О переименовании и изменении транскрипций названий отдельных административно-территориальных единиц Актюбинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей

Указ Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года N 356

 


     В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря

1993 года 


Z934200_


  "Об административно-территориальном устройстве

Республики Казахстан" постановляю:


     1. Переименовать:

     1) Талдыкорганский район Алматинской области в Ескельдинский район;

     2) Урдинский район Западно-Казахстанской области в Бокейординский

район.  

     2. Изменить транскрипцию названий на русском языке:

     1) Челкарского района Актюбинской области на Шалкарский район;

     2) города Челкар Актюбинской области на город Шалкар;

     3) Джаныбекского района Западно-Казахстанской области на Жанибекский

район.

     3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.


       Президент

  Республики Казахстан    


Ақтөбе, Алматы және Батыс Қазақстан облыстарының жекелеген әкімшілік-аумақтық бірліктерінің атауларын қайта атау және транскрипцияларын өзгерту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 10 наурыз N 356

 


     "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы"

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы 


Z934200_


  Заңының

9-бабына сәйкес қаулы етемін:

     1. Мыналар:

     1) Алматы облысының Талдықорған ауданы - Ескелді ауданы;

     2) Батыс Қазақстан облысының Орда ауданы - Бөкей ордасы ауданы болып

қайта аталсын.

     2. Мына атаулардың орыс тіліндегі транскрипциясы:

     1) Ақтөбе облысындағы Челкарский район - Шалкарский район;

     2) Ақтөбе облысындағы город Челкар - город Шалкар;

     3) Батыс Қазақстан облысындағы Джаныбекский район - Жанибекский район

деп өзгертілсін.

     3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

            Президенті


     Оқығандар:

              Омарбекова А.Т.

              Қасымбеков Б.А.