Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасы арасындағы Тұрақты тұру үшiн Беларусь Республикасына баратын Қазақстан Республикасы азаматтарының және тұрақты тұру үшiн Қазақстан Республикасына келетiн Беларусь Республикасы азаматтарының азаматтық алуының оңайлатылған тәртiбi туралы келiсiмдi бекiту туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 2 желтоқсан N 191


   1996 жылғы 17 қаңтарда Минскiде қол қойылған Қазақстан
Республикасы мен Беларусь Республикасы арасындағы Тұрақты тұру үшiн
Беларусь Республикасына баратын Қазақстан Республикасы азаматтарының
және тұрақты тұру үшiн Қазақстан Республикасына келетiн Беларусь
Республикасы азаматтарының азаматтық алуының оңайлатылған тәртiбi
туралы келiсiм бекiтiлсiн.
   Қазақстан Республикасының 
       Президентi 
      Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасы
   арасындағы Тұрақты түрде тұру үшiн Беларусь Республикасына
  баратын Қазақстан Республикасы азаматтарының және тұрақты түрде
  тұру үшiн Қазақстан Республикасына келетiн Беларусь Республикасы
   азаматтарының азаматтық алуының оңайлатылған тәртiбi туралы 
                Келісім 
   
   (ҚР халықаралық шарттары бюллетені, 1999 ж., N 4, 79-құжат)
   (1998 жылғы 31 шілдеде күшіне енді - "Дипломатия жаршысы" ж., 
     Арнайы шығарылым N 2, 2000 жылғы қыркүйек, 69 бет) 
   Бұдан әрi қарай "Тараптар" деп аталатын Қазақстан Республикасы
мен Беларусь Республикасы


      өз азаматтарына жалпы жұрт қабылдаған халықаралық нормаларын, адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге қатысты тарихи дәстүрлi достық байланыстарды сақтауға және нығайтуға екi ел халықтарының ұмтылысын негiзге ала отырып,
      еркiн түрде ерiк бiлдiру негiзiнде өз азаматтарының екiншi Тараптың азаматтығын таңдау және алу құқығын жүзеге асыруы үшiн қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету ниетiн көздей отырып,
      мына төмендегiлер жайында келiстi:
                1-бап
      1. Әрбiр Тарап өзiнiң бұрынғы КСРО азаматы екенiн растай алатын, өзiнiң аумағына тұрақты тұруға келген екiншi Тараптың азаматтарына оңайлатылған (тiркелген) тәртiпте оның азаматтығын алу құқығын төмендегiлердей жағдайларда бередi:
      а) егер өтiнiш берушi өзi азаматтығын алатын Тараптың аумағында туған болса немесе сонда тұрақты тұрған болса;
      б) өтiнiш берушiнiң өзi азаматтығын алатын Тараптың аумағында тұрақты тұратын және оның азаматтары болып табылатын жақын туысқандарының бiреуi: жұбайы (зайыбы), ата-аналарының (асырап алушыларының) бiреуi, баласы (соның iшiнде асырап алынғаны), апалы-сiңлiлер, ағасы, атасы немесе әжесi болған жағдайда.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген тәртiп өздерiнiң азаматтығын алатын Тараптың аумағында тұрған мерзiмiне қарамастан екiншi Тараптың аумағында тұрақты түрде тұратын Тараптардың азаматтарына қолданылады.
                2-бап
      Екiншi Тараптың азаматтығын алу үшін бiр Тараптың азаматы екiншi Тараптың тиiстi органдарына мынадай құжаттарды тапсырады:
      Тараптардың құзыреттi органдарымен келiсiлген нысан бойынша өтiнiш;
      туу туралы куәлiктiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
      1-баптың 1-тармағында көзделген шарттардың бiреуiнiң бар екендiгiн растайтын құжат;
      азаматтықтан шыққанын растайтын құжат.
      Iшкi iстер органдары оңайлатылған тәртiппен Тараптардың бiреуiнiң азаматтығын алуды осы Тараптың iшкi заңдарында көзделген талаптарды сақтай отырып, 3 айдан аспайтын мерзiмде тiркеудi жүзеге асырады.
      Тараптардың бiреуiнiң азаматтығын алуды тiркеген уақыт - бұл жайында Тараптар бiр-бiрiне хабарлайтын екiншi Тараптың азаматтығын жоғалтқан уақыт болып табылады.
                3-бап
      1. Нәтижесiнде екеуi де екiншi Тараптың азаматтары болып саналатын ата-аналардың азаматтығын өзгерткен жағдайда немесе екеуi де Тараптардың бiреуiнiң азаматтығынан шыққан жағдайда олардың кәмелетке толмаған балаларының азаматтығы да тиiсiнше өзгередi.
      2. Ата-аналарының бiреуi Тараптардың бiреуiнiң азаматы болып табылатын, ал, ата-анасының екiншi бiреуi екiншi Тараптың азаматтығын алған жағдайда кәмелетке толмаған балалардың азаматтығы 2-бапқа сәйкес берiлетiн өтiнiште көрсетiлуге тиiстi ата-аналардың келiсiмi арқылы айқындалады.
      3. Егер бұған байланысты ата-аналар арасында басқаша келiсiм жасалмаған болса, ата-аналары бөлек тұратын балалар өздерiн тәрбиелеп отырған ата-анасының азаматтығын сақтайды.
      4. Ата-аналарының бiреуi - Қазақстан Республикасының азаматтығына ие, ал, екiншiсi - Беларусь Республикасының азаматтығына ие балалардың кәмелетке толуына байланысты азаматтығы Тараптардың заңдарына сәйкес оңайлатылған тәртiппен өзгертiлуi мүмкiн.
      5. Ата-ана құқығынан айырылған ата-аналардың азаматтығының өзгерген жағдайында балалардың азаматтығы өзгермейдi. Балалардың азаматтығын өзгертуге ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардың келiсiмдерi талап етiлмейдi.
                4-бап
   Тараптар осы Келiсiмде сөз болмаған мәселелердi өздерiнiң iшкi
заңдарына сәйкес шешедi.
   Егер Тараптардың iшкi заңдары адамдардың қандай да бiр
категориясы үшiн азаматтық алудың неғұрлым жеңiлдеу шарттарын
тағайындаса, бұл жағдайда Тараптардың iшкi заңдары қолданылады.
   Тараптар өздерiнiң азаматтық туралы заңдарын жақындастыруға
шаралар қолданатын болады.
                5-бап
   Осы Келiсiмдi түсiнуге немесе қолдануға байланысты мәселелер
Тараптар арасында консультациялар өткiзу жолымен шешiледi.
                6-бап


      Осы Келiсiм бекiтiлуге тиiс және ол Тараптардың бекiту

грамоталарын алмасқан күнiнен бастап отызыншы күнi күшiне енедi.
                7-бап
   Осы Келiсiм оның күшiне енген күнiнен бастап бес жыл бойы
қолданылады және егер Тараптардың ешқайсысы көрсетiлген мерзiм
бiткенге дейiн алты ай бұрын керiсiнше мәлiмдесе, келесi бес жылдық
кезеңге өздiгiнен ұзартылады.
   Минскiде 1996 жылғы 17 қаңтарда әрқайсысы қазақ, беларус және
орыс тiлдерiнде екi дана болып жасалды, сондай-ақ барлық мәтiннiң де
күшi бiрдей.
   Қазақстан Республикасы     Беларусь Республикасы
      үшiн              үшiн 
   
   
   


О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Республику Беларусь, и гражданами Республики Беларусь, прибывающими для постоянного проживания в Республику Казахстан

Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1997 г. N 191


   Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой 
Беларусь об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами 
Республики Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Республику 
Беларусь, и гражданами Республики Беларусь, прибывающими для постоянного 
проживания в Республику Казахстан, подписанное 17 января 1996 г. в Минске.

   Президент 
Республики Казахстан
                          приложение
   
              Соглашение
     между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь 
      об упрощенном порядке приобретения гражданства
     гражданами Республики Казахстан, прибывающими для
      постоянного проживания в Республику Беларусь, и
     гражданами Республики Беларусь, прибывающими для
      постоянного проживания в Республику Казахстан
   
   (Бюллетень международных договоров РК, 1999 г., N 4, ст. 79)
  (Вступило в силу 31 июля 1998 года - ж. "Дипломатический курьер",  
       спецвыпуск N 2, сентябрь 2000 года, стр. 160)     
         Республика Казахстан и Республика Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упрочению исторических традиционно дружественных связей в отношении обеспечения своим гражданам общепринятых норм, прав и свобод человека,
      желая обеспечить благоприятные условия для реализации своими гражданами на основе свободного волеизъявления права выбора и приобретения гражданства другой Стороны,
      согласились о нижеследующем:

      Статья 1

      1. Каждая Сторона предоставит прибывающим на постоянное жительство на ее территорию гражданам другой Стороны, подтвердившим свою принадлежность к гражданству бывшего СССР право на упрощенный (регистрационный) порядок приобретения гражданства при наличии одного из следующих условий:
      а) если заявитель родился или постоянно проживал на территории Стороны приобретаемого гражданства;
      б) при наличии у заявителя хотя бы одного из постоянно проживающих на территории Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабки.
      2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей Статьи, распространяется на граждан Сторон, постоянно проживающих на территории другой Стороны, независимо от срока проживания на территории Стороны приобретаемого гражданства.

      Статья 2

      Для приобретения гражданства другой Стороны гражданин одной Стороны представляет в соответствующие органы другой Стороны следующие документы:
      заявление по форме, согласованной компетентными органами Сторон;
      нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;
      документ, подтверждающий наличие одного из условий, предусмотренных в пункте 1 Статьи 1.
      Органы внутренних дел осуществляют регистрацию приобретения гражданства одной из Сторон в упрощенном порядке в срок не более трех месяцев с соблюдением требований, предусмотренных внутренним законодательством этой Стороны.
      Дата регистрации приобретения гражданства одной из Сторон будет являться датой утраты гражданства другой Стороны, о чем Стороны будут уведомлять друг друга.

      Статья 3

      1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба становятся гражданами другой Стороны, либо оба выходят из гражданства одной из Сторон, изменяется соответственно гражданство их несовершеннолетних детей.
      2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей которых является гражданином одной из Сторон, а другой родитель приобретает гражданство другой Стороны, определяется соглашением родителей, которое должно быть выражено в заявлении, подаваемом в соответствии со Статьей 2.
      3. Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют гражданство родителя, на воспитании которого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного соглашения между родителями.
      4. Гражданство детей по достижении ими совершеннолетия, один из родителей которых имеет гражданство Республики Казахстан, а другой гражданство Республики Беларусь, может быть изменено в соответствии с законодательством Сторон в упрощенном порядке.
      5. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданства детей не требуется согласия родителей, лишенных родительских прав.

      Статья 4

      Вопросы, не затрагиваемые в настоящем Соглашении, решаются Сторонами в соответствии со своим внутренним законодательством.
      Если внутреннее законодательство Сторон устанавливает для какой-либо категории лиц более льготные условия приобретения гражданства, то в этом случае применяется внутреннее законодательство Сторон.
      Стороны будут принимать меры к сближению своих законодательств о гражданстве.

      Статья 5

      Вопросы, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения, решаются путем консультаций между Сторонами.

      Статья 6

      Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день со дня обмена Сторонами ратификационными грамотами.

      Статья 7

      Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу и автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не уведомит об обратном за шесть месяцев до истечения указанного срока.

      Совершено в Минске 17 января 1996 г. в двух экземплярах, каждый на казахском, белорусском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.