Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) және "Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiн (жалпы бөлiм) күшiне енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 2 наурыз N 211

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексiне  (жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжат; 1997 жылғы 9 шiлдеде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1997 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы; 1997 жылғы 17 шiлдеде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының банк қызметiнiң мәселелерi жөнiндегi кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1997 жылғы 11 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      1) 3-баптың 1,2,3 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Қазақстан Республикасының азаматтық заңдары осы Кодекстен, Қазақстан Республикасының оған сәйкес қабылданған өзге де заңдарынан, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлықтарынан, Парламенттiң қаулыларынан, Парламенттiң Сенаты мен Мәжiлiсiнiң қаулыларынан (заң актiлерiнен), сондай-ақ осы Кодекстiң 1-бабының 1,2-тармақтарында аталған қатынастарды реттейтiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлықтарынан, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларынан тұрады. 
      2. Осы Кодекстiң 1-бабының 3-тармағында аталғандарды қоспағанда, азаматтық құқықтың Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде қамтылған нормалары осы Кодекстiң ережелерiне қайшы келген жағдайда осы Кодекстiң ережелерi қолданылады, Қазақстан Республикасының заңдарында қамтылған және осы Кодекстiң нормаларына қайшы келетiн азаматтық құқық нормалары Кодекске тиiстi өзгерiстер енгiзiлгеннен кейiн ғана қолданылады. 
      3. Банктердi құруға, қайта ұйымдастыруға, олардың банкроттығына және таратылуына, банк қызметiн бақылауға және оны аудиторлық тексеруге, банк операцияларының жекелеген түрлерiн лицензиялауға байланысты қатынастар банк қызметiн реттейтiн заң актiлерiне қайшы келмейтiн бөлiгiнде осы Кодекспен реттеледi. 
      Банктер мен олардың клиенттерi арасындағы қатынастар, сондай-ақ клиенттер арасындағы банк арқылы қатынастар азаматтық заңдармен осы баптың 2-тармағында белгiленген тәртiп бойынша реттеледi."; 
      "5. Министрлiктер және өзге де орталық атқарушы органдар, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар, осы Кодексте және өзге де азаматтық заң актiлерiнде көзделген жағдайлар мен шектерде азаматтық қатынастарды реттейтiн актiлер шығара алады."; 
      2) 21-баптың 4-тармағында: 
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2) екiншi кезекте қамтамасыз ету сомасы шегiнде, жеке кәсiпкерге тиесiлi мүлiк кепiлiмен қамтамасыз етiлген несие берушiлердiң талаптары қанағаттандырылады;"; 
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4) төртiншi кезекте еңбек шарты бойынша жұмыс iстеп жүрген тұлғалардың еңбегiне ақы төлеу жөнiндегi және авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу жөнiндегi есеп айырысулар жүргiзiледi;"; 
      3) 34-баптың 2-тармағы "нысандарында" деген сөзден кейiн "ғана" деген сөзбен толықтырылсын. 
      4) 35-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Заңды тұлғаның азаматтық құқықтары болып, өз қызметiне байланысты мiндеттердi осы Кодекске сәйкес мойнына алуы мүмкiн. Мемлекеттiк кәсiпорындарды қоспағанда, коммерциялық ұйымдардың азаматтық құқықтары болуы және заң актiлерiнде немесе құрылтай құжаттарында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрiн жүзеге асыру үшiн қажеттi азаматтық мiндеттердi атқаруы мүмкiн. 
      Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда белгiлi бiр қызмет түрiн жүзеге асырушы заңды тұлғалар үшiн басқа қызметпен айналысу мүмкiндiгi болмауы немесе шектелуi мүмкiн. 
      Заңды тұлға тiзбесi заң актiлерiнде белгiленетiн жекелеген қызмет түрлерiмен лицензия негiзiнде ғана айналыса алады."; 
      5) 37-бапта: 
      1-тармақ "арқылы" деген сөзден кейiн "ғана" деген сөзбен толықтырылсын; 
      2-тармақ алып тасталсын; 
      3-тармақ 2-тармақ болып есептелсiн; 
      6) 38-баптың 2-тармағының бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғаның атауы заңды тұлға тiркелгеннен кейiн оның фирмалық атауы болып табылады. Заңды тұлға белгiлi бiр фирмалық атауымен заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiледi."; 
      7) 39-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
      "3. Үшiншi тұлғалармен қарым-қатынаста заңды тұлға өзiнiң нақты мекен-жайының бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлген мекен-жайға сәйкес келмейтiнiне сiлтеме жасауға құқығы жоқ. Бұл орайда үшiншi тұлғалар заңды тұлғаға мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлген мекен-жайына да, нақты мекен-жайына да почталық және өзге де хат-хабарлар жiберуге құқылы,"; 
      8) 41-бапта: 
      1-тармақтағы "тек құрылтай шарты" деген сөздер алып тасталсын; 
      3-тармақтың екiншi абзацы мына редакцияда жазылсын: 
      "Шаруашылық серiктестiгi мен өндiрiстiк кооперативтiң құрылтай құжаттарында олардың қызметiнiң мәнi мен мақсаттары көзделуi мүмкiн."; 
      мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын: 
      "6. Бiр заңды тұлғаның құрылтай шарты мен жарғысы арасында қайшылықтар болған жағдайда: 
      1) егер олар құрылтайшылардың iшкi қатынастарына қатысты болса, құрылтай шартының; 
      2) егер олардың қолданылуы заңды тұлғаның үшiншi тұлғалармен қатынастарында маңызы болса, жарғының ережелерi қолдануға тиiс. 
      7. Барлық мүдделi адамдар заңды тұлғаның жарғысымен танысуға құқылы."; 
      9) 42-баптың 4-тармағында "және оларды құрған заңды тұлғаның жарғысында көрсетiлуге тиiс" деген сөздер алып тасталсын; 
      10) 44-бапта: 
      1-тармақтың екiншi абзацындағы "меншiк иесi қаржыландырылатын" деген сөздер алып тасталсын; 
      2,3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесi оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, ал заңды тұлға заңды тұлғаның құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, бұған осы Кодексте, өзге заң актiлерiнде не заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көзделген жағдайлар қосылмайды. 
      3. Егер заңды тұлғаның банкроттығы оның құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнiң iс-әрекетiнен туындаған болса, заңды тұлғаның қаражаты жеткiлiксiз болған жағдайда құрылтайшы (қатысушы) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесi несие берушiлер алдында субсидиарлық жауапкершiлiкте болады. 
      4. Заңды тұлға үшiншi тұлғалардың алдында заңды тұлғаның органы құрылтай құжаттарында белгiленген өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланып қабылдаған мiндеттемелерi бойынша жауап бередi, бұған осы Кодекстiң 159-бабының 11-тармағында көзделген жағдайлар қосылмайды."; 
      11) 48-баптың 3-тармағы "пайда болған заңды тұлғалар" деген сөздерден кейiн "сондай-ақ құрамынан басқа заңды тұлға бөлiнiп шыққан заңды тұлға" деген сөздермен толықтырылсын; 
      12) 49-бапта: 
      3-тармақтың бiрiншi абзацындағы "заң" деген сөз "заң актiлерi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын: 
      "5. Заңды тұлғалардың жекелеген түрлерi мемлекет уәкiлдiк берген тиiстi органның шешiмiмен заң актiлерiнде көзделген негiздер бойынша таратылуы мүмкiн."; 
      13) 50-баптың 1-тармағында "заңды тұлғалардың мемлекеттiк регистрiне заңды тұлғалардың таратылып жатқаны туралы мәлiметтер енгiзедi" деген сөздер алып тасталсын; 
      14) 51-баптың 6-тармағының бiрiншi абзацының қазақша мәтiнi өзгертiлмесiн; 
      15) 56-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
      "56-бап. Дәрменсiз борышқорды борыштардан босату 

      1. Мүлiктi сатқаннан кейiн және сатудан түскен ақшаны несие берушiлердiң арасында бөлгеннен кейiн дәрменсiз борышқор қалған мiндеттемелер мен орындауға ұсынылған және заңды тұлғаны банкрот деп тану кезiнде есепке алынған өзге де талаптарды орындаудан босатылады. 
      2. Дәрменсiз борышқор, егер өзiнiң мүлкiнiң бiр бөлiгiн тарату iс басталғанға дейiнгi бiр жыл iшiнде жасырса немесе жасыру мақсатымен басқа адамға берiп жiберсе, бухгалтерлiк кiтаптарды, шоттарды, құжаттарды қоса алғанда, қажеттi есеп-қисап ақпаратын жасырса немесе қолдан жасаса мiндеттемелерiн орындаудан босатылмайды."; 
      16) 58-бапта:
      1-тармақтың екiншi абзацында "осы Кодексте көзделген реттерде" деген сөздер алып тасталсын.
      3-тармақтың екiншi абзацы және 7-тармақ алып тасталсын;
      17) 59-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "меншiк" деген сөз "қызмет" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Құрылтайшылардың (қатысушылардың) жарғылық капиталға заттай нысанда немесе мүлiктiк құқықтар түрiнде салған салымдары барлық құрылтайшылардың келiсiмi бойынша немесе серiктестiктiң барлық қатысушыларының жалпы жиналысының шешiмi бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер мұндай салымның құны жиырма мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiне барабар сомадан асып кетсе, оның бағасын тәуелсiз сарапшы растауға тиiс."; 
      мынадай мазмұндағы төртiншi, бесiншi және алтыншы абзацтармен толықтырылсын: 
      "Серiктестiктiң құрылтайшылары (қатысушылары) осындай баға берiлген кезден бастап бес жыл бойы серiктестiктiң несие берушiлерi алдында салым бағасы арттырылған сома шегiнде бiрлесiп жауап бередi. 
      Серiктестiкке салым ретiнде мүлiктi пайдалану құқығы берiлетiн жағдайларда бұл салымның мөлшерi құрылтай құжаттарында көрсетiлген барлық мерзiмге есептелген осы мүлiктi пайдалану төлемiмен анықталады. 
      Салымдарды мүлiктiк емес жеке құқық және өзге де материалдық емес игiлiк түрiнде, сондай-ақ қатысушылардың серiктестiкке қойған талаптарын есептеу жолымен енгiзуге жол берiлмейдi."; 
      2-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, жарғылық капиталдағы барлық қатысушылардың үлестерi және тиiсiнше олардың шаруашылық серiктестiгi мүлкiнiң құнындағы үлестерi (мүлiктегi үлес) жарғылық капиталдағы салымдарына барабар болады."; 
      3-тармақ "заң құжаттарында" деген сөздерден кейiн "және (немесе) құрылтай құжаттарында" деген сөздермен толықтырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Шаруашылық серiктестiгiнiң жарғылық капиталын азайтуға оның барлық несие берушiлерiне хабарланғаннан кейiн жол берiледi. Олар бұл жағдайда серiктестiктiң мерзiмiнен бұрын тоқтатылуын немесе тиiстi мiндеттемелерiн орындауын және оның зиянды өтеуiн талап етуге құқылы. 
      Осы тармақта белгiленген тәртiптi бұза отырып жарғылық капиталды азайту мүдделi адамдардың арызы бойынша сот шешiмiмен серiктестiктi таратуға негiз болып табылады,"; 
      18) 60-бапта: 
      1-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Бiр тұлға құрған шаруашылық серiктестiктерде жалпы жиналыстың өкiлеттiгi оның бiрден бiр қатысушысына тиесiлi болады."; 
      2-тармақтың екiншi абзацы мен 1) -5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Серiктестiктiң алқалы органдары ретiнде: 
      1) басқарма (дирекция); 
      2) байқаушы кеңес; 
      3) заң актiлерiнде немесе шаруашылық серiктестiгi қатысушыларының жалпы жиналысының (өкiлдерi жиналысының) шешiмiнде көзделген жағдайларда басқа да органдар құрылуы мүмкiн."; 
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Шаруашылық серiктестiгi қаржы есептерiнiң дұрыстығын тексеру және растату үшiн серiктестiкпен немесе оның қатысушыларымен мүлiктiк мүдделер жөнiнен байланысы жоқ кәсiпқой аудиторды тарта алады (сыртқы аудит). 
      Шаруашылық серiктестiгiн аудиторлық тексеру серiктестiк бiр немесе бiрнеше қатысушысының талап етуi бойынша соның (солардың) есебiнен кез келген уақытта жүргiзiлуге тиiс. 
      Шаруашылық серiктестiгiнiң қызметiне аудиторлық тексерудi жүргiзу тәртiбi заңдармен және серiктестiктiң құрылтай құжаттарымен белгiленедi."; 
      19) 61-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы алып тасталсын; 
      20) 64-баптың 2-тармағы алып тасталсын; 
      21) 70-баптың 6-тармағының қазақша мәтiнi өзгертiлмесiн; 
      22) 72-баптың 1-тармағындағы "жауапкершiлiгi толық" деген сөздер алып тасталсын; 
      23) 73-бапта: 
      2-тармақта: 
      2) тармақшадағы "жылдық есебiмен және баланстарымен" деген сөздер "қаржылық есеппен" деген сөздермен ауыстырылсын, "олардың" деген сөз "оның" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) заң актiлерiнде және құрылтай құжаттарында көзделген тәртiппен серiктестiктен шығуға.";
      24) 74-баптың 2-тармағының екiншi сөйлемi алып тасталсын; 
      25) 77-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк қатысушыларының саны елуден аспауға тиiс. Бұлай болмаған жағдайда ол жыл iшiнде акционерлiк қоғам не өндiрiстiк кооператив етiп қайта құрылуға, ал бұл мерзiм бiткеннен кейiн, егер қатысушылар саны елуге дейiн кемiтiлмесе, сот тәртiбiмен таратылуға тиiс."; 
      4-тармақтың бiрiншi абзацындағы "бiрауыздан" деген сөз алып тасталсын; 
      5-тармақ алып тасталсын;
      26) 78-баптағы 1-тармақ "құрылтайшылары" деген сөзден кейiн "(қатысушылары)" деген сөзбен толықтырылсын. 
      2-тармақ алып тасталсын. 
      27) 79-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3) серiктестiктiң қаржылық есебiн бекiту және оның таза табысын бөлу."; 
      28) 80-бапта: 
      1-тармақ "бiр бөлiгiн" деген сөздерден кейiн "өз қалауынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Егер серiктестiктiң құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушының өз үлесiн (оның бiр бөлiгiн) үшiншi адамдарға беруiне болады. 
      Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылар үшiншi тұлғалар алдында үлестi немесе оның бiр бөлiгiн сатып алуға артықшылық берiлген құқықты пайдаланады. Егер құрылтай құжаттарында немесе серiктестiк қатысушыларының келiсiмiмен өзгеше көзделмесе, үлестi (оның бiр бөлiгiн) сатып алуға артықшылық берiлген құқықты қатысушылар серiктестiктiң жарғылық капиталындағы өз үлестерiнiң мөлшерiне барабар жүзеге асырады. 
      Үлес (оның бiр бөлiгi) сатып алуға артықшылық берiлген құқық бұзыла отырып сатылған кезде жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң кез келген қатысушысы сатылған күннен бастап үш ай iшiнде өзiне сатып алушының құқықтары мен мiндеттерiн аударуды сот тәртiбiмен талап етуге құқылы."; 
      3-тармақта "жарғысына" деген сөз "құрылтай құжаттарына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      6-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Заң актiлерiнде үлестiң заңды тұлғалардың құқықтық мұрагерлерiне ауысу ерекшелiктерi көзделуi мүмкiн."; 
      29) 82-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
      "82-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң 
               қатысушысынан үлестi мәжбүрлеп сатып алу 
      Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiң қатысушысы заң актiлерiнде немесе құрылтай құжаттарында белгiленген серiктестiк алдындағы өз мiндеттерiн бұзған жағдайда серiктестiк жалпы жиналыстың шешiмiне сәйкес сот бойынша осындай қатысушының үлесiн серiктестiктiң қатысушымен келiсiмiнде белгiленген бағамен мәжбүрлеп сатып алуды талап етуге құқылы. Келiсiмге қол жетпеген жағдайда мәжбүрлеп сатып алынатын үлестiң бағасын сот белгiлейдi.";        30) 83-бапта бiрiншi сөйлем алып тасталсын;
      31) 85-баптың 3-тармағы "жауапты болады және" деген сөздерден кейiн "егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе" деген сөздермен толықтырылсын; 
      32) 86-бапта: 
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Акционерлiк қоғам акционерлерге жыл сайын қаржылық есептi хабарлап отыруға мiндеттi."; 
      3-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Жабық акционерлiк қоғамда құрылтайшылар (акционерлер) арасында акцияларды бөлу акцияларды шығару (эмиссия) болып табылмайды және тiркеуге жатпайды."; 
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Жабық акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттарында өз әрекетiмен қоғамның мүдделерiн елеулi түрде бұзған қатысушының акцияларын қоғамның сот тәртiбiмен мәжбүрлеп сатып алу мүмкiндiгi көзделуi мүмкiн."; 
      7-тармақ алып тасталсын; 
      33) 87-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы алып тасталсын; 
      34) 90-бапта: 
      1-тармақта "акциялардың жалпы санын қысқарту" деген сөздер 
"акцияларды жою деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2,3 және 4-тармақтар алып тасталсын; 
      35) 91-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Акционерлiк қоғам өзiнiң жарғылық капиталын толық төлегеннен кейiн және жылдық қаржылық есептерi тиiсiнше бекiтiлген жағдайда өзi өмiр сүре бастағаннан кейiн кемiнде үшiншi жылдан соң облигация шығаруға құқылы."; 
      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2) егер жеке капиталының мөлшерi (таза активтерiнiң құны) дивидендтер төлеу нәтижесiнде жарғылық капиталдың мөлшерiнен кем болып қалса, дивидендтердi жария етуге және төлеуге құқығы жоқ"; 
      36) 92-бапта:
      2-тармақтың 8-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) қоғамды тарату немесе қайта ұйымдастыру, тарату комиссиясын тағайындау, тарату балансын бекiту туралы шешiмдер қабылдау жатады.";
      оныншы абзац "жиналысының" деген сөзден кейiн "айрықша" деген сөзбен толықтырылсын; 
      7-тармақ алып тасталсын; 
      37) 96-баптың 1-тармағындағы "(үлестерiн)" деген сөз алып тасталсын;
      38) 97-баптағы "жарна қосу" деген сөздер "жарналарды енгiзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      39) 98-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өндiрiстiк кооперативтiң меншiгiндегi мүлiк, егер кооперативтiң жарғысында өзгеше көзделмесе, оның мүшелерiнiң пайларына олардың жарналарына барабар бөлiнедi."; 
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Өндiрiстiк кооператив таратылған немесе кооператив мүшесi одан шыққан жағдайда кооператив мүшесiнiң өз пайын бөлiп алуға құқығы бар."; 
      40) 100-бапта: 
      1-тармақтың екiншi абзацында "қаржы жылы", "бухгалтерлiк балансы" деген сөздер "есептi кезең", "қаржы есебi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4. Өндiрiстiк кооперативтiң мүшесi қайтыс болған жағдайда оның мұрагерлерi, егер кооперативтiң жарғысында өзгеше көзделмесе, кооператив мүшесi етiп қабылдануы мүмкiн. Қайтыс болған кооператив мүшесiнiң мұрагерi кооперативке кiруден бас тартқанда немесе кооператив мұрагердi қабылдаудан бас тартқанда оған мүлiктегi қайтыс болған кооператив мүшесiнiң пайына бара-бар үлес, сондай-ақ кооперативтiң таза табысының қайтыс болған адамға тиесiлi бөлiгi және кооператив қызметiне қосқан жеке еңбегi үшiн сыйақы төленедi."; 
      41) 102-бапта: 
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4. Мемлекеттiк кәсiпорын уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiмi бойынша құрылады, таратылады және қайта ұйымдастырылады."; 
      6-тармақ алып тасталсын;
      42) 103-баптың 2-тармағының үшiншi абзацындағы "осы Кодекстiң 44-бабының 3-тармағында" деген сөздер "осы Кодексте және өзге де заң актiлерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      43) 106-баптың 2-6-тармақтары алып тасталсын;
      44) 108-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын: 
      "Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда тұтыну кооперативiне заңды тұлғалар кiре алады.";
      45) 109-баптың 2,4-8-тармақтары алып тасталсын; 
      46) 110-баптың 1-тармағы "өзара" деген сөзден кейiн "сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдармен бiрлескен" деген сөздермен толықтырылсын. 
      47) 117-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Жылжымайтын мүлiкке (жылжымайтын дүние, жылжымайтын зат) жер учаскелерi, үйлер, ғимараттар, көпжылдық екпелер және жермен тығыз байланысты өзге мүлiк, яғни орнынан олардың мақсатына сай емес шығынсыз ауыстыру мүмкiн болмайтын мүлiк жатады."; 
      48) 118-бапта: 
      1-тармақтағы "бiрыңғай мемлекеттiк реестрде" деген сөздер алып тасталсын; 
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы, оралымды басқару құқығы, бiр жылдан астам мерзiмге жер пайдалану құқығы, бiр жылдан астам мерзiмге пайдалану құқығы, жылжымайтын мүлiктi кепiлге беру, жылжымайтын мүлiкке рента, сенiм бiлдiру арқылы басқару құқығы мемлекеттiк тiркеуден өткен кезден бастап пайда болады."; 
      49) 119-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Мүлiк кешенi ретiндегi кәсiпорын құрамындағы борыштарды берген кезде несие берушiлердiң құқықтарына осы Кодекстiң 48-бабында көзделген тәртiппен кепiлдiк берiледi."; 
      50) 125-баптың 1-тармағы "Кодексте" деген сөзден кейiн "және өзге де заң актiлерiнде" деген сөздермен толықтырылсын; 
      51) 132-бапта: 
      2-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Заң актiлерiнде атаулы акциялар бойынша құқықтарды беру көзделуi мүмкiн."; 
      3-тармақта: 
      екiншi абзацта "индоссантқа" деген сөз "(индоссатқа)" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      үшiншi абзац "индоссантқа" деген "индоссатқа" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      52) 139-баптың 2-тармағының бiрiншi абзацындағы "белгiленген проценттерiнде" деген сөздер "есептелген" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      53) 141-баптың 3-тармағы "құқық бұзған" деген сөздердiң алдынан "егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе" деген сөздермен толықтырылсын; 
      54) 152-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "жиырма бес ең төменгi жалақы" деген сөздер "жүз есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      55) 155-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Заң актiлерiне сәйкес мемлекеттiк немесе өзге де тiркелуге тиiс мәмiлелер, оның iшiнде осы Кодекстiң 118-бабының 2-тармағының бiрiншi бөлiгiнде аталған құқықтарды туындататын, өзгертетiн немесе тоқтататын мәмiлелер, егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, олар тiркелгеннен кейiн жасалған болып есептеледi. 
      Тiркеуден бас тартылу жазбаша түрде ресiмделуге тиiс және заң талаптарының бұзылуына сiлтеме жасалғанда ғана мүмкiн болады."; 
      56) 156-бапта: 
      баптың атауындағы "және трасталық" деген сөздер алып тасталсын; 
      6-тармақ алып тасталсын; 
      57) 159-баптың 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "11. Заңды тұлғаның осы Кодексте, өзге де заң актiлерiнде немесе құрылтай құжаттарында нақты шектелген қызмет мақсаттарына қайшы келетiн етiп жасаған, не оның органының жарғылық құзыретiн бұза отырып жасаған мәмiлесi, егер мәмiледегi басқа тараптың мұндай жолсыздықтар туралы бiлгенi немесе күнiлгерi бiлуге тиiс болғаны дәлелденсе, заңды тұлғаның мүлiк иесiнiң қуынымы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкiн."; 
      58) 162-баптың 1-тармағы алып тасталсын; 
      59) 182-баптың қазақша нұсқасы өзгертiлмесiн; 
      60) 188-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен
толықтырылсын: 
      "Меншiк құқығы мәмiле жасалған кезде болған барлық
жүктемелерiмен басқа адамға берiледi.";
      61) 191-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi абзацында "немесе" деген сөз алып тасталсын;
      1-тармақтың екiншi абзацы алып тасталсын;
      62) 192-баптың 2-тармағының екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Республикалық бюджеттiң қаражаты, алтын валюта қоры және алмас қоры, мемлекеттiк меншiктiң осы Кодекстiң 193-бабында аталған объектiлерi және мемлекеттiк заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлмеген өзге де мемлекеттiк мүлiк Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қазынасын құрайды."; 
      63) 193-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
      "193-бап. Жерге және басқа да табиғи ресурстарға меншiк 
Жер, оның қойнауы, су, өсiмдiк және жануарлар дүниесi, басқа да табиғи ресурстар мемлекеттiк меншiкте болады. Жер заң актiлерiнде белгiленген негiздерде, шарттар мен шектерде жеке меншiкте болуы да мүмкiн."; 
      64) 195-бапта: 
      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4) осы Кодексте немесе өзге заң актiлерiнде көзделген басқа да заттық құқықтар.";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Заттық құқықтарға, егер заңдарда өзгеше көзделмесе немесе
осы заттық құқықтың табиғатына қайшы келмесе, меншiк құқығы туралы нормалар қолданылады."; 
      65) 196-баптың қазақша нұсқасы өзгертiлмесiн; 
      66) 200-бапта: 
      1-тармақта:
      "кәсiпорынның" деген сөзден кейiн "егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) үшiншi тұлғалардың мiндеттемелерi бойынша кепiлдеме немесе кепiлдiк беру."; 
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мемлекеттiк кәсiпорын, егер заңдарда өзгеше көзделмесе, негiзгi қорларға жатпайтын, өзiне шаруашылық жүргiзу құқығымен бекiтiлiп берiлген мүлiкке дербес билiк етедi."; 
      67) 202-бапта "алған" және "жүзеге асырған" деген сөздер тиiсiнше "алушы" және "жүзеге асырушы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      68) 207-бапта: 
      баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Меншiк иесiнiң қазыналық кәсiпорын мен мекеменiң борыштары бойынша жауаптылығы.";
      1 және 2-тармақтар алып тасталсын;
      3-тармақта "3" деген сан алып тасталсын;
      69) 209-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Жылжымайтын мүлiкке меншiк кондоминиум нысанында пайда болуы мүмкiн, бұл жағдайда жылжымайтын мүлiктiң жекелеген бөлiктерi азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың дара (бөлек) меншiгiнде болады, ал жылжымайтын мүлiктiң бөлек меншiкте емес бөлiктерi ортақ үлестiк меншiк құқығымен жылжымайтын мүлiк бөлiктерiнiң иелерiне тиесiлi болады. 
      Әрбiр меншiк иесiнiң ортақ мүлiктегi үлесi оның жылжымайтын мүлiктiң өзiне тиесiлi бөлiгiне бөлек меншiгiнен ажырағысыз. 
      Әрбiр меншiк иесiнiң ортақ мүлiктегi үлесiнiң мөлшерi мен оны ұстауға арналған шығындарға қатысу дәрежесi, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, жылжымайтын мүлiктiң дара (бөлек) меншiктегi бөлiктерiнiң мөлшерiне байланысты болады. 
      Кондоминиумның әр алуан түрлерiнiң құқықтық режимiнiң ерекшелiктерi заң актiлерiмен айқындалуы мүмкiн.";
      70) 221-баптың 2-тармағында "заңмен" деген сөз "заң 
актiлерiмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      71) 223-баптың 2-тармағында "тиесiлi" деген сөз "тиесiлi болған" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      72) 227-баптың екiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасының Тұрғын үй кодексiнде" деген сөздер "тұрғын үй қатынастары туралы заң актiлерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      73) 228-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiгiнде "шаруашылық" деген сөз алып тасталсын;
      екiншi бөлiгiнде "ортақ шаруашылық мақсатқа жету үшiн" деген
сөздер "табыс табу немесе заңға қайшы келмейтiн өзге де мақсатқа қол жеткiзу үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-тармақта "шаруашылық" деген сөз алып тасталсын;
      74) 230-бапта:
      3-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақ мынадай сөздермен толықтырылсын:
      "егер осы тараудың нормаларында өзгеше көзделмесе, басқа заң актiлерiмен немесе бiрлескен қызмет туралы шартпен" деген сөздермен толықтырылсын; 
      75) 231-баптың мәтiнiнде "шаруашылық" деген сөз алып тасталсын, "болуы мүмкiн" деген сөздер "пайда болған" деген сөздермен толықтырылсын;
      76) 233-баптың 4-тармағында құрылтай құжаттарында деген сөздер "консорциалдық келiсiмде" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      77) 240-баптың 1-тармағы бiрiншi бөлiгiнiң қазақша мәтiнi өзгертiлмесiн; 
      78) 243-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
      "243-бап. Меншiк иесi бар тартқан жылжымалы заттар 
      1. Меншiк иесi тастаған немесе оларға меншiк құқығынан бас тарту мақсатымен өзгеше түрде қалдырып кеткен жылжымалы заттар (тасталған заттар) осы баптың 2-тармағында көзделген тәртiппен басқа адамдардың өз меншiгiне айналдырылуы мүмкiн. 
      2. Меншiгiнде, иелiгiнде немесе пайдалануында құны жиырма айлық есептiк көрсеткiшке сәйкес сомадан көрiнеу төмен тасталған мүлiк не тасталған металл сынықтары, жарамсыз өнiм жатқан жер учаскесi бар адамның ол заттарды пайдалануға кiрiсiп немесе осы заттарды меншiгiне қаратқандығына куә болатын өзге де iс-әрекет жасап, оларды өз меншiгiне айналдыруға құқығы бар.
      Басқа тасталған заттар, егер осы адамның арызы бойынша оларды сот иесiз деп таныса, оларды иеленуге кiрiскен тұлғаның меншiгiне кiредi."; 
      79) 251-баптың 1-тармағындағы "заң құжаттарында немесе" деген сөздер алып тасталсын; 
      80) 253-баптың 1-тармағында "мемлекеттiк өкiмет және басқару органдары" деген сөздер "мемлекеттiк органдар" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      81) 261-баптың 3-тармағындағы "бiрiншi бөлiгiнде" деген сөздер 1-тармағында  деген сөздермен ауыстырылсын; 
      82) 269-баптың 1-тармағы алып тасталсын; 
      83) 281-баптың 4-тармақшасындағы "негiзгi" деген сөз "жаңа"  деген сөзбен ауыстырылсын;
      84) 287-баптың 4-тармағы бiрiншi бөлiгiнiң қазақша мәтiнi өзгертiлмесiн; 
      85) 291-бапта:
      1-тармақтағы "нотариаттық кеңсенiң" деген сөздер "нотариустың" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      2-тармақшадағы "нотариаттық кеңсенiң", "Нотариаттық кеңсе" деген сөздер тиiсiнше "нотариустың", "Нотариус" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      86) 293-баптағы "заңмен" деген сөз "заңдармен" деген сөзбен ауыстырылсын;
      87) 299-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацындағы "заң құжаттарында белгiленген алымдарды шығарып" деген сөздер "осы Кодексте белгiленген алып тасталатындарды қоспай" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      88) 301-баптың 5-тармағындағы "шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң" деген сөздер "адамдардың" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      89) 311-баптың 1-тармағындағы "алдындағы кепiл ұстаушылардың талаптарынан" деген сөз тiркесi "...талаптары қанағаттандырғаннан" деп толықтырылсын; 
      90) 325-баптың 3-тармағы алып тасталсын; 
      91) 328-баптың 5-тармағындағы "кепiлге қойылған мүлiктi сату үшiн белгiленген тәртiп бойынша" деген сөздер алып тасталсын; 
      92) 339-бап мынадай редакцияда 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Мiндеттеменiң жекелеген түрлерi бойынша талап ету құқығын берудiң ерекшелiктерi заң актiлерiнде белгiленуi мүмкiн."; 
      93) 344-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3) мiндеттеменi оның кепiл болушысы, тапсырушысы немесе осы мiндеттеме бойынша борышқор болып табылмайтын кепiлге зат берушiнiң орындалуы нәтижесiнде;"; 
      94) 348-бап мынадай редакциядағы 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Мiндеттеменiң жекелеген түрлерi бойынша қарызды аудару ерекшелiктерi заң актiлерiнде белгiленуi мүмкiн."; 
      95) 350-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "5. Егер мұның өзi мiндеттеменi бұзғаны үшiн жауапкершiлiктен жалтару мақсатымен жасалғанын дәлелдесе, несие берушi борышқордың, сондай-ақ оның мүлiк иесiнiң кез келген iс-әрекетiн жарамсыз деп тануды талап етуге құқылы."; 
      96) 354-баптың 3-тармағындағы "босатпайды" деген сөз "босатады" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      97) 357-баптың 2-тармағындағы "не негiзгi борышқордың есебiнен өндiрiп алу" деген сөздер алып тасталсын; 
      98) 358-баптың 2-тармағындағы "заңмен" деген сөз "заңдармен" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      99) 364-баптың 2-тармағындағы "заң" деген сөз "заң актiлерi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      100) 368-бапта 2-тармақ алып тасталсын; 
      101) 370-бапта: 
      2-тармақтың 5) тармақшасында "заңда" деген сөз "заңдарда" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      3-тармақ мынадай мазмұндағы жаңа бiрiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "3. Талап өзгеге өткен жағдайда борышқор жаңа несие берушiнiң талабына қарсы өзiнiң бастапқы несие берушiге керi талабын есепке жатқызуға құқылы."; 
      102) 372-баптың 1-тармағының қазақша мәтiнi өзгертiлмесiн; 
      103) 390-баптың 7-тармағының қазақша мәтiнi өзгертiлмесiн;   
      104) 401-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3. Шартты орындаудан бiржақты бас тартылған жағдайда (шарттан тиiсiнше iшiнара немесе толығымен бас тарту (осы Кодекстiң 404-бабы) шарт өзгертiлдi немесе бұзылды деп есептеледi."; 
      105) 403-баптың 4-тармағындағы "заңда" деген сөз "заң актiлерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      106) 404-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
      "404-бап. Шартты орындаудан бiржақты бас тарту 
                (шарттар бас тарту) 
      1. Шартты орындаудан бiржақты бас тартуға (Шарттан бас тартуға) осы Кодексте, өзге де заң актiлерiнде немесе тараптардың келiсiмiнде көзделген жағдайларда жол берiледi. 
      2. Тараптардың бiрi, атап айтқанда: 
      1) шартқа негiзделген мiндеттеменi орындау мүмкiн болмаған (осы Кодекстiң 374-бабы); 
      2) белгiленген тәртiппен екiншi тарапты банкрот деп таныған; 
      3) шарт жасалғанда негiзге алынған мемлекеттiк органның актiсi өзгертiлген немесе күшi жойылған жағдайларда шартты орындаудан бас тартуға құқылы. 
      3. Егер заң актiлерiнде немесе тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, шарт мерзiмi көрсетiлмей жасалған жағдайда шартты орындаудан бiржақты бас тартуға жол берiледi. 
      4. Егер осы Кодексте, басқа да заң актiлерiнде немесе тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, шартты орындаудан бiржақты бас тартылған жағдайда бiр тарап бұл туралы екiншi тарапқа бiр айдан кешiктiрмей ескертуге тиiс. 
      2. "Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiн (жалпы бөлiм) күшiне енгiзу туралы 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысында: 
      4-тармақтың бiрiншi абзацы алып тасталсын; 
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Азаматтық кодекстiң (жалпы бөлiм) 240-бабының күшi (сатып алу мерзiмiнiң ескiруi) мүлiктi иелену 1995 жылғы 1 наурызға дейiн басталған және осы Кодекс күшiне енгiзiлгенге дейiн жалғасқан жағдайларға да қолданылады.". 

      Қазақстан Республикасының
      Президентi 
 

О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) и в Постановление Верховного Совета Республики Казахстан "О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть)"

Закон Республики Казахстан от 2 марта 1998 г. N 211

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24, (приложение); 1995 г., N 15-16, ст.109; N 20, ст.121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст.187; N 14, ст.274; N 19, ст.370; 1997 г., N 1-2, ст.8; N 5, ст.55; N 12, ст.183, 184; Закон Республики Казахстан от 2 июля 1997 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 9 июля 1997 г.; Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 17 июля 1997 г.):
      1) пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
      "1. Гражданское законодательство Республики Казахстан состоит из настоящего Кодекса, принятых в соответствии с ним иных законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу закона, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса Парламента (законодательных актов), а также указов Президента Республики Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Кодекса.
      2. В случае противоречия норм гражданского права, содержащихся в актах законодательства Республики Казахстан, кроме тех, что указаны в пункте 3 статьи 1 настоящего Кодекса, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса. Нормы гражданского права, содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и противоречащие нормам настоящего Кодекса, могут применяться только после внесения в Кодекс соответствующих изменений.
      3. Отношения, связанные с созданием, реорганизацией, банкротством и ликвидацией банков, контролем за банковской деятельностью и ее аудиторской проверкой, лицензированием отдельных видов банковских операций, регулируются настоящим Кодексом в части, не противоречащей законодательным актам, регулирующим банковскую деятельность.
      Отношения между банками и их клиентами, а также отношения между клиентами через банки регулируются гражданским законодательством в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.";
      "5. Министерства и иные центральные исполнительные органы, местные представительные и исполнительные органы могут издавать акты, регулирующие гражданские отношения, в случаях и пределах, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами гражданского законодательства.";
      2) в пункте 4 статьи 21:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, в пределах суммы обеспечения;";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) в четвертую очередь производятся расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;";
      3) пункт 2 статьи 34 после слова "создано" дополнить словом "только";
      4) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
      "1. Юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его деятельностью обязанности в соответствии с настоящим Кодексом. Коммерческие организации, за исключением государственных предприятий, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещенных законодательными актами или учредительными документами видов деятельности.
      В случаях, предусмотренных законодательными актами, для юридических лиц, осуществляющих определенные виды деятельности, может быть исключена или ограничена возможность заниматься другой деятельностью.
      Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.";
      5) в статье 37:
      пункт 1 после слова "обязанности" дополнить словом "только";
      пункт 2 исключить;
      пункт 3 считать пунктом 2;
      6) абзац первый пункта 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
      "2. Наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического лица является его фирменным наименованием. Под определенным фирменным наименованием юридическое лицо вносится в единый государственный регистр юридических лиц.";
      7) статью 39 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. В отношениях с третьими лицами юридическое лицо не вправе ссылаться на несоответствие своего фактического адреса адресу, внесенному в единый государственный регистр юридических лиц. При этом третьи лица вправе направлять юридическому лицу почтовую и иную корреспонденцию как по адресу, внесенному в государственный регистр, так и по фактическому адресу.";
      8) в статье 41:
      в пункте 1 исключить слова "либо только учредительного договора";
      абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "Учредительными документами хозяйственного товарищества и производственного кооператива могут быть предусмотрены предмет и цели их деятельности.";
      дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
      "6. В случае противоречий между учредительным договором и уставом одного юридического лица должны применяться условия:
      1) учредительного договора, если они относятся к внутренним отношениям учредителей;
      2) устава, если их применение может иметь значение для отношений юридического лица с третьими лицами.
      7. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом юридического лица.";
      9) в пункте 4 статьи 42 исключить слова "и должны быть указаны в уставе создавшего их юридического лица";
      10) в статье 44:
      в абзаце втором пункта 1 исключить слова "Финансируемое собственником";
      пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
      "2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законодательными актами либо учредительными документами юридического лица.
      3. Если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического лица, учредитель (участник) или соответственно собственник его имущества несет перед кредиторами субсидиарную ответственность.
      4. Юридическое лицо несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом юридического лица с превышением его полномочий, установленных учредительными документами, кроме случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 159 настоящего Кодекса.";
      11) пункт 3 статьи 48 после слов "возникшие юридические лица" дополнить словами "а также юридическое лицо, из состава которого выделилось другое юридическое лицо";
      12) в статье 49:
      в абзаце первом пункта 3 слово "законом" заменить словами "законодательными актами";
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Ликвидация отдельных видов юридических лиц возможна по решению соответствующего органа, уполномоченного государством, по основаниям, предусмотренным законодательными актами";
      13) в пункте 1 статьи 50 исключить слова "который вносит в государственный регистр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации";
      14) в абзаце первом пункта 6 статьи 51 слова "за недостатком" заменить словами "из-за недостаточности";
      15) статью 56 изложить в следующей редакции:
      "Статья 56. Освобождение несостоятельного должника от долгов
      1. После продажи имущества и распределения вырученных от продажи денег между кредиторами несостоятельный должник освобождается от исполнения оставшихся обязательств и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании юридического лица банкротом.
      2. Несостоятельный должник не получает освобождение от

обязательств в случае, если он скрыл или передал в целях сокрытия
другому лицу в течение года до начала ликвидационного производства
часть своего имущества, утаил или сфальсифицировал необходимую
отчетную информацию, включая бухгалтерские книги, счета,
документы.";
   16) в статье 58:
   в абзаце втором пункта 1 исключить слова "В случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом";
   абзац второй пункта 3 и пункт 7 исключить;
   17) в статье 59:
   в пункте 1:
   в абзаце первом слово "собственности" заменить словом
"деятельности";
   абзац второй изложить в следующей редакции:


      "Вклады учредителей (участников) в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по соглашению всех учредителей или по решению общего собрания всех участников товарищества. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячных расчетных показателей, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.";
      дополнить абзацами четвертым, пятым и шестым следующего содержания:
      "Учредители (участники) товарищества в течение пяти лет с момента такой оценки несут солидарную ответственность перед кредиторами товарищества в пределах суммы, на которую завышена оценка вклада.
      В случаях, когда в качестве вклада товариществу передается право пользования имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование таким имуществом, исчисленной за весь срок, указанный в учредительных документах.
      Не допускается внесение вкладов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также путем зачета требований участников к товариществу.";
      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного товарищества (доля в имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не предусмотрено учредительными документами.";
      пункт 3 дополнить словами "и (или) учредительными документами";
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Уменьшение уставного капитала хозяйственного товарищества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения товарищества или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.
      Уменьшение уставного капитала в нарушение установленного настоящим пунктом порядка является основанием для ликвидации товарищества по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.";
      18) в статье 60:
      пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
      "В хозяйственных товариществах, учрежденных одним лицом, полномочия общего собрания принадлежат его единственному участнику.";
      абзац второй и подпункты 1)-5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "В качестве коллегиальных органов товарищества могут быть созданы:
      1) правление (дирекция);
      2) наблюдательный совет;
      3) другие органы в случаях, предусмотренных законодательными актами или решением общего собрания (собрания представителей) участников хозяйственного товарищества.";
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Хозяйственное товарищество может для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с товариществом или его участниками (внешний аудит).
      Аудиторская проверка хозяйственного товарищества должна быть проведена в любое время по требованию одного или нескольких участников товарищества за счет его (их) средств.
      Порядок проведения аудиторской проверки деятельности хозяйственного товарищества определяется законодательством и учредительными документами товарищества.";
      19) подпункт 5) пункта 1 статьи 61 исключить;
      20) пункт 2 статьи 64 исключить;
      21) в пункте 6 статьи 70 слово "предусмотренные" заменить словом "предусмотренный";
      22) в пункте 1 статьи 72 исключить слово "полного";
      23) в статье 73:
      в пункте 2:
      в подпункте 2) слова "годовым отчетом и балансами" заменить словами "финансовой отчетностью", слово "их" заменить словом "ее";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) в порядке, предусмотренном законодательными актами и

учредительными документами, выйти из товарищества.";
   24) второе предложение пункта 2 статьи 74 исключить;
   25) в статье 77:
   абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
   "2. Число участников товарищества с ограниченной
ответственностью не должно превышать пятидесяти. В ином случае оно
подлежит преобразованию в акционерное общество либо в
производственный кооператив в течение года, а по истечении этого
срока - ликвидации в судебном порядке, если число участников не
уменьшится до пятидесяти.";
   в абзаце первом пункта 4 исключить слово "единогласному";
   пункт 5 исключить;
   26) пункт 1 статьи 78 после слова "учредителями" дополнить
словом "(участниками)";
   пункт 2 исключить;
   27) подпункт 3) пункта 2 статьи 79 изложить в следующей
редакции:
   "3) утверждение финансовой отчетности товарищества и
распределение его чистого дохода.";
   28) в статье 80:
   в пункте 1 после слов "ее часть" дополнить словами "по своему
выбору";
   пункт 2 изложить в следующей редакции:


      "2. Отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части) третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами товарищества.
      Участники товарищества с ограниченной ответственностью пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли или ее части. Если учредительными документами или соглашением участников товарищества не предусмотрено иное, преимущественное право покупки доли (ее части) осуществляется участниками пропорционально размерам их долей в уставном капитале товарищества.
      При продаже доли (ее части) с нарушением преимущественного права покупки любой участник товарищества с ограниченной ответственностью вправе в течение трех месяцев со дня продажи требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.";
      в пункте 3 слово "уставом" заменить словами "учредительными документами";
      пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Законодательными актами могут быть предусмотрены особенности перехода доли к правопреемникам юридических лиц.";
      29) статью 82 изложить в следующей редакции:
      "Статья 82. Принудительный выкуп доли у участника товарищества
                  с ограниченной ответственностью
      При нарушении участником товарищества с ограниченной ответственностью своих обязанностей перед товариществом, установленных законодательными актами или учредительными документами, товарищество в соответствии с решением общего собрания вправе по суду требовать принудительного выкупа доли такого участника по цене, определенной соглашением товарищества с участником. При недостижении соглашения цена принудительно выкупаемой доли устанавливается судом.";
      30) в статье 83 первое предложение исключить;
      31) пункт 3 статьи 85 дополнить словами "если иное не предусмотрено законодательными актами";
      32) в статье 86:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Акционерное общество обязано ежегодно доводить до сведения акционеров финансовую отчетность.";
      пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Распределение акций среди учредителей (акционеров) в закрытом

акционерном обществе не является выпуском (эмиссией) акций и не
подлежит регистрации.";
   пункт 5 изложить в следующей редакции:
   "5. Учредительными документами закрытого акционерного общества
может быть предусмотрена возможность принудительного выкупа в
судебном порядке обществом акций участника, существенно нарушающего
своими действиями интересы общества.";
   пункт 7 исключить;
   33) подпункт 5) пункта 3 статьи 87 исключить;
   34) в статье 90:
   в пункте 1 слова "сокращения их общего количества" заменить
словами "их аннулирования";
   пункты 2, 3 и 4 исключить;
   35) в статье 91:
   пункт 2 изложить в следующей редакции:


      "2. Акционерное общество вправе выпускать облигации после полной оплаты своего уставного капитала и не ранее третьего года своего существования при условии надлежащего утверждения годовых финансовых отчетностей.";

   подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
   "2) если размер собственного капитала (стоимость чистых
активов) станет меньше размера уставного капитала в результате
выплаты дивидендов.";
   36) в статье 92:
   подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:
   "8) о ликвидации или реорганизации общества, назначении
ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса.";
   абзац десятый перед словом "компетенции" дополнить словом
"исключительной";
   пункт 7 исключить;
   37) в пункте 1 статьи 96 исключить слово "(паев)";
   38) в статье 97 слова "внесения паев" и "внесению пая" заменить
словами "внесения взносов", "внесению взноса";
   39) в статье 98:
   пункт 1 изложить в следующей редакции:


      "1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов пропорционально их взносам, если уставом кооператива не предусмотрено иное.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. В случае ликвидации производственного кооператива или выхода из него члена кооператива последний имеет право на выдел своего пая.";
      40) в статье 100:
      в абзаце втором пункта 1 слова "финансового года", "бухгалтерского баланса" заменить словами "отчетного периода", "финансовой отчетности";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. В случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. При отказе наследника умершего члена кооператива от вступления в кооператив либо отказе кооператива от приема наследника ему выплачивается доля в имуществе,

пропорциональная паю умершего члена кооператива, а также
причитающиеся умершему часть чистого дохода кооператива и
вознаграждение за личное трудовое участие в деятельности
кооператива.";
   41) в статье 102:
   пункт 4 изложить в следующей редакции:
   "4. Государственное предприятие создается, ликвидируется и
реорганизуется по решению уполномоченного государственного органа.";
   пункт 6 исключить;
   42) в абзаце третьем пункта 2 статьи 103 слова "пунктом 3
статьи 44 настоящего Кодекса" заменить словами "настоящим Кодексом и
иными законодательными актами";
   43) пункты 2-6 статьи 106 исключить;
   44) пункт 1 статьи 108 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
   "В случаях, предусмотренных законодательными актами, в
потребительский кооператив могут вступать юридические лица.";
   45) пункты 2, 4-8 статьи 109 исключить;
   46) пункт 1 статьи 110 после слов "между собой" дополнить
словами "а также совместно с некоммерческими организациями";
   47) пункт 1 статьи 117 изложить в следующей редакции:


      "1. К недвижимому имуществу (недвижимые вещи, недвижимость) относятся: земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.";
      48) в статье 118:
      в пункте 1 исключить слова "в едином государственном реестре";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право землепользования на срок свыше года, право пользования на срок свыше года, залог недвижимости, рента на недвижимое имущество, право доверительного управления возникают с момента государственной регистрации.";
      49) статью 119 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

   "4. При передаче долгов в составе предприятия как
имущественного комплекса права кредиторов гарантируются в порядке,
предусмотренном статьей 48 настоящего Кодекса.";
   50) пункт 1 статьи 125 после слова "Кодексом" дополнить словами
"и иными законодательными актами";
   51) в статье 132:
   пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
   "Законодательными актами могут быть предусмотрены передачи прав
по именным акциям.";
   в пункте 3:
   в абзаце втором слово "индоссата" заменить словом
"(индоссата)";
   в абзаце третьем слово "индоссанту" заменить словом
"индоссату";
   52) в абзаце первом пункта 2 статьи 139 слова "в фиксированных
процентах" заменить словом "рассчитанных";


      53) в пункте 3 статьи 141 после слов "нарушившего право" дополнить словами "если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";
      54) в подпункте 2) пункта 1 статьи 152 слова "двадцати пяти минимальных заработных плат" заменить словами "ста расчетных показателей";
      55) пункт 1 статьи 155 изложить в следующей редакции:
      "1. Сделки, подлежащие в соответствии с законодательными актами государственной или иной регистрации, в том числе сделки, создающие, изменяющие или прекращающие права, перечисленные в части первой пункта 2 статьи 118 настоящего Кодекса, считаются совершенными после их регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами.
      Отказ в регистрации должен быть оформлен в письменном виде и возможен лишь со ссылкой на нарушение требований законодательства.";
      56) в статье 156:
      в названии статьи исключить слова "и трастовые";
      пункт 6 исключить;
      57) пункт 11 статьи 159 изложить в следующей редакции:
      "11. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными настоящим Кодексом, иными законодательными актами или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску собственника имущества юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях.";
      58) пункт 1 статьи 162 исключить;
      59) в названии статьи 182 слово "Приостановления" заменить словом "Приостановление";
      60) пункт 1 статьи 188 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Право собственности передается другому лицу со всеми обременениями, имевшимися на момент совершения сделки.";
      61) в статье 191:
      в абзаце первом пункта 1 исключить слово "или";
      абзац второй пункта 1 исключить;
      62) абзац второй пункта 2 статьи 192 изложить в следующей редакции:
      "Средства республиканского бюджета, золотовалютный запас и алмазный фонд, объекты государственной собственности, перечисленные в статье 193 настоящего Кодекса, и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными юридическими лицами, составляют государственную казну Республики Казахстан.";
      63) статью 193 изложить в следующей редакции:
      "Статья 193. Собственность на землю и другие природные ресурсы
      Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законодательными актами.";
      64) в статье 195:

   подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:
   "4) другие вещные права, предусмотренные настоящим Кодексом или
иными законодательными актами".;
   пункт 2 изложить в следующей редакции:
   "2. К вещным правам применяются нормы о праве собственности,
если иное не предусмотрено законодательством или не противоречит
природе данного вещного права.";
   65) в статье 196 слова "получившим" и "осуществляющим" заменить
словами "получившего" и "осуществляющего";
   66) в статье 200:
   в пункте 1:
   после слов "хозяйственного ведения" дополнить словами "если
иное не предусмотрено законодательными актами";
   дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
   "4) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам
третьих лиц.";
   пункт 2 изложить в следующей редакции:
   "2. Государственное предприятие, если иное не предусмотрено
законодательством, самостоятельно распоряжается закрепленным за ним
на праве хозяйственного ведения имуществом, не относящимся к
основным фондам.";
   67) в статье 202 слова "получившими" и "осуществляющими"
заменить словами "получивших" и "осуществляющих";
   68) в статье 207:
   название статьи изложить в следующей редакции:
   "Ответственность собственника по долгам казенного предприятия и
учреждения";
   пункты 1 и 2 исключить;
   в пункте 3 исключить цифру "3";
   69) статью 209 дополнить пунктом 6 следующего содержания:


      "6. Собственность на недвижимое имущество может возникать в форме кондоминиума, при котором отдельные части недвижимости находятся в индивидуальной (раздельной) собственности граждан и (или) юридических лиц, а те части недвижимости, которые не находятся в раздельной собственности, принадлежат собственникам частей недвижимости на праве общей долевой собственности.
      Доля каждого собственника в общем имуществе неотделима от его

раздельной собственности на принадлежащую ему часть недвижимости.
   Размер доли каждого собственника в общем имуществе и степень
участия в расходах на его содержание зависят от размеров частей
недвижимости, находящихся в индивидуальной (раздельной)
собственности, если иное не предусмотрено законодательными актами
или договором.
   Особенности правового режима разных видов кондоминиума могут
определяться законодательными актами.";
   70) в пункте 2 статьи 221 слово "законом" заменить словами
"законодательными актами";
   71) в пункте 2 статьи 223 слово "принадлежащее" заменить словом
"принадлежавшее";
   72) в абзаце 2 статьи 227 слова "Жилищным кодексом Республики
Казахстан" заменить словами "законодательными актами о жилищных
отношениях";
   73) в статье 228:
   в пункте 1:
   в части первой исключить слово "хозяйственной";
   в части второй слова "для достижения общей хозяйственной цели"
заменить словами "для получения доходов или достижения иной не
противоречащей закону цели";
   в пункте 3 исключить слово "хозяйственной";
   74) в статье 230:
   пункт 3 исключить;
   пункт 4 дополнить словами:


      "если иное не предусмотрено нормами настоящей главы, другими законодательными актами или договором о совместной деятельности";
      75) в тексте статьи 231 исключить слово "хозяйственной", слово "возможных" заменить словом "возникших";
      76) в пункте 4 статьи 233 слова "учредительными документами" заменить словами "консорциальным соглашением";
      77) в части первой пункта 1 статьи 240 слова "не являющиеся" заменить словами "не являющееся";
      78) статью 243 изложить в следующей редакции:
      Статья 243. Движимые вещи, от которых собственник отказался
      1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
      2. Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей двадцати месячным расчетным показателям, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об

обращении вещи в собственность.
   Другие брошенные вещи поступают в собственность лица,
вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они
признаны судом безхозяйными.";
   79) в пункте 1 статьи 251 исключить слова "законодательными
актами или";
   80) в пункте 1 статьи 253 слова "органов государственной власти
и управления" заменить словами "государственных органов";
   81) в пункте 3 статьи 261 слова "части первой" заменить словами
"пункте 1";
   82) пункт 1 статьи 269 исключить;
   83) в подпункте 4) статьи 281 слова "в основном" заменить
словами "на новом";
   84) в части первой пункта 4 статьи 287 слово "от" заменить
словом "из";
   85) в статье 291:
   в пункте 1 слова "нотариальной конторы" заменить словом
"нотариуса";
   в пункте 2 слова "нотариальной конторы", "Нотариальная контора"
заменить соответственно словами "нотариуса", "Нотариус";
   86) в статье 293 слово "законом" заменить словом
"законодательством";
   87) в абзаце первом пункта 1 статьи 299 слова "за изъятиями,
установленными законодательными актами" заменить словами "за
изъятиями, установленными настоящим Кодексом";
   88) в пункте 5 статьи 301 слова "хозяйствующих субъектов"
заменить словом "лиц";
   89) пункт 1 статьи 311 после слов "предмета залога" дополнить
словом "удовлетворения";
   90) пункт 3 статьи 325 исключить;


      91) в пункте 5 статьи 328 исключить слова "в порядке, установленном для реализации заложенного имущества";
      92) статью 339 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
      "4. Особенности уступки права требования по отдельным видам

обязательства могут быть установлены законодательными актами";
   93) подпункт 3) статьи 344 изложить в следующей редакции:
   "3) вследствие исполнения обязательства его гарантом,
поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому
обязательству;";
   94) статью 348 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
   "4. Особенности перевода долга по отдельным видам обязательства
могут быть установлены законодательными актами.";
   95) пункт 5 статьи 350 изложить в следующей редакции:
   "5. Кредитор вправе требовать признания недействительным любого
действия должника, а также собственника его имущества, если докажет,
что оно совершено с целью уклониться от ответственности за нарушение
обязательства.";
   96) в пункте 3 статьи 354 слова "не освобождают" заменить
словом "освобождают";
   97) в пункте 2 статьи 357 исключить слова "либо взыскания
средств со счета основного должника";
   98) в пункте 2 статьи 358 слово "законом" заменить словом
"законодательством";
   99) в пункте 2 статьи 364 слово "закона" заменить словами
"законодательного акта";
   100) в статье 368 пункт 2 исключить;
   101) в статье 370:
   в подпункте 5 пункта 2 слово "законом" заменить словом
"законодательством";
   пункт 3 дополнить новой частью первой следующего содержания:


      "3. В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору.";
      102) в пункте 1 статьи 372 слово "предусматривающими" заменить словом "предусматривающим";
      103) в пункте 7 статьи 390 слово "предусмотрено" заменить словом "предусмотрены";
      104) пункт 3 статьи 401 изложить в следующей редакции:
      "3. Договор считается измененным или расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора (отказа от договора соответственно частично или полностью (статья 404 настоящего Кодекса)";
      105) в пункте 4 статьи 403 слово "законом" заменить словами "законодательными актами";
      106) статью 404 изложить в следующей редакции:
      "Статья 404. Односторонний отказ от исполнения договора (отказ
                    от договора)
      1. Односторонний отказ от исполнения договора (отказ от договора) допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законодательными актами или соглашением сторон.
      2. Одна из сторон вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
      1) невозможности исполнения обязательства, основанного на договоре (статья 374 настоящего Кодекса);
      2) признания в установленном порядке другой стороны банкротом;
      3) изменения или отмены акта государственного органа, на основании которого заключен договор.
      3. Одностороний отказ от исполнения договора допускается в случаях, когда договор заключен без указания срока,если иное не предусмотрено законодательными актами или соглашением сторон.
      4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за месяц, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законодательными актами или соглашением сторон.".

      2. В Постановлении Верховного Совета Республики Казахстан от 27

декабря 1994 г. "О введении в действие Гражданского кодекса
Республики Казахстан (общая часть)":
   абзац первый пункта 4 исключить;
   пункт 7 изложить в следующей редакции:
   "7. Действие статьи 240 Гражданского кодекса (общая часть)
(приобретательская давность) распространяется и на случаи, когда
владение имуществом началось до 1 марта 1995 года и продолжалось до
введения в действие настоящего Кодекса.".

   Президент
   Республики Казахстан