"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ҚРЗ.

1-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) (бұдан әрі – Салық кодексі):

      1) 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 24-баптың бірінші бөлігі 15) тармақшасы бірінші бөлігінің төртінші абзацын;

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін мазмұнындағы 131, 133-баптардың, 16-тараудың, 150 және 433-баптардың тақырыптарын, 19-баптың 2-тармағы 4) тармақшасының екінші бөлігін, 22-баптың 9 және 10-тармақтарын, 48-баптың 9-тармағының 6) тармақшасын, 67-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасын, 82-баптың 2-тармағының үшінші бөлігін, 83-баптың 1-тармағының екінші бөлігін, 97-баптың 5-тармағының төртінші абзацын, 114-баптың 2-тармағының 14) тармақшасын, 116-баптың 2-тармағының үшінші бөлігін, 121-баптың 2-тармағын, 123-баптың 7-тармағын, 129-баптың 2-тармағының 2) тармақшасын, 131, 133-баптарды, 16-тарауды, 145-баптың 6-тармағын, 150-бапты, 152-баптың 4-тармағын, 190-баптың 2-тармағының 2) тармақшасын, 211-баптың 5-тармағы 2) тармақшасының үшінші абзацын, 433-бапты, 434-баптың 2-тармағы жетінші бөлігінің үшінші абзацын;

      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін мазмұнындағы 176-баптың тақырыбын, 1-баптың 1-тармағының 63) және 71) тармақшаларын, 11-баптың екінші бөлігін, 69-баптың 3-тармағының 7) тармақшасын, 140-баптың 6-тармағын, 142-баптың 1-тармағының 15) тармақшасын, 176-бапты, 215-баптың 6-тармағын, 484-баптың 3-тармағының 2) тармақшасын, 678-баптың 2-тармағын, 709-баптың 4-тармағы екінші бөлігінің үшінші абзацын;

      4) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін мазмұнындағы 23, 72-баптардың, 11-тараудың 2-параграфының және 71-тараудың тақырыптарын, 19-баптың 1-тармағының 8) тармақшасын және 2-тармағының 15) тармақшасын, 23-бапты, 24-баптың бірінші бөлігі 13) тармақшасының бірінші бөлігінің үшінші абзацын және 14) тармақшасын, 26-баптың 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-тармақтарын, 30-баптың 1-тармағының 15), 16) және 17) тармақшаларын, 69-баптың 5-тармағын, 72-бапты, 73-баптың 1-тармағының 6) тармақшасын, 11-тараудың 2-параграфын, 114-баптың 2-тармағының 6) тармақшасын, 208-баптың 5-тармағын, 209-баптың 4-тармағын, 5-тармағының 5) тармақшасын, 211-баптың 5-тармағының 7) тармақшасын, 212-баптың 5-тармағын, 412-баптың 5-тармағының 12) тармақшасын, 71-тарауды қоспағанда, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілсін.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Мыналар:

      1) Салық кодексінің 69-бабы 4-тармағының 7) тармақшасы, 82-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы, 116-бабының 8-тармағы, 121-бабының 8-тармағы, 215-бабы 4-тармағы бірінші бөлігінің 7) тармақшасы, 225-бабы 2-тармағының 24) тармақшасы, 250-бабының 8-тармағы, 298-бабы 1-тармағының екінші бөлігі, 372-бабы 5-тармағының 34) тармақшасы, 394-бабының 14) тармақшасы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

      2) Салық кодексінің мазмұнындағы 9-тараудың 4-параграфының, 539 және 540-баптардың, 17-бөлімнің тақырыптары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап алып тасталып, Салық кодексінің 24-бабы бірінші бөлігі 13) тармақшасының екінші бөлігі, 74-бабы 3-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацы, 9-тарауының 4-параграфы, 88-бабы 1-тармағының 7) және 9) тармақшалары, 189-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының он үшінші абзацы, 222-бабының 3-тармағы, 228-бабының 9-тармағы, 229-бабының 5-тармағы, 232-бабының 3 және 4-тармақтары, 5-тармағының 11) тармақшасы, 233-бабы 1-тармағының үшінші және төртінші бөліктері, 250-бабы 1-тармағының төртінші бөлігі, 4-тармағы, 293-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы және 4-тармағы, 307-бабы 2-тармағының 8) тармақшасы, 372-бабы 5-тармағының 32) және 33) тармақшалары, 510-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы, 521-бабы 3-тармағының 11) тармақшасы, 539 және 540-баптары, 17-бөлімі, 645-бабы 9-тармағының 13) және 14) тармақшалары, 654-бабының 11) және 12) тармақшалары 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

      3) Салық кодексінің 26-бабының 12-тармағы, 341-бабы 1-тармағының 14) тармақшасы және 372-бабы 5-тармағының 28) тармақшасы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

      4) Салық кодексінің мазмұнындағы 427 және 428-баптардың тақырыптары 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап алып тасталып, Салық кодексінің 427 және 428-баптары 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

      5) Салық кодексінің 288-бабы 1-тармағының 6) тармақшасы, 293-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы және 3-тармағы, 636-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің жетінші және сегізінші абзацтары және екінші бөлігі 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

      6) Салық кодексінің мазмұнындағы 292-баптың тақырыбы 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап алып тасталып, Салық кодексінің 225-бабы 2-тармағының 25) тармақшасы, 232-бабының 2-тармағы, 241-бабы 1-тармағының екінші, үшінші және төртінші бөліктері, 250-бабының 2-тармағы, 264-бабының 20) тармақшасы, 288-бабы 2-тармағының 10) тармақшасы, 292-бабы, 300-бабының 11-тармағы, 307-бабы 2-тармағының 15) және 16) тармақшалары, 319-бабы 2-тармағының 19), 20) және 42) тармақшалары, 394-бабының 41) тармақшасы, 407-бабы 2-тармағының 2) және 3) тармақшалары, 616-бабының 29) тармақшасы 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Мыналар:

      1) Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағы 37) тармақшасының қолданысы 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "37) мұнайды дайындау – мұнайды дайындайтын технологиялық процестердің кешені, оның ішінде жинау, дайындауға жеткізу, ұңғыма сұйықтығының өлшегіш қондырғыларға түсуі, газсыздандыру, сусыздандыру, тұзсыздандыру, тұрақтандыру, демеркаптанизациялау;";

      2) Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағы 60) және 73) тармақшаларының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақшалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "60) салық төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы –электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның салық төлеушіге тиесілігін және мазмұнының өзгермейтінін растайтын электрондық цифрлық символдардың реттілігі;";

      "73) электрондық салық төлеуші – осы Кодексте белгіленген тәртіппен электрондық салық төлеушіні тіркеу есебі туралы салықтық өтініші негізінде салық органдарымен электрондық тәсілмен өзара іс-қимыл жасайтын салық төлеуші;";

      3) Салық кодексінің 1-бабының 1-тармағы 3) тармақшасының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "3) әлеуметтік төлемдер – Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес төленетін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төленетін әлеуметтік аударымдар, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төленетін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар;".

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 26.12.2019 № 287-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

4-бап. Салық кодексінің 3-бабының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "3-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының қолданылуы

      1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданыста болады және жеке тұлғаларға, заңды тұлғаларға және олардың құрылымдық бөлімшелеріне қолданылады.

      2. Салықтық әкімшілендіру, салықтық есептілікті белгілеу ерекшеліктері, салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жағдайын жақсарту жөніндегі өзгерістер мен толықтыруларды қоспағанда, осы Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізетін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы өзгерген кездегі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері ағымдағы жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірілмей қабылдануы және олар қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан кейін қолданысқа енгізілуі мүмкін.".

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 291-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Салық кодексінің 19-бабы 1-тармағы 3) тармақшасы екінші бөлігінің қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "Осы тармақшаның бірінші бөлігінде белгіленген ерекшелік салық органдарының кірістер мен шығыстарға қатысты салықтық тексеру жүргізу барысында қоятын талаптарына қолданылмайды;".

6-бап. Салық кодексінің 30-бабы 3-тармағы 11) тармақшасының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "11) ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талабының орындалуын бақылау және валюталық бақылау агенттері болып табылатын уәкілетті банктерге беру үшін қажет мәліметтер бөлігінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынады.

      Салықтық құпияны құрайтын мәліметтерді ұсыну тәртібі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекітетін Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру және резиденттердің экспорт пен импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларында айқындалады.".

      6-1-бап. Салық кодексінің 41-бабының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "41-бап. Мемлекеттік мекемелердің және жекелеген заңды тұлғалар санаттарының мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      1. Мемлекеттік мекемелер мүлікті сенімгерлік басқаруға берген кезде, егер мүлікті сенімгерлік басқару шартында (мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде) немесе осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы бойынша салықтық міндеттемелер сенімгерлік басқарушының орындауына жатады.

      2. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтар және жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салықтық міндеттемені, егер бір мезгілде мынадай шарттар сақталған жағдайда:

      1) сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы:

      ұлттық басқарушы холдинг немесе

      ұлттық компания немесе

      дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық компанияға тиесілі заңды тұлға болып табылса,

      немесе

      жарғылық капиталға қатысу үлестерінің елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық компанияға тиесілі заңды тұлға болып табылса;

      2) сенімгерлік басқаруға алынған мүлік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес сенімгерлік басқарушыда негізгі құралдардың, жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құрамында есепке алынуға жататын болса, орындауға құқылы.

      3. Сенімгерлік басқарушы, егер мүлікті сенімгерлік басқару шартында (мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде) өзгеше белгіленбесе, салықтарды есептеу және төлеу, салықтық есептілікті жасау және ұсыну бойынша салықтық міндеттемелерді:

      егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік басқару құқығын мемлекеттік тіркеу талап етілетін жағдайда – мұндай құқық мемлекеттік тіркелген;

      егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік басқару құқығын мемлекеттік тіркеу талап етілмейтін жағдайда – мүлікті сенімгерлік басқару шарты (мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы акті) жасалған күннен бастап орындайды.

      4. Сенімгерлік басқарушы:

      егер мүлікті сенімгерлік басқару шартында (мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде) өзгеше белгіленбесе, салықтарды есептеу және төлеу, салықтық есептілікті жасау және ұсыну бойынша салықтық міндеттемелерді өз атынан, қатарына осындай сенімгерлік басқарушы жататын тұлғалар үшін осы Кодекстің Ерекше бөлігінде белгіленген мөлшерлемелер бойынша және тәртіппен орындайды;

      мүлікті сенімгерлік басқаруға беру кезінде салықтық міндеттемені орындау мақсатында осы Кодекстің 194-бабына сәйкес бөлек есепке алуды жүргізуге міндетті.

      5. Егер мемлекеттік мекемелер мүлікті сенімгерлік басқаруға берген кезде мемлекеттік мекеменің мүлкі халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес сенімгерлік басқарушыда негізгі құралдардың, жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құрамында есепке алынбайтын жағдайда, онда мұндай мүлікті қабылдап алу-беру актісінде мұндай мүліктің акт жасалған күнге баланстық құны көрсетілуге тиіс. ".

      Ескерту. Заң 6-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Салық кодексінің 48-бабының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "48-бап. Салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімдері

      1. Мыналарға:

      1) салық органы салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есептеуге, есепке жазуға немесе олардың есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарауға құқылы;

      2) салық төлеуші (салық агенті) салықтық есептілікті ұсынуға міндетті, салықтық есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, салықтық есептілікті қайтарып алуға құқылы;

      3) салық төлеуші (салық агенті) салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді, өсімпұлдарды есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды талап етуге құқылы болатын уақыт кезеңі салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіруі деп танылады.

      2. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, талап қоюдың ескіру мерзімі бес жылды құрайды. Осы баптың 4, 5, 6 және 10-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, талап қоюдың ескіру мерзімінің өтуі тиісті салықтық кезең аяқталғаннан кейін басталады.

      3. Салық төлеуші, салық органы:

      1) инвестициялық басым жобаны іске асыруды көздейтін инвестициялық келісімшартта көрсетілген салықтар бойынша осы Кодекстің 80-тарауы қолданылған кезде – осындай келісімшарттың қолданылу кезеңі ішінде және инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі өткен немесе қолданылуы өзгеше тоқтатылған күннен бастап бес жылда;

      2) осы Кодекстің 288-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы қолданылған кезде – жеке тұлға оқыған кезеңде және жеке тұлға оқуын аяқтаған күннен бастап бес жылда салықтарды есептеуге, есепке жазуға немесе олардың есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарауға құқылы.

      4. Қызметін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа сәйкес жүзеге асыратын салық төлеушілер бойынша салық органы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу кезеңі ішінде және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін бес жылда – үстеме пайда салығын, Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесін, салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есепке жазуға немесе олардың есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарауға құқылы, оларды есептеу әдістемесінде мынадай көрсеткіштердің бірі: рентабельділіктің ішкі нормасы (РІН) немесе пайданың ішкі нормасы немесе R-фактор (кірістілік көрсеткіші) пайдаланылады.

      5. Талап қоюдың ескіру мерзімінің өтуі:

      1) өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылысжайлар салу кезеңіндегі салықтық міндеттеме және қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы талап бойынша осы Кодекстің 432-бабының 1-тармағы қолданылған жағдайда – Қазақстан Республикасының аумағында мұндай ғимараттар мен құрылысжайлар алғаш пайдалануға берілген салықтық кезең аяқталғаннан кейін;

      2) геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және кен орнын жайластыру кезеңіндегі салықтық міндеттеме және қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы талап бойынша осы Кодекстің 432-бабының 2-тармағы қолданылған жағдайда, кең таралған пайдалы қазбаларды, жерасты суларын және емдік балшықтарды қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған тиісті келісімшарт шеңберінде өндірілген пайдалы қазбалар экспортының басталуы тура келетін салықтық кезең аяқталғаннан кейін басталады.

      Егер экспорт 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін жүзеге асырылған болса, талап қоюдың ескіру мерзімінің өтуі 2016 жылғы 1 қаңтардан басталады;

      3) осы Кодекстің 432-бабында көрсетілген қосылған құн салығының расталған асып кету сомасын осы Кодекстің 104-бабына сәйкес қайтару және (немесе) есепке жатқызу жүргізілген жағдайда, қосылған құн салығының қайтаруға ұсынылған асып кету сомасының анықтығы, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тексеру нәтижелеріне шағым жасау қорытындысы бойынша расталған салықтық кезең аяқталғаннан кейін басталады.

      6. Осы баптың 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қосылған құн салығын есепке жазу немесе оның есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарау мақсаттары үшін талап қоюдың ескіру мерзімінің өтуі салық төлеуші қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы талаппен қоса қосылған құн салығы бойынша декларацияны тапсырған салықтық кезең аяқталғаннан кейін басталады.

      7. Талап қоюдың ескіру мерзімі:

      1) салық төлеуші (салық агенті) осы баптың 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі күнтізбелік бір жылға жетпей өтетін кезең үшін қосымша салықтық есептілікті ұсынған жағдайда, салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есепке жазу және (немесе) олардың есептелген сомасын қайта қарау бөлігінде күнтізбелік бір жылға;

      2) салық төлеуші осы баптың 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі күнтізбелік бір жылға жетпей өтетін кезең үшін залалдарды ауыстыру бөлігінде өзгерістермен және толықтырулармен қоса қосымша салықтық есептілікті ұсынған жағдайда, бюджетке төленетін корпоративтік табыс салығын есепке жазу және (немесе) оның есептелген сомасын қайта қарау бөлігінде күнтізбелік үш жылға;

      3) мынадай:

      салық төлеуші (салық агенті) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тексеру нәтижелері туралы хабарламаға, сондай-ақ салық органдары лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын бөлігінде шағым жасаған;

      бейрезиденттің халықаралық шарт негізінде бюджеттен табыс салығын қайтаруға арналған салықтық өтініші қаралған;

      халықаралық шарт негізінде бюджеттен табыс салығын қайтаруға арналған салықтық өтінішті қарау нәтижелері бойынша салық органы шығарған шешімге бейрезидент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасаған;

      осы тармақшаның төртінші абзацында көрсетілген салық органының шешіміне бейрезиденттің шағымын қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган шығарған шешімге бейрезидент шағым жасаған жағдайларда шағымды (арызды) қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешім орындалғанға дейін;

      4) уәкілетті орган осы Кодекстің 221-бабына сәйкес өзара келісу рәсімін жүргізген жағдайда – уәкілетті органның және (немесе) шет мемлекеттің құзыретті органының өзара келісу рәсімінің қорытындысы бойынша қабылдаған шешімі орындалғанға дейін;

      5) осындай хабарламада көрсетілген мәселе бойынша талап қоюдың ескіру мерзімі өткенге дейін жіберілген және табыс етілген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалғанға дейін;

      6) деңгейлес мониторингтің нәтижелері бойынша ұсынымдар табыс етілген күннен бастап деңгейлес мониторингтің нәтижелері бойынша шешім шығарылғанға дейін;

      7) егер инвестор халықаралық төрелікте талқылауға бастама жасаған болса, онда салық органы инвестор шағым жасаған кезеңнен бастап және осы төрелік талқылау бойынша түпкілікті шешім шығарылған кезге дейінгі кезең үшін инвестор талқылауға бастама жасаған салық төлеушінің салықтарын және бюджетке төленетін төлемдерін есепке жазуға немесе олардың есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарауға құқылы – осындай төрелік талқылау аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде ұзартылады.

      8. Салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есепке жазу немесе олардың есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарау бөлігінде талап қоюдың ескіру мерзімі:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен салық төлеушi (салық агентi) салықтық тексерудің алдын ала актiсiне жазбаша қарсылық дайындап, берген және оны салық органы қараған;

      2) Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасына сәйкес салықтық тексеру жүргізу уақытында сұрау салулар жолданған және олар бойынша құжаттар және (немесе) ақпарат алынған кезеңге тоқтатыла тұрады.

      Бұл ретте салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің есептелген, есепке жазылған сомасын қайта қарау бөлігінде жалпы талап қоюдың ескіру мерзімі оның тоқтатыла тұрғаны ескеріле отырып, жеті жылдан аспауға тиіс;

      3) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде жүргізілген салықтық тексеру жағдайында салықтық тексеру аяқталған күннен бастап қылмыстық іс бойынша іс жүргізу аяқталғанға дейінгі уақыт кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      9. Жеке кәсiпкерлік субъектiсiмен іс жүзінде тауарлар тиеп-жөнелтілмей, жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей жасалған, шот-фактураны жазып беру әрекеті (әрекеттері) бойынша салықтарды және бюджетке төленетiн төлемдердi есепке жазуды немесе олардың есептелген сомасын қайта қарауды салық органы заңды күшіне енген сот шешімі, үкiмi, қаулысы негізінде салықтық мiндеттеме және (немесе) талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімі шегiнде жүргiзедi.

      10. Салықтың және бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық (қате) төленген сомасы, осы Кодекстің 108-бабында белгіленген жағдайды қоспағанда, ағымдағы жыл және алдыңғы күнтізбелік бес жыл ішінде төленген сомалар шегінде есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға жатады.".

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Салық кодексінің 104-бабы 1 және 2-тармақтарының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақтар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Қосылған құн салығын төлеушінің қосылған құн салығы бойынша декларацияда көрсетілген қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы талабы бойынша осы Кодекстің 431, 432 және 434-баптарына сәйкес қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару ұсынылған салықтық өтініш негізінде осы Кодекстің 102-бабында көзделген есепке жатқызуды жүргізу және (немесе) салық төлеушінің банктік шотына аудару арқылы жүргізіледі.

      2. Осы Кодекстiң 429, 431, 432 және 434-баптарына сәйкес қайтаруға жататын қосылған құн салығының асып кету сомасы салық органы қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтаруға төлем құжатын жасаған күнге қосылған құн салығы бойынша жеке шоттағы қосылған құн салығы бойынша асып кету сомасынан аспауға тиiс.".

9-бап. Салық кодексінің 114-бабы 2-тармағы 7) тармақшасының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "7) салықтық берешекті өтеу туралы хабарлама – салықтық берешек түзілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешiктiрілмей;".

10-бап. Салық кодексінің 115-бабы 1-тармағы екінші бөлігі 2) тармақшасы үшінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "Бұл тәсіл осы Кодекстің 86-бабында белгіленген тәртіппен электрондық салық төлеуші ретінде тіркелген салық төлеушіге қолданылады.".

11-бап. Салық кодексінің 116-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің және 5-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы нормалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану басталғанға дейін салық төлеушіге (салық агентіне), осы баптың 3-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 114-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген салықтық берешекті өтеу туралы хабарлама жіберіледі.";

      "5. Тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағым жасалған жағдайда, осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көрсетілген тәсілді қоспағанда, мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім шығарылғанға дейін тоқтатыла тұрады.".

12-бап. Салық кодексінің 118-бабы 1-тармағы 3) тармақшасының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "3) салықтық берешек өтелмеген жағдайда – осы Кодекстің 114-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген хабарлама табыс етілген күннен бастап он жұмыс күні өткен соң;".

13-бап. Салық кодексінің 119-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Салықтық берешекті өтеу туралы хабарлама алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салықтық берешек өтелмеген жағдайда, салық органы салықтық берешек есебіне салық төлеушінің (салық агентінің) – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің, дара кәсіпкердің, жеке практикамен айналысатын адамның кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруды жүргізеді.".

      14-бап. Мыналар:

      1) Салық кодексінің 120-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының және 2) тармақшасы екінші бөлігі үшінші абзацының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы нормалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1) салықтық берешекті өтеу туралы хабарлама алынған күннен бастап он бес жұмыс күнi өткен соң салықтық берешек өтелмеген жағдайда;";

      "салық төлеуші (салық агенті) ірі салық төлеушілер мониторингіне жататын салық төлеушілердің тізбесінен алып тасталған күннен бастап үш жұмыс күні өткен соң жүргізеді.";

      2) Салық кодексінің 120-бабы 5-тармағы 2) тармақшасының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2) электрондық тәсілмен жіберілгенде – салық органының шешімі веб-қосымшаға жеткізілген күннен бастап тапсырылды деп есептеледі. Бұл тәсіл осы Кодекстің 86-бабында белгіленген тәртіппен электрондық салық төлеуші ретінде тіркелген салық төлеушіге қолданылады;".

15-бап. Салық кодексінің 121-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Тексеру нәтижелері туралы хабарламаға, жоғары тұрған салық органының хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарған шешіміне шағым жасалған жағдайлардан басқа кезде, салық органдары салық төлеушінің – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің, дара кәсіпкердің, жеке практикамен айналысатын адамның салықтық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады.".

16-бап. Салық кодексінің 122-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Салықтық берешекті өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап жиырма жұмыс күні өткен соң салықтық берешек сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайларда, салық органы салықтық берешек сомасын салық төлеушінің – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің, дара кәсіпкердің, жеке практикамен айналысатын адамның банктік шоттарынан мәжбүрлеу тәртiбiмен өндіріп алады.".

17-бап. Салық кодексінің 123-бабы 1-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Салық төлеушінің – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің, дара кәсіпкердің, жеке практикамен айналысатын адамның банктік шоттарында ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған не оның банктік шоттары болмаған жағдайларда, салық органы түзілген салықтық берешек шегінде салық төлеушінің (салық агентінің) алдында берешегі бар үшінші тұлғалардың (бұдан әрі – дебиторлар) банктік шоттарындағы ақшаға өндіріп алуды қолданады.".

18-бап. Салық кодексінің 124-бабы 1-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Осы Кодекстің 121-бабының 1-тармағында аталған салық төлеушінің банктік шоттарында және оның дебиторларының банктік шоттарында ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған не оның және (немесе) оның дебиторларының банктік шоттары болмаған жағдайларда, салық органы оның келісімінсіз салық төлеушінің билік ету шектелген мүлкіне өндіріп алуды қолдану туралы қаулы шығарады.

      Салық төлеушінің билік ету шектелген мүлкіне өндіріп алуды қолдану туралы қаулы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша екі данада жасалады, оның біреуі мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімнің және мүлік тізімдемесі актісінің көшірмелері қоса беріле отырып, уәкілетті заңды тұлғаға жіберіледі.".

19-бап. Салық кодексінің 17-тарауының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тарау мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "17-тарау. Тәуекелдерді басқару жүйесі

      136-бап. Жалпы ережелер

      1. Тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді бағалауға негізделеді және тәуекелді анықтау және оның алдын алу мақсатында салық органдары әзірлейтін және (немесе) қолданатын шараларды қамтиды. Тәуекелдерді бағалау нәтижелері негізінде салықтық бақылаудың нысандарын саралап қолдану жүзеге асырылады.

      2. Салық төлеушінің (салық агентінің) мемлекетке нұқсан келтіруі мүмкін және (немесе) келтіре алатын салықтық міндеттемені орындамау және (немесе) толық орындамау ықтималдығы тәуекел болып табылады.

      3. Салық органдарының тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану мақсаттары:

      1) назарын тәуекелі жоғары салаларға шоғырландыру және қолда бар ресурстарды анағұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;

      2) салық салу саласында бұзушылықтарды анықтау бойынша мүмкіндіктерді ұлғайту.

      4. Тәуекелдерді басқару жүйесі салықтық бақылауды жүзеге асыру кезінде, оның ішінде:

      1) салықтық тексерулер жүргізу үшін салық төлеушілерді (салық агенттерін) іріктеу;

      2) қосылған құн салығының асып кету сомаларының анықтығын растау;

      3) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтың тәуекел дәрежесін айқындау;

      4) осы Кодекстiң 434-бабының ережелерi ескерiле отырып, қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртiбiне құқықты айқындау мақсатында пайдаланылады.

      5. Тәуекелдерді басқару жүйесі ақпараттық жүйелерді қолдана отырып жүзеге асырылуы мүмкін.

      137-бап. Тәуекел дәрежесінің өлшемшарттары

      Салық органдары салық төлеуші (салық агенті) ұсынған салықтық есептіліктің деректеріне, уәкілетті мемлекеттік органдардан алған мәліметтерге, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) қызметі туралы басқа да құжаттарға және (немесе) мәліметтерге талдауды жүзеге асырады.

      Мұндай талдаудың нәтижелерін салық органдары осы Кодекстің 136-бабында көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланады.

      Уәкілетті орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітетін өлшемшарттарды қоспағанда, осы Кодекстің 136-бабы 4-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген мақсаттарда пайдаланылатын тәуекелдер дәрежесінің өлшемшарттары құпия (қызметтік) ақпарат болып табылады.

      Қосылған құн салығының асып кету сомаларының анықтығын растау мақсатында тәуекел дәрежесінің өлшемшарттарын және тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану тәртібін уәкілетті орган айқындайды.".

20-бап. Салық кодексінің 142-бабы 1-тармағы 17) тармақшасының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "17) акциздiк және есепке алу-бақылау маркаларының, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға, темекі өнімдеріне ілеспе жүкқұжаттарының болуы және төлнұсқалығы, лицензияның болуы;".

21-бап. Салық кодексінің 146-бабы 7-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "7. Қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығының асып кету сомаларының анықтығын растау бойынша тақырыптық тексерулерді жүргізу, ұзарту және тоқтата тұру мерзімі осы Кодекстің 431-бабында көзделген мерзімдер сақтала отырып белгіленеді.".

      22-бап. Салық кодексінің 166-бабының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "166-бап. Жалпы ережелер

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар бақылау-касса машиналары мiндеттi түрде қолданыла отырып жүргiзiледi.

      2. Осы баптың 1-тармағының ережесi:

      1) жеке тұлғалардың;

      2) адвокаттар мен медиаторлардың;

      3) қызметін:

      патент негізінде арнаулы салық режимiн қолдана отырып;

      ашық сауда базарларының аумағындағы стационарлық емес сауда объектілері арқылы шағын бизнес субъектiлерi үшiн арнаулы салық режимi шеңберiнде;

      арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша бірыңғай жер салығын төлеу негізінде осы арнаулы салық режимі шеңберінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа);

      4) уәкілетті органмен келісу бойынша көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша билеттерді бере отырып, қалалық қоғамдық көлікте тасымалдау бойынша халыққа қызметтер көрсету бөлігіндегі;

      5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің;

      6) екінші деңгейдегі банктердің ақшалай есеп айырысуларына қолданылмайды.

      3. Салық төлеушілер қолданатын бақылау-касса машиналарын салық органдарында есепке алу:

      1) бақылау-касса машинасын есепке қоюды;

      2) тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуді;

      3) бақылау-касса машинасын есептен шығаруды қамтиды.

      4. Сауда операциялары немесе қолма-қол ақша арқылы қызметтер көрсету кезінде ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыратын сауда автоматтары мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу терминалдары бақылау-касса машиналарымен жарақтандыруға жатады.

      5. Ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолдану міндеті бензинді (авиациялық бензиннен басқа), дизель отынын, алкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізуді, уәкілетті орган белгілеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылады.

      Осы тармақтың ережелерi қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерге қолданылмайды.

      Аумағында ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктері туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруға жатады.

      6. Бақылау-касса машиналарын қолдану кезінде мынадай талаптар қойылады:

      1) ақшалай есеп айырысулармен байланысты қызмет басталғанға дейін бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою жүзеге асырылады;

      2) тауар, жұмыс, көрсетiлетiн қызмет үшін төленген сомаға бақылау-касса машинасының чегін немесе тауар чегін беру жүзеге асырылады;

      3) бақылау-касса машинасына салық органдары лауазымды адамдарының қолжетімділігі қамтамасыз етіледі.

      7. Бақылау-касса машинасының чегі мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

      1) салық төлеушінің атауы;

      2) салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      3) бақылау-касса машинасының зауыттық нөмірі;

      4) бақылау-касса машинасының салық органындағы тіркеу нөмірі;

      5) чектің реттік нөмірі;

      6) тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жасалған күн мен уақыт;

      7) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасы және (немесе) сатып алу сомасы;

      8) фискалдық белгі;

      9) деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарының бақылау чегінің төлнұсқалығын тексеру үшін фискалдық деректер операторының атауы және фискалдық деректер операторы интернет-ресурсының деректемелері.

      Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын аппараттық-бағдарламалық кешендердің бақылау чегінің нысаны мен мазмұнын уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.

      Валюта айырбастау, металл сынықтарын, шыны ыдысты қабылдау пункттерінде, ломбардтарда қолданылатын бақылау-касса машиналарының чегі қосымша сату сомасы және сатып алу сомасы туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

      8. Бақылау-касса машинасының чегі қосымша бақылау-касса машинасын дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында көзделген, оның ішінде қосылған құн салығының сомасын көрсететін деректерді қамтуы мүмкін.

      9. Бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібін уәкілетті орган айқындайды.";

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "166-бап. Жалпы ережелер

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар бақылау-касса машиналары мiндеттi түрде қолданыла отырып жүргiзiледi.

      2. Осы баптың 1-тармағының ережесi:

      1) жеке тұлғалардың;

      2) адвокаттар мен медиаторлардың;

      3) қызметін:

      патент негізінде арнаулы салық режимiн қолдана отырып;

      арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша бірыңғай жер салығын төлеу негізінде осы арнаулы салық режимі шеңберінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа);

      4) уәкілетті органмен келісу бойынша көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша билеттерді бере отырып, қалалық қоғамдық көлікте тасымалдау бойынша халыққа қызметтер көрсету бөлігіндегі;

      5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің;

      6) екінші деңгейдегі банктердің ақшалай есеп айырысуларына қолданылмайды.

      3. Салық төлеушілер қолданатын бақылау-касса машиналарын салық органдарында есепке алу:

      1) бақылау-касса машинасын есепке қоюды;

      2) тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуді;

      3) бақылау-касса машинасын есептен шығаруды қамтиды.

      4. Сауда операциялары немесе қолма-қол ақша арқылы қызметтер көрсету кезінде ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыратын сауда автоматтары мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу терминалдары бақылау-касса машиналарымен жарақтандыруға жатады.

      5. Ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолдану міндеті бензинді (авиациялық бензиннен басқа), дизель отынын, алкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізуді, уәкілетті орган белгілеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылады.

      Осы тармақтың ережелерi қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерге қолданылмайды.

      Аумағында ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктері туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруға жатады.

      6. Бақылау-касса машиналарын қолдану кезінде мынадай талаптар қойылады:

      1) ақшалай есеп айырысулармен байланысты қызмет басталғанға дейін бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою жүзеге асырылады;

      2) тауар, жұмыс, көрсетiлетiн қызмет үшін төленген сомаға бақылау-касса машинасының чегін немесе тауар чегін беру жүзеге асырылады;

      3) бақылау-касса машинасына салық органдары лауазымды адамдарының қолжетімділігі қамтамасыз етіледі.

      7. Бақылау-касса машинасының чегі мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

      1) салық төлеушінің атауы;

      2) салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      3) бақылау-касса машинасының зауыттық нөмірі;

      4) бақылау-касса машинасының салық органындағы тіркеу нөмірі;

      5) чектің реттік нөмірі;

      6) тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жасалған күн мен уақыт;

      7) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бір бірлігі үшін бағасы;

      8) фискалдық белгі;

      9) деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарының бақылау чегінің төлнұсқалығын тексеру үшін фискалдық деректер операторының атауы және фискалдық деректер операторы интернет-ресурсының деректемелері.

      10) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы;

      11) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің саны, олардың өлшем бірлігі;

      12) тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті сатудың жалпы сомасы;

      13) егер салық төлеуші қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда – қосылған құн салығы салынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдар бойынша мөлшерлеме көрсетіле отырып, қосылған құн салығының сомасы;

      14) бақылау-касса машинасы пайдаланылатын жердің мекенжайы;

      15) бақылау-касса машинасының чегі туралы ақпаратты кодталған түрде қамтитын штрих код.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 9) және 15) тармақшаларының ережелері деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машиналарының чектеріне қолданылмайды.

      Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын аппараттық-бағдарламалық кешендердің бақылау чегінің нысаны мен мазмұнын уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.

      Валюта айырбастау, металл сынықтарын, шыны ыдысты қабылдау пункттерінде, ломбардтарда қолданылатын бақылау-касса машиналарының чегі қосымша сату сомасы және сатып алу сомасы туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

      8. Бақылау-касса машинасының чегі қосымша бақылау-касса машинасын дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында көзделген, оның ішінде қосылған құн салығының сомасын көрсететін деректерді қамтуы мүмкін.

      9. Бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібін уәкілетті орган айқындайды.";

      3) алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      23-бап. Салық кодексінің 167, 168 және 169-баптарының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы баптар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "167-бап. Бақылау-касса машиналарын салық органында есепке қою

      1. Осы тармақта белгіленген жағдайды қоспағанда, модельдерi мемлекеттік тiзiлiмге енгiзiлген, деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар, техникалық ақауы жоқ бақылау-касса машиналары пайдаланатын жері бойынша салық органдарында есепке қоюға жатады.

      Ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ жерлерде деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машиналары салық органдарында есепке қоюға жатады.

      2. Аппараттық-бағдарламалық кешендерді қоспағанда, деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасын салық органдарында есепке қою үшін салық төлеуші салық органына:

      1) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтінішті;

      2) салық төлеуші туралы мәліметтері бар бақылау-касса машинасын;

      3) нөмірленген, тігілген, салық төлеушінің қолымен және (немесе) мөрімен (болған кезде) куәландырылған тауар чектерінің кітабын ұсынады.

      3. Аппараттық-бағдарламалық кешен болып табылатын, деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машинасын есепке қою үшін салық төлеуші салық органына:

      1) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтінішті;

      2) аппараттық-бағдарламалық кешеннің функционалдық мүмкіндіктері мен сипаттарының қысқаша сипаттамасын;

      3) есепке қою үшін өтініш жасалған аппараттық-бағдарламалық кешен моделінің "Салық инспекторының жұмыс орны" модулін пайдалану жөніндегі нұсқаулығын ұсынады және оған қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

      4. Аппараттық-бағдарламалық кешендерді қоспағанда, ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ жерлерде пайдаланылатын деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машинасын есепке қою үшін салық төлеуші салық органына:

      1) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтінішті;

      2) фискалдық режимді орнатпай-ақ мәліметтерді енгізу мүмкін болатын, салық төлеуші туралы мәліметтері бар бақылау-касса машинасын;

      3) нөмірленген, тігілген, салық төлеушінің қолымен және (немесе) мөрімен (болған кезде) куәландырылған қолма-қол ақшаны есепке алу кітабын және тауар чектерінің кітабын ұсынады.

      5. Аппараттық-бағдарламалық кешен болып табылатын, ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ жерлерде пайдаланылатын деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машинасын есепке қою үшін салық төлеуші салық органына мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтініш;

      2) аппараттық-бағдарламалық кешеннің функционалдық мүмкіндіктері мен сипаттарының қысқаша сипаттамасы;

      3) есепке қою үшін өтініш жасалған аппараттық-бағдарламалық кешен моделінің "Салық инспекторының жұмыс орны" модулін пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

      6. Бақылау-касса машинасын есепке қоюды салық органдары бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырады.

      7. Бақылау-касса машиналарын есепке қою бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтініш алынған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде бақылау-касса машинасының тіркеу нөмірі беріле отырып және бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы қалыптастырыла отырып жүргізіледі.

      8. Бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасының, тауар чегінің, қолма-қол ақшаны есепке алу кітабы мен тауар чектерi кiтабының нысандарын уәкілетті орган белгілейді.

      168-бап. Бақылау-касса машинасының тiркеу

      деректерiне өзгерістер енгізу

      1. Бақылау-касса машинасының тiркеу карточкасында көрсетiлген мәлiметтерді өзгерту салық төлеушiнің келу тәртібімен қағаз жеткізгіште салық органына:

      1) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтiнiштi;

      2) бақылау-касса машинасының тiркеу карточкасын ұсынуы арқылы жүзеге асырылады.

      2. Бақылау-касса машинасының тiркеу карточкасында көрсетiлген мәлiметтерді өзгертуді салық төлеушi өзгерістер туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      3. Тіркеу карточкасын ауыстыруды бақылау-касса машинасы есепке қойылған жердегі салық органы:

      1) тіркеу карточкасы жоғалған (бүлінген) жағдайда – осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде;

      2) тіркеу карточкасында көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда – осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      4. Бақылау-касса машинасының жаңа тіркеу карточкасы берілген кезде салық органы бұрын берген бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы, салық төлеуші бақылау-касса машинасының көрсетілген тіркеу карточкасын жоғалтқан (бүлдірген) жағдайларды қоспағанда, салық органына қайтаруға жатады.

      169-бап. Бақылау-касса машинасын салық органында есептен шығару

      1. Бақылау-касса машинасын есептен шығару:

      1) сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулармен байланысты қызметті жүзеге асыру тоқтатылған;

      2) бақылау-касса машинасы пайдаланылатын жер немесе бақылау-касса машинасын сауда автоматында немесе көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу терминалында пайдаланатын салық төлеушінің тұрған жері өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгеріс бақылау-касса машинасын басқа салық органында тіркеуді талап етсе;

      3) бақылау-касса машинасын техникалық ақауына байланысты одан әрі қолдану мүмкін болмаған;

      4) бақылау-касса машинасы мемлекеттік тізілімнен алып тасталған;

      5) бақылау-касса машинасының техникалық жағынан жарамды моделі бақылау-касса машинасының жаңа моделіне ауыстырылған;

      6) ішкі істер органдарына берілген ұрланғаны туралы өтініштің көшірмесі және (немесе) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланған жоғалғаны туралы хабарландырудың көшірмесі болған кезде бақылау-касса машинасы ұрланған, жоғалған;

      7) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына қайшы келмейтін өзге де жағдайларда жүргізіледі.

      2. Аппараттық-бағдарламалық кешендерді қоспағанда, бақылау-касса машинасын есептен шығару үшін ол пайдаланылатын жердегі салық органына:

      1) бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтініш;

      2) бақылау-касса машинасы;

      3) нөмірленген, тігілген, лауазымды адамның қолымен және салық органының мөрімен куәландырылған қолма-қол ақшаны есепке алу кітабы;

      4) нөмірленген, тігілген, лауазымды адамның қолымен және салық органының мөрімен куәландырылған тауар чектерінің кітабы;

      5) бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы ұсынылады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 3) тармақшасының ережесі деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарына қолданылмайды.

      3. Аппараттық-бағдарламалық кешен болып табылатын бақылау-касса машинасын есептен шығару үшін салық төлеуші салық органына осындай бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішті, бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасын ұсынады және "Салық инспекторының жұмыс орны" модуліне қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

      4. Бақылау-касса машинасын есептен шығаруды салық органы бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.".

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

24-бап. Салық кодексінің 172-бабы 15-тармағы 4) тармақшасының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "4) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлеріне ілеспе жүкқұжаттарын ресімдеу қағидалары акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленеді.".

25-бап. Салық кодексінің 204-бабы 2-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2. Салық төлеуші (салық агенті) салық нысандарын қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштерде қазақ және (немесе) орыс тілдерінде жасайды, қол қояды, (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мөрмен не электрондық цифрлық қолтаңбамен) куәландырады.".

26-бап. Салық кодексінің 206-бабы 3-тармағы бірінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "3. Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияны, тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті қоспағанда, салықтық есептілік мынадай түрлерге бөлінеді:".

27-бап. Салық кодексінің 213-бабы 7-тармағы 2) тармақшасының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2) ойын бизнесі салығын және (немесе) тіркелген салықты төлеушіге;".

28-бап. Салық кодексінің 228-бабы 6-тармағы бірінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "6. Егер осы баптың 9-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 2-тармағының 1) – 6) және 8) тармақшаларында көрсетілген активтердің бастапқы құны мынадай тәртіппен айқындалады:".

29-бап. Салық кодексінің 232-бабы 5-тармағы бірінші абзацының және 4) мен 5) тармақшаларының қолданысы 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы нормалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "5. Есепті және (немесе) алдыңғы салықтық кезеңдерде шегерімге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы борышкерге қойылатын талаптар мөлшерi мынадай жағдайларда азайтылған кезде осы Кодекстiң 250-бабының 1, 2, 3, 6 және 7-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған провизиялардың (резервтердiң) мөлшерлерiн төмендетуден түсетiн кiрiс деп танылмайды:";

      "4) борышкердің және осы Кодекстің 250-бабының 1, 2, 3, 6 және 7-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші алдында борышкермен бірлесіп ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілігі бар үшінші тұлғалардың өндіріп алуды қолдануға болатын мүлкі, оның ішінде ақшасы, бағалы қағаздары, немесе кірістері болмаған және оның мүлкін немесе кірістерін анықтау бойынша сот орындаушысы қолданған, Қазақстан Республикасының атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы заңнамасында көзделген шаралар нәтижесіз болған жағдайда, сот орындаушысының осы Кодекстің 250-бабының 1, 2, 3, 6 және 7-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушіге атқарушылық құжатты қайтару туралы қаулысының заңды күшіне енуі;

      5) осы Кодекстің 250-бабының 1, 2, 3, 6 және 7-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушіге борышкердің мүлкіне, оның ішінде ақшасына, бағалы қағаздарына, немесе кірістеріне өндіріп алуды қолданудан бас тарту туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі;".

30-бап. Салық кодексінің 250-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Егер осы Кодекстің 232-бабының 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, ұлттық даму институты болып табылатын, акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банкті қоспағанда, банктердің халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес және уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған тәртіппен құрылған провизиялар (резервтер) бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар.".

      30-1-бап. Мыналар:

      1) Салық кодексінің мазмұнындағы 255-баптың тақырыбының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тақырып мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "255-бап. Жер қойнауын пайдаланушының, жүк тасымалдаушының жекелеген шығыс түрлерін шегеру";

      2) Салық кодексінің 255-бабы тақырыбының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тақырып мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "255-бап. Жер қойнауын пайдаланушының, жүк тасымалдаушының жекелеген шығыс түрлерін шегеру";

      3) Салық кодексінің 255-бабы 2-тармағы бірінші абзацының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шығыстарды шегеру мынадай:".

      Ескерту. Заң 30-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 295-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

31-бап. Салық кодексінің 257-бабы 2-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2. Салық төлеушінің осы Кодекстің 319-бабы 2-тармағының 1), 5), 7), 8), 9), 10) және 12) тармақшаларында, 341-бабы 1-тармағының 42) және 44) тармақшаларында айқындалған, жеке тұлғаларға төлемдер түріндегі шығыстары шегерімге жатады.".

      31-1-бап. Салық кодексінің 268-бабы 7-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "7. Осы тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, салық төлеушіні бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастыруға байланысты тіркелген актив алынған кезде, осы баптың 2-тармағының негізінде тіркелген активтердің бастапқы құнына қосылмайтын шығындарды (шығыстарды) қоспағанда, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бастапқы тану кезінде осындай активтің құнын ұлғайтатын іс жүзіндегі шығындар есепке алына отырып, осындай активтің беру актісінде немесе бөлу балансында көрсетілген баланстық құны оның бастапқы құны болып табылады.

      Берiлетiн тiркелген активтердiң салықтық есепке алу деректерi бойынша құны осы Кодекстiң 270-бабының 6-тармағының екiншi бөлiгiне сәйкес беру актiсiнде көрсетiлген жағдайда, бірігу арқылы құрылып, жаңадан пайда болған заңды тұлғаның немесе өзіне басқа заңды тұлға қосылған заңды тұлғаның кiшi тобының (тобының) құндық балансы осындай құнға ұлғайтылады.

      Берiлетiн тiркелген активтердiң салықтық есепке алу деректерi бойынша құны осы Кодекстiң 270-бабы 6-тармағының екінші және үшiншi бөлiктерiне сәйкес беру актiсiнде көрсетiлген жағдайда, осындай құн Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес бөлініп шығу арқылы немесе қайта ұйымдастырылу күнінде ірі салық төлеушілер мониторингінде болған заңды тұлғадан бөлініп шығу арқылы құрылып, жаңадан пайда болған заңды тұлғаның кiшi тобының (тобының) құндық балансына қосылады.".

      Ескерту. Заң 31-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-2-бап. Салық кодексінің 270-бабы 6-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "6. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, тіркелген активтер бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастыру нәтижесінде шығып қалған кезде қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның кіші тобының (тобының) құндық балансы берілген активтердің беру актісінде немесе бөлу балансында көрсетілген баланстық құнына азайтылады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес заңды тұлғаны бөлініп шығу арқылы немесе қайта ұйымдастырылу күнінде ірі салық төлеушілер мониторингінде болған заңды тұлғадан бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастыру кезінде, сондай-ақ бірігу, қосылу арқылы қайта ұйымдастыру кезінде салық төлеушілер салықтық есепке алу мақсаттары үшін, беру актісінде берілетін тіркелген активтердің қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның салықтық есепке алу деректері бойынша құнын:

      1) I топтың тіркелген активтері бойынша – тіркелген активтердің осы Кодекстің 267-бабының 3-тармағында айқындалған тәртіппен есептелген қалдық құнын;

      2) II, III, ІV топтардың тіркелген активтері бойынша топтың барлық тіркелген активтерін беру шартымен – топтың құндық балансының осы Кодекстің 267-бабының 8-тармағында айқындалған тәртіппен есептелген шамасын көрсетуге құқылы. Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 194-бабында көзделген бөлек салықтық есепке алуды жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылатын топтардың құндық баланстарына қатысты да қолданылады.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген жағдайларда, бірігу, қосылу, сондай-ақ бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның кіші тобының (тобының) құндық балансы берілетін тіркелген активтердің осы тармаққа сәйкес беру актісінде көрсетілген салықтық есепке алу деректері бойынша құнына азайтылады.".

      Ескерту. Заң 31-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

32-бап. Салық кодексінің 287-бабы 1-тармағы бірінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Егер осы Кодекстің 232-бабының 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, кірістер немесе шегерімдер мынадай жағдайларда:".

      32-1-бап. Салық кодексінің 294-бабы 1-тармағының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "1. Бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін тұлға:

      1) осындай тұлға мынадай тұлғалардың бірі:

      Қазақстан Республикасы қосарланған салық салуды болғызбау және салықтарды төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шарт жасасқан шет мемлекетте тіркелген бейрезидент-заңды тұлғаны қоспағанда, бейрезидент-заңды тұлға;

      Қазақстан Республикасы қосарланған салық салуды болғызбау және салықтарды төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шарт жасасқан шет мемлекетте тіркелген ұйымның өзге нысанын қоспағанда, заңды тұлғаны құрмай кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың өзге шетелдік нысаны (бұдан әрі – ұйымның өзге нысаны) болып табылса;

      2) осындай тұлға мынадай шарттардың біріне сай келсе:

      тұлғаға қатысу үлесінің (дауыс беретін акциялардың) 25 және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды немесе жеке тұлғаға (бұдан әрі осы тараудың мақсаттарында – резидент) тікелей немесе жанама немесе конструктивті тиесілі болса;

      тұлға резидентпен бақылау арқылы байланысты болса (егер резиденттің тұлғаға тікелей немесе жанама немесе конструктивті бақылауы болған жағдайда);

      3) осындай тұлға мынадай шарттардың біріне сай келсе:

      осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айқындалған, бейрезидент-заңды тұлғаның немесе ұйымның өзге нысанының пайдасына салынатын салықтың тиімді мөлшерлемесі 10 пайыздан азды құраса;

      бейрезидент-заңды тұлға немесе ұйымның өзге нысаны немесе оның құрылтай құжаты (құрылуы туралы құжаты) немесе өзіне осындай ұйымның өзге нысаны бойынша кірістер мен шығыстарды есепке алуды жүргізу немесе активтерді басқару жүктелген қатысушы жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелсе, бақыланатын шетелдік компания болып танылады.

      Бақыланатын шетелдік компанияны айқындау мақсаттарында "бақылау" ұғымы осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасына сәйкес айқындалады.".

      Ескерту. Заң 32-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      32-2-бап. Салық кодексінің 297-бабы 4-тармағының және 10-тармағы 6) тармақшасының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы нормалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "4. Резиденттің растайтын құжаттары болған кезде бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасын мынадай сомаларға азайтуға құқығы бар:

      1) егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі шоғырландырылған қаржылық пайдасы осындай соманы есепке алған жағдайда, бақыланатын шетелдік компанияның шоғырландырылған қаржылық есептілігінде танылған, топішілік операциялардан болатын пайда (залал) сомасына, қауымдастырылған (бірлескен) ұйымдардың кірістеріндегі үлеске азайтылған еншілес ұйымдардың салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының (залалының) сомалары. Осы тармақшаның ережесі, егер бақыланатын шетелдік компания тіркелген мемлекеттің заңнамалық актілерінде шоғырландырылмаған жеке қаржылық есептілік жасамай, еншілес (қауымдастырылған, бірлескен) ұйымдардың деректерін көрсете отырып, шоғырландырылған қаржылық есептілік жасау жөнінде міндеттеме белгіленген жағдайда қолданылады;

      2) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К - егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осы тармақшада көрсетілген салық салынатын кірісті есепке алған жағдайда, бақыланатын шетелдік компанияның филиал, өкілдік, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтен түскен, Қазақстан Республикасында 20 пайыз мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынған салық салынатын кірісі;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      3) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К – егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осы тармақшада көрсетілген кірісті есепке алған жағдайда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, бұдан бұрын Қазақстан Республикасында төлем көзінен 20 пайыз мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынған, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай қызметтер көрсетуден (жұмыстар орындаудан) түскен кіріс;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      4) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      Д – егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осындай дивидендтерді қамтыған жағдайда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған дивидендтер;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      5) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К – егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осы тармақшада көрсетілген кірісті қамтыған жағдайда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, бұдан бұрын Қазақстан Республикасында төлем көзінен 20 пайыз мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынған, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделгеннен өзге кіріс;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      6) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К – шоғырландырылған топтың біртұтас ұйымдық құрылымына кіретін бақыланатын шетелдік бір компания бақыланатын шетелдік басқа компаниядан алған дивидендтер сомасы. Егер бақыланатын шетелдік бір компанияның қаржылық пайдасы бұдан бұрын Қазақстан Республикасында осындай бақыланатын шетелдік басқа компанияның қаржылық пайдасынан корпоративтік табыс салығы салынған және (немесе) есепті немесе алдыңғы салықтық кезеңде осы баптың 4-тармағының 4) тармақшасына немесе осы тармақшаға сәйкес азайтылған осындай дивидендтерді қамтыған жағдайда;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы.

      Осы тармақтың ережелері жеңілдікті салық салынатын мемлекеттерде тіркелген бақыланатын шетелдік компанияға және (немесе) бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесіне қолданылмайды.";

      "6) осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасын қолдану үшін:

      резиденттің бақыланатын шетелдік екі компаниясының арасында дивидендтердің бөлінгенін және төленгенін растайтын құжаттардың көшірмесі;

      бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасында салық салынуға жататын (салық салынған) қаржылық пайдасына резиденттің бақыланатын шетелдік басқа компаниясы төлеген (төлейтін) дивидендтердің қосылғанын растайтын, шет тілде жасалған (қазақ немесе орыс тіліне міндетті түрде аударма жасалған) ішкі құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан корпоративтік табыс салығының есептелгенін және төленгенін растайтын құжаттардың көшірмесі;

      шоғырландырылған топтың барлық қатысушысының толық атауы, резиденттік елі және қатысу үлестері (дауыс беретін акциялары) көрсетілген құрылымын айқындайтын құжаттар. Осындай құжаттармен қатар сауда тізілімінен (акционерлер тізілімінен) үзінді-көшірме немесе шоғырландырылған топтың қатысушысы тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге ұқсас құжат ұсынылады.

      Осы баптың 3 немесе 4-тармақтарының ережелерін қолданатын резидентте осы тармақта көрсетілген құжаттар немесе олардың көшірмесі бар болуға тиіс.".

      Ескерту. Заң 32-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

33-бап. Мыналар:

      1) Салық кодексінің мазмұнындағы 316366-баптары тақырыптарының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тақырыптар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

"8-бөлім. Жеке табыс салығы 35-тарау. Жалпы ережелер

      316-бап. Төлеушілер

      317-бап. Жекелеген жағдайларда кірістерге салық салу ерекшеліктері

      318-бап. Салық салу объектілері

      319-бап. Жеке тұлғаның жылдық кірісі

      320-бап. Салық мөлшерлемелері

      321-бап. Жеке тұлғаның жылдық кірісіне кіретін кірістер

36-тарау. Кірістер 1-параграф. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер

      322-бап. Жұмыскердің кірісі

      323-бап. Жұмыскердiң заттай нысандағы кірісі

      324-бап. Жұмыскердiң материалдық пайда түрiндегi кірісі

      325-бап. Өтеусіз алынған мүлік, оның ішінде жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріндегі кіріс

      326-бап. Зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс

      327-бап. Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі кіріс

      328-бап. Стипендия түріндегі кіріс

      329-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс

      2-параграф. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер

      330-бап. Мүліктік кіріс

      331-бап. Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      332-бап. Жеке тұлғаның мүлікті өткізуден Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі

      333-бап. Жеке тұлғаның мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға салым ретінде беруі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      334-бап. Шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын, дара кәсіпкердің өзге активтерді өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      335-бап. Талап ету құқығын, оның ішінде тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс

      336-бап. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі

      337-бап. Дара кәсіпкердің кірісі

      338-бап. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден түсетін басқа да кірістер

      339-бап. Бақыланатын шетелдік компания бойынша жалпы ережелер

      340-бап. Бақыланатын шетелдік компанияның пайдасына салық салу

3-параграф. Кірісті түзету

      341-бап. Кірісті түзету

37-тарау. Салықтық шегерімдер

      342-бап. Салықтық шегерімдер бойынша жалпы ережелер

      343-бап. Салық агентінде салықтық шегерімдерді қолдану ерекшеліктері

      344-бап. Жеке тұлғаның салықтық шегерімдерді дербес қолдану ерекшеліктері

      345-бап. Зейнетақы төлемдері және жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салықтық шегерім

      346-бап. Стандартты шегерімдер

      347-бап. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерім

      348-бап. Медицинаға арналған салықтық шегерім

      349-бап. Сыйақылар бойынша салықтық шегерім

      38-тарау. Төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығы бойынша есептеу, төлеу және салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      350-бап. Төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығы бойынша жалпы ережелер

      351-бап. Жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу

      352-бап. Мемлекеттік мекемелердің жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу ерекшеліктері

      353-бап. Төлем көзінен салық салынатын кірісті айқындау

      354-бап. Салықтық және есепті кезеңдер

      355-бап. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация

      39-тарау. Жеке тұлға дербес есептейтін жеке табыс салығы бойынша есептеу, төлеу және салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      356-бап. Жеке тұлға дербес есептейтін жеке табыс салығы бойынша жалпы ережелер

      357-бап. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын жеке тұлғаның салық салынатын кірісін айқындау

      358-бап. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу

      359-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу

      360-бап. Резидент-еңбекші көшіп келушінің кірісі

      361-бап. Салықтық кезең

      362-бап. Салықты төлеу мерзімдері

      363-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларация

      364-бап. Декларацияны тапсыру мерзімдері

      9-бөлім. Жеке практикамен айналысатын адамның және дара кәсіпкердің кірістерінен жеке табыс салығы

      40-тарау. Жеке практикамен айналысатын адамның және жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірісі

      365-бап. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі

      366-бап. Дара кәсіпкердің кірісі";

      2) Салық кодексінің 8 және 9-бөлімдерінің қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлімдер мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

"8-бөлім. Жеке табыс салығы 35-тарау. Жалпы ережелер

      316-бап. Төлеушілер

      1. Жеке тұлғаның төлем көзінен және дербес салық салу кезіндегі салық салынатын кірісі түріндегі салық салу объектiлерi бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын төлеушiлер болып табылады.

      2. Ойын бизнесі салығын, тіркелген салықты төлеушілер осы Кодекстің 535 және 544-баптарында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін кірістер бойынша жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмайды.

      3. Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметті жүзеге асырудан түсетін кірістер бойынша жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмайды.

      317-бап. Жекелеген жағдайларда кірістерге салық салу ерекшеліктері

      1. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын Қазақстан Республикасы азаматының, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның (бұдан әрі – резидент-жеке тұлға) төлем көзінен салық салуға жататын кірістері бойынша осы Кодекстің 320-бабында көзделген мөлшерлемелер бойынша жеке табыс салығын есептеуді, ұстап қалуды және аударуды, сондай-ақ салықтық есептілікті ұсынуды салық агенті осы тарауда, осы Кодекстің 36-тарауының 1-параграфында, 38-тарауында және 657-бабында белгiленген тәртіппен және мерзімдерде жүргізеді.

      2. Резидент-жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер бойынша осы Кодекстің 320-бабында көзделген мөлшерлемелер бойынша жеке табыс салығын есептеу және төлеу, сондай-ақ салықтық есептілікті ұсыну осы Кодекстiң 36-тарауының 2-параграфында, 39 және 40-тарауларында белгiленген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі.

      3. Бейрезидент-жеке тұлғаның кірістері бойынша осы Кодекстің 320 және 646-баптарында көзделген мөлшерлемелер бойынша жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және аудару, сондай-ақ салықтық есептілікті ұсыну осы Кодекстiң 74-тарауында белгiленген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі.

      4. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірістері бойынша жеке табыс салығын есептеу және төлеу, сондай-ақ салықтық есептілікті ұсыну осы Кодекстiң 77-тарауында белгiленген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі.

      5. Ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірістері бойынша жеке табыс салығын есептеу осы Кодекстің 78-тарауында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі.

      6. Бiрыңғай жиынтық төлемдi төлеушi осы Кодекстiң 774-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерiн жүзеге асырудан алған (алуға жататын) кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу мен төлеу осы Кодекстiң 775-бабына сәйкес жүргiзiледi.

      Мұндай тұлға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген кірістер бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік төлемдер бойынша салықтық есептілікті ұсынбайды.

      318-бап. Салық салу объектілері

      Мыналар жеке табыс салығы салынатын объектілер болып табылады:

      1) жеке тұлғаның төлем көзінен салық салынатын кірісі;

      2) жеке тұлғаның дербес салық салу кезіндегі салық салынатын кірісі.

      319-бап. Жеке тұлғаның жылдық кірісі

      1. Жеке тұлғаның жылдық кірісі осы тұлға Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерде салықтық кезең ішінде:

      1) төлем көзінен;

      2) жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер түрінде алуға жататын (алған) кірістерінен тұрады.

      2. Мыналар жеке тұлғаның кірісі ретінде қарастырылмайды:

      1) жұмыскерлердің жұмысы жол бойында өтетін, жол жүру сипатына ие, қызмет көрсетілетін учаскелер шегіндегі қызметтік сапарларға байланысты болатын жағдайларда, оларға осындай жұмыстың әрбір күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және мұндай төлемдерді есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 0,35 еселенген мөлшерінде өтемақы төлемдері;

      2) егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, қызметтiк, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыскерді оқыту, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау мақсатындағы iссапарлар кезiндегі:

      осы Кодекстің 244-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында және 3-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында белгіленген өтемақылар;

      Қазақстан Республикасының шегіндегі іссапар бойынша – іссапарда болған күнтізбелік қырық күннен аспайтын кезең ішінде іссапарда болған әрбір күнтізбелік күн үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшерінен аспайтын тәуліктік өтемақылар;

      Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі іссапар бойынша – іссапарда болған күнтізбелік қырық күннен аспайтын кезең ішінде іссапарда болған әрбір күнтізбелік күн үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 8 еселенген мөлшерінен аспайтын тәуліктік өтемақылар;

      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджет қаражаты (шығыстар сметасы) есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мөлшерлерде және тәртіппен жүргізетін қызметтік, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыскерді оқыту, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау мақсатындағы іссапарлар кезіндегі өтемақылар;

      4) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджет қаражаты (шығыстар сметасы) есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мөлшерлерде және тәртіппен жүргізетін қызметтік, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыскерді оқыту, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау мақсатындағы іссапарлар кезіндегі өтемақылар;

      5) жұмыскер басқа жерге жұмысқа ауысқан не жұмыс берушімен бiрге басқа жерге көшкен кездегi жол жүру, мүлкiн көшiру, күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге тұрғынжайды жалдау (жалға алу) бойынша құжатпен расталған шығыстар өтемақылары;

      6) жұмыс берушiнiң кіріс алуға бағытталған қызметті жүзеге асырумен байланысты емес және шегерiмдерге жатқызылмайтын, нақты жеке тұлғаларға бөлінбейтін шығыстары;

      7) далалық жағдайда геологиялық-барлау, топографиялық-геодезиялық және iздестiру жұмыстарымен айналысатын жұмыскерлердiң мұндай жұмыстың әрбір күнтізбелік күні үшін республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2 еселенген мөлшерінде далалық үлесі;

      8) жұмыс берушінің вахталық әдiспен жұмыс iстейтiн адамдардың өндiрiс объектiсiнде болу кезеңiнде жұмыстарды орындауы мен ауысымаралық демалысы үшiн жағдай жасай отырып, тұрмыс-тiршiлiгiн қамтамасыз ету үшiн:

      тұрғынжайды мүліктік жалдау (жалға алу) бойынша;

      осы тармақтың 2) тармақшасында белгiленген тәулiктік өтемақы шегiнде тамақтануға шығыстары;

      9) жұмыс беруші контрагентпен жұмыскерлерді жұмыс орнына дейін және кері қарай жеткізу бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт жасасу талаптарын сақтаған кезде жұмыс берушінің жұмыскерлердi Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты (болатын) жерiнен жұмыс орнына дейiн және керi қарай жеткiзумен байланысты шығыстары;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген нормалар бойынша берiлген арнаулы киiмнiң, арнаулы аяқ киiмнiң, оның ішінде оларды жөндеудің, жеке қорғану құралдарының, жуу және дезинфекциялау құралдарының, профилактикалық өңдеу құралдарының, медициналық қобдишаның, сүттің немесе бағасы тең басқа да тамақ өнiмдерiнiң және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің құны;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының өмiрдi сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдарына, жасалған жинақтаушы сақтандыру (зейнетақы аннуитеті) шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшiн жiберген зейнетақы жинақтарының сомалары, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарына жіберілген, зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша өтеу сомалары;

      12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерлерде әлеуметтік төлемдерді уақтылы есептемегені, ұстап қалмағаны, аудармағаны үшiн есепке жазылған өсiмпұл сомалары;

      13) Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiркеуге жататын және бір жыл және одан көп уақыт меншік құқығында болған механикалық көлік құралдарын және (немесе) тіркемелерді өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі;

      14) меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жыл және одан көп уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болған тұрғынжайларды, саяжай құрылыстарын, гараждарды, жеке қосалқы шаруашылық объектілерін өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі;

      15) бір жыл және одан көп уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болған, меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы шаруашылық, бақ шаруашылығын жүргізу, гараж салу болып табылатын, осы Кодекстің 331-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналасқан жер учаскелерін және (немесе) жер үлестерін өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі;

      16) бір жыл және одан көп уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болған, меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы шаруашылық, бақ шаруашылығын жүргізу, гараж салу болып табылатын, осы Кодекстің 331-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналаспаған жер учаскелерін және (немесе) жер үлестерін өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі;

      17) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет мұқтажы үшін сатып алынған мүлік құнының өсімі;

      18) егер көрсетілген шығыстар жалға алу төлемақысынан жеке жүргізілсе – дара кәсіпкер болып табылмайтын жалға алушы-жеке тұлғаның шеккен немесе дара кәсіпкер болып табылмайтын жалға беруші-жеке тұлғаға тұрғынжайды, тұрғын үй-жайды (пәтерді) мүліктік жалдау (жалға алу) кезінде оның өтеген мынадай:

      Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға;

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге;

      тұрғынжайды, тұрғын үй-жайды (пәтерді) жөндеуге шығыстары;

      19) опционды орындау кезіне опционның базалық активі нарықтық құнының опционды орындау бағасынан асып кетуі (опционды жеке тұлғаға беруге негіз болған тиісті құжатта опционның базалық активі тіркелген баға опционды орындау бағасы болып табылады);

      20) жарнама мақсатында өтеусіз (оның ішінде сыйға тарту түрінде) берілген тауардың құны, егер мұндай тауар бірлігінің құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген және мұндай беру күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен аспаса;

      21) адамдарды қабылдау және оларға қызмет көрсету бойынша осы Кодекстің 245-бабына сәйкес жүргізілген өкілдік шығыстар;

      22) заңды тұлғалардан және дара кәсіпкерлерден алынған, оның ішінде жұмыскердің өзінің жұмыс берушісінен алған кредиттерді (қарыздарды, микрокредиттерді) пайдаланғаны үшін сыйақыны үнемдеуден түсетін материалдық пайда;

      23) мұндай тұлғаға кредит (қарыз, микрокредит) берілгеннен кейін басталған мынадай:

      қарыз алушы-жеке тұлға соттың заңды күшiне енген шешiмi негiзiнде хабарсыз кеткен, әрекетке қабiлетсiз, әрекет қабiлетi шектеулi деп танылған немесе соттың заңды күшiне енген шешiмi негiзiнде ол қайтыс болды деп жарияланған;

      қарыз алушы-жеке тұлғаға I немесе II топтағы мүгедектiк белгiленген, сондай-ақ қарыз алушы-жеке тұлға қайтыс болған;

      асыраушысынан айырылған, жүктілігіне және босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылған жағдайларда "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әлеуметтік төлемдер алатын қарыз алушы-жеке тұлғаның көрсетілген төлемдерден басқа кірісі болмаған;

      қарыз алушы-жеке тұлғаның және банк (микроқаржы ұйымы) алдында қарыз алушы-жеке тұлғамен бірлесіп ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілікте болатын үшінші тұлғалардың өндіріп алуды қолдануға болатын мүлкі, оның ішінде ақшасы, бағалы қағаздары, немесе кірістері болмаған және Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес сот орындаушысы оның мүлкін немесе кірістерін анықтау бойынша қолданған шаралар нәтижесіз болған жағдайда, сот орындаушысының банкке (микроқаржы ұйымына) атқарушылық құжатты қайтару туралы қаулысы заңды күшіне енген;

      ипотекалық шарт жасалған күнге негізгі міндеттемені толық қамтамасыз еткен кепілге салынған мүлік негізгі міндеттеме сомасынан төмен бағамен соттан тыс тәртіппен сауда-саттықта сатылған немесе кепілге салынған мүлік сатылғаннан кейін өтелмеген кредиттің (микрокредиттің) сомасына "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мұндай мүлік кепіл ұстаушының меншігіне өткен жағдайларда, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес кредит (қарыз, микрокредит) бойынша, оның ішінде негізгі борыш, сыйақы, комиссия және тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) бойынша міндеттемелер тоқтатылған кездегі кіріс.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігі бесінші, алтыншы абзацтарының ережелері:

      банктің (микроқаржы ұйымының) жұмыскеріне, банк (микроқаржы ұйымы) жұмыскерінің жұбайына (зайыбына), жақын туыстарына, банкпен (микроқаржы ұйымымен) өзара байланысты тарапқа берілген;

      талап ету құқығын басқаға беру және (немесе) борышты аудару жүргізілген кредит (қарыз, микрокредит) бойынша міндеттемелердің тоқтатылуына қолданылмайды;

      24) банк (микроқаржы ұйымы):

      негізгі борышты кешіру;

      сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) бойынша берешекті кешіру;

      қарыз алушы үшін банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның, сондай-ақ коллекторлық агенттіктің сотқа берілетін талап қою арызынан алынатын мемлекеттік бажды төлеуі нәтижесінде мұндай адам алған кіріс түрінде берген кредит (қарыз, микрокредит) бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес міндеттемелер тоқтатылған кезде түзілген кіріс;

      25) 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін алынған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде қайта қаржыландыруға жататын, ипотекалық тұрғын үй қарызы (ипотекалық қарыз) бойынша:

      бұрын капиталдандырылған сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) сомасы бөлігінде негізгі борышты кешіру;

      сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) бойынша берешекті кешіру;

      шетел валютасымен алынған ипотекалық тұрғын үй қарызының (ипотекалық қарыздың) негізгі борыш сомасы бойынша осындай соманы 2015 жылғы 18 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамын қолдана отырып қайта есептеу нәтижесінде қарыз алушыға қойылатын талаптың мөлшерін азайту;

      Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңнамасына сәйкес халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын қарыз алушы үшін банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның, сондай-ақ уәкілетті органның банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясын ерікті түрде қайтарған ұйымның сотқа берілетін талап қою арызынан алынатын мемлекеттік бажды төлеуі түрінде мұндай адам алған кіріс түрінде түзілген кіріс;

      26) борышты кешіру осы Кодекстің 232-бабы 5-тармағының 11) тармақшасында белгіленген тәртіппен жүргізілген кредит (қарыз) бойынша, осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті қоса алғанда, берешек сомасы;

      27) "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жария етілген мүліктің құны, оның ішінде ақша;

      28) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары;

      29) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары;

      30) жеке тұлға Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде өзіне медициналық көмек көрсету кезінде алған кірісі;

      31) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде:

      Қазақстан Республикасының білім саласындағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы нысанында жүзеге асырылатын мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, жұмыскерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау, сондай-ақ оқу орындарының дайындық бөлімдерінде оқыту бойынша көрсетілетін қызметтердің көлемін ұсыну;

      тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін ұсыну;

      мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды төлеу;

      санаторийлік-курорттық мақсаттағы объектілерде оңалту емін, сауықтыру мен демалуды ұсыну;

      дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұсыну;

      Қазақстан Республикасының мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнамасына сәйкес облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының мүгедекке тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруі кезінде алынған материалдық пайда. Бұл ретте осы абзацтың ережесі:

      мүгедек;

      жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедекке әлеуметтік қызметтер көрсететін жеке көмекші болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылады;

      32) жеке тұлғаларға өздерінен жеке тұлғаның жеке мүлкін сатып алғаны үшін төлемдер.

      Осы тармақшада көзделген, салық агенті жүргізген төлем жағдайында осы тармақшаның ережелері өткізілетін жеке заттар кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтыны және жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығын есептеу үшін салық салынатын объект болып табылмайтыны көрсетілетін өтінішті салық агентіне ұсынған жеке тұлғаға қатысты қолданылады;

      33) жұмыс берушiнiң қызметiмен байланысты мамандық бойынша жұмыскердi оқуға, бiлiктiлiгiн арттыруға немесе қайта даярлауға жiберген кезде басқа жерге қызметтiк iссапарды ресiмдей отырып жасалған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оқытуға, бiлiктiлiкті арттыруға немесе қайта даярлауға ақы төлеуге жұмыс берушінің нақты жұмсаған шығыстары;

      34) шартта белгіленген кезең ішінде – банк пен клиент арасында жасалған шарт бойынша пайызсыз кезең берілуіне байланысты төлем карточкасын ұстаушы банктік қарыз бойынша алған, сыйақыны үнемдеуден түсетін материалдық пайда;

      35) төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асырғаны үшін төлем карточкасын ұстаушының шотына эмитент-банктің қаражаты есебінен эмитент-банк есепке жатқызатын сома;

      36) мемлекеттік қызметшілер, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, судьялар мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға байланысты қызметтік іссапарға жіберілген жағдайда мынадай шарттар орындалған кезде жұмыс беруші болып табылмайтын салық агенті аталған тұлғаларға жол жүру мен тұруға ақы төлеу түріндегі кірістер:

      жұмыс беруші болып табылмайтын салық агентінің есебінен мемлекетішілік және шетелдік сапарларға шақыру салық агентінің қаражаты есебінен ғылыми, спорттық, шығармашылық, кәсіби, гуманитарлық іс-шараларға, оның ішінде осындай салық агентінің жарғылық қызметі шеңберінде жүзеге асырылатын сапарларға қатысу үшін жоғары тұрған лауазымды адамның не органның келісімімен жүзеге асырылуы;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның лауазымды адамы бұйрығының (өкімінің) болуы;

      37) Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша – жұмыс берушінің кінәсінан жұмыста мертігуге ұшырау немесе кәсіптік ауруға шалдығу салдарынан мүгедек деп танылған жұмыскерге жұмыс беруші өтеусіз берген техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнаулы жүріп-тұру құралдарының құны;

      38) Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес, жұмыс берушінің кінәсінан жұмыста мертігуге ұшырау немесе кәсіптік ауруға шалдығу салдарынан мүгедек деп танылған жұмыскерге жұмыс беруші өтеусіз көрсеткен протездік-ортопедиялық көмек түріндегі көрсетілетін қызметтердің құны;

      39) "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құпия көмекшілерге төлемдер;

      40) жұмыс берушiнiң қызметiмен байланысты мамандық бойынша оқыту, бiлiктiлiкті арттыру немесе қайта даярлау жағдайында, қызметтік іссапарды ресімдемей жасалған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыскердi оқуға, бiлiктiлiгiн арттыруға немесе қайта даярлауға жiберу бойынша жұмыс берушiнiң шығыстары:

      жұмыскерді оқытуға, бiлiктiлiгiн арттыруға немесе қайта даярлауға ақы төлеуге нақты жұмсалған шығыстар;

      уәкілетті орган белгiлеген нормалар шегiнде жұмыскердің тұруына нақты жұмсалған шығыстар;

      жұмыскер оқуға түскен кезде оқу орнына баруға және оқу, бiлiктiлiгін арттыру немесе қайта даярлау аяқталғаннан кейiн кері қайтуына нақты жұмсалған шығыстар;

      жұмыс берушi:

      жұмыскердің Қазақстан Республикасының шегiнде оқудан, бiлiктiлiгiн арттырудан немесе қайта даярлаудан өту мерзiмі iшiнде – жұмыскер оқудан, бiлiктiлiгiн арттырудан немесе қайта даярлаудан өткен әрбір күнтізбелік күн үшін республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiштiң 6 еселенген мөлшерi;

      жұмыскердің Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде оқудан, бiлiктiлiгiн арттырудан немесе қайта даярлаудан өту мерзiмі iшiнде – жұмыскер оқудан, бiлiктiлiгiн арттырудан немесе қайта даярлаудан өткен әрбір күнтізбелік күн үшін республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiштiң 8 еселенген мөлшерi шегiнде жұмыскерге төлеуге тағайындаған ақша сомасы;

      41) осы Кодекстiң 291-бабының 1-тармағында аталған дербес бiлiм беру ұйымы тұруға, медициналық сақтандыруға, оның ішінде ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегi тұрғылықты жерiнен (ел, елді мекен) Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыратын жерге дейін және кері қайтқанда әуе көлiгiмен жол жүруге шығыстарды төлеу (өтеу) түрiнде нақты жұмсаған:

      осындай дербес білім беру ұйымының жұмыскері болып табылатын;

      осындай дербес білім беру ұйымының жұмыстарын орындау, қызметтерін көрсету бойынша Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын;

      осындай дербес білім беру ұйымының жұмыстарын орындайтын, қызметтерін көрсететін бейрезидент-заңды тұлғаның жұмыскері болып табылатын және тікелей осындай жұмыстарды орындайтын және осындай қызметтерді көрсететін резидент-шетелдiк тұлға алған материалдық пайда;

      42) осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында айқындалған дербес білім беру ұйымымен еңбек қатынастарында тұрмаған, бірақ осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 1)5) тармақшаларында айқындалған басқа дербес білім беру ұйымымен еңбек қатынастарында тұрған жеке тұлғаны оқуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға осындай шығыстарды жүзеге асыратын дербес білім беру ұйымының шешімімен, мамандық көрсетіле отырып жіберілген кезде осы дербес білім беру ұйымының шығыстары:

      жеке тұлғаны оқытуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға ақы төлеуге нақты жұмсалған шығыстар;

      уәкілетті орган белгілеген нормалар шегінде жеке тұлғаның тұруына нақты жұмсалған шығыстар;

      жеке тұлға оқуға түскен кезде оқу орнына баруға және оқу, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау аяқталғаннан кейін кері қайтуына нақты жұмсалған шығыстар;

      дербес білім беру ұйымы:

      оқитын адамның Қазақстан Республикасының шегінде оқудан, біліктілігін арттырудан немесе қайта даярлаудан өту мерзімі ішінде – жеке тұлға оқудан, біліктілігін арттырудан немесе қайта даярлаудан өткен әрбір күнтізбелік күн үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшері;

      оқитын адамның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде оқудан, біліктілігін арттырудан немесе қайта даярлаудан өту мерзімі ішінде – жеке тұлға оқудан, біліктілігін арттырудан немесе қайта даярлаудан өткен әрбір күнтізбелік күн үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 8 еселенген мөлшері шегінде жеке тұлғаға төлеуге тағайындаған ақша сомасы;

      43) осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру ұйымы жұмсаған мынадай түрдегі төлемдер:

      мынадай білім беру деңгейлері бойынша күндізгі оқу нысаны бойынша білім беру бағдарламасында көзделген оқуға және (немесе) кәсіптік практикадан өтуге ақы төлеуге нақты жұмсалған шығыстар:

      орта білімнен кейінгі білім беру;

      жоғары білім беру;

      жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;

      сабақтан тыс қызмет іс-шарасына қатысуға ақы төлеуге нақты жұмсалған шығыстар;

      жол жүруге және бронь үшін шығыстарды растайтын құжаттар (оның ішінде құнын төлеу фактісін растайтын құжат болған кезде электрондық билет) негізінде – бронь үшін шығыстарға ақы төлеуді қоса алғанда, осы тармақшада көзделген оқу және (немесе) кәсіптік практикадан өту орнына, сондай-ақ сабақтан тыс қызмет іс-шарасы өтетін орынға баруға және кері қайтуға нақты жұмсалған шығыстар;

      уәкілетті орган белгілеген нормалар шегінде жеке тұлғаның тұруына нақты жұмсалған шығыстар;

      мынадай:

      жеке тұлға Қазақстан Республикасының шегінде жіберілген кезде осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру ұйымының шешімінде көзделген мерзім ішінде – оқыған және (немесе) кәсіптік практикадан өткен, сабақтан тыс қызмет іс-шарасына қатысқан әрбір күні үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшері;

      жеке тұлға Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге жіберілген кезде осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру ұйымының шешімінде көзделген мерзім ішінде – оқыған және (немесе) кәсіптік практикадан өткен, сабақтан тыс қызмет іс-шарасына қатысқан әрбір күні үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 8 еселенген мөлшері;

      растайтын құжаттар негізінде, келуге және кетуге арналған рұқсатты (визаны) ресімдеу кезінде жұмсалған шығыстар (визаның, консулдық көрсетілетін қызметтердің, міндетті медициналық сақтандырудың құны) шегінде жеке тұлғаға төлеуге тағайындалған ақша сомалары.

      Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру ұйымы шешім қабылдаған күніне және оқу және (немесе) кәсіптік практикадан өту, сабақтан тыс қызмет іс-шарасына қатысу кезеңінде мұндай дербес білім беру ұйымында:

      дайындық бөлімінде;

      мынадай білім беру деңгейлері:

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтитын бастауыш мектеп;

      негізгі мектеп;

      жоғарғы мектеп;

      мынадай білім беру деңгейлері:

      орта білімнен кейінгі білім беру;

      жоғары білім беру;

      жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын жеке тұлғаларға қолданылады;

      44) осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру ұйымының дайындық бөлімінде оқитын жеке тұлға, каникул кезеңін қоспағанда, оқу жылының әрбір күні үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2 еселенген мөлшері шегінде тамақтануға шығыстарды төлеу (өтеу) түрінде алған материалдық пайда;

      45) осы Кодекстің 291-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған дербес білім беру ұйымында күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын жеке тұлға:

      медициналық сақтандыруға, оның ішінде ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларына ақы төлеуге;

      осы Кодекстің 291-бабының 1-тармағында айқындалған дербес білім беру ұйымының жатақханасында тұруға шығыстарды төлеу (өтеу) түрінде алған материалдық пайда;

      46) байланыс операторы абонент қолма-қол ақшасыз операцияларды жүзеге асырғаны үшін абоненттің мобильдік балансына байланыс операторының қаражаты есебінен есепке жатқызатын сома;

      47) резидент-жеке тұлғаның кірістерінен есептелген және салық агенті оны ұстап қалмай, өз қаражаты есебінен төлеген, осы Кодекстің ережелеріне сәйкес жеке табыс салығының, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті зейнетақы жарналарының сомалары;

      48) операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы болып табылатын Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамыту саласындағы мемлекеттік бағдарламаға, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен бағдарламаларға сәйкес кәсіпкерлік субъектілерді мемлекеттік қаржылай емес қолдау түрінде бюджеттік қаражат есебінен алынған көрсетілетін қызметтердің құны;

      49) талап ету құқығын екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым иемденген кредит (қарыз) бойынша міндеттемелер тоқтатылған кезде түзілген:

      негізгі борышты кешіру;

      сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) бойынша берешекті кешіру түріндегі кіріс.

      320-бап. Салық мөлшерлемелері

      1. Осы баптың 2-тармағында көрсетiлген кірістерді қоспағанда, салық төлеушiнiң кірістеріне 10 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынады.

      2. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған дивидендтер түрiндегi кірістерге 5 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынады.

      321-бап. Жеке тұлғаның жылдық кірісіне кіретін кірістер

      Жеке тұлғаның жылдық кірісіне мынадай кірістерінің барлық түрі кіреді:

      1) жұмыскердің кірісі, оның ішінде үй жұмыскерінің кірісі және резидент-еңбекші көшіп келушінің кірісі;

      2) дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам болып табылмайтын жеке тұлға алған мүліктік кірістен басқа, тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түсетін кіріс;

      3) жеке тұлға алған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құнын үшінші тұлғаның төлеуі түріндегі кіріс;

      4) жеке тұлға алдындағы берешекті өтеу есебіне орындалған, көрсетілген жұмыстар, қызметтер түріндегі кіріс;

      5) өтеусіз алынған мүлік, оның ішінде жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріндегі кіріс;

      6) борышты кешіру түріндегі кіріс;

      7) есептен шығарылған айыппұлды, өсімпұлды және басқа да санкция түрлерін қоспағанда, борышкерге қойылатын талап мөлшерін азайту түріндегі кіріс;

      8) репо операциялары бойынша сыйақы төлеу түріндегі кіріс;

      9) зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс;

      10) дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі кіріс;

      11) стипендия түріндегі кіріс;

      12) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс;

      13) мүліктік кіріс;

      14) дара кәсіпкердің кірісі;

      15) жеке практикамен айналысатын адамның кірісі;

      16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаруашылық бойынша есепке алу кітабында есепке алынған жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін, салық салуға жататын, жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғаның салық агентіне анық емес мәліметтерді ұсынуына байланысты төлем көзінен жеке табыс салығын ұстап қалу жүргізілмеген кірістер;

      17) осы баптың 1) – 16) тармақшаларында көрсетілмеген, салық агентінен немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алынған басқа да кірістер;

      18) бақыланатын шетелдік компаниялардың немесе бақыланатын шетелдік компаниялар тұрақты мекемелерінің осы Кодекстің 340-бабына сәйкес айқындалатын жиынтық пайдасы.

      36-тарау. Кірістер

      1-параграф. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер

      322-бап. Жұмыскердің кірісі

      1. Салық агенті болып табылатын жұмыс беруші есепке жазған және, оның ішінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің бухгалтерлік есебінде шығыстар (шығындар) ретінде танылған мынадай кірістер жұмыскердің салық салуға жататын кірістері болып табылады:

      1) еңбек қатынастарының болуына байланысты жұмыс беруші жұмыскердің меншігіне беруге жататын, қолма-қол және (немесе) қолма-қол емес нысандарындағы ақша;

      2) осы Кодекстің 323-бабына сәйкес жұмыскердің заттай нысандағы кірістері;

      3) осы Кодекстің 324-бабына сәйкес жұмыскердің материалдық пайда түріндегі кірістері.

      2. Қазақстан Респбликасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жасалған еңбек шарты (келісімшарты) бойынша алынған (алуға жататын) кіріс салық агенттері болып табылмайтын тұлғалардан алынған (алуға жататын) жұмыскердің салық салуға жататын кірісі болып табылады.

      3. Жұмыскердің салық салуға жататын кірісіне мынадай кірістер жатпайды:

      1) жеке тұлғаның салық агентінен алатын кірісі;

      2) зейнетақы төлемдерi түріндегі кіріс;

      3) дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түрiндегi кіріс;

      4) стипендиялар;

      5) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс;

      6) жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер.

      323-бап. Жұмыскердiң заттай нысандағы кірісі

      Мыналар жұмыскердiң салық салуға жататын, заттай нысандағы кірісі болып табылады:

      1) тауарлардың, бағалы қағаздардың, қатысу үлесінің және еңбек қатынастарының болуына байланысты жұмыс беруші жұмыскердің меншігіне беруге жататын өзге де мүліктің (ақшадан басқа) құны. Мұндай мүліктің құны қосылған құн салығы мен акциздердің тиісті сомасы ескеріле отырып, мынадай мөлшерде айқындалады:

      мүліктің баланстық құны;

      мұндай мүліктің баланстық құны болмаған жағдайда, мүліктің жұмыскерге берілуіне негіз болған шартта немесе өзге құжатта айқындалған мүлік құны;

      2) еңбек қатынастарының болуына байланысты жұмыс берушінің жұмыскер пайдасына жұмыстарды орындауы, қызметтерді көрсетуі. Орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны қосылған құн салығы мен акциздердің тиісті сомасы ескеріле отырып, жұмыс берушінің осындай жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шеккен шығыстары мөлшерінде айқындалады;

      3) жұмыс берушіден өтеусіз негізде алынған мүліктің құны. Жұмыскер жұмыс берушіден өтеусіз негізде алған, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны жұмыс берушінің осындай жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шеккен шығыстары мөлшерінде айқындалады;

      4) жұмыскер жұмыс берушіден немесе үшінші тұлғалардан алған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құнын жұмыс берушiнiң жұмыскерге немесе үшінші тұлғаларға төлеуi. Мұндай тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны қосылған құн салығы мен акциздердің тиісті сомасы ескеріле отырып, жұмыс берушінің осындай жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шеккен шығыстары мөлшерінде айқындалады.

      324-бап. Жұмыскердiң материалдық пайда түрiндегi кірісі

      Мыналар, оның ішінде:

      1) жұмыскерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде – жұмыскерге өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны мен осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алу бағасы немесе олардың баланстық құны арасындағы терiс айырма;

      2) жұмыскерге борыш сомасын есептен шығару кезінде – жұмыс берушiнiң шешiмi бойынша борыш сомасын немесе жұмыскердің оның алдындағы міндеттемесін есептен шығару;

      3) сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасын төлеу кезінде – жұмыс берушiнің өз жұмыскерлерiнің, оның ішінде жұмыскерлер жасасқан сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге шығыстары;

      4) жұмыскерге шығындарды өтеу кезінде – жұмыскердің жұмыс берушiнің қызметiмен байланысты емес шығындарын өтеуге жұмыс берушiнің шығыстары жұмыскердiң салық салуға жататын, материалдық пайда түріндегі кірісі болып табылады.

      325-бап. Өтеусіз алынған мүлік, оның ішінде жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріндегі кіріс

      Өтеусіз алынған мүлік, оның ішінде жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріндегі кіріс қосылған құн салығы мен акциздердің тиісті сомасы ескеріле отырып, мынадай мөлшерде айқындалады:

      мүліктің баланстық құны;

      мұндай мүліктің баланстық құны болмаған жағдайда, мүліктің жеке тұлғаға берілуіне негіз болған шартта немесе өзге құжатта айқындалған мүлік құны.

      326-бап. Зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс

      Салық салуға жататын, зейнетақы төлемдері түріндегі кіріске бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары:

      1) салық төлеушілердің:

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті зейнетақы жарналары;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары;

      ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт талаптарына сәйкес ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан;

      2) "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты жерге кеткен Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғаларына;

      3) "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зейнеткерлік жасқа толмаған және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты жерге кеткен Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғаларына;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалған зейнетақы жинақтары түрінде жеке тұлғаларға;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамды жерлеуге арналған біржолғы төлем түрінде жеке тұлғаларға жүзеге асыратын төлемдер жатады.

      327-бап. Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі кіріс

      Мыналар салық салуға жататын, дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі кіріс болып табылады:

      1) осы Кодекстің 1-бабы 1-тармағының 16) тармақшасында айқындалған, төленген (төлуге жататын) дивидендтер;

      2) төленген (төлуге жататын) сыйақылар;

      3) төленген (төлуге жататын) ұтыстар.

      Осы бөлімнің мақсаттары үшін салық салуға жататын, дивидендтер түріндегі кіріске сенімгерлік басқару құрылтайшысының сенімгерлік басқарудан түсетін, сенімгерлік басқарушы болып табылатын заңды тұлғадан алған таза кірісі де жатады.

      328-бап. Стипендия түріндегі кіріс

      Салық агенті:

      Қазақстан Республикасының білім саласындағы заңнамасына сәйкес білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәдениет, ғылым қайраткерлеріне, бұқаралық ақпарат құралдарының жұмыскерлеріне және басқа да жеке тұлғаларға төлеуге тағайындаған ақша сомасы салық салуға жататын, стипендия түріндегі кіріс болып табылады.

      329-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс

      Мыналар салық салуға жататын, жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс болып табылады:

      1) сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын, сақтандыру сыйлықақылары:

      бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнетақы жинақтары есебінен;

      жеке тұлға жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақылары есебінен;

      жұмыс беруші жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша жұмыскердің пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақылары есебінен төленген сақтандыру төлемдері;

      2) осындай шарттар мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайларда төленетін өтеу сомалары;

      3) сақтандыру ұйымы жүзеге асыратын сақтандыру төлемдері сомасының осы баптың 1) тармақшасында көрсетілмеген қаражат есебінен төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомасынан асып кетуі.

      2-параграф. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер

      330-бап. Мүліктік кіріс

      1. Жеке тұлғаның салық салуға жататын мүліктік кірісіне мыналар жатады:

      1) жеке тұлға осы Кодекстің 331-бабында көрсетілген Қазақстан Республикасындағы мүлікті өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кіріс;

      2) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алынған мүлікті өткізуден түсетін кірісі;

      3) жеке тұлға осы Кодекстің 333-бабында көрсетілген мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде құн өсімінен түсетін кіріс;

      4) дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлға мүлікті салық агенттері болып табылмайтын тұлғаларға мүліктік жалдауға (жалға) беруден алған кіріс;

      5) талап ету құқығын, оның ішінде тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын үйдегі (ғимараттағы) үлесті талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс;

      6) шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің осы Кодекстің 334-бабында көрсетілген өзге активтерді өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс.

      2. Осы баптың 1-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының ережелері жеке тұлғаларға, оның ішінде шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерге қатысты қолданылады.

      3. Мүліктік кіріс дара кәсіпкердің кірісі, жеке практикамен айналысатын адамның кірісі болып табылмайды.

      331-бап. Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      1. Жеке тұлғаның мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс мынадай мүлікті өткізген кезде туындайды:

      1) меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болған тұрғынжайлар, саяжай құрылыстары, гараждар, жеке қосалқы шаруашылық объектілері;

      2) меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, гараж салу болып табылатын, осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналасқан, меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болған жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;

      3) меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы шаруашылық, бақ шаруашылығын жүргізу, гараж салу болып табылатын, осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналаспаған, меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болған жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;

      4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілмеген, Қазақстан Республикасының аумағындағы, нысаналы мақсаты бар жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;

      5) Қазақстан Республикасының аумағындағы инвестициялық алтын;

      6) осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілгенді қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік;

      7) бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жататын механикалық көлік құралдары және (немесе) тіркемелер;

      8) эмитенттері Қазақстан Республикасында тіркелген бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары (базалық активті сатып алу немесе өткізу арқылы орындалатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда), Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестері.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген мүлікті өткізу кезінде мүлікті өткізу бағасы (құны) мен оны сатып алу бағасы (құны) арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      Осы тармақтың ережелері осы баптың 5, 6 және 7-тармақтарына сәйкес айқындалатын өтеусіз алынған мүлікті өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кіріске қолданылмайды.

      3. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу арқылы сатып алынған жылжымайтын мүлік өткізілген жағдайда, мүлікті өткізу бағасы (құны) мен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бағасы арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      4. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беру нәтижесінде сатып алынған жылжымайтын мүлік өткізілген жағдайда, мүлікті өткізу бағасы (құны) мен салық төлеуші тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын сатып алған құн арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      5. Жеке тұлға осы баптың 1-тармағында көрсетілген, бұрын осы Кодекстің 681-бабының 2-тармағына сәйкес өтеусіз алынған мүлік түрінде салық салу объектісіне енгізілген немесе бұрын осы Кодекстің 238-бабына сәйкес өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс айқындалған мүлікті өткізген жағдайда, мүлікті өткізу бағасы (құны) мен өтеусіз алынған мүліктің бұрын кіріске енгізілген құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      6. Жеке тұрғын үйді өткізетін тұлға салған жеке тұрғын үй, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген, мұра, қайырымдылық көмек түрінде алынған мүлік өткізілген жағдайларда (осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда), мүлікті өткізу бағасы (құны) мен меншік құқығы туындаған күнге өткізілетін мүліктің нарықтық құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген салықтық кезең үшін жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыруға белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс. Осы тармақтың мақсатында Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған құн нарықтық құн болып табылады.

      7. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген жағдайда осы баптың 1-тармағының 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген өткізілген мүлікке меншік құқығы туындаған күнге айқындалған нарықтық құны болмаған кезде не нарықтық құнды айқындаудың осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзімі сақталмаған кезде, сондай-ақ осы баптың 6-тармағында көрсетілмеген, мүлікті сатып алу бағасы (құны) болмаған басқа да жағдайларда, мыналар құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады:

      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мүлік бойынша – мүлікті өткізу бағасы (құны) мен бағалау құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы өткізілген мүлікке меншік құқығы туындаған жылдың 1 қаңтарына мүлік салығын есептеу үшін айқындаған құн бағалау құны болып табылады;

      2) осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мүлік бойынша – мүлікті өткізу бағасы (құны) мен жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы неғұрлым кеш күндердің біріне:

      жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күнге;

      жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күннің алдындағы соңғы күнге айқындаған құн кадастрлық құн (бағалау құны) болып табылады;

      3) осы баптың 1-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мүлік бойынша – осындай мүлікті өткізу бағасы (құны).

      Тұрғын емес үйді (ғимаратты) өткізетін, дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлға салған тұрғын емес үйді (ғимаратты) өткізген кезде осындай мүлікті өткізу бағасы (құны) мен осындай тұрғын емес үйді (ғимаратты) салу үшін сатып алынған жер учаскесінің құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      Кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын, бұрын тұрғын үйден (ғимараттан) реконструкцияланған тұрғын емес үй (ғимарат) өткізілген жағдайда, осындай мүлікті өткізу бағасы (құны) мен оны тұрғын үй (ғимарат) ретінде сатып алу құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      8. Жеке тұлға осы баптың 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген, бұрын осындай тұлға Қазақстан Республикасының аумағына әкелген мүлікті өткізген жағдайда, мыналар оны сатып алу бағасы (құны) болып табылады:

      1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағынан әкелінген механикалық көлік құралдары және (немесе) тіркемелер бойынша – Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағында механикалық көлік құралының және (немесе) тіркеменің сатып алынғанын растайтын шартта (келісімшартта) немесе өзге құжатта көрсетілген баға (құн) мен тауарларға арналған декларацияда көрсетілген және осындай механикалық көлік құралдарын және (немесе) тіркемелерді әкелу кезінде төленген қосылған құн салығы мен акциздің сомалары;

      2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағынан әкелінген механикалық көлік құралдары және (немесе) тіркемелер бойынша – Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағында механикалық көлік құралының және (немесе) тіркеменің сатып алынғанын растайтын шартта (келісімшартта) немесе өзге құжатта көрсетілген баға (құн) мен импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі салық декларациясында көрсетілген және осы Кодексте белгіленген тәртіппен төленген қосылған құн салығы мен акциздің сомалары.

      9. Осы баптың 1-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мүлікті өткізу кезінде мыналар құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады:

      1) сатып алу (салым) бағасы (құны) болған жағдайда – өткізу бағасы (құны) мен оны сатып алу (салым) бағасы (құны) арасындағы оң айырма. Жеке тұлға опцион бойынша сатып алған бағалы қағаздарды өткізу кезінде сатып алу құны опционды орындау бағасы мен опционның сыйлықақысы мөлшерінде айқындалады;

      2) мүлікті сатып алу (салым) бағасы (құны) болмаған жағдайда – мүлікті өткізу бағасы (құны).

      Ескертпе.

      Осы баптың және осы Кодекстің 333-бабының мақсатында заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген, бірақ нақты енгізілген салым мөлшерінен аспайтын құн жарғылық капиталға салым құны болып табылады.

      332-бап. Жеке тұлғаның мүлікті өткізуден Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі

      1. Егер осы бапта және осы Кодекстің 331-бабында өзгеше белгіленбесе, мүлікті өткізу құны жеке тұлғаның мүлікті өткізген кезде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі болып табылады.

      2. Жеке тұлғаның мүлікті өткізген кезде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі мынадай:

      1) құқықтары және (немесе) мәмілелері шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі;

      2) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі мүлікті өткізген кезде мүлікті өткізу құны мен оны сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.

      3. "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жария етілген, сатып алу бағасы (құны) болмаған және жария еткені үшін алым төлеу жөніндегі міндеттеме орындалған мүлікті жария еткен адам оны өткізген жағдайларда, мүлікті өткізу бағасы (құны) мен өткізілетін мүлікті жария еткені үшін алымды есептеуге теңгемен айқындалған бағалау құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      4. Борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, жеке тұлғаның бағалы қағаздар өткізген кезде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі өткізу құны мен сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.

      5. Жеке тұлғаның борыштық бағалы қағаздар өткізген кезде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі дисконттың амортизациясы және (немесе) өткізу күнге сыйлықақы ескеріле отырып, купонды есепке алмай өткізу құны мен сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.

      6. Жеке тұлғаның қатысу үлесін өткізген кезде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі өткізу құны мен сатып алу (салым) құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.

      7. Осы баптың 2-тармағының ережесі мынадай жағдайларда:

      1) жылжымайтын мүлік жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің аумағында болса;

      2) жылжымалы мүлікке құқықтар немесе жылжымалы мүлік бойынша мәмілелер жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің құзыретті органында тіркелген болса, қолданылмайды.

      8. Егер осы баптың 4, 5 және 6-тармақтарында көрсетілген кірістер жеңілдікті салық салынатын мемлекеттегі көздерден алынса, осы баптың 4, 5 және 6-тармақтарының ережелері қолданылмайды.

      9. Осы баптың 2, 4, 5 және 6-тармақтарының ережелері:

      1) мүлікті сатып алу құнын (салым құнын);

      2) мүлікті өткізу құнын;

      3) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органының мүлікті және (немесе) мүлікке меншік құқығын және (немесе) мүлік бойынша мәмілені тіркегенін растайтын құжаттар негізінде қолданылады.

      333-бап. Жеке тұлғаның мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға салым ретінде беруі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      1. Жеке тұлғаның мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға салым ретінде беруі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс мынадай мүлікті берген кезде туындайды:

      1) меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған тұрғынжайлар, саяжай құрылыстары, гараждар, жеке қосалқы шаруашылық объектілері;

      2) меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы шаруашылық, бақ шаруашылығын жүргізу, гараж салу болып табылатын, осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналасқан, меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;

      3) меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы шаруашылық, бақ шаруашылығын жүргізу, гараж салу болып табылатын, осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналаспаған, меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;

      4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілмеген нысаналы мақсаты бар жер учаскелері және (немесе) жер үлестері;

      5) инвестициялық алтын;

      6) осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілгенді қоспағанда, жылжымайтын мүлік;

      7) мемлекеттік тіркеуге жататын, бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған механикалық көлік құралдары және тіркемелер;

      8) бағалы қағаздар, қатысу үлестері, сондай-ақ туынды қаржы құралдары (базалық активті сатып алу немесе өткізу арқылы орындалатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда).

      2. Осы баптың 1-тармағының 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік құны мен оны сатып алу құны арасындағы оң айырма жеке тұлғаның құн өсімінен түсетін кірісі болып табылады.

      Осы тармақтың ережелері осы баптың 5, 6 және 7-тармақтарына сәйкес айқындалатын өтеусіз алынған мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде құн өсімінен түсетін кіріске қолданылмайды.

      3. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу арқылы сатып алынған жылжымайтын мүлік жарғылық капиталға салым ретінде берілген кезде заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бағасы арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      4. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беру нәтижесінде сатып алынған жылжымайтын мүлік жарғылық капиталға салым ретінде берілген кезде заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен салық төлеуші тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын сатып алған құн арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      5. Жеке тұлға осы баптың 1-тармағында көрсетілген, бұрын осы Кодекстің 681-бабының 2-тармағына сәйкес өтеусіз алынған мүлік түрінде салық салу объектісіне енгізілген немесе бұрын осы Кодекстің 238-бабына сәйкес өтеусіз алынған мүлік түріндегі кіріс айқындалған мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде берген жағдайда, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен өтеусіз алынған мүліктің бұрын кіріске енгізілген құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      6. Жеке тұрғын үйді беретін тұлға салған жеке тұрғын үйді, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген, мұра, қайырымдылық көмек түрінде алынған, мүлік жарғылық капиталға салым ретінде берілген кезде (осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда) заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен меншік құқығы туындаған күнге жарғылық капиталға салым ретінде берілетін мүліктің нарықтық құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      Бұл ретте мұндай нарықтық құнды салық төлеуші мүлік жарғылық капиталға салым ретінде берілген салықтық кезең үшін жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыруға белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс. Осы тармақтың мақсатында Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған құн нарықтық құн болып табылады.

      7. Мүлікті жария еткен адам "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жария етілген, сатып алу бағасы (құны) болмаған және жария еткені үшін алым төлеу жөніндегі міндеттеме орындалған мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде берген кезде заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен берілетін мүлікті жария еткені үшін алымды есептеуге теңгемен айқындалған бағалау құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      8. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген жағдайда, осы баптың 1-тармағының 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде енгізілген мүліктің меншік құқығы туындаған күнге айқындалған нарықтық құны болмаған кезде не нарықтық құнды айқындаудың осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзімі сақталмаған кезде, сондай-ақ осы баптың 6-тармағында көрсетілмеген, мүлікті сатып алу бағасы (құны) болмаған басқа да жағдайларда, мыналар құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады:

      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мүлік бойынша – заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген жарғылық капиталға салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен бағалау құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы жарғылық капиталға салым ретінде берілген мүлікке меншік құқығы туындаған жылдың 1 қаңтарына мүлік салығын есептеу үшін айқындаған құн бағалау құны болып табылады;

      2) осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мүлік бойынша – заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы неғұрлым кеш күндердің біріне:

      жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күнге;

      жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күннің алдындағы соңғы күнге айқындаған құн кадастрлық құн (бағалау құны) болып табылады;

      3) осы баптың 1-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мүлік бойынша – заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде енгізілген мүлік бағасы (құны) мөлшерінде.

      Тұрғын емес үйді (ғимаратты) беретін, дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлға салған тұрғын емес үйдің (ғимараттың) мүлкі жарғылық капиталға салым ретінде берілген кезде заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде енгізілген осындай мүліктің бағасы (құны) мен осындай тұрғын емес үйді (ғимаратты) салу үшін сатып алынған жер учаскесінің құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      Кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын, бұрын тұрғын үйден (ғимараттан) реконструкцияланған тұрғын емес үй (ғимарат) жарғылық капиталға салым ретінде берілген жағдайда, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен оны тұрғын үй (ғимарат) ретінде сатып алу құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.

      9. Осы баптың 1-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мүлік жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде мыналар құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады:

      1) сатып алу бағасы (құны) болған жағдайда – заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен сатып алу құны арасындағы оң айырма. Бұл ретте жеке тұлға опцион бойынша сатып алған бағалы қағаздар жарғылық капиталға салым ретінде берілген кезде сатып алу құны опционды орындау бағасы мен опционның сыйлықақысы мөлшерінде айқындалады;

      2) мүлікті сатып алу бағасы (құны) болмаған жағдайда – заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құнының мөлшерінде айқындалған мүлік бағасы (құны).

      10. Сенім білдірілген өкіл иеліктен шығару құқығымен механикалық көлік құралын және (немесе) тіркемені басқаруға арналған сенімхат негізінде алынған механикалық көлік құралын және (немесе) тіркемені өткізген, жарғылық капиталға салым ретінде берген жағдайда, жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін мүліктік кірісті айқындау үшін көлік құралының (тіркеменің) меншік иесіне көлік құралының (тіркеменің) өткізілген, жарғылық капиталға салым ретінде берілген құнын және олардың өткізілген, жарғылық капиталға салым ретінде берілген күнін хабарлайды немесе көлік құралы (тіркеме) меншік иесінің атынан жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру және жеке табыс салығын төлеу жөніндегі салықтық міндеттемені орындайды, бұл көлік құралы (тіркеме) меншік иесінің салық міндеттемесін орындау болып табылады.

      334-бап. Шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің өзге активтерді өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      1. Осы баптың мақсатында өзге активтерге тауар-материалдық қорлар және талаптар болып табылмайтын мынадай активтер:

      1) кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын негізгі құралдар;

      2) аяқталмаған құрылыс объектілері;

      3) орнатылмаған жабдық;

      4) материалдық емес активтер;

      5) биологиялық активтер;

      6) 2000 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес құны толығымен шегерімге жатқызылған негізгі құралдар, егер осындай негізгі құралдар дара кәсіпкер бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асырған салықтық кезеңдерде тіркелген активтер болып табылса және актив тіркелген актив болып табылса;

      7) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген, құны толығымен шегерімге жатқызылған активтер, егер дара кәсіпкер бұрын бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асырса және актив тіркелген актив болып табылса, жатады.

      2. Шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер өзге активтерді өткізген кезде өсім әрбір актив бойынша өткізу бағасы (құны) мен бастапқы құн арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.

      3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, осы баптың мақсатында, осы Кодекстің 264-бабының 1)6) және 8) тармақшаларында көрсетілген шығындардан (шығыстардан) басқа, сатып алуға, өндіруге, салуға, монтаждауға, орнатуға, реконструкциялауға және жаңғыртуға арналған шығындар жиынтығы өзге активтердің бастапқы құны болып табылады.

      Бұл ретте реконструкциялауды, жаңғыртуды тану осы Кодекстің 269-бабының 1-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Егер өзге актив өтеусіз алынған болса, осы баптың мақсатында осы Кодекстің 681-бабының 2-тармағына сәйкес өтеусіз алынған мүлік түрінде салық салу объектісіне енгізілген, осы активтің құны бастапқы құн болып табылады.

      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, мұра, қайырымдылық көмек түрінде алынған өзге актив өткізілген кезде шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің осы активке меншік құқығы туындаған күнге мұндай активтің Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен дара кәсіпкер арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған нарықтық құны бастапқы құн болып табылады.

      Бұл ретте өзге активтің нарықтық құны осындай активтер өткізілген салықтық кезең үшін жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыруға белгіленген мерзімнен кешіктірілмей айқындалуға тиіс.

      6. Өзге активтің бастапқы құны мынадай жағдайларда:

      1) өзге активтің меншік құқығы туындаған күнге айқындалатын нарықтық құны болмаған кезде;

      2) нарықтық құнды айқындаудың осы баптың 5-тармағында белгіленген мерзімі сақталмаған кезде;

      3) осы баптың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 3-тармағында көзделген шығындарды растайтын бастапқы құжаттар болмаған жағдайларда;

      4) осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген активтер бойынша нөлге тең болады.

      335-бап. Талап ету құқығын, оның ішінде тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс

      1. Талап ету құқығын басқаға беру құны мен жеке тұлға осындай құқықты сатып алған құн арасындағы оң айырма талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.

      2. Талап ету құқығын басқаға беру құны мен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бағасы арасындағы оң айырма тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.

      3. Талап ету құқығын басқаға беру құны мен жеке тұлға бұрын осындай құқықты сатып алған құн арасындағы оң айырма тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша талап ету құқығын басқаға беру жолымен бұрын сатып алынған, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.

      336-бап. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі

      Жеке практикамен айналысатын адамның кірісіне мыналар жатады:

      1) жекеше нотариустың кірісі;

      2) жеке сот орындаушысының кірісі;

      3) адвокаттың кірісі;

      4) кәсіпқой медиатордың кірісі.

      Заңгерлік көмек көрсеткені, нотариаттық әрекеттерді жасағаны үшін тиісінше ақы төлеуді қоса алғанда, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті, нотариаттық, адвокаттық қызметті, кәсіпқой медиатор қызметін жүзеге асырудан алған кірістердің барлық түрі, сондай-ақ қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден алынған сомалар жеке практикамен айналысатын адамдардың кірісі болып табылады.

      337-бап. Дара кәсіпкердің кірісі

      1. Жалпыға бірдей белгіленген режимді қолданатын дара кәсіпкердің кірісі осы Кодекстің 366-бабына сәйкес айқындалады.

      2. Егер осы Кодекстің 77-тарауында өзгеше тәртіп белгіленбесе, шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірісі осы бапқа сәйкес айқындалады.

      338-бап. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден түсетін басқа да кірістер

      Осы Кодекстің 321-бабының 1)16) тармақшаларында көрсетілмеген, салық төлеуші салық агенті болып табылмайтын тұлғадан есепті салықтық кезең ішінде алған (алуға жататын) және төленген жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы көздерден түсетін кірістер болып табылмайтын кірістердің барлық түрі Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден түсетін басқа да кірістер деп танылады.

      339-бап. Бақыланатын шетелдік компания бойынша жалпы ережелер

      Бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасына немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасына екі рет салық салынбауға тиіс.

      Қосарланған салық салу мынадай тәртіппен жойылады:

      1) бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасынан пайда салығы шет мемлекетте:

      10 пайыздан аз тиімді мөлшерлеме бойынша төленген жағдайда – мұндай пайда салығы осы Кодекстің 359-бабында айқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызылуға тиіс;

      10 және одан көп пайыз тиімді мөлшерлеме бойынша төленген жағдайда – осы Кодекстің 340-бабының 2-тармағына сәйкес салық салудан босату қолданылады;

      2) дивидендтер төлейтін бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасында салық салынған қаржылық пайдасынан резиденттің бір бақыланатын шетелдік компаниясы екінші осындай компанияға дивидендтер төлеген жағдайда – мұндай дивидендтер осы Кодекстің 340-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасына сәйкес дивидендтер алатын бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан шегеріледі;

      3) егер бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасында Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған, Қазақстан Республикасындағы корпоративтік табыс салығы:

      10 және одан көп пайыз мөлшерлеме бойынша салынған кірістер, сондай-ақ дивидендтер түріндегі кірістер ескерілген болса, мұндай кірістер осы Кодекстің 340-бабының 3-тармағына сәйкес бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан шегеріледі;

      10 пайыздан аз мөлшерлеме бойынша салынған кірістер ескерілген болса, мұндай салық осы Кодекстің 358-бабының 6-тармағына сәйкес резиденттің жеке табыс салығынан шегеруге жатады.

      Ескертпе.

      Осы бапта пайдаланылатын ұғымдар осы Кодекстің 294-бабында айқындалады.

      340-бап. Бақыланатын шетелдік компанияның пайдасына салық салу

      1. Бақыланатын шетелдік компаниялардың немесе бақыланатын шетелдік компаниялар тұрақты мекемелерінің осы баптың және осы Кодекстің 297-бабының ережелері ескеріле отырып есептелген жиынтық пайдасы резидент-жеке тұлғаның жылдық кірісіне кіреді және оған Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығы салынады.

      Бақыланатын шетелдік компаниялардың немесе бақыланатын шетелдік компаниялар тұрақты мекемелерінің мұндай жиынтық пайдасы жеке табыс салығы бойынша декларацияға енгізуге жатады.

      2. Бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасы немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасы мынадай шарттардың бірі орындалған кезде:

      1) басқа резидент арқылы жүзеге асырылатын бақыланатын шетелдік компанияға резидент жанама қатысқан немесе жанама бақылау жасаған кезде;

      2) бақыланатын тұлға болып табылмайтын тұлға арқылы жүзеге асырылатын бақыланатын шетелдік компанияға резидент жанама қатысқан немесе жанама бақылау жасаған кезде;

      3) егер бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасына тұрақты мекемені құрған бақыланатын шетелдік компания тіркелген мемлекетте пайда салығы 10 және одан көп пайызды құрайтын тиімді мөлшерлеме бойынша салынса;

      4) егер бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасына немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасына сол арқылы резидент бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін жанама иеленетін немесе жанама бақылау жасайтын бақыланатын тұлға тіркелген мемлекетте салық 10 және одан көп пайызды құрайтын тиімді мөлшерлеме бойынша салынса;

      5) егер жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасына немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасына пайда салығы 10 және одан көп пайызды құрайтын тиімді мөлшерлеме бойынша салынса, Қазақстан Республикасында салық салудан босатылады.

      Осы тармақты қолдану мақсаттары үшін резидент-жеке тұлғаның осы Кодекстің 296-бабының 2-тармағында көрсетілген растайтын құжаттары болуға тиіс.

      3. Резидент-жеке тұлғаның бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасын немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасын мынадай сомаларға азайтуға құқығы бар:

      1) бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі шоғырландырылған қаржылық пайдасында мұндай сомалар ескерілген жағдайда, еншілес ұйымдардың салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының (залалының) топшілік операциялардан пайда (залалдар) сомасына, бақыланатын шетелдік компанияның шоғырландырылған қаржылық есептілігінде танылған қауымдастырылған (бірлескен) ұйымдардың кірістеріндегі үлеске азайтылған сомалары. Егер бақыланатын шетелдік компания тіркелген мемлекеттің заңнамалық актілерінде жеке шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасамай, еншілес (қауымдастырылған, бірлескен) ұйымдардың деректері көрсетіле отырып, шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау жөніндегі міндеттеме белгіленсе, осы тармақшаның ережесі қолданылады;

      2) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К - егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осы тармақшада көрсетілген салық салынатын кірісті есепке алған жағдайда, бақыланатын шетелдік компанияның филиал, өкілдік, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтен түскен, Қазақстан Республикасында 10 және одан көп пайызды құрайтын мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынған салық салынатын кірісі;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      3) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К – егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осы тармақшада көрсетілген кірісті қамтыған жағдайда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, бұдан бұрын Қазақстан Республикасында төлем көзінен 10 және одан көп пайызды құрайтын мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынған, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай қызметтер көрсетуден (жұмыстар орындаудан) түскен кіріс;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      4) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      Д – егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осындай дивидендтерді қамтыған жағдайда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған дивидендтер;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      5) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А - азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К – егер бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасы осы тармақшада көрсетілген кірісті қамтыған жағдайда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, бұдан бұрын Қазақстан Республикасында төлем көзінен 10 және одан көп пайызды құрайтын мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынған, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделгеннен өзге кіріс;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы;

      6) мына формула бойынша айқындалатын шама:

      А = ҚП × (К/ЖКС), мұнда:

      А – азайту сомасы;

      ҚП – бақыланатын шетелдік компанияның салық салынғанға дейінгі қаржылық пайдасының оң шамасы;

      К – шоғырландырылған топтың біртұтас ұйымдық құрылымына кіретін бақыланатын шетелдік бір компания бақыланатын шетелдік басқа компаниядан алған дивидендтер сомасы. Егер бақыланатын шетелдік бір компанияның қаржылық пайдасы бұдан бұрын Қазақстан Республикасында осындай бақыланатын шетелдік басқа компанияның қаржылық пайдасынан корпоративтік табыс салығы салынған және (немесе) есепті немесе алдыңғы салықтық кезеңде осы баптың 4-тармағының 4) тармақшасына немесе осы тармақшаға сәйкес азайтылған осындай дивидендтерді қамтыған жағдайда;

      ЖКС – бақыланатын шетелдік компанияның немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесінің есепті салықтық кезең үшін аудитпен расталған қаржылық есептілікте көрсетілген жиынтық кірісінің сомасы.

      Осы тармақтың ережелері жеңілдікті салық салынатын мемлекеттерде тіркелген бақыланатын шетелдік компанияға және (немесе) бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесіне қолданылмайды.

      4. Резидент-жеке тұлға осы Кодекстің 298-бабында айқындалған тәртіппен бақыланатын шетелдік компанияға қатысу (бақылау жасау) туралы өтініш ұсынуға міндетті.

      Ескертпе.

      Осы бапта пайдаланылатын ұғымдар осы Кодекстің 294-бабында айқындалады.

3-параграф. Кірісті түзету

      341-бап. Кірісті түзету

      1. Жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен мынадай кіріс түрлерi алып тасталады (бұдан әрі – кірісті түзету):

      1) балаларға және асырауындағы адамдарға алынған алименттер;

      2) жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген банктердегі және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардағы өздерінің салымдары (депозиттері) бойынша төленетiн сыйақылар;

      3) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар;

      4) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттiк облигациялар бойынша сыйақылар;

      5) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды өткiзу кезінде құн өсiмiнен түсетін кірістер;

      6) агенттiк облигацияларды өткiзу кезінде құн өсiмiнен түсетін кірістер;

      7) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болған осындай дивидендтер мен сыйақылар;

      8) бiр мезгiлде мынадай шарттар орындалған кездегі дивидендтер:

      дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеуші дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерiн үш жылдан астам иеленеді;

      дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайды;

      жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкi дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға активтерінің құнында дивидендтерді төлеу күніне 50 пайыздан аз болады.

      Осы тармақшаның ережелерi резидент-заңды тұлғадан:

      акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхаттардың базалық активтерi болып табылатын акциялар бойынша төлуге жататын таза кіріс немесе оның бір бөлігі;

      резидент-заңды тұлға құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетiн таза кіріс немесе оның бір бөлігі;

      резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық капитал азайтылған кезде, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы резидент-заңды тұлғаға қатысу үлесiн немесе оның бір бөлігін сатып алған кезде және осындай эмитент-заңды тұлға акционерден осы эмитент шығарған акцияларды сатып алған кезде мүлiктi бөлуден түсетiн кіріс түрiнде алынған дивидендтерге қолданылады.

      Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар (тұлға) мүлкінің дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға активтерінің құнындағы үлесі осы Кодекстің 650-бабына сәйкес айқындалады.

      Осы тармақшаның мақсатында жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.

      Егер дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға есептелген корпоративтік табыс салығын қызмет бойынша, оның ішінде осындай азайту көзделген инвестициялық келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша 100 пайызға азайтуды жүргізсе, онда осы тармақшаның ережелері мынадай тәртіппен қолданылады:

      егер тұтастай алғанда дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 және одан көп пайызды құраса, онда осы тармақшада көзделген, осындай заңды тұлға төлейтін дивидендтерді босату қолданылмайды;

      егер тұтастай алғанда дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 пайыздан аз болса, онда осы тармақшада көзделген, осындай заңды тұлға төлейтін дивидендтерді босату дивидендтердің бүкіл сомасына қолданылады;

      9) әскери қызмет міндеттерін орындауына байланысты әскери қызметшінің, қызметтік міндеттерін орындауына байланысты арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерінің, құқық қорғау органдары қызметкерінің (кеден органдарының қызметкерін қоспағанда), мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерінің кірістері;

      10) әскери, арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киімді киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда, құқық қорғау органдарында (кеден органдарын қоспағанда), мемлекеттік фельдъегерлік қызметте қызметтік міндеттерін орындауына байланысты алатын төлемдердің барлық түрі;

      11) республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген және мұндай ұтыстарды есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшері шегiнде бір лотерея бойынша ұтыс;

      12) республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген және мұндай төлем күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшерiнде бюджет және (немесе) гранттар қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын, қоғамдық жұмыстарды орындауға және кәсiптік оқытуға байланысты төлемдер;

      13) "Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" және "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлемдер.

      Осы тармақшаның ережелері жеке тұлға мыналарды ұсынған кезде қолданылады:

      "Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" және "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шекте кірісті түзетуді қолдану үшін өтініш;

      растайтын құжаттардың көшірмелері;

      14) жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын әрбір тұлғаның жеке қосалқы шаруашылығынан түсетін – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшері шегіндегі бір жылғы кірісі.

      Бұл ретте жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлға агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымға, ауыл шаруашылығы кооперативіне және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға жеке қосалқы шаруашылықтан алған мынадай ауыл шаруашылығы өнімін өткізуден түсетін кіріс жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін кіріс деп танылады:

      тірі сауынды табын ірі қара мал;

      тірі ірі қара мал;

      тірі жылқы және өзге жылқы тұқымдас жануарлар;

      тірі түйе және түйе тектілер;

      тірі қой мен ешкі;

      тірі шошқа;

      тірі үй құстары;

      тауықтың шағылмаған жаңа жұмыртқасы;

      ірі қара малдың, шошқаның, қойдың, ешкінің, жылқының және жылқы тұқымдас жануарлардың жас немесе тоңазытылған еті;

      сауынды табын ірі қара малдың шикі сүті;

      үй құстарының жас немесе тоңазытылған еті;

      картоп;

      сәбіз;

      қырыққабат;

      баялды;

      қызанақ;

      қияр;

      сарымсақ;

      пияз;

      қант қызылшасы;

      алма;

      алмұрт;

      айва;

      өрік;

      шие;

      шабдалы;

      қара өрік;

      ірі қара малдың, жылқы тұқымдас жануарлардың, қойдың, ешкінің түтілген жүні, терілері, иленбеген былғарысы.

      Осы тармақшаны қолдану мақсатында өнім түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады.

      Осы тармақшаның ережелерін бір ғана салық агенті – агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйым, ауыл шаруашылығы кооперативі және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлға агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымға, ауыл шаруашылығы кооперативіне және (немесе) ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаға мынадай құжаттарды:

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке қосалқы шаруашылығының бар екендігі туралы анықтаманы;

      жергілікті атқарушы органның жеке қосалқы шаруашылықта пайдаланылатын:

      алаңы көрсетіле отырып, жер учаскесінің;

      саны көрсетіле отырып, үй жануарларының;

      саны көрсетіле отырып, үй құстарының бар екендігі туралы растауын;

      салық салуға жататын кірістерге түзету қолдануға арналған өтінішті ұсынған жеке тұлғаға қатысты қолданады.

      Бұл ретте құжаттар салық агентіне осындай түзету қолданылған күнтізбелік жылда кемінде бір рет ұсынылады;

      15) акцияларды, резидент-заңды тұлғаға немесе Қазақстан Республикасында құрылған консорциумға қатысу үлестерін өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кірістер. Осы тармақша бір мезгілде мынадай шарттар орындалған кезде қолданылады:

      акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық төлеуші осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленеді;

      осындай эмитент-заңды тұлға немесе қатысу үлесі өткізілетін осындай заңды тұлға немесе осындай консорциумға қатысу үлесін өткізетін осындай консорциум қатысушысы жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайды;

      жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкі осындай эмитент-заңды тұлға немесе қатысу үлесі өткізілетін осындай заңды тұлға активтерінің құнында немесе қатысу үлесі өткізілетін осындай консорциум қатысушылары активтерінің жалпы құнында осындай өткізу күніне 50 пайыздан аз болады.

      Осы тармақшаның мақсатында жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.

      Бұл ретте акциялары немесе қатысу үлестері өткізілетін заңды тұлға немесе консорциум активтерінің құнындағы жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар (тұлға) мүлкінің үлесі осы Кодекстің 650-бабына сәйкес айқындалады;

      16) өткізу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн қор биржасының ресми тiзiмдерiнде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық әдiсiмен өткiзу кезінде құн өсiмiнен түсетiн кірістер;

      17) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен төленетін (еңбекке ақы төлеу түріндегі төлемдерден басқа) мынадай:

      инфляция деңгейі ескеріле отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес алушының зейнетақы төлемдеріне құқық алу кезіне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма түріндегі;

      өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген кезде – мемлекеттік қызметшілерге, оның ішінде арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, олардың отбасы мүшелеріне, асырауындағы адамдарға, мұрагерлері мен оларды алуға құқығы бар адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлердегі;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда өзгеше түрде жәрдем көрсететін адамдарға – көтермелеу түріндегі;

      дүлей зілзалаға немесе басқа да төтенше мән-жайларға байланысты залалдардың орнын толтыру түріндегі;

      еңбек шартының қолданылуы тоқтатылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде – өтемақы төлемдері түріндегі;

      халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелері үшін универсиада жүлдегерлері мен қатысушыларына және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде – көтермелеу түріндегі;

      зейнеткерлік жасқа толған, отставкадағы судьяларға – өмір бойғы ай сайынғы қамтылым түріндегі;

      Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын мемлекеттік сыйлықақылар, мемлекеттік стипендиялар түрінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлердегі төлемдер;

      18) күнтізбелік жыл iшiнде салық агенті жүргізген әрбiр төлем түрi бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшері шегiндегі:

      жеке тұлға медициналық көрсетілетін қызметтерді (косметологиялықтан басқа) алғанын және оларға төленген нақты шығыстарын, немесе ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарты және ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларының төленгенін растайтын құжат болған кезде жұмыс берушінің ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарттары бойынша жұмыскердің пайдасына сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге арналған шығыстарын растайтын құжаттарды берген кезде – жеке тұлғаның медициналық көрсетілетін қызметтерге (косметологиялықтан басқа) шығыстарын жабу үшiн;

      жұмыскер баланың (балалардың) тууы туралы куәліктің (куәліктердің) көшірмесін берген кезде – баласы туылған кезде жұмыскерге материалдық көмек көрсету түріндегі;

      қайтыс болуы туралы анықтама немесе қайтыс болуы туралы куәлік болған кезде – жерлеуге арналған төлемдер.

      Кіріске түзету қолдану туралы өтініш негізінде және растайтын құжаттар болған кезде көрсетілген кірістер салық салудан босатылады;

      19) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын дипломатиялық немесе консулдық жұмыскерлердiң ресми кірістері;

      20) кірісі салық салуға жататын шет мемлекеттiң мемлекеттiк қызметiндегі шетелдiктердің ресми кірістері;

      21) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын және Қазақстан Республикасының шет елдердегi дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкiлдiктерiнде қызмет істейтін жеке тұлғалардың бюджет қаражаты есебiнен төленетiн шетел валютасындағы ресми кірістері;

      22) жасына байланысты зейнетақы төлемдері, еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерi және (немесе) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі;

      23) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерлерде бюджет қаражаты есебiнен төленетiн тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар (мемлекеттiң сыйлықақысы);

      24) "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мөлшерлерде бюджет қаражаты есебінен төленетін білім беру жинақтау салымдары бойынша мемлекеттiң сыйлықақылары;

      25) осы Кодекстің 288-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес жұмсалған, оқытуға жіберілген шығыстар;

      26) Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленетiн әлеуметтiк төлемдер;

      27) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және кірісті есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшері шегінде – Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған, жүктілігі мен босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланысты кірісінен айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем сомасы шегеріле отырып, жұмыс берушінің жүктілік пен босану бойынша демалысқа, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған жұмыскерлердің демалысына ақы төлеуге арналған шығыстары түріндегі кірістер.

      Егер жұмыс берушінің осы тармақшада көрсетілген шығыстары еңбек және (немесе) ұжымдық шарттың талаптарында, жұмыс берушінің актісінде көзделсе, осы тармақшаның ережелері қолданылады;

      28) мемлекеттiк стипендиялар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерлерде ұйымдар бiлiм беру ұйымдарында білім алатын адамдарға төлейтiн стипендиялар;

      29) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерлерде Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын, білім беру ұйымдары осындай ұйымдардағы білім алушыларға төлейтін Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы стипендиялары мен Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиялары;

      30) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерлерде Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын, білім беру ұйымдары осындай ұйымдардағы білім алушыларға төлейтін мемлекеттік атаулы стипендиялар;

      31) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерлерде Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындауға арналған конкурс жеңімпаздарын оқытуды және олардың тағылымдамалардан өтуін ұйымдастыруға байланысты шығыстарды төлеуге арналған төлемдер;

      32) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде төленетін, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алатын адамдарға жол жүру шығыстарының өтемақылары;

      33) жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, жеке тұлға басқа жеке тұлғадан өтеусіз негізде, оның ішінде сыйға алу немесе мұраға қалдыру түрінде алған мүлік.

      Осы тармақшаның ережелері:

      дара кәсіпкер алған және кәсіпкерлік мақсаттарда пайдалануға арналған мүлікке;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалған, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары төлейтін зейнетақы жинақтарына қолданылмайды;

      34) қайырымдылық және демеушілік көмек түрiнде алынған мүлiктiң құны;

      35) он алты жасқа толмаған балаларға арналған балалар лагерьлеріне жолдамалардың құны;

      36) осы Кодекстiң 329-бабында көзделген кірістерді қоспағанда, шарттың қолданылу кезеңiнде басталған сақтандыру жағдайына байланысты, кез келген сақтандыру түрi кезiнде төленетiн сақтандыру төлемдерi;

      37) жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша:

      сақтандыру сыйлықақылары жеке тұлға жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына және (немесе) жұмыс беруші жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша жұмыскердің пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақылары есебінен төленген сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын;

      сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері;

      38) сенімгерлік басқару құрылтайшысының сенімгерлік басқарудан түсетін, резидент-жеке тұлғадан, оның ішінде сенімгерлік басқарушы болып табылатын дара кәсіпкерден алған таза кірісі;

      39) осы Кодекстің 340-бабына сәйкес, бақыланатын шетелдік компаниядан алынған, Қазақстан Республикасында жеке табыс салығы салынған қаржылық пайдадан немесе оның бір бөлігінен бөлінген дивидендтер;

      40) ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша кіріс;

      41) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде бюджет қаражаты есебінен төленетін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақылар мен өтемақылар;

      42) моральдық зиянды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жеке тұлғаның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға өтем;

      43) жұмыскер еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауына байланысты оның өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бөлігінде жұмыс беруші жасасқан жұмыскер еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру шарттары және аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері;

      44) материалдық нұқсанды өтеудің сот шешімі бойынша тағайындалатын, сондай-ақ сот шығыстарының сомалары;

      45) гуманитарлық көмек түрінде алынған мүліктің құны;

      46) жұмыс беруші өз жұмыскерлерін міндетті сақтандыру шарттары бойынша төлейтін сақтандыру сыйлықақылары;

      47) гранттар қаражаты есебінен төлемдер (еңбекке ақы төлеу түріндегі төлемдерден басқа);

      48) түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаға осындай сынықтар мен қалдықтарды өткізуден түсетін кіріс – осындай кіріс сомасының 85 пайызы мөлшеріндегі кіріс.

      Осы тармақшада көзделген кірісті айқындау кезінде осы Кодекстің 37-тарауында көрсетілген салықтық шегерімдер қолданылмайды.

      49) жұмыскердің салық салынатын кірісі – осы тармақшада көзделген түзету ескерілмей айқындалған осындай кіріс сомасының 90 пайызы мөлшерінде.

      50) осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар жұмыскерлерінің кірістері.

      2. Егер салық агенті жеке тұлғаның кірістен жеке табыс салығын ұстап қалу күнінен кеш өтініш жасауы себебінен жеке тұлғаның осындай кірісіне осы баптың 1-тармағының 13), 14) және 18) тармақшаларында көзделген кіріс түзетуді қолданбаған жағдайда, онда жеке тұлға осындай кірістен жеке табыс салығын ұстап қалуды жүргізген салық агентіне өтініш пен растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы, солардың негізінде салық агенті осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында көзделген талап қоюдың ескіру мерзімі шегінде кірістерге қайта есептеу жүргізеді.

37-тарау. Салықтық шегерімдер

      342-бап. Салықтық шегерімдер бойынша жалпы ережелер

      1. Жеке тұлғаның мынадай салықтық шегерім түрлерін қолдануға құқығы бар:

      1) міндетті зейнетақы жарналары түріндегі салықтық шегерім – Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген мөлшерде;

      2) зейнетақы төлемдері және жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салықтық шегерім;

      3) стандартты салықтық шегерімдер (бұдан әрі – стандартты шегерімдер);

      4) өзге салықтық шегерімдер (бұдан әрі – өзге шегерімдер), олар:

      ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерімді;

      медицинаға арналған салықтық шегерімді;

      сыйақылар бойынша салықтық шегерімді қамтиды.

      2. Салықтық шегерімдерді:

      1) осы Кодекстің 343-бабында көзделген тәртіппен және жағдайларда төлем көзінен салық салуға жататын кірістер бойынша – cалық агентінің;

      2) осы баптың 3-тармағына сәйкес жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер бойынша – жеке тұлғаның дербес қолдануына жатады.

      3. Салықтық шегерімдер, егер көрсетілген шегерімдер жұмыскердің кірісін айқындау кезінде жүргізілмеген болса, жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістердің жиынтық сомасы бойынша жеке табыс салығын есептеу кезінде қолданылады.

      4. Салықтық шегерімдерді қолдану құқығын растайтын құжаттар (бұдан әрі – растайтын құжаттар) негізінде салықтық шегерімдер қолданылады. Мұндай құжаттардың түпнұсқалары осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде жеке тұлғада сақталады.

      5. Салықтық шегерімдер осы баптың 1-тармағында көрсетілген тәртіптегі реттілікпен қолданылады.

      Ескертпе.

      Осы тарауды қолдану мақсатында айлық есептік көрсеткіш деп республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төмен жалақы мөлшері түсініледі.

      343-бап. Салық агентінде салықтық шегерімдерді қолдану ерекшеліктері

      1. Міндетті зейнетақы жарналары түріндегі салықтық шегерімді және осы Кодекстің 345-бабының 1-тармағында көрсетілген зейнетақы төлемдері бойынша салықтық шегерімді қоспағанда, салық агенті салықтық шегерімдерді төлем көзінен:

      1) жеке тұлғаның салықтық шегерімдерді қолдану туралы өтініші;

      2) растайтын құжаттардың көшірмелері негізінде қолданады. Мұндай көшірмелер осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде салық агентінде сақталады.

      2. Күнтізбелік жыл ішінде салық агенті ауысқан кезде, оның қайта ұйымдастырылу жағдайларын қоспағанда, алдыңғы салық агентінде түзілген, салықтық шегерімнің қолданылмаған сомасы жаңа салық агентінде есепке алынбайды.

      Осы тармақтың ережесі осы Кодекстің 346-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген стандартты шегерімдерге қолданылмайды, ол бойынша алдыңғы салық агентінде түзілген салықтық шегерімнің асып кетуі осы Кодексте белгіленген шекте жаңа салық агентінде есепке алынады. Бұл ретте жеке тұлға алдыңғы салық агенті берген жеке тұлғамен есеп айырысулар туралы анықтаманы береді.

      3. Жеке тұлға міндетті зейнетақы жарналары түріндегі салықтық шегерімді қоспағанда, салықтық кезеңде салықтық шегерімнің белгілі бір түрін бір салық агентінде ғана қолдануға құқылы.

      4. Егер салық агенті жеке тұлғаның кірістен жеке табыс салығын ұстап қалу күнінен кеш өтініш жасауы себебінен жеке тұлғаның осындай кірісіне салықтық шегерімдерді қолданбаған жағдайда, онда жеке тұлға осындай кірістен жеке табыс салығын ұстап қалуды жүргізген салық агентіне өтініш пен растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы, солардың негізінде салық агенті осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында көзделген талап қоюдың ескіру мерзімі шегінде кірістерге қайта есептеу жүргізеді.

      344-бап. Жеке тұлғаның салықтық шегерімдерді дербес қолдану ерекшеліктері

      Салық агентінде түзілген салықтық шегерімдердің асып кету сомасын, сондай-ақ салық агентінде салықтық шегерімнің қолданылмаған сомасын жеке тұлға дербес салық салуға жататын жеке тұлғаның салық салынатын кірісін есептеу кезінде жеке тұлға дербес есепке алады.

      345-бап. Зейнетақы төлемдері және жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салықтық шегерім

      1. Салық салуға жататын, зейнетақы төлемдері түріндегі кіріске салықтық шегерім мынадай мөлшерлерде қолданылады:

      1) осы Кодекстің 326-бабының 1) тармақшасында көзделген төлемдер бойынша – зейнетақы төлемі жүзеге асырылатын әрбір ай үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және зейнетақы төлемі түріндегі кірісті есепке жазу күніне қолданыста болатын бір ең төмен жалақы мөлшерінде;

      2) осы Кодекстің 326-бабының 2) тармақшасында көзделген төлемдер бойынша – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және зейнетақы төлемі түріндегі кірісті есепке жазу күніне қолданыста болатын ең төмен жалақы мөлшерінің 12 еселенген мөлшерiнде.

      2. Сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын, сақтандыру сыйлықақылары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтары есебінен төленген сақтандыру төлемдері түріндегі, салық салуға жататын, жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріске сақтандыру төлемі жүзеге асырылатын, сақтандыру төлемі түріндегі кіріс есепке жазылатын әрбір ай үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және сақтандыру төлемі түріндегі кірісті есепке жазу күніне қолданыста болатын бір ең төмен жалақы мөлшерінің сомасында салықтық шегерім қолданылады.

      346-бап. Стандартты шегерімдер

      1. Мыналар стандартты шегерімдер болып табылады:

      1) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын бір ең төмен жалақы мөлшері. Стандартты шегерім әрбір күнтізбелік айға қолданылады. Күнтізбелік жыл үшін стандартты шегерімнің жалпы сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төмен жалақының 12 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс;

      2) осы тармақшаны қолдану күніне мұндай адамның:

      Ұлы Отан соғысына қатысушы және оған теңестірілген адам;

      Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адам;

      1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған адам;

      I, II немесе III топтардағы мүгедек;

      мүгедек бала болып табылатыны негізінде күнтізбелік жыл үшін айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері.

      Жеке тұлғаның осы тармақшаны қолдануға бірнеше негіздері болған жағдайда, кірістерді алып тастау осы тармақшада белгіленген кіріс шегінен аспауға тиіс;

      3) осы тармақшаны қолдану күніне мұндай адамның:

      он сегіз жасқа толғанға дейін әрбір осындай мүгедек бала үшін – мүгедек баланың ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының бірі;

      өмір бойына әрбір осындай адам үшін – "бала кезінен мүгедек" деген себеппен мүгедек деп танылған адамның ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының бірі;

      асырап алынған бала он сегіз жасқа толғанға дейін әрбір осындай адам үшін – бала асырап алушылардың бірі;

      жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды баланы қабылдайтын отбасына беру туралы шарттың қолданылу мерзімі кезеңінде әрбір осындай адам үшін – жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды баланы қабылдайтын отбасына қабылдап алған ата-аналардың бірі болып табылатыны негізінде күнтізбелік жыл үшін айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері.

      Осы тармақшаның ережелері:

      қорғаншылыққа және қамқоршылыққа мұқтаж адамдардың қорғаншылары және қамқоршылары болып табылатын тиісті білім беру ұйымдары, медициналық ұйымдар, халықты әлеуметтік қорғау ұйымдары әкімшіліктерінің жұмыскерлеріне қатысты олардың осындай ұйымдарымен еңбек қатынастарында болуына байланысты;

      Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасына сәйкес асырап алынатын баланың (балалардың) анасымен немесе әкесімен некеге тұратын (ерлі-зайыптылықта болатын) адамдарға қатысты қолданылмайды.

      2. Осы баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген стандартты шегерімдер осы салықтық шегерімдерді қолдану үшін негіз туындаған, бар немесе болған күнтізбелік жылда қолданылады.

      347-бап. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерім

      1. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерімді Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасы Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес өз пайдасына жұмсалған, ерікті зейнетақы жарналарын төлеуге арналған шығыстар бойынша қолданады.

      2. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерімді қолдану үшін мыналар растайтын құжаттар болып табылады:

      ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт;

      ерікті зейнетақы жарналарының төленгенін растайтын құжат.

      3. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерім ерікті зейнетақы жарналарын төлеу күніне тура келетін салықтық кезеңде қолданылады.

      348-бап. Медицинаға арналған салықтық шегерім

      1. Медицинаға арналған салықтық шегерім медициналық көрсетілетін қызметтерге (косметологиялықтан басқа) ақы төлеуге арналған шығыстар бойынша қолданылады.

      2. Медицинаға арналған салықтық шегерімді Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасы өз пайдасына жұмсалған медицинаға арналған шығыстар бойынша қолданады.

      3. Медицинаға арналған салықтық шегерім күнтізбелік жылға айқындалған айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қолданылады.

      Бұл ретте медицинаға арналған салықтық шегерімнің және осы Кодекстің 341-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына сәйкес жеке тұлғаның медициналық көрсетілетін қызметтерге (косметологиялықтан басқа) шығыстарын жабу үшін кірісті түзетудің жалпы сомасы күнтiзбелiк бiр жылдағы жиынтығында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

      4. Медицинаға арналған салықтық шегерімді қолдану үшін мыналар растайтын құжаттар болып табылады:

      1) жазбаша нысанда жасалған жағдайда – медициналық көрсетілетін қызметтердің құны бөліп көрсетілген ақылы медициналық қызметтерді көрсетуге арналған шарт;

      2) медициналық көрсетілетін қызметтердің құны туралы ақпаратты қамтитын үзінді көшірме;

      3) медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу фактісін растайтын құжат.

      5. Медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге арналған шығыстар бойынша салықтық шегерімдер неғұрлым кеш болатын мынадай күндердің біріне тура келетiн салықтық кезеңде қолданылады:

      медициналық көрсетілетін қызметтерді алу күні;

      медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу күні.

      6. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде ұсынылған медициналық көрсетілетін қызметтерге шетел валютасымен ақы төленген кезде осы баптың 1-тармағында көрсетілген шығыстарды теңгемен қайта есептеу төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына ресми бағамы қолданыла отырып жүзеге асырылады.

      349-бап. Сыйақылар бойынша салықтық шегерім

      1. Сыйақылар бойынша салықтық шегерімді Қазақстан Респуликасының резидент-жеке тұлғасы өз пайдасына жұмсалған, Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй құрылысы жинақ банктерінен алынған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны төлеуге арналған шығыстар бойынша қолданады.

      2. Сыйақылар бойынша салықтық шегерімді қолдану үшін мыналар растайтын құжаттар болып табылады:

      1) Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй құрылысы жинақ банкімен жасалған ипотекалық тұрғын үй қарызы шарты;

      2) сыйақы сомалары бөліп көрсетілген ипотекалық тұрғын үй қарызын өтеу кестесі;

      3) осындай қарыз бойынша сыйақының өтелгенін растайтын құжат.

      3. Салықтық шегерімдер неғұрлым кеш болатын мынадай күндердің біріне тура келетін салықтық кезеңде қолданылады:

      ипотекалық тұрғын үй қарызын өтеу кестесі бойынша сыйақыны өтеу күні;

      сыйақыны төлеу күні.

      38-тарау. Төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығы бойынша есептеу, төлеу және салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      350-бап. Төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығы бойынша жалпы ережелер

      1. Жеке табыс салығын есептеуді, ұстап қалуды және бюджетке төлеуді төлем көзінен салық агенті осы Кодекстің 321-бабының 1)12) және 17) тармақшаларында көрсетілген кірістер бойынша, егер мұндай кірістерді аталған салық агенті төлеуге тиіс болса (төлесе), жүзеге асырады.

      2. Егер осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, резидент-жеке тұлғаға кіріс төлейтін мынадай тұлғалар салық агенттері деп танылады:

      1) дара кәсіпкер;

      2) жеке практикамен айналысатын адам;

      3) заңды тұлға, оның ішінде Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент.

      Бұл ретте бейрезидент-заңды тұлға филиалын, өкілдігін немесе филиал немесе өкілдік ашпай тұрақты мекемесін Қазақстан Республикасының салық органдарында тіркеу есебіне қойған күннен бастап салық агенті деп танылады;

      4) егер филиал, өкілдік қосарланған салық салуды болғызбау және салықтарды төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шартқа немесе осы Кодекстің 220-бабына сәйкес тұрақты мекеме құрмаса, Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлға.

      3. Мыналар салық агенттері деп танылмайды:

      1) Қазақстан Республикасында аккредиттелген, шет мемлекеттің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктері, шет мемлекеттің консулдық мекемелері;

      2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес төлем көзінен жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеттемеден босатылған халықаралық және мемлекеттік ұйымдар, шетелдік және қазақстандық үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар және қорлар.

      4. Резидент-заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесіне бір мезгілде мынадай міндетті жүктеуге құқылы:

      төлем көзінен салық салуға жататын, осындай құрылымдық бөлімше есепке жазған, төлеген кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және аудару;

      осындай құрылымдық бөлімшенің шығыстары болып табылатын салық салу объектілері бойынша әлеуметтік салықты есептеу және төлеу.

      Резидент-заңды тұлға қабылдаған осындай шешім:

      жаңадан құрылған құрылымдық бөлімшеге қатысты – осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап;

      қалған жағдайларда – осындай шешім қабылданған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Резидент-заңды тұлғаның осындай шешімінің күшін жою осындай шешімнің күші жойылған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      5. Депозитарлық қолхаттар бойынша кірістерден жеке табыс салығын есептеуді және ұстап қалуды осындай депозитарлық қолхаттардың базалық активінің эмитенті жүргізеді.

      Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түрінде резидентке төленетін кірістер бойынша салық агентінің салықтық міндеттемені орындау, сондай-ақ төлем көзінен ұсталып қалған табыс салығын қайтару тәртібі осы Кодекстің 310-бабына сәйкес айқындалады.

      351-бап. Жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу

      1. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеуді салық агентi салық салуға жататын кірісті есепке жазу кезінде жүргізедi.

      Жеке табыс салығының сомасы осы бөлімге сәйкес айқындалатын төлем көзінен салық салынатын кіріс сомасына осы Кодекстің 320-бабында белгіленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы есептеледі.

      2. Егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, жеке табыс салығын ұстап қалуды салық агентi төлем көзiнен салық салуға жататын кірісті төлеу күнінен кешiктiрмей жүргізедi.

      3. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салық агентi төленген кірістер бойынша жеке табыс салығын аударуды кіріс төлеу жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмей өзiнің тұрған жерi бойынша жүзеге асырады.

      4. Салық агентiнiң құрылымдық бөлiмшелерi жұмыскерлерiнiң кірістері бойынша жеке табыс салығын аудару құрылымдық бөлiмшелердің орналасқан жері бойынша тиiстi бюджеттерге жүргiзiледi.

      5. Осы Кодекстің ережелеріне сәйкес салық агенті төлем көзінен салық салуға жататын кірістерден есептелген жеке табыс салығы сомасын оны ұстап қалмай өз қаражаты есебінен төлеген кезде салық агентінің төлем көзінен жеке табыс салығын ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеті орындалды деп есептеледі.

      352-бап. Мемлекеттік мекемелердің жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу ерекшеліктері

      1. Мемлекеттік органның шешімі бойынша құрылымдық бөлімшелері және (немесе) аумақтық органдары оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер жұмыскерлерінің кірістері бойынша салық агенттері ретінде қарастырылуы мүмкін.

      2. Жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша құрылымдық бөлімшелері және (немесе) аумақтық (төмен тұрған) органдары оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер жұмыскерлерінің кірістері бойынша салық агенттері ретінде қарастырылуы мүмкін.

      Бұл ретте осы бапта белгіленген тәртіппен салық агенттері деп танылған мемлекеттік мекемелер осы Кодекстің 12-бөлімінің мақсаттары үшін әлеуметтік салықты төлеушілер деп танылады.

      Жеке табыс салығын төлеу салық агентінің тұрған жері бойынша тиісті бюджеттерге жүргізіледі.

      3. Жеке табыс салығын есептеуді, ұстап қалуды және төлеуді салық агенті осы Кодекстің 350 және 351-баптарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүргізеді.

      4. Салық агенті жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияны осы Кодекстің 355-бабында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде тапсырады.

      353-бап. Төлем көзінен салық салынатын кірісті айқындау

      1. Жұмыскердің салық салынатын кірісінің сомасы мынадай тәртіппен айқындалады:

      жұмыскердің салықтық кезеңге есептелген, төлем көзінен салық салынуға жататын кірістерінің сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, салықтық кезеңдегі кірісті түзету сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 342-бабында көрсетілген тәртіппен салықтық шегерімдер сомасы.

      2. Мүліктік кірістен басқа, тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түсетін, дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам болып табылмайтын жеке тұлға алған, салық салынатын кіріс мөлшері мынадай тәртіппен айқындалады:

      мүліктік кірістен басқа, тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам болып табылмайтын жеке тұлға ағымдағы салықтық кезеңде алған, төлем көзінен салық салуға жататын кірістердің сомасы.

      алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, ағымдағы салықтық кезеңде кірісті түзету сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 346-бабы 1-тармағының 2) және (немесе) 3) тармақшаларында көрсетілген стандартты шегерімдер сомасы.

      3. Зейнетақы төлемдері түріндегі салық салынатын кіріс мөлшері мынадай тәртіппен айқындалады:

      1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан:

      салық салуға жататын, зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс сомасы, алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, жеке табыс салығы бойынша түзету сомасы

      алу

      осы Кодекстің 345-бабының 1-тармағында және 346-бабы 1-тармағының 2) және (немесе) 3) тармақшаларында көрсетілген тәртіппен және мөлшерлерде салықтық шегерімдер сомасы;

      2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан – салық салуға жататын, зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс мөлшерінде.

      4. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салық салынатын кіріс мөлшері мынадай тәртіппен айқындалады:

      салық салуға жататын, жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс сомасы, алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, жеке табыс салығы бойынша түзету сомасы, алу

      осы Кодекстің 345-бабының 2-тармағында көрсетілген тәртіппен және мөлшерде салықтық шегерім сомасы.

      5. Салық агентінен салық салынатын кірістердің, оның ішінде осы баптың 1, 2, 3 және 4-тармақтарында көрсетілмеген кіріс түрлері бойынша мөлшері мынадай тәртіппен айқындалады:

      төлем көзінен салық салуға жататын, осы баптың 1, 2, 3 және 4-тармақтарында көрсетілмеген, ағымдағы салықтық кезеңде алынған барлық кірістердің сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, ағымдағы салықтық кезеңде кірісті түзету сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 346-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген стандартты шегерім сомасы.

      6. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістің шетел валютасындағы сомасы кіріс төленген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы қолданыла отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен қайта есептеледі.

      7. Егер осы баптың 1 – 5-тармақтарында көзделген тәртіппен айқындалған сома теріс болып табылса, онда мұндай сома салықтық шегерімдердің асып кетуі деп танылады.

      Салықтық шегерімдердің асып кету сомасы осы салықтық кезеңдерде салық салынатын кіріс есебінен өтеу үшін күнтізбелік жыл шегінде кейінгі салықтық кезеңдерге ауыстырылады.

      354-бап. Салықтық және есепті кезеңдер

      1. Салық агенттері төлем көзінен салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығын есептеу үшін күнтiзбелiк ай салықтық кезең болып табылады.

      2. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияны жасау үшін күнтiзбелiк тоқсан есепті кезең болып табылады.

      355-бап. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация

      1. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияны салық агенті тұрған жердегі салық органдарына есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей:

      салық агенттері, оның ішінде тіркелген шегерімді пайдалана отырып арнаулы салық режимін қолданатын салық агенттері;

      әлеуметтік төлем агенттері немесе төлеушілер, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз пайдасына тапсырады.

      2. Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық агенттері төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығының есептелген сомаларын бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларацияда көрсетеді.

      3. Құрылымдық бөлімшелері бар салық агенттері құрылымдық бөлімше орналасқан жердегі салық органына жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияға құрылымдық бөлімше бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік салық сомасын есептеу жөніндегі қосымшаны ұсынады.

      39-тарау. Жеке тұлға дербес есептейтін жеке табыс салығы бойынша есептеу, төлеу және салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      356-бап. Жеке тұлға дербес есептейтін жеке табыс салығы бойынша жалпы ережелер

      1. Жеке табыс салығын есептеуді және бюджетке төлеуді жеке тұлға:

      1) осы Кодекстің 321-бабының 1)12) және 17) тармақшаларында көрсетілген кірістер бойынша – осындай кірістерді салық агенті болып табылмайтын тұлғадан алған жағдайда;

      2) осы Кодекстің 321-бабының 13)18) тармақшаларында көрсетілген кірістер бойынша дербес жүзеге асырады.

      2. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын, шетел валютасымен алынған (алуға жататын) кіріс кіріс алуға жататын күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы қолданыла отырып Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен қайта есептеледi. 

      357-бап. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын жеке тұлғаның салық салынатын кірісін айқындау

      1. Дара кәсіпкердің, жеке практикамен айналысатын адамның және резидент-еңбекші көшіп келушінің кірісін қоспағанда, жеке тұлға дербес салық салуға жататын тиісті кірістің салық салынатын сомасы мынадай тәртіппен айқындалады:

      жеке тұлға дербес салық салуға жататын жеке тұлға кірісі,

      алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, кірісті түзету сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 342-бабында көрсетілген мөлшерде және тәртіппен салықтық шегерімдер сомасы.

      2. Жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданатын дара кәсіпкер кірісінің салық салынатын сомасы мынадай тәртіппен айқындалады:

      дара кәсіпкердің осы Кодекстің 366-бабына сәйкес айқындалған салық салынатын кірісі,

      алу

      тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын дара кәсіпкердің салық салынатын кірісі алу

      осы Кодекстің 341-бабының 1-тармағында көзделген, кірісті түзету сомасы,

      алу

      осы Кодекстің 342-бабында көрсетілген мөлшерде және тәртіппен салықтық шегерімдер сомасы.

      Дара кәсіпкер кірісінің салық салынатын сомасын тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне азайту, егер осындай қызмет операциялары бойынша пайда болған теріс бағамдық айырма сомасынан оң бағамдық айырма сомасының асып кетуі ескеріле отырып, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін кірістер дара кәсіпкердің салықтық кезең үшін жиынтық түрде алған кірісінің кемінде 90 пайызын құраса, жүргізіледі. Бұл шарт сақталмаған кезде дара кәсіпкер осы тармақтың бірінші бөлігі үшінші және төртінші абзацтарының ережелерін қолдануға құқылы емес.

      3. Жеке практикамен айналысатын адам кірісінің салық салынатын сомасы осы Кодекстің 365-бабында белгіленген тәртіппен айқындалады.

      4. Резидент-еңбекші көшіп келуші кірісінің салық салынатын сомасы осы Кодекстің 360-бабында белгіленген тәртіппен айқындалады.

      358-бап. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу

      1. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығын есептеу жеке табыс салығы бойынша декларацияда кейінен көрсете отырып, салықтық кезеңде алынған кірістер бойынша жүргізіледі.

      Жеке практикамен айналысатын адамдардың кірістерінен жеке табыс салығын есептеу жеке табыс салығы бойынша декларацияда кейін көрсетіле отырып, әр айдың қорытындысы бойынша бір айда алынған кірістер бойынша жүргізіледі.

      2. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығының сомасы жеке тұлғаның салық салынатын тиісті кіріс түрінің сомасына осы Кодекстің 320-бабында белгіленген мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі.

      3. Патент немесе оңайлатылған декларация негізінде шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер көрсетілген арнаулы салық режимдерінің шеңберінде салық салынатын кірістер боыйнша жеке табыс салығын есептеуді осы Кодекстің 77-тарауына сәйкес жүргізеді.

      4. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер жеке табыс салығын (төлем көзінен салық салуға жататын кірістер бойынша есептелетін салықтан басқа) есептеуді осы Кодекстің 78-тарауының ережелерін ескере отырып жүргізеді.

      5. Жеке табыс салығының бюджетке төлеуге жататын сомасы мынадай тәртіппен айқындалады:

      жеке табыс салығының осы бапта көзделген тәртіппен есептелген сомасы,

      алу

      жеке табыс салығының осы Кодекстің 359-бабына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасы,

      алу

      корпоративтік табыс салығының осы баптың 6-тармағына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасы.

      6. Жеке табыс салығы мынадай тәртіптердің бірімен айқындалатын шамаға азайтылады:

      1) Қазақстан Республикасында дивидендтер түріндегі кірістерден төлем көзінен ұстап қалынған корпоративтік табыс салығы сомасын қоспағанда, бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған, осы Кодекстің 340-бабына сəйкес бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасында есепті немесе алдыңғы салықтық кезеңде салық салуға жататын (салық салынған) қаржылық пайдасына қосылған кірісінен немесе салық салынатын кірісінен салықтық кезеңде Қазақстан Республикасында төлем көзінен, резиденттің бақыланатын шетелдік компанияға және (немесе) бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесіне тікелей, жанама, конструктивті қатысу немесе тікелей, жанама, конструктивті бақылау үлесіне мөлшерлес ұстап қалынған корпоративтік табыс салығының сомасы. Осы тармақшаның ережесі 10 пайыздан азды құрайтын мөлшерлеме қолданыла отырып есептелген, төлем көзінен ұстап қалынған корпоративтік табыс салығының сомасына жəне резидент осы Кодекстің 359-бабы 2-тармағының ережелері қолданбаған жағдайда қолданылады;

      2) мынадай тәртіппен айқындалатын шама:

      Сш = К х Кф х (Км – Мт)/100 %, мұнда:

      Сш – осы тармақшаға сәйкес шегеруге жататын салық;

      К – дивидендтер түріндегі кірістерді қоспағанда, бақыланатын шетелдік компания Қазақстан Республикасындағы көздерден алған кіріс немесе салық салынатын кіріс;

      Кф - резиденттің бақыланатын шетелдік компанияға және (немесе) бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесіне тікелей, жанама, конструктивті қатысу немесе тікелей, жанама, конструктивті бақылау коэффициенті;

      Км – Қазақстан Республикасында бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кірісінен немесе салық салынатын кірісінен 10 пайыздан азды құрайтын мөлшерлеме бойынша ұстап қалынған корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесі (бұдан әрі – корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесі);

      Мт – бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кірісін немесе салық салынатын кірісін қамтитын, осы Кодекстің 359-бабының 2-тармағына сәйкес есепке жатқызуға жатқызылған немесе есепке жатқызуға жатқызылуға тиіс пайдаға салынатын шетелдік салық есептелген қаржылық пайдасынан шет мемлекетте төленген пайдаға салынатын шетелдік салықтың немесе Қазақстан Республикасындағы корпоративтік табыс салығына ұқсас өзге шетелдік салықтың тиімді мөлшерлемесі (бұдан әрі – пайдаға салынатын шетелдік салықтың тиімді мөлшерлемесі).

      Егер резидент-жеке тұлға осы Кодекстің 359-бабы 2-тармағының ережелерін қолданған және егер корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесі пайдаға салынатын шетелдік салықтың тиімді мөлшерлемесінен көп болған жағдайларда, осы тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшасының ережесі пайдаланылады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 1) немесе 2) тармақшасының ережесі жеңілдікті салық салынатын мемлекеттерде тіркелмеген бақыланатын шетелдік компанияға және (немесе) бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесіне және резидент-жеке тұлғада мынадай:

      резиденттің бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасындағы көздерден алған кірісінен немесе салық салынатын кірісінен корпоративтік табыс салығын төлем көзінен ұстап қалғанын және Қазақстан Республикасының бюджетіне аударғанын растайтын құжаттардың;

      бақыланатын шетелдік компанияның Қазақстан Республикасында салық салынуға жататын (салық салынған) қаржылық пайдасына Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кірістің немесе салық салынатын кірістің қосылғанын растайтын, шет тілде жасалған (қазақ немесе орыс тіліне міндетті түрде аударма жасалған) ішкі құжаттың (құжаттардың);

      осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы қолданылған жағдайда, осы Кодекстің 303-бабы 4-тармағының бесінші бөлігінде көрсетілген құжаттардың көшірмелері болған кезде қолданылады.

      359-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу

      1. Резидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірістерден Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде төленген кіріс салықтарының немесе жеке табыс салығына ұқсас өзге шетелдік салықтың (бұдан әрі осы баптың мақсатында – шетелдік табыс салығы) сомалары осындай шетелдік табыс салығының төленгенін растайтын құжат болған кезде жеке табыс салығының мөлшерлемесі шегінде осы Кодекстің 303-бабында айқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызуға жатады.

      2. Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығын төлеу есебіне бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасынан шетелдік табыс салығының мынадай формула бойынша есептелген сомасы есепке жатқызуға жатады:

      Се = О х Ү х Мт/100 %, мұнда

      Се – шетелдік табыс салығының есепке жатқызылуға жататын сомасы;

      О – осы Кодекстің 340-бабына сәйкес резидент-жеке тұлғаның жылдық кірісіне енгізілген, бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасының оң шамасы немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасының оң шамасы;

      Ү – осы Кодекстің 297-бабына сәйкес айқындалатын, бақыланатын шетелдік компанияға резиденттің тікелей немесе жанама, немесе конструктивті қатысу немесе тікелей немесе жанама, немесе конструктивті бақылау коэффициенті;

      Мт – осы Кодекстің 340-бабы 3-тармағының 2) – 6) тармақшаларында көрсетілген кірістерден Қазақстан Республикасында төлем көзінен ұстап қалынған табыс салығы есепке алынбай, осы Кодекстің 294-бабы 4-тармағының 12) тармақшасына сәйкес есептелген тиімді мөлшерлеме.

      Осы тармақтың ережелері жеңілдікті салық салынатын мемлекеттерде тіркелген бақыланатын шетелдік компанияға және (немесе) бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесіне қолданылмайды.

      Осы тармақтың ережелері шетелдік табыс салығы бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасынан мынадай мемлекеттерде:

      1) бақыланатын шетелдік компания тіркелген немесе бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесі тіркелген мемлекетте;

      2) тұрақты мекеме құрған бақыланатын шетелдік компания тіркелген мемлекетте;

      3) резидент бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін (дауыс беретін акцияларын) сол арқылы жанама иеленетін не жанама бақылау жасайтын бақыланатын тұлға тіркелген мемлекетте 10 пайыздан аз болатын тиімді мөлшерлеме бойынша төленген жағдайда қолданылады.

      Егер бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасына немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасына екі және одан көп шет мемлекетте шетелдік табыс салығы салынса, онда тиімді мөлшерлемесі осындай шет мемлекеттерде төленген шетелдік табыс салығының тиімді мөлшерлемелерінен барынша көп шаманы құрайтын шетелдік табыс салығы ғана есепке жатқызуға қабылданады. Осы абзацтың ережелері:

      1) бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін (дауыс беретін акцияларын) жанама иеленген немесе жанама бақылау жасаған және бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасынан шетелдік табыс салығы (осындай жанама иелену немесе осындай жанама бақылау сол (солар) арқылы жүзеге асырылатын бақыланатын тұлға (тұлғалар) тіркелген) екі және одан көп шет мемлекетте төленген кезде, немесе

      2) бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін (дауыс беретін акцияларын) тікелей иеленген немесе тікелей бақылау жасаған және бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасынан шетелдік табыс салығы:

      бақыланатын шетелдік компанияның тұрақты мекемесі;

      тұрақты мекеме құрған бақыланатын шетелдік компания тіркелген шет мемлекеттерде төленген кезде қолданылады.

      Резидент бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін (дауыс беретін акцияларын) тікелей және жанама немесе тікелей және конструктивті иеленген не резиденттің тікелей және жанама немесе тікелей және конструктивті бақылауы болған жағдайда, бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан немесе бақыланатын шетелдік компания тұрақты мекемесінің қаржылық пайдасынан шетелдік табыс салығының осы тармаққа сәйкес есепке жатқызылуға жататын сомасы бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін (дауыс беретін акцияларын) әрбір тікелей және жанама иелену немесе тікелей және конструктивті иелену не тікелей және жанама бақылау жасау немесе тікелей және конструктивті бақылау жасау бойынша жеке есептеледі. Бұл ретте бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін (дауыс беретін акцияларын) тікелей және жанама иелену немесе тікелей және конструктивті иелену не тікелей және жанама бақылау жасау немесе тікелей және конструктивті бақылау жасау бойынша жеке есептелген осындай шетелдік табыс салығы шамаларының сомасы осы тармаққа сәйкес есепке жатқызылуға жатады.

      Осы тармақты қолдану үшін резидентте осы Кодекстің 303-бабы 4-тармағының бесінші бөлігінде көрсетілген құжаттар болуға тиіс.

      360-бап. Резидент-еңбекші көшіп келушінің кірісі

      1. Резидент-еңбекші көшіп келушілер салықтық кезең ішінде еңбекші көшіп келушіге рұқсат негізінде, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жасалған еңбек шарттары бойынша алынған (алуға жататын) кірістер бойынша жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлем төлеуді жүргізеді.

      2. Жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлем еңбекші көшіп келушіге рұқсатты алуға (ұзартуға) арналған өтінішінде резидент-еңбекші көшіп келуші көрсеткен тиісті кезеңнің жұмыстар орындалатын (қызметтер көрсетілетін) әрбір айы үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2 еселенген мөлшерінде есептеледі.

      3. Резидент-еңбекші көшіп келуші жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлем төлеуді еңбекші көшіп келушіге рұқсатты алғанға (ұзартқанға) дейін болатын жері бойынша жүргізеді.

      4. Салықтық кезең аяқталғаннан кейін резидент-еңбекші көшіп келушілер жеке табыс салығының сомасын есептеуді кірістің салық салынатын сомасына осы Кодекстің 320-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлемені қолдану арқылы жүргізеді.

      5. Кірістің салық салынатын сомасы жұмыстарды орындаудан (қызметтерді көрсетуден) алынған (алуға жататын), еңбекші көшіп келушіге рұқсатта көрсетілген тиісті кезеңнің жұмыстар орындалатын (қызметтер көрсетілетін) әрбір айы үшін есептелген, республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын бір ең төмен жалақы мөлшерінің сомасына азайтылған кірістер сомасы ретінде айқындалады.

      6. Резидент-еңбекші көшіп келуші салықтық кезең ішінде бюджетке төлеген алдын ала төлемдер сомасы есепті салықтық кезең үшін есептелген жеке табыс салығын төлеу есебіне есепке жатқызылады.

      7. Егер салықтық кезең ішінде жеке табыс салығы бойынша төленген алдын ала төлемдер сомасы есепті салықтық кезең үшін есептелген жеке табыс салығының сомасынан асып кетсе, онда мұндай асып кету сомасы артық төленген жеке табыс салығының сомасы болып табылмайды және қайтаруға немесе есепке жатқызуға жатпайды.

      8. Егер салықтық кезең ішінде жеке табыс салығы бойынша төленген алдын ала төлемдер сомасы есепті салықтық кезең үшін есептелген жеке табыс салығының сомасынан аз болса, онда жеке табыс салығын есептеу жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетіледі және салықтық кезең қорытындысы декларациясы бойынша жеке табыс салығын төлеуді резидент-еңбекші көшіп келуші жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей болатын жері бойынша жүзеге асырады.

      361-бап. Салықтық кезең

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығын есептеу үшін күнтізбелік жыл салықтық кезең болып табылады.

      2. Жеке тұлға күнтізбелік жыл басталғаннан кейін дара кәсіпкер ретінде тіркелген кезде дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік жыл соңына дейінгі уақыт кезеңі ол үшін бірінші салықтық кезең болып табылады.

      3. Дара кәсіпкерді күнтізбелік жылдың соңына дейін дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарған кезде күнтізбелік жыл басталғаннан бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған күнге дейінгі уақыт кезеңі ол үшін соңғы салықтық кезең болып табылады.

      4. Жеке тұлғаны күнтізбелік жыл басталғаннан кейін дара кәсіпкер ретінде тіркеген және осы жылдың соңына дейін дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарған кезде дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған күнге дейінгі уақыт кезеңі ол үшін салықтық кезең болып табылады.

      5. Дара кәсіпкер күнтізбелік жыл ішінде кәсіпкерлік қызметін шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимінде және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асырған кезде салықтық кезеңге кәсіпкерлік қызметі шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимінде жүзеге асырылған уақыт кезеңі кірмейді.

      362-бап. Салықты төлеу мерзімдері

      1. Салықтық кезең қорытындысы бойынша жеке табыс салығын төлеуді салық төлеуші жеке табыс салығы бойынша декларацияны:

      1) дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам – тұрған жері бойынша;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген жеке тұлға – тұрғылықты (болу) жері бойынша тапсыруы үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей дербес жүзеге асырады.

      2. Патент немесе оңайлатылған декларация негізінде шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер көрсетілген арнаулы салық режимдері шеңберінде салық салынатын кірістер бойынша жеке табыс салығын төлеуді осы Кодекстің 77-тарауына сәйкес жүргізеді.

      363-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларация

      1. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны мынадай резидент-салық төлеушілер тапсырады:

      1) дара кәсіпкерлер;

      2) жеке практикамен айналысатын адамдар;

      3) мүліктік кіріс алған жеке тұлғалар;

      4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден кірістер алған жеке тұлғалар;

      5) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес салық агентіне қатысты емес кірістер алатын үй жұмыскерлері;

      6) салық агенттері болып табылмайтын, Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттiң дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкiлдiктерiмен, шет мемлекеттің консулдық мекемелерімен жасалған еңбек шарттары (келісімшарттары) және (немесе) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыскер кірісін алатын Қазақстан Республикасының азаматтары;

      7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес төлем көзінен жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеттемеден босатылған, халықаралық және мемлекеттік ұйымдармен, шетелдік және қазақстандық үкіметтік емес қоғамдық ұйымдармен және қорлармен жасалған еңбек шарттары (келісімшарттары) және (немесе) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыскер кірісін алатын Қазақстан Республикасының азаматтары;

      8) еңбекші көшіп келушіге рұқсат негізінде, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жасалған еңбек шарттары бойынша кірістерді алатын (алуға жататын), Қазақстан Республикасының резидент-еңбекші көшіп келушілері болып табылатын еңбекші көшіп келушілер;

      9) "Медиация туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіпқой медиаторларды қоспағанда, салық агенттері болып табылмайтын тұлғалардан алатын медиаторлар;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаруашылық бойынша есепке алу кітабында есепке алынған жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін, салық салуға жататын, жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғаның салық агентіне анық емес мәліметтерді ұсынуына байланысты төлем көзінен жеке табыс салығын ұстап қалу жүргізілмеген кірістерді алатын жеке тұлғалар;

      11) есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі шетел банктеріндегі банктік шоттарында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 141 еселенген мөлшерінен асатын сомада ақшасы бар Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар;

      12) есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша меншік құқығында мынадай мүлік бар Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар:

      шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында (құқықтары және (немесе) мәмілелері) мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге (есепке алуға) жататын жылжымайтын мүлік;

      эмитенттері Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тіркелген бағалы қағаздар;

      Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі.

      2. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, судьялар, сондай-ақ "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес декларация тапсыру міндеті жүктелген жеке тұлғалар кірістері және салық салу объектісі болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағындағы да, оның шегінен тыс жердегі де мүлкі туралы декларацияны тапсырады.

      Бұл ретте, осы тармақта көрсетілген, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде оқу, тағылымдамадан немесе практикадан өту мақсатында жүрген тұлғалар осы тармақта көзделген негіздер болмаған жағдайда жеке табыс салығы бойынша декларация тапсырмайды.

      3. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер осы Кодекстің 681-бабының 2-тармағында көрсетілген, осы Кодекстің 77-тарауына сәйкес салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсырмайды.

      364-бап. Декларацияны тапсыру мерзімдері

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнде және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке табыс салығы бойынша декларация тұрған (тұрғылықты) жері бойынша салық органына есептi салықтық кезеңнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрiлмей тапсырылады.

      2. Осы Кодекстің 360-бабында көзделген кірістерді алған, Қазақстан Республикасының резидент-үй жұмыскерлері болып табылатын еңбекші көшіп келушілер жеке табыс салығы бойынша декларацияны есепті салықтық кезең үшін есептелген жеке табыс салығының сомасы жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлемдер сомасынан асып кеткен жағдайда тапсырады.

      Осы Кодекстің 360-бабында көзделген кірістер бойынша жеке табыс салығы бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының резидент-үй жұмыскерлері болып табылатын еңбекші көшіп келушілер болатын жері бойынша салық органына есептi салықтық кезеңнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей тапсырады.

      Бұл ретте осы Кодекстің 360-бабында көзделген кірістерді алған резидент-еңбекші көшіп келуші салықтық кезең ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен жағдайда, жеке табыс салығы бойынша декларация (декларациялар) осындай адам Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кететін күніне дейін тапсырылады.

      3. Егер жеке табыс салығы бойынша декларация ұсынылған күнге қаржылық есептіліктің бекітілген аудиторлық есебі болмаған жағдайда, бақыланатын шетелдік компаниялардың немесе бақыланатын шетелдік компаниялардың тұрақты мекемелерінің жиынтық пайдасын есептеу осы Кодекстің 211-бабының ережелері ескеріле отырып, қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп бекітілген күннен кейінгі алпыс жұмыс күні ішінде, бірақ есепті салықтық кезеңнен кейінгі екінші жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей ұсынылатын жеке табыс салығы бойынша қосымша декларацияда жүргізіледі.

      9-бөлім. Жеке практикамен айналысатын адамның және дара кәсіпкердің кірістерінен жеке табыс салығы

      40-тарау. Жеке практикамен айналысатын адамның және жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірісі

      365-бап. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі

      1. Жеке практикамен айналысатын адамның салық салынатын кірісі жеке практикамен айналысатын адамның осы Кодекстің 336-бабына сәйкес айқындалған кірісінің мөлшерінде айқындалады.

      2. Жеке практикамен айналысатын адамдардың кірістері бойынша жеке табыс салығының сомасы жеке практикамен айналысатын адамның салық салынатын кіріс сомасына осы Кодекстің 320-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлемені қолдану арқылы әр айдың қорытындысы бойынша бір айға алынған кірістер бойынша есептеледі.

      3. Есептелген салық сомасы кірістер бойынша салық есептелген айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірілмей ай сайын төлеуге жатады.

      366-бап. Дара кәсіпкердің кірісі

      1. Жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданатын дара кәсіпкердің салықтық кезеңдегі салық салынатын кірісі мынадай тәртіппен айқындалады:

      дара кәсіпкердің осы баптың 2-тармағына сәйкес айқындалған салық салынатын кірісі,

      алу

      корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында осы Кодекстің 288-бабында белгіленген салық салынатын кірісті азайтуды айқындау тәртібіне ұқсас тәртіппен айқындалған дара кәсіпкердің салық салынатын кірісін азайту,

      қосу

      бақыланатын шетелдік компаниялардың немесе бақыланатын шетелдік компаниялар тұрақты мекемелерінің осы Кодекстің 340-бабына сәйкес айқындалатын жиынтық пайдасы,

      алу

      корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында осы Кодекстің 299 және 300-баптарында белгіленген залалдарды ауыстыру тәртібіне ұқсас тәртіппен ауыстырылатын залалдар.

      2. Дара кәсіпкердің салықтық кезеңдегі салық салынатын кірісі мынадай тәртіппен айқындалады:

      осы Кодекстің 226240-баптарында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында осы Кодекстің 225-бабында белгіленген жылдық жиынтық кірісті айқындау тәртібіне ұқсас тәртіппен айқындалған, салықтық кезең үшін жиынтық түрде алынған дара кәсіпкер кірісі,

      алу

      корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында, осы Кодекстің 241-бабы 2-тармағының ережелері ескеріле отырып, осы Кодекстің 241-бабының 1-тармағында белгіленген жылдық жиынтық кірісті түзетуді айқындау тәртібіне ұқсас тәртіппен айқындалған, дара кәсіпкердің салықтық кезең үшін жиынтық түрде алынған кірісін түзету,

      қосу (алу)

      корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында осы Кодекстің 241-бабының 3-тармағында белгіленген жылдық жиынтық кірісті түзетуді айқындау тәртібіне ұқсас тәртіппен айқындалған, дара кәсіпкердің салықтық кезең үшін жиынтық түрде алынған кірісін түзету.

      алу

      корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында осы Кодекстің 242276-баптарында белгіленген шегерімдерге жатқызылатын шығыстарды айқындау тәртібіне ұқсас тәртіппен айқындалған шегерімдер

      қосу (алу)

      корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында осы Кодекстің 287-бабында белгіленген кірістер мен шегерімдерді түзетуді айқындау тәртібіне ұқсас тәртіппен айқындалған кірістер мен шегерімдерді түзету.".

      Ескерту. 33-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      34-бап. Салық кодексінің 288-бабы 2-тармағы 8) тармақшасы үшінші бөлігінің қолданысы 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 35 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.";

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 40 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.";

      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 50 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.".

35-бап. Салық кодексінің 300-бабы 4-тармағы үшінші бөлігінің қолданысы 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 35 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.";

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 40 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.";

      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 50 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.".

      35-1-бап. Салық кодексінің 369-бабы 1-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "1. Мыналар салық салынатын айналым болып табылады:

      1) осы Кодекстің 370-бабында көрсетілген салық салынбайтын айналымды қоспағанда, қосылған құн салығын төлеуші тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша жасайтын айналым.

      Осы Кодекстің 197-бабында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, бұрын мүлікті қаржы лизингіне беру кезінде босатылған айналым өткізу бойынша айналым жасалған күннен бастап ретроспективті түрде салық салынатын айналым деп танылады;

      2) осы Кодекстің 373-бабына сәйкес бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде қосылған құн салығын төлеуші жасайтын айналым;

      3) осы Кодекстің 370-бабының 3) тармақшасында көрсетілген салық салынбайтын айналымды қоспағанда, тауарлардың қалдықтары түріндегі айналым.

      Егер осы тармақшада өзгеше көзделмесе, өздері бойынша қосылған құн салығы есепке жатқызуға жатқызылатын қосылған құн салығы ретінде есепке алынған және қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен:

      қосылған құн салығы бойынша таратудың салықтық есептілігі ұсыныла отырып шығарылған кезде – осындай есептілік ұсынылған күннің алдындағы күнге;

      салық органының шешімі бойынша шығарылған кезде – осы Кодекстің 85-бабының 6-тармағында көрсетілген күнге оған меншік құқығымен тиесілі болатын тауарлар тауарлардың қалдықтары түріндегі айналым деп танылады.

      Осы тармақшаның ережелері сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару кезінде бұрын бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастыру нәтижесінде пайда болған заңды тұлғаны қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару күніне бар болған, бұрын беру актісі бойынша алынған тауарлардың қалдықтары бойынша қосылған құн салығы бойынша есепке қойғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады.

      Осы тармақшаның ережесі бірігу нәтижесінде жаңадан құрылған барлық заңды тұлғалар немесе өзіне басқа заңды тұлға (заңды тұлғалар) қосылған заңды тұлға қайта ұйымдастырудан кейін қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады деген шарт орындалған кезде, заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына байланысты оны қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару кезінде қолданылмайды;

      4) жаңадан пайда болған заңды тұлға бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырудан кейін қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркелмеген жағдайда, осындай қайта ұйымдастыру кезінде беру актісінде көрсетілген берілетін тауарлар бойынша айналым.

      Қайта ұйымдастырылатын тұлға осы тармақшаның ережелерін беру актісінде көрсетілген, өздері бойынша қосылған құн салығын осындай тұлға есепке жатқызуға жатқызылатын қосылған құн салығы ретінде есепке алған тауарларға қолданады.".

      Ескерту. Заң 35-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      35-2-бап. Салық кодексінің 380-бабы 4-тармағының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "4. Осы Кодекстің 369-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген айналымының мөлшері осындай тауарлардың айналым жасалған күнге қосылған құн салығын осындай төлеушінің бухгалтерлік есепке алуында көрсетілуге жататын (көрсетілген) баланстық құны мөлшерінде айқындалады.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін қосылған құн салығын төлеушідегі тауардың баланстық құны:

      1) қайта ұйымдастырылуына байланысты қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылған кезде, сондай-ақ осы Кодекстің 369-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда, бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастыру кезінде – тауардың бөлу балансында немесе беру актісінде көрсетілген, бірақ айналым жасалған күнге қосылған құн салығын осындай төлеушінің бухгалтерлік есепке алуында көрсетілуге жататын (көрсетілген) баланстық құнынан төмен емес құны;

      2) қалған жағдайларда – тауардың айналым жасалған күнге қосылған құн салығын осындай төлеушінің бухгалтерлік есепке алуында көрсетілуге жататын (көрсетілген) баланстық құны болып табылады.".

      Ескерту. Заң 35-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

36-бап. Салық кодексінің 399-бабы 1-тармағы 15) тармақшасының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "15) инвестициялар жөніндегі уәкілетті органмен жасалған арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде:

      индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан көлік құралдарын өндіруші;

      ауыл шаруашылығы техникасын өндіруші болып табылатын заңды тұлға еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырған көлік құралдарының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының құрамындағы шикізаттың және (немесе) материалдардың;".

      36-1-бап. Салық кодексінің 400-бабы 6-тармағының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "6. Осы баптың ережелеріне сәйкес келмейтін қосылған құн салығының, сондай-ақ осы Кодекстің 402-бабында көрсетілген қосылған құн салығының сомасы, осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, есепке жатқызылмайтын қосылған құн салығының сомасы деп танылады.".

      Ескерту. Заң 36-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 295-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

37-бап. Салық кодексінің 412-бабы 1, 2, 3 және 4-тармақтарының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақтар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасалған кезде мыналар шот-фактура жазып беруге міндетті:

      1) осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қосылған құн салығын төлеушілер;

      2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды іске асыру мақсатында қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда салық төлеушілер;

      3) осы Кодекстің 416-бабында белгіленген жағдайларда, қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын комиссионер;

      4) осы Кодекстің 415-бабында белгіленген жағдайларда, қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын экспедитор.

      2. Шот-фактура электрондық нысанда немесе қағаз жеткізгіште жазып беріледі.

      Шот-фактура электрондық нысанда уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және нысан бойынша электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде жазылып беріледі.

      Шот-фактураның үзінді көшірмесі қағаз жеткізгіште салық төлеуші дербес айқындайтын нысан бойынша, осы бапта белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      3. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, шот-фактураны электрондық нысанда мыналар жазып беруге міндетті:

      1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды іске асыру мақсатында қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда салық төлеушілер;

      2) салықтық мониторингке жататын салық төлеушілер;

      3) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес уәкілетті экономикалық оператор, кеден өкілі, кедендік тасымалдаушы, уақытша сақтау қоймаларының иесі, кеден қоймаларының иесі болып табылатын салық төлеушілер;

      4) жүктерді халықаралық тасымалдау қызметтері бойынша қосылған құн салығын төлеушілер.

      4. Осы баптың 3-тармағында аталған салық төлеушілер шот-фактураны қағаз жеткізгіште мынадай жағдайда жазып беруге құқылы:

      1) Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің шекарасындағы салық төлеушінің тұрған жері бойынша ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісінің болмауы.

      Аумағында ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктері туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады;

      2) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде уәкілетті орган растаған техникалық қателіктердің туындауы.

      Техникалық қателіктер жойылғаннан кейін қағаз жеткізгіште жазып берілген шот-фактура техникалық қателіктер жойылған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде тіркеуге жатады.".

      Ескерту. 37-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

38-бап. Салық кодексінің 429-бабы 6-тармағы екінші абзацының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "қайтарылуы осы Кодекстің 432-бабына сәйкес жүзеге асырылатын қосылған құн салығының асып кету сомасына;".

39-бап. Мыналар:

      1) Салық кодексінің 431-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының және 2-тармағы бірінші бөлігі бірінші абзацының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы нормалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1) егер осы Кодекстің 432 және 434-баптарында өзгеше белгіленбесе, осы бапта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде;";

      "2. Егер осы Кодекстің 432 және 434-баптарында өзгеше белгіленбесе, тексеру нәтижелерімен расталған қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару салық төлеушіге мынадай мерзімдерде жүргізіледі:";

      2) Салық кодексінің 431-бабы 3-тармағы 2) тармақшасының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2) осы Кодекстің 372-бабы 5-тармағы 28) тармақшасының және 411-бабының ережелерін қолданған салықтық кезеңдер үшін салық төлеушіге қайтару жүргізілмейді.".

40-бап. Салық кодексінің 432-бабы 4-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "4. Осы баптың ережелері қайтарылуы осы Кодекстің 429-бабына сәйкес жүзеге асырылатын қосылған құн салығының асып кету сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 434-бабында көзделген қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы бар салық төлеушілерге қосылған құн салығының асып кетуін қайтарған кезде қолданылмайды.".

41-бап. Салық кодексінің 434-бабы 2-тармағы алтыншы бөлігінің қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "Осы тармақтың екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде аталған құқықтық мирасқорға (құқықтық мирасқорларға) қатысты қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдану құқығы ірі салық төлеушілердің мониторингіне жататын салық төлеушілер тізбесінің қолданысы тоқтатылғанға дейін қолданылады.".

42-бап. Салық кодексінің 451-бабы 2-тармағы 4) тармақшасының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "4) инвестициялар жөніндегі уәкілетті органмен жасалған арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде:

      индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан көлік құралдарын өндіруші;

      ауыл шаруашылығы техникасын өндіруші болып табылатын заңды тұлға еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырған көлік құралдарының және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасының құрамындағы шикізат және (немесе) материалдар.".

43-бап. Салық кодексінің 463-бабы 4-тармағы 1) тармақшасы кестесінің 7, 12, 14, 15, 21 және 22-жолдарының қолданысы 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы жолдар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "

7.

2208

Алкоголь өнімі (коньяктан, брендиден, шараптан, шарап материалынан, сырадан және сыра сусынынан басқа)

2275 теңге/литр 100 % спирт

                                                                                    ";
      "

12.

2203 00

Сыра және сыра сусыны

48 теңге/литр

                                                                                    ";
      "

14.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

7500 теңге/
1000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

7500 теңге/
1000 дана

                                                                                    ";
      "

21.

2403

Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырылатын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)

0 теңге/1 кг
темекі қоспасы

22.

3824

Электрондық сигареттерде пайдалануға арналған картридждердегі, резервуарлардағы және басқа да контейнерлердегі құрамында никотин бар сұйықтық

0 теңге/ сұйықтық миллилитрі

                                                                                    ";
      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      "

7.

2208

Алкоголь өнімі (коньяктан, брендиден, шараптан, шарап материалынан, сырадан және сыра сусынынан басқа)

2550 теңге/литр 100 % спирт

                                                                                    ";
      "

12.

2203 00

Сыра және сыра сусыны

57 теңге/литр

                                                                                    ";
      "

14

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

8 700 теңге/
1000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

8 700 теңге/
1000 дана

                                                                                    ";
      "

21.

2403

Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырылатын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)

0 теңге/1 кг
темекі қоспасы

22.

3824

Электрондық сигареттерде пайдалануға арналған картридждердегі, резервуарлардағы және басқа да контейнерлердегі құрамында никотин бар сұйықтық

0 теңге/ сұйықтық миллилитрі

                                                                                    ";
      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      "

7.

2208

Алкоголь өнімі (коньяктан, брендиден, шараптан, шарап материалынан, сырадан және сыра сусынынан басқа)

2550 теңге/литр 100 % спирт

                                                                                    ";
      "

12.

2203 00

Сыра және сыра сусыны

57 теңге/литр

                                                                        ";
      "

14.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

9 900 теңге/
1000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

9 900 теңге/
1000 дана

                                                                                    ";
      "

21.

2403

Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырылатын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)

7345 теңге/1 кг
темекі қоспасы

22.

3824

Электрондық сигареттерде пайдалануға арналған картридждердегі, резервуарлардағы және басқа да контейнерлердегі құрамында никотин бар сұйықтық

5 теңге/ сұйықтық миллилитрі

                                                                                    ";
      4) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      "

7.

2208

Алкоголь өнімі (коньяктан, брендиден, шараптан, шарап материалынан, сырадан және сыра сусынынан басқа)

2550 теңге/литр
100 % спирт

                                                                                    ";
      "

12.

2203 00

Сыра және сыра сусыны

57 теңге/литр

                                                                                    ";
      "

14.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

11 100 теңге/
1000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

11 100 теңге/
1000 дана

                                                                                    ";
      "

21.

2403

Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырылатын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)

7345 теңге/1 кг
темекі қоспасы

22.

3824

Электрондық сигареттерде пайдалануға арналған картридждердегі, резервуарлардағы және басқа да контейнерлердегі құрамында никотин бар сұйықтық

5 теңге/ сұйықтық миллилитрі

                                                                                    ";

      43-1-бап. Салық кодексінің 505-бабы 1-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "1. Елді мекендердің жеріне (үй жанындағы учаскелерді қоспағанда) арналған базалық салықтық мөлшерлемелер алаңның бір шаршы метріне есептегенде мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с

Елді мекеннің санаты

Тұрғын үй қоры, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жерді қоспағанда, елді мекендердің жеріне арналған базалық салықтық мөлшерлемелер (теңге)

Тұрғын үй қоры, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жерге арналған базалық салықтық мөлшерлемелер (теңге)

1

2

3

4


Қалалар:1.

Алматы

28,95

0,96

2.

Шымкент

9,17

0,58

3.

Нұр-Сұлтан

19,30

0,96

4.

Ақтау

9,65

0,58

5.

Ақтөбе

6,75

0,58

6.

Атырау

8,20

0,58

7.

Көкшетау

5,79

0,58

8.

Қарағанды

9,65

0,58

9.

Қостанай

6,27

0,58

10.

Қызылорда

8,68

0,58

11.

Орал

5,79

0,58

12.

Өскемен

9,65

0,58

13.

Павлодар

9,65

0,58

14.

Петропавл

5,79

0,58

15.

Талдықорған

9,17

0,58

16.

Тараз

9,17

0,58

17.

Түркістан

7,79

0,39

18.

Алматы облысы:19.

облыстық маңызы бар қалалар

6,75

0,39

20.

аудандық маңызы бар қалалар

5,79

0,39

21.

Ақмола облысы:22.

облыстық маңызы бар қалалар

5,79

0,39

23.

аудандық маңызы бар қалалар

5,02

0,39

24.

Облыстық маңызы бар қалған қалалар

облыс орталығы үшін белгіленген мөлшерлеменің 85 пайызы

0,39

25.

Аудандық маңызы бар қалған қалалар

облыс орталығы үшін белгіленген мөлшерлеменің 75 пайызы

0,19

26.

Кенттер

0,96

0,13

27.

Ауылдар

0,48

0,09

      ".


      Ескерту. Заң 43-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VI (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 291-VI (25.03.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      43-2-бап. Салық кодексінің 510-бабы 1-тармағы үшінші бөлігінің қолданысы 2018 жылғы 1 маусымға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "Жер салығының мөлшерлемелерін төмендету немесе жоғарылату туралы мұндай шешімді жергілікті өкілді орган 1 маусымнан кешіктірмей қабылдайды және ол қабылданған жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.".

      Ескерту. Заң 43-2-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VI (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      43-3-бап. Салық кодексінің 529-бабы 2-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "2. Тұрғынжайдың, саяжай құрылысының бір шаршы метрінің ұлттық валютадағы базалық құны (Қ б) елді мекеннің түріне қарай мынадай мөлшерде айқындалады:

Р/с

Елді мекеннің санаты

Базалық құны
теңгемен

1

2

3


Қалалар:


1.

Алматы

60 000

2.

Шымкент

36 000

3.

Нұр-Сұлтан

60 000

4.

Ақтау

36 000

5.

Ақтөбе

36 000

6.

Атырау

36 000

7.

Көкшетау

36 000

8.

Қарағанды

36 000

9.

Қостанай

36 000

10.

Қызылорда

36 000

11.

Орал

36 000

12.

Өскемен

36 000

13.

Павлодар

36 000

14.

Петропавл

36 000

15.

Талдықорған

36 000

16.

Тараз

36 000

17.

Түркістан

12 000

18.

Облыстық маңызы бар қалалар

12 000

19.

Аудандық маңызы бар қалалар

6 000

20.

Кенттер

4 200

21.

Ауылдар

700

      ".

      Ескерту. Заң 43-3-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2018 № 210-VI (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 291-VI (25.03.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      43-4-бап. Салық кодексінің 490-бабы 7-тармағының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "7. Мемлекеттік мекемелер және заңды тұлғалардың жекелеген санаттары сенімгерлік басқаруға берген көлік құралдары бойынша салық төлеуші осы Кодекстің 41-бабына сәйкес айқындалады.".

      Ескерту. Заң 43-4-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      43-5-бап. Салық кодексінің 498-бабы 5-тармағының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "5. Мемлекеттік мекемелер және заңды тұлғалардың жекелеген санаттары сенімгерлік басқаруға берген жер учаскелері бойынша салық төлеуші осы Кодекстің 41-бабына сәйкес айқындалады.".

      Ескерту. Заң 43-5-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      43-6-бап. Салық кодексінің 518-бабы 1-тармағының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "1. Мемлекеттік мекемелер және заңды тұлғалардың жекелеген санаттары салық салу объектiсiн сенімгерлiк басқаруға берген кезде салық төлеушi осы Кодекстiң 41-бабына сәйкес айқындалады.".

      Ескерту. Заң 43-6-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      43-7-бап. "Салық кодексінің 560-бабы 2018 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Заңды тұлғалардың жекелеген санаттарымен жасалған шарт бойынша сенімгерлік басқаруда тұрған мүлік алып жатқан жер учаскелері бойынша пайдаланғаны үшін төлемақы төлеуші осы Кодекстiң 41-бабының 2-тармағына сәйкес айқындалады.".

      Ескерту. Заң 43-7-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      44-бап. Мыналар:

      1. Салық кодексінің 595-бабы 2-тармағының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2. Радиобайланыстың мынадай түрлері үшін жылдық төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Р/с

Радиобайланыс түрлерi

Пайдалану аумағы

Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК)

1.

Дербес радиошақыру радиожүйелерi (енi 25 кГц жиiлiк берілгені үшiн)

облыс, республикалық маңызы бар қала және астана

10

2.

Транкинг байланысы (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц радиоарна үшiн)2.1.


республикалық маңызы бар қала және астана

140

2.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

80

2.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

10

3.

УҚТ-диапазонды радиобайланыс (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн)3.1.


республикалық маңызы бар қала және астана

80

3.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

60

3.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

15

4.

УҚТ-диапазонды радиобайланыс (енi 25 кГц симплекстi арна үшiн)4.1.


республикалық маңызы бар қала және астана

30

4.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

20

4.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

10

5.

Таратқыштың шығу қуаты:- 50 Вт-қа дейiн;
- 50 Вт-тан жоғары болған кезде ҚT-байланыс (бiр жиiлiк берілгені үшiн)

облыс, республикалық маңызы бар қала және астана

10
20

6.

Радиоұзартқыштар (арна үшiн)

облыс, республикалық маңызы бар қала және астана

2

7.

Ұялы байланыс (қабылдауға енi 1 МГц/беруге 1 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн)

облыс, республикалық маңызы бар қала және астана

2 850

8.

Жаһандық дербес жылжымалы спутниктік байланыс (қабылдауға енi 100 кГц/ беруге 100 кГц жиiлiктердiң дуплекстi белдеуi үшiн)

Қазақстан Республикасы

20

9.

HUB-технологиясы бар спутниктік байланыс (HUB-қа пайдаланылатын, қабылдауға белдеуi 100 кГц/беруге 100 кГц болатын енi үшiн)

Қазақстан Республикасы

30

10.

HUB-технологиясынсыз спутниктік байланыс (бiр станция пайдаланатын жиiлiктер үшiн)

Қазақстан Республикасы

100

11.

Радиореле желiлері (бiр аралықтағы дуплекстi ұңғыма үшiн):11.1.

жергiлiктi

аудан, қала, кент, ауыл, ауылдық округ

40

11.2.

аймақтық және магистральдық

Қазақстан Республикасы

10

12.

Сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн)12.1.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

25

12.2.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

2

13.

КБС-технологиясы пайдаланылған кезде сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц дуплекстi арна үшiн)13.1.


республикалық маңызы бар қала және астана

140

13.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

70

13.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

5

14.

Эфирлiк-кәбілдік телевизия (8 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн)14.1.


халқының саны 200 мың адамнан асатын елдi мекен

300

14.2.


халқының саны 50 мыңнан 200 мың адамға дейін болатын елдi мекен

135

14.3.


халқының саны 50 мың адамға дейiн болатын аудандық маңызы бар қала; аудан

45

14.4.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (кент, ауыл, ауылдық округ)

5

15.

Теңiздегi радиобайланыс (радиомодем, жағалаулық байланыс, телеметрия, радиолокациялық және т.б.), бiр радиоарна үшiн

облыс

10

16.

Төртінші буындағы ұтқыр байланыс (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц радиожиiлiктер белдеуi үшiн)

облыс, республикалық маңызы бар қала және астана

2 650

      ";

      2) Салық кодексінің 595-бабы 3-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "3. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату үшін жылдық төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:


Р/с

Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату үшін жиілік диапазоны

Пайдалану аумағы

Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК)

1

2

3

4

1.

Телевизия/жиіліктердің метрлік диапазоны1.1.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 50 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

81облыс және Шымкент қаласы

15

1.2.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 250 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

361облыс және Шымкент қаласы

65

1.3.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 500 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

957облыс және Шымкент қаласы

174

1.4.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

1 353облыс және Шымкент қаласы

245

1.5.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты
1000 Вт-тан жоғары

Астана, Алматы қалалары

2 344облыс және Шымкент қаласы

425

2.

Телевизия/ жиіліктердің дециметрлік диапазоны2.1.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 50 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

51облыс және Шымкент қаласы

9

2.2.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 250 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

228облыс және Шымкент қаласы

41

2.3.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 500 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

605облыс және Шымкент қаласы

110

2.4.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы қалалары

855облыс және Шымкент қаласы

155

2.5.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-тан жоғары

Астана, Алматы қалалары

1 481облыс және Шымкент қаласы

269

      ".

      Ескерту. 44-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      44-1-бап. Салық кодексінің 69-тарауы 10-параграфының қолданысы халқының саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалаларға, ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге қатысты 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      Ескерту. Заң 44-1-баппен толықтырылды - ҚР 08.01.2019 № 215-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

45-бап. Салық кодексінің 610-бабы 1-тармағы 4) тармақшасы бірінші абзацының қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "4) тексеру актiлерi бойынша хабарламаларға дау айту туралы арыздардан:".

      45-1-бап. Салық кодексінің 630-бабының қолданысы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      1) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "630-бап. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация

      1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылғы 1 қаңтарға мынадай:

      жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар болып табылатын жеке тұлғалар активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынады.

      2. Егер "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 1-тармағында аталған адамдар активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылдың алдындағы жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны толтырады.

      3. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация мынадай түрлерге бөлінеді:

      1) бастапқы – активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі белгіленген міндет алғаш туындауға байланысты жеке тұлға ұсынатын осындай декларация;

      2) кезекті – жеке тұлға активтер мен міндеттемелер туралы бастапқы декларацияны ұсынғаннан кейін "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

      3) қосымша – өзгерістер және (немесе) толықтырулар жататын, бұрын ұсынылған жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

      4) хабарлама бойынша қосымша – жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органы бұзушылықтарды анықтаған, бұрын ұсынылған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация.

      4. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация:

      1) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдардың ұсынуын;

      2) осы Кодекстің 211-бабында көзделген қосымша салықтық есептілікті ұсынуды қоспағанда, бір рет ұсынылады.";

      2) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "630-бап. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация

      1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылғы 1 қаңтарға мынадай:

      1) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған адамдарды қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары (зайыптары), сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары (зайыптары) болып табылатын жеке тұлғалар активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынады.

      2. Егер "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 1-тармағында аталған адамдар активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылдың алдындағы жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны толтырады.

      3. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация мынадай түрлерге бөлінеді:

      1) бастапқы – активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі белгіленген міндет алғаш туындауға байланысты жеке тұлға ұсынатын осындай декларация;

      2) кезекті – жеке тұлға активтер мен міндеттемелер туралы бастапқы декларацияны ұсынғаннан кейін "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

      3) қосымша – өзгерістер және (немесе) толықтырулар жататын, бұрын ұсынылған жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

      4) хабарлама бойынша қосымша – жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органы бұзушылықтарды анықтаған, бұрын ұсынылған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация.

      4. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация:

      1) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдардың ұсынуын;

      2) осы Кодекстің 211-бабында көзделген қосымша салықтық есептілікті ұсынуды қоспағанда, бір рет ұсынылады.";

      3) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "630-бап. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация

      1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылғы 1 қаңтарға мынадай:

      1) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған адамдарды қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары (зайыптары), сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары (зайыптары);

      3) осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында аталған адамдарды қоспағанда, заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары (зайыптары), дара кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары (зайыптары) болып табылатын жеке тұлғалар активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынады.

      2. Егер "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 1-тармағында аталған адамдар активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылдың алдындағы жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны толтырады.

      3. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация мынадай түрлерге бөлінеді:

      1) бастапқы – активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі белгіленген міндет алғаш туындауға байланысты жеке тұлға ұсынатын осындай декларация;

      2) кезекті – жеке тұлға активтер мен міндеттемелер туралы бастапқы декларацияны ұсынғаннан кейін "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

      3) қосымша – өзгерістер және (немесе) толықтырулар жататын, бұрын ұсынылған жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

      4) хабарлама бойынша қосымша – жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органы бұзушылықтарды анықтаған, бұрын ұсынылған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация.

      4. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация:

      1) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдардың ұсынуын;

      2) осы Кодекстің 211-бабында көзделген қосымша салықтық есептілікті ұсынуды қоспағанда, бір рет ұсынылады.".

      Ескерту. Заң 45-1-баппен толықтырылды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      45-2-бап. Салық кодексінің 631-бабының қолданысы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "631-бап. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны толтыру ерекшеліктері

      1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация осы Кодекстің 630-бабының 1-тармағында аталған жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерде мыналардың болуы туралы ақпаратты көрсетуіне арналады:

      1) мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлік, сондай-ақ құқықтары және (немесе) мәмілелері мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлік;

      2) тұрғын үй құрылысына қатысу үлесі;

      3) банктік шоттардағы ақша;

      4) "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жария етілген ақшаны қоспағанда, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация ұсынылатын жылдың алдындағы жылғы 31 желтоқсанға қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшері шегінен аспайтын сомада көрсетілетін қолма-қол ақша;

      5) Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берешекті қоспағанда, басқа тұлғалардың жеке тұлға алдындағы берешегі (дебиторлық берешек) және (немесе) жеке тұлғаның басқа тұлғалар алдында берешегі (кредиторлық берешек) – міндеттеменің немесе талаптың туындауына негіз болып табылатын шарт немесе өзге де құжат болған кезде республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация ұсынылатын жылдың алдындағы жылғы 31 желтоқсанға қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшеріне тең жиынтық сомадан асқан жағдайда көрсетіледі;

      6) осы баптың 4-тармағында көрсетілген өзге де мүлік.

      2. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияға қосымшалар салықтық бақылау мақсаттары үшін салық органдары пайдаланатын, осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәліметтер туралы ақпаратты
егжей-тегжейлі көрсетуге арналады.

      3. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке тұлғалардың декларацияларын ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар активтер мен міндеттемелер туралы декларацияға қосымшаларда мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа беру туралы мәліметтерді де көрсетеді.

      4. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда жеке тұлғаның қалауы бойынша мынадай талаптар ескеріле отырып, басқа да мүлік көрсетілуі мүмкін:

      1) асыл тастар мен бағалы металдар, олардан жасалған зергерлік бұйымдар және құрамында асыл тастар мен бағалы металдар бар басқа да заттар, сондай-ақ өнер және антиквариат туындылары – осы мүліктің бір бірлігі үшін бағасы (құны) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылдың алдындағы жылғы 31 желтоқсанға қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшерінен асқан және осындай мүліктің құнын растайтын құжаттар болған жағдайда көрсетіледі;

      2) биологиялық активтер – ветеринариялық паспорт немесе осындай активтерге меншік құқығын растайтын өзге де құжат болған кезде;

      3) мәдени құндылықтар – Қазақстан Республикасының мәдениет туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен Ұлттық мәдени игілік объектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген жағдайда;

      4) осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген өзге де мүлік – Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған құнды қоса алғанда, осындай мүліктің құнын растайтын және (немесе) осындай мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттар болған кезде.".

      Ескерту. Заң 45-2-баппен толықтырылды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      45-3-бап. Салық кодексінің 633-бабының қолданысы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "633-бап. Кірістер мен мүлік туралы декларация

      1. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны осы Кодекстің 630-бабының 1-тармағында аталған жеке тұлғалар жыл сайын, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын жылдан кейінгі жылдан бастап есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша ұсынады.

      2. Осы баптың 1-тармағында аталған жеке тұлғалар есепті салықтық кезең ішінде бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген кезде:

      1) жеке тұлғалар:

      "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларация, кірістер мен мүлік туралы декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар;

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар;

      дара кәсіпкерлер;

      жеке практикамен айналысатын адамдар болып табылмаса;

      2) жеке тұлғалар:

      мүліктік кіріс;

      жеке тұлғаның дербес салық салуына жататын кірістер алмаса;

      3) жеке тұлғалардың кез келген кірістері болмаса немесе жеке тұлғалар кірістерді:

      төлем көзінен салық салуға жататын кірістер;

      өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның өтемі;

      алименттер түрінде ғана алса;

      4) жеке тұлғалар салық агентіне төлем көзінен салық салынатын кірісті өзге шегерімдердің алдын ала сомасына азайтуға өтініш бермесе;

      5) жеке тұлғалардың жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға құқығы болмаса немесе олар жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізу құқығын іске асыруды қаламаса;

      6) жеке тұлғалар мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті, сондай-ақ құқықтары және (немесе) мәмілелері мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде сатып алмаса, иеліктен шығармаса, өтеусіз алмаса, кірістер мен мүлік туралы декларацияны оңайлатылған нысан бойынша қосымшаларсыз (бұдан әрі – кірістер мен мүлік туралы қысқаша декларация) ұсынуға міндетті.".

      Ескерту. Заң 45-3-баппен толықтырылды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

46-бап. Салық кодексінің 645-бабы 9-тармағы 5) тармақшасы бірінші бөлігі үшінші абзацының және 8) тармақшасы үшінші бөлігінің қолданысы 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы нормалар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "дивидендтер төлейтін резидент болып табылатын жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға дивидендтер есепке жазылған айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 35 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асырады деген шарттар орындалған кезде төлейтін дивидендтер.";

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 35 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.";

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "дивидендтер төлейтін резидент болып табылатын жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға дивидендтер есепке жазылған айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 40 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асырады деген шарттар орындалған кезде төлейтін дивидендтер.";

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 40 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.";

      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      "дивидендтер төлейтін резидент болып табылатын жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға дивидендтер есепке жазылған айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 50 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асырады деген шарттар орындалған кезде төлейтін дивидендтер.";

      "Жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы, сондай-ақ акциялар немесе қатысу үлестері өткізілген айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзінің және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде көмірді қоса алғанда, өндірілген минералды шикізаттың кемінде 50 пайызын кейінгі қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында жер қойнауын пайдаланушы деп танылмайды.".

47-бап. Салық кодексінің 685-бабы 1-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "1. Патент негізінде арнаулы салық режимін осы Кодекстің 683-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында шағын бизнес субъектілері үшін белгіленген шарттарға сай келумен қатар:

      1) жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын;

      2) қызметiн жеке кәсіпкерлiк нысанында жүзеге асыратын дара кәсiпкерлер қолдануға құқылы.".

48-бап. Салық кодексінің 686-бабы 2-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "2. Патент құнына кіретін жеке табыс салығының сомасын есептеу, сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың салық салу объектісін қоспағанда, салық салу объектісіне 1 пайыз мөлшердегі мөлшерлемені қолдану арқылы жүргізіледі.

      Сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер патент құнына кіретін жеке табыс салығының сомасын есептеуді, 1 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынатын қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алынатын кірістерді қоспағанда, салық салу объектісіне 2 пайыз мөлшерінде мөлшерлемені қолдану арқылы жүргізеді.

      Сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер жеке табыс салығының әртүрлі мөлшерлемелері бойынша салық салынатын кірістерді бөлек есепке алуды жүзеге асырады. Бұл ретте қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алынатын кірістерді есепке алу банктік шоттардан үзінді көшірмелерді қоса алғанда, бастапқы құжаттар негізінде, уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салықтық тізілімде жүргізіледі.".

      48-1-бап. Салық кодексінің 686-бабы 2019 жылғы 1 қаңтардан 2022 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      1) 2019 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "2-1. Осы баптың 2-тармағына сәйкес есептелген жеке табыс салығының сомасы деректерді тіркеу және беру функциясы бар бір бақылау-касса машинасын не үш құрамдасты интеграцияланған жүйені сатып алуға 60 000 теңге сомасына, бірақ есептелген салық сомасының 50 пайызынан асырмай азайту жағына түзетілуге жатады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген салықты азайту деректерді тіркеу және беру функциясы бар осындай бақылау-касса машинасы салық органдарында алғаш рет есепке қойылған немесе үш құрамдасты интеграцияланған жүйе орнатылған салықтық кезең үшін патент құнының соңғы есеп-қисабында жеке табыс салығының сомасын есептеу кезінде бір мезгілде бүкіл салықтық кезең үшін тұтас жүргізіледі.";

      2) 2020 жылғы 1 қаңтардан 2022 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "2-1. Осы баптың 2-тармағына сәйкес есептелген жеке табыс салығының сомасы үш құрамдасты интеграцияланған жүйені сатып алуға 60 000 теңге сомасына, бірақ есептелген салық сомасының 50 пайызынан асырмай азайту жағына түзетілуге жатады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген салықты азайту осындай үш құрамдасты интеграцияланған жүйе алғаш рет орнатылған салықтық кезең үшін патент құнының соңғы есеп-қисабында жеке табыс салығының сомасын есептеу кезінде бір мезгілде бүкіл салықтық кезең үшін, сондай-ақ осындай сатып алудың салықтық кезеңінен кейінгі салықтық кезең үшін тұтас жүргізіледі.".

      Ескерту. Заң 48-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      48-2-бап. Салық кодексінің 687-бабы 2019 жылғы 1 қаңтардан 2022 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      1) 2019 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "2-1. Салық төлеуші деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын немесе үш құрамдасты интеграцияланған жүйені салық органдарында есепке қойған күнтізбелік жылдың екінші жартыжылдығы үшін оңайлатылған декларацияда есептелген жеке табыс салығының сомасы осы салық төлеушінің 60 000 теңге сомасына, бірақ осындай күнтізбелік жылдың екі жартыжылдығы үшін есептелген салық сомасының 50 пайызынан асырмай азайту жағына түзетуіне жатады.

      Салық төлеуші осындай үш құрамдасты интеграцияланған жүйе орнатылған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың екінші жартыжылдығы үшін жеке табыс салығын есептеген және оңайлатылған декларацияны тапсырған кезде де осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесін қолданады.";

      2) 2020 жылғы 1 қаңтардан 2022 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде:

      "2-1. Салық төлеуші үш құрамдасты интеграцияланған жүйені орнатқан күнтізбелік жылдың екінші жартыжылдығы үшін оңайлатылған декларацияда есептелген жеке табыс салығының сомасы осы салық төлеушінің 60 000 теңге сомасына, бірақ осындай күнтізбелік жылдың екі жартыжылдығы үшін есептелген салық сомасының 50 пайызынан асырмай азайту жағына түзетуіне жатады.

      Салық төлеуші осындай үш құрамдасты интеграцияланған жүйе орнатылған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың екінші жартыжылдығы үшін жеке табыс салығын есептеген және оңайлатылған декларацияны тапсырған кезде де осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесін қолданады.".

      Ескерту. Заң 48-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

49-бап. Салық кодексінің 697-бабы 6-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "6. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін арнаулы салық режимдерін қолданатын салық төлеушілер осындай салық режимдерінің күші қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асырған жағдайда, кірістер мен шығыстарды, мүлікті бөлек есепке алуды жүргізуге, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлері бойынша тиісті салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есептеуді және төлеуді жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізуге міндетті.

      Бұл ретте осы тармақта көзделген бөлек есепке алуды салық төлеушілер өздері бекіткен салықтық есепке алу саясатының ережелеріне сәйкес жүзеге асыруға тиіс.".

50-бап. Салық кодексінің 703 және 704-баптарының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы баптар мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      "703-бап. Салық салу объектiсі

      Жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген жер учаскелерінің бағалау құнын айқындау актісі негізінде белгіленген жер учаскесінің бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін салық салу объектіcі болып табылады.

      Жер учаскелерінің бағалау құнын айқындаудың осындай актісі болмаған кезде жер учаскесінің бағалау құны жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған деректер бойынша аудан, қала бойынша орташа есеппен 1 гектар жердің бағалау құны және жер учаскесінің алаңы негізге алына отырып айқындалады.

      704-бап. Бірыңғай жер салығын есептеу тәртібі

      1. Егістік бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиынтық бағалау құнына жер учаскелерінің жиынтық алаңын негізге ала отырып, мынадай мөлшерлемелерді қолдану арқылы жүргізіледі:

р/с

Жер учаскелерінің алаңы (гектар)

Салық мөлшерлемесі

1.

500-ге дейін

0,15%

2.

501-ден 1000-ды қоса алғанға дейін

500 гектардан бағалау құнының 0,15 % + 500 гектардан асатын жер алаңынан бағалау құнының 0,3 %

3.

1001-ден 1500-ді қоса алғанға дейін

1000 гектардан бағалау құнының 0,3 % + 1000 гектардан асатын жер алаңынан бағалау құнының 0,45 %

4.

1501-ден 3000-ды қоса алғанға дейін

1500 гектардан бағалау құнының 0,45 % + 1500 гектардан асатын жер алаңынан бағалау құнының 0,6 %

5.

3000-нан жоғары

3000 гектардан бағалау құнының 0,6 % + 3000 гектардан асатын жер алаңынан бағалау құнының 0,75 %

      2. Жайылымдар, табиғи шабындықтар және арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын басқа да жер учаскелері бойынша бiрыңғай жер салығын есептеу осындай жер учаскелерінің жиынтық бағалау құнына 0,2 % мөлшерлемені қолдану арқылы жүргізіледі.

      3. Жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстары негізінде жергілікті өкілді органдардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге бірыңғай жер салығының мөлшерлемесін он еседен асырмай арттыруға құқығы бар.

      4. Шаруа немесе фермер қожалықтары бірыңғай жер салығын салықтық кезеңде арнаулы салық режимі қолданылатын нақты кезең үшін, оның ішінде жер учаскесін жер пайдалануға алған (меншікке сатып алған) және (немесе) жер учаскесін жер пайдаланудан (өткізуден) бас тартқан жағдайда есептейді.

      5. Әрбір жер учаскесі орналасқан жер бойынша бірыңғай жер салығының бюджетке төлеуге жататын сомасы барлық жер учаскелерінің жалпы алаңына осындай жер учаскелері алаңының үлес салмағына пропорционал айқындалады.

      6. Бірыңғай жер салығының сомасы арнаулы салық режимі қолданылатын нақты кезең үшін:

      салық төлеуші барлық жер учаскелері бойынша осы арнаулы салық режимін толық емес салықтық кезең қолданған жағдайда – салықтың жалпы сомасын он екіге бөліп, осындай нақты кезеңнің ай санына көбейту;

      салық төлеуші арнаулы салық режимін осы ауданда толық емес салықтық кезең қолданған жағдайда – осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері аумағында орналасқан аудан бюджетіне төлеуге жататын салықтың жалпы сомасын он екіге бөліп, нақты кезеңнің ай санына көбейту;

      салық төлеуші салықтық кезең ішінде осындай жер учаскесін жер пайдалануға алған (меншікке сатып алған) және (немесе) жер пайдаланудан бас тартқан (осы жер учаскесін өткізген) жағдайда – осы арнаулы салық режимі қолданыла отырып пайдаланылатын жер учаскесі бойынша толық салықтық кезең үшін төлеуге жататын салық сомасын он екіге бөліп, нақты кезеңнің ай санына көбейту арқылы айқындалады.

      Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінің төртінші абзацында көрсетілген жағдайларда жер учаскесі бойынша арнаулы салық режимі қолданылатын нақты кезең үшін салықты есептеу:

      жер учаскесі салықтық кезең ішінде берілген (өткізілген) жағдайда – егер осындай жер учаскесі бойынша арнаулы салық режимі салықтық кезеңнің басынан бастап қолданылса, салықтық кезеңнің бірінші айынан бастап осындай жер учаскесі берілген (өткізілген) айдың бірінші күніне дейін;

      осындай жер учаскесі жер пайдалануға алынған (меншікке сатып алынған) айдың бірінші күнінен бастап салықтық кезеңнің соңына дейін немесе осындай жер учаскесі жер пайдалануға берілгеннен (өткізілгеннен) кейінгі айдың бірінші күніне дейін жүргізіледі.

      7. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимi бiрыңғай жер салығын төлеу негiзiнде бюджетпен есеп айырысулардың ерекше тәртiбiн көздейдi және ауыл шаруашылығы өнiмiн (акцизделетінді қоспағанда) өндiру және оны өткізу, өзi өндiрген ауыл шаруашылығы өнiмiн (акцизделетінді қоспағанда) қайта өңдеу, осындай қайта өңдеу өнімдерін өткізу жөніндегі шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметiне қолданылады.".

51-бап. Ұлттық даму институты болып табылатын, акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банкті қоспағанда, банк провизияларының (резервтерінің) мөлшерлерін төмендетуден түсетін кіріс болып 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бухгалтерлік есепте көрсетілген, бұрын алдыңғы салықтық кезеңдерде шегерімге жатқызылған серпінді резерв сомалар танылады деп белгіленсін. Осы бапта көрсетілген серпінді резерв сомасы 2018 жылға тура келетін салықтық кезең үшін банктің жылдық жиынтық кірісіне кіреді.

52-бап. 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес лизинг нысанасын беру кезінде қаржы лизингі шартына сәйкес лизингтік төлемдердің жалпы сомасын негізге ала отырып айналым мөлшерін көрсетіп шот-фактура жазып берген лизинг берушілер 2018 жылғы 30 қаңтарға дейінгі мерзімде 2017 жылғы 31 желтоқсаннан кейінгі салықтық кезеңдерде танылуға жататын айналымдар мөлшеріндегі теріс мән көрсетілетін қосымша шот-фактураны қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып жазып беруге міндетті деп белгіленсін.

      Осы баптың ережелері 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, айналым жасау күні 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін және (немесе) 1 қаңтардан кейін басталатын қаржы лизингі шарттары бойынша қолданылады.

53-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен жасалған инвестициялық стратегиялық жоба бойынша салық преференциялары 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған олардың қолданылу мерзімі өткенге дейін сақталады деп белгіленсін.

54-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен жасалған инвестициялық басым жоба бойынша Қазақстан Республикасының салық заңнамасы тұрақтылығының кепілдігі 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған олардың қолданылу мерзімі өткенге дейін сақталады деп белгіленсін.

55-бап. "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, 2017 жылғы желтоқсанда сатып алынған электр және (немесе) жылу энергиясы, жүйелік қызметтер көрсету бойынша есепке жатқызылатын қосылған құн салығы 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес есепке алынады деп белгіленсін.

      55-1-бап. Салық кодексінің 282-бабының 1-тармағында көзделген, қолданылу мерзімі ішінде, 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалған кірістерге салық салу мақсатында кірістердің асып кетуі пайда болған ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша 2018 жылы кірісті осындай асып кету мөлшеріне азайту жолымен түзету жүргізіледі деп белгіленсін.

      Ескерту. Заң 55-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

56-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық салық преференциялары 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған олардың қолданылу мерзімі өткенге дейін сақталады деп белгіленсін.

57-бап. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 шілдеге дейінгі кезеңде Салық кодексінің 23-бөлімінің мақсаттары үшін терминдер мыналарды білдіреді деп белгіленсін:

      көмірсутектер – мұнай;

      мұнай – шикі мұнай, газ конденсаты, табиғи газ және ілеспе газ, сондай-ақ шикі мұнайды, табиғи газды тазартқаннан кейін және жанатын тақтатастарды немесе шайырлы құмдарды өңдегеннен кейін алынған көмірсутектер;

      шикі газ – қалыпты атмосфералық температура мен қысым кезінде жер қойнауынан газ тәріздес күйде айырып алынатын, үлес салмағына қарамастан кез келген көмірсутектер, оның ішінде тазартылмаған табиғи, ілеспе, тақтатасты газ, көмір қабаттарындағы метан, сондай-ақ олардың құрамындағы көмірсутекті емес газдар.

      57-1-бап. Салық төлеуші 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жеке шотындағы бересі сомасын 2018 жылғы 1 қазан - 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде төлеген жағдайда салықтық берешек деп танылмайды және бюджетке енгізуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мыналар есептен шығаруға жатады деп белгіленсін:

      1) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шотындағы, сондай-ақ 2018 жылғы 1 қазаннан бастап, төлеу күнін қоса алғанда, төленген күніне дейінгі кезеңде көрсетілген бересі сомасына есепке жазылған өсімпұл сомасы. Бұл ретте өсімпұл бересі төленген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем түрі бойынша есептен шығарылады;

      2) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін салынған, 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің бересі төленген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем түрі бойынша жеке шотындағы айыппұл сомасы.

      Өсімпұлдар мен айыппұлдардың осы бапта көзделген есептен шығарылуы салық төлеушінің төлеу мерзімі 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының салық заңнамасы мен Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өзгерген салықты немесе бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемді төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесін толық көлемде мерзімінен бұрын орындау жағдайларына қолданылады.

      Осы баптың ережелері:

      1) ірі салық төлеушілердің мониторингіне жататын;

      2) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша мынадай қызмет түрлерінің біреуін немесе бірнешеуін:

      жерасты суларын, емдік балшықтарды өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушылар болып табылатын осындай пайдаланушыларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалануды;

      акцизделетін өнім өндіруді жүзеге асыратын салық төлеушілерге;

      3) кәсіпкерлік қызметті, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор қызметін жүзеге асыруға байланысты түзілген салықтық берешекті қоспағанда, жеке тұлғаларға қолданылмайды.

      Ескерту. Заң 57-1-баппен толықтырылды - ҚР 28.12.2018 № 210-VI (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      57-2-бап. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы бойынша салықтық міндеттемені орындау мәселелері бойынша 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған салықтық тексерулерді аяқтау 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес жүзеге асырылады деп белгіленсін.

      Ескерту. Заң 57-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      57-3-бап. Мыналар:

      1) салық төлеуші-жеке тұлға, 2018 жыл үшін мүлік салығы мен жер салығын төлеу бойынша міндеттемелерін қоспағанда, 2019 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салықтық кезеңдер үшін салықтық міндеттемелер бойынша түзілген бересі сомасын 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін төлеген жағдайда, 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шотындағы өсімпұл сомасы, сондай-ақ төлеу күнін қоса алғанда, төленген күніне дейін осындай бересі сомасына есепке жазылған өсімпұл сомасы салықтық берешек деп танылмайды, бюджетке енгізуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен есептен шығаруға жатады деп белгіленсін. Бұл ретте өсімпұл бересі төленген салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің сол түрі бойынша есептен шығарылады.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережелері дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған тұлғаларға және жеке практикамен айналысатын адамдарға осындай тұлғалардың салықтық міндеттемелері кәсіпкерлік қызметті, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат немесе кәсіпқой медиатор қызметін жүзеге асырумен байланысты емес жағдайларды қоспағанда, қолданылмайды.

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жеке шотта он бес жылдан астам болған бересі сомасы, сондай-ақ көрсетілген бересі сомасына оны есептен шығару күніне дейін есепке жазылған өсімпұл сомасы салықтық берешек деп танылмайды және бюджетке енгізуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен есептен шығаруға жатады деп белгіленсін.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережелері кәсіпкерлік қызметті, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор қызметін жүзеге асырумен байланысты салықтық міндеттемелер бойынша дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінде тұрмайтын салық төлеуші-жеке тұлғаларға қолданылады.

      Ескерту. Заң 57-3-баппен толықтырылды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      57-4-бап. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде арнаулы салық режимдерін қолданатын және микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері болып танылатын тұлғалар, оның ішінде бірыңғай жер салығын төлеушілер, төленуге жататын:

      1) осы Кодекстің 686, 687, 695, 700-баптарына сәйкес есептелген корпоративтік (жеке) табыс салығының сомасын (төлем көзінен ұсталатыннан басқа);

      2) осы Кодекстің 687-бабына сәйкес есептелген әлеуметтік салық сомасын;

      3) осы Кодекстің 704-бабына сәйкес есептелген бірыңғай жер салығының сомасын 100 пайызға азайтады деп белгіленсін.

      Осы баптың мақсаттарында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген шарттарға сай келетін салық төлеушілер шағын кәсіпкерлік субъектілері (микрокәсіпкерлік субъектілері) деп танылады.

      Осы баптың бірінші бөлігінің ережелері:

      1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымымен байланысты қызметті;

      2) акцизделетін өнімді өндіруді және (немесе) көтерме саудада өткізуді;

      3) астық қабылдау пункттерінде астық сақтау жөніндегі қызметті;

      4) лотерея өткізуді;

      5) ойын бизнесі саласындағы қызметті;

      6) радиоактивті материалдар айналымымен байланысты қызметті;

      7) банк қызметін (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы қызметті (сақтандыру агентінің қызметінен басқа);

      8) аудиторлық қызметті;

      9) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызметті;

      10) кредиттік бюролардың қызметін;

      11) күзет қызметін;

      12) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондары айналымымен байланысты қызметті;

      13) жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті, оның ішінде кен іздеушілер қызметін;

      14) пайдалы қазбалар өткізуді, трейдерлердің қызметін, көмір, мұнай өткізу жөніндегі қызметті;

      15) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін, бензинді, дизель отынын және мазутты бөлшек саудада өткізуді;

      16) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.

      Ескерту. Заң 57-4-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

58-бап. Салық кодексі қолданысқа енгізілген күннен бастап Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілерінің күші жойылды деп танылсын:

      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 99, 100, 101-құжаттар; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 136, 137-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55, 57-құжаттар; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 66, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 10, 23-құжат; № 12, 34-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 49, 53, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат):

      бұған 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданыста болатын 317324-баптар;

      2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданыста болатын 20-баптың 1-тармағы 22) тармақшасының төртінші абзацы, 571-баптың 4-тармағының 4) тармақшасы, 573-баптың 5-тармағының 1) тармақшасы, 627-баптың 5-тармағы 2) тармақшасының сегізінші абзацы, 9-тармағы 2) тармақшасы бірінші бөлігінің жиырмасыншы абзацы, 638-баптың 9-тармағы екінші бөлігінің 4) тармақшасы;

      2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданыста болатын, 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін бейрезидентке ашылған және салық органында тіркелген шартты банк салымы туралы шарт бойынша – 46-баптың 8-тармағы, 193-баптың 5-тармағының 9) тармақшасы, 216, 217, 218, 219-баптар, 610-баптың 4-тармағы, 627-баптың 5-тармағы бірінші бөлігі 2) тармақшасының он үшінші және он жетінші абзацтары, 9-тармағы бірінші бөлігі 2) тармақшасының он сегізінші, жиырма үшінші абзацтары, 629-баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің 4-1) тармақшасы, 635-1-бап кірмейді;

      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 23, 113-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 101-құжат; № 22, 132-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 94-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 63-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 22, 116-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 21-құжат).

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК.

Статья 1. Ввести в действие Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс) с 1 января 2018 года, за исключением:

      1) абзаца четвертого части первой подпункта 15) части первой статьи 24, который вводится в действие с 1 июля 2018 года;

      2) заголовков статей 131, 133, главы 16, статей 150 и 433 оглавления, части второй подпункта 4) пункта 2 статьи 19, пунктов 9 и 10 статьи 22, подпункта 6) пункта 9 статьи 48, подпункта 6) части первой пункта 2 статьи 67, части третьей пункта 2 статьи 82, части второй пункта 1 статьи 83, абзаца четвертого пункта 5 статьи 97, подпункта 14) пункта 2 статьи 114, части третьей пункта 2 статьи 116, пункта 2 статьи 121, пункта 7 статьи 123, подпункта 2) пункта 2 статьи 129, статей 131, 133, главы 16, пункта 6 статьи 145, статьи 150, пункта 4 статьи 152, подпункта 2) пункта 2 статьи 190, абзаца третьего подпункта 2) пункта 5 статьи 211, статьи 433, абзаца третьего части седьмой пункта 2 статьи 434, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года;

      3) заголовка статьи 176 оглавления, подпунктов 63) и 71) пункта 1 статьи 1, части второй статьи 11, подпункта 7) пункта 3 статьи 69, пункта 6 статьи 140, подпункта 15) пункта 1 статьи 142, статьи 176, пункта 6 статьи 215, подпункта 2) пункта 3 статьи 484, пункта 2 статьи 678, абзаца третьего части второй пункта 4 статьи 709, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года;

      4) заголовков статей 23, 72, параграфа 2 главы 11 и главы 71 оглавления, подпункта 8) пункта 1 и подпункта 15) пункта 2 статьи 19, статьи 23, абзаца третьего части первой подпункта 13) и подпункта 14) части первой статьи 24, пунктов 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 статьи 26, подпунктов 15), 16) и 17) пункта 1 статьи 30, пункта 5 статьи 69, статьи 72, подпункта 6) пункта 1 статьи 73, параграфа 2 главы 11, подпункта 6) пункта 2 статьи 114, пункта 5 статьи 208, пункта 4, подпункта 5) пункта 5 статьи 209, подпункта 7) пункта 5 статьи 211, пункта 5 статьи 212, подпункта 12) пункта 5 статьи 412, главы 71, которые вводятся в действие с 1 января 2021 года.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Установить, что:

      1) подпункт 7) пункта 4 статьи 69, подпункт 3) пункта 1 статьи 82, пункт 8 статьи 116, пункт 8 статьи 121, подпункт 7) части первой пункта 4 статьи 215, подпункт 24) пункта 2 статьи 225, пункт 8 статьи 250, часть вторая пункта 1 статьи 298, подпункт 34) пункта 5 статьи 372, подпункт 14) статьи 394 Налогового кодекса действуют до 1 января 2019 года;

      2) часть вторая подпункта 13) части первой статьи 24, абзац четвертый подпункта 2) пункта 3 статьи 74, параграф 4 главы 9, подпункты 7) и 9) пункта 1 статьи 88, абзац тринадцатый подпункта 1) пункта 1 статьи 189, пункт 3 статьи 222, пункт 9 статьи 228, пункт 5 статьи 229, пункты 3 и 4, подпункт 11) пункта 5 статьи 232, части третья и четвертая пункта 1 статьи 233, часть четвертая пункта 1, пункт 4 статьи 250, подпункт 3) пункта 1 и пункт 4 статьи 293, подпункт 8) пункта 2 статьи 307, подпункты 32) и 33) пункта 5 статьи 372, подпункт 4) пункта 2 статьи 510, подпункт 11) пункта 3 статьи 521, статьи 539 и 540, раздел 17, подпункты 13) и 14) пункта 9 статьи 645, подпункты 11) и 12) статьи 654 Налогового кодекса действуют до 1 января 2020 года, исключив с 1 января 2020 года в оглавлении Налогового кодекса заголовки параграфа 4 главы 9, статей 539 и 540, раздела 17;

      3) пункт 12 статьи 26, подпункт 14) пункта 1 статьи 341 и подпункт 28) пункта 5 статьи 372 Налогового кодекса действуют до 1 января 2021 года;

      4) статьи 427 и 428 Налогового кодекса действуют до 1 января 2022 года, исключив с 1 января 2022 года в оглавлении Налогового кодекса заголовки статей 427 и 428;

      5) подпункт 6) пункта 1 статьи 288, подпункт 2) пункта 1 и пункт 3 статьи 293, абзацы седьмой и восьмой части первой и часть вторая пункта 2 статьи 636 Налогового кодекса действуют до 1 января 2023 года;

      6) подпункт 25) пункта 2 статьи 225, пункт 2 статьи 232, части вторая, третья и четвертая пункта 1 статьи 241, пункт 2 статьи 250, подпункт 20) статьи 264, подпункт 10) пункта 2 статьи 288, статья 292, пункт 11 статьи 300, подпункты 15) и 16) пункта 2 статьи 307, подпункты 19), 20) и 42) пункта 2 статьи 319, подпункт 41) статьи 394, подпункты 2) и 3) пункта 2 статьи 407, подпункт 29) статьи 616 Налогового кодекса действуют до 1 января 2027 года, исключив с 1 января 2027 года в оглавлении Налогового кодекса заголовок статьи 292.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 02.07.2018 № 168-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Приостановить:

      1) до 1 июля 2018 года действие подпункта 37) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "37) подготовка нефти – комплекс технологических процессов подготовки нефти, в том числе сбор, доставка для подготовки, поступление скважинной жидкости в замерные установки, дегазация, обезвоживание, обессоливание, стабилизация, демеркаптанизация;";

      2) до 1 января 2020 года действие подпунктов 60) и 73) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

      "60) электронная цифровая подпись налогоплательщика – последовательность электронных цифровых символов, созданная средствами электронной цифровой подписи и подтверждающая достоверность электронного документа, его принадлежность налогоплательщику и неизменность содержания;";

      "73) электронный налогоплательщик – налогоплательщик, взаимодействующий с налоговыми органами электронным способом на основе налогового заявления о регистрационном учете электронного налогоплательщика в порядке, установленном настоящим Кодексом;";

      3) до 1 января 2023 года действие подпункта 3) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "3) социальные платежи – обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, социальные отчисления, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании", отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании";".

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2019 № 287-VІ (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 4. Приостановить до 1 января 2020 года действие статьи 3 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная статья действует в следующей редакции:

      "Статья 3. Действие налогового законодательства Республики Казахстан

      1. Налоговое законодательство Республики Казахстан действует на всей территории Республики Казахстан и распространяется на физических лиц, юридические лица и их структурные подразделения.

      2. Законодательные акты Республики Казахстан, вносящие изменения и дополнения в настоящий Кодекс, за исключением изменений и дополнений по налоговому администрированию, особенностям установления налоговой отчетности, улучшению положения налогоплательщиков (налоговых агентов), а также при изменении административно-территориального устройства Республики Казахстан могут быть приняты не позднее 1 декабря текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.".

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 291-VІ (вводится в действие с 01.01.2019).

Статья 5. Приостановить до 1 января 2019 года действие части второй подпункта 3) пункта 1 статьи 19 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "Исключение, установленное частью первой настоящего подпункта, не распространяется на требования налоговых органов, предъявляемые в ходе проведения налоговой проверки в отношении доходов и расходов;".

Статья 6. Приостановить до 1 января 2019 года действие подпункта 11) пункта 3 статьи 30 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "11) Национальному Банку Республики Казахстан в части сведений, необходимых для контроля исполнения требования репатриации национальной и иностранной валюты и передачи уполномоченным банкам, являющимся агентами валютного контроля.

      Порядок представления сведений, составляющих налоговую тайну, определяется правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту, утверждаемыми Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом;".

Статья 6-1. Приостановить с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года действие статьи 41 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная статья действует в следующей редакции:

      "Статья 41. Особенности исполнения налогового обязательства при передаче имущества в доверительное управление государственными учреждениями и отдельными категориями юридических лиц

      1. При передаче государственными учреждениями имущества в доверительное управление налоговые обязательства по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства подлежат исполнению доверительным управляющим, если иное не установлено договором доверительного управления имуществом (актом об учреждении доверительного управления имуществом) или пунктом 2 настоящей статьи.

      2. Налоговое обязательство по налогам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и плате за пользование земельным участком по деятельности по доверительному управлению вправе исполнять доверительный управляющий в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия:

      1) учредитель доверительного управления является:

      национальным управляющим холдингом или

      национальной компанией или

      юридическим лицом, пятьдесят и более процентов голосующих акций которого принадлежат национальному управляющему холдингу или национальной компании,

      или

      юридическим лицом, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежат национальному управляющему холдингу или национальной компании;

      2) имущество, полученное в доверительное управление, подлежит учету у доверительного управляющего в составе основных средств, инвестиций в недвижимость в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

      3. Доверительный управляющий исполняет налоговые обязательства, если иное не установлено договором доверительного управления имуществом (актом об учреждении доверительного управления имуществом), по исчислению и уплате налогов, составлению и представлению налоговой отчетности с даты:

      государственной регистрации права доверительного управления – в случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан требуется государственная регистрация такого права;

      заключения договора доверительного управления имуществом (акта об учреждении доверительного управления имуществом) – в случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан не требуется государственная регистрация права доверительного управления.

      4. Доверительный управляющий:

      исполняет налоговые обязательства, если иное не установлено договором доверительного управления имуществом (актом об учреждении доверительного управления имуществом), по исчислению и уплате налогов, составлению и представлению налоговой отчетности от своего имени, по ставкам и в порядке, которые установлены Особенной частью настоящего Кодекса для лиц, к числу которых относится такой доверительный управляющий;

      обязан в целях исполнения налогового обязательства при передаче имущества в доверительное управление вести раздельный учет в соответствии со статьей 194 настоящего Кодекса.

      5. В случае если при передаче государственными учреждениями имущества в доверительное управление имущество государственного учреждения не учитывается у доверительного управляющего в составе основных средств, инвестиций в недвижимость в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, то в акте приема-передачи такого имущества должна быть отражена балансовая стоимость такого имущества на дату его составления.".

      Сноска. Закон дополнен статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Приостановить до 1 января 2020 года действие статьи 48 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная статья действует в следующей редакции:

      "Статья 48. Сроки исковой давности по налоговому обязательству и требованию

      1. Исковой давностью по налоговому обязательству и требованию признается период времени, в течение которого:

      1) налоговый орган вправе исчислить, начислить или пересмотреть исчисленную, начисленную сумму налогов и платежей в бюджет;

      2) налогоплательщик (налоговый агент) обязан представить налоговую отчетность, вправе внести изменения и дополнения в налоговую отчетность, отозвать налоговую отчетность;

      3) налогоплательщик (налоговый агент) вправе потребовать зачет и (или) возврат налогов и платежей в бюджет, пени.

      2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, срок исковой давности составляет пять лет. Течение срока исковой давности начинается после окончания соответствующего налогового периода, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 и 10 настоящей статьи.

      3. Налогоплательщик, налоговый орган вправе исчислить, начислить или пересмотреть исчисленную, начисленную сумму налогов:

      1) при применении главы 80 настоящего Кодекса по налогам, указанным в инвестиционном контракте, предусматривающем реализацию инвестиционного приоритетного проекта, в течение периода действия такого контракта и пяти лет с даты истечения срока действия или иного прекращения действия инвестиционного контракта;

      2) при применении подпункта 4) пункта 1 статьи 288 настоящего Кодекса – в период обучения физического лица и пяти лет со дня завершения обучения физического лица.

      4. По налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в соответствии с контрактом на недропользование, налоговый орган вправе начислить или пересмотреть исчисленную, начисленную сумму налога на сверхприбыль, доли Республики Казахстан по разделу продукции, налогов и платежей в бюджет, в методике расчета которых используется один из следующих показателей: внутренняя норма рентабельности (ВНР) или внутренняя норма прибыли или R-фактор (показатель доходности), – в течение периода действия контракта на недропользование и пяти лет после завершения срока действия контракта на недропользование.

      5. Течение срока исковой давности начинается в случаях:

      1) применения пункта 1 статьи 432 настоящего Кодекса по налоговому обязательству и требованию о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость за период строительства зданий и сооружений производственного назначения – после окончания налогового периода, в котором впервые введены в эксплуатацию на территории Республики Казахстан такие здания и сооружения;

      2) применения пункта 2 статьи 432 настоящего Кодекса по налоговому обязательству и требованию о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость за период проведения геологоразведочных работ и обустройства месторождения – после окончания налогового периода, на который приходится начало экспорта полезных ископаемых, добытых в рамках соответствующего контракта на недропользование, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей.

      Если экспорт осуществлен до 1 января 2016 года, течение срока исковой давности начинается с 1 января 2016 года;

      3) проведения возврата и (или) зачета в соответствии со статьей 104 настоящего Кодекса подтвержденной суммы превышения налога на добавленную стоимость, указанного в статье 432 настоящего Кодекса, – после окончания налогового периода, в котором подтверждена достоверность предъявленной к возврату суммы превышения налога на добавленную стоимость, в том числе по итогам обжалования результатов проверки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Для целей начисления или пересмотра исчисленной, начисленной суммы налога на добавленную стоимость, указанного в подпунктах 1) и 2) пункта 5 настоящей статьи, течение срока исковой давности начинается после окончания налогового периода, в котором налогоплательщиком представлена декларация по налогу на добавленную стоимость с требованием о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость.

      7. Срок исковой давности продлевается:

      1) на один календарный год – в случае представления налогоплательщиком (налоговым агентом) дополнительной налоговой отчетности за период, по которому срок исковой давности, установленный пунктом 2 настоящей статьи, истекает менее чем через один календарный год, в части начисления и (или) пересмотра исчисленной суммы налогов и платежей в бюджет;

      2) на три календарных года – в случае представления налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности с изменениями и дополнениями в части переноса убытков за период, по которому срок исковой давности, установленный пунктом 2 настоящей статьи, истекает менее чем через один календарный год, в части начисления и (или) пересмотра исчисленной суммы корпоративного подоходного налога в бюджет;

      3) до исполнения решения, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы (заявления), в следующих случаях:

      обжалования налогоплательщиком (налоговым агентом) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке уведомления о результатах проверки, а также действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов – в обжалуемой части;

      рассмотрения налогового заявления нерезидента на возврат подоходного налога из бюджета на основании международного договора;

      обжалования нерезидентом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения налогового органа, вынесенного по результатам рассмотрения налогового заявления на возврат подоходного налога из бюджета на основании международного договора;

      обжалования нерезидентом решения уполномоченного органа, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы нерезидента на указанное в абзаце четвертом настоящего подпункта решение налогового органа;

      4) до исполнения решения уполномоченного органа и (или) компетентного органа иностранного государства, принятого по итогам процедуры взаимного согласования, – в случае проведения уполномоченным органом процедуры взаимного согласования в соответствии со статьей 221 настоящего Кодекса;

      5) до исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, направленного и врученного до истечения срока исковой давности по вопросу, указанному в таком уведомлении;

      6) со дня вручения рекомендации по результатам горизонтального мониторинга до вынесения решения по результатам горизонтального мониторинга;

      7) в случае если инвестором инициировано разбирательство в международном арбитраже, то налоговый орган вправе начислить или пересмотреть исчисленную, начисленную сумму налогов и платежей в бюджет налогоплательщика, по которому инвестором инициировано разбирательство, за период с момента обжалуемого инвестором периода и до момента вынесения окончательного решения по данному арбитражному разбирательству – в течение пяти лет после завершения такого арбитражного разбирательства.

      8. Срок исковой давности в части начисления или пересмотра исчисленной, начисленной суммы налогов и платежей в бюджет приостанавливается на период:

      1) подготовки и подачи письменного возражения налогоплательщиком (налоговым агентом) на предварительный акт налоговой проверки и его рассмотрения налоговым органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      2) направления запросов и получения по ним документов и (или) информации во время проведения налоговой проверки в соответствии с законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

      При этом общий срок исковой давности в части пересмотра исчисленной, начисленной суммы налогов и платежей в бюджет с учетом его приостановления не может превышать семь лет;

      3) времени с даты завершения налоговой проверки до завершения производства по уголовному делу в случае проведенной налоговой проверки в рамках досудебного расследования.

      9. Начисление или пересмотр исчисленной суммы налогов и платежей в бюджет по действию (действиям) по выписке счета-фактуры, совершенному (совершенным) с субъектом частного предпринимательства без фактической отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, производится налоговым органом по налоговому обязательству и (или) требованию на основании вступивших в законную силу решения, приговора, постановления суда в пределах срока исковой давности.

      10. Излишне (ошибочно) уплаченная сумма налога и платежа в бюджет, пени подлежит зачету и (или) возврату в пределах сумм, уплаченных в течение текущего года и предыдущих пяти календарных лет, за исключением случая, установленного статьей 108 настоящего Кодекса.".

      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 8. Приостановить до 1 января 2019 года действие пунктов 1 и 2 статьи 104 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

      "1. Возврат суммы превышения налога на добавленную стоимость по требованию плательщика налога на добавленную стоимость о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость, указанному в декларации по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьями 431, 432 и 434 настоящего Кодекса, производится на основании представленного налогового заявления путем проведения зачета, предусмотренного статьей 102 настоящего Кодекса, и (или) перечисления на банковский счет налогоплательщика.

      2. Сумма превышения налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату в соответствии со статьями 429, 431, 432 и 434 настоящего Кодекса, не должна превышать сумму превышения по налогу на добавленную стоимость на лицевом счете по налогу на добавленную стоимость на дату составления налоговым органом платежного документа на возврат суммы превышения налога на добавленную стоимость.".

Статья 9. Приостановить до 1 января 2019 года действие подпункта 7) пункта 2 статьи 114 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "7) уведомление о погашении налоговой задолженности – не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности;".

Статья 10. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца третьего подпункта 2) части второй пункта 1 статьи 115 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "Данный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного в качестве электронного налогоплательщика в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса;".

Статья 11. Приостановить до 1 января 2019 года действие части второй пункта 2 и пункта 5 статьи 116 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные нормы действуют в следующей редакции:

      "До начала применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) части первой пункта 1 настоящей статьи, налогоплательщику (налоговому агенту) направляется уведомление о погашении налоговой задолженности, предусмотренное подпунктом 7) пункта 2 статьи 114 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи.";

      "5. В случае обжалования уведомления о результатах проверки применение способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, за исключением способа, указанного в подпункте 4) части первой пункта 1 настоящей статьи, приостанавливается до вынесения решения по результатам рассмотрения жалобы.".

Статья 12. Приостановить до 1 января 2019 года действие подпункта 3) пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "3) непогашения налоговой задолженности – по истечении десяти рабочих дней со дня вручения уведомления, предусмотренного подпунктом 7) пункта 2 статьи 114 настоящего Кодекса;".

Статья 13. Приостановить до 1 января 2019 года действие части первой пункта 1 статьи 119 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "1. В случае непогашения налоговой задолженности в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности налоговым органом производится приостановление расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента) – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, в счет налоговой задолженности.".

Статья 14. Приостановить:

      1) до 1 января 2019 года действие подпункта 1) и абзаца третьего части второй подпункта 2) пункта 1 статьи 120 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные нормы действует в следующей редакции:

      "1) непогашения налоговой задолженности по истечении пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности;";

      "со дня исключения налогоплательщика (налогового агента) из перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков.";

      2) до 1 января 2020 года действие подпункта 2) пункта 5 статьи 120 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "2) электронным способом – с даты доставки решения налогового органа в веб-приложение. Данный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного в качестве электронного налогоплательщика в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса;".

Статья 15. Приостановить до 1 января 2019 года действие части первой пункта 1 статьи 121 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "1. Налоговые органы применяют меры принудительного взыскания налоговой задолженности налогоплательщика – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, кроме случаев обжалования уведомления о результатах проверки, решения вышестоящего налогового органа, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы на уведомление.".

Статья 16. Приостановить до 1 января 2019 года действие части первой пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "1. В случаях неуплаты или неполной уплаты сумм налоговой задолженности по истечении двадцати рабочих дней со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности налоговый орган взыскивает в принудительном порядке с банковских счетов налогоплательщика – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, суммы налоговой задолженности.".

Статья 17. Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 1 статьи 123 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "1. В случаях отсутствия или недостаточности денег на банковских счетах налогоплательщика – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, либо отсутствия у него банковских счетов налоговый орган в пределах образовавшейся налоговой задолженности обращает взыскание на деньги на банковских счетах третьих лиц, имеющих задолженность перед налогоплательщиком (налоговым агентом) (далее – дебиторы).".

Статья 18. Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 1 статьи 124 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "1. В случаях отсутствия или недостаточности у налогоплательщика, указанного в пункте 1 статьи 121 настоящего Кодекса, денег на банковских счетах и на банковских счетах его дебиторов либо отсутствия у него и (или) у его дебиторов банковских счетов налоговый орган без его согласия выносит постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика.

      Постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика составляется в двух экземплярах по форме, утвержденной уполномоченным органом, один из которых с приложением копии решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества направляется уполномоченному юридическому лицу.".

Статья 19. Приостановить до 1 января 2019 года действие главы 17 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная глава действует в следующей редакции:

      "Глава 17. Система управления рисками

      Статья 136. Общие положения

      1. Система управления рисками основана на оценке рисков и включает меры, вырабатываемые и (или) применяемые налоговыми органами в целях выявления и предупреждения риска. На основе результатов оценки рисков осуществляется дифференцированное применение форм налогового контроля.

      2. Риском является вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком (налоговым агентом), которые могли и (или) могут нанести ущерб государству.

      3. Цели применения налоговыми органами системы управления рисками:

      1) сосредоточение внимания на сферах повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

      2) увеличение возможностей по выявлению нарушений в сфере налогообложения.

      4. Система управления рисками используется при осуществлении налогового контроля, в том числе с целью:

      1) отбора налогоплательщиков (налоговых агентов) для проведения налоговых проверок;

      2) подтверждения достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость;

      3) определения степени риска нарушения, выявленного по результатам камерального контроля;

      4) определения права на упрощенный порядок возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость с учетом положений статьи 434 настоящего Кодекса.

      5. Система управления рисками может осуществляться с применением информационных систем.

      Статья 137. Критерии степени риска

      Налоговые органы осуществляют анализ данных налоговой отчетности, представленной налогоплательщиком (налоговым агентом), сведений, полученных от уполномоченных государственных органов, а также других документов и (или) сведений о деятельности налогоплательщика (налогового агента).

      Результаты такого анализа налоговые органы используют для достижения целей, указанных в статье 136 настоящего Кодекса.

      Критерии степени рисков, используемые в целях, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 4 статьи 136 настоящего Кодекса, являются конфиденциальной (служебной) информацией, за исключением критериев, утверждаемых уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом по предпринимательству.

      Критерии степени риска и порядок применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость определяются уполномоченным органом.".

Статья 20. Приостановить до 1 января 2020 года действие подпункта 17) пункта 1 статьи 142 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "17) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии;".

Статья 21. Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 7 статьи 146 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "7. Срок проведения, продления и приостановления тематических проверок по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату, устанавливается с соблюдением сроков, предусмотренных статьей 431 настоящего Кодекса.".

Статья 22. Приостановить до 1 января 2020 года действие статьи 166 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная статья действует в следующей редакции:

      1) с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года:

      "Статья 166. Общие положения

      1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, если иное не установлено настоящей статьей.

      2. Положение пункта 1 настоящей статьи не распространяется на денежные расчеты:

      1) физических лиц;

      2) адвокатов и медиаторов;

      3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность:

      с применением специального налогового режима на основе патента;

      в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков;

      в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога по деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим;

      4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом;

      5) Национального Банка Республики Казахстан;

      6) банков второго уровня.

      3. Учет в налоговых органах контрольно-кассовых машин, применяемых налогоплательщиками, включает в себя:

      1) постановку контрольно-кассовой машины на учет;

      2) внесение изменений в регистрационные данные;

      3) снятие контрольно-кассовой машины с учета.

      4. Торговые автоматы и терминалы оплаты услуг, осуществляющие денежные расчеты при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, подлежат оснащению контрольно-кассовыми машинами.

      5. Обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, виды деятельности, установленные уполномоченным органом.

      Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

      Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      6. При применении контрольно-кассовых машин предъявляются следующие требования:

      1) осуществляется постановка контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе до начала деятельности, связанной с денежными расчетами;

      2) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу;

      3) обеспечивается доступ должностных лиц налоговых органов к контрольно-кассовой машине.

      7. Чек контрольно-кассовой машины должен содержать следующую информацию:

      1) наименование налогоплательщика;

      2) идентификационный номер налогоплательщика;

      3) заводской номер контрольно-кассовой машины;

      4) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;

      5) порядковый номер чека;

      6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

      7) цену товара, работы, услуги и (или) сумму покупки;

      8) фискальный признак;

      9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных.

      Форма и содержание контрольного чека аппаратно-программных комплексов, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

      Чек контрольно-кассовых машин, применяемых в пунктах обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов, дополнительно должен содержать информацию о сумме продажи и сумме покупки.

      8. Чек контрольно-кассовой машины может дополнительно содержать данные, предусмотренные технической документацией завода-изготовителя контрольно-кассовой машины, в том числе с указанием суммы налога на добавленную стоимость.

      9. Порядок применения контрольно-кассовых машин определяется уполномоченным органом.";

      2) с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года:

      "Статья 166. Общие положения

      1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, если иное не установлено настоящей статьей.

      2. Положение пункта 1 настоящей статьи не распространяется на денежные расчеты:

      1) физических лиц;

      2) адвокатов и медиаторов;

      3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность:

      с применением специального налогового режима на основе патента;

      в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога по деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим;

      4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом;

      5) Национального Банка Республики Казахстан;

      6) банков второго уровня.

      3. Учет в налоговых органах контрольно-кассовых машин, применяемых налогоплательщиками, включает в себя:

      1) постановку контрольно-кассовой машины на учет;

      2) внесение изменений в регистрационные данные;

      3) снятие контрольно-кассовой машины с учета.

      4. Торговые автоматы и терминалы оплаты услуг, осуществляющие денежные расчеты при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, подлежат оснащению контрольно-кассовыми машинами.

      5. Обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, виды деятельности, установленные уполномоченным органом.

      Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

      Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      6. При применении контрольно-кассовых машин предъявляются следующие требования:

      1) осуществляется постановка контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе до начала деятельности, связанной с денежными расчетами;

      2) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу;

      3) обеспечивается доступ должностных лиц налоговых органов к контрольно-кассовой машине.

      7. Чек контрольно-кассовой машины должен содержать следующую информацию:

      1) наименование налогоплательщика;

      2) идентификационный номер налогоплательщика;

      3) заводской номер контрольно-кассовой машины;

      4) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;

      5) порядковый номер чека;

      6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

      7) цену товара, работы, услуги за единицу;

      8) фискальный признак;

      9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;

      10) наименование товара, работы, услуги;

      11) количество приобретаемых товаров, работ, услуг, единицу их измерения;

      12) общую сумму продажи товара, работы, услуги;

      13) сумму налога на добавленную стоимость с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость;

      14) адрес места использования контрольно-кассовой машины;

      15) штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой машины.

      Положения подпунктов 9) и 15) части первой настоящего пункта не распространяются на чеки контрольно-кассовых машин без функции передачи данных.

      Форма и содержание контрольного чека аппаратно-программных комплексов, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

      Чек контрольно-кассовых машин, применяемых в пунктах обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов, дополнительно должен содержать информацию о сумме продажи и сумме покупки.

      8. Чек контрольно-кассовой машины может дополнительно содержать данные, предусмотренные технической документацией завода-изготовителя контрольно-кассовой машины, в том числе с указанием суммы налога на добавленную стоимость.

      9. Порядок применения контрольно-кассовых машин определяется уполномоченным органом.".

      3) исключен Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие с 01.01.2019).
      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие с 01.01.2019).

Статья 23. Приостановить до 1 января 2019 года действие статей 167, 168 и 169 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные статьи действуют в следующей редакции:

      "Статья 167. Постановка контрольно-кассовых машин на учет в налоговом органе

      1. Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, за исключением случая, установленного настоящим пунктом.

      В местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования подлежат постановке на учет в налоговых органах контрольно-кассовые машины без функции передачи данных.

      2. Для постановки на учет в налоговых органах контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов, налогоплательщик представляет в налоговый орган:

      1) налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

      2) контрольно-кассовую машину, содержащую сведения о налогоплательщике;

      3) пронумерованную, прошнурованную, заверенную подписью и (или) печатью (при наличии) налогоплательщика книгу товарных чеков.

      3. Для постановки на учет контрольно-кассовой машины, являющейся аппаратно-программным комплексом с функцией передачи данных, налогоплательщик представляет в налоговый орган:

      1) налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

      2) краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;

      3) руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет модели аппаратно-программного комплекса и обеспечивает доступ к нему.

      4. Для постановки на учет контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов, используемых в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, налогоплательщик представляет в налоговый орган:

      1) налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

      2) контрольно-кассовую машину, содержащую сведения о налогоплательщике, ввод которых возможен без установки фискального режима;

      3) пронумерованные, прошнурованные, заверенные подписью и (или) печатью (при наличии) налогоплательщика книгу учета наличных денег и книгу товарных чеков.

      5. Для постановки на учет контрольно-кассовой машины, являющейся аппаратно-программным комплексом без функции передачи данных, используемым в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:

      1) налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

      2) краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;

      3) руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет модели аппаратно-программного комплекса.

      6. Постановка на учет контрольно-кассовой машины осуществляется налоговыми органами в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе.

      7. Постановка на учет контрольно-кассовых машин производится с присвоением регистрационного номера контрольно-кассовой машины и формированием регистрационной карточки контрольно-кассовой машины в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе.

      8. Формы регистрационной карточки контрольно-кассовой машины, товарного чека, книги учета наличных денег и книги товарных чеков устанавливаются уполномоченным органом.

      Статья 168. Внесение изменений в регистрационные данные контрольно-кассовой машины

      1. Изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины, осуществляется путем представления налогоплательщиком в налоговый орган на бумажном носителе в явочном порядке:

      1) налогового заявления о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

      2) регистрационной карточки контрольно-кассовой машины.

      2. Изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины, осуществляется налогоплательщиком в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений.

      3. Замена регистрационной карточки производится налоговым органом по месту постановки на учет контрольно-кассовой машины в случаях:

      1) утери (порчи) регистрационной карточки – в течение трех рабочих дней с даты получения налогового заявления, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи;

      2) изменения сведений, указанных в регистрационной карточке – в течение трех рабочих дней с даты получения налогового заявления, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.

      4. При выдаче новой регистрационной карточки контрольно-кассовой машины ранее выданная налоговым органом регистрационная карточка контрольно-кассовой машины подлежит возврату в налоговый орган, за исключением случаев утери (порчи) указанной регистрационной карточки контрольно-кассовой машины налогоплательщиком.

      Статья 169. Снятие контрольно-кассовой машины с учета в налоговом органе

      1. Снятие контрольно-кассовой машины с учета производится в случаях:

      1) прекращения осуществления деятельности, связанной с денежными расчетами, осуществляемыми при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг;

      2) изменения места использования контрольно-кассовой машины или места нахождения налогоплательщика, использующего контрольно-кассовую машину в торговом автомате или терминале оплаты услуг, если такое изменение требует регистрации контрольно-кассовой машины в другом налоговом органе;

      3) невозможности дальнейшего применения в связи с технической неисправностью контрольно-кассовой машины;

      4) исключения контрольно-кассовой машины из государственного реестра;

      5) замены технически исправной модели контрольно-кассовой машины на новую модель контрольно-кассовой машины;

      6) кражи, утери контрольно-кассовой машины при наличии копии заявления о краже в органы внутренних дел и (или) копии объявления об утере, опубликованного в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан;

      7) иных, не противоречащих налоговому законодательству Республики Казахстан.

      2. Для снятия с учета контрольно-кассовой машины, за исключением аппаратно-программных комплексов, в налоговый орган по месту ее использования представляются:

      1) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины;

      2) контрольно-кассовая машина;

      3) пронумерованная, прошнурованная, заверенная подписью должностного лица и печатью налогового органа книга учета наличных денег;

      4) пронумерованная, прошнурованная, заверенная подписью должностного лица и печатью налогового органа книга товарных чеков;

      5) регистрационная карточка контрольно-кассовой машины.

      Положение подпункта 3) части первой настоящего пункта не распространяется на контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных.

      3. Для снятия с учета контрольно-кассовой машины, являющейся аппаратно-программным комплексом, налогоплательщик представляет в налоговый орган налоговое заявление о снятии с учета такой контрольно-кассовой машины, регистрационную карточку контрольно-кассовой машины и обеспечивает доступ к модулю "Рабочее место налогового инспектора".

      4. Снятие с учета контрольно-кассовой машины производится налоговым органом в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления о снятии с учета контрольно-кассовой машины.".

      Сноска. Статья 23 с изменением, внесенным Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Приостановить до 1 января 2020 года действие подпункта 4) пункта 15 статьи 172 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "4) правила оформления сопроводительных накладных на отдельные виды подакцизных товаров устанавливаются в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими производство и оборот отдельных видов подакцизных товаров.".

Статья 25. Приостановить до 1 января 2020 года действие пункта 2 статьи 204 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "2. Налоговые формы составляются, подписываются, заверяются (печатью в установленных законодательством Республики Казахстан случаях либо электронной цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и (или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках.".

Статья 26. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца первого пункта 3 статьи 206 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "3. Налоговая отчетность, за исключением декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подразделяется на следующие виды:".

Статья 27. Приостановить до 1 января 2020 года действие подпункта 2) пункта 7 статьи 213 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "2) плательщика налога на игорный бизнес и (или) фиксированного налога;".

Статья 28. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца первого пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "6. Если иное не установлено пунктом 9 настоящей статьи, первоначальная стоимость активов, указанных в подпунктах 1) – 6) и 8) пункта 2 настоящей статьи, определяется в следующем порядке:".

Статья 29. Приостановить до 1 января 2027 года действие абзаца первого и подпунктов 4) и 5) пункта 5 статьи 232 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные нормы действует в следующей редакции:

      "5. Не признаются доходом от снижения размеров провизий (резервов), созданных налогоплательщиком, имеющим право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов) в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 6 и 7 статьи 250 настоящего Кодекса, суммы провизий (резервов), отнесенные на вычеты в отчетном и (или) предыдущих налоговых периодах, при уменьшении размера требований к должнику в следующих случаях:";

      "4) вступления в законную силу постановления судебного исполнителя о возврате исполнительного документа налогоплательщику, имеющему право на вычет суммы расходов по созданию провизии (резервов) в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 6 и 7 статьи 250 настоящего Кодекса, в случае, когда у должника и третьих лиц, несущих совместно с должником солидарную или субсидиарную ответственность перед налогоплательщиком, имеющим право на вычет суммы расходов по созданию провизии (резервов) в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 6 и 7 статьи 250 настоящего Кодекса, отсутствуют имущество, в том числе деньги, ценные бумаги, или доходы, на которые может быть обращено взыскание, и принятые судебным исполнителем предусмотренные законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей меры по выявлению его имущества или доходов оказались безрезультатными;

      5) вступления в законную силу решения суда об отказе налогоплательщику, имеющему право на вычет суммы расходов по созданию провизии (резервов) в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 6 и 7 статьи 250 настоящего Кодекса, в обращении взыскания на имущество, в том числе деньги, ценные бумаги, или доходы должника;".

Статья 30. Приостановить до 1 января 2020 года действие части первой пункта 1 статьи 250 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "1. Если иное не установлено пунктом 3 статьи 232 настоящего Кодекса, банки, за исключением банка, являющегося национальным институтом развития, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу, имеют право на вычет суммы расходов по провизиям (резервам), созданным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и в порядке, определенном Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.".

Статья 30-1. Приостановить до 1 января 2021 года действие:

      1) заголовка статьи 255 оглавления Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный заголовок действует в следующей редакции:

      "Статья 255. Вычет отдельных видов расходов недропользователя, перевозчика грузов";

      2) заголовка статьи 255 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный заголовок действует в следующей редакции:

      "Статья 255. Вычет отдельных видов расходов недропользователя, перевозчика грузов";

      3) абзаца первого пункта 2 статьи 255 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "2. Вычет расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не должен превышать размер положительной разницы, определенной в следующем порядке:".

      Сноска. Закон дополнен статьей 30-1 в соответствии с Законом РК от 27.12.2019 № 295-VІ (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 31. Приостановить до 1 января 2020 года действие пункта 2 статьи 257 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "2. Вычету подлежат расходы налогоплательщика в виде выплат физическим лицам, определенных подпунктами 1), 5), 7), 8), 9), 10) и 12) пункта 2 статьи 319, подпунктами 42) и 44) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса.".

Статья 31-1. Приостановить с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года действие пункта 7 статьи 268 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "7. При получении фиксированного актива в связи с реорганизацией путем слияния, присоединения, разделения или выделения налогоплательщика первоначальной стоимостью такого актива является его балансовая стоимость, указанная в передаточном акте или разделительном балансе, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта, с учетом фактических затрат, увеличивающих стоимость такого актива при первоначальном признании в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, за исключением затрат (расходов), не включаемых в первоначальную стоимость фиксированных активов на основании пункта 2 настоящей статьи.

      Стоимостный баланс подгруппы (группы) вновь возникшего юридического лица, созданного путем слияния, или юридического лица, к которому присоединилось другое юридическое лицо, увеличивается на стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета в случае отражения такой стоимости в передаточном акте в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 270 настоящего Кодекса.

      В стоимостный баланс подгруппы (группы) вновь возникшего юридического лица, созданного путем выделения в соответствии с решением Правительства Республики Казахстан, или путем выделения из юридического лица, находящегося на дату реорганизации на мониторинге крупных налогоплательщиков, включается стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета в случае отражения такой стоимости в передаточном акте в соответствии с частями второй и третьей пункта 6 статьи 270 настоящего Кодекса.".

      Сноска. Закон дополнен статьей 31-1 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 31-2. Приостановить с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года действие пункта 6 статьи 270 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "6. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, при выбытии фиксированных активов в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения стоимостный баланс подгруппы (группы) реорганизуемого юридического лица уменьшается на балансовую стоимость переданных активов, указанную в передаточном акте или разделительном балансе.

      При реорганизации путем выделения юридического лица в соответствии с решением Правительства Республики Казахстан или путем выделения из юридического лица, находящегося на дату реорганизации на мониторинге крупных налогоплательщиков, а также при реорганизации путем слияния, присоединения налогоплательщики вправе для целей налогового учета отразить в передаточном акте стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета реорганизуемого юридического лица:

      1) по фиксированным активам I группы – остаточную стоимость фиксированных активов, исчисленную в порядке, определенном пунктом 3 статьи 267 настоящего Кодекса;

      2) по фиксированным активам II, III, IV групп при условии передачи всех фиксированных активов группы – величину стоимостного баланса группы, исчисленную в порядке, определенном пунктом 8 статьи 267 настоящего Кодекса. Положения настоящего подпункта применяются также в отношении стоимостных балансов групп, формируемых в соответствии с правилами ведения раздельного налогового учета, предусмотренными статьей 194 настоящего Кодекса.

      Стоимостный баланс подгруппы (группы) юридического лица, реорганизуемого путем слияния, присоединения, а также выделения в случаях, указанных в части второй настоящего пункта, уменьшается на стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета, отраженную в передаточном акте в соответствии с настоящим пунктом.".

      Сноска. Закон дополнен статьей 31-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 32. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца первого пункта 1 статьи 287 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "1. Если иное не установлено пунктом 3 статьи 232 настоящего Кодекса, доходы или вычеты подлежат корректировке в случаях:".

Статья 32-1. Приостановить с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года действие пункта 1 статьи 294 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "1. Контролируемой иностранной компанией признается лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

      1) такое лицо является одним из следующих лиц:

      юридическим лицом-нерезидентом, за исключением юридического лица-нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов;

      иной иностранной формой организации предпринимательской деятельности без образования юридического лица (далее – иная форма организации), за исключением иной формы организации, зарегистрированной в иностранном государстве, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов;

      2) такое лицо отвечает одному из следующих условий:

      25 и более процентов доли участия (голосующих акций) в лице прямо или косвенно, или конструктивно принадлежат юридическому или физическому лицу, являющемуся резидентом Республики Казахстан (далее в целях настоящей главы – резидент);

      лицо связано с резидентом посредством контроля (в случае, если резидент имеет прямой или косвенный, или конструктивный контроль над лицом);

      3) такое лицо отвечает одному из следующих условий:

      эффективная ставка налога на прибыль юридического лица-нерезидента или иной формы организации, определенная в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи, составляет менее 10 процентов;

      юридическое лицо-нерезидент или иная форма организации зарегистрированы или учредительный документ (документ о создании) которой зарегистрирован, или участник, на которого возложено ведение учета доходов и расходов или управление активами по такой иной форме организации, зарегистрирован в государстве с льготным налогообложением.

      В целях определения контролируемой иностранной компании понятие "контроль" определяется в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 настоящей статьи.

      Сноска. Закон дополнен статьей 32-1 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 32-2. Приостановить с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года действие пункта 4 и подпункта 6) пункта 10 статьи 297 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные нормы действуют в следующей редакции:

      "4. Резидент имеет право на уменьшение финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании на следующие суммы при наличии подтверждающих документов:

      1) суммы финансовой прибыли (убытка) до налогообложения дочерних организаций, уменьшенные на суммы прибыли (убытков) от внутригрупповых операций, доли в доходах ассоциированных (совместных) организаций, признанные в консолидированной финансовой отчетности контролируемой иностранной компании, при условии, если консолидированная финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании учитывает такие суммы. Положение настоящего подпункта применяется в случае, если законодательными актами государства, в котором зарегистрирована контролируемая иностранная компания, установлено обязательство по составлению консолидированной финансовой отчетности с отражением данных дочерних (ассоциированных, совместных) организаций без составления отдельной неконсолидированной финансовой отчетности;

      2) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – налогооблагаемый доход контролируемой иностранной компании от предпринимательской деятельности в Республике Казахстан через филиал, представительство, постоянное учреждение, обложенный корпоративным подоходным налогом в Республике Казахстан по ставке 20 процентов, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании учитывает налогооблагаемый доход, указанный в настоящем подпункте;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      3) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – доход от оказания услуг (выполнения работ) в Республике Казахстан без образования постоянного учреждения, полученный контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, ранее обложенный в Республике Казахстан корпоративным подоходным налогом у источника выплаты по ставке 20 процентов, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании учитывает доход, указанный в настоящем подпункте;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      4) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – дивиденды, полученные контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании включает такие дивиденды;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      5) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – доход иной, чем предусмотрен подпунктами 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, полученный контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, ранее обложенный в Республике Казахстан корпоративным подоходным налогом у источника выплаты по ставке 20 процентов, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании включает доход, указанный в настоящем подпункте;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      6) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – суммы дивидендов, полученных одной контролируемой иностранной компанией от другой контролируемой иностранной компании, входящих в единую организационную структуру консолидированной группы. При условии, если финансовая прибыль одной контролируемой иностранной компании включает такие дивиденды, которые ранее обложены корпоративным подоходным налогом с финансовой прибыли другой такой контролируемой иностранной компании в Республике Казахстан и (или) уменьшены, согласно подпункту 4) пункта 4 настоящей статьи или настоящему подпункту, в отчетном или предыдущем налоговом периоде;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период.

      Положения настоящего пункта не применяются к контролируемой иностранной компании и (или) постоянному учреждению контролируемой иностранной компании, которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением.";

      "6) для применения подпункта 6) части первой пункта 4 настоящей статьи:

      копии документов, подтверждающих распределение и выплату дивидендов между двумя контролируемыми иностранными компаниями резидента;

      копии составленного (составленных) на иностранном языке (с обязательным переводом на казахский или русский язык) внутреннего документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) включение в подлежащую налогообложению (обложенную налогом) в Республике Казахстан финансовую прибыль контролируемой иностранной компании дивидендов, выплаченных (выплачиваемых) другой контролируемой иностранной компанией резидента;

      копии документов, подтверждающих исчисление и уплату корпоративного подоходного налога с финансовой прибыли контролируемой иностранной компании;

      документы, определяющие структуру консолидированной группы с отражением полного наименования, страны резидентства и долей участия (голосующих акций) всех участников. Наряду с такими документами представляется выписка из торгового реестра (реестра акционеров) или иной аналогичный документ, предусмотренный законодательством государства, в котором зарегистрирован участник консолидированной группы.

      Документы, указанные в настоящем пункте, или их копии должны быть в наличии у резидента, применяющего положения пункта 3 или 4 настоящей статьи.".

      Сноска. Закон дополнен статьей 32-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33. Приостановить до 1 января 2021 года действие:

      1) заголовков статей 316366 оглавления Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные заголовки действуют в следующей редакции:

      "Раздел 8. Индивидуальный подоходный налог

      Глава 35. Общие положения

      Статья 316. Плательщики

      Статья 317. Особенности налогообложения доходов в отдельных случаях

      Статья 318. Объекты налогообложения

      Статья 319. Годовой доход физического лица

      Статья 320. Ставки налога

      Статья 321. Доходы, включаемые в годовой доход физического лица

      Глава 36. Доходы

      Параграф 1. Доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты

      Статья 322. Доход работника

      Статья 323. Доход работника в натуральной форме

      Статья 324. Доход работника в виде материальной выгоды

      Статья 325. Доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ, услуг

      Статья 326. Доход в виде пенсионных выплат

      Статья 327. Доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей

      Статья 328. Доход в виде стипендий

      Статья 329. Доход по договорам накопительного страхования

      Параграф 2. Доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно

      Статья 330. Имущественный доход

      Статья 331. Доход от прироста стоимости при реализации имущества в Республике Казахстан физическим лицом

      Статья 332. Доход физического лица от реализации имущества, полученный из источников за пределами Республики Казахстан

      Статья 333. Доход от прироста стоимости при передаче физическим лицом имущества (кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал

      Статья 334. Доход от прироста стоимости при реализации прочих активов индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств

      Статья 335. Доход от уступки права требования, в том числе доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве

      Статья 336. Доход лица, занимающегося частной практикой

      Статья 337. Доход индивидуального предпринимателя

      Статья 338. Другие доходы из источников за пределами Республики Казахстан

      Статья 339. Общие положения по контролируемой иностранной компании

      Статья 340. Налогообложение прибыли контролируемой иностранной компании

      Параграф 3. Корректировка дохода

      Статья 341. Корректировка дохода

      Глава 37. Налоговые вычеты

      Статья 342. Общие положения по налоговым вычетам

      Статья 343. Особенности применения налоговых вычетов у налогового агента

      Статья 344. Особенности применения налоговых вычетов физическим лицом самостоятельно

      Статья 345. Налоговый вычет по пенсионным выплатам и договорам накопительного страхования

      Статья 346. Стандартные вычеты

      Статья 347. Налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам

      Статья 348. Налоговый вычет на медицину

      Статья 349. Налоговый вычет по вознаграждениям

      Глава 38. Порядок исчисления, уплаты и представления налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты

      Статья 350. Общие положения по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты

      Статья 351. Исчисление, удержание и уплата индивидуального подоходного налога

      Статья 352. Особенности исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога государственными учреждениями

      Статья 353. Определение облагаемого дохода у источника выплаты

      Статья 354. Налоговый и отчетный периоды

      Статья 355. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу

      Глава 39. Порядок исчисления, уплаты и представления налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу, исчисляемому физическим лицом самостоятельно

      Статья 356. Общие положения по индивидуальному подоходному налогу, исчисляемому физическим лицом самостоятельно

      Статья 357. Определение облагаемого дохода физического лица, подлежащего налогообложению физическим лицом самостоятельно

      Статья 358. Исчисление индивидуального подоходного налога по доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно

      Статья 359. Зачет иностранного налога

      Статья 360. Доход трудового иммигранта-резидента

      Статья 361. Налоговый период

      Статья 362. Сроки уплаты налога

      Статья 363. Декларация по индивидуальному подоходному налогу

      Статья 364. Сроки представления декларации

      Раздел 9. Индивидуальный подоходный налог с доходов лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя

      Глава 40. Доход лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения

      Статья 365. Доход лица, занимающегося частной практикой

      Статья 366. Доход индивидуального предпринимателя";

      2) разделов 8 и 9 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные разделы действуют в следующей редакции:

      "Раздел 8. Индивидуальный подоходный налог

      Глава 35. Общие положения

      Статья 316. Плательщики

      1. Плательщиками индивидуального подоходного налога являются физические лица, имеющие объекты налогообложения в виде облагаемого дохода физического лица у источника выплаты и при самостоятельном налогообложении.

      2. Плательщики налога на игорный бизнес, фиксированного налога не являются плательщиками индивидуального подоходного налога по доходам от осуществления видов деятельности, указанных в статьях 535 и 544 настоящего Кодекса.

      3. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе уплаты единого земельного налога, не являются плательщиками индивидуального подоходного налога по доходам от осуществления деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим.

      Статья 317. Особенности налогообложения доходов в отдельных случаях

      1. По доходам, подлежащим налогообложению у источника выплаты, гражданина Республики Казахстан, иностранца или лица без гражданства, являющегося резидентом Республики Казахстан (далее – физическое лицо-резидент), исчисление, удержание и перечисление индивидуального подоходного налога, а также представление налоговой отчетности производятся налоговым агентом в порядке и сроки, которые установлены настоящей главой, параграфом 1 главы 36, главой 38 и статьей 657 настоящего Кодекса, по ставкам, предусмотренным статьей 320 настоящего Кодекса.

      2. По доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом-резидентом самостоятельно, исчисление и уплата индивидуального подоходного налога, а также представление налоговой отчетности производятся в порядке и сроки, которые установлены параграфом 2 главы 36, главами 39 и 40 настоящего Кодекса, по ставкам, предусмотренным статьей 320 настоящего Кодекса.

      3. По доходам физического лица-нерезидента исчисление, удержание и перечисление индивидуального подоходного налога, а также представление налоговой отчетности производятся в порядке и сроки, которые установлены главой 74 настоящего Кодекса, по ставкам, предусмотренным статьями 320 и 646 настоящего Кодекса.

      4. По доходам индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, исчисление и уплата индивидуального подоходного налога, а также представление налоговой отчетности производятся в порядке и сроки, которые установлены главой 77 настоящего Кодекса.

      5. По доходам индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, исчисление индивидуального подоходного налога производится с учетом особенностей, установленных главой 78 настоящего Кодекса.

      6. По доходам, полученным (подлежащим получению) плательщиком единого совокупного платежа от осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 настоящего Кодекса, исчисление и уплата индивидуального подоходного налога производятся в соответствии со статьей 775 настоящего Кодекса.

      Представление таким лицом налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу по доходам, указанным в части первой настоящего пункта, и социальным платежам не производится.

      Статья 318. Объекты налогообложения

      Объектами обложения индивидуальным подоходным налогом являются:

      1) облагаемый доход физического лица у источника выплаты;

      2) облагаемый доход физического лица при самостоятельном налогообложении.

      Статья 319. Годовой доход физического лица

      1. Годовой доход физического лица состоит из доходов, подлежащих получению (полученных) данным лицом в Республике Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода, в виде доходов, подлежащих налогообложению:

      1) у источника выплаты;

      2) физическим лицом самостоятельно.

      2. Не рассматриваются в качестве дохода физического лица:

      1) компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, – за каждый день такой работы в размере 0,35-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления таких выплат;

      2) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, повышения квалификации или переподготовки работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не установлено настоящей статьей:

      установленные в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 1 и подпунктах 1), 2) и 4) пункта 3 статьи 244 настоящего Кодекса;

      по командировке в пределах Республики Казахстан – суточные не более 6-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый календарный день нахождения в командировке в течение периода, не превышающего сорока календарных дней нахождения в командировке;

      по командировке за пределами Республики Казахстан – суточные не более 8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый календарный день нахождения в командировке в течение периода, не превышающего сорока календарных дней нахождения в командировке;

      3) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, повышения квалификации или переподготовки работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан, производимые государственными учреждениями, за исключением государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      4) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, повышения квалификации или переподготовки работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан, производимые государственными учреждениями, содержащимися за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      5) компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, провозу имущества, найму (аренде) жилища на срок не более тридцати календарных дней при переводе работника на работу в другую местность либо переезде в другую местность вместе с работодателем;

      6) расходы работодателя, не связанные с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, и не относимые на вычеты, которые не распределяются конкретным физическим лицам;

      7) полевое довольствие работников, занятых на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах в полевых условиях, за каждый календарный день такой работы в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      8) расходы работодателя для обеспечения жизнедеятельности лиц, работающих вахтовым методом, в период нахождения на объекте производства с предоставлением условий для выполнения работ и междусменного отдыха:

      по имущественному найму (аренде) жилища;

      на питание в пределах суточных, установленных в подпункте 2) настоящего пункта;

      9) расходы работодателя, связанные с доставкой работников от места их жительства (пребывания) в Республике Казахстан до места работы и обратно, при соблюдении условия заключения работодателем с контрагентом договора на оказание услуг по доставке работников до места работы и обратно;

      10) стоимость выданной специальной одежды, специальной обуви, в том числе их ремонта, средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств, средств профилактической обработки, медицинской аптечки, молока или других равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания по нормам, установленным законодательством Республики Казахстан;

      11) суммы пенсионных накоплений вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов, направленные в страховые организации по страхованию жизни, для оплаты страховых премий по заключенному договору накопительного страхования (пенсионного аннуитета), а также выкупные суммы по договорам пенсионного аннуитета, направленные в страховые организации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      12) суммы пени, начисленных за несвоевременное исчисление, удержание, перечисление социальных платежей в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      13) прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) механических транспортных средств и (или) прицепов, подлежащих государственной регистрации в Республике Казахстан и находящихся на праве собственности один год и более;

      14) прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности один год и более с даты регистрации права собственности;

      15) прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) земельных участков и (или) земельных долей, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности один год и более, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации (передачи в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство, под гараж, на которых расположены объекты, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 331 настоящего Кодекса;

      16) прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) земельных участков и (или) земельных долей, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности один год и более, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации (передачи в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство, под гараж, на которых не расположены объекты, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 331 настоящего Кодекса;

      17) прирост стоимости имущества, выкупленного для государственных нужд в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      18) следующие расходы, понесенные физическим лицом-арендатором, не являющимся индивидуальным предпринимателем, или возмещенные им физическому лицу-арендодателю, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, при имущественном найме (аренде) жилища, жилого помещения (квартиры), – в случае, если указанные расходы производятся отдельно от арендной платы:

      на содержание общего имущества объекта кондоминиума в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;

      на оплату коммунальных услуг, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях";

      на ремонт жилища, жилого помещения (квартиры);

      19) превышение рыночной стоимости базового актива опциона на момент исполнения опциона над ценой исполнения опциона (ценой исполнения опциона является цена, по которой был зафиксирован базовый актив опциона в соответствующем документе, на основании которого опцион был предоставлен физическому лицу);

      20) стоимость безвозмездно переданного в рекламных целях товара (в том числе в виде дарения) в случае, если стоимость единицы такого товара не превышает 5-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на дату такой передачи;

      21) представительские расходы по приему и обслуживанию лиц, произведенные в соответствии со статьей 245 настоящего Кодекса;

      22) материальная выгода от экономии на вознаграждении за пользование кредитами (займами, микрокредитами), полученными у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе полученными работником у своего работодателя;

      23) доход при прекращении обязательств в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан по кредиту (займу, микрокредиту), в том числе по основному долгу, вознаграждению, комиссии и неустойке (пени, штрафу), в следующих случаях, наступивших после выдачи кредита (займа, микрокредита) такому лицу:

      признания физического лица-заемщика на основании вступившего в законную силу решения суда безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным или объявления его на основании вступившего в законную силу решения суда умершим;

      установления физическому лицу-заемщику инвалидности I или II группы, а также в случае смерти физического лица-заемщика;

      отсутствия другого дохода у физического лица-заемщика, получающего социальные выплаты в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании" в случаях потери кормильца, дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, кроме указанных выплат;

      вступления в законную силу постановления судебного исполнителя о возврате исполнительного документа банку (микрофинансовой организации) в случае, когда у физического лица-заемщика и третьих лиц, несущих совместно с физическим лицом-заемщиком солидарную или субсидиарную ответственность перед банком (микрофинансовой организацией), отсутствуют имущество, в том числе деньги, ценные бумаги, или доходы, на которые может быть обращено взыскание, и меры по выявлению его имущества или доходов, принятые судебным исполнителем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей оказались безрезультатными;

      продажи заложенного имущества, которое полностью обеспечивало основное обязательство на дату заключения ипотечного договора, с торгов во внесудебном порядке по цене ниже суммы основного обязательства или перехода такого имущества в собственность залогодержателя в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества" на сумму непогашенного кредита (микрокредита) после продажи заложенного имущества.

      Положения абзацев пятого, шестого части первой настоящего подпункта не распространяются на прекращение обязательств по кредиту (займу, микрокредиту):

      выданному работнику банка (микрофинансовой организации), супругу (супруге), близким родственникам работника банка (микрофинансовой организации), взаимосвязанной стороне банка (микрофинансовой организации);

      по которому произведены уступка права требования и (или) перевод долга;

      24) доход, образовавшийся при прекращении обязательств в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан по кредиту (займу, микрокредиту), выданному банком (микрофинансовой организацией), в виде:

      прощения основного долга;

      прощения задолженности по вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу);

      дохода, полученного заемщиком в результате оплаты за такое лицо банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также коллекторским агентством государственной пошлины, взимаемой с подаваемого в суд искового заявления;

      25) доход, образовавшийся по ипотечному жилищному займу (ипотечному займу), полученному до 1 января 2016 года, который подлежит рефинансированию в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, в виде:

      прощения основного долга в части суммы ранее капитализированного вознаграждения, комиссии, неустойки (пени, штрафа);

      прощения задолженности по вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу);

      уменьшения размера требования к заемщику по сумме основного долга ипотечного жилищного займа (ипотечного займа), полученного в иностранной валюте, в результате пересчета такой суммы с применением официального курса Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 18 августа 2015 года;

      дохода, полученного заемщиком, который относится к социально уязвимым слоям населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях, в виде оплаты за такое лицо банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также организацией, добровольно вернувшей лицензию уполномоченного органа на проведение банковских операций, государственной пошлины, взимаемой с подаваемого в суд искового заявления;

      26) сумма задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке, установленном подпунктом 11) пункта 5 статьи 232 настоящего Кодекса, включая задолженность по вознаграждению по таким кредитам;

      27) стоимость имущества, в том числе деньги, которые легализованы в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества";

      28) обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в размере, установленном законодательством Республики Казахстан;

      29) обязательные пенсионные взносы работодателя в единый накопительный пенсионный фонд в размере, установленном законодательством Республики Казахстан;

      30) доход, полученный физическим лицом при предоставлении ему медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании;

      31) материальная выгода, полученная за счет средств бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе при:

      предоставлении объема услуг по дошкольному воспитанию и обучению, по техническому и профессиональному, послесреднему, высшему, послевузовскому образованию, повышению квалификации и переподготовке работников и специалистов, а также обучению на подготовительных отделениях учебных заведений, осуществляемых в форме государственного образовательного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования;

      предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

      уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование;

      предоставлении реабилитационного лечения, оздоровления и отдыха на объектах санаторно-курортного назначения;

      предоставлении лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

      предоставлении местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы товаров, работ, услуг инвалиду в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов. При этом положение данного абзаца распространяется на физических лиц, являющихся:

      инвалидом;

      индивидуальным помощником, оказывающим социальные услуги инвалиду первой группы, имеющему затруднение в передвижении;

      32) выплаты физическим лицам за приобретенное у них личное имущество физического лица.

      В случае выплаты, предусмотренной настоящим подпунктом, произведенной налоговым агентом, положения настоящего подпункта применяются в отношении физического лица, представившего заявление налоговому агенту, в котором указывается, что реализуемые личные вещи не используются в предпринимательской деятельности и не являются объектом обложения для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно;

      33) фактически произведенные расходы работодателя на оплату обучения, повышения квалификации или переподготовки в соответствии с законодательством Республики Казахстан при направлении работника на обучение, повышение квалификации или переподготовку по специальности, связанной с деятельностью работодателя, которое совершено с оформлением служебной командировки в другую местность;

      34) материальная выгода от экономии на вознаграждении, полученная держателем платежной карточки по банковскому займу в связи с предоставлением беспроцентного периода по договору, заключенному между банком и клиентом, – в течение периода, установленного в договоре;

      35) сумма, зачисляемая банком-эмитентом за счет средств банка-эмитента на счет держателя платежной карточки за осуществление безналичных платежей с использованием платежной карточки;

      36) доходы в виде оплаты проезда и проживания государственным служащим, депутатам Парламента Республики Казахстан, судьям налоговым агентом, не являющимся работодателем, в случае направления указанных лиц в служебную командировку, связанную с осуществлением государственных функций, при выполнении следующих условий:

      приглашение во внутригосударственные и зарубежные поездки за счет налогового агента, не являющегося работодателем, осуществлено с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств налогового агента, в том числе поездках, осуществляемых в рамках уставной деятельности такого налогового агента;

      наличие приказа (распоряжения) должностного лица государственного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      37) стоимость технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, переданных безвозмездно работодателем работнику, признанному инвалидом вследствие получения трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, – по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов;

      38) стоимость услуг в виде протезно-ортопедической помощи, оказанной безвозмездно работодателем работнику, признанному инвалидом вследствие получения трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов;

      39) выплаты конфиденциальным помощникам в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности";

      40) расходы работодателя по направлению работника на обучение, повышение квалификации или переподготовку в соответствии с законодательством Республики Казахстан, совершенному без оформления служебной командировки, в случае обучения, повышения квалификации или переподготовки по специальности, связанной с деятельностью работодателя:

      фактически произведенные расходы на оплату обучения, повышения квалификации или переподготовки работника;

      фактически произведенные расходы работника на проживание в пределах норм, установленных уполномоченным органом;

      фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и обратно после завершения обучения, повышения квалификации или переподготовки работника;

      сумма денег, назначенная работодателем к выплате работнику, в пределах:

      6-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый календарный день прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки работника – в течение срока прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки работника в пределах Республики Казахстан;

      8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый календарный день прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки работника – в течение срока прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки работника за пределами Республики Казахстан;

      41) материальная выгода, фактически произведенная автономной организацией образования, указанной в пункте 1 статьи 291 настоящего Кодекса, в виде оплаты (возмещения) расходов на проживание, медицинское страхование, в том числе на оплату страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни, проезд воздушным транспортом от места жительства за пределами Республики Казахстан (страна, населенный пункт) до места осуществления деятельности в Республике Казахстан и обратно, полученная иностранным лицом-резидентом:

      являющимся работником такой автономной организации образования;

      осуществляющим деятельность в Республике Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг такой автономной организации образования;

      являющимся работником юридического лица-нерезидента, выполняющего работы, оказывающего услуги такой автономной организации образования, и непосредственно выполняющим такие работы и оказывающим такие услуги;

      42) расходы автономной организации образования, определенной подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку физического лица, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1)5) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, по решению автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, с указанием специальности:

      фактически произведенные расходы на оплату обучение, повышение квалификации или переподготовку физического лица;

      фактически произведенные расходы физического лица на проживание в пределах норм, установленных уполномоченным органом;

      фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и обратно после завершения обучения, повышения квалификации или переподготовки физического лица;

      сумма денег, назначенная автономной организацией образования к выплате физическому лицу, в пределах:

      6-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый календарный день прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки физического лица – в течение срока прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки обучаемого лица в пределах Республики Казахстан;

      8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый календарный день прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки физического лица – в течение срока прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки обучаемого лица за пределами Республики Казахстан;

      43) выплаты, произведенные автономной организацией образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, в виде:

      фактически произведенных расходов на оплату обучения и (или) прохождения профессиональной практики, которые предусмотрены образовательной программой по очной форме обучения по следующим уровням образования:

      послесреднее образование;

      высшее образование;

      послевузовское образование;

      фактически произведенных расходов на оплату участия в мероприятии внеурочной деятельности;

      фактически произведенных расходов на проезд к месту обучения и (или) прохождения профессиональной практики, которые предусмотрены настоящим подпунктом, а также к месту проведения мероприятия внеурочной деятельности и обратно, включая оплату расходов за бронь, – на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости);

      фактически произведенных расходов физического лица на проживание в пределах норм, установленных уполномоченным органом;

      суммы денег, назначенной к выплате физическому лицу в пределах:

      6-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый день обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности – в течение срока, предусмотренного решением автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан;

      8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый день обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности – в течение срока, предусмотренного решением автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан;

      расходов, произведенных при оформлении разрешения на въезд и выезд (визы) (стоимость визы, консульских услуг, обязательного медицинского страхования), на основании подтверждающих документов.

      Положения настоящего подпункта применяются к физическим лицам, которые на дату принятия решения автономной организацией образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, и в период обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности обучаются в такой автономной организации образования:

      на подготовительном отделении;

      по следующим уровням образования:

      начальная школа, включающая дошкольное воспитание и обучение;

      основная школа;

      старшая школа;

      по очной форме обучения по следующим уровням образования:

      послесреднее образование;

      высшее образование;

      послевузовское образование;

      44) материальная выгода, полученная физическим лицом, которое обучается на подготовительном отделении автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, в виде оплаты (возмещения) расходов на питание – в пределах 2-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый день учебного года, за исключением периода каникул;

      45) материальная выгода, полученная физическим лицом, которое обучается по очной форме обучения в автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса, в виде оплаты (возмещения) расходов:

      на медицинское страхование, в том числе на оплату страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни;

      на проживание в общежитии автономной организации образования, определенной пунктом 1 статьи 291 настоящего Кодекса;

      46) сумма, зачисляемая оператором связи за счет средств оператора связи на мобильный баланс абонента, за осуществление абонентом безналичных операций;

      47) суммы индивидуального подоходного налога в соответствии с положениями настоящего Кодекса, обязательных пенсионных взносов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", исчисленные с доходов физического лица-резидента и уплаченные налоговым агентом за счет собственных средств, без его удержания;

      48) стоимость услуг, полученных за счет бюджетных средств в виде государственной нефинансовой поддержки субъектов предпринимательства в соответствии с государственной программой в области развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, программами, утвержденными Правительством Республики Казахстан, оператором которых является Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан;

      49) доход, образовавшийся при прекращении обязательств по кредиту (займу), право требования по которому приобретено организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, в виде:

      прощения основного долга;

      прощения задолженности по вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу).

      Статья 320. Ставки налога

      1. Доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, облагаются налогом по ставке 10 процентов.

      2. Доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан, облагаются по ставке 5 процентов.

      Статья 321. Доходы, включаемые в годовой доход физического лица

      В годовой доход физического лица включаются все виды его доходов:

      1) доход работника, в том числе доход домашнего работника и доход трудового иммигранта-резидента;

      2) доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, кроме имущественного дохода, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой;

      3) доход в виде оплаты третьим лицом стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных физическим лицом;

      4) доход в виде работ, услуг, выполненных, оказанных в счет погашения задолженности перед физическим лицом;

      5) доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ, услуг;

      6) доход в виде прощения долга;

      7) доход в виде уменьшения размера требования к должнику, за исключением списанных штрафа, пени и других видов санкций;

      8) доход в виде выплаты вознаграждения по операциям репо;

      9) доход в виде пенсионных выплат;

      10) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;

      11) доход в виде стипендии;

      12) доход по договорам накопительного страхования;

      13) имущественный доход;

      14) доход индивидуального предпринимателя;

      15) доход лица, занимающегося частной практикой;

      16) доходы от личного подсобного хозяйства, учтенного в книге похозяйственного учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежащие налогообложению, по которым не было произведено удержание индивидуального подоходного налога у источника выплаты в связи с представлением налоговому агенту недостоверных сведений лицом, занимающимся личным подсобным хозяйством;

      17) другие доходы, не указанные в подпунктах 1) – 16) настоящей статьи, полученные от налогового агента или из источников за пределами Республики Казахстан;

      18) суммарная прибыль контролируемых иностранных компаний или постоянных учреждений контролируемых иностранных компаний, определяемая в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса.

      Глава 36. Доходы

      Параграф 1. Доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты

      Статья 322. Доход работника

      1. Доходами работника, подлежащими налогообложению, являются следующие доходы, начисленные работодателем, являющимся налоговым агентом, и признанные, в том числе в бухгалтерском учете работодателя, в качестве расходов (затрат) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности:

      1) подлежащие передаче работодателем работнику в собственность деньги в наличной и (или) безналичной формах в связи с наличием трудовых отношений;

      2) доходы работника в натуральной форме в соответствии со статьей 323 настоящего Кодекса;

      3) доходы работника в виде материальной выгоды в соответствии со статьей 324 настоящего Кодекса.

      2. Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным (подлежащим получению) от лиц, не являющихся налоговыми агентами, является доход, полученный (подлежащий получению) по трудовому договору (контракту), заключенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства.

      3. К доходу работника, подлежащему налогообложению, не относятся следующие доходы:

      1) доход физического лица от налогового агента;

      2) доход в виде пенсионных выплат;

      3) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;

      4) стипендии;

      5) доход по договорам накопительного страхования;

      6) доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно.

      Статья 323. Доход работника в натуральной форме

      Доходом работника в натуральной форме, подлежащим налогообложению, являются:

      1) стоимость товаров, ценных бумаг, доли участия и иного имущества (кроме денег), подлежащего передаче работодателем работнику в собственность в связи с наличием трудовых отношений. Стоимость такого имущества определяется в следующем размере с учетом соответствующей суммы налога на добавленную стоимость и акцизов:

      балансовой стоимости имущества;

      стоимости имущества, определенной договором или иным документом, на основании которого имущество передается работнику, в случае отсутствия балансовой стоимости такого имущества;

      2) выполнение работодателем работ, оказание услуг в пользу работника в связи с наличием трудовых отношений. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг определяется в размере расходов работодателя, понесенных в связи с таким выполнением работ, оказанием услуг, с учетом соответствующей суммы налога на добавленную стоимость и акцизов;

      3) стоимость имущества, полученного от работодателя на безвозмездной основе. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, полученных работником от работодателя на безвозмездной основе, определяется в размере расходов работодателя, понесенных в связи с таким выполнением работ, оказанием услуг;

      4) оплата работодателем работнику или третьим лицам стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных работником от работодателя или третьих лиц. Стоимость таких товаров, выполненных работ, оказанных услуг определяется в размере расходов работодателя, понесенных в связи с таким выполнением работ, оказанием услуг, с учетом соответствующей суммы налога на добавленную стоимость и акцизов.

      Статья 324. Доход работника в виде материальной выгоды

      Доходом работника в виде материальной выгоды, подлежащим налогообложению, являются в том числе:

      1) отрицательная разница между стоимостью товаров, работ, услуг, реализованных работнику, и ценой приобретения или балансовой стоимостью этих товаров, работ, услуг – при реализации товаров, работ, услуг работнику;

      2) списание по решению работодателя суммы долга или обязательства работника перед ним – при списании суммы долга работнику;

      3) расходы работодателя на уплату страховых премий по договорам страхования своих работников, заключенным в том числе работниками, – при уплате суммы страховых премий по договорам страхования;

      4) расходы работодателя на возмещение затрат работника, не связанных с деятельностью работодателя, – при возмещении затрат работнику.

      Статья 325. Доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ, услуг

      Доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ, услуг, определяется в следующем размере с учетом соответствующей суммы налога на добавленную стоимость и акцизов:

      балансовой стоимости имущества;

      стоимости имущества, определенной договором или иным документом, на основании которого имущество передается физическому лицу, в случае отсутствия балансовой стоимости такого имущества.

      Статья 326. Доход в виде пенсионных выплат

      К доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, относятся выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами:

      1) из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счет:

      обязательных пенсионных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      добровольных пенсионных взносов в соответствии с условиями договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

      2) физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, достигшим пенсионного возраста и выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";

      3) физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, не достигшим пенсионного возраста и выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";

      4) физическим лицам в виде пенсионных накоплений, унаследованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      5) физическим лицам в виде единовременной выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Статья 327. Доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей

      Доходом в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, подлежащим налогообложению, являются:

      1) выплаченные (подлежащие выплате) дивиденды, определенные подпунктом 16) пункта 1 статьи 1 настоящего Кодекса;

      2) выплаченные (подлежащие выплате) вознаграждения;

      3) выплаченные (подлежащие выплате) выигрыши.

      Для целей настоящего раздела к доходу в виде дивидендов, подлежащему налогообложению, относится также чистый доход от доверительного управления учредителя доверительного управления, полученный от юридического лица, являющегося доверительным управляющим.

      Статья 328. Доход в виде стипендий

      Доходом в виде стипендий, подлежащим налогообложению, является сумма денег, назначенная налоговым агентом к выплате:

      обучающимся в организациях образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования;

      деятелям культуры, науки, работникам средств массовой информации и другим физическим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Статья 329. Доход по договорам накопительного страхования

      Доходом по договорам накопительного страхования, подлежащим налогообложению, являются:

      1) страховые выплаты, осуществляемые страховыми организациями, страховые премии которых были оплачены:

      за счет пенсионных накоплений в едином накопительном пенсионном фонде и добровольных накопительных пенсионных фондах;

      за счет страховых премий, вносимых в свою пользу физическим лицом по договорам накопительного страхования;

      за счет страховых премий, вносимых работодателем в пользу работника по договорам накопительного страхования;

      2) выкупные суммы, выплачиваемые в случаях досрочного прекращения таких договоров;

      3) превышение суммы страховых выплат, осуществляемых страховой организацией, над суммой страховых премий, оплаченных за счет средств, не указанных в подпункте 1) настоящей статьи.

      Параграф 2. Доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно

      Статья 330. Имущественный доход

      1. К имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, относятся:

      1) доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом имущества в Республике Казахстан, указанного в статье 331 настоящего Кодекса;

      2) доход физического лица от реализации имущества, полученный из источников за пределами Республики Казахстан;

      3) доход от прироста стоимости при передаче физическим лицом имущества (кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал, указанного в статье 333 настоящего Кодекса;

      4) доход, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами;

      5) доход от уступки права требования, в том числе доли в жилом доме (здании) по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

      6) доход от прироста стоимости при реализации указанных в статье 334 настоящего Кодекса прочих активов индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств.

      2. Положения подпунктов 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств.

      3. Имущественный доход не является доходом индивидуального предпринимателя, доходом лица, занимающегося частной практикой.

      Статья 331. Доход от прироста стоимости при реализации имущества в Республике Казахстан физическим лицом

      1. Доход от прироста стоимости при реализации имущества физическим лицом возникает при реализации следующего имущества:

      1) жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

      2) земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, под гараж, на которых расположены объекты, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

      3) земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство, под гараж, на которых не расположены объекты, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

      4) земельных участков и (или) земельных долей с целевым назначением, не указанным в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, находящихся на территории Республики Казахстан;

      5) инвестиционного золота, находящегося на территории Республики Казахстан;

      6) недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, за исключением указанного в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта;

      7) механических транспортных средств и (или) прицепов, подлежащих государственной регистрации в Республике Казахстан, находящихся на праве собственности менее года;

      8) ценных бумаг, производных финансовых инструментов (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), эмитенты которых зарегистрированы в Республике Казахстан, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного в Республике Казахстан.

      2. Доходом от прироста стоимости при реализации имущества, указанного в подпунктах 1) – 7) пункта 1 настоящей статьи, является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.

      Положения настоящего пункта не распространяются на доход от прироста стоимости при реализации безвозмездно полученного имущества, который определяется в соответствии с пунктами 5, 6 и 7 настоящей статьи.

      3. В случае реализации недвижимого имущества, приобретенного путем долевого участия в жилищном строительстве, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.

      4. В случае реализации недвижимого имущества, приобретенного в результате уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и стоимостью, по которой налогоплательщик приобрел право требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

      5. В случае реализации физическим лицом имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, которое ранее было включено в объект налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 681 настоящего Кодекса в виде безвозмездно полученного имущества или по которому ранее был определен доход в виде безвозмездно полученного имущества в соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и стоимостью безвозмездно полученного имущества, включенной ранее в доход.

      6. В случаях реализации индивидуального жилого дома, построенного лицом, его реализующим, а также имущества, указанного в подпунктах 1) – 7) пункта 1 настоящей статьи, полученного в виде наследования, благотворительной помощи (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи), доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и рыночной стоимостью реализуемого имущества на дату возникновения права собственности.

      При этом такая рыночная стоимость должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором реализовано такое имущество. В целях настоящего пункта рыночной стоимостью является стоимость, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

      7. В случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, при отсутствии рыночной стоимости, определенной на дату возникновения права собственности на реализованное имущество, указанное в подпунктах 1) – 7) пункта 1 настоящей статьи, либо при несоблюдении срока определения рыночной стоимости, установленного пунктом 6 настоящей статьи, а также в других случаях отсутствия цены (стоимости) приобретения имущества, не указанных в пункте 6 настоящей статьи, доходом от прироста стоимости является:

      1) по имуществу, указанному в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью. При этом оценочной стоимостью является стоимость, определенная для исчисления налога на имущество Государственной корпорацией "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности на реализованное имущество;

      2) по имуществу, указанному в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка. При этом кадастровой (оценочной) стоимостью является стоимость, определенная Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

      дату возникновения права собственности на земельный участок;

      последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок;

      3) по имуществу, указанному в подпунктах 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, – цена (стоимость) реализации такого имущества.

      При реализации нежилого дома (здания), построенного физическим лицом, его реализующим, который не является индивидуальным предпринимателем, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации такого имущества и стоимостью земельного участка, приобретенного для строительства такого нежилого дома (здания).

      В случае реализации нежилого дома (здания), не используемого в предпринимательской деятельности, который был ранее реконструирован из жилого дома (здания), доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации такого имущества и стоимостью его приобретения как жилого дома (здания).

      8. В случае реализации физическим лицом имущества, указанного в подпункте 7) пункта 1 настоящей статьи, которое было ранее ввезено на территорию Республики Казахстан таким лицом, ценой (стоимостью) его приобретения являются:

      1) по механическим транспортным средствам и (или) прицепам, ввезенным с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, – цена (стоимость), указанная в договоре (контракте) или ином документе, подтверждающем приобретение механического транспортного средства и (или) прицепа на территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и суммы налога на добавленную стоимость и акциза, указанные в декларации на товары и уплаченные при ввозе таких механических транспортных средств и (или) прицепов;

      2) по механическим транспортным средствам и (или) прицепам, ввезенным с территории государства-члена Евразийского экономического союза, – цена (стоимость), указанная в договоре (контракте) или ином документе, подтверждающем приобретение механического транспортного средства и (или) прицепа на территории государства-члена Евразийского экономического союза, и суммы налога на добавленную стоимость и акциза, указанные в налоговой декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и уплаченные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

      9. Доходом от прироста стоимости при реализации имущества, указанного в подпункте 8) пункта 1 настоящей статьи, являются:

      1) положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и ценой (стоимостью) его приобретения (вклада) – в случае наличия цены (стоимости) приобретения (вклада). При реализации ценных бумаг, приобретенных физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;

      2) цена (стоимость) реализации имущества – в случае отсутствия цены (стоимости) приобретения имущества (вклада).

      Примечание.

      В целях настоящей статьи и статьи 333 настоящего Кодекса стоимостью вклада в уставный капитал является стоимость, указанная в учредительных документах юридического лица, но не более размера фактически внесенного вклада.

      Статья 332. Доход физического лица от реализации имущества, полученный из источников за пределами Республики Казахстан

      1. Если иное не установлено настоящей статьей и статьей 331 настоящего Кодекса, доходом физического лица при реализации имущества, полученным из источников за пределами Республики Казахстан, является стоимость реализации имущества.

      2. Доход физического лица при реализации имущества, полученный из источников за пределами Республики Казахстан, определяется как положительная разница между стоимостью реализации имущества и стоимостью его приобретения при реализации следующего имущества:

      1) находящегося за пределами Республики Казахстан, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

      2) находящегося за пределами Республики Казахстан, подлежащего государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства.

      3. В случаях реализации имущества, легализованного в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", лицом, его легализовавшим, по которому отсутствует цена (стоимость) приобретения и исполнено обязательство по уплате сбора за легализацию, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной в тенге для исчисления сбора за легализацию реализуемого имущества.

      4. Доход физического лица при реализации ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг, полученный из источников за пределами Республики Казахстан, определяется как положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения.

      5. Доход физического лица при реализации долговых ценных бумаг, полученный из источников за пределами Республики Казахстан, определяется как положительная разница без учета купона между стоимостью реализации и стоимостью приобретения с учетом амортизации дисконта и (или) премии на дату реализации.

      6. Доход физического лица при реализации доли участия, полученный из источников за пределами Республики Казахстан, определяется как положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения (вклада).

      7. Положение пункта 2 настоящей статьи не применяется в следующих случаях:

      1) недвижимое имущество находится на территории государства с льготным налогообложением;

      2) права на движимое имущество или сделки по движимому имуществу зарегистрированы в компетентном органе государства с льготным налогообложением.

      8. Положения пунктов 4, 5 и 6 настоящей статьи не применяются в случае, если доходы, указанные в пунктах 4, 5 и 6 настоящей статьи, получены из источников в государстве с льготным налогообложением.

      9. Положения пунктов 2, 4, 5 и 6 настоящей статьи применяются на основании следующих документов, подтверждающих:

      1) стоимость приобретения имущества (стоимость вклада);

      2) стоимость реализации имущества;

      3) регистрацию компетентным органом иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства имущества и (или) права собственности на имущество, и (или) сделки по имуществу.

      Статья 333. Доход от прироста стоимости при передаче физическим лицом имущества (кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал

      1. Доход от прироста стоимости при передаче физическим лицом имущества (кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал возникает при передаче следующего имущества:

      1) жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

      2) земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство, под гараж, на которых расположены объекты, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

      3) земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство, под гараж, на которых не расположены объекты, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

      4) земельных участков и (или) земельных долей с целевым назначением, не указанным в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;

      5) инвестиционного золота;

      6) недвижимого имущества, за исключением указанного в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта;

      7) механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной регистрации, находящихся на праве собственности менее года;

      8) ценных бумаг, доли участия, а также производных финансовых инструментов (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива).

      2. Доходом от прироста стоимости физического лица при передаче в качестве вклада в уставный капитал имущества, указанного в подпунктах 1) – 7) пункта 1 настоящей статьи, является положительная разница между стоимостью имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и стоимостью его приобретения.

      Положения настоящего пункта не распространяются на доход от прироста стоимости при передаче в качестве вклада в уставный капитал безвозмездно полученного имущества, который определяется в соответствии с пунктами 5, 6 и 7 настоящей статьи.

      3. При передаче недвижимого имущества, приобретенного путем долевого участия в жилищном строительстве, в качестве вклада в уставный капитал доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.

      4. При передаче недвижимого имущества, приобретенного в результате уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, в качестве вклада в уставный капитал доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и стоимостью, по которой налогоплательщик приобрел право требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

      5. В случае передачи физическим лицом в качестве вклада в уставный капитал имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, которое ранее было включено в объект налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 681 настоящего Кодекса в виде безвозмездно полученного имущества или по которому ранее был определен доход в виде безвозмездно полученного имущества в соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и стоимостью безвозмездно полученного имущества, включенной ранее в доход.

      6. При передаче в качестве вклада в уставный капитал индивидуального жилого дома, построенного лицом, его передающим, а также имущества, указанного в подпунктах 1) – 7) пункта 1 настоящей статьи, полученного в виде наследования, благотворительной помощи (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи), доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и рыночной стоимостью передаваемого имущества в качестве вклада в уставный капитал на дату возникновения права собственности.

      При этом такая рыночная стоимость должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором произведена передача имущества в качестве вклада в уставный капитал. В целях настоящего пункта рыночной стоимостью является стоимость, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

      7. При передаче в качестве вклада в уставный капитал имущества, легализованного в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", лицом, легализовавшим имущество, по которому отсутствует цена (стоимость) приобретения и исполнено обязательство по уплате сбора за легализацию, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и оценочной стоимостью, определенной в тенге для исчисления сбора за легализацию передаваемого имущества.

      8. В случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, при отсутствии рыночной стоимости имущества, указанного в подпунктах 1) – 7) пункта 1 настоящей статьи, внесенного в качестве вклада в уставный капитал согласно учредительным документам юридического лица, определенной на дату возникновения права собственности, либо при несоблюдении срока определения рыночной стоимости, установленного пунктом 6 настоящей статьи, а также в других случаях отсутствия цены (стоимости) приобретения имущества, не указанных в пункте 6 настоящей статьи, доходом от прироста стоимости являются:

      1) по имуществу, указанному в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, – положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада в уставный капитал, указанной в учредительных документах юридического лица, и оценочной стоимостью. При этом оценочной стоимостью является стоимость, определенная для исчисления налога на имущество Государственной корпорацией "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности на переданное имущество в качестве вклада в уставный капитал;

      2) по имуществу, указанному в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, – положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка. При этом кадастровой (оценочной) стоимостью является стоимость, определенная Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

      дату возникновения права собственности на земельный участок;

      последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок;

      3) по имуществу, указанному в подпунктах 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, – в размере цены (стоимости) имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал согласно учредительным документам юридического лица.

      При передаче в качестве вклада в уставный капитал имущества нежилого дома (здания), построенного физическим лицом, его передающим, который не является индивидуальным предпринимателем, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) такого имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал согласно учредительным документам юридического лица, и стоимостью земельного участка, приобретенного для строительства такого нежилого дома (здания).

      В случае передачи в качестве вклада в уставный капитал нежилого дома (здания), не используемого в предпринимательской деятельности, который был ранее реконструирован из жилого дома (здания), доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и стоимостью его приобретения как жилого дома (здания).

      9. Доходом от прироста стоимости при передаче в качестве вклада в уставный капитал имущества, указанного в подпункте 8) пункта 1 настоящей статьи, являются:

      1) положительная разница между ценой (стоимостью) имущества, определенной исходя из стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, и стоимостью приобретения – в случае наличия цены (стоимости) приобретения. При этом при передаче в качестве вклада в уставный капитал ценных бумаг, приобретенных физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;

      2) цена (стоимость) имущества, определенная в размере стоимости вклада, указанной в учредительных документах юридического лица, – в случае отсутствия цены (стоимости) приобретения имущества.

      10. Поверенный в случае реализации, передачи в качестве вклада в уставный капитал механического транспортного средства и (или) прицепа, полученных на основании доверенности на управление механическим транспортным средством и (или) прицепом с правом отчуждения, для определения имущественного дохода до срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу, сообщает собственнику транспортного средства (прицепа) стоимость, по которой были реализованы, переданы в качестве вклада в уставный капитал транспортное средство (прицеп), и дату их реализации, передачи в качестве вклада в уставный капитал или исполняет налоговое обязательство по представлению декларации по индивидуальному подоходному налогу и уплате индивидуального подоходного налога от имени собственника транспортного средства (прицепа), что является исполнением налогового обязательства собственника транспортного средства (прицепа).

      Статья 334. Доход от прироста стоимости при реализации прочих активов индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств

      1. В целях настоящей статьи к прочим активам относятся следующие активы, не являющиеся товарно-материальными запасами и требованиями:

      1) основные средства, используемые в предпринимательской деятельности;

      2) объекты незавершенного строительства;

      3) неустановленное оборудование;

      4) нематериальные активы;

      5) биологические активы;

      6) основные средства, стоимость которых полностью отнесена на вычеты в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим до 1 января 2000 года, в случае, если такие основные средства являлись фиксированными активами в налоговых периодах, в течение которых индивидуальный предприниматель осуществлял расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке и актив являлся фиксированным активом;

      7) активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта по контрактам, заключенным до 1 января 2009 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях, стоимость которых полностью отнесена на вычеты, в случае, если индивидуальный предприниматель осуществлял ранее расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке и актив являлся фиксированным активом.

      2. При реализации прочих активов индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств, прирост определяется по каждому активу как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и первоначальной стоимостью.

      3. Если иное не установлено настоящей статьей, в целях настоящей статьи первоначальной стоимостью прочих активов является совокупность затрат на приобретение, производство, строительство, монтаж, установку, реконструкцию и модернизацию, кроме затрат (расходов), указанных в подпунктах 1)6) и 8) статьи 264 настоящего Кодекса.

      При этом признание реконструкции, модернизации осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 269 настоящего Кодекса.

      4. В случае, если прочий актив был получен безвозмездно, в целях настоящей статьи первоначальной стоимостью является стоимость данного актива, включенная в объект налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 681 настоящего Кодекса в виде безвозмездно полученного имущества.

      5. При реализации прочего актива, полученного в виде наследования, благотворительной помощи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, первоначальной стоимостью является рыночная стоимость такого актива на дату возникновения у индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса либо для крестьянских или фермерских хозяйств, права собственности на данный актив, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

      При этом рыночная стоимость прочего актива должна быть определена не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором реализованы такие активы.

      6. Первоначальная стоимость прочего актива равна нулю в следующих случаях:

      1) при отсутствии рыночной стоимости прочего актива, определяемой на дату возникновения права собственности на него;

      2) при несоблюдении срока определения рыночной стоимости, установленного пунктом 5 настоящей статьи;

      3) в случаях отсутствия первичных документов, подтверждающих затраты, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи;

      4) по активам, указанным в подпунктах 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи.

      Статья 335. Доход от уступки права требования, в том числе доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве

      1. Доходом от уступки права требования является положительная разница между стоимостью уступки права требования и стоимостью, по которой физическое лицо приобрело такое право.

      2. Доходом от уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве является положительная разница между стоимостью уступки права требования и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.

      3. Доходом от уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, ранее приобретенного путем уступки права требования по договору о долевом участии в жилищном строительстве, является положительная разница между стоимостью уступки права требования и стоимостью, по которой физическое лицо ранее приобрело такое право.

      Статья 336. Доход лица, занимающегося частной практикой

      К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

      1) доход частного нотариуса;

      2) доход частного судебного исполнителя;

      3) доход адвоката;

      4) доход профессионального медиатора.

      Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

      Статья 337. Доход индивидуального предпринимателя

      1. Доход индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим, определяется в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса.

      2. Доход индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, определяется в соответствии с настоящей статьей, если иной порядок не установлен главой 77 настоящего Кодекса.

      Статья 338. Другие доходы из источников за пределами Республики Казахстан

      Другими доходами из источников за пределами Республики Казахстан признаются все виды доходов, не указанных в подпунктах 1)16) статьи 321 настоящего Кодекса, полученных (подлежащих получению) налогоплательщиком в течение отчетного налогового периода от лица, не являющегося налоговым агентом, и не являющихся доходами из источников в Республике Казахстан независимо от места выплаты.

      Статья 339. Общие положения по контролируемой иностранной компании

      Финансовая прибыль контролируемой иностранной компании или финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной компании не подлежит налогообложению дважды.

      Двойное налогообложение устраняется в следующем порядке:

      1) в случае уплаты в иностранном государстве налога на прибыль с финансовой прибыли контролируемой иностранной компании или финансовой прибыли постоянного учреждения контролируемой иностранной компании:

      по эффективной ставке менее 10 процентов – такой налог на прибыль подлежит зачету в счет уплаты индивидуального подоходного налога в Республике Казахстан в порядке, определенном статьей 359 настоящего Кодекса;

      по эффективной ставке 10 и более процентов – применяется освобождение от налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 340 настоящего Кодекса;

      2) в случае выплаты дивидендов одной контролируемой иностранной компанией резидента другой такой компании из финансовой прибыли контролируемой иностранной компании, выплачивающей дивиденды, которая облагалась налогом в Республике Казахстан, – такие дивиденды вычитаются из финансовой прибыли контролируемой иностранной компании, получающей дивиденды, согласно подпункту 6) части первой пункта 3 статьи 340 настоящего Кодекса;

      3) в случае, если в финансовой прибыли контролируемой иностранной компании учтены доходы, полученные из источников в Республике Казахстан, обложенные корпоративным подоходным налогом в Республике Казахстан:

      по ставке 10 и более процентов, а также доходы в виде дивидендов – такие доходы вычитаются из финансовой прибыли контролируемой иностранной компании согласно пункту 3 статьи 340 настоящего Кодекса;

      по ставке менее 10 процентов – такой налог подлежит вычету из индивидуального подоходного налога резидента в соответствии с пунктом 6 статьи 358 настоящего Кодекса.

      Примечание.

      Понятия, используемые в настоящей статье, определены статьей 294 настоящего Кодекса.

      Статья 340. Налогообложение прибыли контролируемой иностранной компании

      1. Суммарная прибыль контролируемых иностранных компаний или постоянных учреждений контролируемых иностранных компаний, рассчитанная с учетом положений настоящей статьи и статьи 297 настоящего Кодекса, включается в годовой доход физического лица-резидента и облагается индивидуальным подоходным налогом в Республике Казахстан.

      Такая суммарная прибыль контролируемых иностранных компаний или постоянных учреждений контролируемых иностранных компаний подлежит включению в декларацию по индивидуальному подоходному налогу.

      2. Освобождается от налогообложения в Республике Казахстан финансовая прибыль контролируемой иностранной компании или финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной компании при выполнении одного из следующих условий:

      1) при косвенном участии или косвенном контроле резидента в контролируемой иностранной компании, осуществляемом через другого резидента;

      2) при косвенном участии или косвенном контроле резидента в контролируемой иностранной компании, осуществляемом через лицо, не являющееся контролируемым лицом;

      3) если финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной компании облагалась налогом на прибыль в государстве, в котором зарегистрирована контролируемая иностранная компания, создавшая постоянное учреждение, по эффективной ставке, составляющей 10 и более процентов;

      4) если финансовая прибыль контролируемой иностранной компании или финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной компании облагалась налогом в государстве, в котором зарегистрировано контролируемое лицо, через которого резидент косвенно владеет долями участия или имеет косвенный контроль в контролируемой иностранной компании, по эффективной ставке, составляющей 10 и более процентов;

      5) если финансовая прибыль контролируемой иностранной компании или финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, которые зарегистрированы в государстве с льготным налогообложением, облагалась налогом на прибыль по эффективной ставке, составляющей 10 и более процентов.

      Для целей применения настоящего пункта у физического лица-резидента должны быть в наличии подтверждающие документы, указанные в пункте 2 статьи 296 настоящего Кодекса.

      3. Физическое лицо-резидент имеет право на уменьшение финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании или финансовой прибыли до налогообложения постоянного учреждения контролируемой иностранной компании на следующие суммы:

      1) суммы финансовой прибыли (убытка) до налогообложения дочерних организаций, уменьшенные на суммы прибыли (убытков) от внутригрупповых операций, доли в доходах ассоциированных (совместных) организаций, признанные в консолидированной финансовой отчетности контролируемой иностранной компании, при условии, если консолидированная финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании учитывает такие суммы. Положение настоящего подпункта применяется в случае, если законодательными актами государства, в котором зарегистрирована контролируемая иностранная компания, установлено обязательство по составлению консолидированной финансовой отчетности с отражением данных дочерних (ассоциированных, совместных) организаций без составления отдельной неконсолидированной финансовой отчетности;

      2) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – налогооблагаемый доход контролируемой иностранной компании от предпринимательской деятельности в Республике Казахстан через филиал, представительство, постоянное учреждение, обложенный корпоративным подоходным налогом в Республике Казахстан по ставке, составляющей 10 и более процентов, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании учитывает налогооблагаемый доход, указанный в настоящем подпункте;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      3) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – доход от оказания услуг (выполнения работ) в Республике Казахстан без образования постоянного учреждения, полученный контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, ранее обложенный в Республике Казахстан корпоративным подоходным налогом у источника выплаты по ставке, составляющей 10 и более процентов, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании включает доход, указанный в настоящем подпункте;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      4) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – дивиденды, полученные контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании включает такие дивиденды;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      5) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – доход иной, чем предусмотрен подпунктами 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, полученный контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, ранее обложенный в Республике Казахстан корпоративным подоходным налогом у источника выплаты по ставке, составляющей 10 и более процентов, при условии, если финансовая прибыль до налогообложения контролируемой иностранной компании включает доход, указанный в настоящем подпункте;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период;

      6) величины, определяемой по следующей формуле:

      У = ФП × (Д/ССД), где:

      У – сумма уменьшения;

      ФП – положительная величина финансовой прибыли до налогообложения контролируемой иностранной компании;

      Д – суммы дивидендов, полученных одной контролируемой иностранной компанией от другой контролируемой иностранной компании, входящих в единую организационную структуру консолидированной группы. При условии, если финансовая прибыль одной контролируемой иностранной компании включает такие дивиденды, которые ранее обложены корпоративным подоходным налогом с финансовой прибыли другой такой контролируемой иностранной компании в Республике Казахстан и (или) уменьшены, согласно подпункту 4) пункта 4 настоящей статьи или настоящему подпункту, в отчетном или предыдущем налоговом периоде;

      ССД – совокупная сумма доходов контролируемой иностранной компании или постоянного учреждения контролируемой иностранной компании, отраженных в финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за отчетный налоговый период.

      Положения настоящего пункта не применяются к контролируемой иностранной компании и (или) постоянному учреждению контролируемой иностранной компании, которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением.

      4. Физическое лицо-резидент обязано представить заявление об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании в порядке, определенном статьей 298 настоящего Кодекса.

      Примечание.

      Понятия, используемые в настоящей статье, определены статьей 294 настоящего Кодекса.

      Параграф 3. Корректировка дохода

      Статья 341. Корректировка дохода

      1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее – корректировка дохода):

      1) алименты, полученные на детей и иждивенцев;

      2) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам (депозитам) в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на основании лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Казахстан;

      3) вознаграждения по долговым ценным бумагам;

      4) вознаграждения по государственным эмиссионным ценным бумагам, агентским облигациям;

      5) доходы от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных ценных бумаг;

      6) доходы от прироста стоимости при реализации агентских облигаций;

      7) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;

      8) дивиденды, при одновременном выполнении следующих условий:

      на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями или долями участия, по которым выплачиваются дивиденды, более трех лет;

      юридическое лицо-резидент, выплачивающее дивиденды, не является недропользователем в течение периода, за который выплачиваются дивиденды;

      имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица-резидента, выплачивающего дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет не более 50 процентов.

      Положения настоящего подпункта применяются к дивидендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:

      чистого дохода или его части, подлежащих выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;

      чистого дохода или его части, распределяемых юридическим лицом-резидентом между его учредителями, участниками;

      дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица-резидента или при уменьшении уставного капитала, а также при выкупе юридическим лицом у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом лице-резиденте и при выкупе таким юридическим лицом-эмитентом у акционера акций, выпущенных этим эмитентом.

      При этом доля имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица-резидента, выплачивающего дивиденды, определяется в соответствии со статьей 650 настоящего Кодекса.

      В целях настоящего подпункта недропользователем не признается недропользователь, являющийся таковым исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод и (или) общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.

      В случае если юридическое лицо-резидент, выплачивающее дивиденды, производит уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов по деятельности, в том числе осуществляемой в рамках инвестиционного контракта, по которой предусмотрено такое уменьшение, то положения настоящего подпункта применяются в следующем порядке:

      если доля корпоративного подоходного налога, уменьшенного на 100 процентов в общей сумме исчисленного корпоративного подоходного налога в целом по юридическому лицу-резиденту, выплачивающему дивиденды, составляет 50 и более процентов, то освобождение дивидендов, выплачиваемых таким юридическим лицом, предусмотренное настоящим подпунктом, не применяется;

      если доля корпоративного подоходного налога, уменьшенного на 100 процентов в общей сумме исчисленного корпоративного подоходного налога в целом по юридическому лицу-резиденту, выплачивающему дивиденды, составляет менее 50 процентов, то освобождение дивидендов, выплачиваемых таким юридическим лицом, предусмотренное настоящим подпунктом, применяется ко всей сумме дивидендов;

      9) доходы военнослужащего в связи с исполнением обязанностей воинской службы, сотрудника специальных государственных органов, сотрудника правоохранительных органов (за исключением сотрудника таможенных органов), сотрудника государственной фельдъегерской службы в связи с исполнением служебных обязанностей;

      10) все виды выплат, получаемых в связи с исполнением служебных обязанностей в других войсках и воинских формированиях, правоохранительных органах (за исключением таможенных органов), на государственной фельдъегерской службе лицами, права которых иметь воинские, специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

      11) выигрыш по одной лотерее в пределах 6-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления таких выигрышей;

      12) выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств бюджета и (или) грантов, в 12-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на дату такой выплаты;

      13) выплаты в соответствии с законами Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" и "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне".

      Положения настоящего подпункта применяются при представлении физическим лицом:

      заявления для применения корректировки дохода в пределах, установленных законами Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" и "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне";

      копий подтверждающих документов;

      14) доход от личного подсобного хозяйства каждого лица, занимающегося личным подсобным хозяйством, – за год в пределах 282-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

      При этом доходом от личного подсобного хозяйства признается доход от реализации лицом, занимающимся личным подсобным хозяйством, заготовительной организации в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственному кооперативу и (или) юридическому лицу, осуществляющему переработку сельскохозяйственного сырья, следующей сельскохозяйственной продукции от личного подсобного хозяйства:

      скот крупный рогатый молочного стада живой;

      скот крупный рогатый живой;

      лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые;

      верблюды и верблюдовые живые;

      овцы и козы живые;

      свиньи живые;

      домашняя птица живая;

      яйца куриные в скорлупе свежие;

      мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных свежее или охлажденное;

      молоко сырое скота крупного рогатого молочного стада;

      мясо птицы домашней свежее или охлажденное;

      картофель;

      морковь;

      капуста;

      баклажаны;

      помидоры;

      огурцы;

      чеснок;

      лук;

      свекла сахарная;

      яблоки;

      груши;

      айва;

      абрикосы;

      вишня;

      персики;

      сливы;

      шерсть щипаная, шкуры, кожи сырые скота крупного рогатого, животных семейства лошадиных, овец, коз.

      Определение видов продукции в целях применения настоящего подпункта осуществляется в соответствии с Классификатором продукции по видам экономической деятельности, утвержденным уполномоченным государственным органом, осуществляющий государственное регулирование в области технического регулирования.

      Положения настоящего подпункта применяются только одним налоговым агентом – заготовительной организацией в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным кооперативом и (или) юридическим лицом, осуществляющим переработку сельскохозяйственного сырья, в отношении физического лица, представившего заготовительной организации в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственному кооперативу и (или) юридическому лицу, осуществляющему переработку сельскохозяйственного сырья, следующие документы:

      справку о наличии личного подсобного хозяйства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      подтверждение местного исполнительного органа о наличии используемых в личном подсобном хозяйстве:

      земельного участка с указанием площади;

      домашних животных с указанием количества;

      домашних птиц с указанием количества;

      заявление на применение корректировки доходов, подлежащих налогообложению.

      При этом документы представляются налоговому агенту не менее одного раза в календарный год, в котором применена такая корректировка;

      15) доходы от прироста стоимости при реализации акций, долей участия в юридическом лице-резиденте или консорциуме, созданном в Республике Казахстан. Настоящий подпункт применяется при одновременном выполнении следующих условий:

      на день реализации акций или долей участия налогоплательщик владеет данными акциями или долями участия более трех лет;

      такое юридическое лицо-эмитент или такое юридическое лицо, доля участия в котором реализуется, или участник такого консорциума, который реализует долю участия в таком консорциуме, не является недропользователем;

      имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов такого юридического лица-эмитента или такого юридического лица, доля участия в котором реализуется, или общей стоимости активов участников такого консорциума, доля участия в котором реализуется, на день такой реализации составляет не более 50 процентов.

      В целях настоящего подпункта недропользователем не признается недропользователь, являющийся таковым исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод и (или) общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.

      При этом доля имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица или консорциума, чьи акции или доли участия реализуются, определяется в соответствии со статьей 650 настоящего Кодекса;

      16) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи;

      17) следующие выплаты за счет средств бюджета (кроме выплат в виде оплаты труда) в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

      в виде разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений в едином накопительном пенсионном фонде на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;

      при причинении вреда жизни и здоровью – государственным служащим, в том числе сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, военнослужащим, членам их семей, иждивенцам, наследникам и лицам, имеющим право на их получение в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      в виде поощрения – лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

      в виде возмещения убытков в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;

      в виде компенсационных выплат – при прекращении действия трудового договора в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      в виде поощрения – призерам и участникам универсиад и членам национальных сборных команд Республики Казахстан за высокие результаты на международных соревнованиях в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      в виде ежемесячного пожизненного содержания – судьям, пребывающим в отставке, достигшим пенсионного возраста;

      в виде государственных премий, государственных стипендий, учреждаемых Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан, в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      18) выплаты в пределах 94-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, по каждому виду выплат, произведенные налоговым агентом в течение календарного года:

      для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги (кроме косметологических) – при предоставлении физическим лицом документов, подтверждающих получение медицинских услуг (кроме косметологических) и фактические расходы на их оплату, или расходов работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни – при наличии договора добровольного страхования на случай болезни и документа, подтверждающего уплату страховых премий по договору добровольного страхования на случай болезни;

      в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его ребенка – при предоставлении работником копии свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей);

      на погребение – при наличии справки о смерти или свидетельства о смерти.

      Указанные доходы освобождаются от налогообложения на основании заявления о применении корректировки дохода и при наличии подтверждающих документов;

      19) официальные доходы дипломатических или консульских работников, не являющихся гражданами Республики Казахстан;

      20) официальные доходы иностранцев, находящихся на государственной службе иностранного государства, в котором их доход подлежит налогообложению;

      21) официальные доходы в иностранной валюте физических лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан и находящихся на службе в дипломатических и приравненных к ним представительствах Республики Казахстан за границей, выплачиваемые за счет средств бюджета;

      22) пенсионные выплаты по возрасту, пенсионные выплаты за выслугу лет и (или) государственная базовая пенсионная выплата;

      23) премии по вкладам в жилищные строительные сбережения (премия государства), выплачиваемые за счет средств бюджета в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      24) премии государства по образовательным нако