Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне әлеуметтік-мәдени мекемелер қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 22 қараша N 484-І

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заң актілеріне өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1. "Қазақ ССР-інде ауылды, селоны және аграрлық-өнеркәсіптік кешенді басым дамыту туралы" 1991 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Ведомостары, 1991 ж., N 8, 93-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 327-құжат; 1995 ж ., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат):
      44-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "44-бап. Денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт қызметкерлеріне берілетін жеңілдіктер
      1. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт қызметкерлеріне жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша қала жағдайында қызметтің осы түрлерімен айналысатын мамандардың ставкаларымен салыстырғанда кемінде 25 процент жоғары айлықақылар мен тарифтік ставкалар белгіленуі мүмкін.
      2. Ауылдық жерлерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт ұйымдарының мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен беріледі.
      3. Жеке меншігінде малы бар денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт мамандары жемшөппен, малын жаюға және шөп шабуға арналған жер учаскелерімен ауыл шаруашылық кәсіпорындарының қызметкерлерімен бірдей қамтамасыз етіледі.".
      2. "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Z970111_ Қазақстан Республикасының заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 10, 109-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; 1998 ж., N 24, 434-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат):
      69-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "69-бап. Денсаулық сақтау қызметкерлерін әлеуметтік қорғау
      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің мынадай құқықтары бар:
      ауылдық жерлерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлеріне жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен отын сатып алуға әлеуметтік көмек беріледі;
      жұмысының сипаты жүріп-тұрумен байланысты денсаулық сақтау қызметкерлерінің жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен қоғамдық көлікте тегін жүруі. Мұндай қызметкерлердің тізбесін тиісті жергілікті атқарушы орган белгілейді;
      жеке меншігінде малы бар денсаулық сақтау қызметкерлері жемшөппен, малын жаюға және шөп шабуға арналған жер учаскелерімен ауыл шаруашылығы ұйымдарының қызметкерлерімен бірдей қамтамасыз етіледі.
      2. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау мамандарына жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша қала жағдайында қызметтің осы түрлерімен айналысатын мамандардың ставкаларымен салыстырғанда кемінде 25 процент жоғары айлықақылар мен тарифтік ставкалар белгіленуі мүмкін.
      3. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жеңілдіктерден басқа, денсаулық сақтау қызметкерлеріне жергілікті өкілді органдар жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қосымша жеңілдіктер белгілей алады.".
      3. "Білім туралы" 1999 жылғы 7 маусымдағы Z990389_ Қазақстан Республикасының Заңына (1999 жылғы 11 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған):
      1) 31-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ауылдық жерлерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне отын сатып алуға жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен әлеуметтік көмек беру туралы шешім қабылдайды;";
      2) 41-бапта:
      4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) жеке меншігінде малы барлардың жемшөппен, малын жаюға және шөп

шабуға арналған жер учаскелерімен ауыл шаруашылық ұйымдарының 
қызметкерлерімен бірдей қамтамасыз етілуге құқығы бар.";
   мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
   "4-1. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін білім беру мамандарына 
жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша қала жағдайында қызметтердің 
осы түрлерімен айналысатын мамандардың ставкаларымен салыстырғанда кемінде 
25 процент жоғары айлықақылар мен тарифтік ставкалар белгіленуі мүмкін.".
   
   2-бап. Осы Заң 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
     Президенті
   
   Оқығандар:
     Қасымбеков Б.А. 
     Багарова Ж.А. 
   
   
   
   
 "
   
   


О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оплаты труда работников социально-культурных учреждений

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1999 года № 484

      Статья 1. Внести изменения и дополнение в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 1991 г. Z912000_ "О приоритетности развития аула, села и агропромышленного комплекса в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., № 8, ст. 93; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 13-14, ст. 327; 1995 г., № 20, ст. 120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1999 г., № 8, ст. 247):
      статью 44 изложить в следующей редакции:
      "Статья 44. Льготы работникам здравоохранения, социального
                  обеспечения, образования, культуры и спорта
      1. Специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов могут устанавливаться повышенные не менее чем на 25 процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      2. Социальная помощь на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской местности, предоставляется по решению местных представительных органов за счет средств местных бюджетов.
      3. Специалисты здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, имеющие скот в личной собственности, обеспечиваются кормами, земельными участками для пастьбы скота и сенокошения наравне с работниками сельскохозяйственных предприятий.".
      2. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 1997 г. Z970111_ "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 109; 1998 г., № 14, ст. 201; 1998 г., № 24, ст. 434; 1999 г., № 8, ст. 247):
      статью 69 изложить в следующей редакции:
      "Статья 69. Социальная защита работников здравоохранения
      1. Работники государственной системы здравоохранения имеют следующие права:
      специалистам государственных организаций здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности, на приобретение топлива предоставляется социальная помощь по решению местных представительных органов за счет средств местных бюджетов;
      работники здравоохранения с разъездным характером деятельности - на бесплатный проезд в общественном транспорте за счет средств местного бюджета по решению местных представительных органов. Перечень таких работников определяется соответствующим местным исполнительным органом;
      работники здравоохранения, имеющие скот в личной собственности, обеспечиваются кормами, земельными участками для пастьбы скота и сенокошения наравне с работниками сельскохозяйственных организаций.
      2. Специалистам здравоохранения, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов могут устанавливаться повышенные не менее чем на 25 процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      3. Помимо льгот, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, работникам здравоохранения могут устанавливаться местными представительными органами дополнительные льготы за счет средств местных бюджетов.".
      3. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 1999 г. Z990389_ "Об образовании" (опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 11 июня 1999 г.):
      1) подпункт 2) пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
      "2) принимают решение о предоставлении социальной помощи на приобретение топлива педагогическим работникам государственных организаций образования, проживающим и работающим в сельской местности, за счет средств местных бюджетов;";
      2) в статье 41:
      подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "3) имеющие скот в личной собственности - на обеспечение кормами, земельными участками для пастьбы скота и сенокошения наравне с работниками сельскохозяйственных организаций.";
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Специалистам образования, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов могут устанавливаться повышенные не менее чем на 25 процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2000 года.
   Президент
Республики Казахстан