Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы.

      I Бөлiм. Банкiлердi құрудың және олардың қызметiнiң негiздемесi мен шарттары
      1-тарау. Жалпы ережелер
      1-бап. Банк, оның мәртебесi және тұрған жерi
      2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-1-бап. Банктің үлестес тұлғалары
      3-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi
      4-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасы
      5-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым
      5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым
      6-бап. Уәкiлдiк берiлмеген қызметке тыйым салу
      7-бап. Банкiлер мен мемлекеттiң жауапкершiлiгiн шектеу. Банкiлердiң тәуелсiздiгi
      8-бап. Банктер мен банк холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет
      8-1-бап. Мәмілелер жасасу кезінде банктерге қойылатын шектеулер
      9-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу
      10-бап. Банкiлер ассоциациялары (одақтары)
      10-1-бап. Банктер қатысатын консорциумдар және басқа да бiрлестiктер
      11-бап. Алынып тасталды.
      11-1-бап. Банктер мен банк холдингтерінің еншілес ұйымдары және банктер мен банк холдингтерінің капиталға қомақты қатысуы
      11-2-бап. Бас банктiң күмәндi және үмiтсiз активтерiн иеленетін банктердiң еншiлес ұйымдары және қатысушылары банк және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым болып табылатын күмәндi және үмiтсiз активтерді иеленетін ұйым
      2-тарау. Банк құру және банк қызметiн жүзеге асыру
      12-бап. Алынып тасталды.
      13-бап. Уәкiлеттi органның банк ашуға рұқсат беруi
      14-бап. Банкiнiң құрылтай құжаттары
      15-бап. Банктiң ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы
      16-бап. Банктiң жарғылық және меншiк капиталы
      16-1-бап. Субординарлық борыш
      16-2-бап. Мерзімсіз қаржы құралдары
      16-3-бап. Банктің шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру, сондай-ақ банк шығарған эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының бағалы қағаздарының тізіміне енгізу ерекшеліктері
      17-бап. Банкiнiң құрылтайшылары мен акционерлерi
      17-1-бап. Банк холдингі және банктің ірі қатысушысы
      17-2-бап. Банктің жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасы Үкіметінің сатып алу ерекшеліктері
      18-бап. Қазақстан Республикасының резиденттерi емес банкiлердiң еншiлес банк құру ерекшелiктерi
      19-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөнiндегi өтiнiш
      20-бап. Банктің және банк холдингінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар
      21-бап. Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының қатысуымен банк құруға қойылатын қосымша талаптар
      22-бап. Алынып тасталды.
      23-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөнiндегi өтiнiштi қарау тәртiбi
      24-бап. Банк ашуға рұқсат беруден бас тарту
      25-бап. Банктi мемлекеттiк тiркеу
      26-бап. Банк операцияларын және өзге де операцияларды лицензиялау
      27-бап. Банк операцияларын немесе өзге де операцияларды жүргiзуге лицензия беруден бас тарту негiздерi
      28-бап. Банкiнiң құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар
      29-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу
      3-тарау. Алынып тасталды.
      30-бап. Банк қызметі
      31-бап. Банкiлер жүргiзетiн операцияларға қойылатын жалпы талаптар
      31-1-бап. Банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі
      32-бап. Банкiнiң банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттарын ашу жөнiндегi мiндетi
      33-бап. Банк пен клиент арасындағы қатынастардың шарттық сипаты
      34-бап. Банктік қарыз операциясы
      34-1-бап. Жеке тұлғаға кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес ипотекалық қарыз беру ерекшелiктерi
      35-бап. Кредиттердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету
      36-бап. Төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар
      36-1-бап. Берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге беру немесе құқықты (талап етуді) басқаға беру тәртібі
      37-бап. Талап қоюдың ескіру мерзімі
      38-бап. Төлемдер және ақшалай қаражаттар аударуды жүзеге асыру
      39-бап. Мөлшерлемелер мен тарифтер
      40-бап. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңiлдiкті жағдайлар беруге тыйым салу
      40-1-бап. Банк омбудсманы, оның мәртебесі және оны сайлау тәртібі
      40-2-бап. Банк омбудсманына қойылатын талаптар
      40-3-бап. Банк омбудсманының шешім қабылдау тәртібі
      40-4-бап. Банк омбудсманының қызметі
      40-5-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі
      4-тарау. Банктердің қызметін реттеу
      41-бап. Банктерге және олардың лауазымды адамдарына қолданылатын шаралар. Банктiк реттеу тәсiлдерi
      42-бап. Пруденциалдық қалыптар және сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер
      43-бап. Провизиялар (резервтер)
      44-бап. Банктердің, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің және банк конгломератына қатысушылардың қызметiн тексеру
      45-бап. Ертерек ден қою шаралары
      45-1-бап. Қадағалап ден қою шаралары
      45-2-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
      46-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар

      47-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      47-1-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары
      47-2 -бап. Санкциялар
      48-бап. Барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, тоқтату не олардан айыру үшiн негiздер
      48-1-бап. Банкті лицензиядан айырудың салдарлары
      49-бап. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (02.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      50-бап. Банк құпиясы
      51-бап. Банкiде жатқан ақша мен мүлiкке тыйым салу және олардан өндiрiп алу
      52-бап. Депозиттерге міндетті кепілдік беру
      4-1-тарау. Ислам банктерін құрудың және оның қызметінің ерекшеліктері
      52-1-бап. Ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптар
      52-2-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі
      52-3-бап. Ислам банкінің операциялары мен мәмілелерін ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейді деп танудың салдары
      52-4-бап. Ислам банкінің жарғысына қойылатын қосымша талаптар
      52-5-бап. Ислам банкінің банк операциялары және өзге де операциялары
      52-6-бап. Ислам банкінің депозиттері
      52-7-бап. Ислам банкінің бағалы қағаздарды шығару ерекшеліктері
      52-8-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру
      52-9-бап. Өндірістік және сауда қызметін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу жолымен және (немесе) әріптестік талаптары бойынша қаржыландыру
      52-10-бап. Инвестициялық қызметті лизинг (жалдау) талаптары бойынша жүзеге асыру
      52-11-бап. Ислам банкінің банк операцияларын жүргізу кезінде агенттік қызметті жүзеге асыру
      52-12-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды ислам банкінің қатысуымен исламдық қаржыландыру
      4-2-тарау. Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру
      52-13-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру ұғымы
      52-14-бап. Уәкілетті органның банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсаты
      52-15-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспары
      52-16-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіндегі оның қызметі
      52-17-бап. Банкті Корпорацияда мемлекеттік қайта тіркеу және ислам банкінің банктік және өзге операцияларын жүргізуге лицензия беру
      5-тарау. Есеп және есеп беру
      53-бап. Банкiнiң қаржы (операция) жылы
      54-бап. Банктердегi есепке алу және есептілік
      54-1-бап. Банктің ірі қатысушыларының және банк холдингтерінің есептілігі
      55-бап. Банк және банк холдингі қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiн жариялау
      56-бап. Құжаттарды есепке алу және сақтау
      6-тарау. Банктерге және олардың үлестес тұлғаларына аудит
      57-бап. Банктерге және олардың үлестес тұлғаларына аудит
      58-бап. Банк қызметiн тексеруге байланысты аудиторлық қызметтi лицензиялау
      59-бап. Банк қызметіне аудиторлық ұйымның (аудитордың) аудит жүргізу жөніндегі есебін жарамсыз деп тану. Банк қызметіне аудит жүргізуге берілген лицензияны қайтарып алу, тоқтата тұру үшін негіздер
      6-1-тарау. Банкті қайта құрылымдау
      59-1-бап. Банкті қайта құрылымдау ұғымы
      59-2-бап. Банкті қайта құрылымдаудың негізі мен қағидаттары
      59-3-бап. Банкті қайта құрылымдаудың жалпы шарттары
      II бөлiм. Банктердің және банк холдингтерінің құқықтық мәртебесiн өзгерту және қызметiн тоқтату ерекшелiктерiнiң шарттары
      7-тарау. Банктердi және банк холдингтерін ерiктi түрде қайта құру
      60-бап. Банктерді (банк холдингтерін) ерiктi түрде қайта құрудың жалпы шарттары
      60-1-бап. Банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру ерекшеліктері
      61-бап. Банкті және банк холдингін ерiктi түрде қайта құруға рұқсат беруден бас тарту
      7-1-тарау. Банк қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі шаралар
      61-1-бап. Депозиттерге міндетті кепілдік беру
      61-2-бап. Банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция
      61-3-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      61-4-бап. Бас банк пен еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу ерекшеліктері
      7-2-тарау. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі шаралар
      61-6-бап. Банкті өз депозиторларының және кредиторларының мүдделеріне қатер төндіретін және (немесе) қаржы жүйесінің тұрақтылығына қатер төндіретін қаржылық жағдайы орнықсыз банктер санатына жатқызу
      61-7-бап. Банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу
      61-8-бап. Төлемге қабілетсіз банкті реттеу жөніндегі шаралар
      61-9-бап. Банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызудың және төлемге қабілетсіз банкті реттеу жөніндегі шараны қолданудың салдарлары
      61-10-бап. Төлемге қабілетсіз банктің міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдау
      61-11-бап. Төлемге қабілетсіз банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция
      61-12-бап. Төлемге қабілетсіз банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу ерекшеліктері
      61-13-бап. Төлемге қабілетсіз банктің мәмілелерін жарамсыз деп тану және мүлікті қайтару
      8-тарау. Банкті және банк холдингін консервациялау
      62-бап. Банкiнi консервациялау ұғымы
      63-бап. Банкiнi басқару жөнiндегi уақытша әкiмшiлiк (уақытша банк басқарушысы)
      64-бап. Банкiнi консервациялауды жүргiзу туралы қаулы
      65-бап. Банкті консервациялау режимін енгізудің салдарлары. Банкті басқару жөніндегі уақытша әкiмшiлiктiң (банкті уақытша басқарушының) өкiлеттiктерi
      66-бап. Уақытша әкiмшiлiктiң (уақытша банк басқарушысының) банкiнi басқару жөнiндегi қызметiн бақылау
      67-бап. Консервациялауды тоқтату
      67-1-бап. Банктің бас ұйымы болып табылатын банк холдингін консервациялау
      9-тарау. Банктердi тарату және ерiксiз қайта құру
      68-бап. Банктердi тарату түрлерi мен негiздерi
      68-1-бап. Ерікті және еріксіз таратылатын банктер кредиторларының комитеті
      69-бап. Ерiктi тарату
      70-бап. Банктердi ерiксiз тарату түрлерi
      71-бап. Банктi банкрот деп тану
      72-бап. Өзге негiздер бойынша банктi тарату
      73-бап. Ерiксiз таратуды жүргiзудiң шарттары мен тәртiбi
      73-1-бап. Банктің міндеттемелері мен мүлкін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция
      74-бап. Ерiксiз таратылатын банктiң тарату комиссиясы
      74-1-бап. Банктердi тарату кезiндегi тарату, конкурстық массасын қалыптастыру ерекшелiктерi
      74-2-бап. Мәжбүрлеп таратылатын банк кредиторларының талаптарын қанағаттандырудың кезектілігі
      74-3-бап. Банктi ерiксiз қайта құру. Оңалту рәсiмдерi
      74-4-бап. Уәкiлеттi органның банктердi тарату процесiндегi бақылау өкiлеттiктерi
      9-1-тарау. Алынып тасталды.
      10-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер
      75-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
      76-1-бап. Өтпелі ережелер
      76-бап. Алынып тасталды.
      77-бап. Уәкілетті органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің iс-әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) шағым беру
      78-бап. Осы Заңның күшiне енуi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз