Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 6 қарашадағы N 285-I Конституциялық Заңы

      Қазақстан Республикасының Президентінің "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі N 2464 Конституциялық заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 17-18, 114-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 192-құжат; 1998 ж., N 7-8, 71-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1. 9-баптың 1-тармағының 1)тармақшасы, 52-бап, 53-баптың 2-тармағы, 63-баптың 3-тармағы, 67-бап алып тасталсын.
      2. 9-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының үшінші абзацындағы "осы Жарлықтың Ерекше бөлімінде белгіленген шектен төмен болмауға тиіс" деген сөздер алып тасталсын.
      3. 42-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сайлаушы (таңдаушы) өзі дауыс беретін кандидат тегінің оң жағындағы бос шаршының не "Барлық кандидаттарға қарсы дауыс беремін" деген жолдың оң жағында орналасқан шаршының ішіне кез келген белгі соғады.
      3. Сайлаушы жергілікті өзін-өзі басқару органы мүшелерін сайлаған кезде өзі дауыс беретін кандидаттар тегінің оң жағындағы бос шаршының не "Барлық кандидаттарға қарсы дауыс беремін" деген жолдың оң жағында орналасқан шаршының ішіне кез келген белгі соғады".
      4. 51-баптағы "бес" деген сөз "жеті" деген сөзбен ауыстырылсын.
      5. 65-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "дауысын, алайда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың кемінде қырық процентінің" деген сөздер алып тасталсын.
      6. 130-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мәслихаттар депутаттарының бірінші сайлауы 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының және осы Жарлықтың талаптарына сәйкес 1999 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы тағайындайтын мерзімде өткізіледі. 1994 жылғы 7 наурызда сайланған жергілікті өкілді органдардың өкілеттігі 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес мәслихаттар депутаттарының жаңа құрамы сайланғанға дейін қолданыла береді".

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, "О выборах в Республике Казахстан"

Конституционный закон Республики Казахстан от 6 ноября 1998 г. № 285

      Внести в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, от 28 сентября 1995 г. № 2464 Z952464_ "О выборах в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 17-18, ст.114; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г. , № 12, ст.192; 1998 г., № 7-8, ст.71) следующие изменения :
      1. Подпункт 1) пункта 1 статьи 9, статью 52, пункт 2 статьи 53, пункт 3 статьи 63, статью 67 исключить.
      2. В абзаце третьем подпункта 2) пункта 1 статьи 9 слова ", которое не должно быть ниже пределов, установленных Jсобенной частью настоящего Указа" исключить.
      3. Пункты 2 и 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
      "2.Избиратель (выборщик) ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Голосую против всех кандидатов".
      3. Избиратель при выборах членов органов местного самоуправления ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилий тех кандидатов, за которых он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Голосую против всех кандидатов".
      4. В статье 51 слово "пять" заменить словом "семь".
      5. В подпункте 2) пункта 2 статьи 65 слова ",но не менее сорока процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании" исключить.
      6. Пункт 1 статьи 130 изложить в следующей редакции:
      "1. Первые выборы депутатов маслихатов в соответствии с требованиями Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, и настоящего Указа проводятся в течение 1999 года в сроки, назначаемые Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.

 

Полномочия местных представительных органов, избранных 7 марта 1994

года, действуют до избрания нового состава депутатов маслихатов в

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, принятой на

республиканском референдуме 30 августа 1995 года".     Президент

Республики Казахстан(специалист Р.Жантасова)