О дальнейшем закрытии нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1999 года № 1479

      В целях обеспечения безопасности, предупреждения катастроф и аварий с непредсказуемыми последствиями, связанных с возможными взрывами газа метана и подземными пожарами на шахтах акционерного общества открытого типа "Карагандакомир" (далее - Общество) и шахты товарищества с ограниченной ответственностью "Абай Комир LТD", Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Министерству энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан через Республиканское государственное специализированное предприятие "Карагандаликвидшахт" в установленном законодательными актами порядке обеспечить проведение технических мероприятий по закрытию:
      1) шахт № 1 и 2 Общества - с 2000 года, шахты № 3 названного Общества - с 2002 года;
      2) шахты товарищества с ограниченной ответственностью "Абай Комир LTD" - с 2001 года.
      2. Проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на планируемые годы.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Кушенова Д.С.)Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын одан әрі жабу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 29 қыркүйек N 1479

      "Қарағанды көмір" ашық үлгідегі акционерлік қоғамының (одан әрі - Қоғам) шахталары мен "Абай Көмір LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шахталарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, болуы мүмкін метан газының жарылуы мен жер асты өрттері салдарының болжамсыз апаттары мен авариялардың алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлігі "Қарағанды шахта тарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорны арқылы заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Қоғамның N 1 және 2 шахталарын 2000 жылдан бастап, аталған

 

Қоғамның N 3 шахтасын 2002 жылдан бастап;

     2) "Абай Көмір LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шахтасын

2001 жылдан бастап жабу жөніндегі техникалық шаралардың жүргізілуін

қамтамасыз етсін.

     2. Осы қаулының 1-тармағында көрсетілген шаралар жоспарланған

жылдардағы республикалық бюджетте осы мақсаттарға көзделген қаражат

есебінен және соның шегінде жүзеге асырылсын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрі
    Оқығандар:

   Қобдалиева Н.

   Икебаева А.Ж.