О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1118 "Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 989

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1118 «Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 530) следующие изменения и дополнения:
      в Положении о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      подпункт 2) пункта 2 исключить;
      в пункте 16:
      в функции центрального аппарата:
      дополнить подпунктами 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61) следующего содержания:
      «51) проведение аналитических исследований прикладного и фундаментального характера в области внешней политики и международных отношений;
      52) мониторинг международной ситуации и выявление глобальных трендов в мировой экономике и политике, сфере национальной и международной безопасности;
      53) проведение специализированных исследований целевых государств и регионов;
      54) моделирование внешнеполитических процессов, прогнозирование кризисных ситуаций и выработка практических контрмер;
      55) обеспечение развития научных и экспертных контактов с ключевыми иностранными авторами;
      56) проведение анализа и выработка соответствующих предложений по Концепции внешней политики Республики Казахстан;
      57) ежедневный мониторинг ситуации в мире и подготовка дайджеста;
      58) обобщение оперативной информации загранучреждений Республики Казахстан;
      59) подготовка комментариев к наиболее актуальным проблемам международной повестки;
      60) разработка и утверждение стандартов и регламентов государственных услуг;
      61) оказание государственных услуг;»;
      в функции ведомств:
      подпункты 1)2)3)4)5)6)7)8)9) исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением абзацев шестнадцатого и семнадцатого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие со дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления».

      Премьер-Министр
      Республики Kaзахстан                       К. Масимов 

"Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1118 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 989 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1118 қаулысына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ, 2004 ж., № 41, 530-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі туралы ережеде:
      2-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      16-тармақта:
      орталық аппараттың функцияларында:
      мынадай мазмұндағы 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61) тармақшалармен толықтырылсын:
      «51) сыртқы саясат пен халықаралық қатынастар саласындағы қолданбалы және іргелі сипаттағы талдамалық зерттеулер жүргізу;
      52) халықаралық жағдайдың мониторингі және экономика мен саясаттағы, ұлттық және халықаралық қауіпсіздік саласындағы әлемдік жаһандық трендтерді анықтау;
      53) мақсатты мемлекеттер мен өңірлердің мамандандырылған зерттеулерін жүргізу;
      54) сыртқы саяси үдерістерді модельдеу, дағдарыстық жағдайларды болжамдау және практикалық қарсы шаралар әзірлеу;
      55) негізгі шетелдік әріптестермен ғылыми және сараптамалық байланыстарды дамытуды қамтамасыз ету;
      56) Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тұжырымдамасы бойынша талдау жүргізу және тиісті ұсыныстар әзірлеу;
      57) әлемдегі жағдайдың күн сайынғы мониторингі және дайджест дайындау;
      58) Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің жедел ақпаратын жалпылау;
      59) халықаралық күн тәртібіндегі неғұрлым өзекті проблемаларға түсіндірмелер дайындау;
      60) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және бекіту;
      61) мемлекеттік қызметтер көрсету;»;
      ведомстволардың функцияларында:
      1)2)3)4)5)6)7)8)9) тармакшалар алып тасталсын.
      2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қолданысқа енгізген күнінен бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының он алтыншы және он жетінші абзацтарын қоспағанда, осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов