Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2198 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Актінің нысаны мен тақырыбы өзгерді, кіріспе алынып тасталды - ҚР 2002.10.29 № 348 Заңымен.

1-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу ұғымы

      Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мемлекеттік тіркеуге ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгiн тексерудi, Бизнес-сәйкестендіру нөмiрi беріле отырып, оларға мемлекеттiк тiркеу туралы анықтама беруді, заңды тұлғалар туралы мәлiметтердi Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiне енгiзудi қамтиды.

      Филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу есептік тіркеуге ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкестігін тексеруді, Бизнес-сәйкестендіру нөмiрi беріле отырып, оларға есептік тіркеу туралы анықтама беруді, филиалдар мен өкілдіктер туралы мәліметтерді Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiне енгізуді қамтиды.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

2-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудiң және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеудің мақсаттары

      Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу:

      заңды тұлғаның құрылу, қайта тіркелу, құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың тіркелу, қайта ұйымдастырылу және қызметінің тоқтатылу, сондай-ақ филиалдар мен өкiлдiктердiң құрылу, есептік қайта тіркелу, құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың тіркелу және қызметiнің тоқтатылу фактiсiн куәландыру;

      Қазақстан Республикасының аумағында құрылған, қайта тіркелген, қайта ұйымдастырылған және өз қызметiн тоқтатқан заңды тұлғаларды, сондай-ақ құрылған, есептік қайта тіркеуден өткен және өз қызметін тоқтатқан филиалдар мен өкiлдiктердi есепке алу;

      Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiн жүргізу;

      заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкiлдiктерi туралы жалпыға қолжетімді ақпаратты (қызметтiк немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өткізу мақсатында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

3-бап. Тiркеуге жататын заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер

      Өздерiнiң құрылу мақсатында, өз қызметiнiң түрi мен сипатына, қатысушылар (мүшелер) құрамына қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағында құрылатын барлық заңды тұлғалар мемлекеттiк тiркеуге жатады.

      Заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан филиалдары мен өкiлдiктерi, оларға заңды тұлға құқығы берiлмей-ақ есептiк тiркеуге жатады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.10.29 № 348, 2004.03.18 № 537 (ресми жарияланған күнiнен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

4-бап. Тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар

      Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді әділет органдары (тіркеуші орган) жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 1996.01.26 № 2824 заң күші бар жарлығымен, ҚР 1996.07.15 № 30-1, 2000.03.23 № 40-II, 2002.10.29 № 348, 2006.06.05 № 146, 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi және филиалдар мен өкiлдiктердi есептік тiркеудi жүзеге асыру кезiндегi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң құзыры

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi:

      РҚАО-ның ескертпесі!
      5-баптың екінші абзацы жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      осы Заңға сәйкес заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеудi;

      Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiн жүргізуді;

      заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу жөнiндегi қызметке әдiстемелiк басшылық жасауды;

      Әдiлет министрлiгi аумақтық органдарының осы Заң талаптарының орындалуын бақылауды;

      заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу мәселелерi жөнiндегi өзiнiң аумақтық органдарының iс-қимылына шағымдарды қарауды жүзеге асырады;

      Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда, бақылау және қадағалау міндеттері жүктелген мемлекеттік органдарға олардың сұратуы бойынша ақпарат беруді жүзеге асырады.

      осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді- ҚР 1997.06.19 № 132, 2000.03.23 № 40-II, 2001.03.02 № 162, 2002.10.29 № 348, 2004.03.18 № 537 (ресми жарияланған күнiнен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Заңды 5-1 және 5-2-баптпрмен толықтыру көзделген - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу тәртiбi

      Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу үшiн тiркеушi органға Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi белгiлеген нысан бойынша өтiнiш берiледi және осы Заңның 7-бабында көрсетiлген, қазақ және орыс тiлдерiнде жасалған және үш данада ұсынылатын құрылтай құжаттары қоса беріледі.

      Акционерлiк қоғамдардың, олардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң жарғыларын (ережелерiн) қоспағанда, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалардың, олардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң жарғылары (ережелерi) мемлекеттік тiркеу кезінде ұсынылмайды.

      Шағын кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу осы Заңның 6-1-бабында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қызмет нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) рұқсаты қосымша талап етiледi.

      Тиісті тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерін, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын олармен үлестес тұлғаларды, мұндай құру Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік тіркеуді тіркеуші орган монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырады. Монополияға қарсы орган тіркеуші органға мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және монополияға қарсы органның келісімімен құрылған олармен үлестес тұлғалардың тізбесін ұсынады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-баптың алтыншы бөлігі жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Орта және ірі кәсiпкерлiк субъектiсіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттiк тіркеу кезiнде өтiнiшке құрылтайшы немесе құрылтайшылардың бiреуi не шетелдiк немесе шетелдік заңды тұлға, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе мемлекеттiк органдар не Ұлттық Банк жалғыз құрылтайшы не құрылтайшылардың бірі болып табылатын жағдайларда, құрылтайшының уәкiлеттiк берген адамы қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда нотариаттық тәртiппен куәландырылған құрылтай құжаттарын қоса отырып, оны тiркеуші органға бередi.

      Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде өтінішке құрылтайшы (құрылтайшылар) не осыған уәкілеттік берілген адам қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда нотариаттық тәртiппен куәландырылған құрылтай құжаттарын қоса отырып, оны тіркеуші органға береді.

      Шетелдік қатысатын орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жататын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларын мемлекеттік тіркеу үшін белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, қосымша:

      құрылтайшы – шетелдік заңды тұлғаның шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын, нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге сауда тізілімінің заңдастырылған үзінді көшірмесі немесе басқа да заңдастырылған құжат;

      нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге шетелдік құрылтайшының паспортының көшірмесі немесе жеке басын куәландыратын басқа да құжат ұсынылуға тиіс.

      Қоғамдық және дiни бiрлестiктердi мемлекеттік тiркеу "Қоғамдық бірлестіктер туралы", "Саяси партиялар туралы", "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып, осы бапта белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-баптың оныншы бөлігі жаңа редакцияда көзделген - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркегені үшін бюджетке тіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат тіркеуші органға бір мезгілде ұсынылады.

      Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделгендерден басқа қандай да бір құжаттар мен мәлiметтердi талап етуге тыйым салынады.

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен Интернет желісі арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізілуі мүмкін.

      Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ осы Заңның 6-1-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайда банктік шот ашуға арналған және жұмыскерді жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметін жеке тұлғалармен еңбек қатынастарына енбестен жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда) өтініш электрондық нысанда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес беріледі.

      Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде субъект Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген, жеке кәсіпкерлік субъектісінің критерийлеріне сәйкес санатты дербес айқындайды және оны өтініште көрсетеді.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгізілді й-ақ оіp;  Шағын және орта к; Шағын жрта к; Шағын жрѳерол т к к;тцы жаңа қаШағнндoде оны жбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.hre9 href46ын ж69#54>№ 422308н>№ 422376н2> За376ағын жрѳерол&nbтап қолданысқа енгізіледі) Заңдарыhref="/kaz/docs/Z1500000422#150">№ 422-V> За.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарыhre8 href46="/kaz/docs/U960002824_#z0">Z1 1448, 2002.10.29 1 132-II9#z57span cl4916="note">, 2002.10.29 1 132-II9#z1р сайттызз"note">, 2000.03.23 ">&nr="#FF0ір>6-бап.нд"notа кұле ортаік субъектісінің критеѵдаңды тұлғаларды қосеттік тіркеу Қазақстліpн ыҳер көе Интет8">  bsp;   Шетелдік қпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу осы ЗаңнѶеткешысы (құрылiк ының паспонд қзінде а бір мезгн Республикасы Ұлттық Бйіннистрлігі айқындайен туларонйѴер iнiш белік субъекті жеке тзѰсырған жағде ла енб жұм міни қѽ ыҳер кө не class="notenbsp;   Заңды тұле ортаік субъектісінің критеѵдаңды тұлғаларды қосеттік тіркеу Қазақстндық үкімет" веб-порталы арқылы млеiлаЁ астндтек ық үкімет" в ыҳер кө нен млекетырған жағде ла

 &nbs4    Тиісті тае ортаік субъектісінің крЙйкес саңды тұлғаларды қосндның филиалдары мен өкiлдiктерiуліpашкес Ѱс млрежелрi) мемлекіер c тіркеу кезінде сық хегіленыдее c ыны6">  &nbs4>

  

  > (0sp;   Шетелдіклқ тәртiдған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге сауда тізқұрылтайшының паспортының көшірмесі немесе жеке басын куәландыратын басқа да құжат ұсынылуға тиіс.

    &nbs5    Қоғамдықғаны мемлекеттік тіркеу Қазақстазқтамазйінеc й агн ік субъекті жеке тзсырған жағде сѳенб жұм Лзқтама ыҳер кө агктрондoЖлны жгілайтары жандoде оны жа ашугіептырған жағдеfont color="#FF0">      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.24 № 60-V6> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгіді й-ақ оіp;  Шағын және орта к; Шағын жрт;&nb; Шағын жрѳерол т к к;тцы жаңа қаШағнндoде оны жбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.hre9 href46ын ж69#55span cl26916 бастап 5генбыдайттыззді й-ақ о clas href="/тѵст қа6">">&nr="#FF0ір>6-бап.5spa"notаен тбл сен өк (ѩере шееѼшай аоргано Инd="z8">  FF0000">      4-бап жаң>6-бап.5&nb"notескертпесі!
      6-баптың оен тЛзестаѳіЖнде көздЁаляда - ҚР 2012.12.2і еcалн  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI

      Бизнес-сә сен өк (ѩгііpашуеѼшайа ақзықатіна Кқзінде а бір мезгн Республикасы Ұлттық Бйіннистрлігі айқындайен туларонйѴер iнiш бе көрсе агкт class ӨзіЖлтайры мен ө (ѩгііpашуе ынетек аларды ме ік берілген адаронояды және Қазақста аларды мезйісѼ кгі қа(ан ыле оны жазаеен жолcа class="note000">      РҚАО-5spa"notескертпесі!
      6-баптың оен тЛзді ігінде көзрншЁінасн еcалн  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI

4-бап. 000">      РҚАО5> "notескертпесі!
      6-баптың оен тЛзасі ігінде көзайаляда - ҚР 2012.12.2і еcалн  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

 &nme="z28sp;   ШетелдікӨзіЖлтайры мен ө (ѩәр шееѼшай аоргаароана Кҷаіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат тіркеушіае агкт class   &    Шағын жәнпкерлік субъектісіне жатcа гілдаңдңды тұлғаны мемлекндның Ѵеа ттiк тiныңа е ктіа оолардыңры мен өкiлд(ѩгііpаш гн а Кҷ аларды мееен л өз ҙне орыс тiлдерiндеіѰ гілен бжаа ояры мен (ѩгііpа қзқтама і пЁіпде Қес( і пЖЖңеі немесcа гстiлд аларды меҚес(а ооліЁтiлдіpЂiктіна зіpашкліpдаеңе он т қы мен (ѩгііpа ѳен қдее аЯрон   5    Тиісті таеspan cр шлғаны мемлекндныңқы мен тѰг Қ(ѩере ша ЁтеѼшайа ақГамдын Республикасы Ұлттық Бйін ал к ЁійдѰшуа гілен Республикасының заңдлғаны мемлекнде Қесы мен тѰг Қ(ѩере ша ЁтеѼшайа ақГамдына Кҷен тәртiппен жүзандыуі мүмкі classақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесеәртiгаа:<аЂо Инd=андыі еcалнѺ ыаңл етт геезар мен өк (ѩгі шіе ынетек span cр шлғаны мемлекес spaр c тіркеық ал к Ђ ылды тұлға болып табылатынын куәландыенбртеақ лімінiiшатѰс аленасте онoiшкiі нГа қЂқ span cр шлғаны мемлекес ының паѵ ыаңл е л қедѳеезбжат аленасте он ыаңлреа ттiк теЁіетЖЁіpаатін Ҁігрiл қедайѰсѼеѰ сані нp>

  -нsp;   Шетелдікя c тіркеу к ік супкнры мен (ѩгііpа Һ ын оны жазаанкінің нормзѰслр c тіркеіѱл

&nb">      Ескерту. 6-бап жаңлға 6ен тарншЁінасfontың4 № 60-V7> Заass="note"> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгіді й-ақ оіp;  e9 href46ын ж69#5;&nbаң6916 бастап 5генбыдайттыззді й-ақ о clas href="/тѵст қа6">">&nr="#FF0000">      РҚАО5spa"notескертпесі!
      6-баптың озгерѿтас жаг аҽ аляда - ҚР 2012.12.2і еcалн  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

 &nme="z28  bs0000">      4-бап жаң>6-бап.6 "notескертпесі!
      6-баптың озгерѿтасмесіЖа ѳ ктайаляда - ҚР 2012.12.2і еcалн  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI

      Бизнес-сн Ррѵ ыда тѰзіагн Ё қнѺ ыныңаіЂ аларды меҚер c тіркеіѱзіpаатѽ а Кҷіpаатѓа бір мезг">   6spasp;   Шетелдік1е Республикасының заңдҚеснистрлігі айқындайен туларонйѴер iнiш бе көрсе">   6    Қоғамдық2н аларды меер

  6spasp;   Шетелдік3н аларды меер

 &nbs6    Шағын жәк Ђ к. н<меЂ тѻте тѵ ыда тѰзіаг. а, бақылЂ аеңе он тсіпІи тт ңд т гае оны аларды мезЖың қк тіркеу кезіндЀрон ж т еенбый аларды мее тѵ ыда тѰзіагfontың т йы  &nbs6нsp;   Шетелдік Ђ к. жнылма ке тұл мѻ еѺ т аларды ме йкестендiру нөмiрЖpа. Ҁіа pЂѰсыЁ жЖеіpУ заңдат дЁЛаЂа к. оЛар рiйкестендiру нөмiрЖpа. Ҁіа pЂѰсыЁ жЖеіpУ заңдат дЁЛаЂа. о аларды ме ке тұлѰсѵмѻ еіЂ жұм Жіқтамардip қ паі үіpз. Жк Ё . Егер Қа)5 ы Жленйкестендiру нөмiрЖpа. Ҁіа pЂѰсыЁ жЖеіpУ заңдат дЁЛаЂа. іқтамаыйаЖнол тѵ ыда тѰзіагfon оні аларды мее Ђ е оны аларды мен< қк тіркеу кк тѵ іpаат5 айѰсыныңа ыаңл еЂ ді й-ақ орон раpЂа қнтаЁінас зЖыңіpаатѽ жнылмаі нp>  &nbs6spasp;   ШетелдікТа ндаяға қарсы зЖЀазақстЖpа гѵ тѵ ыда тѰзіагfon оні ж т Жіpаатѓа бір мезгЛа ндаяға қарсы зЖЀа а ааЂ т Ђ ЁіЖі ар Жн<ЖЖіЂ ік берілг агѼењеѽ жкѴЂріы.

  7 sp;   Шетелдік Рѵ ыда тѰзіагнаЁ қнѺ ыныңаіЂ аларды меҚер c тіркеіѱзіpаат Ђїалесcs/Z950002198_#z29">7-бабын1spa9/a> көрсетiлге т ррон қнылЖѻѩ . Егер Қа6"> &nb">      Ескерту. 6-бап жаңлға 6герѰрншЁінасfontың4 № 60-V8&nbаass="note"> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгіді й-ақ оіp;  e8 href46="/kaz/docs/U960002824_#z0">Z1 1448, 2002.10.29 ">&nr="#FF0ір>6-бап.да"not кұлалыңмен еңбекыҰсыныңа ыаңл е8">  bsp;   Шағын кәсЂїалт қед Республикасының заңдҚес рбжо ал к ЁійдѰшуа гілен рЛ sі т р қа:<іpаатѓа бір мезгаң(еры.

  7spasp;   Шетелдіке аын ЁіЀе шқемлекpны5 ныңа е ак а оолардың,елГаат а оорЖгѲоѴық тiлд іқ
тѰзімѻ ерi б жанн<меЂ тѻте алыңмен еңбе аа емлектықыныңа ыаңл еЛыныңа аі тiлдаң(ергаЛ  &nbs7    ҚоғамдықБа ттрiа ііѰГае ынетек аын ЁіЀе шқемлекты5 ныңа е ак а оолардың лалесЂѳ өзЖЖі еЖ iысленЖа е он>тѰың аеңе он тсі аларды ме аѴЖѱк ѣмн.а еЖѰсыныңа ыаңл еЛаң(ер(оқонѩ л аларды ме н<ынніқтамаа ге н н.о. ст ррон sp мрiае  &nbs7spasp;   Шетелдік Республикасының заңдҚес ал к ЁійдѰшәрѷлған еcалнiаҵ ттәйѴоіi қа қяЁіЁі қ ыда тѰ ылатын жағдЖіт аларды ме й Ђмн.т i ыда тѰ іқтамааЖ қо Ћсiшке қті Жн л а ы6">  &nbs7    Осы Заңде  &nbs7    Жеке кәсѰқста аларды ме н<сыныңа й Л <нѰ а йымpа қ нp6">  &nbs7spasp;   ШетелдікБы іѽ ЀѽpЖ.а бір мезгЛ е &nb">      Ескерту. 6-бап жаң кла҆ияда - ҚР 2012.12.24 № 60-V9> Заass="note"> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгіді й-ақ оіp;  e9 09z/z/ және орта к; Шағын ж39#z151> к; 3916 бe">, 2002.10.29 ын ж69#5-нїаң6916 бастап 5генбыдайттыззді й-ақ о clas href="/тѵст қа6">">&nr="#FF0ір>6-бап.3 "not8/a> кұҚҋ немесУыаҶѽ н<Ѻ кын<"/kb"nіnbsp;   Заңды тұлеѴЀые он<ыныңа ыаҶѽ т аларды ме н<сда ѽЖ-ыЛ<ЛнЖЁн<ет < іоұ< Республикасының заңдҚес ал т Ж еcалнiт і н ыла. оЛаѱ  asp;   ШетелдікФ сен ө (ѩгііpа қнқтамақот ры мен ѴЖ(ѩгііpашpеҶақ<5 а ontззлЂ тѽЛ, 2002.10.29 кҺ ѣ рЛтжүіpзpаіp4 та0="/kaz/docs/Z060000146_#z20">01н 135_#z За135"note">, 2002.10.29 020f48, 2002.10.29 040f48537_#z За537"note">, 2002.10.29 050f48107_#z3span cl107"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z050f48107_#z1;&nbен тЛѰ "note">, 2002.10.29 № 60-V Заass="note"> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістf=z0/kaz/dockaz/docs/Z970000132_#z0">90f480ы#z78&nbаңымен e">, 2002.10.29 &nr="#FF0ір>6-бап.1spa"not9/a> кұлалыңмен еңбекың қ а ЖѽpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.)5 ры мен ѴѰд(ѩгііpаш іpеѾ еpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.) ныаҶ ѴЖы. қнылЖЂ8">   id="zspasp;   Шетелдікр еңбенpкp зpктлылатын жағд ыѽ<лЂҶ(ер Ћp pт ѻoi Ћ л<Ҷ<лныңа е нpан а ооларды5 аontѴЖры мен ѴѰн<(ѩгііpаш ѽpе аеңе он тсіпкерлік субъектісінің крont тл ҶҶ<л аларды ме ntың қ а ЖѽpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.)5 аontѴЖры мен ѴѰн<(ѩгііpаш ѽpеѾ еpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.) іѽpныаҶ Ѱ қ аееpЖГбыpаронЖp Ёл жнpЂайѳpаыжалp ЖpЂ жа Ѐѽppа қ ѽ. Егер жар   id="zsspasp;   ШетелдікА Ѐ қаoЂ ктн а ооларды5 аontѴЖры мен ѴѰн<(ѩгііpаш ѽpе аеңе он тсѵ е sp;   ШетелдікСҶялар туралы", Ѵн аеңе он тсіп Жл ИЂѿЖктИЂ ө Ѐѽpа гoЂ ҶңдѶ<л аларды ме ntыҰқеа ттiк тЛ  &nbs7spasp;   ШетелдікСҶялар туралы", Ѵн аеңе он тсіп Жл ИЂѿЖктИЂ ө Ѐѽpа гoЂ ҶңдѶ<л аларды ме ntе 5 еoЂѰ -ҵҽ Ѱ қіp p зpктлылатын жағд ыѽ<лЂҶ(ер Ћp pт ѻoi Ћ л<Ҷ<лныңа е нpан а оолар 5 аontѴЖры мен ѴѰн<а(ѩгііpаш ѽpее аларды ме н< қ а ЖѽpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.)жқтама н<ЛѰ н<5 ры мен Ѵ(ѩгііpашpеѾ еpаЀѽpЖк Ђѵ ѽpЖ.)жқтама н<ЛѰ н<йы.қеа ттiк теҶ(ерн<(оқоне а ҶѰйы. а іѽpныаҶ Ѱ қ аееpЖГбыpаронЖp Ёл бнѰ йoЖ арыжалp ЖpЂ жа Ѐѽppа қ ѽ. Егер p6">  &nbs8 sp;   ШетелдікСҶялар туралы", Ѵа қ а ЖѽpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.) лontѴЖры мен ѴѰн<(ѩгііpаш ѽpеѾ еpаЀѽpЖ. к Ђѵ ѽpЖ.) іѽpныаҶ Ѱ қ аееpЖГбыpаронЖp Ёл бнѰ йpаѰ нлѾа Ѐѽppа қ ѽ. Егер жар   id="zр sp;   ШетелдікҚҋеҶѽ Жѵoеа з<Жѵo<ды.

      Ескерту. 6-бап жаң9/a> кйеҵиѵ. тныңяoт4
№ 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріст рЖpжүіpзpаіp4 ын ж69#56 Заң6916 бастап 5генбыдайттыззді й-ақ о clas href="/kaz/docs/Z1500000422#150">№ 422-V&nbа.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) ЗаңдарылалѰѰ қ &">&nr="#FF0000">      РҚАО3spa"notР< О-н<қЖырЂ!      кйеҵиѵ. тныңяoті Ж т арон  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

 &nme="z28 кұлаЖon<жқ nt /kb"nіnbsp;   Заңды тұлеѴЀые оntың қ а Ж аЂ аЖк Ђѵ аЖ)5 ontѴЖ Ѱ қіp pсѵЛѰ<к.Ұ қ а Ж аЂ аЖ5 ры мен Ѵж(ѩәр шЖсеѾ е аЂ аЖк Ђѵ аЖ)5 е аЂ аЖт қ е о. жiшке "Сon<й ліркеу ал nt oЂ лн а т мтт еi nt т еқтам"< Республикасының заңдҚесн т ккт (Сon<й от кк)рiҋтн ИнікСon<й от ккpеѰ ѰЂѰ ntГ<Ж ИнсурншpЖ.on<жеon<а дб  ">      Ескерту. 6-бап жаң10/a> кйеҵиѵ. тныңяoт4 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріслаж қ б &">&nr="#FF0ір>6-бап.3а"not1 редлалыңмен еңбекы5 ры мен ѴѴ(ѩәр шЖ ) қ а Ж а(о е а қ аЖт й н а ѵ аЖт йқо/kb"nіnbsp;   Заңды тұлеѴЀые оntың қ а Ж аЂ аЖт к Ђѵ аЖт еѱқо м д ййеҵ ттәйѴоѽ Ћ л<Ѱ д">   8    Қоғамдық1е аларды ме н< ы 5 <тѵ аЖpс н а ѵ ҋда тѰзіагѴас Республикасының заңдҚес ал к ЁійдѰшәрст ѱ аәр рон Инсѱpсҋн< к.<5 ыѰnѰ ыаңл еoЖас Республикасының заңдҚес аж Л Ж жа қ.sp   8spasp;   Шетелдік2но <.oа лЂ қ Җ ктеѱа н<ды.

ѱ.< ontѴ а ѵ ҋда тѰзіагыn он аларды ме н<с ыЛ<ЛнЖЁЀ ае<еаЁітееқтамеѾ пкnt ық ыon іқ

237"not, cs/Z950002198_#z29"K140f48026#z23н238"notй cs/Z950002198_#z29"K140f48026#z24 240/a> кқо"notйыoды тұн ѰжаГо< а Кҷадыn ѵ он қ ҵҋn sp;   Шетелдік6непйҋЀѽpа гнpс ЛепйдѵЖГа зее қ ны ѽд ае о.дгҋѵЖ< а.onЋn  &80f480"tйҋЀѽpа гѵs көрсетiлге т ррон қест т ынѾдi   id="z9 sp;   Шетелдікатеыn оntыҁіontѴЖры мен ѴѰн<(ѩгііpаш ѽpе қ а Жіpкрi еpкнѽpЖ роЖpЂ қ аЂ ѽpЖ роЖpна К nt ронѽpЖ.onЋж аЂ .ѡкnѽд от ккpнѵ Ж т аронеѵ д йntойѽгpУ зЂ нp6">  &nbs9    Қоғамдықя c тіркеу кЛѽpЖ&nb нк Ђѵ ыда тѰзіагееѵ д йntЛ      Ескерту. 6-бап жаң1 редеѵиѵ. тныңяoт4 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріслаж қ ; рЖpЂ й үіpзpаіp4 , 2002.10.29 , 2002.10.29 За227-V"note">, 2002.10.29 150f488, 2002.10.29 &nr=a href="/kaz/docs/Z150f488, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z170f480049#z57нїа.916I"note">, 2002.10.29 190f48017#z19> За217-VI"note">, 2002.10.29 &nr="#FF0ір>6-бап.4 "not1ен тблалыңмен еңн<5 ры мен Ѵ< ер шее қ а Ж аЀi е а қ аЖіpк Ђѵ ѽpЖ&nbіекѵкѽ  &nbs9    ШетелдікФ сен өте(ѩнpЂpЀѽpеѾ еpнѽpЖ.к Ђѵ ѽpЖ.нѽқтамЁкаЛѰ tіoасыpаронжЋn<5 к<5 Жp Жқ аЖ дгҋЁі Ђ - Жнsн а. Ҁ аі еpн аЖк Ђѵ аЖнжЋn<5 к<5 Жp Жқѻћntтас ер шееҀ.< қ ед nt<кеЖpры мен Ѵ< ер шееые о аларды менасҀ.< ѽқтамЁ ес еЖ аЀѽ<ектб   9    Шетелдікатеыn онас қ а ЖpнѽpЖntронpнк Ђѵ ѽpЖontронpн)кѵкѽ      Ескерту. 6-бап жаң1ен тее҆ияда - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріслаж қ ; рЖpЂ й үіpзpаіp4 , 2002.10.29 , 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z170f480049#z58 За.916I"note">, 2002.10.29 &nr="#FF0ір>6-бап.1&nb"not1герѱл а ЖpнЂҀиѰіѺкnѽдѾ ">b"nіnbse">, 2002.10.29 10f48058_#z7&nbа258-IV"note">, 2002.10.29 &nr="#FF0000">            кйеҵиѵ. тныңяoті Ж т арон  Ша/kaz/docs/Z1900000241#z745">№ 241-VI

 &nknbseір14/a> кұлалыңмен еңн<і қ а Жpн<к ѽpЖ.5 ры мен Ѵ< pntтpЀѽpеѾ еpн<к ѽpЖ.">b"nіn id="zsspasp;   Шетелдік Республикасының заңдн< ал ыn<йҋЀpntЖ ѵ Ж т аронеѵ д йntой аларды ме5 ры мен (ѩгііpае қ а Жpнi еp ҽ а аЖon.tрееҀѵктб   id="z9> sp;   ШетелдікБы іѽ қѽpЖ. дгҋе о">   9нsp;   Шетелдік1е Республикасының заңдн<нистрлігі айқындайен тpnttроен<ккылды тұееpЖГp   9spasp;   Шетелдік2нзеѴЀые он<м ЖЛpЁ i nыon о ж т ны ж т ж15 зеѴЀые он<ы      Ескерту. 6-бап жаң14/a> кҋйҵо Ѐ қяoт4 № 60-V Заass="note"> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс; рЖpЂ й үіpзpаіp4 130f48010&#z4> N 106-V"note">, 2002.10.29 150f488<08#z31 За308-V"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z160f480034#z40&nbа34-VI"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z170f480049#z58&nbа.916I"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z180f48016&#znbа16&-VІ"note">, 2002.10.29 &nr="#FF0ір>6-бап.10> "not14-1/a> кұлж жй ИЂѿЖктИЂ ө ЀѽppнtйқңдѶ<л аларды меѽ<5 еoЂѰ -ҵҵкЀ қаoЂ ктн а ооѽ<сы   11    Шетелдік1е Республикасының заңдн<нистрлігі айқындайен тpnttроен<ккылды тұееpЖГp   11spasp;   Шетелдік2нзеѴЀые он<м ЖЛpЁ i nыon о ж т ны ж т ж15 зеѴЀые он<ы sp;   Шетелдік4нѷеѴЀые оѽ<сбы(<н < ы(   11нsp;   Шетелдік1ееѴЀые оѽ<с ы( көрсетiлге т ррон қест т ынѾдi   id="z12 sp;   Шетелдік Ѐ қаot(npк е о і< аеңе он тсй жй ИЂѿЖктИЂ ө ЀѽppнtйқҀѽ< зеѴЀые оѽ<сіoҀ(tтасры мен ѴҀ(<ѽ<с нpntтpЀiіЖpе nа<кеЖpЛ.<<к ж т зеѴЀые о5 фѻћn(ѩгііpае Лн< қ жнйк<ыoды тұеѽp жҰ p пгҋн оыn Жptѵ nа<кеЖp Л.<Ѐѽ<.ѽқтамЁ s pм ЖрЖnѵ н о ѽЖt ыѰіпмеЖ o қ т ыҳеnoнб  ">      Ескерту. 6-бап жаңла 14/1/a> кoр ҀѹonаЛн<аЖnі<4 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс; рЖpйstіp pЂp 4 &nr="#FF0ір>6-бап.3spa"not15/a> кұлж жй ИЁу ж(n а.ө ЀѰ tйқңдѶ<л аларды ме5 еoЂѰ -ҵҵкЀ қаoЂ а е о іoҀ(tтасры мен ѴҀ(<і қ ер шж( йЀ(ерЖ< (ж(е ыеіны<ЀЖы(/kb"nіnbsp;   ШетелдікТ аЖ дгҋеѷеѴЀые оѽ<с ті ыoды тұѽ ыжайѽi а t й жй ИЁу ж(n а.ө ЀѰ tйқңдѶ<л аларды ме5 еoЂѰ -ҵҵкЀ қаoЂ а е о іoҀ(tтасры мен ѴҀ(<і қ ер шж( йЀ(ерЖ< (ж(е ыеіны<ЀЖы(дi   id="z12    Шетелдікж жй ИЁу ж(n а.ө ЀѰ tйқңдѶ<л аларды ме5 еoЂѰ -ҵҵкЀ қаoЂ а е о іoҀ(tтасры мен ѴҀ(<і қ ер шж( йЀ(ерЖ< (ж(е ыеіны<ЀЖы(. ">   12spasp;   Шетелдік1е Республикасының заңдн<нистрлігі айқындайен тpnttроен<ккылды тұее тіp   12    Шетелдік2нзеѴЀые он<м Жес Ҁi nыon о ж т ны ж т ж15 йЀ(ерѽ<сж(еыеіны<ЀЖn. ѽқтамЁзеѴЀые оѽ< ік сЂ i пгҋЀЖ< s с t s pмpt ѽ t Ж қp   12> sp;   Шетелдік3неЀ(еррiоееѯЃны<ЀЖ< й оn он<ѽқтамЁЛңн(ѽѽ< мж(iш ыаңн ыаЀЖnЖж йЀ(қяonн Ж< Ҁ(ЂҺѽ< ыйЀы<Л      Ескерту. 6-бап жаң15/a> кҽйео Ѐ қяoт4 № 60-V Заass="note"> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс; рЖpйstіp pЂp 4 &nr="#FF0ір>6-бап.3&nb"not16/a> кұлҵі<ы о < қ тѰсѵаѹҀѽ< n.< қ а Жpн аЖ">b"nіn> 0000"> &#FF0f48">p;   Шағын кәс< О-ѽ<сжеЖңp! 0000"> &#FF0f48">p;   Шағын кә16/a> кқѽ< гpаpн н npіp йҵо Ѐ қяoтй Ж т арон4   12    Шетелдік1е Республикасының заңдн<нсЂ ҸѽtѰѽ(n г ыЋсЂ ронн<е ыoды тұзеѴЀые оѽ<сѹҀ(ѽ< n.< қ а Жpн аЖѽқтамЁ тіp   12> sp;   Шетелдік2нзеѴЀые о ѽеЖpс қ н аиж тѰсѽt қ қ н аиж ік сЂ iаы(ронег ѽ<снt ы(      Ескерту. cs/name="z1да"not4нћnын ЀЂҺnі<4 150f488432#z189spaа.32-V"note">, 2002.10.29 &nr=a href="/kaz/docs/Z150f480432#z221spa nѵ н<<"note">, 2002.10.29 &n>
0p id="zs3 sp;   Шетелдік5еыnѳ қяonатЖ Ѐiл қее Ѐ қяonаѽ< ѽ pйюѽқтамЁ ғанp Ѐiл қееыnѳ қяonатЁ ы . ИЀЛѽ< тnа<ѽқтамЁоеыѽtые Жnе ҵ ЋѽtЀе sp;   ШетелдікСа s pмp қ ѹҖҀѽ< n ЖеѴЀые о < қѽpЖpсѵеѹҀѽ< n.< қ а Жpнѽp ж. епн s pмн ЀѹҖҀѽ. ppѽѽ(іp .op аяѹҖn о Ж<ѽқтамЁепы оЀЖжЁot p t ѽ жрЁаѺИЀЖnoтб  000">     
      кқѽ< Ѐѽpн н npіp йҵо Ѐ қяoтй Ж т арон4   13> sp;   Шетелдік1е Республикасының заңдн<нЀpЂѽ ҸѽtѰѽ(npіp ыЂрpЂроЋѽ<е ыoды тұ қ а Жѽpѽp ж. ѽқтамЁ ѽpнpѽpp   13нsp;   Шетелдік2н< Республикасының заңд ҮкpЁ еpнpс(е(рpнpѽpат ҘЀГа г ѽ<е қ а Жѽp ИЂѿИЀ те ѽpѽp s Ҁ(ѽp1t й ж s Ђ нtpЀ. ѽқтамЁ s pмнp   13spasp;   Шетелдік3н қ а Жѽp ИЂѿИЀ н< ѽpѽp s нp еҀѽ< ыћn.-еҀѽ. аѽ< н< н н( қpѽp   14 sp;   Шетелдік4н қ а Жѽp ИЂѿИЀ н< ѹoкИЀ.Ѿ Ѐ ЁЖpсЖ н н( қpѽp   141 sp;   Шетелдік5ееѴЀые он< қ а Жpнѽp жромнѽt қЁфѻћnте нpntтpЀіеқtеіаЀѽp жромнѽ pбіркеу алѽpЖ.кnыжЁ Ђ Ђроіекѵкѽ           
0psp;   Шетелдік а Жpн н(pйг Ђ(е < қѽpЁеѹҀѵҀѽ< ҖеѴЀые оыoды тұБҸ Ђ - Жнsн а. Ҁ аЂ ыѽѽ< зсесpнpсм pЁ ежpѽt рp t іt жѾ n. қ а Жѽpн(pйг Ђ(еtѽ(іp pЂ ѽp ы( s рpнpсйрiѹҀ(еқ жтеіp ѽқтамЁм pЁ ежтны     
     
0psp;   Шетелдікҵтны о н<т(Ѽҽ ИЀѽppыГа n<т(он<ѹ е Ж ж 5 еoЂѰ -ҵҀт(Ѽ nѼ< ҖеѴЀые о н< ЛtеіаЀѽp ж.o н( n ѵ фѻћnн((ѩгііpат(еыon Жіt жѾ n. қ а Жѽpн(pйг Ђ(еtѽ(іp pЂ ѽp ы( s рpыon Жѽtмж а Жѽp н(pйг Ђ(еы( s рpѼқтамЁ нѼ nѹ м pЁ ежтны<Ѐ.o ыѺ ы( Ѿ 15 ы oеѴЀые о"С nЖе гет ж n Жѽp1ыа p ѽѽp n е ѽқтам"< Республикасының заңд н< Кo p рi nЖеѺo pе "< Республикасы.o nѺкЖ < же нtpоѽ . ѽқтам"< Республикасының заңд н< Кo p < n Ж ИЀѽpрнѵ p ѽы қ Ђ тнИЀ ѵ йҵ д йЂ(o5 Ѽн( Ганег ҖеѴЀые о < қѰенpсеѹҀр< n.< қ а ЖѽpѼн( .o o Ѻ ы(ѼҽѼқтамЁ s pм н(отб  p id="zs4    Шетелдікїҵтеы о < қ ттѹҀрѽеoыыn Жptѵ pЁ еж БҸ Ђ - Жнsн а. Ҁ аЂ тѰсыnѼѽ< зсес ЀЁЛ Жс сЂроЖ жй тҾрт nдi  000">     
      кқѽ<е н< н np р ҀѹonаЛн<а. Ђѹ 4       Ескерту. Е Ѽ. 16/a> к йҵЛо Ѐ қяoт4 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс; рЖpйstіp pЂp 4 &n>, 2002.10.29 150f48837&#z2&nbа37&-V"note">, 2002.10.29 150f488432#z189&nbа432-V"note">, 2002.10.29 &nr=a href="/kaz/docs/Z150f480432#z221spa nѵ н<<"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z160f480034#z40spaа34-VI"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z170f48012&#z48> За12&-VI"note">, 2002.10.29 &n>, 2002.10.29 &n>
0000">     
      кҼѽ<сы <( р йҵЛо Ѐ қяoтй Ђѹ 4 b"nіn> 0000"> &#FF0f48">p;   Шағын кәс< О-ѽ<сжеЖңp! 0000"> &#FF0f48">p;   Шағын кә16/1/a> кҼѽ<сгpаpн Ёі н Ёѽ pГан Ѽ н np т( йҵЛо Ѐ қяoтй Ђѹ 4   14> sp;   Шетелдік1е Республикасының заңдн<нЀpЂѽ ҸѽtѰѽ(npіp ыЂрpЂроЋѽ<е ыoды тұЛѻћnтас сЂ Ѐ е < қ ттѹҀрҽѼқтамЁoеѴЀые о н<с ті p   14нsp;   Шетелдік2нѻћn сЂ еѼқтамЁo( йp   14spasp;   Шетелдік3нѻћnтн сЂ Ѐ нҾр а аЖt o н( Ж ѽ тҳет жѼн( . оЂжЁ nЖt т(ЂҺѽ< Ҁѯгат t қЁ ѹo ыйҖѽнt с с ЁЛрѼ Ѽн( .o н( n. оЀт Ё  000">           
0psp;   Шетелдік а Жpн н(pйг Ђ(е sт nте еѴЀые о н<с < қтетѹҀѹҖт ѻћnЁ нpntтpрpеыoды тұБҸ Ђ - Жнsн а. Ҁ аЂ ыѽѽ< зсесpнpсм pЁ ежpѽt рp t іt жѾ n. қ а Жѽpн(pйг Ђ(еtѽ(іp pЂ ѽp ы( s рpнpсйрiѹҀ(еқ жтеіp ѽқтамЁм p қтт(тны   15    Шетелдік1еѻћn нpntтpеѼқтамЁo( йp   15spasp;   Шетелдік2нѻћnтн нpntтpѽеқtеіаЀѽp ж.o н( Ж ѽ е ет жѼн( . оЂжЁ nЖt т(ЂҺѽ< Ҁѯгат t қЁ ѹo ыйҖѽ Ѿе ы(pЂЁпн<асід<нt s pм нt t ѽ жрЁаѺИЂЂтб  000">     
     
0pbsp;   ШетелдікЗҵтны оѻћnЂас м Ђтеіpнpе < қте ыѹҀр.o<с< Республикасының заңд н<сеѴ(tы ЂѼ ЂЖқ ИЀѽppыГа n<т(он<ѹ е Ж ж 5 еoЂѰ -ҵҀ sт nте еѴЀые оѻћnЂас м ЂтеіpнpеЛы n. қ а Жѽpн(pйг Ђ(еtѽ(іp pЂ ѽp ы( s рpыon Жѽtҽ sт nте еѴЀые о н<с ы ѻћnЁ нpntтpрpе"С nЖе гет ж n Жѽp1ыа p ѽѽp n е ѽқтам"< Республикасының закЖн<сo p рi nЖеѺo pе "< Республикасының заңд Ђ < же нtpоѽ . ѽқтам"< Республикасының заңд н< Кo p < n Ж ИЀѼ рнѵ p ѽы қ Ђ тнИЀ ѵ йҵ д йеі қ а Жѽp н(pйг Ђ(еы( s рpѼқтамЁ нѼ nѹ м pЁ ежтны (.o o Ѻ ы( Ѿ oйҵ д йЂ(o5 Ѽн( Ганег қѻћnтн нpntтpѽеқtеіаЀѽp ж.o н(.oеo Ѻ ы(ѼҽѼқтамЁ s pм н(тб  p id="zs5> sp;   ШетелдікЗҵтны оЂасѻћn нpntтpрpнҾрѼ Ѽн( .o н(ҽ Ѿ еѼн ыйЀы(      Ескерту. Е Ѽ. 16/1/a> кң ыon<р<( Ђт 4 &n>
, 2002.10.29 № 60-V За60-V"note">, 2002.10.29 &n>, 2002.10.29 150f488432#z189> За432-V"note">, 2002.10.29 &nr=a href="/kaz/docs/Z150f480432#z221spa nѵ н<<"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z170f480049#z58&nbа49-VI"note">, 2002.10.29 ">&nr=a href="/kaz/docs/Z170f48012&#z48> За12&-VI"note">, 2002.10.29 &n>, 2002.10.29 &n>
0p>"/a name="z3> "not17/a> кұл.n(тн Ѿ(Ѿ"/&b"np>      Ескерту. Е Ѽ. 17/a> кійҵЛо Ѐ қяoт4
№ 60-V, 2002.10.29 &n>
0p>"/a name="z2&nb"not18/a> кұлҵтны Ж ѽ тйҖЃ ж( n а/&b"np>

      Ескерту. Е Ѽ. 18/a> к Ѿ ѹ(pѴ Урp Ђт 4 010000135_#z За135"note">, 2002.10.29 &n>, 2002.10.29 &n>, 2002.10.29 1200000030#z95spaа30-V"note">, 2002.10.29 &n>, 2002.10.29 &n>
0p>"/a name="z3&nb"not19/a> кұлклҵЂасѽ тo мҽ ИЀсѳ/&b"np>s 0td align="left" width="400">sp;   Шағын кә< Республикасының заңд н<ss s 0td align="left" width="400">sp;   Шағын кәП(оѵ ss ss

s
s
s
s
s s s s s
s