программ в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, вправе перераспределять средства внутри одной бюджетной программы (подпрограммы) по целевым трансфертам на развитие, за исключением программ (подпрограмм), финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, предусмотренной в утвержденном (уточненном) областном бюджете на текущий финансовый год, между районами (городами областного значения) по согласованию с местными исполнительными органами соответствующих районов, городов областного значения.

      9-2. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, вправе перераспределять средства внутри одной бюджетной программы по целевым трансфертам на развитие между местными бюджетными инвестиционными проектами, предусмотренными в утвержденном (уточненном) местном бюджете на текущий финансовый год, при условии сохранения запланированных показателей прямых и конечных результатов по согласованию с вышестоящим администратором бюджетных программ.

      9-3. В ходе исполнения бюджета администраторы бюджетных программ в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, без изменения годового объема расходов по бюджетной программе при условии сохранения запланированных показателей конечных результатов вправе перераспределять средства:

      1) между мероприятиями в пределах одной текущей бюджетной программы или одной текущей бюджетной подпрограммы бюджетной программы самостоятельно без рассмотрения на соответствующей бюджетной комиссии;

      2) между текущими бюджетными подпрограммами в пределах одной бюджетной программы, за исключением бюджетных подпрограмм, финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, без рассмотрения на соответствующей бюджетной комиссии;

      3) между бюджетными инвестиционными проектами в пределах одной бюджетной программы развития или одной бюджетной подпрограммы развития бюджетной программы, за исключением подпрограмм, финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, без рассмотрения на бюджетной комиссии;

      4) между бюджетными подпрограммами развития в пределах одной бюджетной программы, за исключением подпрограмм, финансируемых за счет средств займов, грантов, целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, без рассмотрения на бюджетной комиссии.";

      35) пункт 1 статьи 88 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) с зачислением и использованием денег, перечисляемых генеральным подрядчикам и субподрядчикам, в рамках казначейского сопровождения (далее – счета государственных закупок).";

      36) пункт 2 статьи 91 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Порядок реконвертации и зачисления иностранной валюты государственными учреждениями со счетов в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      37) часть первую пункта 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:

      "3. Перечень уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, за возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      38) в статье 96:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Гражданско-правовые сделки государственных учреждений заключаются государственными учреждениями на срок, не превышающий установленного законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

      Гражданско-правовые сделки государственных учреждений в рамках международного договора о государственных займах, ратифицированного Республикой Казахстан, или о связанном гранте заключаются государственными учреждениями:

      за счет средств займа или связанного гранта – на срок, не превышающий срока доступности средств займа или связанного гранта;

      за счет средств софинансирования из республиканского бюджета – на срок до конца финансового года, в котором заканчивается срок доступности средств займа.";

      подпункт 3) части второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "3) предоставлением услуг со сроком более одного финансового года в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, а также реализацией государственных заданий, предоставлением услуг, работ со сроком более одного финансового года в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан;";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Регистрация гражданско-правовых сделок после 20 декабря текущего финансового года не допускается, за исключением случаев выделения бюджетных денег из резерва Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа, а также регистрации договоров, срок действия которых превышает текущий финансовый год, и дополнительных соглашений к ранее зарегистрированным в территориальном подразделении центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета гражданско-правовым сделкам.";

      39) в статье 97:

      в пункте 3:

      части вторую и четвертую изложить в следующей редакции:

      "Перечисление средств администратором бюджетных программ субъектам квазигосударственного сектора осуществляется на основании документов, подтверждающих обоснованность платежа в соответствии с финансово-экономическим обоснованием или технико-экономическим обоснованием (проектно-сметной документацией), а также иного вида документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан, в пределах указанных в них сумм на текущий финансовый год.";

      "Остатки средств на счетах субъектов квазигосударственного сектора, выделенные в текущем году на формирование (пополнение) уставного капитала и оставшиеся не использованными на конец отчетного периода, являются не использованными в текущем году средствами субъектов квазигосударственного сектора и относятся к неэффективному исполнению бюджетных программ.";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Неиспользованные остатки на контрольных счетах наличности, текущих счетах субъектов квазигосударственного сектора, образовавшиеся по итогам реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в их уставном капитале в виде экономии бюджетных средств, могут быть использованы посредством:

      направления неиспользованных остатков на контрольных счетах наличности на реализацию нового (новых) и (или) текущего (текущих) проекта (проектов), с проведением корректировки текущего и (или) разработки нового финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      использования средств экономии на цели развития (модернизацию, приобретение активов) по решению органа управления (учредителя) субъекта квазигосударственного сектора, если сумма экономии не превышает 50000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, без проведения корректировки финансово-экономического обоснования проекта.";

      дополнить пунктами 3-1 и 5-2 следующего содержания:

      "3-1. Платежи и переводы денег со счетов государственных закупок генеральных подрядчиков для реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством объектов, в рамках казначейского сопровождения осуществляются на счета государственных закупок субподрядчиков по перечню, утвержденному генеральным подрядчиком.";

      "5-2. Территориальное подразделение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета осуществляет текущий контроль при проведении платежей со счетов государственных закупок в рамках казначейского сопровождения, который заключается в проверке платежных поручений на:

      1) наличие документов, подтверждающих обоснованность платежа: платежного сертификата и электронного счета-фактуры;

      2) соответствие требованиям банковского законодательства Республики Казахстан по полноте и правильности заполнения формы.";

      в пункте 6-1:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "6-1. Субъект квазигосударственного сектора, генеральный подрядчик и субподрядчик, реализующие инвестиционный проект, связанный со строительством объектов, обеспечивают и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за:";

      в подпункт 5) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

      "6-2. Ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и обоснованность подтверждающих документов, указанных в пункте 5-2 настоящей статьи, несут генеральные подрядчики и субподрядчики, реализующие инвестиционные проекты, связанные со строительством объектов, в рамках казначейского сопровождения.";

      40) подпункт 6) пункта 4 статьи 104 изложить в следующей редакции:

      "6) возврат суммы превышения установленной суммы над годовой суммой сводного плана финансирования по платежам на конец соответствующего финансового года по итогам истекшего финансового года местными исполнительными органами в случае финансирования отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом (решением областного маслихата) об объемах трансфертов общего характера, с учетом внесенных изменений в соответствии с частью первой пункта 4-2 статьи 45 настоящего Кодекса;";

      41) в подпункте 3) пункта 2 статьи 106 слово "снижения" заменить словами "снижения или увеличения";

      42) в статье 107:

      дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

      "1-1. Уточнение республиканского бюджета осуществляется один раз в течение текущего финансового года.

      Повторное уточнение республиканского бюджета в течение текущего финансового года допускается в случаях:

      1) снижения или увеличения поступлений республиканского бюджета на сумму свыше десяти процентов от их годового утвержденного объема в текущем финансовом году;

      2) ожидаемого неосвоения расходов республиканского бюджета на сумму свыше десяти процентов от их годового утвержденного объема в текущем финансовом году.

      1-2. Указанные в пункте 1-1 настоящей статьи положения не распространяются на уточнения республиканского бюджета в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 10, пунктом 5 статьи 20, подпунктом 1) пункта 2 статьи 106 настоящего Кодекса, а также необходимости реализации поручений Президента Республики Казахстан.";

      абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты вносимых изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, по которым предусматривается внесение изменений;";

      часть первую пункта 4-1 изложить в следующей редакции:

      "4-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию в течение пяти рабочих дней после представления администраторами республиканских бюджетных программ проектов вносимых изменений и дополнений в стратегические планы, проектов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, рассматривает их, готовит по ним заключения и направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.";

      43) пункт 7 статьи 110 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Бюджетные средства по принятым обязательствам государственных учреждений согласно зарегистрированным гражданско-правовым сделкам не подлежат секвестру в процессе исполнения бюджета после 20 декабря текущего финансового года.";

      44) пункт 2 статьи 111 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

      "3-2) перераспределения средств в объеме не более десяти процентов от объема расходов бюджетной программы на текущий финансовый год по утвержденному (уточненному) бюджету, за исключением бюджетных программ (подпрограмм), финансируемых за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, между бюджетными программами администраторов республиканских бюджетных программ при неосвоении бюджетных средств и (или) неэффективном исполнении бюджетных программ в течение текущего финансового года по итогам бюджетного мониторинга без изменения структуры расходов бюджета с обязательным рассмотрением на Республиканской бюджетной комиссии;";

      45) статью 113 изложить в следующей редакции:

      "Статья 113. Оценка результатов

      1. Оценкой результатов являются объективная оценка влияния деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на развитие экономики страны или региона, отдельно взятой отрасли (сферы) экономики, общества, анализ достижения показателей результатов деятельности государственного органа.

      2. Оценка результатов основывается на:

      1) оценке реализации документов Системы государственного планирования, проводимой в соответствии с Системой государственного планирования;

      2) аудите эффективности, проводимом в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле";

      3) оценке эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, проводимой в соответствии с Системой ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

      3. Оценка результатов центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы должна включать в себя:

      1) анализ обоснованности выбора целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, ясности и четкости их изложения;

      2) анализ достижения показателей документов Системы государственного планирования и бюджетных программ с указанием причин их недостижения или перевыполнения;

      3) анализ наличия взаимосвязи целей стратегических планов и бюджетных программ государственных органов, за исключением органов, предусмотренных в части четвертой пункта 3 статьи 62 настоящего Кодекса;

      4) рекомендации по итогам оценки результатов.

      4. Ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за недостижение прямых и конечных результатов, определенных в бюджетных программах, в том числе при полном освоении бюджетных средств, несут первый руководитель администратора бюджетных программ и руководитель бюджетной программы.";

      46) часть вторую пункта 1 статьи 151 изложить в следующей редакции:

      "Планирование государственных инвестиционных проектов осуществляется в рамках реализации направлений, целей, задач и положений, определенных документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана и поручениями Президента Республики Казахстан, на основании экономического заключения на инвестиционное предложение или заключения на бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства, разрабатываемый потенциальным частным партнером при прямых переговорах по определению частного партнера, о целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства.";

      47) статью 153 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Разработка технико-экономического обоснования не требуется по бюджетным инвестиционным проектам, предусматривающим развитие информационных систем и направленным на реализацию норм права, ежегодный бюджет которых не превышает 10 процентов от общей стоимости инвестиционных затрат на создание и развитие информационных систем.

      Перечень проектов, направленных на развитие информационных систем, не требующих разработки технико-экономического обоснования, разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в сфере информатизации.";

      48) пункт 2 статьи 154 изложить в следующей редакции:

      "2. Администраторы бюджетных программ вносят финансово-экономические обоснования в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц или заключения на бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства, разрабатываемый потенциальным частным партнером при прямых переговорах по определению частного партнера, о целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства.

      Финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций представляет собой документ, содержащий сведения по целесообразности, обоснованности и оценку результата от вложения бюджетных средств в уставной капитал юридических лиц.

      Увеличение уставного капитала юридического лица за счет бюджетных средств допускается на цели развития юридического лица.

      В случае изменения установленных финансово-экономических параметров бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, снижение показателей прямых и конечных результатов, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, проводится корректировка финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Не допускается утверждение скорректированного финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.

      Не допускается корректировка в четвертом квартале текущего финансового года субъектом квазигосударственного сектора финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, предусматривающая снижение показателей прямых и конечных результатов, определенных в финансово-экономическом обосновании.";

      49) статьи 154-1 и 154-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 154-1. Планирование проектов государственно-частного партнерства

      1. Планирование проектов государственно-частного партнерства осуществляется на основании экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства или заключения на бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства, разрабатываемый потенциальным частным партнером при прямых переговорах по определению частного партнера, о целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства в два этапа:

      1) разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства, за исключением проведения прямых переговоров по определению частного партнера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства;

      2) подписание договора, а также регистрация договора в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Планирование проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации без применения норм статей 154-2, 154-3, 154-4 настоящего Кодекса.

      Положения настоящего пункта не применяются к проектам государственно-частного партнерства, планируемым в рамках государственных и правительственных программ, если в указанных программах предусмотрены базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, институциональная схема, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки, получатели выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства.

      2. Расходы на участие государства в уставном капитале юридических лиц, направленные на реализацию проекта государственно-частного партнерства, имеющего положительное решение соответствующей бюджетной комиссии, включаются в проект бюджета с отлагательным условием о представлении финансово-экономического обоснования с учетом положений Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" до уточнения или корректировки бюджета.

      Статья 154-2. Разработка бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах

      1. Разработка бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства осуществляется потенциальным частным партнером в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера.

      2. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию подготавливает заключение на бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства на основании экспертизы Центра развития государственно-частного партнерства.

      Местный уполномоченный орган по государственному планированию подготавливает заключение на бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства на основании экспертизы юридического лица, определяемого местным исполнительным органом, в случае его привлечения.

      3. В случае отсутствия со стороны государства мер государственной поддержки и выплат из бюджета субъектам государственно-частного партнерства заключения и экспертизы, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, не требуются.";

      50) в статье 154-3:

      пункты 1, 2 и 7 изложить в следующей редакции:

      "1. На основании заключений на инвестиционные предложения и согласно заключениям бюджетных комиссий осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, включающих разработку или корректировку технико-экономических обоснований проектов государственно-частного партнерства, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.

      Период освоения средств, выделенных на разработку или корректировку конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства по распределяемой бюджетной программе центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии.

      2. Финансирование разработки или корректировки конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, а также из иных внебюджетных источников финансирования в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      На разработку или корректировку конкурсных документаций республиканских проектов государственно-частного партнерства привлекаются юридические лица, определяемые Правительством Республики Казахстан.

      На разработку или корректировку конкурсных документаций местных проектов государственно-частного партнерства привлекаются юридические лица, определяемые местным исполнительным органом или Правительством Республики Казахстан.";

      "7. Привязка имеющейся проектно-сметной документации к конкретной площадке объекта государственно-частного партнерства осуществляется организатором конкурса в рамках разработки или корректировки конкурсной документации либо частным партнером с учетом условий конкурса или бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства.";

      дополнить пунктами 9, 10 и 11 следующего содержания:

      "9. По проектам государственно-частного партнерства расходы первого года реализации проекта включаются в проект соответствующего бюджета на основании заключения на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства или бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, расходы последующих годов реализации проекта включаются в проект соответствующего бюджета на основании договора государственно-частного партнерства, подписанного и зарегистрированного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      10. По проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, разработка технико-экономического обоснования не требуется.

      11. Лица, осуществляющие консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и обоснованность сведений, включаемых в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства.";

      51) статью 155 изложить в следующей редакции:

      "Статья 155. Планирование концессионных проектов

      Планирование концессионных проектов осуществляется на основании экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации концессионного проекта в два этапа:

      1) разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов;

      2) заключение договора концессии, а также регистрация договора в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.";

      52) статью 155-1 исключить;

      53) часть первую пункта 1 статьи 155-2 изложить в следующей редакции:

      "1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями на основании экономического заключения на инвестиционное предложение, осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций концессионных проектов, включающих разработку или корректировку технико-экономических обоснований концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта.";

      54) пункт 1 статьи 155-3 изложить в следующей редакции:

      "1. Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в рамках распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      55) пункт 1 статьи 156 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Положения настоящего пункта не применяются к проектам государственно-частного партнерства, планируемым в рамках государственных и правительственных программ, если в указанных программах предусмотрены базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, институциональная схема, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки, получатели выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства.";

      56) пункты 6 и 7 статьи 160 изложить в следующей редакции:

      "6. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов считаются исполненными при полной оплате государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, по заключенным договорам государственно-частного партнерства либо концессии.

      7. Порядок предоставления компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности, а также арендной платы за пользование объектом государственно-частного партнерства и платы за доступность определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.";

      57) в статье 161:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 161. Регистрация и мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, Правительства Республики Казахстан подлежат регистрации в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в определенном им порядке.

      Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, местных исполнительных органов подлежат регистрации в территориальных подразделениях центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Договоры государственно-частного партнерства, в том числе концессии, вступают в силу после их регистрации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением.

      Договоры государственно-частного партнерства, в том числе концессии, подлежат регистрации только в пределах сумм и сроков, установленных договором, согласно решению соответствующей бюджетной комиссии, а также постановлению Правительства Республики Казахстан по проектам особой значимости или решению маслихата по каждому отдельному проекту государственно-частного партнерства, в том числе концессионному проекту.

      Порядок регистрации договоров государственно-частного партнерства, в том числе концессии, определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.";

      58) в статье 162:

      пункт 1 исключить;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании решения Правительства Республики Казахстан соответственно по каждому отдельному проекту государственно-частного партнерства особой значимости, в том числе концессионному проекту особой значимости, по иным проектам государственно-частного партнерства, в том числе концессионным проектам, – на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии.";

      59) в статье 163:

      пункт 1 исключить;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами осуществляется на основании решения маслихата области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) соответственно по каждому отдельному проекту государственно-частного партнерства, в том числе концессионному проекту.";

      60) пункт 2 статьи 164 изложить в следующей редакции:

      "2. Лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местного исполнительного органа устанавливается центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на скользящей основе на трехлетний период.";

      61) пункт 4 статьи 167 изложить в следующей редакции:

      "4. На основании отобранных заявок на привлечение связанных грантов центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень заявок на привлечение связанных грантов.";

      62) в статье 168:

      пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "По итогам одобрения заявок соответствующими бюджетными комиссиями утверждается перечень заявок на привлечение связанных грантов.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. На основании решений соответствующих бюджетных комиссий в течение года в перечень заявок на привлечение связанных грантов центральным уполномоченным органом по государственному планированию могут вноситься изменения и дополнения.";

      63) в статье 170:

      пункт 3 исключить;

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует сводный отчет об использовании связанных грантов, основанный на результатах их оценки, и представляет его в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.";

      64) подпункт 3) пункта 4 статьи 171 изложить в следующей редакции:

      "3) отсутствие просроченной задолженности заемщика по ранее предоставленным бюджетным кредитам.";

      65) подпункт 2) статьи 187 дополнить частями пятой, шестой и седьмой следующего содержания:

      "Финансово-экономическое обоснование и (или) технико-экономическое обоснование бюджетного кредитования представляют собой документы, содержащие результаты маркетингового, социально-экономического анализа, а также финансовых расчетов, обосновывающие окупаемость, экономическую и социальную эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования.

      В случае изменения установленных финансово-экономических параметров бюджетного кредитования, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, проводится корректировка финансово-экономического обоснования и (или) технико-экономического обоснования бюджетного кредитования с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Не допускается утверждение скорректированного финансово-экономического обоснования и (или) технико-экономического обоснования бюджетного кредитования без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии;";

      66) часть вторую пункта 2 статьи 191 изложить в следующей редакции:

      "Задолженностью (просроченной задолженностью) является сумма не произведенных заемщиком платежей, сроки которых наступили в соответствии с графиком погашения и обслуживания бюджетного кредита (кредитным договором).";

      67) пункт 2 статьи 196 изложить в следующей редакции:

      "2. Прекращение требований кредитора по государственным образовательным и студенческим кредитам в случае смерти заемщика либо объявления его умершим осуществляется по решению центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета на основании данных поверенного (агента).";

      68) пункт 3 статьи 199 изложить в следующей редакции:

      "3. Негосударственное заимствование осуществляется резидентами Республики Казахстан самостоятельно в любых размерах, валютах и формах с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.

      Негосударственные займы могут привлекаться юридическими лицами под государственные гарантии и поручительства государства.

      Привлечение внешних займов квазигосударственного сектора осуществляется через согласование их объемов с Правительством Республики Казахстан по предложению центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

      Порядок согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора определяется Правительством Республики Казахстан.

      Мониторинг и контроль за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора осуществляются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";

      69) в статье 203:

      в пункте 1:

      подпункты 2) и 4) изложить в следующей редакции:

      "2) определение центральным уполномоченным органом по государственному планированию лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства, утверждаемых в законе о республиканском бюджете, и лимитов долга местных исполнительных органов, утверждаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;";

      "4) осуществление центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета регистрации и учета государственных займов в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, и требований, связанных с исполнением государством обязательств по его гарантиям и поручительствам, мониторинга получения, использования, погашения и обслуживания государственных займов и государственного долга, гарантированного государством долга и долга по поручительствам государства, а также требований государства, возникших в связи с исполнением государством обязательств по его гарантиям и поручительствам;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Финансовые границы заимствования Правительством Республики Казахстан определяются на основе параметров, предусмотренных подпунктами 2) и 3) части первой настоящего пункта.";

      дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Порядок представления отчетности по государственным внешним займам и софинансированию из республиканского бюджета определяется Правительством Республики Казахстан.";

      70) в статье 206:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Привлечение займов от имени Правительства Республики Казахстан путем заключения договора займа, а также использование средств займа осуществляются в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      Порядок планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов, определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.";

      пункт 3-1 дополнить частью пятой следующего содержания:

      "При выпуске государственных исламских ценных бумаг центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет привлечение финансирования от имени Правительства Республики Казахстан через государственную исламскую специальную финансовую компанию, создаваемую по решению Правительства Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному имуществу.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг, связанных с размещением на внешнем рынке ссудного капитала, осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан. При этом на правоотношения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг в связи с решением Правительства Республики Казахстан о выпуске государственных эмиссионных ценных бумаг, а также покупкой или изменением условий ранее выпущенных государственных эмиссионных ценных бумаг и осуществлением иных мероприятий в отношении выпускаемых и (или) ранее выпущенных государственных эмиссионных ценных бумаг, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.";

      71) пункт 1 статьи 209 изложить в следующей редакции:

      "1. Заимствование местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется в виде получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета и выпуска местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета города республиканского значения, столицы, а также в виде выпуска местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.";

      72) часть шестую статьи 220 изложить в следующей редакции:

      "Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ведет учет заемщиков по гарантированным государством займам, расходы на погашение и обслуживание которых предусмотрены в законе о республиканском бюджете.".

      2. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст.151; 2016 г., № 7-I, cт.49; 2017 г., № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 13, ст.45):

      статью 127 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Возмещение расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Порядок возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст.214; 1999 г., № 19, ст.646; 2000 г., № 3-4, ст.66; 2001 г., № 23, ст.309; 2002 г., № 23-24, ст.193; 2004 г., № 14, ст.82; № 23, ст.138, 142; 2006 г., № 2, ст.17; № 3, ст.22; № 4, ст.24; № 8, ст.45; № 13, ст.87; 2007 г., № 3, ст.20; № 19, ст.148; 2008 г., № 15-16, ст.64; № 24, ст.129; 2009 г., № 11-12, ст.54; № 13-14, ст.62; № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.20, 23; 2011 г., № 1, ст.2; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 13, ст.112; № 16, ст.129; 2012 г., № 2, ст.9, 15; № 3, ст.21; № 4, ст.30; № 11, ст.80; № 12, ст.85; № 15, ст.97; 2013 г., № 4, ст.21; № 10-11, ст.56; № 15, ст.79, 82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.4; № 4-5, ст.24; № 10, ст.52; № 11, ст.64; № 14, ст.87; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 9, ст.46; № 19-I, ст.100; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-II, ст.131; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 8-I, ст.60; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.17, 22; № 14, ст.54):

      в подпункте 4-5) пункта 1 статьи 13 слова "концепцию проекта государственно-частного партнерства, концессионное предложение," заменить словами "бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства,".

      4. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст.88; 2008 г., № 15-16, ст.64; № 21, ст.97; 2009 г., № 24, ст.133; 2010 г., № 7, ст.29; 2011 г., № 1, ст.2; № 20, ст.151; 2012 г., № 2, ст.11, 15; 2013 г., № 15, ст.76, 82; № 20, ст.113; 2014 г., № 11, ст.64; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; 2016 г., № 7-II, ст.55; 2017 г., № 14, ст.51):

      1) в статье 1:

      подпункты 4) и 9) изложить в следующей редакции:

      "4) концедент – государственные органы Республики Казахстан, заключившие договоры концессии в соответствии с настоящим Законом и (или) прямое соглашение с кредиторами концессионера;";

      "9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, включающие в себя разработку конкурсных документаций, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса;";

      подпункт 12) исключить;

      2) подпункт 6) статьи 8 исключить;

      3) подпункты 1) и 7) статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "1) привлекает специализированную организацию по вопросам концессии, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона, для проведения:

      экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

      экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;

      экспертизы предложений концессионера на получение поручительства государства;

      оценки реализации концессионных проектов;";

      "7) определяет требования к экспертизе конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;";

      4) подпункт 1) статьи 10-1 изложить в следующей редакции:

      "1) вынесение вопросов по финансированию консультативного сопровождения концессионного проекта, разработки конкурсной документации на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;";

      5) подпункт 1) статьи 11 исключить;

      6) подпункты 1) и 3) статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "1) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную документацию концессионного проекта в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию;";

      "3) на основании решения комиссии по концессиям (далее – комиссия) в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности, заключает договор концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;";

      7) в статье 13:

      подпункт 1) исключить;

      подпункт 3-2) изложить в следующей редакции:

      "3-2) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000 месячных расчетных показателей, в лице местных уполномоченных органов по государственному планированию подготавливают заключения по:

      конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

      концессионным заявкам, представленным участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;

      проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

      Местные уполномоченные органы по государственному планированию, в случае необходимости, для проведения экспертиз документов, предусмотренных настоящим подпунктом, могут привлекать юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;";

      8) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в три этапа:

      1) формирование перечня;

      2) проведение конкурса по выбору концессионера;

      3) определение концессионера и заключение договора концессии.";

      9) статью 15-1 исключить;

      10) пункт 1 статьи 15-2 изложить в следующей редакции:

      "1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями, согласно экономическим заключениям на инвестиционные предложения осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций концессионных проектов.";

      11) подпункты 2-1) и 2-2) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "2-1) проектно-сметная документация в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15-2 настоящего Закона;

      2-2) информационный лист, содержащий описание концессионного проекта;";

      12) пункт 5 статьи 18 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае несоответствия потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он не допускается к участию в конкурсе, а его конкурсная заявка отклоняется.";

      13) в статье 19:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Рассмотрение и отбор концессионных заявок осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Премьер-Министра по концессионным проектам особой значимости, или организатором конкурса по остальным проектам.

      Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса.

      При внесении изменений и дополнений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки по проектам особой значимости в соответствии с пунктом 4-1 статьи 20 настоящего Закона соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.";

      пункт 5 исключить;

      14) в статье 20:

      в части седьмой пункта 1 слова "в порядке, определяемом уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию" заменить словами "в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Комиссией рассматриваются все конкурсные заявки, представленные участниками конкурса, с учетом соответствия требованиям конкурсной документации, заключений по концессионной заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям.

      В случае если в установленные сроки организатору конкурса не поступили конкурсные заявки либо все представленные конкурсные заявки не соответствуют требованиям конкурсной документации, то конкурс считается не состоявшимся.

      В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.";

      часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4-1 настоящей статьи.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. По проектам особой значимости допускается внесение изменений и дополнений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки в случае существенного изменения курса национальной валюты в ходе проведения конкурса.

      Решение о внесении изменений и дополнений в условия конкурса, в том числе по стоимости строительно-монтажных работ и выплатам государства, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки осуществляется на основании протокола переговоров и решения комиссии и выносится на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.";

      15) в пункте 2 статьи 20-1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:

      формирование организатором конкурса технического задания на основании заключения инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации;

      опубликование информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках о проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

      представление организатором конкурса технического задания и конкурсной документации лицам, заинтересованным в участии на первом этапе конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

      проведение квалификационного отбора потенциальных концессионеров;

      обсуждение с потенциальными концессионерами вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик технического задания;

      направление организатором конкурса приглашения участникам конкурса, прошедшим квалификационный отбор, для принятия участия во втором этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур;";

      абзац второй подпункта 2) дополнить словами "либо разработанной проектно-сметной документацией".

      5. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст.42; № 15, ст.118; № 16, ст.129; № 17, ст.136; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.11, 16; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.41; № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.95; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 2, ст.13; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 15, ст.82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.9; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 19-І, ст.99; № 19-ІІ, ст.103, 105; № 20-ІV, ст.113; № 20-VІІ, ст.117; № 21-I, ст.124; № 21-II, ст.130; № 21-ІІІ, ст.135; № 22-ІІ, ст.145, 148; № 22-VI, ст.159; № 23-ІІ, ст.170, 172; 2016 г., № 7-I, ст.47; № 7-II, ст.56; № 8-I, ст.62; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.22; № 11, ст.29; № 13, ст.45; № 14, ст.51, 54; № 15, ст.55):

      1) пункт 3 статьи 134 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) судебно-экспертной деятельности.";

      2) в статье 140:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, за исключением республиканских государственных предприятий, созданных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Норматив распределения оставшейся в распоряжении республиканских государственных предприятий части чистого дохода устанавливается уполномоченным органом соответствующей отрасли.

      Порядок распределения чистого дохода республиканских государственных предприятий, созданных Национальным Банком Республики Казахстан, определяется им самим.

      Норматив отчисления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, за исключением организаций среднего образования в организационно-правовой форме государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, устанавливается местным исполнительным органом или аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

      Норматив распределения оставшейся в распоряжении коммунальных государственных предприятий части чистого дохода устанавливается местным исполнительным органом или аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.";

      пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "При нарушении государственным предприятием срока перечисления в соответствующий бюджет части чистого дохода начисляется пеня на не уплаченную в срок сумму части чистого дохода в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, на каждый день просрочки.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О государственно-частном партнерстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-VII, cт.116; 2016 г., № 7-II, ст.55; 2017 г., № 14, ст.51):

      1) подпункты 5), 7) и 11) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "5) государственный партнер – Республика Казахстан, от имени которой выступают государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства;";

      "7) консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению проектов государственно-частного партнерства, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, включающие в себя разработку конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами государственно-частного партнерства;";

      "11) бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства – документ, разрабатываемый потенциальным частным партнером при прямых переговорах, предусматривающий описание целей, задач проекта государственно-частного партнерства, источников возмещения затрат и получения доходов, получателей выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства, мер государственной поддержки, в том числе описание объекта государственно-частного партнерства;";

      2) статью 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Для реализации государственно-частного партнерства в государственных и правительственных программах могут предусматриваться базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, институциональная схема, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки, получатели выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства.

      Решение о необходимости разработки порядка определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в рамках государственных и правительственных программ определяется в соответствующей программе.";

      3) подпункт 1) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "1) разработки инвестиционного предложения государственным партнером либо бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства частным партнером при прямых переговорах по определению частного партнера;";

      4) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "1. Финансовые и иные организации, заинтересованные в финансировании проекта государственно-частного партнерства, вправе участвовать в разработке и обсуждении конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе вносить предложения по схеме финансирования проекта государственно-частного партнерства, обеспечения исполнения обязательств по привлекаемым займам, предполагаемым платежам в случаях расторжения договора государственно-частного партнерства и иным вопросам, связанным с финансированием проекта государственно-частного партнерства.";

      5) подпункты 4), 7) и 9) статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "4) согласовывает конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства по республиканским проектам государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений;";

      "7) согласовывает типовые конкурсные документации проекта государственно-частного партнерства и типовые договоры государственно-частного партнерства по способам осуществления государственно-частного партнерства в отдельных отраслях (сферах) экономики;";

      "9) привлекает Центр развития государственно-частного партнерства для проведения оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, экспертиз бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;";

      6) в статье 23:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) разрабатывает и утверждает типовую конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства и типовые договоры государственно-частного партнерства по способам осуществления государственно-частного партнерства в соответствующей отрасли (сфере) экономики;";

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) разрабатывает и утверждает порядок определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в рамках государственных и правительственных программ;";

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера в соответствии с правилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию;";

      7) в статье 25:

      подпункт 3) исключить;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) определяют юридическое лицо, уполномоченное на проведение экспертизы бизнес-планов к местным проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства;";

      подпункт 9) исключить;

      8) в пункте 2 статьи 26:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) проведению экспертизы бизнес-планов к республиканским проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;";

      подпункт 4) исключить;

      9) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "2. Участие государственных органов в форме предоставления мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляется в том числе посредством:

      1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям;

      2) государственных гарантий по займам, привлекаемым для финансирования проектов государственно-частного партнерства;

      3) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству;

      4) предоставления натурных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      5) софинансирования проектов государственно-частного партнерства;

      6) гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства.

      Совокупный объем софинансирования проектов государственно-частного партнерства и компенсации инвестиционных затрат, направленных на возмещение расходов, связанных с созданием (реконструкцией) объекта государственно-частного партнерства, не может превышать стоимость создания и (или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства.

      Определение стоимости создания и (или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства, суммарной стоимости государственной поддержки и источников возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Сроки на гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, устанавливаются на срок не менее трех лет с правом продления в рамках договора государственно-частного партнерства.

      Государственная поддержка государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями договора государственно-частного партнерства.";

      10) подпункты 1) и 2) статьи 28 исключить;

      11) пункт 2 статьи 31 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Положения настоящей статьи не применяются к проектам государственно-частного партнерства, планируемым в рамках государственных и правительственных программ, если в них предусматриваются:

      1) базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, институциональная схема, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки, получатели выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства;

      2) указание на применение иного порядка определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства по отдельным отраслям (сферам) экономики.";

      12) подпункт 4) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      13) пункт 2 статьи 37 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства;";

      14) пункт 2 статьи 43 исключить;

      15) подпункт 3) пункта 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:

      "3) экспертиза бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства;";

      16) пункт 1 статьи 46 дополнить подпунктами 15-1) и 17-1) следующего содержания:

      "15-1) механизм урегулирования валютных рисков при реализации проектов государственно-частного партнерства по валютному компоненту;";

      "17-1) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства;".

      7. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-V, cт.155; 2016 г., № 24, ст.126):

      1) в подпункте 35) статьи 7 слова "концепцию проекта государственно-частного партнерства" заменить словами "конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера";

      2) в статье 39:

      в части второй пункта 3 слова "согласовывается концепция проекта государственно-частного партнерства" заменить словами "согласовываются конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства, бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. В случае создания информационной системы на программном обеспечении, переданном на безвозмездной основе, подпункты 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи не применяются.

      Для создания информационной системы на программном обеспечении, передаваемом на безвозмездной основе, требуется положительное заключение уполномоченного органа.

      Затраты на сопровождение информационной системы, созданной на программном обеспечении, переданном на безвозмездной основе, планируются в соответствии с методикой расчета и нормативами затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем государственных органов, утверждаемыми уполномоченным органом.".

      Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      абзацев седьмого – одиннадцатого подпункта 14) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года;

      абзацев шестого и седьмого подпункта 2) пункта 5 статьи 1, которые вводятся в действие для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек с 1 января 2018 года и для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек с 1 января 2020 года;

      абзацев четвертого и пятого подпункта 1), абзацев второго и третьего подпункта 2), абзацев первого – третьего подпункта 19), абзацев первого – девятого и одиннадцатого – двадцать шестого подпункта 21) и абзаца десятого подпункта 30) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года;

      абзацев четвертого и пятого подпункта 19), абзацев десятого и двадцать седьмого подпункта 21) и подпункта 31) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года.

      2. Параметры и условия реализации концессионных проектов, на которые до введения в действие настоящего Закона получены положительные заключения экспертизы специализированной организации по вопросам концессии и юридических лиц, указанных в части второй подпункта 3-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О концессиях", принимаются вышеуказанными организациями при проведении экспертизы конкурсных документаций данных концессионных проектов в порядке, определенном уполномоченным органом по государственному планированию.

      3. Параметры и условия реализации проектов государственно-частного партнерства, на которые до введения в действие настоящего Закона получены положительные заключения экспертизы Центра развития государственно-частного партнерства и юридических лиц, указанных в подпункте 8) статьи 25 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве", принимаются вышеуказанными организациями при проведении экспертизы конкурсных документаций данных проектов государственно-частного партнерства в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ