О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2018 года № 10 "О Республиканской бюджетной комиссии"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 720

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2018 года № 10 "О Республиканской бюджетной комиссии" следующие изменения:

      1) в Положении о Республиканской бюджетной комиссии, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 5:

      абзац шестой подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период;";

      в подпункте 2):

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:

      "заимствованию местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;";

      абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

      "объемам целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы;";

      2) в составе Республиканской бюджетной комиссии, утвержденном указанным постановлением:

      строку:

      "председатель Комитета по экономическому развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)"

      изложить в следующей редакции:

      "председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

"Республикалық бюджет комиссиясы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы № 10 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 қарашадағы № 720 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 702 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Республикалық бюджет комиссиясы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы № 10 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджет комиссиясы туралы ережеде:

      5-тармақта:

      1) тармақшаның алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "объектілер бөлінісіндегі бюджеттік инвестицияларды, сондай-ақ жоспарлы кезеңге арналған облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бөлінісіндегі нысаналы даму трансферттерін және кредиттерді қоса алғанда, басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесін айқындайды;";

      2) тармақшада:

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қарыз алуы;";

      он екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттердің көлемі;";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджет комиссиясының құрамында:

      мына:

      "Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты экономикалық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы (келісім бойынша)" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы (келісім бойынша)".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев