О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1003 "Вопросы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 925

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1003 "Вопросы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 58, ст. 550) следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункты 180) и 181) части первой изложить в следующей редакции:

      "180) организация работы по созданию национальных фильмов на республиканском уровне;

      181) утверждение правил приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы;";

      часть вторую дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

      "10-1) организация работы по приобретению, изданию и распространению общественно значимой литературы на республиканском уровне;

      10-2) разработка правил приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы;";

      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и спорта Республики Казахстан:

      пункт 10 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

      "10. Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева".";

      пункты 48, 55 и 68 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1003 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 925 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1003 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 58, 550-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі туралы ережеде:

      16-тармақта:

      бірінші бөліктің 180) және 181) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "180) ұлттық фильмдерді жасау жөніндегі жұмысты республикалық деңгейде ұйымдастыру;

      181) қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу, басып шығару және тарату қағидаларын бекіту;";

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10-1) қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу, басып шығару және тарату жөніндегі жұмысты республикалық деңгейде ұйымдастыру;

      10-2) қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу, басып шығару және тарату қағидаларын әзірлеу;";

      Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

      10-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      48, 55 және 68-тармақтар алып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев